65704

Маркетинг-логістичне забезпечення діяльності машинобудівних підприємств

Автореферат

Маркетинг и реклама

Тенденції щодо зростання рівня конкуренції на світових і національних ринках загострюють проблему пошуку товаровиробниками нових підходів щодо забезпечення ефективності виробничо-збутової діяльності промислового підприємства.

Украинкский

2014-08-04

443 KB

1 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Андрушкевич Зінаїда Миколаївна

УДК: 339.138:658.7.012.34:621

Маркетинг-логістичне забезпечення ДІЯЛЬНОСТІ машинобудівних підприємств

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Хмельницький – 2011

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Хмельницькому національному університеті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор

Чухрай Наталія Іванівна,

Національний університет “Львівська політехніка”

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,

завідувач кафедри менеджменту організацій.

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор

Постан Михайло Якович,

Одеський національний морський університет

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,

завідувач кафедри менеджменту та маркетингу;

кандидат економічних наук, доцент

Тюріна Ніла Марківна,

Хмельницький національний університет

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,

доцент кафедри менеджменту організацій.

Захист відбудеться “25” жовтня 2011 р. о 1200 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.052.01 у Хмельницькому національному університеті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, зал засідань вченої ради.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 110.

Автореферат розісланий “22” вересня 2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради           О.І. Гончар


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Тенденції щодо зростання рівня конкуренції на світових і національних ринках загострюють проблему пошуку товаровиробниками нових підходів щодо забезпечення ефективності виробничо-збутової діяльності промислового підприємства. Світовий досвід розвитку економіки переконливо доводить, що вирішення цих проблем може забезпечити комплексне використання маркетингового та логістичного інструментарію. Раціональне поєднання маркетингу як ринково-орієнтованого та логістики як системно-орієнтованого управління дозволить своєчасно виявляти недостатньо задоволені запити споживачів, чи формувати їх для принципово нових товарів, розробляти, виготовляти і просувати на ринок продукцію, яка задовольнить ці запити з мінімальними витратами в сфері постачання, виробництва, збуту та післяпродажного обслуговування, а отже повніше та ефективніше, ніж конкуренти.

Проблеми маркетингового забезпечення діяльності промислових підприємств розглядали у своїх працях такі вітчизняні вчені, як: М.П. Войнаренко, В.Г. Герасимчук, С.М. Ілляшенко, С.В. Ковальчук, Н.В. Куденко, О.Б. Мних, В.М. Нижник, О.Ф. Павленко, Т.Б. Решетілова, І.Л. Решетнікова, А.О. Старостіна, О.С. Тєлєтов, Н.М. Тюріна, Н.А. Хрущ та іноземні дослідники, насамперед П. Дойль, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, М. Мєскон, М. Портер. Вагомий внесок у розвиток теоретичних та практичних основ управління складними взаєминами підприємства з ринковими контрагентами за допомогою маркетингових та логістичних підходів зробили такі вітчизняні вчені, як: Л.В Балабанова, О.Ю. Варєс, Є.В. Крикавський, М.О. Окландер, М.Я. Постан, О.М. Тридід, Н.І. Чухрай.

Проте, слід відзначити недостатнє розроблення комплексу питань, пов’язаних з обґрунтуванням теоретичних і практичних аспектів діяльності машинобудівних підприємств на засадах взаємоузгодження маркетингового та логістичного забезпечення. У зв’язку з цим дослідження проблематики маркетинг-логістичного забезпечення діяльності промислових підприємств, зокрема машинобудівних, є актуальним і необхідним для підвищення ефективності їх виробничо-збутової діяльності. Все це значною мірою обумовило вибір теми дослідження, його головну мету і завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема роботи відповідає науковому напряму кафедри маркетингу Хмельницького національного університету “Дослідження маркетингового механізму функціонування підприємств в ринкових умовах”.

Результати дисертаційної роботи використані при виконанні держбюджетної теми кафедри економіки підприємства та підприємництва Хмельницького національного університету “Формування механізму управління конкурентним потенціалом промислового підприємства за використання інноваційних маркетинг-логістичних стратегій” (номер державної реєстрації 0111U002300), в контексті якої автором було розроблено методику визначення рівня маркетинг-логістичного забезпечення діяльності на машинобудівних підприємствах; а також госпдоговірних тем: “Формування інноваційної маркетингової стратегії промислових підприємств” (номер державної реєстрації 0108U003303), де автором були обґрунтовані концептуальні положення взаємоузгодження маркетингових і логістичних управлінських рішень щодо забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств; “Планування інноваційної маркетингової політики промислових підприємств” (номер державної реєстрації 0108U003304), де автором розроблено семантичну модель прийняття управлінських рішень щодо аутсорсингу маркетинг-логістичного забезпечення діяльності промислового підприємства; “Розробка та формування інноваційної маркетингової стратегії промислових підприємств” (номер державної реєстрації 0108U003305), де автором була запропонована модель оптимізації рівня маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств.

Результати дисертаційної роботи були використані в процесі виконання держбюджетної теми Національного університету “Львівська політехніка”: ДБ/ЛАНЦ “Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості” (номер державної реєстрації 0110U001094, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 686 від 22.07.2009 р.). Внеском автора стала розробка методики проведення моніторингу “Інформаційно-комунікаційного забезпечення взаємодії промислових підприємств з контрагентами ринку на базі Інтернет-технологій”.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретико-методичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств.

Досягнення окресленої мети викликало необхідність формування і вирішення таких основних завдань:

 •  поглибити теоретичні засади ефективної взаємодії комплексів маркетингу та логістики задля створення та надання цінності для споживачів та підвищення ефективності роботи підприємства;
 •  сформувати та застосувати методичний підхід до проведення маркетингових досліджень ідентифікації змісту та рівня маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств;
 •  розробити систему оцінювання діяльності машинобудівних підприємств з позиції їх маркетингового та логістичного забезпечення;
 •  удосконалити методичний підхід щодо обґрунтування витратно-цінових залежностей маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств та визначити його оптимальний рівень за використання кореляційно-регресійного моделювання;
 •  удосконалити механізм прийняття управлінських рішень щодо аутсорсингу маркетингових і логістичних функцій машинобудівних підприємств;
 •  провести моніторинг інформаційно-комунікативного забезпечення взаємодії машинобудівних підприємств з контрагентами ринку на базі Інтернет-технологій та розробити рекомендації щодо використання електронної комерції в системі маркетинг-логістичного забезпечення діяльності підприємств.

