65644

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ОВОЧІВ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ

Автореферат

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Сприятливі ґрунтовокліматичні умови в Україні створюють необхідні передумови та значний економічний потенціал для організації ефективного виробництва овочів відкритого ґрунту. Незважаючи на те що площі їхніх посівів збільшуються ефективність...

Украинкский

2014-08-02

361 KB

6 чел.

PAGE  1

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АНДРУСЯК Наталія Олександрівна

                                                                                  УДК 330.131.5:658

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ОВОЧІВ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

                                                                                  

                                                        

Житомир – 2011

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Уманському національному університеті садівництва Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Науковий керівник:       кандидат економічних наук, доцент

Бурляй Олександр Леонідович,

Уманський національний університет

садівництва, доцент кафедри економіки

Офіційні опоненти:        доктор економічних наук, професор

Збарський Василь Кузьмич,

Національний університет біоресурсів і

природокористування України,

завідувач кафедри аграрної економіки

ім. професора І. Н. Романенка

кандидат економічних наук, доцент

Ткачук Василь Іванович,

Житомирський національний

агроекологічний університет,

декан факультету аграрного

менеджменту

Захист дисертації відбудеться 18 березня 2011 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 14.083.02 у Житомирському національному агроекологічному університеті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: 10008, м. Житомир, Старий бульвар, 7, ауд. 55.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Житомирського національного агроекологічного університету Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: 10008, м. Житомир, Старий бульвар, 7.

Автореферат розісланий «_____» лютого 2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук,

доцент                                                                                       В. П. Якобчук


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Підвищення економічної ефективності виробництва та переробки сільськогосподарської продукції є однією з важливих економічних проблем суспільства. Від її вирішення залежить майбутній розвиток сільського господарства й галузі переробки та подальше забезпечення населення продуктами харчування. Важливі завдання в напрямі підвищення ефективності виробництва й переробки продукції стоять перед галузями економіки, які формують аграрний сектор, у т. ч. й перед овочівництвом.

Сприятливі ґрунтово-кліматичні умови в Україні створюють необхідні передумови та значний економічний потенціал для організації ефективного виробництва овочів відкритого ґрунту. Незважаючи на те, що площі їхніх посівів збільшуються, ефективність розвитку овочівництва залишається на низькому рівні. Фактором, який стримує розвиток галузі та підвищення економічної ефективності, є екстенсивний характер виробництва овочевої продукції. Тому актуальним є вирішення проблеми підвищення економічної ефективності виробництва та переробки овочів відкритого ґрунту.

Вагомий внесок у вивчення теоретико-прикладних аспектів ефективного функціонування виробництва й переробки овочевої продукції та шляхів його підвищення зробили такі відомі вітчизняні вчені, як: В. Андрійчук, О. Бугуцький, В. Бойко, Г. Дмитрійчук, В. Збарський, В. Криворучко, О. Лебединська, В. Рудь, М. Рудий, П. Саблук, К. Олефір, В. Ткачук, І. Червен, А. Шумейко та ін. Проте недостатньо вивченими залишаються напрями підвищення економічної ефективності виробництва та переробки овочів відкритого ґрунту на регіональному рівні. Виникає необхідність глибокого аналізу факторів, які зумовлюють результати діяльності та обґрунтування шляхів підвищення економічної ефективності виробництва та переробки овочевих культур. Необхідність вирішення відмічених питань, їхня складність і актуальність для економіки України зумовило вибір теми дисертаційного дослідження.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є результатом наукових досліджень, виконаних автором згідно з планом науково-дослідних робіт Уманського національного університету садівництва за темою «Адаптація організаційно-економічного механізму господарювання до соціально орієнтованих ринкових відносин в АПК» (номер державної реєстрації 0101U004493), у рамках яких автором розроблено теоретичні та науково-практичні напрями підвищення економічної ефективності виробництва й переробки овочів відкритого ґрунту на регіональному рівні.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в науковому обґрунтуванні теоретико-методологічних, методичних та практичних напрямів підвищення економічної ефективності виробництва й переробки овочів відкритого ґрунту. Досягнення поставленої мети передбачало вирішення таких завдань:

 •  систематизувати теоретико-методологічні положення щодо сутності економічної ефективності овочівництва;
 •  удосконалити методичний підхід щодо розрахунку комплексного показника ефективності виробництва та переробки продукції овочевих культур;
 •  визначити характер впливу ендогенних та екзогенних факторів на економічну ефективність овочівництва;
 •  за допомогою економіко-математичного моделювання розробити оптимальну структуру виробництва овочевої продукції в аграрних підприємствах регіону з врахуванням особливостей галузі;
 •  удосконалити структуру реалізації овочів відкритого ґрунту за маркетинговими каналами з допомогою оптимізаційної моделі;
 •  обґрунтувати пропозиції щодо підвищення економічної ефективності виробництва та переробки овочів відкритого ґрунту.

Об’єктом дослідження є процес забезпечення ефективності виробництва та переробки овочів відкритого ґрунту на підприємствах Черкаської області. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та практичних аспектів, пов’язаних з обґрунтуванням напрямів підвищення економічної ефективності виробництва та переробки овочів відкритого ґрунту в регіоні.

Методи дослідження. У процесі виконання дисертаційного дослідження використовувалися як загальнонаукові, так і специфічні економічні методи: абстрактно-логічний (для теоретичного узагальнення та формулювання висновків і пропозицій); розрахунково-конструктивний та порівняння (для аналізу економічної ефективності виробництва, переробки й реалізації продукції овочевих культур); монографічний (при вивченні технології та організації виробництва овочевих культур в окремих сільськогосподарських підприємствах); економіко-статистичні методи аналізу, зокрема кореляційно-регресійний прийом, індексний аналіз, метод екстраполяції, графічний прийом, метод вирівнювання рядів динаміки (для дослідження впливу факторів на зміну показників економічної ефективності та встановлення взаємозв’язків між явищами); метод економіко-математичного моделювання (при розробці оптимальної структури виробництва й каналів реалізації овочевої продукції) та інші.

Інформаційною базою дослідження були відповідні закони України, укази Президента України, постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства аграрної політики України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Головного управління статистики в Черкаській області, оперативна інформація Головного управління агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації, вибіркові обстеження, проведені автором, фахова література, інформаційні ресурси світової комп’ютерної мережі Internet.

