65670

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Автореферат

Экология и защита окружающей среды

Тому великого значення в галузі економіки природокористування та охорони навколишнього середовища набуває розробка та реалізація організаційноекономічних засад підвищення ефективності водозабезпечення міського населення.

Украинкский

2014-08-03

293 KB

0 чел.

PAGE  20

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

АНТОНОВА СВІТЛАНА ЄВГЕНІЇВНА

 

     УДК 330.15:628.1  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ

ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Спеціальність 08.00.06 - економіка природокористування

і охорони навколишнього середовища

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Рівне-2011


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий керівник:  

доктор економічних наук, професор

Зінь Едуард Анатолійович,

Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедри регіонального управління.

Офіційні опоненти: Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор

Грановська Людмила Миколаївна,

Державний вищий навчальний заклад Херсонський державний аграрний університет,

завідувач кафедри гідромеліорації та економіки природокористування;

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Яроцька Ольга Валентинівна,

Державна установа Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”,

старший науковий співробітник відділу економічних проблем водокористування.

Захист відбудеться 07 липня 2011 р. о 1100 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 47.104.03 Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: вул. Приходька, 75, м. Рівне, 33028.

Автореферат розісланий “04”  червня  2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

к.е.н., доцент                                                                                           Н.Е.Ковшун


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Концепція сталого розвитку, як екологічна перспектива еволюції суспільства, включає ряд складових, серед яких особлива увага приділяється водозабезпеченню міського населення. На жаль, світова спільнота лише наприкінці ХХ століття стала усвідомлювати, що питання забезпечення населення водою є одним із пріоритетних напрямків розвитку суспільства. Сучасні процеси водопостачання та водовідведення не повною мірою відповідають вимогам раціонального водокористування, що спричинене занедбаною інфраструктурою, високим водоспоживанням, значними втратами води при транспортуванні, недостатністю фінансових ресурсів. Тому, великого значення в галузі економіки природокористування та охорони навколишнього середовища набуває розробка та реалізація організаційно-економічних засад підвищення ефективності водозабезпечення міського населення.

Забезпечення населення водою, розв’язання проблем водопостачання, раціонального водокористування є основними елементами національної екологічної політики, оскільки безпосередньо стосуються усіх сфер діяльності і життя населення. Складність, масштабність і багатогранність процесів використання, охорони та відтворення водних ресурсів ставлять проблему дослідження організаційно-економічних засад підвищення ефективності водозабезпечення в ранг важливих і надзвичайно актуальних.

Вагомими у контексті дослідження проблем економіки природокористування, а також теоретико-методологічних  та прикладних аспектів раціонального водокористування, збереження і охорони водних ресурсів, організаційно-економічних засад підвищення ефективності водозабезпечення населення є роботи таких учених, як В.М. Багатюк,             Т.П. Галушкіна, В.А. Голян, Л.М. Грановська, В.Я. Гуменюк, С.С. Дзезик,      Е.А. Зінь, С.І. Дорогунцов, Н.Е. Ковшун, Л.Ф. Кожушко, В.С. Кравців,          Н.М. Матвєєва, Г.І. Онищук, В.І. Павлов, Н.В. Павліха, М.М. Паламарчук,     О.А. Пономаренко, Е.І. Пупирьов, Т.М. Семчук, В.А. Сташук, П.А. Стецюк, В.М. Трегобчук, М.А. Хвесик, О.В. Яроцька, А.В. Яцик та ін.

Незважаючи на активізацію наукових досліджень з даної проблематики та отримані результати, ще багато фундаментальних і прикладних аспектів залишаються недостатньо вивченими та вимагають подальшого поглибленого дослідження з метою розробки практичних рекомендацій їх удосконалення. Впровадження в Україні раціонального водокористування актуалізує потребу покращення концептуального підходу щодо визначення ефективності водозабезпечення населення, формування тарифу на послуги централізованого водопостачання.

Аналіз результатів досліджень провідними вченими проблем забезпечення населення питною водою в контексті сталого розвитку дає підстави зробити висновок про те, що в сучасних умовах важливим є формування теоретико-методологічного обґрунтування комплексного оцінювання витратності водозабезпечення міського населення. Актуальність та практична значущість вирішення проблеми ефективного водозабезпечення міських поселень зумовила вибір теми, визначення мети, завдань і структури дисертації.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Основні положення дисертаційного дослідження відповідають науковому напряму та тематиці наукових досліджень кафедри регіонального управління Національного університету водного господарства та природокористування в рамках науково-дослідної теми “Регіональна економіка та управління” (номер державної реєстрації – № 0108U001020). Досліджено стан та особливості розвитку водозабезпечення міського населення, розроблено науково-методичне положення комплексного оцінювання його витратності, а також обґрунтовано пропозиції щодо підвищення ефективності сфери використання водних ресурсів для задоволення потреб населення.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є теоретико-методологічне обґрунтування організаційно-економічних засад підвищення ефективності водозабезпечення міського населення. Для досягнення поставленої мети передбачено виконання таких завдань:

- визначити концептуальні засади підвищення ефективності водозабезпечення  міського населення;

- дослідити організаційно-економічні та правові аспекти водозабезпечення;

- розробити науково-методичні основи оцінювання витратності водозабезпечення міських поселень;

- дослідити екологічні передумови і розвиток інфраструктури водозабезпечення міських поселень;

- провести структурний аналіз водопостачання та водовідведення та розкрити сучасні проблеми у забезпеченні міського населення водними ресурсами;

- здійснити оцінювання витратності водозабезпечення споживачів;

- розробити концептуальні основи визначення ефективності водозабезпечення міського населення;

- удосконалити тарифну політику у сфері забезпечення міського населення питною водою;

- обґрунтувати пропозиції щодо підвищення ефективності водозабезпечення міського  населення.

Об’єктом дослідження є процеси водопостачання та водовідведення.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні положення формування і реалізації ефективного водозабезпечення міського населення.

