68040

Колективізм – як риса особистості

Научная статья

Педагогика и дидактика

Створення учнівського самоврядування в гуртожитку не є засобом звільнення вихователів від педагогічних обовязків і завантаження ними учнів. Завдання органів учнівського самоврядування в гуртожитку Працюючи з молоддю в гуртожитку ВПУ25 не один рік дійшла висновку...

Украинкский

2014-09-17

86 KB

1 чел.

 •  

Громада – великий чоловік.

 •  Де дружно, там і хлібно.
 •  Добре там живеться, де гуртом сіється і жнеться.
 •  Громада – рада: що рішила, так і буде.
 •  У товаристві лад – усяк тому й рад.

(З народної педагогіки)

Колективізм – як риса особистості

Оцінюючи роль колективу у вихованні особистості, значення колективізму як риси особистості, слід мати на увазі, що ніякі благородні цілі ніколи не були досягнуті без об’єднання людей на певних засадах. Отже, ми не можемо відкидати все краще, що стосувалося колективістського виховання: вироблення навичок взаємодії і взаємодопомоги, свідомої дисципліни як поваги до інших, до суспільства, вміння рахуватися з нормами життя. Без цього неможливо виховувати свідомого громадянина, повноцінного члена суспільства.

Дитячий колектив, - писав В. Сухомлинський, - лише тоді стає виховною силою, коли підносить кожну людину, утверджує в ній почуття власної гідності. З одного боку, кожна особистість в учнівському колективі повинна відчувати себе вільною, незалежною, мати право на вибір. З другого боку, в колективі всі пов’язані відповідальністю один перед одним, яка викликана необхідністю   нормального функціонування навчального закладу.

А. Макаренко вважав важливим для колективу стиль і тон його життя та діяльності. Вони – найістотніші та найважливіші елементи колективного виховання. Стиль – внутрішня духовна сила колективу – передбачає почуття власної гідності, що випливає з уявлення про цінність свого колективу, гордість за нього, активність, стриманість у рухах, слові, вияві емоцій.

Життя та діяльність учнівського колективу будуються на таких принципах:

 •  єдність і цілісність (первинні колективи й об’єднання не повинні організовувати свою діяльність ізольовано, а мають спрямовувати її на досягнення  загальної мети; А.Макаренко основним законом колективу вважав рух як форму  цього життя, а будь-яку зупинку – формою його смерті);
 •  організація різноманітної діяльності (людська особистість формується тільки в діяльності, і що різноманітніші  її види, то кращі умови для  її всебічного розвитку);
 •  формування почуття честі (воно є індикатором ставлення учня до колективу; почуття честі пов’язане з почуттям обов’язку й відповідальності; учень, який дорожить честю свого училища, відповідальніше виконує свій обов’язок);

Важливою умовою успішного розвитку колективу є спільне творення добра, турбота про оточуючий світ, іншу людину. Що є прекраснішим, аніж те, коли учні стежать за чистотою прилеглої території, садять дерева, допомагають людям похилого віку. Для того, щоб спільна діяльність сприяла розвитку колективу, важливо враховувати й забезпечувати такі педагогічні умови:

 •  створення учнями можливості самим планувати,організовувати та оцінювати  наслідки своєї діяльності;
 •  чітка організація взаємодії учнів та відповідальних осіб у процесі діяльності , узгодження прав та обов’язків кожного;
 •  допомога учням в осмисленні морального сенсу їх діяльності;
 •  розвиток у процесі  діяльності таких рис, як взаємодопомога і
 •  вимогливість один до одного.

Учнівське самоуправління – зразок

співпраці і співтворчості учня та педагога

Створенню міцного, організаційно-дійового колективу сприяє створення чіткої системи учнівського самоуправління, яке є способом організації життя учнівського колективу, залучення учнів до планування, організації, контролю та підведення підсумків їх навчальної, виховної та суспільно корисної діяльності.

Щоб учнівське самоуправління було реальним, а не фіктивним, позитивно впливало на життя і розвиток учнівського колективу, педагогам та вихователям доцільно потурбуватися  про забезпечення таких умов:

- органи самоврядування повинні діяти не від нагоди до нагоди, а щоденно, як постійний фактор життя;

- довіра до учнівського самоуправління;

- поєднання самостійності учнівського самоуправління з вимогливістю до нього з боку педагогів та відповідальністю за справи, які входять у сферу його компетенції;

- кваліфікована, тактовна педагогічна допомога учнівському активу у виконанні своїх функцій.

