66402

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ У ШКОЛАХ США

Автореферат

Педагогика и дидактика

Проблема навчання й виховання обдарованих дітей набула особливого значення на порозі ХХІ століття. Навчання й виховання обдарованих дітей є надзвичайно важливими для створення підґрунтя розвитку інтелектуальних та творчих ресурсів суспільства будьякої держави зокрема України.

Украинкский

2014-08-18

163 KB

5 чел.

PAGE  1

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД

„ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”

БАБЕНКО  Інеса  Євгенівна

      УДК 376. 54. (73)

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА

ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ У ШКОЛАХ США

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Луганськ – 2011

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту  України.

Науковий керівник:

кандидат педагогічних наук, доцент

Алфімов Дмитро Валентинович,

Донецький національний університет, доцент кафедри управління освітою.

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор Червонецький Володимир В’ячеславович, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Луганськ), завідувач кафедри практики іноземних мов;

кандидат педагогічних наук, доцент Панасенко Еліна Анатоліївна, Слов’янський державний педагогічний університет, доцент кафедри педагогіки.

Захист дисертації відбудеться 12 травня 2011 р. о 12.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.053.03 у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна 2, ауд. 376.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2).

Автореферат розіслано 12 квітня  2011 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради                               Л.Л. Бутенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Проблема навчання й виховання обдарованих дітей набула особливого значення на порозі ХХІ століття. Значне прискорення в політичному й інтелектуальному осмисленні соціальних, технічних, економічних та культурних цінностей визначило необхідність формування системи підтримки й захисту інтересів обдарованої молоді.

Навчання й виховання обдарованих дітей є надзвичайно важливими для створення підґрунтя розвитку інтелектуальних та творчих ресурсів суспільства будь-якої держави, зокрема України. Прогресивні зміни, що відбуваються в суспільстві, сприяють розвитку, розкриттю та самоствердженню дитини, але в той же час потребують від суспільства значних змін у системі підтримки обдарованих дітей. Підтримка обдарованих дітей є одним з основних завдань освіти, оскільки вона завжди відігравала найважливішу роль у процесі становлення особистості, її розвитку та формування світогляду. Саме завдяки відкритості сучасного українського суспільства створюються всі умови для збагачення та підвищення національної системи освіти шляхом вивчення зарубіжного досвіду.

Прийняті в Україні закони й програми (Закон України „Про освіту”, Указ Президента України „Про програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 – 2005 роки”, Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепція державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006 – 2010 роки)  мають на меті підтримати талановиту молодь.

Зважаючи на те, що розв’язання проблеми соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей є важливим завданням Сполучених Штатів Америки, вивчення практики цієї країни в галузі розвитку дитячої обдарованості, соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей, діяльності громадських організацій і процесу матеріального та мораль-ного стимулювання обдарованих дітей дасть змогу вітчизняній педагогіці запозичити позитивний американський досвід з питання підтримки обдарованих дітей.  

Аналіз наукової літератури стосовно теми дослідження засвідчує, що проблемі обдарованості вітчизняними науковцями приділяється належна увага, зокрема таким її аспектам, як проблема індивідуальних відмінностей (Б. Ананьєв, Л. Виготський, С. Рубінштейн, Б. Теплов та ін.); визначення підходів до розуміння психологічних основ та структури обдарованості (Г. Айзенк, Н. Лейтес, О. Матюшкін, В. Моляко, Д. Ушаков, Б. Шадриков та ін.); розвиток інтелектуального і творчого потенціалу особистості (Д. Богоявленська, В. Дружинін, Н. Кічук, О. Кульчицька, С. Максименко, О. Матюшкін, В. Моляко, М. Поташник, С. Сисоєва та ін.); виділення сфер та видів обдарованості (С. Гончаренко, Г. Бурменська, М. Гнатко, В. Слуцький та ін.); розвиток обдарованості на різних вікових етапах (А. Брушлинський, А. Вишина, В. Давидов, Д. Ельконін, І. Загурська, В. Климчук, О. Кульчицька, О. Музика, Н. Лейтес, В. Паламарчук, М. Холодна, В. Юркевич та ін.); вияв і розвиток обдарованості учнів (О. Бевз, В. Крутецький, О. Кульчицька, В. Тадєєв, Б. Теплов та ін.); педагогічна робота з обдарованими дітьми (Є. Аксьонова, В. Алфімов, О. Матюшкін, В. Паламарчук, М. Розенкова, О. Савенков, Д. Сиск, В. Юркевич та ін.).

Питання соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей розглядалися в дослідженнях Ю. Василькової, О. Ворощук, І. Звєрєвої, А. Капської, Л. Коваль, Н. Павлика та ін.

У процесі аналізу наукової літератури було встановлено, що проблемою обдарованих дітей займалося багато американських учених, а саме такими аспектами, як визначення підходів до розуміння психоло-гічних основ та структури обдарованості (Дж. Гілфорд (J.PGuilford), К. Перлет (К. Perlet), Б. Скіннер (B. Skinner), К. Тейлор (K. Taylor), П. Торранс (P. Torrance), К.А. Хеллер (K. Heller) та ін.); навчання обдарованих дітей (В. Вард (V. Ward), М. Віпл (M. Whipple), П. Вітті (PWhitty), Дж. Гілфорд, Дж. Гован (J. Gowan), Дж. Зетл (JZettel), Д. Марленд (D. Marland), Дж. Рензуллі (J. Renzulli), М. Робек (M. Robeck), Ч. Спірмен (C. Spearman), Л. Термен (LTerman), Л. Холінгворт (LHollingworth) та ін.); виділення сфер та видів обдарованості (Г. Гарднер (G. Garnder), Дж. Гілфорд, С. Стернберг (RSternberg) та ін.); вияв і розвиток обдарованості учнів (Дж. Гілфорд, П. Торренс, Дж. Рензуллі, Л. Холінгворт, Дж. Фельдхюзен (JFeldhusen) та ін.).

Особливості теоретичної моделі обдарованості досліджено в працях Дж. Рензуллі, П. Торренса, Ф. Монкса (F. Monks), Дж. Кона (J. Cohn), В. Фостера (W. Foster), Дж. Фельдхюзена, Р. Стернберга, К. Хедера (K. Hedder), А. Танненбаума (ATannenbaum) та ін.

Ґрунтовні дослідження з історії визначення обдарованості представлено у творах таких американських учених, як К. Бейнбридж (C. Bainbridge), Дж. Делісл (J R. Delisle), Л. Макгрейл (L McGrail), П. Торренс, Дж. Інсайн (J. Ensign), Б. Парк (В. Parke), С. Рейз ( S. Reis), Дж. Рензулі, Дж. Вайнбреннер (J. Winebrenner) та ін.; а також  у працях вітчизняних  науковців – Є. Аксьонова, О. Бевз, І. Волощук, Н. Теличко та ін.

