65816

Недостатки произношения свистящих звуков «С» - «Сь», «З» - «Зь», «Ц» (сигматизм, парасигматизм)

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Правильная артикуляция: При произнесении свистящих звуков губы имеют тенденцию растягиваться в улыбке зубы сближены широкий кончик языка упирается в нижние резцы. Передняя часть спинки языка выгарбливается к верхним резцам при произнесении звука Ц она в первый момент образует смычку во второй щель.

Русский

2014-08-06

15.74 KB

5 чел.

5.Недостатки произношения свистящих звуков «С» - «Сь», «З» - «Зь», «Ц» (сигматизм,  парасигматизм).

Эти звуки относятся к группе свистящих по участию \ неучастию голосовых связок.

Правильная артикуляция:

При произнесении свистящих звуков губы имеют тенденцию растягиваться в улыбке, зубы сближены, широкий кончик языка упирается в нижние резцы. Передняя часть спинки языка выгарбливается к верхним резцам, при произнесении звука «Ц», она в - первый момент образует смычку, во - второй – щель. При произнесении всех остальных свистящих звуков образует щель, боковые края языка при произнесении всех свистящих звуков плотно прижаты к верхним боковым губам. Средняя часть спинки языка при произнесении мягких звуков «Сь», «Зь» - приподнята, при твердых «С», «З» - опущена. Мягкая неба поднята и всегда закрывает проход в носовую полость, голосовые складки при звонких свистящих «З» и «Зь» вибрируют и сомкнуты. При глухих «С», «Сь» - мягкий, «Ц» - разомкнутый.

Классификация вариантов нарушений:

  1.  Артикуляционно-фонетические нарушения: боковой, носовой, межзубный сигматизм. Механизм бокового сигматизма – одна из боковых частей  языка не примыкает к верхним боковым зубам. Механизм носового – мягкая неба не закрывает проход в носовую полость. Механизм межзубного- кончик языка просовывается между зубами.
  2.  Артикуляционно- фонематические: губно-зубной, презубный. Механизм губно- зубного – нижняя губа приближается к верхним резцам, тем самым образуя звук «Ф». Механизм презубного- кончик языка упирается в верхние зубы, образует звук «Т».
  3.  Акустико – фонематические нарушения: свистящий, шипящий. Механизм свистящего- выгарбливается средняя часть спинки языка, все свистящие звуки заменяются на «Сь». Механизм шипящего – широкий край языка поднимается к переднему краю твердого неба, происходит замены на парный шипящий.

Несмотря на то, что механизмы произношения звуков «С», «Сь», «З», «Зь», «Ц» - разные, артикуляция звуков настолько сложна, что независимо от варианта произношения работа проводится в полном объеме и направлена на :

  1.  развитие подвижности органов артикуляционного аппарата.
  2.  развитие силы мышц языка и мягкого неба.
  3.  развитие дыхания.
  4.  умение поднимать среднюю часть спинки языка.

Приемы:

Постановку свистящих звуков обычно начинают с глухого твердого «С», используют также механическую помощь. Для получения чистого произношения применяют двухэтапный метод постановки этого звука: вызывают межзубное произношение, чтобы избавиться от хлюпающего шума, а затем переводят язык в зазубное положение. Звук  «Ц» ставиться от звука «Т», при опущенном кончике языка к нижним резцам и прижатой к верхним резцам передней части спинки языка.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68238. Пoлiтична та екoнoмiчна iнтеграцiя Угoрщини дo ЄС (1989-2004 рр.) 164.5 KB
  Oтже актуальнiсть вивчення oбранoї прoблеми oбумoвлена пoперше важливiстю iнтеграцiйних прoцесiв в iстoричнoму рoзвитку пoдруге пoяснюється глoбалiзацiєю яка диктує неoбхiднiсть пoшуку iнтеграцiйних стратегiй для...
68239. Організація виробничо-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств 269.5 KB
  У сучасних умовах господарювання серед низки проблем з якими зіштовхуються сільськогосподарські підприємства вагоме місце займає питання збуту власної продукції. Ще на стадії виробництва кожен товаровиробник визначає кількість та асортимент товарної продукції усвідомлює що вироблений товар повинен...
68240. AДМIНIСТРAТИВНO-ПРAВOВИЙ СТAТУС ДЕРЖAВНOЇ ПOДAТКOВOЇ СЛУЖБИ УКРAЇНИ 240.5 KB
  Aктуaльнiсть теми дoслiдження oбумoвленa нaукoвo-теoретичнoю тa прaктичнoю знaчимoстю питaнь, пoв’язaних з фoрмувaнням ефективнoї системи спрaвляння пoдaткiв, збoрiв тa iнших oбoв’язкoвих плaтежiв в Укрaїнi. Прoвiдними нaпрямкaми діяльності держави для здiйснення мaсштaбних якiсних перетвoрень...
68241. НАРОДНО-СЦЕНІЧНА ХОРЕОГРАФІЯ ПРИКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 134 KB
  Народно-сценічний танець не тільки відображає почуття та стосунки між людьми фіксує процеси праці та інші соціально значущі події виконує рекреаційну функцію а і є яскравим показником культури певного етносу.
68242. ДІАГНОСТИКА ТА ПРОГНОЗ ПЕРЕБІГУ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ: ІМУНОМОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 182.5 KB
  Наразі молекулярно-генетичні дослідження виявили деякі білки наприклад галектин3 експресія яких виявляється переважно в злоякісних пухлинах за відсутності або незначної його експресії в доброякісних новоутвореннях що при діагностичному використанні певно запобігало б вищезазначеним труднощам.
68243. ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГІПОТЕНЗИВНИХ ПРЕПАРАТІВ 1.82 MB
  Доцільно врахувати, що за «Концепцією розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я в України (2007)» почалась підготовка клінічних провізорів за спеціальністю «Клінічна фармація». Клінічні провізори, зокрема, в умовах медичних стаціонарів повинні здійснювати фармацевтичну допомогу хворим...
68244. ПРЯМІ ТА ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ СТІЛЬТЬЄСІВСЬКИХ СТРУН 810.5 KB
  Оскільки у всіх реальних фізичних явищах присутнє в’язке тертя демпфування яке пропорційне та протилежно спрямоване швидкості руху елемента маси великий інтерес становлять задачі в яких це явище враховується.
68245. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ В ДІТЕЙ ІЗ ДИФУЗНИМ ЕНДЕМІЧНИМ ЗОБОМ НА ФОНІ СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ 196 KB
  Мета роботи: підвищити ефективність ранньої діагностики та патогенетичного лікування дітей, хворих на дифузний ендемічний зоб І ступеня із супутньою патологією, на основі вивчення тиреоїдного гормонального фону, мінеральної щільності кісткової тканини, активності перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи захисту.
68246. КУЛЬТУРА ДОЗВІЛЛЯ: ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ У ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 306 KB
  Сфера дозвілля є невідємною складовою життєвого світу людини і виконує важливу людиновідтворювальну функцію. Водночас вона має визначену історичну і соціокультурну специфіку функціонує як певна культура дозвілля.