66429

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ

Автореферат

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Формування відкритої економіки, членство України в СОТ супроводжується не тільки позитивними, але і негативними явищами, серед яких слід відзначати жорсткі конкурентні умови, особливо для країн із застарілою технологією та виробництвом екологічно неякісної продукції.

Украинкский

2014-08-21

474.5 KB

0 чел.

24

PAGE   \* MERGEFORMAT 21


Країни СНД, Пі
вденна Америка

Країни третього світу (Азія, Африка)

131 − Зімбабве,

132 − Бурунді,

133 −  Чад

89 − Україна

Країни ОЕСР,

ЄС-15, азіатські «тигри»

Країни Східної Європи, ЄС-12

34-65

1 − США,
2 − Швейц
арія,
3 − Д
анія

51 − Польща,

58 – Росія

66-98

1-33

99-133

Кількісні значення індексу глобальної 

конкурентоспроможності

Зовнішнє середовище

Критеріальний рівень

Ціна

Екологічні показники

Конкурентоспроможність промислової продукції з урахуванням екологічної складової

Методичний рівень

 •  екосистемний підхід до управління природокористуванням;
 •  підхід «забруднювач сплачує»;
 •  пріоритетність запобіжних заходів;
 •  збалансований розвиток економічної, соціальної та екологічної складових життєдіяльності суспільства

Сталого розвитку

 •  моделювання  поступової зміни економіко-екологіч-них властивостей системи;
 •  наявність якісних функціональних залежностей;
 •  нечітка формалі-зація критеріїв оцінки та порівнянь

Нечіткої логіки

 •  задоволення попиту споживачів тільки через виробництво корисної та безпечної для суспільства продукції;
 •  орієнтація на споживача;
 •  попередження негативних наслідків виробництва

Соціально-етичного маркетингу

 •  орієнтація на задоволення потреб споживача;
 •  постійне вдосконалення якості продукції

Управління якістю

продукції

 •  прогноз позитивних і негативних наслідків діяльності підприємства, зміна цілей;
 •  орієнтація на соціальні цілі

Управління на основі прогнозу й екстреного

реагування

 •  виявлення резервів збіль-шення прибутку підприємства;
 •  дослідження впливу екологіч-них чинників на економічні резу-льтати діяльності підприємства

Економічного

аналізу

Рівень

механізмів

Теоретичний рівень

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

ТЕОРІЯ

РОЗВИТКУ

ТЕОРІЯ МАРКЕТИНГУ

ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ

Технічні показники

Методи оцінки конкурентоспроможності промислової продукції з урахуванням екологічної складової

Інструменти

Методи

Мета, завдання

Критерії ефективності

Комерційні показники

Теорії

Принципи

Механізм управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової

Механізм екологізації продукції та її виробництва

Механізм управління конкурентоспроможністю продукції

Оцінка інтегрального показника конкурентоспроможності продукції з урахуванням екологічних складових

EMBED Equation.3

Абсолютна зміна інтегрального показника конкурентоспроможності продукції за рахунок збільшення рівня екологічності

EMBED Equation.3

1.3.

1 етап

1.3.

Оцінка показника конкурентоспроможності продукції за складовими: якості, комерційності та екологічності

EMBED Equation.3

цінка показника конкурентоспроможності ціни продукції

EMBED Equation.3

Відносна зміна інтегрального показника конкурентоспроможності продукції за рахунок збільшення рівня екологічності

EMBED Equation.3

1.2.

3.1.1.

1.2.

1.2.

Відсоток зміни інтегрального показника конкурентоспроможності продукції за рахунок збільшення рівня  екологічності

 EMBED Equation.3

Оцінка інтегрального показника конкурентоспроможності продукції з урахуванням екологічних складових після одержання додаткових екологічних переваг

EMBED Equation.3  

3 етап

Коефіцієнт запасу конкурентоспроможності продукції

EMBED Equation.3  

2.3.

2 етап

Оцінка показника конкурентоспроможності продукції за складовими: якості, комерційності та екологічності після одержання додаткових екологічних переваг

EMBED Equation.3

Оцінка показника конкурентоспроможності ціни продукції  з урахуванням додаткових екологічних витрат

EMBED Equation.3  

Запас конкурентоспроможності продукції

EMBED Equation.3

Потенціал можливого збільшення ціни

EMBED Equation.3

2.1.

2.2.

2.1.

Рис. 3. Схема оцінки конкурентоспроможності

промислової продукції з урахуванням екологічної складової

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

Показники конкурентоспроможності продукції*

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ

БУРУК Ганна Пилипівна

УДК 338.24:658:504

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ

ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ

Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління
підприємствами (за видами

економічної діяльно
сті)

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Донецьк – 2011

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Інституті економіки промисловості НАН України (м. Донецьк).

Науковий керівник  –  доктор економічних наук, професор

Александров Іван Олександрович,

Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк), завідувач сектору економіко-екологічних досліджень відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу.

Офіційні опоненти:             доктор економічних наук, професор

Шегда Анатолій Васильович,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

професор кафедри теоретичної та прикладної економіки;

кандидат економічних наук, доцент

Попова Ольга Юріївна,

Донецький національний технічний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, професор кафедри економіки підприємства.

Захист відбудеться «27» жовтня об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 Інституту економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.

Автореферат розісланий «26» вересня 2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради   Л.М. Кузьменко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Формування відкритої економіки, членство України в СОТ супроводжується не тільки позитивними, але і негативними явищами, серед яких слід відзначати жорсткі конкурентні умови, особливо для країн із застарілою технологією та виробництвом екологічно неякісної продукції. Так, у 2010 р. Україна серед 134 країн світу за індексом конкурентоспроможності посідала 89 місце. Разом із негативними наслідками підвищення відкритості економіки країни позитивним є можливість розширення ринку збуту продукції за умов забезпечення її високої екологічної якості та конкурентоспроможності, що має бути результатом упровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Високе техногенне навантаження на навколишнє природне середовище та значна ресурсоємність основних галузей промислового комплексу України значно знижують їх конкурентоспроможність і зумовлюють необхідність продовження досліджень проблеми управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової для залучення нових сегментів ринку вітчизняними товаровиробниками.