Проблемам підтримки обдарованих дітей присвячено дисертаційні праці таких українських науковців, як Н. Теличко („Організація навчання обдарованих молодших школярів у США”), Н. Завгородня („Педагогічні умови соціалізації обдарованих учнів у навчально-виховному середовищі загальноосвітнього навчального закладу”), російських науковців: Г. Ульянової, яка досліджувала педагогічну підтримку обдарованих дітей у спеціалізованих навчальних закладах, С. Цвєткової, яка вивчала зміст та методику навчання обдарованих дітей у початковій та неповній середній школі Англії й США та ін. Однак спеціального дослідження, яке було б безпосередньо пов’язане з висвітленням питання соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей у США, в Україні ще не було проведено.

Отже, актуальність, теоретична й практична значущість обраної проблеми, а також відсутність досліджень із проблеми соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей у США зумовили вибір теми дисертаційної праці: „Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей у школах США”.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри педагогіки Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов як складова частина теми „Світові тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном” (державний реєстраційний № 0104U000529). Тему затверджено на засіданні вченої ради Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (протокол №16 від 05.05.2010 р.) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 3 від 21.03.2006 р.).

Об’єкт дослідження – навчання і виховання обдарованих дітей у школах США.

Предмет дослідження – система соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей у школах США.

Мета дослідження – на основі аналізу теорії і практики навчання й виховання обдарованих дітей у США визначити систему соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей, виділити можливі шляхи використання позитивного американського досвіду для вдосконалення роботи з обдарованими дітьми в Україні.

Відповідно до об’єкта, предмета та мети нами визначено основні завдання дослідження:

 1.  Простежити генезу соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей у США та визначити особливості її сучасного етапу.
 2.  Окреслити типологію середніх навчальних закладів США для роботи з обдарованими дітьми.
 3.  Узагальнити особливості системи вияву обдарованих дітей у США.
 4.  Визначити особливості формування цілей та змісту навчання обдарованих дітей у США.
 5.  Розкрити основні напрямки морального та матеріального стимулювання обдарованих дітей у США.
 6.  Здійснити аналіз змісту підтримки педагогів, які працюють з обдарованими учнями в США.

Методологічну основу дослідження становлять положення теорії наукового пізнання, зокрема, про діалектичну єдність теорії і практики, філософські концепції обдарованості, логіко-історичний, феноменоло-гічний та комплексний підходи до наукового дослідження; принципи науковості, історизму, цілісності, соціальної зумовленості, системності, детермінізму.

Теоретичну основу дослідження становлять наукові положення й висновки теорій та концепцій щодо: психологічної теорії творчої особистості та її розвитку (Г. Балл, І. Бех, Д. Богоявленська, Т. Галкіна, В. Моляко, В. Рибалка, В. Семиченко; Дж Као (J. Kao'), Р. Стернберг, Д. Фельдман (D. Feldman), Г. Гарднер); психолого-педагогічної теорії особистості та її розвитку в процесі діяльності (Б. Ананьєв, Л. Виготський, Г. Костюк, С. Максименко, Н. Тализіна, Б. Теплов; Е. Льюїс (Е. Lewis), К. Аблард (К. Ablard), В. Хоффінз (V. Hoffhines), С. Мілз (С. Mills)); розвитку педагогічної творчості вчителя (М. Лещенко, Н. Кузьміна, Н. Кічук, Б. Кобзар, М. Поташник, С. Сисоєва; Р. Фрідмен (R. Friedman), Дж. Делісл, Т. Фішер (T. Fisher)); психологічних основ та структури обдарованості (Дж. Гілфорд, К. Перлет, Б.Ф. Скіннер, К. Тейлор, К.А. Хеллер, Г.С. Холл, Р. Уайт, Л. Венгер, Н. Лейтес, О. Матюшкін, В. Моляко, А. Петровський, К. Платонов, С. Рубінштейн, Т. Сущенко, Г. Чистякова, М. Щербо); виділення сфер та видів обдарованості (Г. Бурменська, Ю. Гільбух, М. Гнатко, О. Дем’янчук, В. Слуцький, В. Степанов; Г. Гарднер, Дж. Гілфорд, С. Стернберг); питань вияву й розвитку обдарованості учнів (І. Аверіна, Г. Айзенк, Ю. Бабанський, В. Горський, В. Крутецький, О. Кульчицька, Н. Садов-ська, Б. Теплов, Є. Щебланова; Дж. Гілфорд, П. Торренс, Дж. Рензуллі, Л. Холінгворт, Дж. Фельдхюзен), питань компаративістики (Л. Вахов-ський, І. Вєтрова, К. Корсак, Н. Пацевко, Л. Пуховська, А. Сбруєва, В. Тадєєв, Н. Теличко, Л. Чухно); питання підтримки обдарованих дітей (А. Вишина, В. Горбунова, О. Музика, Н. Никончук, О. Савченко, Г. Ульянова).

Для реалізації мети роботи та вирішення завдань дослідження було використано комплекс методів: аналіз психолого-педагогічної та історико-педагогічної літератури – для визначення стану дослідження проблеми; періодизація, систематизація, класифікація історичних фактів і процесів, конвент-аналіз документальних джерел та архівних матеріалів, законодавчої та нормативної документації щодо процесу вияву й надання підтримки обдарованим дітям у США для визначення основних положень, які становлять науково-теоретичну базу дослідження; метод порівняльного аналізу різноманітних документальних фактів, педагогічного досвіду роботи в системі надання спеціальної освіти обдарованим учням для визначення шляхів оптимізації педагогічної освіти України.