Методи дослідження. Методологічною основою проведеного дослідження стали класичні положення сучасної економічної теорії, економіки природокористування, регіональної економіки, загальнотеоретичні положення сталого розвитку. Для досягнення поставленої в дисертаційній роботі мети були використані такі методи дослідження: наукового узагальнення та системний підхід – в процесі визначення та обґрунтування концептуальних засад підвищення ефективності водозабезпечення міського населення; статистичного та порівняльного аналізу – для оцінки стану та систематизації проблем водопостачання та водоспоживання; комплексного аналізу – при вивченні процесів витратності у сфері забезпечення міського населення питною водою; абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення побудови логіко-структурних схем та формулювання висновків; методи економіко-математичного моделювання і економіко-статистичного прогнозування – для розроблення та обґрунтування критеріїв диференціації тарифу на послуги централізованого водопостачання, прогнозуванні результатів його впровадження, розробки економічних моделей визначення витрат, пов’язаних із водозабором, очищенням та транспортуванням води.

Інформаційну базу дослідження складають законодавчі та нормативно-правові акти Верховної Ради та Кабінету Міністрів України; статистичні публікації Міністерства екології та природних ресурсів, Державного агентства водних ресурсів України, Державного комітету статистики України, Міжнародних установ (Світового банку); монографії та науково-аналітичні статті вітчизняних і зарубіжних авторів, результати власних досліджень; інформаційні матеріали, оприлюднені в Інтернет-виданнях України та зарубіжжя. 

Наукова новизна одержаних результатів.  Викладені положення, висновки та рекомендації за результатами дисертаційної роботи у своїй сукупності вирішують важливе завдання наукового обґрунтування організаційно-економічних засад підвищення ефективності водозабезпечення міського населення. Наукова новизна основних результатів дослідження полягає у нижчевикладеному:

вперше:

- обґрунтовано науково-методологічне положення комплексного оцінювання витратності водозабезпечення, сутність якого полягає у встановленні рівня витрат коштів з урахуванням показників віддачі, екологоємності, окупності та узагальнення його результатів внаслідок створення цільової системи регулювання з урахуванням сформованих тенденцій в процесі використання водних ресурсів, впливу факторів на рівень витратності та перспективних змін його формування;

удосконалено:

- концептуальний підхід щодо визначення рівня ефективності водозабезпечення міського населення, в якому, на відміну від наявних розробок, головними компонентами виступають надійність, витратність та прибутковість, що дозволяє оцінити результативність водозабезпечення з врахуванням екологічного та економічного компонентів;

-  формування тарифу на послуги централізованого водопостачання для міського населення, який, на відміну від існуючого, базується на використанні двоставкового тарифу, що включає постійний (витрати, пов’язані із відтворенням кількісних і якісних властивостей води, її забором та очищенням в розрахунку на одного споживача) та змінний компоненти (витрати на доставку води) з урахуванням коефіцієнтів віддаленості, обсягу водоспоживання та доходності;

подальшого розвитку набули:

- визначення поняття “водозабезпечення міського населення”, яке характеризує сферу використання водних ресурсів для задоволення потреб населення, спрямоване на досягнення екологічно збалансованого та економічно ефективного водопостачання та водоспоживання;

- обґрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності водозабезпечення міського населення, що передбачають запровадження дуплексної системи водопостачання, розвиток концесійних форм управління водогосподарськими підприємствами.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні положення та практичні рекомендації, які захищаються в дисертації, можуть слугувати основою при розробленні відповідними органами державної влади та місцевого самоврядування системи заходів, пов’язаних із раціональним водокористуванням, збереженням та відтворенням водних ресурсів, підвищенням ефективності водозабезпечення міського населення.

Пропозиції автора щодо визначення ефективності водозабезпечення міського населення, застосування диференційованих двоставкових тарифів на послуги централізованого водопостачання набули практичного застосування у роботі Головного управління житлово-комунального господарства в Рівненській області (довідка № 421/04-4 від 21.03.2011р.), підприємства РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал” (довідка № 507/01-11 від 10.03.2011 р.).  

Результати досліджень щодо організаційно-економічних засад підвищення ефективності водозабезпечення міського населення використано у навчальному процесі Національного університету водного господарства та природокористування, зокрема, при вивченні дисциплін “Регіональна економіка”, “Управління житлово-комунальним господарством”, “Аналіз соціально-економічного розвитку регіону”  (довідка №  001-290 від  22.02.2011).

Особистий внесок здобувача.   Дисертація є самостійно виконуваною здобувачем, завершеною в межах поставлених завдань, науковою працею, у якій вирішене важливе наукове завдання: удосконалено теоретичні та методологічні підходи до організаційно-економічних засад підвищення ефективності водозабезпечення міського населення. Сформульовані в дисертації узагальнення, наукові положення, висновки та рекомендації, які виносяться на захист, одержані автором самостійно.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційної роботи висвітлено в наукових публікаціях дисертанта, у виступах на наукових і науково-практичних конференціях: ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції Проблеми та механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції (Рівне, 9-10 жовтня 2008 р.), Міжнародній науково-практичній конференції Актуальні проблеми водного господарства та природокористування” (Рівне, 21-23 жовтень 2009 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми ринкової трансформації економіки регіону” (Вінниця, 25 березня 2010 р.), Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів “Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища” (Львів, 14-16 квітня 2010 р.), Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених і студентів “Екологічні проблеми природокористування та ефективне енергозбереження” (Київ, 27-29 квітня 2010 р.), X Ювілейній Всеукраїнській науковій конференції “Екологічний менеджмент в загальній системі управління” (Суми, 20-21 квітня 2010 р.), V Міжнародній науково-практичній конференції Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів” (Дніпропетровськ, 06-09 жовтня 2009 р.), ІV Міжнародній науково-практичній конференції Проблеми та механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції (Рівне, 7-8 жовтня 2010 р.).