Дослідженню завдань підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання присвячено наукові праці зарубіжних і вітчизняних учених: введенню категорії «вільна конкуренція», обґрунтуванню відповідних економічних законів, розробці методів та інструментів створення конкурентних переваг − Е. Бем-Баверка, Ф. Візера, Ф. Еджворта, К. Маркса, А. Маршалла, К. Менгера, Дж. Мілля, В. Нордхауса, М. Портера, Д. Рікардо, Дж. Робінсона, П. Самуельсона, А. Сміта, Ф. Хайєка, Е. Чемберлена, Й. Шумпетера; забезпеченню конкурентоспроможності продукції та підприємств − О. Амоші, І. Ансоффа, А. Вайсмана, А. Воронкової, О. Горбашко, М. Долинської, С. Ілляшенка, Р. Каплана, Ф. Котлера, Ж. Ламбена, М. Лепи, Р. Лепи, Д. Нортона, В. Осипова, Г. Скударя, А. Стрікленда, А. Томпсона, Х. Фасхієва, А. Шегди; вирішенню екологічних проблем діяльності підприємств як основи забезпечення конкурентоспроможності продукції − І. Александрова, Б. Буркинського, О. Веклич, Н. Пахомова, О. Половяна, О. Попової, К. Ріхтера, А. Садєкова, С. Харічкова. Проте кількісне вимірювання залежності рівня конкурентоспроможності від екологічної якості та механізми управління конкурентоспроможністю продукції висвітлені недостатньо й потребують подальших досліджень.

Необхідність теоретичного обґрунтування та методичного забезпечення оцінювання й регулювання конкурентоспроможності промислової продукції з урахуванням екологічної складової обумовила актуальність теми дисертаційної роботи, її мету і завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно з планами науково-дослідних робіт Інституту економіки промисловості НАН України в рамках тем: «Розвиток механізму фінансового регулювання виробничого потенціалу» (номер держреєстрації 0104U003429, 2004-2007 рр.) − проаналізовано напрями застосування функцій екологічно спрямованого управління у промисловому секторі та нормативно-законодавчого підґрунтя його формування в Україні; «Фінансово-економічний механізм регулювання розвитку промислового виробництва» (номер держреєстрації 0107U009796, 2007-2010 рр.) – узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід використання методів кількісної оцінки конкурентоспроможності промислової продукції; «Управління розвитком промисловості в умовах системних дисбалансів» (номер держреєстрації 0110U000380, 2010-2013 рр.) – досліджено існуючі підходи до формування складних економіко-екологічних систем, що стало основою для розробки концепції управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової; Донецького національного університету «Методологія та практика прийняття управлінських рішень в менеджменті» (номер держреєстрації 0107U001776, 2007-2010 рр.) – встановлено напрями вдосконалення екологічного менеджменту та розроблено механізм екологізації продукції на підприємстві.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розвиток теоретичних положень і розробка методичних та практичних рекомендацій щодо ефективного управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової.

Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання:

досліджено теоретичні основи, етапи розвитку конкуренції та вдосконалення засобів забезпечення конкурентоспроможності;

проаналізовано еволюцію становлення механізму управління конкурентоспроможністю промислової продукції;

удосконалено концепцію управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової;

обґрунтовано механізм ефективного управління конкурентоспроможністю продукції; 

запропоновано механізм екологізації продукції та її виробництва;  

визначено недоліки існуючих методів оцінки конкурентоспроможності продукції та встановлено підходи до їх удосконалення;

запропоновано науково-методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності промислової продукції з урахуванням екологічної складової, який визначає сумарний ефект від споживання за життєвий цикл продукції і співвідношення витрат на її створення і споживання;

розроблено метод кількісної оцінки конкурентоспроможності промислової продукції з урахуванням екологічної складової із застосуванням положень теорії нечіткої логіки;

запропоновано методичні рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності промислової продукції з урахуванням екологічної складової та оцінено її економічну ефективність.

Об’єктом дослідження є процеси управління конкурентоспроможністю промислової продукції.

Предмет дослідження – організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю продукції промислових підприємств з урахуванням екологічної складової.

Методи дослідження. Теоретичним і методологічним підґрунтям дисертаційної роботи є класичні положення економічної теорії, теорій розвитку, економіки та управління підприємствами, маркетингу, фундаментальні праці вітчизняних та зарубіжних учених з питань конкуренції та конкурентоспроможності. Інформаційну базу дисертації становлять нормативно-правові акти України, дані Державного комітету статистики України, матеріали авторського спостереження та первинної звітності промислових підприємств.

У дисертаційній роботи використано загальнонаукові методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції – для формування теоретичних основ і принципів управління конкурентоспроможністю промислової продукції; системний та маркетинговий підходи – при розробці механізму управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової; економіко-математичного моделювання (аналізу безмежно малих величин, методи нечіткої логіки) − при кількісному оцінюванні конкурентоспроможності промислової продукції з урахуванням впливу екологічної складової; метод парних порівнянь та логіки − при обробленні експертної інформації та обґрунтуванні достовірності вагомих коефіцієнтів показників конкурентоспроможності продукції; індексного аналізу – при оцінці ефективності управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні й уточненні концепції та розробці механізму управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової.

Основні наукові результати, що мають наукову новизну, полягають у такому:

уперше: 

запропоновано науково-методичний підхід до кількісної оцінки конкурентоспроможності промислової продукції з урахуванням екологічної складової, заснований на встановленні інтегрованого показника відповідно до принципів визначення корисного ефекту життєвого циклу продукції, що становить інформаційну основу механізму управління конкурентоспроможністю;

удосконалено:

концепцію управління конкурентоспроможністю продукції з урахуванням екологічної складової,яку спрямовано на підвищення конкурентоспроможності продукції з урахуванням визначених переваг та недоліків. Відмінність концепції від існуючих полягає у рекомендаціях щодо своєчасного виявлення можливих потреб споживачів та їх задоволення конкурентоспроможною продукцією з підвищеними рівнем екологічності, запобігання виникненню негативного впливу на здоров’я людини та навколишнє природне середовище на всіх етапах життєвого циклу продукції; 

механізм управління конкурентоспроможністю продукції шляхом включення екологічної складової, особливість якого полягає у використанні інструментів і методів підвищення екологічної якості та конкурентоспроможності продукції на підставі врахування закономірностей формування екологічних потреб споживачів і суспільства; 

