66144

Систему менеджменту ПП «Картес»

Отчет о прохождении практики

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Виробнича практика студента забезпечує освоєння кваліфікації в відповідності з вимогами учбового плану сприяє закріпленню й поглибленню знань привчає до праці в сфері виробництва в умовах трудового колективу. Також під час проходження практики було ознайомлено...

Украинкский

2014-08-14

527 KB

5 чел.

PAGE  26

ЗМІСТ

ВСТУП            3

1. Характеристика підприємства        4

2. Аналіз організаційної структури управління підприємства   7

3. Система менеджменту підприємства       9

 1.  Функції менеджменту на підприємстві ПП «Картес»    9

3.1.1. Планування         9

3.1.2. Організація         14

3.1.3. Мотивація         17

3.1.4. Контроль         19

3.2. Види та рівні менеджменту       20

3.3. Стилі та методи управління       21

4. Аналіз робочого дня керівника        23

5. Схеми комунікаційних зв'язків між підрозділами підприємства  27

6. Характеристика інформаційного забезпечення діяльності керівника  29

7. Правове забезпечення управлінської діяльності підприємства   31

8. Система управління охороною праці на підприємстві    33

9. Характеристика цільових груп споживачів продукції підприємства  42

ВИСНОВКИ           45

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ       47

ВСТУП

 Виробнича практика студента забезпечує освоєння кваліфікації в відповідності з вимогами учбового плану, сприяє закріпленню й поглибленню знань, привчає до праці в сфері виробництва в умовах трудового колективу. Виробнича практика дозволяє сформувати уяву про зміст й особливості своєї майбутньої професії не тільки через сукупність отриманих теоретичних знань, а й з точки зору практичної діяльності реально діючих підприємств придбати елементи професійного уміння і практичних навичок.

Під час проходження практики було ознайомлено з діяльністю приватного підприємства «Картес». Розібрали організаційну структуру управління підприємства, зіставили її з цілями організації, визначили її ефективність. Проводилося дослідження структури менеджменту. В звіті також приведений аналіз робочого часу керівника, та методи його раціонального використання. Також під час проходження практики було ознайомлено з правовим забезпеченням управлінської діяльності підприємства та з системою управління охороною праці на підприємстві.

Метою даного звіту є показати свої знання та навички, отримані в процесі проходження виробничої практики.

1. Характеристика підприємства

Підприємство «Картес» за формою власності є приватним підприємством, заснованим на власності фізичної особи. Підприємство діє згідно з положеннями  Статуту, а також діючого законодавства України. Підприємство є юридичною особою; воно володіє, користується та розпоряджається майном, що йому належить, має самостійний баланс, поточні та інші рахунки, круглу печатку, штампи, бланки з найменуванням підприємства, власний товарний знак, емблему.

ПП «Картес» вже багато років відоме як надійний дистриб’ютор та поставщик продуктів харчування в пансіонати, санаторії, в’язниці, дитячі оздоровчі табори та нещодавно, у 2010 р., укладено договір з дитячими садками.

Метою діяльності ПП «Картес» є ведення торгівельної діяльності в сфері оптової та роздрібної торгівлі та іншої діяльності, спрямованої на створення нових робочих місць, на отримання прибутку на вкладений капітал, а також задоволення соціально-економічних інтересів власника та членів трудового колективу підприємства, участь в благодійній діяльності, виконання, у випадках передбачених законодавством, державних програм і замовлень. Здійснення посередницької діяльності.

Предметом діяльності підприємства є:

 •  закупівля, купівля та реалізація продуктів харчування, у тому числі продуктів масового споживання;
 •  оптова торгівля продуктами харчування, добавками до продуктів харчування;
 •  роздрібна торгівля продуктами харчування, добавками до продуктів харчування;
 •  надання транспортно-експедиційних послуг, вантажні перевезення автомобільним транспортом на замовлення підприємств по Україні, найбільше по місту Одеса.

Асортимент продукції ПП «Картес» складають продукти харчування, до яких входять:

 •  продукція тваринництва – м'ясо (яловичина, свинина, птиця), яйця, молочні продукти;
 •  продукція риболовства – риба та морепродукти;
 •  продукція рослинництва – овочі та фрукти;
 •  бакалія;
 •  консервація;
 •  кондитерські вироби;
 •  напої, соки, вода; кофе, чай;
 •  напівфабрикати та заморожена продукція;
 •  добавки до продуктів харчування;
 •  господарчі товари – миючі засоби, побутової хімії та гігієнічні.

Отже, продукція, торгівлею якої займається ПП «Картес» є продукцією масового споживання. Ринок товарів повсякденного попиту є самим конкурентнішим. Ця продукція має низьку вартість, але вона продається в великій кількості та потрібна громадянам регулярно, тому загальний прибуток на цей сектор ринку досить великий. Особливостями ринку харчової продукції є висока конкуренція, широкий асортимент продукції, постійний попит, швидкий оборот вкладень. ПП «Картес» пропонує своїм споживачам високу якість своєї продукції, надійність доставок у точний термін.

На конкурентоспроможність підприємства впливають як внутрішні так і зовнішні фактори. Розглянемо їх у таблиці 1.

Таблиця 1

Внутрішнє та зовнішнє середовище ПП «Картес»

Внутрішнє середовище

- цілі

Підприємство ставить перед собою такі  цілі, як збільшення обсягу збуту продукції;

зміцнення позицій на ринку через збільшення спектру послуг,

підтримання сприятливої робочої обстановки;

збільшення обсягу продажів на 1/3;

збільшення прибутку;

збільшення кількості підприємств-клієнтів як у місті Одеса, так і по всій Україні.

Продовження табл.1

- структура

    В організації поєднуються вертикальний та горизонтальний поділи праці, є лінійні зв’язки.

- завдання

    Перед працівниками підприємства стоять такі завдання як закупівля та купівля товарів харчування та господарчих товарів;

реалізація продукції за встановлений термін;

надання послуг клієнтам;

для завоювання більшого сектору ринку необхідно провести рекламну компанію.

- технологія

Завантаження та вивантаження тари, готової продукції, наклейка акцизної марки проводиться неавтоматизованим способом.

- ресурси

Готова продукція харчування та госптоварів;

робоча сила;

власні кошти та кредити, аванси;

паливо.

- персонал

Кваліфікований персонал, який постійно підвищує свою кваліфікацію; робітники відповідально ставляться до праці.

Зовнішнє середовище

- споживачі

Підприємства та державні заклади

- постачальники

Заводи, комбінати, фабрики, ферми, пекарні та приватні підприємства одеської області, на яких вирощують або виготовляють продукти харчування.

- конкуренти

Підприємство функціонує на такому ринку збуту, де є багато конкурентів,  з’являються постійно нові, є серйозні конкуренти, які значно погіршують діяльність фірми.

- державні органи влади

Підприємство дотримується всіх правил регулювання державою, виплачує податки.

   

- системи економічних відносин у державі

У країні зараз не стабільне становище, що негативно впливає на ефективне функціонування фірми, але продукція підприємства має повсякденній попит, який є нееластичним. 

- науково-технічний прогрес

Підприємство намагається вводити нове сучасне обладнання, що дозволяє стати більш конкурентноспроможнішими. Це насамперед стосується програмного забезпечення.

З даних таблиці 1 можна зробити висновок, що ПП «Картес» ставить перед собою досяжні цілі та робить все можливе для їх досягнення. Підбираються тільки висококваліфіковані робітники, чітко ставляться завдання, поставщики надійні, що дуже важливо у роботі з продуктами, що швидко псуються.

Що стосується зовнішньоекономічної діяльності, то ПП «Картес» її не веде, але у найближчому майбутньому прагне до цього.

2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Під організаційною структурою управління розуміється упорядкована сукупність ланок управління та зв'язків між ними. У ній виділяють такі поняття, як елементи (ланки), зв'язки та рівні. Елементами організаційної структури є служби, групи та працівники, що виконують різні функції.  У свою чергу, між підрозділами існують певні зв'язки, серед яких виділяють горизонтальні, вертикальні, лінійні і функціональні зв'язки.

Розглянемо організаційну структуру управління ПП «Картес», яка представленна на рис.1

Рис. 1. Організаційна структура управління ПП «Картес»

  Як видно з Рис.1. підприємство має організаційну структуру, яка характеризується горизонтальним та вертикальним поділом праці, має  лінійні зв’язки.

Горизонтальний поділ праці є однорівневим. Головне призначення - сприяти найбільш ефективній взаємодії частин організації при вирішенні виникаючих проблем. Вони мають ряд важливих переваг: економлять час, підвищують якість взаємодії, розвивають у керівників самостійність, ініціативність, вмотивованість.

Вертикальний поділ праці - це зв'язки підпорядкування, необхідність у них виникає при ієрархічності управління. Дані зв'язку служать каналами передачі розпорядчої та звітної інформації, створюючи тим самим стабільність в організації.

Лінійні зв'язки відображають рух управлінських рішень інформації між лінійними керівниками

Поділ на підрозділи відбувається відповідно до цілей і стратегії організації. Кожен підрозділ має мати чітко визначені завдання і функції.

Організаційна структура ПП «Картес» доцільна для данного підприємства, працівники якого виконують приблизно однакові дії (надають однотипні послуги, обслуговують один сегмент ринку). Перевагою цієї структури є можливість швидко приймати рішення, реагувати на зміни у зовнішньому оточенні і забезпечувати неформальний підхід до мотивації і контролю діяльності співробітників.

