66395

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Автореферат

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Розвитку фінансової діяльності торговельних підприємств на сучасному етапі притаманний ряд недоліків. Ці недоліки фінансової діяльності суттєво знижують рівень її ефективності внаслідок чого протягом останніх років більш ніж третина торговельних підприємств є збитковими.

Украинкский

2014-08-18

315.5 KB

1 чел.

PAGE  1

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Блакита Ганна Владиславівна

УДК 658.1 (043.3)

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління

підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наук

Київ – 2011

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Науковий консультант        доктор економічних наук, професор, академік                                              НАПН України

                                                  Мазаракі Анатолій Антонович,

                                                  Київський національний торговельно-економічний університет, ректор

Офіційні опоненти:                доктор економічних наук, професор

                                                  Бланк Ігор Олександрович,

                                                  Київський національний торговельно-економічний університет, професор кафедри економіки підприємництва

                                                  доктор економічних наук, професор

                                                  Білик Марія Дмитрівна,

                                                  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, професор кафедри фінансів підприємств

                                                   доктор економічних наук, професор

                                                   Хрущ Ніла Анатоліївна,

                                                   Хмельницький національний університет,         професор кафедри обліку і аудиту

 Захист відбудеться 23 червня 2011 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 у Київському національному торговельно-економічному університеті за адресою: 02156, м. Київ-156,            вул. Кіото, 21, ауд. Д-221.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м. Київ-156, вул. Кіото, 19.

Автореферат розісланий 20 травня 2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                                Л.С. Головко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сучасний стан економіки України характеризується системним подоланням кризових явищ у багатьох її сферах, у тому числі і в торгівлі, які були спричинені світовою фінансовою кризою. За цих умов одним із найактуальніших завдань є забезпечення швидкого виведення на траєкторію зростання як обсягів діяльності торговельних підприємств, так і їх фінансових результатів та формування умов подальшого розвитку. Ефективність цих системних заходів має бути суттєво посилена враховуючи високу роль торговельних підприємств у реалізації державної соціальної політики та формуванні валового внутрішнього продукту. Так, у 2009 р. цей показник для торговельних підприємств становив 123,1 млрд грн, або 13,5% від загальної суми ВВП, поступаючись за значенням тільки підприємствам промисловості.

Розвитку фінансової діяльності торговельних підприємств на сучасному етапі притаманний ряд недоліків. Найсуттєвішим серед них є гостра нестача власного капіталу для формування їх активів – за станом на 1 січня 2010 р. частка власного капіталу торговельних підприємств у загальному його обсязі становила лише 8,9%, у той час, як по підприємствах інших видів економічної діяльності цей показник дорівнював 42,0%. Недостатність власного капіталу негативно позначається на інвестиційній активності торговельних підприємств – у 2009 р. їх валові капітальні інвестиції становили лише 3,0% від загальної суми використовуваних ними активів, у той час як по підприємствах всіх інших видів економічної діяльності в цілому 5,2%. Торговельні підприємства змушені використовувати значні обсяги позикового капіталу, основу якого становить товарний кредит – за станом на 1 січня 2010 р. за рахунок цього джерела фінансування забезпечувалось формування 51,9% оборотних активів торговельних підприємств, у той час як по підприємствах інших видів економічної діяльності тільки 20,6%. Ці недоліки фінансової діяльності суттєво знижують рівень її ефективності, внаслідок чого протягом останніх років більш ніж третина торговельних підприємств є збитковими.

Подолання цих негативних явищ потребує тривалого періоду часу, а відповідно і застосування стратегічних заходів, серед яких центральне місце займає розроблення і реалізація фінансових стратегій торговельних підприємств. Формування такої стратегії має враховувати нові реалії динаміки факторів фінансового середовища, а її реалізація – забезпечувати швидку адаптацію торговельних підприємств до можливих змін цього середовища на всіх етапах стратегічного періоду. З цією метою науковці і практичні працівники мають зосередити увагу на проблемах розробки і реалізації фінансової стратегії торговельних підприємств.

Окремі теоретичні та методичні питання, пов’язані із проблемою стратегічного розвитку підприємств реального сектору економіки (в тому числі і підприємств торгівлі), досліджено такими українськими та зарубіжними вченими як І. Адізес, І.Ансофф, І. Бажин, О. Ветлужських, Х. Віссема, О. Віханський, Р. Джой Кобс, Дж. Джонсон, Р. Каплан, Г.Клейнер, М. Ковені, Д. Колліс, Дж. Куінн, С. Левіцькі, А. Мазаракі, Г.Мінцберг, С. Монтгомері, Д. Нортон, С. Оборська, І. Смолін,  А.Стрікленд, А. Томпсон, З. Шершньова та ін. Питання обґрунтування фінансової стратегії підприємств висвітлено у працях науковців серед яких І. Бланк, З. Галушка, Л. Довгань, М. Доннелан, А. Єгоров, Є.Єгорова, В. Ковальов, Л. Лігоненко, В. Нємцов, М. Савруков, В.Савчук, М. Саткліфф, Дж. Фіннерті та ін.

Водночас значна частина теоретичних і методичних питань стратегічного розвитку фінансової діяльності торговельних підприємств потребує подальшого поглиблення. Це стосується понятійного апарату визначеної проблеми; дослідження особливостей фінансової діяльності торговельних підприємств порівняно із підприємствами інших секторів реальної економіки України; систематизації видів фінансової стратегії та внутрішньовидової сегментації її напрямів; стратегічної сегментації факторів зовнішнього фінансового середовища цих підприємств та їх внутрішнього фінансового потенціалу в процесі стратегічного діагностування;  обґрунтування вибору виду фінансової стратегії підприємства на основі матричного методу; методологічних підходів до розробки стратегічних фінансових цілей, стратегічних цільових показників фінансового розвитку підприємства та забезпечення їх досягнення; особливостей імплементації розробленої фінансової стратегії торговельних підприємств в умовах нестабільного розвитку фінансового середовища.

Актуальність проблеми теоретичного та методологічного забезпечення ефективного стратегічного розвитку фінансової діяльності торговельних підприємств та недостатнє  методичне розроблення окремих його питань зумовили вибір теми дисертаційної роботи, визначили мету і основні завдання дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Результати дослідження впроваджено у науково-дослідних роботах, виконаних під керівництвом автора: «Методика стратегічної фінансової діагностики розвитку торговельних підприємств» (номер державної реєстрації 0110U006009, довідка № 01-27/3381/1 від 14.12.2010 р.) – особисто автором здійснено сегментацію факторів зовнішнього фінансового середовища підприємства; запропоновано методику аналізу факторів зовнішнього фінансового середовища та параметрів внутрішнього фінансового потенціалу підприємства; розроблено стратегічну карту фінансових ініціатив на основі системи стратегічних цільових показників розвитку фінансової діяльності; розроблено матриці вибору виду фінансової стратегії; «Удосконалення інформаційного забезпечення та стану фінансового обліку на підприємстві» (номер державної реєстрації  0108U003291, довідка   № 01-27/25/1  від 15.01.2010 р.) – особисто автором досліджено систему інформаційного забезпечення фінансового обліку на підприємстві; визначено особливості використання облікової інформації при формуванні фінансової стратегії підприємства; «Створення стратегічних карт підприємства за системою збалансованих показників» (номер державної реєстрації  0107U008667, довідка № 01-27/47/1 від 17.01.2011р.) – особисто автором систематизовано об’єкти діагностування стратегічних можливостей фінансового розвитку підприємств; визначено види стратегічних фінансових рішень та обґрунтовано систему стратегічних цільових показників розвитку для торговельних підприємств; «Механізм формування і використання коштів на оплату праці підприємствами роздрібної торгівлі» (номер державної реєстрації  0110U006350, довідка № 01-27/48/1 від 17.01.2011 р.) – особисто автором досліджено тенденції розвитку роздрібних торговельних підприємств в області; удосконалено методику аналізу структури витрат на оплату праці  та вплив її зміни на загальну суму прибутку підприємства; та інших науково-дослідних роботах: «Теоретичні дослідження створення інформаційної системи управління соціально-економічним розвитком регіону» (номер державної реєстрації 0107U004646, довідка № 01-27/2826/1  від 20.10.2009 р.) – особисто автором розроблено систему показників  оцінки ефективності діяльності торговельних підприємств на регіональному рівні; обґрунтовано концептуальні засади розроблення регіональних стратегій розвитку; «Інформаційне забезпечення управління підприємством олійно-жирової галузі» (номер державної реєстрації  0107U008027, довідка № 01-27/24/1  від 15.01.2010 р.) – особисто автором здійснено класифікацію видів нестабільності зовнішнього фінансового середовища підприємства; запропоновано методику оцінки впливу нестабільності зовнішнього фінансового середовища на діяльність  торговельних підприємств-партнерів; «Розроблення методичних і технологічних засад формування та використання регіональних інформаційних ресурсів з науково-технологічної та інноваційної діяльності» (номер державної реєстрації  0109U000715, довідка № 01-27/46/1 від 17.01.2011 р.) – особисто автором запропоновано систему показників моніторингу стану науково-технологічної та інноваційної діяльності торговельних підприємств регіону; обґрунтовано напрями використання сформованих інформаційних ресурсів у процесі розроблення системи стратегічних цілей Вінницької області та стратегій розвитку торговельних підприємств; «Система управління діяльністю та розвитком організації на засадах системного підходу та використання сучасних інформаційних технологій» (номер державної реєстрації  0109U000714, довідка № 01-27/45/1 від 17.01.2011 р.) – особисто автором визначено теоретико-методологічні засади формування фінансової стратегії торговельних підприємств, зокрема розкрито сутність фінансової стратегії як інструменту ефективного управління діяльністю та розвитком організації,  здійснено внутрішньовидову сегментацію напрямів фінансової стратегії; надано теоретичне обґрунтування процесу розроблення та реалізації фінансової стратегії торговельних підприємств; обґрунтовано вибір методів оцінки ефективності стратегії організації; розроблено пропозиції щодо застосування сучасного програмного забезпечення («Інталєв-Навігатор») при реалізації окремих процесів стратегічного управління організацією.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення теоретико-методологічних  засад та методичних рекомендацій щодо формування і реалізації фінансової стратегії торговельних підприємств у сучасних умовах їх господарювання. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

 •  дослідити еволюцію підходів до формування категорії «стратегія підприємства» і на базі цієї категорії визначити зміст поняття «фінансова стратегія підприємства»;
 •  систематизувати основні особливості фінансової діяльності торговельних підприємств і визначити роль фінансової стратегії у забезпеченні їх ефективного розвитку;
 •  обґрунтувати методологічні підходи до декомпозиції видів фінансової стратегії торговельних підприємств і розробити внутрішньовидову сегментацію її напрямів;
 •  систематизувати концептуальні підходи до побудови процесу розроблення фінансової стратегії торговельних підприємств та визначити принципи його структуризації в розрізі основних операцій;
 •  поглибити концепцію нестабільності зовнішнього економічного середовища і на її основі сформулювати поняття і запропонувати класифікацію видів нестабільності зовнішнього фінансового середовища підприємства;
 •  удосконалити методологічні підходи до визначення факторів зовнішнього фінансового середовища торговельних підприємств;
 •  обґрунтувати методологічні засади ідентифікації параметрів внутрішнього фінансового потенціалу торговельних підприємств і визначення його ключових компетенцій у сфері фінансової діяльності;
 •  розглянути і узагальнити концептуальні засади теорії прийняття рішень і на цій основі сформулювати методологічні підходи до класифікації видів та побудови процесу розроблення стратегічних фінансових рішень торговельного підприємства;
 •  на основі дослідження сучасної парадигми теорії цілегенезу узагальнити та розвинути методологічні підходи до розроблення стратегічних фінансових цілей торговельних підприємств;
 •  обґрунтувати концептуальні засади розробки системи стратегічних цільових показників фінансового розвитку торговельних підприємств у стратегічному періоді;
 •  систематизувати генезис основних концепцій теорії управління стратегічними змінами і на цій основі вдосконалити основні поняття, що мають використовуватися у процесі імплементації розробленої фінансової стратегії торговельних підприємств;
 •  визначити умови та обґрунтувати основні методологічні принципи побудови процесу управління стратегічними розривами за передбаченим планом при імплементації розробленої фінансової стратегії;
 •  поглибити концепцію стратегічних перетворень у режимі реального часу та обґрунтувати методологічні підходи до її застосування у процесі реалізації фінансової стратегії торговельних підприємств.