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано в       9 наукових працях, загальним обсягом 3,67 друк. арк., у тому числі: 6 статей  у наукових фахових виданнях (2,86 друк. арк.), 4  у збірниках матеріалів конференцій (0,81 друк. арк.).

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації становить 242 стор. комп’ютерного тексту, з яких 187 сторінок основного тексту, що містить 53 таблиці і 41 рисунок, з яких із загальної кількості 1 таблиця і 2 рисунки займають всю площу сторінки. Список використаних джерел налічує 227 найменувань, що викладені на 23 сторінках,  11 додатків - на 32 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, висвітлено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі «Науково-теоретичні основи підвищення ефективності водозабезпечення міського населення» досліджено організаційно-економічні та правові основи водозабезпечення міського населення, а також концептуальні засади підвищення його ефективності. Розроблено наукове положення комплексного оцінювання витратності водозабезпечення міських поселень.

Запровадження засад сталого водокористування залежить значною мірою від ефективного розвитку водозабезпечення населення. Його сучасний стан не відповідає вимогам раціонального природокористування. Це, безумовно, потребує поглиблення наукових розробок в напрямку дослідження організаційно-економічних засад підвищення ефективності забезпечення міського населення питною водою.

З позицій системного аналізу запропоновано авторське визначення поняття “водозабезпечення міського населення”, яке характеризує сферу використання водних ресурсів для задоволення потреб населення, спрямоване на

досягнення екологічно збалансованого та економічно ефективного водокористування та водоспоживання.

Поняття  “організаційно-економічні засади водозабезпечення міського населення” розглядаються автором як сукупність цілей, принципів, пріоритетів, напрямків розвитку, реалізація яких досягається завдяки впровадженню заходів організаційного і економічного характеру, здатних підвищити ефективність водозабезпечення міського населення.

Відзначено, що визначення ефективності – це дослідження результативності водопостачання та водовідведення, яке залежить від дієвості засобів її практичної реалізації. Вона досягається на основі визначення стратегічних цілей, напрямів розвитку з метою усунення проблем та виявлення скритого потенціалу водозабезпечення споживачів.

У роботі запропоновано концептуальні засади підвищення  ефективності водозабезпечення, які включають пріоритетні напрямки та організаційно-економічні чинники його розвитку, серед яких надійність, фінансова стабілізація, сталий розвиток. Показано, що вагомим їх компонентом є раціональне використання витрат фінансових ресурсів.

Під час дослідження встановлено особливості розвитку водозабезпечення міських поселень в сучасних умовах, що дозволило узагальнити та класифікувати організаційно-економічні фактори його критичного стану. У роботі зазначено, що основними принципами реформування і розвитку водопостачання та водовідведення є: принцип ефективного водозабезпечення; принцип постійного моніторингу; принцип сталого розвитку; принцип збалансованості інтересів; принцип пріоритетності.

Вивчення процесів використання водних ресурсів дало змогу розкрити функції системи водозабезпечення споживачів, серед яких соціальна, економічна та екологічна. Їх суть полягає у доступності для споживачів, безперебійному водопостачанні населення, підвищенні економічної ефективності, безаварійній експлуатації об’єктів, збереженні та відтворенні водних ресурсів, поліпшенні їх якісних характеристик.

Доведено необхідність створення ефективних організаційно-економічних важелів регулювання водних відносин, що відповідає ринковим умовам і сприяє сталому розвитку водопостачання та водовідведення. Система організаційного забезпечення водокористування в Україні не відповідає європейським нормам і перебуває на стадії свого становлення. Причиною цього є неузгодженість економічних та природоохоронних цілей в масштабах країни та її регіонів, недосконалість законодавчого забезпечення розподілу функцій і повноважень між різними гілками влади в сфері використання водних ресурсів. 

Встановлено, що бюджетна підтримка процесів водопостачання та водовідведення має обмежений характер. Вагоме місце серед економічних методів впливу на розвиток водозабезпечення міського населення займає тарифна політика. В роботі доведено, що чинні тарифи не спроможні підвищити його ефективність.

У вітчизняній практиці водозабезпечення не отримали належного призначення питання наукового обґрунтування оцінювання його витратності. Для узгодження інтересів водокористувачів та екологічної політики розроблено науково-методологічні основи комплексного оцінювання витратності, що передбачають визначення рівня раціонального використання коштів та узагальнення його результатів з обґрунтуванням причинно-наслідкових зв’язків, прогнозування рівня використання коштів. Це формуватиме можливості для коректування вектору росту коштів на засадах підвищення оперативності та виваженості прийняття управлінських рішень (рис.1).

 

Рис.1.Схема проведення оцінювання витратності водозабезпечення населення в розрізі її етапів

Встановлено, що для забезпечення системного дослідження витратності доцільним є оцінювання комплексу показників, серед яких віддача витрат фінансових ресурсів, екологоємність, окупність, що об’єднані узагальнюючим показником раціонального використання витрат коштів.

В дисертації зазначено, що подальший розвиток водозабезпечення, стале використання і відтворення водних ресурсів, у першу чергу, вимагають визначення ефективності водогосподарської діяльності, запровадження дієвих організаційно-економічних заходів удосконалення водопостачання та водовідведення, а також процесу їх фінансування.

Показано, що для реального вирішення проблем раціонального використання водних ресурсів для задоволення потреб населення необхідно удосконалити формування тарифу на послуги централізованого водопостачання для міського населення. Чинні тарифи не передбачають модернізацію та оновлення водопровідних мереж. Вони не відшкодовують повної собівартості процесів водопостачання та водовідведення. Відсутнє стимулювання водогосподарських підприємств до зниження витрат коштів та збалансування їх фінансових інтересів із соціальними цілями.

