65687

ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

Автореферат

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Вирішення питання удосконалення конкурентної стратегії підприємства з урахуванням поведінки споживача є актуальним для всіх складових елементів його системи управління. З огляду на це необхідним є забезпечення інтеграції особливостей поведінки споживача до розробки системи стратегічного управління...

Украинкский

2014-08-03

207.5 KB

2 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Абрамович Ольга Костянтинівна

УДК 339.138:339.166.84(043.3)

ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Чернігів – 2011Дисертацією є рукопис

Роботу виконано в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Науковий керівник                                     кандидат економічних наук, доцент

Пан Лілія Володимирівна,

Національний університет «Києво-Могилянська академія», завідувач кафедри маркетингу та управління бізнесом

Офіційні опоненти:                                     доктор економічних наук

Федорченко Андрій Васильович, 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри маркетингу

кандидат економічних наук, доцент

Новальська Надія Іванівна,

Міжрегіональна Академія управління персоналом, доцент кафедри адміністративного та медичного менеджменту

Захист відбудеться "01" липня 2011 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 79.051.01 Чернігівського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, 1 корпус, 224 ауд.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Чернігівського державного технологічного університету за адресою: 14027 м. Чернігів, вул. Шевченка, 95

Автореферат розісланий "01" червня 2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради  Ж.В. ДерійЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Споживач по праву вважається центральною фігурою усіх ринкових процесів, а його рішення – визначальними для успіху виробничих і торговельних підприємств. В умовах посилення конкуренції швидких темпів впровадження та розповсюдження інновацій, розширення інформаційного простору та глобалізаційних процесів суб’єктивна оцінка споживачами якості та рівня диференціації товару спричиняє все більший вплив на зміни конкурентних позицій підприємств на більшості ринків товарів і послуг.

Поряд із цим зменшується значимість цінового фактора в споживчій поведінці. Незважаючи на загострення соціально-економічної ситуації, споживачі, що звикли в період економічної стабільності до товарів більш високої якості, часто віддають перевагу скороченню споживання звичних якісних товарів, а не переорієнтації на більш дешеві. Також посилюється роль інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах бізнесу. Зміна ставлення до інформації та розширення можливостей її отримання і використання для підвищення конкурентоздатності підприємства виявляється як всередині організації, так і в процесах її взаємодії із зовнішнім середовищем.

Разом із тим практика діяльності компаній вітчизняного ринку роздрібної торгівлі товарами господарського вжитку довгострокового користування (меблів, килимів і покриттів для підлоги, посуду тощо) свідчить, що незважаючи на глобалізаційні процеси в економіці, поки що немає підстав говорити про «глобального» споживача, який чекає на «глобальний» продукт. Зазначені зміни у багатьох сферах соціально-економічного життя суспільства означають, що ринкова сила у прийнятті рішень перейшла від компаній до споживачів. Таким чином, компанії опинилися перед необхідністю зміни класичної маркетингової стратегії, яка ґрунтується на моделі маркетинг-мікс (4P). Адже управління її окремими елементами в сучасних умовах не  дозволяє забезпечувати належну конкурентну перевагу на ринку. Одним із шляхів вирішення зазначеної проблеми є зміна стратегії в напрямі розширення співпраці компанії зі споживачами.

Вирішення питання удосконалення конкурентної стратегії  підприємства з урахуванням поведінки споживача є актуальним для всіх складових елементів  його системи управління. З огляду на це необхідним є забезпечення інтеграції особливостей поведінки споживача до розробки системи стратегічного управління з метою підвищення ефективності останньої, кращого задоволення потреб споживачів і досягнення тривалої конкурентоспроможності та прибутковості підприємства.

Актуальність питань вивчення поведінки споживачів як елементу впливу на управління підприємствами зумовила увагу до неї з боку багатьох вчених. Теоретичним і методологічним аспектам даної проблеми присвячені праці таких закордонних вчених як, Г. Армстронг, Е. Блекуел, В. Вонг, К. Гренроос, Д. Енджел, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, А. Маслоу, П. Мініард, Д. Сондерс. Дослідженням поведінки споживача присвячені також праці відомих представників української школи маркетингу: Б. Буркинського, М. Бутка, А. Войчака, В. Геєця, І. Гут, В. Захарченка, О. Зозульова, В. Ільчука, В. Кардаша, Л. Пан, Т. Пепи, Д. Райка, А. Старостіної, А. Федорченка, Л. Чернюк, О. Шафалюка, С. Шкарлета та інших. Аспекти споживчої поведінки в діяльності підприємств торгвілі розкрито в працях таких вітчизняних вчених, як Л. Балабанова, С. Бай, Б. Гинів, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, В.Марцин, Н. Новальська, Н. Ушакова та ін.

Проте широке коло питань, яке стосується процесу інтеграції поведінки споживача до рівня стратегічного управління підприємством, залишається недостатньо вирішеним. Існуючі підходи та  методи в основному мають описовий характер, обмежуються рамками окремої дисципліни (поведінка споживача, маркетинг або менеджмент) і не враховують сучасних змін на ринку. Саме тому  вирішення потребують питання глибокого вивчення сутності мотивів та особливостей поведінки споживачів та комплексного використання отриманих результатів у формуванні корпоративної стратегії, а також  побудови системи оцінки ефективності діяльності підприємства. Зазначені проблемні аспекти теорії та практики управління корпоративною стратегією підприємства з урахуванням поведінки споживача визначили вибір теми дисертації, її мету й завдання, логіку і послідовність дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно з планами науково-дослідних робіт кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету «Києво-Могилянська Академія» за темою «Теоретико-методологічні засади та прикладні аспекти управління діяльністю організації в умовах ринкової економіки» (реєстраційний номер 0106U004573). Особисто автором у межах цієї теми запропоновано концептуальний підхід до вдосконалення системи формування та реалізації конкурентної стратегії підприємства на основі вивчення поведінки споживача, розроблено методичний підхід до формування системи управління конкурентною стратегією підприємства за принципами холістичного маркетингу з використанням інструментів збалансованої системи показників.