Об’єктом дослідження є процес забезпечення ефективного стратегічного розвитку фінансової діяльності торговельних підприємств.

Предмет дослідження – теоретико-методологічні засади та методичний інструментарій формування і реалізації фінансової стратегії торговельних підприємств в умовах нестабільного економічного середовища.

Методи дослідження. В основу методології дослідження покладено діалектичний підхід до вивчення суспільних явищ і процесів, загальнонаукові та фундаментальні положення і принципи сучасної економічної теорії. Для розроблення теоретико-методологічних та прикладних засад формування і реалізації фінансової стратегії торговельних підприємств використано системний підхід, що враховує функціональну залежність окремих її параметрів та взаємопов’язану сукупність методів, які забезпечують його реалізацію, а саме:

 •   логічного узагальнення і синтезу – для визначення сутності окремих понять, класифікації їх видів та принципів побудови окремих стратегічних процесів (підрозділи 1.1; 1.3; 1.4; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1.);
 •   стратегічного аналізу – для сегментації і дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища та параметрів внутрішнього фінансового потенціалу торговельних підприємств (підрозділи 3.2 і 3.3);
 •   економіко-статистичні методи – для обробки статистичних даних і результатів безпосереднього анкетного опитування при дослідженні особливостей фінансової діяльності торговельних підприємств (підрозділ 1.2);
 •   економічного моделювання – для розроблення моделей побудови окремих стратегічних процесів та оцінки нестабільності зовнішнього фінансового середовища торговельних підприємств    (підрозділи 2.2; 2.3; 4.2; 4.4; 5.2; 5.3);
 •   економічного прогнозування – для формування стратегічних цільових показників фінансового розвитку і портфеля стратегічних фінансових ініціатив (підрозділ 4.4);
 •   графічні методи – для наочного зображення результатів дослідження окремих параметрів розроблення і реалізації фінансової стратегії торговельних підприємств (розділи 1–5).

Інформаційна база дослідження – законодавчі та нормативні акти України з питань розвитку господарської діяльності підприємств; наукові праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем формування та реалізації стратегії підприємств; статистичні матеріали Держкомстату України; дані безпосереднього анкетного обстеження 40 торговельних підприємств Вінницької області.

Наукова новизна одержаних результатів. Система сформульованих і обґрунтованих у дисертаційній роботі основних положень, висновків і рекомендацій є новим підходом до вирішення важливої науково-прикладної проблеми забезпечення стратегічного фінансового розвитку торговельних підприємств. Найвагоміші теоретико-методологічними результатами, які визначають наукову новизну дослідження, полягають у такому:

уперше:

 •   обґрунтовано видову структуру фінансової стратегії торговельних підприємств за ознаками виду торговельної діяльності підприємства, його розміру, організаційної структури управління фінансовою діяльністю, видом базової корпоративної стратегії, характеру фінансової поведінки у стратегічному періоді та вектору динаміки стратегічного розвитку, що дозволяє конкретизувати відповідні стратегічні рішення;
 •   запропоновано новий понятійний апарат, що поглиблює сутність понять «процес розроблення фінансової стратегії», «стратегічне фінансове рішення», «стратегічний цільовий показник фінансового розвитку», «діагностування стратегічних можливостей фінансового розвитку підприємства», в основу яких покладено визначення та узагальнення їх найважливіших сутнісних характеристик;
 •   розроблено систему класифікації параметрів оцінювання стратегічних можливостей фінансового розвитку торговельних підприємств за такими ознаками: базовим елементом цих можливостей, ресурсним їх складом, елементами фінансової структури підприємства, складом основних компетенцій підприємства зі здійснення фінансової діяльності, типом динаміки окремих їх параметрів, яка дозволяє більш цілеспрямовано здійснювати їх діагностування;
 •   визначено методологічні засади типології стратегічних фінансових рішень торговельних підприємств, яку запропоновано здійснювати за такими ознаками: фазами стратегічного процесу, рівнем узагальнення, характером обмежень, напрямом дії, ступенем невизначеності інформації, періодом реалізації, характером синергетичного ефекту, кількістю використовуваних альтернатив, кількістю критеріїв оцінки, а також за рівнем їх значущості у стратегічному процесі, що дозволяє поглибити їх розроблення;

удосконалено:

 •  визначення понять «стратегія підприємства»,«фінансова стратегія підприємства», «внутрішній фінансовий потенціал підприємства», «стратегічна фінансова мета», «стратегічні зміни», «стратегічні перетворення», «управління стратегічними перетвореннями», «управління стратегічними перетвореннями в режимі реального часу», в основу яких покладено узагальнення тих, що розглядаються, та ідентифікація нових їх сутнісних характеристик;
 •  методологічні підходи до моделювання процесу розроблення фінансової стратегії торговельного підприємства за окремими його етапами на базі теорії дослідження операцій та принципу логічного інкременталізму побудови стратегічного процесу;
 •  методологічні принципи систематизації показників оцінки параметрів внутрішнього фінансового потенціалу торговельного підприємства за напрямами динаміки їх розвитку, рівнем збалансованості та рівнем ефективності використання;
 •  методологічні підходи до типології стратегічних фінансових цілей на основі узагальнення існуючих та обґрунтування таких нових їх ознак, як характер об’єктивних обмежень за параметрами фінансових ресурсів, фінансової структури та фінансових компетенцій підприємства; характер синергетичного ефекту; характер формування цінності підприємства;
 •  методологічні засади управління імплементацією фінансової стратегії, в основу яких покладено систематизацію основних наукових концепцій сучасної теорії стратегічних перетворень;
 •  методологічні принципи побудови класифікації видів стратегічних змін, стратегічних перетворень та управління стратегічними перетвореннями підприємства, що інтегрують існуючі підходи до їх визначення і включають систему нових з них;

набули подальшого розвитку:

 •  визначення ролі фінансової стратегії у забезпеченні ефективного розвитку торговельних підприємств, зокрема, шляхом створення умов для реалізації їх корпоративної стратегії, інших функціональних стратегій та окремих бізнес-стратегій; формування моделі активної поведінки підприємства на фінансовому ринку та відповідного його позіціювання в окремих сегментах цього ринку; створення умов для побудови ефективної системи стимулювання фінансових менеджерів; визначення інформаційних потреб управління фінансовою діяльністю;
 •  система методологічних принципів побудови процесу розроблення фінансової стратегії, зокрема завдяки включенню до неї принципів забезпечення стратегічної відповідності підприємства, формування цінності для власників на кожному з основних  його етапів, логічного інкременталізму цього процесу;
 •  методологія дослідження форм та рівня нестабільності економічного середовища, що впливає на параметри основних процесів розробки і реалізації фінансової стратегії торговельних підприємств;
 •  теоретичні засади обґрунтування конкретних стратегічних фінансових рішень торговельного підприємства, зокрема запропоновано періодизацію основних концепцій теорії прийняття рішень;
 •  система критеріїв оцінки розробленої фінансової стратегії торговельних підприємств, до складу якої запропоновано включити: рівень приросту цінності підприємства у стратегічному періоді; рівень синергетичного ефекту, що створюється напрямами стратегії; інноваційний рівень поставлених стратегічних цілей.

Практичне значення одержаних результатів полягає у доведенні розроблених теоретико-методологічних положень до рівня конкретних методичних рекомендацій, спрямованих на забезпечення ефективності процесів управління розробленням і реалізацією фінансової стратегії торговельних підприємств. У системі таких методичних рекомендацій слід насамперед виділити запропоновану систему основних стратегічних цільових показників фінансового розвитку торговельних підприємств; блок-схеми основних процесів розробки і реалізації фінансової стратегії; матриці узагальнення результатів діагностування факторів зовнішнього і внутрішнього фінансового середовища підприємств, матриці вибору основних видів фінансової стратегії підприємств та ін. Прикладний аспект дослідження підтверджується практичним застосуванням окремих його результатів торговельними підприємствами і об’єднаннями та відповідними довідками, зокрема: Головним управлінням економіки Вінницької обласної державної адміністрації (довідка № 465/03 від 09.11.2010 р.); Управлінням розвитку споживчого ринку та послуг Вінницької міської ради (довідка № 0103-05-4162 від 14.02.2011 р.); підприємствами оптової та роздрібної торгівлі – ТОВ «Сільпо-65»             м. Вінниця (довідка № 263 від 12.08.2010 р. ); ТОВ «Шик і блиск»,             м. Вінниця (довідка № 231 від 14.12.2010 р.); ТОВ «Еко», м. Київ (довідка № 136 від 26.05.2010 р. ); ТОВ Виробничо-торговельна фірма «АРГО ЛТД», м. Вінниця (довідка № 51/1 від 28.10.2010 р.); ТОВ «Альта-Профіль Україна», м. Біла Церква (довідка № 57 від 04.08.2010 р.); ТОВ «Логистик Плюс», м. Бровари (довідка № 53 від 07.10.2010 р.).

Окремі результати дослідження застосовуються у навчальному процесі Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ при викладанні дисциплін «Стратегічний менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Контролінг»,  «Стратегічний аналіз», «Управлінський облік» (довідка № 60-01-27/172 від 16.02.2011 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом самостійного наукового дослідження, основні положення якого викладені у наукових працях автора. Всі публікації автора є одноосібними. Матеріали кандидатської дисертації у здійсненому дослідженні не використовувалися.

