66147

Фінансова звітність підприємства ПрАТ “Коростенський завод ЗБШ”

Отчет о прохождении практики

Финансы и кредитные отношения

Метою проходження практики є вивчення реального підприємства проведення аналізу роботи підприємства формування висновків щодо його роботи та можливі шляхи покращення. Обєктом дослідження роботи є ПрАТ Коростенський завод ЗБШ Предметом дослідження звіту є фінансова звітність підприємства.

Украинкский

2014-08-14

119.6 KB

5 чел.

12ВСТУП

Проходження переддипломної практики є важливим етапом практичної підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Вона дає можливість пошуку матеріалу для написання дипломної роботи, а також допомагає здобути практичні навички для подальшої роботи та навчання.

Метою проходження практики є вивчення реального підприємства, проведення аналізу роботи підприємства, формування висновків щодо його роботи та можливі шляхи покращення.

Об’єктом дослідження роботи є ПрАТ Коростенський завод ЗБШ

Предметом дослідження звіту є фінансова звітність підприємства.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання дослідження:

 1.  ознайомитись з структурою заводу, його історією;
 2.  охарактеризувати виробничий процес, обсяги виробництва;
 3.  проаналізувати динаміку обсягів виробництва;
 4.  проаналізувати рівень забезпеченості підприємства виробничими ресурсами;
 5.  оцінити структуру та динаміку персоналу підприємства;
 6.  проаналізувати трудові ресурси підприємства;
 7.  розрахувати основні показники фінансового стану;
 8.  провести аналіз фінансової діяльності підприємства;
 9.  охарактеризувати оподаткування підприємства;
 10.  обґрунтувати шляхи покращення фінансової та виробничої діяльності.

Для проведення аналізу та написання висновків необхідно використати фінансову звітність підприємства за останні три роки, а саме:

 1.  Баланс;
 2.  Звіт про фінансові результати;
 3.  Звіт про рух грошових коштів;
 4.  Звіт про власний капітал;
 5.  Примітки до річної фінансової звітності.

Для проведення аналізу роботи відділу охорони праці використовуємо карту умов праці на робочому місці, план фінансування основних заходів з підготовки цивільного захисту, а також довідку про витрату коштів на охорону праці, що передбачено колективним договором.

Крім того на підприємстві були зібрані матеріали про історію підприємства, виробництво, товарний асортимент, трудові ресурси.

Для написання звіту з проходження практики використовувалася різноманітна література: підручники, навчальні посібники та періодичні видання, всесвітня мережа інтернету, періодичної преси.

Структура роботи представлена вступом, шістьма розділами, які містять чотири підрозділи, списку використаних джерел та додатків.

Список використаних джерел представлений літературою авторів, законодавчою та нормативною документацією, періодичними виданнями, документацією підприємства та електронними ресурсами.

У вступі обґрунтовується актуальність проходження переддипломної (виробничої) практики, визначається мета та завдання проходження практики, предмет та об'єкт дослідження, вказуються методи дослідження, інформаційна база та структура роботи.

В першому розділі роботи організаційну та фінансову роботу підприємства. У другому розділі звіту йдеться про організацію виробництва на заводі. Третій розділ роботи присвячено аналізу господарської діяльності. Четвертим розділом роботи є поглиблений аналіз економічної діяльності підприємства та його фінансового стану, що являється поштовхом для написання дипломної роботи. П’ятий розділ звіту з проходження практики присвячено системі оподаткування на підприємстві. Шостий розділ роботи є останнім та включає в себе виконання робіт заводу з охорони праці та дотримання вимог щодо цивільного захисту.

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФІНАНСОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

ПрАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБШ

Будівництво Коростенського заводу залізобетонних шпал започатковане у 1956 році.

З 1996 року директором на заводі працює Куницький Василь Іванович.

Спочатку колектив складався з 29 осіб, а в 1970 році вже налічував 1000 працюючих. На сьогоднішній день, у зв’язку з удосконаленням обладнання кількість працівників становить 600 чоловік.

ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» є переможцем національного конкурсу, його торгова марка «КР» отримала звання «Золота торгова марка» та Почесний диплом, його нагороджено премією «Бізнес – Олімп». Він являється переможцем і в міжнародному Академічному Рейтингу популярності та якості «Золота Фортуна» та рішенням ради національної іміджевої програми «Лідери ХХІ століття» за прагнення досягти високої якості відповідно до європейських стандартів завод нагороджено Міжнародним призом «Європейська якість».

Приватне акціонерне товариство «Коростенський завод залізобетонних шпал» є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства»,  «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», а також інших нормативно-правових актів України.

Приватне акціонерне товариство «Коростенський завод залізобетонних шпал» є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Коростенський завод залізобетонних шпал» заснованого від 27.07.2001 №474 шляхом перетворення державного підприємства «Коростенський завод залізобетонних шпал» у відкрите акціонерне товариство «Коростенський завод залізобетонних шпал» відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 р № 210/93.

Юридична та фактична адреса: 11500 Україна,

Житомирська обл., м. Коростень,

вул. Маяковського, 78

тел. / факс 8(04142) 4-12-57

ст. Коростень Південно-Західної залізниці

(див. Додаток А)

Товариство є правонаступником усіх прав та обов’язків державного підприємства «Коростенський завод залізобетонних шпал». Всі акції підприємства належать державі (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Характеристика засновників підприємства за статутним капіталом.

                                                                        

Засновники підприємства

Статутний  капітал

сума, тис.грн.

питома вага, %

Юридичні особи

-

-

Фізичні особи

-

-

Державна частка

8067

100,0

Разом

8067

100,0

Засновником Товариства є держава в особі Міністерства інфраструктури України, що є правонаступником Міністерства транспорту та зв’язку України відповідно до наказу Президента України від 09.12.2010 р. № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

ПрАТ «Коростенський  завод ЗБШ» має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, фірмову марку та торговий знак, печатку зі своєю назвою. Діяльність підприємства регулюється його статутом.

Основними споживачами є: Південно-Західна залізниця, Донецька залізниця, Придніпровська залізниця, Південна залізниця, Укрзалізпостач.

Покладаючись на досвід, маючи висококваліфікованих спеціалістів, виробничу базу і гарне географічне розташування, інженерно-технічні працівники працюють над подальшим удосконаленням технології та розширенням асортименту продукції, що випускається підприємством.

За всі роки на заводі сформувався висококваліфікований колектив працюючих. За зразкову працю високими урядовими нагородами були відзначені 32 чоловіка. Багато ветеранів заводу працюють і зараз, 22 чоловіка працюють більше 35 років і 42 чоловіка працюють більше 30 років.

В останні роки колектив заводу значно поповнився молодими працівниками і, незважаючи на труднощі, нарощує обсяги виробництва.

ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» є досить великим підприємством, на ньому застосовується комп'ютерна форма обліку. Сучасна комп'ютерна форма ведення бухгалтерського обліку базується на використанні персональних комп'ютерів. Практичне її застосування залежить від набору технічних засобів і вибору організаційних норм їх використання. Обчислювальна техніка з допоміжного засобу перетворюється на визначний фактор організації обліку. Змінюються способи обробки даних, при яких забезпечується різна швидкість надання звітної інформації.

В бухгалтерії ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» є декілька груп, які відповідають за різні етапи обробки бухгалтерської інформації і відповідають перед головним бухгалтером:

  -  розрахункова група (ця група складається з двох працівників);

  -  матеріальна група (ця група складається з трьох працівників);

  -  бухгалтер з обліку основних засобів (один працівник);

  - загальна група (ця група складається з двох працівників), яка здійснює облік всіх інших операцій і веде Головну книгу та складає бухгалтерську звітність;

   -  касир.

Формування облікової політики на ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» здійснюється головним бухгалтером і затверджується наказами керівника.
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЦТВА НА  ПІДПРИЄМСТВІ

В липні 1958 року введена в експлуатацію його перша черга по виготовленню попередньо – напружених залізобетонних шпал. Однак технологія виробництва базувалася виключно на ручній праці і високим досягненням був випуск дев'яти форм зі шпалами на зміну. До 1961 року підприємство вважалося збитковим. Опісля розпочинається його бурхливий розвиток.

Коливалися обсяги виробництва. Порівняймо: якщо у 1959 році на заводі виготовили 125 тисяч штук шпал, то у 1988 сягнули 1 млн. 250 тисяч штук.

Після цього розпочинається економічний спад: 1997 р. – 358 тисяч штук. Та це, очевидно, була та межа, за яку опускатися ризиковано. Тож вже поточний рік знаменується новим піднесенням – протягом п'яти місяців виготовлено 261 тисячу шпал.

Потужність першої черги заводу складала 30 тис. метрів кубічних  залізобетону на рік, в 1965 році було введено другу чергу і загальна потужність заводу склала 112 тис. метрів кубічних на рік.

