68159

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Автореферат

Химия и фармакология

Залишаються актуальними комплексні дослідження від виділення факторів впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства до проведення оцінки ефективності адаптивних дій. Науковометодичне обґрунтування механізмів адаптивного управління фармацевтичними організаціями з урахуванням результатів...

Украинкский

2014-09-18

384 KB

0 чел.

PAGE  21

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

імені П. Л. ШУПИКА

Бондарєва Ірина Василівна

УДК: 615.12:338.24:339.138

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ

ДО АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ

ОРГАНІЗАЦІЯМИ

15.00.01 – технологія ліків,

організація фармацевтичної справи та судова фармація

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Київ – 2011

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі менеджменту та маркетингу у фармації Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я України.

Науковий керівник: кандидат фармацевтичних наук, доцент

ПЕСТУН ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА,

Національний фармацевтичний університет,

доцент кафедри менеджменту та маркетингу у фармації

Офіційні опоненти: доктор фармацевтичних наук, професор

ТРОХИМЧУК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ,

Одеський національний медичний університет,

завідувач кафедри організації та економіки фармації

доктор фармацевтичних наук, професор

ПОСИЛКІНА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА,

Національний фармацевтичний університет,

завідувач кафедри управління та економіки підприємства

Захист відбудеться “___”_______________2011 р. о _______годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.04 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9).

Автореферат розісланий “____”_____________2011 р.

Вчений секретар        

спеціалізованої вченої ради                                                  А.О. Дроздова


Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Останнім часом для вітчизняних фармацевтичних організацій актуальним є зростання швидкості змін зовнішнього середовища і посилення його впливу на процеси функціонування підприємств. Входження України до світового торгового простору, нестабільність економічної кон'юнктури, жорсткість конкуренції значною мірою ускладнюють управлінський процес, а перспективи розвитку стають усе менш передбачуваними. За цих умов тільки оперативних заходів для адаптації фармацевтичних організацій до нових реалій уже недостатньо. Для забезпечення стабільності та керованості підприємство повинно заздалегідь готувати себе до змін зовнішнього середовища, а також визначати та реалізовувати заходи, спрямовані на адаптацію.

Проблеми управління пристосуванням фармацевтичних підприємств (ФП) до змін зовнішнього середовища обговорюються у роботах Б.П. Громовика, В.А. Загорія, З.М. Мнушко, А.С. Немченко, О.В. Посилкіної, М.С. Пономаренка, В.М. Толочка, М.М. Слободянюка, І.В. Пестун та інших. Разом з тим, на даний час відсутні науково-методичні розробки з удосконалення процесу адаптації фармацевтичних організацій до змін зовнішнього середовища як одного з пріоритетних напрямів у фармації. Залишаються актуальними комплексні дослідження від виділення факторів впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства до проведення оцінки ефективності адаптивних дій. Це зумовило доцільність дисертаційної роботи, її мету, завдання та логіку побудови.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планами науково-дослідних робіт Національного фармацевтичного університету за темою «Організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації» (номер державної реєстрації 0103U000479) та затверджена ПК «Фармація» МОЗ та АМН України (протокол №49 від 19.12.2007 року).

Мета і завдання дослідження. Науково-методичне обґрунтування механізмів адаптивного управління фармацевтичними організаціями з урахуванням результатів вивчення та аналітичного опрацювання впливу факторів зовнішнього середовища.

Відповідно до поставленої мети були визначені такі завдання:

 •  проаналізувати джерела літератури за визначеними напрямками дослідження;
 •  дослідити вплив зовнішнього макросередовища на роботу аптек;
 •  розробити методику кількісної оцінки впливу факторів зовнішнього макросередовища на роботу аптечних підприємств;
 •  проаналізувати вплив факторів мікросередовища на роботу аптечних підприємств;
 •  розробити методику діагностування рівня розвитку аптечних підприємств за оцінками факторів мікросередовища;
 •  дослідити стан адаптивного управління на виробничих підприємствах фармацевтичної галузі;
 •  здійснити моделювання процесу адаптації виробничого ФП до змін зовнішнього середовища та визначити його ефективність.

Об'єкти дослідження – виробничий сектор фармацевтичного ринку, законодавча та нормативна база, статистичні та звітні дані, діяльність фармацевтичних та аптечних підприємств.

Предмет дослідження – теоретичні аспекти, методичні підходи та організаційні засади щодо процесу адаптивного управління фармацевтичними організаціями під впливом факторів зовнішнього макро- та мікросередовища.