Джерельну базу дисертаційної праці склали: нормативна документація провідних фахових організацій та спілок у сфері надання соціально-педагогічної підтримки обдарованим учням у США – Національної Організації Обдарованих і Талановитих Дітей (The Natіonal Foundatіon for Gіfted and Creatіve Chіldren), Національної Асоціації Обдарованих Дітей (The Natіonal Assocіatіon for Gіfted Chіldren (NAGC)), Світової Ради Обдарованих і Талановитих Дітей (World Councіl for Gіfted and Talented Chіldren), Асоціації Підтримки Обдарованих та Талановитих Дітей Півдня (Gifted and Talented Southern Supported (GATSS)), розроблені в сучасній американській системі освіти Стандарти щодо підготовки та професійної діяльності педагогів, які працюють із обдарованими дітьми, що були запропоновані такими організаціями загальнонаціонального рівня – Асоціація для обдарованих (The Association for the Gifted (TAG)), Міжнародний Консорціумом молодих учителів, оцінювання та підтримки (the Interstate New Teacher and Assessment and Support Consortium (INTASC)), підрозділ Національної Ради Акредитації освіти вчителів (the National Council for Accreditation for Teacher Education (NCATE)), Рада обдарованих дітей (the Council for Exceptional Children (CEC)), Національна Рада Акредитування освіти вчителів (The National Council of Accreditation of Teacher Education (NCATE)); навчально-методичне забезпечення програм для обдарованих дітей у США; фонди Центру ресурсів інформації у сфері освіти Департаменту Освіти США (Educational Resources Information CentreERIC, US Department of Education), публікації в періодичних виданнях „Обдаровані діти сьогодні” („Gifted Children Today Magazine”), „Розуміючи наших обдарованих дітей” („Understanding Our Gifted Children”), монографії з проблем вияву та підтримки обдарованої молоді, матеріали мережі Інтернет; документи й матеріали фондів Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського, Дніпропетровської обласної наукової бібліотеки, Донецької обласної бібліотеки ім. Н. Крупської, Наукової бібліотеки Донецького національного університету, Наукової бібліотеки Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, вітчизняні періодичні видання „Обдарована Дитина”, „Рідна школа”, „Шлях освіти”, „Директор ліцею, гімназії”, „Директор школи”.

Наукова новизна полягає в тому, що вперше в Україні на основі вивчення та аналізу фундаментальних праць зарубіжних і вітчизняних науковців розкрито генезу соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей у США, структуру, зміст та особливості системи соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей у США; дістали подальшого розвитку наукові уявлення про поняття „обдарованість”, „обдаровані діти”, форми та методи вияву обдарованих дітей, про стратегічні напрями навчання та виховання обдарованих дітей, про підготовку педагогів до роботи з обдарованими дітьми.

У науковий обіг уведено маловідомі матеріали фондів Центру ресурсів інформації у сфері освіти Департаменту Освіти США, що значно розширюють уявлення про історичний розвиток соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей у США та її сучасний стан.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його поло-ження й висновки можуть бути використані в навчанні та вихованні обдарованих дітей, при подальшому дослідженні теорії та практики соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей, при розробці посібників з історії педагогіки, порівняльної педагогіки, у процесі вивчення педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах різного рівня акредитації. За матеріалами дослідження розроблено спецкурс „Розвиток обдарованості школярів” для студентів вищих навчальних закладів та системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Матеріали дослідження можуть бути використані вчителями загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій у роботі з обдарованими учнями, у процесі підготовки майбутніх учителів, соціальних педагогів та соціальних працівників у вишах різного рівня акредитації.

Апробація результатів дослідження здійснювалась на науково-практичних конференціях різного рівня –  Міжнародних Інтернет-конференціях „Соціальна та психолого-педагогічна підтримка обдаро-ваних дітей і студентів” (2010), „Педагогика современного общества: здоровье, духовность, культура” (2010), Всеукраїнській: „Психолого-педагогічний та соціальний супровід дитини дошкільного віку” (Слов’янськ, 2010), регіональних: „Творчий розвиток особистості як основа її духовності” (Донецьк, 2006), „Творча особистість: формування і розвиток” (Донецьк, 2008), на науковому семінарі (Донецьк 2009) „Особливості навчання іноземних мов у  старших класах профільної школи” (Горлівка 2006). Результати дисертаційної роботи обговорювалися на засіданнях кафедри педагогіки Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов. Результати досліджень були використані в процесі підвищення кваліфікації учителів у Донецькому інституті післядипломної педагогічної освіти.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено в 9 одноосібних публікаціях, з них 5 статей – у наукових фахових виданнях.

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків. Список використаних джерел складає 233 найменування (із них 176 іноземною мовою). Робота містить 6 таблиць, 16 додатків на 36 сторінках. Загальний обсяг роботи становить 278 сторінок.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження, джерельну базу; указано на наукову новизну, практичне значення роботи; відображено апробацію результатів дослідження.

У першому розділі „Генеза розвитку соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей у США” простежено генезу соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей у США, охарактеризовано сучасний етап соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей у США та розкрито концепції соціально-педагогічної підтримки в школах для обдарованих дітей у США.

Аналіз наукової літератури дозволив дійти висновку, що історич-ний аспект розвитку соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей став предметом вивчення багатьох американських дослідників (Дж. Рензуллі, Р. Стернберг, П. Торренс та ін.), які вивчали такі аспекти, як поняття обдарованості, її теоретичні моделі, систему вияву тощо. Дослідження довело, що обдарована дитина розвиває свої здібності під впливом певного соціального оточення. Динаміка її розвитку безпосередньо залежить від тієї всебічної підтримки, яку вона буде отримувати.

На підставі аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової літератури  встановлено, що соціально-педагогічна підтримка – це різновид підтримки, спрямований на надання допомоги обдарованим дітям у процесі їхньої соціалізації та навчання.

Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей є безперерв-ним педагогічним чітко організованим процесом соціального виховання з урахуванням специфіки розвитку особистості обдарованої дитини на різних вікових етапах при участі всіх соціальних інститутів.

Метою соціально-педагогічної підтримки  обдарованих дітей є створення умов для становлення обдарованої дитини як особистості, визнання її унікальності, індивідуальності, розкриття та підтримки її актуальних і потенційних можливостей у процесі соціалізації та навчання.

Визначено такі напрями соціально-педагогічної підтримки обдаро-ваних дітей: організація процесу вияву та відбору обдарованих дітей під час навчання в школі; вибір та здійснення спеціальних програм, що відповідають потребам дітей з надзвичайними здібностями; підтримка та стимулювання розвитку здібностей обдарованих дітей; психологічна підтримка обдарованої особистості із соціально-позитивною спрямова-ністю; організація позашкільної діяльності обдарованих дітей; комплекс-на допомога обдарованим дітям та педагогам для створення сприятливих соціально-педагогічних умов в освітніх закладах; забезпечення різних форм оптимізації взаємодії дитини з найближчим оточенням; попере-дження відчуження дитини від соціального середовища; консультування та просвітницька робота з батьками та педагогами щодо вироблення стилю ефективного спілкування з обдарованою дитиною, діагностики обдарованості; попередження негативного ставлення вчителів до обдарованих дітей; культурно-просвітницька робота серед населення з метою забезпечення прийняття дорослими обдарованості дитини, особливостей її поведінки, інтересів; допомога в розв’язанні конфліктів між педагогами та учнями, батьками та дітьми; матеріальне й моральне стимулювання обдарованих дітей та ін.  

