65724

УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ В ПРОЕКТАХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ

Автореферат

Логистика и транспорт

Задачі вдосконалення логістичного сервісу в проектах перевезень вантажів Інтеграція Інформатизація Вибір та оптимізація індивідуального обладнання необхідного для оптимального функціонування підприємств які надають логістичні послуги Розроблення єдиного...

Украинкский

2014-08-04

522.5 KB

3 чел.

PAGE  - 1 -


Виробництво матеріальних ресурсів

Підготовка до реалізації та реалізація

Транспортування до споживачів

Розвантаження та раціональне використання за призначенням

 •  Транспортно- заготівельні;
 •  Складські;
 •  Вибір постачальників;
 •  Доставка матеріальних ресурсів на виробництво;
 •  Контроль якості матеріальних ресурсів;
 •  Організація навантаження.

 •  Групування матеріальних ресурсів;
 •  Упакування матеріальних ресурсів;
 •  Маркування матеріальних ресурсів;
 •  Документальне оформлення вантажів;
 •  Обробка замовлень.

 •  птимізація вартості перевезень;
 •  Підготовка АТЗ до перевезень;
 •  Консолідація відправок;
 •  Навантаження;
 •  Організація супроводження перевезень;
 •  Перевезення.

 •  Організація працівників розвантаження;
 •  Розвантаження;
 •  Контроль якості перевезень;
 •  Розрахунки за перевезення;
 •  Складування матеріальних ресурсів;
 •  Раціональне використання.

Інформаційний супровід

Операції логістичного сервісу

Мета і задачі проекту логістичного сервісу

Управління проектами перевезень, якими передбачається вдосконалення логістичного сервісу

Системна ціль –  EMBED Equation.3  

Цілі управління ІЛС –  EMBED Equation.3  

Цілі управління ІС 

EMBED Equation.3  

Цілі управління ЛСО –  EMBED Equation.3  

Функції управління ІЛС –  EMBED Equation.3  

Функції управління ІС –  EMBED Equation.3  

Функції управління ЛСО –  EMBED Equation.3  

Задачі управління ІЛС –  EMBED Equation.3  

Задачі управління ІС –  EMBED Equation.3  

Задачі управління ЛСО –  EMBED Equation.3  

Методи і моделі вирішення задач управління ІЛС –  EMBED Equation.3  

Методи і моделі вирішення задач управління ІС –  EMBED Equation.3  

Методи і моделі вирішення задач управління ЛСО –  EMBED Equation.3  

Алгоритми методів і моделей вирішення задач управління ІЛС –  EMBED Equation.3  

Алгоритми методів і моделей вирішення задач управління ІС –  EMBED Equation.3  

Алгоритми методів і моделей вирішення задач управління ЛСО –  EMBED Equation.3  

Програмно-технічні засоби, що реалізують алгоритми методів і моделей вирішення задач управління ІЛС – EMBED Equation.3  

Програмно-технічні засоби, що реалізують алгоритми методів і моделей вирішення задач управління ІС –  EMBED Equation.3  

Програмно-технічні засоби, що реалізують алгоритми методів і моделей вирішення задач управління ЛСО– EMBED Equation.3  

Структурні утворення, що реалізують задачі

управління ІЛС –  EMBED Equation.3  

Структурні утворення, що реалізують задачі

управління ІС –  EMBED Equation.3  

Структурні утворення, що реалізують задачі

управління ЛСО –  EMBED Equation.3  

Результати вирішення множини задач

управління ІЛС –  EMBED Equation.3  

Результати вирішення множини задач

управління ІС –  EMBED Equation.3  

Результати вирішення множини задач

управління ЛСО –  EMBED Equation.3  

Задачі вдосконалення логістичного сервісу в проектах перевезень вантажів

Інтеграція

Інформатизація

Вибір та оптимізація індивідуального обладнання, необхідного для оптимального функціонування підприємств, які надають логістичні послуги

Розроблення єдиного технологічного процесу перевезення вантажів

Системне устаткування

Створення виробничо-складських і виробничо-транспортних систем

Розроблення усіх видів забезпечення нормального функціонування логістичних систем

Оптимізація виробничих циклів в інтегрованій логістичній системі

Забезпечення гармонічного розвитку інтегрованої логістичної системи

Оптимізація процесів навантаження, розвантаження та транспортування вантажів

Вибір засобів інформатизації, наділених елементами штучного інтелекту

Забезпечення оптимального доступу окремих ланцюгів логістичної системи до інтегрованої логістичної системи

Оптимізація якості та ефективності інформаційного забезпечення логістичної системи

Оптимізація ресурсів, необхідних для гармонічного розвитку підприємств, які надають логістичні  послуги

Формування організаційних, технічних та технологічних засобів індивідуального розвитку підприємств, які надають логістичні  послуги

Розроблення та оптимізація вимог до індивідуального розвитку підприємств, які надають логістичні  послуги

Індивідуалізація

Розроблення алгоритмів інформаційного забезпечення логістичних систем, які б сприяли створенню оптимальних умов праці та зменшували несприятливий вплив результатів праці на довкілля

Оптимізація процесів інформаційного забезпечення логістичної системи

Вектор логістичного сервісу

Побудова функції прогнозованого скорочення витрат

Визначення критерію оптимізації комплексу типових підпроектів логістичного сервісу

Формування матриць А, Б

Вибір критерію оптимізації послідовності впроваження підпроектів логістичного сервісу

