65634

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЖІНОЧОГО ПЛЕЧОВОГО ОДЯГУ З ЕЛАСТИЧНИХ ТКАНИН

Автореферат

Косметология, дизайн и стилистика

Аналіз сучасного ринку легкої промисловості засвідчує, що швейні вироби з еластичних тканини із вмістом ниток поліуретану займають понад 50% як вітчизняного, так і світового об’єму виготовленого та реалізованого одягу.

Украинкский

2014-08-02

7.33 MB

4 чел.

Рис.10. Діаграма розподілу видовження зразка в залежності від кута розташування пластини, що натискає, та величини навантаження

Рис. 14. Зміна габаритів конструкції основи ліфа з вшивними рукавами прилеглого силуету на типову жіночу фігуру (Розмір 164-88-90) з еластичних тканин ІІІ групи розтяжності

уі

С

С

і

6

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ

ТА ДИЗАЙНУ

На правах рукопису

АРТЕМЕНКО МАРІЯ ПАВЛІВНА

УДК 687.016

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЖІНОЧОГО ПЛЕЧОВОГО ОДЯГУ

З ЕЛАСТИЧНИХ ТКАНИН

Спеціальність 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ – 2011


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Цимбал Тетяна Валентинівна,

Київський національний університет технологій та дизайну, кафедра Ергономіки і проектування одягу,

доцент кафедри

Офіційні опоненти:   доктор технічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України,

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Березненко Микола Петрович,

Київський національний університет технологій та дизайну, кафедра технології та конструювання швейних виробів,

професор кафедри

          кандидат технічних наук, с.н.с.

       Синельникова Валентина Іванівна,

       ТОВ Науково-випробувальний центр продукції текстильної     

       та  хімічної промисловості,

       директор

Захист відбудеться «27» жовтня 2011 року о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 в Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, м.Київ, вул. Немировича-Данченка, 2


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01011, м.Київ, вул. Немировича-Данченка, 2


Автореферат розісланий « 23»_вересня_2011 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                                            Т.О. Полька


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Аналіз сучасного ринку легкої промисловості засвідчує, що швейні вироби з еластичних тканини із вмістом ниток поліуретану займають понад 50% як вітчизняного, так і світового об’єму виготовленого та реалізованого одягу. Попит населення до одягу з еластичних тканин пояснюються підвищеними ергономічними показниками якості таких виробів.

Високий рівень антропометричної відповідності одягу з еластичних тканин в статиці та динаміці обумовлений покращенням формоутворюючих властивостей і особливостями сприйняття такими тканинами навантажень, які виникають в процесах експлуатації. Формоутворення одягу з еластичних тканин та його деформація при динамічних навантаженнях характеризуються, на відміну від класичних тканин, не тільки перекосом ниток основи та утоку, а й їх розтяжністю.

На сьогодні зазначені матеріали мають здебільшого імпортне походження, що спричиняє обмеження необхідного об’єму інформації про їх властивості. Брак теоретичних та експериментальних досліджень властивостей еластичних тканин, що чинять вплив на процеси проектування одягу і мають бути враховані перш за все на стадії розробки конструкції, призводить до ускладнення підготовки проектно-конструкторської та технологічної документації при проектуванні швейних виробів.

З цієї причини, конструктори вимушені виконувати розробку конструкції одягу з еластичних тканин науково не обґрунтовано, лише на основі власного досвіду або інтуїтивно. При цьому не враховується підвищена здатність еластичних тканини до формоутворення, вплив волого-теплової обробки (ВТО) на деформаційні властивості та поведінка таких матеріалів при динамічних навантаженнях, спричинених зміною розмірів і форми поверхні тіла людини в умовах експлуатації при виконанні нею рухів.

Аналіз літературних джерел засвідчує, що подібні комплексні дослідження з використанням еластичних тканин не проводилися. Окремі роботи, зокрема Б.А. Бузова, Б.П. Позднякова, Л.Н. Панкової, О.М. Клібанської,  присвячено визначенню рівня деформації матеріалів одягу, що виникає в процесах експлуатації, виявленню місць найбільших навантажень,  проте вказані дослідження базуються на матеріалах з іншими властивостями та структурою. В роботах О.О. Дєнєжкіної та Л.В. Юферової розглянуто проблеми зміни лінійних розмірів та формоутворення з еластичних тканин, однак не виявлено впливу на ці параметри навантажень, що виникають в процесах експлуатації одягу, та їх взаємозв’язок із структурними показниками тканини.

З наведених причин актуальним становиться завдання удосконалення конструкції жіночого плечового одягу з урахуванням специфіки процесів формоутворення та динамічної антропометрії при використанні еластичних тканин.

 Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Дисертацію виконано в межах науково - дослідницької роботи на кафедрі ергономіки і проектування одягу Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД) в рамках наукового напрямку № Н/н 1-05 «Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та спеціального призначення» (2004-2011 рр.). Тема також пов’язана із Державною програмою розвитку промисловості на 2003-2011 роки, яку схвалено Кабінетом міністрів України від 28 липня 2003 р. № 1174.

 Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у встановленні впливу на конструктивні параметри жіночого плечового одягу властивостей еластичних тканин.

Для досягнення поставленої мети було визначено і вирішено наступні завдання:

 •  визначено сучасний стан процесу конструювання одягу з урахуванням властивостей матеріалів, проаналізовано принципи формоутворення одягу, методи визначення деформації одягу на поверхні тіла людини та особливості еластичних тканин;
 •  розроблено методику та технічні засоби для визначення антропометричних характеристик і топографії форми тіла в статичних та динамічних умовах;
 •  розроблено методичне, інструментальне та програмне  забезпечення для оцінки деформаційних властивостей еластичних тканин при двовісному навантаженні;
 •  визначено вплив структурних показників еластичних тканин та ВТО на конструктивні параметри жіночого плечового одягу шляхом аналізу результатів дослідження формоутворюючих та деформаційних властивостей зразків еластичних тканин двадцяти чотирьох структур, що спеціально спроектовано та виготовлено в умовах ВАТ «Херсонський БК»;
 •  удосконалено конструкцію жіночого плечового одягу шляхом корегування параметрів плечової виточки, системи конструктивних прибавок та їх перерозподілу за ділянками конструкції з урахуванням ступеня розтяжності еластичних тканин і динаміки рухів людини; відповідну технологію удосконалення конструкції жіночого плечового одягу впроваджено у промислове виробництво.

Об'єктом дослідження є процес проектування жіночого плечового одягу побутового призначення з урахуванням властивостей еластичних тканин.

Предметом дослідження є конструкція жіночого плечового одягу з еластичних тканин із вмістом високорозтяжних ниток.