Виокремлено такі етапи становлення соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей у США:

І етап (XVIXIX ст.) – характеризується  початком становлення системи навчання обдарованих дітей. Соціально-економічний,  політич-ний та культурний розвиток країни зумовив повільний характер розвитку освіти загалом та освіти для обдарованих дітей зокрема. Але, не зважаючи на це, науковці почали звертати увагу на обдарованих дітей, про що свідчить поява роботи одного з перших англійських дослідників обдарованості Ф. Гальтона „Спадкова Геніальність” („Hereditary Genius”), присвячена проблемі розумових здібностей, що успадковуються наступними генераціями. Роком раніше, у 1868 р., Вільям Торрей Херрес (William Torrey Harris) зробив перші спроби надати спеціальну освіту обдарованим учням шляхом створення відповідних навчальних програм, що відповідають потребам дітей з надзвичайними здібностями. Ці спроби пізніше стали систематичними. Отже, на цьому етапі розвиток соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей забезпечувався суспільством.

ІІ етап (І половина XX ст.) – відзначався започаткуванням цілісної системи вияву обдарованих і талановитих учнів завдяки використанню діагностичних тестів (тести А. Біне та Т. Саймона (1905 р.); упрова-дження Л. Терменом тесту Стенфорда-Біне (1926 р.), терміна „коефіцієнт розумових здібностей” („IQ”);  тести Альфа та Бета та ін.  Складне політичне та економічне становище країни в цей період, її участь у Світовій війні не загальмувало дослідження обдарованості, а навпаки надало поштовх до більш детального вивчення цієї проблеми. У 1901 р.  І. Ворстер (І. Worster) відкрив першу спеціалізовану школу для обдарованих дітей у штаті Массатчусетс. У 1936 р. Л. Холінгворт відкриває „Школу для обдарованих дітей Л. Холінгворт”.

ІІІ етап (друга  половина XX ст.) – характеризується узгодженням на законодавчому рівні нормативної бази щодо вияву та навчання обдарованих дітей. Дослідження цього періоду розвитку соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей підводить нас до висновку, що ХХ століття характеризується численними спробами реформувати американську освіту, включаючи розвиток нових методів навчання. Поява „відкритих класів” 70-х рр., зміна концепції середньої школи та багато інших подій стали одними з визначальних характеристик цього періоду. Так, у 1941 р. школа Гантер упроваджує нову політику „школи-лабораторії” для інтелектуально обдарованих учнів; у 1950 р. Дж. Гілфорд у своїй доповіді розширює вимір інтелекту до багато-аспектного. Посилення уваги суспільства до проблем обдарованих дітей підтверджується заснуванням у 1954 р. Національної асоціації обдаро-ваних дітей, яка мала державну підтримку та освітнього журналу „Обдарована Дитина”.  

ІV етап (кінець XX ст.) – відзначався створенням на державному рівні системи соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей. Визначальною подією визнано доповідь С. Марленда від держдепарта-менту США комітету освіти Конгресу США (1972 р.), у якій репрезентувалося перше офіційне визначення обдарованості. У 1974 р. Відділ обдарованих і талановитих виокремився з-поміж Міністерства освіти та набув офіційного статусу. У 1983 р. опубліковано доповідь „Нація в небезпеці”, що містить ключові позиції щодо політики освіти обдарованих учнів, спрямовану на підвищення навчальних стандартів та забезпечення відповідними програмами обдарованих школярів. У 1988 р.  Конгрес США приймає Закон про освіту обдарованих і талановитих учнів Дж. Джевітса як частину зміни закону про початкову та середню освіту. У 1990 р. засновано Національні дослідні центри обдарованості на базі Університетів Коннектикута, Вірджинії та Йєля. У 1998 р. Національна асоціація обдарованих дітей публікує стандарти, які структурують програми для обдарованих дітей. Таким чином, на цьому етапу впорядковується взаємодія різних соціальних інститутів суспільства щодо підтримки обдарованих дітей.

V етап (початок XXI ст.) – позначено активізацією соціальної підтримки обдарованих дітей, продовженням реформування освіти для обдарованих дітей, урізноманітненням форм та методів співпраці школи, батьків, громадськості, приватних фондів тощо з метою комплексної допомоги обдарованим дітям. У 2002 р. прийнято Закон „Жодної забутої дитини”, спрямований на надання можливості всім учням отримати знання на якісно вищому рівні, хоча науковцями висловлювалася думка, що цей закон не повною мірою відповідає потребам обдарованих учнів (А. Кон, Т. Томпсон та ін.). У 2004 р. була опублікована промова „Ошукана нація: Як школи затримують розвиток найталановитіших учнів Америки”, що засвідчила надзвичайну увагу всього суспільства до проблем підтримки обдарованих дітей. На початку ХХІ ст. поширення набувають різні форми матеріального та морального стимулювання таких дітей (стипендіальні програми державних установ і приватних фондів, система грантів та ін.).

Дослідження генези соціально-педагогічної підтримки засвідчило наявність тенденції розвитку підтримки обдарованих дітей від епізодичних форм такої діяльності, через становлення законодавчої бази, до створення цілісної, упорядкованої системи соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей, що реалізується зусиллями різних соціальних інститутів (державних та громадських).

На підставі аналізу нормативно-методичної документації американських шкіл визначено типологію середніх навчальних закладів США для обдарованих дітей: загальноосвітні школи, у яких діти або навчаються за окремими навчальними програмами в межах звичайного класу, або в окремому класі для обдарованих учнів; „школи-магніти” (magnit schools), які спеціалізуються на окремому виді обдарованості й відповідно до нього надають поглиблену освіту; а також ліцеї та гімназії. Американська практика свідчить, що діти, які отримали спеціалізовану освіту вже на початку навчання, мають більше можливостей розвинути свою обдарованість у школі та продемонструвати свої надзвичайні здібності в майбутньому. За таких умов школи в США можуть бути охарактеризовані як такі, що надають можливість усім обдарованим учням отримати певну індивідуальну освіту.

Аналіз наукового доробку видатних американських учених дозволив дійти висновку про наявність різних моделей обдарованості. Так, модель потенціалу Дж. Рензуллі ґрунтується на виділенні трьох кіл, що взаємоперетинаються та символізують мотивацію, видатні здібності (інтелект) та креативність. На відміну від моделі Дж. Рензуллі, пентагональна теорія Р. Стернберга розглядає обдарованість як сукуп-ність п’яти ознак: досконалості, оригінальності, продуктивності, можливості доведення, цінності.