Апробація результатів дослідження.  Основні положення та результати дослідження пройшли апробацію у доповідях і виступах здобувача на 17 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях і симпозіумах, зокрема: Науково-практичній конференції «Gospodarowanie zasobami finansowymi organizacji wobec zagrozen otoczenia» (м. Кельце, 8 груд. 2009 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Наукові дослідження – 2009» (м. Миколаїв,  17 груд. 2009 р.); III Научные чтения профессоров-экономистов и докторантов «Альтернативы экономического роста: инновационное и эволюционное развитие российской экономики» (г. Екатеринбург, 2–4 февр. 2010 г.); Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» (м. Вінниця, 11 берез. 2010 р.); VI Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові дослідження – теорія та експеримент 2010» (м. Полтава, 17–19 трав. 2010 р.); ХІI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Світова економічна криза і сценарій посткризового розвитку» (м. Київ, 20–22 трав. 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції Української економіки: виклики кризи і глобалізації» (м. Київ, 28 трав. 2010 р.); IV Міжнародній науково-практичній конференції «Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи» (м. Житомир, 3–4 черв.   2010 р.); I Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти»    (м. Хмельницький, 3–5 черв. 2010 р.); ХII Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы экономических наук»   (г. Новосибирск, 3 июня 2010 г.); Міжнародній науково-практичній конференції «Глобалізаційні світоцивілізаційні процеси та економічна політика європейських країн, що розвиваються» (м. Тернопіль, 17–18 черв. 2010 р.); Науково-практичній конференції «Gospodarowanie zasobami w regionie w warunkach zagrozeni» (м. Кельце, 27 верес. 2010 р.);                    IХ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми планування в ринкових умовах» (м. Хмельницький, 1–3 жовт. 2010 р.); Міжнародна науково-практична конференція науковців, викладачів, спеціалістів «Соціально-економічний розвиток сучасного суспільства» (м. Харків,      19 листоп. 2010 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Економічний розвиток України в сучасному просторі і часі» (м. Харків, 30 листоп. – 1 груд. 2010 р.); Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни» (м. Макіївка, 16-17 лют. 2011 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Наслідки економічної кризи та шляхи модернізації українського суспільства»   (м. Полтава, 17 берез. 2011 р.).

Публікації. Основні результати дослідження опубліковані дисертантом самостійно у 43 наукових працях (загальний обсяг            37,52 друк. арк.), у тому числі 1 монографія (14,18 друк. арк.), 2 брошури (6,1 друк. арк.), 27 статей у наукових фахових виданнях (13,11  друк. арк.), 13 публікацій в інших виданнях (4,13 друк. арк.).

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел           (286 найменувань), додатків. Обсяг основного тексту становить               347 сторінок. Дисертація містить 38 таблиць, 44 рисунки, 18 додатків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформовано мету та завдання дослідження, визначено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, наведено дані щодо їх апробації та опублікування.

У розділі 1 «Теоретико-методологічні основи формування фінансової стратегії торговельних підприємств» досліджено сутність фінансової стратегії підприємств у світлі сучасної парадигми стратегічного менеджменту, розглянуто особливості фінансової діяльності  торговельних підприємств та роль фінансової стратегії у забезпеченні їх розвитку, обґрунтовано методологічні засади систематизації видів фінансової стратегії та внутрішньовидової сегментації напрямів фінансового розвитку торговельних підприємств.

У системі теоретичних питань, що пов’язані із проблемою формування і реалізації фінансової стратегії підприємств, одним з основних є визначення сутності поняття «фінансова стратегія підприємства». У процесі дослідження визначено основні особливості цього поняття як стратегії функціонального класу: фінансова стратегія виокремлюється у самостійний вид за відповідною сферою господарської діяльності підприємства, а саме – його фінансовою діяльністю; стосовно корпоративної стратегії і стратегій бізнес-одиниць підприємства має підпорядкований характер і повинна забезпечувати досягнення загальнокорпоративних стратегічних цілей; в основі розроблення напрямів дій по забезпеченню стратегічних цілей розвитку  має бути виявлення і посилення ключових фінансових компетенцій підприємства, насамперед завдяки ефективному використанню його фінансового потенціалу; обрані напрями фінансової стратегії мають передбачати можливість своєчасної адаптації підприємства до зміни умов його зовнішнього фінансового середовища; фінансова стратегія підприємства спрямована на реалізацію не всього комплексу інтересів його власників, а тільки їх фінансових інтересів.

З огляду на ці особливості пропонується таке визначення досліджуваного поняття: «Фінансова стратегія підприємства є одним із найважливіших видів його функціональних стратегій і спрямована на забезпечення реалізації корпоративної та бізнес-стратегій, визначає систему скоординованих напрямів перспективного розвитку фінансової діяльності підприємства в умовах невизначеності, підпорядкована довгостроковим цілям, що враховують фінансові інтереси його власників, забезпечують ефективне використання внутрішнього фінансового потенціалу та можливість своєчасної адаптації до зміни умов зовнішнього фінансового середовища».

Фінансова стратегія торговельних підприємств формується у системі їх фінансової діяльності, а тому має відображати основні особливості цієї діяльності порівняно з підприємствами інших секторів економіки. Порівняльний аналіз системи основних характеристик фінансової діяльності підприємств реального сектору економіки України свідчить, що торговельним підприємствам притаманні суттєві особливості як суб’єктам фінансової діяльності; у системі формування фінансової структури їх активів, капіталу і грошових потоків; у напрямах спрямування інвестиційних ресурсів; у формуванні фінансових результатів господарювання.  Система конкретних характеристик основних особливостей фінансової діяльності торговельних підприємств за кожною з цих груп відмінностей визначена в роботі і підтверджена відповідними статистичними даними та результатами власних спостережень автора.

Досліджуючи основні особливості фінансової діяльності торговельних підприємств, визначено роль фінансової стратегії у забезпеченні їх ефективного розвитку у довгостроковому періоді. У процесі безпосереднього анкетного обстеження торговельних підприємств встановлено, що про необхідність розроблення фінансової стратегії для забезпечення ефективності фінансової діяльності наголошують 55% загальної кількості цих підприємств, включаючи і малі підприємства. Проте комплексної фінансової стратегії на довгостроковий період не було розроблено жодним з них. Тільки 25% обстежених підприємств (виключно великих і середніх) визначали лише окремі параметри фінансової діяльності на період більше одного року.

За результатами дослідження, стратегічне управління фінансовою діяльністю торговельних підприємств забезпечує зростання її ефективності і сприяє фінансовому оздоровленню сфери обігу в цілому. Так, розроблення фінансової стратегії дозволяє: перевести підприємство на більш високий рівень організації управління і створити умови надійного розвитку всієї його господарської діяльності; створити базу для прийняття ефективних тактичних фінансових рішень упродовж стратегічного періоду; визначити і забезпечити подальший розвиток ключових фінансових компетенцій підприємства завдяки максимальному використанню його внутрішнього фінансового потенціалу; знизити рівень невизначеності умов розвитку підприємства і забезпечити швидку його адаптацію до зміни факторів зовнішнього фінансового середовища; сформувати модель активної поведінки підприємства на фінансовому ринку та відповідного його позіціювання в окремих сегментах цього ринку; сформулювати значення основних критеріальних оцінок інвестиційних та інших управлінських рішень; забезпечити реалізацію фінансової філософії власників і менеджерів у найбільш важливих фінансових рішеннях щодо розвитку підприємства.

Поняття «фінансова стратегія підприємства» є узагальненим і інтегрує перелік основних змістовних його характеристик. Конкретний зміст та прояв цих характеристик виявляється на окремих торговельних підприємствах у досить широкому діапазоні. Тому одним з актуальних теоретичних питань, пов’язаних із досліджуваною проблемою, є відповідна систематизація основних видів фінансової стратегії торговельних підприємств, яку пропонується здійснювати за такими класифікаційними ознаками: видом торговельної діяльності підприємства; його розміром; видом базової корпоративної стратегії; характером фінансової поведінки у стратегічному періоді; вектором динаміки стратегічного розвитку підприємства. У процесі систематизації видів фінансової стратегії торговельних підприємств визначено ієрархічний ранг значущості окремих класифікаційних ознак у загальній їх системі. Запропоновано систематизацію видів фінансової стратегії торговельних підприємств за п’яти рівнями та класифікаційними ознаками.

Кожен із розроблених видів фінансової стратегії торговельних підприємств повинен мати відповідну до його особливостей внутрішньовидову сегментацію за окремими напрямами фінансової діяльності. Обґрунтування такої внутрішньовидової сегментації фінансової стратегії торговельних  підприємств є актуальним  завданням не тільки з теоретичних позицій, а й у прикладному аспекті. З теоретичної точки зору таке сегментування дозволяє більш чітко уявляти глибинний зміст поняття фінансової стратегії підприємства, обумовлювати у взаємозв’язку окремих її елементів логіку шляхів реалізації різних видів цієї стратегії, поглиблювати загальну теорію управління фінансовою діяльністю окремих суб’єктів господарювання. З прикладних позицій така внутрішньовидова сегментація напрямів фінансової стратегії створює відповідний базис для формування стратегічних сфер фінансової діяльності і спеціальних програм стратегічного фінансового розвитку конкретних торговельних підприємств, дозволяє формувати за цими сферами фінансової діяльності необхідну організаційну структуру управління та спеціалізувати склад фінансових менеджерів, розробляти конкретні пропозиції щодо зростання ефективності фінансової діяльності певного підприємства за відповідним фінансовим ланцюгом цінності.

Внутрішньовидове сегментування напрямів фінансової стратегії торговельних підприємств має базуватися на відповідних методологічних принципах. За результатами дослідження система основних таких принципів має включати: охоплення всіх напрямів фінансової діяльності торговельних підприємств; забезпечення пріоритетності виду фінансової стратегії відносно структури її напрямів; забезпечення можливості внутрішнього сегментування напрямів будь-якого виду фінансової стратегії; забезпечення реалізації за окремими сегментами всіх визначених факторів успіху фінансової діяльності; забезпечення необхідного взаємозв’язку між окремими сегментами у межах єдиного їх комплексу; забезпечення можливості інтеграції і дезінтеграції окремих напрямів фінансової стратегії та їх ранжування за ступенем інтегрованості.

З урахуванням систематизованих методологічних принципів внутрішньовидового сегментування напрямів фінансової стратегії торговельних підприємств у ній виділено макросегменти, мезосегменти та мікросегменти. Основу такого сегментування становлять макросегменти напрямів фінансової стратегії (рис. 1), у межах яких обґрунтовано відповідну систему мезо- та мікросегментів напрямів фінансової стратегії торговельних підприємств.

Рис.1. Система основних внутрішньовидових макросегментів напрямів фінансової стратегії торговельних підприємств

Застосування рекомендованої систематизації напрямів фінансової стратегії дозволяє відповідним чином диференціювати їх для великих, середніх і малих торговельних підприємств з урахуванням обсягів фінансової діяльності.

У розділі 2 «Концептуальні засади розроблення фінансової стратегії торговельних підприємств» розглянуто характеристику процесу розроблення фінансової стратегії підприємства та принципи його побудови, обґрунтовано методологічні підходи до моделювання цього процесу,  досліджено особливості  здійснення процесу  розроблення фінансової стратегії підприємства в умовах нестабільного економічного середовища.

Поряд із системним підходом до формування фінансової  стратегії торговельних підприємств не менш важливим у комплексі концептуальних засад досліджуваної проблеми є розгляд основних теоретико-методологічних питань процесного підходу до розроблення цієї стратегії. Актуальність такого дослідження обумовлена тим, що цьому аспекту концептуальних засад формування стратегії підприємства в цілому та фінансової стратегії, зокрема, сучасні науковці приділяють значно менше уваги, ніж системологічним аспектам.

Доведено, що процес розроблення фінансової стратегії підприємств визначається такими основними характеристиками: це пріоритетний процес стратегічного менеджменту, що постійно здійснюється на підприємстві і є циклічним; він складається з багатьох конкретних операцій, які інтегруються у межах конкретного циклу; за складом операцій визначається як колективний; за методами здійснення і видом продукту є інноваційним; цей процес вимагає певної логіки побудови за послідовністю здійснення окремих його операцій. З урахуванням наведених характеристик запропоновано таке визначення цього процесу: «Процес розроблення фінансової стратегії – це комплекс логічно взаємопов’язаних стандартних операцій з обґрунтування управлінських дій щодо забезпечення її формування і реалізації, інтегрованих у межах конкретного циклу фінансового розвитку торговельного підприємства».