Справжній колектив завжди багатий хорошими традиціями, якими пишаються вихованці. Вони об’єднують колектив, створюють своєрідний моральний каркас його структури.

Отже, тактовне втручання педагога в характер учнівських взаємин, їх удосконалення, сприяння виникненню адекватних традицій – важливий шлях створення колективу.

Створення учнівського самоврядування в гуртожитку – не є засобом звільнення вихователів від педагогічних обов’язків і завантаження ними учнів. Це спроба розширити діапазон діяльності дорослих і дітей – членів єдиного колективу, можливостей для їхньої співдружності, творчого пошуку й ініціативи.

Значну роль у стимулюванні до суспільно корисної діяльності, участі у самоврядуванні відіграє дотримання педагогом-вихователем певних правил, а саме:

1. Не командувати, а співпрацювати з учнями, враховуючи їх природне  прагнення до самостійності, незалежності, бажання проявити свою ініціативу.

2. Відповідно до рівня розвитку учнівського колективу поступово змінювати тактику управління, розвивати демократію, самоврядування, встановлювати співробітництво з вихованцями.

3. Показником правильного керівництва учнівським самоврядуванням є наявність у колективі  здорової громадської думки з найважливіших питань життя колективу.

4. Дотримуватись контролю, самоконтролю, коректності.

5. Вчити учнів терпляче ставитись до недоліків інших, прощати нерозумні дії, нанесені образи.

6. Постійно турбуватись про зміну характеру і видів колективної діяльності, що дозволяє вводити  учнів у нові стосунки.

Завдяки існуванню виховної системи відбувається об’єднання учнівського колективу, перетворення його на єдиний цілеспрямований організм. Стимулом дій цього організму стає усвідомлення кожним учнем своєї відповідальності за життя спільноти. Учнівський колектив стає для учня рідною сім’єю. Коли потрапляєш до навчального закладу, у гуртожиток, насамперед звертаєш увагу на чистоту, затишок у приміщеннях. І дуже добре, коли учні самі докладають до цього руки.

Педагоги повинні робити все можливе, щоб органи учнівського самоврядування працювали компетентно, відповідально й водночас користувалися певними правилами. Завдяки тому , що учні, беручи участь у відповідальних справах, бачать, наскільки їх ефективність залежить від внеску кожного, значно зростають їхні ініціативність та активність, відповідальність за всіх і за себе.

 Нерідко в роботі з учнівським самоврядуванням припускаються таких типових помилок: відсутність бажання і вміння співпрацювати з учнівським самоврядуванням; ігнорування прав та обов’язків органів самоврядування, їхньої думки при розв’язанні найважливіших питань життя учнівського колективу; нерозуміння своїх функцій і функцій учнівського самоврядування; упереджене ставлення до членів учнівського самоврядування, відсутність терплячості й витримки у стосунках з членами учнівського самоврядування.

 На думку В. Сухомлинського, висока виховна ефективність взаємовідносин між особистістю та колективом досягається, якщо „це гуманні, людські взаємини між учнями, між вихователями і вихованцями, і на цій основі єдині поняття про добро і зло”.

 При детальному аналізі учнівського самоврядування стає зрозумілим те, що для багатьох це спосіб набути досвіду перед тим, як іти працювати,  розвинути певні позитивні якості або риси характеру, самореалізуватися й завоювати повагу серед оточуючих.

 Учнівське самоврядування є ознакою розвиненого громадянського суспільства, підтвердження високого рівня самосвідомості.

 

Завдання органів учнівського самоврядування

в гуртожитку

Працюючи з молоддю в гуртожитку ВПУ-25 не один рік, дійшла висновку, що учнівське самоврядування значно сприяє й ефективному розвитку професійної кар’єри, формуванню громадянської позиції та позитивних особистісних якостей.

Мета і завдання органів учнівського самоврядування в гуртожитку:

1. Різнобічний  розвиток, самовдосконалення та самореалізація учнів.

2. Формувати в учнів почуття відповідальності, свідомого ставлення до участі у розв’язанні важливих проблем.

3. Сприяння реалізації інтересів, можливостей, бажань учнів.

Загальноприйнятим органом учнівського самоврядування в гуртожитку є Рада гуртожитку. Це дієвий та практично ефективний орган учнівського самоврядування.  

Склад Ради гуртожитку обирається на загальних зборах учнів, які мешкають у гуртожитку.