Наукова новизна одержаних результатів. До найбільш вагомих результатів дисертаційної роботи, які визначають її наукову новизну, належать такі:

вперше:

 •  запропоновано комплексний показник ефективності виробництва та переробки продукції овочевих культур, що поєднує економічну і технологічну компоненту і визначається відношенням добутків індексів виходу продукції, ціни і прибутку до індексів собівартості, трудомісткості та енергомісткості;

удосконалено:

 •  зміст поняття «економічна ефективність овочівництва», яке запропоновано розглядати як співвідношення між витратами, вкладеними у виробництво овочевої продукції за різними технологіями й результатами виробництва, які приведені до єдиного виміру в часі з метою одержання максимального ефекту;
 •  структуру виробництва овочевої продукції в аграрних підприємствах за допомогою економіко-математичної моделі оптимізації, особливістю якої є одночасне врахування трьох критеріїв оптимальності: максимум прибутку, мінімум сумарних витрат, максимум товарної продукції;
 •  структуру реалізації овочів відкритого ґрунту за маркетинговими каналами з допомогою оптимізаційної моделі, що на відміну від поширених підходів враховує мінімум реалізаційних витрат як один із основних критеріїв оптимальності;

дістали подальшого розвитку:

 •  систематизація факторів, що негативно впливають на економічну ефективність функціонування галузі овочівництва, до яких віднесено ендогенні фактори (зниження концентрації посівів, зменшення кількості внесених добрив, низький рівень механізації галузі) та екзогенні (відсутність системи маркетингу, інформаційного забезпечення, ринкової інфраструктури);
  •  пропозиції щодо підвищення економічної ефективності виробництва та переробки овочевої продукції за рахунок створення регіонального овочевого агротехнопарку як організаційного об’єднання технологічно пов’язаних між собою підприємств з метою збереження та розвитку наявного технічного потенціалу, реалізації інноваційно-інвестиційної політики, забезпечення гарантій збуту.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці теоретико-методологічних положень і практичних рекомендацій щодо напрямів підвищення економічної ефективності виробництва та переробки овочів відкритого ґрунту.

Результати дослідження використовуються Головним управлінням агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації при розробці напрямів щодо підвищення економічної ефективності виробництва, переробки та реалізації продукції овочевих культур на період до 2015 р. (довідка № 1882/12 від 20.10.2010 р.).

Розроблені під час дослідження методичні положення та рекомендації щодо напрямів підвищення економічної ефективності виробництва овочів відкритого ґрунту використовують у практиці ТОВ «Агропромислова компанія «Маїс» м. Черкаси (акт № 26/09 від 2.09.2010 р.), ТОВ ВКФ «Валтас» Чорнобаївського району Черкаської області (акт № 34/09 від 14.09.2010 р.), СФГ «Ромашка» Золотоніського району Черкаської області (акт № 4/09 від 28.09.2010 р.).

Теоретичні результати й практичні рекомендації щодо шляхів підвищення економічної ефективності виробництва та переробки продукції використовують у навчальному процесі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького при викладанні дисциплін «Економічна теорія», «Економіка підприємств» та «Економічний аналіз» (довідка №338/03-а від 11.11.2010 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є завершеною науковою працею. Наведені в дисертації результати наукових досліджень є особистими розробками і належать автору.

Апробація результатів дослідження. Основні методологічні положення та результати дисертаційного дослідження висвітлювалися в щорічних звітах про наукову роботу кафедри економіки Уманського національного університету садівництва, доповідались та отримали позитивну оцінку на конференціях, зокрема на Всеукраїнській конференції молодих учених, присвяченій 160-річчю Уманського державного аграрного університету (м. Умань, 2004 р.), на Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених (м. Умань, 2005 р.), на науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання розвитку фінансової науки на сучасному етапі» (м. Донецьк, 2006 р.), на Міжнародній науково-практичній конференції «Євроінтеграція та конкурентоспроможність продукції агропромислового комплексу України» (м. Київ, 2006 р.), на Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика сучасної економіки» (м. Черкаси, 2007 р.), на Міжнародній науково-практичній конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» (м. Умань, 2009 р.), на Міжнародній науковій конференції «Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах» (м. Черкаси, 2009 р.).

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження автором опубліковано 14 наукових праць загальним обсягом 2,1 д.а., з них – 7 статей у наукових фахових виданнях.

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (156 найменувань) та 21 додатка. Текстова частина містить 153 сторінки, 48 таблиць та 16 рисунків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, ступінь розробки наукової проблеми вченими-економістами, сформульовано мету й завдання, визначено об’єкт та предмет дослідження, висвітлено методологію та методику дослідження, наукову новизну, практичне значення та зв’язок роботи з науковими програмами, наведено відомості про апробацію та публікації одержаних наукових результатів, подано загальну характеристику роботи.

У першому розділі – «Теоретичні і методичні основи економічної ефективності виробництва та переробки овочів» – систематизовано теоретико-методологічні положення щодо економічної ефективності виробництва й переробки овочевої продукції та фактори її зростання. На основі аналізу й узагальнення результатів досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених уточнено трактування поняття «економічна ефективність овочівництва».

Економічну ефективність овочівництва запропоновано розглядати як співвідношення між витратами, вкладеними у виробництво овочевої продукції за різними технологіями й результатами виробництва, що приведені до єдиного виміру в часі з метою одержання максимального ефекту.

Ідентифіковано основні фактори, які впливають на зростання економічної ефективності. Їх доцільно поділяти на п’ять груп: фактори пропозиції, фактори попиту й обміну, фактори взаємодії підприємств із державою, фактори економічних взаємовідносин із підприємствами, фактори зовнішнього середовища, що визначають прибутковість підприємства в ринкових умовах. Обґрунтовано, що на практиці систему показників ефективності виробництва та переробки овочевих культур доцільно вивчати на базі технологічних і економічних показників. Визначено, що для аналізу ефективності виробництва й переробки овочів слід використовувати такі натуральні показники, як: урожайність, виробництво продукції на 100 га ріллі, вихід продукції при переробці, трудомісткість одиниці продукції, рівень травмування продукції, енергомісткість одиниці продукції. Із вартісних показників запропоновано наступні: собівартість одиниці вироблених та перероблених овочів, прибуток на 1 ц та на 1 га посіву, прибуток на 1 т виробленої та переробленої продукції, рентабельність продаж, рівень рентабельності, норма прибутку (рис. 1).