Така структура задовольняє виповненню цілей та завдань, які стоять перед підприємством. Так, наприклад, для виконання завдання реалізація продукції за встановлений термін, на складі слідкують за наявність товару, відділ торгівлі слідкує який саме товар необхідно, а головний механік слідкує за доставкою, в бухгалтерії проводиться аналіз успішного виконання завдань.

Робота, яка повинна виконуватись на підприємстві, розподілена між підрозділами. Це дозволяє економити час та трудові ресурси. Перед кожним працівником стоять свої завдання, цілеспрямоване виконання яких кожним окремо приведе до конкурентоспроможного функціонування всього підприємства. Кожний працівник має свого безпосереднього керівника, від якого отримує завдання та поради, та перед яким відповідає за виконану роботу.

3. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

 1.  Функції менеджменту на підприємстві ПП «Картес»

3.1.1. Планування

 Функція планування є першою в процесі управління організацією. Під плануванням слід розуміти вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан організації. З допомогою планування створюється орієнтир майбутньої діяльності організації. [4, с.76].

Виділяють два види планування: стратегічне та тактичне. Стратегічне планування включає установлення місії і цілей організації, аналіз середовища та стану організації, оцінку стратегічних альтернатив, вибір стратегії. Тактичне планування є одночасно логічним продовженням стратегічного планування і способом реалізації стратегії з метою забезпечення виконання  місії організації.

Взагалі планування є безперервним процесом. Воно складається з послідовних етапів.

Розглянемо детальніше етапи планування, застосовані для приватного підприємства «Картес».

Етап 1. Інформаційне забезпечення стратегічного планування.

 Найважливішим ресурсом, необхідним для реалізації етапів стратегічного планування на підприємстві, є інформація. Інформаційне забезпечення дає змогу визначити можливості і загрози для фірми. ПП «Картес» використовує інформацію як первинну, отриману  в результаті дослідження чи аналізу, ініційованого організацією, так і вторинну, отриману вже з наявних джерел. Також фірма заключила договір на отримання даних про обсяги та структуру виробництва і продажів, кількості запасів готової продукції, обсяги експорту та імпорту, ціни на вітчизняну та імпортну продукцію із офіційних джерел державної статистики. Важливою є і внутрішня інформація – про трудові ресурси, внутрішня фінансова інформація, яку фірма отримує з внутрішньої документації.

 Етап 2. Установлення місії та цілей організації. 

 Місія фірми – «ми прокормимо увесь світ». Забезпечення клієнтів високоякісною продукцією по доступним цінам.

 На основі місії організації виробляються цілі.

- Збільшення обсягу реалізації продукції на 6% до 2014 року за рахунок збільшення підприємств споживачів.

- Зміцнення позицій на ринку через збільшення спектру послуг.

- Підтримання сприятливої робочої обстановки, яка сприяє самоповазі, особистому розвитку і успіху.

- Збільшення прибутку на 10% до 2013 року.

- Збільшення кількості клієнтів на 8% до наступного року.

Етап 3. Оцінка і аналіз факторів зовнішнього середовища.

Аналіз зовнішнього середовища представляє собою оцінку стану та перспектив розвитку найважливіших, з точки зору організації, суб'єктів та факторів навколишнього середовища: галузі, ринків, постачальників та сукупності глобальних факторів зовнішнього середовища, на які організація не може безпосередньо впливати. Аналіз факторів зовнішнього середовища ПП «Картес» проведено методом складання її профілю. (див. табл.2)

Таблиця 2

Аналіз зовнішнього середовища

Фактори зовнішнього середовища

Стан(опис) фактора

Тенденція розвитку

Характер впливу на фірму(+,-)

Економічна криза

Має глобальний характер

Продукти харчування необхідні завжди, їх попит нееластичний, тому економічна криза не сильно позначиться

-

Постачальники

Заводи, комбінати, фабрики, ферми, пекарні та приватні підприємства одеської області, з якими підписані договори

Постійні

+

Конкуренти

Підприємства та магазини з розповсюдження продуктів харчування та госптовари

Постійно з’являються нові

-

Клієнти

Підприємства та державні заклади, санаторії, в’язниці, дитячі оздоровчі табори

Збільшення клієнтів

+

Продовження табл. 2

Податкова інспекція

Щомісячна виплата податків

Податки зростають

-

Ринок праці

Кваліфіковані кадри

Збільшуються

+

Політична ситуація в країні

Інфляційні очікування населення

Збільшуються

-

Кліматичний фактор

Кліматична зона

Відіграє велику роль (на урожаї тощо)

-

Демографічна ситуація

Кількість населення

Зменшується

-

Виходячи з результатів таблиці 2  можна зробити висновок, що негативних факторів зовнішнього середовища більше ніж позитивних. Це значно погіршує економічний стан підприємства, але зовнішнє середовище достатньо стабільне. Тому фірма має можливість розвиватися та виходити на нові рівні.

Етап 4. Оцінка і аналіз факторів внутрішнього середовища  

Аналіз факторів внутрішнього середовища дає можливість виявити сильні та слабкі сторони компанії, показує, чи можна розширювати і зміцнювати конкурентні переваги. Оцінка та аналіз факторів внутрішнього середовища проведено методом управлінського обстеження (див. табл. 3).

Таблиця 3

Аналіз внутрішнього середовища

Фактори внутрішнього середовища

Стан(опис) фактора

Тенденція розвитку

Характер впливу на фірму(+,-)

Робітники

Працюють кваліфіковані робітники

Професійний ріст робітників

+

Обладнання

Обладнання та програмне забезпечення ,яке потребує заміни

Зменшується

+

Технологіїї

Неавтоматизоване

Не розвивається

-

Ресурси

Матеріальні

Постійно надходять

+

Цілі

Досяжні цілі

Швидкий темп досягнення цілей

+

За показниками таблиці 3 видно, що позитивних факторів набагато більше ніж негативних. Підприємство має значні сильні сторони, що робить його конкурентоспроможним.

Етап 5. Виконання розрахунків, обґрунтувань, проектних рішень.

Виконання розрахунків, обґрунтувань, проектних рішень полягає в установленні найважливіших показників, які найбільш характеризують очікувані стратегії та виявленні тенденції їх зміни, підборі необхідних проектних заходів, що забезпечать формування стратегій. Основою цього етапу є добре підготовлена методична база, наявність кваліфікованих працівників, високий рівень технічного забезпечення [2, ст. 43-44].

Оцінити рівень цих показників  допоможе SWOT-аналіз (див. табл. 4)

Таблиця 4

SWOT-аналіз

Можливості (O)

Загрози (T)

1.розширення ринку збуту продукції

2.повна інтеграція з заводами та отримання великих знижок

1.великий рівень

конкурентів в галузі

2.перенасичення ринку                                                            збої в постачаннях виноматеріалів

3.у цьому році очікується вихід на ринок великої компанії-конкурента

4.різкі підвищення вартості енергоносіїв

Сильні сторони (S)

SO

ST

1.висока якість продукції                                              низький рівень готовності працівників до змін

2.кваліфікований персонал

3.значний асортимент продукції

4.впровадження сучасного програмного забезпечення

5.своєчасне виконання всіх робіт з надання послуг

6. дотримання всіх умов договору з споживачами

1.1. Спробувати увійти до числа постачальників нової мережі, зробивши акцент на якості нашої продукції.

5.1. Збільшення споживачів, опираючись на надійні умови доставки

3.1.Можливість зайняття стійких позицій на ринку збуту за допомогою значного асортименті продукції.

1.1.Утримати наших покупців від переходу до конкурента, проінформувавши їх про високу якість нашої продукції.

6.3.Задоволення споживачів від співпраці з ПП «Картес» перешкодить розірванню договору та почати співпрацю з новою компанією.

Слабкі сторони (W)

WO

WT

1.відсутність структурних підрозділів маркетингу

2.собівартість продукції на 1,5% вище, ніж в основних конкурентів

3.низька зацікавленість працівників у розвитку підприємства

2.1. Клієнт може відмовитися від закупівель нашої продукції, так як наші оптові ціни вищі, ніж у конкурентів.

2.3. Конкурент може запропонувати ринку продукцію, аналогічну нашій, за нижчими цінами.

3.2.Працівникам необхідно ефективніше працювати, щоб утриматися на ринку збуту

За показниками SWOT-аналізу можна зробити висновок, що підприємство має значні сильні сторони, але немало слабких сторін та загроз. Необхідно негайно використати можливості для усунення недоліків. Зараз підприємство займає стабільне положення, але йому необхідно розвиватися. Прогнозується збільшення ринку збуту, розширення пропонованої продукції. Для цього підприємство досягне підвищення кваліфікації персоналу, вдосконалення внутрішніх організаційних взаємовідносин, проводження внутрішніх перевірок функціонування системи управління якістю та її постійного поліпшення; запровадження досягнення науки і техніки. Для ПП «Картес» на даному етапі розвитку слід обрати стратегію maxi-mini, мета якої полягає в тому, щоб максимально розвинути сили, і мінімізувати загрози.

Етап 6. Вибір стратегії на засадах формування управлінського рішення

Процес вибору стратегії складається з етапів розробки, доведення й аналізу.

Вибір оптимальної стратегії ПП «Картес» здійснюється шляхом формування управлінського рішення на основі оцінки таких факторів як очікувана ефективність; рівень ризику; ринкова ситуація; вплив минулих стратегій; вплив власників; залежність від фактору часу; вплив внутрішнього і зовнішнього середовища тощо.

