66241

Предмет статистики

Реферат

Социология, социальная работа и статистика

Предмет статистики характеризує кількісні особливості соціальних та повязаних із ними природних процесів у нерозривному звязку з їх якісним складом. Істотним у визначенні предмета статистики є те що вона вивчає...

Украинкский

2014-08-15

117.32 KB

0 чел.

Предмет статистики

Термін «статистика» у практичній і науковій сферах може тлумачитися по-різному. По-перше, під статистикою розуміють галузь практичної діяльності, спрямованої на збирання, обробку та аналіз масових суспільно-економічних явищ і процесів. По-друге, статистику розглядають як галузь знань, тобто як спеціальну наукову дисципліну (статистичну науку) й відповідно як навчальну дисципліну, що викладають

у вищих закладах освіти всіх рівнів. По-третє, статистикою вважають сукупність зведених підсумкових цифрових показників, зібраних для кількісної характеристики будь-якої галузі суспільних явищ чи окремого питання. Наведені тлумачення лише на перший погляд суперечать одне одному. Насправді ж вони з різних сторін ілюструють статистику

як науку. А ми знаємо, що самостійною будь-яка наука може визнаватися тільки за наявності в неї таких необхідних складових, як предмет та метод.

Предметом пізнання будь-якої науки є властивості та відносини

об’єктів, що зафіксовані у досвіді, включені у процес практичної діяльності людини й досліджуються з певною метою в межах конкретних умов та обставин. Предметом статистичної науки є кількісна сторона масових суспільних явищ і процесів у їх нерозривному зв’язку з їх якісною характеристикою в конкретних умовах простору та часу.

Специфіка предмета науки статистики полягає в такому:

1. Статистика вивчає масові явища та процеси. Статистичному дослідженню можуть піддаватися ті явища і процеси, що складаються з достатньо великої сукупності одиниць чи фактів. Статистика вивчає закономірності змін кількісних характеристик на підставі масового узагальнення фактів.

2. Статистика вивчає суспільні явища й процеси та ті природні

явища й процеси, які мають або можуть мати вплив на життєдіяльність і розвиток суспільства. Життя та розвиток суспільства є складним, різноманітним, динамічним і має незворотній характер. На розмір і динаміку суспільних явищ і процесів впливає велика кількість чинників, які можуть охоплюватися предметами різних наук, причому не

всі означені чинники є наслідком дій людини.

3. Предмет статистики характеризує кількісні особливості соціальних та пов’язаних із ними природних процесів у нерозривному зв’язку з їх якісним складом. Кількість та якість є взаємопов’язаними філософськими категоріями. Якістьце сутнісна визначеність будь-якого феномену (речі, явища, процесу). Як правило, при взаємодії з іншими речами, явищами, процесами кожен із феноменів проявляє різні свої

властивості (групи властивостей), і у цьому сенсі можна констатувати багатоякісність означеного феномену. Кількість визначається певною величиною, числом, обсягом, темпами перебігу процесів, ступенем розвинутості тих чи інших властивостей тощо. На відміну від якісних кількісні зміни не одразу тягнуть за собою перетворення одного феномену на інший. Для кожного феномену існує своя міра кількості, в межах якої він не втрачає свою якість і залишається собою.

 4. Істотним у визначенні предмета статистики є те, що вона вивчає явища в конкретних умовах простору й часу. Це ті самі чотири виміри (тримірний простірвисота, ширина, довжинай незворотній за напрямком час), які надають статистичним дослідженням конкретики й дають можливість практичного користування отриманими даними.

Необхідність такої конкретизації в першу чергу обумовлена тим, що явища суспільного життя безперервно змінюються, розвиваються, тому для їх вимірювання і встановлення закономірностей слід обов’язково конкретизувати, на якій території і за який проміжок часу або на яку дату ми вивчаємо явище. Будь-які цифри, наведені без зазначення конкретної території та часу, не мають сенсу.