У другому розділі “Характеристика організаційно-економічного рівня водозабезпечення міського населення” досліджено екологічні передумови та розвиток інфраструктури водозабезпечення, проаналізовано основні показники водопостачання та водовідведення, проведено фінансово-економічну оцінку діяльності водогосподарських підприємств, досліджено тарифну політику в сфері забезпечення питних потреб населення міст, проведено оцінювання витратності водозабезпечення міських поселень.

Аналіз результатів дослідження засвідчує напруженість водогосподарсько-екологічного становища в Україні через низьку середньорічну водозабезпеченість (на одного мешканця припадає біля 1 тис. м. куб. на рік) та майже катастрофічний якісний стан поверхневих водних ресурсів. Внаслідок цього вирішення проблеми питного водопостачання населення за рахунок підземних водних джерел стає безальтернативним.

За регіональною оцінкою Україна має значні ресурси підземних вод, проте вони розташовані нерівномірно. Основна їх частина зосереджена у Волинській, Київській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Чернігівській областях. Найменше забезпечені Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Чернівецька області. Основну увагу в процесі дослідження приділено екологічному стану підземних вод.

У результаті проведеного аналізу основних показників водопостачання та водовідведення в Україні встановлено зменшення обсягів водозабору, що пов’язано із скороченням водоспоживання всіма галузями економіки. Водночас, значних зрушень стосовно раціонального та екологічно-сталого водокористування не відбулося через значні деструктиви: забруднення питної води небезпечними хімічними сполуками, зниження ефективності роботи очисних споруд, підвищення вартості енергоресурсів.

Сучасні системи водозабезпечення країни характеризуються значними  втратами свіжої  води при транспортуванні, що спричинене технічним станом водопровідних мереж. Встановлено нерівномірне споживання води у часовому та територіальному вимірі. Асиметрія в обсягах використання води в окремих регіонах країни пов’язана із різними системами водопостачання, високою водомісткістю окремих виробництв, використанням води різними галузями. Територіальний аналіз питомого водоспоживання засвідчив найбільші обсяги використання води в Харківському, Черкаському регіонах та м. Київ.

У роботі проаналізовано основні показники водопостачання та водовідведення в міських поселеннях, які використовують підземні води для задоволення потреб населення, а саме – містах Луцьк та Рівне. Для обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності процесу водозабезпечення населення аналіз проведений за такими напрямками: аналіз технічного стану галузі; аналіз основних показників роботи системи водопостачання та водовідведення; аналіз витратності водозабезпечення.

За результатами проведеного аналізу доведено зниження надійності системи водозабезпечення внаслідок зростання протяжності водопровідної мережі, яка перебуває в аварійному стані і потребує негайної заміни; фізичного зносу споруд водопостачання. Водночас, існує надлишок водозабору, в результаті чого зростають витрати коштів на підйом води та тривалість технологічного процесу її підняття.

Спільними рисами у водозабезпеченні населення міст є зменшення обсягів водозабору й водовідведення поряд із зростанням обсягів втрат води, високим водоспоживанням (табл.1). Встановлено, що однією з причин нераціонального використання водних ресурсів є існуюча система розрахунків населенням за спожиту воду.

Фінансово-економічна оцінка діяльності водогосподарських підприємств дала змогу констатувати незадовільну платіжну дисципліну населення, що спричинило зростання заборгованості по оплаті за спожиті водні ресурси та частково призвело до їх збитковості. Зазначено, що недостатність фінансових ресурсів унеможливлює проведення заходів, в тому числі екологічних. Доведено, що зростання витрат коштів на водозабезпечення міського населення, відбувалося, в першу чергу, через незалежні від водогосподарських підприємств причини: зростання вартості електроенергії, мінімальної заробітної плати, паливно-мастильних матеріалів.  

У дисертаційному дослідженні на основі реальних первинних даних проведено оцінювання рівня витратності водозабезпечення міських поселень. Зокрема, його результати показали нераціональне використання коштів, спрямованих на задоволення водопотреб споживачів. З огляду на зазначене актуалізується необхідність розробки та практичної реалізації заходів щодо підвищення ефективності процесів забезпечення населення водою.

На підставі проведеного оцінювання визначені фактори, які спричиняють зростання рівня витрат коштів, спрямованих на водозабір, очищення та транспортування води. З метою встановлення їх впливу, розроблені регресійні моделі. Показано взаємозв'язки між рівнем витрат коштів на водозабезпечення в розрізі його елементів та його визначальними факторами, серед яких: обсяги плати за геологорозвідувальні роботи та спеціальне використання води; рівень енергетичних витрат; рівень матеріальних витрат; обсяг води, який проходить очищення; співвідношення обсягу реалізованої води населенню в її корисному відпуску; втрати води при одній аварії.