науковий підхід до встановлення кількісного значення економічного ефекту від підвищення конкурентоспроможності промислової продукції, заснований на методах теорії нечіткої логіки, що дозволяє одночасно агрегувати кількісні та якісні характеристики продукції у вигляді невизначених або нечітких споживацьких потреб, вимірювати екологічну складову і створювати ефективний механізм управління конкурентоспроможністю продукції;

дістали подальшого розвитку:

механізм екологізації продукції та її виробництва, який передбачає застосування комплексу інструментів і методів управління підприємством для забезпечення конкурентоспроможності та підвищення рівня екологічності продукції з гармонійним поєднанням інтересів усіх економічних агентів;

класифікація існуючих джерел конкурентних переваг з позиції споживчої вартості, граничної корисності з урахуванням принципів сталого розвитку. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що запропонований механізм управління конкурентоспроможністю продукції становить основу підвищення ефективності управління за рахунок екологізації продукції та її виробництва.

Пропозиції та рекомендації щодо формування концептуального підходу до управління конкурентоспроможністю продукції з урахуванням екологічної складової та механізму екологізації виробництва використано при розробці розділу «Розробка Стратегії розвитку міста Донецька на період до 2020 року» (довідка № 127/337 від 22.03.2011 р.).

Методичні рекомендації щодо кількісної оцінки конкурентоспроможності продукції з урахуванням екологічної складової на основі теорії нечіткої логіки використано на промислових підприємствах ТОВ «Новагро-техсервіс» (довідка № 48/217 від 16.10.2009 р.); метод оцінки конкурентоспроможності продукції з урахуванням екологічної якості впроваджено у діяльність ВАТ «Гідросила» (довідка № 67/180 від 04.12.2009 р.); метод оцінки конкурентоспроможності продукції на основі теорії нечітких множин застосовано ПП «Союз-ТМ» (довідка № 263/106 від 07.12.2009 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею, в якій подано авторський підхід до вирішення наукового завдання, спрямованого на обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення механізму управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової. Внесок автора в колективні праці конкретизовано у списку публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і практичні результати дослідження обговорено та схвалено на науково-практичних конференціях: «Проблемы развития предприятий и новых экономических структур в современных условиях» (м. Донецьк, 2004 р.); «Економічні проблеми промислового розвитку в Україні» (м. Донецьк, 2005 р.); «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери» (м. Донецьк, 2005 р.); «Управление развитием социально-экономических систем: глобализация, предпринимательство, устойчивый экономический рост» (м. Донецьк, 2008 р.); «Розвиток національної промисловості у сучасному контексті: пріоритети, проблеми, регулювання» (м. Донецьк, 2009 р.); «Инновационный путь развития РФ как важнейшее условие преодоления мирового финансово-экономического кризиса» (м. Москва, 2009 р.); «Структурні реформи і трансформації в промисловості: перспективи і пріоритети» (м. Донецьк, 2010 р.); «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (м. Суми, 2010 р.); «Модернизация экономики: проблемы и перспективы» (м. Санкт-Петербург, 2010 р.).

Публікації. Основні положення і результати дослідження опубліковано у 21 науковій праці, серед яких 12 статей у наукових фахових виданнях, 9 тез матеріалів наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій складає 12,48 д.а., з них автору належить 9,89 д.а.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (258 найменувань) і 4 додатки, містить 34 таблиці й 35 рисунків. Загальний обсяг роботи становить 299 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У дисертаційній роботі розроблено науково-методичний підхід до управління конкурентоспроможністю продукції, а також екологізації продукції та її виробництва. На основі теоретичного обґрунтування й методичного забезпечення оцінювання конкурентоспроможності продукції запропоновано механізм управління конкурентоспроможністю продукції, що включає екологічну складову. Визначено кількісний метод оцінювання конкурентоспроможності й екологічності продукції.

У першому розділі «Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової» обґрунтовано природу формування поняття «конкурентоспроможність продукції», еволюцію розвитку теорії конкуренції, класифіковано підходи до визначення джерел конкурентних переваг, що стали основою обґрунтування необхідності підвищення конкурентоспроможності продукції шляхом забезпечення високого рівня її екологічності.

Інтеграція економіки України в європейські структури, лібералізація зовнішньої торгівлі та поширення відкритості національної екологічної політики супроводжується загостренням конкуренції. При цьому, за даними спостережень СОТ, рейтинг конкурентоспроможності економіки України знизився за період 2002-2010 рр., а саме індекс цього показника за шкалою GCI перемістився з 57 на 89 місце серед 134 країн (рис. 1).

Програма економічних реформ України на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», спрямована на підвищення конкурентоспроможності продукції та контроль за її екологічною безпекою, потребує відповідності продукції стандартам торговельних партнерів ЄС і СОТ. На цій основі розробка інструментарію та стимулювання підвищення екологічної якості та конкурентоспроможності продукції на державному рівні набуває особливого значення.

Розробка підходу до управління конкурентоспроможністю продукції з урахуванням екологічної складової потребує визначення даного поняття. Під управлінням конкурентоспроможністю продукції з урахуванням екологічної складової запропоновано розуміти таку характеристику, яка відображає відповідність певної продукції конкретним потребам споживача, що включають переваги й вимоги до екологічних властивостей продукції та витрати на її придбання порівняно з конкурентною продукцією, представленою на ринку в певний момент часу. Управління конкурентоспроможністю продукції з включенням екологічної складової обумовлює необхідність розробки концепції та відповідного механізму, спрямованого на забезпечення високої конкурентоспроможності й екологічності продукції.

Рис. 1. Ранжування країн за індексом глобальної
конкурентоспром
ожності у 2010 р.

Концепцію управління конкурентоспроможністю промислової продукції уточнено шляхом урахування екологічної складової відповідно до принципів сталого розвитку (рис. 2). Її теоретичною основою є теорія розвитку, економіко-математичне моделювання, теорія маркетингу та теорія управління. Для реалізації цієї концепції обґрунтовано теоретичні основи механізму управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової, які включають:

механізм ефективного управління конкурентоспроможністю продукції, що створює умови для підвищення конкурентоспроможності продукції на основі використання методів та інструментів управління підприємством;

механізм екологізації продукції та її виробництва, що дозволяє узгоджувати інтереси виробників і споживачів;

застосування методів формування кількісних показників конкурентоспроможності продукції для оцінки життєвого циклу продукції.