Органи статистики

Система органів державної статистики України складається з:

) Державного комітету статистикиспеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі статистики, який утворюється згідно зі ст. 106 Конституції України;

2) територіальних органів державної статистики, що утворюються відповідно до законодавства спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики в Автономній Республіці Крим, областях, районах та містах і підпорядковані йому;

3) функціональних органів державної статистикипідприємств,

установ та організацій, що утворюються згідно із законодавством спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики і знаходяться у сфері його управління.

Для ефективного здійснення покладених на них обов’язків органи державної статистики користуються правом безкоштовного отримання та використання первинних і статистичних даних, даних бухгалтерського обліку, іншої необхідної для проведення статистичних спостережень інформації, у тому числі й інформації з обмеженим доступом,

а також пояснень, що додаються до них, від усіх респондентів, включаючи центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, банки, громадянсуб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які підлягають статистичним спостереженням у порядку і строки, визначені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади.

Предмет та завдання правової статистики

Правова статистикаце одна з галузей статистичної науки. Виникнення правової статистики обумовлено тими ж чинниками, що й статистики взагалі.

Предмет правової статистичної науки становить кількісна сто-

рона явищ і процесів, пов’язаних із правовим аспектом суспільного життя, зафіксованих компетентними органами відповідно до існуючої методології, що досліджується у нерозривному зв’язку з їх якісною стороною в конкретних умовах простору та часу.

Специфіка предмета правової статистики полягає в такому:

. Правова статистика вивчає масові явища та процеси, пов’язані з правовими процесами в суспільстві. Інакше кажучи, сфера предмета правової статистики є обмеженою у порівнянні з предметом статистики взагалі.

. Правова статистика вивчає ті правові явища і процеси, які зафіксовані відповідно до існуючої методології, зареєстровані згідно з вимогами спеціалізованих нормативних актів. 

. Предмет правової статистики характеризує кількісні особливості правових явищ і процесів у нерозривному зв’язку з їх якісними ознаками. Найчастіше статистичні викладки мають форму цифрових

(кількісних) показників.

. Дані правової статистики, як і статистики взагалі, мають сенс лише за умов їх конкретизації в часі та просторі. Зазначення часу дозволяє простежити кількісні та якісні зміни (динаміку) правових явищ і процесів (наприклад, злочинності) на певній території й оцінити ступінь ефективності роботи правоохоронних та правозастосовних органів.

Правова статистикаце наука, яка вивчає розміри й кількісні співвідношення масових явищ і процесів, пов’язаних з правовим аспектом суспільного життя, у нерозривному зв’язку з їх якісною стороною в конкретних умовах простору й часу з метою складення адекватного уявлення про сферу правовідносин, ефективність роботи правоохоронних та

правозастосовчих органів й обрання оптимальних шляхів розвитку нормотворчої та правозастосовної діяльності держави.

Структура статистичного апарату

в органах суду, органах прокуратури та органах внутрішніх справ Відповідно до Закону України від 17 вересня 1992 р. «Про державну статистику» державна політика в галузі статистики спрямована на створення єдиної системи обліку і статистики на всій території України та її узгодження з міжнародними стандартами і методологією.

Отже, це положення поширюється й на систему обліку у сфері правової статистики.

Нормативною базою для статистичного обліку в судових органах є Закон України від 7 лютого 2002 р. «Про судоустрій України», згідно з яким керівництво статистичною роботою судових органів покладено

на Управління організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів Державної судової адміністрації України, яке має три підрозділи: 1) відділ статистики загальних судів; 2) відділ статистики спеціалізованих судів; 3) сектор організації діловодства та

архіву судів.

На рівні областей статистичну роботу здійснюють територіальні відділи організації діяльності судів та судової статистики Державної судової адміністрації України.