Визначення ефективності послідовності впровадження підпроектів логістичного сервісу

Комплексно типові підпроекти логістичного сервісу і послідовність їх впровадження

EMBED Equation.3  

С

С

С

С

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

R/C

Критерій 1

Критерій 4

Критерій 2

Критерій 3

Вихідні дані EMBED Equation.3  

Вибір варіанту реалізації

Так

Ні

Оцінювання можливості   створення резерву

Прогнозування нерівномірності вимог на провізні спроможності парку АТЗ

Так

Ні

Вибір і обґрунтування проектів, які забезпечують регулювання вимог на провізні спроможності парку АТЗ

Вивід результатів

Оцінювання провізної спроможності

Оцінка резерву парку АТЗ

Техніко-економічне планування і прогнозування

Планування потреб у провізних спроможностях парку АТЗ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Бубела Андрій Володимирович

УДК 656.071.8:658.7

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ В ПРОЕКТАХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ

Спеціальність 05.13.22 – управління проектами та програмами

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ 2011


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі транспортного права та логістики в Національному транспортному університеті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, м.Київ

Науковий керівник:          кандидат технічних наук, доцент

Мельниченко Олександр Іванович,

Національний транспортний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, професор кафедри транспортного права та логістики.

Офіційні опоненти:       доктор технічних наук, професор

Далека Василь Хомич,

Харківська національна академія міського господарства Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, завідувач кафедри електричного транспорту;

кандидат технічних наук, доцент

Лясковський Віктор Петрович,

Національний транспортний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доцент кафедри електроніки та обчислювальної техніки.

Захист відбудеться “ 17 ”   червня  2011 р. о  12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.059.01 у Національному транспортному університеті за адресою: 01010, м.Київ, вул.Суворова,1, ауд.333.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного транспортного університету за адресою: 01103, м. Київ, вул.Кіквідзе, 42.

Автореферат розісланий 16 ”   травня  2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор технічних наук, професор                            Д.О.Павлюк

загальна характеристика роботи

Актуальність   теми.    Інтеграція транспортної системи України в світову висуває ряд організаційних, соціальних, технологічних та екологічних вимог до функціонування та розвитку транспортного комплексу.     

Інноваційний розвиток транспортних систем  України передбачає вирішення таких проблем, як  невідповідність технічного та технологічного рівня вітчизняного транспорту європейським вимогам у зв’язку із тим, що автотранспортні засоби (далі – АТЗ) є технічно і/або морально застарілими. Структура парку вантажних АТЗ є нераціональною, більшість, за своєю конструкцією, вантажопідйомністю, типами кузова, класом комфортності, видами спожитого пального, питомими витратами пального та екологічністю не відповідає сучасним вимогам. Недостатнє використання експортного  потенціалу України в сфері надання транспортних послуг, перш за все – транзитні перевезення. Відсутні централізовані форми обслуговування вантажоодержувачів автомобільними перевізниками. Недостатньо ефективною є організація міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом. Потребує подальшого розвитку логістична інфраструктура.

Отже, основою стратегічного курсу будь-якого транспортного підприємства, його базовим принципом, має стати реалізація програмних та проектних заходів, спрямованих на запровадження інноваційної моделі розвитку, структурної перебудови та зростання економічного потенціалу. Управління проектами на підприємстві прямо залежить від очікувань керівництва, замовників,  зацікавлених осіб. Особливостями науково- технічного прогресу є різноманіття технічних та організаційних способів досягнення цілей і, як наслідок, неоднозначність технічних і економічних результатів, що досягаються за тих самих витрат. З цим пов’язана актуальність вибору найкращого комплексу заходів проектного розвитку підприємства.

Для підвищення ефективності роботи автомобільного транспорту виникає необхідність вирішення значної кількості наукових та прикладних задач, які передбачають, в першу чергу, поліпшення управління на підприємствах транспорту. Один із шляхів раціонального вирішення проблеми якості та ефективності логістичного сервісу перевезень вантажів полягає в її системному розгляді та оптимізації основних факторів цієї системи на основі розроблення та ефективної реалізації організаційних, методичних, технічних і інформаційних засобів управління.  Розроблення моделей і  критеріїв та використання їх в процесі забезпечення необхідного рівня логістичного сервісу при перевезенні вантажів є основою для формування відповідних проектів.

Багато наукових робіт присвячено розробленню маркетингової політики підприємства, оптимізації тарифів на перевезення, методам управління якістю, формуванню раціональної структури парків АТЗ, управлінню проектами. В наукових працях вітчизняних та зарубіжних дослідників розглянуті  питання, вирішення яких призводило до поліпшення окремих показників діяльності підприємства. Комплексному розв’язанню питань оптимального управління процесами перевезень вантажів на автотранспортних підприємствах за рахунок розробки і реалізації моделей, алгоритмів і стратегій на даний час приділялося недостатньо уваги.

Таким чином, виникає необхідність розроблення та реалізації відповідних науково-обґрунтованих проектів та програм щодо забезпечення якості та ефективності логістичного сервісу при перевезенні вантажів.

Дисертаційна робота є актуальною та своєчасною. Вона направлена на розвиток проектно-орієнтованого управління в процесах перевезень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планами науково-дослідних робіт Національного транспортного університету за темами: “Розробка методологічних основ проектування раціональних систем логістичного обслуговування ланцюга постачань” (номер державної реєстрації 0108U009095) та „Забезпечення системної ефективності функціонування об’єктів, процесів і систем в проектах транспортно-дорожнього комплексу” (номер державної реєстрації 1005U03295).