Методи дослідження. Постановку завдань дослідження та їх реалізацію здійснено з використанням положень системного підходу до проектування одягу. Дослідження базувалися на експериментально-графоаналітичному методі визначення деформації поверхні тіла людини, експериментальних та інструментальних методах визначення структури та властивостей тканин, методах розрахунку геометричних параметрів зразка тканин у деформованому стані. В роботі використано сучасні методи теорії планування експерименту і статистичної обробки отриманих даних,  оцінки їх достовірності.

Реалізація обчислень та обробка результатів експерименту виконані на ПЕОМ із застосуванням програми КОМПАС-3D V10 SP2.

 Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна роботи полягає в науковому обґрунтуванні конструктивних параметрів жіночого плечового одягу з урахуванням формоутворюючих властивостей та особливостей сприйняття еластичними тканинами навантажень, напрямок та величина яких обумовлені динамікою тіла людини. При цьому: 

 •  розроблено топографічну модель поверхні тіла людини в статиці та динаміці з визначенням характерних зон динамічних змін;
 •  розроблено математичні моделі впливу виду переплетення та щільності тканини за утоком на показники відносного видовження та зміни лінійних розмірів еластичних тканин з урахуванням ВТО;
 •  встановлено залежність конструктивних параметрів плечової виточки та величини конструктивної прибавки з розподілом її за ділянками конструкції жіночого плечового одягу від ступеня розтяжності тканини, напрямку динамічних змін поверхні тіла людини та величини компенсації динамічного ефекту тіла людини пружними властивостями еластичних тканин.

 Практичне значення одержаних результатів полягає в наступному:

 •  розроблено, виготовлено та запатентовано пристрій для нанесення антропогеодезичної сітки та паралелізації площин фотозйомки (патент України на корисну модель № 36954 від 10.11.2008, Бюл. № 21), який дозволяє методом фотозйомки дослідити топографію тіла людини в статичних і динамічних умовах та визначити напрямок зміщення точок поверхні тіла людини при виконанні нею рухів;
 •  розроблено, виготовлено та запатентовано пристрій для визначення розтяжності тканини в різних напрямках до основного розташування ниток (патент України на корисну модель № 39092 від 10.02.2009, Бюл. № 3), а також розроблена комп’ютерна програма, що дозволяють визначити формоутворюючі та деформаційні властивості тканин для подальшого врахування їх у кресленнях конструкції плечового одягу;
 •  визначено вплив структурних показників еластичних тканин на конструктивні параметри жіночого плечового одягу на основі дослідження  розтяжності з урахуванням ВТО зразків еластичних тканин головних та похідних від них переплетень з різною щільністю за утоком, що спроектовано і виготовлено в умовах виробництва в межах програми співпраці Херсонського національного технічного університету (ХНТУ) та ВАТ «Херсонський БК»;
 •  удосконалено конструкцію жіночого плечового одягу з еластичних тканин шляхом визначення раціональних значень величин конструктивних прибавок та їх перерозподілу за ділянками конструкції одягу в залежності від ступеня компенсації пружними властивостями еластичної тканини динамічного ефекту поверхні тіла людини, а також встановлення конструктивних параметрів плечової виточки в залежності від формоутворюючих властивостей еластичних тканин;
 •  розроблено та впроваджено у виробництво одягу рекомендації щодо корегування параметрів конструкції жіночого плечового одягу з еластичних тканин в умовах ЗАТ ВТШФ «Дана-Мода» (м. Київ) та ПрАТ «Цюрупинська швейна фабрика «Юність»» (м. Цюрупинськ).

Особистий внесок здобувача полягає в постановці та вирішенні основних теоретичних та експериментальних завдань. За безпосередньої участі автора здійснено вибір предметів досліджень, вдосконалено метод фотозйомки для дослідження топографії зміни поверхні тіла людини в динаміці, розроблено  методичне та інструментальне забезпечення для визначення розтяжності тканини при двовісному навантаженні в заданому напрямку, розроблено принципи врахування властивостей тканин у кресленнях конструкції плечового одягу, а також виконано планування, проведення експерименту та статичну обробку отриманих даних.

Конкретний персональний внесок здобувача в опублікованих працях та у співавторстві полягає у вирішенні основних теоретичних та практичних завдань.

Апробація роботи. Основні положення та результати дисертаційної роботи доповідались та одержали позитивну оцінку на Всеукраїнських наукових конференціях молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» КНУТД (Київ, 2007-2009 рр.), Науковій конференції професорсько-викладацького складу Хмельницького національного університету (Хмельницький, 2007 р.), Міжнародній науково-технічній конференції «Впровадження сучасних інноваційних технологій в умовах інтеграції навчального простору України в Болонський процес» КНУТД (Київ, 2008 р.), Міжнародній конференції «Проблемы легкой и текстильной промышленности» Херсонського національного технічного університету (Херсон, 2008 р.), Міжнародній конференції «Матеріалознавство 2008» КНУТД (Київ, 2008 р.), Регіональній науково-практичній конференції «Сучасні технології в легкій промисловості і сервісі» (Хмельницький, 2010 р.).

Результати досліджень доповідались та отримали позитивні відгуки на наукових семінарах кафедри ЕПО (квітень 2011 р.) та міжкафедральному науковому семінарі КНУТД (травень 2011 р.).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 14 робіт, у тому числі 8 наукових статей у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, з яких одна стаття одноосібна, 2 деклараційних патенти України на корисну модель та 4 тези доповідей на наукових конференціях.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти  розділів, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації становить 206 сторінок, робота містить 57 ілюстрацій та 25 таблиць. Список використаних літературних джерел займає 13 сторінок та містить 137 найменування. Обсяг основної частини становить 147 сторінок. Додатки включають 52 сторінки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтована актуальність теми дисертації, визначено мету, основні завдання та методи досліджень, сформульовані новизна роботи та її практичне значення.

 У першому розділі проведено аналіз розвитку форми та покрою жіночого плечового одягу у взаємозв’язку із розвитком текстильної галузі. В результаті виявлено сім основних історичних етапів, останній з яких пов'язаний з переходом до масового виробництва одягу, що призвів до необхідності врахування та корегування креслень деталей конструкції одягу відповідно до властивостей тканин.

Встановлено, що конструктивна прибавка, яка є основним способом врахування властивостей тканини в кресленнях конструкції деталей одягу, враховує лише волокнистий склад та товщину матеріалу, і на сьогоднішній день не існує єдиної точки зору, щодо раціонального значення прибавки та характеру її розподілу за ділянками конструкції.

 В результаті структуризації елементів та методів формоутворення вихідної конструкції плечового одягу виділено основні властивості тканини, що необхідно враховувати при проектуванні одягу, зокрема здатність тканини змінювати лінійні розміри та сітковий кут між нитками основи та утоку при дії навантажень, що розповсюджуються під кутом до основного розташування ниток і є найпоширенішими при експлуатації одягу в результаті виконання людиною рухів.

