65740

СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ТА НЕСПЕЦИФІЧНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ У ТВАРИН ЗА ДІЇ ПРОБІОТИКІВ БПС 44 ТА БПС Л

Автореферат

Биология и генетика

Мета роботи: зясувати вплив пробіотичних препаратів БПС44 та БПСЛ на стан антиоксидантної системи та неспецифічну резистентність молодняку великої рогатої худоби ВРХ та свиней; встановити фактори антагоністичної дії штамів бактерій компонентів пробіотиків.

Украинкский

2014-09-23

227.5 KB

3 чел.

PAGE  19

ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН НААН

АГЕЄВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК 636.087.8:577.125.8:57.083.3:579.264

СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ТА НЕСПЕЦИФІЧНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ У ТВАРИН ЗА ДІЇ ПРОБІОТИКІВ БПС44 ТА БПСЛ

03.00.04 — біохімія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук

Львів — 2011


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті сільськогосподарської мікробіології

Національної академії аграрних наук України.

Науковий керівник — кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
Дерев’янко Станіслав Васильович,
Інститут сільськогосподарської мікробіології НААН,
заступник директора з наукової роботи.

Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук,

старший науковий співробітник
Вудмаска Ігор Васильович,
Інститут біології тварин НААН,
завідувач лабораторії живлення ВРХ;

доктор сільськогосподарських наук, професор
Цехмістренко Світлана Іванівна,
Білоцерківський національний аграрний університет,
завідувач кафедри органічної та біологічної хімії.

Захист відбудеться 05 квітня 2011 р. о 10 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 в Інституті біології тварин НААН

за адресою: 79034, Львів, вул. Василя Стуса, 38.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту біології тварин НААН за адресою: 79034, Львів, вул. Василя Стуса, 38.

Автореферат розісланий 04 березня 2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради        О. І. Віщур


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. За постійного впливу факторів довкілля в організмі тварин активуються процеси пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ). Протидіє цьому антиоксидантна система, яка включає низку ферментів та інших біологічно активних речовин (Барабой В. А., 1992). У практиці ведення тваринництва для корекції антиоксидантного стану тварин застосовують препарати на основі селену, низку інших синтетичних речовин та вітаміни з антиоксидантними властивостями (Куртяк Б. М., 2004; Данченко О. О., 2004). Введення до раціону тварин антиоксидантів позитивно впливає на біохімічні процеси в організмі (Abubakar M. G., 2004; Цехмістренко С. І., 2008; Голова Н. В., Вудмаска І. В., 2010).

Імунна система, що включає неспецифічні та специфічні фактори, захищає організм від хвороботворних агентів (Квачов В. Г., 1996; Чумаченко В. В., 2004). Вітчизняний ринок пропонує для імунокорекції як синтетичні препарати, так і виділені з природних джерел біологічно активні речовини (Спивак Н. Я., 1999; Віщур О. І., 2003). Разом з тим, для лікування і профілактики захворювань сільськогосподарських тварин застосовують препарати на основі живих мікробних клітин — пробіотики (Карташова В. М., 1999; Бокун А. А., Дерев’янко С. В., 2002). Їх ефективність обумовлена високою антагоністичною та ферментативною активністю виробничих штамів мікроорганізмів (Смирнов В. В., 2002; Дерев’янко С. В., 2004).

Проте у вітчизняній та закордонній літературі зустрічаються лише поодинокі відомості щодо здатності пробіотичних бактерій підтримувати окисно-відновний баланс в організмі на фізіологічному рівні (Ушкалов В. О., 2005) та корегувати показники неспецифічної резистентності (Квасников Е. И., 1992; Кудрявцев В. А., 1996; Olivares M., 2006), тому ці питання потребують детальнішого вивчення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконувались як складова частина тематичних планів Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН за завданням 28.02.15-030 «Вивчити імунобіологічні властивості пробіотичних препаратів та їх вплив на організм сільськогосподарських тварин і розробити рекомендації з їх застосування» (номер держреєстрації 0106U004280) НТП НААН № 28 «Фізіолого-біохімічні основи збереження здоров’я та високої продуктивності тварин», де дисертант досліджував вплив пробіотиків на антиоксидантну систему та неспецифічну резистентність молодняку тварин.

Мета роботи: з’ясувати вплив пробіотичних препаратів БПС44 та БПСЛ на стан антиоксидантної системи та неспецифічну резистентність молодняку великої рогатої худоби (ВРХ) та свиней; встановити фактори антагоністичної дії штамів бактерій — компонентів пробіотиків.

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:

– вивчити вплив пробіотичних препаратів БПС44 та БПСЛ на стан антиоксидантної системи молодняку ВРХ та свиней;

– з’ясувати дію зазначених пробіотиків на неспецифічну резистентність тварин;

– дослідити антагоністичні властивості пробіотичних штамів бактерій — компонентів препаратів БПС44 та БПСЛ — по відношенню до патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів.

Об’єкт дослідження: стан антиоксидантної системи та неспецифічна резистентність молодняку ВРХ і свиней, антагоністична активність пробіотичних штамів бактерій.

Предмет дослідження: вплив пробіотичних препаратів БПС44 і БПСЛ на активність антиоксидантних ферментів і рівень продуктів ПОЛ у крові, клітинну та гуморальну ланки неспецифічної резистентності; біологічно-активні метаболіти, що обумовлюють антагоністичну дію пробіотичних штамів бактерій.

Методи дослідження. При виконанні поставлених завдань використовувалися біохімічні (спектро- та фотоколориметрія), імунологічні та серологічні, мікробіологічні (мікроскопія, культивування бактерій), методи кількісного аналізу (титриметрія), математичні та біометричні методи.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведені комплексні дослідження особливостей функціонування антиоксидантної системи та неспецифічної резистентності молодняку сільськогосподарських тварин за дії пробіотичних препаратів БПС44 та БПСЛ. Встановлена можливість їх застосування для корекції стану антиоксидантної системи та неспецифічної резистентності молодняку великої рогатої худоби та свиней; показано, що ці пробіотики виявляють суттєвий вплив на антиоксидантну систему молодняку сільськогосподарських тварин, а також сприяють активації клітинної та гуморальної ланок неспецифічної резистентності тварин. Вперше виявлено кореляцію між показниками антиоксидантної системи та факторами неспецифічної резистентності за дії пробіотичних препаратів. Розроблено спосіб корекції стану антиоксидантної системи молодняку великої рогатої худоби та свиней, новизна якого підтверджена патентом України на корисну модель (Пат. № 46985).