Спеціалізація заводу – виготовлення залізобетонних попередньо – напружених шпал для залізничної колії 1520 мм з клемноболтовим кріпленням, яких за майже 50 років виготовлено 33,7 мільйони штук.

Коростенський завод залізобетонних шпал – перший завод по виготовленню попередньо – напружених шпал у колишньому Радянському Союзі, тому й не дивно, що продукція заводу відправлялася практично у всі республіки колишнього Союзу. Коростенські шпали укладені і успішно експлуатуються на залізничних коліях країн Прибалтики, Молдови, республіки Бєларусь, на Жовтневій, Московській, Північній, Південно-Східній залізницях Росії, Західно-Казахстанській, Середньоазіатській залізницях, на всіх 6-ти залізницях України.  

За останні роки заводом освоєно залізобетонних попередньо – напружених шпал для суміщеної колії 1520 і 1435 мм, які укладені на прикордонних коліях Львівської залізниці, випуск шпал типу СБЗ-0 з прогресивним клемним кріпленням, застосування яких зменшує витрати при комплектації колійної решітки та забезпечує пружність рейкових скріплень. Заводом виробляються і залізобетонні бруси для стрілочних переводів різних марок, в тому числі і брусів зі зменшеним зносом конструктивних елементів. В нових стрілочних переводах розв'язані найважливіші проблеми колійників, адже вони забезпечують рух потягів зі швидкістю 140-160 км на годину.

На сучасному етапі освоєно випуск шпал нового покоління – шпал типу Ш-7 з дюбельним кріпленням. При виготовленні таких шпал зменшується кількість технологічних операцій, витрат на оснащення, значно зменшуються витрати при монтажі їх в колійну решітку. Освоєно і випуск шпал типу Ш-6 для криволінійних ділянок колії.

Сировинні матеріали, які застосовуються у виробництві – українського походження.

Цемент М500 ДО – Здолбунівського та Кам'янець – Подільського цементних заводів, пісок з модулем крупності 1,5-3,25 мм – Ігнатпільського кар'єру, щебінь фракції 5-20 мм – Коростенського та Пенізевічського кар'єрів. Тільки високоміцний дріт діаметром 3 мм закуповується в Росії.

Для більш повного задоволення потреб Укрзалізниці в залізобетонній продукції заводом виробляються залізобетонні блоки L=3000 мм для облаштування низьких пасажирських платформ, лотки L=1500 мм для водовідводу від залізничних колій. Для власних потреб та потреб населення виробляються стінові камені типу СКЦ.

Розширюючи асортимент виробляємої продукції, фахівці заводу приділяють особливу увагу її вдосконаленню та її якості.

Продукція заводу гарантує безпеку та надійність залізниць, тому що на підприємстві працює сертифікована система управління якістю (СУЯ) за міжнародними стандартами ISO 9001-2001.

Розглянемо види продукції, що виготовляються на заводі від початку його заснування (Додаток Б).

Завод виробляє не тільки продукцію для магістральних залізниць, а й для їх облаштування.

ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» має наступну виробничу структуру:

 1.  Виробництво:
 2.  арматурно-формувальний цех № 1
 3.  арматурно-формувальний цех № 2
 4.  ремонтно-паросиловий цех
 5.  траспортно-сировинний цех
 6.  котельня
 7.  компресорна
 8.  бетонозмішувальний вузол цеху № 1
 9.  бетонозмішувальний вузол цеху № 2
 10.  склад готової продукції
 11.  Дирекція підприємства:
 12.  відділ центральної ремонтної служби
 13.  відділ головного технолога
 14.  відділ постачання та збуту
 15.  відділ технічного контролю 
 16.  лабораторія з контролю виробництва
 17.  ремонтно-будівельна дільниця
 18.  бухгалтерія
 19.  планово-економічний відділ
 20.  відділ кадрів та інші відділи 

        3. Соціальна сфера:

 1.  медпункт
 2.  їдальня
 3.  гараж

Для удосконалення організаційної структури підприємства, з метою підвищення продуктивності праці, забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції на заводі організовується професійне навчання кадрів, первинна професійна підготовка, перепідготовка робітників, підвищення кваліфікації, а також діють тарифно-кваліфікаційна та атестаційна комісії.

На заводі прийнята агрегатно-поточна схема виробництва, при якій основним технологічним обладнанням на технологічній лінії є  металічна 10-ти гніздна форма, яка за допомогою роликових конвеєрів переміщується від одного технологічного посту на інший з різним циклом перебування на них.  

    Процес технологічних операцій:

 1.  чистка та змащування форми;
 2.  встановлення пустотоутворювачів;
 3.  формування арматурного пакету, який складається з 44-х високоміцних дротин діаметром 3 мм;
 4.  попереднє напружування арматурного пакету та установка розподільних діафрагм;
 5.  розкладка бетонної суміші та віброущільнення її на вібромайданчику;
 6.  розбирання пустото утворювачів та розподільчих діафрагм;
 7.  тепло-волога обробка в ямних пропарочних камерах;
 8.  розрізання плітин шпал на окремі шпали;
 9.  складання шпал.

Можна зробити висновок, що підприємство вимовляє якісну та продукцію, яка користується попитом. Намагається удосконалювати процес виготовлення.


РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБШ

Загалом підприємство виготовляє широкий спектр продукції, але з великого асортименту, за останні три роки, основними є лише три види продукції, на які складається план на наступний рік  (рис. 3.1).

Рис. 3.1 Динаміка обсягів виробництва, тис.м.куб.

За даними графіка видно, що динаміка обсягу виробництва в 2011 році порівняно з 2009 роком зросла, але беручи до уваги 2010 рік бачимо, що зменшився обсяг виговлення СБ3-0 та Ш1-3, але збільшилось виговлення брусу.

Проаналізувавши склад, об'єм та структуру майна за останні три роки (див. Додаток В)  шляхом використання балансів за останні три роки (див. Додаток Е,Є, Ж) та порівнюючи 2011 року з 2009 можемо зробити наступні висновки:

 1.  збільшилось незавершене виробництво на 2681 тис.грн. (0,77%);
 2.  зменшилась сума залишкової вартості основних засобів на 1495 тис.грн. (1,04%);
 3.  збільшилась сума первісної вартості основних засобів відповідно на 4130 тис.грн. (1,68%) та 5625 тис.грн. (0,64%);
 4.  збільшилась сума виробничих запасів та готової продукції відповідно на 1815 тис.грн (0,32%) та 3422 тис.грн. (0,7%);
 5.  первісна вартість дебіторської заборгованості збільшилась на 3096 тис.грн (0,82%);
 6.  грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті також зросли на 1553 тис.грн.(0,43%).

Загалом за рахунок цих статтей збільшилась і загальна сума майна підприємства на 21938 тис.грн. Саме це свідчить про зростання економічного потенціалу підприємства за останній період.

Для повного аналізу майна підприємства необхідно провести аналіз джерел його формування (див. Додаток Г) за допомогаю балансів за останні три роки (див. Додаток  Е,Є,Ж ).

За результатами аналізу можна зробити висновки, що загалом сума джерел формування майна порівняно 2011 рік з 2009 зросла на 20352 тис.грн. зміна цього показника була спричинена збільшенням іншого додаткового капіталу на 11245 тис.грн.(8,18%), збільшенням кредиторської заборгованості на продукцію на 3715 тис.грн. (3,91%),  збільшенням інших поточних зобов’язань на 4667 (6,06%). Крім того зросла сума резервного капіталу на 592 тис.грн (0,25%), але зменшилась сума нерозподіленого прибутку на 445 тис.грн.(4,39%).  Також крім цих статтей зросла сума поточних зобовязань за розрахунками з бюджетом на 163 тис.грн, зі страхування на 174 тис.грн. та з оплати праці на 241 тис.грн.

Для аналізу господарської діяльності проведемо оцінку структури та динаміки персоналу підприємства (табл. 3.1)

Таблиця 3.1

Оцінка структури та динаміки персоналу підприємства

Показники

2009р.

2010р.

2011р.

Відхилення

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

+/-, чол.

2011 до 2009, %

Усього персоналу, чол.

647

100,00

622

100,00

599

100,00

-48

-

у т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

-

1. Робітники всього, чол.

513

79,29

490

78,78

464

77,46

-49

-1,83

- погодинники

262

40,49

256

41,16

240

40,07

-22

-0,43

-відрядники

251

38,79

234

37,62

224

37,40

-27

-1,40

2. Службовці

4

0,62

5

0,80

6

1,00

2

0,38

3. Спеціалісти

39

6,03

36

5,79

38

6,34

-1

0,32

4. Керівники

50

7,73

50

8,04

50

8,35

-

0,62

5.Невиробничий персонал

30

4,64

30

4,82

30

5,01

-

0,37

6. Адміністративний персонал

11

1,70

11

1,77

11

1,84

-

0,14

Порівняно 2011 рік з 2009 персонал зменшився на 48 чоловік. З загальної кількості такий спад спричинило зменшення великої кількості робітників, а саме 49 чоловік, з них погодинників – 22 чол., відрядників – 27 чол.. За весь період збільшилось лише кількість службовців на 2 чоловіки. Сталими залишились кількість керівників – 50 чол., невиробничого персоналу – 30чол. та адміністративного – 11чол.

