67822

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВОД

Лекция

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

В Україні розроблено законодавство, яке регулює правову охорону та режим використання водних об’єктів України та покликане сприяти формуванню водно-екологічного правопорядку і забезпечення екологічної безпеки населення України, а також більш ефективному, науково обґрунтованому використанню...

Украинкский

2014-09-15

91 KB

5 чел.

МВС УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут

фінансово-економічної безпеки і права

Кафедра трудового, земельного та екологічного права

Затверджую

Завідувач кафедри трудового, земельного та екологічного права

к.ю.н., доцент

  О.М. Пащенко

«  » серпня 2009 року

Методична розробка для проведення лекції

з навчальної дисципліни

“Природоресурсне право”

Тема № 5

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВОД

Обговорено

на засіданні кафедри трудового,

земельного та екологічного права

«    » серпня 2009 року

протокол № 1

Одеса 2009


Правове регулювання використання вод.

Навчальні та виховні цілі:

1. Визначити правовий режим охорони та використання водних об’єктів.

2. Розвинути у слухачів правове мислення, дати основні знання та прищепити вміння щодо самостійного опрацювання літератури й роботи з нормативно-правовими джерелами.

Місце: клас

Вид заняття: лекція

Навчально-матеріальне забезпечення:

Література:

Нормативні акти:

Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради – 1995 - N 24 - ст.190.

Основна література:

1. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій. – К.: Вентурі, 1996. – 208 с.

2. Екологічне право України: Підручник / За ред. Ю.С Шемшученка. – К.: Юрид. думка, 2005. – 848 с.

3. Екологічне право України: Навчальний посібник / Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. – К.: Атіка, 2000. – 216 с.

4. Екологічне право України: Підручник / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Размєтаєв. – Харків: Право, 2001. – 480 с.

Додаткова література:

1. Гордєєв В. Правові питання використання малих річок // Право України. – 1994. - № 1-2. – С. 27.

2. Лозанський В. Правове регулювання водокористування // Право України. – 2005. - № 12. – С. 68-72.

Навчальні питання

  1.  Поняття та склад водного фонду.
  2.  Види користування водним фондом.
  3.  Охорона вод

Вказівки щодо порядку й методики проведення лекції:

І. Загальні організаційно-методичні вказівки.

1. Підтримувати належний рівень дисципліни серед слухачів.

2. Активізувати увагу слухачів шляхом зворотного зв’язку.

II. Методичні вказівки щодо вступної частини.

1. Перевірити наявність слухачів.

3. Оголосити тему та вид заняття, навчальну мету, час, відведений на дане заняття, навчальні питання та літературу.

4. Зробити вступ до викладення даної теми заняття, наголосивши на актуальність її вивчення, а також показати її значення для практичної діяльності випускників-юристів у військах.

III. Методичні вказівки щодо основної частини.

1. Звернути слухачів на актуальність теми та її значення.

2. Викладаючи матеріал лекції, дати можливість слухачам законспектувати основні положення даної теми.

3. По завершенні розгляду кожного навчального питання теми робити короткий підсумок з основних положень, які було викладено.

IV. Методичні вказівки щодо заключної частини.

1. Підвести підсумок заняття, наголосивши на його основних положеннях.

2. Дати завдання та рекомендації на самостійну роботу

3. Відповісти на запитання слухачів.

Навчальний матеріал

Питання 1. Поняття та склад водного фонду

Придатні для використання з метою досягнення різноманітних цілей запаси поверхневих та підземних вод становлять водні ресурси.

Усі води (водні об'єкти) на території України є національним надбанням народу України, однією з природних основ економічного розвитку та соціального добробуту. Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рослинного світу та є обмеженими і уразливими природними об'єктами.

В Україні розроблено законодавство, яке регулює правову охорону та режим використання водних об'єктів України та покликане сприяти формуванню водно-екологічного правопорядку і забезпечення екологічної безпеки населення України, а також більш ефективному, науково обґрунтованому використанню вод та їх охороні від забруднення, засмічення та вичерпання.

Відповідно до статті 2 Водного кодексу України завданням водного законодавства є регулювання правових відносин з метою забезпечення збереження, науково обґрунтованого, раціонального використання водних ресурсів, охорони вод для потреб населення і галузей економіки, відтворення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних об'єктів, а також охорони прав підприємств, установ, організацій та громадян на водокористування.

Головними характерними рисами правового режиму вод в Україні є комплексність їх використання, що означає можливість їх одночасного використання для різноманітних потреб та всебічний характер регулювання охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання.