У другому розділі «Обґрунтування інструментарію управління підвищенням конкурентоспроможності продукції з урахуванням екологічної складової» розроблено механізм підвищення екологічної якості та конкурентоспроможності продукції; узагальнено та проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід використання методів оцінки конкурентоспроможності продукції, визначено перспективи їх застосування у промисловому секторі України. Такий механізм спрямований на перетворення екологічних властивостей продукції на конкурентні переваги на основі організації екологічно безпечного виробництва продукції, підвищення її екологічної якості. При цьому зростає значущість функцій, інструментів і методів екологічно спрямованого управління.

Рис. 2. Концепція управління конкурентоспроможністю промислової продукції
з урахуванням екологічної складової

Екологізація продукції здійснюється шляхом формування і використання законодавчо-нормативного, інформаційного, науково-методичного, фінансового, матеріально-технічного, кадрового забезпечення. Підвищення екологічності продукції можливе на основі управління і екологізації таких об’єктів, які безпосередньо визначають рівень конкурентоспроможності екологічної складової продукції: устаткування, технологія виробництва, життєвий цикл продукції, сировинне забезпечення, логістика, інновації, інвестиції, документація екологічної діяльності підприємства, екологічний маркетинг, екологічні ризики, попит на екологоспрямовану продукцію.

Визначено основні функції управління, які впливають на екологізацію функціонування суб’єктів господарювання: 1) планування – розробка стратегічного, тактичного й оперативного планів з екологізації виробництва та продукції згідно із системою збалансованих показників сталого розвитку підприємства; 2) організація – впровадження заходів екологізації виробництва, продукції та забезпечення її ефективного функціонування; 3) мотивація − реалізація системи стимулів екологізації виробництва, продукції та попиту на споживання екологічно безпечної продукції; 4) облік і контроль − моніторинг екологічних показників діяльності підприємства; 5) регулювання − аналіз ефективності функціонування системи управління і досягнення екологічних цілей і програм на підставі коригуючих дій.

Реалізацію даних функцій рекомендується забезпечити використанням таких інструментів: контролінг, завданням якого є інформаційне забезпечення екологічно спрямованого управління; стандартизація, сертифікація і маркування для інформування економічних агентів про екологічні особливості продукції, процеси її розробки, виробництва і споживання; аудит відповідності характеристик функціонування системи нормативним вимогам стосовно забруднення навколишнього природного середовища; експертиза проектів, спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої та фактичної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Для забезпечення ефективного управління конкурентоспроможністю продукції з урахуванням екологічної складової рекомендується застосування таких методів: превентивного попередження − для пошуку слабких сигналів про можливі зміни зовнішнього середовища підприємства; сценарного − для стратегічного управління процесами з високим рівнем невизначеності, який визначає наслідки інвестиційної політики за різними сценаріями розвитку; аналізу відхилень – для пошуку систематичних відхилень фактичних результатів від запланованих із встановленням причин цих відхилень; збалансованої бальної системи – для оцінки результатів діяльності персоналу; оцінки конкурентоспроможності продукції – для визначення рівня відповідності показників продукції системі споживацьких цінностей; оцінки життєвого циклу продукції – для оцінки екологічних аспектів продукції та потенційних впливів на навколишнє природне середовище впродовж усіх етапів виробництва, експлуатації та утилізації; економіко-екологічного аналізу − для всебічного аналізу можливого впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище і зменшення екологічного збитку.

Для ефективного управління конкурентоспроможністю продукції особливе значення має вибір методу оцінки конкурентоспроможності продукції. На основі результатів аналізу методів оцінки конкурентоспроможності продукції, що застосовуються в роботах науковців, визначено методи «профілю» та алгоритмів нечіткої логіки, які запропоновано використати для визначення рівня конкурентоспроможності продукції. Вибір вищезазначених методів обумовлений тим, що вони дозволяють із високим ступенем достовірності показати ступінь відповідності значень показників конкурентоспроможності продукції споживацьким потребам і зменшити суб’єктивність оцінки їх вагомих коефіцієнтів.

Метод «профілю» дозволяє показники різної метрології об'єднати в загальний агрегований показник через визначення площі, яка встановлюється визначеним інтегралом

 (1)

де площа профілю показників конкурентоспроможності і-ї продукції, відображених на оціночному полі; [a, b] – нижня та верхня межі інтегрування; хр – кількісне значення показників конкурентоспроможності продукції; р – номери показників конкурентоспроможності продукції.

Проте існують випадки, коли деякі параметри конкурентоспроможності не визначені в ланці «виробник − споживач», що обумовлює необхідність оцінки конкурентоспроможності продукції із застосуванням теорії нечіткої логіки, яка визначається за моделлю

, (2)

де  інтегральний показник конкурентоспроможності продукції і-ї продукції; кількісне значення j-го показника конкурентоспроможності продукції; т − кількість показників;  – функція приналежності показників із нечіткими параметрами конкурентоспроможності продукції.

Незважаючи на визначені переваги методів «профілю» та алгоритмів нечіткої логіки в оцінці конкурентоспроможності продукції, вони потребують адаптації до оцінки екологічної складової продукції та визначення ефективності підвищення ступеня екологічності продукції.

У третьому розділі «Оцінка ефективності управління конкуренто-
спроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової»
розроблено науково-методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності продукції з урахуванням екологічної складової для двох випадків: 1) коли найважливіші показники конкурентоспроможності продукції мають кількісний вимір; 2) за наявності різних видів невизначеності в системі споживацьких потреб, коли показники конкурентоспроможності продукції не можуть прийняти кількісне значення або характеризуються нечіткими висловлюваннями, де інформація інтерпретується невизначено.

Випадок 1. Запропоновано метод оцінки конкурентоспроможності промислової продукції з урахуванням екологічної складової (рис. 3), який базу-


ється на встановленні інтегрального показника відповідно до принципів визначення сумарного ефекту за життєвий цикл продукції та співвідношення витрат на її споживання.