Місцеві суди двічі на рік звітують перед територіальними відділами організації діяльності судів та судової статистики Державної судової адміністрації України. Відповідальність за вірогідність статистичних відомостей несе голова місцевого суду. Обов’язки зі збирання та належного оформлення звітів у місцевих судах покладаються на старшого секретаря або керівника апарату суду. Персональну відповідальність несе й кожна окрема особа, яка заповнила і підписала той

чи інший документ первинного обліку.

У Генеральній прокуратурі координацію та узагальнення статистичної інформації здійснює відділ статистичної інформації і аналітичної роботи організаційно-контрольного управління. Цей відділ розробляє показники статистичної звітності органів прокуратури, друкує бланки статистичної звітності, інструкції щодо їх заповнення та подання різними структурними ланками прокуратури. На підставі узагальнення й аналізу статистичних даних цей відділ готує до друку

і видає аналітичні збірники та доповіді.

На рівні областей виконання обов’язків зі збирання та аналізу статистичних даних покладається на заступника прокурора області з питань статистики. Він контролює організацію первинного обліку в прокуратурах районів області, проводить інструктажі щодо порядку ведення обліку та заповнення документів первинного обліку для районних прокуратур області, аналізує всі звіти районних прокуратур, а також складає статистичні звіти про роботу прокуратури області, які

в суворо обумовлені строки подаються у відділ статистичної інформації і аналітичної роботи організаційно-контрольного управління Генеральної прокуратури України.

У районних прокуратурах ведення статистичної звітності покладено на прокурора району, який має повноваження організовувати статистичну роботу, виходячи оптимізації розподілу обов’язків у керованому ним структурному підрозділі. Прокурор району повинен контролювати порядок ведення документів первинного обліку в межах цієї

прокуратури, оскільки несе персональну відповідальність за якість первинних і зведених статистичних даних.

У Міністерстві внутрішніх справ України веденням статистичної роботи займається Департамент інформаційних технологій (ДІТ), що функціонує як самостійний підрозділ у складі Міністерства внутрішніх справ. ДІТ МВС одержує і зводить показники статистичної звітності, які подані в масштабах окремих областей, Автономної Республіки

Крим, міст Києва і Севастополя, проводить їх аналіз, складає щорічні огляди про рівень злочинності, її коефіцієнти, структуру, динаміку, тенденції її змін, дає оцінку ефективності тих чи інших заходів протидії злочинності, здійснених підрозділами МВС у масштабах окремих

територій і всієї країни в цілому.

В обласних управліннях Міністерства внутрішніх справ України

статистичну роботу покладено на Управління інформаційних технологій, яке здійснює зведення статистичних даних у масштабах області, а також постійно контролює своєчасність та якість заповнення документів первинного обліку, які щодобово надходять із рай(міськ)відділів внутрішніх справ.

Первинними ланками статистичного обліку в МВС України є сектори інформаційних технологій (СІТ). Персональну відповідальність за своєчасне і якісне заповнення та реєстрацію кожного бланка первинного документа несе особа, яка розглядає кримінальну справу по суті (працівник органу дізнання або слідчий).

Статистичне спостереження

Статистичне спостереженняце науково організований, планомірний облік фактів про правові та суспільні явища шляхом реєстрації їх істотних ознак.

У Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про

державну статистику» дається таке його визначення: «статистичне спостереженняпланомірний, науково організований процес збирання даних щодо масових явищ та процесів, які відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя України та її регіонів, шляхом їх реєстрації за спеціальною програмою, розробленою на основі

статистичної методології».

Завданнями статистичного спостереження є досягнення: 

1) повноти одержаних даних з тим, щоб усі явища і процеси були зареєстровані в повному обсязі;

2) об’єктивності, реальності та вірогідності їх відображення; 3) порівнянності одержаних даних із тими, які були

отримані раніш і в інших територіальних одиницях.

Статистичне спостереження складається з окремих елементів: проектування, підготовка, проведення спостереження та контроль одержаних даних.

