66152

Шляхи інформування територіальної громади про діяльність органів місцевого самоврядування та вивчення позиції громадян щодо неї

Отчет о прохождении практики

Политология и государственное регулирование

Зимноводівська сільська рада діє на підставі основного закону Конституції України та Закону України Про місцеве самоврядування. Згідно із ЗУ Про місцеве самоврядування в Україні сільська рада є органом місцевого самоврядування Зимноводівської територіальної громади з власною компетенцією у межах якої діє самостійно.

Украинкский

2014-08-14

96 KB

6 чел.

Навчальну практику проходив у Зимноводівській сільській раді. У раді були створені всі умови для проходження практики. Всі працівники мають великий стаж роботи, високу фахову й методичну підготовку. Робочі кабінети достатньо обладнані технічними засобами, забезпечені посібниками, науковою та методичною літературою. Протягом усього часу проходження практики я мав змогу отримувати консультації,як від працівників сільської ради.

Роблячи коротку характеристику сільської ради,потрібно зазначити,що Зимноводівська сільська рада є місцевим органом виконавчої влади,що в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на своїй території.

Зимноводівська сільська рада діє на підставі основного закону – Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування».

  Згідно із ЗУ» Про місцеве самоврядування» в Україні сільська рада є органом місцевого самоврядування Зимноводівської територіальної громади з власною компетенцією, у межах якої діє самостійно. Рада складається з депутатів,обраних відповідно до Закону України « Про вибори депутатів» місцевих рад та сільських,сещин, міських голів.»

Сільська рада в межах своєї компетенції самостійно вирішує питання місцевого самоврядування,виходячи з інтересів зимноводівської територіальної громади та здійснює від її імені функції та повноваження місцевого характеру,визначені Конституцією України,Закону та іншими нормативними документами.

Зимноводівська сільська рада несе відповідальність за законність та наслідки прийнятих нею рішень. Шкода завдана в результаті неправомірних рішень,дій або бездіяльності,відшкодовується радою в повному обсязі, або за рахунок власних коштів.

Зимноводівська сільська рада здійснює свої повноваження на основі активної участі в роботі кожного депутата та сільського голови.

Відповідно до ст..49 ЗУ» Про місцеве самоврядування» повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

3. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

4. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

7. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території, а депутат міської (міста обласного значення), районної, обласної ради - також до голови місцевої державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради.

8. Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

9. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

10. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

11. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, цим Законом, законом про статус депутата, іншими законами.

Зимноводівська сільська рада проводить свою роботу відкрито і гласно,систематично інформує жителів територіальної громади про свою діяльність,прийняті рішення та хід їх виконання.

Сільська рада здійснює свою роботу згідно з планом,який складається на пів року і затверджується на сесії.

За згодою ради сільський голова, постійні комісії,за необхідності,можуть вносити зміни в план роботи ради.

Пропозиції щодо плану роботи,які надходять від депутатів постійних комісій,виконкому,політичних партій,громадських об'єднань то органів самоорганізації населення,подаються не пізніше ніж за 20 днів сільському голові,який складає проект плану та виносить його на обговорення постійних комісіях. Після розгляду в комісіях проект плану виноситься на розгляд ради.

Звернемо увагу на правову основу регламенту Зимноводівської сільської ради.

Регламент Зимноводівської сільської ради є основним нормативно-правовим актом територіальної громади, визначає правові, організаційні та фінансово-економічні засади здійснення місцевого самоврядування в селі Зимна Вода, а також, принципи участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, порядок здійснення контролю за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування, застосування інших механізмів їх відповідальності перед територіальною громадою. Регламент Зимноводівської сільської ради затверджується рішенням сесії.

Регламент підлягає реєстрації в установленому порядку і набуває чинності з моменту реєстрації. Регламент є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом сільської ради. Регламент територіальної громади має найвищу юридичну  силу по відношенню до актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування села, за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.

Тлумачення положень Регламенту дає виключно сільська рада. Рішення сільської ради, в яких дається тлумачення цього Регламенту, є обов’язковими для застосування і виконання.

Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування повинні видаватись на основі положень цього Регламенту та не суперечити їм. Норми Регламенту є нормами прямої дії, якщо інше не визначено самим Регламентом.

Зміни і доповнення до Регламенту вносяться рішенням сільської ради, які попередньо обговорювались на громадських слуханнях. Пропозиції щодо змін вносяться групою депутатів сільської ради (не менш як 1/3  від складу ради) або членами територіальної громади в порядку місцевої ініціативи. Контроль за виконанням Регламенту територіальної громади здійснюють сільська рада, сільський голова, члени територіальної громади села.