Позначення до рис. 3:   інтегральний показник конкурентоспроможності продукції з урахуванням екологічної складової; − показник конкурентоспроможності продукції за складовими: якості, комерційності та екологічності;   площа профілю показників якості промислової продукції;   площа профілю показників комерційності конкурентоспроможності продукції;   площа профілю показників екологічності конкурентоспроможності продукції;   частка площі, яка відображає значення конкурентоспроможності продукції;   загальна площа, на якій відображається значення конкурентоспроможності продукції;   показник конкурентоспроможності промислової продукції за показниками витрат і ціни;  одноразові витрати споживача без урахування впливу екологічної складової;   щорічні експлуатаційні витрати споживача;   одноразові витрати споживача з урахуванням впливу екологічної політики;  − максимальна ціна продукції;  − абсолютна зміна інтегрального показника конкурентоспроможності продукції за рахунок збільшення рівня екологічності;  − відносна зміна інтегрального показника конкурентоспроможності продукції за рахунок збільшення рівня екологічності;  − відсоток зміни інтегрального показника конкурентоспроможності продукції за рахунок збільшення рівня  екологічності;  коефіцієнт запасу конкурентоспроможності продукції; − ринкова ціна продукції;   «червона ціна» (показує максимальну ціну продукції, за яку споживач готовий платити при певній якості продукції);  − запас конкурентоспроможності продукції; потенціал можливого збільшення ціни; 0; 1 − значення параметра до впровадження екологічних переваг на підприємстві та після упровадження відповідно.

Показник () визначається рівнянням (1) за методом «профілю», який передбачає одержання площі профілю показників конкурентоспроможності продукції, що зображено на оціночному полі за допомогою визначеного інтеграла (рис. 4).

Такий метод дозволяє визначити конкурентоспроможність продукції співвідношенням ефекту від експлуатації продукції та максимально можливої ринкової ціни. Це є основою встановлення потенціалу збільшення ціни продукції після одержання додаткових екологічних переваг.

* За групами, наведеними на рис. 3.

Рис. 4. Результати встановлення площі профілю показників

конкурентоспроможності продукції

Випадок 2. Оцінка конкурентоспроможності продукції із застосуванням теорії нечіткої логіки дозволяє адекватно врахувати потреби споживачів. Для цього модель адаптовано до умов урахування змін властивостей об'єкта. На цій підставі розроблено модель оцінки конкурентоспроможності продукції, що враховує екологічну складову:

, (3)

де  – інтегральний показник конкурентоспроможності і-ї продукції; коефіцієнт вагомості показників конкурентоспроможності продукції, визначений на основі методу парного порівняння.

Доведено, що економічна ефективність екологізації продукції () та підвищення на цій основі її конкурентоспроможності оцінюється рівнянням

, (4)

де додатковий чистий прибуток; Gконкурентоспроможність продукції.

Тоді річна сума додаткового прибутку складає

,  (5)

де річна сума додаткового прибутку, отриманого за рахунок підвищення екологічної якості продукції;  – обсяг реалізації продукції; l – сегмент ринку; 0; 1 – показники базисного та звітного періодів.

Достовірність та практичне значення методів оцінки економічної ефективності конкурентоспроможності продукції доведено на прикладі шестеренних насосів НШ10Г-3 ВАТ «Гідросила» та їх аналогів інших виробників. Визначено, що екологізація продукції та її виробництва у ВАТ «Гідросила» дозволила гарантувати іноземним партнерам безпеку використання продукції та завдяки цьому розширити вітчизняний і зарубіжні ринки збуту (обсяг ринку України збільшився на 2512 од. виробів, Італії − на 4521 од.).

Таким чином, упровадження заходів щодо підвищення рівня екологічності продукції дозволило: 1) підвищити конкурентоспроможність продукції на ринку України (); 2) позиціонувати продукцію на зарубіжному ринку Італії з високим показником конкурентоспроможності ();
3) одержати запас конкурентоспроможності продукції за ціновим чинником на вітчизняному ри
нку без втрати конкурентних позицій у розмірі 162 грн. і на ринку Італії − 1350 грн., що є основою для обґрунтування підвищення ціни продукції. Отже, метод оцінки конкурентоспроможності промислової продукції на основі визначення ефективності її життєвого циклу становить інформаційну базу для прийняття управлінських рішень. 

Фінансові показники (табл. 1) ВАТ «Гідросила» свідчать, що рекомендації щодо управління конкурентоспроможністю продукції та її екологічною складовою підвищили прибутковість підприємства.

Таблиця 1

Результуючі значення показників економічної ефективності
від підвище
ння екологічної якості продукції у ВАТ «Гідросила»

Показники

До екологізації продукції

Після екологізації продукції

Україна

Україна

Італія

Обсяг ринку (V), од.

24284

26796

4521

Ринкова ціна продукції (P), грн.

63,02

97,4

430

Конкурентоспроможність продукції (G)

0,65

0,7767

0,321

Віддача від конкурентоспроможності продукції (C), грн.

2,7

8,2

177,57

Приріст чистого прибутку за рахунок зміни віддачі конкурентоспроможності продукції (), грн.

146787,8

257745,6

Загальний приріст чистого прибутку за рахунок зміни віддачі конкурентоспроможності продукції (), грн.

404533,3

Доведено позитивний вплив екологізації виробництва і продукції на конкурентоспроможність продукції за рахунок:

1) підвищення екологічної якості − на 0,523;

2) зменшення: матеріало-, енергоємності та дефектів продукції на 40%, рекламацій на якість продукції – на 54%, викидів у водні об'єкти, повітря й розміщення відходів − на 24%;

3) розширення ринків збуту (у 2009 р. кількість країн-експортерів ВАТ «Гідросила» збільшилась до 52).

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано і наведено вирішення завдань щодо механізмів управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової. Основні висновки й одержані результати полягають у такому.

1. На теоретичному рівні – дістали подальшого розвитку наукові положення, що визначають концептуальні основи ефективного управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової.

1.1. Узагальнено наукові підходи до формування конкурентних переваг продукції з позицій споживчої вартості, граничної корисності з урахуванням принципів сталого розвитку.