Теоретичний аналіз особливостей будови еластичних тканин, дозволив висунути припущення про особливості поведінки даної групи тканин при дії заданого навантаження. Проте на вітчизняному ринку текстильних матеріалів, відсутні як еластичні тканини українського виробництва, так і теоретична та експериментальна база про їх властивості.  

З метою визначення деформацій, які виникають в матеріалі при експлуатації швейних виробів, та їх впливу на конструкцію плечового одягу проведено відповідне теоретичне дослідження та встановлено, що найбільшого навантаження тканина в одязі зазнає і зоні прилеглій до середньої та нижньої частини пройми спинки при підйомі людиною рук в сагітальній площині горизонтально вперед.  Тому саме цей рух, як показник максимального напруження тканини одягу, обрано для подальшого дослідження та встановлення системи науково обґрунтованих прибавок до креслень станової частини конструкції при проектуванні одягу з еластичних тканин.

Для отримання більш детальної інформації про особливості деформації поверхні тіла людини при виконанні нею рухів, що спричиняють відповідне навантаження тканині одягу, проаналізовано методи визначення деформації одягу на поверхні тіла людини та обрано для подальших досліджень метод фотозйомки.

У другому розділі, з метою корегування конструкції жіночого плечового з еластичних тканин із врахуванням напрямку навантажень, що виникають в плечовому одязі в побутових умовах експлуатації, наведено аналітичні та методологічні дослідження топографії динамічних змін поверхні тіла людини при виконанні рухів вільною верхньою кінцівкою.

При дослідженні змін поверхні тіла людини у динаміці визначена доцільність використання відомого антропогеодезичного методу для маркування поверхні тіла людини шляхом нанесення точкового каркасу, для спрощення реалізації якого розроблено, виготовлено та запатентовано пристрій, що дозволяє відтворити горизонтальні та вертикальні напрями геодезичних паралелей та меридіанів (рис.1).

Принцип використання розробленого пристрою для нанесення антропогеодезичної сітки полягає в пересуванні крізь отвори перфорованих пластин шпиць, на кінці яких нанесена фарба, до моменту контакту їх із поверхнею тіла людини. Нанесення антропогеодезичної сітки необхідно виконувати в декілька етапів з врахуванням геометрії поверхні та фізіологічних особливостей досліджуваної людини.

Для фіксації просторового положення точок поверхні тіла у вихідному статичному положенні та при виконанні людиною певного руху було обрано метод фотозйомки.

Аналітичні дослідження визначили особливості формування фотографічного зображення об’ємних об’єктів, що виявили необхідність зміни кута фотозйомки відповідно до геометрії досліджуваної поверхні (рис. 2).

 Рис.1. Пристрій для нанесення антропогеодезичної сітки

Рис.2. Необхідні позиції фотозйомки для дослідження поверхні спини тіла людини

Зміна кута фотозйомки забезпечена спеціально розробленою поворотною підставкою для  розміщення  людини  під  час фотографування,  яка  також  дозволяє встановити необхідне значення кута відхилення оптичної вісі відносно фронтальної позиції.

На основі отриманих даних про зміщення точок антропогеодезичних сіток статичного та динамічного положення побудовано топографічні карти динамічних змін поверхні тіла людини (рис.3), аналіз яких дозволив встановити, що на поверхні тіла людини є зони з різним ступенем деформації площі вічок антропогеодезичної сітки.

Деформація деяких вічок перевищує 20 %, найбільшого приросту за площею вічок   набуває   центральна  ділянка  між  найвищими   точками  лопаток  на  рівні заднього кута пахвової  западини  та  в  зоні  6 см  вище  та нижче  неї.  Відповідна

інформація є вихідною для розрахунку величини прибавки на динаміку.

За отриманими координатами точок розраховуються вектори зміщення геодезичних ліній та вічок антропогеодезичної сітки, а також зміна їх сіткового кута у динаміці (рис 4). 

Аналізуючи характер деформації площ вічок, зміну сіткового кута антропогеодезичної сітки та зміщення геодезичних ліній у динаміці можна зробити висновок, що вічка антропогеодезичної сітки, які відповідають „екстремальній” ділянці одягу за навантаженням на тканину мають   середній  (10-15%)    та   нижче

Рис. 3. Топографічна карта динамічних змін поверхні тіла людини

середнього (5-10%) рівень зміни площі вічка, проте максимальне значення за просторовим переміщенням.

Рис. 4. Зміна сіткового кута та зміщення геодезичних ліній у динаміці

 

Переміщення точок антропогеодезичної сітки має накопичувальний характер і поступово збільшується від центру поверхні спини людини (хребта) до боків (точки заднього кута пахвової западини), і відповідно має бути враховано при перерозподілі прибавки за ділянками конструкції плечового одягу.

У третьому розділі, з метою визначення впливу на величину конструктивної прибавки та габарити конструкції жіночого плечового одягу пружних властивостей еластичних тканин, виконано розробку методики та засобів дослідження деформації зразків еластичної тканини в різних напрямках до основного розташування ниток при дії двовісного навантаження.

Умови експлуатації та характер деформації тканини одягу на поверхні тіла людини визначають величину динамічної складової прибавки на вільне облягання. Побутові умови експлуатації одягу передбачають перш за все виникнення в тканині деформацій розтягу, які розповсюджуються не за прямою, а за кривою огинання поверхні тіла людини, що особливо проявляється під час виконання людиною рухів. Наявність в структурі еластичних тканин високорозтяжної поліуретанової складової обумовлює особливості сприйняття такими тканинами розтягувальних зусиль, що дає можливість компенсувати пружними властивостями тканини динамічний ефект тіла людини та відповідно зменшити величину прибавки на динаміку до креслень конструкції плечового одягу.

Встановлено, що для найбільш точного моделювання опуклостей поверхні тіла людини та наближення умов експерименту до умов експлуатації тканини одягу необхідно діяти на зразок тканини елементом, що натискає, профіль контакту якого з поверхнею зразка відповідав би кривій огинання поверхні.

Найближча крива, яка відповідає заданим вимогам, описується «ланцюговою» лінією (рис. 5б), рівняння якої має наступний вигляд:

,

(1)

де поточна ордината прогину нитки;   максимальна величина провисання нитки, мм; поточна абсциса відстані між опорами; – відстань між опорами, мм.

Беручи до уваги зазначені вимоги, спеціально розроблено пристрій (рис. 5) та методику для визначення розтяжності тканини в різних напрямках до основного розташування ниток.

Профіль пластини, що натискає, який описується рівнянням «ланцюгової» лінії (1), дозволяє максимально збільшити площу контакту між пластиною, що натискає, та поверхнею зразка досліджуваної тканини. Це, в свою чергу, дає можливість більш рівномірно розподілити навантаження на нитки основи та утоку.

Результати експериментів з визначення розтяжності тканини на запропонованому пристрої підтверджують, що зразок тканини під дією пластини, що натикає, зазнає двовісного навантаження. Вздовж дії пластини, що натискає, це навантаження рівномірно розподіляється на всі нитки зразка - Ррозпод (рис. 6а), а в напрямку перпендикулярному до пластини  – зосереджується у центрі -Рзосередж (рис. 6б).