Фірма викладає максимум зусиль для збільшення продажів продукції, бо воно хоче мати стабільне зовнішнє середовище та укріплену співпрацю з постачальниками. Саме тому їй необхідно для кращого функціонування використовувати таку стратегію як стратегія «Проникнення». Дана стратегія направляє зусилля підприємства на більш глибоке проникнення на ринок і додаткові зусилля по збільшенню темпів зростання обсягу продажів. Якщо для цього потрібні придбання і поглинання, то вони проводяться в рамках даної стратегії. Довготривалі програми передбачають зміцнюючі і розвиваючі дії по всіх напрямах функціонування підприємства, особливо звертаючи увагу на посилення фінансових позицій, модернізацію основних фондів, зниження ціни товару чи послуг для масового захоплення ринку, оцінка ситуації з припущенням наперед, що товар матиме попит на ринку.

 Етап 9. Оцінка стратегії на предмет відповідності місії та цілям організації

Підприємство вибрало стратегію «Проникнення». Опираючись на цілі організації можна сказати, що стратегію вибрано вірно, так як планується збільшення обсягів виробництва продукції, вихід на новий ринок, збільшення кількості  клієнтів. Що ж стосується місії, то забезпечення клієнтів якісною продукцією по доступним цінам є можливим після проникнення та укріплення положень на ринку збуту.

3.1.2. Організація

Сутність організування полягає в тому, щоб забезпечити виконання рішення з організаційного боку, тобто створити такі управлінські відносини, які б забезпечили найбільш ефективні зв'язки між усіма елементами керованої системи.

Змістом функції є пристосування організаційної структури фірми до завдань запланованої діяльності; підбір людей для конкретної роботи і делегування їм повноважень, прав використання ресурсів організації.

Організаційну структуру управління ПП «Картес» ми розглянули, розглянемо відповідність відділів цілям та завданням підприємства.

Таблиця 5

Фактична чисельність і функції відділів ПП «Картес»              

Відділ (посадова особа)

Чисель-ність, осіб

Функції (види діяльності працівників)

Відповідальність і повноваження керівників відділів

Генеральний директор

1

Очолює фірму, слідкує за процесом надання послуг, роботою начальників та їх підрозділами. Проводить найбільш складні і відповідальні операції.

Відповідає юридично перед державою. Має право управляти фірмою та працівниками на свій розсуд.

Бухгалтерія

3

1. Здійснення прийому і контролю первинної документації по відповідним ділянках бухгалтерського бюджетного обліку.

2. Своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом основних засобів, матеріальних запасів і

Головний бухгалтер, здійснюючи організацію бухгалтерського обліку зобов'язаний забезпечити використання сучасних засобів автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку; достовірний облік виконання

Продовження табл..5

грошових коштів.

3. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішніх резервів

4. Формування, ведення і зберігання бази даних бухгалтерської інформації.

5. Аналіз і контроль місячних, квартальних і річних звітів по виконанню планів.

кошторисів витрат, реалізації продукції та інших робіт, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт і послуг; точний облік результатів господарсько-фінансової діяльності фірми відповідно до встановлених правил, нарахування і своєчасне перерахування коштів.

Складський відділ

7

1. Проведення обліку запасів;

2. Розробка технологічних процесів з урахуванням індивідуальних вимог замовника.

3. Вантажно-розвантажувальні роботи.

4. Сортування та пакетування товару.

5. Надання необхідної звітності з обліку товару на складі.

Начальник відповідальний за схоронність складових товарів, забезпечує дотримання режимів зберігання, організовує роботу підлеглих, веде облік складських операцій, складає встановлену звітність, дотримується вимог охорони праці.

Він має право знайомитися з проектами рішень керівництва стосовно діяльності складу, вносити на розгляд пропозиції по вдосконаленню роботи, залучати всі підрозділи до вирішення завдань.

Транспорт-ний відділ

14

1. Розробка річних,квартальних, місячних і оперативних планів-графіків транспортних перевезень на основі планів одержання матеріалів і сировини, а також відвантаження готової продукції.

2. Затвердження графіків робіт, обсягів перевезень з урахуванням конкретних умов, формування вантажопотоків, складів бригад, бригадних завдань.

3. Передача ресурсів на склади підприємства і передача готової продукції на склади покупців.

4. Раціональне використання транспортних засобів відповідно до норм їхньої вантажопідйомності і місткості.

Перевірка збереженості упакування і наявності вантажу відповідно до супровідних документів. Ведення планів-графіків наявності транспортних засобів під час навантаження і розвантаження в різні частини доби, про роботу механізмів.

Складання звітів виконання планів вантажопереробок.

Обробка перевізних документів, інформаційне забезпечення перевізного процесу і ведення встановлених форм звітності.

Керівник відділу має право вимагати від інших підрозділів підприємства надання необхідних матеріалів для планування й організації роботи транспортного відділу.

Продовження табл..5

Торговий відділ

9

1. закупівля матеріалу, робота з постачальниками;

2. комунікація та координація своїх дій з допоміжними відділами;

3. приймання і відправлення товарів, включаючи оформлення документів, зв'язок з перевізниками;

4. прийом замовлень, зв'язок з клієнтами, перевірка замовлень;

5. планування робіт на рівні дня, тижня, місяця, року, декількох років;

6. завершення робіт.

Начальник торгового

 відділу несе

 відповідальність за:

результати та ефективність збутової діяльності відділу.

Забезпечення виконання своїх функціональних обов'язків, а також роботу підлеглих йому працівників і служб підприємства з питань торгової діяльності відділу.

Достовірну інформацію про стан виконання планів робіт відділу, підпорядкованих служб і працівників.

Виконання наказів,

 розпоряджень і доручень директора підприємства.

Начальник торгового відділу має право:

Давати підлеглим йому співробітникам і службам доручення, завдання з кола питань, що входять у його функціональні обов'язки.

Контролювати виконання планових завдань і роботу, своєчасне виконання окремих доручень та завдань підлеглих йому працівників і служб.

Запитувати й одержувати необхідні матеріали і документи, пов'язані з питань діяльності

Вступати у взаємини з

підрозділами сторонніх

 установ і організацій для вирішення оперативних

 питань збутової діяльності, що входить до його компетенції.

З даних таблиці 5 ми можемо дійти висновку, що кожний відділ має свої функції, працівникам притаманні відповідні обов’язки та повноваження. Але всі відділи між собою взаємопов’язані. Підрозділи створенні для досягнення цілей організації, що є результатом виповнення поставлених задач.

3.1.3. Мотивація

При роботі з персоналом підприємства одне з центральних місць управління займає мотивація співробітників, оскільки вона виступає безпосередньою причиною їхньої поведінки. Орієнтація працівників на досягнення цілей підприємства по суті є головним завданням керівництва персоналом.

Мотивація - це процес спонукання людини до певної діяльності за допомогою внутрішньоособистісних і зовнішніх факторів.

У таблиці 6 представленні дані мотивації персоналу на підприємстві ПП «Картес»

Таблиця 6

Використання теорій мотивування в організації

Назва теорії мотивації

Короткий зміст та особливості застосування

Обґрунтування можливості застосування в організації

Елементи системи

матеріального стимулювання праці, в яких знаходить відображення теорія

1. Теорія Маслоу

Виділив 5 груп:

1.фізіологічні(їжі, воді) 2.безпеки і захищеності;

 3.соціальні(відчуття причетності);

4.поваги; 5.самовираження

(у реалізації своїх можливостей).

Ця теорія оптимально підходить для даної фірми, так як включає усі можливі потреби, які треба мотивувати: 1-4 для всіх працівників,

5 для керівництва.

Ця теорія реалізується за допомогою заробітної плати, премій і ви

нагород, можливості просування по службі, відпусток.

2. Теорія Мак-Клелланда

Виділив три потреби, які мотивують людину: влада, причетність, успіх.

Може враховуватись для керівників або осіб, які мають перспективу кар’єрного росту.

Реалізується за допомогою публічної похвали, видачі грамот. Люди регулярно дізнаються  про позитивні і негативні результати своєї роботи.

Проводяться рейтинги.      Підприємство проводить різноманітні вечори, чим мотивує людей, які мають потребу причетності.       

3. Теорія потреб Ф.Герцберга

- гігієнічні фактори (нижній порядок) не дають з’явитись незадоволенню роботою;

- мотиваційні (вищий порядок) впливають на поведінку.

Дана теорія враховується на фірмі. В першу чергу враховуються гігієнічні фактори.

Використовується для мотивації персоналу гарний інтер’єр, контроль відносин між працівниками, підтримання гарних стосунків підлеглих та керівників. Після чого застосовуються фізіологічні мотиватори.

Продовження табл. 6

4.  Теорії потреб Д.Мак-Грегора

- теорія  “Х”  передбачає, що

працівники схильні

уникати роботи та

відповідальності, тому

для їх стимулювання

необхідно використовувати

контроль та погрози;

- теорія “У” апелює до потреб більш високого порядку: потреби у причетності, мати

високі цілі, автономії і самовираження;

Працівники більш

схильні до теорії “У,” але організаційні

умови та поведінка

менеджерів зумовлюють вибір ними теорії “Х”.

На підприємстві використовуються такі методи як постійний контроль, щоб сприяти мотивації людей «Х», але в колективі панує довіра.