Проектування спостереженняце розробка таких дій статистичного спостереження, які охоплюють програмно-методологічні та організаційні питання його проведення.

Підготовка спостереження полягає у виборі інструментарію спостереження (наприклад, друкування бланків, інструктаж кадрів, які будуть проводити спостереження, а також здійснення пробного спостереження в разі потреби). Так, перед проведенням перепису населення в країні необхідно провести пробне спостереження з метою перевірки надійності розроблених документів і програми перепису.

Проведення спостереженнябезпосередня реєстрація фактів

і явищ, що досліджуються.

Контроль одержаних даних полягає в перевірці достовірності, правдивості одержаних даних у результаті проведеного спостереження.

Існують дві основні організаційні форми статистичного спостереження: звітність і спеціально організоване статистичне спостереження.

Програма статистичного Спостереження

Програма спостереження —це документ, який визначає систему різноманітних заходів шляхом окреслення завдань, цілей, засобів, етапів механізму їх реалізації, а також містить показники очікуваних результатів.

Від якості та ретельності розроблення програми спостереження залежить успіх проведення всього статистичного дослідження, вірогідність і об’єктивність одержаних даних.

При виконанні програми статистичного спостереження важливо чітко визначитися з одиницею сукупності, яка завжди підпорядковується меті та завданням дослідження.

Бельгійським ученим А. Кетле було сформульовано три правила складання програми спостереження: 1) бажано включати лише ті питання, на які необхідно отримати відповіді для вирішення поставленого завдання; 2) не треба включати питання, на які не можна отримати

відповіді достатньої якості; 3) не повинні включатися питання, які можуть визвати недовіру обстежуваних суб’єктів відносно мети спостереження. Ці правила не втратили актуальності і дотепер.

Також необхідно чітко визначити та дотримуватися вимог, що ставляться до програми статистичного спостереження, а саме:

) програма повинна містити тільки необхідні та істотні питання, і не слід включати до неї зайві питання, які можуть ускладнити одержання і розробку даних;

) редакція питань має бути чіткою, конкретною та ясною. Розуміння питань повинно бути однозначним і не викликати двоякого тлумачення. Небажано вносити до програми іншомовні слова;

З) питання програми слід ставити в логічній послідовності (спочаткузагальні питання, а потімбільш конкретні), програма обов’язково складається таким чином, щоб можна було відповідями на одні питання контролювати відповіді на інші питання, інакше кажучи, програма має обов’язково містити контрольні питання;

) програма повинна забезпечувати порівнянність даних із попереднім дослідженням даного об’єкта та з іншими дослідженнями, які були проведені в інших країнах.

Питання програми спостереження розміщуються в статистичних формулярах, їх ще називають бланками. У бланку повинно бути передбачено місце для питання та відповіді на нього. Застосовуються два види формулярів: індивідуальний (картковий) та списковий. У першому випадку він призначений для запису даних щодо однієї одиниці

спостереження, а в другомущодо декількох.

Як би ретельно не була складена програма статистичного

Види документів первинного обліку

У статистиці всі дані, зібрані в процесі спостереження, прийнято реєструвати в документах первинного обліку, які зазвичай, мають назву статистичного формуляра. Статистичний формулярце документ єдиного зразка, який містить програму і результати статистичного спостереження. Він може мати різні назви: форма статистичного звіту,

статистична картка, опитний лист, анкета, бланк та ін. Своєрідними та стабільними формулярами є офіційні форми первинного обліку та звітності.

Первинний облік злочинуце впорядкована система збору, реєстрації та узагальнення інформації про злочинність і державні заходи соціального контролю над нею шляхом суцільного, неперервного та документального обліку злочинів, осіб, які їх вчинили, і процесуальної діяльності

правоохоронних органів та органів юстиції в цьому напрямку.