Методи дослідження. При виконанні дисертаційної роботи використані методи історичний, системний та логічний аналіз (вивчення правових, аналітичних матеріалів, фахових вітчизняних та іноземних публікацій щодо дослідження впливу факторів зовнішнього середовища на функціонування організації); методи порівняльного, документального, структурно-функціонального та економіко-статистичного аналізу (вивчення та аналіз даних МОЗ України і Держкомстату щодо чисельності населення, природного приросту, міграційного руху населення України, кількості лікарняних закладів); соціологічні методи дослідження, зокрема метод експертних оцінок (аналіз факторів зовнішнього середовища фармацевтичних організацій); маркетингові дослідження (опитування керівників аптечних закладів та фармацевтичних підприємств); методи функціонального, логічного і економіко-математичного моделювання (розробка методики моделювання процесу адаптації фармацевтичного підприємства до змін зовнішнього середовища та методики кількісної оцінки впливу факторів зовнішнього макросередовища на роботу аптечних підприємств); методи математичної статистики, в тому числі дискримінантного аналізу (розробка методики діагностування рівня розвитку аптек за оцінками факторів мікросередовища). Математична обробка даних проводилася з використанням програмного забезпечення Excel та Statistica.

Наукова новизна одержаних результатів. З використанням системно-функціонального підходу надано методичне обґрунтування науково-прикладних механізмів діагностування та забезпечення адаптації фармацевтичних організацій до змін зовнішнього середовища.

Вперше:

 •  визначено та досліджено ступінь впливу основних складових факторів макро- та мікросередовища на діяльність фармацевтичних підприємств та аптек;
 •  розроблено та побудовано дискримінантні моделі для діагностування рівня розвитку аптечних підприємств за оцінками факторів мікросередовища, що є необхідним для збереження і посилення положення аптечного підприємства на фармацевтичному ринку;
 •  здійснено моделювання процесу адаптації ФП до змін зовнішнього середовища на прикладі ВАТ «ХФЗ «Червона Зірка».

Удосконалено та адаптовано до специфіки фармацевтичної галузі методику кількісної оцінки впливу факторів зовнішнього макросередовища на роботу аптечних підприємств, яка дозволяє визначати ступінь успіху функціонування аптеки під впливом факторів зовнішнього макросередовища.

Набуло подальшого розвитку використання стохастичного моделювання адаптації ФП до змін зовнішнього середовища та методик для оцінки ефективності адаптаційних заходів.

На окремі розробки (п. 6 та 7 у списку опублікованих праць) отримані свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 35834 від 25.11.2010 р., № 35833 від 25.11.2010 р.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на підставі проведених досліджень запропоновані сучасні методики оцінювання та забезпечення адаптації фармацевтичних організацій до впливу складових факторів зовнішнього середовища, необхідні для своєчасного реагування виробничих фармацевтичних та аптечних підприємств на зміни в суспільстві, економіці, фармацевтичній галузі.

За підсумками досліджень розроблені та впроваджені в роботу фармацевтичних та аптечних підприємств, у навчальний процес вищих фармацевтичних та медичних закладів освіти такі матеріали:

 •  методичні рекомендації «Кількісна оцінка впливу факторів зовнішнього макросередовища на роботу аптечних підприємств» (затверджені ПК «Фармація» МОЗ та АМН України (протокол № 58 від 17.06.2009 р.), узгоджені МОЗ України) впроваджені в діяльність Управління фармації і фармацевтичної промисловості Харківської обласної державної адміністрації (ОДА), комунального підприємства (КП) «Ліки України» Чернігівської обласної Ради, КП «Луганська обласна «Фармація», ВАТ «Рівнефармація», Черкаського обласного КП «Фармація», Львівської обласної аптечної корпорації (акти впровадження відповідно від 01.10.2009 р., 02.10.2009 р., 08.10.2009 р., 15.10.2009 р., 20.10.2009 р., 22.10.2009 р.), ТОВ «Фалбі» (акт впровадження від 27.11.2009 р.), приватного підприємства (ПП) «Алюшіна М.О.», державного підприємства (ДП) «Аптека № 208» ТОВ «Сігма Рент», ТОВ ЗТФ «Арніка» м. Донецьк, ТОВ «Аптека № 215» м. Донецьк, ПП «Еталон», ТОВ «Сана», ПП «Рєпкін С.М.», ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «Сарепта» (акти впровадження відповідно від 20.10.2009 р., 30.10.2009 р., 17.11.2009 р., 17.11.2009 р., 05.12.2009 р., 09.03.2010 р., 10.03.2010 р., 25.03.2010 р.), використовуються в навчальному процесі Львівського національного медичного університету (ЛНМУ) імені Данила Галицького, Луганського державного медичного університету, Вінницького національного медичного університету (ВНМУ) імені М.І. Пирогова, Запорізького державного медичного університету (ЗДМУ), Донецького національного медичного університету (ДонНМУ) імені М. Горького, Національного фармацевтичного університету (НФаУ), Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ) НФаУ, Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО) (акти впровадження відповідно від 28.09.2009 р., 06.10.2009 р., 12.10.2009 р., 21.10.2009 р., 28.12.2009 р., 14.10.2009 р., 19.02.2010 р., 16.02.2010 р.);
 •  методичні рекомендації «Методика прогнозування рівня розвитку аптечних підприємств за оцінками факторів мікросередовища» (затверджені ПК «Фармація» МОЗ та АМН України (протокол № 61 від 16.12.2009 р.), узгоджені МОЗ України) впроваджені в діяльність ВАТ «Рівнефармація», Львівської обласної аптечної корпорації, КП «Ліки України» Чернігівської обласної Ради, Управління фармації і фармацевтичної промисловості Харківської ОДА, ПКВО «Фармація» м. Миколаїв, Черкаського обласного КП «Фармація», КП «Луганська обласна «Фармація» (акти впровадження відповідно від 05.03.2010 р., 10.03.2010 р., 15.03.2010 р., 19.03.2010 р., 24.03.2010 р., 26.03.2010 р., 29.03.2010 р.), ПП «Фарм-Сервіс», ДП Аптека №208 ТОВ «СІГМА РЕНТ», ТОВ «Титан», КУВП «Пластік», ТОВ «Фіто-Лек», ДВТП «Волиньфармпостач» (акти впровадження відповідно від 11.03.2010 р., 23.03.2010 р., 25.03.2010 р., 30.03.2010 р., 01.04.2010 р., 05.04.2010 р.), використовуються в навчальному процесі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, НФаУ, ХМАПО, ДонНМУ імені М. Горького, Одеського державного медичного університету, ІПКСФ НФаУ, ВНМУ імені М.І. Пирогова, Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П.Л. Шупика, ЛНМУ імені Данила Галицького, ЗДМУ, Івано-Франківського національного медичного університету (акти впровадження відповідно від 03.03.2010 р., 11.03.2010 р., 16.03.2010 р., 17.03.2010 р., 17.03.2010 р. 22.03.2010 р., 24.03.2010 р., 25.03.2010 р., 26.03.2010 р., 29.03.2010 р., 30.03.2010 р., 07.02.2010 р.);
 •  методичні рекомендації «Моделювання процесу адаптації фармацевтичного підприємства до змін зовнішнього середовища» (затверджені ПК «Фармація» МОЗ та АМН України (протокол №63 від 22.04.2010 р.)) впроваджені в діяльність ВАТ «Хімфармзавод «Червона Зірка», ТОВ «ФК «Здоров’я» (акти впровадження відповідно від 26.05.2010 р., 03.06.2010 р.), використовуються в навчальному процесі ЗДМУ, НМАПО імені П.Л. Шупика, НФаУ (акти впровадження відповідно від 01.06.2010 р., 19.06.2010 р., 26.05.2010 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертантом особисто отримані такі результати:

 •  опрацьовані дані наукової літератури;
 •  досліджена вітчизняна нормативно-правова база, що визначає правила роботи фармацевтичних організацій;
 •  проаналізовано вплив факторів макросередовища на роботу аптек;
 •  розроблено методику кількісної оцінки впливу факторів зовнішнього макросередовища на роботу аптечних підприємств;
 •  проаналізовано вплив факторів мікросередовища на роботу аптек;
 •  розроблено методику діагностування рівня розвитку аптечних підприємств за оцінками факторів мікросередовища;
 •  досліджено стан адаптивного управління на виробничих підприємствах фармацевтичної галузі;
 •  здійснено моделювання процесу адаптації виробничого ФП до змін зовнішнього середовища.

В опублікованих працях зі співавторами З.М. Мнушко, І.В. Пестун, М.М. Нессоновою автором особисто проведені експериментальні дослідження: виділені основні тенденції функціонування вітчизняних виробничих підприємств на фармацевтичному ринку України та проведено моделювання процесу адаптації ФП до змін зовнішнього середовища, узагальнені експертні оцінки керівників аптек, керівників середньої і вищої ланки ФП щодо впливу факторів макро- та мікрооточення на діяльність фармацевтичних організацій.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи представлено та обговорено на Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (Харків, 2007, 2008, 2009, 2010), науково-практичній конференції «Економічна освіта та наука: досвід та перспективи розвитку» (Харків, 2007), Науково-практичній конференції «Формування Національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики» (Харків, 2008), на V-ій міжнародній медико-фармацевтичній конференції студентів та молодих вчених, присвяченої 600-річчю м. Чернівці (Чернівці, 2008), Всеукраїнському конгресі «Сьогодення та майбутнє фармації» (Харків, 2008), на XII-му та XIV-му Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (Тернопіль, 2008, 2010), на 63-ій міжнародній конференції «Розробка, дослідження та маркетинг нової фармацевтичної продукції» (Російська Федерація, П’ятигорськ, 2008), науково-практичній конференції «Ефективність використання маркетингу та логістики фармацевтичними організаціями» (Харків, 2008), на 78-ій міжвузівській науковій конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Працюємо, творимо, презентуємо» (Івано-Франківськ, 2009), на VI-ій міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Сьогодення та майбутнє медицини» (Вінниця, 2009), міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Молодь − медицині майбутнього» (Одеса, 2010), на VI-ій Регіональній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Фармацевтична наука: історичні аспекти формування та шляхи вдосконалення» (Луганськ, 2010), на VII-му Національному з’їзді фармацевтів України «Фармація України. Погляд у майбутнє» (Харків, 2010).