1.2. Обґрунтовано тлумачення терміна «механізм управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової», що є сукупністю економічних важелів, які виступають інструментарієм впливу на внутрішнє середовище організації, керовані параметри зовнішнього середовища, зважаючи на тенденції ринкової ситуації, для забезпечення бажаного рівня конкурентоспроможності продукції з урахуванням екологічної складової та досягнення сукупних комерційних цілей підприємства. 

1.3. На основі визначених переваг та недоліків в управлінні конкурентоспроможністю продукції вдосконалено концепцію управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової, відмітна особливість якої полягає у формуванні механізму та розробці рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності промислової продукції. Для цього використано механізми управління конкурентоспроможністю продукції, екологізації продукції та її виробництва, а також оцінку конкурентоспроможності промислової продукції, яка базується на встановленні інтегрованого показника відповідно до принципів визначення сумарного ефекту за життєвий цикл продукції та співвідношення витрат на її створення й використання теорії нечіткої логіки для врахування екологічної складової, закономірностей формування екологічних потреб споживачів і суспільства.

2. На методичному рівні − вдосконалено інструментарій управління конкурентоспроможністю промислової продукції з використанням механізму екологізації продукції та її виробництва і методів оцінки конкурентоспроможності промислової продукції з урахуванням екологічної складової.

2.1. Запропоновано механізм управління конкурентоспроможністю продукції, який базується на використанні інструментарію та основних функцій управління: планування, організації, мотивації, обліку, контролю та регулювання процесу забезпечення високої спроможності продукції відповідати потребам споживача. 

2.2. Визначено механізм екологізації продукції та її виробництва на основі використання інструментів і методів підвищення екологічної якості й конкурентоспроможності продукції, а також із застосуванням методів оцінки конкурентоспроможності продукції з урахуванням екологічної складової.

2.3. Проаналізовано особливості та визначено недоліки існуючих методів оцінки конкурентоспроможності продукції. Встановлено, що кількісний вимір залежності рівня конкурентоспроможності від екологічної складової є досить умовним, що усуває можливість із високим ступенем достовірності характеризувати якісні, невизначені або нечіткі показники конкурентоспроможності продукції зі споживацькими потребами.

3. На практичному рівні − запропоновано науково-методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності промислової продукції з урахуванням екологічної складової. 

3.1. Розроблено метод оцінки конкурентоспроможності промислової продукції з урахуванням екологічної складової на основі встановлення інтегрованого показника відповідно до принципів визначення корисного ефекту життєвого циклу продукції, який дозволяє виявити запас конкурентоспроможності за ціновим показником.

3.2. Удосконалено методичні підходи до ефективного управління конкурентоспроможністю продукції на основі формування методу оцінки конкурентоспроможності промислової продукції з урахуванням екологічної складової, заснованого на алгоритмах теорії нечіткої логіки, що дозволяє пов’язати якісні, невизначені або нечіткі показники конкурентоспроможності продукції за споживацькими потребами та формує інформаційну основу управління конкурентоспроможністю продукції.

3.3. Достовірність та практичне значення розроблених методів оцінки конкурентоспроможності промислової продукції з урахуванням екологічної складової доведено на прикладі шестеренних насосів НШ10Г-3 ВАТ «Гідросила». Виконано оцінку ефективності управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової. Очікуваний економічний ефект від запропонованих заходів щодо екологізації управління конкурентоспроможністю продукції складає понад 400 тис. грн.

CПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях

 1.  Бурук А.Ф. Перспективы расширения конкурентных преимуществ промышленных предприятий в условиях глобализации / А.Ф. Бурук // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины: сб. науч. тр. − Донецк: ИЭП НАН Украины, 2003. − С.294-302.
 2.  Бурук А.Ф. Основные направления повышения конкурентоспособности предприятия / А.Ф. Бурук // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: сб. науч. тр.: в 3 т. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2004. − Т.1. − С.343-352.
 3.  Бурук Г.П. Конкурентоспроможність продукції як фактор розширення попиту (на прикладі сільськогосподарської техніки) / І.О. Александров, Г.П. Бурук // Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. − 2004. − № 3(23).− С. 71-82.

Особистий внесок: запропоновано метод оцінки конкурентоспроможності продукції, який адаптовано до оцінки сільськогосподарської техніки.

 1.  Бурук А.Ф. Управление конкурентоспособностью продукции в маркетинговой деятельности предприятия / А.Ф. Бурук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. − 2005.− №5.−Т.2, ч. 2. − С.111-114.
 2.  Бурук Г.П. Економічні інструменти попередження і ліквідації екологічних наслідків виробничого потенціалу в забезпеченні конкурентоспроможності продукції / Г.П. Бурук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. − 2006. − №6. − Т.3, ч.2. − С.23-28.
 3.  Бурук А.Ф. Метод оценки конкурентоспособности промышленной продукции с учетом экологического фактора / И.А. Александров, А.Ф. Бурук // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна. − Донецьк: ДонНТУ, 2008. – Вип. 33-1(128). − С. 90-98.

Особистий внесок: розроблено підхід до оцінки конкурентоспроможності продукції на основі визначення ефективності використання продукції.

 1.  Бурук Г.П. Оцінка конкурентоспроможності промислової продукції з урахуванням екологічних складових / Г.П. Бурук // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: сб. науч. тр. − Донецк: ИЭП НАН Украины, 2008. − Т.1, вып.1. − С.157-167.
 2.  Бурук А.Ф. Оценка конкурентоспособности продукции с учетом ее экологического качества / И.А. Александров, А.Ф. Бурук // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна. − Донецьк: ДонНТУ, 2009. – Вип. 37-1. − С. 192-202.

Особистий внесок: обґрунтовано підходи до оцінки запасу підвищення ціни за рахунок конкурентоспроможності продукції.

 1.  Бурук А.Ф. Подходы к усовершенствованию системы экологического менеджмента / А.Ф. Бурук // Экономика промышленности: сб. науч. тр. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2008. − Вып.7. − С. 344-364.
 2.  Бурук А.Ф. Формирование системы экологического менеджмента / А.Ф. Бурук, В.Л. Воловик // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций, региональный аспект: сб. науч. тр. − Донецк: ДонНУ, 2009. − С. 1319-1327. 

Особистий внесок: запропоновано напрями формування системи екологічно спрямованого управління.

 1.  Бурук Г.П. Конкурентоспроможність, ціна, фінансові результати підприємницької діяльності / І.О. Александров, Г.П. Бурук // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – Вип. 21. − С. 130-139.

