66331

Філологічний експрес

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Перший етап Учасникам заздалегідь дається завдання підготувати невеличку на 24 хвили ни Візитну картку команди знайомство з членами команди. Журі оцінює цей етап конкурсу за 5 бальною системою. Другий етап Антисуржик Команди одержують віддрукований текст до якого внесено зміни шляхом його...

Украинкский

2014-08-17

146.5 KB

0 чел.

               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              ХАРЦИЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ТЕХНІКУМ

        ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

         “ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

                    

                            МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

                            відкритого виховного заходу

     з теми:               “Філологічний експрес”                                          

     дисципліна:      “ Українська мова”

                 спеціальність:   “Монтаж, експлуатація електроустаткування промисло-

                                вих підприємств і цивільних споруд” “Зварювальне ви-   

                                робництво”, “Обробка металів тиском”, “Діловодство”,

                                            “Обслуговування, ремонт обладнання металургійних

                                            підприємств”.

                                              2011


      Методична розробка з української мови

      Підготувала Уріна Н.В. – викладач Харцизького металургійного технікуму

      Державного вищого навчального закладу “Донецький національний техніч-

      ний університет” – 2011 р.

      Методика проведення відкритого виховного заходу

       Для викладачів української мови вищих навчальних закладів I-II рівнів

       акредитації.

Рецензент:

           1. Неснова Т.І. - викладач української мови та літератури Харцизького

               металургійного технікуму Державного вищого навчального закладу

               “Донецький національний технічний університет”, голова циклової

               комісії діловодства та філологічних дисциплін

       Розглянуто та затверджено на засіданні циклової комісії діловодства та

       філологічних дисциплін

       Протокол № ____ від _______

       Голова циклової комісії                                      Т.І. Неснова


                                                            План  заходу

  

        Спеціальність:       “Монтаж, експлуатація електроустаткування промисло-

                                           вих підприємств і цивільних споруд”, “Зварювальне ви-

                                           робництво”, “Обробка металів тиском”, “Діловодство”,

                                           “Обслуговування, ремонт обладнання металургійних

                                           підприємств”.

        Тема:                        “Філологічний експрес”.           

        Мета:

           Методична:         впроваджувати ефективні форми активних методів

                                          навчання при викладанні української мови.

           Дидактична –      узагальнити, систематизувати знання студентів з роз-

                                           ділів: “Лексика”, “Морфологія”, “Орфографія”, “Син-

                                           таксис”, “Культура мови”; удосконалити вміння реда-

                                           гування довідково-інформаційних документів; сприяти

                                           виробленню у студентів поняття нормативного мовлен-

                                           ня, розуміння обов’язкового дотримання вимоги чисто-

                                           го, незасміченого чужорідними елементами мовлення,

                                           привчити бути уважними в мовленнєвій діяльності,

                                           автоматично розмежовувати елементи різних мов; тре-

                                           нувати мовленнєву пам’ять, учити зосередженню й ціле-

                                           спрямованості, збуджувати потребу працювати над со-

                                           бою, прагнути до самовдосконалення; розвивати творчі

                                           здібності і фантазію студентів, сприяти глибшому осво-

                                           єнню ними синтаксичних понять і найпродуктивніших

                                           синтаксичних моделей, принципів побудови речення в

                                           українській мові й законів його функціонування; фор-

                                           мувати уміння і навички під час оформлення  довідково-

                                           інформаційних документів; редагувати даний документ;

                                           правильно використовувати синтаксичні конструкції при

                                           складанні даного документа; навчити студентів працюва-  

                                           ти з одним із жанрів публіцистичного стилю – репортажем;

                                           розвивати мовне чуття й мовленнєву пам’ять.

           Виховна -               виховувати увагу до слова і прищеплювати усвідомлення

                                           важливості слововибору та слововживання, формувати у

                                           студентів свідоме ставлення до мовлення; виховувати на-

                                           полегливість, прагнення довести почату справу до завер-

                                           шення, плекати волю до перемоги; сприяти формуванню

                                           шанобливого ставлення до ділової української мови.                                            

        Вид:                           інтелектуальна філологічна гра

        Форма проведення:      конкурси

        Між предметні зв’язки:

                Забезпечуючі   “ Українська мова (за професійним спрямуванням)”.