Мета і задачі дослідження. Метою даної дисертаційної роботи є підвищення ефективності роботи підприємств транспортної галузі на основі розвитку методології проектно-орієнтованого управління в процесах перевезень.

Для досягнення поставленої в роботі мети визначено та вирішено наступні задачі:

досліджено сучасний стан та тенденції розвитку транспортної галузі України;

проведено аналіз методів, моделей і алгоритмів управління підприємствами автомобільного транспорту;

розроблено модель управління проектами перевезень на підприємствах автомобільного транспорту;

розроблено математичну модель раціонального управління парками АТЗ;

сформовано методичні засади визначення критеріїв вибору проектів логістичного сервісу;

узагальнено засади управління проектами перевезень вантажів та досліджено ефективність проектних рішень.

Об'єктом дослідження є проекти логістичного сервісу та проекти перевезень.

Предметом дослідження є методи, моделі та алгоритми управління проектами логістичного сервісу та управління проектами перевезень.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі використано комплекс методів та прийомів, а саме:

 •  методи статистичного збору та обробки даних для аналізу стану функціонування транспортної галузі в сучасних умовах;
 •  методи теоретичного узагальнення і порівняння, абстрагування, системного підходу для встановлення і обґрунтування економічних відносин і зв’язків проектно-орієнтованих підприємств автомобільного транспорту та ринкового середовища;
 •  графічні методи для побудови аналітичних, ілюстративних графіків та діаграм;
 •  кореляційно-регресійний аналіз для побудови моделі управління проектами перевезень.

Наукова новизна досліджень і отриманих результатів. Вдосконалення методологічних основ управління проектами забезпечення логістичного сервісу в проектах перевезень вантажів. Основний результат дисертаційної роботи полягає у вирішенні теоретичних задач щодо забезпечення логістичного сервісу у відповідних проектах перевезень за рахунок розроблення і практичної реалізації моделей і алгоритмів:

вперше:

розроблено концепцію вдосконалення логістичного сервісу в системах перевезень вантажів;

запропоновано вдосконалення логістичного сервісу на основі розробленої системної моделі управління проектами перевезень;

- розроблено систему критеріїв вибору проектів логістичного сервісу.

вдосконалено:

методологічні аспекти управління проектами перевезень вантажів;

отримали подальший розвиток:

- теоретичні основи проектно-орієнтованого управління в процесах перевезень.

Практичне значення отриманих результатів. На основі розробленої моделі запропоновано методику вдосконалення функціонування систем логістичного сервісу в проектах перевезень вантажів, яка може бути реалізована в кожній організаційній структурі, яка пов'язана з перевезеннями. Вагому практичну значущість мають критерії оцінювання якості логістичного сервісу, які покладено в основу запропонованої в роботі методики  оцінювання рівня логістичного сервісу в проектах перевезень вантажів. Результати дослідження впроваджені на підприємствах: ПАТ “Київметробуд”, ВАТ “Міськбудтранс”, ДП “Кюне Нагель”.

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки та висновки дисертаційної роботи є результатом самостійно проведеного автором дослідження в галузі удосконалення процесів логістичного сервісу та перевезень вантажів. По темі дисертації опубліковано 11 друкованих робіт, з яких 6 одноосібні. У роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачем: в роботі [2] досліджено стан транспортної галузі, в роботі [3] - досліджено структуру логістичного сервісу в проектах перевезень вантажів, в роботі [7]- побудовано алгоритм моделі управління проектами перевезень, в роботі [10]  розроблена система критеріїв якості логістичного сервісу в проектах перевезень вантажів, [11] - досліджено системну модель раціонального використання матеріальних ресурсів.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи, висновки і пропозиції доповідалися, обговорювалися та отримали схвалення  на LXIV науково-практичній конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету (2008р., м.Київ); LXV науковій конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету(2009р., м.Київ); VIII Міжнародній науково-практичній конференції “Маркетинг та логістика в системі менеджменту” (2010р, м.Львів).

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладено у 10 працях, опублікованих у фахових виданнях і 4 тез доповідей.

Структура і обсяг дисертації. Структура дисертаційної роботи визначена задачами досліджень і включає вступ, чотири розділи і загальні висновки. Обсяг роботи складає 154 сторінки друкованого тексту. Матеріали дисертації містять 11 таблиць і 30 рисунків, які подано на 21 сторінці.  Список використаних літературних джерел налічує 128 найменувань, які розміщено на 12 сторінках, 1 додаток на 2 сторінках.

основний зміст роботи

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, окреслено об’єкт і предмет дослідження, подано опис основних наукових результатів, відображено наукову новизну і практичну цінність роботи, подано інформацію щодо апробації і впровадження результатів дослідження.

У першому розділі  проведено аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних авторів з питань управління проектами логістичного сервісу та перевезень вантажів, проаналізовано стан транспортної галузі України, проведено аналіз структури вантажопотоків, визначено основні напрямки розвитку потенціалу систем логістичного сервісу в Україні, сформовано, в контексті цілей і задач дослідження, визначення логістичного сервісу, розглянута структурна схема логістичного сервісу в проектах перевезень вантажів, на ґрунті якої ідентифіковано проблеми управління проектами логістичного сервісу та перевезень вантажів, а також проведено аналіз методів і моделей, які можуть бути використані при розв’язанні зазначених проблем.