Практичне значення одержаних результатів. За результатами проведених досліджень розширено сферу застосування пробіотичних препаратів. Одержані результати покладені в основу розділу про застосування пробіотичних препаратів для корекції антиоксидантної системи та неспецифічної резистентності молодняку сільськогосподарських тварин, який увійшов до методичних рекомендацій щодо системи застосування пробіотичних препаратів у тваринництві. Внесено зміни до нормативної документації на пробіотичний препарат БПС44 (ТУ У 24.4-00497360-691-2003), у яких останній рекомендовано для застосування з метою корекції неспецифічної резистентності тварин.

Особистий внесок здобувача. Планування, підготовка та постановка дослідів на сільськогосподарських тваринах, відбір зразків крові, її дослідження здобувач проводив самостійно у лабораторії пробіотиків Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН. Дослідження інтерфероногенної активності пробіотичних штамів проводилося на базі відділу проблем інтерферону та імуномодуляторів Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України під керівництвом завідуючого відділу, член-кор. НАН України, д. б. н., проф. Співака Миколи Яковича. Пошук та опрацювання наукової літератури, аналіз та узагальнення результатів, математичну обробку даних виконано самостійно. Планування напрямків досліджень, обговорення та інтерпретація одержаних результатів здійснено під керівництвом к. б. н., с. н. с., заст. директора з наукової роботи Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН Дерев’янка Станіслава Васильовича. Розрахунки економічної ефективності застосування пробіотичних препаратів здійснювалися з допомогою к. е. н. Халепа Юрія Миколайовича.

Апробація результатів дисертації. Результати роботи були представлені на міжнародних наукових та науково-практичних конференціях «Мікробні біотехнології» (Одеса, 2006), «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва» (Львів, 2007; 2008), «Стан, проблеми та перспективи розвитку сучасної аграрної науки і практики» (Львів, 2010); міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях молодих вчених «Молоді вчені у вирішенні проблем аграрної науки і практики» (Львів, 2009), «Молодь та поступ біології» (Львів, 2007), «Сільськогосподарська мікробіологія: здобутки і проблеми» (Чернігів, 2006; 2007; 2008), «Сучасні аспекти ведення сільського господарства» (Прогрес, 2008), «Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва» (Київ, 2009), «Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві» (Чернігів, 2009); щорічному конкурсі експериментальних робіт молодих дослідників «Молодь та сучасні проблеми мікробіології і вірусології» (Київ, 2006; 2008); на засіданнях Вченої Ради Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН (Чернігів, 2005–2009 рр.) та Координаційно-методичної ради НМЦ «Фізіологія тварин» (Інститут біології тварин НААН, Львів, 2006–2009 рр.).

Публікації. За матеріалами досліджень опубліковано 11 наукових праць, з них 5 статей у наукових виданнях, затверджених ВАК України як фахові, 1 патент України на корисну модель, 1 методичні рекомендації, 4 тези у матеріалах конференцій.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена на 185 сторінках друкованого тексту (основна частина — 128 сторінок), складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків, пропозицій виробництву, списку використаної літератури, 8 додатків. Робота ілюстрована 13 таблицями (5 сторінок) та 33 рисунками (16 сторінок). Бібліографічний список містить 259 першоджерел, з них 194 праці українською та російською мовами, 65 праць — іншими мовами.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Огляд літератури

У цьому розділі висвітлено наявні у літературі дані щодо досліджень антиоксидантної та імунної систем, розробки пробіотичних препаратів; показана провідна роль цих систем організму у підтриманні біохімічного та антигенного гомеостазу. Розглянуто сучасні методи корекції стану антиоксидантної та імунної систем сільськогосподарських тварин.

Матеріали і методи досліджень

У дослідах використовували однокомпонентний бацилярний препарат субтиліс БПС44 (реєстраційне посвідчення № 215404025406 від 24.11.2006 р.), виготовлений на основі штаму бактерій Bacillus subtilis 44р (депонований у Депозитарії Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів 17.05.2002 р. за № 141) та двокомпонентний бацилярний препарат субтиліс-лакто БПСЛ, до складу якого входять штами бактерій B. subtilis В3 та Lactobacillus plantarum L5 (депоновані у Депозитарії ДНКІБШМ 23.06.2009 р. за № 480 та 479 відповідно). При дослідженні фагоцитарної активності клітин крові і визначенні концентрації лізоциму як тест-культури використовували штами бактерій Staphylococcus aureus 23 і Micrococcus lysodeikticus 4/7 з колекції Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН. При визначенні концентрації інтерферону використовували перещеплювану культуру клітин нирки ембріону свині (СНЕВ) та чутливий до інтерферону штам вірусу везикулярного стоматиту (ВВС) Indiana № 7, для стимуляції інтерфероногенезу in vitro — вірус хвороби Ньюкасла (ВХН) штаму «Канзас» з колекції Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України.

У дослідах було використано 36 телят віком 6–8 місяців, 36 поросят віком 2–3 місяці та 120 білих мишей. Дослідження впливу пробіотичних препаратів на ан-тиоксидантну систему та неспецифічну резистентність сільськогосподарських тва-рин проводили на молодняку ВРХ української червоно-рябої молочної породи віком 6–8 місяців (досліди І і ІІ) та на молодняку свиней породи велика біла віком 2–3 місяці (досліди ІІІ і ІV). Інтерфероногенні та лізоцимстимулювальні властивості пробіотичних штамів бактерій вивчали на самцях білих мишей вагою 14–16 г (досліди V і VІ).

У кожному з дослідів на молодняку ВРХ та свиней формували 3 групи-аналоги по 6 тварин у кожній: контрольна група та 2 дослідних. Тварини дослідних груп разом з кормом отримували препарати БПС44 та БПСЛ у добових дозах: для телят — 20 млрд., для поросят — 4 млрд. життєздатних клітин на тварину, 7 днів поспіль з наступною 7денною перервою. Досліди тривали по 6 тижнів. На початку та наприкінці дослідів проводили зважування тварин та відбір зразків крові (у телят кров відбирали з яремної вени, у поросят — з вушної). У дослідах на білих мишах формували 4 групи по 15 тварин у кожній: контрольна (інтактні) та три дослідних (одноразово перорально вводили досліджувані штами бактерій у дозі 5 · 108 клітин). Через 6, 24 та 48 год. після введення бактерій у 5 тварин з кожної групи брали зразки крові та отримували сироватку.

