67403

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРЗА

Лекция

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

У ПРЗА вхідні сигнали у процесі їх перетворення та передачі можуть спотворюватись та послаблятися. Це відбувається внаслідок виникнення ПОМЕХ (перешкод) та несправностей окремих функціональних елементів, що призводить до невірного функціонування...

Украинкский

2014-09-10

99 KB

1 чел.

ЛЕКЦІЯ № 2

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРЗА (ПРЗ та автоматики).

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

 1.  Надійність функціонування ПРЗА – визначення та шляхи забезпечення;
 2.  Чутливість ПРЗА – необхідна чутливість, мінімальний аварійний режим - МАР, коефіцієнт чутливості - Кч;
 3.  Селективність ПРЗА – визначення (для різних типів РЗ), види селективності, приклади селективний захист різних видів;
 4.  Швидкодія ПРЗА – необхідність, критерій, значення потрібних часів спрацювання;
 5.  Економічність  ПРЗА– специфіка;
 6.  Протиріччя, що виникають між основними вимогами до ПРЗА;
 7.  Вимоги до ПРЗА від АНР.

1. НАДІЙНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРЗА.

У ПРЗА вхідні сигнали у процесі їх перетворення та передачі можуть спотворюватись та послаблятися. Це відбувається внаслідок виникнення ПОМЕХ (перешкод) та несправностей окремих функціональних елементів, що призводить до невірного функціонування, тому ПРЗА повинні виконуватися з певним ступенем надійності.

Надійність функціонування елементу характеризується його здатністю вірно функціонувати та працювати без пошкоджень за певних умов експлуатації на протязі заданого часу. Під вірним функціонуванням розуміють властивість обєкту виконувати завдання функції в заданому обємі

Це визначення для систем енергетики можливо розповсюдити і на ПРЗА, враховуючи їх специфіку функціонування. Отже потрібна надійність функціонування ПРЗА – це спрацювання тільки у необхідних випадках, тобто при появі умов на спрацювання, та неспрацювання при їх відсутності.

Вірне функціонування ПРЗА це:

 1.  відсутність збоїв типа “неспрацювання”, коли спрацювання потрібне;
 2.  неспрацювання (відсутність помилкового та зайвого спрацювання) у випадках, коли спрацювання не потрібно.. Тобто ПРЗА не повинні видавати зайві чи помилкові сигнали.

Ефективність функціонування ПРЗА визначена вище (дивись лекцію № 1) дуже тісно повязана з надійністю функціонування. Так кількісно надійність оцінюють імовірністю вірної роботи за заданий проміжок часу, що відповідає формулі h.


Надійність функціонування ПРЗА забезпечується:

а) на стадії проведення проектування та конструювання:

 1.  використанням елементів ПРЗА, які за своїми параметрами та виконанням відповідають

призначенню - проведення вірного проектування;

 1.  застосуванням простої схеми електричних зєднань ПРЗА – зменшення в ній кількості реле та їх контактів;
 2.  враховуванням у конструкції та у схемі електричних зєднань ПРЗА імовірності

помилкових дій обслуговуючого персоналу при експлуатації елементів ЕС та, зокрема, при виконанні необхідних операцій з ПРЗА;

б) на стадії проведенння монтажних робот:

 1.  виконанням ПРЗА із використання високоякісних та надійно працюючих елементів і монтажних матеріалів, по – можливості, найбільш простої конструкції;
 2.  проведенням кваліфікованих монтажних робіт ПРЗА з відповідним ступенем

надійності та якості (самого монтажа та контактних зєднань), коли виключається можливість виникнення обрива провода, замикання між проводами, спрацювання реле від механічних дій та інших ПОМЕХ;

в) у процесі експлуатації:

 1.  високою кваліфікацією та культурою експлуатації обслуговуючого персоналу (вірною та

належною), зокрема, проведенням систематичного профілактичного контроля (догляду) технічного стану ПРЗ;

 1.  післяаварійними перевірками ПРЗА, мета яких – (пошук) знаходження та усунення несправностей,

а також обовязкове проведення всебічного аналізу для визначення причин їх виникнення;

 1.  надійними джерелами живлення ПРЗА, так званими ДОС.

