677

Проектирование цифрового бих-фильтра методом билинейного преобразования в пакете программ Matlab

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Особенности синтеза БИХ-фильтров методом билинейного преобразования в пакете программ MATLAB. Синтез цифрового фильтра методом билинейного преобразования. Исследование характеристик синтезированного цифрового фильтра.

Русский

2013-01-06

62.5 KB

72 чел.

Министерство образования и науки Украины

Запорожский национальный технический университет

Кафедра РТТ

Отчёт

по лабораторной работе №4

Проектирование цифрового бих-фильтра методом билинейного преобразования в пакете программ Matlab

Выполнил:                                                                          Нечет А. О.

Принял:               Копылёв А.Н.

    Звягинцев Е.А.

Запорожье 2010


Цель работы:

1.1. изучить особенности синтеза БИХ-фильтров методом билинейного

преобразования в пакете программ MATLAB;

1.2. синтез цифрового фильтра методом билинейного преобразования;

1.3. исследование характеристик синтезированного цифрового фильтра.

Порядок выполнения работы

Исходные данные:

-  частота дискретизации fд=4 кГц;

-  центральная частота полосы пропускания fс =100 Гц;

-  коэфициент усиления К0 = 10;

Создание модели фильтра

Для моделирования работы цифрового фильтра (ЦФ) составим следующую

структурную схему (модель), рис. 5.

Рис. 5. Структурная схема для моделирования работы цифрового фильтра

Произведём синтез цифрового ФНЧ Чебышева 1 в системе MathLAB:

Подадим на вход ЦФ гармонический сигнал с частотой Fx равной частоте среза фильтра Fc и единичной амплитудой.

Удвоим частоту Fx.

Произведём синтез цифрового ФНЧ Баттерворта  в системе MATLAB для цифрового полосового фильтра (ПФ) с аппроксимацией Баттерворта 2 порядка: центральная частота полосы пропускания Fс; коэффициент усиления K0, полоса пропускания ΔF=0.1Fc

Произведём синтез цифрового ФНЧ Баттерворта  в системе MATLAB для цифрового режекторного фильтра (РФ) с аппроксимацией Баттерворта 2 порядка: центральная частота полосы заграждения Fс; коэффициент усиления K0, полоса заграждения ΔF=0.1Fc

Выводы:

 изучил методы проектирования рекурсивных цифровых фильтров (ЦФ) с использованием системы компьютерной математики MATLAB;

 изучил методы проектирования цифрового полосового фильтра (ПФ) с использованием системы компьютерной математики MATLAB;

• изучил методы проектирования рекурсивных ЦФ с использованием системы компьютерной математики MATLAB.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20238. Поширення пружних хвиль у рідинах. Залежність швидкості поширення та коефіцієнта поглинання від термодинамічних параметрів 115.5 KB
  Щоб описати розповсюдження хвилі в середовищі необхідно записати хвильове рівняння. Для цього: 1 Записати рівняння руху частинки середовища макроскопічно малого обєму середовища лінійні розміри обємчику набагато менші довжини хвилі звука; 2 Записати реологічне рівняння для середовища. 3 Підставити реологічне рівняння в рівняння руху → хвильове рівняння для данного середовища. Реологічне рівняння це рівняння яке повязує тензор напруг з тензором деформацій і тензором швидкості деформацій.
20239. Міжмолекулярна взаємодія в газах та рідинах 62.5 KB
  Вона базується на припущеннях: міжмолекулярна взаємодія є слабкою розміри частинок набагато менше за відстань між ними; адіабатичне наближення електростатичне поле сусідньої молекули збурює енергетичні стани лише електронів; наближення мультипольного розкладу електричні заряди в молекулі по обєму розповсюджені нерівномірно і можуть бути вільні заряди: монополі диполі квадруполі октуполі. Енергія міжмолекулярної взаємодії це потенціальна енергія однієї молекули в електростатичному полі другої молекули. Маємо дві молекули А і В...
20240. Розсіяння нейтронів як джерело інформації про динаміку молекул 101 KB
  Розсіяння нейтронів як джерело інформації про динаміку молекул Існує загальний метод опису динаміки речовини просторовочасові корелятивні функції. Одним із шляхів визначення корелятивних функцій є розсіяння нейтронів. Візьмемо двічі диференційний переріз розсіяння нейтронів кількість нейтронів що вилетять із зразка під певним кутом в елемент тілесного кута і при цьому зміна енергії нейтронів потрапляє в інтервал від до де пр пружне нп непружне ког когерентне нк некогерентне. Наслідком цього є розбиття перерізу...
20241. Понятие, предмет, задачи дисциплины «охрана труда в отрасли» 108 KB
  Охрана труда как социально-экономический фактор и область науки. Этапы развития охраны труда. Понятие охраны труда в законодательстве Украины. Предмет, содержание и задачи дисциплины охраны труда в отрасли. Взаимодействие охраны труда с другими дисциплинами.
20242. Основи методу Монте-Карло 146.5 KB
  точки та розрахувати в кожному полож. точки її енергію з частинками системи. Будується ланцюг випадкових переміщень однієї точки. точки; 2 обрати модель потенціальної енергії; 3задати температуру та довжину кроку відображ.
20243. Полімерний стат. клубок 46.5 KB
  клубок Полімерні молекули ланцюги з великої кількості ланок вони можуть відрізнятися сладом однакові ланки або різні степенем гнучкості числом гілок та заряджених груп. Найпростіша полімерна молекула послідовність великої кількості атомних груп з`єднаних у ланцюг ковалентними хімічними зв`язками. N масі ланцюга. Полімерний ланцюг має N 1 N 102 104 Полімерні молекули поділяються на лінійні та тривимірні.
20244. Спектральний склад розсіяного світла в газах. Ефект Мандельштама-Брілюена 85 KB
  Спектральний склад розсіяного світла в газах. Розсіяння світла це зміна якоїсь характеристики потоку оптичного випромінювання світла при його взаємодії з речовиною. Цими характеристиками можуть бути просторовий розподіл інтенсивності частотний спектр поляризація світла. Фізична причина розсіяння світла в чистій речовині полягає в тому що в силу статистичної природи теплового руху молекул середовища в ньому виникають флуктуації густини.
20245. Особливості реологічної неньютонівської рідини 90 KB
  Не ньютонівська течіяпри різних швидкостях течії рідина характеризується різними в‘язкостями. Для того щоб визначити поняття не ньютонівської рідини згадаємо що таке ньютонівська рідина. Бінгалівська рідина межа пластичностітобто в системі існує область де напруження не впливає на зсув характерною ознакою є те що течія починається коли дотичне напруження τ перевищує межу пластичності θ. ; немає зсуву шарів рідина рухається як жорсткий стержень.
20246. Взаємодія повільних нейтронів 57 KB
  Зіткнення нейтрона з ядром може відбуватись двома шляхами: або 1без утворення проміжного ядра коли нейтрон розсіюється безпосередньо силовим полем ядрапружне та непружне розсіяння 2або з утворенням проміжного збудженого ядра з наступним його розпадом по одному з можливи каналів: Авипромінювання γ квантів процес радіаційного захвату нейтрона ядром Б випромінювання заряджених частинок В ділення ядра В області повільних нейтронів енергія 1еВ основні процеси пружне ядерне розсіяння радіаційний захват нейтрона ядрома бо...