На першому засіданні новоствореної Ради обираються голова цього органу гуртожитського самоврядування, заступник та секретар.

  Голова учнівського самоврядування:

 •  планує та веде засідання Ради гуртожитку;
 •  розподіляє обов’язки між членами Ради;
 •  співпрацює з вихователями гуртожитку, органом учнівського самоуправління навчального закладу;
 •  звітує перед Радою гуртожитку;
 •  поводить себе толерантно, дотримується норм культури спілкування.

 Заступник голови учнівського самоврядування гуртожитку:

 •  за відсутності голови виконує його обов’язки;
 •  допомагає голові виконувати його обов’язки;
 •  є найближчим співробітником, помічником голови;
 •  контролює виконання рішень Ради.

 Секретар:

 •  протоколює засідання;
 •  збирає й фіксує цікаві пропозиції учнів, що надходять до Ради гуртожитку.

Члени Ради гуртожитку::

 •  збирають ідеї, пропозиції учнів щодо поліпшення роботи гуртожитського самоврядування і представляють їх на засіданні Ради;
 •  очолюють або працюють у комісіях Ради.

  У структурі Ради гуртожитку створюються комісії за секторами:

 •  дисципліни і порядку (організація та контроль за чергуванням та самопідготовкою учнів, контроль за дотриманням Правил для учнів, Правил проживання учнів у гуртожитку, Режиму дня);
 •  культурно-масовий (підготовка та проведення святкових дискотек, вечорів відпочинку та інших дозвіллєвих заходів у гуртожитку);
 •  санітарно-побутовий (контроль санітарного стану, виставлення оцінок за чистоту в кімнатах та на поверхах, піклування про зовнішній вигляд учнів, проведення рейдів-перевірок, створення ремонтних бригад для ремонту меблів та приміщень гуртожитку);
 •  інформаційний (організація та випуск стінгазет, оголошень, повідомлень тощо).

  Поради для учнівського самоврядування

1.   Думку викладай розважливо, якщо потрібно – повтори.

2.   Часу не марнуй, пропозиції внось короткі й чіткі.

3.   Не бійся , що вносиш ідеї прості – з банку ідей відберуться золоті.

4. Сміливіше внось свої пропозиції задля прийняття ефективного колективного рішення .

5.   Чітко втямиш – краще зробиш.

6.   Всіляке діло величає результат . Не соромно помилятись – соромно не вміти й не бажати виправитись.

7.   Перш ніж прийняти рішення, навчись бездоганно виконувати його.

8.   Твори, фантазуй сміливіше – шукай шляхи виконання рішень.

9.  Не відкладай на завтра вирішення питання, яке треба і можна вирішити сьогодні.

10.  Прийняв рішення – виконуй! Доручив іншим – довіряй!

Організація роботи самоврядування учнів

у гуртожитку

Учнівське самоврядування в гуртожитку ВПУ №25 працює згідно з річним планом, затвердженим на зборах учнів, які мешкають у гуртожитку, у вересні поточного навчального року і погодженим із заступником директора з виховної роботи. Робота самоврядування планується й помісячно.  

Комісія дисципліни і порядку

Комісія дисципліни і порядку контролює дотримання порядку при проведенні в гуртожитку масових заходів, дисципліни в позаурочний час, вживає заходи впливу до порушників.  

Найважливішим документом, на який опираються у своїй роботі члени цієї комісії є Правила для учнів.

Правила для учнів,

які мешкають у гуртожитку

1. Знати i суворо дотримуватись, не допускати порушення Статуту,

положення про гуртожиток, правил внутрiшнього розпорядку, загального порядку.
2. Дбайливо ставитись до державної власності – примiщень, обладнання, майна гуртожитку, наданого в користування, бережливо та економно витрачати електроенергiю та воду.
3. Дотримуватись правил санiтарiї, пiдтримувати частоту й порядок у житлових кiмнатах, мiсцях загального користування, на східцях, та територiї гуртожитку.
4. До початку вечірньої перевiрки перебувати у своїх кiмнатах.
5. З 21год.15 хв. знаходитись у примiщеннi гуртожитку.
6. Виходячи з кімнати на тривалий період, вимикати світло, зачиняти вiкна, закривати крани в умивальниках, здавати ключi вiд кiмнати черговому вахтеру.
7. Своєчасно подавати заявку на ремонт електричного та сантехнiчного

обладнання і меблiв.