Публікації. Основні положення та найважливіші результати дисертаційного дослідження опубліковані автором самостійно та у співавторстві у 7 статтях, з них 5 – у фахових виданнях, 3 методичних рекомендаціях, 15 тезах доповідей.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, загальних висновків, додатків та переліку використаних джерел літератури. Повний обсяг роботи складає 231 сторінку, із них обсяг основного тексту 149 сторінки. Робота ілюстрована 25 таблицями та 42 рисунками. Список використаної літератури налічує 242 джерела, у тому числі 48 іноземних авторів.

Основний зміст роботи

У першому розділі роботи «Науково-теоретичні аспекти адаптивного управління організацією під впливом факторів зовнішнього середовища» за результатами аналізу літературних джерел встановлено, що останнім часом в умовах нестабільності та динамічності зовнішнього середовища велику увагу науковці і практики приділяють питанню адаптивного управління фармацевтичними організаціями. Узагальнені головні характеристики зовнішнього макро- та мікросередовища фармацевтичної організації та надана їх характеристика. Систематизовані наукові дослідження з адаптивного управління фармацевтичними організаціями та виділені способи адаптації ФП до змін зовнішнього середовища. У процесі систематизованого аналізу встановлено, що на даний час не існує інтегрованого підходу до побудови загальної концепції адаптивного управління організацією під впливом факторів зовнішнього середовища, що всебічно поєднував би вплив економічних, політичних, демографічних, екологічних, технологічних, соціокультурних факторів на організацію, особливості взаємодії підприємства з його партнерами, конкурентами, споживачами. Тому виникає необхідність у комплексному дослідженні процесу адаптивного управління фармацевтичними організаціями: від виділення факторів зовнішнього макро- та мікросередовища, які чинять вплив на діяльність ФП, до проведення оцінки ефективності адаптивних дій.

У другому розділі дисертаційної роботи «Обґрунтування напряму, методів та загальної методики дисертаційного дослідження» обґрунтовано доцільність використаних методів маркетингових, статистичних та економічних досліджень на всіх етапах дослідження для досягнення поставленої мети і реалізації завдань. Рзроблено загальну структуру дисертаційного дослідження. На першому етапі виділено фактори зовнішнього макросередовища для аптек, проведено експертний аналіз для визначення ступеня впливу цих факторів на діяльність аптек, побудовано семантичний диференціал та радіальні діаграми, розраховано коефіцієнти стабільності та успішності, запропоновані сучасні адаптивні заходи. Наступний етап включав визначення основних факторів зовнішнього мікросередовища аптек, проведення експертного аналізу, визначення залежності показника «рівень розвитку» аптеки від факторів мікросередовища, обґрунтування розподілу аптек на кластери та побудову дискримінантних моделей для діагностування рівня розвитку аптек за оцінками факторів мікросередовища. На заключному етапі досліджено стан адаптивного управління на ФП, надано загальну характеристику ВАТ «ХФЗ «Червона Зірка» як об’єкту дослідження та розвитку адаптивного управління; проведено моніторинг та фіксацію змін у зовнішньому середовищі, опрацювано стохастичну модель адаптації ФП та оцінку ефективності проведених адаптивних заходів та коригування дій.

У третьому розділі роботи «Дослідження зовнішнього макросередовища фармацевтичної організації» проаналізовано рівень адаптації аптечних підприємств до факторів зовнішнього макросередовища – демографічних, економічних, політичних, екологічних, науково-технічних та соціокультурних на підставі опитування керівників 390 аптек. Встановлено, що вплив науково-технічних факторів на діяльність аптек виявляється найбільш позитивним серед усіх досліджених нами груп факторів макросередовища, зокрема це питома вага кваліфікованих і професійних співробітників серед працюючих у галузі, комп'ютеризація та інформаційне забезпечення підприємств. До факторів, що оцінені значною часткою негативних оцінок, тобто є дестабілізуючими, респонденти віднесли зміну курсу іноземних валют та рівень інфляції.

Складність та непередбачуваність макросередовища потребує використання наукових підходів до визначення ступеня успіху функціонування аптеки. Розроблено і опрацьовано алгоритм кількісної оцінки впливу факторів зовнішнього макросередовища, який передбачає побудову семантичного диференціалу, радіальної діаграми і розрахунок коефіцієнтів стабільності та успішності для аптечних підприємств (рис. 1). Виділені складові факторів макрооточення для аптек і методом опитування керівників аптечних підприємств проведено диференційовану кількісну оцінку діяльності аптек під впливом факторів макросередовища. Побудовані семантичні диференціали, що ілюструють існуючий ступінь адаптації аптек до факторів макросередовища (табл. 1).

