66881

Продукційна модель представленнязнань

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Вивчення представлення знань засобами С++ та ПАСКАЛЬ в рамках продукційної моделі. Папір - метод читання оптичний, обєм середній, перезапис неможливий. Перфокарта - метод читання оптичний, обєм малий, перезапис неможливий. ГМД - метод читання магнітний, обєм середній, перезапис можливий.

Украинкский

2014-11-30

39.3 KB

0 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

Кафедра комп’ютерних наук

Лабораторна робота №2

Продукційна модель представленнязнань

Виконав:                                                                       студент групи СНc-33

Михалевич М.М.

Перевірив:

Фалендиш В.В.

Тернопіль 2011

Тема роботи:Продукційна модель представлення знань.

Мета роботи: Вивчення представлення знань засобами С++ та ПАСКАЛЬ в рамках продукційної моделі.

Завдання до лабораторноїроботи.

Варіант 6

Завдання: Розробити форму представлення знань для системи ідентифікації носіїв інформації.

Знання, представлені експертом: Папір - метод читання оптичний, обєм середній, перезапис неможливий. Перфокарта - метод читання оптичний, обєм малий, перезапис неможливий. ГМД - метод читання магнітний, обєм середній, перезапис можливий. ЖМД - метод читання магнітний, обєм великий, перезапис можливий. CD –метод читання оптичеий, обєм великий, перезапис неможливий.CDRW – метод читання оптичеий, обєм великий, перезапис можливий.DVD – метод читання оптичеий, обєм великий, перезапис можливий.DVRW – метод читання оптичеий, обєм великий, перезапис можливий. ПЗП – метод читання електронний, обєм великий, перезапис неможливий.

Вигляд форми програми

Текст програми:

unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;

type

 TForm1 = class(TForm)

   Panel1: TPanel;

   Panel2: TPanel;

   Panel3: TPanel;

   Label1: TLabel;

   RadioButton1: TRadioButton;

   RadioButton2: TRadioButton;

   RadioButton3: TRadioButton;

   Label2: TLabel;

   RadioButton4: TRadioButton;

   RadioButton5: TRadioButton;

   RadioButton6: TRadioButton;

   Label3: TLabel;

   ComboBox1: TComboBox;

   Button1: TButton;

   GroupBox1: TGroupBox;

   Memo1: TMemo;

   ScrollBox1: TScrollBox;

procedure Button1Click(Sender:TObject);

private

   { Privatedeclarations }

public

   { Publicdeclarations }

end;

var

 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);

begin

if (RadioButton1.Checked=True)and(Radiobutton4.Checked=True)and

     (ComboBox1.ItemIndex=1) then

begin

     Memo1.Lines.Clear;

     Memo1.Lines.Add('Перфокарта');

end

elseif (RadioButton1.Checked=True)and(Radiobutton5.Checked=True)and

      (ComboBox1.ItemIndex=1) then

begin

     Memo1.Lines.Clear;

     Memo1.Lines.Add('Папір');

end

elseif (RadioButton1.Checked=True)and(Radiobutton6.Checked=True)and

      (ComboBox1.ItemIndex=0) then

begin

     Memo1.Lines.Clear;

     Memo1.Lines.Add('CDRW , DVDRW');

end

elseif (RadioButton1.Checked=True)and(Radiobutton6.Checked=True)and

      (ComboBox1.ItemIndex=1) then

begin

     Memo1.Lines.Clear;

     Memo1.Lines.Add('CD , DVD');

end

elseif (RadioButton2.Checked=True)and(Radiobutton5.Checked=True)and

      (ComboBox1.ItemIndex=0) then

begin

     Memo1.Lines.Clear;

     Memo1.Lines.Add('ГМД');

end

elseif (RadioButton2.Checked=True)and(Radiobutton6.Checked=True)and

      (ComboBox1.ItemIndex=0) then

begin

     Memo1.Lines.Clear;

     Memo1.Lines.Add('ЖМД');

end

elseif (RadioButton3.Checked=True)and(Radiobutton6.Checked=True)and

      (ComboBox1.ItemIndex=1) then

begin

     Memo1.Lines.Clear;

     Memo1.Lines.Add('ПЗП');

end

elsebegin

   Memo1.Lines.Clear;

   Memo1.Lines.Add('Тип обєктувизначити не можливо!');

   Memo1.Lines.Add('Перевіртеправильністтьвведенихданих і спробуйтеще раз!');

end;

end;

end.