Особистий внесок: розроблено підхід до оцінки конкурентоспроможності продукції з урахуванням екологічної складової з використанням алгоритмів теорії нечіткої логіки.

 1.  Бурук Г.П. Концептуальні основи управління конкурентоспроможністю продукції з урахуванням екологічної складової / Г.П. Бурук // Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент: зб. наук. пр. – Луцьк: ЛНТУ, 2010. – Вип. 7(26), ч. 1. − С.174-187.

Матеріали наукових конференцій

 1.  Бурук А.Ф. Основные направления повышения конкурентоспособности предприятий / А.Ф. Бурук // Проблемы развития предприятий и новых экономических структур в современных условиях: тез. докл. и сообщений Всеукр. науч.-практ. конф., 20-21 мая 2004 г. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2004. − С.300-302.
 2.  Бурук А.Ф. Основные тенденции формирования конкурентного потенциала промышленности Украины / А.Ф. Бурук // Економічні проблеми промислового розвитку в Україні: зб. тез доп. і повід. Всеукр. наук.-практ. конф., 19-20 трав. 2005 р. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2005. − С.15-16.
 3.  Бурук А.Ф. Обеспечение конкурентоспособности продукции в маркетинговой политике производственной сферы / А.Ф. Бурук // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: матер. міжнар. наук.-теорет. конф.: у 2-х т. − Донецьк: ДонНТУ, 2005. − Т.1. − С.69-73.
 4.  Бурук А.Ф. Анализ применения системы экологического менеджмента предприятия в Украине / А.Ф. Бурук, И.А. Александров // Управление развитием социально-экономических систем: глобализация, предпринимательство, устойчивый экономический рост: труды IX междунар. науч. конф. − Донецк: ДонНТУ, 2008. – Ч.5. − С.202-204.

Особистий внесок: запропоновано інструменти і методи забезпечення екологічних переваг, що підвищують загальний рівень конкурентоспроможності продукції.

 1.  Бурук А.Ф. Методы оценки конкурентоспособности продукции в условиях устойчивого развития / И.А. Александров, А.Ф. Бурук // Розвиток національної промисловості у сучасному контексті: пріоритети, проблеми, регулювання: матер. тез доп. і повідом. міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 жовт. 2009 р.: у 2 т. − Донецьк: ІЕП НАН України, 2009. − Т.2. − С.16-18.

Особистий внесок: адаптовано метод оцінки конкурентоспроможності продукції до умов підвищення значення екологічної складової.

 1.  Бурук А.Ф. Оценка конкурентоспособности продукции с учетом экологической составляющей / И.А. Александров, А.Ф. Бурук // Инновационный путь развития РФ как важнейшее условие преодоления мирового финансово-экономического кризиса: матер. междунар. науч.-практ. конф., 21-22 апр. 2009 г. – М.: ВЗФЭИ, 2009. − С.10-16.

Особистий внесок: запропоновано метод оцінки екологічної якості продукції.

 1.  Бурук Г.П. Еволюція розвитку теорії конкурентоспроможності продукції / І.О. Александров, Г.П. Бурук // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: зб. тез доп. IV міжнар. наук.-прак. конф., 29 верес. − 1 жовт. 2010 р. – Суми: Папірус, 2010. – С.17-19.

Особистий внесок: визначено поняття «конкурентоспроможність промислової продукції з урахуванням екологічної складової».

 1.  Бурук Г.П. Концептуальний підхід до управління конкурентоспроможністю продукції з урахуванням її екологічної якості / І.О. Александров, Г.П. Бурук // Структурні реформи і трансформації в промисловості: перспективи і пріоритети: матер. міжнар. наук.-практ. конф., 17 груд. 2010 р. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2010. − С. 214-215.

Особистий внесок: сформовано концептуальний підхід до управління конкурентоспроможністю продукції з урахуванням екологічної складової.

 1.  Бурук А.Ф. Экологическое качество в оценке конкурентоспособности продукции / И.А. Александров, А.Ф. Бурук // Модернизация экономики: проблемы и перспективы: матер. междунар. науч. конф., 14-15 окт. 2010 г. – СПб: ЭФ СПбГУ, 2010. − С. 85-86.

Особистий внесок: запропоновано кількісний метод оцінки конкурентоспроможності продукції, що базується на теорії нечітких множин.

АНОТАЦІЯ

Бурук Г.П. Управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Інститут економіки промисловості НАН України, Донецьк, 2011.

Дисертацію присвячено вирішенню актуального наукового завдання з розвитку теоретичних положень та обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової. Сформульовано поняття «конкурентоспроможність промислової продукції з урахуванням екологічної складової».

На основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку конкуренції між економічними агентами, створення й управління конкурентними перевагами, підвищення конкурентоспроможності продукції вдосконалено концепцію управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової. Відмітна особливість рекомендованого підходу полягає у формуванні механізму управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової. Запропонований механізм управління передбачає використання інструментів, методів підвищення екологічної якості й конкурентоспроможності продукції, а також кількісної оцінки конкурентоспроможності промислової продукції на основі інтегрованого показника відповідно до принципів визначення корисного ефекту життєвого циклу продукції і теорії нечіткої логіки для врахування екологічної складової, закономірностей формування екологічних потреб суспільства.

Ключові слова: конкурентоспроможність, механізм управління, промислова продукція, екологічна складова, нечітка логіка, екологізація.

АННОТАЦИЯ

Бурук А.Ф. Управление конкурентоспособностью промышленной продукции с учетом экологической составляющей. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – Институт экономики промышленности НАН Украины, Донецк, 2011.

Диссертация посвящена решению актуальной научной задачи по развитию теоретических положений и обоснованию практических рекомендаций по повышению конкурентоспособности промышленной продукции с учетом экологической составляющей. На основе анализа и синтеза понятий «конкурентоспособность», «промышленная продукция», «управление конкурентоспособностью», «механизм управления» и «экологическая составляющая» сформулировано понятие «механизм управления конкурентоспособностью промышленной продукции с учетом экологической составляющей».