Об’єктом дослідження виступають процеси маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств.

Предметом дослідження є теоретичні та методико-прикладні положення з маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств.

Методи дослідження. У вирішенні поставлених завдань була використана система сучасних загальнонаукових методів: системного аналізу, індукції та дедукції – у процесі встановлення змісту понять: “маркетинг-логістичне забезпечення діяльності підприємств” “взаємоузгодженість маркетингових та логістичних рішень“ та окреслення теоретичних засад використання цих понять (підр. 1.2, 1.3); класифікації – при систематизації маркетингових та логістичних концепцій управління (підр. 1.2); статистичного і порівняльного аналізу – при оцінюванні стану та тенденцій розвитку діяльності машинобудівних підприємств України (підр. 2.1); економіко-математичного, статистичного, порівняльного аналізу – при оцінюванні рівня маркетинг-логістичного забезпечення діяльності підприємства (підр. 2.1, 2.3); економіко-математичного моделювання – при формуванні регресійної моделі комплексного оцінювання маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств (підр. 3.1); графічний – для наочного подання результатів дослідження (підр. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3).

Інформаційну базу дисертаційної роботи формують основні положення економічної теорії, макро- та мікроекономіки, наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців у сфері маркетингу та логістики, законодавчі та нормативні акти України з питань господарської діяльності підприємств машинобудівного комплексу, інформація Державного комітету статистики України, інформація Головного управління статистики у Хмельницькій області, дані статистичної звітності суб’єктів господарювання та матеріали власних досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна сформульованих і обґрунтованих в дисертаційній роботі основних положень, висновків та рекомендацій полягає в тому, що вони у сукупності вирішують важливе наукове завдання щодо формування комплексу маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівного підприємства.

Результати, які відображають наукову новизну, полягають у наступному:

вперше:

 •  запропоновано та теоретично обґрунтовано поняття “маркетинг-логістичне забезпечення діяльності підприємства”, яке трактується автором як створення умов та здійснення заходів, що гарантують ефективну взаємодію комплексів маркетингу та логістики задля створення та надання цінності для споживачів та підвищення ефективності роботи підприємства;
 •  розроблено методичний підхід до проведення маркетингових досліджень ідентифікації змісту та визначення рівня маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств, який дозволяє оцінити наявний стан маркетинг-логістичного забезпечення діяльності підприємств та виявити причини його недостатнього чи надмірного рівня, а також запропонувати шляхи щодо його оптимізації;

удосконалено:

 •  методичний підхід щодо обґрунтування витратно-цінових залежностей маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств, що, на відміну від існуючих підходів, за допомогою кореляційно-регресійного моделювання встановлює залежність між місткістю маркетинг-логістичних витрат у загальних витратах підприємства та рентабельністю реалізації продукції, що дає можливість оптимізувати рівень маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівного підприємства;
 •  семантичну модель прийняття управлінських рішень щодо аутсорсингу маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств яка, на відміну від відомих, ґрунтується на графічному методі та регресійній моделі залежності рентабельності реалізації продукції від маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств, що дає змогу обрати оптимальне управлінське рішення для певного підприємства;

дістали подальшого розвитку:

 •  система оцінювання маркетинг-логістичного забезпечення машинобудівних підприємств, яка включає послідовність оцінювання, джерела інформації, напрями та результати аналізування діяльності підприємства та його маркетинг-логістичного забезпечення;
 •  аналітичні підходи щодо здійснення моніторингу інформаційно-комунікативного забезпечення взаємодії машинобудівних підприємств з контрагентами ринку на базі Інтернет-технологій, які відрізняються від інших комплексністю оцінювання ефективності взаємодії машинобудівного підприємства з ринковими контрагентами через веб-ресурси на основі аналізу змістовного наповнення, доступності опрацювання, інтерактивності та макету веб-сайту, що у сукупності дозволяє розробити рекомендації стосовно використання електронної комерції в системі маркетинг-логістичного забезпечення діяльності підприємств.

Практичне значення одержаних результатів Практична цінність дисертаційної роботи полягає у доведенні теоретичних та методичних положень стосовно маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств до рівня конкретних рекомендацій, що дозволило провести ідентифікацію змісту та визначити рівень маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств Хмельницької області та розробити заходи для підвищення ефективності їх маркетинг-логістичного забезпечення.

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці теоретико-методичних засад, аналітичних й організаційних підходів та інструментарію, які дозволяють сформувати складові маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівного підприємства. Прикладне значення теоретичних розробок і практичних рекомендацій щодо маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств за використання запропонованих методичних підходів використано у практиці господарювання ТОВ НВФ “Адвісмаш” (довідка № 157 від 15.02.2010 р.) та ДП “Новатор” (довідка № 329 від 15.04.2010 р.). Окремі положення, обґрунтовані в дисертаційній роботі, щодо проведення маркетингових досліджень ідентифікації змісту та рівня маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств були використані в роботі Головного управління статистики у Хмельницькій області (довідка 04-28/245 від 15.12.2010 р.).