Рис. 1. Алгоритм кількісної оцінки впливу факторів зовнішнього макросередовища на роботу аптечних підприємств


Таблиця 1

Кількісна оцінка рівня адаптації аптечних підприємств в умовах визначеної сфери макросередовища

Група факторів

Фактори

Рівень адаптації, бали

низький

середній

високий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Демографічні

Зміна рівня народжуваності

••

міграція населення

 •     •

старіння населення

••

національна структура населення

  •

••

Економічні

Доходи населення

••

рівень інфляції

••

введення податку на додану вартість на вироби медичного призначення

••

зростання рівня цін

   •

 ••

структура придбань лікарських препаратів (ЛП)

•   ••

умови надання (отримання) кредиту

  •  •

зміна курсу валют

  •

   •

рівень безробіття

вступ України до Світової організації торгівлі

   •

  ••

зростання валового внутрішнього продукту

 •

•   •

розвиток страхової медицини

•      •

Екологічні

Забрудненість навколишнього середовища

 •

••

зміна вартості енергетичних і природних ресурсів

 ••

Науково-

технічні

Поява нових технологій виготовлення ЛП

• •

поява оригінальних ЛП

    •

   • •

рівень технології виробництва ЛП

    •

   • •

комп'ютеризація підприємств галузі

• •

інформаційне забезпечення підприємств

 •

•  •

питома вага кваліфікованих і професійних співробітників серед працюючих у галузі

    •

••

посилення державного контролю за доброякісністю і безпекою товарів

    •  •

розробка і впровадження стандартів обслуговування на підприємствах галузі

•  •

впровадження правил GPP (Good Pharmaceutical Practice)

• •

Соціо-культурні

Соціальні фактори (соц. статус, сім'я, традиції в лікуванні, захворюваність, доступність інформації)

    •  •

     міські аптеки

фактори культурного порядку (культура, соціальний стан, рекламні кампанії)

    •  •

        сільські аптеки

особові фактори (вік сім'ї, рід занять, економічний стан, стиль життя)

         середні показники

психологічні фактори (мотивація, сприйняття, засвоєння, переконання і відносини)

• •


Через особливості функціонування і відмінності у пристосуванні сільських та міських аптек (86% досліджуваних аптек є міськими і 14% – розташовані у сільській місцевості) проаналізовано та порівняно їх рівень адаптації до зовнішнього макросередовища і визначено потенційні резерви розвитку. Встановлено, що для всіх досліджуваних і міських аптек рівень адаптації є середнім і знаходиться в діапазоні від 4 до 6 балів, а сільських аптек рівень адаптації є значно нижчим і знаходиться в діапазоні від 3 до 5 балів.

З використанням програми Microsoft Office Excel побудовано радіальні діаграми з середніми кількісними оцінками факторів зовнішнього макросередовища для міських та сільських аптек (рис. 2), де виділено три зони: зона нестабільності, зона рівноваги та зона успіху функціонування аптечного підприємства. Радіальні діаграми сприяють візуальному визначенню співвідношення різних груп даних (факторів макрооточення) з усіма даними (фігури АВСДЕ розташовані в зоні рівноваги (від 3 до 6 балів)). Варто зазначити, що рівень адаптації сільських аптек значно нижчий у порівнянні з рівнем адаптації міських аптек.

        міські аптеки                                                сільські аптеки

Рис. 2. Радіальні діаграми інтегрованої оцінки діяльності міських та сільських аптек під впливом факторів макросередовища

З метою більш детального порівняння показників окремої аптеки зі встановленими середніми та визначення належних стабільності й успішності певної аптеки запропоновано здійснювати розрахунок коефіцієнтів стабільності та успішності.

Розраховані коефіцієнти стабільності міських (0,81) та усіх досліджуваних аптек (0,76) дозволяють зробити висновок про нижчий за середній рівень адаптації до факторів зовнішнього макросередовища, а значення коефіцієнта стабільності для сільських аптек (0,52) свідчить про низький рівень пристосування. Коефіцієнт стабільності повинен прагнути до 2,25.

Коефіцієнт успішності, який повинен прагнути до одиниці, усіх досліджуваних аптек (середні показники) складає 0,34, для міських аптек – 0,36, а для сільських аптек – 0,23. Отже, значення коефіцієнтів успішності міських та усіх досліджуваних аптек є низькими, а значення коефіцієнта успішності сільських аптек є надзвичайно низьким. Таким чином, керівники аптек повинні більш детально вивчати, аналізувати та пристосовуватися до змін у зовнішньому макросередовищі з метою підвищення конкурентоспроможності аптек.

Нами виділені резерви розвитку для аптечних підприємств, реалізація яких дозволить досягти «зони успішності» аптеки. Зокрема, це невикористані можливості поліпшення тих характеристик діяльності, кількісні показники яких розташовані в «зоні рівноваги» (рис. 2); для сільських аптек – поліпшення тих характеристик діяльності, кількісні показники яких розташовані в «зоні невдач» та «зоні рівноваги».

Запропоновані сучасні заходи адаптації для аптек в умовах змінюваного макросередовища: зміна організаційної структури аптеки, введення нових посад, розширення сфер діяльності; проведення маркетингових досліджень (для накопичення інформації стосовно впливу факторів зовнішнього макросередовища); використання нових комп'ютерних програм (прогнозування, моделювання); участь у з'їздах, конгресах, конференціях, семінарах, тренінгах; підвищення кваліфікації співробітників; організація інформаційної роботи аптеки; прийняття управлінських рішень, контроль за їх виконанням; вивчення законодавчої бази; впровадження програм формування лояльності клієнтів; удосконалення роботи з постачальниками; поліпшення якості послуг; створення клієнтських баз та інші.