                Забезпечувані   “Діловодство”, “Стилістика ділового мовлення і

                                            редагування службових документів”.

        Методичне забезпечення:  текти, картки, лайнворд, гуморески.

        Література:

                Обов’язкова:    1. Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навчальний

                                               посібник для вищ. та серед. спец. навч. закладів. – 3-тє

                                               вид., переробл. і допов. – К.: А.С.К., 2000.

                                           2. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навчальний посібник

                                               для учнів проф.-техн. закладів освіти. -  2-ге вид., пере-  

                                               робл. і допов. – К.: Либідь, 2000.

                                           3. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. –

                                               К.: Літера ЛТД, 2003.    

               Додаткова         1. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення:

                                                професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк:

                                                ТОВ ВКФ”БАО”, 2004.

                                            2. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової ети-

                                                ки – К.: Довіра, 2003.

                                            3. Федоренко В.Л. Енциклопедія інтелектуальних ігор на

                                                уроках української мови. – Х.: Вид. група “Основа”:

                                                ПП “Тріада+”, 2007. – 432 с.

        Технічні засоби:         відеокамера


                                                   ХІД  ЗАНЯТТЯ

      1.  Організаційний момент:

           Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності команд.

Хід гри

     Вступне слово вчителя

         Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні у цьому залі зібралися справжні шанувальники рідної мови. Мова супроводжує нас протягом усього життя. Навчившись говорити у ранньому дитинстві, до кінця своїх днів ми розкри-ваємо для себе таїну рідного слова. Найпліднішими у пізнанні мовних сек-ретів є, звичайно, заняття з дисципліни “Українська мова”. Є в технікумі й справжні знавці мови. Дехто з них готовий сьогодні до участі у конкурсній програмі “Філологічний експрес”.          

          Представлення членів журі.

А визначати переможців сьогоднішнього змагання будуть викладачі укра-

їнської мови та літератури нашого технікуму.

Шановні учасники, за кожного з вас вболівають ваші друзі-одногрупники,

ваші болільники.

Отже, думайте, творіть, перемагайте. Ми зичимо вам успіху.

Перший етап

     Учасникам заздалегідь дається завдання підготувати невеличку, на 2-4 хвили-

ни, “Візитну картку команди” – знайомство з членами команди.

     Журі оцінює цей етап конкурсу за 5 бальною системою. Враховуються також

по 1 балу за емблему, стенгазету.

Другий етап “Антисуржик”

    Команди одержують віддрукований текст, до якого внесено зміни шляхом його “суржикізації”, тобто такого його перетворення, яке наповнює текст невластиви-ми для української мови елементами, породженими тісною взаємодією нашої мо-ви з російською і невмінням розрізнювати форми обох цих мов. Завдання гравців полягатиме не тільки в “очищенні” тексту від суржикових елементів, а й у розроб-ці супровідних пояснень, які з’ясовуватимуть, чому не можна так сказати й напи-сати. Перемагає та команда, яка швидше і правильніше виконує завдання.

    Журі оцінює цей етап конкурсу за 9 бальною системою.

    Суржиковий текст

    Сміх – одна з самих важних составляющих нашого щоденного життя. Кожен юмористичний журнал щитає своїм долгом напомнити, що сміх – це лучше лі-карство. Так, безусловно, сміх нас не робить здоровіше, не розвиває мишці і не укріпляє серце і легені. Проте він об’єднує людей, а тому побочні положительні ефекти сміху – це лишень слєдствіє цієї його головної функції. Учоні ствер-джують, що під час сміху нормалізується кровяне давленіє й учащається пульс, благотворно влияє сміх і на імунну систему. Весельчаки, шутники й оптимісти завжди впевнені, що з ними поганого не случиться, і, напевне, іменно тому вони живуть довше. А саме важливе свойство сміху – це зняття з його допомогою больових опущеній. Під час хохоту біль, навіть сама гостра, відступає. А про те, що сміх допомагає ізбавиться від стресу, й говорити не приходиться – усі знають, що сміх до сліз, до колік здатен розігнати любі тучі на душевному горизонті (з га-зети).