Таблиця 1

Динаміка основних показників водопостачання

та водовідведення міських поселень, млн.м3

Показники

Роки

2009 р. у % до

2000

2002

2004

2006

2008

2009

2000

2008

м. Луцьк

Піднято води

28,7

27,6

23,5

23,3

23,1

22,8

79,3

98,7

Реалізація води

в т.ч. населенню

- у % від водозабору

21,5

18,1

63,1

17,7

14,9

54,0

16,1

13,2

56,2

15,9

12,4

53,2

15,8

12,1

52,4

14,6

10,9

47,8

68,2

61,1

75,8

92,4

90,1

91,2

Зібрано стоків

в т.ч. від населення

- у % від водозабору

22,1

11,3

40,8

18,7

10,4

37,7

16,9

8,9

37,9

16,8

7,7

33,0

16,7

7,0

30,3

16,4

6,8

29,8

72,7

63,6

73,0

98,2

97,1

98,3

Очищено стоків

22,1

18,6

16,9

16,8

16,7

16,4

72,7

98,2

Втрати та витоки води

7,1

7,0

6,5

6,3

6,1

5,7

80,3

93,4

Питоме водоспоживання, л/люд./добу

280

220

184

167

149

131

46,8

87,9

Питоме водовідведення, л/люд./добу

216

185

181

165

137

129

59,7

94,2

м. Рівне

Піднято води

32,4

25,6

23,2

24,6

22,5

21,3

65,7

94,7

Реалізація води

в т.ч. населенню

- у % від водозабору

23,3

21

64,8

20,7

17

66,4

18,8

16

69,0

14,6

12

48,8

14,9

10

44,4

13,7

9

42,3

58,8

42,9

65,3

91,9

90,0

95,3

Зібрано стоків

в т.ч. від населення

- у % від водозабору

23,7

17,4

53,7

19,6

14,4

56,3

17,5

12,0

51,7

15,6

10,8

43,9

14,3

9,8

43,6

13,4

8,6

40,4

56,5

49,4

82,3

93,7

87,8

92,7

Очищено стоків

36,5

30,1

27,7

26,9

27,0

27,6

75,6

102,2

Втрати та витоки води

6,0

2,7

2,6

6,6

6,0

5,9

98,3

98,3

Питоме водоспоживання, л/люд./добу

245

230

198

171

170

170

69,4

100

Питоме водовідведення, л/люд./добу

198

176

176

177

179

176

88,9

98,3

Практичне значення одержаних моделей полягає в тому, що вони можуть бути використані для своєчасного та дієвого регулювання витратності через вплив на зазначені фактори, що дасть змогу досягти більш ефективного водопостачання та водовідведення в міських поселеннях. Проведено прогнозування рівня витрат фінансових ресурсів водозабезпечення та в розрізі його елементів. Прогнозне значення рівня витрат, отримане на основі тренду, у 2015 р. становить: 18 млн. грн. – для водозабору, 4 млн. грн. – для очищення води та 9 млн. грн. – для її транспортування.

В дисертаційному дослідженні зазначено, що встановлення тарифів у сфері водопостачання та водовідведення має свої особливості і впливає на результативність водогосподарських підприємств. Чинна система ціноутворення не стимулює до ресурсозбереження як підприємств, так і споживачів. При цьому, діючий тариф не сприяє підвищенню ефективності водозабезпечення міського населення.

У третьому розділі “Організаційно-економічні напрями підвищення ефективності водозабезпечення населення міста” розроблено концептуальний підхід щодо визначення ефективності водозабезпечення, обґрунтовано пропозиції щодо підвищення його ефективності, удосконалено формування тарифу на послуги централізованого водопостачання для міського населення.

В дисертаційній роботі доведено, що важливою складовою економіки природокористування має стати визначення ефективності  водозабезпечення міського населення, що базується на виявленні його результативності при одночасному поєднанні екологічного – забезпечення охорони, відтворення водних ресурсів, екологічної рівноваги та економічного компонентів – досягнення мінімальних витрат фінансових ресурсів. При цьому також враховано принципи відповідності; єдності; стимулювання.

Розроблено процедуру визначення рівня ефективності, яка включає підготовчий, аналітичний, оціночно-прогностичний етапи та етап прийняття управлінських рішень. Обґрунтовано систему часткових показників, які є основою визначення показника ефективності: 1) надійність; 2) раціональне використання витрат коштів; 3) прибутковість (табл. 2).

Показник рівня надійності () відображає достатність та спроможність системи водозабезпечення задовольняти потреби споживачів у питній воді з врахуванням екологічних вимог. Показник рівня раціонального використання витрат () враховує коефіцієнти витратності, віддачі, екологоємності та окупності із врахуванням їх вагомості. Показник прибутковості () характеризує дієвість системи водозабезпечення.  Дані величини визначаються на основі коефіцієнтів, представлених у табл.2 із врахуванням їх вагомості.

Рівень ефективності () характеризує ступінь задоволення потреб населення у водних ресурсах і водогосподарську діяльність та розраховується за формулою:                

                           ,                                                 (1)

де 0,2; 0,3; 0,5 – коефіцієнти вагомості (встановлені шляхом експертного опитування).

За результатами визначення ефективності водозабезпечення міських поселень встановлено, що діяльність в сфері водопостачання та водовідведення відповідає середньому рівню ефективності. При цьому, актуалізується потреба в покращенні технічного стану процесів забезпечення питних потреб міського населення, що призведе до зменшення втрат води, раціонального її використання та перегляду витратної політики, спрямованої на екологічно збалансоване водокористування в міських поселеннях.

Таблиця 2

Визначення рівня ефективності водозабезпечення міського населення

Показники

Вагомість показників

Значення показників

Рівне

Луцьк

Рівне

Луцьк

І. Визначення рівня надійності

Коефіцієнт технічного стану,

0,13

0,07

0,21

0,19

Коефіцієнт раціонального використання водних ресурсів,

0,39

0,26

0,6

0,61

Коефіцієнт якості водних ресурсів,

0,22

0,27

0,35

0,1

Коефіцієнт рівноваги водозабезпечення населення,

0,08

0,3

0,14

0,82

Показник надійності,  

0,19

0,25

0,4

0,7

ІІ. Визначення раціонального використання витрат коштів

Коефіцієнт витратності,

0,4

0,43

0,7

0,68

Коефіцієнт віддачі,

0,19

0,32

0,19

0,42

Коефіцієнт екологоємності,

0,07

0,08

0,05

0,08

Коефіцієнт окупності,

0,34

0,17

0,57

0,29

Показник раціонального використання витрат коштів,

0,33

0,32

0,51

0,48

ІІІ. Визначення рівня прибутковості

Коефіцієнт оплати населенням за спожиту воду,

0,57

0,16

0,97

0,97

Коефіцієнт відшкодування витрат встановленим тарифом,

0,27

0,31

0,79

1,15

Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості,

0,16

0,53

0,72

2

Показник прибутковості,

0,48

0,43

0,88

1,6

ІV. Визначення рівня ефективності

Показник ефективності,

-

-

0,67

1,02

Обґрунтовано доцільність запровадження концесійних форм управління як дієвого елемента взаємодії державного і приватного сектора та засобу подолання обмеженості капітальних ресурсів. Визначені напрями реалізації концесії, серед яких: технічний (забезпечення якості водних ресурсів, відповідного рівня їх очищення), експлуатаційний (оптимальне використання ресурсів, зниження втрат води та аварійності водопровідних мереж), соціальний (залучення громадськості до вирішення проблем, пов’язаних із раціональним використанням водних ресурсів), витратний (зниження непродуктивних витрат), інформаційний (поширення соціальної реклами щодо значущості водних ресурсів, інформування про проведення заходів по водозбереженню). 