У другому розділі „Практика соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей” проаналізовано систему вияву обдарованих дітей у США, визначено зміст навчання обдарованих дітей, розкрито основні підходи до морального та матеріального стимулювання обдарованих дітей у США, здійснено аналіз змісту підтримки педагогів, які працюють з обдарованими учнями в Сполучених Штатах Америки.

Доведено, що провідними напрямками соціально-педагогічної підтримки з боку суспільства та освітніх установ є такі, як: система вияву обдарованих дітей під час навчання в школі, розробка відповідно до потреб обдарованих учнів програм навчання та впровадження моральних і матеріальних заохочень. Дослідження американської освітньої практики свідчить, що соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей не зупиняється тільки на підтримці саме обдарованих учнів, але й поширюється на надання підтримки вчителям, які працюють із такими дітьми, батькам. Особлива увага приділяється культурно-просвітницькій роботі серед населення з метою формування відповідного ставлення до обдарованих дітей (телевізійні шоу, спеціалізовані Інтернет-портали тощо).

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури виділено структурні компоненти системи відбору обдарованих учнів у школах США. Хоча соціально-педагогічна підтримка найбільше спостерігається на останньому етапі, доцільно розглянути три перших, оскільки вони є невід’ємною частиною системи відбору обдарованих учнів: 1) пошук учнів та вияв ознак їхньої обдарованості й талановитості шляхом: а) використання комплексного підходу до вияву обдарованості як загальноінтелектуальної, так і творчої, а також спеціальних видів обдарованості особистості, що є доволі перспективним нововведенням; б) упровадження різноманітних методик попереднього відбору дітей; в) безперервне спостереження за їхніми успіхами, починаючи з початку навчання в групі; 2) процес вибору відповідного оцінювання з урахуванням  напрямку обдарованості та  навчальної програми. При визначенні рівня обдарованості прийнято оцінювати три параметри: мотивацію, інтелект, креативність. Оцінювання містить як кількісні засоби, такі, як досягнення, схильність та тести інтелекту, так і якісні, наприклад, портфоліо, інтерв’ю та спостереження. Існує кілька видів тестів для вияву обдарованості учнів: тести інтелекту, тести креативності, тести досягнень; 3) процедура розвитку та ідентифікації, що гарантує рівний підхід, відповідає вимогам держави, забезпечує рівний доступ усіх учасників відбору. Загалом, процедура ідентифікації містить три етапи: номінація, відсіювання,  відбір; 4) пошук відповідної підтримки з метою підібрати оптимальну підтримку кожному обдарованому учню індивідуально, ураховуючи його особистісні характеристики. У школі визначається стадія планування навчальної програми, яка найповніше відповідає здібностям учня.

У ході дослідження встановлено, що в зміст навчання обдарованих дітей зумовлено програмами, що забезпечують освіту впродовж усього навчання в школі. На сучасному етапі у США реалізуються різні проекти та ініціативи (Державні школи Вашингтону для XXI століття, Коаліція обов’язкових шкіл Теодора Сафзера, програма розвитку шкіл Джеймса Коумера та ін.). Навчальна програма для обдарованих дітей у США розробляється спеціальним комітетом при навчальному закладі і спрямована на розвиток творчого мислення учнів, їхньої спроможності  вирішувати проблеми, здатності досліджувати, на формування й закріплення  навичок самостійної роботи.

Існують різні стратегії навчання обдарованих дітей, що були виділені деякими дослідниками (К. Вестберг, Ф. Арчамболт, С. Добінз, Т. Салвін): прискорення, збагачення, міждисциплінарне навчання, хобі, „стискання”, метод Монтессорі, самостійний вибір учнем швидкості навчання („self-pacing”), програми CTY та CTYI), змішані класи для обдарованих („Congregated Gifted Classes”).

У США створено діючу фундаментальну систему  морального й матеріального стимулювання інтелектуально, творчо та академічно обдарованих учнів. Так, до соціального (морального) стимулювання можна віднести Президентську кампанію для обдарованих школярів, проведення предметних олімпіад як на рівні шкіл або штатів, так і на державному рівні (Математична олімпіада США (United States of America Mathematics Olympiad)), проведення різноманітних конкурсів для талано-витих дітей, які мають творчу обдарованість („Пошук зірок”, „американ-ська модель”, „Найталановитіші діти Америки”, „Клівлендський міжнародний конкурс піаністів”, „Королі танцполу”  та ін.).

Питання матеріального стимулювання розв’язується завдяки таким соціальним інституціям, як приватний благодійний фонд „Відкрите суспільство” (заснований Джорджем Соросом (J. Soros)), фонд Генрі Джексона (H. Jackson), стипендія інституту Девідсона для талановитих дітей, нагорода Ніколаса Гріна, програма для молодих науковців фонду Джека Кента Кука, стипендія Кароліни Д. Бредлі, стипендія Інвент Тімз,  винагорода фундації Колумба, „літературні листи”, національне географічне змагання, національний ораторський конкурс, національний конкурс правопису тощо.    

Розкрито систему підготовки педагогів для роботи з обдарованими учнями, зокрема через діяльність громадських фондів (Фонд Г. Пассова, Фонд Мері Тикер та ін.), „тренувальних корпусів” програми „Вчитель учителю” та ін. На основі аналізу наукових джерел виявлено, що в США вимоги до навчання вчителів для роботи з обдарованими учнями визначені як на рівні штату, так і на місцевому рівні.

Проведене дослідження дає підстави для таких висновків:

1. У дисертації на основі  використання широкого кола джерел, аналізу наукової вітчизняної та зарубіжної літератури визначено сутність поняття „соціально-педагогічна підтримка” як різновиду підтримки, спрямованої на надання допомоги обдарованим дітям у процесі їхньої соціалізації та навчання. Метою соціально-педагогічної підтримки  обдарованих дітей є створення умов для становлення обдарованої дитини як особистості, визнання її унікальності, індивідуальності, розкриття та підтримки її актуальних і потенційних можливостей у процесі соціалізації та навчання.