В основному такий спад був спричинений наслідками останньої економічної кризи, та зменшенням прибутку.

Трудові ресурси (кадри) підприємства є головним ресурсом кожного підприємства, від якості й ефективності використання якого багато в чому залежать результати діяльності підприємства і його конкурентноздатність. Тому для ефективного аналізу проведемо аналіз трудових ресурсів протягом 2009-2011 років (табл.3.2).

Таблиця 3.2

Аналіз використання трудових ресурсів

Показники

2 009р.

2 010р.

2 011р.

Відхилення

Кількість працівників на початок періоду

709

647

622

-87

Прийнято за період

65

12

33

-32

Вибуло працівників за період, всього
У т.ч. з наступних причин:

127

37

56

-71

- за власним бажанням

14

5

2

-12

- у зв’язку зі скороченням персоналу

-

-

-

-

-за порушення трудової дисципліни

1

-

-

-

- у зв’язку з виходом на пенсію

25

1

28

3

- у зв’язку з  невідповідністю займаній посаді

-

-

-

-

- на навчання

-

-

-

-

- з інших причин

87

31

26

-61

Кількість працівників, що постійно працювало протягом року

647

622

599

-48

Особи, що знаходяться у декретних відпустках

15

15

14

-1

Кількість працівників, що працюють на умовах скороченого робочого дня (тижня)

-

-

-

-

Середньоспискова  чисельність персоналу

681

622

597

-84

Коефіцієнти:
-
 обороту з приймання

0,10

0,02

0,06

-0,04

- обороту зі звільнення

0,19

0,06

0,09

-0,09

- плинності

0,02

0,01

0,00

-0,02

- постійності кадрів

0,95

1,00

1,00

0,05

За даними таблиці можна зробити висновок, що кількість працівників на початок періоду зменшувались за останні три роки. Порівнюючи 2011 рік з 2009 було прийнято за рік на 32 працівник менше, хоча вибуло з заводу на 71 працівника менше, більша кількість яких була спричинена тим, що в 2009 році вибуло на 61 працівника більше  з інших причин, ніж у 2011 році.  Загалом середньоспискова чисельність персоналу зменшилась на 81 чоловіка. Зменшення відбулось коефіцієнту з приймання на 0,04, коефіцієнту зі звільнення на 0,09, коефіцієнту плинності на 0,02, лише коефіцієнт постійності кадрів збільшився на 0,05.

Загалом протягом останніх трьох років спостерігається тенденція до зменшення персоналу підприємства.

РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Аналіз економічної діяльності підприємства

Для оцінки діяльності підприємства проведемо горизонтальний та вертикальний аналіз балансу підприємства за період з 2009 по 2011 рік використавши баланси ПрАТ “Коростенський завод ЗБШ” за останні три роки (див. Додаток Е,Є, Ж).

Після проведення аналізу балансу (див. Додаток Д) шляхом порівняння 2009 року з 2011 ми бачимо, що валюта балансу збільшилась на 14 780 тис.грн, це зумовлено зміною наступник статтей балансу:

 1.  збільшилась стаття «незавершене виробництво» на 2681 тис.грн.;
 2.  зросла сума виробничих запасів на 1815 тис.грн.;
 3.  збільшилась готова продукція на 3322 тис.грн.;
 4.  зросла сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість на 3096 тис.грн.;
 5.  збільшилась дебіторська заборгованість за виданими авансами на 1806 тис.грн.;
 6.  зросла сума грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті на 1553 тис.грн.;
 7.  зменшилась залишкова вартість основних засобів на 1495 тис.грн.;
 8.  зросла сума іншого додаткового капіталу на 11245 тис.грн.;
 9.  кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги зросла на 3715 тис.грн.

Зміна таких показників свідчить про зростання економічного потенціалу підприємства.

Отже, зробивши аналізи балансів підприємства можемо сказати що вплив економічної кризи яка почалася ще у кінці 2008 році не значно позначився на показниках діяльності підприємства.

Для проведення аналізу економічної діяльності підприємства (табл. 4.1) ми скористалися вихідними даними звіту про фінансові результати станом за три останні роки (див. Додаток З, И, І).

Таблиця 4.1

Динаміка показників економічної діяльності підприємства

Показники

Од. виміру

2009р.

2010р.

2011р.

Відхилення

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

тис.грн

206196

141892

207352

1156

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

тис.грн

179139

123951

181697

2558

Адміністративні витрати

тис.грн

4913

3944

5735

822

Витрати на збут

тис.грн

4814

3085

3958

-856

Валовий прибуток (збиток) від реалізацї продукції (товарів, робіт, послуг)

тис.грн

27057

17941

25655

-1402

Фінансовий результат від операційної діяльності

тис.грн

16697

9285

14257

-2440

Чистий прибуток (збиток)

тис.грн

10451

5915

9281

-1170,00

Рентабельність підприємства

%

5,05

4,24

4,68

-0,37

Рентабельність продукції (товарів, робіт, послуг)

%

15,10

14,47

14,12

-0,98

Рентабельність господарської діяльності

%

13,09

10,89

10,89

-2,20

Порівнявши показники звіту про фінансові результати та показники рентабельності підприємства можна зробити висновок, що діяльність підприємства в 2011 році була менш прибутковою в порівнянні з 2009 (чистий прибуток зменшився на 1170 тис.грн.) це зумовлено збільшенням наступних показників: зросли собівартість реалізованої продукції на 2558 тис.грн. та адміністративні витрати на 822 тис.грн. В той же час валовий прибуток від реалізації продукції та фінансовий результат від операційної діяльності зменшилися, відповідно, на 1402 тис.грн. та 2440 тис.грн.

Також ці дані вплинули зменшення рентабельності підприємства (0,37%), рентабельності продукції (0,98%) та рентабельності господарської діяльності (2,20%).

Для аналізу показників використання основних засобів (табл.4.2) використовуємо  баланс (див. Додаток Е, Є, Ж) та примітки до річної фінансової звітності (див. Додаток О, П, Р).

Таблиця 4.2

Показники використання основних засобів

Показники

2 009р.

2 010р.

2 011р.

Зміна 2011 до 2009,
(+/-)

Фондовіддача, грн./грн.

6,59

5,04

6,96

0,37

Фондомісткість, грн./грн.

0,15

0,20

0,14

-0,01

Фондорентабельність, грн./грн.

0,05

0,04

0,04

-0,01

Фондоозброєність праці, тис.грн./чол.

45,97

45,25

49,76

3,80

За даним таблиці можна зробити висновок, що:

 1.  показник фондовіддачі збільшився за 2011 рік порівняно з 2009 на 0,37. Це значить, що підприємство отримує більше продукції на 1 грн. основних виробничих фондів.
 2.  фондомісткість зменшилась на 0,01 в 2011році  порівняно з 2009, хоча в 2010 році це показник перевищував 2009 та 2011 рік, але в даному випадку зменшення цього показника означає підвищення ефективності виробництва основних виробничих засобів.
 3.  зменшення показника фондорентабельності на 0,01 свідчить про те , що підприємство отримує менше прибутку на одиницю вартості основних виробничих фондів, але на протязі останніх двох років даний показник є сталим;
 4.  фондоозброєність збільшилась на 3,80, що означає, що величина основних засобів на одного працівника має тенденцію до збільшення.

Для аналізу ефективності використання трудових ресурсів (табл.4.3) використовуємо звіт про фінансові результати (див. Додаток З, И, І).

Таблиця 4.3

Ефективність використання трудових ресурсів


Показники

2 009р.

2 010р.

2 011р.

Відхилення

Середньоспискова чисельність працівників, осіб

681

622

597

-84,00

Обсяг виробництва продукції, тис.грн

206196

141892

207352

1156,00

Прибуток, тис.грн.

16697

9285

14257

-2440,00

Отримано на одного працівника за рік, тис.грн:

продукції

302,78

228,12

347,32

44,54

прибутку

24,52

14,93

23,88

-0,64

Порівнюючи 2011 рік з 2009 за даними таблиці можна зробити висновок, що незважаючи на зменшення  середньоспискової чисельності працівників на 84 особи кількість продукції, яка припадає на одного працівника зросла на 44, 54 тис.грн., а ось зменшення прибутку на 2440 тис.грн спричинило й зменшення прибутку на одного працівника на 0,64 тис.грн.    