Водні відносини в Україні регулюються Водним кодексом України, Законом України від 10 січня 2002 р. «Про питну воду та водопостачання»1, постановою ВРУ від 27 лютого 1997 р. «Про Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води»2, постановою КМУ № 815 від 20 липня 1996 р. «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод», «Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України», затвердженими Наказом Держбуду України N37 від 19 лютого 2002 року та іншими нормативними актами.

Відповідно до статті 3 Водного кодексу водний фонд України - це усі придатні для використання запаси поверхневих, підземних вод та джерел, внутрішні морські води та територіальне море.

Таким чином, усі води (водні об'єкти) на території України становлять її водний фонд. До водного фонду України належать:

1) поверхневі води (природні водойми (озера), водотоки (річки, струмки), штучні водойми (водосховища, ставки) і канали, інші водні об'єкти;

2) підземні води (води, що знаходяться нижче рівня земної поверхні в товщах гірських порід верхньої частини земної кори у всіх фізичних станах) та джерела;

3) внутрішні морські води та територіальне море.

Відповідно до ст.5 ВК водні об'єкти, які знаходяться на території України, відповідно до свого значення для держави в цілому, чи окремих регіонів, поділяються на водні об'єкти загальнодержавного та місцевого значення.

До водних об'єктів загальнодержавного значення належать:

1) внутрішні морські води та територіальне море;

підземні води, які є джерелом централізованого водопостачання;

поверхневі води (озера, водосховища, річки, канали), що знаходяться і використовуються на території більш як однієї області, а також їх притоки всіх порядків;

водні об'єкти в межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а також віднесені до категорії лікувальних.

До водних об'єктів місцевого значення належать:

1) поверхневі води, що знаходяться і використовуються в межах однієї області і які не віднесені до водних об'єктів загальнодержавного значення;

  1.  підземні води, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання.

Відповідно до ст.13 Конституції та ст.6 Водного кодексу води (водні об'єкти) є виключно власністю народу України і надаються тільки у користування. Народ України здійснює право власності на води (тобто володіє, користується та розпоряджається водними об'єктами) через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві органи самоврядування.

Питання 2. Види користування водним фондом

Використання вод в Україні здійснюється у порядку загального та спеціального водокористування.

Загальне водокористування – вид водокористування, який здійснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об’єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних об’єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів.

Спеціальне водокористування — це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.

Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських та інших державних і громадських потреб.

Для характеристики спеціального водокористування важливого значення набуває інформація про види діяльності, які не належать до такого виду водокористування. Зокрема, відповідно до статті 48 Водного кодексу не належать до спеціального водокористування: пропуск води через гідровузли (крім гідроенергетичних); подача (перекачування) води водокористувачам у маловодні регіони; усунення шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення); використання підземних вод для вилучення корисних компонентів; вилучення води з надр разом з видобуванням корисних копалин; виконання будівельних, днопоглиблювальних і вибухових робіт; видобування корисних копалин і водних рослин; прокладання трубопроводів і кабелів; проведення бурових, геологорозвідувальних робіт; інші роботи, які виконуються без забору води та скидання зворотних вод.

На відміну від загального водокористування, спеціальне водокористування здійснюється виключно на підставі відповідного дозволу. Процедура отримання таких дозволів регулюється «Порядком погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування», який був затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 321 від 13 березня 2002 р.

Відповідно до п. 2 вказаного Порядку дозволи видаються у разі використання води водних об’єктів:

  1.  загальнодержавного значення - Республіканським комітетом екології та природних ресурсів Автономної Республіки Крим, державними управліннями екології та природних ресурсів в областях, мм. Києві і Севастополі, державними інспекціями охорони Чорного і Азовського морів (далі — територіальні органи Мінекоресурсів);

2) місцевого значення — Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з відповідними територіальними органами Мінекоресурсів.

Дозволи видаються за клопотанням водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді, яке погоджується:

1) у разі використання поверхневих вод — з Республіканським комітетом по водному господарству Автономної Республіки Крим, територіальними органами басейнових управлінь водних ресурсів або обласними виробничими управліннями водного господарства і меліорації (далі — органи водного господарства);

2) у разі використання підземних вод — з Державною геологічною службою або дочірніми підприємствами НАК «Надра України» за переліком, який затверджує Мінекоресурсів;

3) у разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних, — з МОЗ.