Окремі результати дисертації реалізовано в науково-дослідній темі «Поведінка споживачів у системі управління розвитком організацій» Національного університету «Києво-Могилянська Академія» та Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської Академії (договір № 1150108 від 15.01.2008р.). Особисто автором проведено рейтингову оцінку конкурентоспроможності організацій у вітчизняній меблевій галузі, проаналізовано основні чинники впливу споживачів на діяльність організацій і розроблено модель їх розвитку залежно від поведінки споживачів.

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є узагальнення теоретичних засад управління конкурентною стратегією підприємства та розробка концептуальних підходів до оцінки її ефективності на основі аналізу поведінки споживачів.

Для досягнення зазначеної мети в дисертації було вирішено та реалізовано такі завдання:

 •  узагальнити методологічні підходи до становлення та розвитку концепції поведінки споживача в сучасному маркетингу;
 •  систематизувати понятійно-категоріальний апарат поведінки споживача в умовах поглиблення ринкових відносин;
 •  визначити ключові напрями інтеграції концепції поведінки споживача до системи стратегічного управління підприємством;
 •  опрацювати концептуальні підходи до вдосконалення системи формування та реалізації конкурентної стратегії підприємства на основі поведінки споживача;
 •  актуалізувати чинники впливу на поведінку споживачів та дослідити конкурентні стратегії вітчизняних підприємств на ринку товарів господарського вжитку тривалого користування;
 •  розробити алгоритм формування комунікативної стратегії підприємств як елементу конкурентної стратегії на основі аналізу поведінки споживачів;
 •  запропонувати систему оцінки відповідності продукції потребам споживачів як критерій ефективності чинної конкурентної стратегії підприємства з використанням методів спільного аналізу;
 •  сформулювати  методичні підходи до формування системи управління конкурентною стратегією підприємства за принципами холістичного маркетингу з використанням інструментів збалансованої системи показників (ЗСП);
 •  обґрунтувати технологію відносної оцінки ефективності комунікаційної стратегії підприємства з використанням інструментів ЗСП.

Об’єктом дослідження є процеси забезпечення ефективності конкурентної стратегії підприємства на основі інтеграції до неї результатів аналізу поведінки споживача.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних аспектів побудови, оцінки та вдосконалення конкурентної стратегії підприємства з урахуванням потреб споживачів.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі використано сукупність загальнонаукових  і  спеціальних методів. Наукові та практичні результати ґрунтуються як на загальних технологіях аналізу й синтезу, ідентифікації та формалізації, класифікації й систематизації, так і на використанні спеціальних методів: методу спільного аналізу для визначення споживчих потреб і преференцій та методів аналізу коефіцієнтів ефективності, що були покладені в основу розробки аналітичних індикаторів комунікативної складової конкурентної стратегії підприємства. У процесі дослідження використано метод глибинних індивідуальних інтерв’ю та метод експертних оцінок для розробки ЗСП підприємства,  контент-аналіз ЗМІ для з’ясування особливостей комунікаційних стратегій.  Дослідження сучасного стану та перспектив розвитку галузі роздрібної торгівлі товарами господарського вжитку тривалого користування базуються на використанні статистичних методів, прогнозуванні, кореляційно-регресійному аналізі.

Інформаційну базу дослідження склали нормативно-правові акти України, офіційні матеріали Державної служби статистики України та UN Comtrade, звітність підприємств  роздрібної торгівлі та результати маркетингових досліджень ринку товарів господарського вжитку.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці науково обґрунтованого методичного забезпечення, спрямованого на інтеграцію результатів аналізу поведінки споживача  до управління конкурентною стратегією під-приємства:

вперше:

 •  розроблено концептуальні засади врахування особливостей споживчої поведінки у процесах розробки та управління корпоративними конкурентними стратегіями на ринку товарів господарського вжитку тривалого користування, які полягають у створенні ефективної комунікативної підсистеми підприємства за принципами холістичного маркетингу з метою інтеграції поведінки споживачів до процесів управління;

удосконалено:

 •  класифікацію системи чинників, що впливають на поведінку споживачів товарів господарського вжитку довгострокового користування, розкрито їхній взаємозв’язок із процесом прийняття споживчих рішень, з’ясовано рівень активізації відповідних факторів впливу залежно від конкретних економічних умов;
 •  методичні підходи до оцінки ефективності конкурентної стратегії підприємства з використанням коефіцієнта відповідності асортименту як ключового індикатора його якості та коефіцієнта загального рівня ефективності побудови комунікативної підсистеми підприємства для з’ясування необхідних змін у його комунікативній політиці;
 •  наукові засади вибору конкурентної стратегії підприємства з урахуванням поведінки споживачів через ідентифікацію орієнтації підприємства на ключові елементи такої поведінки: потреби, взаємодію в процесі прийняття споживчих рішень або модель поведінки споживачів;

набули подальшого розвитку:

 •  понятійно-категоріальний апарат теорії поведінки споживача з позицій акцентування процесів стратегічного управління підприємством на споживачеві товарів і послуг, що уможливлює  дослідження поведінки з урахуванням взаємного впливу суб’єктів системи «підприємство-споживач» на процеси виробництва та обміну, причинно-наслідкових зв’язків між складовими елементами процесу прийняття споживчого рішення, а також загальних тенденцій розвитку ринку;
 •  концепція побудови комунікативної підсистеми підприємства (КПП) з урахуванням особливостей поведінки споживачів, сутність якої полягає у з’ясуванні цілей КПП як елементу збалансованої системи показників (ЗСП) підприємства, визначенні суб’єктів, об’єктів, змісту та інструментів холістичних маркетингових комунікацій на основі вивчення споживчої поведінки, розробці комплексу заходів та оцінці ефективності КПП.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні науково обґрунтованого методичного забезпечення формування конкурентної стратегії підприємства та вирішенні проблеми оцінки її ефективності на основі аналізу поведінки споживачів. Зокрема, методичний підхід до формування та реалізації конкурентної стратегії підприємства, використання інструментів збалансованої системи показників,  алгоритм розрахунку коефіцієнта відповідності асортименту підприємств роздрібної торгівлі меблями  використані у діяльності ПП «Даль» (довідка №1160/1 від 14.01.2011 р.) та ПП «Дивани-Меблі» (довідка № 2201 від 22.11.2010 р.). Алгоритм формування комунікативної стратегії підприємства, технологія оцінки її ефективності з використанням інструментів ЗСП використані у діяльності відділу маркетингу на ЗАТ «Софт Сервіс Холдинг» (довідка №1166 від 17.01.2011 р.). Основні результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі Національного університету «Києво-Могилянська Академія» при викладанні дисциплін «Маркетинг», «Поведінка споживача» та «Стратегічне управління» (довідка №17/59 від 19.01.2011 р.).

Особистий внесок здобувача. Усі теоретичні та практичні результати отримані автором самостійно. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті положення, які є результатом власних досліджень автора.

Апробація результатів дисертації. Основні положення  та результати дисертаційної роботи представлені й отримали схвальну оцінку на п’яти міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях: ІІІ Міжнародна науково-теоретична конференція «Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть» (Тернопіль, 15 квітня, 2005 р.), IV Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика економіки та підприємництва» (Алушта, 10-12 травня, 2007 р.), VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України» (Алушта, 04-06 жовтня, 2007 р.), VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, докторантів «Менеджмент підприємницької діяльності» (Сімферополь, 16-18 квітня, 2008 р.), VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, докторантів «Менеджмент підприємницької діяльності» (Сімферополь, 20-21 квітня, 2009 р.).

Публікації. Результати дисертації опубліковано у 12 наукових працях загальним обсягом 3,5 д.а., у тому числі 7 статей у фахових наукових виданнях обсягом 2,6 д.а. (особисто автору належать 2,5 д.а.) і 5 тез доповідей на науково-практичних конференціях обсягом 0,9 д.а.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, додатків і списку використаних джерел. Основний зміст дисертації складає 259 сторінок, із них: 32 таблиці на 15 сторінках, 42 рисунки на 19 сторінках, 13 додатків на 36 сторінках. Список використаних джерел складається із 219 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано  актуальність теми дисертаційної роботи, визначено мету, завдання, об'єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, наведено дані щодо їх апробації.

У розділі 1 «Виникнення і становлення теорії поведінки споживача» досліджено становлення та еволюцію теорії поведінки споживача, систематизовано понятійно-категоріальний апарат досліджуваної предметної галузі, визначено роль поведінки споживача у формуванні конкурентної стратегії підприємства та напрями її інтеграції до стратегічного управління.

Вивчення широкого кола наукових праць із сучасної теорії маркетингу дозволило визначити основні напрями еволюції досліджень поведінки споживача, пов’язану із трансформацією поглядів на об’єкт дослідження, модифікацією методологічних інструментів і зміною кінцевих цілей вивчення й аналізу поведінки споживачів. Визначено шість етапів розвитку поведінки споживача як наукової дисципліни: ранній емпіричний етап; етап мотиваційних досліджень; інституційний етап; інформаційний етап; новий етап та плюралістичний етап. Зазначено, що сучасні дослідження поведінки споживача зосереджені на виділенні її в окрему дисципліну, яка не намагатиметься побудувати загальну модель поведінки споживача, а приділятиме увагу кожному окремому споживчому досвіду.

Дослідження сутності та взаємозв’язку основних понять теорії поведінки споживача дозволили виділити ключові етапи такої поведінки та визначити її як сукупність фізичних, психологічних, когнітивних і соціальних процесів, у яких людина бере участь для задоволення власних потреб, які включають такі основні етапи: усвідомлення потреби, пошук інформації, аналіз альтернатив, купівля, використання, сервісне, утилізація товарів або послуг.

Глобалізація економічних процесів, зростання інформаційного навантаження на особистість, прискорення дифузії інновацій, підвищення динамічності більшості споживчих ринків призвели до істотних змін у моделях поведінки споживачів, модифікації їхніх когнітивних механізмів, трансформації системи потреб тощо. Обґрунтовано, що закономірним наслідком цих процесів стала актуалізація питання інтеграції поведінки споживача до рівня стратегічного управління підприємствами.

У роботі встановлено, що на рівні управління функціональними маркетинговими стратегіями така інтеграція відбувається через зміну існуючих моделей комплексу маркетингу. При цьому однією з основних особливостей сучасного етапу еволюції маркетингових моделей є посилення ролі комунікаційної складової як такої, що здатна покращити конкурентну позицію підприємства.

Разом із тим, аналіз існуючих підходів до вибору стратегічних альтернатив на рівні управління конкурентною стратегією підприємства дозволив сформулювати три варіанти врахування результатів аналізу поведінки споживачів: орієнтація на модель споживчої поведінки, орієнтація на потреби споживача та орієнтація на взаємодію із ним.

Систематизація концептуальних засад управління та узагальнення сучасного досвіду ведення бізнесу сформували основу для розробки авторської системи управління конкурентною стратегією підприємства, наведеної на рис.1.

Рис. 1. Система управління конкурентною стратегією компанії

Запропонована в роботі система управління передбачає зміни у трьох напрямах: підвищення збалансованості корпоративної, конкурентної та функціональної стратегій; інтеграція поведінки споживача до загальної системи управління; підвищення ефективності комунікацій на засадах холістичного маркетингу.