4.2. Аналіз показників фінансового стану підприємства

Для проведення аналізу ліквідності підприємства (табл. 4.4) ми скористалися вихідними даними балансів станом за три останні роки (див. Додаток Е, Ж, З), примітки до фінансової звітності (див. Додаток З, И, І).

Таблиця 4.4

Показники ліквідності

 Показник

Норматив

2 009р.

2 010р.

2 011р.

Відхилення по відношенню

до нормативу

до

2009р.

1. Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)

>1

3,13

3,93

3,36

2,36

0,22

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності

>0,5

0,59

0,67

1,01

0,51

0,42

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

>0,2

0,07

0,08

0,17

-0,03

0,10

4.Співвідношення дебет. і кредит. заборгован.

1

1,93

7,20

1,97

0,97

0,04

 

За даними таблиці ми бачимо, що:

 1.  коефіцієнт поточної ліквідності є позитивним, крім того порівняно 2011 рік з 2009 збільшився на 0,22. Показує, що протягом періоду підприємство спроможне розрахуватись по своїм поточним зобовязанням;
 2.  коефіцієнт швидкої ліквідності збільшився на 0,42, показує, що підприємство спроможне в короткий термін погашати свою заборгованість;
 3.  коефіцієнт абсолютної ліквідності має тенденцію до збільшення. За останні 3 роки він збальшився на 0,10, що показує, що підприємство є потенціально платоспроможним.
 4.  співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості має хвилястий характер. Загалом за порівняльні періоди цей показник зріс на 0,04.

Для аналізу фінансового стану підприємства проведемо аналіз фінанансових коефіцієнтів діяльності (табл.4.5) використовуючи баланси (див. Додаток Е, Є, Ж) та звіт про власний капітал (див. Додаток Л, М, Н) протягом останніх трьох років.

Таблиця 4.5

Фінансові коефіцієнти діяльності

Показник

2 009р.

2 010р.

2 011р.

Відхилення

Норма

1. Коефіцієнт забезпечення оборотними активами

0,68

0,75

0,70

0,02

>0,1

2. Маневрованість робочого капіталу

0,30

0,91

0,32

0,02

зменшення

3. Маневрованість ВОК

0,01

0,02

0,02

0,01

збільшення

4. Коефіцієнт забезпечення ВОК, запасів

8,42

4,36

5,78

-2,65

0,6-0,8

5. Коефіцієнт фінансової незалежності

0,83

0,85

0,82

-0,01

>0,5

6. Коефіцієнт фінансової залежності

1,20

1,18

1,22

0,02

<0,5

7. Коефіцієнт маневрованості власного капіталу

0,60

0,67

0,70

0,11

-

8. Коефіцієнт фінансової стабільності

5,31

5,89

4,81

-0,51

<1

9. Коефіцієнт фінансової стійкості

0,84

0,85

0,83

-0,01

0,85-0,9

За результатами проведення аналізу, можна сказати, що:

 1.  коефіцієнт забезпечення оборотними активами відповідає даним нормативу та порівняно 2011 рік з 2009 зріс на 0,2, хоча в 2010 році він перевищував показник і 2009 року та 2011, можна зробити висновок, що структура балансу є задовільною і підприємство є платоспроможним;
 2.  маневрованість робочого капіталу не має тенденції до зменшення, а навпаки збільшується і зріз на 0,02;
 3.  маневрованість ВОК як і необхідно, згідно нормативу збільшився на 0,01 та на протязі останні двох років є стабільним;
 4.  коефіцієнт забезпечення ВОК, запасів значно перевищує показник нормативу, але порівняно 2011 рік з 2009 зменшився на 2,65;
 5.  відповідає нормативу показник фінансової незалежності, хоча й зменшився на 0,01;
 6.  коефіцієнт фінансової залежності значно перевищує норматив ще й має збільшення показника на 0,02. Оскільки показник перевищує одиницю, то значить, що підприємство не може фінансувати себе за власні кошти;
 7.  має тенденцію до збільшення коефіцієнт маневрованості власного капіталу і паротягом років збільшився на 0,11;
 8.  коефіцієнт фінансової стабільності перевищує показник нормативу , але зменшився на 0,51, саме це свідчить про те, що підприємство залежне від кредиторів та інвесторів;
 9.  коефіцієнт фінансової стійкості відповідає нормативу, хоча й зменшився на 0,01, але загалом цей показник вказує на те, що підприємство здатне залучати зовнішні джерелі фінансування.

Для проведення аналізу динаміки обертання активів (табл. 4.6) було використано баланси за поточний період (див. Додаток Е, Є, Ж), звіти про фінансові результати (див. Додаток З, И, І).

Таблиця 4,6

Динаміка обертання активів

Показник

2 009р.

2 010р.

2 011р.

Відхилення

1. Чиста виручка, тис.грн

206196

141892

207352

1156

2. Оборотні активи, тис.грн

31201

37972

44899

13698

3. Обертання оборотних активів (оборотів)

6,60

3,74

4,62

-1,98

4. Тривалість обертання оборотних активів (дні)

54,55

96,26

77,92

23,37

За даними таблиці можна сказати, що обертання оборотних активів визначається сповільненням, оскільки обороти зменшились на 1,98, крім цього це призвело до збільшення тривалості обертання оборотних активів на 23,37 дні.

Для проведення аналізу рентабельності підприємства (табл. 2.4) було використано баланси за поточні періоди (див. Додаток Е, Є, Ж), звіти про фінансові результати (див. Додаток З, И, І), звіт про рух грошових коштів  (див. Додаток Ї, Й, К).

Таблиця 4.7

Аналіз рентабельності

Показник

2 009р.

2 010р.

2 011р.

Відхилення

1. Коефіцієнт рентабельності активів

0,17

0,09

0,12

-0,05

2. Рентабельність основної діяльності,%

15,10

14,47

14,12

-0,98

3. Коефіцієнт рентабельності реалізованої продукції

0,15

0,14

0,14

-0,01

4. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу,%

19,97

10,44

14,56

-5,41

За даними таблиці ми бачимо, що:

 1.  коефіцієнт рентабельності активів в 2011 році порівняно з 2009 роком він зменшився на 0,05. Можна сказати, що підприємство за даний період почало отримувати менше прибутку від кожної гривні активу;
 2.  рентабельність основної діяльності за порівняльні періоди зменшилась на 0,98%, а це означає, що підприємство отримує менше прибутку на 1 грн. понесених витрат за останні три роки;
 3.  коефіцієнт рентабельності реалізованої продукції за даний період зменшився на 0,1 порівняно з 2009 роком, хоча на протязі останніх двох років він є сталим.
 4.  коефіцієнт рентабельності власного капіталу з 2011 року порівняно з  2009 зменшилась на -5,41%, а загалом має хвилястий характер.


РОЗДІЛ 5. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Прат Коростестенський завод залізобетонних шпал знаходиться на загальній системі оподаткування.

ПрАТ « Коростенський завод ЗБШ» сплачує податки та збори згідно з чинним законодавством.

Як платник податків підприємство зареєстровано в Коростенській ОДПІ.

Підприємство являється платником :

 1.  прямих податків ( податок на прибуток, плата (податок) на землю, збір за першу регістрацію транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів);
 2.  непрямих податків ( податок на додану вартість (ПДВ);
 3.  зборів (на єдиний соціальний внесок, екологічний податок).

Прямі податки встановлюються безпосередньо до платників, їх розмір залежить від масштабів об'єкта оподаткування.

Непрямі податки встановлюються в цінах товарів і послуг, їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів.

Порядок подання податкової звітності наведено в Додатку С.

ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» має діяти і господарювати в межах законодавства, що регулює усі напрямки його діяльності. З поміж великої кількості юридичних актів визначальними є  Закон України «Про підприємства» та Статут підприємства, а також узгоджений з чинним законодавством Колективний договір, що регулює відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства.

На підприємстві ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» застосовують специфічні нормативні документи, які регулюють залізобетонне виробництво: інструкція по нормуванню витрат сировини в виробництві, куди входить класифікація норм витрачання сировини; склад норми витрачання сировини та методи їх розрахунку; організація роботи по нормуванню; методики визначення нормативів втрат і відходів; методика розрахунку галузевих норм витрачання сировини; методика розрахунку групових норм витрачання сировини на вироби.

Оплата праці здійснюється за почасовою або відрядною формою. Почасова форма оплати передбачає виплату працівникові встановленої тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за умови виконання норми робочого часу. Відрядна форма оплати праці передбачає збільшення заробітної плати залежно від рівня перевиконання норм виробітку і її зменшення у зв'язку з невиконанням цих норм. При застосуванні відрядної форми оплати праці розцінки визначаються виходячи з установлених розрядів робіт, тарифних ставок і норм виробітку (норм часу).

Посадові оклади установлює керівник підприємства відповідно до посади і кваліфікації працівника. За результатами атестації керівник вправі змінювати посадові оклади працівникам у межах схеми посадових окладів, які передбачені галузевою угодою.

