65697

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

Автореферат

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Сучасна фінансова, політична та економічна нестабільність в Україні, головними ознаками якої є високе боргове навантаження на вітчизняну економіку, негативні тенденції на грошово-кредитному ринку, ринку праці та у промисловості – провідній галузі вітчизняної економіки...

Украинкский

2014-08-04

1.13 MB

3 чел.

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АЧКАСОВА ОКСАНА ВІКТОРІВНА

УДК 005.21:338.124.4 (043.3)

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

В УМОВАХ КРИЗИ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ

СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Харків – 2011

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному економічному університеті

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор

Малярець Людмила Михайлівна,

Харківський національний економічний університет,

завідувач кафедри вищої математики та економіко-математичних методів

Офіційні опоненти:   доктор економічних наук, доцент

Пилипенко Андрій Анатолійович,

Харківський національний економічний університет,

завідувач кафедри бухгалтерського обліку

кандидат економічних наук, доцент

Ривкіна Ольга Леонідівна,

Національна академія природоохоронного та курортного

будівництва, м. Симферополь

доцент кафедри економіки підприємства

Захист відбудеться «30» червня 2011 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а.

Автореферат розісланий «___» травня 2011 р.

В.о. вченого секретаря

спеціалізованої вченої ради                             Г. В. Назарова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сучасна фінансова, політична та економічна нестабільність в Україні, головними ознаками якої є високе боргове навантаження на вітчизняну економіку, негативні тенденції на грошово-кредитному ринку, ринку праці та у промисловості – провідній галузі вітчизняної економіки, спричинила появу кризової ситуації на більшості промислових підприємств. Так, на кінець 2010 р. в промисловому секторі економіки України питома вага збиткових підприємств склала 36,8%, сума збитків яких дорівнювала 31,9 млрд. грн. Найбільші втрати при цьому спостерігалися в галузі машинобудування, обсяги виробництва в якій у ІII кв. 2010 р. знизилися на 51,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2009 р. Характерними проявами кризової ситуації на більшості промислових підприємств стали також порушення відтворювального процесу, висока динамічність та наростання проблем за відсутності своєчасних застережливих дій. Все це зумовило загострення проблеми реалізації вітчизняними підприємствами наявних стратегій, які в умовах кризи підлягають детальному аналізу та потребують визначення відповідних цим умовам структурних елементів. Одним із шляхів вирішення даної проблеми є впровадження збалансованої системи показників (ЗСП), яка є інструментом визначення стратегії підприємства у вигляді сукупності стратегічних цілей, показників і заходів щодо їх досягнення, що забезпечує умови для доведення стратегії до операційного рівня управління та ефективної її реалізації в умовах кризи.

Проблеми стратегічного управління підприємством у цілому та в умовах кризи зокрема досліджувались у працях таких зарубіжних і вітчизняних учених, як І. Ансофф, Л. М. Варава, В. М. Гончаров, Ю. Б. Іванов, І. А. Ігнатьєва, Б. Карлоф, М. К. Колісник, Т. І. Лепейко, М. М. Лєпа, Г. Мінцберг, В. Є. Момот, А. П. Наливайко, В. С. Пономаренко, М. Е. Портер, О. І. Пушкар, О. Л. Ривкіна, А. Г. Семенов, Л. С. Ситник, І. В. Смолін, А. Стрікленд, О. М. Тищенко, А. А. Томпсон, О. М. Тридід, О. М. Ястремська та ін. Вирішенню питань розроблення й впровадження ЗСП у систему управління підприємства присвячено праці вітчизняних науковців і практиків: І. Івакіної, М. О. Кизима, Л. М. Малярець, І. Б. Немировського, А. А. Пилипенка, В. М. Слінькова, І. А. Старожукової та зарубіжних спеціалістів: М. Г. Брауна, А. Гершуна, М. Горського, Р. Каплана, П. Р. Нівена, Д. Нортона, Н. Г. Олве, Х. Рамперсада та ін.

Однак, незважаючи на значну кількість наукових робіт, зазначене питання залишається недостатньо дослідженим і вирішеним як у теоретичному, так і в практичному аспектах. Подальшого дослідження вимагає підхід до визначення стратегії підприємства в умовах кризи на основі ЗСП, який забезпечить створення умов для реалізації стратегії підприємства та його адаптації до негативних явищ у розвитку вітчизняної економіки.

Актуальність та практичне значення вирішення вказаних проблем зумовили вибір теми дисертаційного дослідження, мету, перелік і зміст завдань для її повного розкриття та досягнення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з планами наукових досліджень Харківського національного економічного університету за темами: «Розробка та обґрунтування науково-методичних засад управління промисловим підприємством за допомогою збалансованої системи показників» (№ДР 0108U008321), де автором було розроблено науково-методичні положення щодо управління підприємством на основі ЗСП і комплексну методику управління підприємством за допомогою ЗСП, та «Розробка науково-методичних засад контролінгу зовнішньоекономічної діяльності підприємства» (№ДР 0110U004679), в межах якої здобувачем здійснено аналіз зовнішнього середовища досліджуваного підприємства та визначення його позиції в ньому.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є подальший розвиток теоретичних положень, розробка методичних і практичних рекомендацій щодо визначення стратегії великого машинобудівного підприємства в умовах кризи на основі ЗСП.

Для досягнення поставленої мети в дисертації вирішено такі завдання:

узагальнено основні теоретичні положення щодо обґрунтування стратегій підприємства в умовах кризи, зокрема на основі ЗСП;

уточнено зміст ЗСП як інструменту визначення стратегії виходу вітчизняного машинобудівного підприємства з кризи;

розкрито особливості стимулювання управлінського персоналу та працівників структурних підрозділів підприємства як основної передумови реалізації його стратегії в умовах кризи;

запропоновано методичне забезпечення визначення стратегії виходу підприємства з кризи на основі ЗСП та стратегічного аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства;

розроблено технологію каскадування ЗСП вітчизняних машинобудівних підприємств на рівень управлінського персоналу та структурних підрозділів;

обґрунтовано методичний підхід до стимулювання управлінського персоналу та працівників структурних підрозділів підприємства, який використовує ЗСП як інструмент реалізації стратегії в умовах кризи;

розроблено процедуру впровадження ЗСП в систему управління машинобудівного підприємства в умовах кризи.

