68142

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

Автореферат

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Проте ряд питань пов’язаних з формуванням позикового потенціалу підприємств ще не знайшли належного відображення в наукових дослідженнях. Не менш важливим є визначення сутності та складових позикового потенціалу підприємства узгодження його складових обґрунтування особливостей логістичного...

Украинкский

2014-09-18

260.5 KB

0 чел.

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПВНЗ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

БОДРЕЦЬКИЙ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

УДК 658.589:338.46.001(043)

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

Спеціальність 08.00.04. – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

на здобуття наукового ступеня кандидата

економічних наук

КИЇВ – 2011

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Європейському університеті (м. Київ)

Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор

Ареф’єва Олена Володимирівна

Національний авіаційний університет (м. Київ), декан факультету економіки та підприємництва

Офіційні опоненти:

Мних Ольга Богданівна - доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу і логістики Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів.

Прохорова Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту Харківського національного економічного університету, м. Харків.

Захист відбудеться “15” березня 2011р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр К 26.063.01 у Європейському університеті за адресою: 03115, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16-в

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Європейського університету за адресою: 03115, м. Київ, вул.Депутатська,15/17

Автореферат розісланий „14” лютого 2011р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

к.е.н., доцент

Луцій О.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Сучасні умови господарювання машинобудівних підприємств на ринку, характеризуються швидкими темпами змін сутності та змісту управління, що пов’язано з широким спектром руху потоків, форм та методів організації праці, значним арсеналом технологічного обладнання, безперервним освоєнням нових видів продукції, що обумовлює необхідність вирішення питань, пов’язаних із потребою в капіталі. Тому, існує нагальна потреба у застосуванні новітніх методів, технологій та інструментів визначення його раціональної структури, вибору джерел фінансування та  адаптації підприємств до мінливих умов зовнішнього середовища, здатних найбільш повно реалізувати їх кредитну, інвестиційну політики та організаційно-економічний та виробничий потенціал. Поглиблення підходів в управлінні з позицій потокового методу створило передумови для використання логістичного методу, що дозволяє комплексно підходити до формування інформаційної, фінансової, матеріальної складової та їх взаємодії.

Питання, пов'язані з формуванням потенціалу підприємства, розкривається в працях О. Ареф`євої, Р. Акоффа, І. Ансофа, І. Бланка, К. Боумена, Г. Клейнера, Є. Крикавського, Т. Лепейко, В. Пономаренко, А. Пушкаря, М. Портера, та інших. Велику увагу методичним та практичним аспектам логістичного управління приділено в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених: Є. Крікавській, О. Мних, Л. Балабанова, Б. Анікін, А. Гаджінській, Д. Бауерсокс, Дж. Хескетт та ін. Проте, залишається невирішеним питання логістичного управління формуванням позикового потенціалу, визначенню його рівня. Теоретичні та практичні аспекти формування позикового капіталу знайшли відображення в працях багатьох вчених: українських – І. Бланка, Т. Давидюк, І. Замули, С. Легенчука, Г. Кузнєцової, Г. Ляшенко, Ю. Прохорової, О. Суярової; а також зарубіжних – М. Крестина, В. Лексиса, Н. Наумової, Б. Герасимова, Л. Пархоменко, К. Циганкова. Проте ряд питань, пов'язаних з формуванням позикового потенціалу підприємств, ще не знайшли належного відображення в наукових дослідженнях.

Потребує детальнішої розробки проблема логістичного управління підприємств машинобудування, зокрема підвищення їх рентабельності та забезпечення безперервної роботи за рахунок удосконалення структури джерел фінансування, механізмів організації потоків. Не менш важливим є визначення сутності та складових позикового потенціалу підприємства узгодження його складових, обґрунтування особливостей логістичного управління підприємств, які належать до наукомісткої продукції, що має стати інструментом активізації наявних резервів розвитку великих вітчизняних підприємств. Вищезазначені передумови та фактори обумовлюють актуальність наукової роботи, визначає мету і основні завдання дисертації.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Європейського університету: "Організація та управління стратегічним розвитком промислових підприємств" (номер держ. реєстрації № 0107U002007), особисто дисертантом розроблено методичні підходи для оцінки активів та пасивів машинобудівних підприємств як невід’ємної складової формування позикового капіталу.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є узагальнення теоретичних підходів, обґрунтування та уточнення наукових положень щодо логістичного управління формуванням позикового потенціалу підприємств.

Відповідно до визначеної мети сформовано та вирішено такі завдання дослідження:

визначено сутність та складові позикового потенціалу підприємства;

проведено теоретичне узагальнення сутності та елементів логістичного управління;

визначено особливості логістичного управління в русі здійснюваних потоків на підприємстві;

узагальнено фактори формування позикового потенціалу підприємств машинобудування;

розроблено методичний підхід до оцінки позикового потенціалу підприємства з урахуванням його розміру та якості;

сформовано засади визначення ключових чинників характеристик позикового потенціалу;

розроблено напрямки удосконалення визначених елементів позикового потенціалу підприємств на підставі логістичного управління;

методичний підхід здійснення впливу на елементи позикового потенціалу на підставі ключових чинників через пов’язані показники впливу.

Об'єктом дослідження є процеси формуванням позикового потенціалу підприємств машинобудування.

Предметом  дослідження є теоретико-методичні та практичні засади логістичного управління формування позикового потенціалу підприємства.

Методи дослідження. Науково-теоретичну та методологічну основу даного дослідження склали наукові праці та публікації вітчизняних та зарубіжних вчених у сфері логістичного управління, формування позикового потенціалу підприємств машинобудування.  