Схема

інформаційної взаємодії територіальної громади з органами місцевого самоврядування


Переходячи  до розгляду теми, можна сказати що відображення цього питання не знайшло відповіді у Конституції України, а знайшло тлумачення у Законі України «про Місцеве самоврядування в Україні».

Так у главі 2 «Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад» цього закону у ст. 33 «Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища», зазначено:

    1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

    а) власні (самоврядні) повноваження:

    1) підготовка і внесення  на  розгляд  ради  пропозицій  щодо встановлення   ставки   земельного   податку,  розмірів  плати  за користування природними ресурсами,  вилучення  (викупу),  а  також надання під забудову та для інших потреб земель,  що перебувають у власності  територіальних  громад;  визначення   в   установленому порядку   розмірів   відшкодувань  підприємствами,  установами  та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та  інші екологічні збитки;  встановлення платежів за користування комунальними  та  санітарними   мережами   відповідних   населених пунктів;

    2) підготовка  і  подання  на  затвердження   ради   проектів місцевих   програм   охорони   довкілля,   участь   у   підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;

    3) підготовка  і  внесення  на  розгляд  ради пропозицій щодо прийняття   рішень   про   організацію   територій   і    об'єктів природно-заповідного  фонду місцевого значення та інших територій, що  підлягають   особливій   охороні;   внесення   пропозицій   до відповідних  державних  органів  про оголошення природних та інших об'єктів,  що мають екологічну,  історичну,  культурну або наукову цінність,   пам'ятками   природи,   історії   або   культури,  які охороняються законом;

    4) справляння плати за землю;

    б) делеговані повноваження:

    1) здійснення   контролю   за   додержанням   земельного  та природоохоронного законодавства,  використанням і охороною земель, природних  ресурсів  загальнодержавного  та  місцевого   значення, відтворенням лісів;

    2) реєстрація суб'єктів права власності на землю;  реєстрація права  користування  землею  і  договорів на оренду землі;  видача документів,  що посвідчують право власності і  право  користування землею;

    3)   координація   діяльності   місцевих   органів  земельних ресурсів;  (  Підпункт  3  пункту  "б"  частини першої статті 33 в редакції Закону N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003 )

    4) погодження   питань  про  надання  дозволу  на  спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;

    5) вирішення   земельних   спорів  у  порядку,  встановленому законом;

    6)  вжиття   необхідних  заходів  щодо  ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону,  інформування про  них населення,  залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення; ( Підпункт 6 пункту "б"  частини першої статті 33 в редакції Закону N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 )

    7) визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства;  { Підпункт 7 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }

    7-1)    здійснення    контролю    за   діяльністю   суб'єктів підприємницької   діяльності   у  сфері  поводження  з  відходами; { Підпункт  пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }

    8) підготовка   висновків   щодо   надання  або  вилучення  в установленому законом порядку земельних  ділянок,  що  проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

    9) організація і здійснення землеустрою, погодження  проектів землеустрою;  (  Підпункт  9 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003 )

    10) здійснення    контролю    за    впровадженням    заходів, передбачених  документацією  із  землеустрою; ( Підпункт 10 пункту "б"  частини   першої  статті  33   в  редакції  Закону  N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003 )

    11)   створення   та   забезпечення  функціонування  місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою  мережі  загальнодержавної  екологічної  автоматизованої інформаційно-аналітичної    системи    забезпечення   доступу   до екологічної  інформації;  (  Пункт  "б"  частини  першої статті 33 доповнено  пунктом  11  згідно  із Законом N 254-IV ( 254-15 ) від 28.11.2002 - набирає чинності з 01.01.2004 року )

    12)   здійснення   контролю   за  додержанням  юридичними  та фізичними  особами  вимог  у  сфері  поводження  з  побутовими  та виробничими   відходами   та  розгляд  справ  про  адміністративні правопорушення   або  передача  їх  матеріалів  на  розгляд  інших державних  органів  у  разі  порушення  законодавства про відходи. { Пункт  "б" частини першої статті 33 доповнено пунктом 12 згідно із Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }

    2. До відання виконавчих органів міських  (за  винятком  міст районного значення) рад, крім повноважень, зазначених у пункті "б" частини першої цієї статті,  належить координація  на  відповідній території  діяльності  спеціально  уповноважених державних органів управління  з  охорони  природи.  (  Частина  друга  статті  33 із змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003 )

Для ефективної роботи у галузі охорони навколишнього середовища у с. Зимна Вода створено комунальне підприємноство «Наше Село». Головним правовим актом яким керується комунальне підприємство є його статут. Статут комунального підприємства підлягає затвердженю рішенням Зимноводівської сільської ради.