Право працівника на оплату праці не може бути порушене у зв'язку з відсутністю коштів на оплату праці або з інших підстав. Про нові або заміну діючих умов оплату праці в бік погіршення роботодавець повинен повідомити працівника не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження або заміни.

Мінімальну зарплату працівників підприємства – не нижче встановленого прожиткового мінімуму на працездатну особу. Розмір місячної тарифної ставки (окладу) робітника, зайнятого некваліфікованою працею за відпрацьовану місячну норму робочого часу – не нижче розміру, передбаченого Галузевою угодою.

Адміністрація підприємства гарантує провадити оплату праці за вимушені простої, які відбулися не з вини робітників, із розрахунку не менш 2/3 тарифної ставки. Оплата праці в надурочний час здійснюється в подвійному розмірі. Робота у святкові і неробочі, а також вихідні дні, якщо вона не компенсується наданням іншого дня відпочинку, оплачується також у подвійному розмірі.

Доплату за роботу у нічний час (з 22.00 до 06.00год.) оплачувати у розмірі 40% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час, за роботу у вечірній час (з 18.00 до 22.00 год.) – 20%.

На період освоєння нового виробництва (продукції) робітникам, переведеним з основного місця роботи, провадити доплату до середнього заробітку за попереднім місцем роботи на строк не більш як 6 місяців. На період освоєння виробництва нових видів продукції, робіт за відсутністю затверджених нормативних матеріалів для нормування праці можливе встановлення тимчасової норми на строк до 6 місяців з послідуючою їх заміною з підвищенням відрядної оцінки до 20%.

Підприємство ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» дотримується законодавства про оплату праці, виплачуює заробітну плату два рази на місяць. Заробітна плата складається із двох частин: заробітної плати за першу половину місяця (так званий «аванс») та за другу половину місяця (безпосередньо заробітна плата).

Необхідність виплати заробітної плати два рази на місяць обумовлена вимогами статті 115 Кодексу законів про працю України та статтею 24 Закону України «Про оплату праці» №108/95-ВР від 24.03.1995.

Працівникам, яким під час роботи на залізничному транспорті присвоєно почесне звання «Заслужений працівник транспорту України» та інші почесні звання відповідно до спеціальності, а також «Заслужений раціоналізатор України», «Заслужений донор України», нагородженим Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, вводити доплати в розмірі 15% посадового окладу (тарифної ставки). Працівникам галузі, нагородженим знаком «Почесний залізничник», «Залізнична слава» трьох ступенів, вводити доплату до тарифної ставки, посадового окладу в розмірі 10%.

Провадити доплату членам Спостережної ради згідно п.3.7. Положення про Спостережну раду ВАТ «Коростенський завод ЗБШ» та голові ревізійної комісії згідно п.2.5. Положення про ревізійну комісію, затверджених наказом Укрзалізниці від 6.10.2003р. № 422-УЗ.

Всі зміни в умовах оплати праці провадити тільки по узгодженню з профспілковим комітетом.

З нового 2011 року розрахунок відрахувань із заробітної плати та нарахувань на фонд оплати праці дуже і дуже спростився. Адже замість внесків до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування, тепер існує один – єдиний соціальний внесок.

Отже, з нового 2011 року на підприємстві утримувують із заробітної плати працівників суму єдиного соціального внеску, яка складає 3,6% від суми нарахованої заробітної плати (п.7 ч.1 ст.8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №2464-VI від 08.07.2010) та податок на доходи фізичних осіб, який складає 15% від суми нарахованої заробітної плати, зменшеної на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування та податкової соціальної пільги (п.164.6 Податкового кодексу).

В той же час бухгалтер робить нарахування на фонд оплати праці, які складають суму від 36,76% до 49,7%, в залежності від класу професійного ризику виробництва (п.5 ст.8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №2464-VI від 08.07.2010).

На ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» збори на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сплачуються згідно з чинним законодавством.

Страхові внески сплачуються один раз на місяць - у день одержання коштів на оплату праці в установах банків. У разі нестачі у страхувальників-роботодавців коштів для виплати заробітної плати та сплати страхових внесків у повному обсязі, нарахування їх на заробітну плату і перерахування до фондів провадяться пропорційно до сум заробітної плати.

Підприємство діє згідно чинного законодавства та удосконалює свої можливості згідно колективного договору та наданих повноважень.


РОЗДІЛ 6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

6.1.Вимоги охорони праці на ПрАТ Коростенський завод ЗБШ

Для аналізу робочих місць на підприємстві здійснюється атестація робочих місць. Для цього наказом по ПрАТ організовується атестаційна комісія не рідше двох раз на три роки. Основна її мета – регулювання відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізацій прав на здорові і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

По закінченню атестації комісією складається, в разі необхідності, «Розрахунок пільг за роботу в шкідливих умовах працівникам ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ».

Згідно колективного договору ПрАТ Коростенський завод ЗБШ  щодо питань охорони праці адміністрація зобовязується:

 1.  Регулювати відносини між керівництвом і працівниками ПрАТ з питань по поліпшенню безпеки, умов і гігієни праці та виробничого середовища у відповідності до Закону України «Про охорону праці».
 2.  При укладенні трудового договору інформувати під розпис працівників про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів та про права на пільги і компенсаціїї за роботу в таких умовах.
 3.  Забезпечити дію служби охорони праці у відповідності з Типовим положенням, затвердженим Держкомітетом України по нагляду за охороною праці.
 4.  Служба охорони праці безпосередньо підпорядковується голові правління ПрАт за своїм посадовим становищем та умовами оплати праці і прирівнюється до основних виробничо-технічних служб підприємства.
 5.  Виконувати в строк заходи по покращенню умов праці, передбачені Угодою між адміністрацією і профкомом підприємства.
 6.  Виконувати всі види робіт в суворій відповідності до вимог правил техніки безпеки і виробничої санітарії.
 7.  Своєчасно проводити навчання, інструктажі і перевірки знань працівників з питань охорони праці.
 8.  Постійно проводити заходи по створенню безпечних умов праці на робочому місці, безпеки технологічних процесів, санітарно-побутових умов, які відповідали б вимогам нормативних актів про охорону праці.
 9.  Щоквартально проводити аналіз причин нещасних випадків на виробництві і приймати необхідні міри по їх усуненню.
 10.  Забезпечити працівників обладнаними санітарно-побутовими приміщеннями і організовувати правильну їх експлуатацію і ремонт. Забезпечити нормальну і безперебійну роботу всього санітарно-побутового обладнання в цехах заводу.
 11.  Забезпечити працівників підприємства доброякісною питною водою.
 12.  На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на роботах, повязаних із забрудненням, працівникам видавати безкоштовно за встановленими нормами спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. При необхідності проводити прання і ремонт спецодягу.
 13.  Робітникам всіх спеціальностей щомісяця видавати по 200 гр. мила.
 14.  Робітникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, в разі перевищення на робочому місці ГДР шкідливих хімічних речовин, згідно з ст..166 КЗпП України видавати молоко по встановленим нормам.
 15.  Здійснювати систематичний контроль за станом повітряного середовища в цехах шляхом регулярного проведення лабораторних аналізів і замірів СЕС.
 16.  Проводити попередній і періодичний медогляди працюючих, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою та з шкідливими чи небезпечними умовами праці. На час проходження огляду за працівниками зберігається середній заробіток на протязі 2-х днів, а при обстеженні в стаціонарі – на весь період обстеження.

       Осіб, які ухиляються від проходження медогляду, притягувати до                         відповідальності, не допускати до роботи.

 1.  Виконувати заходи по посиленню пожежної безпеки на підприємстві, забезпечити цехи і дільниці відповідними протипожежним приладдям, інвентарем, інструкціями і правилами пожежної безпеки.
 2.  Забезпечити дотримання посадовими особами і службовцями вимог охорони праці, технологічної дисципліни, графіків ППР, безперебійної роботи вентиляції. Не допускати роботи на несправному обладнанні.
 3.  Проводити щоквартальний аналіз захворюваності працівників ПрАТ, приймати заходи по усуненню причин захворюваності.
 4.  Виділяти кошти на забезпечення медпункту необхідними медикаментами, обладнанням.
 5.  Провадити оплату рахунків медичних закладів з переліком ліків, які були використані при лікуванні прооперованих працівників, та тих, хто переніс інсульт та інфаркт по спільному рішенню адміністрації і ПК ПрАТ. Для визначення суми компенсації залучати фельдшера заводу.
 6.  Для санаторно-курортного лікування та оздоровлення працівників заводу та їх дітей профкому закупати путівки в санаторіях та базах відпочинку та розподіляти їх зідно Інструкції соцстраху.
 7.  Обовязки працівника – виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці.

Щодо виникнення пожежі, то на підприємстві створено план аварійного виходу на випадок пожежі та затверджений головним інженером.