Так при к.з. в ЕС – мі напруга може зменшитися до нуля і тому забезпечити живлення ПРЗ змінним струмом від мережі не виявляється можливим. Але це питання ми розглянемо окремо дещо пізніше.

При необхідності застосовують спеціальні засоби (міри) підвищення надійності фукнкціонування, зокрема: схемне резервування, безперервний контроль технічного стану ПРЗА, тощо.

Для безперервного контролю технічного стану ПРЗА застосовуються системи автоматичного діагностуівання, які ми розглянемо на наступних лекціях.

Висновок:

Захисти повинні забезпечувати вимогу надійності функціонування (бо вона є дуже важливою). Так відмова в роботі чи невірні дії будь – якого захисту завжди призводять до додаткових відключень, а іноді і до розвитку аварій системного значення, тобто ненадійний захист сам виявляється джерелом аварій.


2. ЧУТЛИВІСТЬ ПРЗА.

Кожний РЗ повинен мати певну необхідну чутливість. (від якої вимагається)

Відносно конкретного комплекту захисту (що реагує – захищає від будь яких видів пошкодження) ця вимога (необхідної чутливості) визначається потребою забезпечити його спрацювання при будь – яких видах пошкоджень у межах усієї встановленої зони функціонування РЗ, (чи зони захищення).

Поняття необхідної чутливості РЗ характеризується (означає, що він повинен) його здатністю легко розрізняти та відповідно реагувати на нормальний та, як кажуть, на мінімальний аварійний режим  роботи ЕС (МАР).

МАР – це режим к.з. при найгірших (найбільш неблагоприємних) для роботи РЗ, але реально можливих, умовах, коли зміна величини, що діє (впливає) на РЗ мінімальна.

З ПУЕ МАР – має місце (характеризується) при мінімально можливих пошкодженнях в елементах ЕС за умови роботи ЕС у мінімальному електричному режимі.

Під РЗ мінімально можливими пошкодженнями в елементах ЕСИС розуміють металічне к.з. наприкінці встановленої для РЗ  зони захищення (особливо якщо це к.з. віддалене та двофазне), як відомо I (2) = ./ 2. Але досить часто захист повинен  діяти не тільки при металічному к.з., а і при замиканнях через перехідний опір, обумовлений виникненням електричної дуги.

Під мінімальним електричним режимом роботи ЕСИС розуміють режим, коли зміна величини  на яку реагує захист (I, U, f, тощо) є найменшою. Наприклад вночі, тобто при мінімальному навантаженні ЕС, коли на електростанціях включена мінімальна кількість генераторів. За цих умов струми к.з. значно зменшуються, але чутливість захистів повинна бути достатньою для дії і в цьому мінімальному режимі.

Чутливість також є одною з основних вимог, що предявляються до пристроів автоматики. Так особливо високу чутливість повинні мати, наприклад, пристрої АЧР, АРЗ, АРЧО СГ.

КОЕФІЦІЄНТ ЧУТЛИВОСТІ - Кч

Кількісно оцінка чутливості основних типів РЗ здійснюється за допомогою Кч. Кч характеризує. рівень чутливості РЗ та визначає стійкість функціонування захистів у МАР.

Трактовка Кч з ПУЕ:

Кч регламентує відношення між параметрами Пмар (1) та Пспр(зах) чи іноді між Пмар (2) та Пспр(реле) = Пу(реле)

Пмар (1), Пмар (2) – це розрахункове значенням вхідного електричного параметра у ПРЗ при виникненні пошкодження (на який ПРЗ реагує). Значення П мар обовязково повинно відповідати умовам МАР у межах зони дії РЗ (її зони захищення). Індекс (1) та (2) відповідно позначають значення цього вхідного параметра у первинних та вторинних колах вимірювального (пускового) органу ПРЗ.