У четвертому розділі роботи «Науково-практичні підходи до адаптивного управління аптечним підприємством під впливом факторів мікросередовища» проаналізовано вплив законодавчих та нормативних актів на діяльність аптечних підприємств за допомогою методу експертних оцінок. Встановлено, що вплив більшості законів негативно оцінено через необхідність їх удосконалення та доопрацювання.

За результатами експертних оцінок керівників аптечних підприємств досліджено ступінь впливу факторів зовнішнього мікросередовища − постачальників, конкурентів, споживачів і контактних аудиторій на роботу аптек. Встановлено, що більшість факторів мікросередовища позитивно впливають на їх діяльність. Так, найбільшою кількістю позитивних оцінок відзначено умови доставки ліків та інших товарів, надійність постачальника та облік потреб споживачів. Найбільш негативно оцінено вплив державних органів влади та вплив засобів масової інформації (ЗМІ).

Для обґрунтування складових збереження і посилення становища аптеки на фармацевтичному ринку доцільною була розробка економіко-математичної моделі діагностування рівня розвитку аптеки за оцінками факторів мікросередовища. Розроблено блок-схему цієї моделі, що передбачає аналіз факторів, визначення залежності показника «рівень розвитку» аптеки від цих факторів, обґрунтування розподілу аптек на кластери та побудову дискримінантних моделей (рис. 3).

Проаналізовані оцінки ступеня впливу факторів мікросередовища та їх складових на роботу аптек за допомогою методу експертних оцінок.

Визначені взаємозв'язки між складовими факторів мікросередовища, між показником «рівень розвитку» аптеки та всіма вхідними факторами − оцінками мікросередовища з використанням аналізу рангових кореляцій. Проведено аналіз впливу складових факторів мікросередовища у сукупності за допомогою непараметричного дисперсійного аналізу Краскала-Уолліса та парного тесту порівняння Мана-Уітні, в результаті чого виділено три групи оцінок складових факторів мікросередовища та доведено значну відмінність усіх складових-оцінок мікросередовища при різних варіантах рівня розвитку аптеки (позитивній тенденції, стабільному стані та погіршенні показників).

Рис. 3. Блок-схема побудови економіко-математичної моделі діагностування рівня розвитку аптечного підприємства за оцінками факторів мікросередовища

З метою встановлення частки внеску кожної складової факторів мікросередовища у визначення поточного рівня розвитку аптеки виконано канонічний аналіз і багатовимірне шкалування. В результаті кластеризації аптеки розділено на три кластери. Визначальними чинниками їх розподілу на кластери є оцінки «впливу державних органів влади», «впливу ЗМІ» та середня оцінка за всіма складовими факторів мікросередовища.

Визначено особливості групування аптек у кожному з трьох кластерів. Для першого кластеру характерно те, що 98% аптек цього кластеру є міськими, 53% аптек працюють у складі аптечної мережі, за формою власності більшість аптек є приватними (46%) та комунальними (35%) і 34% мають товарообіг за добу від 6 до 10 тис. грн. У другому кластері 90% аптек є міськими, 67% аптек працюють самостійно, за формою власності більшість аптек є приватними (54%) і товарообіг за добу 33% аптек цього кластеру складає від 6 до 10 тис. грн. Аптеки, що входять до третього кластеру, переважно є сільськими (74%), значна частина з них працює самостійно (70%), за формою власності більшість аптек є комунальними (46%) та приватними (42%), а товарообіг за добу для 58% аптек цього кластеру складає до 5 тис. грн.

Внаслідок дискримінантного аналізу побудовані дискримінантні моделі для трьох кластерів (табл. 2), що дозволяють діагностувати рівень розвитку аптеки за оцінками факторів мікросередовища.

Таблиця 2

Зведена таблиця комбінованого методу дискримінантних моделей для діагностування рівня розвитку аптеки за оцінками факторів мікросередовища

Дискримінантна модель для першого кластеру

Дискримінантна модель для другого кластеру

Дискримінантна модель для третього кластеру

Умови застосування дискримінантних моделей

хоча б одна з оцінок «вплив державних органів влади» і «вплив ЗМІ» від 0 до +3 балів