а

б

Рис. 5. Схема пристрою для визначення розтяжності тканини в різних напрямках до основного розташування ниток: а – пластина, що натискає, б – загальний вигляд;

1, 2-плоский нижній та верхній затискачі; 3-направляюче кільце з градуйованою шкалою;

4-направляюча; 5-пластина, що натискає

    а                                                                                          б                       

Рис. 6. Розподілення навантаження на нитки основи та утоку при розміщенні пластини, що натискає, вздовж ниток основи:

а – рівномірно розповсюджене; б – зосереджене у центрі

На основі аналізу дії даного виду навантаження розроблено методику розрахунку видовження зразка тканини, що полягає в визначенні різниці між довжиною зразка в ненапруженому стані L   та довжиною дуги АСВ, що описується рівнянням «ланцюгової» лінії під дією рівномірно розподіленого навантаження () вздовж дії пластини, а також довжиною відрізку А1С в ортогональному напрямку, під дією навантаження зосередженого у центрі ():

 ,

(2)

,

(3)

де   величина прогину зразка під дією навантаження пластини, що натискає, мм;  – межі інтегрування обумовлюються конструктивними особливостями пристрою: m = 0; n = 200.

Запропоновані пристрій та методика дозволяють досліджувати деформаційні властивості тканин при дії навантажень, які відповідають за напрямком та характером розповсюдження розтягувальним зусиллям, що виникають в одязі під час його експлуатації при виконанні людиною рухів. Це, в свою чергу, дає змогу встановити раціональні значення динамічної складової прибавки на вільне облягання, що обумовлює габарити конструкції плечового одягу, шляхом визначення величини компенсації пружними властивостями еластичної тканини динамічного ефекту тіла людини.

Четвертий розділ, з метою прогнозування на етапах конструкторсько-технологічної підготовки виробництва та урахування при побудові креслень деталей конструкції  жіночого плечового одягу поведінки заданого виду еластичної тканини в повсякденних умовах експлуатації одягу, присвячено дослідженню впливу структурних характеристик еластичних тканин на їх показники розтяжності з урахуванням ВТО.

Для визначення впливу структурних характеристик еластичних тканин на конструктивні параметри жіночого плечового одягу в умовах ВАТ «Херсонський БК» виготовлено зразки еластичних тканин з вмістом високорозтяжних поліуретанових ниток утоку п’яти переплетень та щільностей за утоком (табл.1).

Таблиця 1

Характеристика виготовлених зразків еластичної тканини

з високорозтяжним утоком

Вид

переплетення

Ту, текс

То, текс

Ро, н/дм

Щільність тканини за

утоком Ру, н/дм

159

165

174

185

201

Полотняне

18,5х2

29х2

196

+

+

+

+

-

Саржа 1/3

+

+

+

+

+

Саржа 1/1+1/2+1/2

+

+

+

+

+

Сатин 4-рем

+

+

+

+

+

Креп

+

+

+

+

+

В якості основи використано бавовняну пряжу 29х2 текс виробництва ВАТ «Херсонський БК», в якості утоку – поліефірну пряжу 18,5х2 текс з 30-% вмістом спандексу виробництва ТОВ «РУБІ-ТЕКС» (м. Рубіжне, Луганська обл.).

Удосконалення конструкції жіночого плечового одягу з еластичних тканин необхідно виконувати в першу чергу шляхом встановлення раціональних значень конструктивних прибавок, в які закладено особливості сприйняття еластичною тканиною розтягувальних зусиль, що виникають в побутових умовах експлуатації.

Результати дослідження показали, що з урахуванням ВТО залежність розтяжності від структурних показників тканини має наступний вигляд:

ΔLРОЗРВ= 7,76Ру+807,2Fпр-8,95РуFпр+2,48РуF2пр-216,18 F2пр-639,91 ,

(4)

де ΔLРОЗРВ – відносне видовження зразка еластичної тканини на момент розірвання, %; Ру  – щільність тканини за утоком, н/дм; Fпр – коефіцієнт переплетення тканини.

Вказану математичну модель (4) побудовано на основі методу композиційного планування двофакторного експерименту. Значення коефіцієнтів регресії підтверджує більш значущій вплив виду переплетення на величину відносного видовження зразків еластичної тканини на момент розірвання.

Графічне зображення поверхні відгуку представлене на рис. 7.

          На основі отриманих    експериментальних даних виділено    три групи розтяжності еластичних тканин, параметри яких представлені в табл.2. Віднести тканину до відповідної групи розтяжності еластичних тканин, властивості яких визначають необхідні параметри корегування конструкції жіночого плечового одягу,  можливо як за допомогою визначення відносного видовження на момент розірвання  (шляхом експериментального дослідження або розрахунку за рівнянням (4)), так і за рахунок обчислення коефіцієнту зв’язності, що є найбільш комплексною характеристикою про структуру тканини.

Рис.7. Поверхня відгуку

ΔLРОЗРВ = f(Fпр , Ру)

З метою встановлення габаритів конструкції жіночого плечового одягу для кожної з виділених груп розтяжності  виконано дослідження деформаційних властивостей еластичних тканин на запропонованому пристрої (рис.5) під дією навантажень менших за  навантаження розірвання, що за напрямком розповсюдження відповідають вектору зміщення точок поверхні тіла людини в динамічних умовах.

Таблиця 2

Параметри виділених груп розтяжності еластичних тканин

Найменування показника та одиниці виміру

Група розтяжності

I-малорозтяжні

II-помірнорозтяжні

III - високорозтяжні

Відносне видовження на момент розірвання, %

до 45

від 45 до 60

60 та вище

Коефіцієнт зв’язності тканини

15 та вище

від 12 до 15

менше 12

В результаті виявлено особливості деформації еластичних тканин, а саме, при розташування пластини, що натискає, вздовж ниток основи (α = 0º) профіль прогину зразка в перпендикулярному напрямку суттєво відрізняється від теоретичної умовно прямої лінії представленої на рисунку 8.

Цей факт пояснюється тим, що нитки основи та утоку в зв’язку із особливостями своєї структури по-різному сприймають  навантаження, яке спричиняє пластина, що натискає.

Окрім  того, аналіз експериментальних даних дозволив виявити значущий вплив напрямку розташування пластини,  що  натискає, на криву  прогину зразка

при дії зосередженого у центрі навантаження (рис. 8).

Очевидно, що більш значущій вплив на профіль прогину зразка в напрямку 0º…45º до ниток основи оказують більш жорсткі нитки основи, а в напрямку 45º…90º - високорозтяжні нитки утоку.