Проведений SWOT-аналіз встановив  потенційні внутрішні та зовнішні переваги та можливості водозабезпечення, зокрема: підвищення його продуктивності, модернізація основних засобів, поліпшення екологічної ситуації. В роботі запропоновано градації-рівні якісного стану водопровідних мереж: мінімальний (заміна 25% мережі від необхідної кількості), середній (заміна 50 %), хороший (заміна всіх аварійних мереж).

Доведено, що вирішення екологічних (антропогенних) проблем водозабезпечення можливе завдяки запровадженню дуплексної системи водопостачання, перевагами якої є зменшення навантаження на підземні джерела питного водопостачання, збереження якості води під час її транспортування, зменшення витрат коштів. При цьому, визначені економічні, соціальні та екологічні ефекти від реалізації заходу.

В роботі обґрунтовано необхідність запровадження диференційованого двоставкового тарифу на послуги централізованого водопостачання, який включає оплату згідно постійного та змінного компонентів. Авторське бачення схеми його формування представлене на рис. 2.

Рис. 2. Схема формування тарифу на послуги централізованого водопостачання для міського населення

Обґрунтовано в якості критеріїв диференціації застосовувати коефіцієнти віддаленості, обсягу водоспоживання та доходності. Їх вибір зумовлений платоспроможністю споживачів, необхідністю покриття соціальної (екологічні затрати) і граничної (вартість будівництва і утримання інфраструктури) вартості водопостачання,  покращенню технічного стану водопровідних мереж. Це сприятиме зниженню навантаження на природні водойми, удосконалить забезпечення обліку і контролю водокористування, дозволить накопичувати фінансові ресурси для покращення якісних характеристик води, її відтворення.

Проведено оцінку доступності водопостачання для міського населення, здійснено порівняння розмірів оплати населенням за спожиті водні ресурси при діючому та запропонованому тарифах, а також визначено їх прогнозні значення та розмір прибутку водогосподарського підприємства. При цьому, пропонується переглянути механізм стягнення платежів з водогосподарських підприємств, зокрема зборів за геологорозвідувальні роботи, спеціальне використання води, прибуткового податку, залишаючи їх на місцевому рівні. Завданням органів влади є створення комунальних Фондів водозабезпечення, головною економічною функцією яких є накопичення коштів та їх направлення на вирішення проблем, пов’язаних із аварійністю мереж.

ВИСНОВКИ

У результаті проведеного дослідження поглиблено організаційно-економічні засади водозабезпечення міського поселення та обґрунтовано пропозиції щодо підвищення його ефективності. Основні результати дисертаційної роботи дають підставу для формування нижчевикладених висновків та відповідних їм практичних та методичних рекомендацій.

1. Розглянуто концептуальні засади підвищення ефективності водозабезпечення міського населення. Встановлено особливості його розвитку в сучасних умовах та організаційно-економічні фактори критичного стану. Показано, що система водозабезпечення міських поселень виконує такі функцій, як соціальну, економічну, екологічну, що зумовлює необхідність ґрунтовного дослідження її організаційно-економічних засад. Сформульовано авторське визначення «водозабезпечення споживачів», яке характеризує сферу використання водних ресурсів для задоволення потреб населення, спрямоване на досягнення екологічно збалансованого та економічно ефективного водокористування і водоспоживання.

2. Доведено необхідність створення ефективних організаційно-економічних важелів регулювання водних відносин, що відповідає ринковим умовам і дозволяє забезпечити сталий розвиток водопостачання та водовідведення. Система організаційного забезпечення водокористування в Україні не відповідає європейським нормам і перебуває на стадії свого становлення. Обґрунтовано, що вагоме місце серед економічних методів впливу на розвиток водозабезпечення населення міст займає тарифна політика. Встановлено, що чинні тарифи не спроможні підвищити його ефективність.

3. У роботі обґрунтовано, що у вітчизняній практиці водозабезпечення не отримали належного призначення вирішення питання щодо оцінювання витратності коштів. Це потребує розробки наукового обґрунтування системи його оцінювання, яке за умови поглибленого вивчення формуватиме можливості для коректування вектору росту коштів на засадах підвищення оперативності та виваженості прийняття управлінських рішень. Автором запропоновано науково-методологічне положення комплексного оцінювання витратності водозабезпечення міських поселень. Воно базується на визначенні рівня раціонального використання коштів та узагальнення його результатів з обґрунтуванням причинно-наслідкових зв’язків, прогнозування рівня використання коштів.

4. Результати проведеного дослідження свідчать про напруженість водогосподарсько-екологічного становища в Україні через низьку середньорічну водозабезпеченість та майже катастрофічний якісний стан поверхневих водних джерел. З’ясовано, що значних зрушень стосовно раціонального та екологічно-сталого водокористування в Україні не відбулося через значні деструктиви: збільшення втрат води при транспортуванні, забруднення питної води небезпечними хімічними сполуками, зниження ефективності роботи очисних споруд, підвищення вартості енергоресурсів.