обидві оцінки «вплив державних органів влади» і «вплив ЗМІ» від -1 до -3 балів

загальна середня оцінка за всіма критеріями

більше 1,5

загальна середня оцінка за всіма критеріями не перевищує 1,5

аптека відноситься до першого кластеру

аптека відноситься до другого кластеру

аптека відноситься до третього кластеру

Розрізняємі рівні розвитку

позитивна тенденція / стабільний стан

стабільний стан / тенденція до погіршення

Складові факторів мікросередовища, що використовуються

x1 – середня оцінка постачальників,

x2 – оцінка конкурентоспроможності в цілому

x1 – середня оцінка постачальників,

x3 – середня оцінка конкуренції,

x4 – оцінка наявності ексклюзивних пропозицій товарів,

x5 – оцінка асортименту і якості товару постачальника,

x6 – оцінка умови доставки ліків та ін. товарів,

x7 – оцінка надійності постачальника

x8 – оцінка умови продажів фарм. товару,

x9 –оцінка конкурентоспроможності товарного асортименту,

x10 – оцінка перспективи розвитку конкуренції,

x11 – оцінка захворюваності населення,

x12 – оцінка працівниками аптеки переваг споживачів,

x13 – оцінка вивчення мотивації покупки

Функції

класифікації

f 11  та  f 12

f 21  та  f 22

f 31  та  f 32

Точність

класифікації

74,8%

84,5%

86,1%

Для дискримінантних моделей трьох кластерів аптек обґрунтовані моделі розрахунку значення двох функцій класифікації:

 •  для першого кластеру аптек (f 11 та f 12 ):

f 11 = 10,99  x1  +  2,37  x2 – 13,60;

f 12 = 12,70  x1 + 2,86  x2 – 19,01

 •  для другого кластеру аптек (f 21 та f 22 ):

f 21 = –7,15  x1  – 0,06  x3 + 1,75  x4 + 1,79  x5 + 2,08  x6  + 1,93  x7 – 2,84;

f 22 = 4,43  x1 + 0,66  x3 – 0,35  x4 – 0,78  x5 – 0,39  x6 + 0,13  x7 – 2,39

 •  для третього кластеру аптек (f 31 та f 32 ):

f 31 = 0,43  x8 + 0,45  x9 – 0,62  x10 + 1,68  x11 + 1,90  x12 – 0,56  x13 –3,41;

f 32 = 1,87  x8 + 1,76  x9 – 1,46  x10 + 2,60  x11 + 3,11  x12 – 2,23  x13 – 7,32.

Після розрахунку двох функцій класифікації однієї з трьох дискримінантних моделей, відповідної певному аптечному підприємству, необхідно порівняти значення цих класифікаційних функцій та зробити висновок про рівень розвитку аптеки. Отже, для першого кластеру аптек порівнюємо функції f 11 та f 12: якщо значення класифікаційної функції f 11 більше, ніж значення класифікаційної функції f 12, то аптечне підприємство має стабільний рівень розвитку, якщо f 11 < f 12 , то аптека має позитивну тенденцію розвитку бізнесу. Відповідно, для другого кластеру аптек порівнюємо функції f 21 та f 22: якщо f 21 > f 22, то аптечне підприємство має погіршення показників бізнесу, якщо f 21 < f 22, то аптека має стабільний рівень розвитку. Для третього кластеру аптек порівнюємо функції 31 та f 32: якщо f 31 > f 32, то аптека має погіршення показників бізнесу, якщо f 31 < f 32, то аптечне підприємство має стабільний рівень розвитку.

У п’ятому розділі «Науково-методичне обґрунтування принципів адаптивного управління фармацевтичними підприємствами» за результатами опитування керівників ФП встановлені основні події фармацевтичного ринку, що впливають на діяльність ФП, серед яких найбільш вагомими респонденти відзначили появу нових лікарських препаратів (ЛП) та розширення асортименту лікарських засобів (ЛЗ) і виробів медичного призначення (ВМП).

Досліджено процес управління змінами на ФП: визначено, що основними змінами, що відбулися в роботі вітчизняних ФП за останні 10 років є розширення асортименту, введення нових посад, зміна організаційної структури та вдосконалення системи заохочення співробітників. Встановлено, що 73% керівників зустрічаються з опором до змін з боку персоналу, з них 53% - постійно. Виділені основні та найменш вживані адаптивні заходи, що проводяться ФП.

Запропоновано алгоритм процесу адаптації ФП до змін зовнішнього середовища з урахуванням взаємодії структурних підрозділів. З використанням методу експертних оцінок досліджено ступінь впливу основних складових факторів макро- та мікросередовища на діяльність ФП. Опрацьовано стохастичну модель адаптації ФП до змін зовнішнього середовища на прикладі ВАТ «ХФЗ «Червона Зірка». Модель представлена у вигляді стежачої системи та адекватно описує процеси перетворень внутрішнього середовища організації в режимі постійної адаптації до змін зовнішнього середовища. Проведено оцінку ефективності адаптивних заходів та коригування дій на прикладі ВАТ «ХФЗ «Червона Зірка» з використанням методики стратегічної оцінки підприємства та порівняльного аналізу показників діяльності ФП з урахуванням та без урахування адаптації.

Комплекс проведених досліджень свідчить про необхідність моделювання процесу адаптації ФП до змін зовнішнього середовища для їх ефективної соціально-економічної діяльності на фармацевтичному ринку.