У розділі 2 «Особливості застосування конкурентних стратегій на вітчизняному ринку товарів господарського вжитку тривалого користування» проаналізовано стан та тенденції розвитку вітчизняного ринку роздрібної торгівлі товарами господарського вжитку тривалого користування (ГВТК), досліджено конкурентні стратегії вітчизняних підприємств, охарактеризовано фактори, що впливають на поведінку споживачів цих товарів.

Дослідження стану та тенденцій розвитку роздрібної торгівлі України засвідчує, що незважаючи на вплив світової фінансової кризи, ринок демонструє позитивну динаміку. Так, роздрібний товарооборот товарів ГВТК у 2009 р. склав 5255 млн. грн., що на 8% більше, ніж у 2008 р. (рис. 2). Це пов'язано з двома факторами: об'єктивним поступовим збільшенням попиту на ринку та зростанням присутності на ньому продукції імпортних виробників.

Рис. 2. Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств торгівлі товарами ГВТК в Україні за 2005-2009 рр. (млн. грн.)

Товарна структура роздрібного товарообороту свідчить про нерівномірність розподілу споживання товарів ГВТК між різними областями України. Так, 80 % товарів споживає 50 % населення України, яке проживає у м. Києві та 10 областях. При цьому найбільш рівномірним є розподіл меблевого товарообороту, в той час як ринки посуду, покриттів для підлоги та інструментів демонструють більш суттєву регіональну асиметрію.

Учасники роздрібного ринку використовують 5 основних способів продажу: роздрібні мережі компаній-виробників, роздрібні мережі дилерів, агентів з продажу (в т. ч. дизайнерів і дизайнерські бюро), газетні оголошення та інтернет. Серед основних торгових площ з продажу товарів господарського вжитку слід виділити власні магазини виробників, спеціалізовані роздрібні магазини з продажу окремих видів товарів господарського вжитку, спеціалізовані меблеві торгові центри, торгові центри з відділами меблів, посуду тощо, будівельні та продуктові супер- і гіпермаркети, промислові ринки. У 2000-2008 рр. виробники та посередники спрямували свої зусилля на розвиток торгових площ. Так, протягом 2005-2008 рр. загальний обсяг торгових площ непродовольчих магазинів збільшився на 47% при зростанні числа магазинів всього на 2%. Це свідчить про укрупнення роздрібних мереж та розповсюдження формату «зроби сам» (DIY).

Аналіз поведінки кінцевих споживачів дозволив ідентифікувати чинники, що впливають на поведінку споживачів господарських товарів (рис. 3).

Рис. 3. Фактори  впливу на поведінку споживача

Дані аналізу конкурентних стратегій підприємств роздрібного ринку товарів господарського вжитку тривалого користування свідчать, що вибір стратегій не залежить від типу товарів і регіону функціонування. Значна частина дрібних його операторів перебуває поза стратегічним управлінням і потрапила в категорію Реакторів (рис. 4).

Рис. 4. Конкурентні стратегії компаній роздрібного ринку товарів ГВТК України

Решта роздрібних магазинів розподіляється на 5 груп залежно від рівня диференціації товару, темпів розширення ринків збуту та рівня залучення покупців при прийнятті споживчих рішень.

За результатами аналізу друкованої реклами товарів ГВТК слід відмітити неузгодженість змісту комунікаційних повідомлень із потребами і цінностями споживачів, що вказує на низький рівень їхньої ефективності. Виходячи з цього, в роботі запропоновано вдосконалення конкурентної стратегії шляхом побудови комунікативної підсистеми підприємства, яка має ґрунтуватися на принципах холістичного маркетингу.

До основних характеристик такої підсистеми належать: акцент на споживачеві, його потребах, цінностях та особливостях поведінки; інтеграція до комунікаційних процесів всіх підрозділів компанії; збалансованість стратегічного управління підприємством; синергетичний ефект.

У розділі 3 «Удосконалення конкурентної стратегії підприємства з урахуванням особливостей поведінки споживачів» розроблено схему вдосконалення конкурентної стратегії компанії на основі аналізу поведінки споживачів, обов’язковою складовою якої є комунікативна підсистема підприємства, сформульовано алгоритм оцінки ефективності останньої.

У роботі запропоновано методичний підхід до вдосконалення конкурентної стратегії на основі залучення до управлінського процесу інформації про потреби та особливості поведінки споживачів. Даний підхід полягає у своєчасній діагностиці відповідності конкурентної стратегії підприємства споживчим потребам і уподобанням, використанні отриманих результатів при побудові ЗСП підприємства та створенні ефективної комунікативної його підсистеми. При цьому слід зауважити, що на засадах холістичного маркетингу відбуватиметься постійний обмін інформацією між системами управління конкурентною стратегією загалом і комунікативною підсистемою цієї стратегії зокрема. Разом із тим, заходи, проваджені в рамках побудови комунікативної підсистеми, матимуть вплив на інші системи управління конкурентною стратегією компанії, адже вони, передусім, будуть спрямовані на вдосконалення процесів вивчення поведінки споживачів, запровадження та дотримання принципів холістичного маркетингу в контексті посилення взаємозв’язку з клієнтами. Запропонована принципова схема управління конкурентною стратегією підприємства представлена на рис. 5.

Ключовим індикатором відповідності конкурентної стратегії компанії споживчим преференціям було обрано коефіцієнт відповідності асортименту. У процесі оцінювання за допомогою спільного аналізу було визначено ступінь важливості для споживачів атрибутів м’яких меблів (матеріал, механізм трансформації, розмір, країна-виробник, стиль, ціна) та здійснено співставлення отриманих даних з інформацією про поточну структуру асортименту трьох підприємств роздрібного ринку меблів (ТОВ «Софт Сервіс Осокорки» (ТМ Natuzzi), ПП «Даль» (ТМ Декор Сервіс) та ПП «Дивани-Меблі» (ТМ Steinhoff)).