Установлено, що теоретичні підходи до визначення суті ефективності й показників її розрахунку здебільшого орієнтовані на вартісну оцінку порівняння результатів та витрат діяльності й не враховують у комплексі інші показники. Із метою здійснення повного аналізу ефективності виробництва та переробки продукції овочівництва відкритого ґрунту запропоновано використовувати комплексний показник ефективності, який на відміну від раніше запропонованих показників поєднує економічну й технологічну компоненту та розраховується за формулою:

100,

де    Ів – індекс виходу продукції (відношення відсотка виходу продукції на окремому підприємстві до середнього по регіону);

Іц – індекс ціни (відношення ціни реалізації 1 ц продукції на окремому підприємстві до середнього по регіону);

Іп – індекс прибутку (відношення прибутку на 1 т виробленої продукції на окремому підприємстві до середнього по регіону);

Ic – індекс собівартості (відношення собівартості 1 ц продукції на окремому підприємстві до середнього по регіону);

Іт – індекс трудомісткості (відношення трудомісткості 1 ц продукції на окремому підприємстві до середнього по регіону);

Іе – індекс енергомісткості (відношення енергомісткості одиниці продукції на окремому підприємстві до середнього по регіону).

 

Представлений показник дає змогу комплексно оцінити рівень ефективності виробництва та переробки овочевої продукції, що є підґрунтям для оцінки результатів діяльності й розробки напрямів підвищення економічної ефективності.

У другому розділі – «Сучасний стан ефективності виробництва і переробки овочів відкритого ґрунту в Черкаській області» – здійснено оцінку економічної ефективності виробництва, реалізації і переробки овочів відкритого ґрунту на підприємствах Черкаської області та визначено фактори, що на неї впливають.

За результатами дослідження встановлено, що Черкаська область є регіоном із сприятливими природнокліматичними умовами для вирощування овочів відкритого ґрунту. Із названої групи в регіоні вирощується капуста, огірки, помідори, буряки й морква столові, цибуля, часник, зелений горошок, кабачки, перець солодкий та баклажани. Визначено, що посівні площі під овочами в Черкаській області загалом у всіх категоріях господарств за 1990–2002 рр. мали тенденцію до скорочення, яка була викликана скороченням посівних площ у сільськогосподарських підприємствах. З 2002 р. спостерігається збільшення посівних площ під овочами відкритого ґрунту. Виробництво овочів відкритого ґрунту в сільськогосподарських підприємствах регіону динамічно розвивається: так, порівняно із 2003 р. у 2008 р. їхні площі зросли на 146,13 %. Відмічено, що урожайність овочів в господарствах регіону має тенденцію до незначного зростання (за винятком 2007 р.) в основному за рахунок господарств населення. Завдяки зростанню урожайності й посівних площ овочів в останні роки валові збори збільшились (проте не досягли рівня показників початку 90-х років) і склали загалом у всіх категоріях господарств у 2008 р. – 2965 тис. ц.

Установлено, що в територіальному розрізі основне виробництво овочів відкритого ґрунту зосереджено навколо м. Черкаси. Найбільшими виробниками овочів є Черкаський, Чорнобаївський та Золотоніський райони. Сільськогосподарські підприємства цих районів в 2008 р. забезпечували 92,2 % валового збору овочевої продукції області.

З’ясовано, що протягом 2000–2008 рр. загальний обсяг реалізації овочів сільськогосподарськими виробниками Черкаської області збільшився в 2,05 раза. Установлено, що за досліджуваний період відбулись значні зрушення в структурі товарної продукції. Спостерігається зростання частки в структурі реалізованої продукції горошку зеленого, моркви, столових буряків, часнику, цибулі, кабачків (із 35,0 % в 2000 р. до 56,6 в 2008 р.). Такі зміни в структурі реалізованої овочевої продукції зумовлені конкуренцією на ринку, тому виробники змушені диверсифікувати виробництво. Відмічено, що за період 1990–2008 рр. чітко простежуються три основні канали реалізації овочів відкритого ґрунту – переробним підприємствам, на ринку й за іншими каналами.

Установлено, що за період 2001–2004 рр. рівень рентабельності вирощування овочів відкритого ґрунту сільськогосподарськими підприємствами Черкаської області мав позитивну тенденцію. Проте, починаючи з 2005 р. по 2008 р. включно, виробництво овочів відкритого ґрунту в регіоні є збитковим, зокрема у 2008 р. сільськогосподарські товаровиробники області від реалізації овочів відкритого ґрунту одержали на 1 га площі 183,2 грн. збитку (при рівні збитковості 2,1 %) (табл. 1).

Таблиця 1

Економічна ефективність виробництва овочів відкритого ґрунту сільськогосподарськими підприємствами Черкаської області,

20012008 рр.

Показник

Рік

Зміна %, (+,-)

2008 р. до

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2001р.

2005р.

Урожайність, ц/га

54,6

67,0

79,2

97,5

95,4

70,5

93,0

170,33

95,38

Затрати праці на

1 ц, люд.-год.

13,0

7,2

4,7

3,8

5,7

6,1

5,4

41,54

142,11

Виробнича собівартість 1 ц, грн.

38,62

36,27

38,19

58,90

58,31

77,40

85,40

221,13

145,00

Собівартість 1 ц реалізованої

продукції, грн.

40,84

43,82

52,49

105,50

72,07

86,87

92,90

227,47

88,06

Ціна реалізації 1 ц, грн.

43,01

55,36

59,74

91,49

63,68

55,97

90,93

211,42

99,39

Прибуток (збиток):

на 1 ц реалізованої продукції, грн.

2,17

11,54

7,25

-14,01

-8,39

-30,90

-1,97

-4,14

12,04

на 1 га площі, грн.