Для досягнення поставлених у дисертації завдань використовувалися наступні методи: аналізу і синтезу – при вивченні об’єкта дослідження і обґрунтування його складових елементів; діалектичний метод пізнання та абстрактно-логічний при узагальненні теоретичних положень у сфері логістичного управління; статистичний аналіз – при проведенні аналізу чинників формування позикового потенціалу підприємств галузі, структури оборотного та позикового капіталу підприємств машинобудування; метод порівняння та експертні оцінки – при формуванні елементів позикового потенціалу підприємств машинобудування; методичний підхід – при визначенні рівня позикового потенціалу підприємств машинобудування; графічні методи – при узагальненні та оформленні проведених досліджень та отриманих результатів.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні теоретичних засад і розробці практичного інструментарію щодо вдосконалення логістичного управління формуванням позикового потенціалу. Основні елементи наукової новизни, які винесено на захист, полягають у наступному:

вперше

механізм логістичного управління формуванням позикового потенціалу, що включає комплекс смислових моделей для кожного з обраних елементів позикового потенціалу через максимізацію позикового капіталу та оптимізації параметрів оборотного капіталу, що забезпечило передумови їх інтеграції та визначення шляхів удосконалення;

удосконалено:

визначено сутність позикового потенціалу з урахуванням його розміру та якості що ґрунтується на русі здійснюваних визначених потоків на підприємстві, що на відміну від існуючих охоплює позиковий та оборотний капітал, що дозволяє гармонізувати процеси формування ресурсів та їх вкладання;

сутність логістичного управління через поєднання системного, процесного та функціонального підходів до логістичного управління та виокремлення його елементи на підставі розробленої системи принципів, яка допомагає скерувати його елементи на задоволення потреб споживачів і створить передумови для ефективного оперативного й стратегічного управління підприємством в цілому.

сукупність факторів формування позикового потенціалу підприємств машинобудування, які визначають його особливості та дозволяють прийняти адекватне управлінське рішення щодо напрямків впливу на рівень позикового потенціалу підприємства;

дістало подальшого розвитку:

процесний підхід до оцінки елементів позикового потенціалу підприємства з урахуванням його рівня та якості; що на відміну від існуючих кожен побудовано як величину комплексну, оскільки складається з певного набору вимірювачів, а також, входять до більш агрегованого показника, тобто рівню позикового потенціалу підприємств,  що дозволило врахувати специфіку характеристик кожного;

методичний підхід до визначення рівня позикового потенціалу підприємств машинобудування шляхом розрахунку значень структурних елементів визначеного потенціалу через певні набори вимірювачів, встановлюючи їхні взаємозв’язки та взаємовпливи, що, в свою чергу, обумовило можливість визначення необхідних заходів щодо підвищення його рівня.

 Практичне значення одержаних результатів полягає у формулюванні практичних рекомендацій щодо удосконалення методів управління машинобудівними підприємствами на підставі логістичного управління, розробка та реалізація прикладних інструментів організації взаємодії потоків, що генеруються підприємством.

Це передбачає визначення способів взаємодії окремих елементів позикового потенціалу, його рівня та якості, уточнення змін у структурі витрат та системі розрахунків, встановлення напрямків удосконалення на підставі розроблених моделей максимізації позикового капіталу та оптимізації параметрів оборотного капіталу, що має на меті формування оптимальної структури позикового потенціалу. Такий підхід дозволяє обґрунтувати управлінські рішення та впливи, спрямовані на підтримку фінансової рівноваги та темпів економічного зростання в ході виробництва та реалізації нововведень.

Розроблені в дисертаційній роботі базові положення, методичні підходи, рекомендації та висновки були використані: при розробці заходів щодо удосконалення процесу формування позикового потенціалу машинобудівних підприємств. Запропоновані в дисертації висновки та рекомендації, які мають прикладний характер, впроваджено на промисловому підприємстві ВАТ “Укрспецтехніка” (довідка про впровадження № 141-67 від 15.10.2010р.), ВАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» (довідка про впровадження № 275 від 09.11.2010р.), Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва (довідка про впровадження № 058-03/1643 від 10.12.2010р.), ТОВ СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА (довідка про впровадження № 28/9 від 23.09.2010р.), ТОВ «ТІСО АМГ Констракшн» (довідка про впровадження № 51-123 від 18.11.2010р.).

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, методичні розробки та висновки дисертаційного дослідження є результатом самостійної роботи автора. В публікаціях висвітлено основні положенні та новизна дисертаційної роботи. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки та рекомендації оприлюднені на наукових конференціях:

Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі» (Київ, 23–24 листопада 2006 р); Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Фінансовий і банківський менеджмент: довід та проблеми» (Донецьк, 21-22 листопада, 2007); Міжнародній науково-практичній конференції «Управленческие аспекты повышения национальной конкурентоспособности» (Симферополь, 4 - 7 октября 2007 р.); Матеріали III Всекримської наукової конференції "Молодая наука Крыма – 2007" (19 жовтня 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансування, кредитування, страхування малого та середнього бізнесу України» (Київ, 06 лютого 2008 р.); Науково-практичній Інтернет-конференції «Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку» (Сімферополь, 13 березня 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми економіки» (Київ, 14-15 жовтня 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці» (Київ, 4 листопада, 2010 р.); XI міжнародній наукової конференції студентів та молодих учених "Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання" (Донецк, 8 - 10 грудня 2010 р.); Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації» (Тернопіль, 9 – 10 грудня 2010 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 11 наукових статей у фахових виданнях і 8 доповідей на науково-практичних конференціях. Загальний обсяг друкованих праць становить 3,9 у. друк. арк., з яких особисто автору належать 3,5 у. друк. арк.

Структура та обсяг роботи.   Дисертаційна робота складається із вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел (який складає 186 найменувань) та додатки. Загальний обсяг роботи становить 197 сторінок машинописного тексту, містить 29 таблиць та 40 рисунків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі дисертації обгрунтовано актуальність обраної теми, визначено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення роботи, відомості щодо апробації результатів дослідження.

У першому розділі роботи „Теоретичні основи логістичного управління при формуванні позикового потенціалу розкрито сутність позичкового потенціалу та фактори, що його обумовлюють; узагальнено підходи щодо змісту логістичного управління та обґрунтовано його елементи; досліджені особливості логістичного управління в русі комплексу потоків підприємства.