    Відредагований текст

    Сміх – одна із найважливіших складників нашого щоденного життя. Кожен гумористичний журнал вважає обов’язковим нагадати, що сміх – це найкращі лі-ки. Так, безперечно, сміх не робить нас здоровішими, не розвиває м’язи і не зміц-нює серце і легені. Проте він об’єднує людей, а тому побічні позитивні ефекти сміху – це лишень наслідок цієї його головної функції. Учені стверджують, що під час сміху нормалізується кров’яний тиск і прискорюється пульс, сприятливо вли-ває сміх і на імунну систему. Веселуни, жартівники й оптимісти завжди впевнені, що з ними поганого не трапиться, і, напевне, саме тому вони живуть довше. А найважливіша властивість сміху – це зняття з його допомогою больових відчуттів. Під час реготу біль, навіть найгостріший, відступає. А про те, що сміх допомагає позбутися стресу, й говорити не доводиться – усі знають, що сміх до сліз, до кольок здатен розігнати будь-які хмари на душевному горизонті.

Третій етап “Біг із бар’єрами”

    Кожна команда повинна здолати кілька “бар’єрів” – виконати певні завдання. Ці завдання можуть бути орфографічного, словотвірного, фразеологічного, син-таксичного характеру. Переможницею визначається та команда, яка першою здолала всі “бар’єри”, не збивши й не зачепивши жодного (тобто не припусти-вшись при виконанні завдань помилок). Завдання для команд однакові.

     1.  Орфографічний бар’єр

Запишіть наведені прислівники разом, окремо або через дефіс.

    Без/відома, в/цілому, аби/куди, над/міру, без/упину, о/пів/ночі, по/укра-їнськи, врешті/решт, пліч/о/пліч, де/інде, чим/раз, до/останку, раз/у/раз, де/не/де, по/змозі, по/нашому, ані/скільки, до/віку, в/ногу, сам/на/сам, у/стократ, хтозна/де, віч/на/віч, аби/куди, що/сили, кінець/кінцем, під/кі-нець.

              /Журі оцінює цей бар’єр за 27 бальною системою./

2.  Словотвірний бар’єр

Від наведених пар слів утворіть складні прикметники.

    Рясний, лист; яскравий, червоний; західний, Україна; широкий, поле; культура, історія; мова, стилістика; біль, гамувати; машина, будувати; за-лізо, бетон; шістнадцять, поверх; широкий, плече; синій, око; тихо, ходити; Старий Заповіт.   

               /Журі оцінює цей бар’єр за 14 бальною системою./

3.  Фразеологічний бар’єр

Доберіть із довідки потрібні множинні іменники і поставте їх на місці про-пусків у наведених прислів’ях і приказках.

 1.  Не в свої... не сідай..
  1.  Оце так пани – на трьох одні....
  2.  ... псують людину.
  3.  Видно, що Гапка млинці пекла, бо всі... у тісті.
  4.  Як прийшли..., то і жінка крива.

Для довідки: цимбали, груди, граблі, кліщі, вила, сани, двері, штани,

          лінощі, люди, ворота, жнива.

              /Журі оцінює цей бар’єр за 5 бальною системою./

3.Морфологічний бар’єр

Провідміняйте наведені прикметники.

     Свіже печиво, колючий кущ, найвродливіші дівчата, Ольжича хата,

Василів капелюх.

                /Журі оцінює цей бар’єр за 5 бальною системою./

4.Синтаксичний бар’єр

Запишіть у наведених реченнях цифри, що вказують на час, за допомогою слів, наводячи всі можливі варіанти.

 1.  Я підвівся, глянув на годинника, було ще тільки (10.30), та робити не було чого, я вирішив лягти спати.