118,5

773,2

574,2

-1366

-800,4

-2179

-183,2

-301,7

1182,8

Рентабельність

продажу, %

5,0

20,8

12,1

-15,3

-13,2

-55,2

-2,2

-7,2

13,1

Рівень рентабельності (збитковості), %

5,3

26,3

13,8

-13,3

-11,6

-35,6

-2,1

-7,4

11,2

Зважаючи на залежність економічної ефективності вирощування овочів відкритого ґрунту в сільськогосподарських підприємствах від урожайності, проведено відповідне групування. Для цього було відібрано 43 аграрні підприємства, які займаються вирощуванням овочів відкритого ґрунту (табл. 2). За результатами дослідження встановлено, що найвищу економічну ефективністю вирощування овочів відкритого ґрунту мають підприємства ІІІ групи, які отримали на 1 ц продукції 8,36 грн. прибутку. При цьому рівень рентабельності названої групи складає 15,4 %. Показники економічної ефективності виробництва овочевих культур в ІV групі підприємств з найбільшою урожайністю є нижчими, ніж у третій групі. Зокрема, прибуток на одиницю продукції є нижчим на 1,33 грн., а рівень рентабельності – на 3,8 %. Ця тенденція зумовлена так званим економічним явищем критичної межі інтенсифікації, після якої сума прибутку на одиницю додаткових витрат має тенденцію до зменшення.

Визначено, що в Черкаській області біля 10-15 % овочевої продукції переробляється на консервних заводах на соки овочеві, овочі консервовані натуральні, овочі консервовані з додаванням оцту або оцтової кислоти та овочі заморожені. Установлено, що виробництво овочевої продукції за 20052008 рр. переробними підприємствами регіону має тенденцію до зростання. Найбільше зростання помічено у виробництві овочевих соків та заморожених овочів. З’ясовано, що основне виробництво овочів консервованих натуральних у регіоні припадає на переробні підприємства міст Черкаси й Золотоноша та Черкаського району, які в 2008 р. виробили 96,7 % від загального обсягу виробленої продукції. Доведено, що наявність у регіоні потужних підприємств із переробки овочевої продукції відкриває перед виробниками овочів відкритого ґрунту перспективи збуту своє продукції.

Таблиця 2

Вплив урожайності на економічну ефективність вирощування овочів відкритого ґрунту в сільськогосподарських підприємствах

Черкаської області, 20062008 рр.

Показник

Група підприємств за урожайністю овочів відкритого ґрунту, ц/га

ІV

у %, +/-

до І

І

ІІ

ІІІ

ІV

до 66,5

66,5-95,5

95,6-124,5

більше124,6

Кількість підприємств

9

11

14

9

-

Урожайність, ц/га

42,5

81,3

112,6

142,7

в 3,36 р.

Затрати праці на 1 ц, люд.-год.

6,1

5,7

4,3

3,9

63,93

Виробнича собівартість 1 ц, грн.

80,46

67,34

54,25

60,74

75,49

Прибуток (збиток), грн.:

на 1 га

-765,43

-432,52

941,34

1003,18

1768,61

на 1 ц продукції

-18,01

-5,32

8,36

7,03

25,04

Рівень рентабельності (збитковості), %

-22,4

-7,9

15,4

11,6

34,0

З’ясовано, що переробка овочів відкритого ґрунту на підприємствах Черкаської області є рентабельним видом діяльності. Використання комплексного показника ефективності виробництва дає можливість виявити територіальні особливості економічної та технологічної ефективності переробки овочів виробниками регіону (табл. 3).

Досліджено, що в розрізі міст та районів Черкаської області існує диференціація показників ефективності переробки овочів відкритого ґрунту. Найвищого рівня комплексного показника ефективності переробки було досягнуто підприємствами Канівського району (1,168). Це зумовлено тим, що значення часткових індексів прибутку на 1 ц реалізованої продукції, рівня рентабельності та ціни реалізації мають достатньо високий рівень, а значення індексів, які мають оберненопропорційний вплив на сукупний показник ефективності переробки, є достатньо низькими порівняно із середньообласними. Так, прибуток на 1 ц реалізованої продукції в середньому за 2006–2008 рр. становив 153,12 грн., що на 0,09 грн. більше ніж в середньому по області. Рівень рентабельності переробки овочевої продукції на підприємствах цього району за відповідний період є одним із найвищих в регіоні – 32,2 %.

Таблиця 3

Розрахунок комплексного показника ефективності переробки

овочів по містах та районах Черкаської області,

(в середньому за 20062008 рр.)

Місто, район

Індекс повної

собіварто-

сті 1 ц

Індекс прибутку

на 1 ц

реалізованої продукції

Індекс рівня рентабель-ності

Комплексний показник ефективності

Місце в ранжова-ному ряді

м. Черкаси

0,962

1,007

1,046

1,127

3

м. Канів

0,973

0,999

1,026

1,116

4

м. Золотоноша

0,992

0,927

0,933

0,872

7

м. Умань

1,035

0,918

0,886

0,765

9

Канівський

0,938

1,007

1,073

1,168

1

К.-Шевченківський

1,010

1,024

1,013

1,022

5

Смілянський

1,077

1,049

0,973

0,867

8

Черкаський

1,001

1,041

1,039

1,167

2

Чигиринський

1,013

1,027

1,013

0,975

6

По області

1,000

1,000

1,000

Проведений аналіз довів, що економічна ефективність виробництва та переробки овочів відкритого ґрунту в Черкаській області залишається на низькому рівні. Визначено фактори, що негативно впливають на економічну ефективність функціонування галузі овочівництва, до яких належать ендогенні фактори (зниження концентрації посівів, зменшення кількості внесених добрив, низький рівень механізації галузі) та екзогенні (відсутність розвинутої системи маркетингу, інформаційного забезпечення, ринкової інфраструктури).

У третьому розділі – “Стратегічні напрями зростання економічної ефективності виробництва та переробки овочів відкритого ґрунту” – розроблено структуру виробництва овочевої продукції в аграрних підприємствах та структуру реалізації овочів відкритого ґрунту за маркетинговими каналами з допомогою економіко-математичного моделювання, визначено пропозиції щодо підвищення економічної ефективності виробництва та переробки овочевої продукції.

Розв’язок економіко-математичної моделі дозволив визначити на перспективу структуру виробництва овочевої продукції в аграрних підприємствах, що передбачає суттєву зміну структури посівних площ традиційних для регіону овочевих культур. Обґрунтовано, що розширення посівів овочів відкритого ґрунту сприятиме підвищенню рівня забезпечення населення регіону овочами, а переробну промисловість – сировиною. Установлено, що збільшення посівних площ овочевих культур разом з інтенсифікацією виробництва дасть змогу в перспективі збільшити виробництво овочевої продукції на 140,1 % і довести рівень виробництва в 2015 р. до 1435,4 тис. ц.