Пспр(зах), Пспр(реле) = Пу(реле) – це параметр спрацювання захисту та реле (уставка реле - встановлене на реле значенням параметра його спрацювання).

Для максимальних РЗ (реагують на збільшення електричної величини, наприклад, на I при к. з.). Кч визначається, як відношення Кч = Пмар (1) min / Пспр(зах) max

чи іноді це відношення Кч = Пмар (2) min / Пспр(реле) max

Для мінімальних РЗ (реагують на зменшення електричної величини, наприклад на U при к.з.) Кч має обернену залежність, тобто відношення Кч = Пспр(зах) min / Пмар (1) max

чи іноді це відношення Кч = Пспр(реле) min / Пмар (2) max

Тут символи (min) та (max) відповідно найменші та найбільші реально можливі значення зазначених параметрів: П спр (при якому захист розпочинає спрацьовувати) та Пмар.

Отже при зменшенні напруги при к.з. при МАР напруга буде максимальною, що і враховується у Кч (підставляємо П розр макс), а для струмів к.з. все по іншому.

Як бачимо, Кч завжди більше 1, бо враховує наявність перехідного опору у місці к. з. – неметалічне к. з. Кч може приймати значення (коливатися) від 1 до 3. ПУЕ визначає необхідні мінімальні значення К ч для різних типів захистів і елементів (видів обєктів), що захищаються.

Приклад як визначають певні параметри спрацювання реле.

 1.  Визначають значення величини П розр, яке як трактує ПУЕ слід приймати виходячи з умов роботи ЕСИС (її елементів) у МАР;
 2.  З ПУЕ отримають вимагаємий Кч;
 3.  Параметр П спр РЗ визначається, як П розр.мар поділити на Кч.- для МАКС РЗ,

та П розр.мар помножити на Кч.- для МІНІМ РЗ,

3. СЕЛЕКТИВНІСТЬ ПРЗА.

Селективність – це буквально вибірковість (рос. избирательность).

Селективність дії – це вища властивість РЗ.

Взагалі під принципом дії РЗ прийнято засіб, що забезпечує її вибіркову (селективну) дію. Причому для селективної дії захисту виявляється недостатньо одного вимірювального органа, що визначає зміну контролюємого параметру, а виникає необхідність додаткових критеріїв.

Для РЗ, що діє на відключення, під селективністю розуміють властивість визначати місце пошкодження в ЕС (пошкоджений елемент ЕС) з метою відключекння від ДЖ тільки (цього) ушкодженого елемента (ділянки) ЕС.

Для РЗ, що діє на сигнал, селективність – це здатність однозначно вказувати місце виникнення АНР (конкретно елемент ЕСИС), яке потребує негайного втручання оперативного персоналу.

Розрізняють абсолютну та відносну селективність захисту, а також неселективний захист.

Захист називається абсолютно селективним якщо за принципом своєї дії він спрацьовує за будь – яких умов тільки при к. з. безпосередньо на елементі, який захищається.

Зона дії акого захисту обмежена з двох боків трансформаторами струму – замкнена їми. Тому захисти з абсолютною селективністю називають ще замкненими системами захистів.

Основна їх перевага – для забезпепчення селективності їм не потрібна витримка часу. Основний недолік необхідність установки окремого резервного захисту на елементі (що захищається), який діє при відмові основного захисту цього елементу чи його вимикача, але це траплється досить рідко.

Захисти з абсолютною селективністю можуть виконуватися принципово усіх розглядаємих типів.

Пояснення принципу абсолютної селективності стосовно до повздовжнього диференційного захисту. Тут диференційно до трансформатору струму підключено реле струму. Диференційним називають включення, при якому реле знаходиться під дією геометрічної суми двох чи більше струмів. Для того, щоб визначити де відбулося пошкодження у вимірювальному органі порівнюють електричні величини у різних точках обєкта, що захищається. Для порівняння наприклад електричних величин по концам лінії необхідна передача інформації з протилежного кінця здійснюється обічсно а допомогою каналів звязку.. Конкретно на розглядаємій схемі трансформатори струму з двох боків ПЛ зєднані каналами звязку, у якості яких використовуються зєднувальні кабелі.