Таким чином, відповідно до геометрії прогину зразка, розрахунок видовження еластичних тканин з високорозтяжним утоком при дії зосередженого у центрі навантаження в напрямку    0º…45º   до   ниток     основи

Рис. 8. Вплив напрямку розташування пластини, що натискає, на профіль

прогину зразка еластичної тканини

необхідно виконувати за наступним рівнянням:

,

(5)

де  a, b, c, d – постійні коефіцієнти рівняння для даного зразка тканини.

Для впровадження отриманої інформації про деформаційні властивості тканин у процес проектування швейних виробів та розрахунку  величин конструктивних прибавок, що змінює габарити конструкції в горизонтальному напрямку, стала задача визначення збільшення лінійних розмірів зразків тканин вздовж ниток утоку при  дії навантажень в напрямку, що відповідає вектору зміщення точок поверхні тіла людини в динаміці. З цієї причини побудовано геометричну модель, що відображає форму зразка тканини в напруженому стані (рис. 9), еліптичний характер якої підтверджено експериментально.

Рис. 9. Геометрична модель визначення формоутворюючих властивостей  та видовження зразка тканини вздовж ниток утоку при  дії двовісного навантаження

На основі цієї моделі шляхом визначення точок перетину еліпсу та прямої, кут нахилу якої відповідає напрямку дії навантаження до ниток основи, розраховано величини збільшення зразка тканини вздовж ниток утоку:

,

(6)

де видовження зразка вздовж ниток утоку при дії навантаження під кутом α, м; k та lдовжина  великої та малої піввісей еліпсу, мм: k = (L+),  l= (L+); α – кут дії навантаження до ниток основи та утоку, град.

Для корегування конструктивних параметрів плечової виточки на базі зазначеної геометричної моделі (рис. 9) встановлено величини збільшення формоутворюючих властивостей еластичних тканин. Для чого розраховано та порівняно значення сіткових кутів φ1 та φ2 моделей елементів тканин у деформованому стані під дією заданого виду навантаження:

,

(7)

,

,

(8)

(9)

         

де Ro початковий  радіус недеформованого стану зразка тканини (обумовлений конструктивними особливостями пристрою), мм;  – видовження зразка вздовж ниток основи, мм;  - видовження зразка вздовж ниток утоку, мм;  - складова  частина  ,  що  відповідає  видовженню  зразка  за   рахунок розтяжності ниток утоку, мм:  = -.

Сутність значення Δφ полягає в тому, що при однаковому навантаженні за величиною та напрямком, еластична тканина не повністю використовує свою здатність до зміни кута між нитками основи та утоку, тобто при досягненні критичного кута перекосу вона може розтягнутися на більшу величину ніж тканина з нерозтяжних ниток, а звідси одягнути більшу за кривизною поверхню.

З метою автоматизації процесу визначення видовження зразків тканини при двовісному навантаженні та аналізу отриманих даних розроблено програму,  що дозволяє, на основі показників прогину зразка, будувати діаграму розподілу видовжень в залежності від напрямку дії навантаження (рис. 10), порівнювати результати експериментів декількох зразків, будує геометричну модель зразка у напруженому стані, визначає величину видовження зразка вздовж ниток утоку та ступінь покращення формоутворюючих властивостей. 

У п’ятому розділі виконується розробка методики удосконалення конструкції жіночого плечового одягу з врахуванням ступеня розтяжності еластичних тканин, що включає в себе визначення раціональних значень прибавок на вільне облягання, характеру їх перерозподілу за ділянками конструкції та корегування параметрів основних формоутворюючих елементів конструкції.

З метою встановлення раціонального значення прибавок на вільне облягання виконано розрахунок компенсації динамічного ефекту тіла людини  пружними властивостями еластичних тканин. Для цього поверхню спини людини розбито на одинадцять зон та розраховано сумарний вектор зміщення центрів вічок антропогеодезичної сітки, що відображає напрямок навантажень, які спричиняє динамічний ефект поверхні тіла людини в даній зоні тканині одягу (рис.11).

Для співрозмірності характеристик деформації тканини та деформації поверхні тіла людини, динамічний ефект тіла описується трьома параметрами, які вказують на збільшення ділянки поверхні в горизонтальному напрямку та на кут і напрямок відхилення вектору зміщення точок від горизонталі.

Рис. 11. Характеристика зміщення точок поверхні тіла людини за зонами:

1 - шийна зона; 2 - зона 1-3 грудного хребця; 3 – плечова зона; 4 – зона 4-6 грудного

хребця; 5 – верхня лопаткова зона; 6 – зона 7-9 грудного хребця; 7 – нижня лопаткова зона; 8 – зона 10-12 рудного хребця; 9 – бічна зона; 10 – центральна поперекова зона;

11 – бічна поперекова зона

Співвідношення між величиною збільшення поверхні тіла людини в горизонтальному напрямку та величиною збільшення зразка тканини вздовж ниток утоку при дії навантаження у відповідному до вектору зміщення точок антропогеодезичної сітки напрямку дозволяє визначити ступінь компенсації пружними властивостями еластичної тканини динамічного ефекту:

,

(9)

              

 де   – ступінь   поглинання пружними  властивостями еластичної тканини динамічного ефекту, %; – відносна  величина видовження зразка тканини в напрямку  ниток утоку під певним кутом α розповсюдження навантаження до ниток основи, %; – збільшення розмірів і-ої ділянки поверхні тіла людини в горизонтальному напрямку, %.

Відповідно до топографії змін поверхні тіла людини у динаміці 4-та,  5-та, 6-та і 7-ма зони є зонами найбільших динамічних навантажень. Прилеглість зазначених зон до рівня лінії грудей обумовлює величину основної конструктивної прибавки.

Виявлено, що тканини І групи розтяжності компенсують динамічний ефект зазначених зон тіла людини на 85%,  ІІ групи  - на 100%, а тканини ІІІ групи – 121,5%. Вказані результати дають можливість зменшити динамічну складову прибавки на вільне облягання на рівні лінії грудей та отримати раціональні її значення, які для одягу другого шару прилеглого силуету склали відповідно 3,3 см, 3 см та 2,7 см.

На основі аналізу отриманих даних про зміщення антропогеодезичних ліній в динаміці встановлено, що зміщення лопаткової вертикалі складає 32%, а критичної спинки - 68%, відповідно ці величини необхідно враховувати при перерозподілі величини прибавки за ділянками конструкції, що в свою чергу повинен посилатися на показники розтяжності тканини (рис.12).

Рис. 12. Перерозподіл прибавки на вільне облягання за ділянками конструкції з

врахуванням ступеня розтяжності тканини для одягу другого

шару прилеглого силуету

Встановлено, що зі збільшенням розтяжності тканини за утоком покращуються її формоутворюючі властивості, що дає підстави до перерахування величини плечової виточки:

(10)

де  – розхил плечової  виточки з урахуванням властивостей еластичної тканини, см; РП – вихідне значення розхилу плечової виточки відповідно до антропометричних особливостей, см; Шс – ширина спини, см; Пшс – прибавка до ширини спини, см; Δφ – покращення формоутворюючих властивостей еластичної тканини за рахунок розтяжності ниток утоку, %.