Узагальнення показали, що забезпечення здатності машинобудівних підприємств до збільшення обсягів інвестування у товарний кредит, можливості продажу з відстрочкою платежу, оптимізації податкового навантаження, пов’язаних зі специфікою виробничого циклу, обумовило необхідність дослідження у рамках економічного потенціалу підприємств машинобудівного сектору.

Дисертантом запропоновано визначення терміну позиковий потенціал як здатність підприємства до збільшення обсягів інвестування у товарний кредит, продаж з відстрочкою платежу (збільшення дебіторської заборгованості), що обумовлює наявність достатньої величини оборотного капіталу, з одного боку, та здатність підприємства до залучення позикових коштів на розширення та розвиток факторів виробництва, що обумовлюють залучення позикового капіталу, з іншого (рис. 1).

Рис. 1. Елементи позикового потенціалу

Визначення можливостей та передумов розвитку інвестиційної, виробничої, техніко-технологічної, соціальної та інших сфер діяльності машинобудівних підприємств обумовило необхідність виокремлення елементів позикового потенціалу, що відображають, з одного боку, позиковий капітал підприємства (оптимізація співвідношення власного і залученого капіталу, оборотність кредиторської заборгованості та інвестиційна політика), та оборотний капітал, - з іншого, (оптимізація податкового навантаження, елементи оборотного капіталу, параметри грошових потоків, кредитна та розрахункова політики) спрямовані на максимальну реалізацію позичкового потенціалу підприємства.

На позичковий потенціал сучасних машинобудівних підприємств впливає значна кількість зовнішніх факторів, що обумовило необхідність їхньої систематизації як за рівнями (макроекономічні, галузеві, регіональні), так і за напрямом впливу (ринкові, техніко-технологічні, політико-інституційні) та визначення характеру їхнього впливу як на підвищення позикового потенціалу, так і на результати діяльності підприємств в цілому. До внутрішніх факторів віднесено тривалість виробничого циклу, платоспроможність підприємства, прибутковість діяльності, організаційна структура підприємства, методи  управління підприємством та ін.

Різні погляди науковців стосовно логістичного управління, яке  забезпечує за рахунок взаємопов’язаних і взаємообумовлених зв’язків потокових процесів і потоків уздовж усього ланцюга товароруху синергетичний ефект, обумовили дослідження його сутності з точки зору таких загальноприйнятих підходів до управління, як функціонального, системного, ситуаційного, процесного та цільового(рис.2).

Рис. 2. Елементи логістичного управління

 Виявлення переваг та недоліків кожного із зазначених підходів, дозволило обґрунтувати необхідність поєднання системного, процесного та функціонального підходів до логістичного управління та виокремити його елементи й розробити систему принципів, яка допоможе направити елементи логістичного управління на задоволення потреб споживачів і створить передумови для ефективного оперативного й стратегічного управління підприємством в цілому.

Огляд економічної літератури дозволив встановити, що центральне місце у логістиці належить матеріальним та супутнім їхньому руху інформаційним та фінансовим потокам, дослідження сутності і особливостей яких виявило проблему їхньої синхронізації під час руху, що дозволило визначити предмет логістичного управління як оптимізацію логістичних потоків, що дозволить посилити керованість визначених складових елементів підприємства як системи; знизити логістичні витрати, підвищити в цілому економічний потенціал підприємств, їхню кредитоспроможність, інвестиційну привабливість й забезпечить конкурентні переваги на ринку товарів і послуг.

Дослідження сутності потокових процесів, визначення предмету та об’єкту логістичного управління дозволило обґрунтувати можливість використання методів, прийомів логістичного управління для регулювання потреби, рівня і якості позикового потенціалу, який характеризує здатність підприємства узгоджувати наявні фінансові ресурси та їх необхідний рівень для забезпечення безперервності фінансово-виробничого циклу, що обумовило необхідність розробки механізму логістичного управління позичковим потенціалом, сутність якого полягає в урахування взаємодії та взаємозв’язку всіх видів потоків через принципи, методи, функції логістичного управління з позичковим потенціалом підприємства, підвищення якого передбачає використання елементів та інструментів кредитної, інвестиційної та розрахункової політики через систему технологічного, економічного, організаційного, кадрового, інвестиційного та інформаційного забезпечення, що дозволить підприємствам збільшити обсяги виробничо-господарської діяльності, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, підвищити стійкість фінансового стану підприємств, їхню кредито- та платоспроможність.

У другому розділі роботи «Дослідження особливостей формування позикового потенціалу підприємств машинобудування» проаналізовано чинники формування позикового потенціалу підприємств галузі, проведено оцінку складу та структури оборотного капіталу при функціонування підприємства, також структури позикового капіталу, як обумовлюючого чинника забезпечення діяльності підприємств машинобудування.

В роботі проаналізовано вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на господарську діяльність підприємств машинобудування, зокрема, на структуру та склад оборотного та позикового капіталів, що зумовлює зниження спроможності підприємств галузі до формування позикового потенціалу з позицій їх впливу. Виявлені тенденції впливу поглиблюють неефективну структуру машинобудівного виробництва, що знижують фінансову стабільність, яка  формується внаслідок перевищення сукупного попиту над пропозицією та негативно впливає на здатність формування позикового потенціалу підприємствами галузі, створює передумови до процесу банкрутства. Підприємства машинобудування не повною мірою задовольняють свої потреби в кредитних ресурсах, оскільки нормативна частка позикових джерел у структурі балансу підприємств галузі перевищує фактичну, що свідчить про невідповідність ресурсної бази банківських установ реальним потребам довгострокового кредитування підприємств галузі.

Негативні зрушення у машинобудівній галузі зумовлені низкою ринкових факторів, серед яких недостатній рівень розвитку інфраструктури та дисбаланс у співвідношенні між попитом та пропозицією, які не тільки уповільнюють розвиток підприємств галузі, а й негативно впливає на  динаміку поточної кредиторської заборгованості, інвестиції в основний капітал та здатність формування позикового потенціалу підприємств машинобудування.