Активність супероксиддисмутази (СОД) визначали за ступенем гальмування реакції відновлення нітросинього тетразолію (Дубинина Е. Е., 1983), активність каталази — за комплексоутворенням гідроген пероксиду з амоній молібдатом (Королюк М. А., 1988). Визначення вмісту білкових сульфгідрильних груп здійснювали методом йодометрії (Фоломеев В. Ф., 1981). Вміст гідропероксидів ліпідів (ГПЛ) визначали за їх здатністю окислювати іони Fe2+ (Романова Л. А., 1977), концентрацію кінцевих продуктів ПОЛ — за їх реакцією з тіобарбітуровою кислотою (ТБК; Стальная И. Д., 1977). Значення фактору антиоксидантного стану (показника, що відображає загальні тенденції зміщення окисно-відновної рівноваги в організмі у бік відновлення) розраховували за формулою (Чевари С., 1991). Концентрацію білка визначали за біуретовою реакцією (Кондрахин И. П., 1985).

Активність фагоцитозу клітин крові визначали з використанням золотистого стафілококу (Кост Е. А., 1974). Співвідношення білкових фракцій сироватки крові визначали нефелометричним методом (Блинов Н. И., 1985), загальну концентрацію імунних білків сироватки крові — у цинк-сульфатному тесті (ЦСТ; Блинов Н. И., 1985). Рівень інтерферону визначали за інгібуванням цитопатичної дії ВВС (Вихоть Н. Е., 1989), концентрацію лізоциму у сироватці крові та центрифугаті культуральної рідини — нефелометричним методом (Лабинская А. С., 1978). Антагоністичну активність пробіотичних штамів бактерій визначали методом перпендикулярних штрихів (Егоров Н. С., 1986), загальну концентрацію кислот у культуральній рідині — методом прямого кислотно-лужного титрування, вміст органічних кислот — методом диференційної відгонки (Петухова Е. А., 1989).

Для статистичної обробки результатів та визначення економічної ефективності застосовували математичні методи (Лакин Г. Ф., 1990).

Результати досліджень та їх обговорення

Стан антиоксидантної системи молодняку сільськогосподарських тварин за впливу пробіотиків БПС44 і БПСЛ. За дії обох пробіотиків у плазмі крові молодняку ВРХ зростає активність СОД відносно контролю на 45 та 25 % (< 0,01), в еритроцитах — на 55 та 45 % (< 0,001) відповідно. Підвищена активність цього ферменту блокує ініціацію нових ланцюгів реакцій ПОЛ.

Встановлена відмінність впливу препаратів БПС44 та БПСЛ на активність каталази: якщо однокомпонентний препарат БПС44 не призводить до істотних змін її активності, то двокомпонентний пробіотик БПСЛ викликає зростання активності каталази плазми крові на 45 % (< 0,001). На відміну від плазми крові, в еритроцитах телят, які отримували обидва пробіотичні препарати, спостерігається деяке зниження активності каталази (табл. 1).

Таблиця 1

Показники стану антиоксидантної системи крові молодняку ВРХ за впливу пробіотичних препаратів (M ± m, n = 6)

Показники

Група тварин (препарат)

Плазма крові

Еритроцити

Активність супер-оксиддисмутази, од./мг білка

контрольна (інтактні)

0,66±0,04

1,24±0,06

дослідна-1 (БПС-44)

0,97±0,01***

1,91±0,12***

дослідна-2 (БПС-Л)

0,81±0,03**

1,81±0,09***

Активність каталази, нмоль Н2О2/(с·мг білка)

контрольна (інтактні)

0,0038±0,0003

0,57±0,06

дослідна-1 (БПС-44)

0,0040±0,0004

0,39±0,04*

дослідна-2 (БПС-Л)

0,0055±0,0003***

0,39±0,03**

Білкові HS-групи, нмоль/мг білка

контрольна (інтактні)

3,20±0,25

0,87±0,17

дослідна-1 (БПС-44)

3,22±0,39

1,47±0,25*

дослідна-2 (БПС-Л)

3,18±0,41

1,45±0,15*

Вміст гідропе-роксидів ліпідів, од./мг білка

контрольна (інтактні)

0,021±0,005

0,087±0,022

дослідна-1 (БПС-44)

0,010±0,003*

0,002±0,001***

дослідна-2 (БПС-Л)

0,006±0,002**

0,008±0,005**

Вміст ТБК-активних продуктів,
нмоль/мг білка

контрольна (інтактні)

0,032±0,005

0,046±0,012

дослідна-1 (БПС-44)

0,023±0,002*

0,019±0,004*

дослідна-2 (БПС-Л)

0,018±0,002**

0,013±0,003**

Значення фактору антиоксидантного стану

контрольна (інтактні)

0,08±0,01

18,42±4,27

дослідна-1 (БПС-44)

0,18±0,02***

43,73±7,16**

дослідна-2 (БПС-Л)

0,25±0,02***

64,14±20,72*

Примітка. Тут і в табл. 2 вірогідна відмінність даних від контролю: * — p < 0,05, ** — p < 0,01, *** — p < 0,001.

Щодо первинних продуктів ПОЛ — ГПЛ — то їх вміст вірогідно зменшується порівняно з контролем за дії як однокомпонентного препарату БПС-44, так і двокомпонентного БПСЛ на 0,011–0,015 одиниць оптичної густини у плазмі (< 0,05) та на 0,080–0,085 одиниць — в еритроцитах (< 0,01) порівняно з контролем. Обидва досліджувані пробіотики сприяють суттєвому зниженню концентрації кінцевих продуктів пероксидації ліпідів — МДА та інших ТБКактивних продуктів — у плазмі крові телят на 28 і 44 %, в еритроцитах — у 2,4 та 3,5 раза відповідно (< 0,05).

Зазнає змін фактор антиоксидантного стану, який у плазмі та в еритроцитах тварин дослідної групи, які отримували препарат БПС44, вірогідно перевищує контроль у 2–2,5 рази (< 0,01), препарат БПСЛ — у 3–3,5 рази (< 0,05).

У дослідах на молодняку свиней показані особливості впливу пробіотичних препаратів БПС44 та БПСЛ на окисно-відновну рівновагу у крові (табл. 2).

Так, порівняно з контролем обидва пробіотики обумовлюють підвищення активності СОД у плазмі крові на 16 і 34 % та концентрації HSгруп — у 2,5–4,5 рази; а в еритроцитах відзначається зростання її активності на 28 % лише за дії препарату БПСЛ (< 0,05). Така динаміка HSгруп опосередковано свідчить про активацію інших захисних ферментних систем, зокрема системи глутатіону.