5.  Теорія очікувань

В. Врума

- передбачає такі

очікування: “затрачені

зусилляочікування

певного рівня результатів ”, “отримані результати –очікування певної винагороди ”, “очікування цінної

винагороди, яка здатна

задовольнити потреби ”;

- невід’ємність

урахування усіх видів

очікування.

Враховується на фірмі загалом серед працівників виробничого підрозділу.

Перед виповненням будь-якого завдання, працівники усвідомлюють, що за це вони отримають винагороду,  підприємство надає премії, путівки до санаторію

6. Теорія

справедливості С.Адамса

- дотримування

Принципів справедливості та

об’єктивності при

установленні та розподілі винагород;

- врахування можливої

реакції працівників на несправедливе мотивування.

Враховується на фірмі шляхом встановлення максимально справедливої винагороди.

Підприємство одразу установлює ставку заробітної плати, не виділяючи нікого з колективу.

7. Теорія

результативної валентності Аткінсона

- стверджує, що будь-яка людина прагне досягнути  успіху, самоствердитись,

реалізувати власний

потенціал;

- мотивація діяльності

залежить від прагнення

досягнути успіху чи

уникнути негативної

оцінки.

Кожна людина прагне до успіху, уникає невдач і має два відповідних мотива: мотив успіху і мотив, що спонукає уникати невдач.

Працівників чекає похвала за успішно виконане завдання, відповідальні мають можливість кар’єрного росту. За невиконання завдання чекає покарання.

8. Теорія

морального стимулював-ння

- орієнтується на задоволення потреб

вищого порядку

(визнання, причетності, поваги тощо).

Використовується коли люди працюють не лише заради заробітної платні.

Використовуються такі  моральні стимули як грамота, похвала та розміщення на дошці пошани.

 Отже в таблиці 6 ми розглянули теорії мотивації, які використовуються на ПП «Картес». Вибір правильної мотивації дуже важливий, від цього залежить ефективність роботи працівників. Мотивація дозволяє задовольняти всі рівні потреби, які для даного індивіда є насущними в даний момент. З даних таблиці видно, що потреби у всіх людей різні, та крім того, у одного і того ж працівника у різний момент часу можуть бути різні потреби. Тому мотивація - це не тільки турбота менеджера, працівник повинен сам аналізувати свою роботу, шукати в ній способи задоволення значущих для нього потреб.

 

3.1.4. Контроль

Контроль - це вид управлінської діяльності, завданням якої є кількісна та якісна оцінка та облік результатів роботи організації. Виділяють два напрямки:

- контроль для оцінки отриманого результату;

- контроль для прийняття заходів по коректуванню істотних відхилень від плану або коригування самого плану. [3, ст. 259]

Підприємство широко використовує різні форми контролю: фінансовий (як основа загального управлінського контролю), якості продукції, ціноутворення, адміністративний.  

Контроль поділяється на три види: попередній, поточний та заключний. Їх характеристика наведена у таблиці 7.

Таблиця 7

Контроль на підприємстві

Види контролю

Характеристика процесу контролю

Оцінка впливу контролю на посадові особи і підрозділи організації

Служби і посадові особи, які відповідають за результати контролю

Попередній

Здійснюється до фактичного початку робіт. Перш за все, він застосовується по відношенню до трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

Попередній контроль допомагає зменшити нетрудові витрати, завантажити робочі місця; зменшити матеріальні витрати; вплинути на ріст прибутку.

Відповідно до ресурсів, які контролюються, відповідними особами є директор відділу кадрів, відділу фінансів та відділу збуту.

Продовження табл.7

Поточний

Поточний контроль здійснюється безпосередньо в ході проведення робіт. Але не проводиться буквально одночасно з виконанням самої роботи. Швидше він базується на вимірюванні фактичних результатів, після проведення роботи.

Керуючі системи в організаціях мають розімкнутого зворотний зв'язок, так як керівний працівник, що є по відношенню до системи зовнішнім елементом, може втручатися в її роботу, змінюючи і цілі системи, і характер її роботи.

Поточний контроль звичайно застосовується у вигляді контролю роботи підлеглого його безпосереднім керівником.

Заключний

Заключний контроль здійснюється після того, як робота закінчена або минув відведений для неї час.

Мета заключного контролю - вимірювання результатів виробничого процесу після його закінчення та запобігання подальших помилок.

Завершальний контроль дає керівництву організації інформацію, необхідну для планування у випадку, якщо аналогічні роботи передбачається проводити в майбутньому. Керівництво має можливість краще оцінити, наскільки реалістично були складені їм плани.

Відповідальними є головний бухгалтер та інші керівники.

В таблиці 7 наведені дані про види контролю, їх головні особливості. Як бачимо, контроль дуже важливий, для того щоб організація функціонувала успішно. Кожен керівник, незалежно від свого рангу, повинен здійснювати контроль як невід'ємну частину своїх посадових обов'язків, навіть якщо ніхто йому спеціально цього не доручав.

 1.  Види та рівні менеджменту

Як видно з організаційної структури ПП «Картес» на підприємстві діє горизонтальний та вертикальний поділ праці. Горизонтальний поділ характеризується наявністю підрозділів підприємства. У табл..5 ми розглянули, що ПП «Картес» має 4 підрозділи, кожний з яких виконує свої функції. У межах цих відділів виділимо такі основні види менеджменту як постачальницько-збутовий менеджмент, який займається укладенням контрактів про постачання товарів,з їх зберіганням, відправкою споживачам та ін. Фінансовий менеджмент передбачає складання бюджетного і фінансового плану підприємства, розподіл фінансових ресурсів, складання обґрунтованих фінансових прогнозів, своєчасний розрахунок а постачальниками, виплату зарплати тощо. Та організаційний менеджмент охоплює керівництво процесом створення організації, формування її структури, визначення її мети і функцій, вироблення відповідних статутних документів, інструкцій, визначення функцій центрального апарату управління й окремих підрозділів та ін. [7]

Вертикальний поділ управлінської праці призводить до створення рівнів управління. На підприємстві можна виділити всі три рівні. Це керуючі низової ланки, середньої ланки і керівників вищої ланки.

Керівники низової ланки – це молодші начальники, яких також називають керівниками першої  ланки чи операційними керівниками - це організаційний рівень, що знаходиться безпосередньо над робочими й іншими працівниками (не керуючими).[8] На ПП «Картес» до цього рівня відноситься супервайзер, у керівництві якого є торгові представники.

Робота молодших начальників координується і контролюється керівниками середньої ланки. Це начальники підрозділів підприємства. Їх функції та обов’язки розглянуть у табл..5. Характер їх роботи в більшій мірі визначається змістом роботи підрозділу, ніж організації в цілому.

Керівником вищої ланки є директор. Він відповідає за прийняття найважливіших рішень для організації в цілому чи для основної частини організації.

 1.  Стилі та методи управління

Стиль управління - це сукупність методів впливу на підлеглих, які використовує керівник, а також форма  виконання цих методів.

Директор ПП «Картес» прагне надання підлеглим самостійності відповідно до їх кваліфікації і функцій, які вони виконують, залучає їх до таких видів діяльності, як визначення цілей, оцінка роботи, підготовка та прийняття рішень, створює необхідні для виконання роботи передумови і справедливо оцінює зусилля, з повагою ставиться до людей і турбується про них. Він особисто займається тільки найбільш складними і важливими питаннями, надаючи право підлеглим вирішувати усі інші. Намагається радитися з ними і прислуховується до думки колег, не підкреслює своєї переваги і розумно реагує на критику, не уникає відповідальності ні за власні помилки, ні за помилки виконавців. Звичайно, йому, як і кожній людині, властиві побоювання за власний добробут.

Директор постійно і ґрунтовно, з повною відвертістю інформує підлеглих про стан справ і перспективи розвитку колективу. 

Отже, з наших спостережень ми можемо зробити висновок що директор ПП «Картес» є керівником демократичного стилю. Керівника такого стилю відрізняють, як правило, рівний тон під час спілкування, доброзичливість, відкритість, терплячість до критики. Вважається, що даний стиль керівництва орієнтований в першу чергу на людину, працівника, розкриття творчих можливостей якого і приводить у кінцевому результаті до високих виробничих показників. Тож і метод управління він використовує соціальний, тобто орієнтований на людину. Він забезпечують формування і розвиток трудових колективів шляхом управління свідомістю і поведінкою людей через фактори їхньої діяльності. Такими факторами є потреби, інтереси, мотиви, ідеали, цілі, нахили.

4. АНАЛІЗ РОБОЧОГО ДНЯ КЕРІВНИКА

 Підвищення ефективності використання робочого часу  - це дуже важливе завдання, яке стоїть перед кожним працівником. Ефективність використання робочого часу приводить до ефективності функціонування всього підприємства.

Для аналізу ефективності використання робочого часу керівником, розробимо фотографію робочого дня. Це один з основних методів вивчення затрат робочого часу протягом зміни або за короткий період, шляхом безперервного спостереження. 

Визначення індексів:

ПЗ - це підготовчо-заключна робота;

ОРМ - це обслуговування робочого місця;

ОП - це оперативна робота;

ОТЛ - це відпочинок і особисті потреби;

ПОТ - це втрати по організаційно-технічних причинах;

НТД - це порушення трудової дисципліни.