Для подальшого аналізу економічного стану, визначенню складових позикового потенціалу, було використано дані п’ять провідних підприємств машинобудування. Оцінка достатності ресурсів для забезпечення безперервності виробництва здійснювалось в два етапи: першим стало визначення структури оборотного капіталу, як внутрішнього чинника формування позикового потенціалу підприємств машинобудування виявив присутність негативного впливу внутрішніх та зовнішніх факторів, що обумовлюють рівень формування позикового потенціалу досліджуваних підприємств, а другим - аналіз структури позикового капіталу підприємств машинобудування.

Проведена оцінка структури оборотного капіталу підприємств машинобудування (табл. 1) виявила наявність постійного коливання питомої ваги структурних елементів оборотного капіталу, що унеможливлює виявлення усталеної тенденції щодо визначення рівню забезпеченості підприємств машинобудування оборотним капіталом, як внутрішнього чинника формування позикового потенціалу.

Аналіз складу та структури оборотного капіталу досліджуваних підприємств дозволив з’ясувати, що питому вагу у структурі оборотного капіталу підприємств машинобудування займають дебіторська заборгованість, запаси та готова продукція, що свідчить про наявність достатньої величини оборотного капіталу, тобто, спроможність підприємств до інвестування у товарний кредит та продаж з відстрочкою платежу та виявив наявність нераціонального використання виробничих засобів, часткової реалізації готової продукції, невизначеність частки дебіторської заборгованості в оборотних активах та незбалансованість грошових коштів, що негативно впливає на оборотний капітал. 

Таблиця 1

Структура оборотного капіталу підприємств машинобудування,%

Підприємство

Період

Весь оборотний капітал

у тому числі

Запаси

Готова продукція

Грошові кошти

Дебіторська заборгованість

до підсумку,%

ВАТ "Кредмаш"

2005

100

27,38

37,49

4,26

30,87

ВАТ "Кредмаш"

2006

100

37,53

8,53

4,76

49,18

ВАТ "Кредмаш"

2007

100

31,86

7,38

6,28

54,48

ВАТ "Кредмаш"

2008

100

25,51

16,75

2,87

54,86

ВАТ "Кредмаш"

2009

100

25,55

16,76

2,83

54,86

ЗАТ "Новокраматорський маш-буд з-д"

2005

100

14,90

25,01

18,67

41,42

ЗАТ "Новокраматорський маш-буд з-д"

2006

100

11,70

31,71

7,93

48,66

ЗАТ "Новокраматорський маш-буд. з-д"

2007

100

6,41

11,02

7

75,57

ЗАТ "Новокраматорський маш-буд з-д"

2008

100

8,77

21,98

27,31

41,94

ЗАТ "Новокраматорський маш-буд з-д"

2009

100

9,73

21,02

27,31

41,94

ВАТ "Ясинуватський маш-буд з-д"

2005

100

17,12

1,94

29,37

51,57

ВАТ "Ясинуватський маш-буд з-д"

2006

100

14,9

1,21

20,75

63,14

ВАТ "Ясинуватський маш-буд з-д "

2007

100

15,93

2,25

2,48

79,34

ВАТ "Ясинуватський маш-буд з-д "

2008

100

7,1

2,33

3,62

86,95

ВАТ "Ясинуватський маш-буд з-д "

2009

100

7,1

2,3

3,64

86,96

ВАТ "Новогорлівський маш-буд з-д"

2005

100

42,01

15,54

3,22

39,23

ВАТ "Новогорлівський маш-буд з-д"

2006

100

30

8,73

3,07

58,2

ВАТ "Новогорлівський маш-буд з-д"

2007

100

20,31

4,64

1,44

73,61

ВАТ "Новогорлівський маш-буд з-д"

2008

100

20,05

3,95

0,45

75,55

ВАТ "Новогорлівський маш-буд з-д"

2009

100

20,03

3,97

0,47

75,53

ВАТ "Горлівський маш-буд. з-д "Універсал"

2005

100

4,92

12,38

-2,16

84,86

ВАТ "Горлівський маш-буд. з-д "Універсал""

2006

100

6,25

13

0,06

80,69

ВАТ "Горлівський маш-буд. з-д "Універсал"

2007

100

4,71

0,76

13,44

81,09

ВАТ "Горлівський маш-буд. з-д "Універсал"

2008

100

10,31

0,14

5,59

83,96

ВАТ "Горлівський маш-буд. з-д "Універсал""

2009

100

8,74

9,64

7,38

74,24

Аналіз структури позикового капіталу підприємств машинобудування виявив відсутність у підприємств резервів до залучення довгострокових кредитів, зокрема, відсутністю зваженої інвестиційної політики підприємств в аспекті управління матеріальними та фінансовими потоками; відсутність зваженої амортизаційної політики для підприємств машинобудування; низький рівень використання підприємствами довгострокових позикових засобів, що зумовлено впливом низки зовнішніх та внутрішніх факторів, зокрема, високою вартістю кредитних ресурсів, рівнем інфляції та рівнем фінансового управління; низький рівень забезпечення ефективного використання власного капіталу досліджуваних підприємств; збільшення частки дебіторської заборгованості та зростання обсягів запасів у структурі позикового капіталу (рис.3), і як наслідок, недостатність обсягів оборотного капіталу, що зумовлено впливом низки зовнішніх та внутрішніх факторів, зокрема, підвищенням цін внаслідок інфляційних процесів, нецільовим використанням обігових коштів; несвоєчасним фінансуванням приросту нормативу обігових коштів; наявністю дебіторської заборгованості; недостатній рівень використання власних засобів у формуванні активiв підприємства, зниження фінансової стійкості підприємства.