За введення двокомпонентного препарату БПСЛ поросятам відбувається вірогідне зниження рівня ТБК-активних продуктів у плазмі та еритроцитах — на 24 та 41 %; концентрації ГПЛ — на 31 та 51 % відповідно (< 0,05), що сприяє зменшенню додаткового стресового навантаження на клітини макроорганізму. Застосування однокомпонентного препарату БПС44 суттєво не позначилося на вмісті продуктів пероксидації ліпідів у крові молодняку свиней.

Як наслідок підвищення активності антиоксидантних ферментів та зниження концентрації продуктів ПОЛ, значення фактора антиоксидантного стану у плазмі тварин обох дослідних груп перевищує контроль у 1,5–2,5 рази; в еритроцитах — на 40 % лише за дії двокомпонентного препарату БПСЛ.

Отже, у наших дослідженнях показано, що обидва пробіотичні препарати БПС44 та БПСЛ сприяють ефективному функціонуванню антиоксидантної системи крові молодняку ВРХ, на антиоксидантну систему молодняку свиней позитивно впливає лише двокомпонентний пробіотичний препарат БПСЛ. Отже, використання зазначених пробіотиків дозволяє не лише отримати більш здоровий та вгодований молодняк, але й запобігти несприятливому впливу на тварин таких факторів, як зміни умов утримання та годівлі, що досягається за рахунок підвищення адаптогенних можливостей організму шляхом модулюючого впливу пробіотиків на стан антиоксидантної системи тварин.

Таблиця 2

Показники стану антиоксидантної системи крові молодняку свиней за впливу пробіотичних препаратів (M ± m, n = 6)

Показники

Група тварин (препарат)

Плазма крові

Еритроцити

Активність супер-оксиддисмутази, од./мг білка

контрольна (інтактні)

1,21±0,19

1,58±0,10

дослідна-1 (БПС-44)

1,40±0,25

1,60±0,24

дослідна-2 (БПС-Л)

1,62±0,08*

2,03±0,18*

Активність каталази, нмоль Н2О2/(с·мг білка)

контрольна (інтактні)

0,0222±0,0039

1,56±0,29

дослідна-1 (БПС-44)

0,0249±0,0032

1,57±0,14

дослідна-2 (БПС-Л)

0,0294±0,0029

1,01±0,09

Білкові HS-групи, нмоль/мг білка

контрольна (інтактні)

0,39±0,40

2,65±0,34

дослідна-1 (БПС-44)

0,98±0,39

2,68±0,94

дослідна-2 (БПС-Л)

1,74±0,32**

2,06±0,43

Вміст гідропе-роксидів ліпідів, од./мг білка

контрольна (інтактні)

0,586±0,068

0,489±0,126

дослідна-1 (БПС-44)

0,534±0,148

0,454±0,077

дослідна-2 (БПС-Л)

0,407±0,036*

0,241±0,027*

Вміст ТБК-активних продуктів,
нмоль/мг білка

контрольна (інтактні)

0,176±0,015

0,109±0,021

дослідна-1 (БПС-44)

0,156±0,026

0,123±0,016

дослідна-2 (БПС-Л)

0,134±0,013*

0,064±0,004*

Значення фактору антиоксидантного стану

контрольна (інтактні)

0,15±0,03

23,49±4,37

дослідна-1 (БПС-44)

0,23±0,04

20,93±3,44

дослідна-2 (БПС-Л)

0,36±0,04***

32,28±3,72

Неспецифічна резистентність та білковий склад крові тварин за впливу пробіотиків БПС44 та БПСЛ. У дослідах, проведених на молодняку ВРХ, було встановлено суттєвий позитивний вплив пробіотичних препаратів на показники, що відображають загальну активність фагоцитозу клітин крові (рис. 1).

Так, препарат БПС44 сприяє зростанню фагоцитарної активності крові телят на 12 %, індексу перебігу фагоцитозу — на 15 %, елімінуючої здатності крові — на 19 % та інтенсивності поглинальної функції фагоцитів — на 11 % порівняно з контролем. Препарат БПСЛ зумовлює зростання фагоцитарної активності та індексу перебігу фагоцитозу на 9 % та елімінуючої здатності крові на 17 % порівняно з контролем (< 0,05).

  

Рис. 1. Фагоцитарна активність клітин крові молодняку ВРХ (А) та свиней (Б) за впливу пробіотичних препаратів (n = 6).

Примітки: а) тут і надалі вірогідна відмінність даних від контролю: * — p < 0,05,
** — p < 0,01, *** — p < 0,001; б) 1 — інтактні, 2 — БПС44, 3 — БПСЛ.

Фагоцитарна активність клітин крові поросят та інтенсивність їх поглинальної функції за впливу обох пробіотичних препаратів перевищують контрольні значення на 30 %, індекс перебігу фагоцитозу — на 50 %, елімінуюча здатність крові — на 38–43 % (< 0,01). Більш вираженим впливом на систему фагоцитозу молодняку свиней характеризується двокомпонентний пробіотик БПСЛ.

У дослідах на самцях білих мишей встановлено, що одноразове введення per os штамів бактерій — компонентів досліджуваних пробіотиків — у дозі 5·108 клітин викликало зростання рівня інтерферону в сироватці крові тварин усіх дослідних груп. Максимальний титр інтерферону (1:8–1:16) відмічався через 6 год. після введення, упродовж 24 год. він поступово знижувався (до 1:2–1:4), а через 2 доби після введення дослідним тваринам пробіотичних штамів не реєструвався (табл. 3).

Також отримані дані, які свідчать про неоднаковий лізоцимстимулювальний вплив досліджуваних штамів бактерій на організм тварин. Штам аеробних бацил, що є основою препарату БПС44, стимулює синтез лізоциму впродовж перших годин після застосування, проте його рівень зберігається менше 1 доби. Разом з тим, у пробіотичному препараті БПСЛ суттєвим стимулювальним впливом на лізоцимну активність крові тварин характеризується штам бактерій L. plantarum L5, який підвищує рівень лізоциму у крові тварин більше, ніж у 2 рази (< 0,01) і цей ефект зберігається довше за 2 доби після введення (рис. 2).

Таблиця 3

Титр інтерферонів, утворених in vivo у сироватці крові білих мишей (n = 5)

Групи тварин

(введені per os пробіотичні штами)

Час після введення, год.