У результаті розв’язку оптимізаційної моделі структури реалізації овочів відкритого ґрунту за маркетинговими каналами встановлено, що пріоритетом для сільськогосподарських підприємств-виробників овочів відкритого ґрунту регіону на перспективу буде реалізація продукції переробним підприємствам, на ринку, через власну торгівельну мережу (табл. 4).

Таблиця 4

Оптимальні обсяги реалізації овочів відкритого ґрунту за каналами реалізації в аграрних підприємствах Черкаської області, тис. ц

Показники

Види продукції

Помідори

Огірки

Цибуля

Часник

Капуста

Морква

Буряки

столові

Реалізовано всього в середньому за 20062008 рр.

6,4

5,6

4,9

1,3

5,1

2,0

1,6

у т.ч.: переробним підприємствам

0,9

0,4

0,4

1,0

0,2

0,8

-

населенню в рахунок оплати праці

0,3

0,1

0,2

-

0,6

0,2

0,1

пайовикам в рахунок орендної плати за

землю та паї

0,1

-

0,6

-

0,2

-

-

на ринку, через власну торгівельну мережу

2,1

3,2

0,7

-

1,9

0,7

0,6

комерційним структурам

3,0

1,9

3,0

0,3

2,2

0,3

0,9

Оптимальний план реалізації на 2015 р.

140,8

160,6

142,5

45,9

299,2

159,1

161,1

у т.ч.: переробним підприємствам

66,5

77,3

71,3

17,5

126,0

70,0

62,9

населенню в рахунок оплати праці

1,4

1,6

1,2

0,3

4,8

1,0

0,7

пайовикам в рахунок орендної плати за

землю та паї

1,6

1,9

2,3

0,3

3,9

1,0

0,5

на ринку, через власну торгівельну мережу

59,2

65,8

39,9

22,0

110,6

49,4

59,8

комерційним структурам

12,1

14,0

27,8

5,8

53,9

37,7

37,2

Результати дисертаційного дослідження щодо виробництва основних видів овочів відкритого ґрунту (помідори, огірки, капуста, морква столова, буряки столові, цибуля ріпчаста, часник) свідчать, що в 2015 р. їхнє виробництво прогнозується на рівні 1386,4 тис. ц (табл. 5). Ураховуючи збільшення виробництва, кількість реалізованої овочевої продукції зросте до 1109,2 тис. ц. Згідно з оптимальним планом прогнозується зростання ціни реалізації овочів відкритого ґрунту на 34,14 % та зниження рівня собівартості в середньому на 31,26 %. Відповідно вплив зміни ціни та собівартості зумовлять зростання прибутку, рівень якого за прогнозом у 2015 р. становитиме 62,537 млн. грн. При цьому рівень рентабельності виробництва овочів відкритого ґрунту в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області в 2015 р. становитиме 51,97 %.

З’ясовано, що об’єктивною умовою збільшення рівня виробництва овочів відкритого ґрунту в регіоні й показників його економічної ефективності є застосування інтенсивних технологій, заснованих на управлінні процесом формування урожаю, які при мінімальних витратах дають максимум прибутку. Доведено, що при використанні інтенсивних технологій важливе місце займає раціональне внесення добрив. Визначено, що внесення добрив в оптимальних дозах забезпечить приріст урожайності помідорів на 11,717 т/га, капусти – 10,215 т/га, моркви – 7,58,9 т/га. Важливе значення в інтенсивних технологіях вирощування овочевих культур має використання високоврожайних районованих сортів. Як свідчать дослідження, урожайність овочів відкритого ґрунту на 60-70 % залежить від сорту. Із метою захисту овочів відкритого ґрунту від шкідників, хвороб і бур’янів на посівах доцільно використовувати інтегровану систему захисту рослин, яка включає комплекс взаємозв’язаних агротехнічних, імунологічних, біологічних, екологічних, хімічних та організаційно-господарських заходів. Визначено, що важливим заходом, який не потребує великих затрат і підвищує урожайність овочевих культур, є дотримання сівозміни.

Таблиця 5

Економічна ефективність оптимізації виробництва основних видів овочів відкритого ґрунту сільськогосподарськими підприємствами

Черкаської області*

Показник

У середньому

за 2006–2008 рр.

Оптимальний план на

2015 р.

Оптимальний план до фактичного,

%, +/-

Вироблено, тис. ц

101,0

1386,4

13,7 рази

Реалізовано, тис. ц

26,9

1109,2

41,2 рази

Ціна реалізації 1 ц, грн.

122,90

164,86

134,14

Собівартість 1 ц, грн.

157,81

108,48

68,74

Затрати на 1 га, грн.

18773,08

11936,05

63,58

Собівартість реалізованої продукції, млн. грн.

4,245

120,326

28,3 рази

Виручка, млн. грн.

3,306

182,863

55,3 рази

Прибуток (збиток), млн. грн.

-0,939

62,537

68,6 рази

Прибуток (збиток) на 1 ц, грн.

-34,91

56,38

261,5

Рентабельність продажу, %

-28,41

34,20

62,61

Рівень рентабельності (збитковості), %

-22,12

51,97

74,09

*основні види (помідори, огірки, капуста, морква столова, буряки столові, цибуля, часник).

Для виходу сільськогосподарських підприємств на регіональний ринок та вигідного продажу своєї продукції на ньому виробникам овочів відкритого ґрунту доцільно об’єднатись і утворити кооперативні агроторгові доми. Це дасть можливість створити прозору схему реалізації овочевої продукції, усунути зайві посередницькі ланки, певною мірою захистить виробників від недобросовісної конкуренції та створить умови для вигідного продажу. У Черкасах немає оптового продовольчого ринку, де б сільськогосподарські виробники овочів відкритого ґрунту могли реалізовувати вирощену продукцію. Тому пропонуємо створити такий ринок в місті.

Із метою більш ефективної роботи овочевого підкомплексу в регіоні запропоновано здійснити агропромислову інтеграцію, яка передбачає раціональне використання виробничих ресурсів сільськогосподарських та переробних підприємств. Це дасть змогу певною мірою згладити диспаритет цін на сільськогосподарську та промислову продукцію, збільшити обсяги виробництва й зменшити втрати при транспортуванні сировини. Перспективним засобом вирішення багатьох проблем може бути створення овочевого агротехнопарку в регіоні як однієї з ефективних форм інтеграції (рис. 2).