Рис.3. Динаміка змін коефіцієнту співвідношення позикового і власного капіталу підприємств машинобудування за 2005-2009 роки

Необхідність забезпечення достатньої величини оборотного капіталу підприємств, метою якого є збільшення здатності підприємства до збільшення обсягів інвестування у товарний кредит, продаж з відстрочкою платежу, з одного боку, так і, залучення позикового капіталу, що дозволить розширити фактори виробництва, з іншого боку, зумовлюють необхідність розробки окремих елементів механізму логістичного управління формуванням позикового підприємств машинобудування.

У третьому розділі «Удосконалення механізму логістичного управління позикового потенціалу підприємств машинобудування» розроблено механізм логістичного управління формуванням позикового потенціалу, методичний підхід до визначення ключових елементів та  рівня позикового потенціалу підприємств машинобудування.

В якості механізму логістичного управління слід розглядати його окремі елементи, що обумовлюють розмір та якість позикового потенціалу підприємств машинобудування, шляхом розгляду його як потокового процесу, через розробку моделі максимізації позикового капіталу та оптимізації параметрів оборотного капіталу, що має на меті формування оптимальної структури позикового потенціалу. Виявлення необхідної моделі формування позикового потенціалу потребує розробки моделі максимізації позикового капіталу та оптимізації параметрів оборотного капіталу через розробку моделей по кожному з елементів механізму, що обумовлюють розмір та якість позикового потенціалу підприємств машинобудування.

Реалізовуючи потоковий принцип, запропонований механізм логістичного управління, основою якого є розробка моделей максимізації та оптимізації кожного з елементів розроблено алгоритм формування елементів позичкового потенціалу підприємств машинобудування, що обумовлюють розмір та якість позикового потенціалу підприємств машинобудування, дозволяє забезпечити формування позикового потенціалу підприємств машинобудування.

Формування елементів позикового потенціалу обумовлює необхідність визначення відповідності певного набору вимірювачів, що обумовлюють кожен з елементів позикового потенціалу, які в свою чергу обумовлює його розмір та якість. Саме тому, в роботі виявлено максимально повну множину вимірювачів, що обумовлюють певні елементи позикового потенціалу шляхом встановлення експертних оцінок щодо їхніх взаємовпливів.

Результати розрахунків кожного з елементів позикового потенціалу досліджуваних підприємств машинобудування протягом аналізованого періоду свідчать про відсутність певної тенденції до зростання показників, як за кожним окремим роком, так, і по кожному з елементів позикового потенціалу, що обумовлює необхідність впровадження логістичного управління формуванням окремих елементів позикового потенціалу. Проведене формування елементів позикового потенціалу та їхній розрахунок показав, що кожен з елементів є, з однієї сторони, величиною комплексною, оскільки кожен з них складається з певного набору вимірювачів, а з іншої, входять до більш агрегованого показника, тобто рівню позикового потенціалу підприємств, що і обумовлює необхідність його визначення. На наступному етапі розраховано всі елементи позикового потенціалу, які виділено в ході дослідження.

Наступним етапом запропонованого підходу є визначення рівня позикового потенціалу, що на першому кроці передбачає виявлення множини структурних елементів, що зумовлено поєднанням впливу певних наборів вимірювачів, шляхом встановлення експертних оцінок щодо їхніх взаємозв’язків та взаємовпливів. Оскільки в роботі виявлено вісім елементів, значення яких обумовлюють високий вплив на рівень позикового потенціалу підприємств машинобудування. Отримана модифікована модель ієрархій визначає вирішальний вплив елементів, що обумовлюють співвідношення власного і позикового капіталу та елементів оборотного капіталу на рівень формування позикового потенціалу підприємств галузі, що є на перший погляд дещо незвичайним, однак ситуація стає зрозумілою, якщо взяти до уваги структуру формування позикового потенціалу підприємств.

Оцінка рівнів позикового потенціалу здійснювалось за формулою:

     

Одержана модель рівню позикового потенціалу підприємств машинобудування є об’єктивним результатом застосування методу ієрархій до вихідних даних, одержаних експертним способом в аспекті логістичного управління формуванням позикового потенціалу підприємств машинобудування та є узагальненою для всіх підприємств галузі доцільно провести розрахунок реального рівня визначеного потенціалу для досліджуваних підприємств машинобудування.

Результати розрахунку рівня позикового потенціалу ВАТ «Кредмаш» протягом 2005-2009 роки свідчать про середній потенціал, за виключенням 2007 року, коли значення РПП становило 6,74, тобто, згідно з характеристикою рівня визначеного потенціалу - рівень достатній. Щодо ЗАТ « Новокраматорський машинобудівний завод» слід зазначити про середній рівень позикового потенціалу протягом аналізованого періоду. ВАТ «Новогорлівський машинобудівний завод» має низький рівень позикового потенціалу, про що свідчать значення показника 2006-2009 років, і лише у 2005 році значення РПП становило 2,29, тобто, потенціал був послаблений. Значення рівню позичк ового потенціалу решти підприємств, зокрема, ВАТ «Ясинуватський машинобудівний завод» та ВАТ «Горлівський машинобудівний завод «Універсал» (рис. 4) не мають усталеної тенденції щодо рівня позикового потенціалу протягом 2005-2009 років, показники якого коливаються низького до достатнього рівня позикового потенціалу.

Рис.4. Динаміка рівня позикового потенціалу досліджуваних підприємств.

Запропонований методичний підхід дозволив визначити рівень позикового потенціалу підприємств машинобудування шляхом розрахунку значень структурних елементів визначеного потенціалу через певні набори вимірювачів, встановлюючи їхні взаємозв’язки та взаємовпливи, що, в свою чергу, обумовило можливість визначення необхідних заходів щодо підвищення його рівня.

В цілому, в дисертації вирішено наукове завдання формування теоретичних підходів та практичного інструментарію щодо логістичного управління позикового потенціалу підприємств машинобудування.