Визначено такі напрями соціально-педагогічної підтримки обдаро-ваних дітей: організація процесу вияву та відбору обдарованих дітей під час навчання в школі; вибір та здійснення спеціальних програм, що відповідають потребам дітей із надзвичайними здібностями; підтримка та стимулювання розвитку здібностей обдарованих дітей; психологічна підтримка обдарованої особистості із соціально-позитивною спрямова-ністю; організація позашкільної діяльності обдарованих дітей; комплекс-на допомога обдарованим дітям та педагогам для створення сприятливих соціально-педагогічних умов в освітніх закладах; забезпечення різних форм оптимізації взаємодії дитини з найближчим оточенням; попере-дження відчуження дитини від соціального середовища; консультування та просвітницька робота з батьками та педагогами щодо вироблення стилю ефективного спілкування з обдарованою дитиною, діагностики обдарованості; попередження негативного ставлення вчителів до обдарованих дітей; культурно-просвітницька робота серед населення з метою забезпечення прийняття дорослими обдарованості дитини, особливостей її поведінки, інтересів; допомога в розв’язанні конфліктів між педагогами й учнями, батьками та дітьми; матеріальне й моральне стимулювання обдарованих дітей та ін.  

2. Простежено генезу соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей. Доведено, що процес становлення теорії обдарованості дітей має тривалу історію. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей у США бере свій початок ще з XIX ст. На межі XX ст. розвиток педагогічної науки зумовив розуміння необхідності спеціальної освіти для обдарованих дітей. Сфера досліджень феномену обдарованості продовжувала еволюціонувати головним чином у відповідь на соціально-економічні потреби країни, що постійно змінювались. Усе це сприяло збільшенню й урізноманітненню спеціалізованих програм, що пропонувались для обдарованих дітей. Аналіз динаміки розвитку педагогічної теорії і практики навчання та виховання обдарованих дітей у США уможливив виділення основних етапів означеного процесу: XVIXIX ст.; перша половина ХХ ст., друга половина ХХ ст., кінець ХХ ст., початок ХХІ ст. Дослідження генези соціально-педагогічної підтримки засвідчило наявність тенденції розвитку системи підтримки обдарованих дітей від епізодичних форм такої діяльності, через становлення законодавчої бази, до створення цілісної, упорядкованої системи соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей, що реалізується зусиллями різних державних та громадських соціальних інститутів.  

Аналіз наукової літератури, статей у провідних американських виданнях свідчить про те, що американськими вченими було проведено численні дослідження у сфері обдарованості та таланту (Г. Віпл, Ч. Спірмен, Л. Термен, Гілфорд, Л. Холінгворт, П. Віті, Дж. Рензуллі, С. Мареленд, В. Вард та ін.), які сьогодні становлять підґрунтя для дослідження проблем обдарованості в усьому світі. Доведено наявність різних моделей обдарованості (модель потенціалу Дж. Рензуллі, пентагональна теорія Р. Стернберга та ін.).

3. Визначено мережу шкіл для обдарованих дітей та зазначено, що існує навчання обдарованих дітей у межах звичайного класу загальноосвітньої школи, але за індивідуальними програмами; навчання в загальноосвітній школ, зі спеціалізваними класами для обдарованих дітей; навчання в спеціалізованій школі для обдарованих дітей. Загальним в усіх цих концепціях є те, що обдарованим учням надають можливість отримати певну індивідуальну освіту за спеціальним навчальним планом незалежно від типу школи або класу. У США обдаровані учні отримують освіту, навчаючись або серед дітей із середнім рівнем здібностей (у межах звичайного класу загальноосвітньої школи), або у спеціалізованих класах/школах серед дітей зі схожим рівнем здібностей. Державна підтримка шкіл для обдарованих дітей виявляється в наданні численних грантів, що суттєво активізує розвиток сфери освіти для обдарованих дітей.

4. Система вияву обдарованих дітей у США становить багаторівневу систему, яка містить: загальний пошук учнів та вияв ознак їхньої обдарованості й талановитості; процес підбору відповідного  оцінювання; процедуру розвитку та ідентифікації; підбір відповідної підтримки. Виділено структурні компоненти системи відбору обдарованих дітей: номінація, відсіювання та відбір.

5. Визначено, що навчальні програми для обдарованих дітей у США розробляються спеціальним комітетом при навчальному закладі. Означені програми націлені на розвиток навичок самостійної роботи, стимулюють появу нових ідей, розвивають творче мислення учнів, їхню здібність до вирішення проблем, здатність досліджувати. При цьому програми обов’язково враховують індивідуальні вікові особливості, потреби певної категорії учнів, оскільки учні різняться стилем навчальної діяльності, рівнем розвитку деяких умінь та навичок, а також різними сферами своїх інтересів.  

6. Одним із пріоритетів соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей у США є створення системи матеріального та морального стимулювання, що включає на державному рівні спеціальні програми, метою яких є стимулювання обдарованих дітей упродовж усього навчання (починаючи зі школи до ВНЗ). Домінування матеріальних заохочень над моральними зумовлено особливістю менталітету американського суспільства.

7. Дослідження змісту підтримки педагогів, які працюють із обдарованими учнями, засвідчило, що робота педагога з обдарованими учнями є складним довготривалим процесом, який вимагає від учителів особистісного зростання, ґрунтовних знань у галузі психології обдарованих дітей, що постійно поновлюються, майстерності та педагогічної гнучкості, уміння адаптуватись до нових умов навчання.

Аналіз системи соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей у США дозволив дійти висновку про можливість використання позитивного американського досвіду для вдосконалення роботи з обдарованими дітьми в Україні:  застосування шкал обов’язкових вимог з метою вдосконалення системи вияву рівня обдарованості в учнів загальноосвітніх шкіл, що дозволить зменшити відсоток помилок у вияві обдарованих дітей і забезпечити їм відповідну освіту й підтримку;  активне залучення батьків до вияву обдарованості їхніх дітей, створення системи педагогічної просвіти батьків з проблем обдарованості;  створення (впровадження) системи атестацій освітян, які працюють з обдарованими учнями, що стимулюватиме їхню творчу активність та підвищення якості педагогічної освіти;  включення таких навчальних дисциплін, як „Психологія обдарованості”, „Особливості навчання й виховання обдарованих дітей”, „Діагностика обдарованих дітей” до системи профільної підготовки вчителів.

Проведене  дослідження не претендує на вичерпне висвітлення питань соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей. Перспективи подальшої роботи ми вбачаємо у необхідності диференціації обдарованих дітей за віковими ознаками; в аналізі підтримки обдаро-ваних дітей з обмеженими можливостями; у дослідженні підготовки керівників шкіл до організації роботи з обдарованими дітьми; у вивченні дистанційної освіти для обдарованих дітей у США.