Фотографію робочого дня керівника ПП «Картес» розглянемо у табл. 8

Таблиця 8 

Спостережний лист фотографії робочого дня керівника ПП «Картес»

Що спостерігалося

Поточний час

Тривалість

Індекс

1

Прихід на робоче місце

9.00

2

Підготовка робочого місця

9.05

5

ОРМ

3

Планування діяльності на день, обговорення з секретарем

9.20

15

ПЗ

4

Перевірка електронної почти

9.25

5

ПЗ

5

Оперативна нарада з начальниками відділів з поточних питань

9.50

25

ОП

6

Робота з документами по страхуванню вантажів

10.10

20

ОП

7

Зустріч з клієнтами

10.45

35

ОП

8

Бесіда з працівниками

10.55

10

ОП

9

Непередбачене відключення електроенергії

11.07

12

ПОТ

10

Телефона розмова з менеджером фірми-споживача

11.24

17

ОП

11

Сторонні розмови

11.28

4

НТД

12

Перевірка виконання договорів постачальниками

12.00

32

ОП

13

Відхід по особистим надобостям

12.06

6

ОТЛ

14

Передача документації секретарю

12.10

4

ОП

Продовження табл..8

15

Нарада з менеджерами

13.00

50

ОП

16

Обід

14.00

17

Ведення телефонних переговорів з клієнтами

14.20

20

ОП

18

Збої в роботі локальної мережі

14.25

5

ПОТ

19

Сторонні розмови по телефону

14.40

15

НТД

20

Відхід по особистим потребам

14.45

5

ОТЛ

21

Нарада з контрагентами

15.25

40

ОП

22

Проведення усних консультацій зі співробітниками

16.10

45

ОП

23

Сторонні розмови

16.30

20

НТД

24

Робота з документами

17.00

30

ОП

25

Відхід по особистим потребам

17.10

10

ОТЛ

26

Розмова з головним бухгалтером

17.30

20

ОП

27

Аналіз результатів роботи за день

17.40

10

ПЗ

28

Збирання робочого місця

17.55

15

ОРМ

29

Відхід з роботи

18.00

5

ПЗ

ВСЬОГО

480 МИН.

На підставі проведеної фотографії робочого часу керівника ПП «Картес» складається зведена таблиця однойменних витрат робочого часу (табл. 9).

Таблиця 9

Зведення одноіменних витрат робочого часу керівника ПП «Картес»

Найменування категорій, витрат і втрат робочого часу

Час за спостереженнями ФРД, хв

Сумарний час по одноймен-них витрат

Середній час за одноймен-ною витрат

Витрати часу за нормати-вами, хв.

Підготовчо-заключна робота

15

5

10

5

35

8,75

20

Обслуговування робочого місця

5

15

20

10

15

Оперативна робота

25

20

35

10

17

32

4

348

27,5

420

50

20

40

45

30

20

Відпочинок та особисті потреби

6

5

10

21

7

25

Втрати з організаційно-технічних причин

12

5

17

8,5

-

Порушення трудової дисципліни

4

15

20

39

13

-

Після складання зведення одноіменних витрат, необхідно скласти фактичний баланс робочого часу й представити його у вигляді таблиці 9

Таблиця 10

Баланс робочого часу керівника ПП «Картес»

Найменування категорій, витрат і втрат робочого часу

Індекс

Продовження

Хвилини

%

Підготовчо-заключна робота

ПЗ

35

7,3

Оперативна робота

ОП

348

72,5

Обслуговування робочого місця

ОРМ

20

4,2

Відпочинок та особисті потреби

ОТЛ

21

4,4

Втрати з організаційно-технічних причин

ПОТ

17

3,5

Порушення трудової дисципліни

НТД

39

8,1

Всього

480

100

За даними таблиці можна сказати, що оперативна робота керівника ПП «Картес» становить 72,5% або 348 хв. часу зміни, решта часу 132 хв. або 27,5% припадає на непродуктивні витрати робочого часу. Це непогані показники, але для більш продуктивної праці необхідно прийняти заходи для зменшення непродуктивного використання часу. Зіставлення фактичного балансу робочого часу з нормативним балансом (табл. 11) дозволяє виявити відхилення фактичних витрат від нормативних. Величини нормативних витрат робочого часу і за всіма критеріями витрат часу утворюють так званий нормальний баланс робочого часу.

Таблиця 11

Зіставлення фактичного і нормативного балансу робочого часу

Індекс витрат

Витрати часу (мін.)

Відхилення (мін.)

Фактичний

Нормативний

Недолік

Надлишок

ПЗ

35

20

15

ОП

348

420

72

ОРМ

20

15

5

ОТЛ

21

25

4

ПОТ

17

-

НТД

39

-

Всього

480

480

-194

85

Загалом, по даній таблиці можна сказати, що фактичний баланс відрізняється від планового: ПЗ на 15 хв. перевищив нормативний час, ОРМ на 5 хв. більше використано, недолік ОП склав 72 хв. 

Дані таблиці дозволяють визначити наступні показники використання фонду робочого часу:

1. Коефіцієнт використання змінного часу:

Квик. =  *100%         (1.1)

Квик. = 35+348+20+21/480 = 88,3%

2. Коефіцієнт втрат робочого часу з організаційно-технічних причин:

Кпот =             (1.2)

Кпот = 17/480*100% = 3,6%

3. Коефіцієнт втрат робочого часу у зв'язку з порушеннями трудової дисципліни:

Кнтд =  * 100%           (1.3)

Кнтд = 39/480*100 = 8,1%

4. Перевірка отриманих результатів здійснюється за формулою:

Кисп .+  Кпот +  Кнтд = 100%         (1.4)

88,3% + 3,6% + 8,1% = 100%

5. Коефіцієнт можливого підвищення продуктивності праці за рахунок усунення витрат часу:

Квпп= * 100%         (1.5)

Квпп= 39-21+17/348* 100% = 10,06%

З розрахунків зрозуміло, що 88,3% змінного часу використовується ефективно, а втрати робочого часу становлять 3,6% і 8,1% часу зміни.

Таким чином, втрати робочого часу фіксуються в таких витратах як ОТЛ (час нерегламентованого відпочинку й особистих потреб), НТД (порушення трудової дисципліни) і ПЗ (підготовчо-заключна робота).

Напрямок поліпшення використання робочого часу:

- оснащення робочого місця всім необхідним і його раціональне розміщення;

- удосконалювання прийомів і методів праці;

- комплексне обґрунтування необхідних витрат праці;

- створення сприятливих умов праці й збереження здоров'я працюючого;

- використання робітників відповідно до їхніх здатностей і кваліфікацією.

5. СХЕМИ КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ПІДРОЗДІЛАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Сутність комунікацій становлять взаємозв'язки між працівниками, підрозділами, організаціями. Вони супроводжують усі процеси, що відбуваються в організації. [5; ст.542]

ПП «Картес» безперервно використовує  два види комунікацій:

1. Між організацією і зовнішнім середовищем. Наприклад, обмін інформацією підприємства зі споживачами відбувається через рекламу, з державою через звіти, з постачальниками через договори. Для зовнішніх комунікацій на підприємстві використовуються наради, обговорення, телефонні переговори, пошти, інтернет, службові записки, звіти.

2. Між рівнями, підрозділами та працівниками організації комунікації здійснюються як від вищих рівнів управління до нижчих, тобто «зверху до низу». Наприклад, начальник інформує підлеглих про поточні завдання, зміну технології роботи, нові пріоритети та ін. А також між різними відділами: від нижчих рівнів до вищих «знизу вгору». Найчастіше так надходить інформація про недоліки, порушення, звіти про виконану роботу. Також поширені комунікації між окремими працівниками, між керівником і його робочою групою, всередині групи. Це так звані вертикальні комунікації.

На підприємстві діє також горизонтальні комунікації, які здійснюються між особами, які знаходяться на одному рівні ієрархії. Так виділяють передачу інформації  між підрозділами, всередині групи. Такий обмін інформацією забезпечує координацію дій.

На ПП «Картес» діє офіційний характер передавання інформації, який створений керівництвом організації, та неформальні, сформовані на засадах міжособистих стосунків в організації.

Перед тим як комунікація відбудеться певна особа визначає її мету і звітує у формі повідомлення. Повідомлення передається до одержувача. Дуже важливо щоб комунікації були добра налагоджені, бо траплялись випадки, коли рішення виявлялись помилкові , а працівники не правильно зрозуміли, чого хоче від них керівник і внаслідок цього погіршуються відносини між людьми та негативно впливає на виробничий процес.

На підприємстві поширено використовують письмові види комунікації, адже вони більш відчутні, легше піддаються перевірці та краще зберігаються, ніж усні. До них належать записки, листи, електронні листи (e-mail), дошки оголошень та інші засоби письмової передачі слів та символів. Із власних спостережень я можу зробити висновок, що написаному слову приділяється більше уваги, ніж усному. Отже, письмові комунікації краще обмірковані, логічніші та зрозуміліші.

Діють на підприємстві і усні комунікації, дуже поширено передачу інформації по телефону, наради, розмови. Але чимало проблем пов’язані з неправильним розумінням або неточністю повідомлень. Тут велику роль відіграє зворотні зв'язок. Якщо керівник запитує одержувача інформації, чи зрозумів він подану йому інформацію, відповідь являтиме собою зворотній зв’язок.