Рис. 5. Формування комунікативної стратегії підприємства на основі аналізу поведінки споживачів

Результатом порівняння став розрахунок коефіцієнта відповідності асортименту – індексу, який показує, наскільки характеристики товару, представленого в асортиментній матриці підприємства, відповідають вподобанням споживачів. Відповідний коефіцієнт розраховується за формулою:

, (1)

де  – корисність рівня характеристики з номером j, j = 1,…k;

рівень значущості характеристики з номером j, j = 1,…k;

загальна відносна корисність асортименту магазину найкращої практики.

Розрахований коефіцієнт відповідності асортименту склав -0,19 для ТОВ «Софт Сервіс Осокорки», 0,33 та 0,16 – для ПП «Даль» та ПП «Дивани-Меблі»  відповідно. Ці значення свідчать про те, що існує необхідність у розробці шляхів підвищення рівня відповідності асортименту даних компаній потребам і вподобанням споживачів.

Практична реалізація даного методичного забезпечення свідчить, що підприємству ТОВ «Софт Сервіс Осокорки» слід здійснювати стратегічне управління за 20 цілями 4 підсистем ЗСП. Розроблено заходи, вжиття яких необхідне для підвищення валового доходу компанії, а саме: розробка системи набору, адаптації та навчання персоналу; побудова ефективної комунікативної підсистеми; оптимізація логістичної системи, створення і підтримка програми лояльності, розширення мережі магазинів у м. Києві.

Обов’язковою складовою збалансованої системи показників (ЗСП) є комунікативна підсистема підприємства (КПП), побудована за принципами холістичного маркетингу, що дозволяє інтегрувати поведінку споживачів до процесів управління. В роботі доведено, що подібна система дозволить забезпечити максимально ефективну комунікацію зі споживачами, а отримана від них інформація буде використана для вдосконалення управління підприємством на всіх його рівнях.

В дисертаційній роботі запропоновано алгоритм побудови КПП з урахуванням особливостей поведінки споживачів. Вона передбачає з’ясування цілей побудови КПП як елементу ЗСП підприємства, визначення суб’єктів, об’єктів, змісту та інструментів холістичних маркетингових комунікацій на основі вивчення споживчої поведінки, розробку комплексу заходів комунікації та оцінку ефективності КПП. Алгоритм побудови комунікативної підсистеми ЗСП підприємства зображено на рис.6.

Ефективність КПП визначається значенням коефіцієнта загального рівня ефективності, що розраховується за формулою:

, (2)

де Ii  – індекс відповідності значення показника досягнення цілей нормативу (i – порядковий номер показника);

Nчисло показників досягнення цілей, які стосуються побудови КПП та інших, пов’язаних із нею цілей вищих рівнів ЗСП.

До розрахунку включено 10 нормативів показників: обізнаність з маркою, ефективність охоплення ринку, обізнаність з рекламою, перша згадувана марка, вартість залучення клієнта, кількість нових клієнтів, кількість повторних покупок, середня вартість покупки, іміджевий коефіцієнт, валовий дохід.

Рис. 6. Алгоритм побудови комунікативної підсистеми ЗСП підприємства

Використання принципів холістичного маркетингу та новітніх технологій дозволить підприємствам роздрібного ринку товарів ГВТК України побудувати таку комунікативну підсистему, яка максимально враховуватиме потреби та особливості поведінки споживачів. Це, в свою чергу, забезпечить вищий рівень споживчої лояльності та міцні позиції підприємства на даному ринку.  Запропонована методика оцінки ефективності комунікативної підсистеми, у свою чергу, дасть змогу керівникам підприємств вчасно виявляти слабкі місця та коригувати елементи конкурентної стратегії.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та здійснено практичне розв’язання наукового завдання щодо удосконалення процесу управління конкурентною стратегією підприємств на ринку роздрібної торгівлі товарами господарського вжитку тривалого користування. У процесі проведення дослідження було отримано такі науково-практичні результати:

 1.  Окреслено напрями еволюції досліджень поведінки споживача. Виділено шість етапів розвитку поведінки споживача як наукової дисципліни: ранній емпіричний етап; етап мотиваційних досліджень; інституційний етап; інформаційний етап; новий етап і плюралістичний етап. Зазначено, що сучасні дослідження поведінки споживача зосереджені на виділенні її в окрему дисципліну, яка не намагатиметься побудувати загальну модель поведінки споживача, а приділятиме увагу кожному окремому споживчому досвіду.
 2.  Систематизовано понятійно-категоріальний апарат і визначено поведінку споживача як сукупність фізичних, психологічних, когнітивних і соціальних процесів, у яких людина бере участь для задоволення власних потреб, які включають такі основні етапи: усвідомлення потреби, пошук інформації, аналіз альтернатив, купівля, використання, сервісне, утилізація товарів або послуг.
 3.  Визначено, що глобалізація економічних процесів, зростання інформаційного навантаження на особистість, прискорення інноваційного розвитку, підвищення динамічності ринків збуту продукції призвели до змін у моделях поведінки споживачів, модифікації їхніх когнітивних механізмів, трансформації системи потреб тощо. За таких умов на рівні підприємств відбувається переосмислення механізмів конкуренції та зв’язків між виробником і споживачем товарів, послуг. Закономірним наслідком таких процесів став розвиток напрямів інтеграції поведінки споживача до стратегічного управління підприємствами на рівні конкурентної та функціональної стратегій. На функціональному рівні управління підприємством поведінка споживачів максимально інтегрована до управлінських процесів у рамках комплексу маркетингу. При цьому класичний 4Р-комплекс замінюється однією з п’яти моделей: модель, орієнтована на пропозицію з розширенням числа компонент; модель, орієнтована на пропозицію із врахуванням сфери діяльності компанії; модель, орієнтована на клієнта; модель, орієнтована на модель поведінки; гуманістична модель.
 4.   На рівні конкурентної стратегії сформульовано три варіанти інтеграції до управлінського процесу результатів вивчення поведінки споживачів: орієнтація на модель споживчої поведінки, орієнтація на потреби та орієнтація на взаємодію.
 5.   Аналіз вітчизняного ринку товарів господарського вжитку довгострокового користування засвідчив динамічність функціонування галузі, її регіональну незбалансованість, активний розвиток роздрібних мереж. Визначено п’ять основних способів продажу: роздрібні мережі компаній-виробників, роздрібні мережі дилерів, агентів з продажу, газетні оголошення та інтернет. Серед торгових площ з продажу товарів господарського вжитку слід виділити власні магазини виробників, спеціалізовані роздрібні магазини з продажу окремих видів товарів господарського вжитку, спеціалізовані меблеві торгові центри, торгові центри з відділами меблів, посуду тощо, будівельні та продуктові супер- і гіпермаркети, промислові ринки. З’ясовано основні конкурентні стратегії підприємств роздрібної торгівлі господарськими товарами, визначено місце їхніх комунікативних стратегій на комунікативному спектрі маркетингу та зроблено висновок про необхідність вдосконалення конкурентних стратегій у бік використання принципів холістичного маркетингу та всебічного розширення комунікацій.
 6.  Актуалізовано чинники впливу на поведінку споживачів господарської продукції тривалого користування, а саме: фактори зовнішнього середовища (соціально-економічні чинники, культурні чинники, соціальні класи, референтні групи, сім’я, індивідуальний вплив); особистісні фактори (демографічні чинники, рід занять, житлові умови, стиль життя); атрибути товару (якість, матеріал, ціна, колір, дизайн, функціональність).
 7.  Доведено необхідність вдосконалення системи управління конкурентною стратегією компанії у трьох напрямах: підвищення збалансованості корпоративної, конкурентної та функціональних стратегій; інтеграція поведінки споживача до системи управління; підвищення ефективності комунікацій на засадах холістичного маркетингу. Конкурентна стратегія має ґрунтуватись на засадах холістичного маркетингу як клієнтоорієнтованої стратегічної парадигми функціонування підприємства та передбачає побудову ефективної комунікативної підсистеми. Мета комунікації – залучення споживачів до спільного виявлення їхніх потреб і створення цінностей, які зможуть їх задовольнити.
 8.  Запропоновано механізм інтеграції результатів вивчення потреб та особливостей поведінки споживача до управлінського процесу, який полягає у: діагностиці поточної конкурентної стратегії підприємства споживчим потребам і уподобанням, використанні отриманих результатів при побудові ЗСП підприємства та створенні ефективної комунікативної його підсистеми.
 9.  Розроблено алгоритм діагностики поточної конкурентної стратегії на предмет її відповідності потребам споживачів та особливостям їхньої поведінки, застосовано спільний аналіз асортименту роздрібного магазину. На прикладі підприємств роздрібного ринку меблів проведено розрахунок коефіцієнту відповідності їхнього асортименту очікуванням та потребам споживачів. За результатами аналізу сформульовано рекомендації щодо вдосконалення асортиментної політики підприємства та побудови збалансованої системи показників.
 10.  Ключовим елементом вдосконаленої конкурентної стратегії та збалансованої системи показників підприємства у дисертації визначено комунікативну підсистему, що ґрунтуватиметься на принципах холістичного маркетингу. До основних характеристик такої підсистеми належать: акцент на споживачеві, його потребах, цінностях та особливостях поведінки; інтеграція до комунікаційних процесів всіх підрозділів компанії та всіх стейкхолдерів, збалансованість стратегічного управління підприємством, синергетичний ефект.
 11.  У роботі доведено, що запропонований алгоритм побудови КПП та оцінки її ефективності дасть змогу керівникам підприємств вчасно виявляти слабкі місця та коригувати елементи конкурентної стратегії. У дисертації зазначено, що використання принципів холістичного маркетингу та новітніх технологій при побудові системи зовнішніх і внутрішніх комунікацій дозволить підприємствам роздрібного ринку товарів господарського вжитку побудувати комунікативну підсистему підприємства, яка максимально враховуватиме потреби та особливості поведінки споживачів. Це, у свою чергу, забезпечить вищий рівень споживчої лояльності та міцні позиції підприємства на роздрібному ринку.  Тому питання впровадження дієвої  комунікативної підсистеми в рамках концепції холістичного маркетингу є актуальним для українського ринку роздрібної торгівлі товарами господарського вжитку.

Перелік публікацій за темою дисертації

У наукових фахових виданнях

 1.  Абрамович О.К. Сучасні дослідження категорії корисності та її роль у визначенні поведінки споживачів / О. К. Абрамович // Теорія мікро-макроекономіки: Збірник наукових  праць професорсько-викладацького складу і аспірантів. – К.: Академія муніципального управління, 2008. – Вип. 30. – С. 129-136. (0,4 д.а.)
 2.  Абрамович О.К. Місце і роль програм лояльності в загальній стратегії підприємства / О.К. Абрамович // Экономика Крыма. – Симферополь, 2008. – № 21. – С. 65-68. (0,38 д.а.)
 3.  Абрамович О.К. Комплекс маркетингу та його роль в умовах комунікаційної ери маркетингу / О.К. Абрамович, Л.В. Пан // Экономика Крыма. – Симферополь, 2008. – № 25. – С. 33-36. (0,3 д.а., автору особисто належать – 0,2 д.а. – аналіз існуючих альтернативи комплексу маркетингу)
 4.  Абрамович О.К. Необхідність врахування факторів споживчого вибору при розробці стратегії компанії / О.К. Абрамович // Економічний вісник Національного університету «Київський політехнічний інститут». – 2009. – № 6. – С. 253-257. (0,42 д.а.)
 5.  Абрамович О.К. Асортиментна політика підприємства як елемент стратегії холістичного маркетингу / О.К. Абрамович // Науковий вісник Академії муніципального управління. – Серія «Економіка» – К., 2009. – Вип. 7. – С. 208-215.  (0,4 д.а.)
 6.  Абрамович О.К. Система збалансованих показників як інструмент стратегічного управління в рамках концепції холістичного маркетингу / О.К. Абрамович // Экономика Крыма. – Симферополь, 2009. – № 28. – С. 23-28. (0,5 д.а.)
 7.  Абрамович О.К. Методичний підхід до побудови комунікативної підсистеми підприємства за принципами холістичного маркетингу / О.К. Абрамович // Управління проектами, системний аналіз і логістика : Науковий журнал. – К.: НТУ, 2009. – Вип. 7. – С. 202-205. (0,3 д.а.)