В основу побудови процесу розроблення фінансової стратегії торговельних підприємств покладено відповідне його моделювання за визначеними параметрами. Під таким моделюванням розуміється відображення окремих внутрішніх управлінських операцій щодо формування та реалізації такої стратегії у взаємозв’язку і логічній послідовності їх виконання. Таке моделювання пропонується здійснювати на методологічних засадах системи дослідження операцій. Порівняльний аналіз цієї системи з іншими системами моделювання господарських процесів підприємства свідчить, що вона дозволяє комплексно забезпечувати розроблення об’єктно орієнтованої моделі здійснення процесу розроблення фінансової стратегії. Запропоновану типову структурно-логічну схему процесу розроблення фінансової стратегії торговельних підприємств наведено на рис. 2.

І фаза:

Діагностування стратегічних можливостей фінансового розвитку

Діагностування зовнішнього фінансового середовища

Діагностування внутрішнього фінансового потенціалу

Визначення можливих ключових факторів успіху розвитку фінансової діяльності

ІІ фаза:

Розроблення комплексу стратегічних фінансових

рішень

Формулювання фінансової філософії розвитку

Вибір виду фінансової стратегії

Розроблення стратегічних цілей і цільових стратегічних нормативів фінансового розвитку

Обґрунтування шляхів реалізації обраного виду фінансової стратегії

Оцінювання розробленої фінансової стратегії

ІІІ фаза:

Реалізація розробленої фінансової

стратегії

Подолання стратегічного розриву за передбаченим планом

Реалізація передбачених результатів фінансового розвитку у режимі реального часу

Контроль реалізації фінансової стратегії

Рис. 2. Структурно-логічна схема процесу розроблення фінансової стратегії торговельного підприємства

Зростання рівня нестабільності економічного середовища функціонування підприємств обумовлює необхідність активізації наукових  досліджень з    проблематики     побудови їх    стратегічного процесу в умовах дії цього чинника.

У загальній системі цієї нестабільності пропонується виділяти як самостійний елемент нестабільність зовнішнього фінансового середовища підприємства, визначення якої таке: «Нестабільність зовнішнього фінансового середовища підприємства є одним із елементів загальної нестабільності економічних умов його перспективного розвитку, що характеризує непередбачену зміну векторів та кількісних значень комплексу зовнішніх факторів впливу на результати його фінансової діяльності, яка не контролюється підприємством і не може бути заздалегідь ідентифікована із стовідсотковою надійністю».

Нестабільність зовнішнього фінансового середовища торговельних підприємств має різноманітні прояви, що формують різні її види. За результатами   дослідження   види  цієї  нестабільності  пропонується поділяти за такими основними класифікаційними ознаками: діапазоном коливань значень окремих факторів зовнішнього фінансового середовища підприємства; періодом прояву; рівнем можливого перебігу; інтервалом спостереження; ступенем локалізації; вектором зміни; вектором впливу на кінцеву ефективність фінансової діяльності. Систему класифікації основних видів нестабільності зовнішнього фінансового середовища торговельних підприємств за цими ознаками наведено в табл. 1.

Нестабільність зовнішнього фінансового середовища торговельного підприємства характеризується чинниками, які  пропонується групувати як: 1) глобальні світові чинники; 2) макроекономічні чинники країни; 3) чинники динаміки фінансового ринку; 4) чинники зовнішнього фінансового середовища прямої дії, що генеруються фінансовими відносинами із прямими партнерами підприємства щодо здійснення господарської діяльності за визначеними групами. У дисертації запропонована до використання систематизація основних чинників, що генерують нестабільність зовнішнього фінансового середовища торговельних підприємств.

Врахування нестабільності зовнішнього фінансового середовища у процесі розроблення фінансової стратегії підприємства потребує відповідної оцінки рівня цієї нестабільності. Основним для  здійснення    оцінки   такої нестабільності   запропоновано  визначити показник стандартного відхилення або коефіцієнти варіації, вартості під ризиком (VaR), коефіцієнт нестабільності Ансоффа. Для розрахунку цих показників пропонуються такі   методи:   аналогій,    економіко-статистичний    (метод історичного підходу), сценарного аналізу, імітаційного моделювання (метод «Монте-Карло»), експертний.

Таблиця 1

Класифікація видів нестабільності зовнішнього фінансового середовища торговельних підприємств

Класифікаційна ознака

Вид нестабільності за відповідною класифікаційною ознакою

Діапазон коливань значень окремих факторів зовнішнього фінансового середовища підприємства

 •  Нестабільність із незначними коливаннями             (з коефіцієнтом варіації до 0,15);
 •  нестабільність із середніми коливаннями                 (з коефіцієнтом варіації від 0,16 до 0,3);
 •  нестабільність із високими коливаннями                  (з коефіцієнтом варіації від 0,31 до 0,5);
 •  нестабільність із екстраординарними високими коливаннями («шокова нестабільність»)                    (з коефіцієнтом варіації більш ніж 0,5)

Період прояву

 •  Ретроспективна нестабільність;
 •  поточна нестабільність;
 •  перспективна нестабільність

Характер виникнення

(за І. Ансоффом)

 •  Нестабільність за знайомими подіями
  у минулому;
 •  нестабільність за екстрапольованими даними;
 •  нестабільність знайома переривчаста;
 •  нестабільність нова переривчаста

Рівень можливого перебігу

 •  Нестабільність, що може бути визначена
  з високим рівнем надійності;
 •  нестабільність, що може бути визначена
  із невисоким рівнем надійності;
 •  нестабільність, що не може бути визначена кількісно

Спостережуваний

інтервал часу прояву

 •  Нестабільність в окремі етапи стратегічного періоду;
 •  нестабільність протягом усього стратегічного періоду

Ступінь локалізації прояву

 •  Нестабільність розвитку фінансової діяльності
  за окремим напрямом;
 •    нестабільність розвитку фінансової діяльності підприємства в цілому


Вектор зміни

 •  Нестабільність, що має тенденцію до зниження;
 •  нестабільність, що має постійний характер;
 •  нестабільність, що має тенденцію до зростання


Вектор впливу на кінцеву ефективність фінансової діяльності

 •  нестабільність, що зумовлює зростання ефективності фінансової діяльності;
 •  нестабільність, що не впливає суттєво на ефективність фінансової діяльності;
 •  нестабільність, що зумовлює зниження ефективності фінансової діяльності

Нестабільність зовнішнього фінансового середовища здійснює безпосередньо впливає на такі основні процеси розроблення фінансової стратегії торговельних підприємств: діагностування зовнішнього фінансового середовища; визначення можливих ключових факторів успішного розвитку фінансової діяльності; вибір виду фінансової стратегії; розробка стратегічних цілей і стратегічних цільових показників фінансової діяльності; обґрунтування шляхів реалізації обраного виду фінансової стратегії; реалізація передбачених стратегічних цільових показників фінансового розвитку підприємства у режимі реального часу. За результатами дослідження ідентифіковано конкретний характер впливу нестабільності зовнішнього фінансового середовища на кожен із цих процесів і сформульовано основні форми реагування на цю нестабільність у процесі розроблення фінансової стратегії торговельних підприємств.

У розділі 3 «Теоретико-праксеологічні підходи до діагностування стратегічних можливостей фінансового розвитку торговельних підприємств» розглянуто концептуальні основи діагностування стратегічних можливостей фінансового розвитку торговельних підприємств, обґрунтовано методологічні підходи до стратегічної сегментації факторів зовнішнього фінансового середовища та ідентифікації стратегічних параметрів  внутрішнього фінансового потенціалу цих підприємств.

Важливою передумовою вибору відповідного виду фінансової стратегії є дослідження умов та оцінка можливостей фінансового розвитку торговельного підприємства у стратегічній перспективі. Доведено, що при побудові процесу діагностування стратегічних можливостей фінансового розвитку торговельних підприємств потрібно враховувати такі основні методологічні принципи:  узгодженості із базовими принципами побудови загального процесу розробки фінансової стратегії підприємства; відповідності стратегічним можливостям розвитку операційної діяльності підприємства; диференційованості підходів до діагностування стратегічних можливостей за окремими їх елементами; науковості підходів до вибору методів діагностування; забезпечення багатоваріантності розрахунків прогнозних значень окремих параметрів цих можливостей у стратегічному періоді; забезпечення зіставленості результатів оцінки можливостей розвитку у ретроспективному та перспективному періодах; об’єктивності оцінки результатів діагностування.

Об’єкти діагностування стратегічних можливостей фінансового розвитку торговельних підприємств запропоновано класифікувати за такими основними ознаками: базові елементи стратегічних можливостей; період дослідження цих можливостей у часі; середовище формування факторів, що генерують їх зміни; тип динаміки окремих факторів; характер впливу окремих факторів; рівень оцінювання окремих елементів стратегічних можливостей; рівень узагальнюючого оцінювання стратегічних можливостей підприємства.

У загальній системі діагностування стратегічних можливостей фінансового розвитку торговельних підприємств найбільш складним є процес дослідження впливу факторів зовнішнього фінансового середовища. Актуальність дослідження факторів цієї групи підтверджена результатами анкетного опитування менеджерів торговельних підприємств. Так, 77% обстежених підприємств, що визначають потребу у розробленні фінансової стратегії, вважають за необхідне зважати на результати дослідження переважно зовнішніх факторів фінансового середовища. Водночас постійний моніторинг цих факторів здійснювали лише 10% обстежених торговельних підприємств.

Основним методологічним завданням забезпечення дослідження впливу цих факторів є відповідна їх сегментація, під якою розуміють цілеспрямований поділ факторів зовнішнього фінансового середовища торговельних підприємств на групи за різними ієрархічними рангами, що об’єднані між собою за основними джерелами їх генерування. У системі зовнішнього фінансового середовища торговельних підприємств запропоновано виділити чотири основні макросегменти: суспільно-політичні фактори розвитку країни; фактори розвитку фінансового ринку; галузеві фактори розвитку; фактори прямого зовнішнього впливу на фінансову діяльність.

У межах подальшого поглиблення сегментації факторів зовнішнього фінансового середовища торговельних підприємств за кожним із запропонованих макросегментів визначено конкретні мезосегменти цього середовища, а в межах кожного з мезосегментів – відповідні мікросегменти.

Процес дослідження факторів внутрішнього фінансового середовища підприємства характеризується у стратегічному менеджменті як ідентифікація його внутрішнього фінансового потенціалу. У дисертації запропоновано таке визначення цього поняття: «Внутрішній фінансовий потенціал торговельного підприємства характеризує систему його ресурсів, фінансової структури та компетенцій, що формуються під впливом факторів внутрішнього фінансового середовища і визначають можливості розвитку його фінансової діяльності у перспективному періоді».

Основою внутрішнього фінансового потенціалу торговельних підприємств є його ресурсна складова. Основні параметри ресурсного потенціалу стратегічних можливостей цих підприємств на сучасному етапі характеризуються даними, наведеними в табл. 2.

Таблиця 2

Ресурсний потенціал стратегічних можливостей фінансового розвитку торговельних підприємств України на 01.01.2010 р.*

Показники

Підпри-ємства торгівлі

Підприємства інших видів економічної діяльності

Підпри-ємства України в цілому

Частка під-приємств торгів-лі в загальній кількості підприємств, %

Кількість підприємств зі статусом юридичної особи, тис. од.