Загальні науково-методичні положення та результати дослідження знайшли відображення у навчальному процесі Хмельницького національного університету в процесі підготовки студентів економічних спеціальностей при викладанні дисциплін “Маркетинг”, “Логістика”, “Промисловий маркетинг”, “Маркетингові дослідження”, “Практика та технологія продажів” (акт про впровадження від 22.02.2011 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено авторське бачення важливості науково-практичного завдання – маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівного підприємства в умовах ринкової економіки. Всі наукові результати, які викладені в дисертації і виносяться на захист, отримані особисто здобувачем. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у роботі використані лише ті ідеї та положення, що були одержані автором особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки дисертації були розглянуті та схвалені на 13 науково-практичних конференціях, зокрема: І міжнародній науково-практичній конференції “Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки” (м. Хмельницький, 1–2 грудня 2006 р.); ІV міжнародній науково-практичній конференції “Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період” (м. Хмельницький, 19–21 жовтня 2006 р.); ІІ міжнародній науково-практичній конференції “Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки” (м. Хмельницький, 13–15 грудня 2007 р.); VIII міжнародній науково-практичній конференції “Маркетинг в Україні” (м. Київ, 23–24 листопада 2007 р.); VII міжнародній науково-практичній конференції “Маркетинг та логістика в системі менеджменту” (м. Львів, 6–8 листопада 2008 р.); ІІІ міжнародній науково-практичній конференції “Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки” (м. Хмельницький, 11–13 грудня 2008 р.); ІV міжнародній науково-практичній конференції “Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки” (м. Хмельницький, 9–10 грудня 2009 р.); ІII міжнародній науково-практичній конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики” (м. Львів, 20–21 травня 2010 р.); І міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти” (м. Хмельницький, 3–5 червня 2010 р.); IV міжнародній науково-практичній конференції “Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу” (м. Суми, 29 вересня – 1 жовтня 2010 р.); ХІ міжнародній науково-практичній конференції “Маркетинг в Україні” (м. Київ, 22–23 жовтня 2010 р.); VIII міжнародній науково-практичній конференції “Маркетинг та логістика в системі менеджменту” (м. Львів, 4–6 листопада 2010 р.); V міжнародній науково-практичній конференції “Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки” (м. Хмельницький, 9–11 грудня 2010 р.).

Публікації. За результатами наукового дослідження опубліковано 17 наукових праць загальним обсягом 4,93 друк. арк. (особисто автору належать 3,79 друк. арк.), з яких 11 – у фахових виданнях обсягом 4,17 друк. арк. (безпосередньо автору належать 3,03 друк. арк.) та 6 публікацій в інших наукових виданнях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Повний обсяг роботи становить 240 сторінок, з них 37 сторінок додатків, перелік використаних джерел включає 167 найменувань і міститься на 17 сторінках. Основний зміст дисертації викладено на 186 сторінках комп’ютерного тексту, що містять 37 таблиць, з яких 5 викладені на повних сторінках та 50 рисунків, з яких 3 – на повних сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету і завдання, визначено об’єкт і предмет дослідження, наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, наведено інформацію про їх апробацію та впровадження.

У першому розділі “Теоретико-методичні засади маркетинг-логістичного забезпечення діяльності промислових підприємств” розглянуто та систематизовано теоретичні засади визначення місця маркетингу і логістики у забезпеченні діяльності промислових підприємств; запропоновано та теоретично обґрунтовано поняття “маркетинг-логістичне забезпечення діяльності підприємства”; розкрито сутність інтеграції та взаємоузгодженості маркетингових і логістичних рішень в системі управління машинобудівними підприємствами.

Основою дослідження маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівного підприємства є визначення поняття маркетинг-логістичне-забезпечення діяльності підприємства”. В роботі “маркетинг-логістичне забезпечення діяльності підприємства” трактується як створення умов та здійснення заходів, що гарантують ефективну взаємодію комплексів маркетингу та логістики задля створення та надання цінності для споживачів та підвищення ефективності роботи підприємства. Місце і роль маркетинг-логістичного забезпечення у досягненні ефективної діяльності підприємства проявляється у створенні та наданні підвищеної цінності для споживачів: кращій якості товарів (послуг), нижчих витратах на виробництво та розподіл продукції, а відповідно і нижчій ціні та кращому обслуговуванні споживачів ніж конкуренти. Взаємозв’язок логістики та маркетингу можна представити у вигляді схеми взаємодії маркетингового та логістичного комплексів на всіх ієрархічних рівнях в стратегічному та операційному аспектах, що гарантуватиме повноцінне розширення маркетингової концепції задоволення потреб клієнта “4Рs” відповідною логістичною концепцією “7Rs” (рис. 1).

Рис. 1. Інтеграція маркетингового й логістичного комплексів

з орієнтацією на створення та надання цінності для споживачів

Синергійний ефект інтеграції маркетингу і логістики в управлінні підприємств може бути викладений у вигляді причинно-наслідкового зв’язку: стратегія конкуренції маркетинг-mix логістика-mix корисність-mix. Кожна ланка цього ланцюга виконує особливу функцію у формуванні мінімальних сукупних витрат, оптимального рівня логістичного сервісу, максимальної корисності товару чи послуги для споживача і це узгоджується із стратегічними цілями підприємства.

У другому розділі “Методичні та аналітичні підходи до визначення рівня маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств” наведені результати аналізу стану та визначені тенденції розвитку машинобудівних підприємств України у сучасних ринкових умовах; сформовані методичні засади оцінювання маркетинг-логістичного забезпечення машинобудівних підприємств; подані результати маркетингових досліджень щодо ідентифікації змісту та рівня маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств Хмельницької області.

У роботі була запропонована послідовність оцінювання ефективності діяльності машинобудівних підприємств з врахуванням їх маркетинг-логістичного забезпечення (рис. 2). Проведений аналіз економічної ситуації, яка склалася на ринку машинобудівних підприємств України дав змогу з’ясувати, що результативність діяльності машинобудівних підприємств України знаходиться на найнижчому за останні десть років рівні. Обсяг реалізованої продукції машинобудування у 2009 р. скоротився на 63692,3 млн грн (29,8 %) порівняно із 2008 р.; при цьому найбільший спад темпів виробництва (88,2 %) спостерігався у виробництві автомобілів, причепів та напівпричепів і становив 19,2 %; виробництва машин та устаткування – 35,8 %, виробництва електронного, електричного та оптичного устаткування – 21,4 %, виробництва транспортних засобів та устаткування – 63,6 %.