Рис. 2. Організаційна структура овочевого агротехнопарку

в Черкаській області

У Черкаській області доцільна інтеграція сільськогосподарських виробників овочів відкритого ґрунту та переробних підприємств навколо СТОВ ім. Шевченка, групи компаній “Верес”. Метою діяльності агротехнопарку є збереження й розвиток наявного науково-технічного потенціалу товариства та аграрних виробників регіону, підтримка інноваційної діяльності наукових організацій, виробників овочів відкритого ґрунту й консервних заводів. Агротехнопарк слід створювати на паритетних умовах, і джерелами фінансування його повинні бути внески виробників овочів і переробних підприємств регіону, державні кошти у вигляді грантів або контрактів.

Створення такого диверсифікованого комплексу, до складу якого входять виробничі й переробні овочеві підприємства, широка збутова мережа, дасть можливість підвищити ефективність діяльності усіх його учасників через прискорене впровадження виробничих та організаційних інновацій і зможе сформувати надійну систему фінансово-кредитного та інформаційного забезпечення. Ініціювання та фінансування створення агротехнопарку має покладатися на найбільш зацікавлених учасників цієї структури, зокрема на виробничі та переробні підприємства регіону. Критерієм ефективності агротехнопарку повинно бути підвищення ефективності функціонування його учасників, зростання обсягів виробництва овочевої продукції в регіоні загалом та в розрахунку на душу населення.

Таким чином, удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування овочевого підкомплексу в Черкаській області дасть можливість організаційно поєднати технологічно пов’язаних між собою суб’єктів діяльності для виробництва кінцевої овочевої продукції і доведення її до споживача, при досягненні на цій основі високих економічних результатів.

ВИСНОВКИ

За результатами проведеного дослідження сформовано висновки та пропозиції щодо напрямів підвищення економічної ефективності виробництва та переробки овочів відкритого ґрунту, а саме:

1. Неоднозначність підходів до трактування економічного змісту поняття «економічна ефективність овочівництва» зумовлена відсутністю єдиної науково-методологічної основи розкриття її сутності. Дослідження дали можливість узагальнити визначення економічної ефективності овочівництва, яке слід розглядати як співвідношення між витратами, вкладеними у виробництво овочевої продукції за різними технологіями й результатами виробництва, що приведені до єдиного виміру у часі з метою одержання максимального ефекту.

2. Обґрунтовано, що для виявлення відмінностей в ефективності виробництва та переробки продукції овочевих культур за різними технологіями поряд із загальноприйнятими показниками доцільно використовувати комплексний показник ефективності, який, на відміну від раніше запропонованих, слід визначати як відношення добутків індексів виходу продукції, ціни й прибутку до індексів собівартості, трудомісткості та енергомісткості. Його розрахунок дасть змогу комплексно оцінити рівень ефективності виробництва та переробки овочевої продукції, що є підґрунтям для оцінки результатів діяльності та розробки напрямів підвищення економічної ефективності.

3. При проведені аналізу економічної ефективності виробництва й переробки овочів відкритого ґрунту на підприємствах Черкаської області встановлено, що виробництво овочів відкритого ґрунту в регіоні є збитковим, а переробка – рентабельним видом діяльності. Визначено фактори, що негативно впливають на економічну ефективність функціонування галузі овочівництва, до яких віднесено ендогенні фактори (зниження концентрації посівів, зменшення кількості внесених добрив, низький рівень механізації галузі) та екзогенні (відсутність системи маркетингу, інформаційного забезпечення, ринкової інфраструктури).

4. Важливим потенційним резервом підвищення економічної ефективності виробництва овочів відкритого ґрунту на рівні окремого підприємства й овочевого підкомплексу регіону загалом, є оптимізація структури виробництва. Результати проведеного дослідження вказують на низьку ефективність використання земельних фондів і виробничих ресурсів, необхідність врахування принципів раціонального землекористування та оптимального використання наявних ресурсів. Запропонований підхід щодо оптимізації структури виробництва із врахуванням трьох критеріїв оптимальності: максимум прибутку, мінімум сумарних витрат, максимум товарної овочевої продукції дозволить отримувати кінцевий корисний ефект у вигляді прибутку.

5. Розроблена за допомогою оптимізаційної моделі структура реалізації овочів відкритого ґрунту за маркетинговими каналами свідчить, що пріоритетом для сільськогосподарських виробників овочів відкритого ґрунту регіону на перспективу буде реалізація продукції переробним підприємствам, на ринку, через власну торгівельну мережу. Так, товаровиробникам овочів у 2015 р. заплановано реалізовувати переробним підприємствам 44,3 % і через власну торгівельну мережу 36,7 %. Це дасть змогу підвищити рівень забезпечення населення у свіжих та корисних продуктах харчування, а переробну промисловість у сировині.

6. Обґрунтовано, що одним із напрямів підвищення рівня економічної ефективності виробництва в регіоні є застосування інтенсивних технологій для обробітку овочевих культур, які засновані на управлінні процесом формування урожаю. Упровадження інтенсивних технологій передбачає раціональне внесення добрив, використання високоврожайних районованих сортів, застосування інтегрованої системи захисту рослин, яка включає комплекс взаємозв’язаних агротехнічних, імунологічних, біологічних, екологічних, хімічних і організаційно-господарських заходів, дотримання сівозміни, які в сукупності можуть дати прибавку урожаю до 100 %.

7. Установлено, що доцільним є функціонування кооперативних агроторгових домів, які засновані товаровиробниками овочевої продукції, що дасть змогу створити прозору схему їхньої реалізації, певною мірою захистить виробників від недобросовісної конкуренції. Вбачаємо за доцільне створення оптового продовольчого ринку в м. Черкаси, де б сільськогосподарські виробники овочів відкритого ґрунту могли реалізовувати вирощену продукцію за ринковими цінами.

8. Для підвищення економічної ефективності виробництва та переробки овочевої продукції запропоновано створити регіональний овочевий агротехнопарк. Критерієм ефективності агротехнопарку повинно бути підвищення ефективності функціонування його учасників, зростання обсягів виробництва овочевої продукції в регіоні загалом та в розрахунку на душу населення. Це дасть змогу інтегрувати технологічно пов’язаних між собою суб’єктів діяльності з метою збереження та розвитку наявного технічного потенціалу, реалізації інноваційно-інвестиційної політики, забезпечення гарантій збуту.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У наукових фахових виданнях:

1. Андрусяк Н. О. Сучасний стан виробництва і збуту овочів / Н. О. Андрусяк // Зб. наук. праць Уманського державного аграрного університету. – Умань: УДАУ, 2004. – Вип. 58. – С. 459–464.