Об’єкт дослідження  процес визначення стратегії промислового підприємства в умовах кризи.

Предмет дослідження  теоретичні положення, методичні підходи, методи та практичні аспекти визначення стратегії великого машинобудівного підприємства на основі ЗСП в умовах кризи.

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дисертації є наукові концепції, теоретичні розробки провідних сучасних вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів з проблем стратегічного та антикризового управління підприємством. Для досягнення визначеної мети і завдань у роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: абстрактно-логічний метод, системний підхід, методи аналізу і синтезу – для узагальнення основних теоретичних положень щодо обґрунтування стратегій підприємства в умовах кризи, зокрема на основі ЗСП, уточнення змісту ЗСП як інструменту визначення стратегії виходу вітчизняного машинобудівного підприємства з кризи, розкриття стимулювання управлінського персоналу та працівників структурних підрозділів підприємства як основної передумови реалізації його стратегії в умовах кризи; методи багатовимірного статистичного аналізу, а саме: канонічний аналіз – для визначення структури причинно-наслідкових взаємозв’язків в управлінні діяльністю підприємства, виявлення дійових факторів його внутрішнього середовища та впливових факторів зовнішнього середовища, економетричні моделі – для визначення стійкості перетворень на підприємстві та інерційних процесів в його розвитку, моделі кривих зростання – для визначення перспектив розвитку підприємства; графічний метод – для візуалізації отриманих результатів.  

Інформаційною базою дослідження стали праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем стратегічного й антикризового управління, законодавчі та нормативні документи, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Харківського обласного статистичного управління та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дані фінансової та статистичної звітності машинобудівних підприємств Харківського регіону. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні та  вдосконаленні теоретичних положень, методичних підходів і практичних рекомендацій щодо визначення стратегії підприємства на основі ЗСП на прикладі стратегії його виходу з кризи, а саме:  

удосконалено:

збалансовану систему показників як інструмент управління за такими складовими: «фінансова», «клієнтська», «внутрішніх процесів», «персоналу та праці», зміст яких уточнено та, на відміну від інших, розширено такими показниками: коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами, рентабельність виробництва, рентабельність основної діяльності – в рамках фінансової складової; обсяг реалізованої промислової продукції – в рамках складової внутрішніх процесів; фонд оплати праці, якість праці персоналу, рівень трудової  дисципліни, витрати робочого часу на одного працюючого, трудомісткість праці – в рамках складової персоналу та праці. До складу ЗСП додано складову «факторів зовнішнього середовища», яка характеризує стан зовнішніх чинників непрямого впливу на діяльність підприємства, що забезпечує комплексність дослідження машинобудівного підприємства при обґрунтуванні та визначенні стратегії його виходу з кризи та створює передумови для його адаптації до змін у зовнішньому середовищі;

методичне забезпечення визначення стратегії виходу підприємства з кризи, в основу якого, на відміну від існуючих, покладено застосування інструменту стратегічного управління – збалансованої системи показників, та стратегічного аналізу зовнішнього й внутрішнього середовища підприємства, що передбачає виявлення причинно-наслідкових взаємозв’язків в управлінні діяльністю підприємства з урахуванням інерційності економічних процесів, та визначення перспектив його розвитку на основі застосування методу канонічного аналізу, моделей множинної регресії, з розподіленим лагом, авторегресії та кривих зростання;

технологію каскадування ЗСП, яка на відміну від існуючих, передбачає декомпозицію ЗСП машинобудівного підприємства на рівень управлінського персоналу та структурних підрозділів на основі методів каскадування: прямого визначення цілей на підставі цілей верхнього рівня та комбінування стандартних й індивідуальних цілей;

дістали подальшого розвитку:

методичний підхід до стимулювання управлінського персоналу та працівників структурних підрозділів машинобудівного підприємства, що використовує ЗСП як інструмент реалізації стратегії, характерною рисою якого є розподілення обсягу необов’язкових витрат із додаткової заробітної плати серед управлінського персоналу та структурних підрозділів підприємства на основі системи поставлених стратегічних цілей даних рівнів управління;

процедура впровадження ЗСП в систему управління промислового підприємства в умовах кризи завдяки введенню організаційних та економічних заходів виявлення та систематизації кризоутворюючих протиріч, виявлення стійкості процесів перетворень на підприємстві, інерційних процесів та перспектив його розвитку, каскадування ЗСП і доведення стратегії до рівня управлінського персоналу та структурних підрозділів.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що обґрунтовані у дисертаційній роботі теоретичні положення й запропоновані методичні підходи доведені до рівня практичних рекомендацій щодо визначення стратегії виходу підприємства з кризи на основі ЗСП, каскадування ЗСП на рівень управлінського персоналу та структурних підрозділів підприємства, стимулювання працівників даних рівнів управління до реалізації стратегії, впровадження ЗСП в систему управління діяльністю підприємства в умовах кризи. Практичне використання запропонованих науково-практичних і методичних рекомендацій забезпечує підприємство ефективним інструментом управління, визначення та реалізації стратегії в сучасних умовах підвищеного негативного впливу зовнішніх факторів і невизначеності майбутнього.

Результати дисертаційної роботи, що мають прикладний характер, впроваджені у роботу ЗАТ «Харківський завод транспортного устаткування» (довідка № 727 від 19.10.2010 р.), ВАТ «Харківхолодмаш» (довідка № 748 від 20.10.2010 р.), ДП «Харківський завод транспортного устаткування» (довідка № 503 від 20.10.2010 р.), – щодо застосування методичного забезпечення визначення стратегії виходу підприємства з кризи на основі ЗСП, технології каскадування ЗСП на рівень управлінського персоналу та структурних підрозділів, методичного підходу до стимулювання управлінського персоналу та працівників структурних підрозділів з чистого прибутку та необов’язкових витрат із додаткової заробітної плати.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною науковою роботою, всі результати якого одержані безпосередньо автором та знайшли своє відображення в наукових публікаціях. Внесок автора у роботи, що виконані у співавторстві, вказано у списку основних опублікованих праць за темою дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та практичні результати досліджень оприлюднено на таких міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Перспективні інформаційні технології в економіці: оброблення інформації, моделювання, видавництво» (Харків, 2008 р.), «Науковий потенціал світу – 2008» (Дніпропетровськ, 2008 р.), «Актуальні проблеми обліку, аналізу і фінансового контролю в Україні» (Харків, 2009 р.), «Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки та практики» (Харків, 2009 р.), «Соціально-психологічні технології управління персоналом» (Харків, 2010 р.).