         2)  Я поснідав, подививсь на годинника, - була (10.00).

3)  – Ну іди, та коли б я заснув. – о (5.30) збудиш мене.

4)  О (17.35) Гончаренко підійшов до мене, я схопивсь і зайнявся своїм

    туалетом.

         5)  Нарешті стрілка показала (7.55).

              /Журі оцінює цей бар’єр за 5 бальною системою./

              Журі оцінює цей етап конкурсу за 56 бальною системою.

Четвертий етап “Камінь спотикання”

    Командам роздаються картки з віддрукованими трьома реченнями, у кожному з яких підкреслено по одному слову, що його значення і треба буде з’ясувати.

    Перша команда

 1.  Богдан постановив умову з королем вкупі воюватись з поляками і не ставити миру з ними без обопільної згоди.
 2.  А кати знущались, ще й пащекували.
 3.  Страшна година силувала й жінок ставати з рушницями до оборони рідного краю.

Для довідок: обопільний – взаємний, здійснюваний обома сторонами; пащеку-

                     вати – лаяти, сварити, говорити неприємні речі; силувати – приму-

                     шувати щось зробити.

Друга команда

 1.  Люди закінчували нагальні роботи, вже мали час і відпочити.
 2.  Невдача на Гороховому полі спантеличила нас, дальші розпорядки голов-нокомандуючого дратували всіх.
 3.  Молода дівчина вся зашарілась, але схопила лозину і кинулась на собак.

Для довідок: нагальний – терміновий, невідкладний; спантеличити – здивувати;

                     зашарітися – почервоніти.

Третя команда

 1.  Миклуха-Маклай наказав матросам і офіцерам поводитись якнайчемніше, і великий авторитет ученого примусив їх підкоритися наказові.
 2.  Здається, в історії України немає аналога такої родини.
 3.  Вже не раз мовилося в нашій пресі про те, що вершився безборонно плагіат із рукописів Левка й Василя Симиренків.

Для довідок: авторитет – загальновизнане значення, вплив, поважність особи;  

                     аналог – подібність, схожість; плагіат – привласнення авторства

                     на чужий твір.

Четверта команда

 1.  – Не смійтесь... І куди та енергія? Коту під хвіст.
 2.  Далі Галя ні сіло ні впало почала хвалити рекетирів.
 3.  Він стояв мов остовпілий, забувши, де він і що з ним діється.

Для довідок: коту під хвіст – даремно, марно, без позитивних наслідків; ні сіло

                     ні впало – зненацька, несподівано, безпричинно; стояв мов остов-

                     пілий – заціпеніти, бути нерухомим.

П’ята команда

 1.  Я зрозумів, чому в листоноші був такий ошелешений вид: адже я стояв перед нею в чому мати родила.
 2.  – А як на кафедрі дізнаються, що я пустив цю крамолу в обіг?.. Студентам же роти не зав’яжеш...
 3.  То навіщо шматувати душу, виплекувати в голові небезпечні думки, схо-дити на манівці?

Для довідок: в чому мати родила – оголений; роти не зав’яжеш – не примусиш

                     мовчати;  сходити на манівці – втрачати правильний напрямок у

                     поведінці, діяльності.

Шоста команда

 1.  Мов гриби по дощі, виростали в спустошеній Орільській паланці нові сло-боди – з утікачів.
 2.  При одній лише згадці про неї у мене п’яти холонуть. Чи міг я це їй ска-зати?
 3.  – Золота дівка. Що не похопить – горить у руках.

Для довідок: мов гриби по дощу – з’являтися у великі кількості; п’яти холо-

                     нуть – стає страшно, моторошно; горить у руках – уміло, вправно,

                     спритно робити щось.

Сьома  команда

 1.  Вершник мчав стрілою, припавши коневі до хребта, наче його переслідува-ла погоня.
 2.  Мені просто нічого було написати, кажу ж, що так замотався з дисертацією, що й білого світу не бачив.
 3.  – Хочете нас накрити? Не вийде. Зітремо в порошок.