В роботі було обґрунтовано, розроблено та апробовано методику проведення маркетингових досліджень визначення рівня маркетингового та логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств Хмельницької області. До початку маркетингового дослідження були сформульовані пошукове завдання, а саме ідентифікація змісту та визначення рівня маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств, та обґрунтовані основні гіпотези за даним пошуковим завданням. Отримані результати дозволили зробити висновки про підтвердження чи спростування висунутих гіпотез, а саме:

 •  гіпотеза, щодо відсутності планування маркетингової та логістичної діяльності на машинобудівних підприємствах підтвердилася частково. Планування маркетингової та логістичної діяльності здійснюється на 21 % машинобудівних підприємств, але не завжди ця функція здійснюється відділами маркетингу та логістики;
  •  гіпотеза, щодо недостатнього маркетингового забезпечення машинобудівних підприємств підтвердилася, відділ маркетингу існує лише на 18 з 47 опитаних підприємств машинобудування Хмельниччини, що становить 38,30 % від їх загальної кількості;
  •  гіпотеза, щодо недостатнього логістичного забезпечення машинобудівних підприємств також підтвердилася, лише на 4 підприємствах є відділ логістики (8,5 %), а на 43 – такого відділу не має (91,49 %);
  •  гіпотеза про відсутність взаємоузгодженості маркетингових та логістичних рішень на машинобудівних підприємствах підтвердилася, так, відділи логістики і відділи маркетингу здійснюють організацію та контроль збутової діяльності;
  •  гіпотеза про те, що рівень маркетингового та логістичного забезпечення залежить від розміру підприємства підтвердилося частково: на малих машинобудівних підприємствах відділ маркетингу є на 25,0 % підприємств, на середніх підприємствах – на 35,7 %, маркетингове забезпечення великих підприємств складає 71,4 %; відділ логістики створений на 2 великих підприємствах (4,25 %), 1 середньому підприємстві (2,13 %) і 1 малому підприємстві (2,13 %).


Рис. 2. Система оцінювання маркетинг-логістичного забезпечення машинобудівних підприємств


Таким чином, маркетингове та логістичне забезпечення діяльності машинобудівних підприємств Хмельницької області є неефективним, існуючі відділи маркетингу і логістики виконують свої функції не в повному обсязі, або ж дублюють один одного.

У третьому розділі “Оптимізування маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств” розроблено методичні підходи до оптимізації рівня маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств; обґрунтовано управлінські рішення щодо аутсорсингу маркетингового та логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств та узгодження маркетингових і логістичних рішень на базі Інтернет-технологій.

Для оцінювання маркетинг-логістичного забезпечення діяльності підприємства запропоновано використовувати такі показники: маркетинг-логістична місткість загальних витрат підприємства; маркетинг-логістична місткість прибутку від операційної діяльності підприємства, маркетинг-логістична місткість валового прибутку підприємства та маркетинг-логістична місткість валового доходу підприємства.

Оптимізація рівня маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств передбачає визначення такого рівня витрат на маркетинг-логістичне забезпечення, який дасть змогу задовольнити постійно зростаючі потреби споживачів та отримати максимальний рівень прибутку від реалізації продукції підприємства. Для вирішення поставленого завдання в роботі пропонується використати метод кореляційно-регресійного моделювання. В роботі застосовувалася регресійна модель полінома взаємозв’язку рівня маркетинг-логістичного забезпечення та рентабельності реалізації продукції, яка має такий вигляд:

            (1)

де Y – рентабельність реалізації продукції;  – рентабельність витрат n-виду на маркетинг-логістичне забезпечення;  – коефіцієнти регресії, які показують напрям та величину впливу елемента витрат n-го виду на результативний показник.

Реалізація кореляційної частини методу дала змогу виявити щільність зв’язків між результативним показником та відповідними чинниками.

Апробацію запропонованої моделі “взаємозалежності маркетинг-логістичного забезпечення та рентабельності реалізації продукції” було проведено на чотирьох машинобудівних підприємствах за результатами їх діяльності вподовж п’яти років (2005–2009 рр.), а саме на: ДП “Новатор”, ВАТ “Темп”, ВАТ “Красилівський машинобудівний завод” та ТОВ НВФ “Адвісмаш”. Отримані регресійні моделі оцінювання маркетинг-логістичного забезпечення машинобудівних підприємств наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Регресійні моделі залежності рентабельності продажів продукції від маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств

Машинобудівні підприємства

Регресійні моделі маркетинг-логістичного забезпечення діяльності підприємств

Коефіцієнт кореляції, R

Коефіцієнт детермінації, R2

ДП “Новатор”

f(y) = –0,772+0,179x

0,97

0,95

ТОВ НВФ “Адвісмаш”

f(y) = –0,341+1,227x

0,98

0,97

ВАТ “Красилівський машинобудівний завод”

f(y) = –1,48 + 5,824x

0,96

0,93

ВАТ “Темп”

f(y) = 1,416 – 0,113x

–0,96

0,92

Збільшення витрат на маркетинг-логістичне забезпечення призводить до збільшення рентабельності продажів на ДП “Новатор”, ТОВ НВФ “Адвісмаш”, ВАТ “Красилівський машинобудівний завод”, а на ВАТ “Темп” збільшення витрат на маркетинг-логістичне забезпечення призводить до зменшення рентабельності продажів. Причинами такої взаємозалежності є  негативний вплив постійної складової маркетинг-логістичного забезпечення на прибуток від операційної діяльності (ВАТ “Темп”). Для даного підприємства рекомендується маркетинг-логістичний аутсорсинг. Для інших розглянутих машинобудівних підприємств (ДП “Новатор”, ТОВ НВФ “Адвісмаш”, ВАТ “Красилівський машинобудівний завод”) доцільно самостійно виконувати маркетингові і логістичні функції.

В роботі запропоновано семантичну модель з обґрунтування управлінських рішень щодо аутсорсингу маркетинг-логістичного забезпечення. Реалізація моделі здійснюється поетапно: етап І – аналізування факторів, які впливають на прийняття рішення про аутсорсинг маркетинг-логістичного забезпечення, а саме: рівень прийняття рішення, наявну інфраструктуру, рівень кваліфікації персоналу, наявний ресурсний потенціал підприємства, тип продукції, яку випускає підприємство, стадію життєвого циклу підприємства та його розмір; етап ІІ – врахування результатів регресійної моделі “маркетинг-логістичне забезпечення – рентабельність реалізації продукції”; етап ІІІ – прийняття рішення про доцільність повного чи часткового аутсорсингу маркетинг-логістичного забезпечення на основі врахування результатів двох попередніх етапів.