Значний внесок в розвиток теорії управління проектами зробили С.Д.Бушуєв, В.І.Воропаєв, П.Р.Левковець, В.А.Рач, В.Д.Шапіро, А.І.Рибак, О.В.Сидорчук, Н.С.Бушуєва, Ю.М.Тесля, О.І.Мельниченко  та інші. Разом з тим, розвиток систем логістичного управління і, спостерігаємий в сучасних умовах, ріст капіталовкладень у формування логістичної інфраструктури вимагає подальшого розвитку методології управління проектами в контексті розроблення і реалізації проектів в таких предметних галузях як логістичний сервіс і перевезення вантажів.

На рис.1 представлено структурну схему забезпечення операцій логістичного сервісу в проектах перевезень.

Рис 1. Структурна схема забезпечення операцій логістичного сервісу

в проектах перевезень

Встановлено, що основними задачами, на вирішення яких мають бути спрямовані проекти в сфері розвитку операцій логістичного сервісу, є наступні: вдосконалення технології та організації виконання операцій; забезпечення якості і ефективності; оптимізація структури і переліку операцій; інформаційне забезпечення.

У другому розділі   досліджено внутрішні та зовнішні фактори, які впливають на умови розроблення і реалізації проектів  логістичного сервісу, запропоновано системну модель управління проектами перевезень, якою передбачається вдосконалення логістичного сервісу.

Визначено внутрішні та зовнішні фактори функціонування і розвитку організації, які впливають на умови розроблення і реалізації проектів логістичного сервісу, рис.2. Врахування  дії зовнішнього середовища  та внутрішніх факторів обумовлюють постановку і вирішення соціальних, технічних, технологічних, економічних та правових задач.

Реалізація принципів вдосконалення логістичного сервісу забезпечує гнучкість, надійність та високу якість виконуваних робіт, широкий розвиток процедур логістичного сервісу, раціональний облік витрат по усій довжині логістичного каналу,  максимальну адаптацію технологічних процесів до змін умов зовнішнього та внутрішнього середовища.

Рис.2. Фактори, які впливають на умови розроблення і реалізації проектів логістичного сервісу

Проведений аналіз факторів показав, що конкурента боротьба спричиняє диференціацію послуг, засобами якої є якість та ціна послуг. У відповідності з концепцією логістики, критерієм економічної ефективності є мінімум сумарних затрат на транспортування, матеріально-технічне забезпечення та виробництво.

Про ефективність логістики можуть свідчити такі натуральні показники, як: рівень запасів, тривалість циклу обслуговування замовлення, якість сервісу, розміри партій вантажу, рівень використання виробничих потужностей, адаптивність та стійкість роботи. Контроль рівня сервісу дозволяє виявити недоліки в системі сервісу і своєчасно їх усунути. Залучення кваліфікованого персоналу забезпечує зростання продуктивності праці, якості послуг, а отже і досягнення цільових показників діяльності підприємства. Повнота та якість зібраної на місцях інформації впливає на прийняття управлінських рішень.

Запропоновано модель управління проектами перевезень вантажів, якими передбачається вдосконалення логістичного сервісу, в основу якої покладено наступні системні принципи – індивідуалізація, інтеграція та інформатизація:

           (1)

де  - системна модель вдосконалення індивідуалізації логістичної системи;  - системна модель вдосконалення інтеграції логістичної системи;  - системна модель вдосконалення інформатизації логістичної системи.

Моделі  можуть бути задані на множині відповідних задач,   

,                                    (2)

де  - задачі індивідуалізації логістичної системи;

,                            (3)

де  - задачі інтеграції логістичної системи;

                  ,                                     (4)

де  - задачі інформатизації логістичної системи.

В роботі системний підхід спрямовано на комплекс упорядкування процесів управління інтегрованими логістичними системами (далі – ІЛС), управління інформаційними системами (далі – ІС) і управління логістичними системами організацій (далі – ЛСО). Це створює основи до забезпечення оптимізації взаємозв’язків між ІЛС, ІС та ЛСО. Структура моделі управління проектами перевезень, якою передбачається вдосконалення логістичного сервісу, побудована відповідно до формули системного аналізу:

.                      (5)

Структура даної моделі представлена на рис. 3.

Сформульовано задачі управління ІЛС, ІС, ЛСО, рис.4, розв’язання яких у системній єдності на основі широкого застосування сучасних методів та інформаційної технології забезпечує досягнення високих кінцевих результатів діяльності підприємств. Також визначено задачі, які потребують подальшого наукового обґрунтування.

Запропоновано методологію оптимізації управління проектами перевезень вантажів з метою забезпечення необхідного рівня логістичного сервісу. Вона полягає у прогнозуванні величини доходу в залежності від обсягу наданих логістичних послуг, а також встановлення залежності обсягу логістичних послуг від обсягу перевезень.

Алгоритм  вибору та побудови математичної моделі полягає у визначенні значень локальних цілей та факторів, що на них впливають; далі здійснюється оцінка достатності вихідної статистичної інформації; наступним кроком є виділення аномальних явищ та здійснення попереднього однофакторного аналізу, побудова багатофакторних регресійних залежностей.

Багатофакторний регресійний аналіз полягає у виборі виду залежності, складанні системи нормальних рівнянь, отриманні статистичних оцінок багатофакторних моделей, розрахунку параметрів (коефіцієнтів) моделей та оцінці значимості факторів за обраними критеріями.

