66392

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІБРАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ

Автореферат

Производство и промышленные технологии

На сьогодні одним зі шляхів розвитку машинобудування є виготовлення деталей машин високої якості, довговічність і надійність яких значною мірою залежать від точності їх виготовлення, оптимальних фізико-механічних властивостей поверхневих шарів поверхонь, що сполучаються.

Украинкский

2014-08-18

724.14 KB

1 чел.

1

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Бурлакова Галина Юріївна

УДК 621.9.048

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІБРАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ

Спеціальність 05.02.08 - технологія машинобудування

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Маріуполь - 2011


Дисертацією є рукопис

Робота виконана в ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Науковий керівник  кандидат технічних наук, доцент

Лубенська Людмила Михайлівна,

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ, професор кафедри "Технологія машинобудування і інженерний консалтинг"

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Мельникова Олена Павлівна,

Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», професор кафедри "Економіка і фінанси"

кандидат технічних наук, доцент

Анділахай Олександр Олександрович,

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»,  завідувач кафедри «Технологія машинобудування»

Захист відбудеться "29" червня 2011 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К12.052.03 в ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» за адресою: 87500, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» за адресою: 87500, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7.

Автореферат розісланий «25» травня 2011 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат технічних наук, доцент     Ю.В.Гусєв

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми: На сьогодні одним зі шляхів розвитку машинобудування є виготовлення деталей машин високої якості, довговічність і надійність яких значною мірою залежать від точності їх виготовлення, оптимальних фізико-механічних властивостей поверхневих шарів поверхонь, що сполучаються. Це, у свою чергу, вимагає удосконалення методів оброблювальної обробки, особливо на фінішних операціях, розширення технологічних можливостей, впровадження на їх основі нових технологічних процесів. Серед продуктивних методів, що здійснюють обробні (а також зачисні) операції, має місце вібраційний метод обробки, який характеризується забезпеченням високої якості оброблених поверхонь і широкою універсальністю вібраційного верстата. Проте при вібраційній обробці дрібних плоских деталей спостерігається нерівномірна обробка їх поверхонь через злипання в пакети і налипання на стінки вібруючого контейнера. Усе це вимагає дослідження нових технологічних можливостей вібраційної обробки, що характеризуються вищою інтенсивністю і продуктивністю, високими якісними показниками, створення нових методів, сприяючих ліквідації налипання деталей на стінки контейнера і злипання їх між собою в процесі обробки. У зв'язку з цим в роботі вирішується актуальне науково-технічне завдання розробки і впровадження ефективного технологічного процесу віброабразивної обробки дрібних плоских деталей на основі науково обґрунтованого вибору методів, які сприяють розширенню можливостей вібраційної обробки шляхом зміни форми контейнера і функцій робочого середовища, що забезпечують процес обробки і розподіл злиплих деталей.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано відповідно до програми науково-технічного співробітництва ВАТ «Азовзагальмаш» і ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» на тему «Методи та засоби підвищення точності та експлуатаційної надійності деталей машин» (ДР № 0110U006585), відповідає координаційному плану держбюджетної НДР Міністерства освіти і науки України, яка виконується в Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля (№ ДР 0108 U010164 «Проведення досліджень і розробка процесу полірування робочої поверхні кульової замкової арматури») і з комплексною науковою програмою «Вібротехнологія» (Росія).

Мета і задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи є розширення можливостей вібраційної обробки плоских деталей на основі удосконалення технологічної системи шляхом вибору раціональної форми контейнера, робочого середовища і пристосувань.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

1. Аналіз деталей, що підлягають вібраційній обробці (ВіО).

2. Аналіз методів підвищення ефективності ВіО.

3. Дослідження особливостей руху робочого середовища і деталей під впливом коливальної системи з метою здійснення рівномірної обробки плоских деталей.

4. Розробка схем і конструкторських рішень у вигляді різних пристосувань для активізації процесу обробки деталей в усіх зонах контейнера.

5. Розробка складу середовищ, схем і конструкторських рішень у вигляді контейнерів різних форм для розбиття пакетів злиплих деталей і налиплих на стінки контейнера.

Об'єкт дослідження. Процес віброабразивної обробки в U-образних контейнерах вібраційних верстатів.

Предмет дослідження. Рух елементів завантаження як чинник, що визначає процес вібраційної обробки в U-образних контейнерах вібраційних верстатів.

Методи дослідження. Дисертація базується на наукових положеннях теорії віброабразивної обробки, механіки сипких середовищ, що викладені в роботах вітчизняних і зарубіжних учених. Результати, висновки і рекомендації підтверджені натурними експериментами. Достовірність теоретичних досліджень підтверджена практичним використанням відповідних результатів. При виконанні досліджень використовувалися пакети програм: MathCad Professional, Microsoft Excel 97.

Наукова новизна отриманих результатів:

1. Запропоновані нові підходи до удосконалення технології обробки дрібних плоских деталей, що обробляються на вібраційних верстатах внавалювання шляхом вибору елементів технологічної системи: форми основного вузла верстата - контейнера, пристосування і складових робочого середовища - інструменту.

2. Вперше розроблена комплексна математична модель, яка складається з декількох математичних моделей, що дозволяє розглянути динаміку руху середовища з урахуванням форми контейнера і визначити умови, при яких знижуватиметься злипання дрібних плоских деталей за рахунок створення пересічних потоків робочого середовища.

3. Отримана нова регресійна залежність щодо визначення величини знімання металу з урахуванням основних характеристик процесу (амплітуда коливань, швидкість руху потоку, тиск робочого середовища на оброблювану деталь, сила адгезії і в'язкість розчину) і яка вказує на превалююче значення амплітуди коливань, що дає можливість використати цю залежність при інженерних розрахунках.

4. На підставі експериментальних досліджень вперше визначені умови і засоби, що забезпечують руйнування пакетів дрібних плоских деталей, що злиплися між собою, і забезпечують рівномірну якісну їх обробку.

Практична значимість отриманих результатів:

1. На підставі проведених досліджень запропонована нова конструкція контейнера верстата, яка дозволила понизити злипання деталей в процесі обробки.

2. Запропоновано нове пристосування по руйнуванню пакетів злиплих деталей і зливний пристрій, вживаний при використанні у складі робочого середовища гранул дрібної фракції (патент № 55457).