На рис.1 розглянемо схему комунікацій ПП «Картес»

Рис.2. Схема комунікаційних зв’язків ПП «Картес»

Отже, схема комунікаційних зв’язків ПП «Картес» є ієрархічною. Вона уособлює командні функції одних позицій щодо інших. Позиції, розташовані у нижній частині схеми є підлеглими, розташовані над ними є одночасно підлеглими і командними. Позиції, розташовані у самій верхній частині схеми виконують лише командні функції. Ця схема передбачує високу централізацію, що визначає поведінку підлеглих позицій. [6, ст.296]

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА

Кожен  підрозділ  ПП «Картес» одержує  інформацію  і  з  зовнішніх  і   з внутрішніх  джерел.  Але  інформація, одержувана,  наприклад,  від постачальників або споживачів торговим відділом, бухгалтерією і директором  буде різною.  Кожен підрозділ накопичує "свою" інформацію.  Далі різні інформаційні "блоки" складаються і дають повну картину  діяльності підприємства в широкому змісті.

Директор ПП «Картес» отримує інформаційний  потік, який несе в собі дані про обсяги реалізації, її структуру, розміри прибутків, уособлені дані всієї діяльності підприємства. А в свою чергу, від нього відходить спадна інформація, яка несе в собі накази або пропозиції.

Взаємодія  з   бухгалтерією укладається  в  передачі  даних о продукції, що надходить, реалізованих товарах, фінансових та банківських операціях.  Всі підрозділи складають звіти. Головним документом є баланс підприємства, в якому відзначається вся діяльність підприємства та фінансовий результат цієї діяльності.

Що стосується інших підрозділів, то передача інформації сприяє руху товарів.

Це мі розглянули внутрішню інформацію, яка виникає на самому підприємстві та характеризує його діяльність. Вона формується в процесі поточного, бухгалтерського та адміністративного обліку та фіксується на машинних та паперових носіях, а також може бути усною.

До зовнішньої інформації віднесемо ту, якою користуються постачальники та споживачі продукції, конкуренти, контактні аудиторії.

ПП «Картес» користується такими засобами інформації як договори, звіти, скарги та пропозиції, ЗМІ, публікації дослідних та консалтингових фірм, Інтернет.

Розглянемо інформаційні системи, які використовує ПП «Картес». Операційно виконавча система використовується підприємством для для записування витрат на пасиви індивідуальних рахунків, обліку сплати рахунків та надсилання щомісячних рахунків клієнтам. Ця система ефективна, так як підприємство використовує велику кількість однорідних операцій. Інформаційна система менеджменту збирає дані, організовує і систематизує інформацію у формі, зручній для менеджерів. Так працівник торгового відділу, розмовляючи з підприємством споживачем про дату поставки, за допомогою цієї системи може точно сказати дату виконання замовлення

ПП «Картес» використовує автоматизовані засобі збору, обробки передачі та утримання інформації. Наприклад, ПК, факси, телефони, принтер та сканер та інше. Бухгалтерія ведеться на технічних носіях, обробляється сучасним інформаційним забезпеченням.

7. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Підприємництво – це процес планування, організації, виробництва та взяття на себе відповідальності за діяльність підприємства. Підприємець – це особа, яка займається підприємницькою діяльністю.

За останній час в Україні прийнято чимало нормативних актів, мета яких захищати права споживачів, підвищити вимоги до якості товарів, відповідальність підприємств торгівлі за нормальну організацію організацію процесу торговельного обслуговування покупців.

ПП «Картес» дотримуються встановлених нормативних актів. Розглянемо основні з них, які регулюють діяльність даного підприємства.

Звичайно найголовнішими законами є Конституція України та Кодекс законів про працю. Вони визначають права та обов’язки  громадян, зокрема працівників даного підприємства, трудові відношення робітників.

Серед законів, що регулюють виключно підприємницьку діяльність та стосуються ПП «Картес», слід назвати Закони України:

«Про підприємництво» від 07.02.91 р.,

«Про підприємства в Україні» від 27.03.91 р.,

«Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» від 18.02.92 р.,

«Про власність» від 0.02.93 р.

«Про захист прав споживачів» від 15.12.93 р.

«Про оплату праці» від 24.03.95 р.

Крім Законів України немаловажними є Укази Президента України, такі як:

«Про державне регулювання відносин у сфері торгівлі» від 11.07.95 р.

«Про положення про Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України» від 27.12.95 р.

Постанови Кабінету Міністрів України:

«Про положення про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності» 17.05.94р

«Про порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення» 08.02.95 р.

«Про уточнення повноважень центральних органів державної виконавчої влади, Уряду АРК та виконкомів місцевих рад у галузі ціноутворення» від 13.02.95 р.

«Про створення єдиного державного реєстру підприємств і організацій України»  від 22.01.96 р.

«Про впорядкування роботи продовольчих і речових ринків» від 29.04.96 р.

На основі цих документів ПП «Картес» є юридичною особою, яка має власність та займається торгівлею товарів широкого вжитку. Підприємство має ліцензію на торгівлю харчовими товарами, слідкує за якість. Керівник сам слідкує за достовірністю інформації, яку надають споживачу. Згідно Податковому Кодексу України підприємство виплачує всі податки.

Регулювання оплати праці на рівні підприємств здійснюється шляхом розроблення, затвердження і застосування внутрішніх (локальних) нормативних документів, зокрема, положень:про оплату праці; про преміювання за виконання виробничих завдань і функцій; про винагороду за підсумками роботи за рік відповідно до статті 15 Закону України «Про оплату праці».

 

8. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

Основоположним законодавчим документом у галузі охорони праці є Закон України “Про охорону праці”. Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Вимоги щодо охорони праці регламентуються також Державними стандартами України з питань охорони праці, Будівельними нормами та правилами, Санітарними нормами, Правилами улаштування електроустановок.

Окрім Закону України "Про охорону праці". Немаловажними є закони «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання»,  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Про пожежну безпеку», а також Конвенція о безпеці та гігієні труда, правила пожежної безпеки, Правила безпечної експлуатації електроустаткування споживачів, Правила безпечної роботи з інструментами та приладами, Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. Правила дорожнього руху.

 На підприємстві є журнали та документи по охороні праці, такі як журнал реєстрації інструктажів із питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажів із питань пожежної безпеки, журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці, журнал обліку видачі інструкцій з питань охорони праці, журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків, журнал обліку професійних захворювань, журнал реєстрації аварій, протоколи перевірки знань із питань охорони праці. Велика увага приділяється: Акт про нещасні випадки на виробництві форма Н-1, Акт розслідування нещасних випадків на виробництві форма Н-5, Акт розслідування професійних захворювань форма П-4.

Обов'язки роботодавця щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці (ст. 17). Власник зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

На ПП «Картес» створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення цих умов покладається на власника. До роботи допускаються особи, які пройшли навчання за професією, вступний та первинний інструктажі, перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки. В подальшому вони проходять повторний інструктаж один раз на 6 місяців. А періодичні медичні огляди 1 раз на 2 роки.

Витрати на охорону праці на ПП «Картес» становлять 0,5% від суми реалізації продукції. Спостерігається позитивна тенденція щорічного зростання витрат на охорону праці у зв’язку з приростом реалізації продукції. Завдяки цьому керівництво може забезпечити своїм працівникам належні умови праці.

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

На підприємстві  впроваджені сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників.

Власник не вправі вимагати від працівника виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

Разом з тим на працівників також покладаються певні обов'язки:

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержуватися зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співпрацювати з власником або уповноваженим ним органом у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

 Директор постійно проводить контроль за додержанням працівниками вимог нормативних актів про охорону праці.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці (розділ VIII) встановлені різні види відповідальності: дисциплінарна, адміністративна, матеріальна, кримінальна. Передбачена відповідальність як підприємств, так і самих працівників.

 Дисциплінарна відповідальність регулюється Кодексом законів про працю і передбачає такі види покарання, як догана та звільнення.

Адміністративна відповідальність — це відповідальність посадових осіб і працівників перед органами державного нагляду, що полягає у застосуванні до них штрафних санкцій. Умови притягнення до адміністративної відповідальності передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення. Ст. 41 КУпАП передбачає, що порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці тягне за собою накладення штрафу на винних осіб у таких розмірах: на працівників — від 2 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також на громадян — власників підприємств або уповноважених ними осіб — від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Законом України «Про охорону праці» та Положенням про порядок накладання штрафів на підприємства, установи та організації за порушення нормативних актів про охорону праці встановлено відповідальність підприємств у вигляді штрафу за: порушення актів законодавства, правил, норм, інструкцій про охорону праці, які є обов’язковими для виконання; невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці з безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Максимальний розмір штрафу, що накладається на підприємство, не може перевищувати 2 % місячного фонду зарплати.

 Підприємство також сплачує штраф за кожний нещасний випадок на виробництві та професійне захворювання, що сталися з його вини.

Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони та безпеки праці передбачена ст. 135, 218, 219 і 220 Кримінального кодексу України. Ст. 135 містить загальне поняття складу та суб’єкта злочину. Суб’єктом злочину з питань охорони праці є будь-яка службова особа підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, а також громадянин — власник підприємства чи уповноважена ним особа. Згідно з цією статтею порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці посадовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, громадянином — власником підприємства чи уповноваженою ним особою, якщо це порушення створило небезпеку для життя або здоров’я громадян, карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом до 15 мінімальних розмірів заробітної плати. Те саме діяння, якщо воно спричинило нещасні випадки з людьми, карається позбавленням волі на строк до чотирьох років.

 Шляхи порушення вимог законодавчих актів про охорону праці можуть бути різними. Порушення може виявитися в непроведенні відповідного інструктажу, відсутності або несправності спеціальних засобів для безпечної роботи механізмів, обладнання, засобів індивідуального захисту (маски, захисних окулярів, спеціального одягу), в неналежній перевірці працівниками знання техніки безпеки і т. ін..[9, ст.232-236].