Публікації. Основні результати та висновки дисертації опубліковані в 11 наукових працях, серед яких 6 статей у наукових фахових виданнях та 5 тез доповідей і матеріалів конференцій. Загальний обсяг публікацій – 6,76 ум.-друк. арк., особисто автору належить 6,26 ум.-друк. арк.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Роботу викладено на 339 сторінках машинописного тексту, в тому числі основний текст – на 183 сторінках. Дисертаційна робота містить 30 рисунків, з них 8 займають 9 повних сторінок, 32 таблиці, з них 14 займають 20 повних сторінок, 18 додатків – на 101 сторінці, список використаних джерел з 259 найменувань – на 26 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, сформульовано наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, наведено дані щодо апробації результатів дослідження та їх оприлюднення.

У першому розділі «Теоретичні основи визначення стратегії підприємства в умовах кризи на основі збалансованої системи показників» – узагальнено основні теоретичні положення щодо обґрунтування стратегій підприємства в умовах кризи, зокрема на основі ЗСП; уточнено зміст ЗСП як інструменту визначення стратегії виходу вітчизняного машинобудівного підприємства з кризи; розкрито особливості стимулювання управлінського персоналу та працівників структурних підрозділів підприємства як основної передумови реалізації його стратегії в умовах кризи.

Сучасна фінансова, політична та економічна нестабільність в Україні, головними ознаками якої є високе боргове навантаження на вітчизняну економіку, негативні тенденції на грошово-кредитному ринку, ринку праці та у промисловості, спричинила появу кризової ситуації на більшості промислових підприємств. Наслідками одночасного посилення негативного впливу зовнішніх факторів та накопичення протиріч у внутрішньому середовищі підприємства стають руйнування його організаційного, економічного й виробничого механізмів функціонування, динамічне наростання проблем за відсутності своєчасних застережливих дій. За таких умов гостро постає проблема реалізації вітчизняними підприємствами наявних стратегій, які в нових умовах функціонування потребують перегляду, детального аналізу та визначення. Для подолання кризових явищ у діяльності підприємства та забезпечення його адаптації до негативних явищ в розвитку економіки рекомендовано визначення стратегії виходу підприємства з кризи.

Аналіз наукових робіт з питань стратегічного управління показав, що визначення стратегії ототожнюється з такими процесами, як формулювання, формалізація, конкретизація, опис чи представлення стратегії та передбачає реалізацію таких етапів: визначення стратегічних цілей підприємства; встановлення причинно-наслідкових взаємозв’язків між цілями; декомпозиція стратегічних цілей на тактичні складові (завдання); визначення системи показників, що характеризуватимуть досягнення цілей і завдань підприємства; доведення стратегії до всіх її виконавців різних рівнів управління у вигляді сукупностей цілей, показників і заходів щодо їх досягнення; формування програми реалізації стратегії та доведення її до виконавців.

На основі теоретико-логічного аналізу наукових робіт доведено, що серед інструментів управління, що дають можливість визначити стратегію, універсальною є збалансована система показників (ЗСП). Застосування даного аналітичного інструменту, який часто розглядають як і метод управління, забезпечує комплексне представлення ключових аспектів діяльності підприємства, фінансових і нефінансових показників діяльності, інтересів працівників з цілями підприємства. Базовий набір складових ЗСП («фінансова», «клієнтська», «внутрішніх процесів», «персоналу та праці») дозволяє визначити ієрархію стратегій підприємства і перетворити кожну з них на сукупність конкретних цілей, заходів і показників, досягнення яких зробить реальний внесок в успіх підприємства, приводить дії працівників у відповідність до стратегії та підвищує розуміння ними своєї ролі в процесі реалізації стратегії підприємства.

Відповідно до змісту процесу визначення стратегії підприємства теоретично обґрунтовано доцільність цілеутворення. Розташування цільових орієнтирів і стратегій в цільовому просторі підприємства рекомендується в послідовності «місія – стратегія – цілі – завдання», за умов дотримання якої реалізується важлива характеристика стратегічних цілей – забезпечення здійснення стратегії шляхом створення сполучної ланки між стратегію та конкретними завданнями й показниками, які характеризують їх досягнення. Для впровадження такої структури цільового простору підприємства пропонується застосовувати систему стратегічних цілей і показників у розрізі складових ЗСП.

У рамках стратегії виходу вітчизняного машинобудівного підприємства із кризи визначено зміст ЗСП, базовий набір складових якої розширено складовою «факторів зовнішнього середовища», в рамках якої доцільно відстежувати зміни таких факторів, як фінансовий ринок, умови кредитування, зайнятість і рівень доходів населення, стан виробництва в галузі та конкурентна ситуація на ринку промислової продукції, що забезпечить можливість на ранніх стадіях виявити передумови до згубного впливу зовнішнього середовища.

Для досягнення стратегічних цілей підприємства та успішної реалізації його стратегії встановлена доцільність створення необхідних для цього передумов. Виходячи з проведеного критичного аналізу існуючих передумов реалізації стратегії, встановлено, що серед них найбільш дійовою та своєчасною в умовах кризи є впровадження системи стимулювання працівників підприємства до досягнення його стратегічних цілей.

З метою забезпечення чіткого розуміння працівниками очікуваних результатів, форм і розмірів винагороди за їх досягнення, що сприятиме підвищенню зацікавленості працівників до участі у процесі реалізації стратегії підприємства, рекомендована інтеграція системи стимулювання із ЗСП. Враховуючи умови функціонування вітчизняних підприємств і недоліки існуючих варіантів інтеграції системи стимулювання із ЗСП, уточнено склад системи показників, що характеризуватимуть основні критерії нарахування преміально-змінної частини заробітної плати, а саме показники ефективності діяльності підприємства,  структурного підрозділу та окремого працівника, а також показники оцінки компетентності й ділових якостей як на індивідуальному рівні, так і на рівні  персоналу підприємства в цілому. Особливу увагу приділено вдосконаленню системи стимулювання управлінського персоналу, оскільки дана категорія працівників є інструментом управління, що створює необхідні умови для реалізації цілей і завдань підприємства, забезпечує координацію та узгодження трудової діяльності всіх його працівників заради досягнення запланованих результатів.