3. Розроблені рекомендації по вибору рідкої складової робочого середовища.

Результати дисертаційної роботи впроваджені на державному підприємстві «Луганський авіаційний ремонтний завод».

Особистий внесок здобувача. Усі основні результати, які виносяться на захист, опубліковані в 16 наукових роботах. Постановка наукових завдань, визначення мети, методів її досягнення, наукової новизни і обговорення результатів проводилися спільно з науковим керівником, що відбилося в [5]. Теоретичні і експериментальні дослідження, а також робота з підготовки патентів проведені за участю колективу співробітників. У роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачеві належать: аналіз рішень по ліквідації злипання і налипання дрібних плоских деталей і обґрунтування завдання досліджень їх обробки у вібруючому контейнері U-образної форми; аналіз конструкторських і технологічних рішень по ліквідації злипання і налипання тонких плоских деталей; аналіз результатів експериментів з хімічними складами розчинів, використовуваних при вібраційній обробці дрібних плоских деталей; обробка результатів експериментальних досліджень шпиндельної обробки у вільному абразиві; обробка експериментальних даних по дослідженню форм контейнера вібраційного верстата; аналіз експериментальних досліджень за визначенням опору зрушенню із застосуванням поверхнево-активних речовин (ПАР); розробка шляху рішення проблем налипання і злипання дрібних плоских деталей при вібраційній обробці; формулювання завдання досліджень вібраційної обробки деталей, схильних до злипання; оцінка металлофильности робочих розчинів, використовуваних при вібраційній обробці; обробка результатів експериментальних досліджень за визначенням опору зрушенню при терті об гумове покриття сталевого зразка; пропозиція конструкції замкового клапана зливного пристрою. Виробничі випробування проводилися спільно зі співробітниками підприємств.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідалися і обговорювалися на міжнародних і регіональних конференціях: міжнародній науково-технічній конференції «Динаміка і міцність машин, будинків, споруд» (Полтава, 2009 р.); IХ Міжнародній науково-технічній конференції «Вібрації в техніці і технологіях» (м. Вінниця, 2009 р.); Всеукраїнській міжвузівській науково-технічній конференції (м. Суми, 2010 р.); міжнародній науково-технічній конференції «Методы отделочно-упрочняющей и стабилизирующей обработки ППД в технологии изготовления деталей машин, приборов и инструментов» (м. Ростов-на-Дону, 2010 р.); науковій конференції професорсько-викладацького складу і наукових співробітників Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля «Наука» (м. Луганськ, 2009, 2010 рр.).

Публікації. Основний зміст дисертації відображено в 1 монографії, 14 наукових статтях, 11 з яких опубліковані в спеціалізованих виданнях, що входять в перелік ВАК України, і отриманий 1 патент України на корисну модель.

Структура і об'єм. Дисертаційна робота складається зі вступу, п'яти розділів із висновками, загальних висновків і рекомендацій, списку використаних літературних джерел, 1 додатку. Повний зміст роботи викладений на 169 сторінках машинописного тексту, з них 85 ілюстрацій і 34 таблиці (10 сторінок з малюнками, 12 сторінок з таблицями), 133 найменування використаних літературних джерел на 13 сторінках,1 сторінка додатка.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтована актуальність роботи, сформульовані мета і завдання досліджень, представлені наукова новизна і практична значущість отриманих результатів, приведена загальна структура роботи.

У першому розділі проведений аналітичний огляд літературних джерел вітчизняних і зарубіжних авторів (М.Ю. Шаїнський, А.П. Бабичев, В.А.Повидайло, П. С. Берник, П. Д. Денисов, Ю.Р. Копилов, І.Ф. Гончаревич, А.П. Субач, І.В. Політов, Brandt William, Y. Matsunaga та ін.), присвячених вивченню процесу вібраційної обробки деталей.

Розглянуто існуючі вібраційні верстати, особлива увага приділена формі вібруючого контейнера. Проаналізовано типи деталей, які обробляються у вільних абразивах на вібраційних верстатах з U-образною формою контейнера, і виявлено, що вібраційна обробка поверхонь дрібногабаритних плоских деталей обмежено застосовується через їх налипання на стінки контейнера і злипання один з одним в пакети. Вивчено засоби і методи по ліквідації обмежень застосування вібраційної обробки і встановлено, що можливе розширення її технологічних можливостей шляхом зміни форми контейнера, функцій футерування, застосуванням різних пристосувань, поєднанням декількох складових елементів робочого середовища різної форми або розмірів і ін. Проте системне і комплексне рішення, що сприяло би забезпеченню стабільного якісного процесу обробки дрібних плоских деталей, на сьогодні відсутнє. На підставі проведеного аналізу визначені завдання дослідження.

У другому розділі розроблена методологія досліджень, а також представлено устаткування, зразки, робочі середовища і методики досліджень.

При проведенні експериментальних досліджень застосовувалися ВіО-верстати НДЛ ОВА СНУ ім. В Даля, один з яких оснащений змінними контейнерами різної геометричної форми (рис. 1.).

Як об'єкти досліджень використовувалися плоскі зразки - шайби і пластини різних розмірів зі сталі, латуні і алюмінію.

В якості робочих середовищ досліджувалися середовища, широко рекомендовані сучасними виробниками: поліетилен гранульований – циліндр Ø(3…4)х(3...4) мм; гранули алюмінієві полірувальні – циліндр Ø4х8мм; фарфорові кулі – сфера Ø12мм; формокорунд: циліндр Ø(1…1,5)х(6...9) мм; призма тригранна скошена; скляні кулі 1 мм і 2 мм; піраміди тригранні полімерні; металеві кулі з оперізувальним кільцем; мінералокерамічні тіла.

U - образний контейнер

U - образний контейнер з похилими торцевими стінками

U - образний контейнер з похилою подовжньою стінкою

U - образний контейнер з похилою подовжньою стінкою і похилими торцевими стінками в одному напрямі

U - образний контейнер з похилою подовжньою стінкою і похилими торцевими стінками у двох напрямах

U - образний контейнер з ламаною подовжньою стінкою

Рис. 1. Форми контейнера вібраційного верстата

Вимір маси робився на аналітичних вагах типу ВЛА 200. Шорсткість поверхні деталей і зразків визначалися за допомогою профілометра з інформаційно-обчислювальним комплексом.