Спеціальне водокористування може бути короткостроковим (до трьох років) або довгостроковим (від трьох до 25-ти років). У разі необхідності строк спеціального водокористування може бути продовжено на період, що не перевищує відповідно короткострокового або довгострокового водокористування.

Важливим видом спеціального водокористування є забезпечення питних потреб населення України. Відповідно до статі 15 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» господарська діяльність у сфері питного водопостачання включає:

1) централізоване питне водопостачання міст, інших населених пунктів;

2) питне водопостачання за допомогою пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних);

3) виробництво фасованої питної води;

4) питне водопостачання за допомогою індивідуальних та колективних установок (пристроїв) підготовки питної води.

Водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації і громадяни України, а також іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства.

Водокористувачі можуть бути первинними і вторинними.

Первинні водокористувачі — це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води.

Вторинні водокористувачі (абоненти) — це ті, що не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їх системи на умовах, що встановлюються між ними.

Вторинні водокористувачі можуть здійснювати скидання стічних вод у водні об’єкти також на підставі дозволів на спеціальне водокористування.

Відповідно до статті 43 Водного кодексу водокористувачі мають право: 1) здійснювати загальне та спеціальне водокористування; 2) використовувати водні об’єкти на умовах оренди; 4) вимагати від власника водного об’єкта або водопровідної системи підтримання належної якості води за умовами водокористування; 5) споруджувати гідротехнічні та інші водогосподарські об’єкти, здійснювати їх реконструкцію і ремонт; 6) передавати для використання воду іншим водокористувачам на визначених умовах; 7) здійснювати й інші функції щодо водокористування в порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до статті 44 Водного кодексу водокористувачі зобов’язані: 1) економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод; 2) використовувати воду (водні об’єкти) відповідно до цілей та умов їх надання; 3) дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території; 4) використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання своєї території в належному стані, а також здійснювати заходи щодо запобігання забрудненню водних об’єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з неї; 5) не допускати порушення прав, наданих іншим водокористувачам, а також заподіяння шкоди господарським об’єктам та об’єктам навколишнього природного середовища; 6) утримувати в належному стані зони санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання, прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів, очисні та інші водогосподарські споруди та технічні пристрої; 7) здійснювати облік забору та використання вод, вести контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об’єктів у контрольних створах, а також подавати відповідним органам звіти в порядку, визначеному водним законодавством; 8) здійснювати погоджені у встановленому порядку технологічні, лісомеліоративні, агротехнічні, гідротехнічні, санітарні та інші заходи щодо охорони вод від вичерпання, поліпшення їх стану, а також припинення скидання забруднених стічних вод; 9) здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу; 10) безперешкодно допускати на свої об’єкти державних інспекторів спеціально уповноважених державних органів у галузі використання, охорони та відтворення водних ресурсів, а також громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, які здійснюють перевірку додержання вимог водного законодавства, і надавати їм безкоштовно необхідну інформацію; 11) своєчасно сплачувати збори за спеціальне водокористування та інші збори відповідно до законодавства; 12) своєчасно інформувати місцеві Ради, державні органи охорони навколишнього природного середовища та санітарного нагляду про виникнення аварійних забруднень; 13) здійснювати невідкладні роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води, та надавати необхідні технічні засоби для ліквідації аварій на об’єктах інших водокористувачів у порядку, встановленому законодавством; 14) виконувати інші обов’язки щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів згідно з законодавством.

Питання 3. Охорона вод

Правова охорона вод - сукупність правових засобів, спрямованих на збереження, відтворення та відновлення природних запасів води (водних об'єктів).

Із завдань водного законодавства, сформульованих у статті 2 Водного кодексу випливають основні вимоги охорони вод, які полягають у забороні:

1) забруднення вод, під яким розуміється насичення природних запасів води сторонніми речовинами. Забруднення вод може настати в результаті скидів в водні об'єкти виробничих, побутових та інших відходів;

2) засмічення вод, під яким розуміється насичення вод різноманітними нерозчинними у воді предметами та відходами. Засмічення вод може наступати в результаті втрат масел, нафтопродуктів (1 грам нафтопродуктів робить непридатними для споживання 2 куб. м. води), скиду нерозчинних виробничих, побутових та інших відходів;

3) вичерпання вод, яке розуміється як зменшення кількості води в певному водному об'єкт;

4) вчинення інших дій, які можуть погіршити умови водопостачання, завдати шкоди здоров'ю людей, спричинити зменшення рибних запасів та інших об'єктів водного промислу, погіршення умов існування диких тварин, зниження родючості земель та інші несприятливі явища внаслідок зміни фізичних та хімічних властивостей вод, зниження їх здатності до природного очищення.