У випадку, коли параметри моделі не є статистично значимі, то необхідно переоцінити вплив обраних факторів, змінити форму рівняння.

Рис.3. Модель управління проектами перевезень, якою передбачається вдосконалення логістичного сервісу

Рис.4. Структурна схема задач за моделлю управління проектами перевезень, якою передбачається вдосконалення логістичного сервісу

У третьому розділі   розроблено математичну модель взаємозв’язку основних показників технічного потенціалу проектно-орієнтованих підприємств автомобільного транспорту, яка є основою для оптимізації провізної спроможності парку АТЗ, запропоновано модель управління раціональним використанням матеріальних ресурсів в проектах перевезень.

Висока результативність логістичного сервісу досягається забезпеченням необхідного рівня якості та ефективності робіт, які виконуються при перевезенні вантажів, а також ремонту і технічного обслуговування автомобілів. Рівень якості та ефективності ремонту і технічного обслуговування залежить від дотримання нормативних значень витрат, що являють собою науково-обгрунтовані величини, які встановлюють кількісну та якісну міри раціонального використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.  

Модель управління раціональним використанням матеріальних ресурсів описує процеси використання технічних і виробничих ресурсів, а також забезпечення матеріальними ресурсами:

            .            (6)

Основними задачами даної моделі є: - оптимальне використання технічного потенціалу; - забезпечення необхідного рівня ефективного використання парків АТЗ в проектах перевезень;- управління запасами експлуатаційних матеріалів та запасних частин; - розроблення критерію для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів.

Розроблена математична модель раціонального управління парками АТЗ в проектно-орієнтованих підприємствах автомобільного транспорту полягає у вирішенні поставлених задач індивідуалізації управління проектами перевезень:

,          (7)

де - обсяг перевезень вантажів; - час роботи автомобілів на лінії;  - коефіцієнт технічної готовності автомобілів; - коефіцієнт використання пробігу автомобілів.

На рис.5 представлено алгоритм  моделі раціонального управління парками АТЗ в проектно-орієнтованих підприємствах автомобільного транспорту.

Важливим показником, що характеризує технічний рівень парку автомобілів є надійність, яка визначається як інтегральний показник - коефіцієнт технічної готовності, що характеризує ефективність функціонування процесів ремонту та технічного обслуговування АТЗ, раціональне використання матеріальних ресурсів - експлуатаційних матеріалів та запасних частин.

Раціональне використання матеріальних ресурсів являє собою співвідношення між фактичними значеннями витрат ресурсів та їх нормативними значеннями, які в свою чергу характеризують потребу підприємства в матеріальних ресурсах для забезпечення безперебійної роботи.

Рис.5. Структурна схема алгоритму моделі раціонального управління парками АТЗ в проектно-орієнтованих підприємствах автомобільного транспорту

Нормативне значення коефіцієнта технічної готовності   досягається за рахунок створення відповідної виробничо–технічної бази та реалізації нормативних витрат ресурсів на технічне обслуговування та ремонт автомобілів, тобто

,=1,2,…,N,    (8)

де - вартість нормативно-технічної бази  на - му проміжку часу;- норматив витрат на технічне обслуговування та ремонт автомобілів на - му проміжку часу.

Потреба в запасних частинах парків АТЗ та розміри резервів складських приміщень  повинні знаходитись у певному співвідношенні між собою, що, дає змогу своєчасно забезпечувати в повному обсязі потреби без надмірного накопичення запасів.

Нормативні витрати на забезпечення необхідного рівня технічної готовності автомобілів визначаються  виразом:

                         (9)

де  - нормативні витрати, необхідні для забезпечення необхідного рівня технічної готовності автомобілів на  - му проміжку часу; - чисельність автомобілів;  - норматив витрат для автомобілів - ої групи на  - му проміжку часу;  - пробіг автомобілів - ої групи на  - му проміжку часу;  - кількість гаражно-технологічного, металообробного, діагностичного та іншого обладнання, необхідного для забезпечення заданого рівня технічної готовності;  - вартість обладнання -го найменування; , - норматив амортизаційних нарахувань; - коефіцієнт інтенсивності використання обладнання -го найменування; - кількість автомобілів j-ї групи; -норматив пасивної частини виробничо-технічної бази, що припадає на один автомобіль j-ї групи.

Величина  включає нормативні витрати на заробітну плату технічного персоналу зайнятого ремонтом, витрати на запасні частини та експлуатаційні матеріали.

,                                          (10)

де , ,  - норматив витрат на заробітну плату, експлуатаційні матеріали та запасні частини для автомобілів j-го найменування на  - му проміжку часу;

, ,  - індекс зростання витрат на заробітну плату, експлуатаційні матеріали та запасні частини на - му проміжку часу.

При цьому критерієм ефективності управління використанням матеріальних ресурсів є величина відхилення корисної роботи від нормативу (заданого значення).

,                                                     (11)

де - робота яку підприємство здійснює для  забезпечення відповідного рівня логістичного сервісу в проектах перевезень вантажів.

З метою поліпшення процесу забезпечення  запасними частинами та експлуатаційними матеріалами проектів перевезень вантажів величину  можна визначити за допомогою виразу:

,               (12)

де - вартість виконаних робіт р-го найменування на і-му проміжку часу; - кількість виконаних робіт у середовищі функціонування процесів по ремонту та технічному обслуговуванню автомобілів на і-му проміжку часу; - заданий рівень рентабельності функціонування процесів.