5. У дисертаційному дослідженні визначені основні проблеми розвитку водозабезпечення міських поселень, серед яких: нераціональне використанням водних ресурсів населенням, висока аварійність водомереж, нестача фінансових ресурсів, високе питоме водоспоживання, чинна система розрахунків населенням за спожиту воду, незадовільна платіжна дисципліна населення. Доведено, що зростання витрат коштів на водозабезпечення міського населення, відбувалося, в першу чергу, через незалежні від водогосподарських підприємств причини: зростання вартості електроенергії, мінімальної заробітної плати, паливно-мастильних матеріалів.  

6. Проведено комплексне оцінювання витратності водозабезпечення міського населення. За результатами дослідження встановлено нераціональне використання коштів, спрямованих на задоволення водопотреб споживачів, відсутність реалізації заходів, пов’язаних із поліпшення екологічної ситуації, охороною та збереженням водних ресурсів, відтворенням їх якісного стану.

7. Автором запропоновано концептуальні основи визначення ефективності водозабезпечення населення міст. Вони передбачають встановлення його результативності при одночасному поєднанні екологічного – забезпечення охорони, відтворення водних ресурсів, екологічної рівноваги та економічного компонентів – досягнення мінімальних витрат фінансових ресурсів. За результатами визначення ефективності встановлено, що діяльність у сфері водопостачання та водовідведення міських поселень відповідає середньому рівню ефективності. Доведено необхідність покращення технічного стану процесів водопостачання та водовідведення, перегляду витратної політики, спрямованої на екологічнозбалансоване водокористування.

8. Обґрунтовано доцільність впровадження диференційованих двоставкових тарифів. Визначено їх переваги, серед яких зменшення розмірів оплати за спожиті водні ресурси, повне відшкодування витрат, зростання доходу водогосподарського підприємства. Запропоновано здійснювати диференціацію за критеріями: віддаленість, обсяг водоспоживання та доходність. Їх вибір зумовлений платоспроможністю споживачів, необхідністю покриття соціальної (екологічні затрати) і граничної (вартість будівництва і утримання інфраструктури) вартості водопостачання,  покращенню технічного стану водопровідних мереж. При цьому доведено необхідність врахування доступності послуг водопостачання для населення.

9. Підвищенню ефективності водозабезпечення міського населення сприятимуть запропоновані в роботі організаційно-економічні заходи, які включають запровадження дуплексної системи водопостачання, розвиток концесійних форм управління водозабезпечення населення, створення регулюючого підрозділу на водогосподарських підприємствах, комунального Фонду водозабезпечення. Реалізація  запропонованих заходів сприятиме раціональному використанню водних ресурсів, підвищенню якості води та ефективності процесів водопостачання та водовідведення. Проведений SWOT-аналіз встановив  потенційні внутрішні та зовнішні переваги та можливості концесії, зокрема: підвищення його продуктивності, модернізація основних засобів, поліпшення екологічної ситуації.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях

1. Антонова С.Є. Оцінка доступності послуг водопостачання /
С.Є. Антонова // Вісник НУВГП: зб. наук. праць. Вип. 4 (48). Ч.2.  Рівне, 2009.  – С. 50–56.

2. Антонова С.Є. Удосконалення тарифу на послуги централізованого водопостачання: електронне наукове фахове видання Ефективна економіка /
С.Є. Антонова // 2011. – № 2.

3. Антонова С.Є. Вплив стану мереж водопостачання та водовідведення на водозабезпечення населення / С.Є. Антонова // Водне господарство України: науково-технічний часопис. – 2010.  – № 6. – С. 27–30.

4. Антонова С.Є. Аналіз  стану водозабезпечення населення в місті Рівне / С.Є. Антонова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. 16. Ч. 3. – Рівне: НУВГП, 2010. –   С. 556–564.

5. Антонова С.Є. Методичний підхід до комплексної оцінки рівня витратності водозабезпечення населення / С.Є. Антонова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. 16.
Ч. 4. – Рівне: НУВГП, 2010. – С. 325–334.

6. Антонова С.Є. Організаційно-економічні засади водозабезпечення населення / С.Є. Антонова //  Схід: аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 2010. – №7(107).– С. 3–8.

Матеріали і тези конференції

1. Антонова С.Є. Актуальні проблеми водопостачання населення /        С.Є. Антонова // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів: мат-ли V Між нар. наук.-практ. конф. (6–9 жовтня 2009 р.). – Дніпропетровськ, 2010. – С. 57–59.

2. Антонова С.Є. До питання сталого водокористування в м. Рівне /       С.Є. Антонова // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези доп. десятої щорічної Всеукр. наук. конф. – Суми: СумДу,  2010. – Ч1. – С. 7–10.

3. Антонова С.Є. Формування стратегії раціонального водокористування / С.Є. Антонова // Екологічні проблеми природокористування та ефективне енергозбереження: мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (27–29 квітня 2010 р.) / ред.: А.М. Тугай та ін. – К.: КНУБА, 2010. –    С. 69–71.

АНОТАЦІЯ

Антонова С.Є. Організаційно-економічні засади водозабезпечення міського населення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. – Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, 2011.

Дисертацію присвячено дослідженню організаційно-економічних засад підвищення ефективності водозабезпечення міського населення в контексті забезпечення сталого розвитку регіону. Розкрито екологічні передумови та розвиток інфраструктури водозабезпечення міських поселень. Проаналізовано сучасний стан водопостачання та водовідведення, встановлено основні проблеми використання водних ресурсів.

Запропоновано науково-методичні основи оцінювання витратності водозабезпечення. Удосконалено концептуальний підхід щодо визначення ефективності водозабезпечення міського населення. Обґрунтовано доцільність впровадження диференційованих двоставкових тарифів. Окремо наголошено на необхідності реалізації організаційно-економічних заходів для підвищення ефективності водозабезпечення міського населення.

Ключові слова: водозабезпечення, водні ресурси, витрати, ефективність, організаційно-економічні засади, тариф.

АННОТАЦИЯ

Антонова С.Е. Организационно-экономические основы водообеспечения городского населения. – Рукопись.