299,1

959,4

1258,5

23,8

Сума активів, млн грн,

у т.ч. необоротних

         оборотних

832,8

174,1

848,5

2843,3

1575,1

1245,4

3676,1

1749,2

1893,9

22,7

10,0

34,2

Сума власного капіталу, млн грн

74,5

1195,0

1269,5

5,9

Сума довгострокових зобов’язань, млн грн

115,2

493,6

608,8

18,9

Сума поточних зобов’язань, млн грн,

у т.ч. за товарним кредитом

636,8

337,4

1068,6

432,7

1705,4

770,1

37,4

43,8

* Таблицю складено за даними Держкомстату України за 2009 р.

Ці дані свідчать, що, незважаючи на розгалуженість торговельних підприємств (зі статусом юридичної особи), їх кількість у розрахунку на 10 тис. жителів в Україні значно менша порівняно з країнами з розвиненою ринковою економікою. Це істотно знижує можливості реалізації товарів вітчизняних виробників, а відповідно і стримує зростання валового внутрішнього продукту в Україні. Досить малою є частка власного капіталу торговельних підприємств. Фінансовому розвитку цих підприємств заважає і викривлена система їх кредитування, основним джерелом якого є товарний кредит.   Враховуючи його надання торговельним підприємствам, витрати щодо нього виробники включають у ціну товарів, внаслідок чого вони повністю покладаються на кінцевих покупців.

Для узагальнення результатів діагностування стратегічних можливостей фінансового розвитку торговельних підприємств у дисертації запропоновано відповідні матриці оцінки. Узагальнені результати оцінки стратегічних можливостей фінансового розвитку мають використовуватися у процесі визначення ключових компетенцій торговельного підприємства у сфері фінансової діяльності.

У розділі 4 «Методологічні основи обґрунтування системи стратегічних фінансових рішень торговельних підприємств» досліджено теоретичні концепції  розробки    таких   рішень,   умотивовано    методологічні   підходи до обґрунтування вибору виду фінансової стратегії підприємств на основі матричного методу, формування стратегічних цілей їх фінансового розвитку і портфеля стратегічних фінансових ініціатив, оцінки розробленої фінансової стратегії.

Найбільш відповідальна фаза стратегічного процесу –     розроблення і прийняття стратегічних фінансових рішень. Теоретичним підґрунтям побудови цього процесу є система наукових концепцій відносно нової галузі наукових знань – теорії прийняття рішень. Дослідження генезису цих наукових концепцій і узагальнення їх сучасної парадигми покладено в основу визначення особливостей стратегічних фінансових рішень торговельного підприємства, поняття яких сформульовано так: «Стратегічне фінансове рішення є одним із найважливіших видів продукту стратегічного фінансового менеджменту торговельного підприємства, що характеризує результат вибору його топ-менеджерами у межах своїх повноважень одного з можливих альтернативних варіантів довгострокового розвитку фінансової діяльності, який здійснюється за результатами стратегічного фінансового діагностування і забезпечує адаптування цієї діяльності до умов фінансового середовища функціонування у стратегічній перспективі».

У системі методологічних засад обґрунтування і прийняття стратегічних фінансових рішень значну роль відіграє типологія їх видів, яка повинна базуватися на класифікації цих рішень та визначенні рівня їх значущості. Класифікацію видів стратегічних фінансових рішень торговельних підприємств пропонується здійснювати за такими основними ознаками: фазами стратегічного процесу; стадіями процесу розроблення фінансової стратегії; рівнем узагальнення; характером обмежень; напрямом дії; ступенем невизначеності інформації; періодом реалізації; характером синергетичного ефекту; кількістю використовуваних альтернатив; кількістю критеріїв оцінки. У процесі типології цих рішень визначено шість рівнів їх значущості.

Найважливішим стратегічним фінансовим рішенням торговельного підприємства є вибір виду його фінансової стратегії, який пропонується здійснювати на основі матричного підходу, що ґрунтується на теорії взаємозалежності окремих факторів з об’єктом їх впливу. Побудову матриць стратегічного вибору видів фінансової стратегії торговельних підприємств пропонується здійснювати на основі комбінування таких основних факторів, як вид базової корпоративної стратегії підприємства; вектор динаміки господарської діяльності підприємства у стратегічному періоді; прогнозований темп динаміки основної діяльності (обсяг товарообороту); характер ключових компетенцій підприємства у сфері фінансової діяльності; результати діагностування факторів зовнішнього фінансового середовища; стадія життєвого циклу підприємства. Комбінування цих факторів покладено в основу розроблення шести матриць вибору видів фінансової стратегії, що запропоновані для використання торговельними підприємствами.

Важливим у процесі розроблення стратегічних фінансових рішень торговельних підприємств є формування системи стратегічних цілей їх розвитку. Дослідження сучасної парадигми теорії цілегенезу та особливостей стратегічного фінансового процесу торговельних підприємств дозволило запропонувати визначення поняття «стратегічна фінансова мета» у такій редакції: «Стратегічна фінансова мета характеризує прогнозоване реальне уявлення власників і топ-менеджерів про пріоритетні результати перспективної фінансової діяльності підприємства, що конкретизує їх стратегічне бачення з урахуванням фінансового діагностування та обраного виду фінансової стратегії і становить важливий інструмент управління фінансовим розвитком торговельного підприємства».

Проведене анкетне обстеження торговельних підприємств свідчить, що переважна більшість з них (59% підприємств, що позитивно ставляться до розробки фінансової стратегії) вважає за необхідне розробляти стратегічні цілі фінансової діяльності на період до трьох років; 23% підприємств передбачає встановлювати їх на період до п’яти років і лише 9% підприємств вважає, що сучасна нестабільність фінансового середовища торговельних підприємств не дозволяє встановлювати їх на період більше двох років.

Серед методологічних питань формування стратегічних фінансових цілей одним із основних є їх типологія з позицій можливого застосування у практиці стратегічного фінансового розвитку торговельних підприємств. В основу здійснення такої типології нами пропонується покласти наступну систему класифікаційних ознак: вид обраної фінансової стратегії; рівень значущості за видом стратегії; термін передбачуваної реалізації; напрям реалізації за видом середовища функціонування підприємства; характер обмежень при розробці; характер синергетичного ефекту; характер формування цінності підприємства. В процесі типології стратегічних фінансових цілей ці ознаки запропоновано диференціювати за трьома ієрархічними рівнями.

На базі визначеної системи стратегічних фінансових цілей має здійснюватись розроблення стратегічних цільових показників фінансового розвитку торговельних підприємств. Методологічною основою такого розроблення пропонується обрати сучасну концепцію системи збалансованих показників розвитку підприємства. З урахуванням положень цієї концепції поняття «стратегічні цільові показники» запропоновано визначати так: «Стратегічні цільові показники фінансового розвитку торговельного підприємства –  це система найбільш адекватних вимірювачів прогнозних значень його стратегічних фінансових цілей на кінець стратегічного періоду, які повинні досягатися завдяки обраним ним видам фінансової стратегії». У  дисертації розроблено типову систему видів стратегічних цільових показників фінансового розвитку, що запропонована до застосування торговельними підприємствами.

Для досягнення стратегічних цілей і цільових показників фінансового розвитку торговельні підприємства мають забезпечувати формування портфеля стратегічних фінансових ініціатив, для яких запропоновано таке визначення: «Стратегічні фінансові ініціативи – це комплексна система програм розвитку окремих елементів стратегічного фінансового потенціалу торговельного підприємства до рівня, що забезпечує його стратегічну відповідність можливостям досягнення передбачених стратегічних цільових показників».

З урахуванням сутності цього поняття у дисертації визначено основні види стратегічних фінансових ініціатив та запропоновано систему основних етапів процесу їх розроблення та представлення у вигляді відповідної стратегічної карти. За кожним з цих етапів запропоновано відповідні методичні підходи до їх здійснення.

Система всіх основних стратегічних фінансових рішень – стратегічних фінансових цілей, стратегічних цільових показників фінансового розвитку та стратегічних фінансових ініціатив має бути інтегрована у відповідну форму, що і характеризує всебічно фінансову стратегію торговельного підприємства. Показники цієї системи мають бути диференційовані за окремими елементами фінансового потенціалу підприємства. Рівень їх диференціації слід визначати за розміром торговельного підприємства та характером сегментування напрямів розроблення його фінансової стратегії.

У розділі 5 «Форми і методи імплементації  фінансової стратегії торговельних підприємств» досліджено методологічні засади управління стратегічними перетвореннями фінансової діяльності підприємства, обґрунтовано методичні принципи управління щодо подолання стратегічного розриву у фінансовій діяльності торговельного підприємства за передбаченим планом та управління стратегічними перетвореннями у режимі реального часу; визначено праксеологічні підходи до побудови системи контролю реалізації фінансової стратегії торговельного підприємства.

Ефективну реалізацію озробленої фінансової стратегії забезпечує управління стратегічними змінами – спеціалізована наукова дисципліна, що сформована й інтенсивно розвивається протягом останніх років. Теоретичним підґрунтям цієї наукової дисципліни є теорія стратегічних перетворень – самостійний напрям теорії змін, що розглядається у загальному комплексі теорії фірми. Сучасну парадигму теорії стратегічних перетворень формують такі наукові концепції: «гіпотеза відповідності» і «гіпотеза збалансованості» турбулентності зовнішнього середовища; «конфігурації організацій»; «стратегії здійснення перетворень підприємства»; «інкрементального підходу до управління інноваціями»; «реінжиніринга підприємства»; «стратегічних перетворень у режимі реального часу»; «стратегічного розриву»; «ключових ролей» та деякі інші. Кожну з цих концепцій детально розглянуто у роботі з позицій можливостей їх застосування у процесі імплементації фінансової стратегії торговельних підприємств.

У системі формування методологічних засад управління стратегічними перетвореннями підприємств певну роль відіграє уточнення понятійного апарату, зокрема таких базових понять, як «стратегічні зміни», «стратегічні перетворення» та «управління стратегічними перетвореннями». На базі дослідження основних сутнісних характеристик цих понять запропоновано таке їх визначення:

«Стратегічні зміни підприємства являють собою показники оцінки різниці кількісного і якісного стану його параметрів на кінець та початок стратегічного періоду (або окремих його етапів), що слугують орієнтиром подолання стратегічного розриву в процесі реалізації його стратегії». У системі стратегічного фінансового менеджменту такі зміни пропонується визначати терміном «стратегічні зміни параметрів фінансової діяльності підприємства».

«Стратегічні перетворення – це процес реального здійснення передбачених стратегічних змін, що організується підприємством шляхом доведення параметрів його діяльності до бажаного стану, який відбувається на стадії реалізації розробленої ним стратегії і потребує відповідних витрат ресурсів і часу». У системі стратегічного фінансового менеджменту такі перетворення пропонується визначати терміном «стратегічні перетворення фінансової діяльності підприємства».