ТУТ ПРИКЛАД

Захист називається відносно селективним якщо він може спрацьовувати як резервний при пошкодженнях на суміжних елементах за умови, що ці пошкодження не виключаються і основний захист цих елементів внаслідок несправності не спрацьовує.

Загальна риса РЗ з відносною селективністю:

 1.  час спрацювання захисту залежить від відстані між місцем його включення

та точкою к. з. (збільшується відстань – збільшується час спарацювання);

 1.  відповідний вибір Псп вимірювальних органів – чим ближче місце к. з (елемент на якому воно виникло). до ДЖ тим більше Псп захисту цього елемента

Доречі, основною складовою часу спрацювання РЗ є витримка часу.

Види характеристик витримок часу РЗ з відносною селективністю t = f (l).

ступінчаста                           безперервно залежна                                   комбінована

Захисти з ступінчатою характеристикою в основному мають три ступені. Кожна ступінь

характеризується витримкою часу та зоною захищення.

Селективність являється відносною з ступінчатою характеристикою, якщо вона досягається ступінчастим набором (наприклад по часу чи струму) уставок захистів декількох елементів, кожний з яких може реагувати на данне пошкодження та може діяти при к.з. на суміжному елементі.

Захисти з відносною селективністю не мають чіткої границі зони дії, тобто це розімкнені системи захистів.

Перевага цих захистів - поєднання (суміщення) функцій основного та резервного РЗ.

Недолік – у загальному випадку діють із витримками часу, величина яких залежить від відстані від місця к.з. до місця встановлення захисту (безперервно залежні) та до ДЖ (ступінчасті).

Захисти з відносною селективністю виконують як струмові, струмові направлені та дистанційні.

Як працює селективний захист нариклад при к.з.?

Приклад схеми, що пояснює принцип відносної селективності з ступінчатою характеристикою:

Відносна селективність для даної схеми забезпечується ступінчатим вибором уставок по часу, що задовільняє умові t1 > t2 > t3. На кожній ділянці передбачається встановалення струмовго захисту, що содержит у якості вимірювального елемента реле струму, а  у якості лонгічного елемента  реле часу..

Порядок дії захисту:

 1.  При к.з. у точці К1 струм к.з. проходить по захистам 1, 2, 3;
 2.  При цьому реле струму усіх захистів спрацьовує та запускає (подає напругу) на свої реле часу;
 3.  Через те, що найменшу витримку часу має запхист ділянки № 3, її реле часу спрацьовує першим і діє на відключення вимикача 3, що ліквідує к.з. (відєднує його від джерела живлення);
 4.  Після цього реле струму усіх захистів повертаються у  висхідне положення.

При відмові РЗ чи вимикача ділянки № 3 спрацьовує РЗ ділянки № 2 та відключає вимикач № 2.

Хоча струм к.з. до місця пошкодження проходить через багато елементів ЕС і на них усіх прийде в дію РЗ, але якщо вимога селективності захисту витримується, то тільки РЗ пошкодженого елемента повинен дати команду на його відключення, а РЗ усіх інших елементів ЕС повернуться після цього у початковий стан. Фраза прийде в дію РЗ елементу означає, що спрацювання РЗ немає, але він готовий через відповідну (деяку) витримку часу спрацювати.

Селективність відключення пошкодження є основною умовою для забезпечення надійного електропостачання споживачів. Неселективна дія РЗ призводить до розвитку аварій, вона (неселективна дія) допускається, ала тільки у випадках, коли це необхідно і не позначається на живленні елементів ЕСИС.

Третій тип РЗ це так званий неселективний захист, що також знаходить застосування в експлуатаці він характеризується:

 1.  проізведенням неселективного відключення одночасно ушкоджених та неушкоджених ділянок без витримки часу;
 2.  з послідуючим виправленням їх неселективної дії за допомогою інших пристроїв автоматики (наприклад АПВ).