Результати розрахунку розхилу плечової виточки за наведеною формулою для жіночої фігури нормальної постави представлені в таблиці 3. Відповідно до зазначених результатів висунуто рекомендації щодо зменшення розхилу плечової виточки для двох перших груп розтяжності, а для ІІІ групи - перерозподілу її величини в посадку (рис. 13).

Таблиця 3

Результати розрахунку розхилу плечової виточки

Позначення та одиниці виміру

Група розтяжності еластичних тканин

І  – малорозтяжні

ІІ – помірнорозтяжні

ІІІ – високорозтяжні

Δφ, %

7,3

9,41

16,22

, см

1,10

0,85

0,02

  

Рис.13. Схеми корегування плечової виточки в залежності від ступеня розтяжності еластичної тканини

Відповідно до висунутих рекомендацій побудовано конструкцію основи жіночого плечового одягу з вшивними рукавами (рис. 14). Аналізуючи конфігурацію конструктивних ліній побудованих конструкцій для нееластичних та еластичних тканини ІІІ групи розтяжності, можна виділити такі основні конструктивні зміни: на рівні плечового поясу – виключення плечової виточки; на рівні лінії грудей – зменшення габариту конструкції за шириною; на рівні лінії талії – виключення однієї талієвої виточки на спинці, зміна конфігурації середньої лінії спинки; рівень лінії стегон залишається без змін.

Запропонована методика удосконалення конструкції жіночого плечового одягу з еластичних тканин пройшла успішну апробацію в умовах виробництва ЗАТ ВТШФ «Дана-Мода» (м. Київ) та ПрАТ «Цюрупинська швейна фабрика «Юність»» (м. Цюрупинськ). Сумарний очікуваний економічний ефект від впровадження результатів дисертації в умовах вказаних підприємств становить 4890,71 грн на рік.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

 1.  Аналіз сучасного стану процесу конструювання та формоутворення жіночого плечового одягу з урахуванням властивостей матеріалів, а також особливостей структури еластичних тканин виявив необхідність удосконалення конструкції жіночого плечового одягу шляхом встановлення відповідної системи конструктивних прибавок та параметрів формоутворюючих елементів конструкції одягу, враховуючи динамічні навантаження, що виникають у процесі повсякденної експлуатації одягу людиною.
 2.  Удосконалено розрахунок динамічної складової прибавки на вільне облягання до креслень конструкції одягу з еластичних тканин на основі аналізу отриманих топографічних карт поверхні тіла людини в статиці та динаміці. Виявлено зони та величини найбільших динамічних змін, напрямок та характер їх розповсюдження, що обумовлюють деформацію тканини одягу в побутових умовах експлуатації. Дослідження базувалося на науково обґрунтованій методиці проведення фотозйомки та обробки фотовідбитків, що враховує особливості геометрії досліджуваної поверхні, з використанням спеціально спроектованого та виготовленого пристрою (патент України на корисну модель № 36954).
 3.  Вперше науково обґрунтовано відсотковий перерозподіл основної конструктивної прибавки за ділянками конструкції плечового одягу шляхом визначення максимального динамічного приросту центральної ділянки поверхні спини відносно лопаткової вертикалі (32%) та відносно критичної спинки (68%). Відповідні значення враховано при розрахунку габариту ширини спинки та ширини пройми.
 4.  Удосконалено методику розрахунку габаритів креслень деталей конструкції жіночого плечового одягу з еластичних тканин на основі дослідження деформаційних властивостей еластичних тканини в умовах, наближених до умов експлуатації одягу, що виконані за допомогою розробленої методики, пристрою (патент України на корисну модель № 39092) та комп’ютерної програми для дослідження деформації тканини під дією двовісного навантаження в заданому напрямку. Напрямок та характер розповсюдження навантажень відповідають вектору зміщення точок поверхні тіла людини при виконанні нею рухів. Комп’ютерна програма дозволяє на основі показників прогину зразка будувати діаграму розподілу видовжень в залежності від напрямку дії навантаження, порівнювати результати експериментів декількох зразків, будує геометричну модель зразка у напруженому стані, визначає величину видовження зразка вздовж ниток утоку та ступінь покращення формоутворюючих властивостей. 
 5.  Визначено вплив на конструктивні параметри жіночого плечового одягу структурних характеристик еластичних тканин на основі аналізу результатів дослідження деформаційних та формоутворюючих властивостей зразків еластичних тканин двадцяти чотирьох структур різних за переплетенням та щільністю за утоком, що спеціально спроектовано та виготовлено в умовах ВАТ «Херсонський БК». Розраховано відповідні двофакторні математичні моделі впливу на параметри відносного видовження еластичних тканин та на показники зміни їх лінійних розмірів після ВТО щільності тканини за утоком та виду переплетення.
 6.  Виділено три групи розтяжності еластичних тканин: малорозтяжні, помірнорозтяжні та високорозтяжні. Кожна група характеризується певним інтервалом величин відносного видовження на момент розірвання (І група – до 45 %; ІІ група – 45…60 %; ІІІ група – 60 та вище), а також значень коефіцієнту зв’язності (І група – 15 та вище; ІІ група – 12…15; ІІІ група – менше за 12). Відповідно до виділених груп розраховано параметри плечової виточки та величини основної конструктивної прибавки з перерозподілом її за ділянками конструкції жіночого плечового одягу.
 7.  Удосконалено конструкцію жіночого плечового одягу шляхом визначення раціональних значень прибавки на вільне облягання на основі встановленого ступеня компенсації пружними властивостями еластичної тканини динамічного ефекту тіла людини (для малорозтяжних тканин – 85%, для помірнорозтяжних – 100%, для високорозтяжних – 121,5%), а також розрахунку конструктивних параметрів плечової виточки для відповідних груп розтяжності, які враховують покращення формоутворюючих властивостей еластичних тканин. Зазначені рекомендації впроваджено у виробництво  в умовах ЗАТ ВТШФ «Дана-Мода» (м. Київ) та ПрАТ «Цюрупинська швейна фабрика «Юність»» (м. Цюрупинськ), що дозволило отримати якісні швейні вироби з очікуваним річним економічним ефектом 4890,47 грн.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДЕСЕРТАЦІЇ

 1.  Комашко М.П. Аналіз методу конструктивного формоутворення у сучасному жіночому плечовому одязі / М.П. Комашко, Т.В. Цимбал // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – №6, Т.2 (101). – С. 62-66. Особистий внесок: аналіз методів формоутворення сучасного одягу, проведення теоретичних досліджень.
 2.  Комашко М.П. Дослідження впливу властивостей на конструкцію одягу / М.П. Комашко, Т.В. Цимбал // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. –  2007. –  № 6 (38). – С. 144-149. Особистий внесок: постановка задачі, визначення вихідних параметрів та проведення теоретичних досліджень.
 3.  Комашко М.П. Цимбал Т.В. Дослідження методів визначення внутрішньої динамічної відповідності плечового одягу поверхні тіла людини / М.П. Комашко, Т.В. Цимбал // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2008.  № 1 (38), Спец. випуск. Т.2. – С. 194 -199. Особистий внесок: постановка задачі, проведення теоретичних досліджень.
 4.  Комашко М.П. Визначення необхідних умов проведення дослідження динамічних змін поверхні тіла людини для цілей проектування одягу методом фотозйомки / М.П. Комашко, Т.В. Цимбал // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. –  2008. – №1(14). – С. 134 -137. Особистий внесок: постановка задачі, проведення теоретичних досліджень, формування вимог до методу дослідження.
 5.  Комашко М.П. Вдосконалення  методу фотозйомки для дослідження динамічних змін поверхні тіла людини для цілей проектування одягу / М.П. Комашко, Т.В. Цимбал // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2008. –  №5(43). – С.126-132. Особистий внесок: постановка задачі, проведення експериментальних та теоретичних досліджень, обробка результатів.
 6.  Артеменко М.П. Дослідження взаємозв’язку поверхні тіла людини з тканиною одягу в динаміці / М.П. Артеменко, Т.В. Цимбал // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2008. – №3 (32). – С.31-41. Особистий внесок: постановка задачі, проведення експериментальних та теоретичних досліджень, обробка результатів.
 7.  Артеменко М.П. Дослідження дії навантаження на тканину з високорозтяжним утоком в основному ортогональному напрямку / М.П. Артеменко, В.В. Чугін, М.Й. Ростаргуєва // Вісник Хмельницького національного університету. –  2009. –№3. – С.112-116. Особистий внесок: постановка задачі, проведення експериментальних та теоретичних досліджень, обробка результатів.
 8.  Артеменко М.П. Дослідження поверхні торсу людини в динаміці / М.П. Артеменко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2009.  –  4 (48).– С. 83-87.
 9.  Пат. 36954U Україна, A41Н1/00. Пристрій для нанесення антропогеодезичної сітки та паралелізації площин фотозйомки / М.П.Комашко, Т.В.Цимбал, О.М. Артеменко – №u200807738; Заявлено 06.06.2008; Опубл. 10.11.2008, Бюл.№21, 2008р. Особистий внесок: розробка ідеї, обґрунтування раціональної конструкції пристрою для нанесення антропогеодезичної сітки та паралелізації площин фотозйомки.
 10.  Пат. 39092U Україна, A43D11/00. Пристрій для визначення розтяжності тканини в різних напрямках до основного розташування ниток / М.П.Комашко, Е.В.Чепелюк, Т.В.Цимбал. – №u200807732; Заявлено 06.06.2008; Опубл. 10.02.2009, Бюл.№3, 2009р. Особистий внесок: розробка ідеї, обґрунтування раціональної конструкції пристрою для визначення розтяжності тканини в різних напрямках до основного розташування ниток.
 11.  Комашко М.П. Дослідження впливу властивостей тканин на конструкцію одягу / М.П. Комашко, Т.В. Цимбал Т.В.: тези доповідей VI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів [“Наукові розробки молоді на -сучасному етапі”], (Київ, 17-18 квітня 2007р.) / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К.: КНУТД, 2007. – Т.1. – С. 20. Особистий внесок: постановка задачі, проведення та висвітлення результатів теоретичних досліджень.
 12.  Комашко М.П. Обґрунтування вибору динамічних поз для дослідження внутрішньої динамічної відповідності одягу поверхні тіла людини / М.П. Комашко, Т.В. Цимбал Т.В.: тези доповідей VIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів [“Наукові розробки молоді на -сучасному етапі”], (Київ, 15-16 квітня 2008р.) / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К.: КНУТД, 2008. – Т.1. – С. 27. Особистий внесок: постановка задачі, проведення та висвітлення результатів досліджень.
 13.  Артеменко М.П., Дослідження динамічного ефекту для проектування побутового одягу / М.П. Артеменко, Т.В. Цимбал Т.В.: тези доповідей VIІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів [“Наукові розробки молоді на -сучасному етапі”] / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К.: КНУТД, 2009.   – Т.1.– С. 68. Особистий внесок: постановка задачі, проведення та висвітлення результатів досліджень.
 14.  Артеменко М.П. Побудова геометричної моделі деформації зразка тканини під дією деформації розтягу / М.П. Артеменко: тези доповідей регіональної науково-практичної конференції [“Сучасні технології в легкій промисловості і сервісі”], (22-23 вересня 2010р.) / М-во освіти і науки України, ХНУ. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – С.10-11.

АНОТАЦІЯ

Артеменко М.П. Удосконалення конструкції жіночого плечового одягу з еластичних тканин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів. – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2011.

Дисертація присвячена вирішенню питань удосконалення конструкції жіночого плечового одягу з еластичних тканин.

Удосконалено розрахунок динамічної складової прибавки на вільне облягання до креслень конструкції одягу з еластичних тканин на основі аналізу отриманих топографічних карт поверхні тіла людини в статиці та динаміці. Виявлено зони та величини найбільших динамічних змін, напрямок та характер їх розповсюдження, що обумовлюють деформацію тканини одягу. Відповідно до встановлених напрямків навантажень досліджено властивості еластичних тканин та визначено ступень компенсації ними динамічного ефекту тіла людини, з урахуванням структурних параметрів тканини та ВТО. Розраховано параметри плечової виточки на основі врахування визначеного покращення формоутворюючих властивостей еластичних тканин. Науково обґрунтовано відсотковий перерозподіл основної конструктивної прибавки за ділянками конструкції плечового одягу шляхом визначення максимального динамічного приросту центральної ділянки поверхні спини відносно лопаткової вертикалі (32%) та відносно критичної спинки (68%).

Ключові слова: динамічна антропометрія, антропогеодезична сітка, еластична тканина, конструкція плечового одягу, конструктивна прибавка.

АНОТАЦИЯ

Артеменко М.П. Усовершенствование конструкции женской плечевой одежды из эластичных тканей. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.19 – технология текстильных материалов, швейных и трикотажных изделий. – Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2011.

Диссертационная работа направлена на усовершенствование конструкции женской плечевой одежды из эластичных тканей.

Проведено исследование методов конструирования одежды и учета ими свойств тканей в конструкции одежды. Установлено, что при расчете конструктивных параметров женской плечевой одежды из эластичных тканей не учитываются показатели их растяжимости в условиях эксплуатации и улучшение формообразующих свойств за счет наличия в структуре ткани высокорастяжимых полиуретановых нитей. Что определяет необходимость усовершенствования конструкции женской плечевой одежды при проектировании её из эластичных тканей, путём нахождения рациональных значений конструктивных прибавок и параметров формообразующих элементов конструкции.