На основе обобщения отечественного и зарубежного опыта развития конкуренции между экономическими агентами, создания и управления конкурентными преимуществами, повышения конкурентоспособности продукции усовершенствована концепция управления конкурентоспособностью промышленной продукции с учетом экологической составляющей. Отличительная особенность рекомендованного концептуального подхода заключается в формировании механизма управления конкурентоспособностью промышленной продукции с учетом экологической составляющей. Предлагаемый механизм управления предусматривает использование инструментов, методов повышения экологического качества и конкурентоспособности продукции, а также количественной оценки конкурентоспособности промышленной продукции на основе интегрального показателя на принципах определения полезного эффекта жизненного цикла продукции и теории нечеткой логики для учета экологической составляющей, закономерностей формирования экологических потребностей общества.

Механизм управления конкурентоспособностью продукции предполагает повышение ее эффективности посредством обеспечения соответствия показателей цены, качества потребительским предпочтениям, диверсификации продукции, создания новой конкурентоспособной продукции на основе формирования ее уникальных свойств и преимуществ. Управление конкурентоспособностью продукции должно осуществляться с соблюдением принципов экономического обоснования, рационализации структур, сохранения и развития конкурентных преимуществ. Механизм управления конкурентоспособностью продукции включает в себя совокупность функций, инструментов и методов управления, связанных общей целью и обеспечивают достижение высокого уровня конкурентоспособности продукции. Критерием эффективности механизма выступает уровень конкурентоспособности продукции.

С целью создания экологических преимуществ предлагается использование механизма экологизации продукции и ее производства. Процесс обеспечения экологическими  преимуществами осуществляется на основе экологизации производства, продукции и спроса на эту продукцию, а также стимулирования природоохранных инициатив, которые освобождают финансовые средства вследствие снижения затрат на производство или увеличения доходов за счет продажи более совершенных, дорогих «зеленых» товаров или создания принципиально новой экологически направленной продукции. Механизм экологизации продукции и ее производства реализуется с помощью основных его элементов: управляющей и управляемых подсистем управления, применения функций и инструментария повышения уровня экологичности продукции и уменьшения деструктивного влияния на окружающую природную среду результатов производства, использования и утилизации продукции.

Проведена оценка эффективности управления конкурентоспособностью промышленной продукции с учетом экологической составляющей путем комбинирования методов нечеткой логики, парных сравнений и индексного. Разработан показатель конкурентоспособности промышленной продукции с учетом экологической составляющей, который характеризует полезный эффект жизненного цикла продукции и позволяет определить запас конкурентоспособности в соответствии с ценовым показателем. Для количественного отображения результатов и сравнения эффективности управления конкурентоспособностью промышленной продукции в динамике предложен показатель общего прироста чистой прибыли за счет отдачи конкурентоспособности продукции.

Ключевые слова: конкурентоспособность, механизм управления, промышленная продукция, экологическая составляющая, нечеткая логика, экологизация.

SUMMARY

Buruk G.P. Managing Competitiveness of Industrial Products with Due Consideration of an Ecological Component. – Manuscript.

Thesis for the candidate of economic sciences in speciality 08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (by Types of Economic Activities). – Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, Donetsk, 2011.

The thesis deals with solution of such an urgent scientific problem as the development of a theoretical framework and substantiation of practical recommendations on increase in efficiency of industrial products competitiveness management with due consideration of an ecological component. The notion «mechanism of managing competitiveness of industrial products with due consideration of an ecological component» is formulated.

Based on generalization of the experience in the development of economic agents’ competition, creation and management of competitive advantages, raise of products competitiveness, the conception of industrial products competitiveness management with due consideration of an ecological component was improved. A distinctive feature of the approach recommended is a formation of the mechanism of products competitiveness management with due consideration of an ecological component. The above mechanism provides application of tools, methods for increasing ecological quality and products competitiveness, as well as a quantitative estimation of industrial products competitiveness on the basis of an integral indicator using the principles of determining a useful effect of products’ life cycle and the theory of fuzzy logics in order to take into consideration an ecological component, regularities in formation of society’s ecological needs.

Keywords: competitiveness, management mechanism, industrial products, ecological component, fuzzy logics, ecologization.

_____________________________________________________

Пiдп. до друку 15.09.2011. Формат 60х90/16.  Папiр друк. №3.  Офс. друк.
Обл.-вид. арк. 0,9. Тираж 100 прим. Замовлення  № 1210.

Друк  різографічний. ІЕП НАН України.

83048, Донецьк, Університетська, 77.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

9725. Теоретический коэффициент риска 32.5 KB
  Пусть, например, исследуемой величиной является производительность труда, а отдачей - чистая прибыль. Одной и той же величине производительности труда могут соответствовать различные величины чистой прибыли. Предположим, что нам удалось установить...
9726. Технический анализ рынка ценных бумаг (фондового рынка) 26.5 KB
  Сначала отметим, что слово технический означает изучение самого фондового рынка, а не внешних по отношению к нему факторов. Взгляд технических аналитиков обращен в прошлое, и поэтому они редко задумываются над вопросами о величинах будущих доходов и...
9727. Технический анализ рынка ценных бумаг. 26.5 KB
  Несмотря на то, что технический анализ используют многие инвесторы, более распространенным является фундаментальный анализ. Фундаментальные аналитики исследуют закономерности, которые будут действовать в будущем. При этом они концентрируют свое вним...
9728. Шкалы риска и характеристика их градации 26.5 KB
  При выработке стратегии поведения и в процессе принятия конкретного решения предпринимателю целесообразно различать и выделять определенные области (зоны риска) в зависимости от уровня возможных (ожидаемых) потерь. Как и к большинству других вопросо...
9729. 3аключение договора 55 KB
  Заключение договора. Заключение договора, кроме мелких бытовых сделок, проходит обычно несколько стадий, каждая из которых влечет для будущих контрагентов определенные правовые последствия. Различен и порядок заключения договоров: наряду с общими пр...
9730. Договор в пользу третьего лица 23.5 KB
  Договор в пользу третьего лица. Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требова...
9731. Договор комиссии 32 KB
  Договор комиссии. По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. По сделке, совершенной комиссионером с т...
9732. Договор контрактации. Доклад 31.5 KB
  Договор контрактации. По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки ...
9733. Договор купли-продажи: понятие, элементы, содержание 29.5 KB
  Договор купли-продажи: понятие, элементы, содержание. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определ...