Перевага цього захисту– дають можливість забезпечувати у ряді випадків більш швидке відключення к.з., використовуючи більш достатньо прості захисти;

Недолік – у більш тяжких умовах працює високовольтні вимикачі, що багшатократно розривають струми к.з.


4. ШВИДКОДІЯ ПРЗА.

Швидкодія – одна з основних вимог, яку ставлять до ПРЗА.

ПРЗА повинні забезпечувати найменш можливий час відключення к. з. для:

А. зниження імовірності нещасних випадків;

Б. обмеження області та ступеня зруйнування конструкції та ізоляції ушкоджених елементів (обладнання чи струмопровідних частин) струмом к.з.;

В: збереження безперебійної роботи неушкодженої частини ЕС.

Останнє досягається за рахунок швидкого відновлення в неушкодженій частині системи нормальної напруги, зменшення тривалості роботи електроприймачів при зниженій напрузі. В результаті цього:

 1.  зменшується імовірність порушення синхроної роботи генераторів, компенсаторів, електродвигунів та  електростанцій, чим досягається збереження стійкості роботи ЕС в цілому;
 2.  полегшується самозапуск двигунів та втягування у синхронізм СМ, зменшується гальмування двигунів, чим досягається відсутність порушень технологічних процесів.

Для підвищення надійності системи електропостачання (СЕП) необхідно не тільки швидко відключати пошкоджений елемент, але і забезпечити можливість відновленння його нормальної роботи шляхом успішної діїї пристроїв АПВ та АВР ліній та збірних шин

(швидко включати пошкоджений елемент повторно в роботу за допомогою пристроя АПВ чи швидко замінювати його резервним за допомогою пристроя АВР)

Отже для основних захистів, що діють на відключення висувається також вимога підвищення швидкодії пристроїв АПВ та АВР. Доречі прослідковується слідуючий взаємозвязок - за умови швидкодії безпосередньо ПРЗ і ефективності функціонування пристроїв АПВ та АВР значно підвищується.

(Остання із перерахованих умов є головною)

Найважливішим критерієм для визначення допустимого часу для відключення пошкоджених елементів у заданій системі від к. з. (tдоп к.з.), виходячи із умов збереження стійкості, є величина залишкової напруги (U зал).

Адже чим менша U зал, тим більша імовірність порушення стійкості і отже тим швидше потрібно відключити к. з.

ПУЕ – основний директивний матеріал для електрика у якому у тезисному вигляді подаються основні вимоги для улаштування будь – яких електроустановок.

Міру необхідності застосування швидкодіючих захистів ПУЕ рекомендує визначати як U зал на шинах електростанцій та вузлових підстанцій, що звязують електростанції з системою, при трифазному к. з. у розглядаємій точці мережі (місці, де планується встановити захист). З ПУЕ Для ЛЕП 110 – 220 кВ, а в деяких випадках і 330 кВ, tдоп к.з визначається за слідуючим критерієм – Uзал < 0,6Uном (тобто коли залишкова напруга менше 60 % від номінального значення). Якщо ця умова виконується, то для збереження стійкості роботи ЕС слід застосувати РЗ, що відключається без витримки часу.

Висновок: вимога швидкодії є у ряді випадків визначальною умовою, що забезпечує стійкість паралельної роботи електростанцій та енергосистем, запобігає розвитку аварії та скорочує час перерви живлення неушкоджених споживачів.

Значення часів спрацювавння ПРЗА.

Необхідна швидкодія захистів встановлюється у кожному конкретному випадку, виходячи зі схеми, режима роботи та умов збереження стійкості системи при к.з. Зрозуміло, що у загальному випадку виконання захисту більш швидкодіючим призводить до його ускладнення. Для виключення невиправданих ускладнень РЗ треба, щоб час їх дії (час спрацювання  РЗ- tсз) не перебільшував tдоп к.з, тобто tсз < tдоп к.з. Орієнтовні значення tдоп к.з для мереж з напругою: 6 – 10 кВ - 1,5 – 3,0 с.; 110 – 220 кВ – 0,15-0,3 с.; 330-750кВ – 0,1-0,2 с. За директивами ПУЕ захист вважається швидкодіючим, якщо його tсз = 0,1 … 0,2 с.