Для визначення величини річних витрат на виконання маркетинг-логістичних функцій силами фахівців підприємства пропонується використовувати наступну формулу:

                              (2)

де В1 – річна вартість виконання маркетинг-логістичних функцій фахівцями підприємства, грн; n – кількість необхідних маркетинг-логістичних функцій; Чi – чисельність фахівців, необхідних для виконання i-ї маркетинг-логістичної функції, осіб; Тi – кількість часу, який необхідно витратити одному фахівцю на виконання i-ї функції, робочих днів у році; Зi – заробітна плата одного фахівця за день роботи, грн/день;  – обсяг виконання необхідної i-ї маркетинг-логістичної послуги (функції) в натуральному вимірі (м2, км, т, см2, днів, палето-днів, тощо); – змінні витрати підприємства, що будуть використовуватися для виконання i-ї маркетинг-логістичної функції, грн за одиницю послуги;  – постійні витрати підприємства, які необхідні для виконання i-ї маркетинг-логістичної функції, грн за рік.  

Для визначення величини річних витрат на виконання маркетинг-логістичних послуг (функцій) силами компанії-аутсорсера пропонується використовувати формулу:

                     (3)

де В2 – річна вартість оплати послуг компанії-аутсорсера за виконання маркетинг-логістичних функцій, грн; n – кількість необхідних маркетинг-логістичних функцій;  – обсяг замовлення необхідної i-ї маркетинг-логістичної послуги (функції) у натуральному вимірі (м2, км, т, см2, днів, палето-днів, тощо); – вартість тарифу виконання i-ї маркетинг-логістичної послуги (функції), грн за одиницю послуги.

В роботі обґрунтована, розроблена та апробована методика моніторингу Інтернет-сайтів машинобудівних підприємств з метою визначення ефективності їх взаємодії з контрагентами ринку та розроблений алгоритм визначення ефективності веб-сайтів (рис. 3).

У дисертаційній роботі здійснено моніторинг ефективності веб-сайтів машинобудівних підприємств Хмельницької області, який дав змогу виявити, що з наявних 52 підприємств машинобудівної галузі 17 (32,69 %) підприємств не мають власних веб-сайтів, а 6 (11,54 %) веб-сайтів знаходяться на доопрацюванні, або неефективно підтримуються.

Забезпеченість машинобудівних підприємств Хмельницької області веб-сайтами становить 55,77 %. За результатами апробації методики оцінювання ефективності взаємодії машинобудівних підприємств з контрагентами ринку було визначено 10 кращих веб-сайтів машинобудівних підприємств Хмельницької області.

На підставі проведених досліджень були розроблені рекомендації щодо активізації веб-ресурсів машинобудівних підприємств для підвищення ефективності виконання маркетингових та логістичних рішень. Вважаємо, що за допомогою веб-сайтів машинобудівні підприємства можуть проводити маркетингові дослідження для з’ясування рівня задоволення клієнтів-споживачів продукції підприємства; здійснювати Інтернет-рекламу підприємства; формувати портфель електронних замовлень; проводити електронну оплату замовлень, здійснювати постійний моніторинг клієнтів.

Рис. 3. Алгоритм оцінювання ефективності взаємодії машинобудівного підприємства з контрагентами ринку на базі Інтернет-технологій 

Таким чином, використання Інтернет-комунікацій у процесі взаємодії підприємства з контрагентами ринку сприятиме створенню та наданню додаткової цінності споживачам підприємства.

Всі теоретичні та практичні розробки, запропоновані в роботі, впроваджені в діяльність машинобудівних підприємств Хмельниччини та знайшли застосування в роботі Головного управління статистики у Хмельницькій області, і забезпечують ефективність їх виробничо-збутової діяльності.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі на основі системного дослідження здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення актуального наукового завдання щодо маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств. Отримані результати дозволяють зробити такі висновки:

1. Базуючись на кількісному та якісному, функціональному, системному та процесуальному наукових підходах, в роботі досліджено теоретичні та методичні аспекти маркетинг-логістичного забезпечення діяльності підприємства. На підставі чого було встановлено, що саме на перетині маркетингових та логістичних функцій виникає синергійний ефект створення та надання підвищеної цінності для споживача, яка гарантує оптимальне співвідношення ціни, якості та обслуговування. Теоретичні узагальнення дозволили сформувати поняття “маркетинг-логістичне забезпечення діяльності підприємства”, яке в роботі трактується як  створення умов та здійснення заходів, що гарантують ефективну взаємодію комплексів маркетингу та логістики задля створення та надання цінності для споживачів та підвищення ефективності роботи підприємства.

2. Удосконалено систему оцінювання маркетинг-логістичного забезпечення машинобудівних підприємств, яка включає послідовність оцінювання, джерела інформації, напрями та результати аналізування діяльності підприємства та її маркетинг-логістичного забезпечення. Це дало змогу провести аналіз діяльності машинобудівних підприємств України та зробити наступні узагальнення: було з’ясовано, що результативність діяльності підприємств галузі знаходиться на низькому рівні, який значно погіршився у 2009 році; оцінювання маркетинг-логістичного забезпечення діяльності підприємств виявило його низький рівень та неефективне використання.

3. Розроблено та застосовано методичний підхід до проведення маркетингових досліджень стосовно ідентифікації змісту та визначення рівня маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств, який дозволяє оцінити наявний стан маркетинг-логістичного забезпечення діяльності підприємств та виявити причини його недостатнього чи надмірного рівня. Використання даного підходу дозволило провести дослідження та оцінити наявний стан маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств Хмельницької області. На підставі отриманої інформації були визначені машинобудівні підприємства, які здійснюють свою діяльність на засадах маркетингу та логістики, сформована потреба у методичній та науковій підтримці організації та супроводі маркетинг-логістичної діяльності підприємств галузі. Також було з’ясовано, що існуючі на підприємствах відділи маркетингу та логістики не в повному обсязі виконують свої функції, які є не чітко ідентифікованими та визначеними, у більшості випадків відбувається дублювання низки функцій іншими підрозділами підприємств.