ВИСНОВКИ

Виконане дисертаційне дослідження присвячено вирішенню актуальної проблеми науково-теоретичного обґрунтування і розробці прикладної методики втілення ефективних технологій та інструментів логістичного управління позиковим потенціалом підприємств. Дисертаційна робота, ґрунтується на використанні наукових здобутків сучасних теорій логістики, економіки підприємства та менеджменту підприємства і має результатом такі висновки.

Визначено сутність та складові позикового потенціалу підприємства, який в роботі розглядається як здатність підприємства до збільшення обсягів інвестування у товарний кредит, продаж з відстрочкою платежу (збільшення дебіторської заборгованості), що обумовлює наявність достатньої величини оборотного капіталу, з одного боку, та здатність підприємства до залучення позикових коштів на розширення та розвиток факторів виробництва, що обумовлюють залучення позикового капіталу, – з іншого.

Проведено теоретичне узагальнення сутності, елементів логістичного управління та встановлено особливості логістичного управління в русі здійснюваних потоків на підприємстві та на їх підставі встановлено, що сутність потокових процесів у сфері логістичного управління свідчать про те, що матеріальні та фінансові потоки опосередковують рух, насамперед, оборотного капіталу, як одного із основних елементів позикового потенціалу підприємства, що обумовило визначення оборотного капіталу об’єктом логістичного управління матеріальними та фінансовими потоками.

Доведено, що управління позичковим потенціалом машинобудівних підприємств залежить значною мірою від таких галузевих факторів, стадія життєвого циклу в галузі, державне регулювання галузі, галузеві особливості операційної діяльності підприємства, динаміка розвитку галузі, оскільки галузеві особливості функціонування машинобудівних підприємств обумовлюють певні проблеми, пов’язані з недостатністю оборотного капіталу підприємств, недоступністю позикових коштів, що вимагає залучення значних інвестицій на розширення та розвиток факторів виробництва та пошуку нових джерел фінансування.

Розроблено методичний підхід до оцінки позикового потенціалу підприємства з урахуванням його розміру та якості. Результати розрахунків кожного з елементів позикового потенціалу досліджуваних підприємств машинобудування протягом аналізованого періоду свідчать про відсутність певної тенденції до зростання показників, як за аналізованим періодом, тобто, за кожним окремим роком, так, і по кожному з елементів позикового потенціалу, що обумовлює необхідність впровадження логістичного управління формуванням окремих елементів позикового потенціалу. Проведене формування елементів позикового потенціалу та їхній розрахунок показав, що кожен з елементів є, з однієї сторони, величиною комплексною, оскільки кожен з них складається з певного набору вимірювачів, а з іншої, входять до більш агрегованого показника, тобто рівню позикового потенціалу підприємств,  що і обумовлює необхідність його визначення.

У дисертації розроблено та обґрунтовано практично орієнтовану методику визначення рівня позикового потенціалу в першу чергу визначає необхідність виявлення максимально повної множини структурних елементів, що зумовлено поєднанням впливу певних наборів вимірювачів, шляхом встановлення експертних оцінок щодо їхніх взаємозв’язків та взаємовпливів. В роботі виділено вісім елементів, значення яких обумовлюють високий вплив на рівень позикового потенціалу підприємств машинобудування, а саме: співвідношення власного і позикового капіталу, оборотність кредиторської заборгованості, інвестиційна політика, кредитна політика, елементи оборотного капіталу, розрахункова політика, податкове навантаження та параметри грошових потоків, тобто всі елементи певною мірою мають вплив. Дана методика являє собою агрегований інструмент вибору ключових характеристик позикового потенціалу на базі поетапного їх визначення.

Розроблено напрямки удосконалення визначених елементів позикового потенціалу підприємств на підставі логістичного управління; Отримана модифікована модель ієрархій визначає вирішальний вплив елементів, що обумовлюють співвідношення власного і позикового капіталу та елементів оборотного капіталу на рівень формування позикового потенціалу підприємств галузі, що є на перший погляд дещо незвичайним, однак ситуація стає зрозумілою, якщо взяти до уваги структуру формування позикового потенціалу підприємств.