6

24

48

Контрольна (інтактні)

0

0

0

Дослідна-1 (Bacillus subtilis 44-р)

1:8–1:16

1:4

0

Дослідна-2 (Bacillus subtilis В3)

1:8

1:2–1:4

0

Дослідна-3 (Lactobacillus plantarum L5)

1:16

1:4

0–1:2

При вивченні впливу пробіотичних препаратів БПС44 та БПСЛ на вміст білкових фракцій та загальну концентрацію імунних білків сироватки крові молодняку ВРХ встановлено, що пробіотик БПС44 зумовлює вірогідне зниження у сироватці крові частки γглобулінів на 18,6 %, αглобулінів — на 46,2 %, зростання альбумінів на 13,7 % порівняно з контролем. Препарат БПСЛ не призводить до суттєвих змін у співвідношенні глобулінів, окрім βглобулінів, які зростають на 16 % порівняно з контролем. Як наслідок таких змін за дії обох пробіотиків у сироватці крові телят спостерігається певне зниження загальної концентрації імунних білків — на 9,1–12,5 % порівняно з контролем (рис. 3).

Аналогічну тенденцію спостерігали і в дослідах на молодняку свиней. Так, у сироватці крові поросят, які отримували пробіотичний препарат БПС-44, вірогідно знижувалася частка γглобулінів на 21,8 % порівняно з контрольною групою тварин. Частка αглобулінів зростає на 26,9 %, а рівень βглобулінів та альбумінів суттєво не відрізняється від контролю. Двокомпонентний пробіотичний препарат БПСЛ не викликає суттєвих змін у частках альбумінів, β- та γглобулінів, зумовлюючи збільшення відносно контролю частки αглобулінів на 13,9 % (< 0,05). Як наслідок, за дії пробіотику БПС44 у сироватці крові поросят спостерігається певне зниження загальної концентрації імунних білків — на 9,0 %, а за дії препарату БПСЛ — зростання на 11,5 % порівняно з їх концентрацією у сироватці крові тварин контрольної групи.

Зниження концентрації імунних білків опосередковано може свідчити про зменшення у макроорганізмі, зокрема у кров’яному руслі, кількості антигенів, проти яких переважно виробляються імунні білки — особливо із врахуванням того, що зниження вмісту імунних білків відбувається на фоні суттєвого стимулювання клітинної та гуморальної ланок неспецифічної резистентності.

  

Рис. 2. Концентрація лізоциму у сироватці крові тварин за впливу пробіотичних шта-мів бактерій (n = 5).

1 — інтактні, 2 — Bacillus subtilis 44-p; 3 — Bsubtilis В3; 4 — Lactobacillus plantarum L5.

Рис. 3. Концентрація загальних імунних білків сироватки крові тварин за впливу пробіотичних препаратів (ЦСТ, n = 6):

1 — інтактні; 2 — БПС44; 3 — БПСЛ.

Крім того, такі зміни показників гуморальної ланки (імунних білків) можуть бути обумовлені тим, що до складу досліджуваних пробіотичних препаратів входять штами бактерій, які продукують речовини з антибіотичними властивостями. Адже відомо, що потрапляння будь-яким шляхом до організму тварин антибіотиків призводить до зниження вмісту у крові імунних білків (Зажарська Н. Н., 2000; Смирнов В. В., 2001).

Отже, нашими дослідженнями розкрито суттєвий модулюючий вплив пробіотичних препаратів БПС44 та БПСЛ на неспецифічну резистентність молодняку сільськогосподарських тварин.

За застосування обох досліджуваних пробіотичних препаратів для молодняку як ВРХ, так і свиней, нами виявлена зворотна кореляція (-0,48 < r < -0,30) між неспецифічною резистентністю (активність фагоцитозу, інтерфероногенез, лізоцимна активність) та вмістом імунних білків, що узгоджується з літературними даними (Пінський О. В., 2004). Також виявлено кореляцію (0,27 < |r| < 0,99) між показниками клітинної ланки неспецифічної резистентності та стану антиоксидантної системи (активністю СОД і каталази, вмістом продуктів ПОЛ) молодняку сільськогосподарських тварин за дії досліджуваних пробіотиків.

Антагоністична активність пробіотичних штамів бактерій — компонентів пробіотиків. Пробіотичний штам молочнокислих бактерій Lactobacillus planta-rum L5, що входить до складу препарату БПСЛ, на живильному середовищі з 2 % глюкози проявляє високу антагоністичну активність до патогенних тест-культур, зона затримки росту останніх становить від 14,5 до 18,6 мм. Разом з тим, на середовищі без глюкози він виявляє нижчу антагоністичну активність (< 0,001), що свідчить про те, що його антагонізм зумовлений переважно утворенням органічних кислот. Щодо пробіотичних штамів Bacillus subtilis 44р та В3, то на середовищі без глюкози вони виявляють значну антагоністичну активність до патогенних культур із зонами затримки росту останніх 5–10 мм, що у 2–5 разів більше (< 0,05), ніж на середовищі з 2 %ним вмістом глюкози, що вказує на обумовленість їх антагоністичної активності антибіотичними речовинами, для синтезу яких не потрібно великої кількості легкодоступних джерел вуглеводів.

Встановлено, що склад середовища для культивування аеробних бацил практично не впливає на концентрацію лізоциму у культуральній рідині. Разом з тим, досліджуваний штам молочнокислих бактерій на середовищі з 2 %ним вмістом глюкози продукує лізоцим у 2,4 рази активніше, ніж на аналогічному середовищі без глюкози (< 0,01), чим теж пояснюється висока антагоністична активність штаму саме на МПА з 2 % глюкози (табл. 4).

Таблиця 4

Концентрація лізоциму у культуральній рідині після культивування досліджуваних пробіотичних штамів бактерій, мкг/см3 (М ± m, = 6)

Штами бактерій

Середовища (позначення)

МПБ

МПБ з 2 % глюкози

Bacillus subtilis 44-р

2,95±0,35

3,15±0,20

Bacillus subtilis B3

2,65±0,25

2,40±0,15

Lactobacillus plantarum L5

5,30±0,65

12,65±1,05**

Примітка. Вірогідна різниця порівняно з відповідним середовищем без глюкози: ** — p < 0,01.

Прирости живої маси та економічна ефективність за застосування пробіотиків БПС44 та БПСЛ. Середньодобові прирости живої маси телят, які отримували пробіотик БПС44, були на 19,4 % більші (< 0,05), ніж у тварин контрольної групи, а пробіотик БПСЛ — на 23,3 % (< 0,01). У поросят, яким згодовували препарат БПС44, середньодобові прирости були на 15,4 % (< 0,05) більшими порівняно з контролем, а за застосування препарату БПСЛ — перевищували контроль на 21,4 % (< 0,05).