Засновником і власником комунального підприємства є Зимноводівська сільська рада при якій створене дане підприємство, також підприємство має статус юридичної особи і набуває його дні державної реєстрації.

В Статупі комунального підприємства «Наше Село» зазначено що:

- Підприємство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном, має самостійний баланс, рахунок в банку, включаючи валютний, круглу печатку із своїм найменуванням, кутовий штамп, інші печатки та штампи, фірмовий бланк, тощо.

- Підприємство діє на принципах самоокупності та самофінансування, господарської самостійності і повного госпрозрахунку, повністю відповідає за результатами своєї діяльності та виконання зобов'язань.

- У відповідності до законодавства України взаємовідносини між адміністрацією Підприємства і трудовим колективом регулюються колективом договором і не можуть суперечити чинному законодавству.

- Основну діяльність Підприємства становлять договори та угоди з державними, кооперативними, громадськими підприємствами та організаціями і громадянами.

- Підприємству надається право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

- Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається в самостійному балансі.

- Майно Підприємства належить до комунальної власності територіальної громади с. Зимна Вода і закріплене за ним власником на праві господарського відання.

Підприємство має право з дозволу власника здавати в оренду, передавати в заставу або надавати в позику іншим підприємствам і організаціям належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в установленому порядку.

- Підприємству встановлюється мінімальний статутний фонд в розмірі 252 735 (двісті п'ятдесят дві тисячі сімсот тридцять п'ять гривень).

- Джерела формування майна:

- грошові та матеріальні внески власника;

- доходи від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, а також інших видів фінансово-господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

- безоплатні   або   благодійні   внески   підприємств,   організацій  та громадян;

- майно, придбане у інших суб'єктів;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України;

- надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів, що належить підприємству.

Підприємство створюється з метою обслуговування будівель та споруд, інженерних мереж, доріг, іншого майна, що є у власності громади села, а також надання послуг у цій сфері громадянам та юридичним особам.

Управління Підприємством здійснюється директором, який затверджений Зимноводівською сільською радою, за пропозицією сільського голови, та здійснює свою діяльність на контрактній основі. Директор Підприємства самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства за виключенням тих, які у відповідності до чинного законодавства та цього статуту віднесені до компетенції засновника. Директор підприємства без доручення представляє інтереси Підприємства у відносинах з іншими юридичними особами та громадянами, укладає договори (угоди) в тому числі, видає доручення, відкриває в банках рахунки, користується правом розпорядження засобами та коштами Підприємства, видає накази та розпорядження, які є обов'язковими до виконання всіма працюючими на Підприємстві особами, визначає склад та об'єм даних, які становлять комерційну таємницю Підприємства та порядок її захисту. Директор несе повну відповідальність за стан фінансово-господарської та виробничо-соціальної діяльності Підприємства, збереження майна, дотримання чинного законодавства.

Також для ефективнішої роботи комунального підприємства затверджено як додаток до рішення сільської ради «правила благоустрою та утримання території с. Зимна Вода».

У сфері регулювання земельних відносин органи місцевого самоврядування у своїй діяльності як основним правовим актом регулюються Земельним кодексом України. Так у главі 2 «Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галуз земельних відносин» в ст.12 «Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин» зазначено:

До повноважень  сільських,  селищних,  міських  рад  у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить:

а) розпорядження землями територіальних громад;

б) передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;

в) надання   земельних   ділянок  у  користування  із  земелькомунальної власності відповідно до цього Кодексу;

г) вилучення  земельних   ділянок   із   земель   комунальноївласності відповідно до цього Кодексу;

ґ) викуп  земельних ділянок для суспільних потреб відповіднихтериторіальних громад сіл, селищ, міст;

д) організація землеустрою;

е) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

є) здійснення  контролю за використанням та охороною земель

комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;

ж) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) використання

земель громадянами і юридичними особами у разі порушення ними

вимог земельного законодавства;

з) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно до цього Кодексу;

и) встановлення та зміна меж районів у містах з районним поділом;

і) інформування населення щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок;

ї) внесення пропозицій до районної ради щодо встановлення і зміни меж сіл, селищ, міст;

й) вирішення земельних спорів;

к) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.

В залежності від самого предмету регулювання є ряд інших правових актів якими керуються органи місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних відносин, це в основному закони, постанови, інструкції, накази, розпорядження.