Диссертация посвящена исследованию организационно-экономических основ повышения эффективности водообеспечения городского населения в контексте обеспечения устойчивого развития региона.

В работе рассмотрены концептуальные основы повышения эффективности водообеспечения населения городов. Установлены особенности его развития в современных условиях и организационно-экономические факторы его критического состояния. Отмечено, что система водообеспечения выполняет такие функции, как социальную, экономическую, экологическую, что обусловливает необходимость обстоятельного исследования его организационно-экономических основ. Сформулировано авторское определение водообеспечения потребителей, как сферы использования водних ресурсов для удовлетворения потребностей населения, направленное на достижение экологически сбалансированного и экономически эффективного водопользования и водопотребления.

Доказано необходимость создания эффективных организационно-экономических рычагов государственного регулирования водных отношений. Система организационного обеспечения водопользования в Украине не соответствует европейским нормам и находится на стадии своего становления. Обосновано, что важное место среди экономичных методов воздействия на развитие водоснабжения населения городов занимает тарифная политика.

Раскрыто экологические предпосылки и развитие инфраструктуры водоснабжения городских поселений. Проведен анализ состояния водоснабжения и водоотведения, установлены основные проблемы эффективного использования водных ресурсов. Проведена финансово-экономическая оценка деятельности предприятий водоснабжения и водоотведения.

В работе обосновано, что в отечественной практике водоснабжения недостаточно решены вопросы относительно оценки уровня затрат средств, что требует разработки научного обоснования системы его оценки. Это будет формировать возможности для корректировки вектора роста средств на принципах повышения оперативности и взвешенности принятия управленческих решений. Автором предложено научно-методологическое положение комплексной оценки затратности водообеспечения городских поселений. Оно основано на определении уровня рационального использования средств и обобщение его результатов с обоснованием причинно-следственных связей, прогнозирования уровня использования средств.

Автором предложены концептуальные основы определения эффективности водообеспечения населения городов. Они позволяют установить результативность водообеспечения при одновременном сочетании экологического  обеспечение охраны, воспроизводства водных ресурсов, экологического равновесия и экономического  достижение экономической эффективности водоснабжения при минимальных затратах ресурсов.

Обоснована целесообразность внедрения дифференцированных двухставочных тарифов. Определены их преимущества, среди которых уменьшение размеров оплаты за потребленные водных ресурсов, полное возмещение расходов, рост дохода водохозяйственного предприятия. Предложено осуществлять дифференциацию по критериям: отдаленность, объем водопотребления и доходность. Их выбор обусловлен платежеспособностью потребителей, необходимостью покрытия социальной (экологические затраты) и предельной (стоимость строительства и содержание инфраструктуры) стоимости водоснабжения, улучшению технического состояния водопроводных сетей. При этом, доказано необходимость учета доступности услуг водоснабжения для населения.

С целью повышения эффективности водоснабжения в работе предложены организационно-экономические мероприятия водообеспечения городского населения, среди которых внедрение дуплексной системы водоснабжения; развитие концессионных форм управления водохозяйственными предприятиями; создание в их структуре подразделения, основная задача которого  контроль над формированием расходов водозабора, водоподготовки и транспортировки воды; создание коммунального Фонда водоснабжения. Реализация предложенных мероприятий будет способствовать рациональному использованию водных ресурсов, повышению качества воды и эффективности процессов водоснабжения и водоотведения.

Ключевые слова: водоснабжение, водные ресурсы, затраты, эффективность, организационно-экономические основы, тариф.

                                                   ANNOTATION

Antonova S. Ye. Organizational and Economic Principles of Urban Water Supply. - The manuscript.

 Thesis for Ph. D. degree in Economics, specialization 08.00.06 – Economy of Natural Resources Use and Environmental Protection. – National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne, 2011.

The thesis researches the problems of organizational and economic support of urban water supply efficiency improvement, stable development of the region being taken into account. Environmental conditions and water supply infrastructure development of urban settlements have been revealed. Current water supply and waste water disposal have been analyzed, main problems of water resources effective use have been determined. Financial and economic evaluation of water supply companies operation has been carried out.

Scientific and methodical principles of water supply costs evaluation have been offered. Conceptual approach to determining the effectiveness of urban water supply has been improved. The necessity of introduction of differentiated double rate tariffs has been justified. The necessity of organizational and economic measures realization to increase urban water supply efficiency has been stressed separately.

Key words: water supply; water resources; costs; efficiency; organizational and economic principles; tariff.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64945. Чингисхан - неожиданный ракурс 1.48 MB
  Основным парадоксальным выводом в историографии евразийцев стал абсолютно новый взгляд на ту роль которую сыграло военно-политическое наследие Чингисхана в русской истории. Правильнее будет однако утверждать что подлинные предпосылки миссии Чингиса заключались не в умах общества а в...
64947. УЧЕНЫЙ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ АЛА-ЭД-ДИН ЭННОМАН ЭЛЬХАРЕЗМИ, КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРДЫНСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ 46 KB
  В представлении современного образованного человека наличие какой-либо научной деятельности в степных кочевых государствах абсолютно не возможно. Известно что Алаэд Дин Энноман Эльхарезми родился в начале сентября 1259 г. Алаэд Дин Энноман вернулся в Хорезм в 701 г.
64948. «МАМАЕВА ОРДА» 139 KB
  Временная самоизоляция этой провинции происходит на фоне дальнейшего возвышения на политической авансцене золотоордынского государства небезызвестного эмира Мамая. Следует также отметить что в историографии деятельность Мамая характеризуется как правило...
64950. Ярлыки ордынских ханов русским митрополитам 71.5 KB
  Золотоордынские ханы стремясь обеспечить себе поддержку русской церкви давали русскому духовенству льготы которые были строго определены в их льготных имущественных грамотах-ярлыках. Ярлыки освобождали духовенство от поборов в пользу ханов и их ставленников.