Для створення сприятливого режиму водних об’єктів вздовж річок, морів та навколо озер, водосховищ і інших водойм встановлюються водоохоронні зони.

Водоохоронна зона - це природоохоронна територія господарської діяльності, яка створюється вздовж (навколо) водних об’єктів з метою попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколоводних рослин і тварин, а також зменшення коливань стоку що регулюється.

Основне значення водоохоронних зон полягає в тому, що на їх території забороняється:

1) використання стійких та сильнодіючих пестицидів;

2) влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації;

3) скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар’єри тощо), а також у потічки.

В окремих випадках у водоохоронній зоні може бути дозволено добування піску і гравію за межами земель водного фонду на сухій частині заплави, у праруслах річок за погодженням з державними органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства та геології.

З метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.

Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною:

- для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів — 25 метрів;

- для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектари — 50 метрів;

- для великих річок, водосховищ на них та озер — 100 метрів.

Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється.

У межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням конкретних умов, що склалися.

Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів виділяється прибережна захисна смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води.

У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:

1) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

2) зберігання та застосування пестицидів і добрив;

3) влаштування літніх таборів для худоби;

4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

5) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;

6) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.

Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

Для потреб експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування магістральних, міжгосподарських та інших каналів на зрошувальних і осушувальних системах, гідротехнічних та гідрометричних споруд, а також водойм і гребель на річках встановлюються смуги відведення з особливим режимом користування. Розміри смуг відведення та режим користування ними встановлюються за проектом, який розробляється і затверджується водокористувачами за погодженням з державними органами охорони навколишнього природного середовища та водного господарства.

Земельні ділянки в межах смуг відведення надаються органам водного господарства та іншим організаціям для спеціальних потреб і можуть використовуватися ними для створення водоохоронних лісонасаджень, берегоукріплювальних та протиерозійних гідротехнічних споруд, будівництва переправ, виробничих приміщень.

На судноплавних водних шляхах за межами міських поселень для проведення робіт, пов’язаних з судноплавством, встановлюються берегові смуги.

Порядок встановлення берегових смуг водних шляхів та користування ними визначається Кабінетом Міністрів України.

З метою охорони водних об’єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних і оздоровчих потреб встановлюються зони санітарної охорони, які поділяються на пояси особливого режиму. Наприклад, відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР N 2 від 8 січня 1991 р. «Межі зон санітарної охорони відкритих джерел централізованого водопостачання населення м. Києва» зона санітарної охорони р. Дніпра включає три пояси.

1 Відомості Верховної Ради. – 2002. - N 16. - ст.112.

2 Відомості Верховної Ради. – 1997. - N 41. - ст.279.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

27608. Таможенное дело и таможенная политика Республики Беларусь 256 KB
  Таможенное право - одна из универсальных отраслей права, которое регулирует отношения в сфере внешнеэкономической деятельности. Таможенное регулирование занимает принципиальное положение в обеспечении экономической безопасности государства.
27610. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении 30.5 KB
  Назначение более мягкого наказания чем предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении. 64 УК РФ назначение более мягкого наказания чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ возможно при наличии исключительных обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного лицом преступления либо при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления. Правила назначения более мягкого наказания чем предусмотрено...
27612. Назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление, совершенное в соучастии и при рецидиве преступлений 30 KB
  Назначение наказания за неоконченное преступление ст. 66 УК Назначение наказания различается в зависимости от стадии на которой было прервано общественно опасное деяние. За приготовление к преступлению срок или размер наказания не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса за неоконченное преступление.
27614. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров. Порядок определения сроков наказания при сложении наказаний 37.5 KB
  Порядок определения сроков наказания при сложении наказаний. Назначение наказания по совокупности преступлений При совокупности преступлений наказание назначается отдельно за каждое совершенное преступление. Два этапа назначения наказания: 1назначение наказания за каждое преступление отдельно; 2 определение окончательного наказания по одному из принципов: поглощение менее строгого более строгим; полного сложения; частичного сложения.
27616. Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК). Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК) 29.5 KB
  Нарушение неприкосновенности жилища ст. Нарушение неприкосновенности частной жизни 1. Нарушение этого права влечет ответственность в частности уголовную. Нарушение неприкосновенности жилища 1.