Основні наукові результати дослідження викладено в таких публікаціях:

 1.  Бабенко І. Є. Проблема виховання та навчання обдарованих дітей в періодичному друку США (останнє десятиліття XX ст. – поч. ХХІ ст.) / І. Є. Бабенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Сущенко Т. І. (відп. ред.) та ін. – К. – Запоріжжя, 2005. – Вип. 34 – C. 343 – 347.
 2.  Бабенко І. Є. Суспільні організації, їх роль у підтримці обдарованих дітей / І. Є. Бабенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Сущенко Т. І. (відп. ред. ) та ін. – К. – Запоріжжя, 2005. – Вип.. 36 – С. 362 – 366.
 3.  Бабенко І. Є. Історичні віхи розвитку процесу соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей в США / І. Є. Бабенко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. – Вип. 1 / редкол. : Савченко В. І. (відп. ред.) та ін.  – Слов'янськ : СДПУ,  2010. – С. 135 – 146.
 4.  Бабенко І. Є. Тестування як один із кількісних засобів оцінювання обдарованих дітей в США  / І. Є. Бабенко  // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. Спецвип. 4 / заг. ред. проф. В. І. Сипченко. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – C. 15 – 21.
 5.  Бабенко І. Є. Система пошуку та відбору обдарованих дітей в США / І. Є. Бабенко  // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр.- Спецвип. 3 / заг. ред. проф. В. І. Сипченко. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – C. 15 – 21.
 6.  Бабенко І. Є. Спеціалізовані школи для обдарованих учнів в США / І. Є. Бабенко // Проблеми управління освітою і навчальними закладами : Зб. наук. пр.. / редкол. : Алфімов В. М. (відп. ред.) та ін. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – С. 12 – 16. 
 7.  Бабенко І. Є. Історія визначення „обдарованості” та „таланту” в дослідженнях американських вчених / І. Є. Бабенко // Творча особистість: формування і розвиток : зб. наук. пр. за матеріалами регіон. конф. / редкол. : Шевченко Г. П. (відп. ред.) та ін. – Луганськ – Донецьк, 2008. – С. 23 – 28.
 8.  Babenko I. Developing a gifted identification procedure in the USA/  І. Babenko // Соціальна та психолого-педагогічна підтримка обдарованих дітей і студентів : зб. наук. пр. / під ред. Бочарової О. А. – Краків : Краків. Акад. ім. Анджея Фрича Моджевського, 2010. – P. 78 – 83.
 9.  Бабенко І. Є. Спеціальна освіта для обдарованих учнів США / І. Є. Бабенко // Творчий розвиток особистості на основі її духовності : зб. наук. пр. за матеріалами регіон. конф. / редкол. Шевченко Г. П. (відп. ред. ) та ін. – Луганськ – Донецьк, 2006. – С. 28 – 32.

Бабенко І. Є. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей у школах США. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011.

Дисертацію присвячено дослідженню проблеми соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей у США.

У роботі визначено генезу соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей у США та особливості її сучасного етапу.

На підставі аналізу наукової літератури розкрито теоретичні підходи до поняття „обдарованість”, „обдарована дитина”, моделі обдарованості; окреслено типологію шкіл для обдарованих дітей у США, зміст навчання обдарованих дітей. Проаналізовано сутність та зміст системи соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей у школах США, форми та методи пошуку й відбору обдарованих дітей у США. Охарактеризовано основні напрямки морального та матеріального стимулювання обдарованих дітей у США. Розкрито зміст й форми підготовки педагогів до роботи з обдарованими учнями. Окреслено перспективи використання позитивного американського досвіду в роботі з обдарованими дітьми в Україні.

Ключові слова: обдарованість, талант, обдаровані діти, моделі обдарованості, соціально-педагогічна підтримка, концепції шкіл для обдарованих дітей, моральне та матеріальне стимулювання, підготовка педагогів.

 

Бабенко И. Е. Социально-педагогическая поддержка одаренных детей в школах США. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики. – Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. -  Луганск, 2011.

Диссертация посвящена исследованию системы социально-педагогической поддержки одаренных детей в школах США.

В диссертации исследован генезис социально-педагогической поддержки одаренных детей. Доказано, что процесс становления теории одаренности детей имеет длительную историю.

Анализ динамики развития педагогической теории и практики обучения и воспитания одаренных детей в США позволил выделить такие этапы отмеченного процесса: XVI – XIX ст.; первая половина ХХ ст., вторая половина ХХ ст., конец ХХ ст., начало ХХІ ст.

Исследование генезиса социально-педагогической поддержки засвидетельствовало наличие тенденции развития системы поддержки одаренных детей от эпизодических форм такой деятельности, через становление законодательной базы, к созданию целостной, упорядоченной системы социально-педагогической поддержки одаренных детей, которая реализуется усилиями разных государственных и общественных социальных институтов.  

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что американскими учеными были проведены многочисленные исследования в сфере одаренности, которые сегодня составляют основу для исследования проблем одаренности во всем мире. Доказано наличие разных моделей одаренности (модель потенциала Дж.  Рензулли, пентагональная теория Р. Стернберга и др.).

Выделены основные типы школ для одаренных детей, общим для которых является то, что одаренным ученикам предоставляют возможность получить индивидуальное образование по специальным учебным планам независимо от типа школы или класса. Государственная поддержка школ для одаренных детей проявляется в предоставлении многочисленных грантов, что существенно активизирует развитие сферы образования для одаренных детей.

Система выявления одаренных детей в США представляет собой многоуровневую систему, которая содержит: общий поиск учеников и выявление признаков их одаренности и талантливости; процесс подбора соответствующего  оценивания; процедуру развития и идентификации; подбор соответствующей поддержки. Выделены структурные компо-ненты системы отбора одаренных детей: номинация, отсеивание и отбор.

Определено, что учебные программы для одаренных детей в США разрабатываются специальным комитетом при учебном заведении и нацелены на развитие навыков самостоятельной работы, развивают творческое мышление учеников, исследовательские способности

При этом программы обязательно учитывают индивидуальные возрастные особенности, потребности определенной категории учеников, особенности стиля учебной деятельности.

Одним из приоритетов социально-педагогической поддержки одаренных детей у США является создание системы материального и морального стимулирования, включающая на государственном уровне специальные программы, целью которых является стимулирование одаренных детей в течение всего обучения (начиная со школы и до вуза) Доминирование материальных поощрений над моральными предопределено особенностью менталитета американского общества.

Раскрыты особенности содержания и формы поддержки педагогов, работающих с одаренными детьми.