2. Андрусяк Н. О. Економічна ефективність виробництва овочів / Н. О. Андрусяк // Зб. наук. праць Уманського державного аграрного університету. – Умань: УДАУ, 2005. – Вип. 61. – С. 54–59.

3. Андрусяк В. М. Ефективність виробництва овочів відкритого ґрунту в контексті вступу України до Світової організації торгівлі / В. М. Андрусяк, Н. О. Андрусяк // Економіка АПК. – 2006. – № 4. – С. 28–31. (Автором досліджено тенденції на ринку свіжої овочевої продукції України).

4. Андрусяк Н. О. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва овочів відкритого ґрунту / Н. О. Андрусяк // Науковий вісник Національного аграрного університету. – Київ: НАУ, 2007. – Вип. 110. – Ч. 2 – С. 90–93.

5. Андрусяк В. М. Аналіз стану виробництва овочів відкритого ґрунту / В. М. Андрусяк, Н. О. Андрусяк // Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки: Випуск 23: У трьох частинах. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – Ч. II. – С. 131–136. (Автором проаналізовано динаміку урожайності і валових зборів овочів відкритого ґрунту в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області).

6. Андрусяк Н. О. Динаміка виробництва овочів відкритого ґрунту в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області / Н. О. Андрусяк // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Науковий журнал. Серія економіка і менеджмент. – № 2 (6) – Черкаси, 2009. – С. 67–74.

7. Андрусяк Н. О. Аналіз стану реалізації овочів відкритого ґрунту сільськогосподарськими підприємствами Черкаської області / Н. О. Андрусяк // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. – Черкаси: ЧНУ, 2010. – Вип. 177. – С. 103108.

В інших виданнях:

8. Андрусяк Н. О. Ситуація на ринку овочів при вступі в СОТ / Н. О. Андрусяк // Матеріали конференції молодих вчених до 160 річчя Уманського державного аграрного університету, Умань, 25-26 березня 2004 р. Умань, 2004. С. 177–180.

9. Андрусяк Н. О. Основні тенденції реалізації овочів товаровиробниками Черкаської області / Н. О. Андрусяк // Наукова конференція присвячена 100-річчю від дня народження академіка П. А. Власюка і 150-річчю від дня народження професора Л. П. Симиренка / Тези наукової конференції. Умань, 2005. С. 182–184.

10. Андрусяк Н. О. Ефективність виробництва овочів відкритого ґрунту / Н. О. Андрусяк // Актуальність питання розвитку фінансової науки на сучасному етапі // Збірник матеріалів III міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Донецьк, 20 травня 2006. Донецьк: Друк – ИНФО, 2006. С. 81–83.

11. Андрусяк В. М. Виробництво овочів відкритого ґрунту в Черкаській області в умовах перехідної економіки / В. М. Андрусяк, Н. О. Андрусяк // Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах // Матеріали ІІІ міжнар. наук. конф., м. Черкаси, 26–28 вересня 2007 р. Доповіді та сповіщення. – Черкаси, 2007. – С. 172–176. (Автором визначено основні причини уразливості й нестабільності овочевого бізнесу України).

12. Андрусяк Н. О. Напрями державного регулювання овочевого підкомплексу України / Н. О. Андрусяк // Теорія і практика сучасної економіки // Матеріали VІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 26–28 жовтня 2007 р. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – С. 150–153.

13. Андрусяк В. М. Аналіз стану виробництва овочів відкритого ґрунту / В. М. Андрусяк, Н. О. Андрусяк // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин // Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Умань, 5–6 червня 2009 р.: У 2-х частинах. – Умань, 2009. – Ч. 1 – С. 20–22. (Автором проаналізовано в територіальному розрізі основне виробництво овочів відкритого ґрунту в аграрних формуваннях регіону).

14. Андрусяк В. М. Стан виробництва овочів відкритого ґрунту / В. М. Андрусяк, Н. О. Андрусяк // Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах // Матеріали ІV міжнар. наук. конф., м. Черкаси, 23–25 вересня 2009 р.: У 2-х томах. Доповіді та сповіщення. – Черкаси, 2009. – Т. 2 – С. 15–18. (Автором визначено основні причини переміщення виробництва овочів відкритого грунту із громадського сектора в приватний).

АНОТАЦІЯ

Андрусяк Н.О. Напрями підвищення економічної ефективності виробництва та переробки овочів відкритого ґрунту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Житомирський національний агроекологічний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України, м. Житомир, 2011.

Досліджено теоретичні та практичні аспекти підвищення економічної ефективності виробництва та переробки овочів відкритого ґрунту. На основі вивчення та узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду визначено її сутність та особливості. Запропоновано сучасну інтерпретацію змісту поняття «економічна ефективність овочівництва».

Проведено аналіз сучасного рівня економічної ефективності виробництва та переробки овочів відкритого ґрунту на підприємствах Черкаської області, а також визначено фактори, які негативно впливають на економічну ефективність функціонування галузі овочівництва. За результатами проведеного дослідження запропоновано напрями підвищення економічної ефективності виробництва та переробки овочів відкритого ґрунту. Серед них пропозиції щодо використання передових технологій виробництва та переробки овочевої продукції, необхідність поглиблення процесів інтеграції і створення регіонального овочевого агротехнопарку.

Ключові слова: економічна ефективність, економічна ефективність виробництва та переробки, овочі відкритого грунту, напрями підвищення економічної ефективності, інтеграція, агротехпарк, сукупна ефективність.

АННОТАЦИЯ

Андрусяк Н.О. Пути повышения экономической эффективности производства и переработки овощей открытой почвы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – Житомирский национальный агроэкологический университет Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, г. Житомир, 2011.

Диссертация посвящена исследованию теоретических и практических аспектов повышения экономической эффективности производства и переработки овощей открытой почвы, определены пути ее повышения.