4. Сформульовано методичний підхід щодо обґрунтування витратно-цінових залежностей маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств. Він дає можливість за допомогою кореляційно-регресійного моделювання встановити залежність між місткістю маркетинг-логістичних витрат у загальних витратах підприємства та рентабельністю реалізації продукції. Використання даного підходу дозволяє оптимізувати рівень маркетинг-логістичного забезпечення діяльності певного машинобудівного підприємства та збільшити рентабельність його реалізації в залежності від особливостей діяльності підприємства.

5. Запропоновано семантичну модель прийняття управлінських рішень стосовно аутсорсингу маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств, яка ґрунтується на графічному методі та регресійній моделі залежності рентабельності реалізації продукції від маркетинг-логістичного забезпечення діяльності. Використання запропонованої моделі дає змогу обрати оптимальне рішення щодо застосування аутсорсингу маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівного підприємства залежно від його розміру, стадії життєвого циклу, наявного ресурсного потенціалу, рівня кваліфікації персоналу, наявної інфраструктури, типу продукції, що випускається, рівня прийняття маркетинг-логістичних рішень, та врахування результатів моделі “маркетинг-логістичне забезпечення діяльності підприємства – рентабельність реалізації продукції”, що дає змогу обрати оптимальне рішення щодо повного чи часткового маркетинг-логістичного аутсорсингу для певного машинобудівного підприємства.

6. Науково обґрунтовано, розроблено, апробовано та запатентовано аналітичні підходи щодо здійснення моніторингу інформаційно-комунікаційного забезпечення взаємодії машинобудівних підприємств з контрагентами ринку на базі Інтернет-технологій. Розроблено алгоритм, який дає змогу комплексно оцінити ефективність взаємодії машинобудівного підприємства з ринковими контрагентами через веб-ресурси на основі аналізу змістовного наповнення, доступності опрацювання, інтерактивності та макету веб-сайту, що у сукупності дозволяє розробити рекомендації стосовно використання електронної комерції в системі маркетинг-логістичного забезпечення діяльності підприємств.

7. Основні теоретико-методичні розробки та рекомендації дисертаційної роботи впроваджено в практичну діяльність машинобудівних підприємств Хмельницької області, які виробляють машини, обладнання, високотехнологічну й наукоємну продукцію.

Список опублікованих праць за темою дисертації

У наукових фахових виданнях:

 1.  Андрушкевич З. М. Маркетингові дослідження рівня маркетингового та логістичного забезпечення функціонування машинобудівних підприємств Хмельницької області / З. М Андрушкевич // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми : ТОВ “ВТД “Університетська книга”, 2011. – № 2. – С. 105–113 (0,54 друк. арк.).
 2.  Андрушкевич З. М. Аналіз тенденцій розвитку промисловості та машинобудівної галузі Хмельницького регіону / З. М. Андрушкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – Т. 4, № 5. – С. 188–191 (0,37 друк. арк.).
 3.  Андрушкевич З. М. Перспективний аналіз умов інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України / З. М. Андрушкевич // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми економіки та управління. – Львів : НУ “Львівська політехніка”. – 2010. – № 683. – С. 9–13 (0,36 друк. арк.).
 4.  Андрушкевич З. М. Підвищення якості продукції в контексті маркетингової логістики / С. В. Ковальчук, З. М. Андрушкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – Т. 2, № 2. – С. 60–63 (0,39 друк. арк.). Особистий внесок здобувача – визначено вплив маркетинг-логістичного забезпечення діяльності підприємства на якість продукції (0,195 друк. арк.).
 5.  Андрушкевич З. М. Тенденції розвитку сучасного PR-ринку України / З. М. Андрушкевич, О. С. Тябіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – Т. 3, № 5. – С. 26–28 (0,29 друк. арк.). Особистий внесок здобувача – проаналізовано особливості інформаційно-комунікативного забезпечення взаємодії промислових підприємств з контрагентами ринку на базі Інтернет-технологій (0,15 друк. арк.).
 6.  Андрушкевич З. М. Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств за використання маркетинглогістичних підходів / З. М. Андрушкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – Т. 3, № 5. – С. 191–194 (0,29 друк. арк.).
 7.  Андрушкевич З. М. Формування конкурентоспроможного потенціалу промислового підприємства в рамках маркетинглогістичної системи управління / С. В. Ковальчук, З. М. Андрушкевич // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету : Економічні науки. Вип. 19. – Черкаси : ЧДТУ, 2008. – Ч. І. – С. 135–138 (0,46 друк. арк.). Особистий внесок здобувача – запропонована модель оптимізації рівня маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств (0,23 друк. арк.).
 8.  Андрушкевич З. М. Теоретичні аспекти визначення сутності поняття “конкурентоспроможний потенціал підприємства” / З. М. Андрушкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – Т. 3, № 6. – С. 109–111 (0,32 друк. арк.).
 9.  Андрушкевич З. М. Впровадження маркетинглогістичного підходу управління на промисловому підприємстві / С. М. Тараненко, З. М. Андрушкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – Т. 2, № 2. – С. 143–146 (0,40 друк. арк.). Особистий внесок здобувача –обґрунтовані концептуальні положення взаємоузгодження маркетингових і логістичних управлінських рішень щодо забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств (0,2 друк. арк.).
 10.  Андрушкевич З. М. Інноваційні підходи до формування конкурентного потенціалу підприємства на засадах маркетинг-логістики / С. В. Ковальчук, З. М. Андрушкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – Т. 3, № 5. – С. 244–248 (0,39 друк. арк.). Особистий внесок здобувача – розроблено семантичну модель прийняття управлінських рішень щодо аутсорсингу маркетинг-логістичного забезпечення діяльності промислового підприємства (0,195 друк. арк.).
 11.  Андрушкевич З. М. Підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом інтеграції маркетингу, логістики та електронної комерції / З. М. Андрушкевич, О. М. Синюк // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2006. – Вип. 4. – С. 100–104 (0,36 друк. арк.). Особистий внесок здобувача – розроблений алгоритм оцінювання інформаційно-комунікаційного забезпечення взаємодії промислових підприємств з контрагентами ринку на базі Інтернет-технологій (0,18 друк. арк.).

В інших виданнях:

12. Андрушкевич З. М. Маркетингово-логістичне управління як фактор підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств Хмельниччини / З. М. Андрушкевич // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : VIII міжнар. наук.-практ. конф., 4–6 листопада 2010 р. : збірник тез. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – С. 16–18 (0,18 друк. арк.).