Нині в органах

внутрішніх справ проводиться первинний облік і реєстрація всіх вчинених злочинів за такими документами карткової системи:

форма1 (статистична картка на виявлений злочин);

форма1.1 (статистична картка про наслідки розслідування злочину);

форма1.2 (статистична картка про результати відшкодування

матеріальних

збитків та вилучення предметів злочинної діяльності);

форма2 (статистична картка на особу, яка вчинила злочин);

форма3 (статистична картка про рух кримінальної справи);

форма4 (статистична картка на злочин, за вчинення якого особі

пред’явлено обвинувачення);

форма6 (довідка про наслідки розгляду кримінальної справи

судом).

Документом спискової форми, який заповнюється в рай(міськ)відділі внутрішніх справ, є Єдиний журнал обліку злочинів, кримінальних

справ і осіб, які вчинили злочин.

Первинні облікові документи повинні відповідати єдиним вимогам і містити реквізити, які необхідні для автоматизованої обробки на всіх рівнях їх аналізу й оцінки. Забороняється вносити до статистичних карток будь-які зміни і доповнення. Документи первинного обліку злочинності можуть змінюватися та доповнюватися, оскільки вони єдині

для всіх органів прокуратури та інших правоохоронних органів, тільки а узгодженням із Генеральною прокуратурою України.

Статистична картка

Статистичні картки заповнюються негайно після прийняття рішення щодо вчиненого злочину та особи, яка його вчинила, згідно з чинним законодавством. Заповнені та підписані слідчим (працівником дізнання) картки підписуються також прокурором або його заступником і тільки після цього можуть передаватися до прокуратури працівнику правоохоронного органу, на якого покладено обліково-реєстраційну та

статистичну роботу.

Слідчі після заповнення карток разом із кримінальною справою подають їх прокурору. Працівник органу дізнання після заповнення і підписання карток подає їх начальнику органу внутрішніх справ для заповнення ним свого розділу, перевірки достовірності та повноти відображення в них відповідних відомостей і підписання, а потім разом

із кримінальною справою подає їх прокурору. Документи первинного обліку, складені слідчим, перевірки та підписання начальником органу внутрішніх справ не потребують.

Він заповнює і підписує тільки свій розділ цих облікових документів.

Картки, заповнені прокурором, підписуються тільки прокурором.

Підписані прокурором картки негайно передаються до прокуратури безпосередньо працівнику з обліково-реєстраційної роботи.

Працівник з обліково-реєстраційної роботи зобов’язаний перевірити в картках правильність дублювання відомостей відповідних пунктів цифровими індексами, які розміщені в графоклітках з правого боку карток, та правильність заповнення даних, які відмічаються в картках за довідниками, зробити відповідні відмітки в документах первинного обліку. Протягом 24 годин з моменту одержання карток

у прокуратурі працівник з обліково-реєстраційної роботи повинен зробити в Єдиному журналі обліку злочинів, кримінальних справ і осіб, які вчинили злочини, необхідні записи і направити облікові документи безпосередньо до обліково-реєстраційного підрозділу.

Обліково-реєстраційні підрозділи зобов’язані негайно врахувати всі надіслані і підписані прокурором документи первинного обліку і не мають права відкладати постановку на облік або виключати їх з обліку