Зміна обсягу перевезень вантажів в залежності від факторів, що його обумовлюють є інформаційно-методичною основою цільового планування і управління процесами забезпечення відповідного рівня логістичного сервісу в проектах перевезень вантажів.           

У четвертому розділі розроблено систему критеріїв вибору проектів (підпроектів) логістичного сервісу підвищення ефективності перевезень вантажів, розроблено критерії оцінки ефективності проектів перевезень.

Результатом створення проекту послуги — є в першу чергу концепція і опис процесу реалізації цієї концепції. Оскільки розробка і створення концепції логістичного сервісу і системи її надання невіддільні один від одного, доцільним є використання комплексного проектування у сфері  логістичних послуг. В наслідок чого, якість і ефективність логістичного сервісу повинні стати частиною проектування обслуговування і системи його здійснення.

Критерій вибору проектного рішення можна сформулювати наступним чином: проект вважається ефективним, якщо його прибутковість і ризик збалансовані в прийнятній для учасника проекту пропозиції і формалізовано записати у вигляді виразу:

           Ефективність   -го проекту = {Прибутковість;Ризик}.           (13)

Під прибутковістю проекту пропонується розуміти економічну категорію, що характеризує співвідношення результатів і витрат проекту. Дане визначення зовсім не вступає в суперечність з визначенням терміну “ефективність”, оскільки визначення поняття “ефективність”, як правило, дається для випадку повної визначеності, тобто коли друга координата – ризик, дорівнює нулю.

Ефективність   -го проекту = {Прибутковість;0}=Результат/Витрати.      (14)

Забезпечення ефективності  перевезень вантажів потребує розробки та реалізації  підпроектів логістичного сервісу. Ефективність цих підпроектів оцінюється за методом на основі оцінки  факторів  із  встановленням  критеріїв вибору ефективності реалізації  підпроектів.

По-перше, для різних підприємств складається єдиний список факторів, які впливають на операції логістичного сервісу. У відповідності цьому списку ставиться деяка впорядкована множина  де m - загальна кількість факторів.

По-друге, на основі візуального дослідження ситуації на кожному підприємстві що здійснює перевезення, складається єдиний список заходів, які впливають на встановлення причин і факторів, що ввійшли в множину . У  відповідність  цьому  списку можна поставити  деяку  впорядковану  множину , де k - кількість підпроектів, які вибрані для цього масиву із основного списку.

По-третє,    складається    матриця     розмірності    m - k,    де    - середньозважена оцінка впливу підпроектів на усунення причини чи фактору Еі.

      Після цього на кожну операцію логістичного сервісу складається дві матриці: матриця А та матриця Б.  Для  побудови  матриці А кожній операції   за участю вибраного підприємства ставиться у відповідності вектор.

Таблиця 1

Матриця А – формалізований опис

факторів логістичного сервісу

п/п

Операція логістичного сервісу

Витрати

Фактори, які зумовлюють проблемні ситуації щодо операцій логістичного сервісу в проектах перевезень

...

...

1

2

...

S

N

                      

    ,                                     (15)

де - сумарні витрати на s– послугу логістичного сервісу; , якщо s- послуга  не пов’язана з фактором ; , якщо s послуга пов’язана з фактором ;

m – загальна кількість причин і факторів які вплинули на процес наданння послуг логістичного сервісу.

Таблиця 2

Матриця Б – оцінка ефективності

вирішення підпроектів логістичного сервісу

п/п

Підпроекти логістичного сервісу

Фактори, які зумовлюють проблемні ситуації щодо операцій логістичного сервісу в проектах перевезень

Ефект

...

...

1

2

...

j

k

На основі формалізованого запису можна побудувати дискретну нелінійну функцію прогнозованої зміни сумарних витрат ∆R в результаті впровадження комплексу підпроектів логістичного сервісу, вираз (16).

,       (16)

де  =1 - підпроект  введено;  =0 - підпроект  не введено;

N – кількість наданих послуг за минулий період;

m - загальна кількість причин і факторів які вплинули на якість наданння послуг;

k – кількість можливих підпроектів для впровадження;

- вплив заходу  на усунення причин чи фактору ;

- сумарні витрати підприємства на логістичні послуги за період що розглядається.

Таблиця 3

Критерії вибору  комплексів  типових підпроектів логістичного сервісу підвищення ефективності перевезень

Критерій 1

Критерій 2

Критерій 3

Критерій 4

Досягнення заданого цільового показника шляхом впровадження підпроектів із мінімальною вартістю.

Досягнення максимального скорочення витрат при обмеженій вартості підпроектів.

Досягнення максимального ефекту підпроектів при їх обмеженій вартості

Досягнення максимальної ефективності підпроектів при їх обмеженій вартості.

де (%)- цільовий показник скорочення витрат в осередку; -обмеження вартості  комплексу підпроектів логістичного сервісу.

      Таким чином кожному комплексу підпроектів логістичного сервісу ставляться у відповідність чотири показники. Кожний із них є функцією, яка залежить від ефективності і вартості окремих підпроектів.

Алгоритм формування програм розвитку логістичного сервісу представлено на рис.6.