13. Андрушкевич З. М. Дослідження маркетинг-логістичного забезпечення машинобудівних підприємств Хмельницької області / З. М. Андрушкевич // Маркетинг в Україні : XI міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 жовтня 2010 р. : збірник тез. – К. : Українська Асоціація Маркетингу, 2010. – С. 8–9 (0,09 друк. арк.).

14. Андрушкевич З. М. Проблеми оцінювання маркетинглогістичного потенціалу підприємства / З. М. Андрушкевич // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : IV міжнар. наук.-практ. конф., 29 вересня – 1 жовтня 2010 р. : збірник тез доповідей. – Суми : ТОВ Друкарський дім “Папірус”, 2010. – С. 283–285 (0,12 друк. арк.).

15. Андрушкевич З. М. Сучасний стан, тенденції та перспективи інноваційного розвитку підприємств машинобудування України / З. М. Андрушкевич // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : ІII міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 травня 2010 р. : тези доповідей. – Львів : Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2010. – С. 22–23 (0,18 друк. арк.).

16. Андрушкевич З. М. Формування маркетинглогістичної системи управління для забезпечення конкурентоспроможності підприємства / З. М. Андрушкевич // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : VII міжнар. наук.-практ. конф., 6–8 листопада 2008 р. : тези доповідей. – Львів : Вид-во НУ “Львівська політехніка”. – 2008 – С. 11–12 (0,15 друк. арк.).

17. Андрушкевич З. М. Маркетинглогістичний потенціал промислового підприємства – основа конкурентоспроможності на світовому ринку / З. М. Андрушкевич // Маркетинг в Україні : VIII міжнар. наук.-практ. конф., 22–24 листопада, 2007 р. : програма конференції. Збірник тез. – К. : Українська Асоціація Маркетингу, 2007. – С. 51 (0,04 друк. арк.).

АНОТАЦІЯ

Андрушкевич З. М. Маркетинг-логістичне забезпечення діяльності машинобудівних підприємств – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2011.

Дисертацію присвячено поглибленню теоретико-методичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств. У роботі розкрито сутність інтеграції та взаємоузгодженості маркетингових і логістичних рішень в системі управління машинобудівними підприємствами, запропоновано та теоретично обґрунтовано поняття “маркетинг-логістичне забезпечення діяльності підприємства”. Розглянуто тенденції розвитку діяльності машинобудівних підприємств України та напрями їх маркетинг-логістичного забезпечення, розроблено методичний підхід та проведено маркетингові дослідження ідентифікації змісту та визначення рівня маркетингового та логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств Хмельницької області. Удосконалено методичний підхід щодо обґрунтування витратно-цінових залежностей маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств; семантичну модель прийняття управлінських рішень стосовно аутсорсингу маркетинг-логістичного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств. Дістали подальшого розвитку аналітичні підходи щодо здійснення моніторингу інформаційно-комунікаційного забезпечення взаємодії машинобудівних підприємств з контрагентами ринку на базі Інтернет-технологій.

Ключові слова: маркетингова концепція, логістична концепція, цінність для споживачів, маркетинг-логістичне забезпечення діяльності підприємства, рівень маркетинг-логістичного забезпечення, маркетинг-логістичний аутсорсинг, Інтернет-технології.

АННОТАЦИЯ

Андрушкевич З. М. Маркетинг-логистическое обеспечение деятельности машиностроительных предприятий. – Рукопись

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04. – Экономика и управление предприятиями. –Хмельницкий национальный университет (по видам экономической деятельности). – Хмельницкий, 2011.

Диссертация посвящена разработке и углублению теоретико-методических основ и практических рекомендаций по формированию и оцениванию маркетинг-логистического обеспечения деятельности машиностроительных предприятий.

В работе раскрыты особенности принятия интегрированных маркетинг-логистических решений на машиностроительных предприятиях, идентифицировано понятие маркетинг-логистическое обеспечение деятельности предприятия, которое трактуется автором как создание и осуществление мер, гарантирующих эффективное взаимодействие комплексов маркетинга и логистики для создания и предоставления ценности для потребителей и повышения эффективности работы предприятия.

Предложена и в дальнейшем использована система оценивания маркетинг-логистического обеспечения машиностроительных предприятий, которая включает последовательность оценивания деятельности машиностроительных предприятий с учетом всесторонних факторов внешней и внутренней среды, источники информации, направления и результаты анализа деятельности предприятия на основе идентификации содержания и уровня маркетингового и логистического обеспечения его деятельности.

В работе разработан методический подход к проведению маркетинговых исследований по идентификации содержания и определения уровня маркетинг-логистического обеспечения деятельности машиностроительных предприятий. Данный подход был применен для оценивания уровня маркетинг-логистического обеспечения деятельности машиностроительных предприятий Хмельницкой области.

Усовершенствованный методический подход к обоснованию затратно-ценовых зависимостей маркетинг-логистического обеспечения деятельности машиностроительных предприятий позволяет установить зависимость между емкостью маркетинг-логистических затрат в общих затратах предприятия и рентабельностью реализации продукции. Применения корреляционно-регрессионного моделирования позволяет оптимизировать маркетинг-логистическое обеспечения деятельности предприятия.

Предложенная семантическая модель принятия решения о применении аутсорсинга маркетинг-логистического обеспечения деятельности предприятия основывается на графическом методе и регрессионной модели зависимости рентабельности реализации продукции от маркетинг-логистического обеспечения деятельности машиностроительных предприятий и позволяет принять оптимальное управленческое решение для определенного предприятия в зависимости от разных факторов влияния.

Усовершенствованные аналитические подходы по осуществлению мониторинга информационно-коммуникационного обеспечения взаимодействия машиностроительных предприятий с контрагентами рынка на базе Интернет-технологий отличаются от других комплексностью оценивания эффективности их взаимодействия с рыночными контрагентами через веб-ресурсы на основе анализа содержательного наполнения, доступности обработки, интерактивности и макета сайта что в совокупности позволяет разработать рекомендации по использованию электронной торговли в системе маркетинг-логистического обеспечения деятельности предприятий.