СПИСОК ОПУБЛІКАВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1.  Бодрецький М. В. Проблеми довгострокового кредитування [Текст] / М. В. Бодрецький // Банківська справа. – 2006. – № 4 (70). – С. 85 – 93.
 2.  Бодрецький М. В. Проблематика довгострокового кредитування [Текст] / М. В. Бодрецький // Вісник НБУ. – 2007. – № 5. – С. 32 – 38.
 3.  Бодрецький М. В. Соціально-економічні аспекти налагодження процесу кредитно-інвестиційної підтримки підприємств малого та середнього бізнесу [Текст] / М. В. Бодрецький // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво «Національний університет «Острозька академія», 2007. – Випуск 9. – Ч. 3 С. 22 – 30.
 4.  Бодрецький М. В. Управління потоками в русі оборотного капіталу [Текст] / М. В. Бодрецький // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 34. К.: НАУ, 2010. – С. 24 – 31.
 5.  Бодрецький М. В. Сутнісно-змістова характеристика логістики та її роль в сучасній економіці [Текст] / М. В. Бодрецький // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. - № 22 – С. 51 – 53.
 6.  Ареф’єва О. В. Формування елементів позичкового потенціалу підприємств машинобудування [Текст] / О. В. Ареф’єва, М. В. Бодрецький // Інноваційна економіка. – 2010. – № 5(19). – С. 199 – 207.
 7.  Бодрецький М. В. Сутність позикового потенціалу машинобудівних підприємств [Текст] / М. В. Бодрецький // Економіка та держава – 2010. – № 12. – С. 46 – 49.
 8.  Бодрецький М. В. Механізм логістичного управління формуванням позикового потенціалу підприємств машинобудування [Текст] / М. В. Бодрецький // Інвестиції: практика та досвід – 2010. – № 23 – С. 67 – 70.
 9.  Бодрецький М. В. Методичний підхід аналізу структури оборотного капіталу підприємств машинобудування // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник науково-практичних статей. Вип.32. – Харківська державна академія залізничного транспорту. – Харків. – 2010. – С. 171-176.
 10.  Бодрецький М. В. Чинники формування позичкового потенціалу підприємств галузі Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2010. – №60. – С.65-71.
 11.  Бодрецький М. В. Методичний підхід до визначення рівня позикового потенціалу підприємств машинобудування // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html/
 12.  Бодрецький, М. В. Впровадження новітніх інформаційних технологій при кредитуванні підприємств МСБ [Текст] / М. В. Бодрецький // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі: Зб. Наук. Праць ХІІ Міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 23–24  листопада 2006 р. У 3-х т. Т.2/ Редкол.: І.І. Тимошенко (голова) та ін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. – С. 20-22.
 13.  Бодрецький, М. В. Пріоритетність підтримки банківськими установами підприємств малого та середнього бізнесу [Текст] / М. В. Бодрецький //  Фінансовий і банківський менеджмент: довід та проблеми: Тези доповідей і виступів ІХ міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених / Заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Єгорова П. В. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. С. 148 – 150.
 14.  Бодрецький, М. В. Актуальні питання кредитно-фінансової підтримки малих та середніх підприємств [Текст] / М. В. Бодрецький // Матеріали III Всекримської наукової конференції "Молода наука Криму – 2007" (19 жовтня 2007 р.) / Відп. ред. А. В. Горбань. – Сімферополь: НАПКС,  2007. – С. 101– 103.
 15.  Бодрецький, М. В. Сутність конкурентних переваг малих та середніх підприємств [Текст] / М. В. Бодрецький // Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку: матеріали науково-практичної Інтернет-конференції 13 березня 2009 р. / Відп. ред. Трохимова В. В. – Сімферополь: ЦРОНІ, 2009. – С. 95– 97.
 16.  Бодрецький, М. В. Логістичне управління оборотним капіталом [Текст] / М. В. Бодрецький // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні проблеми економіки» (14-15 жовтня 2010). – К.: НАУ, 2010. – С. 11 – 12.
 17.  Бодрецький, М. В. Передумови формування позикового потенціалу машинобудівних підприємств [Текст] / М. В. Бодрецький // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці» (4 листопада 2010). – К.: НАУ, 2010. – С. 154 – 156.
 18.  Бодрецький, М. В. Особливості логістичного управління в русі комплексу потоків підприємства [Текст] / Матеріали конференції: «Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації» (9-10 грудня 2010 р.). – Тернопіль: Тернопільський інститут АПВ НААН, 2010. – С. 91 – 92.
 19.  Бодрецький, М. В. Ефективність використання оборотного капіталу підприємства [Текст] / М. В. Бодрецький // Матеріали XI міжнародної наукової конференції студентів и молодих вчених "Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, сталий економічний ріст" (8 - 10 грудня 2010 р.). – Донецьк: ДонНУ, 2010. – С. 17 – 18.

У інших виданнях:

 1.  Бодрецький, М. В. Вимоги до фінансового стану підприємства при зверненні до банку за кредитом [Текст] / М. В. Бодрецький // Перший тижневик для головного бухгалтера "Головбух". –  № 51 (602), 15.09.2008 р. –  С. 6 – 12.
 2.  Бодрецький, М. В. Антикризова азбука для підприємств: користуємось альтернативними схемами платежів [Текст] / М. В. Бодрецький // Перший тижневик для головного бухгалтера "Головбух". – № 71 (622), 22.12.2008 р. – С. 21 – 25.

Анотація

Бодрецький М.В. Логістичне управління позиковим потенціалом підприємств. – рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) – ПВНЗ «Європейський університет», Київ, 2011.

У дисертаційній роботі досліджено науково-теоретичні підходи щодо логістичного управління позиковим потенціалом підприємств: розкрито сутність позичкового потенціалу та фактори, що його обумовлюють; узагальнено підходи щодо змісту логістичного управління та обґрунтовано його елементи; досліджені особливості логістичного управління в русі комплексу потоків підприємства. Проаналізовано чинники формування позикового потенціалу підприємств галузі, проведено оцінку складу та структури оборотного капіталу при функціонування підприємства, також структури позикового капіталу, як обумовлюючого чинника забезпечення діяльності підприємств машинобудування.

Розроблено механізм логістичного управління формуванням позикового потенціалу, методичний підхід до визначення ключових елементів та рівня позикового потенціалу підприємств машинобудування.

Ключові слова: логістика, логістичне управління, позиковий потенціал, оборотний капітал, позиковий потенціал, підприємства машинобудування.

АННОТАЦИЯ

Бодрецкий М.В. Логистическое управление заемным потенциалом предприятий. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – ПВУЗ «Европейский университет», Киев, 2011.

В диссертационной работе исследованы научно-теоретические подходы к логистическому управлению заемным потенциалом предприятий: раскрыта сущность ссудного потенциала и факторы, его обуславливающие; обобщены подходы к содержанию логистического управления и обоснованы его элементы; исследованы особенности логистического управления в движении комплекса потоков предприятия. 

Сущность и составляющие заемного потенциала предприятия, в работе рассматриваются как способность предприятия к увеличению объемов инвестирования в товарный кредит, продажи с отсрочкой платежа (увеличение дебиторской задолженности). Что обусловливается наличием достаточной величины оборотного капитала, с одной стороны, и способностью предприятия к привлечению заемных средств на расширение и развитие факторов производства, обусловливающих в свою очередь привлечение заемного капитала, с другой.

Проведено теоретическое обобщение сущности, элементов логистического управления и установлены особенности логистического управления в движении потоков, осуществляемых на предприятии. На основании обобщений установлено, что сущность потоковых процессов в сфере логистического управления свидетельствует о том, что материальные и финансовые потоки опосредуют движение, прежде всего, оборотного капитала, как одного из основных элементов заемного потенциала предприятия, что обусловило определение оборотного капитала объектом логистического управления материальными и финансовыми потоками.