Для усовершенствования расчета динамической составляющей прибавки на свободное облегание женской плечевой одежды из эластичных тканей получены топографические карты поверхности тела человека в статике и динамике. Определены зоны и величины  наибольших динамических изменений, направления и характер их распространения, которые обуславливают деформацию ткани одежды в повседневных условиях эксплуатации. При проведении исследований применён антропогеодезический метод маркировки тела человека и разработана научно обоснованная методика фотосъёмки и обработки фотоизображений, которые учитывают особенности геометрии исследуемой поверхности и основаны на  использовании специально спроектированного и изготовленного устройства.

Впервые научно обосновано процентное перераспределение основной конструктивной прибавки по участкам конструкции женской плечевой одежды на основе установленного максимального динамического прироста центрального участка поверхности спины относительно лопаточной вертикали (32%) и относительно критической спинки (68%), что необходимо учитывать при расчете габаритов ширины спинки и проймы.

Усовершенствована методика расчет габаритов чертежей деталей конструкции женской плечевой одежды на основании определения степени компенсации упругими свойствами эластичной ткани динамического эффекта тела человека в условиях, приближенным к условиям эксплуатации. Для чего разработана методика, прибор и компьютерная программа, позволяющие определить растяжимость ткани под действием двухосной нагрузки в заданном направлении. Направление и характер распространения нагрузок соответствует вектору смещения точек поверхности тела человека при его движении.

Установлено влияния на конструктивные параметры женской плечевой одежды структурных показателей эластичных тканей на основе анализа результатов исследования деформационных и формообразующих свойств  специально спроектированных и изготовленных двадцяти четырёх структур эластичных тканей различных по виду переплетения и плотности по утку. Построены математические зависимости удлинения эластичных тканей и изменения их линейных размеров после ВТО от вида переплетения и плотности по утку. С учетом полученных зависимостей выделено три группы растяжимости эластичных тканей: малорастяжимые, умереннорастяжимые и высокоростяжимые. Каждая группа характеризуется определённым интервалом значений относительного удлинения на момент разрыва, а также величин коэффициента связности, который выбран как наиболее комплексный показатель структуры ткани.

Установлено, что малорастяжимые ткани компенсируют динамический эффект тела человека на 85 %, умереннорастяжимые – на 100 %, а високоростяжимые – на 121,5 %. В соответствии с полученными данными рассчитаны параметры плечевой выточки и величины конструктивных прибавок с перераспределением их по участкам конструкции женской плечевой одежды для каждой из выделенных групп растяжимости.

Приведена информация о внедрении и эффективности использования результатов исследования в условиях производства.

 Ключевые слова: динамическая антропометрия, антропогеодезическая сетка, эластичные ткани, конструкция плечевой одежды, конструктивная прибавка. 

SUMMARY

Artemenko M.P. The enhancement of the design of women's shoulder dress made of elastic fabric. - The manuscript.

The Dissertation for obtaining the degree of the candidate of Technical Sciences in specialty 05.18.19 – the technology of textile materials, sewing and knitting wares. – Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, 2011.

 The thesis is dedicated to solving the issues of the enhancement of the design of women's shoulder dress made of elastic fabric.

The calculation of the dynamic component of the supplement to the free cling to clothes design drawings of elastic tissue on the basis of analysis of the topographic maps of the human body surface in statics and dynamics is improved. Areas and the magnitudes of the largest dynamic changes are found, the direction and nature of their distribution, causing deformation of the fabric of clothing. In accordance with established areas of loads the properties of elastic tissue were investigated and the degree of compensation for their dynamic effect of the human body was determined, taking into account the structural parameters of the fabrics and the HTT. The parameters of shoulder dart based on consideration of certain improvements of tissue shaping elastic properties are calculated. The percentage redistribution of basic structural tolerance for the design of shoulder wear area is scientifically substantiated by determining the maximum dynamic growth of the central surface area about the back vertical Spade (32%) and about the critical back (68%).

Keywords: dynamic anthropometry, anthropogeodesic mesh, elastic fabric, design of shoulder dress, plus the free cling.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

453. Сварка и резка металлов как технологический процесс 731.31 KB
  С помощью сварки соединяют между собой различные металлы, их сплавы, некоторые керамические материалы, пластмассы, стекла и разнородные материалы. Дуговая сварка повсеместно используется в металлообработке, машиностроении, металлургии, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте и других отраслях.
454. История и теория философии 679 KB
  Классический век древнегреческой философии. Проблеме человека в философии экзистенциализма. Человек как биосоциальное существо: единство природного, социального и духовного. Сущность материалистического понимания истории (по работе Маркса). Мораль как форма духовного опыта человечества.
455. Реализовать вычитание двух 64-разрядных чисел, не используя команду SUB 142.5 KB
  Вычитание двух 64-разрядных чисел, не используя команду SUB. Исходный код реализации поставленной задачи. Пример работы программы по вычитанию двух 64-разрядных чисел.
456. Умножение на 7(или 15, или 17, или 33), используя команды сдвигов и сложение или вычитание 143.5 KB
  Реализовать умножение на 7(или 15, или 17, или 33), используя команды сдвигов и (только один раз) сложение или вычитание. Способ реализации данной задачи в виде исходного кода и примера роботы программы.
457. Расчет производственной программы по эксплуатации подвижного состава. 394.5 KB
  Расчет производственной программы по грузовым перевозкам на год. Среднесписочное количество автомобилей. Технико-эксплуатационные и суточные показатели работы 1 автомобиля. Расчет производственной программы по пассажирским перевозкам на год.
458. Основы политологии 551 KB
  История развития политологии. Проблемы межнациональных отношений современного общества. Политика как общественное явление. Проблемы внутренней политики России на современном этапе.
459. Системы оплаты труда в рыночной конкурентной экономике 488.5 KB
  Системы оплаты труда в рыночных условиях. Государственное и договорное регулирование оплаты труда. Выбор продукции и анализ ее конкурентоспособности. Формирование методов направленных на повышение эффективности деятельности предприятия и оценка предложенных хозяйственных решений. Оценка эффективности и отбор для реализации вариантов хозяйственной деятельности.
460. Мастерская по ремонту тракторов города Тюмень 668 KB
  Потребность в механизмах, инвентаре, материалах, рабочих по профессиям и квалификации. Выбор методов и способов производства работ с их обоснованием. Расчет численности работающих и определение площадей административно-бытовых помещений. Обеспечение качества СМР, техники безопасности.
461. Теорія грошей, грошові та кредитні системи 615 KB
  Сутність та економічна основа грошового обороту. Методи державного регулювання грошового обороту. Сутність і закономірності розвитку інфляції. Грошові потоки та їх балансування. Кон'юнктурна теорія цінності грошей. Внесок Дж.Кейнса і М.Фрідмана у розвиток теорії грошей.