Така сучасна тенденція, як збільшення потужності синхроних генераторів, що відбувається практично без збільшення їх габаритів, призводить до збільшення питомих навантажень на матеріали, що використовуються, за рахунок збільшення густини струму та індукції, зменшення постійної часу , тощо. Це викликакє необхідність зменшенння tдоп к.з СГ, а отже і застосування для цього швидкодіючих захистів.

Тому сучасні швидкодіючи захисти можуть діяти з tсз = 0,01 – 0,05 с. Потрібний tсз для ЛЕП 750 кВ за економічними соображеніями мірками становить 0,02 с., а при передачі потужності більше 1 МВт за технічними соображеніями мірками він повинен бути менше 0,02с

Деякі орієнтовні максимально допустимі значення tдоп к.з, що прийняті на сьогодні:

За умовою збереженнч стійкості паравлельно працюючих генераторів tдоп к.з = 0,25 – 0,1 с.(більше значення для напруг 220 – 330 кВ, а менше – 500 кВ);

Для споживачів з безперервним технологічним процесом tдоп к.з = 0, 5с;

Для інших споживачів tдоп к.з до декількох секунд.

Приклад визначення tдоп к.з  місця пошкодження:

Якщо мінімальний РЗ tсзmin= 0,01 – 0,1 с, мінімальний час відключення найбільш розповсюджених високовольтнаих вимикачів (ВВ) tввmin не перебільшує 0,06-0,15 с. То tдоп к.з  місця пошкодження при швидкодіючому РЗ це сума tдоп к.з =  tсзmin + tввmin  = 0,01 (0,1) + 0,06 (0,15) = 0,07 (0,25) с., здебільше це 0,2 с. Але крім цього у деяких РЗ є ще спеціальна витримка часу tсз = 0,3 – 4,0 с., тобто  максимальне значення часу відключення ушкодженого елемента може сягати 4,5 с.

5. ЕКОНОМІЧНІСТЬ ПРЗА.

Економічність означає доцільну простоту. Так для більш простих, дешевших та менш відповідальних елементів, економічно недоцільне перестраховуватися і застосовувати  дуже складні системи  захисту, якщо в цьому немає  потреби. У свою чергу для більш відповідальних  елементів ЕСИС великої вартості (потужного генератора чи трансформатора) до РЗ яких не предявляються занадто серьйозні вимоги намагатися зекономити на пристроях захисту недоцільно. Тут застосовуються більш складні РЗ, а найчастіше навіть декілька РЗ окремо (для кожного) від різних видів пошкодження.

6. ПРОТИРІЧЧЯ,

ЩО ВИНИКАЮТЬ МІЖ ОСНОВНИМИ ВИМОГАМИ ДО ПРЗА.

Перераховані вимоги до ПРЗА протирічать одне одному:

Перше протиріччя- між надійністю та чутливістю.

Вимога надійності спрацювання РЗ потребує дуже чутливого захисту до будь-яких видів пошкодження. Але захист з підвищеною чутливістю може спрацьовувати при АНР та в інших випадках, коли струми не дуже великі і спрацювання РЗ непотрібно, тобто за цих умов може мати місце зайве чи помилкове спрацювання. Навпаки при низькій чутливості за умов виникнення МАР надійність РЗ може порушуватись , тобтол може мати місце неспрацювання захисту при необхідності його спрацювання.

Друге протиріччя – між швидкодією та селективністю.

Від захисту вимагається швидке, але в тойже час і селективне спрацьовування, останнє , щоб не порушувалось електропостачання інших непошкоджених елементів. А селективне спрацювання - це найчастіше відключення місця к.з. з деякою витримкою часу, що обумовлена наявністю ступеня селективності. Отже для забезпечення вимагаємої швидкодії ступінь селективності повинна бути мінімальною. Для цього необхідно якумога більше підвищувати точність реле часу (що створює витримку часу) та зменшувати його абсолютні похибки.