Спостереження за поведінкою робочого середовища, визначення швидкості руху елементів робочого середовища і прикордонного шару проводилися через прозору стінку контейнера і здійснювалися за допомогою відеокамери з подальшим розкадровуванням.

При дослідженні продуктивності вібраційної обробки деталей, схильних до злипання, в дисертаційній роботі проводилися наступні експериментальні дослідження :

- визначення впливу форми контейнера на рух робочого середовища, знімання металу, налипання і злипання деталей;

- визначення зусиль, необхідних для подолання сил адгезії при злипанні деталей;

- дослідження розчинів підвищеної щільності і їх вплив на злипання;

- обробка деталей з додаванням робочих тіл з різних матеріалів дрібної фракції та ін.

У третьому розділі проведено теоретичні дослідження процесу вібраційної обробки за допомогою комплексу математичних моделей, що дозволяють розглянути динаміку руху робочого середовища з урахуванням специфіки даного об'єкту. Для опису руху робочого середовища в контейнерах різних форм потрібно створення математичної моделі дослідження впливу

е

ϕ

X

O1

y

O

У

Z

C

Fвозм

by

bz

Cy

Cz

by

bz

Cz

Cy

1

2

швидкостей і прискорень елементів робочого середовища в різних зонах контейнера за допомогою динамічних рівнянь руху контейнера, моделювання руху елементів завантаження з урахуванням конфігурації контейнера, а, отже, зміни тиску в масі завантаження, прогнозування залежності знімання металу від фізико-механічних параметрів обробки.

Рис. 2. Розрахункова схема динамічної

моделі руху контейнера

Першим етапом моделювання є визначення координат переміщення центру мас, швидкості і прискорення контейнера з урахуванням амплітудно-частотних характеристик, для чого складаються динамічні рівняння контейнера.

На рис 2 зображена розрахункова схема контейнера 2 з пружно-в'язкими зв'язками і дебалансний віброзбудник 1. Маса дебаланса 1 - mд, кг. Кутова швидкість обертання дебаланса навколо осі ОХ- ω,рад/с. Ексцентриситет дебаланса- е, м. Маса контейнера з масою завантаження М = mк + mз .

Застосувавши рівняння Лагранжа ІІ роду, отримані диференціальні рівняння вимушених коливань:

.   (1)

де ,   ,  ,  ,   ,    ,

де J - момент інерції завантаженого контейнера відносно осі ОХ, кг/м2.

 Сφ - коефіцієнт обертальної жорсткості вала, навкруги якого обертається дебаланс, Нм/рад.  

 Сyz - коефіцієнти жорсткості кріплень уздовж осей Y и Z, Н/м

 by , bz, bφ - коефіцієнти дисипації вздовж осей Y и Z і навколо осі ОХ, Нс/м.

У процесі віброобробки, коли 𝑡≫0, складові в рішенні (1), що містять експоненту, прагнуть до нуля, і, нехтуючи дисипативними властивостями опор, враховуючи, що 𝐶𝑦 практично відсутній, вважається, що центр мас, а разом з ним і контейнер, рухатиметься згідно з рівняннями:

.    (2)

Отримані залежності дозволяють характеризувати динаміку маси завантаження контейнера з урахуванням його швидкостей і прискорень при будь-яких положеннях дебаланса.

Другий етап моделювання - дослідження відносного руху маси завантаження з урахуванням форми контейнера. Показано, що зміна форми контейнера дозволяє зміщувати напрям потоків, тим самим збільшуючи тиск на деталі.

При вібраційній обробці знімання металу з оброблюваної деталі здійснюється абразивними гранулами в результаті відносного переміщення гранул і деталей залежно від діючих вібраційних сил по вертикалі і по горизонталі. Динамічні рівняння відносного руху елементів завантаження, стають, розглядаючи абсолютний рух гранули як синтез двох рухів: відносного по відношенню до контейнера (коли спостерігач скріплений з контейнером) і переносного разом із завантаженим контейнером (коли гранула умовно належить контейнеру) згідно з рівняннями (2).

Динамічне рівняння відносного руху гранули у векторній формі має наступний вигляд:

,   (3)

де  – сила ваги гранулы, g = 9,81 м/с2;

– результуюча реакцій зв’язків, що накладаються на гранулу збоку інших елементів завантаження і стінок контейнера;

– сила тертя, що прикладена до гранули;

коефіцієнт тертя, що залежить від матеріалів і стану контактуючих тіл;

– переносна сила інерції,

Величина і напрям переносного прискорення диктуються рівняннями руху контейнера і визначаються по формулах (2). Другі похідні за часом від координат Y(t) і Z(t) - 𝑎пер𝑌=𝑌, 𝑎пер𝑍=𝑍.

Проектуючи векторне рівняння (3) на природні осі координат, отримаємо диференціальні рівняння відносного руху гранули, що знаходиться у будь-якому місці контейнера.

,

де  - відносна швидкість гранули, м/с2 

Актуальним є питання про вплив форми вертикальних стінок і форми поперечного перерізу контейнера на обробку деталей поблизу його стінок, а також порівняльний аналіз багатокутного поперечного перерізу і круглого перерізу з точки зору можливого контакту елементів завантаження зі стінками контейнера. Для цього дослідження в диференціальних рівняннях руху фігуруватимуть і вертикальні, і горизонтальні складові переносної сили інерції залежно від положення дебаланса.

α

--  ин

Fпер

--  ин

Fпер

--  ин

Fпер

--  

Fтр

--  

Fтр

--  

Fтр

--  

Fтр

--  

N

--  

N

--  

N

--  

N

5

8

7

α

--  ин

Fпер

--  

N

--  

N

--  ин

Fпер

--  ин

Fпер

6

Для дослідження особливості динаміки пограничних елементів маси завантаження, аналізується вплив горизонтального і вертикального рухів (рис. 3, 4) контейнера на гранули, що знаходяться поблизу поверхні контейнера.

β

τ

Fтр

Fин

n

B

3

mg

2

1

4

Fyин

Fтр

n

N

Vперин

τ

mg

β

E

N

Рис.3. Схема сил у крайньому правому положенні дебаланса:

(вид контейнера зверху)

Рис. 4. Схема сил у крайньому правому положенні дебаланса:

(вид контейнера з осі ОХ)

Питання досліджується в двох напрямах:

чи має місце контакт гранули зі стінкою, якщо переріз - багатокутник;

чи має місце контакт гранули зі стінкою, якщо переріз круглий.

