6802

Определение параметров электрических колебаний

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: В лабораторной работе ставится целью определение параметров электрических колебаний по их осциллограммам. Содержание отчета. Измерение параметров синусоидального напряжения с помощью осциллографа. Схема исследуемой электр...

Русский

2014-10-04

208 KB

19 чел.

Цель работы: В лабораторной  работе ставится целью определение параметров электрических колебаний по их осциллограммам.

Содержание отчета.

2.1 Измерение параметров синусоидального напряжения с помощью осциллографа.

Схема исследуемой электрической цепи

Осциллограмма напряжения источника

Результаты измерения периода и расчета частоты

Результаты измерения амплитуды

Выводы по результатам измерений.

В окне Voltage(V) источника указано действующее значение напряжение

Значения параметров источника переменного напряжения.

Номер рабочего места

7

Frequency, Hz

70

Amplitude, V

9

Phase, Deg

90

Результаты повторных  измерений.

Выводы  по результатам измерений и о влиянии изменения начальной фазы сигнала источника на положение осциллограммы на экране осциллографа.

Чем больше начальная фаза сигнала источника, тем больше фазовый угол.

2.2 Измерение разности фаз напряжений

Схема исследуемой электрической цепи

Значения параметров источника переменного напряжения (в соответствии с номером варианта (табл.1))

Параметры  элементов

Номер рабочего места

7

r, Ом

125

C, мкФ

125

Осциллограмма напряжений

Определение разности фаз напряжений.

  1.  Ответы на вопросы:

3.1 Как определить амплитуду колебания по его осциллограмме?

Амплитуда тока Im  - это его наибольшее значение по абсолютной величине.

3.2 Как определить угловую частоту колебания по его осциллограмме?  

Угловая частота ω – это скорость изменения фазы тока, равная частоте синусоидального тока, умноженной на 2 π :

                                          ω = 2 π f = 2 π/Т  рад/с.                            

3.3 Как определить разность начальных фаз колебаний по их

осциллограммам?

ψ  - начальная фаза – значение фазы синусоидального тока в начальный              момент времени (при t = 0).

3.4 Как влияет изменение частоты колебания на его осциллограмму?

Частота показывает, какое число колебаний совершает переменный ток в течение одной секунды. Частота измеряется в герцах (Гц). Один герц соответствует одному колебанию в секунду.

3.5 Как влияет изменение начальной фазы колебания на его осциллограмму?

Если имеется несколько синусоидальных величин, изменяющихся с одинаковой частотой, начальные фазы которых различны, то говорят, что они смещены одна относительно другой по фазе.

В. Выводы по проделанной работе

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22672. Методи реєстрації і спектрометрії ядерних випромінювань 196.5 KB
  Під ядерним випромінюванням розуміють частинки що утворюються в наслідок ядерних перетворень. Частинки випромінення поділяють на 3 групи: 1. Заряджені частинкиер альфачастинки осколки ділення. Нейтральні частинкинейтрони.
22673. Нелінійна поляризованість. Явище генерації гармонік 50.5 KB
  Теорія лінійної поляризованості всановлює залежність показника заломлення від частоти. Нелінійна квадратична поляризованість вміщує різні комбінаційні частоти початкових електромагнітних хвиль. Отже породжені єю вторинні хвилі мають тіж самі різні комбінаційні частоти і росповсюджуються з різними швидкостями в відповідності до закону дисперсії. Інтерференція може відбуватися лише між хвилями однакової частоти випроміненими в різних точках середовища.
22674. Хвильові властивості частинок. Хвилі де Бройля 42 KB
  Хвилі де Бройля. Згідно гіпотези де Бройля для частинки речовини виконується співвідношення: E= =2 p=mV – імпульс частинки  довжина хв. де Бройля співвідношення де Бройля.де Бройля що описує вільний рух матеріальної частинки має вид : А – амплітуда плоскої монохроматичної хвилі радіус вектор частинки t – час.
22675. Рівняння Шредінгера. Інтерпретація хвильової функції 65.5 KB
  В квантовій механіці рівняння Шредінгера відіграє ту ж роль що і рівняння руху Ньютона в класичній механіці і рівняння Максвела в електродинаміці.Розглянемо тримірне хвильове рівняння і застосуємо його до хвиль де Броля. Найбільш важливим частковим випадком рішення хвильового рівняння є рішення виду: 2. Оскільки [потенціальна енергія ] рівняння 3 набуває вигляду стаціонарне рівняння Шреденгера оскільки вважалося що а значить і не залежать від часу.
22676. Співвідношення невизначеності Гейзенберга та приклади його проявів 63.5 KB
  Дві фізичні величини не можуть мати одночасно певні значення в жодному стані якщо їх оператори не комутують. В довільному стані фізичні величини відповідні цим операторам мають середнє значення визначені інтегралами: . З цієї формули випливає що якщо в деякому стані імпульс має певне значення =0 то координата х в цьому стані невизначена зовсім і навпаки. Згідно отриманій нерівності мікрочастинка не може знаходитись у стані строгого спокою який характеризується значеннями .
22677. Енергетичний спектр атома водню. Правила відбору 67 KB
  Сукупність спектральних ліній – спектральні серії. Пізніше були досліджені серії в ультрафіолетовій і інфракрасній обл. Перша лінія кожної серії відповідає мінімальному значеню n і має мінімальну частоту. По мірі збільшення n лінії кожної спектральної серії згущуються частота їх зростає.
22678. Хвильові функції. Системи тотожних частинок. Принцип Паули 65.5 KB
  Системи тотожних частинок. Вони тотожні є симетрія: при перестановці місцями частинок не змінюється. Нехай оператор перестановки частинок: ; Т. Для N – частинок N парних перестановок; оператор перестановок .
22679. Розподіл Фермі-Дірака і Бозе-Ейнштейна 132 KB
  Бозони – частинки з цілим або або нульовим спіном можуть знаходитись в межах даної системи в однаковому стані і в обмеженій кількості. Тоді енергія системи ; число част в му стані. що знаходяться в стані. Нехай номер енергетичного рівня; кратність його виродження число станів на му рівні що мають одне значення енергії тоді ; позначимосереднє число частинок в одному стані.
22680. Фізичне пояснення періодичної системи елементів 41.5 KB
  При заданому n : = 0 sоболонка 1pоболонка 2dоболонка 3fоболонка. S – оболонка – 2 ; р – оболонка – 221=6 d – оболонка – 10 . Якщо оболонка містить максимальну кількість е то вона заповнена ns2 np6 nd10 nf14 Період. іонів n 1 2 3 4 5 оболонка K L M N O макс.