Для довідок: мчав стрілою – дуже швидко бігти, їхати; білого світу не бачив –

                           бути дуже заклопотаним, зайнятим; стерти в порошок – знищу-

                           вати, розбивати вщент.

Восьма команда

 1.  Євгеній зміркував, що вони наструнчені проти нього, і постановив собі не відкривати перед ними всіх карт.
 2.  Хтось хотів нагріти на тому руки, у будинку було чимало робіт видатних скульпторів і художників, старовинні коштовні меблі, годинники, бібліо-тека.
 3.  У сусіда нові меблі? Я куплю кращі. А що на них треба зрубати цілий гай, те йому і в п’яти не коле.

Для довідок: не відкривати карт – не посвячувати в плани, задуми; нагріти ру-

                      ки – збагатитися, одержати прибуток; і в п’яти не коле – не тур-

                      бує, не клопоче.

    Журі оцінює цей етап конкурсу за 3 бальною системою.

П’ятий етап “Поєдинок капітанів”

    Капітани команд розгадують антонімічний лайнворд (за кожне визначення –

1 бал).

    Запитання

 1.  Слабко. 2. Давній. 3. Увійти. 4. Гучно. 5. Погана. 6. Зневага. 7. Уперед.

8. Прокинутися. 9. Постійно. 10. Дружнє. 11. Розлучився.

1

2

3

4

5

6

7

8

11

10

9

    Відповіді

 1.  Сильно. 2. Новий. 3. Вийти. 4. Тихо. 5. Хороша. 6. Шана. 7. Назад.

8. Задрімати. 9. Тимчасово. 10. Вороже. 11. Оженився.

    Журі оцінює цей етап конкурсу за 11 бальною системою.

Шостий етап “Правописна селекція”

    Командам роздають по 5 карток, на кожній із яких віддруковано по 10 слів. Завдання полягатиме в тому, щоб найшвидше знайти картки, на яких містяться слова, передані без орфографічних помилок. Завдання однакові для всіх.

    Картка № 1

    В’яз, духмяний, комп’ютер, здоров’я, нявкати, сп’яніти, возз’єдання, в’юн, нюхати, цв’ях.

    Картка № 2

    Священний, під’їзд, цямрина, морв’яний, п’янкий, з’юрмитися, дрючок, б’юро, подвір’я, в’язниця.

    Картка № 3

    Різдв’яний, деревяний, з’їсти, п’юпітр, солов’їний, п’ятниця, верф’ю, ляскіт, м’яч, з’явитися.

    Картка № 4

    Арф’ярка, м’ясо, підйом, дюшес, в’юнкий, свято, під’юджувати, буряк, коньяк.

    Картка № 5

    Червяк, м’ята, конюнктура, свєященик, фюзеляж, узгір’я, зів’яти, під’їхати, об’єм, нюанс.

    Відповідь: картка № 4.

    Журі оцінює цей етап конкурсу за 5 бальною системою.

Сьомий етап “Скульптор словосполучень”

    Командам даються аркуші з віддрукованими моделями словосполучень (діє-слово й певна кількість слів у дужках), завдання полягатиме в розкритті дужок і побудові словосполучень.

     1.  Завдавати (біль, клопіт, прикрощі, образа, удар).

2.  Скуштувати (страва, вода, хліб, борщ, обід).

3.  Зазнати (поневіряння (мн.), кривда, горе, несправедливість, знущання

    (мн.)).

4.  Жалкувати (молодість, здоров’я, гроші, брат, коханий).

5.  Глузувати (старий, сестра, люди, вайлуватість, недорікуватість).

Відповідь

1.  Завдавати болю, клопоту, прикрощів, образи, удару.

2.  Скуштувати страви, води, хліба, борщу, обіду.

3.  Зазнати поневірянь, кривди, горя, несправедливості, знущань.

4.  Жалкувати за молодістю, за здоров’ям, за грошима, за братом, за коханим.

5.  Глузувати зі старого, із сестри, з людей, з вайлуватості, з недорікуватості.