Доказано, что управление заемным потенциалом машиностроительных предприятий зависит во многом от таких отраслевых факторов, как: стадия жизненного цикла отрасли, уровня ее государственного регулирования, отраслевых особенностей операционной деятельности предприятия, динамики развития отрасли. Поскольку отраслевые особенности функционирования машиностроительных предприятий обусловливают определенные проблемы, связанные с недостаточностью оборотного капитала предприятий, недоступностью заемных средств, то их полноценное функционирование требует привлечения значительных инвестиций на расширение и развитие факторов производства, и поиска новых источников финансирования.

Проанализированы факторы формирования заемного потенциала предприятий отрасли, проведена оценка состава и структуры оборотного капитала, структуры заемного капитала, как факторов обуславливающих обеспечение полноценной деятельности предприятий машиностроения.

Разработан методический подход к оценке заемного потенциала предприятия с учетом его размера и качества. Результаты расчетов каждого из элементов заемного потенциала исследуемых предприятий машиностроения в течении анализируемого периода свидетельствуют об отсутствии определенной тенденции к росту показателей, как по рассматриваемым периодом, т.е. по каждому отдельному году, так, и по каждому из элементов заемного потенциала, что обуславливает необходимость внедрения логистического управления формированием его отдельных элементов. Проведенный анализ элементов заемного потенциала и их расчет показал, что каждый из элементов является, с одной стороны, величиной комплексной (поскольку каждый из них состоит из определенного набора измерителей), а с другой, входит в более агрегированный показатель, т.е. уровень заемного потенциала предприятия.

Разработан механизм логистического управления формированием заемного потенциала, а так же методический подход к определению ключевых элементов и фактического уровня заемного потенциала предприятий машиностроения.

В диссертации разработана и обоснована практически ориентированная методика определения уровня заемного потенциала, которая в первую очередь направлена на определение максимально полного множества структурных элементов, что достигается сочетанием влияния определенных наборов измерителей, путем установления экспертных оценок их взаимосвязей и взаимовлияний. В работе выделено восемь элементов, значения которых обусловливают высокое влияние на уровень заемного потенциала предприятий машиностроения, а именно: соотношение собственного и заемного капитала, оборачиваемость кредиторской задолженности, инвестиционная политика, кредитная политика, элементы оборотного капитала, расчетная политика, налоговая нагрузка и параметры денежных потоков. Т.е. перечисленные элементы имеют высокую степень влияния на уровень заёмного потенциала, и данная методика является агрегированным инструментом выбора его ключевых характеристик на базе поэтапного их определения.

Разработаны направления совершенствования определенных элементов заемного потенциала предприятий на основании логистического управления. Полученная модифицированная модель иерархий определяет решающее влияние элементов, обусловливающих соотношение собственного и заемного капитала, а так же элементов оборотного капитала на уровень формирования заемного потенциала предприятий отрасли.

Ключевые слова: логистика, логистическое управление, заемный потенциал, оборотный капитал, заемный потенциал, предприятия машиностроения.

ANNOTATION

Bodretsky M.V. Logistics management capabilities leveraged companies. - Manuscript.

Thesis for a degree in economics in specialty 08.00.04 - economics and management (by sector). – PVNZ "European University», Kyiv, 2011.

In the dissertation research and theoretical approaches to logistics management capabilities leverage enterprise: the essence of debt capacity and the factors that cause it are generalized approaches to content management and logistics proved the elements; the features of logistics management in motion the complex flows of the company. Analysis of debt capacity factors of the field, the estimation of the composition and structure of working capital for enterprises, and debt capital structure as a factor causing the provision of enterprise engineering.

The mechanism of formation of the logistics management of debt capacity, a methodical approach to identifying key elements and the level of debt capacity of mechanical engineering.

Key words: logistics, logistics management, loan capacity, working capital, loan capacity, the machine building.


Підписано до друку 11.02.2011

Формат 60х90/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Обл.-вид. арк. 1,3. Тираж 120 прим. Зам. № 377

Видання надруковано з оригінал-макета, підготовленого

Видавництвом Європейського університету.

03115, Україна, Київ 115, вул. Депутатська, 15/17.

Реєстраційне свідоцтво ДК № 603 від 19.09.2001.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

27688. Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовно-правового регулирования. Система уголовного права. Соотношение уголовного права с иными отраслями права 38.5 KB
  Понятие уголовного права. Система уголовного права. Соотношение уголовного права с иными отраслями права. Понятие уголовного права как отрасли права.
27690. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные Особенной частью уголовного права 29 KB
  Специальные виды освобождения от уголовной ответственности предусмотренные Особенной частью уголовного права. Освобождение от уголовной ответственности означает отказ от осуждения лица в форме вынесения обвинительного приговора но не отказ вообще от государственного порицания преступления и виновного в его совершении. При освобождении от уголовной ответственности подлежат отмене все меры уголовнопроцессуального принуждения.
27692. Понятие, признаки и значение системы наказаний. Основные и дополнительные наказания. Штраф, порядок и условия его применения 32 KB
  Основные и дополнительные наказания. Из приведенного определения системы наказаний вытекают три главных положения: ее образует предусмотренный уголовным законом исчерпывающий перечень видов наказаний; суд в правоприменительной деятельности обязан придерживаться только этого перечня и не может применять иные наказания; систему образует перечень наказаний классифицируемых в зависимости от степени их тяжести. Виды уголовного наказания расположены в определенном порядке по принципу от менее строгого к более строгому. Принципы на которых...
27694. Понятие, признаки и формы соучастия и преступлении. Виды соучастников преступления. Основания и особенности уголовной ответственности соучастников преступления. Эксцесс исполнителя. Соучастие в преступлении со специальным субъектом 42.5 KB
  Виды соучастников преступления. Основания и особенности уголовной ответственности соучастников преступления. 3233 Соучастие в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. К общим признакам соучастия относятся:совместность действий соучастников; осознание этой совместности умышленность; совершение соучастниками умышленного преступления; участие в совершении преступления двух лиц и более.