Промисловий (виробничий) травматизм пов'язаний з характером виробництва, знаряддями праці і організацією методів її охорони. Ушкодження можуть бути заподіяні інструментами, машинами, оброблювальним матеріалом (металом, породою, що обвалилася, вугіллям, камінням і т. ін.), транспортом тощо.

Для зображення чіткої картини виробничого травматизму на ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» побудуємо таблицю коливань травматизму на підприємстві за останні три роки (табл.6.1) .

Таблиця 6.1

Дані виробничого травматизму на виробництві за останні три роки

№ п/п

Показники

Всього

2009 р.

2010 р.

2011 р.

1.

Середньоспискова чисельність працівників, осіб

681

622

597

2.

Число потерпілих з втратою працездатністю, осіб

а) з тимчасовою втратою працездатності, осіб;

б) з повною втратою працездатності;

в) із смертельним наслідком

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Втрати від виробничого травматизму, людино-днів

81

-

-

4.

Втрати від нещасних випадків, тис.грн.

0,581

-

-

5.

Втрати підприємства на охорону праці, тис.грн.

а) доцільні витрати;

б) недоцільні витрати.

1288,4

-

1536,7

1243,4

6.

Коефіцієнт частоти нещасних випадків в розрахунку на одного працівника

0,001

-

-

Згідно даних таблиці можемо зробити висновки, що протягом останніх двох років травматизм на підприємстві відсутній, що говорить про ефективне використання коштів на охорону праці.

На заводі переважна кількість працівників працює зі шкідливими умовами праці. Це, наприклад, такі професії працівників, як робітники формувального цеху, електрогазозварник, оператор механізованого складу цементу, коваль ручного ковання, машиніст автомобіля та ін. Цим працівникам надається додаткова відпустка,  встановлюються доплати до заробітної плати за роботу в шкідливих умовах праці, а також їм у дні фактичної роботи встановлюється безкоштовна видача молока.

Загальна класифікація витрат коштів по ПрАТ Коростенський завод ЗБШ   на охорону праці наведено у Додатку Т.

На сьогоднішній день в умовах значного рівня розвитку науки і техніки на підприємствах майже в кожному відділі здійснюються процеси автоматизації та комп’ютеризації. Таким процесам все частіше піддаються і відділи бухгалтерії, обираючи комп’ютеризовану систему бухгалтерського обліку. За таких умов робота бухгалтера тісно пов’язується з використанням комп’ютера та комп’ютерної техніки.

Виходячи з цього, робоче місце бухгалтера повинно забезпечувати наступне:

 1.   належні умови освітлення приміщення і робочого місця, відсутність відблисків;
 2.   оптимальні параметри мікроклімату (температура, відносна вологість, швидкість руху, рівень іонізації повітря);
 3.   належні ергономічні характеристики основних елементів робочого місця;
 4.   а також враховувати такі небезпечні і шкідливі фактори:
 5.   наявність шуму та вібрації;
 6.   м'яке рентгенівське випромінювання;
 7.   електромагнітне випромінювання;
 8.   ультрафіолетове і інфрачервоне випромінювання;
 9.   електростатичне поле між екраном і бухгалтером;
 10.   наявність пилу, озону, оксидів азоту й аероіонізації.

У своїй роботі з комп’ютером та при обладнанні робочого місця бухгалтер повинен керуватись Правилами охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, державними стандартами, нормами та санітарними правилами щодо охорони праці. Дані документи визначають наступні особливості охорони праці бухгалтера.

Приміщення для роботи з ПК повинно відповідати кількості працюючих та розміщуваному в них комплекту технічних засобів.

Загальний час роботи з комп’ютером не повинен перевищувати 50% тривалості робочого дня.

Отже, розглянувши законодавство про охорону праці, державні санітарні правила роботи з ЕОМ, норми та інструкції, було вивчено особливості охорони праці бухгалтера, робота якого пов’язана з використанням комп’ютера та комп’ютерної техніки.

Для прикладу характеристики умов праці на робочому місці розглянемо один із робочих приміщень – це об’єднаний формувально-бетонний цех №1 (ОФБЦ-1), загальна площа якого 6256 кв.м, умови праці в даному та в аналогічних приміщеннях зображено в таблиці 6.2.

Таблиця 6.2

Карта умов праці на робочому місці

№ п/п

Назва фактору одиниця вимірювання

Рівень фактору

норматив

реально

1.

Мікроклімат в приміщенні (на ділянці):

а) відносна вологість,%;

б)температура, ◦С;

в)швидкість руху повітря, м/с.

40-60

22-24

Од

78

23,3

-

2.

Запиленість повітря, м²/м

4

6

3.

Шум дБА

70

92

4.

Змінність

Трьох-, двох- змінна з нічною зміною

двозмінна

Згідно нормативів умов праці на робочому місці по даним таблиці можна зробити висновок,  що спостерігається відхилення  таких показників, як:

 1.  відносна вологість збільшення на 18% від нормативу;
 2.  перевищення норми запиленості повітря на 2 м²/м;
 3.  перевищення шуму на 22 дБА.

Діяльність відділу охорони праці на підприємстві є плідною. Звісно, робота, яку виконують робітники завод є шкідливою. Та намагаючись перекрити шкідливі умови праці підприємство застосовує ряд умов не шкодуючи коштів на охорону праці своїх працівників.

6.2.Заходи цивільного захисту на підприємстві

Система цивільної оборони суб'єкта господарської діяльності будується на основі Закону України "Про цивільну оборону України", "Положення про цивільну оборону України" та інших нормативно-правових актів з метою захисту робітників, службовців і населення, яке мешкає у відомчому житловому фонді або попадає у зону ураження від об'єкта, від НС техногенного, природного та соціально-політичного характеру, яка включає органи управління, сили і засоби, що створюються для організації та забезпечення захисту робітників, службовців та населення, попередження і ліквідації наслідків НС, та організовується за територіально-виробничим принципом.

План цивільного захисту підприємства, установи, організації на особливий період визначає обсяг, порядок організації, способи і строки здійснення заходів щодо виконання завдань цивільного захисту в режимі функціонування в умовах особливого періоду.

Плани цивільного захисту підприємств, установ, організацій на особливий період розробляються підприємствами, установами, організаціями (далі - підприємства), які продовжують роботу в особливий період на підставі законів України "Про Цивільну оборону України", "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", "Про правові засади цивільного захисту" з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. N 774-10.

На ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» план цивільного захисту складається в звітному році на майбутній та затверджується головою правління. План основних заходів з підготовки цивільного захисту на 2012 навчальний рік зображено в Додатку У.

Плани цивільної оборони затверджуються керівником адміністрації суб'єкта господарської діяльності після погодження з відділом з питань надзвичайних ситуацій району (міста обласного підпорядкування).

Для надійного і сталого управління процесами захисту робітників, службовців та населення, яке попадає в зони ураження об'єкта, у надзвичайних ситуаціях і виконанням інших функцій, передбачених планами па воєнний час, може використовуватися пункт управління, що створюється в одному зі сховищ, а також можуть використовуватися рухомі пункти управління на автомобілях.

Режим роботи, а також чисельність особового складу, який має працювати на зазначених пунктах управління, визначається в порядку, що встановлюється начальником цивільного захисту об'єкту.

Для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі надзвичайних ситуацій застосовуються сили цивільної оборони, які включають спеціалізовані і невоєнізовані формування.

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації допускаються сили цивільного захисту об'єкта, які мають відповідну підготовку, підтверджену в атестаційному порядку, і під керівництвом відповідних органів управління у сфері цивільної оборони.

Для підготовки та втілення в життя заходів з окремих напрямків створюються служби зв'язку і оповіщення, сховищ і укриттів, протипожежної охорони, охорони громадського порядку, медичної допомоги, протирадіаційного і протихімічного захисту, аварійно-технічного й матеріально-технічного забезпечення та інші. Начальниками служб призначаються начальники установ, відділів, лабораторій, на базі яких вони утворюються.

На ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» існує інструкція про порядок інформаційно- аналітичного забезпечення в Управління заводу залізобетонних шпал з питань надзвичайних подій, яка наголошує про необхідні дії.

 1.  Інструкція встановлює чіткий порядок подання та отримання інформації про катастрофи, аварії, залізничні та дорожньо-транспортні події, нещасні випадки із смертельним наслідком, групові нещасні випадки, випадки смерті працівника під час виконання ним трудових обов’язків на підприємстві, випадків природної смерті, пожежі, екологічного лиха, несанкціоновані втручання в діяльність заводу та інші надзвичайні ситуації (далі НС) від начальників цехів та дільниць, а також про негайне інформування про такі випадки.