Дослідження показали, що якщо гранула залишається в горизонтальній площині і рухається зі швидкістю, то:

для круглого перерізу:

уточках 7 і 8 ,    (6)

уточках 5 і 6 ,     (7)

для перерізу контейнера з ламаними стінками у вигляді багатокутника на похилих сторонах:

у точках 7 і 8 ,     (8)

у точках 5 і 6 .      (9)

Аналізуючи формули, можна визначити, що:

- елементи завантаження, що знаходяться поблизу точок 7 і 8, зазнаватимуть нормального тиску збоку стінок контейнера, і цей тиск більше для круглого перерізу, він залежить від кута , для великих кутів тиск більший.

- при крайньому правому положенні дебаланса в горизонтальному напрямі не виникає нормальних і дотичних сил реакцій лівих стінок (для елементів (5) і (6)), якщо стінки прямі, і можуть виникнути, якщо можливий відносний рух гранули в горизонтальній площині при круглих перерізах.

Для нижнього положення дебаланса рівняння (4) і (5) для прямої стінки, поблизу якої знаходиться точка 2, має вигляд:

.          (10)

N(B)

3

2

mg

mg

Vперин

Vперин

Fин

Fин

N

E

4

Fин

mg

N

B

Fтр

Vперин

Vперин

Fz

mg

n

n

N

Fин

Vперин

O2

1

3

2

τ

τ

β

Fтр

mg

Рис. 5. Схема сил, що діють на елементи завантаження при верхньому положенні дебаланса

Рис.6. Схема сил, що діють на

елементи завантаження при

нижньому положенні дебаланса

) cos,        (11)

де К – коефіцієнт, який враховує те, що на гранулу (деталь) 2, починаючи з положення О2, починають діяти також і сили ваги гранул (деталей), що знаходяться вище неї.

Біля точок, що знаходяться на ділянці ОЕ, маємо наступне: якщо перехід від вертикальної стінки до днища був би закруглений, тоді сила реакції з боку стінки буде більше, прискорення відносне по дотичній до круга радіусу R в кожній точці було б менше.

,                 (12)

.           (13)

N

E

τ

Fтр

Fин

3

mg

2

Fин

Fтр

N

Vперин

τ

mg

O2

Т пер

S

B

Для кутів 𝛽>𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑓 рух точок 2 прискорений, тому що з (10) є 𝑎𝜏>0, якщо . Порівнюючи значення сил тертя для плоских і закруглених стінок, бачимо, що закруглений перехід збільшує силу тертя тим більше, чим менше радіус закруглення.

Рис.7.Схема сил, що діють на елементи завантаження при лівому положенні дебаланса

Таким чином, напрям переносної швидкості для точок на правій стінці сприяє притисненню елементів завантаження 2 до стінки, а для гранул (деталей) на лівій стінці 3

сприяє відриву цих точок від стінок

контейнера. Такий самий висновок можна зробити і з приводу елементів завантаження, що знаходяться на вертикальних стінках контейнера в 

положеннях 1 і 4.

При крайніх лівому і правому положенні (рис. 4 і 7) нормальні сили реакції стінок і прискорення міняються для точок (2) і (3) :

    и      .

Аналізуючи прискорення гранул(2) і (3) в лівому положенні дебаланса, видно, що:

  1.  Гранули (деталі), що знаходяться на правій стінці, як і раніше рухаються прискорено, оскільки

завжди.

  1.  Гранули (деталі), що знаходяться на лівій стінці, теж можуть рухатися вгору прискорено тільки за умови, що

, щомалоймовірно.

У нашому випадку (.

Але прискорення гранул (деталей) 3 в цьому положенні за величиною менше, ніж у правому положенні контейнера.

Уповільнено рухаються гранули (деталі) 3 вгору в цьому положенні контейнера з меншим прискоренням, ніж в правому положенні контейнера, якщо початкова швидкість в точці S була не рівною 0 і спрямована вгору.

Таким чином, у зв'язку з тим, що ламані стінки контейнера дають змішування потоків гранул і деталей, тим самим збільшуючи тиск в низхідному і донному потоках, отримані рівняння дозволяють простежити вплив форми контейнера на процес віброобробки.

Отримані рівняння руху елементів завантаження (4) і (5) дозволяють також характеризувати рух гранул (деталей) в різних ділянках контейнера, отже, визначати максимальну і мінімальну продуктивність процесу вібраційної обробки.

Третім етапом є оцінка продуктивності вібраційної обробки. Дослідження впливу основних технологічних параметрів на продуктивність обробки виконано по методу дробового факторного експерименту з побудовою математичної моделі технологічних можливостей процесу.

В якості досліджуваних чинників були вибрані наступні технологічні параметри обробки: амплітуда вібрації, що впливає на інтенсивність дії вібраційної сили; швидкість руху часток; тиск робочого середовища на оброблювану деталь; сумарний об'єм завантаження; сили, що сприяють налипанню; в'язкість розчину.

У вибраному плані 25-2, що являє собою чверть - репліку від 25, вибрані генеруючі співвідношення. В результаті лінійне рівняння для функції відгуку, отримане після логарифмування статичної залежності для знімання металу, набере вигляду:

                                            (14)

Після потенціонування отримуємо наступну залежність:

  (15)

яку можна використати для розрахунків в інженерній практиці.