8. Дотримуватись правил технiки безпеки, пожежної безпеки при користуваннi електричними приладами. Не встановлювати без дозволу

додатковi електроспоживаючi пристрої.
9. Письмово попереджувати завiдувача гуртожитку про тривале перебування (бiльше 3-х днiв) поза межами гуртожитку (під час канікул, практики та з інших причин). При цьому повідомити адресу місцезнаходження і здати ключі від кімнати на вахту.  
10.  Заподiянi учнями, котрi проживають у гуртожитку, матерiальнi збитки, вiдшкодовуються ними особисто або за рахунок коштiв батькiв (опiкунiв).
11.  Додержуватись законодавства, моральних та етичних норм.

12. За невиконання обов’язкiв учнів i систематичне порушення Статуту навчального закладу, Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, угоди про проживания в гуртожитку за наказом директора порушник покидає  примiщення гуртожитку в 2-тижневий термiн.

Додаток до правил

Учням забороняється:

- самовiльно переселятися з однiєї кiмнати в iншу або змінювати ліжко-місце без дозволу завiдувача гуртожитку;

 •  лягати на лiжко у верхньому одязi;

- користуватися електроплитами та iншими нагрiвальними електроприладами у житлових кімнатах;

 •  приносити й розпивати в гуртожитку спиртнi напої, палити в примiщеннi гуртожитку, з’являтися в гуртожиток у нетверезому станi.

Санітарно-побутова комісія

Учні, які входять до складу санітарно-побутової комісії Ради гуртожитку відповідають і контролюють дотримання в гуртожитку чистоти, організовують та слідкують за якісним  проведенням санітарних годин, спільно з вихователями організовують рейди-перевірки санітарного стану кімнат гуртожитку; ведуть журнал обліку проведення санітарних годин, піклуються про те, щоб зошити контролю санітарного стану велися кожним старостою поверху, слідкують за зовнішнім виглядом учнів, вимагають дотримання учнями Правил проживання в гуртожитку, Санітарних вимог до кімнат.

Найзатишнiше житло при поганому його станi може стати задушливим, брудним i сирим.

Санiтарнi вимоги до кiмнат

1. Для пiдтримки чистоти в кiмнатi необхiдно постiйно прибирати її та провiтрювати.

2. Кiмната має бути затишною, чистою, не захламленою (у протилежному випадку в кімнаті оселяться клопи і таргани).

З. Щоденно виконувати вологе прибирання кiмнати.

4. Не рідше, ніж один раз на 10 днiв, мiняти постiльну бiлизну.

5. Харчовi продукти тримати в закритому виглядi.

6. Одяг у шафi повинен висіти на плечиках або бути охайно складеним на полицях.

7. Один раз на тиждень виконувати генеральне прибирання.

8. Не лягати в лiжко у верхньому одязi, аби не переносити мiкроби на чисту постільну бiлизну.

9. Кiмнату не прикрашати вирiзками з журналiв, газет та фотографіями без рамок, наклеєними на стiну.

10. Книжки, зошити і навчальне приладдя повинні мати постійне місце й бути акуратно складеними.

Вихователі гуртожитку спрямовують учнівський актив на організацію активної участі всіх учнів, які мешкають у гуртожитку в щорічних оглядах-конкурсах на кращу кімнату, на виконання наказу директора про участь в обласному огляді-конкурсі на кращий гуртожиток ПТНЗ.  

На виконання наказу директора №110 „Про участь в огляді-конкурсі гуртожитків ПТНЗ ”, в рамках якого має проводитися огляд-конкурс на кращу кімнату гуртожитку, створюється комісія, до складу якої входять: завідувач гуртожитку; вихователі гуртожитку; медичний працівник; члени гуртожитського самоврядування учнів.

Комісією проводиться огляд учнівських кімнат гуртожитку. На засіданні гуртожитського самоврядування і комісії визначаються кращі кімнати, після чого подається клопотання до дирекції училища про відзначення учнів, які утримують кімнати у зразковому порядку.

   При Раді гуртожитку, а точніше – при комісії дисципліни і порядку та санітарно-побутовій комісії – функціонує старостат гуртожитку. Обов’язки старости гуртожитку виконує заступник голови Ради гуртожитку. До старостату входять старости поверхів. Старостат займається питаннями дотримання порядку та санітарних норм на поверхах гуртожитку.

Обов’язки старости гуртожитку, старости поверху та чергового на поверсі затверджені директором училища.

Обов’язки

старости гуртожитку

1. Виконує розпорядження завiдуючого гуртожитком, вихователiв щодо органiзацi належних санiтарно-побутових умов проживання учнiв, їх навчання та вiдпочинку.