Оперативні інформація про НС, що надійшла від начальників цехів і дільниць в Упрвлання заводу залізобетонних шпал передається в Департамент  безпеки у галузі, Міністерства Інфраструктури України, через засоби факсимільного зв’язку (далі – телефон, факс):

 1.  В неробочий час, у вихідні та святкові дні – відповідальним по заводу або черговим охоронцем голові правління заводу на телефон 4-30-62 або 8-067-306-05-82, головному інженер на телефон 3-02-71 або 8-067-394-50-66; у перший за вихідним чи святковим робочий день ця інформації до 9-тої години підтверджується рапортом відповідального або охоронце, який чергував у зміну, коли трапилась НС. Про НС Голова правління або головний інженер до 9-тої години інформують оперативного чергового Міністерства Інфраструктури України по номеру 044-351-40-48, Департамент безпеки у галузі за номером 461-54-65, головне правління охорони та організації праці (ЦТЗБ) на телефон /факс 465-30-75 (5-30-75); у перший за вихідним чи святковим робочий день ця інформації до 10-тої години підтверджується листом за підписом керівника;
 2.  У робочий час – начальника цехів і дільниць інформувати голову правління на телефон 2-01, 2-10, головного інженера на телефон 2-03, 2-11, відділ охорони праці на телефон 2-66. Голова правління або головний  інженер не пізніше 2-х годин з моменту виникнення НС інформують оперативного чергового Міністерства Інфраструктури України по номеру 044-351-40-48, Департамент безпеки у галузі за номером 461-54-65, головне правління охорони та організації праці (ЦТЗБ) на телефон /факс 465-30-75 (5-30-75) в залежності від виду НС
 3.  Інформація надається за формами передбаченими Положенням про систему управління безпекою руху поїздів в Державній адміністрації залізничного транспорту України, порядком розлідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.
 4.  Терміни надання інформації начальників цехів і дільниць в Управління заводу залізобетонних шпал та керівництвом заводу Міністерству Інфраструктури України
 5.  Про катастрофу, аварії та серйозні інциденти в роботі надати інформацію в Управління заводу не пізніше 2-х годин після виникнення, голова правління або головний інженер – не пізніше 3-х годин після виникнення НС Департамент безпеки у галузі, і оперативному  черговому Міністерства Інфраструктури України
 6.  Про інциденти та порушення – негайно голова правління або головний інженер не пізніше 6-ти годин після події в Департамент безпеки у галузі, і оперативному  черговому Міністерства Інфраструктури України
 7.  Про транспортній події – негайно, голова правління або головний інженер – щоденно станом на 08.00 годин за попередню добу.
 8.  Про випадки, що спричинили (або можуть спричинити) припинення руху залізничного транспорту на термін більше 3-х годин – негайно після отримання інформації про випадок, голова правління або головний інженер – не пізніше 3-х годин після виникнення НС Департамент безпеки у галузі, і оперативному  черговому Міністерства Інфраструктури України
 9.  Про пожежі та випадки загорянь начальники цехів і дільниць – негайно, голова правління або головний інженер – негайно, але не пізніше трьох годин після її виникнення в Департамент безпеки у галузі, і оперативному  черговому Міністерства Інфраструктури України
 10.  Про дорожньо-трнспортні пригоди з автомобільним траспортом заводу, в яких хоча б одна особа загинула або травмована (з урахуванням загиблих) 3 і більше осіб,начальник транспортної дільниці – негайно, голова правління або головний інженер – негайно, але не пізніше трьох годин після пригоди в Департамент безпеки у галузі
 11.  Про всі інші випадки ДТП на заводі начальники цехів і дільниць – негайно, голова правління або головний інженер – негайно, після отримання інформації про подію, але не пізніше двох годин після складання акту в Департамент безпеки у галузі, і оперативному  черговому Міністерства Інфраструктури України
 12.  При оголошенні штормового попередження по всі території України – оперативну інформацію про стан функціювання об’єктів підприємств надавати кожну годину з моменту оголошення попередження, голова правління або головний інженер заводу подає інформацію кожні три години до Департаменту безпеки у галузі, і оперативному  черговому Міністерства Інфраструктури України
 13.  Термін надання інформації в  Департамент безпеки у галузі природного характеру:
 14.  Про геологічні НС (зсуви, обвали, осідання), метеорологічні НС, гідрологічні морські та прісноводні НС – негайно після отриманні інформації про події.
 15.  Про розливи нафти або нафтопродуктів об’ємом понад 1куб.м та про інші екологічні лиха – негайно після отриманні інформації про події.
 16.  Термін надання інформації в  Департамент безпеки у галузі та оперативному черговому Міністерства Інфраструктури України соціально-політичного характеру:
 17.  Про акти несанкціонованого втручання в діяльність заводу, терористичні акти – негайно після отримання інформації, але не пізніше трьох годин після випадку.
 18.  Про нещасні випадки із смертельним наслідком, групові нещасні випадки, випадки смерті працівника під час виконання ним трудових обов’язків на підприємстві, випадків природної смерті – негайно після отримання інформації, але не пізніше трьох годин після випадку.
 19.  Про випадки зникнення працівників під час виконання ним трудових обов’язків на підприємстві - негайно після отримання інформації, але не пізніше шести годин після випадку.
 20.  Про надзвичайну ситуацію з вищами посадовими особами держави та народними депутатами, керівниками центральних органів виконавчої влади, які сталися внаслідок транспортних подій - негайно після отримання інформації, але не пізніше трьох годин після випадку.
 21.  Відповідним органом виконавчої влади безпосередньо від голови правління чи головного інженера надається наступна інформація про надзвичайні події:
 22.  МНС (відповідальному органу в місті) – за п.п.4.2.; 4.3.; 4.4; 4.6; 4.7. на телефон 101
 23.  МВС (відповідальному органу в місті) – за п.п.4.2.; 4.3.; 4.4; 4.6; 4.7. на телефон 102
 24.  СБУ (відповідальному органу в місті) – за п.п.4.2.; 4.3.; 4.4; 4.6; 4.7. на телефон 4-10-67
 25.  Відповідальним органам на місцях Держгірпромнагляду (телефон 9-31-96), Генеральної прокуратури (телефон транспортної прокуратури 4-23-16), Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань (телефон 9-23-58, 4-14-71) Санітарно-епідеміологічної служби (9-23-56).

Загалом підприємство піклується про своїх працівників, забезпечує належний цивільний захист згідно всіх встановлених вимог.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

ПрАТ “Коростенський завод ЗБШ” є одним з державних найкрупніших і ефективних підприємств у своїй галузі на півночі України з виготовлення залізобетонних шпал України. Завод займається виготовленням широкого асортименту продукції. На підприємстві виготовляють не лише шпали як основний вид продукції, а й допоміжну, яка користується широким попитом у населенні міста та області. Вся пропонована продукція відповідає Госту, супроводжується сертифікатами відповідності і якості. Виготовлення такого асортименту продукції на підприємстві сприяє його вигідне місце розташування, адже ст. Коростень Південно-Західної залізниці поєднує в собі 5 шляхів, що сполучають загалом Українські залізницю, та закордон.

За період проходження практики було вивчено діяльність ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ», а саме я виконала наступну  роботу:

 1.  ознайомилась з історією заводу структурою та управлінням;
 2.  вивчала процес виготовлення продукції;
 3.   ознайомилася з організаційною структурою, завданнями та функціями відділу кадрів;
 4.  провела аналіз трудових ресурсів та персоналу підприємства;
 5.  виконувала роботу у відділі охорони праці на підприємстві;
 6.  допомагала у складанні плану основних заходів з підготовки цивільного захисту на наступний рік; 
 7.  знайомилась зі складанням плану виготовлення продукції на наступний рік у плановому відділі заводу;
 8.  ознайомлювалась з фінансової звітністю підприємства за період з 2009 по 2011 роки;
 9.  проводила аналіз економічних показників, та аналіз фінансового стану на підприємстві за останні три роки.

Зробивши фінансово-господарський аналіз діяльності підприємства, можна зробити висновок, що в діяльності підприємства відбувається багато різноякісних процесів суспільного виробництва і відтворення, які переплітаються та взаємозумовлюють один одного. Це і суто технічні процеси, пов'язані з оснащенням його матеріально-технічної бази, конструкторською і технологічною підготовкою виробництва, використанням матеріальних і трудових ресурсів, збутом продукції тощо. Це, звичайно, і економічні процеси, пов'язані з формуванням фінансових ресурсів підприємства, їх розміщенням у активи, забезпеченням платоспроможності підприємства.

Основною метою діяльності підприємства є здійснення ринкових взаємовідносин і отримання прибутку на основі задоволення потреб громадян, колективних, державних і інших підприємств, установ і організацій в продукції, що виробляється, товарах, послугах, що надаються в сферах, визначуваних предметом діяльності.

   Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням коштів, структури їх джерел, швидкості обігу капіталу, спроможністю підприємства оплачувати свої зобов'язання в повному обсязі.