Висновок

Ознайомча практика є джерелом накопичення практичного досвіду роботи по вибраній спеціальності та закріплення теоретичних знань. Вона відіграє важливу роль у підготовці спеціалістів високого рівня.

Пройшовши навчальну практику у Зимноводівській сільській раді наочно побачив роботу працівників даного закладу місцевого самоврядування щодо теми моєї практики.

Розглянув різні шляхи вирішення того чи іншого питання органами місцевого самоврядування, в сфері охорони навколишнього середовища та регулювання земельних відносин зокрема.

Зимноводівська сільська рада функціонує на належному рівні, але також даються взнаки брак бюджетних коштів для ефективнішої роботи даного закладу. Як виявляється на практиці, даних коштів вистачає лише на поточне утримання соціальних установ, а на їх розвиток, вдосконалення, на запровадження нових соціальних послуг самоврядування має шукати додаткові джерела фінансування, що є дуже проблематичним.

Незважаючи на різноманітні проблеми у процесі роботи, Зимноводівська сільська рада виконує свої функції ефективно і професійно.


Шляхи інформування територіальної громади про діяльність органів місцевого самоврядування та вивчення позиції громадян щодо неї

агальні збори громадян за місцем проживання

Дорадчі опитування жителів

Інформаційні зустрічі

Сходи громадян за місцем проживання

Єдині дні інформування трудових колективів

Індивідуальні чи колективні звернення громадян

Розміщення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування на офіційному веб-сайті

Громадські слухання

Місцевий референдум

Семінари – наради з органами самоорганізації населення

Безпосередній зв'язок з членами територіальної громади

Шляхи  інформування  органи місцевого самоврядування щодо проблем територіальної громади, позиції громадян відносно їх  діяльності та впливу громади на процеси прийняття рішень

Зв'язок через органи самоорганізації населення

Вуличні комітети

Будинкові комітети

Комітети мікрорайонів


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3426. Элементы механики жидкостей 244 KB
  Элементы механики жидкостей. Давление в жидкости и газе.  Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. Вязкость (внутреннее трение). Ламинарный и турбулентный режимы течения жидкостей. Давление в жидкости и газе. Молекулы газа...
3427. Уравнение состояния идеального газа и основное уравнение МКТ 204.5 KB
  Уравнение состояния идеального газа и основное уравнение МКТ Основные положения и основные понятия МКТ. Уравнение состояния идеального газа. Опытные газовые законы.  Основное уравнение МКТ идеальных газов. Основные положения и...
3428. Деньги. Кредит. Банки. Конспект лекций 895.6 KB
  Деньги. Кредит. Банки. Конспект лекций. Предназначен для студентов факультета экономики и права. Специальность менеджмент. Поможет овладеть знаниями по данному предмету и лучше усвоить материал./ Е.Н.Лебедева  Витебск: ВФ УО ФПБ МИТСО, 2008. ...
3429. Эколого-градостроительные концепции проектирования ландшафтно-рекреационных территорий 1.77 MB
  Проанализировать региональные особенности формирования эколого-градостроительных принципов проектирования рекреационных территорий для создания комфортной и эмоционально-выразительной городской среды в г. Харькове...
3430. Дробление, измельчение, грохочение и подготовка руд к обогащению 6.18 MB
  Введение Процессы дробления, измельчения и грохочения широко применяются в производственной деятельности человека, в народном хозяйстве. В настоящее время в мире ежегодно дробится и измельчается более двух миллиардов тонн полезных ископаемых, а по ч...
3431. Общая экология сложных природных систем 284.28 KB
  Настоящее учебное пособие предназначено для обучения студентов специальности электронная техника по курсу «Общей Экологии». Главной задачей этого курса является выработка у обучаемых знания тех или иных экологических процессов, понятия мат...
3432. Методы решения нелинейного уравнения 43.57 KB
  Данное руководство предназначено для студентов, изучающих предмет «Численные методы» и выполняющих лабораторные работы по курсу «Информатика». В методических указаниях рассмотрены ряд методов нахождения корней нелинейного ура...
3433. Имитационное моделирование экономических процессов 2.51 MB
  Учебное пособие Имитационное моделирование экономических процессов содержит конспект лекций по дисциплине Имитационное моделирование. Может быть использовано в качестве учебного пособия широким кругом студентов, преподавателей, интересующихся во...
3434. Премедикация в детской стоматологии 32.46 KB
  В клинике традиционно используются специфические медикаменты для обеспечения должного состояния больного перед проведением анестезии. Как заметил Beecher более 25 лет назад: "Эмпирические процедуры, которые являются привычкой хорошего врача, живы и ...