Використання пробіотиків БПС44 та БПСЛ у вирощуванні телят сприяє значному росту показників прибутковості виробництва. Показники окупності додаткових витрат становили: для препарату БПС44 — 142,5 %, для препарату БПСЛ — 146,6 %. Щодо аналогічних розрахунків для молодняку свиней, то у цьому випадку прибуток від застосування препарату БПС44 становить 36,6 грн./гол., а окупність витрат, пов’язаних із його застосуванням у вирощуванні поросят становить 554,5 %. За застосування препарату БПСЛ прибуток від згодовування препарату молодняку свиней становив 53,7 грн./гол., а окупність додаткових витрат — 716,0 %.

ВИСНОВКИ

1. З’ясовано особливості стану антиоксидантної системи крові та неспецифічної резистентності молодняку тварин за впливу пробіотичних препаратів БПС44 та БПСЛ, визначено фактори, що обумовлюють антагоністичну активність штамів бактерій — компонентів пробіотиків.

2. Пробіотичні препарати БПС44 та БПСЛ викликають підвищення активності антиоксидантних ферментів крові молодняку ВРХ та свиней на 30–55 % (< 0,01) за одночасного зниження вмісту токсичних продуктів пероксидного окиснення ліпідів у 1,5–3,5 рази (< 0,05).

3. Обидва пробіотичні препарати на 10–50 % (< 0,01) активують фагоцитарну активність клітин крові молодняку сільськогосподарських тварин та сприяють продукції ендогенного інтерферону і лізоциму.

4. Пробіотики БПС44 та БПСЛ викликають зниження концентрації γглобулінів та загальних імунних білків у сироватці крові молодняку дослідних тварин на 9–22 % (< 0,05).

5. Вперше виявлено кореляцію між показниками стану антиоксидантної системи крові (активністю СОД і каталази, вмістом продуктів ПОЛ) та факторами неспецифічної резистентності організму тварин за впливу обох досліджуваних пробіотичних препаратів (0,27 < |r| < 0,99).

6. Встановлено, що антагоністична активність молочнокислих бактерій штаму Lactobacillus plantarum L5 зумовлюється продукцією молочної кислоти та лізоциму, штамів аеробних бацил Bacillus subtilis В3 та 44р — антибіотичних речовин та частково органічних кислот і лізоциму.

7. Виявлено збільшення приростів живої маси молодняку ВРХ та свиней за дії досліджуваних препаратів на 15,4–23,3 %, що забезпечує високу окупність пов’язаних із застосуванням пробіотиків БПС44 та БПСЛ додаткових витрат: 142,5–146,6 % для телят та 554,5–716,0 % для поросят.

ПРОПОЗИції виробництву

Рекомендовано застосування у тваринництві пробіотичних препаратів БПС44 та БПСЛ для підвищення резистентності молодняку сільськогосподарських тварин, його збереженості та здатності до адаптації за зміни умов утримання чи годівлі. Препарати згодовуються впродовж 4–6 тижнів, 7 днів поспіль з наступною 7денною перервою, один раз на добу у дозах: для телят — 20 млрд., для поросят — 4 млрд. життєздатних клітин. Пропонується при вирощуванні молодняку свиней використовувати пробіотичний препарат БПСЛ, а молодняку великої рогатої худоби — обидва пробіотики.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1. Вплив пробіотичних препаратів БПС-44 та БПС-Л на вміст імунних білків крові сільськогосподарських тварин / Агеєв В. О., Дерев’янко С. В., Дяченко Г. М., Божок Л. В., Прокопенко О. І. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. — 2007. — Т. 9, № 3. — Ч. 2. — С. 3–8. (Дисертантом проведено аналіз літератури, експериментальні дослідження: визначено вміст імунних білків, статистичний аналіз результатів, підготовлено матеріали до друку).

2. Антиоксидантний та імунний статус молодняку ВРХ за дії пробіотичних препаратів БПС-44 та БПС-Л / Агеєв В. О., Дерев’янко С. В., Дяченко Г. М., Божок Л. В., Прокопенко О. І. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. — 2008. — Т. 10, № 3. — Ч. 1. — С. 10–17. (Дисертантом проведено аналіз літератури, експериментальні дослідження: визначено стан антиоксидантної системи та неспецифічної резистентності телят, статистичний аналіз результатів, підготовлено матеріали до друку).

3. Стан антиоксидантної та імунної систем молодняку свиней за дії пробіотичних препаратів / Агеєв В. О., Дерев’янко С. В., Божок Л. В., Прокопенко О. І. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. — 2009. — Т. 11, № 2. — Ч. 1. — С. 3–8. (Дисертантом проведено експериментальні дослідження: визначено стан антиоксидантної системи та неспецифічної резистентності поросят, статистичний аналіз та інтерпретацію результатів, підготовлено матеріали до друку).

4. Вплив пробіотичних препаратів БПС-44 та БПС-Л на окисно-відновну рівновагу у крові телят / В. О. Агеєв, Г. М. Дяченко, С. В. Дерев’янко, Л. В. Божок // Мікробіол. журн. — 2010. — Т. 72, № 1. — С. 24–28. (Дисертантом проведено аналіз літератури, експериментальні дослідження: визначено показники стану антиоксидантної системи телят, статистичний аналіз результатів, підготовлено матеріали до друку).

5. Агеєв В. О. Фактори антагоністичної активності штамів бактерій — компонентів пробіотичних препаратів БПС44 та БПСЛ / Агеєв В. О., Дерев’янко С. В. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. — 2010. — Т. 12, № 2. — Ч. 1. — С. 3–9. (Дисертантом проведено експериментальні дослідження, визначено фактори, що зумовлюють антагоністичну активність пробіотиків, підготовлено матеріали статті до друку).

6. Пат. 46985 Україна, МПК(2009) 23 K 1/00, 12 N 1/20. Спосіб корекції стану антиоксидантної системи молодняку ВРХ та свиней / В. О. Агеєв, Г. М. Дяченко, С. В. Дерев’янко, Л. В. Божок, О. І. Прокопенко. — u 2009 08073, заявл. 31.07.2009 ; опубл. 11.01.2010, бюл. № 1. — 3 с. (Дисертантом проведено патентні дослідження, отримано патентоздатні результати експериментальних досліджень, підготовлено матеріали заявки на патент).

7. Система застосування пробіотичних препаратів у тваринництві (методичні рекомендації) / укл. Головко А. М., Дерев’янко С. В., Дяченко Г. М., Сорока В. І., Божок Л. В., Агеєв В. О., Халеп Ю. М., Труфанов О. В., Піщолка П. І., Прокопенко О. І. — Чернігів : Інститут сільськогосподарської мікробіології НААН, 2010. — 23 с. (Дисертантом написано розділ про застосування пробіотичних препаратів для корекції стану антиоксидантної системи та неспецифічної резистентності молодняку сільськогосподарських тварин).