Висновок: На цій лабораторній роботі я ознайомився з представленням знань засобами Delphi.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83531. Дипломатичні привілеї та імунітети 34.74 KB
  Дипломатичні привілеї деякі особливі права пільги та переваги які надаються дипломатичним представництвам та їх персоналу. дипломатичні імунітети і привілеї поділені на імунітети і привілеї дипломатичного представництва та особисті імунітети і привілеї членів дипломатичного персоналу та їхніх родин. До другої категорії відносяться: особиста недоторканість недоторканість особистої резиденцій повний імунітет від кримінальної юрисдикції держави перебування а також від цивільної і адміністративної юрисдикції у відношенні виконавчих дій...
83532. Поняття та джерела консульського права. Встановлення консульських відносин 33.53 KB
  Встановлення консульських відносин. Консульське право сукупність міжнародноправових норм що регламентують правове положення та порядок діяльності консульських установ. Важливу роль у консульських відносинах відіграють двосторонні консульські конвенції у яких крім врегулювання загальних питань закріплюються особливості здійснення консульських відносин між конкретними державами. Загальні засада діяльності консульських установ також визначаються актами національного законодавства зокрема Консульським статутом України затвердженим Указом...
83533. Класи консульських установ. Функції консульських установ 36.75 KB
  Функції консульських установ. передбачає наступні класи консульських установ: генеральні консульства консульства; віцеконсульства; консульські агентства. Голови цих консульських установ йменуються відповідно генеральний консул консул віцеконсул і консульський агент.
83534. Початок і закінчення консульських місій 35.4 KB
  Голові консульської установи надається консульський патент державою що представляється. До виконання своїх обов\'язків голова консульської установи може приступити лише після отримання дозволу держави перебування який має назву екзекватура. Початком консульської місії голови консульської установи вважається момент видачі йому екзекватури інших консульських посадових осіб повідомлення країни перебування про їх прибуття з зазначенням імені прізвища посади рангу тощо. Консульська місія припиняється на наступних підставах: відкликання...
83535. Персонал консульської установи. Консульський корпус 33.02 KB
  На відміну від дипломатичних представництву склад консульських установ входять не три а дві категорії членів персоналу консульські посадові особи та співробітники консульської установи. До категорії консульських посадових осіб входять всі особи на яких покладено виконання консульських функції. Сукупність іноземних консульських представників у межах консульського округу в якому вони виконують свої функції називається консульським корпусом. У вузькому сенсі консульський корпус складається з глав консульських установ.
83536. Консульські імунітети та привілеї 34.97 KB
  В консульському праві як і в дипломатичному розрізняють дві категорії привілеїв та імунітетів: а привілеї та імунітети консульських установ; 6 привілеї та імунітети штатних консульських посадових осіб та інших працівників консульських установ. Найсуттєвішими в першій категорії є: недоторканність консульських приміщень; звільнення консульських приміщень від податків; недоторканність консульського архіву та документів; свобода зносин; безперешкодні зносини і контакти з громадянами держави що представляється. Другу категорію консульських...
83537. Право спеціальних місій 37.02 KB
  Функції спеціальної місії визначаються за взаємною згодою між державою що посилає і приймаючою державою. Для направлення або прийняття спеціальної місії не є необхідною наявність дипломатичних або консульських відносин між державами. За деякими виключеннями держава що посилає може на свій розсуд призначити членів спеціальної місії повідомивши попередньо приймаючій державі всю необхідну інформацію про чисельність і шал спеціальної місії і зокрема повідомивши про прізвища і посади осіб яких вона має намір призначити.
83538. Дипломатичне право міжнародних організацій 36.09 KB
  Як показує практика багатостороння дипломатія відбувається головним чином в рамках міжнародних організацій при яких держави засновують свої постійні представництва які користуються такими ж привілеями та імунітетами що і члени делегацій державчленів організації. Вона охоплює чотири сфери діяльності держав в їх відносинах з міжнародними організаціями і в рамках міжнародних конференцій а саме постійні представництва держав при міжнародних організаціях місії постійних спостерігачів при міжнародних організаціях делегації держав в органах і...
83539. Кодифікація міжнародного морського права. Види морських просторів 36.24 KB
  Міжнародне морське право являє собою систему міжнародноправових принципів і норм що визначають правовий режим морських просторів і регулюють відносини між державами та іншими суб\'єктами міжнародного права з приводу їх діяльності з дослідження та використання просторів Світового океану та його ресурсів. Міжнародне морське право відноситься до однієї з найбільш старих галузей міжнародного права і спочатку склалося у формі звичаєвих норм. Кодифікація морського права була проведена в XX ст.