Рис.6. Алгоритм формування програм розвитку логістичного сервісу

ВИСНОВКИ

     На основі проведених досліджень в дисертаційній роботі отримані такі наукові результати:

 1.  Здійснено системний аналіз наукових праць і законодавчих актів щодо проблеми дослідження, який демонструє, що завдання з удосконалення логістичного сервісу в проектах перевезень вантажів не було предметом спеціального дослідження. Отже, це дало підстави вважати, що стан наукового опрацювання даної проблеми не можна вважати задовільним, а сама проблема потребує дослідження.
 2.  Аналіз існуючого стану розвитку транспортного комплексу та міжнародних зв’язків України вказує на можливість суттєвого збільшення експортного, імпортного та транзитного потенціалу у розвитку міжнародних перевезень вантажів за рахунок оновлення парків АТЗ, розвитку інфраструктури транспортного ринку та експедиційного обслуговування, покращення якості перевезень.       
 3.  Проведений аналіз методів, моделей, алгоритмів дозволив узагальнити методологію оптимізації управління проектами перевезень вантажів з метою забезпечення необхідного рівня логістичного сервісу.
 4.  Вдосконалення логістичного сервісу можливе на основі розробленої системної моделі управління проектами перевезень вантажів. В основу даної моделі покладено принципи інтеграції, індивідуалізації та інформатизації, реалізація яких скорочує тривалість виробничих циклів, підвищує продуктивність праці, оптимізує складування, транспортування, навантаження та розвантаження шляхом розробки технологічного процесу транспортно-виробничої та збутової системи; сприяє дотриманню вимог до технічного устаткування, матеріальних ресурсів, АТЗ; забезпечує інформаційний супровід операцій.
 5.  Розроблена модель раціонального управління парками АТЗ дозволяє підвищити ефективність процесів перевезень вантажів та надання логістичного сервісу вирішуючи задачі, які забезпечують необхідний рівень якості виробничих процесів та раціональне використання матеріальних ресурсів.
 6.  Розроблена методика визначення критеріїв вибору проектів(підпроектів) логістичного сервісу в проектах перевезень вантажів на основі побудови функції  скорочення витрат.
 7.  Сформовані критерії управління проектами перевезень вантажів враховують  відповідність  вимогам споживача та запровадження логістичного підходу,  забезпечення конкурентних переваг та комплексність проектування, системність проектування; єдність організаційного проектування та інформаційної достатності. Реалізація запропонованого підходу дає змогу удосконалити процедури проектного менеджменту у сфері організації перевезень вантажів.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті в наукових фахових виданнях

 1.  Бубела А.В. Вдосконалення міжнародних перевезень вантажів / А.В. Бубела // Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип.3. – К.:НТУ, 2006. с.127-131.
 2.  Рева С.В. Системні аспекти моніторингу міжнародних перевезень та шляхи їх вдосконалення / С.В.Рева, Н.Г.Авдєєва, А.В.Бубела // Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип.3. – К.:НТУ, 2006. с.276 – 279.
 3.  Левковець П.Р. Логістичні аспекти в проектах перевезень вантажів / П.Р.Левковець, І.М.Статник, А.В.Бубела // Вісник центрального наукового центру транспортної академії України. Окремий випуск.  2007. – с. 47 – 49.
 4.  Бубела А.В. Основні аспекти логістичного сервісу / А.В.Бубела // Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип.4. – К.:НТУ, 2007.–  с.62 – 65.
 5.  Бубела А.В. Логістичний сервіс в проектах перевезень вантажів / А.В.Бубела // Вісник національного транспортного університету: В 2-х частинах: Частина 2– К.:НТУ, 2007.– Випуск 15. –  с.235 – 242.
 6.  Бубела А.В. Дослідження логістичного сервісу в проектах вдосконалення перевезень вантажів / А.В.Бубела // Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип.5. – К.:НТУ, 2008.–  с.48 – 53.
 7.  Левковець П.Р. Системні аспекти вдосконалення логістичного сервісу / П.Р.Левковець, М.М.Мороз, А.В.Бубела, А.В.Лабута // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. Частина 2. – Вип.5/2008 (52). Кременчук: КДПУ, 2008., с. 108-111.
 8.  Бубела А.В. Основні фактори вдосконалення ефективності логістичного сервісу / А.В.Бубела // Вісник національного транспортного університету: В 2-х частинах: Частина 2– К.:НТУ, 2008.– Випуск 17. –  с.223 – 226.
 9.  Бубела А.В. Моделювання процесів логістичного сервісу в проектах перевезень вантажів / А.В.Бубела // Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип.6. – К.:НТУ, 2009.–  с.54 – 57.
 10.  Мельниченко О.І. Моделювання впливу задач логістичного сервісу на кінцевий результат функціонування логістичних систем / О.І.Мельниченко, А.В.Бубела // Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип.8. – К.:НТУ, 2011.–  с.144 – 146.
 11.  Мельниченко О.І. Системні аспекти формування основних задач логістичного сервісу / О.І.Мельниченко, А.В.Бубела // Вісник національного транспортного університету: В 2-х частинах: Частина 2– К.:НТУ, 2010.– Випуск 21. –  с.105 – 108.

АНОТАЦІЯ

 Бубела А.В. Вдосконалення логістичного сервісу в проектах перевезень вантажів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами. Національний транспортний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Київ, 2011.

      У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення актуальної наукової задачі щодо вдосконалення логістичного сервісу в проектах перевезень вантажів на основі розробки критеріїв, моделей, алгоритмів.

Проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку транспортної галузі України, проведено аналіз структури вантажопотоків, визначено основні напрямки розвитку потенціалу систем логістичного сервісу в Україні. Розглянута структурна схема логістичного сервісу в проектах перевезень вантажів, на ґрунті якої ідентифіковано проблеми управління проектами логістичного сервісу та перевезень вантажів.

Визначено внутрішні та зовнішні фактори впливу на умови розроблення і реалізації проектів логістичного сервісу, запропоновано вдосконалення логістичного сервісу на основі розробленої системної моделі управління проектами перевезень. Розроблено методологічні аспекти оптимізації управління проектами перевезень вантажів з метою забезпечення необхідного рівня логістичного сервісу.

Запропоновано математичну модель раціонального управління парками АТЗ, розроблено модель управління раціональним використанням матеріальних ресурсів в проектах перевезень.

Запропоновано критерії вибору проектів  логістичного сервісу, критерії оцінки ефективності проектів перевезень.

Ключові слова: метод, модель, алгоритм, критерій, проект, логістичний сервіс.

АННОТАЦИЯ

 Бубела А.В. Усовершенствование логистического сервиса в проектах перевозок грузов.Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.13.22 - управление проектами и программами. Национальный транспортный университет Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, Киев, 2011.

В диссертации представлено теоретическое обобщение и новое решение актуальной научной задачи относительно совершенствования логистического сервиса в проектах перевозок грузов на основе разработки критериев, моделей, алгоритмов.  

Проанализировано современное состояние и тенденции развития транспортной отрасли Украины, проведен анализ структуры грузопотоков, определены основные направления развития потенциала систем логистического сервиса в Украине. Рассмотрена структурная схема логистического сервиса в проектах перевозок грузов, на основе которой идентифицированы проблемы управления проектами логистического сервиса и перевозок грузов.

Определены внутренние и внешние факторы влияния на условия разработки и реализации проектов логистического сервиса, предложено усовершенствование логистического сервиса на основе разработанной системной модели управления проектами перевозок. Разработаны методологические аспекты оптимизации управления проектами перевозок грузов с целью обеспечения необходимого уровня логистического сервиса, которые заключаются в прогнозировании величины дохода в зависимости от объема предоставленных услуг логистического сервиса, а так же в определении  зависимости объема  услуг логистического сервиса и объема перевозок .

Предложена математическая модель взаимосвязи основных показателей технического потенциала проектно-ориентированных предприятий автомобильного транспорта, которая является основой для оптимизации мощностей парка АТC по перевозке, разработана модель управления рациональным использованием материальных ресурсов в проектах перевозок.

Предложены критерии выбора проектов логистического сервиса направленных на увеличение эффективности перевозок грузов, критерии оценки эффективности проектов перевозок.

Ключевые слова: метод, модель, алгоритм, критерий, проект, логистический сервис.

ANNOTATION

Bubela А.V. Improving logistics service in projects transport of goods.–Manuscript.

Dissertation on gaining of scientific degree of candidate of engineering sciences inspeciality05.13.22 – project management and programs. The National transport university of Ministry of education and science, youth and sports of Ukraine, Kyiv, 2011.

The thesis presents a new theoretical synthesis and actual scientific problem solving to improve the logistics services in transport of goods projects through the development of criteria, models, algorithms.

Reviews the current state and trends in the transport industry of Ukraine, the analysis of the structure of goods traffics, the main areas of capacity building systems logistics services in Ukraine. The structural scheme of logistics services in transport of goods projects, on the basis of which identified problems in project management logistics and transport of goods service was examined.

The internal and external factors of influence are certain on the terms of development and realization of projects of logistic service, perfection of logistic service is offered on the basis of the worked out system case of transportations projects frame. The methodological aspects of optimization of project transport of goods to ensure the required level of logistics service.

A case the rational use of material resources frame is worked out in the projects of transportations, the mathematical model of intercommunication of basic indexes of technical potential of the project-oriented enterprises of motor transport is offered, that is basis for optimization of transport possibility of park.

The criteria of selecting projects of logistics service of increase of efficiency of goods transport, criteria of estimation of efficiency of transport projects, are offered.

Key words: method, model, algorithm, criteria, project, logistics service.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

62643. Техника передачи мяча двумя руками от груди после ведения на месте, в шаге 110.84 KB
  Стоя ноги вместе руки на поясе стоя ноги на ширине плеч руки согнуты в локтях перед грудью стоя ноги на ширине плеч руки в стороны кисти сжаты в кулак стоя ноги на ширине плеч руки на поясе.
62647. Первые кругосветные путешествия 21.7 KB
  Дети кто знает что такое путешествие А кто ни будь из вас сам путешествовал И куда Как долго вы туда добирались А на чем А знаете что когда-то путешествие длилось 23 года и путешествовали на кораблях 3. Кругосветное путешествие это путешествие вокруг земного шара.
62650. Здоровые зубы – здоровью любы 852.17 KB
  Что больше всего привлекает ваше внимание в этот момент Зубы У этих улыбающихся людей ослепительные красивые улыбки Это потому что у них здоровые а значит красивые зубы. Однако просмотрев эти фотографии мы можем убедиться что не на всякие зубы приятно смотреть.
62651. Системный блок и его «начинка» 19.55 KB
  Цели: Образовательные: познакомить с системным блоком познакомить с внутренней комплектацией системного блока Развивающие: развивать умение разбираться в названия начинки системного блока.