Анализ системы социально педагогической поддержки одаренных детей в США позволил прийти к выводу о возможности использования позитивного американского опыта для совершенствования работы с одаренными детьми в Украине: использование шкал обязательных требований с целью совершенствования системы выявления уровня одаренности у учеников общеобразовательных школ; активное привлечение родителей к выявлению одаренности их детей, создание системы педагогического просвещения родителей по проблемам одаренности; создание (внедрение) системы аттестации педагогов, работающих с одаренными учениками; включение таких учебных дисциплин как „Психология одаренности”, „Особенности обучения и воспитания одаренных детей”, „Диагностика одаренных детей”  в систему профильной подготовки учителей.

Ключевые слова: одаренность, талант, одаренные дети, модели одаренности, социально-педагогическая поддержка, концепции школ для одаренных детей, моральное и материальное стимулирование, подготовка педагогов.

Babenko I.E. Socio-pedagogical support of gifted children at the USA schools.Manuscript.

Dissertation for receiving the candidate of pedagogical science degree on specialty 13.00.01 – general pedagogic and history of pedagogic. – Luhansk Taras Shevchenko National University, Luhansk 2011.

The dissertation is devoted to the research of the problem of socio-pedagogical support of gifted children in the USA.

The paper determines the genesis of the system of socio-pedagogical support of gifted children in the USA and the features of its modern condition.

On the basic of the analysis of scientific literature the theoretical approaches to the meanings as „giftedness”, „gifted child”, the models of giftedness are disclosed; the typology of schools for gifted children in the USA and the content of the education for gifted children is defined. The essence and the content of the system of socio-pedagogical support of gifted children at the USA schools and the forms and the methods of identification of gifted children in the USA are analyzed. The main directions of moral and material stimulations of gifted children in the USA are characterized. The content and the forms of training of teachers for the work with gifted students are disclosed. The opportunities of the usage of  American positive experience in the work with gifted children in Ukraine are disclosed.

Key words: socio-pedagogical support, giftedness, talent, gifted children, models of giftedness, the schools’ conceptions for gifted children, gifted identification system, contest of education for gifted children, moral stimuli and material incentives, teachers trainings      


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78257. Периоды детского возраста 91 KB
  Ребенок - это не взрослый в миниатюре, его организм обладает своеобразными анатомо-физиологическими, биохимическими и иммунологическими особенностями, претерпевающими характерные возрастные изменения в течение всего периода детства. Для дифференцированного подхода к ребенку все детство разделено на периоды.
78258. Естественное вскармливание 128 KB
  Рациональное питание отвечающее физиологическим потребностям растущего организма обеспечивает гармоничное развитие ребенка повышает его иммунитет выносливость при воздействии неблагоприятных факторов. Для обеспечения ребенка рациональным питанием в его рацион должны входить все основные пищевые вещества: белки жиры углеводы витамины минеральные вещества и вода в необходимом количестве и правильном соотношении. Органы пищеварения ребенка характеризуются незавершенностью морфологического строения и функционального состояния.
78259. Смешанное и искусственное вскармливание 197.5 KB
  Эти затруднения могут происходить как со стороны матери так и со стороны ребенка. Существуют абсолютные и относительные противопоказания к кормлению ребенка грудью. Установлено что ВИЧинфицированная женщина с вероятностью 15 заражает ребенка через грудное молоко поэтому в Российской Федерации ребенка рожденного от ВИЧинфицированной матери рекомендуется кормить адаптированными молочными смесями. Не должны кормить ребенка матери страдающие алкогольной и наркотической зависимостью.
78260. Дистрофии у детей 123 KB
  Строится с учетом происхождения типа степени тяжести и этиологии заболевания: По времени возникновения: врожденные дистрофии пренатальные приобретенные дистрофии постнатальные смешанного происхождения. В зависимости от соотношения массы и длины тела то есть по типу: гипотрофия 123 степени паратрофия. Выделяют 3 степени тяжести гипотрофии: 1 степень легкая 2 степень среднетяжелая 3 степень тяжелая. Клиническим выражением степени нарушений при дистрофии является состояние аппетита.
78261. Энзимопатии у детей 122.5 KB
  Это наследственная болезнь обмена тирозина характеризующаяся развитием дистрофии цирроза печени рахитоподобным изменением костей и поражением почечных канальцев. Острый тирозиноз развивается в первые дни жизни ребенка и проявляется рвотой поносом задержкой физического развития увеличением размеров печени и селезенки дыхательной недостаточностью. Кожные покровы постепенно приобретают желтушный оттенок развивается цирроз печени. Особенно тяжело повреждаются клетки центральной нервной системы печени почек развивается помутнение...
78262. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного 128 KB
  Гемолитическая болезнь плода и новорожденного это изоиммунная гемолитическая анемия возникающая в случае несовместимости крови матери и плода по эритроцитарным антигенам когда антигеном являются эритроциты плода а антитела вырабатываются в организме матери. Чаще всего это заболевание развивается при несовместимости крови матери и плода по резусантигену и встречается с частотой 1 случай на 200250 родов. Несовместимость по антигенам АВ0 приводящая к гемолитической болезни обычно развивается при группе крови матери I и группе крови...
78263. Перинатальное поражение центральной нервной системы 132 KB
  Среди причин перинатальных поражений мозга ведущее место занимает внутриутробная и интранатальная гипоксия плода. После отхождения околоплодных вод плод испытывает неравномерное давление которое приводит к расстройствам микроциркуляции в предлежащей части и к механическому повреждению тканей мозга плода в родах. Непосредственной причиной возникновения родовой травмы головного мозга является несоответствие размеров костного таза матери и головы плода. Родовая травма головного мозга и гипоксия патогенетически связаны друг с другом и обычно они...
78264. Рахит у детей 138 KB
  Главное значение в этиологии заболевания имеет недостаточное поступление в организм ребенка витаминов группы D а также группы B B1 B2 B6 аскорбиновой кислоты витамина солей кальция фосфора магния и других микроэлементов белка и отдельных аминокислот в периоды внутриутробного и постнатального развития. Эндогенным фоном предрасполагающим к рахиту является свойственная растущему организму высокая скорость перемоделирования и роста скелета особенно в 1ый год жизни и обусловленная этими процессами большая потребность в солях...
78265. Аномалии конституции. Спазмофилия. Гипервитаминоз D у детей 137 KB
  Наличие у ребенка определенного типа диатеза еще не означает что он обречен на ту или иную патологию к которой он предрасположен потому что именно у детей по мере созревания физиологических барьеров а также профилактических мероприятий давление наследственных факторов может ослабнуть. Аллергическое поражение кожи у детей первых 3х месяцев жизни раньше рассматривали как экссудативнокатаральный диатез. Этот диатез встречается у 50 детей первых 2х лет жизни. ткани этих детей повышенно гидрофильны и одновременно гидролабильны.