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

79545. Международные отношения в начале 20 века. Причины и начало 1й мировой войны 21.29 KB
  Противостояние двух враждующих военно-политических блоков Тройственного союза военно-политический блок Германии Австро-Венгрии и Италии и Антанты военно-политический блок России Англии и Франции сопровождалось неслыханной гонкой вооружений. В Германии за пять предвоенных лет 1909 1914 военные расходы увеличились на 33 и составляли половину всего государственного бюджета. 3 августа Германия объявила войну Франции обвинив её в организованных нападениях и воздушных бомбардировках Германии и в нарушении бельгийского нейтралитета....
79546. Февральская революция в России. Россия в период февраля к октябрю 1917 года 21.15 KB
  Из эмиграции вернулась группа большевиков во главе с Лениным. Авторитет большевиков вырос. было разогнано УС не признавшее власть большевиков. Попытка части большевиков воспротивиться этому левые коммунисты во главе с Н.
79547. Октябрьская революция и формирование советской политической системы (1917-1920 годы) 30.51 KB
  Переход к новой экономической политике ее сущность и Образование СССР. Билет№41 Индустриализация и коллективизация в СССР: цели методы проведения и последствия. Социалистическая индустриализация СССР Сталинская индустриализация процесс форсированного наращивания промышленного потенциала СССР для сокращения отставания экономики от развитых капиталистических стран осуществлявшийся в 1930е годы. Официальной задачей индустриализации было превращение СССР из преимущественно аграрной страны в ведущую индустриальную державу.
79548. СССР в системе международных отношений в 20-30 годах 20 века 21.56 KB
  СССР через Коминтерн орган руководства коммунистическим движением мира помогал зарубежным коммунистам восстание 1922 г. по инициативе английского правительства произошел временный разрыв англосоветских отношений поскольку СССР поддержал забастовку британских горняков. вспыхнул военный конфликт с Китаем изза КВЖДКитайскоВосточная железная дорога СССР явочным порядком прибрал к рукам управление КВЖД находившейся в совместном владении кончившийся поражением Китая.
79549. Причины и начало Второй Мировой войны. Внешняя политика Советского Союза на кануне Великой Отечественной войны 21.91 KB
  СССР в канун Великой Отечественной войны 1 сентября 1939г. СССР и Германия подписали договор О дружбе и границе. СССР активно поставлял Германии зерно нефть и др. Финляндия подписала мир и отдала СССР часть Карелии с Выборгом.
79550. Послевоенное устройство мира. Начало холодной войны 20.58 KB
  Началась холодная война между СССР и США и их союзниками фултонская речь Черчилля доктрина Трумэна сдерживание влияния СССР в мире. СССР насаждал коммунистические режимы в Восточной Европе. При этом социалистическая Югославия не признала главенства СССР отношения между странами разорваны. у СССР появилось ядерное оружие.
79551. Международные отношения в середине 40-х-середине 80-х годов. Противостояние двух мировых систем 21.28 KB
  СССР продолжал политику расширения сферы влияния поддерживая врагов США холодная война. СССР под давлением лидеров социалистических стран ввел войска в Чехословакию власти которой стали проводить либеральные преобразования объективно способствовавшие свёртыванию социализма. произошли пограничные конфликты СССР с Китаем. СССР поддерживал Северный Вьетнам в борьбе против режима Южного Вьетнама и США.
79552. Восстановление народного хозяйства в СССР. Власть и общество после войны (1945-1953 годы) 21 KB
  По призыву Коммунистической партии борьба за выполнение этой задачи приобрела всенародный характер. Центральный Комитет партии ЦК компартий союзных республик краевые и областные комитеты партии проводили большую организаторскую работу по мобилизации сил и средств для восстановления народного хозяйства. Непосредственное руководство восстановлением народного хозяйства и культуры в освобожденных и пострадавших от войны районах осуществляли видные деятели партии.
79553. Великая Отечественная война: основные этапы, важнейшие события, итоги, значения победы 21.34 KB
  Основные сражения Московская битва 30 сентября 1941 20 апреля 1942 Блокада Ленинграда 8 сентября 1941 27 января 1944 Ржевская битва 8 января 1942 31 марта 1943 Сталинградская битва 17 июля 1942 2 февраля 1943 Битва за Кавказ 25 июля 1942 9 октября 1943 Курская битва 5 июля 23 августа 1943 Битва за Правобережную Украину 24 декабря 1943 17 апреля 1944 Белорусская операция 1944 23 июня 29 августа 1944 ВислоОдерская операция 12 января 3 февраля 1945 Битва за Берлин 16 апреля 8 мая 1945 Итоги Победа...