68026

Психические явления. Познавательные явления

Лекция

Психология и эзотерика

Внимание как особенность всех психических процессов. Внимание –это сосредоточение психической деятельности человека на одном и том же объекте в данное время и при данных условиях. Внимание является особенностью всех процессов. Внимание к вещи которая интересна.

Русский

2014-09-17

19.3 KB

0 чел.

Психические явления. Познавательные явления.

 1.  Структура психических явлений.
 2.  Внимание как особенность всех психических процессов.
 3.  Ощущение: понятие, виды, закономерности, нарушения.
 4.  Восприятие: понятие, виды, свойства, нарушения. 

Психика проявляется у человека в виде психических процессов, психических состояний и свойств, психика это и есть психические явления.

Психические процессы это форма существования психики они делятся:

 1. Познавательные обеспечивающие отражение окружающего мира.
 2. Эмоциональные  отражающие чувства, переживания человека.
 3. Волевые регулирующие поведения человека.

Психические состояния характеризуют функционирование психики в текущей момент времени по критериям работоспособности, качествам  интенсивности и т.д.

Психические свойства – это устойчивые и постоянно-проявляющиеся Характеристики личности. Темперамент способности к свойствам.

Внимание –это  сосредоточение психической деятельности человека на одном и том же объекте в данное время и при данных условиях. Внимание является особенностью всех процессов.

Виды внимания:

 1. Непроизвольное. Спонтанное.
 2. Произвольное. Принудительное.
 3. После произвольное. Внимание к вещи, которая интересна.

Свойство внимание/Качество внимание.

Объем внимание – это количество объектов находящихся в фокусе внимания. Устойчивость внимания длительность, в течение которой сохраняется устойчивость внимания.

Концентрация (сосредоточенность) на объекте.

Распределение одновременно выполнение нескольких видов действий.

Нарушение внимания вызывает рассеяность. Из-за слабой распределяемость.

Виды ощущений внешние, внутренние двигательные.

Чувствительность – способность объекта реагировать на сравнительное слабые воздействия .

Адаптация – приспособление чувствительности к постоянно действующему раздражителю.

Контраст – изменение чувствительности под влияние предшествующего или сопутствующего раздражителя.  

Восприятие – это отражение предметов и явлений в целом, непосредственно воздействующих на органы чувств.

Виды восприятия:

 1. В зависимости форм отражения: Пространство; времени и движения.
 2. В зависимости от цели: Преднамеренное и непреднамеренное.
 3. В зависимости степени организаций: Организованное и не организованное.

Свойства восприятия:

 1. Предметность.
 2. Целостность.
 3. Структурность.
 4. Близость.
 5. Сходство.
 6. Направление.
 7. Принцип заполнения.
 8. Избирательность.
 9. Константность
 10. Апперцептивность.

Нарушения ощущения и восприятия у пожилых людей ослабления работы органов чувств.

Гиперестезия сверхсильное восприятие.

Гипестезия снижение ощущений.

Анестезия утрата ощущений.

Фантом-синдром при утрате конечностей.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69222. Вибірковий метод 437 KB
  Причини і умови застосування та організації вибіркового спостереження. Так для визначення втрат при збиранні урожаю суцільне спостереження потребує значних затрат часу та коштів а при перевірці якості продукції наприклад жирності молока схожості зерна його не можна провести...
69223. Статистичні методи вивчення взаємозв’язків 398.5 KB
  Кореляційно-регресійний аналіз зв’язку його завдання і основні етапи. Оцінка щільності та істотності кореляційного зв’язку. При функціональному зв’язку кожному можливому значенню факторної ознаки відповідає чітко визначене значення результативної ознаки тобто...
69224. Статистичне вивчення динаміки соціально-економічних явищ 507.5 KB
  Для будь-якого динамічного ряду характерні перелік хронологічних дат моментів або інтервалів часу і конкретні значення відповідних статистичних показників які називають рівнями ряду. Приймаючи будь-який інтервал за одиницю послідовність рівнів можна записати так: де число рівнів довжина динамічного ряду.
69225. Предмет, метод та завдання статистики 187.5 KB
  Статистика - самостійна суспільна наука, яка має свій предмет и метод дослідження. Виникла вона з практичної необхідності суспільного життя. Уже в давньому світі з’явилась необхідність підраховувати чисельність жителів держави; рахувати людей, пригодних до військової справи...
69226. Графічний метод зображення статистичних даних 334.5 KB
  Вимоги до статистичного графіка та його основні елементи. Слід нагадати що побудова графіка виправдана якщо він дає будьякі переваги порівняно з цифрами які зведені в ряди або таблиці. Основні елементи графіка.
69227. Статистичне зведення та групування 188 KB
  Значення коефіцієнтів наведено в таблиці. Статистичні таблиці їх значення в статистиці види таблиць. Статистичні таблиці призначені для найбільш раціонального наочного та систематизованого викладення результатів зведення і групування статистичних даних.
69228. Індекси. Суть індексів, їх особливості як узагальнюючих показників 143.5 KB
  Термін індекс (іпdех) є синонімом певної узагальнюючої характеристики. Наприклад, індекс реальних доходів населення за рік, індекс курсової вартості цінних паперів за місяць, регіональний індекс злочинності тощо. Кожний індекс є співвідношенням двох значень показника...
69229. Історія формування та розвитку статистики. Статистика у феодальному суспільстві та в епоху відродження. Розповсюдження товарно–грошових відносин та розвиток статистики 74 KB
  Історія вітчизняної соціально-економічної статистики Розвиток державної статистики визначається багатьма умовами і чинниками економічного соціального організаційного характеру. Становлення державної статистики можна віднести до кінця XVII початку XVIII в.
69230. Організація державної статистики в Україні та її структура 128 KB
  Цей Закон регулює правові відносини в галузі статистики і ведення первинного обліку визначає повноваження та функції органів державної статистики і створює основу для ведення державної інформаційної системи України з метою одержання достовірної статистичної інформації...