Четвертий розділ містить результати експериментальних досліджень, в яких встановлено, що :

- у U-образному контейнері при русі оброблюваних дрібних плоских зразків (деталей) в загальному циркуляційному потоці (рис. 8) при підйомі вгору уздовж вологої стінки контейнера відбувається їх налипання (рис. 9), причому не лише швидкість руху, але і продуктивність вібраційної обробки різна в різних зонах контейнера (табл. 1);

Рис. 8. Рух маси завантаження в U-образному контейнері

Рис. 9. Зразок, налиплий на стінку контейнера

Таблиця 1

Швидкості і знімання металу в різних зонах контейнера

(станок УВІ-25; А=2 мм; f=50 Гц)

Зона 1 - нисхідний потік

Зона 2 - донний потік

Зона 3 - висхідний потік

Зона 4 - поверхневий потік

Швидкість

V1, м/хв

Зні-мання

Q1, г

Швидкість

V2, м/хв

Зні-мання

Q2, г

Швидкість

V3, м/хв

Зні-мання

Q3, г

Швидкість

V4, м/хв

Зні-мання

Q4, г

4,25

0,093

3,9

0,0965

3,3

0,0945

5,1

0,06

- у U-образних контейнерах, що мають змінену геометрію дна і обичайки, є істотні відмінності в траєкторіях і швидкостях руху робочого середовища (РС) (рис. 10-17);

- у контейнері 6 типу відсутнє налипання деталей на торцеві стінки контейнера, знімання металу вище на 30% в порівнянні з традиційним, і ця форма також дозволяє здійснювати реверсивне переміщення робочого середовища (рис. 18);

- для визначення умов ліквідації злипання деталей необхідно мати уявлення про сили злипання деталей залежно від умов їх обробки. Це можливо визначити шляхом оцінки сил зрушення і тертя. Сили тертя при контакті поверхонь двох зразків в умовах вологого тертя у 1,5 рази більше, ніж в умовах сухого тертя, а також сили тертя у спокої і у відносному русі збільшуються зі збільшенням часу контакту досліджуваного зразка з поверхнею стінок контейнера. (таблиця. 2);

Рис. 10 Траєкторія руху РС в контейнері 1-го типу

Рис. 11 Зони можливих відхилень траєкторії руху РС в контейнері

1-го типу

Рис. 12. Напрямки руху РС без циркуляції в контейнері 2-го типу

Рис. 13. Напрямки руху РС з циркуляцією в контейнері 2-го типу

Рис. 14. Траєкторія руху РС в контейнері 3-го типу

Рис. 15. Зони можливих відхилень траєкторії руху РС в контейнері 3-го типу

Рис. 16. Траєкторія руху РС в контейнері

4-го типу

Рис. 17. Траєкторія руху РС в контейнері 5-го типу

Рис. 18. Графік зміни знімання металу в різних контейнерах

Таблиця 2

Опір зрушенню при терті металевого зразка об метал

(зразок зі сталі 45 масою 178,145 г)

з/п

Умова

Час

Сила 1

Коефіцієнт тертя у спокої

Сила 2

Коефіцієнт тертя в русі

1

Суха поверхня

7,22

0,4053±0,0051

6,19

0,3474±0,0034

2

Волога поверхня

1

8,39

0,4710±0,0046

6,68

0,3749±0,0057

3

Волога поверхня

2

8,57

0,4811±0,0082

6,86

0,3851±0,0044

4

Волога поверхня

5

8,445

0,4741±0,0079

7,47

0,4193±0,0086

5

Волога поверхня

15

8,76

0,4917±0,0071

7,615

0,4275±0,0318

6

Волога поверхня

30

9,145

0,5133±0,0267

7,41

0,4159±0,0112

Таблиця 3

Опір зрушенню оброблюваного зразка зі сталі 45 масою 178,145 г при терті об поверхню з нанесеним на неї миючим засобом

з/п

Умова

Час,

с

Сила

1

Коефіцієнт тертя у спокої

Сила 2

Коефіцієнт тертя в русі

1

Волога поверхня

1

8,2

0,04603±0,0025

6,2

0,0348±0,0023

2

Волога поверхня

15

6,6

0,0370±0,0012

4,8

0,0269±0,0057

3

Волога поверхня

30

7

0,0392±0,0016

4,8

0,0269±0,0013

- встановлено, що зусилля для зрушення металевого зразка при застосуванні ПАР будуть не такі великі, як при застосуванні розчинів на водній основі за рахунок збільшення товщини плівки на оброблюваній поверхні. Для вирішення проблеми злипання і налипання оброблюваних деталей необхідно забезпечити хорошу їх змочуваність ПАР, що дозволяє зменшити сили адгезії при обробці плоских виробів в контейнері (таблиця. 3);

- встановлено, що зі збільшенням динамічної в'язкості рідкою складовою робочого середовища відбувається зменшення сили зрушення плоских зразків один відносно одного, усувається ефект злипання і забезпечується підвищення якості обробки поверхні, а також відбувається рівномірне зменшення шорсткості поверхні зразків зі сталі 40Х і латуні Л96 (рис. 19);

- введенням дрібних робочих тіл в об'ємі не менше 15% можна досягти зниження злипання. Проведені дослідження показали, що використання додаткового абразивного порошку можливе тільки, якщо футерування контейнера є пористим, оскільки інакше це може привести до ушкодження оброблюваних поверхонь деталей (рис. 20).

Ra, мкм

динамічная в’язкість, Пас

Рис. 19. Вплив динамічної в’язкості досліджуваних розчинів на шорсткість поверхні:1 - шорсткість латунного зразка;2 - шорсткість стального зразка

Рис. 20. Кадр відео зйомки середовища, що рухається, із допоміжними тілами

П'ятий розділ містить опис практичного застосування результатів досліджень. На підставі існуючих рекомендацій і досліджень, проведених у попередніх розділах, розроблений алгоритм складання технологічного маршруту операції вібраційної обробки. Внаслідок чого для дрібних плоских деталей з різних матеріалів розроблені технологічні процеси вібраційного шліфування і полірування з вибором устаткування (вібраційний верстат моделі ВС-4), пристосування (у вигляді кутової балки зі штирями), робочого середовища (полімерні тригранні піраміди + скляні кулі (2 мм - для операції вібраційного шліфування; сталеві кульки діаметром 3-5 мм + металеві кулі з оперізувальним кільцем - для операції вібраційного полірування), хімічно активного розчину (триетаноламін, олеїнова кислота, кальцинована сода, їдке калі, поліметилполісилоксанова рідина ПМС-20-для операції шліфування; сода, олеїнова кислота, господарське мило, карбоксиметилцелюлоза, тетрафторетилен (порошок), додеканол-для операції вібраційного полірування). Результати обробки по видаленню задирок, скругленню гострих кромок і зниження шорсткості поверхні повністю задовольнили замовників і були впроваджені на державному підприємстві «Луганський авіаційний ремонтний завод».

У додатках представлені матеріали по впровадженню результатів досліджень.

ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ

На підставі виконаних досліджень вирішено актуальне науково-технічне завдання по ліквідації проблеми злиплення дрібних плоских деталей в пакети в процесі вібраційної обробки на основі удосконалення технологічної системи шляхом вибору раціональної форми контейнера, робочого середовища і пристосувань, що дозволило зробити наступні висновки:

1. У результаті зміни елементів технологічної системи: використання нової форми контейнера з ламаною бічною стінкою, нової конструкції пристосування, що руйнує потоки злиплих деталей і запобігає налипанню деталей на стінки контейнера, а також конструкції зливного пристрою, працюючого при використанні дрібнодисперсного робочого середовища (патент № 55457), зміни щільності рідкої складової робочого середовища і введення допоміжних гранул систематизовані шляхи підвищення якості вібраційної обробки дрібних плоских деталей без підвищення енергоємності процесу.

2. Аналіз теоретичних математичних моделей, що описують роботу вібраційних верстатів і процесів, здійснюваних на них, дозволив встановити необхідність розробки математичної моделі впливу швидкостей і прискорень гранул при зміщенні потоків робочого середовища на злиплення дрібних плоских деталей при обробці з урахуванням форми контейнера вібраційного верстата.

3. На підставі розробленої математичної моделі, яка дозволяє визначати координати деталі для дослідження траєкторії руху елементів завантаження в контейнерах різних форм, показано, що зміна форми контейнера з традиційної на пропоновану з ламаною бічною стінкою дозволяє створювати пересічні потоки, тим самим збільшуючи тиск елементів робочого середовища на пакети злиплих деталей, змушуючи їх руйнуватися з одночасним підвищенням ефективності процесу.

4. Виконані експериментальні дослідження дозволили встановити, що в контейнері з ламаними бічними стінками знімання металу з оброблюваних виробів на 30% вище, ніж в традиційних, і шорсткість не перевищує Ra=1,25 мкм - для віброшліфування, Ra=0,32 мкм - для віброполірування.

5. Дослідження проблеми злиплення оброблюваних деталей в пакети шляхом введення ПАР, сприяючих зниженню сил зрушення на 20-30%, дозволили встановити вплив щільності і в'язкості робочого розчину на зниження злиплення деталей і підвищити якість їх обробки.

6. Проведені експериментальні дослідження складу робочого розчину з використанням поліметилполісилоксанової рідини марки ПМС-20 із вмістом 0,25 мл/л дозволили розробити спосіб обробки деталей в полімерних гранулах при виникненні піноутворення для її гасіння.

7. В результаті експериментальних досліджень вибрано співвідношення абразивних гранул і допоміжних елементів дрібної фракції. Для операції віброшліфування дане співвідношення для робочого середовища, що складається з полімерних тригранних пірамід і скляних куль  2мм, становить відповідно 85% і 15%; для операції віброполірування дане співвідношення для робочого середовища, що складається зі сталевих куль 5 мм і металевих куль з оперізувальним кільцем, становить відповідно 80% і 20%.

8. В результаті змін облицювання контейнера, які полягають в підборі твердості матеріалу облицювання залежно від величини силового імпульсу в цій зоні, встановлено, що підвищення твердості облицювання (понад 300 ед.) дозволяє підвищити продуктивність обробки без дорожчання вартості верстата.

9. Отримані результати у вигляді технологічного процесу і модернізованого верстата з контейнером, що має ламані бічні стінки, впроваджені на державному підприємстві «Луганський авіаційний ремонтний завод».

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Обробка у вільних абразивах: моногр. / О.В.Бранспіз, М.О.Калмиков, С.М.Ясунік, Г.Ю.Бурлакова та ін.; під ред. Л.М.Лубенської. - Луганськ: Ноулідж, 2010. - 319 с. / Здобувач провів аналіз рішень по ліквідації злипання і налипання дрібних плоских деталей і обґрунтував завдання досліджень їх обробки у вібруючому контейнері U-образної форми.

2. Бурлакова Г.Ю. Аналіз схем устаткування для турбоабразивної обробки / Г.Ю.Бурлакова, И.М.Левинская, Л.М.Лубенская // Восточно-европейский журнал передовых технологий. - Харьков. - 2009. - № 5/1 (41). - С. 13-18. / Здобувачем проаналізовані існуючі схеми устаткування для турбоабразивної обробки.

3. Лубенская Л.М. Особливості шпиндельної обробки деталей в середовищі вільного абразиву /Л.М.Лубенская, Е.В.Нечай, Г.Ю.Бурлакова // Вібрації в техніці та технологіях: всеукр. наук.-техн. журнал. - Вінниця. - 2009. - № 4 (56). - С. 97-102. /Здобувач провів обробку експериментальних даних про деякі параметри шпиндельної обробки деталей у вільному абразиві.

4. Нечай Е.В. Влияние глубины погружения деталей в контейнер станка при шпиндельной абразивной обработке/ Е.В.Нечай, Ю.Ю.Дегтярева, Г.Ю.Бурлакова // Вопросы вибрационной технологии : межвуз. сб. научн. статей. - Ростов-на-Дону, 2009. - С. 74-78. / Здобувач обробив результати експериментальних досліджень шпиндельної обробки у вільному абразиві.

5. Бурлакова Г.Ю. Расширение технологических возможностей универсального вибрационного оборудования/ Г.Ю.Бурлакова, Л.М.Лубенская, А.В.Романченко // Галузеве машинобудування, будівництво: зб. наук. пр. Полтавського національного технічного ун-тету ім. Ю.Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ, 2009. - Вип. 3(25), Т.1. - С. 36-39. / Здобувач брав участь в експериментах по вивченню поведінки довгомірних деталей в робочому середовищі, що рухалося.

6. Бурлакова Г.Ю. Про обробку дрібних плоских деталей / Г.Ю.Бурлакова, М.І.Пічугін // Сучасні технології в промисловому виробництві: Матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції: у 3-х ч. - м. Суми, 19-23 квітня 2010 р. - Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - Ч. 1. - С. 63. / Здобувач запропонував шляхи рішення проблем налипання і злипання дрібних плоских деталей при вібраційній обробці.

7. Бурлакова Г. Ю. Обработка мелких плоских деталей в U - образных контейнерах вибрационных станков / Г.Ю.Бурлакова, Н.И.Пичугин // Вопросы вибрационной технологии: межвуз. сб. научн. ст. - Ростов-на-Дону, 2010. С. 141-143. / Здобувач сформулював завдання досліджень вібраційної обробки деталей, схильних до злипання.