У другому розділі «Стратегічний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства та визначення стратегії його виходу з кризи» – розроблено методичне забезпечення визначення стратегії виходу підприємства з кризи на основі ЗСП та стратегічного аналізу зовнішнього й внутрішнього середовища підприємства.

Для визначення дійової стратегії в умовах кризи та встановлення кризоутворюючих протиріч, усунення яких має бути покладене в її основу, обґрунтована необхідність проведення стратегічного аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, застосування якого передбачає оцінку фактичного стану факторів зовнішнього середовища та визначення тенденцій їхніх змін, а також оцінку й аналіз стану компонентів внутрішнього середовища підприємства та прогнозування їхніх змін з урахуванням виявлених тенденцій змін факторів зовнішнього середовища. Як інформаційну основу для стратегічного аналізу обґрунтовано систему показників у розрізі складових ЗСП:   

складова факторів зовнішнього середовища: індекс інфляції; середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника; офіційний середньомісячний курс гривні до долара США; офіційний середньомісячний курс гривні до євро; облікова відсоткова ставка; індекс промислової продукції; рівень безробіття; обсяги реалізованої продукції машинобудування; чисельність наявного населення; індекс цін виробників промислової продукції; сума невиплаченої заробітної плати; потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць та вакантних посад;

фінансова складова: рентабельність активів; коефіцієнт покриття; рентабельність власного капіталу; коефіцієнт швидкої ліквідності; коефіцієнт абсолютної ліквідності; чиста рентабельність продажів; коефіцієнт автономії; коефіцієнт маневреності власного капіталу; коефіцієнт фінансування; коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами; рентабельність основної діяльності; рентабельність виробництва;

клієнтська складова: частка ринку; якість продукції; відсоток приросту клієнтської бази; собівартість продукції; сума продажів на одного клієнта; витрати на дослідження; частка нових продуктів; частка договорів з попередньою оплатою;

складова внутрішніх процесів: фондовіддача; обсяг реалізованої продукції; обсяг виробленої продукції; витрати на збут; сума витрат на закупівлю товарів; загальна сума витрат на інформаційні технології; прострочена кредиторська заборгованість; прострочена дебіторська заборгованість; обсяг реалізованої промислової продукції; коефіцієнт затовареності готовою продукцією; частка постачальників на умовах товарного кредиту; запаси матеріальних ресурсів;

складова персоналу та праці: коефіцієнт плинності персоналу; продуктивність праці; відсоток працівників, навчених новим професіям; відсоток працівників, які підвищили свою кваліфікацію; фонд оплати праці; середня заробітна плата одного працюючого; частота виробничого травматизму; рівень трудової дисципліни; якість праці персоналу; трудомісткість праці; заохочувальні та компенсаційні виплати; витрати робочого часу на одного працюючого.

Вибір показників здійснювався на основі теоретико-логічного аналізу наукових праць, присвячених проблемам управління економічними й соціальними процесами на підприємстві й аналізу практики впровадження ЗСП на вітчизняних підприємствах з урахуванням можливості обчислення показників на основі існуючої фінансової та статистичної звітності, даних первинної облікової документації машинобудівних підприємств.

Запропонована ЗСП покладена в основу обґрунтованого й розробленого методичного забезпечення визначення стратегії виходу підприємства з кризи, яке ґрунтується також на застосуванні методів описової статистики та багатовимірного статистичного аналізу – канонічного аналізу, економетричних моделей і моделей кривих зростання, що дозволяють виявити причинно-наслідкові взаємозв’язки в управлінні діяльністю підприємства з урахуванням інерційності економічних процесів та визначити перспективи його розвитку.

З метою обґрунтування методичного забезпечення визначення стратегії виходу підприємства з кризи досліджено три підприємства машинобудівної промисловості Харківського регіону: ДП «ХЗТУ», ЗАТ «ХЗТУ» і ВАТ «Харківхолодмаш». Вибір підприємств обумовлений їх належністю до різних галузей машинобудування (ЗАТ «ХЗТУ» – нафтогазове та хімічне машинобудування; ДП «ХЗТУ» – комунальне, сільськогосподарське та військове машинобудування; ВАТ «Харківхолодмаш» – холодильне машинобудування), різними рівнями прибутковості та формами власності, що дозволяє підвищити рівень універсальності отриманих результатів та їх практичну значущість.

Для виявлення впливових факторів зовнішнього середовища та дійових факторів внутрішнього середовища досліджуваних підприємств, що можуть забезпечити успіх у досягненні їхніх стратегічних цілей, був застосований метод канонічного аналізу як складова методичного забезпечення визначення стратегії виходу підприємства з кризи. Економічний аналіз визначальних ознак канонічних змінних і взаємозв’язків між ними дозволив визначити структуру причинно-наслідкових взаємозв’язків у діяльності підприємства та встановити наявність у ній кризоутворюючих протиріч. Визначити першопричини протиріч рекомендовано на основі побудови діаграми Ішікави, що демонструє причини та наслідки формування кризового стану підприємства. Застосування даного графічного інструменту і методу структурного аналізу в умовах впровадження ЗСП в управлінську діяльність підприємства зумовило доцільність приведення структури діаграми Ішікави у відповідність до визначеної структури взаємозв’язків між складовими ЗСП.

Стійкість процесів перетворень на підприємстві та інерційні процеси в його розвитку, що відбуваються під впливом попередніх періодів часу, визначено на основі застосування економетричних моделей, а саме множинної регресійної моделі, а також моделей із розподіленим лагом та авторегресії.