     Журі оцінює цей етап конкурсу за 5 бальною системою.

Восьмий етап “Паремійна плутанина”

     Командам роздається картка з приказками чи прислів’ями, компоненти якої переставлено місцями; їхнє завдання полягатиме в тому, щоб реконструювати первісний вигляд кожної з наведених паремій протягом певного відтинку часу

(7 хв.).

     Картка

 1.   Велике свято, що в діда не стане й душі.
  1.   Коли їв, то упрів, а в вічі плюватиму.
  2.   Не відає голова ні на печі, ні на лавці.
  3.   Ні сіло, ні впало, спускайтеся на дно.
  4.   Грім не гряне, а ти, Марку, грай!
  5.   Заліз у чужу солому, що язик лепече.
  6.   Поки баба спече книші, нехай тюрму знає.
  7.   Невигода нашій бабці, ще й шелестить.
  8.   Замкнув вовка межи вівці, давай, бабо, сало.

              10.  Не тратьте, куме, сили, Гриць у церкві.

              11.  Хоч нічого не виходить, ледачий не встане.

              12.  Хоч на споді лежатиму, а коли працював, то аж задрімав.

      Відповіді

1)   Велике свято – Гриць у церкві.

2)   Коли їв, то упрів, а коли працював, то аж задрімав.

3)   Не відає голова, що язик лепече.

          4)   Ні сіло, ні впало, давай, бабо, сало.

5)   Грім не гряне, ледачий не встане.

6)   Заліз у чужу солому, та ще й шелестить.

7)   Поки баба спече книші, у в діда не стане й душі.

8)   Невигода нашій бабці, ні на печі, ні на лавці.

9)   Замкнув вовка межи вівці, нехай тюрму знає.

10) Не тратьте, куме, сили, спускайтеся на дно.

11) Хоч нічого не виходить, а ти, Марку, грай!

12) Хоч на споді лежатиму, а в вічі плюватиму.

                Журі оцінює цей етап конкурсу за 12 бальною системою.

Дев’ятий етап  “Гумористичний етикет”

     Капітани команд обирають гумореску, яку мають розіграти за ролями, з’ясував-    ши, які саме правила етикету вони ілюструють. Підготувавши виступи, команди демонструють їх.

     

                                                 КУХЛИК

               Дід приїхав із села,

               Ходить по столиці.

               Має гроші – не мина

               Жодної крамниці.

               Попросив він: - Покажіть

               Кухлик той, що з краю.

               Продавщиця: _ Што? Чєво?

               Я не понімаю.

 •  Кухлик, люба, покажіть,

Той, що збоку смужка.

 •  Да какой же кухлик здєсь,

Єслі ето кружка!

Дід у руки кухлик взяв

І насупив брови.

 •  На Вкраїні живете

Й не знаєте мови...

Продавщиця теж була

Гостра та бідова.

 •  У мєня єсть свой язик.

Ні к чему мнє мова.

І сказав їй мудрий дід:

 •  Цим пишатися не слід,

Бо якраз така біда

В моєї корови:

Має, бідна, язика

І не знає мови.


                        У ТРАМВАЇ

У трамваї повно

 •  Что ви за народ?

Впереді свободно,

Проході вперод!

Ти чево, чувішка,

Прьося на носок?

Опупєла, что лі?

В головє п’єсок?

Нікакіх пойнятій

Об культурє нєт.

Убєрі свой локоть,

Он же как шкілєт.

Дама в полосатом,

Топай вєсєлєй!

Трудно ж протолкаться,

Как срєді джунглєй.

Ти, піжон у шляпє,

Глазом нє косі!

Здєсь тєбє нєвдобно?

Єздяй на таксі.

Да протрі глядєлкі,

Коріш дорогой!

Ти же мнє на тухлю

Лєзєш сапогой.

Что ти строїш хахонькі,

Буддо нє прі чом?

Я же тібя спрашую

Руським язиком! –

Так, бува, в трамваї

Здоровань гука.