8. Бурлакова Г.Ю. Вибрационная обработка деталей, склонных к слипанию / Г.Ю.Бурлакова, Г.Л.Мелконов // Вібрації в техніці та технологіях: всеукр. наук.-техн. журнал. – Вінниця. - 2010. - №2(58). - С. 34-48. / Здобувач проаналізував конструкторські і технологічні рішення по ліквідації злипання і налипання тонких плоских деталей.

9. Бурлакова Г. Ю. Влияние формы контейнера вибрационного станка на процесс обработки / Г.Ю.Бурлакова, М.А.Калмыков, Д.В.Молчанов // Восточно-европейский журнал передовых технологий. - Харьков. - 2010. - № 5/1(47). - С. 5-12. / Здобувач здійснив обробку експериментальних даних по дослідженню форм контейнера вібраційного верстата.

10. Бурлакова Г.Ю. Исследование слипаемости мелких плоских деталей / Г.Ю.Бурлакова, В.Г.Кожемякин, А.П.Николаенко // Вібрації в техніці та технологіях: всеукр. наук.-техн. журнал. – Вінниця. - 2010. - №3(59). - С. 8-15. /Здобувач здійснив обробку експериментальних даних за визначенням опору зрушенню оброблюваного зразка.

11. Бурлакова Г.Ю. Расширение применения ПАВ для вибрационной обработки / Г.Ю. Бурлакова, А.П. Николаєнко, М.В. Радченко //Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні: зб. наук. пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. - С. 120-124./ Здобувач брав участь в експериментальних дослідженнях за визначенням опору зрушенню із застосуванням поверхнево-активних речовин.

12. Бурлакова Г.Ю. О влиянии качества раствора на слипаемость изделий, обрабатываемых ВиО / Г.Ю.Бурлакова, В.Г.Кожемякин, А.П.Николаенко // Вібрації в техніці та технологіях: всеукр. наук.-техн. журнал. – Вінниця. - 2010. - № 4 (60). - С. 5-8. / Здобувачем оцінена металофільність робочих розчинів, використовуваних при вібраційній обробці.

13.Бурлакова Г.Ю. Удосконалення технології вібраційної обробки деталей, схильних до злипання в хімічно активних робочих середовищах / Г.Ю.Бурлакова, П.В.Колодяжний // Вібрації в техніці та технологіях: 2010. -   № 4(60). - С. 72-75. / Здобувачем проаналізовані результати експериментів з хімічними складами розчинів, використовуваних при вібраційній обробці дрібних плоских деталей.

14. Бурлакова Г.Ю. Необхідність розробки засобів по ліквідації злиплення деталей / Г.Ю.Бурлакова, О.А.Ковальов, А.П.Ніколаєнко //Східноєвропейський журнал передових технологій - 2010. - №4/6(46). - С. 33-36./ Здобувач брав участь в експериментальних дослідженнях за визначенням опору зрушенню при терті об гумове покриття сталевого зразка.

15. Патент № 55457 МПК В24В 31/06. Зливний пристрій контейнера вібраційного верстата / Г.Ю.Бурлакова, М.О.Калмиков, Л.М.Лубенська, С.М.Ясунік (Україна). - №U2010 08067; заявл. 29.06.10; опубл. 10.12.10, Бюл. № 23. - 3 с. / Здобувач запропонував конструкцію замкового клапана зливного пристрою.

16. Бурлакова Г.Ю. Дослідження впливу різних чинників на технологічний критерій продуктивності процесу обробки запобіжних деталей / Г.Ю.Бурлакова, В.І.Бурлаков // Захист металургійних машин від поломок, 2010. – №12. - С. 132-135. / Здобувачем проаналізовані чинники, що впливають на продуктивність вібровідцентрової обробки, що поєднує вібраційну обробку з накладенням квазіпостійних відцентрових сил.

АНОТАЦІЇ

Бурлакова Галина Юріївна. «Розширення можливостей вібраційної обробки плоских деталей на основі удосконалення технологічної системи». – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування. Приазовський державний технічний університет, Маріуполь, 2011.

Дисертація присвячена вирішенню актуальної задачі - розширенню можливостей вібраційної обробки плоских деталей на основі удосконалення технологічної системи за рахунок вибору заходів щодо розділення злиплих в пакети дрібних плоских деталей і деталей, що налипали на стінки контейнера.

Розроблено математичну модель, яка дозволяє досліджувати напрям і величини швидкостей та прискорень елементів робочого середовища. З використанням даної моделі показано, що зміна форми контейнера з традиційної на форму з ломаною боковою стінкою дозволяє утворювати потоки, що перехрещуються, при цьому збільшується тиск гранул робочого середовища на пакети злиплих деталей.

Проведено дослідження впливу форми контейнера на рух його завантаження, визначені гідромісткість оброблюваних поверхонь, сили зрушення, досліджені злиплення виробів в залежності від складу розчину й вплив футерування в залежності від його твердості.

За результатами досліджень розроблена технологія фінішної обробки деталей, що дозволяє одержувати деталі з необхідними показниками.

Ключові слова: вібраційна обробка, контейнер, робоче середовище, швидкість циркуляційного руху, знімання металу, шорсткість поверхні, гідромісткість, сила зрушення, хімічно активний розчин, футерування.

Бурлакова Галина Юрьевна. «Расширение возможностей вибрационной обработки плоских деталей на основе усовершенствования технологической системы». – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.08 - технология машиностроения. Приазовский государственный технический университет, Мариуполь, 2011.

Диссертация посвящена решению актуальной задачи - расширению возможностей вибрационной обработки плоских деталей на основе усовершенствования технологической системы путем изменения формы контейнера и функций рабочей среды, обеспечивающих процесс обработки и разделение слипшихся деталей.

В диссертации рассмотрены существующие вибрационные станки; проанализированы типы деталей, которые обрабатываются в свободных абразивах на вибрационных станках с U-образной формой контейнера; изучены средства и методы по ликвидации ограничений по применению вибрационной обработки.

В работе разработана методология исследований, а также представлены оборудование, образцы, рабочие среды и методики исследований.