Вплив факторів на результативні показники в поточному періоді виявлено на основі обчислення множинних регресійних моделей. Стійкість впливу факторів на результативні показники дозволили визначити побудовані моделі з розподіленим лагом. Так, наприклад, модель залежності коефіцієнта абсолютної ліквідності ЗАТ «ХЗТУ» (y5) від офіційного середньомісячного курсу гривні до долара США (x3) поточного і трьох попередніх періодів часу дозволила зробити висновок про наявність впливу на динаміку результативної ознаки y5 значень фактора x3 у IV кв. 2009р., I та III кв. 2010 р.: 

.

Статистичну якість моделі підтверджують значення коефіцієнта детермінації (R2 = 91,301), критерію Фішера (F (3,6) = 20,99) та критеріїв Стьюдента (t) для всіх параметрів моделі.

Обчислення моделей авторегресії дозволило встановити вплив попередніх досягнень результативних показників, а отже, визначити інерційні процеси в розвитку підприємства, що відбуваються під впливом попередніх періодів часу.

Перспективи розвитку підприємства в разі збереження виявлених тенденцій змін на підприємстві та у зовнішньому середовищі було визначено за допомогою моделей кривих зростання, які дають можливість прогнозувати значення показників ЗСП. Так, наприклад, обчислена модель зростання чистої рентабельності продажів ВАТ «Харківхолодмаш» має такий вигляд:

.

Статистичну якість моделі підтверджують значення коефіцієнта детермінації (R2 = 82,1721), критерію Фішера (F (5,7) = 7,45) та критеріїв Стьюдента (t) для всіх параметрів моделі. Прогнозоване за даними моделі зниження показника чистої рентабельності продажів ВАТ «Харківхолодмаш» протягом наступних трьох кварталів (у IV кв. 2010 р. -4,43, у I кв. 2011 р. -10,82; у II кв. 2011 р.  -22,24), вказує на необхідність зміни курсу розвитку підприємства та визначення відповідних цілей і заходів у рамках його стратегії виходу з кризи.

Визначені для досліджуваних підприємств сукупності стратегічних цілей, показників і заходів щодо їх досягнення з урахуванням виявлених тенденцій розвитку економіки й суспільства розроблені на основі запропонованого методичного забезпечення визначення стратегій виходу підприємства з кризи. Сукупності стратегічних цілей, пов’язаних між собою причинно-наслідковими взаємозв’язками, зображені на стратегічних картах досліджуваних підприємств, зміст яких демонструє схеми їхнього виходу з кризи. Приклад розробленої стратегічної карти окремого підприємства (ДП «ХЗТУ») подано на рис. 1.

Рис. 1. Стратегічна карта з виходу ДП «ХЗТУ з кризи

У третьому розділі «Обґрунтування організаційних та економічних заходів реалізації стратегії виходу підприємства з кризи» – розроблено технологію каскадування ЗСП вітчизняних машинобудівних підприємств на рівень управлінського персоналу та структурних підрозділів; сформовано методичний підхід до стимулювання управлінського персоналу і працівників структурних підрозділів, що використовує ЗСП як інструмент реалізації стратегії в умовах кризи; розроблено процедуру впровадження ЗСП в систему управління машинобудівного підприємства в умовах кризи.

З метою забезпечення практичного впровадження ЗСП в управлінську     діяльність підприємства та реалізації балансу інтересів і цінностей працівників з цілями підприємства як одного з положень концепції ЗСП, розроблено технологію каскадування ЗСП, яка адаптована до типової організаційної структури машинобудівного підприємства України. Дана технологія передбачає декомпозицію стратегічної карти і ЗСП підприємства на рівень управлінського персоналу та конкретних структурних підрозділів підприємства з одночасним розробленням для них відповідних стратегічних карт і ЗСП на основі таких методів каскадування, як пряме визначення цілей на підставі цілей верхнього рівня та комбінування стандартних й індивідуальних цілей (рис. 2).

Рис. 2. Загальна технологія каскадування ЗСП на рівень управлінського

персоналу та структурних підрозділів машинобудівного підприємства України

Приклад стратегічної карти окремого підприємства (ДП «ХЗТУ»), каскадованої на рівень управлінського персоналу та структурних підрозділів, подано на рис. 3.

Впровадження розробленої технології забезпечує перетворення стратегії підприємства із управлінського документа на сукупність конкретних цілей та показників різних рівнів управління, що приводить дії працівників підприємства у відповідність до його стратегії та підвищує мотивацію до її реалізації.

Для стимулювання управлінського персоналу та працівників структурних підрозділів підприємства до реалізації його стратегії запропоновано відповідний методичний підхід, характерною рисою якого є використання ЗСП як інструменту реалізації стратегії та заохочення із необов’язкових витрат з додаткової заробітної плати на основі системи поставлених стратегічних цілей за проміжні результати роботи та за рахунок коштів, отриманих з чистого прибутку як основного критерію успішної діяльності підприємства й додаткового джерела грошових виплат за трудові успіхи працівників (рис. 4).

Розроблений підхід забезпечує ефективне використання фонду оплати праці без його перевитрат в умовах обмежених обсягів фінансових ресурсів та створює дійову мотивацію працівників до реалізації стратегічних цілей, підвищення своїх ділових якостей, компетентності та кваліфікації.

Так, згідно з розробленим методичним підходом до стимулювання управлінського персоналу та працівників структурних підрозділів машинобудівного підприємства динаміка рентабельності ДП «ХЗТУ» в IV кв. 2010 р. склала 46,42%, розмір фонду додаткової заробітної плати – 52,72 тис. грн, а обсяг необов’язкових виплат із даного фонду – 13,32 тис. грн. При цьому загальна результативність управлінського персоналу й усіх структурних підрозділів ДП «ХЗТУ» у досягненні їхніх цілей у розрізі складових ЗСП склала 559,31%. Тоді, розмір грошової винагороди, що підлягає розподіленню, наприклад, між працівниками служби матеріально-технічного постачання ДП «ХЗТУ», середній відсоток досягнення цілей якої склав 109,86%, дорівнює 2,66 тис. грн.

З метою практичного використання запропонованого методичного підходу до стимулювання управлінського персоналу та працівників структурних підрозділів запропоновано впровадити у практику управлінської діяльності підприємства розроблене положення про преміювання – внутрішній документ, який регламентує процес стимулювання. Він містить опис загальних положень стимулювання, показників та умов стимулювання, порядку нарахування й виплат винагород і премій, умов часткового або повного позбавлення премій тощо.