2. Органiзовує контроль за дотриманням учнями належного санiтарного стану в гуртожитку через старост поверхiв, кiмнат.

З. Сприяє дотриманню учнями,  якi проживають у гуртожитку, розпорядку дня.

4. Координує та контролює роботу старост поверхiв.

5. Спiльно iз завiдуючим гуртожитком, вихователями проводить збори гуртожитського статостату.

6. Виходить з пропозицiями до адмiнiстрацi училища, батькiвського комiтету про полiпшення умов проживання учнiв, пiдвищення їхньої вiдповiдальностi за дотримання умов спiльного проживания в гуртожитку, збереження майна i громадського порядку.

Обов’язки

старости поверху

1. Виконує розпорядження завiдуючого гуртожитком, вихователiв, старости гуртожитку щодо органiзацiї чергування на поверху та дотримання належних санiтарних умов проживання учнiв.

2. Вiдповiдає за санiтарний стан поверху.

З. Контролює дотримання розпорядку дня учнями, які проживають на поверсi.

4. Складає графiк чергування та вiдповiдає за виконання черговим учнем свох обов’язкiв.

5. Виходить з пропозицiями до завiдуючого гуртожитком, вихователiв, старости гуртожитку щодо поліпшення умов проживання учнiв, вiдзначення кращих, заохочення та застосування мiри виливу до тих, хто не виконує належно обов’язки.

Обов’язки

чергового учня (на поверху)

1. Виконує розпорядження завiдуючого гуртожитком, вихователiв, старости гуртожитку щодо прибирання поверху та пiдтримання його в належному санiтарному станi.

2. Забезпечує дотримання санiтарного стану кiмнат, кухнi, коридорiв, мiсць загального користування, обладнання.

3. Забезпечує дотримання розпорядку дня учнями, які проживають на поверху, виконання ними ст. 173, 175, 178, 180, 182 кодексу «Про адмiнiстративнi правопорушення».

4. Вiдповiдає за збереження майна та обладнання, що знаходиться на поверху.

5. Несе вiдповiдальнiсть і забезпечує контроль за економним витрачанням води та електроенергiї на поверху.

6. Негайно повiдомляє завiдуючого гуртожитком, вихователя чи iншу посадову особу про виявлення несправностей електромережi, водогону, при виникненнi iнших надзвичайних ситуацiй, появу на поверху стороннiх, хулiганськi прояви тощо.

7. Виконує вологе прибирання на поверху, виносить смiття з 8.30 до  9.00 год., з 12.00 до 13.15год., з 18.00 до 8.30 год, з 21.00 до 21.30 год.

8. Передає чергування, обов’язково фіксує в журналi чергувань стан примiщень та обладнання на поверху, надзвичайних подiй, що вiдбулись під час чергування.

Комісія з культурно-масової роботи

Комісія з культурно-масової роботи при Раді гуртожитку займається організацією дозвілля учнів, які мешкають у гуртожитку. Спільно з вихователями, бібліотекарем планує її роботу, розробляє сценарії виховних, дозвіллєвих заходів, вирішує організаційні питання, вносить пропозиції щодо організації діяльності учнів у гуртожитку за даним напрямком, залучає до участі в заходах учнів, які не живуть у гуртожитку, а також дітей, підлітків, молодь, які не є учнями училища, але мешкають у гуртожитку.

Спільними зусиллями проводяться заходи до традиційних свят, зустрічі з медиками, представниками органів внутрішніх справ, цікавими людьми міста та ін.

Другий рік у гуртожитку ВПУ №25 м. Хмельницького діє спільний проект Ради гуртожитку (а саме комісії з культурно-масової роботи), газети «25 плюс» та бібліотеки (які  розташовані в гуртожитку) «Клуби за інтересами». Методистом училища Боднарук Т.І., яка є редактором-консультантом учнівської газети, розроблено Статут і методику роботи клубу-кав’ярні «Афіна», який об’єднує всі інші клуби (дискусійний клуб «Істина», клуб рукоділля «Чарівні пальчики», клуб цікавих зустрічей «Довіра» і літературно-музичний клуб «Ліра»). Обрано Президента клубу та організаційну групу («господарів кав’ярні»).