Разработана математическая модель, представляющая собой комплекс из нескольких математических моделей, позволяющих рассмотреть динамику движения среды с учетом специфики рассматриваемого объекта. Разработанная математическая модель впервые позволяет исследовать направления и величины скоростей и ускорений элементов рабочей среды внутри контейнера, а также определять координаты детали в рабочей среде для исследования траектории движения деталей в контейнере. Показано, что изменение формы контейнера позволяет смещать направление потоков, тем самым увеличивая давление на детали. Определено, что наиболее существенное влияние на производительность вибрационной обработки оказывают амплитуда вибрации, скорость движения потока, давление рабочей среды на обрабатываемую деталь, вязкость раствора, силы адгезии. Данная математическая модель может быть использована в инженерных расчетах при прогнозировании съема металла.

Проведено исследование влияния формы контейнера на движение его загрузки. Установлено, что в контейнерах, имеющих наклонные торцевые стенки либо измененную геометрию дна и обечайки, имеются существенные различия в траекториях и скоростях движения рабочей среды. В контейнере с ломаной боковой стенкой отсутствует налипание деталей на торцевые стенки контейнера, и съем металла оказался выше на 30% по сравнению с традиционным.

Определены гидроемкость обрабатываемых поверхностей и величины сил сдвига. Силы трения при контакте поверхностей образцов в условиях влажного трения в 1,5 раза больше, чем в условиях сухого трения.

Снижения слипаемости изделий можно добиться увеличением вязкости раствора, а также созданием поликомпонентной рабочей среды (в частности введением мелких рабочих тел в объеме не менее 15%)

Разработаны практические рекомендации по обработке мелких плоских деталей на вибрационных станках с применением средств, повышающих эффективность этой обработки, а именно: контейнера с ломанной продольной стенкой; приспособления по разрушению слипшихся пакетов и предотвращению налипания деталей на стенки; сливного устройства, позволяющего применять рабочие среды, в состав которых входят элементы мелкой фракции.

Разработанная технология обработки для деталей плоской формы внедрена на государственном предприятии «Луганский авиационный ремонтный завод».

Ключевые слова: вибрационная обработка, контейнер, рабочая среда, скорость циркуляционного движения, съем металла, шероховатость поверхности, гидроемкость, сила сдвига, химически активный раствор, футеровка.

Burlakova Galina Yriivna. «Expansion of possibilities of oscillation treatment of flat details on the basis of improvement of the technological system». - Manuscript.

Dissertation on the competition of graduate degree of candidate of engineering sciences on speciality 05.02.08 is technology of engineer. Priazovski state technical university, Mariupol, 2011.

Dissertation is sanctified to the decision of actual task - expansion of technological possibilities of oscillation treatment due to the choice of measures on the division of sticking together in packages shallow flat details and details, sticking on the walls of container.

A mathematical model that allows to investigate direction and sizes of speeds and accelerations of elements of working environment is worked out. It is shown with the use of this model, that the change of form of container with traditional on a form with the broken lateral wall allows to create intersecting streams, increasing pressure of granules of working environment the same on the packages of sticking together details.

Research of influence of form of container is conducted on motion of his loading, of the processed surfaces, forces, is certain changes, investigational wares depending on composition of solution and influence of lining - up depending on his hardness.

On results researches technology of finish treatment of details is worked out, that allows to get details with necessary indexes.

Keywords:oscillation treatment, container, working environment, rate of circulation movement, output of metal, roughness of surface, force of change, chemically active solution, lining-up.

2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78527. Технология производства рабочей лопатки турбины 4.23 MB
  Одной из самых нагруженных деталью, ограничивающей межремонтный ресурс, являются неохлаждаемые лопатки турбины, изготавливаемые из деформируемого никелевого сплава ЭИ893. Лопатки из этого сплава из-за ограничений по длительной прочности имеют ресурс 48000 часов.
78528. Построение системы управления поставками и маркетинга для крупного металлургического холдинга «КарМет» 19.86 MB
  Традиционные информационные системы изначально были функциональной основой для множества организаций или функциональных сфер, но не могли объединять их в случае их географической распределенности. Одну и ту де информацию собирали многократно и во многих местах, и она была недоступна в реальном времени.
78529. Расчет и проектирование объемной гидропередачи привода рабочего органа дорожно-строительной машины 1.02 MB
  В настоящее время гидропривод широко применяется в авиационной, станкостроительной, тракторостроительной, металлургической и многих других отраслях промышленности. Гидропривод широко применяется также в тяжелых грузоподъемных машинах и самоходных агрегатах.
78530. Расчет путевода улицы Ленинградская 590.91 KB
  Условия движения особенно в городах характеризуются все возрастающей сложностью. Высокая и все увеличивающаяся интенсивность движения результат диспропорции между ростом автомобильного парка и сетью автомобильных дорог. Высокий уровень аварийности связанный с человеческим фактором результат диспропорции между уровнями подготовки и транспортной культуры участников движения и массовости профессий водителя. Увеличение интенсивности изменение структуры и скоростных режимов транспортных потоков предъявляют все более жесткие требования к...
78532. Газоснабжение села Петровка Золочевского района 301.18 KB
  Тема дипломного проекта посвящена актуальным вопросам газоснабжения и эксплуатации объектов газоснабжения сельских населенных пунктов. Газификация жилищно-коммунальных и производственных объектов позволяет повысить уровень благоустройства жилого фонда...
78533. Совершенствование взаимодействия Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков с государственными и общественными структурами по профилактике наркомании на региональном уровне (на примере Управления ФСКН Самарской области) 276.3 KB
  Данной специализированной структуре, начиная с 2003 года после её создания, пришлось столкнуться с угрожающей по своим масштабам проблемой незаконного оборота и потребления наркотиков в России.
78535. СОЦIAЛЬНО−ПЕДAГОГIЧНИЙ ЗМIСТ ТЕОРIЇ I ПРAКТИКИ ДIЯЛЬНОСТI A. C. МAКAРЕНКA 722.5 KB
  Утвeрджeння Укрaїни як cувeрeнної, прaвової, дeмокрaтичної, cоцiaльно орiєнтовaної дeржaви, cприяє вiдновлeнню тa розвитку нaцiонaльної пeдaгогiки, оcвiти й виховaння пiдроcтaючого поколiння. У cучacнiй оcвiтi вiдобрaжeнi хaрaктeрнi ознaки нaшого чacу – широкi можливоcтi для влacного вибору людини...