ПП «Картес» не залучалось до відповідальності за невиконання вимог з охорони праці.

Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві. 

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, крім випадків із смертельним наслідком та групових: повідомляє про нещасний випадок відповідний робочий орган виконавчої дирекції Фонду за формою, що встановлюється цим Фондом, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства, - це підприємство, у разі нещасного випадку, що стався внаслідок пожежі, - відповідні органи державної пожежної охорони, а в разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) - відповідні установи (заклади) державної санітарно-епідеміологічної служби; організує його розслідування і утворює комісію з розслідування. Комісія з розслідування зобов’язана протягом трьох діб: обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків і осіб, які причетні до нього, та одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо; визначити відповідність умов і безпеки праці вимогам нормативно-правових актів про охорону праці; з’ясувати обставини і причини, що призвели до нещасного випадку, визначити, пов’язаний чи не пов’язаний цей випадок з виробництвом визначити осіб, які допустили порушення нормативно-правових актів про охорону праці, а також розробити заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам; скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 у двох примірниках, а також акт за формою Н-1 або акт за формою НТ про потерпілого у шести примірниках і передати його на затвердження роботодавцю; у випадках виникнення гострих професійних захворювань (отруєнь) крім акта за формою Н-1 складається також карта обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5. Нещасні випадки, про які складаються акти за формою Н-1 або НТ, беруться на облік і реєструються роботодавцем у спеціальному журналі.

Власник зобов'язаний відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, пов'язаними з виконанням трудових обов'язків у повному розмірі втраченого заробітку відповідно до законодавства, а також сплатити потерпілому (членам сім'ї та утриманцям потерпілого) одноразову допомогу. При цьому пенсії та інші доходи, одержувані працівником, не враховуються.

Розмір одноразової допомоги встановлюється колективним договором (угодою, трудовим договором). Якщо відповідно до медичного висновку у потерпілого встановлено стійку втрату працездатності, ця допомога повинна бути не менше суми, визначеної з розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожен процент втрати ним професійної працездатності.

У разі смерті потерпілого розмір одноразової допомоги повинен бути не менше п'ятирічного заробітку працівника на його сім'ю, крім того, не менше річного заробітку на кожного утриманця потерпілого, а також на його дитину, яка народилася після його смерті.

Якщо нещасний випадок трапився внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги може бути зменшено в порядку, що визначається трудовим колективом за поданням власника та профспілкового комітету підприємства, але не більш як на п'ятдесят відсотків. Факт наявності вини потерпілого встановлюється комісією по розслідуванню нещасного випадку.

Власник відшкодовує потерпілому витрати на лікування (в тому числі санаторно-курортне), протезування, придбання транспортних засобів, по догляду за ним та інші види медичної і соціальної допомоги відповідно до медичного висновку, що видається у встановленому порядку; надає інвалідам праці, включаючи непрацюючих на підприємстві, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань за їх рахунок, а при можливості — за рахунок підприємства.

Відшкодування моральної шкоди (ст. 12). Відшкодування моральної шкоди проводиться власником, якщо небезпечні або шкідливі умови праці призвели до моральної травми потерпілого, порушення його нормальних життєвих зв’язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. Порядок відшкодування моральної шкоди визначається законодавством. Моральна шкода компенсується шляхом виплати одноразової грошової допомоги або в іншій матеріальній формі. При цьому власник забезпечує професійну реабілітацію потерпілого.

 Основним законодавчим документом, що регламентує вимоги щодо пожежної безпеки є Закон України “Про пожежну безпеку”. Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності.

На ПП «Картес» опрацьована загально об’єктова інструкція про заходи пожежної безпеки та інструкції для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень (складів, офісів). Ці інструкції вивчаються під час проведення протипожежних інструктажів проходження пожежно-технічного мінімуму, а також у системі виробничого навчання і вивішуються на видних місцях.

Працівники підприємств, зобов'язані: дотримуватися вимог пожежної безпеки; не допускати дій, які можуть призвести до виникнення пожежі; знати й дотримуватися усіх вимог нормативних актів пожежної безпеки та цієї Інструкції;

користуватися тільки справними інструментами, приладами, обладнанням, дотримуватися інструкцій з їх експлуатації; виконувати вказівки керівників та відповідальних за пожежну безпеку; після закінчення роботи прибирати робочі місця від горючих відходів, знеструмлювати електроспоживачі, які за умовами виробництва не повинні працювати в неробочий час; уміти застосовувати наявні засоби пожежогасіння, знати порядок дій у разі виникнення пожежі.

Керівник підприємства контролює виконання усіма працівниками вимог цієї Інструкції; проводить інструктажі з питань пожежної безпеки; періодично перевіряє стан пожежної безпеки на об'єкті; слідкує за утриманням у справному стані засобів пожежегасіння та шляхів евакуації.

Вимоги до пожежної безпеки на підприємстві:

1. До всіх будівель і споруд слід забезпечити вільний доступ.

2. Протипожежні розриви між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо повинні відповідати вимогам будівельних норм.

3. Сміття та відходи необхідно регулярно вивозити у спеціально відведені для цього місця.

4. Забороняється зменшувати нормативну ширину проїздів.

5. На території на видних місцях повинні бути розміщені таблички із зазначенням на них порядку виклику пожежної охорони, знаки із зазначенням місць установлення первинних засобів пожежегасіння.

6. Меблі й обладнання слід розміщати так, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення. Навпроти дверного прорізу необхідно залишати прохід, який повинен дорівнювати ширині дверей, але не менше 1,0 м.

7. За наявності в приміщенні лише одного евакуаційного виходу дозволяється перебувати в ньому не більше 50 осіб.

8. Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, вестибюлі, сходові марші тощо) й виходи слід постійно утримувати вільними, нічим не захаращувати.

9. Усі працівники зобов'язані вміти користуватися вогнегасниками та внутрішніми пожежними кранами.

10. Стан вогнезахисної обробки слід перевіряти не рідше одного разу на рік зі складанням акта перевірки.

11. Зберігання різних речовин і матеріалів у складських приміщеннях повинно здійснюватися з урахуванням їхніх пожежонебезпечних фізико-хімічних властивостей і сумісності

12. У складських приміщеннях матеріали необхідно зберігати на стелажах або укладати в штабелі, залишаючи між ними проходи завширшки не менше 1,0 м. Відстань між стінами та штабелями повинна становити не менше 0,8 м.

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний негайно повідомити про це пожежно-рятувальну службу за телефоном «01», вказати при цьому точну адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище; вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей і матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежегасіння; повідомити про пожежу керівника. Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі. Якщо є потерпілі, необхідно подати першу (долікарську) допомогу, викликати лікаря або вжити заходів щодо транспортування їх у найближчий медичний заклад.

9. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІЛЬОВИХ ГРУП СПОЖИВАЧІВ ПРОДУКЦІЇ

Цільовий сегмент – сукупність споживачів, ринковий сегмент, на який фірма орієнтує свою діяльність.

Оцінка споживачів має за мету визначення характеристик цільової групи споживачів, задля якої формується приваблива товарна пропозиція і розробляється програма маркетингу. Таке дослідження ринку створює обізнаність щодо соціодемографічних характеристик потенційних покупців, рівня їхньої матеріальної забезпеченості, особливостей, бажань, мотивацій і моделей поведінки, що у сукупності дає змогу ефективно впливати на цільову групу та формувати попит на продукцію підприємства.

Відбір цільових ринків — це пошук підприємством найбільш привабливої групи споживачів, які належать до одного або кількох споріднених сегментів, для реалізації своєї продукції на цих сегментах ринку.

Орієнтація підприємства на цільовий ринок простежуватиметься в усіх подальших маркетингових діях. Тобто саме для цих ринків будуть планувати асортимент продукції, встановлювати ціну, планувати збут і комунікації. А отже, дуже важливо з можливих альтернативних сегментів ринку обрати та правильно охарактеризувати ті, що дозволять підприємству досягти поставлених цілей

ПП «Картес» є поставщиком продуктів харчування в пансіонати, санаторії, в’язниці, дитячі оздоровчі табори та дитячі садки.

Тож цільовими споживачами є юридичні особи. Споживачі ПП «Картес» пред’являють до продуктів харчування дуже високі вимоги. Власники таких закладів розуміють наскільки важливим є правильне харчування, і як складно буває купити продукти оптом за оптимальною ціною без втрати якості.

Охарактеризуємо цільовий сегмент ринку у таблиці 12.

Таблиця 12

Характеристика цільових груп споживачів продукції ПП «Картес»

Критерій оцінки

Оцінка

Тенденції розвитку сегменту

Сегмент збільшується

Конкурентна тривалість сегмента

Значна привабливість сегменту для конкурентів

Сталість потреб покупців

Потреби покупців відносно постійні

Ступінь мінливості потреб і запитів покупців

Переваги і смак покупців змінюються незначно під впливом різноманітних факторів

Ступінь чутливості покупців до зміни рівня цін на товари

Покупці незначно чутливі до зміни рівня цін на товари

Ступінь чутливості покупців до стимулювання збуту

Покупці чутливі незначно до стимулювання збуту

Рівень інформованості покупців про товар,ціни,режим роботи

Достатня інформованість

Ступінь залежності продавця від покупця

Покупці мають велику можливість вибору інших продавців

Прихильність покупців до товарів підприємства

Покупці регулярно купують товари в даному підприємстві

Відповідність асортименту товарів вимогам покупців

Асортимент товарів повністю відповідає вимогам покупців

Відповідність якості товарів, що реалізуються, до вимог покупця

Якість товарів повністю відповідає вимогам покупців

Відношення покупців до інноваційних рішень підприємства

Негативні

Отже, з таблиці 12, зробимо висновок, що цільовий сегмент ринку, який обрало ПП «Картес» має всі умови розвитку, що сприяє ефективній діяльності підприємства. Споживачі споживають продукцію ПП «Картес», але йому необхідно слідкувати за якістю та ціною товарів, адже діє багато конкурентів на цьому сегменті, тож є можливість втратити цей сегмент.