А у нього мова,

Чуєте, яка?

І, либонь, гадає

Лобуряка той,

Що він руський знає

Так, як Лев Толстой.


                             ЗАЛІЗНИЙ ХАРАКТЕР

Нам, мужчинам, дорікають:

Їздячи трамваєм,

Ми, мовляв, жінкам ніколи

Місць не уступаєм.

Бо, мовляв, усі мужчини

Некультурні й грубі.

В цьому треба розібратись,

Громадяни любі.

Якось їхав я трамваєм.

А уздовж проходу

Спресувалось душ п’ятнадцять

Женського народу.

Треба встати й місце дати,

А кому охота?

Ти стоятимеш, а сяде

Тютя жовторота.

Я підвівся та й питаю:

 •  Женщини і дами!

Хто найтовща і найстарша

Буде тут між вами?

Всі мовчать. Мов без’язикі,

Мов заклало вуха.

Я й кивнув одній особі:

 •  Йди сідай, старуха!

А вона якраз попалась

Із єхидних штучок.

 •  Та сиди вже там, - говорить. –

Теж мені онучок.

Я до іншої звертаюсь

Благородно й чітко:

 •  Ви, по-моєму, найтовща.

Йдіть сідайте, тітко.

А вона стоїть, мов скеля,

Наче й не до неї.

Не оцінює культури

Й чемності моєї.

Я до третьої заходжу

З іншого вже краю.

 •  Вам, мамашо, скільки років

Стукнуло? – питаю.

А вона скривилась гірко

І сказала строго:

 •  То тебе об стінку лобом

Стукнуло малого.

Я, таку почувши фразу,

Опустився зразу.

Більше женщинам я місця

Не давав ні разу.

І мене тепер не стягне

Найсильніший трактор.

Ми, мужчини, теж умієм

Показать характер.


                            ХУХРИ-МУХРИ

Там, де річка голуба

В’ється біля гаю,

Хлопець дівчині сказав:

 •  Я тебе кохаю.
  •  Значить. – мовила вона, -

Візьмем паспортишки

І на пару швирнемося

Завтра до загсишки.

З нами там – хухри-мухри,

Трохи поговорять,

Строк дадуть, халам-балам,

Штемпель пришпандьорять.

 •  Звідки в тебе ці слова? –

Хлопець гірко хмуриться.

А вона відповіда:

 •  Що ти корчиш пуриця?

Ти мені не заливай

Правил пунктуації.

Я скажу ще й не таке

Після регістрації.


                              ЧИЯ МОВА КРАЩА

Розказує у пивничці

Данило Семену:

 •  Ось я – простий роботяга,

А взяв жінку вчену.

Довго вчилась в інституті,

Знає аж три мови.

Які у нас інтересні

Бувають розмови!

Прийду, бува, із пивнички

Чи там із буфета,

А вона як застрекоче,

Наче з кулемета.

Розпікає по-французьки,

По-німецьки лає,

А бува, що й італьянське

Слово добавляє.

А я, браток, по-простецьки

Двину два словечка –

І вона лиш оком кліпа,

Як ота овечка.

Бо такі слова я знаю,

В три дуги загнуті,

Що їх, браток, не вивчають

В жоднім інституті.

                Журі оцінює цей етап конкурсу за 7 бальною системою.

                Враховується артистизм.

         Журі оцінює цей етап конкурсу за 5 бальною системою.

Десятий етап “Ода українській мові”

    Представники кожної команди зачитують вірш, легенду, присвячений  українській мові...

    Враховується артистизм, відповідність темі (максимальна оцінка – 5 балів).

4. Підведення підсумків, нагородження переможців.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

51913. Социальная политика государства 42.5 KB
  Доходы и проблемы их распределения в рыночной экономике. Доходы и проблемы их распределения в рыночной экономике. Доходы это сумма денежных средств получаемая за определённый промежуток времени и предназначаемая для приобретения благ и услуг в целях личного потребления. Законные доходы доходы получаемые от деятельности не противоречащей существующим юридическим законам.