В інших виданнях:

 1.  Абрамович О.К. Корпоративний імідж як інструмент досягнення успіху на ринку / О.К. Абрамович // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: матеріали ІІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції, 15 квітня 2005 р.: тези доповідей. – Тернопіль, 2005. – С. 12-13. (0,2 д.а.)
 2.  Абрамович О.К. Концепція поведінки споживача в контексті сучасних економічних категорій / О.К. Абрамович // Теорія і практика економіки та підприємництва: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10 – 12 травня, 2007 р. – Алушта, 2007. – С. 242. (0,1 д.а.)
 3.  Абрамович О. Програма лояльності як інструмент дослідження поведінки споживачів / О.К. Абрамович // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины: материалы VI Международной научно-практической конференции, 4-6 октября 2007 г. – Алушта, 2007. – С. 86. (0,1 д.а.)
 4.  Абрамович О.К. Поведінка споживачів в контексті формування стратегії компанії / О.К. Абрамович // Менеджмент предпринимательской деятельности: материалы VI Всеукраинской научно-практической конференции студентов, аспирантов, докторантов, 16-18 апр. 2008 г. – Симферополь: ДиАйПи, 2008. – С. 180-182. (0,25 д.а.)
 5.  Абрамович О.К. Метод спільного аналізу як інструмент інтеграції поведінки споживача до управління компанією / О.К. Абрамович // Менеджмент предпринимательской деятельности: материалы VIІ Всеукраинской научно-практической конференции студенотов, аспирантов, докторантов, 20 – 21 апр. 2009 г. – Симферополь: ДиАйПи, 2009. – С.165-168. (0,25 д.а.)

АНОТАЦІЯ

Абрамович О.К. Поведінка споживача в системі управління конку-рентною стратегією підприємства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Чернігівський державний технологічний університет, Чернігів, 2011.

Дисертація присвячена узагальненню теоретичних засад управління конкурентної стратегії підприємства та практичному вирішенню проблеми оцінки її ефективності на основі аналізу поведінки споживачів.

Здійснено аналітичну оцінку стану ринку роздрібної торгівлі товарами господарського вжитку довгострокового користування, визначено конкурентні стратегії вітчизняних підприємств і перспективи їх зміни. Актуалізваоно чинники, що впливають на поведінку споживачів. Визначено вектори науково-практичної інтеграції концепції поведінки споживача до системи стратегічного управління підприємством. Розроблено, обґрунтовано та впроваджено систему управління конкурентною стратегією підприємства за принципами холістичного маркетингу з використанням інструментів збалансованої системи показників (ЗСП). Розроблено та використано: систему оцінки відповідності асортименту магазину потребам споживачів з використанням методу спільного аналізу; алгоритм формування комунікативної стратегії підприємства як елементу вдосконаленої конкурентної стратегії на основі аналізу поведінки споживачів; технологію відносної оцінки ефективності комунікаційної стратегії підприємства з використанням інструментів ЗСП.

Ключові слова: поведінка споживачів, конкурентна стратегія підприємства, комунікативна підсистема підприємства, коефіцієнт відповідності асортименту, спільний аналіз, збалансована система показників, холістичний маркетинг.

АННОТАЦИЯ

Абрамович О.К. Поведение потребителей в системе управления конкурентной стратегией предприятия. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – Черниговский государственный технологический университет, Чернигов 2011.

В диссертации приведено теоретическое обобщение и новое решение научного задания, касающегося усовершенствования процесса управления конкурентной стратегией предприятия на рынке розничной торговли товарами хозяйственного потребления длительного пользования путем разработки конкурентной стратегии, базирующейся на анализе поведения потребителей. В работе изучена и обобщена методологическая основа возникновения и развития концепции поведения потребителя в экономических и междисциплинарных исследованиях, систематизировано категориальный аппарат анализа поведения потребителя.

Проведена аналитическая оценка состояния рынка розничной торговли товарами хозяйственного потребления длительного пользования с учетом глобального контекста экономических изменений и тенденций развития мировых рынков, определены конкурентные стратегии отечественных операторов рынка розничной торговли и перспективы их изменения. Выявлено, что большинство средних и мелких операторов рынка розничной торговли товарами хозяйственного потребления длительного пользования придерживаются стратегии реактора, находясь вне поля стратегического управления. Остальные компании, работающие на рынке розничной торговли, могут быть разделены на пять групп, в зависимости от уровня дифференциации товара, темпов расширения рынков сбыта и уровня привлечения потребителей к принятию управленческих решений. Результаты анализа текущих конкурентных стратегий предприятий в целом и коммуникационных стратегий в частности свидетельствуют о недостатках системы стратегического управления и необходимости ее усовершенствования. В работе систематизировано факторы, которые влияют на поведение потребителей продукции хозяйственного потребления длительного пользования и установлено  изменение степени их влияния при смене социально-экономических условий.