8. Вплив бактерій виду Bacillus subtilis на неспецифічну резистентність організму / Тимошок Н. О., Агеєв В. О., Дерев’янко С. В., Співак М. Я. // Мікробні біотехнології : тези доповідей Міжнародної наукової конференції (11–15 вересня 2006 р.). — Одеса : Астропринт, 2006. — С. 161. (Дисертантом проведено експериментальні дослідження: визначено титр інтерферону та активність фагоцитів, статистичний аналіз результатів).

9. Застосування пробіотичних препаратів БПС-44 та БПС-Л для стимуляції неспецифічної резистентності організму сільськогосподарських тварин / Агеєв В. О., Дерев’янко С. В., Дяченко Г. М., Божок Л. В., Прокопенко О. І. // Сучасні аспекти ведення сільського господарства : матеріали ІІ науково-практичної конференції молодих вчених (23 січня 2008 р.). — Прогрес : ЧІАПВ УААН, 2008. — С. 76–78. (Дисертантом проведено експериментальні дослідження: визначено показники неспецифічної резистентності молодняку ВРХ і свиней, статистичний аналіз результатів, підготовлено матеріали статті до друку).

10. Антиоксидантний та імунний статус молодняку сільськогосподарських тварин за дії пробіотиків / Агеєв В. О., Дерев’янко С. В., Дяченко Г. М., Божок Л. В., Прокопенко О. І. // Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених (22–25 вересня 2009 р.). — К. : Інститут агроекології УААН, 2009. — С. 94–96. (Дисертантом проведено експериментальні дослідження: визначено показники стану антиоксидантної системи та неспецифічної резистентності молодняку ВРХ і свиней, статистичний аналіз результатів, підготовлено матеріали статті до друку).

11. Агеєв В. О. Особливості функціонування антиоксидантної та імунної систем молодняку сільськогосподарських тварин за впливу пробіотичних препаратів / Агеєв В. О. // Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві : матеріали VI наукової конференції молодих вчених (29–30 вересня 2009 р.). — Чернігів : ЦНТЕІ, 2009. — С. 21–24.

АНОТАЦІЇ

Агеєв В. О. Стан антиоксидантної системи та неспецифічна резистентність у тварин за дії пробіотиків БПС44 та БПСЛ. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.04 — біохімія. Інститут біології тварин НААН, Львів, 2011.

Дисертаційну роботу присвячено вивченню антиоксидантних, імуномодулюючих та антагоністичних властивостей пробіотичних препаратів.

Встановлено, що профілактичне застосування пробіотичних препаратів БПС44 та БПСЛ при вирощуванні молодняку великої рогатої худоби та свиней зумовлює підвищення активності антиоксидантних ферментів крові та зниження концентрації токсичних продуктів пероксидного окиснення ліпідів.

Обидва пробіотичні препарати сприяють активації фагоцитарної функції поліморфноядерних лейкоцитів крові та продукції ендогенного інтерферону і лізоциму на фоні зменшення γглобулінової фракції сироватки крові.

Виявлено кореляцію між факторами неспецифічної резистентності та показниками, що характеризують стан антиоксидантної системи організму молодняку сільськогосподарських тварин за впливу пробіотиків.

Встановлено фактори, що обумовлюють антагоністичну активність пробіотичних штамів бактерій — компонентів пробіотиків: для молочнокислих бактерій це продукція молочної кислоти та лізоциму, для аеробних бацил — переважно антибіотичних речовин.

Розроблено спосіб корекції стану антиоксидантної системи молодняку великої рогатої худоби та свиней, який захищено патентом України та методичні рекомендації щодо системи застосування пробіотичних препаратів у тваринництві, у яких рекомендовано застосовувати пробіотики для імунокорекції та корекції антиоксидантної системи сільськогосподарських тварин.

Ключові слова: пробіотичні препарати, велика рогата худоба, свині, антиоксидантна система, неспецифічна резистентність, антагоністична активність.

Агеев В. А. Состояние антиоксидантной системы и неспецифическая резистентность у животных при действии пробиотиков БПС44 и БПСЛ. — Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 03.00.04 — биохимия. Институт биологии животных НААН, Львов, 2011.

Диссертационная работа посвящена изучению антиоксидантных, иммуномодулирующих и антагонистических свойств пробиотических препаратов; комплексному исследованию особенностей функционирования антиоксидантной системы и неспецифической резистентности молодняка сельскохозяйственных животных под влиянием пробиотических препаратов БПС44 и БПСЛ.

Отмечено, что профилактическое применение пробиотических препаратов при выращивании молодняка крупного рогатого скота и свиней способствует повышению активности антиоксидантных ферментов крови (супероксиддисмутазы и каталазы) на 30–55 % при одновременном снижении концентрации токсичных продуктов пероксидного окисления липидов (гидропероксидов липидов и ТБКактивных продуктов, в т. ч. малонового диальдегида) в 1,5–3,5 рази. Такие изменения в антиоксидантной системе свидетельствуют об эффективном функционировании антиоксидантной системы молодняка животных под действием пробиотиков БПС44 и БПСЛ.

В случае молодняка КРС существенным позитивным влиянием на окислительно-восстановительный статус характеризуются оба исследуемых пробиотика; на состояние антиоксидантной системы молодняка свиней влияет только двухкомпонентный пробиотический препарат БПСЛ. Таким образом, в результате представленных исследований впервые установлена возможность применения для молодняка сельскохозяйственных животных пробиотических препаратов в качестве адаптогенов с целью уменьшения негативных последствий свободнорадикальных процессов, вызванных неблагоприятными факторами окружающей среды.

Оба исследуемых пробиотических препарата способствуют активации фагоцитарной функции полиморфноядерных лейкоцитов крови и продукции эндогенного интерферона и лизоцима на фоне уменьшения γглобулиновой фракции сыворотки крови. Это свидетельствует об активации клеточной и гуморальной составляющих неспецифической резистентности организма телят и поросят, а также указывает на профилактическое влияние применения пробиотических препаратов против инфекций не только бактериальной, но и вирусной природы.

В работе показаны корреляционные связи между факторами неспецифической резистентности и показателями, характеризующими состояние антиоксидантной системы организма молодняка сельскохозяйственных животных под действием пробиотиков.

Установлены факторы, обуславливающие антагонистическую активность пробиотических штаммов бактерий — компонентов исследуемых пробиотиков: для молочнокислых бактерий штамма Lactobacillus plantarum L5 это продукция молочной кислоты и лизоцима, штаммов аэробных спорообразующих бактерий Bacillus subtilis В3 и 44р — антибиотических веществ и частично органических кислот и лизоцима.