Визначення методологічних засад управління стратегічними перетвореннями потребує відповідної класифікації кожного із розглянутих понять. У системі класифікації стратегічних змін параметрів фінансової діяльності торговельних підприємств пропонується використовувати такі основні ознаки: вид обраної фінансової стратегії, рівень значущості, термін здійснення, напрям здійснення, діапазон змін, тип (характер) змін. Для класифікації стратегічних перетворень фінансової діяльності торговельних підприємств пропонується застосовувати такі класифікаційні ознаки: вид стратегічних змін параметрів фінансової діяльності, сфера здійснення за елементами внутрішнього фінансового потенціалу, характер процесу перетворення за його структурою, характер протікання процесу перетворення у часі, інтенсивність здійснення перетворень, тип перетворень. При класифікації видів і форм управління стратегічними перетвореннями фінансової діяльності торговельних підприємств пропонується використовувати такі класифікаційні ознаки: вид стратегічних перетворень фінансової діяльності, характер управління, форма управління за ступенем примусовості, стиль управління, ключова роль менеджерів, що здійснюють це управління. З урахуванням цих ознак розроблені відповідні системи класифікацій.

Процес практичного впровадження розробленої фінансової стратегії торговельного підприємства може будуватися за різними концепціями. Найбільш поширеною серед таких концепцій, що традиційно застосовується у сучасній практиці імплементації розробленої стратегії, є концепція так званого конструктивного підходу, що передбачає побудову управління стратегічного розриву за передбаченим планом (розробленими на стадії формування стратегії стратегічними цілями та стратегічними ініціативами). Для забезпечення впровадження цієї концепції у практику імплементації фінансової стратегії торговельних підприємств визначені основні умови ефективного її застосування та запропонована відповідна матриця її вибору торговельними підприємствами, що диференційована за  розміром і стадією життєвого циклу. Так, імплементація фінансової стратегії за передбаченим планом можлива за умов незначних коливань нестабільності зовнішнього фінансового середовища на стадіях зрілості та старіння великих та середніх торговельних підприємств.

При визначенні окремих етапів процесу цього виду управління імплементацією розробленої фінансової стратегії сформульовано такі принципи його побудови: по-перше, цей процес має враховувати всі основні особливості цього управління, по-друге, – базуватись на одній із новітніх концепцій – подолання стратегічного розриву. На базі цих визначальних принципів процес управління щодо подолання стратегічного розриву у фінансовій діяльності торговельного підприємства за розробленим планом пропонується здійснювати за такими етапами: визначення стратегічного розриву за окремими сегментами фінансової стратегії; оцінка стратегічного розриву і визначення системи стратегічних змін фінансової діяльності за окремими їх характеристиками; формування системи передбачуваних стратегічних перетворень фінансової діяльності за окремими їх характеристиками; оцінка та подолання спротиву здійснюваним стратегічним перетворенням фінансової діяльності; формування ключових ролей фінансових менеджерів, які мають здійснювати управління перетвореннями фінансової діяльності; вибір визначальних підходів до управління щодо подолання стратегічного розриву; вибір конкретних методів управління щодо подолання стратегічного розриву; управління безпосереднім упровадженням передбачених стратегічних фінансових ініціатив; контроль реалізації стратегічних цільових показників фінансової діяльності і передбачених стратегічних фінансових ініціатив. У роботі визначено зміст кожного із цих етапів і розроблено рекомендації щодо їх ефективного здійснення.

Сучасний динамізм політичних, економічних, технологічних та інших чинників дуже часто обумовлює неочікувані зміни умов зовнішнього фінансового середовища, які не дозволяють торговельному підприємству повною мірою реалізувати передбачені стратегічні ініціативи на тому чи іншому етапі стратегічного періоду. У цих умовах імплементація фінансової стратегії має здійснюватися за системою управління стратегічними перетвореннями у режимі реального часу. Теоретичним базисом цієї системи управління є  відомі та відносно нові наукові концепції, що входять до складу загальної теорії фірми. Головна серед цих концепцій – теорія динамізму підприємства, основними поняттями якої є: реальний час, подія та реакція на подію. Крім того, в основу цієї системи управління покладено і такі концепції, як теорія складності і концепція стратегічної поведінки. З урахуванням положень цих концепцій і визначення сутнісних характеристик даної системи управління, його поняття сформульовано таким чином: «Управління стратегічними перетвореннями фінансової діяльності торговельного підприємства у режимі реального часу є найбільш ефективною формою забезпечення його стратегічної відповідності умовам зовнішнього фінансового середовища у конкретному інтервалі стратегічного періоду з метою швидкої і ефективної реалізації розробленої фінансової стратегії».

Переваги системи управління стратегічними перетвореннями у режимі реального часу не досягаються автоматично, а ефективно реалізуються за дотриманням певних умов. Основними з таких умов у процесі дослідження визначені такі: за такою системою управління найкраще реалізувати агресивну фінансову стратегію, яка визначається значною величиною стратегічного розриву; вона є найбільш ефективною, коли стратегічні зміни параметрів фінансової діяльності потребують швидкої реалізації; найбільший ефект цієї системи управління досягається у випадку, коли у портфелі стратегічних перетворень велику частку займають такі, що обумовлені пріоритетними стратегічними цілями; ця система управління має бути заздалегідь забезпечена необхідними ресурсами; впровадження цієї системи має здійснюватися за умовами нормального психологічного клімату в колективі та колегіального стилю управління торговельним підприємством.

З урахуванням змісту системи управління стратегічними перетвореннями в режимі реального часу та умов ефективного її застосування має будуватися процес цього управління на торговельному підприємстві у послідовності окремих його етапів (рис. 3).

Рекомендації із здійснення кожного з цих етапів наведено у дисертації.

Управління імплементацією розробленої фінансової стратегії торговельних підприємств потребує побудови ними відповідної системи контролю. Такий контроль пропонується здійснювати у системі стратегічного фінансового контролінгу. Процес його здійснення пропонується будувати за такими основними етапами: ранжування системи стратегічних цільових показників фінансового розвитку торговельного підприємства за ступенем значущості; визначення контрольного періоду за кожним зі стратегічних цільових показників; визначення системи контрольних завдань та їх доведення до виконавців; моніторинг реалізації визначених стратегічних цільових показників фінансового розвитку підприємства; виявлення та аналіз відхилень фактичних значень стратегічних цільових показників від передбачених; реагування на відхилення.

Зміст кожного з цих етапів і характер їх здійснення детально визначено у дисертації.

Рис. 3. Структурно-логічна схема побудови процесу управління стратегічними перетвореннями фінансової діяльності торговельного підприємства у режимі реального часу

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі здійснено теоретико-методологічне узагальнення і представлено нові наукові підходи до забезпечення стратегічного фінансового розвитку торговельних підприємств, на підставі яких запропоновано прикладний інструментарій формування та імплементації розробленої фінансової стратегії цих підприємств в умовах нестабільного економічного середовища.

Отримані результати наукового дослідження дозволяють зробити такі висновки:

1. Дослідження еволюції підходів до формування категорії «стратегія підприємства» і узагальнення сучасної її парадигми дозволило запропонувати новий підхід до періодизації її основних  наукових концепцій і визначення її змісту. На базі цієї категорії з урахуванням особливостей фінансового розвитку окремих суб’єктів господарювання сформульовано поняття «фінансова стратегія підприємства».

2. Порівняльний аналіз системи основних характеристик фінансової діяльності підприємств реального сектору економіки України показав, що торговельним підприємствам притаманні суттєві особливості як суб’єктам фінансової діяльності; у системі формування фінансової структури їх активів, капіталу і грошових потоків; у напрямах спрямування інвестиційних ресурсів; у формуванні фінансових результатів господарювання. З урахуванням цих особливостей визначена роль фінансової стратегії у забезпеченні ефективного розвитку торговельних підприємств.

3. Поняття «фінансова стратегія підприємства» є узагальнюючим і інтегрує перелік основних змістовних його характеристик. У процесі декомпозиції цього поняття запропоновано класифікацію видів фінансової стратегії торговельних підприємств і внутрішньовидову сегментацію напрямів їх фінансового розвитку та трьома ієрархічними рівнями.

4. Розгляд сучасних концепцій побудови процесу формування і реалізації стратегії підприємства дозволив інтегрувати їх у систему відповідних методологічних принципів організації стратегічного процесу у фінансовій діяльності торговельних підприємств, сформулювати сутність його поняття та ідентифікувати основні його операції у розрізі таких трьох фаз: діагностування стратегічних можливостей фінансового розвитку; розроблення комплексу стратегічних фінансових рішень; реалізація розробленої фінансової стратегії.

5. Суттєво впливає на процес формування і реалізації фінансової стратегії торговельних підприємств нестабільність зовнішнього фінансового середовища. У процесі дослідження сформульовано сутність цього поняття, запропоновано класифікацію видів цієї нестабільності, ідентифіковано основні чинники, що генерують таку нестабільність.

6. Основним методологічним завданням щодо забезпечення дослідження впливу факторів зовнішнього середовища на можливості фінансового розвитку торговельних  підприємств є відповідна сегментація цих факторів, яку запропоновано здійснювати за такими їх макросегментами: суспільно-політичні фактори розвитку країни; фактори розвитку фінансового ринку; галузеві фактори розвитку; фактори прямого зовнішнього впливу на фінансову діяльність підприємства. У процесі подальшої декомпозиції груп цих факторів деталізовано відповідні фактори мезо- та мікрорівня.

7. У процесі обґрунтування методологічних засад ідентифікації параметрів внутрішнього фінансового потенціалу торговельного підприємства сформульовано його поняття і запропоновано систематизацію параметрів у розрізі таких основних елементів: ресурси для здійснення фінансової діяльності; фінансова структура підприємства; компетенції підприємства зі здійснення фінансової діяльності. У розрізі кожного з цих елементів здійснена подальша декомпозиція параметрів внутрішнього фінансового потенціалу, яка є основою для визначення ключових компетенцій підприємства у сфері фінансової діяльності.

8. Дослідження генезису наукових концепцій теорії прийняття рішень і узагальнення її сучасної парадигми покладено в основу визначення поняття «стратегічне фінансове рішення». Обґрунтовано типологію цих рішень, а також зміст і послідовність процесу їх розроблення і прийняття на торговельних підприємствах.

9. Дослідження сучасної парадигми теорії цілігенезу та особливостей стратегічного фінансового процесу торговельних підприємств покладено в основу визначення поняття «стратегічна фінансова мета» та здійснення типології стратегічних фінансових цілей цих підприємств. Ідентифіковано систему основних функцій стратегічних фінансових цілей у стратегічному процесі та запропоновано структурно-логічну послідовність їх розроблення за окремими етапами.

10. Стратегічні цілі підприємства мають конкретизуватися у системі стратегічних цільових показників фінансового розвитку торговельного підприємства. Досліджуючи сутнісні характеристики цього інструменту розроблення стратегії, визначено поняття «стратегічний цільовий показник фінансового розвитку підприємства». Методологічною основою розроблення цих показників пропонується обрати сучасну концепцію «системи збалансованих показників розвитку підприємства», на базі якої визначена типова система цих показників для торговельних підприємств.

11. Імплементацію розробленої фінансової стратегії торговельних підприємств запропоновано здійснювати на базі основних концепцій нової наукової дисципліни – «Управління стратегічними змінами». За результатами дослідження сучасної системи цих концепцій сформульовано поняття «стратегічні зміни», «стратегічні перетворення» та «управління стратегічними перетвореннями». Запропоновано відповідну класифікацію видів цих понять.

12. Визначено, що в сучасних умовах реалізація стратегії підприємства здійснюється переважно в системі управління стратегічними розривами за передбаченим планом. Для забезпечення впровадження цього підходу на торговельних підприємствах визначено основні умови ефективного його застосування, сформульовано основні методологічні засади побудови процесу забезпечення імплементації фінансової стратегії за цим підходом.