Исследованы теоретические основы и методология повышения экономической эффективности производства и переработки овощей открытой почвы. На основе изучения и обобщения отечественного и зарубежного опыта определены суть и особенности указанного производства. Установлено, что под экономической эффективностью овощеводства следует рассматривать соотношение между затратами на производство овощной продукции в соответствии с различными технологиями и результатами производства, которые приведены к единому измерителю во времени с целью получения максимального эффекта.

Осуществлен анализ состояния уровня экономической эффективности производства и переработки овощей открытого грунта на предприятиях Черкасской области, а также установлены факторы, которые влияют на ее уровень. Среди последних выделены эндогенные факторы (снижение концентрации посевов, уменьшение количества внесенных удобрений, низкий уровень механизации отрасли) и экзогенные (отсутствие развитой системы маркетинга, информационного обеспечения, рыночной инфраструктуры).

По результатам проведенного исследования определены пути повышения экономической эффективности производства и переработки овощей открытой почвы. В частности, предлагается применение интенсивных технологий для обработки овощных культур, которое предусматривает рациональное внесение удобрений, использование высокоурожайных сортов, интегрированной системы защиты, что в совокупности может дать прибавку урожая до 100 %.

Для повышения экономической эффективности производства и переработки овощной продукции рекомендовано создать региональный овощной агротехнопарк. Критерием эффективности агротехнопарка должно быть повышение эффективности функционирования его участников, рост объемов производства овощной продукции в регионе. Это даст возможность интегрировать технологически связанные между собой субъекты деятельности с целью сохранения и развития имеющегося технического потенциала, реализации иновационно-инвестиционной политики, обеспечения гарантий сбыта.

Предлагается также создать оптовый продовольственный рынок в г. Черкассы, где сельскохозяйственные производители овощей открытой почвы могли бы реализовывать произведенную продукцию по рыночным ценам. Установлена необходимость создания в регионе кооперативных агроторговых домов, основанных товаропроизводителями овощной продукции. Это даст возможность внедрить прозрачную схему реализации овощной продукции, что, в определенной мере, защитит производителей от недобросовестной конкуренции.

В диссертации обоснован способ оптимизации структуры производства овощеводческой продукции на уровне отдельного предприятия и овощного подкомплекса региона, который даст возможность получить конечный эффект в виде прибыли. При этом целевой функцией оптимизационной модели является одновременно максимум прибыли, минимум суммарных затрат и максимум товарной продукции.

Разработанная с помощью оптимизационной модели структура реализации овощей открытой почвы по маркетинговым каналам свидетельствует о том, что приоритетом для сельскохозяйственных производителей овощей открытой почвы Черкасской области на перспективу будет реализация продукции перерабатывающим предприятиям, на рынке, через собственную торговую сеть. Это должно привести к увеличению уровня обеспечения населения свежими продуктами питания, а перерабатывающей промышленности – сырьем.

Автором диссертации предложен методический подход к оценке совокупной эффективности производства и переработки продукции овощеводства, который совмещает экономическую и технологическую компоненту и определяется, как отношение произведений индексов выхода продукции, цены и прибыли к индексам себестоимости, трудоемкости и энергоемкости. Расчет эффективности производства и переработки овощной продукции дает возможность комплексно оценить ее уровень, что является основанием для оценки результатов деятельности предприятия и разработки путей повышения его экономической эффективности.

Ключевые слова: экономическая эффективность, экономическая эффективность производства и переработки, овощи открытой почвы, пути повышения экономической эффективности, интеграция, агротехнопарк, совокупная эффективность.

SUMMARY

Andrusiak N.O. Ways to Increase Economic Efficiency of the Open Soil Green-Stuffs Production and Processing. – Manuscript.

Thesis for a Candidate degree in Economics, in Speciality 08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (according to the types of economic activities). – Zhytomyr National Agroecological University of the Ministry of Agrarian Policy and Provision of Ukraine, Zhytomyr, 2011.

This thesis deals with theoretical and practical aspects of the increase of economic efficiency of open soil green-stuffs production and processing. The nature and specific features of the efficiency in question are determined as based on the study and systematization of domestic and foreign experience. A modern interpretation of the notion “economic efficiency in vegetable growing” is suggested.

The thesis analyzes the current situation in economic efficiency of the open soil green-stuffs production and processing at Cherkasy Oblast companies. It also states the factors that inflict a negative influence on economic efficiency of vegetable growing. The data obtained in the course of the research make it possible to suggest concrete ways of increasing economic efficiency of the open soil green-stuffs. Among them is the use of intensive technologies in green-stuffs production and processing, the extension of integration processes, and the creation of a regional vegetable agrotechpark.

Key words: economic efficiency, economic efficiency of production and processing, open soil green-stuffs, ways to increase economic efficiency, integration, agrotechpark, joint efficiency.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42443. Последовательный интерфейс: RS-232C 686.5 KB
  Предварительные сведения Последовательный интерфейс: RS232C Последовательный интерфейс для передачи данных использует одну сигнальную линию по которой информационные биты передаются друг за другом последовательно. При асинхронной передаче каждому байту предшествует стартбит сигнализирующий приемнику о начале посылки за которым следуют биты данных и возможно бит паритета четности. Завершает посылку стопбит гарантирующий паузу между посылками рис. Стартбит следующего байта посылается в любой момент после стопбита...
42444. Устройство инфракрасного интерфейса IrDA 230 KB
  Предварительные сведения Как работает IrD IrD относится к категории wireless беспроводных внешних интерфейсов однако в отличие от радиоинтерфейсов канал передачи информации создается с помощью оптических устройств. Протокол IrD Infr red Dt ssotition позволяет соединяться с периферийным оборудованием без кабеля при помощи ИКизлучения с длиной волны 880nm. Порт IrD позволяет устанавливать связь на коротком расстоянии до 1 метра в режиме точкаточка.
42446. Робота з програмами-архіваторами та антивірусними програмами 38 KB
  Створити архівну копію заданої папки за документами за допомогою програми Winrr. файл Архів rr Архів SFX Назва повна Розмір Коефіцієнт упаковки За допомогою програми Pint. Переглянути налаштування антивірусної програми пояснити доцільність налаштувань. Назвіть приклади программ Перша допомога при зараженні вірусом Чи є потреба архівувати програми Обґрунтуйте свою думкуЧим відрізняється компресія від архівації Вкажіть відомі вам стандарти та формати стиснених файлів Перерахуйте можливості одного...