На основі узагальнення практичного впровадження ЗСП у практику управлінської діяльності досліджуваних підприємств (ДП «ХЗТУ», ЗАТ «ХЗТУ», ВАТ «Харківхолодмаш») в умовах кризи, розроблена відповідна процедура, що реалізується на основі запропонованих організаційних та економічних заходів.


 

Рис. 3. Стратегічна карта ДП «ХЗТУ», каскадована на рівень управлінського персоналу та підрозділів (фрагмент)


Рис. 4. Етапи методичного підходу до стимулювання управлінського

персоналу та структурних підрозділів машинобудівного підприємства

Ці заходи передбачають попереднє виявлення проблеми функціонування та визначення генеральної мети підприємства; стратегічний аналіз зовнішнього й внутрішнього середовища підприємства; визначення стратегії виходу з кризи; каскадування ЗСП та доведення стратегії до всіх рівнів управління; інтеграція ЗСП із системою стимулювання; впровадження ЗСП до існуючої інформаційної системи на підприємстві.

Стратегічний аналіз зовнішнього й внутрішнього середовища підприємства при цьому передбачає: визначення ключових аспектів діяльності підприємства – складових ЗСП; теоретичне формування системи показників у рамках складових ЗСП; вивчення конкурентного середовища та позиції підприємства в ньому; уточнення складу показників ЗСП; аналіз причинно-наслідкових взаємозв’язків між складовими ЗСП; виявлення факторів впливу на діяльність підприємства та дійових факторів внутрішнього середовища підприємства; виявлення та систематизація кризоутворюючих протиріч за допомогою діаграми Ішікави; виявлення стійкості процесів перетворень та інерційних процесів розвитку підприємства; визначення перспектив розвитку підприємства.

ВИСНОВКИ

У дисертації вирішено важливе науково-практичне завдання відносно подальшого удосконалення теоретико-методичних і практичних положень щодо визначення стратегії виходу підприємства з кризи на основі застосування такого методу й інструменту управління, як ЗСП.

1. Узагальнені теоретичні положення обґрунтування стратегій підприємства в умовах кризи передбачають доцільність застосування ЗСП як інструменту управління для визначення стратегії підприємства, зокрема його виходу з кризи, що забезпечить умови для доведення стратегії до операційного рівня управління та ефективної її реалізації в умовах кризи. На основі ЗСП рекомендовано подавати стратегію підприємства у вигляді вичерпного набору цілей, показників, що вимірюють їх досягнення, та відповідних заходів.

2. Для стратегії виходу із кризи вітчизняного машинобудівного підприємства визначено зміст ЗСП, до якої, окрім класичних чотирьох, додано складову «факторів зовнішнього середовища», що характеризує стан зовнішніх чинників непрямого впливу на діяльність підприємства. Зміст класичних складових ЗСП уточнено і розширено такими показниками: коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами, рентабельність виробництва, рентабельність основної діяльності, обсяг реалізованої промислової продукції, фонд оплати праці, якість праці персоналу, рівень трудової дисципліни, витрати робочого часу на одного працюючого, трудомісткість праці.

3. Основною передумовою реалізації стратегії в умовах кризи визначено впровадження системи стимулювання працівників підприємства до досягнення його стратегічних цілей. Для забезпечення зацікавленості працівників в участі у процесі реалізації стратегії підприємства рекомендована інтеграція системи стимулювання із ЗСП. Враховуючи умови функціонування вітчизняних підприємств і недоліки існуючих варіантів інтеграції системи стимулювання із ЗСП, уточнено склад системи показників, що характеризуватимуть основні критерії нарахування змінної частини заробітної плати.

4. Розроблено методичне забезпечення визначення стратегії виходу підприємства з кризи, в основу якого покладено застосування інструменту стратегічного управління – збалансованої системи показників, і стратегічного аналізу  зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, що передбачає виявлення причинно-наслідкових взаємозв’язків в управлінні діяльністю підприємства з урахуванням інерційності економічних процесів та визначення перспектив його розвитку на основі застосування методу канонічного аналізу, моделей множинної регресії, з розподіленим лагом, авторегресії та кривих зростання.

5. З метою забезпечення практичного впровадження ЗСП як інструменту визначення й реалізації стратегії підприємства розроблена технологія каскадування ЗСП, яка адаптована до типової організаційної структури машинобудівного підприємства України. Особливістю технології є доведення стратегії підприємства в розрізі складових ЗСП до рівня управлінського персоналу та структурних підрозділів на основі методів каскадування прямого визначення цілей на підставі цілей верхнього рівня та комбінування стандартних й індивідуальних цілей.

6. Сформовано методичний підхід до стимулювання управлінського персоналу та працівників структурних підрозділів підприємства, який використовує ЗСП як інструмент реалізації стратегії в умовах кризи та передбачає розподілення обсягу необов’язкових витрат із додаткової заробітної плати серед управлінського персоналу та структурних підрозділів підприємства на основі системи поставлених стратегічних цілей даних рівнів управління, та розподілення чистого прибутку як додаткового джерела грошових виплат за трудові успіхи працівників підприємства в разі прибуткової діяльності.

7. З метою практичного впровадження ЗСП у практику управлінської       діяльності підприємства в умовах кризи розроблена відповідна процедура, до складу якої, окрім загальноприйнятих, введено організаційні та економічні заходи виявлення і систематизації кризоутворюючих протиріч, виявлення стійкості процесів перетворень на підприємстві, інерційних процесів і перспектив його розвитку, каскадування ЗСП і доведення стратегії на рівень управлінського персоналу та структурних підрозділів. Реалізація розробленої процедури забезпечує умови для реалізації стратегії виходу підприємства з кризи.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті в наукових фахових виданнях

1. Черепня (Ачкасова) О. В. Формирование стратегий предприятия на основе ССП / О. В. Черепня (Ачкасова) // Бизнес Информ. – 2008. – № 7. – С. 54–64.

2. Черепня (Ачкасова) О. В. Цілеутворення як фундація процесу операціоналізації стратегії підприємства / О. В. Черепня (Ачкасова) // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. Вип. 246: в 5 т. Т. II. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – С. 392–405.