13. В умовах нестабільності факторів зовнішнього фінансового середовища найбільш ефективним є реалізація розробленої фінансової стратегії на базі концепції «стратегічних перетворень у режимі реального часу». У процесі дослідження сформульовано зміст цієї концепції управління стратегічними перетвореннями, визначено основні умови ефективного застосування цієї системи управління імплементацією розробленої фінансової стратегії торговельних підприємств, послідовність етапів процесу цього управління та методичний інструментарій, який слід використовувати на кожному з таких етапів.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографія

 1.  Блакита Г.В. Фінансова стратегія торговельних підприємств: методологічні та прикладні аспекти: [монографія] / Г.В. Блакита. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 244 с.

Брошури

 1.  Блакита Г.В. Сутність, види та напрями фінансової стратегії підприємств торгівлі  / Г.В. Блакита. – Вінниця, 2008. – 86 с.
 2.  Блакита Г.В. Концептуальні засади побудови процесу розробки фінансової стратегії торговельних підприємств / Г.В. Блакита. –Вінниця, 2008. –  64 с.

Статті у наукових фахових виданнях

 1.  Блакита Г.В. Систематизація видів фінансової стратегії торговельних підприємств / Г. В. Блакита // Вісник КНТЕУ. – К., 2009. – № 6. –       С. 67–77.
 2.  Блакита Г.В. Методологічні принципи сегментування напрямів фінансової стратегії торговельних підприємств / Г. В. Блакита // Наук. вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці, 2009. – Вип. IV (36). –     С. 234–238.
 3.  Блакита Г.В. Періодизація генезису сутності категорії «Стратегія підприємства / Г. В. Блакита // Регіональна бізнес-економіка та управління. – Вінниця,  2009.– № 4 (24). – С. 13–19.
 4.  Блакита Г.В. Фінансова діяльність торговельних підприємств та роль фінансової стратегії у забезпеченні їх розвитку / Г. В. Блакита // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – №6 (37). – С. 102–107.
 5.  Блакита Г.В. Система внутрішньовидової сегментації напрямів фінансової стратегії торговельних підприємств / Г. В. Блакита // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2009. – № 6. – Т. 1. – С. 242–248.
 6.  Блакита Г.В. Особливості об’єктів фінансування на торговельних підприємствах / Г. В. Блакита // Формування ринкових відносин в Україні. – К., 2009. – Вип. 12 (103). – С. 103–107.
 7.  Блакита Г.В. Особливості формування фінансової стратегії торговельних підприємств / Г. В. Блакита // Інноваційна економіка. – Т., 2010. – № 17. – С. 236–243.
 8.  Блакита Г.В. Принципи побудови процесу розробки фінансової стратегії підприємства / Г. В. Блакита // Зб. наук. пр. Вінниц. нац. аграр. ун-ту. –  Вінниця, 2010. – Вип.4. – С. 144–149.
 9.  Блакита Г.В. Методологія вибору виду фінансової стратегії на підприємствах торгівлі / Г. В. Блакита //  Вісник КНТЕУ. – К., 2010. – № 6. – С. 48–60.
 10.  Блакита Г.В. Побудова процесу розробки фінансової стратегії торговельних підприємств / Г.В. Блакита // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2010. – № 3. – Т. 3. –   С. 99–103.
 11.  Блакита Г.В. Економічна нестабільність та фінансова стратегія торговельних підприємств: характер впливу і форми реагування [Електронний ресурс] / Г.В. Блакита // Економіка. Управління. Інновація. – 2010. – № 2 (4). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2010_2/10bgvvfr.pdf 
 12.  Блакита Г.В. Класифікація видів нестабільності зовнішнього фінансового середовища підприємства / Г. В. Блакита // Економіка ринкових відносин. – К., 2010. – № 5. – С. 294–299.
 13.  Блакита Г.В. Сучасний стан та стратегія фінансового розвитку підприємств торгівлі / Г. В. Блакита // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2010. – № 4. – Т. 3. –   С. 55–58.
 14.  Блакита Г.В. Теоретичні концепції розробки стратегічних фінансових рішень торговельних підприємств / Г. В. Блакита // Формування ринкових відносин в Україні. – Київ, 2010. – Вип. 11 (114). – С. 64–71.
 15.  Блакита Г.В. Формування портфеля стратегічних фінансових ініціатив при розробці фінансової стратегії торговельних підприємств /           Г.В. Блакита // Зб. наук. пр.: Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – Х., 2010. – Вип. 2 (12). –              С. 370–377.
 16.  Блакита Г.В. Побудова процесу формування стратегічних фінансових цілей торговельних підприємств / Г. В. Блакита //  Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці, 2010. – Вип.4 (40). – С. 192–199.
 17.  Блакита Г.В. Типологія стратегічних фінансових цілей торговельних підприємств / Г.В. Блакита // Економіка Крима. – Сімф., 2010. –      Вип. 4 (33). – С. 138–141.
 18.  Блакита Г.В. Методологічні засади управління стратегічними перетвореннями фінансової діяльності підприємства / Г.В. Блакита // Вісник МСУ. – Серія: Економічні науки. – Х., 2010. – Т. ХІІІ. – № 2. – С. 9–17.
 19.  Блакита Г.В. Систематизація об’єктів діагностування стратегічних можливостей фінансового розвитку торговельних підприємств /      Г.В. Блакита // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Економічні науки. – Запоріжжя, 2010. – Вип.4 (8). – С. 59.
 20.  Блакита Г.В. Формування сучасної парадигми теорії стратегічних перетворень підприємства / Г.В. Блакита // Наук.-техн. зб. ХНАМГ. – Х., 2011. – Вип. 98. – С. 20–27.
 21.  Блакита Г.В. Застосування концепції «Конструктивного підходу» при імплементації розробленої стратегії / Г.В. Блакита // Наук. пр.НУХТ. – К., 2011. – Вип. 37. – С. 5566.
 22.  Блакита Г.В. Критерії оцінки фінансової стратегії торговельних підприємств / Г.В. Блакита // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород, 2011. – Вип. 32. – С. 154–158.
 23.  Блакита Г.В. Побудова системи стратегічного фінансового контролінгу на торговельних підприємствах / Г.В. Блакита // Економіст. – К., 2011. – № 2. – С. 46–48.
 24.  Блакита Г.В. Діагностування внутрішнього фінансового потенціалу торговельних підприємств / Г.В. Блакита // Фінанси України. –          К., 2011. №  4. – С.107117.
 25.  Блакита Г.В. Стратегічна сегментація факторів зовнішнього фінансового середовища об’єктів торгівлі / Г.В. Блакита // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. пр. – Л., 2011. – Вип. 21.3. –     С. 141–149.
 26.  Блакита Г.В. Управління стратегічними перетвореннями на торговельних підприємствах у режимі реального часу / Г.В. Блакита // Формування ринкових відносин в Україні. – К., 2011. – Вип. 3 (118). – С.113-119.
 27.  Блакита Г.В. Стратегія фінансового розвитку торговельних підприємств: етапи розроблення / Г.В. Блакита //  Науковий вісник ОГЭУ. – О., 2011. – № 16 (141). – С. 4552.

Публікації в інших виданнях

 1.  Блакита Г.В. Розробка фінансової стратегії: процесний підхід /        Г.В. Блакита // матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [Наукові дослідження - 2009], (17 груд. 2009 р.). – Миколаїв: НУК, 2009. –       С. 5–10.
 2.  Блакита Г.В. Финансовая стратегия и финансовая политика: соотношение понятий / Г.В. Блакита // материалы III Науч. чтений профессоров-экономистов и докторантов [Альтернативы экономического роста: инновационное и эволюционное развитие российской экономики], (2–4 февраля 2010 г.). – Екатеринбург: Урал. гос. экон. ун-т, 2010. – Ч.2. –  С. 68–74.
 3.  Блакита Г.В. Методологічні аспекти моделювання фінансової стратегії торговельних підприємств / Г.В. Блакита // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми], (11 берез. 2010 р.). – Вінниця. – 2010. – Ч.2. – С. 13–19.
 4.  Блакита Г.В. Сутність та особливості фінансової стратегії як стратегії функціонального класу / Г.В. Блакита //  матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. [Наукові дослідження – теорія та експеримент 2010],  (17–19 трав. 2010 р.). – Т.9. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2010. –  С 25–27.
 5.  Блакита Г.В. Чинники нестабільності зовнішнього фінансового середовища торговельних підприємств / Г.В. Блакита // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [Тенденції Української економіки: виклики кризи і глобалізації], (28 трав. 2010 р.). – К. : Київ. ун-т ринкових відносин, 2010. – С. 60–61 .
 6.  Блакита Г.В. Финансовая стратегия как инструмент эффективного развития торговых предприятий / Г.В. Блакита // материалы ХII Междунар. науч.-практ. конф. [Актуальные вопросы экономических наук], (3 июня 2010 г.). – Новосибирск: СИБПРИНТ, 2010. – С. 79–83.
 7.  Блакита Г.В. Вибір системи для побудови моделі фінансової стратегії підприємств / Г.В. Блакита // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [Глобалізаційні світоцивілізаційні процеси та економічна політика європейських країн, що розвиваються], (17–18 червня 2010 р.). –         Т. : Терноп. нац. екон. ун-т, 2010. – С. 63–65.
 8.  Блакита Г.В. Вплив економічної нестабільності на розвиток зовнішньо-фінансового середовища підприємства / В.Т. Сусіденко, Г.В. Блакита // матеріали Наук.-практ. конф. [Gospodarowanie zasobami w regionie w warunkach zagrozeni], (27 верес. 2010 р.). – Кельце, 2010. – С. 73–82.
 9.  Блакита Г.В. Система принципів діагностування стратегічних можливостей фінансового розвитку торговельних підприємств /       Г.В. Блакита // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, викладачів, спеціалістів [Соціально-економічний розвиток сучасного суспільства], (19 листоп. 2010 р.). – Х. : Харків. торг.-екон. ін.-т КНТЕУ, 2010. – С. 110–111.
 10.  Блакита Г.В. Діагностування стратегічних можливостей фінансового розвитку торговельних підприємств: класифікація об’єктів /             Г.В. Блакита // матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [Економічний розвиток України в сучасному просторі і часі], (30 листоп. – 1 груд. 2010 р.). – Х. : Харків. нац. екон. ун-т, 2010. – С. 186–192.
 11.  Блакита Г.В. Побудова стратегічного процесу торговельних підприємств в умовах економічної нестабільності / Г.В. Блакита // матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни], (16-17 лют. 2011 р.). – Макіївка : Макіїв. екон.-гуманітар. ін.-т, 2011. – С.35–37.
 12.  Blakyta H. Business financial growth, assessment of strategic opportunities / H. Blakyta // Zeszyt Naukowy WSEiP. – Kielce, 2010. – С. 23–34.
 13.  Ganna Blakyta. Innovation models as a strategy of regional enterprises development/ Anatolii Mazaraki, Ganna Blakyta // Enterprize in the face of challenges of the 21st century economy. –  2010. – P. 185197.

АНОТАЦІЯ

Блакита Г.В. Фінансова стратегія торговельних підприємств в умовах нестабільного економічного середовища. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. – Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, 2011.

