677

Проектирование цифрового бих-фильтра методом билинейного преобразования в пакете программ Matlab

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Особенности синтеза БИХ-фильтров методом билинейного преобразования в пакете программ MATLAB. Синтез цифрового фильтра методом билинейного преобразования. Исследование характеристик синтезированного цифрового фильтра.

Русский

2013-01-06

62.5 KB

63 чел.

Министерство образования и науки Украины

Запорожский национальный технический университет

Кафедра РТТ

Отчёт

по лабораторной работе №4

Проектирование цифрового бих-фильтра методом билинейного преобразования в пакете программ Matlab

Выполнил:                                                                          Нечет А. О.

Принял:               Копылёв А.Н.

    Звягинцев Е.А.

Запорожье 2010


Цель работы:

1.1. изучить особенности синтеза БИХ-фильтров методом билинейного

преобразования в пакете программ MATLAB;

1.2. синтез цифрового фильтра методом билинейного преобразования;

1.3. исследование характеристик синтезированного цифрового фильтра.

Порядок выполнения работы

Исходные данные:

-  частота дискретизации fд=4 кГц;

-  центральная частота полосы пропускания fс =100 Гц;

-  коэфициент усиления К0 = 10;

Создание модели фильтра

Для моделирования работы цифрового фильтра (ЦФ) составим следующую

структурную схему (модель), рис. 5.

Рис. 5. Структурная схема для моделирования работы цифрового фильтра

Произведём синтез цифрового ФНЧ Чебышева 1 в системе MathLAB:

Подадим на вход ЦФ гармонический сигнал с частотой Fx равной частоте среза фильтра Fc и единичной амплитудой.

Удвоим частоту Fx.

Произведём синтез цифрового ФНЧ Баттерворта  в системе MATLAB для цифрового полосового фильтра (ПФ) с аппроксимацией Баттерворта 2 порядка: центральная частота полосы пропускания Fс; коэффициент усиления K0, полоса пропускания ΔF=0.1Fc

Произведём синтез цифрового ФНЧ Баттерворта  в системе MATLAB для цифрового режекторного фильтра (РФ) с аппроксимацией Баттерворта 2 порядка: центральная частота полосы заграждения Fс; коэффициент усиления K0, полоса заграждения ΔF=0.1Fc

Выводы:

 изучил методы проектирования рекурсивных цифровых фильтров (ЦФ) с использованием системы компьютерной математики MATLAB;

 изучил методы проектирования цифрового полосового фильтра (ПФ) с использованием системы компьютерной математики MATLAB;

• изучил методы проектирования рекурсивных ЦФ с использованием системы компьютерной математики MATLAB.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23104. Співвідношення невизначеності Гейзенберга, приклади його проявів 74.5 KB
  Нехай стан частинки опивується хв. Остаточно Співвідношення невизначеностей проявляється при будьякій спробі вимірювання точного положення або точного імпульса частинки. Виявляється що уточнення положення частинки впливає на те що збільшується неточність в значенні імпульса і навпаки. Часто втрачає зміст ділення повної енегрії частинкияк квантового об’єкту на потенціальну і кінетичну .
23105. Сестринский процесс при холециститах 25.25 MB
  Воспаление желчного пузыря регистрируется почти у 10% населения планеты, причем в 3-4 раза чаще холециститом страдают женщины. Большинство людей не следят за своим рационом, ведут сидячий образ жизни.
23106. Теорія молекули водню. Обмінна взаємодія 371 KB
  Оскільки гамільтоніан не залежить від спінових змінних то хвильова функція зображається добутком спінової функції на просторову . За допомогою хвильової функції знаходимо середнє значення повного гамільтоніана системи: де кулонівський інтеграл К характаризує ел. наближені хвильові функції Кулонівський інтеґрал К є малим числом і головну роль відіграє обмінний інтеґрал який у ділянці малих є додатною величиною а при змінює знак. Таким чином для симетричної просторової функції є можливим зв'язаний стан системи і теорія...
23107. Прискорювачі заряджених частинок та принципи їх роботи 62.5 KB
  При непрямих методах прискорення електричне поле індукується змінним магнітним полем або використовується змінне електричне поле у вигляді біжучих або стоячих хвиль. Ідея прискорення заряджених частинок електричним полем яке породжується змінним магнітним полем. Основна складова – потужний електромагніт обмотка якого живиться змінним струмом з частотою сотні МГц. При зміні маг потока з’являється вихрове ел поле і на кожний електрон в камері діє сила eE.
23108. Общая характеристика экономики государственного сектора 262 KB
  Под государственным сектором экономики страны понимают сектор, представляющий и обслуживающий интересы всего населения. Государство является основным институтом, организующим и координирующим взаимоотношения граждан и социальных групп в стране и обеспечивающим условия для их совместной деятельности
23109. Сучасні уявлення про ядерні сили. Моделі атомного ядра 136.5 KB
  За сучасними поглядами сили між нуклонами є виявом сильної кваркглюонної взаємодії. Така частинканосій сильної міжкваркової взаємодії називається глюоном. При взаємодії глюонів з кварками колір кварків змінюється. Аромат кварків їхній електричний та баріонний заряди не змінюються тобто колір є найбільш важливою властивістю кварків при взаємодії.
23110. Теорія молекули водню. Обмінна взаємодія 59.5 KB
  Теорія молекули водню. Відносне розміщення цих центрів атомних ядер визначає просторрову конфігурацію молекули при цьому стійкому рівноважному стану відповідає мінімум енергії молекули. Відносний рух ядер коливання ядер і обертання молекули як цілої – це окремі задачі. Таким чином для Н2 хвильове рівняння можна записати у вигляді: де V – потенціальна енергія молекули V=V1V2 – енергія першого ел.
23111. Методи визначення роботи виходу електрона 973.5 KB
  Методи визначення роботи виходу електрона. Енергію яку потрібно виконати для вибиття електрону з металу або рідини у вакуум називається роботою виходу. Еіон енергія іонізації А – робота виходу електрона за межі поверхні тіла – кін. Величина роботи виходу A в значній мірі залежить від чистоти поверхні емітера.
23112. Досліди Франка і Герца по визначенню потенціалів іонізації 52 KB
  При непружніх зіткненнях електрона з атомом відбувається передача енергії від електрона атому. Якщо внутрішня енергія атома змінюється неперервно то атому може бути передана будьяка порція енергії. Якщо ж стани атома дискретні то його внутрішня енергія при зіткненні з електороном повинна змінюватись також дискретно – на значення що дорівнюють різниці внутрішньої енергії атома в стаціонарних станах. Отже про непружньому зіткненні електрон може передати атому лише певні значення енергії.