Снижение концентрации иммунных белков сыворотки крови животных, которое наблюдается при применении пробиотиков БПС44 и БПСЛ, коррелирует с продукцией антибиотических веществ пробиотическими штаммами бактерий — компонентами исследуемых препаратов.

Разработаны способ коррекции состояния антиоксидантной системы молодняку крупного рогатого скота и свиней, защищённый патентом Украины и методические рекомендации относительно системы применению пробиотических препаратов в животноводстве, в которых рекомендовано применять пробиотики с целью иммунокоррекции и коррекции антиоксидантной системы сельскохозяйственных животных.

Внедрение вышеуказанных пробиотических препаратов в сельскохозяйственное производство позволит повысить резистентность молодняка животных к инфекционным заболеваниям, его сохранность и способность к адаптации при изменениях условий содержания или кормления. Полученные результаты исследований позволяют рекомендовать при выращивании молодняка свиней использовать с этой целью пробиотический препарат БПСЛ, а молодняка крупного рогатого скота — оба исследуемых пробиотика.

Увеличение на 15,4–23,3 % приростов живой массы телят и поросят, которое наблюдается под действием исследуемых пробиотиков, определяет высокую рентабельность их применения при выращивании молодняку сельскохозяйственных животных.

Ключевые слова: пробиотические препараты, крупный рогатый скот, свиньи, антиоксидантная система, неспецифическая резистентность, антагонистическая активность.

Aheyev V. O. Effect of BPS44 and BPSL probiotics on antioxidant system and nonspecific resistance in the animals. — Manuscript.

The dissertation for a scientific degree of candidate of agricultural sciences in speciality 03.00.04 — biochemistry. Institute of Animal Biology, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Lviv, 2011.

The dissertation is devoted to studying of antioxidation, immunomodulation and antagonistic properties of probiotic drugs.

It have been pointed that preventive using of BPS44 and BPSL drugs for calves and piglets stimulated antioxidant blood enzymes activity and reduced the level of lipid peroxidation toxic product.

Both investigated probiotic grugs promoted the activation of polymorphonuclear leukocytes phagocytic function and production of endogenous interferon and lysozyme in the blood where as blood serum γglobulin fraction were reduced.

The correlations for calf nonspecific resistance factors and redox status parameters under probiotics influence were found.

The factors determined antagonistic activity of probiotics were established. For lactic bacteria this is production of lactate and lysozyme, for aerobic bacilli — mainly antibiotic substances.

Protected by Ukraine patent method for correction of calves and piglets antioxidant system and recommendations about usage system of probiotic preparations in animal husbandry for correction of immune status and antioxidant system of farm animals have been developed.

Key words: probiotic drugs, cattle, pigs, antioxidation system, nonspecific resistance, antagonistic activity.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54911. РОССИЯ ПРИ ПАВЛЕ I 109.5 KB
  Тип урока: комбинированный Цели урока: Образовательные: определить цели задачи осветить основные направления внутренней и внешней политики Павла I и подвести ее итоги; Воспитательные: указать на возможность негативных последствий изоляции ребенка Павла I от родителей постепенно формирующаяся враждебность по отношению к родителям неконтролируемая самостоятельность ожидание подходящего случая все изменить; вызвать сочувствие к судьбе простых людей крестьян и указать на то что облегчение жизни людей зачастую зависит от...
54912. Техники бесшажного хода. Техника одновременного одношажного хода 40.5 KB
  Проверить наличие спортивной одежды соответствие её погодным условиям и видам занятия Проверка исправности и комплектации. В2 одновременным бесшажным ходом 27 минут. 5минут 7минут 10минут 5минут Следим за правильным выполнением техники. Очистка и сдача лыж 5 минут 1 минута 2 минуты 1 минута 1 минута В одну шеренгу.
54913. Внешняя политика России в конце 19 – начале 20 вв. Русско-японская война 1904 – 1905 гг. 35 KB
  Актуализация ЗУН учащихся Задание. слайд 1 Вопросы классу: С чем ассоциируется связана в вашем сознании война Ответы учащихся Слово учителя: Перед нами проблемное задание: Как отразилась русско японская война в сознании российского народа слайд 2 На него вы попытаетесь ответить в конце урока. Слайды 34 Основные направления внешней политики России европейское и дальневосточное работа учащихся в тетрадях Задание: прочитайте материал учебника стр. Задание: Почему Япония стремиться к расширению своего влияния в Восточной...
54914. Гражданское общество и государство 36 KB
  Задачи Образовательная: сформировать представление учащихся о структуре и признаках гражданского общества; Развивающая: развивать умения учащихся анализировать тексты документов делать выводы составлять схемы; Воспитательная: Способствовать формированию у учащихся гражданского самосознания...
54915. Религия древних египтян 95 KB
  Тема урока класс: Религия древних египтян 5 А класс и 5 Б клас; Тип урока: урок повторения и проверки полученных ранее знаний получение новых знаний комбинированный.Вигасина Цели урока: 1. Этапы или ход урока: Время Этап урока Цель этапа урока Деятельность учителя Деятельность учеников 2 Орг.
54916. Портрет в музыке 45.5 KB
  Я а сейчас ребята мы поприветствуем друг друга чтоб подарить каждому однокласснику частичку своего тепла и дружелюбности. А сейчас ребята я спою вам небольшую песенку про вас. Подумайте как она может называться В каком классе вы учитесь Правильно Песенка называется Мы третьеклассники...
54918. Жизнь диких животных осенью 72 KB
  Цели: познакомить учащихся с подготовкой к зиме диких животных кроме насекомых и птиц показать связь изменений в жизни животных осенью с изменениями в живой и неживой природе и в мире растений; создать условия для приобретения новых знаний выявить общий уровень знаний о диких животных; расширить и углубить знания о диких животных и привести их в систему; выявить уровень усвоения понятий; обобщить знания детей по теме âЖизнь диких животных осеньюâ. Оборудование: кроссворд плакат; слова отгадки; иллюстрации диких...
54919. Иллюстрирование сказок А.С.Пушкина 61 KB
  Тип урока Комбинированный игровой Цель урока Выполнить: иллюстрацию к Сказке о рыбаке и рыбке А. Задачи Обучать учащихся умению выполнять иллюстрации к сказке передавать основные события произведения смысловую связь между предметами и героями в рисунке; формировать умение располагать лист бумаги по вертикали или по горизонтали в зависимости от замысла правильно выбирать размер изображения в листе...