Проведений аналіз діяльності підприємства показав, що загальна вартість майна підприємства зросла. Паралельно із збільшенням власного капіталу відбулось збільшення зобов’язань. Але з аналізу ліквідності можна зробити висновок, що підприємство являється платоспроможним, здатне сплачувати свої борги, але все ж таки, є залежним від кредиторів . також за останній рік спостерігається зменшення персоналу на підприємстві. За останній рік підприємство отримало виготовило більше продукції, саме про це свідчить показник фондовіддачі, але показник фондорентабельності показує, що прибутку від одиниці продукції підприємство отримує менше, ніж за минулі роки. Позитивним показником на підприємстві є відсутність за останніх два роки травматизму.

Проходження практики дозволило систематизувати знання, отримані під час навчання в університеті, та зрозуміти, яким чином вони можуть бути використані у практичній діяльності. Управління, облік і аналіз основних засобів є чи не головним питанням життєдіяльності ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ». Практичний аналіз подає розуміння економічної ефективності використання основних засобів на прикладі діючого підприємства. Отже, від підвищення ефективності використання основних засобів залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку. Поліпшити структуру основних засобів можна за рахунок: оновлення та модернізації устаткування, ефективнішого використання виробничих приміщень установленням додаткового устаткування на вільній площі, ліквідації зайвого і малоефективного устаткування.

З метою підвищення ефективності господарської діяльності насамперед необхідно здійснити комплекс заходів, спрямованих на підвищення ступеня використання виробничого потенціалу. У зв'язку з цим пропоную здійснювати маркетингові дослідження для визначення потенціалу потенційних споживачів продукції.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1.  Господарський кодекс України: Закон України вiд 16.01.2003 - №436 (з наступними змінами та доп.) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 1920, № 21-22, ст.144.
 2.  Конституція України ( Відомості (ВВР), 1996, N 30, ст. 141 ) із змінами і доповненнями внесеними законом від 30.09.2009.
 3.  Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
 4.  капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.99 № 291 із змінами і доповненнями внесеними законом від від 09.12.2011 N 1591.
 5.  Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 № 996-XIV.
 6.  Асейнов Р.С., Набієв Р.А., Семенов В.М. Фінанси підприємств. М.: Фінанси і статистика, 2007. - 240 с.
 7.  Близнюк О.П., Лачкова  Л.І., Оспіщев В.І. та ін.. Фінанси: Навч. посіб. За ред. Оспіщева В.І. – К.: Знання, 2006. – 415 с.
 8.  Болюх М. А.. Зурчевський В. З., Горбаток М. І. Економічний аналіз: Навч. посібник – К.: 2007.
 9.  Довідка про витрату коштів по ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» на охорону праці за 2009, 2010, 2011 роки.
 10.  Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – К.:Знання прес, 2000.
 11.  Кондратьєва Т.М. Фінанси підприємств. У схемах і таблицях. Мн.: Вишейшая школа, 2007. - 238 с.
 12.  Карта умов праці згідно протоколу № 156 ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал»
 13.  Колективний договір ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал»
 14.  Кірейцева Г. Г. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. / За ред. проф.. Видання 3-є, перероб. і доп. - К.: Центр навч. літ., 2004.  - 508.
 15.  Лишиленко О.В. Бухг. облік: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Вид-во “Центр навчальної літератури”, 2006. – 659 с.
 16.  Павленко А.Ф., Чумаченко М.Г. Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємств”: Наук. Доповідь. – К.: КНЕУ, 2006. – 88 с.
 17.  Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. Фінансовий аналіз. – К.: КНЕУ, 2007.
 18.  Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент:  - К.: КНЕУ, 2005.
 19.  Правові аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні. // Журнал “Право України” – 2008 - № 10.
 20.  Правові аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні. // Журнал “Право України” – 2008 - № 10.
 21.  Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004.-460 с.
 22.  Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підпри-ємстві: Монографія. - К.: КНЕУ, 2004. – С.259.
 23.  Чебанова Н.В., Чупир Т.Я., Василенко Ю.А. Фінансова звітність підприємств: Навч. посіб./, Х. :Фактор, 2006. – 434 с.
 24.  Фінансова звітність ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» за 2009, 2010, 2011 роки.
 25.  http://ru.wikipedia.org
 26.  http://www.liga.net
 27.  http://www.Google.com.ua
 28.  http://www.refine.org.ua
 29.  http://www.yandex.com.ua
 30.  http://ukrref.com/ 
 31.  http://smida.gov.ua/

1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

79478. Тенденции развития инфраструктуры социально-культурной сферы в современных условиях 27.72 KB
  К инфраструктуре социальнокультурной сферы как совокупности материальных организационных финансовоэкономических кадровых информационнометодических и иных условий осуществления социально культурной деятельности на индивидуальном и общественном уровнях обеспечивающих удовлетворение духовных потребностей людей и развитие их творческих потенций относятся: система образования средства массовой информации учреждения искусств театры киностудии филармонии цирки художественнотворческие мастерские любительские студии и т....
79479. Методика удовлетворения и дальнейшего развития информационно-познавательных потребностей средствами социально-культурной деятельности 26.7 KB
  Блюменау предлагает девять сущностей информационной потребности: нужда потребность; нужда потребность в знаниях; потребность в дополнительных знаниях информационная потребность; потребность в объективно необходимой информации; потребность в потенциально необходимой информации; общественная потребность в знаниях; коллективные информационные потребности; нужда в избирательном отношении к воспринимаемым им сигналам то есть информационный интерес метаинформативная потребность 11 49. Современное поколение подростков находится под...
79480. Особенности информационно-методического обеспечения деятельности культурно-досуговых учреждений 25.61 KB
  Методическое обеспечение понимаемое как система управленческих действий нацеленное на создание технологической базы фактически влияет на качество работы и конкурентоспособность фирмы. актуализируется: от того решения что мы будем заменять на новое когда мы будем это делать за какие деньги почему и за какой срок каким способом Зависит реализация принятых решений место положения фирмы на рынке. Чтобы понять каков оптимальный уровень методической базы надо знать: средний уровень рынка возможности предрасположенность фирмы...
79481. Туризм как форма социально-культурной деятельности: специфика и классификация видов 27.89 KB
  Туризм с точки зрения потребителя это СК и досуговая деятельность осущ. Или же туризм отрасль экономики сфера бизнеса и предпринимательства. Туризм временные выезды за пределы постоянного места жительства и работы в культурнопознавательных рекреационнооздоровительных религиозных спортивных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в месте временного пребывания. Существуют многочисленные виды и формы туризма которые подразделяются по различным параметрам.
79482. Функции социально-культурной деятельности 26.71 KB
  СКД это обусловленная нравственно-интеллектуальными мотивами общественно целесообразная деятельность по созданию освоению распространению и дальнейшему развитию ценностей культуры. Адаптивно-нормативная освоение формирующихся индивидом основ санитарно-гигиенической культуры культуры речи а также других элементов человеческой жизнедеятельности адаптация к социуму приобретение способностей к самоконтролю саморегулированию поведения Образовательно-развивающая освоение ценностей культуры последовательный процесс социализации и...
79483. Организационные и сценарно-режиссерские особенности подготовки и проведения различных игровых программ 27.65 KB
  Успешное применение игры происходит лишь при соблюдении ряда условий: игра должна несет положительный эмоциональный заряд в самых разнообразных игровых ситуациях; в ней должны быть задействованы все участники мероприятия и осуществляться сменность ролей играющих; она должна предусматривать преодоление определенных трудностей усложняющихся в процессе игры; в игру необходимо вводить элемент состязательности. Сценарий мероприятия должен иметь два аспекта: художественный и психологопедагогический которые программируются не только выстраиваемый...
79484. Основные направления социально-культурной деятельности в условиях информационного общества 27.15 KB
  Теория Информационного общества начала складываться в 6070ые годы XX века в работах Белла Тоффлера Масуды и т. Предпосылками информационного общества являются: Появление языка письменности изобретение печатного станка появление радио и телевидения развитие информационных компьютерных технологий. Термином информационное общество обычно определяют уровникондиции западного общества и его культурносоциальный эволюционные феномены и ориентиры.
79485. Технология бизнес-планирования в социально-культурном проектировании 29.34 KB
  Бизнесплан документ перспективный и составлять его рекомендуется минимум на ряд лет вперед. Основные рекомендации в подготовке бизнесплана это краткость т. бизнесплан должен быть понятен широкому кругу людей а не только специалистам.
79486. Сущность культурной политики: субъекты, направления, механизмы реализации 26.94 KB
  Это совокупность основанных на концептуальном представлении о роли и месте культуры в жизни общества организационно управленческих материально технических финансовых информационных кадровых ресурсов и правового обеспечения. В любой стране государственная культурная политика призвана: обеспечить охрану и учет культурного наследия сохранение и преемственность национальнокультурных традиций защиту национальной культуры и языка в мире расширяющихся международных контактов и усиления межконтинентальных и межрегиональных информационных...