Ключевые слова: маркетинговая концепция, логистическая концепция, ценность для потребителей, уровень маркетинг-логистического обеспечения, маркетинг-логистическое обеспечение деятельности предприятия, маркетинг-логистический аутсорсинг, Интернет-технологии.

Annotation

Andrushkevych Z. M. Marketing-logistics provision of machine-building enterprises’ activity. – Manuscript.

Dissertation for degree of candidate of economic sciences in speciality – 08.00.04. – Economics and business management (by kinds of economic activities). – Khmelnitsky National University. – Khmelnitsky, 2011.

Dissertation is devoted to the deep study of theoretical and methodological foundations and working out of practical recommendations as to marketing – logistics provision of machine-building enterprises activity. Peculiarities of usage of integrated marketing-logistics solutions at machine-building enterprises are disclosed in thesis, the concept of “marketing-logistics provision of machine-building enterprises’ activity” is identified and theoretically substantiated. Trends of development of activity of machine-building enterprises of Ukraine and directions of their marketing-logistics activity are considered, methodological approaches are worked out and marketing researches of content identification are conducted and level of marketing-logistics provision of activity of machine-building enterprises of Khmelnytsky region are determined.

Methodological approach as to the substantiation of cost-price dependences of marketing-logistics provision of activity of machine-building enterprises, semantic model of management decision making regarding outsourcing of marketing-logistics provision of activity of machine-building enterprises are improved. Analytical approaches as to monitoring of information and communication provision of interactions of machine-building enterprises with contractors of the market on Internet-based technologies.

Key words: marketing concept, logistics concept, value for consumers, level of marketing-logistics provision, marketing-logistics provision of enterprise activity, outsourcing of marketing-logistics, internet technologies.

Підписано до друку 16.09.2011. Формат 30 42/4.

Ум. друк. арк. – 0,9. Обл.-вид. арк. – 1,0.

Наклад 100 прим. Зам. № 248, 2011.

Редакційно-видавничий центр ХНУ.

29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 7/1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31791. Системы управленческого учета 41.5 KB
  Финансовый учет это система сбора и обработки информации о финансовом состоянии организации он включает в себя бухучет. На микроуровне к финансовому учету относится отчетность предприятия перед вышестоящим предприятием. Управленческий учет это система сбора и обработки информации в целях принятия управленческих решений на всех уровнях управления предприятия.
31792. Концепция автоматизации поддержки принятия управленческих решений 34.5 KB
  2Необходима поддержка со сторон др делового лица 3Необходимо применение человеком технологий основанных на использовании современных технологий коммуникации СППР. СППР интерактивная АИС использующая модели выбора решений обеспечивающая пользователям удобный и эффективный доступ к централизованным информационным ресурсам и предоставляющая возможности по переработке и отображению информации. Структура СППР: 1Функциональная подсистема принятия решений. Включает: акомпонент формирования морфологических таблиц бкомпонент математических...
31793. Факторы, определяющие эффективность управленческих решений 27.5 KB
  К числу этих факторов следует отнести: законы объективного мира связанные с принятием и реализацией управленческих решений; четкую формулировку цели для чего принимается управленческое решение какие реальные результаты могут быть достигнуты как измерить соотнести поставленную цель и достигнутые результаты; объём и ценность располагаемой информации для успешного принятия управленческого решения главным является не объём информации а ценность определяемая уровнем профессионализма опыта интуицией кадров; время разработки...
31794. Типы управленческих решений и формы их поддержки 28 KB
  Традиционно управленческие решения принято разделять на аналитические и поисковые творческие. Творческий поисковый подход используют тогда когда ищут нестандартные не использовавшиеся в прошлом решения. Кроме того серьезным препятствием является неумение выявить существенную информацию необходимую для принятия решения иногда это называют неумением отделить фигуру от фона.1 пример задачи с перекладыванием спичек может служить хорошей иллюстрацией введения искусственных ограничений: чаще всего поиск решения лежит в области арифметики ...
31795. Метод имитационного моделирования управленческого решения 35 KB
  Метод имитационного моделирования управленческого решения. Имитационное моделирование это частный случай математического моделирования. Применение имитационного моделирования К имитационному моделированию прибегают когда: дорого или невозможно экспериментировать на реальном объекте; невозможно построить аналитическую модель: в системе есть время причинные связи последствие нелинейности стохастические случайные переменные; необходимо сымитировать поведение системы во времени. Цель имитационного моделирования состоит в воспроизведении...
31796. Методы моделирования знаний при принятии управленческого решения 34.5 KB
  Методы моделирования знаний при принятии управленческого решения. Проблема моделирования знаний решается в разделе информатики который носит название Искусственный интеллект. Основой любой системы искусственного интеллекта является модель знаний и созданная на ее основе база знаний. Всякая конкретная база знаний содержит модель определенной предметной области.
31797. Место принятия решений в цикле управления. Сущность и классификация управленческих решений 37 KB
  Сущность и классификация управленческих решений. Одной из важнейших задач теории принятия решений ТПР явл достижение большей убедительности выводов и рекомендаций ЛПР и обоснованности выбора лучшего решения. Предметом РУР: не ответ на какое решение принять в той или иной ситуации а ответ на как организовать процесс разработки и принятия решений какие методы при этом использовать.
31798. Концепции и принципы принятия управленческих решений 34.5 KB
  Методология ТПР базируется на совокупности концепции принципов ТПР Концепции Принципы Системы Цели Рацть Множть альтер Наилучш реш Измерение Система необходимо рассм организационную среду как систему Рациональности принятие решения наилучшего варианта среди др принято считать логически не противоречивую полную и количественно подтвержденную систему докв. Наилучшего решения необходимо выбрать...
31799. Модель проблемной ситуации и принятие решений 30 KB
  situtio положение 1 соотношение обстоятельств и условий в крых разворачивается деятельность человека или группы содержащее противоречие и не имеющее однозначного решения; 2 психол. Начальным звеном разрешения возникшего противоречия является заданный человеком самому себе вопрос о причинах возникшей трудности. Проблемная ситуация предполагает неудовлетворенность лица принимающего решения целеустремленное состояние и необходимость действий для устранения проблемы. Свва проблем: 1ее нужно решать 2неповторимость ситуации выбора...