3. Черепня (Ачкасова) О. В. Інструменти реалізацій антикризових стратегій для вітчизняних промислових підприємств / О. В. Черепня (Ачкасова) // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. Вип. 250: в 9 т. Т. IV. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – С. 922–937.

4. Черепня (Ачкасова) О. В. Факторы внешней среды как составляющая ССП предприятия / О. В. Черепня (Ачкасова) // Бизнес Информ. – 2009. – № 7. –          С. 63–69.

5. Малярець Л. М. Моделювання збалансованої системи показників в стратегічному управлінні / Л. М. Малярець, О. В. Черепня (Ачкасова) // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. Випуск 254: в 6 т. Т. II. –  Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – С. 508–525.

Особистий внесок автора – обґрунтовано структуру взаємозв’язків між складовими ЗСП, проведений економічний аналіз показників, що увійшли до нього для виявлення причин, які негативно впливають на реалізацію стратегії підприємства, їх наочне представлення за допомогою діаграми Ішикави.

6. Черепня (Ачкасова) О. В. Каскадирование ССП как залог успешной реализации стратегии предприятия / О. В. Черепня (Ачкасова) // Бизнес Информ. – 2010. – № 1. – С. 34–44.

Публікації за матеріалами  конференцій

7. Черепня (Ачкасова) О. В. Реалізація методу збалансованої системи показників в умовах корпоративних інформаційних систем / О. В. Черепня (Ачкасова) // Міжнародн. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів «Перспективні інформаційні технології в економіці: оброблення інформації, моделювання, видавництво» (Харків, 4–5 квітня 2008 р.) : тези доп. // Управління розвитком: зб. наук. статей. – Х.: ХНЕУ, 2008. – С. 29–30.

8. Черепня (Ачкасова) О. В. Узагальнення передумов впровадження інтегрованого методу – ЗСП на вітчизняних підприємствах / О. В. Черепня (Ачкасова) // Матеріали ІV Міжнародн. наук.-практ. конф. «Науковий потенціал світу – 2008» (Дніпропетровськ, 12–20 вересня 2008 р.) // Ekonomiczne nauki. T. 2. – Przemysl: Sp. z o.o. Nauka i Studia, 2008. – С. 23–27.

9. Черепня (Ачкасова) О. В. Формування системи мотивації персоналу в умовах кризи на основі збалансованої системи показників / О. В. Черепня (Ачкасова) // Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми обліку, аналізу і фінансового контролю в Україні» (Харків, 10–11 лютого 2009 р.) : тези доп. // Управління розвитком : зб. наук. статей. – Х.: ХНЕУ, 2009. – С. 101–102.

10. Малярец Л. М. Устойчивость взаимосвязей показателей деятельности предприятия в эконометрических моделях / Л. М. Малярец, О. В. Черепня (Ачкасова) // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Конкурентоспособность и инновационное развитие Украины: проблемы науки и практики» (Харьков, 26–27 ноября 2009 г.) // Бизнес Информ. – 2009. – № 12 (2). – С. 150–152.

Особистий внесок автора – обґрунтовано характер і ступінь взаємозв’язку між показниками фінансової складової та складової факторів зовнішнього середовища ЗСП для виявлення стійкості впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства та стійкості процесів перетворень на підприємстві.

11. Черепня (Ачкасова) О. В. Матеріальна складова системи мотивації персоналу, інтегрованої зі збалансованою системою показників / О. В. Черепня (Ачкасова) // Матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. «Соціально-психологічні технології управління персоналом» (Харків, 26–27 березня 2010 р.). – Х.: АдвА™, 2010. – С. 81–83.

АНОТАЦІЯ

Ачкасова О. В. Удосконалення визначення стратегії підприємства в умовах кризи на основі збалансованої системи показників. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Харківський національний економічний університет, Харків, 2011.

Дисертацію присвячено розвитку теоретичних положень і методичного забезпечення визначення стратегії підприємства в умовах кризи на основі збалансованої системи показників (ЗСП) на прикладі машинобудівних підприємств. У роботі узагальнено основні теоретичні положення обґрунтування стратегій підприємства в умовах кризи, зокрема на основі ЗСП; уточнено зміст ЗСП як інструменту визначення стратегії виходу вітчизняного машинобудівного підприємства з кризи та розглянуто особливості стимулювання як основної передумови її реалізації. Розроблено методичне забезпечення визначення стратегії виходу підприємства з кризи на основі ЗСП та стратегічного аналізу зовнішнього й внутрішнього середовища підприємства. Розроблено технологію каскадування ЗСП вітчизняних машинобудівних підприємств на рівень управлінського персоналу та структурних підрозділів, сформовано методичний підхід до їхнього стимулювання, який використовує ЗСП як інструмент реалізації стратегії підприємства в умовах кризи. Розроблено процедуру впровадження ЗСП в систему управління машинобудівного підприємства в умовах кризи.

Ключові слова: збалансована система показників, криза, стратегія виходу з кризи, фактори зовнішнього середовища, стратегічна карта, каскадування, стимулювання, впровадження ЗСП.

АННОТАЦИЯ

Ачкасова О. В. Усовершенствование определения стратегии предприятия в условиях кризиса на основе сбалансированной системы показателей. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – Харьковский национальный экономический университет, Харьков, 2011.

Диссертация посвящена теоретическому обоснованию и разработке методического обеспечения определения стратегии предприятия в условиях кризиса на основе сбалансированной системы показателей (ССП).

В работе обобщены основные теоретические положения обоснования стратегий предприятия в условиях кризиса, согласно которым для определения стратегии предприятия, в частности его выхода из кризиса, целесообразным является применение ССП, на основе которой рекомендуется представлять стратегию в виде исчерпывающего набора целей, показателей их достижения и необходимых для этого мероприятий. Для стратегии выхода отечественного машиностроительного предприятия из кризиса состав ССП был расширен составляющей «факторов внешней среды». В качестве наиболее действенной и своевременной предпосылки реализации стратегии предприятия в условиях кризиса рекомендовано внедрение системы стимулирования, интегрированной с ССП.