Продукція ПП «Картес» відноситься до товарів масового споживання з постійним попитом. При виборі товарів даного типу покупець звертає увагу на ціну товару; асортимент товарів, де основне значення має його глибина; якість товару; рекомендації; рекламну підтримку з боку продавця.

Сегменти споживчого ринку можуть виділятися з урахуванням регіональних критеріїв, демографічних критеріїв і критеріїв життєвого стилю споживачів. Розглянемо цільові групи споживачів продукції ПП «Картес» стосовно цих критеріїв.

 Регіональні критерії є основні відмітні характеристики міст, областей, регіонів. Підприємство може використовувати одну чи кілька демографічних особливостей. Розташування регіону. В Одеській області, де діє ПП «Картес», біля Чорного моря постійно зростає кількість санаторіїв, оздоровчих таборів. Це сприяє збільшенню потенційних споживачів. Чисельність і щільність населення показує, що в регіоні достатньо людей, щоб забезпечити збут продукції.

Демографічні критерії є основними особливості окремих осіб чи його груп. Зараз в Україні демографічна ситуація налагоджується. Отже збільшується народжуваність. Це веде до збільшення кількості дитячих садків.

Життєвий стиль споживачів визначає, як живуть і витрачають час і гроші. В рамках цього критерію важливим є ставлення до фірми і його пропозицій. Нейтральний ставлення (я чув марку X, нічого про неї знаю) вимагає інтенсивної інформації та переконливого просування. Позитивне ставлення (марка Х – найкращий товар над ринком) вимагає підкріплення як наступної реклами й особистих контактів із споживачами. Негативне ставлення (марка Х значно гірше марки У) важко змінити, вона вимагає поліпшення товару і відчуття образу фірми.

До ПП «Картес» позитивне ставлення. Дуже мало клієнтів, які відмовилися від співробітництва з підприємством. ПП «Картес» має багатовікові стосунки з споживачами своєї продукції, виконуючи всі умови договорів.

ВИСНОВОК

Під час проходження практики було досліджено систему менеджменту підприємства. Ми проаналізували умови, в яких діє організація, розглянули фактори зовнішньої та внутрішньої дії. З допомогою результатів запропонували стратегію, яка відповідає місії фірми та яка зможе скоріше реалізувати поставлені цілі. Фірма почала надавати нові послуги, були вирішені проблеми організації, приведені шляхи поліпшення роботи персоналу через запропоновані методи мотивації.

Було вирішено, що організаційна структура є ефективною. На підприємстві  охорона  праці,  техніка  безпеки  і  безпосередньо  сама робота підприємства ведеться чітко і досконало, але так як підприємство досить молоде, існують, звичайно, й деякі недоліки.

Необхідно більшу увагу приділити професіоналізму працівників. Та їх мотивації. Адже було виявлено, що діє дужа багато конкурентів, тому робота даного підприємства повинна бути бездоганною, щоб утримати клієнтів та замучити нових. Доцільно застосувати наступні заходи мотивації:

- Доплачувати премії до заробітної плати при підвищенні обсягу реалізації в порівнянні з попереднім періодом, при цьому потрібно стимулювати працівника протягом усього часу;

- Присуджувати бали, певну кількість яких можна обміняти на коштовні подарунки;.

- Надання кращім робітникам додаткової оплаченої відпустки;

- Туристичні поїздки для робітників, що домоглися більших успіхів у роботі.

- Різноманітне моральне стимулювання;

Вище описані заходи приведуть до підвищення мотивації співробітників в процесі роботи з клієнтами.

Також дуже важливо проводити рекламні заходи щодо поширення інформації про підприємство та його продукцію.

Для закріплення позицій в окремих сегментів, потрібно надавати своїм споживачам знижки, щоб підвищити свої конкурентні переваги. Я пропоную впровадити наступну систему знижок: при первісному замовленні більш ніж на 10 000 грн. знижка становить 3%, надалі існує накопичувальна система знижок. Система накопичувальних знижок дозволить підприємству підвищити прибуток, шляхом розширення існуючих сегментів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1.  Устав ПП «Картес»
 2.  Кузьмін О.Є., Ноджак Л.С., Мельник О.Г.: Конспект лекцій: Менеджмент: теоретичні засади та прикладні аспекти. - Львів, 2006 – 147с.
 3.  Управление по результатам: Пер. с финск./общ. ред. и предисл. Я.А.Лейманна.-М.: Издательская группа «Прогресс»,1996-432с.
 4.  Гончаров В.І. Менеджмент: Навч. посібник. - Мн.: Місанта, 2003. - 624 с.
 5.  Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту: Підручник. Видання 3-є. перероблене і доповнення.-К.: «Кондор», 2006
 6.  Нечаюк Л.І. Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент:Навч. Посібник. – К.:ЦНЛ, 2003. – 348с.
 7.  http://pidruchniki.com.ua/ekonomika/osnovni_vidi_menedzhmentu 
 8.  http://www.info-library.com.ua/books-text-5359.html
 9.  Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47857. АНЕМІЇ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ. ДЕФІЦИТНІ АНЕМІЇ 1.6 MB
  Дефіцит заліза у дітей: причини патогеннез клініка діагностика диференційна діагностика. У дітей вміст гемоглобіну крові в межах вікової норми на нижніх границях : 110118 г л у дітей перших пяти років; 120128г л у дітей старших пяти років. Найчастіше ЗДА зустрічаються у дітей другого і третього років життя 4075.
47858. Педагогіка і психологія в системі наук про людину 1.39 MB
  Протягом сторіч педагогіка розвивалася як практика навчання і виховання дітей. За сучасних умов педагогіку розглядають як науку і практику навчання і виховання людини на всіх вікових етапах її особистісного і професійного розвитку оскільки: сучасна система освіти і виховання стосується практично всіх людей; у багатьох країнах створена система безперервної освіти людини; вона містить у собі всі ланки від дошкільної установи до професійної підготовки і курсів підвищення кваліфікації. Тобто процес навчання і виховання людини як особлива...
47859. Загальні принципи проектування телефонних мереж 126 KB
  Процес проектування його методи та особливості Основою створення будьякого обєкта є процес проектування. Проектування це комплекс робіт який складається з пошуку досліджень розрахунків та конструювання достатнього для створення нового обєкта чи реконструкції старого що відповідає заданим вимогам. Проектування яке здійснюється людиною з застосуванням компютера наз.
47860. Інформаційні технології 171 KB
  На сучасному етапі розвитку транспортної галузі одним з основних факторів впливу науковотехнічного прогресу на технологічні транспортні процеси є широке застосування нових інформаційних технологій заснованих на використанні сучасних засобів обчислювальної техніки звязку та передачі інформації. Інформаційні технології ІТ інформаційнокомунікаційні технології Informtion nd Communiction Technologies ICT Сукупність методів виробничих процесів і програмнотехнічних засобів інтегрованих з метою збирання обробки зберігання...
47861. Економічний аналіз. Конспект лекцій 517 KB
  Мета функціональновартісного аналізу ФВА попередити зайві витрати на виробництво продукції шляхом удосконалення технології виробництва та конструкції виробів використання більш дешевої сировини і матеріалів. На стадії виготовлення продукції за допомогою ФВА детально вивчається продукція виявляються зайві витрати проводиться усунення зайвих функцій товару і таким чином досягається зниження витрат на виробництво продукції. Прибутком; прогнозування величини кожного з цих показників при заданих значеннях інших; економікостатистичний ...
47862. Інформаційні технології. Конспект лекцій 14.48 MB
  Пристрої візуалізації і подання даних. Способи подання атрибутивних даних. Моделі даних. Створення атрибутивної бази даних
47864. Загальні поняття основ ергономіки 300 KB
  Технічний прогрес у промисловості в транспортній галузі в енергетиці та у військовій справі супроводжується вростанням ролі людини у забезпеченні високої ефективності виробництва. Механізація та автоматизація виробничих процесів упровадження обчислювальної техніки та інформаційних технологій докорінно змінюють діяльність людини висуваючи до неї нові більш високі вимоги збільшуючи при цьому економічну та соціальну значущість результатів її діяльності. Одночасно принцип гуманізації...
47865. Інформаційні системи та технології в торгівлі 623.5 KB
  Між керуючою системою і керованою системою здійснюється взаємозв'язок через інформаційну систему під якою розуміють комунікаційну систему із збору передачі переробки інформації про об'єкт яка постачає працівникам різного рангу інформацію для реалізації функції управління. Друга відмінність полягає у формі передавання інформації. Для АСУТП основною формою передавання інформації є сигнали в АСОУ документи. Роль та місце АСДС в ієрархії управління визначається тим що вона є основним джерелом статистичної інформації конче потрібної для...