В качестве инструмента, позволяющего повысить эффективность стратегического управления с учетом особенностей поведения потребителя, предложено алгоритм построения системы управления конкурентной стратегией по принципам холистического маркетинга с использования сбалансированной системы показателей (ССП). Предложенная система предполагает совершенствование конкурентной стратегии в трех направлениях: повышении сбалансированности корпоративной, конкурентной и функциональной стратегий предприятия; интеграции поведения потребителей в систему управления; повышения эффективности коммуникаций на принципах холистического маркетинга.

Согласно предложенной технологии была проведена оценка соответствия конкурентной стратегии потребностям клиентов и особенностям их поведения с использованием совместного анализа ассортимента розничных магазинов.

Разработан и использован алгоритм формирования коммуникативной подсистемы предприятия (КПП) как элемент усовершенствования конкурентной стратегии на основе анализа поведения потребителей. Основными характеристиками такой подсистемы выступают: акцент на потребителе, его потребностях, ценностях и особенностях поведения; интеграция всех подразделений компании, а также ее стейкхолдеров в коммуникационные процессы; сбалансированность стратегического управления предприятием; синергетический эффект.

Предложено и реализовано на практике методику расчета коэффициента общего уровня эффективности построения КПП как одного из показателей достижения целей ССП. При расчете коэффициента принято во внимание десять нормативных показателей достижения цели построения КПП: знание марки, эффективность охвата, знание рекламы, первая вспоминаемая марка, стоимость привлечения клиента, количество новых клиентов, количество повторных покупок, средняя стоимость покупки, коэффициент имиджа, валовой доход.

Ключевые слова: поведение потребителей, конкурентная стратегия предприятия, коммуникативная подсистема предприятия, коэффициент соответствия ассортимента, совместный анализ, сбалансированная система показателей, холистический маркетинг.

ANNOTATION

Abramovych O.K.  Consumer behavior as a part of company’s competitive strategy management. Manuscript.

Thesis for receiving the scientific degree of the candidate of economic science in the specialty 08.00.04 – Economics and enterprise management (by kinds of the economic activity). – Chernihiv State Technological University, Chernihiv,2011.

Analytical characteristics of durable household goods retailing market of Ukraine are given, competitive strategies of retailers and the perspectives of strategies’ improvement are defined. Factors, influencing consumer behavior are systemized. Vectors and ways of theoretical and practical integration of consumer behavior concept into strategic management system are determined.  

Methodological approach for competitive strategy building and implementing, based on consumer behavior concept, was provided. This approach includes using: conjoint analysis and Assortment Correspondence Coefficient to determine the level of correspondence between current assortment of the retailer and consumer needs and behavior; Balanced Score Card to reach balance in corporate, competitive and functional strategic levels; algorithm of implementing enterprise’s communicative subsystem as an element of competitive strategy management improvement, the later supposed to be based on holistic marketing principles. The technique of evaluating comparative efficiency of enterprise’s communicative strategy and subsystem is suggested.

Key words: consumer behavior, competitive strategy, enterprise’s communicative subsystem, Assortment Correspondence Coefficient, conjoint analysis, Balanced Score Card, holistic marketing.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5898. Английский писатель Алан Александр Милн 56.5 KB
  Вступление. Английский писатель А. А. Милн вошел в историю дошкольной детской литературы как автор сказки о плюшевом медведе Винни Пухе и ряда стихотворений. Милном были написаны и другие произведения для детей, но наибольший успех выпал на названну...
5899. Военная доктрина 79 KB
  Военная доктрина Российской Федерации, основные положения которой опубликованы в печати, является важным этапом в развитии концепции нашей национальной безопасности. Впервые в российской истории военная доктрина исходит из идеи обеспечения безопасно...
5900. Теория равноценной цены 84 KB
  Введение Альфред Маршалл (1842-1924) - одна из наиболее выдающихся фигур в истории экономической мысли. Маршалл получил математическое образование в Кембридже. Его математическая подготовка превосходила уровень всех его современников-маржиналис...
5901. Искусство воспитания. Внеклассное мероприятие 30.94 KB
  Искусство воспитания Цель занятия: выявить знания студентов по педагогике увидеть тезаурус (общее развитие) студентов, готовых к практике воспитать гуманистические, коллективистские качества студентов. Форма проведения: соревнова...
5902. Пиролиз углеводородов 105 KB
  Пиролиз углеводородов Введение Пиролиз термическое разложение органических соединений протекающий при температурах более 700...
5903. Формирование знаний и умений у учащихся педа-гогических училищ в процессе обучения художественной росписи по ткани 389.5 KB
  Ведение Актуальность темы курсовой работы обуславливается наметившимся в последние годы повышенным интересом к искусству ручной росписи, в особенности к росписи в технике батик, необходимостью обучения подрастающего поколения нашей страны в русле ...
5904. Расчет элементов транспортного терминала 305 KB
  Терминал - конечная часть некой системы, которая обеспечивает связь с внешней средой. Транспортный терминал - посадка, высадка пассажиров, погрузка и выгрузка грузов, приемка и сдача груза. Различают универсальные и специализирова...
5905. Дизайн-проект квартиры в ЖК Доминион в г. Москва 1005.5 KB
  Района Раменки Западного административного округа города Москвы имеет многолетнюю историю, благодаря чему его инфраструктура имеет устойчивый характер: школы и детские сады, банки и отделения связи, кинотеатры и рестораны, а также магази...
5906. Живописная работа в технике масляной живописи на тему Образ материнства 1.74 MB
  Введение Рождение новой жизни - одно из величайших таинств на земле, и потому имя Матери всегда окружено благоговением. Самое дорогое и родное связано с мамой. Земля, Родина, природа, красота, любовь - каждое из этих слов можно соединить со сло...