Для определения стратегии выхода из кризиса разработано методическое обеспечение, основой которого является применение ССП и осуществление стратегического анализа внешней и внутренней сред предприятия, что предусматривает выявление причинно-следственных взаимосвязей в управлении деятельностью предприятия с учетом инерционности экономических процессов и определение перспектив его развития на основе методов многомерного статистического анализа: канонического анализа, моделей множественной регрессии, с распределенным лагом, авторегрессии и кривых роста.

С целью обеспечения практического внедрения ССП, реализации баланса интересов и ценностей работников с целями предприятия и приведения их действий в соответствие со стратегией разработана технология каскадирования ССП на уровень управляющего персонала и структурных подразделений, адаптированная к типовой организационной структуре машиностроительного предприятия Украины. Предложен методический подход к стимулированию управляющего персонала и работников структурных подразделений машиностроительного предприятия, который использует ССП как инструмент реализации стратегии в условиях кризиса и предусматривает вознаграждение работников данных уровней управления за счет необязательных затрат из дополнительной заработной платы и средств, полученных из чистой прибыли, на основе системы поставленных стратегических целей. Для внедрения ССП в систему управления предприятия в условиях кризиса разработана соответствующая процедура.

Ключевые слова: сбалансированная система показателей, кризис, стратегия выхода из кризиса, факторы внешней среды, стратегическая карта, каскадирование, стимулирование, внедрение ССП.

SUMMARY

Achkasova O.V. Improvement of enterprise strategy description in a crisis conditions on the basis of the Balanced Scorecard. – Manuscript.

The candidate of economic sciences's thesis by the 08.00.04 major – an economics and management enterprises (by the types of economic activity). – Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, 2011.

The thesis is devoted to development of theoretical regulations and methodical provisions of machine-building enterprise strategy description in a crisis conditions on the basis of the Balanced Scorecard (BSC). For domestic machine-building enterprise strategy aimed at the output from the crisis the content of the BSC is specified. The methodical provisions of machine-building enterprise strategy aimed at the output from the crisis description is developed which is based on the BSC and strategic analysis of external and internal enterprise environment. The technology of a domestic machine-building enterprise BSC cascading down to its leading workers and subdivisions is developed. The methodical approach of leading workers and subdivisions workers stimulation to achieving the BSC as the instrument of strategy realization is formed. The procedure of the BSC implementation to machine-building enterprise management system in a crisis conditions is developed.

Key words: the Balanced Scorecard, a crisis, the strategy aimed at the output from the crisis, a factors of external environment, the strategic card, cascading, stimulation, an implementation.

Ачкасова Оксана Вікторівна

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

В УМОВАХ КРИЗИ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ

СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Підписано до друку 20.05.2011. Формат 60/90/16.

Обсяг 0,9 ум.-друк. арк. Наклад 100 прим. Зам. № ____

Надруковано на різографі ТОВ «Рейтинг»

м. Харків, вул. Сумська, 37. Тел. (057) 700-53-51, 714-34-26,

пров. Соляниківський, 4. Тел. (057) 771-00-92, 771-00-96

PAGE  5


PAGE  21


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

45723. Журналистика России в период социально-экономических преобразований конца ХХ – начала XXI вв 41 KB
  Журналистика России в период социально-экономических преобразований конца ХХ начала XXI вв. у федерального правительства из печатных СМИ имелись: Российская газета Российские вести Россия из электронных телеканалы ОРТ РТР Культура Радио 1 Радио России радиостанция Маяк а также информационные агентства ИТАРТАСС РИАНовости Интерфакс. В постсоветский период в газетном мире России произошли значительные типологические изменения. начала вещание коммерческая российскофранцузская радиостанция Радио России ...
45725. Характеристика групп общественности в связях с общественностью 50.5 KB
  Целевая аудитория - субъект коммуникационных технологических отношений Для PRкомпаний: целевая общсть это те социальные субъекты социальные группы организации институты массовые аудитории которые согласно замыслам разработчиков PRкомпании являются или способны быть получателями PRсообщений. Сотрудники менеджеры и организации их объединяющие. Понятия внешней и внутренней общественности связаны с организаций PRмероприятий для социальной организации или института. Внешней открытой общественностью для любого социального...
45726. Структура отечественного PR-рынка 73 KB
  Довольно быстро был пройден период 1988-1991 годов когда на российском рынке PR доминировали зарубежные агентства. Создаются первые отечественные PRагентства: Николо М Имидж-ленд ПР Имидж-контакт. Прежде всего агентства различного типа и специализации prагентства.субъекты: ПР-агентства.
45727. Основные этапы развития слуховой функции у ребенка. Особенности исследования слуха у детей (шепотной, разговорной речью, камертонами) 15.49 KB
  Закладка слухового анализатора происходит на 5–7 неделе внутриутробной жизни. Начиная с 20–й недели беременности, плод различает частоту и интенсивность звука.
45728. Рото- и гортаноглотка, строение, назначение и иннервация, возможные заболевания 16.18 KB
  Ротоглотка - это щелевидное пространство спереди которой располагается зев, который образован сверху мягким небом и передней и задней дужками по бокам, передняя небно-язычная мышца, между ними располагаются небные миндалины.
45729. Субъектное пространство и сферы паблик рилейшнз 49 KB
  Вопросы которые задают субъектное пространство PRдеятельности: Кому чему делается PR предметный Для кого функциональностратегический = базисный. Базисный субъект: Именно он выступает основанием для начала PRдеятельности у него образуется потребность в оптимизации коммуникационного пространства он задает исходные параметры PRдеятельности часто формирует заказ подписывает и финансирует контракт. Для кого функциональностратегический Исходный технологический субъект лицо осуществляющее PRдеятельность которое может...
45730. Общественное мнение: понятие, диагностика, технологии формирования. Диагностика общественного мнения: цели, подходы, методики измерения 40 KB
  Общественное мнение: понятие диагностика технологии формирования. ОМ при этом вступает как совокупное мнение соответствующего субъекта имеющее внутр. Программы деятсти субъектов ПР нацелены на: убедить людей изменить своё мнение; сформировать ОМ когда его нет; усилить существующее ОМ. Характерные признаки ОМ: Направленность преобладающее установившееся мнение за и против к опред.