На однобічних довгих ЛЕП при дотримуванні вимоги селективності час спрацювання  РЗ на лілянках біля ДЖ може бути дуже значний. Тому для виконання вимоги застосовують захисти з миттєвим спрацюванням чи з дуже незначною витримкою часу. Вони спрацьовують як основний захисти при пошкодженнях тільки на ділянках, наближених до ДЖ, чи як резервний захист при неспрацюванні захистів на суміжних ділянках (зрозуміло якщо там виникло к.з.).

Доречі РЗ з підвищеною селективністю та швидкодією мають дуже велику вавртість і застосовуються на дуже відповідальних елементах ЕСИС. Іноді на вищезазначених елементах для спрощення допускається застосування простіших більш дешевих швидкодіючих захистів, що не забезпечують необхідної селективності.. При цьому для виправлення неселективної дії цього захисту використовується пристрій АПВ, який швидко включає назад ділянку ЕСИС, що неселективно відключилась.

7. ВИМОГИ ДО ПРЗА ВІД АНР.

Досить часто АНР характеризуються слідуючими дуже важливими особливостями –короткочасним характером виникнення та можливістю самоліквідації.

Приклад: короткочасне перевантаження АД при його пуску в роботу, (особливо при пуску під навантаженням). В такому випадку швидке відключення (перевантаженого елемента ЕСИС) АД не тільки є необхідним, а може завдати значної матеріальної шкоди споживачам.

Виходячи з цього зазначимо, що захисти від АНР, як і захисти від к.з., повинні мати селективність, достатню чутливість та надійність, але швидкодії від них, як правило, не потрібно. Час спрацювання розглядаємих захистів заледить від характеристики АНР та його можливих наслідків.

Відключення захищаємого обладнання при АНР допускається тільки коли зявляється дійсна небезпека його пошкодження, тому у більшості випадків  це відключення з витримкою часу. У випадках, коли у чергового персоналу є можливість ліквідувати АНР, захист від цих режимів може виконуватися тільки з дією на сигнал.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

62756. Практична політологія. Політичний менеджмент та політичний маркетинг 37.2 KB
  Річ у тім що постійне ускладнення процесів політичного розвитку зростання ролі засобів масової інформації в суспільному житті значно посилили суспільну увагу до практичних аспектів політологічних знань.
62758. Про доброту і милосердя. Ніхто не має права ображати іншу людину 23.81 KB
  Мета: учити оцінювати вчинки дійових осібпоглиблювати уміння творчо працювати; зясувати зміст понять добриймилосерднийпривітний; розвивати память мисленнямовлення; формувати у дітей уявлення про тещо добрачуйна людина допомагає іншим...
62759. Здоровя - найдорожчий скарб 32.14 KB
  Мета: Допомогти усвідомити дітям що здоровя це великий дар не тільки для людини а й для всього суспільства а сімя осередок збереження та зміцнення здоровя.
62761. Невербальное общение. Навыки невербального общения 16.39 KB
  Познакомить учащихся с понятием общение и его видами; Что такое общение Общение это: а поддержка взаимных отношений с кем либо с чем либо; б взаимные отношения деловая или дружеская связь; в процесс установления и развития контакта между людьми.
62763. Спряжение глагола. Неопределённая форма глагола 21.2 KB
  Цели: Закрепить умение определять спряжение глагола, распознавать неопределённую форму. Развивающие: способствовать развитию орфографической зоркости, познавательного интереса, умения сравнивать, обобщать...
62764. Предупреждение ошибок в построении предложений с однородными членами 25.29 KB
  Задачи: образовательные закрепить знания об однородных членах предложения. Актуализация знаний Ребята давайте с вами вспомним что такое предложение А что такое однородные члены предложения То есть сколько признаков имеют однородные члены...