З власного досвіду, який налічує вже понад 15 років, переконана, що вихователі гуртожитку мають бути педагогами-радниками для учнівських активістів, з яких формується Рада гуртожитку. Вихователь бере на себе не стільки контрольну функцію, скільки функцію радника, наставника і союзника в роботі. Активна співпраця його з учнівським самоврядуванням дає гарні плоди.  Вихователь допомагає учням виявляти творчу активність, формувати здатність до критичного мислення, розвивати вміння аналізувати, розв’язувати конфлікти, ефективно спілкуватись.

Досвід роботи вихователя гуртожитку формувався в умовах організації життєдіяльності учнів ПТНЗ, які мешкають у гуртожитку, відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України. Досвід цей, вважаю, є актуальним своєю орієнтованістю на особистість кожного вихованця шляхом участі в учнівському самоврядуванні гуртожитку та організації активного дозвілля у формі клубної роботи. Оскільки подібний досвід мало вивчений, то практичні матеріали досвіду є досить значущими і потребують поширення.

В основі даного досвіду лежить проектна виховна технологія, яка є новаторською за своєю суттю.  Організація діяльності Ради гуртожитку та організація клубної діяльності (клубів за інтересами) стали досить ефективними проектами, в яких мають змогу брати участь усі учні відповідно до своїх можливостей, здібностей і бажань.

Основною своєю метою визначила створення сприятливих  умов для самореалізації особистості учнів, які мешкають у гуртожитку. Така діяльність учнів, що поєднує в собі самоорганізацію, самовиховання, самоконтроль, дає високий виховний ефект, сприяє формуванню в учнів лідерських якостей, розвиває життєві навички та особистісні якості, навчає самодисципліні, роботі в команді.  

В основі досвіду – проектна технологія виховної роботи, колективна творча справа, особистісна орієнтованість виховних заходів. Такий підхід, як особистісний підхід у колективній справі дає найбільший ефект.  У колективній справі досить органічно поєднуються традиційні та інтерактивні методи роботи. Крім того, проектна технологія – це технологія, що дає зримий, відчутний, конкретний результат і моральне задоволення, формує гармонійну особистість.

Наталія ОБЕРТЮК,

вихователь гуртожитку ВПУ №25

м. Хмельницького


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55505. Похід більшовицьких військ на Київ. Четвертий Універсал Центральної Ради. Крути 38.5 KB
  ІУ Універсал Центральної Ради. Вчитель дає запитання учням: Коли було проголошено І Універсал За Ім Універсалом Україна проголошувалась Як називався Ій український уряд Український уряд очолив Коли було проголошено ІІй Універсал...
55506. Радянізація західноукраїнських земель 90 KB
  Мета уроку: Охарактеризувати процес радянізації на західноукраїнських землях у повоєнні роки; показати трагізм долі УГКЦ; визначити цілі і методи збройної боротьби ОУНУПА...
55508. РАДІСТЬ ТВОРЧИХ ВІДКРИТТІВ НА УРОЦІ 192 KB
  Після закінчення встановлених двох хвилин усі команди що встигли то встигли міняються своїми розмальованими аркушами. У кожної команди чийсь чужий аркуш який тепер потрібно перевірити другий раунд.
55509. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми. Синоніми. Типи синонімів. Синонімічні ряди. Антоніми 65.5 KB
  Групи слів за значенням: синоніми антоніми. Антоніми. Мета: поглибити знання про групи слів за значенням; формувати вміння визначати в реченнях і текстах синоніми і антоніми; учити утворювати синонімічні ряди і добирати антонімічні пари доречно вживати їх у мовленні...
55510. Розробка заняття з інформатики на тему "Використання сортування, фільтрації даних, робота з підсумками, перевіркою даних, захистом листів" з використанням інтерактивних методів та програми Radmin 383 KB
  Цілеспрямований розвиток індивідуальності можливий лише тоді, коли теорія освіти не декларуватиме необхідність творчості педагога і творчості студента, а систематично за допомогою доцільних методів втілюватиме її у навчально-виховному процесі.
55511. Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть 59.5 KB
  Дорогие ребята! Весь учебный год наш класс работал на маршруте «Путешествие в страну Вежливых». Мы продолжаем наше путешествие. И сегодня остановка на станции «Доброта». Девиз (читают с доски): «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть»
55512. Щедра осінь 506 KB
  Вчити бачити красу рідного краю, виразно читати вірші. Розвивати усне мовлення, збагачувати словниковий запас, розвивати спостережливість, естетичні смаки, творчі здібності. Виховувати любов до природи, праці, шанобливе ставлення до хліба, повагу до традицій рідного краю