У дисертаційній роботі здійснено теоретико-методологічне узагальнення і представлено наукові підходи до забезпечення ефективного стратегічного фінансового розвитку торговельних підприємств, на підставі яких запропоновано прикладний інструментарій формування і імплементації розробленої фінансової стратегії цих підприємств в умовах нестабільного економічного середовища. Систематизовано основні наукові концепції у системі стратегічного менеджменту, на базі яких визначено систему основних понять, пов’язаних із формуванням та реалізацією фінансової стратегії торговельних підприємств. Розглянуто і сформульовано основні особливості фінансової діяльності торговельних підприємств та визначено роль фінансової стратегії у забезпеченні їх ефективного розвитку. Розроблено класифікацію видів фінансової стратегії торговельних підприємств та внутрішньовидову сегментацію напрямів їх фінансового розвитку. Обґрунтовано методологічні засади побудови процесу розроблення фінансової стратегії торговельних підприємств у розрізі окремих його фаз і операцій. Визначено методологічні підходи до діагностування стратегічних можливостей фінансового розвитку торговельних підприємств. Обґрунтовано рекомендації з розроблення основних видів стратегічних фінансових рішень та оцінки розробленої фінансової стратегії. Визначено основні концептуальні засади та методичний інструментарій імплементації розробленої фінансової стратегії торговельних підприємств.

Ключові слова: фінансова стратегія підприємства, фінансова політика підприємства, нестабільність зовнішнього фінансового середовища, сегментація напрямів фінансового розвитку, діагностування стратегічних можливостей фінансового розвитку, стратегічні фінансові рішення, стратегічні фінансові цілі, стратегічні фінансові ініціативи, імплементація розробленої фінансової стратегії.

АННОТАЦИЯ

Блакита А.В. Финансовая стратегия торговых предприятий в условиях нестабильной экономической среды. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.04 экономика и управление предприятиями. – Киевский национальный торгово-экономический университет, Киев, 2011.

В диссертационной работе осуществлено теоретико-методологическое обобщение и представлены научные подходы к обеспечению эффективного стратегического финансового развития торговых предприятий, на базе которых предложен практический инструментарий формирования имплементации разработанной финансовой стратегии этих предприятий в условиях нестабильной экономической среды.

В свете современной парадигмы стратегического менеджмента исследована сущность и предложена уточненная формулировка понятий «стратегия предприятия», «финансовая стратегия предприятия», «финансовая политика предприятия». Рассмотрены и идентифицированы основные особенности финансовой деятельности торговых предприятий в сравнении с предприятиями других секторов экономики. Определена роль финансовой стратегии в обеспечении эффективного развития торговых предприятий. Обоснованы методологические основы систематизации видов финансовой стратегии и внутривидовой сегментации направлений финансового развития торговых предприятий.

Всесторонне рассмотрены современные концептуальные подходы к организации процесса разработки стратегии предприятия. Дана характеристика процесса разработки финансовой стратегии торговых предприятий, обоснованы методологические подходы к моделированию этого процесса в разрезе отдельных фаз и операций. Исследованы особенности осуществления процесса формирования и реализации финансовой стратегии предприятия в условиях нестабильной экономической среды, разработана классификация видов этой нестабильности и предложен методологический инструментарий ее оценки.

Исследованы современные теоретико-праксеологические подходы к диагностированию стратегических возможностей финансового развития торговых предприятий, обоснованы методологические принципы стратегической сегментации факторов внешней финансовой среды. Идентифицированы стратегические параметры внутреннего финансового потенциала торговых предприятий. Рекомендованы матричные формы обобщения результатов диагностирования факторов внешней и внутренней среды предприятия.

Систематизированы основные методологические подходы к обоснованию основных стратегических финансовых решений торговых предприятий. Предложена система матриц выбора видов финансовых стратегий. Обоснованы методологические подходы и практические рекомендации к разработке стратегических целей и целевых показателей финансового развития торговых предприятий. Определены основы формирования портфеля финансовых инициатив, направленных на реализацию стратегических целей и стратегических целевых показателей. Обоснованы критерии оценки разработанной финансовой стратегии торговых предприятий.

Исследованы и обобщены формы и методы имплементации разработанной финансовой стратегии торговых предприятий. Обоснованы методологические принципы управления преодолением стратегического разрыва в финансовой деятельности предприятий на основе предусмотренного плана. Определены принципы и методы управления стратегическими преобразованиями финансовой деятельности в режиме реального времени. Сформулированы праксеологические подходы к построению системы контроля реализации финансовой стратегии торгового предприятия.

Ключевые слова: финансовая стратегия предприятия, финансовая политика предприятия, нестабильность внешней финансовой среды, сегментация направлений финансового развития, диагностирование стратегических возможностей финансового развития, стратегические финансовые решения, стратегические финансовые цели, стратегические финансовые инициативы, имплементация разработанной финансовой стратегии.

ANNOTATION

Blakyta H.V. Financial strategy of trading enterprises in the unstable economic environment. Manuscript.

Dissertation for the doctor degree of economic sciences, specialty 08.00.04 economics and business administration. Kyiv National University of Trade Economics, Kyiv, 2011.

The dissertation work is devoted to the theoretical and methodological generalization to elaborate scientific approaches to providing effective strategic financial development of trading enterprises. The approaches offered served as the foundation for the formation and implementation of the proposed financial strategy of these enterprises in the unstable economic environment.

Fundamental scientific concepts in strategic management, on which the system of the main notions is created, are systematized to form and realize the financial strategy of trading enterprises. Basic characteristics of financial activities of trading enterprises are researched and formulated, the role of the financial strategy in ensuring the effective development of trading enterprises is determined. The classification of financial strategies of trading enterprises and intraspecific segmentation of the directions of their financial development are elaborated.

The methodological principles for developing the financial strategy of trade enterprises in terms of separate phases and operations are substantiated. Methodological approaches to diagnose strategic opportunities of the financial development of trading enterprises are offered. The recommendations for the main strategic financial decisions and assessment of the developed financial strategy are suggested. The basic conceptual framework and methodological tools to implement the financial strategy of trading enterprises are formulated.

Keywords: financial strategy of an enterprise, financial policy of an enterprise, unstable external financial environment, segmentation of directions of financial development, diagnostics of strategic options of financial development, strategic financial solutions, strategic financial objectives, strategic financial initiatives, implementation of the elaborated financial strategy.


БЛАКИТА ГАННА ВЛАДИСЛАВІВНА

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Підп. до друку 17.05.11. Формат 60х84/16. Папір. друк.

Ризографія. Ум.друк.арк. 1,86. Ум.фарбо-відб. 1,98.

Обл.-вид.арк. 2,0. Тираж 100 пр. Зам. 571.

Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ

02156, Київ-156, вул. Кіото, 19


Формування фінансових ресурсів

Макросегменти напрямів фінансової стратегії підприємства

Забезпечення інноваційного розвитку фінансової діяльності

Забезпечення нейтралізації фінансових ризиків

Забезпечення комплексного зростання ефектив-ності фінансової діяльності

Забезпечення фінансової стабільності

Розподіл фінансових ресурсів

Розроблені стратегічні цільові показники фінансового розвитку на кінець стратегічного періоду

Фактичні показники фінансової діяльності на початок стратегічного періоду, що визначені в процесі стратегічного діагностування

1. Визначення стратегічного розриву за окремими сегментами фінансової стратегії і елементами внутрішнього фінансового потенціалу підприємства

2. Оцінка стратегічного розриву і визначення системи стратегічних змін фінансової діяльності за окремими їх характеристиками

3. Здійснення постійного моніторингу та оцінка змін умов зовнішнього фінансового середовища за визначеними їх параметрами

4. Формування спеціальної команди, що забезпечує управління стратегічними перетвореннями в умовах конкретних змін зовнішнього фінансового середовища

5. Вибір методів термінового реагування на зміни умов зовнішнього фінансового середовища в процесі управління стратегічними перетвореннями

6. Підготовка інструментів реалізації рекомендацій щодо характеру термінового реагування на зміни умов зовнішнього середовища

7. Реалізація фінансових ініціатив, що передбачені планом термінового реагування на зміни умов зовнішнього середовища

8. Контроль реалізації стратегічних цільових показників і передбачених стратегічних фінансових ініціатив


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28635. Структурный тип - Файл 48 KB
  Концепция файла в Паскале. Стандартные процедуры и функции работы с файлами. Особенности работы с типизированными файлами. Концепция файла в Паскале.
28636. Динамическая память и указатели 54 KB
  Все рассмотренные ранее типы данных (кроме типа file) представляли статические структуры. Память выделялась под переменные этих типов до выполнения программы, а размер выделяемой памяти определялся по описаниям соответствующих переменных (например, для переменной типа byte выделялся 1 байт оперативной памяти). Такая память является статической, поскольку её размер не может изменяться при выполнении программы.
28637. Базисные конструкции языка 89.5 KB
  Структура программы. Для этого в структуре программы предусмотрен раздел описаний. Необходимо научиться читать программы понимая смысл написанного а затем и писать собственные пусть вначале и несложные программы. научиться читать программы .
28638. Простые операторы и программы с линейной структурой 61.5 KB
  Простые операторы ввода и вывода. Простые операторы ввода и вывода. Эти операторы Турбо Паскаля обеспечивают простейшие формы ввода с клавиатуры и вывода на экран дисплея в текстовом режиме. К простым операторам ввода и вывода относятся операторы read readln write writeln реализующие так называемый потоковый вводвывод при котором ввод и вывод рассматриваются как непрерывный поток символов и строк протекающий через экран дисплея.
28639. Процедуры и функции в Турбо Паскале 90 KB
  Концепция подпрограммы в Турбо Паскале. Концепция подпрограммы в Турбо Паскале. Понятие подпрограммы одно из фундаментальных понятий в программировании возникшее фактически вместе с понятием программы. Одна подпрограмма может включать в себя другие подпрограммы и т.
28640. Модули и их использование 83.5 KB
  Рассмотренный ранее механизм подпрограмм (процедур и функций) действует только внутри одной программы. Поэтому такие процедуры и функции называются внутренними подпрограммами. Ограниченность применения внутренних подпрограмм очевидна
28641. Основные задачи обработки файлов 100 KB
  К числу таких задач мы отнесли:  создание файла т. ввод данных в новый или в существующий файл;  анализ файла т. просмотр чтение всего содержимого файла и вычисление некоторых интегральных характеристик или показателей этого содержимого;  сортировка файла предполагающая упорядочение записей файла по заданному логическому критерию зависящему от содержания записей;  коррекция файла т. изменение содержимого файла либо путем обновления записей либо коррекции по некоторым глобальным критериям например удаление лишних записей;  поиск...
28642. Использование указателей для представления динамически структур данных 59 KB
  Оригинальные функции для ASCIIZ-строк включают функции сравнения строк (с учётом или без учёта регистра символа), инициализации строки, стирания строки, определения вхождения символа в строку (первого или последнего вхождения), специальные функции копирования и некоторые другие. Работа с этими функциями требует некоторых знаний механизма указателей.
28643. Развитие феодальной раздробленности и ослабление Золотой Орды 13.79 KB
  Развитие феодальных отношений в Древнерусском госве укрепление вотчинной земельной собствти сосредоточение в руках верхушки феодалов все большего объема полит. к окончательному распаду раннефеодального Древнерусского госува на отдельные земли самостоятельные княжества. Постепенно из состава госва выделилось и образовалось 12 княжеств в дальнейшем дробление продолжалось к нач.часть ПольскоЛитовскому госву вост.