ВИСНОВКИ

 1.  Науково обґрунтовано механізми адаптивного управління фармацевтичними та аптечними підприємствами з урахуванням результатів вивчення та аналітичного опрацювання впливу факторів зовнішнього макро- та мікросередовища. Розроблено та впроваджено в практичну діяльність методики з адаптивного управління фармацевтичними організаціями.
 2.  Проаналізовано ступінь впливу складових факторів зовнішнього макросередовища на роботу аптечних підприємств за результатами опитування їх керівників. Визначені основні тенденції фармацевтичного ринку, що впливають на діяльність аптечних закладів, серед яких основними є підвищення якості послуг, розширення асортименту товару та поліпшення сервісу. Розроблено та опрацьовано алгоритм кількісної оцінки впливу факторів зовнішнього макросередовища на роботу аптечних підприємств. Проведено аналіз ступеня ефективності діяльності аптечних підприємств під їх впливом.
 3.  За результатами експертних оцінок керівників аптечних підприємств досліджено ступінь впливу факторів зовнішнього мікросередовища. Проаналізовано вплив законодавчих та нормативних актів на діяльність аптечних підприємств. Встановлено, що вплив більшості законів, що регламентують діяльність аптек, має негативний характер через необхідність їх удосконалення та доопрацювання.
 4.  Розроблено та опрацьовано методику діагностування рівня розвитку аптечних підприємств за оцінками впливу факторів зовнішнього мікросередовища. Побудовано дискримінантні моделі для діагностування рівня розвитку аптек. З використанням дивізімного методу кластеризації виділено аптеки трьох кластерів. Показано, що у першому кластері аптек можливі два рівні розвитку: стабільний стан або позитивна тенденція бізнесу, у другому та третьому кластерах – стабільний стан або погіршення показників бізнесу. Використання дискримінантних моделей дозволить визначати рівень розвитку аптеки в залежності від передбачуваних змін мікросередовища, що є необхідним для збереження і посилення конкурентного положення аптеки на фармацевтичному ринку. Запропоновані сучасні адаптивні заходи для аптек.
 5.  За результатами експертних оцінок керівників ФП встановлені основні тенденції фармацевтичного ринку, що впливають на діяльність ФП, серед яких найбільш вагомими респонденти відзначили появу нових ЛП та розширення асортименту ЛЗ і ВМП.
 6.  Досліджено процес управління змінами на ФП: виділено основні зміни, що відбулися в роботі вітчизняних ФП за останні 10 років. Показано, що найвагомішими для ФП є такі: розширення асортименту, введення нових посад, зміна організаційної структури та вдосконалення системи заохочення співробітників. Встановлено, що 73% керівників зустрічаються з опором до змін з боку персоналу, з них 53% стикаються постійно. Серед основних причин опору змінам з боку підлеглих респонденти відзначили: страх перед «новим», невизначеність ситуації, що склалася, та переконання, що зміни не принесуть поліпшення ситуації. Виділено основні способи подолання опору змінам на ФП: зіставлення аргументів різних сторін, відкрите обговорення ідей і заходів щодо проведення змін, залучення підлеглих до ухвалення рішень.
 7.  Обґрунтовано доцільність адаптації вітчизняних ФП до нестабільного та динамічного зовнішнього середовища. Проаналізовано зміни в організаційній структурі на прикладі ВАТ «ХФЗ «Червона Зірка», що відбулися за останні роки, досліджено асортиментну політику цього підприємства.
 8.  Запропоновано алгоритм процесу адаптації ФП до змін зовнішнього середовища з урахуванням взаємодії структурних підрозділів. Досліджено ступінь впливу основних складових факторів макро- та мікросередовища на діяльність ФП. Опрацьовано модель адаптації ФП до змін зовнішнього середовища, яка має вигляд відстежуючої системи та адекватно описує процеси внутрішніх перетворень ФП у режимі постійної адаптації до змін. Проведено оцінку ефективності адаптивних заходів та коригування дій на прикладі ВАТ «ХФЗ «Червона Зірка» з використанням методики стратегічної оцінки підприємства та порівняльного аналізу показників діяльності ФП з урахуванням та без урахування адаптації.
 9.  За результатами досліджень розроблено і впроваджено в діяльність фармацевтичних організацій, у навчальний процес вищих фармацевтичних та медичних навчальних закладів три методичні рекомендації, затверджені ПК «Фармація» МОЗ та АМН України і узгоджені МОЗ України.

Список опублікованих праць за темою дисертації

Наукові статті у фахових виданнях

 1.  Мнушко З. М. Оцінка впливу факторів макросередовища на роботу аптечних закладів / З. М. Мнушко, І. В. Підліснюк, І. В. Пестун // Вісник фармації. – 2008. – № 2 (54). – С. 34–37. (особистий внесок – науково обґрунтована модель кількісної оцінки впливу факторів макросередовища на роботу фармацевтичних організацій на прикладі аптек, розраховані коефіцієнти стабільності та успішності діяльності аптек, визначені резерви розвитку, підготовлено статтю).
 2.  Мнушко З. М. Сучасні підходи до адаптивного управління фармацевтичними організаціями / З. М. Мнушко, І. В. Бондарєва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2009. – № 2. – С. 34–37. (особистий внесок – систематизовано існуючі підходи до процесу адаптивного управління фармацевтичними організаціями, охарактеризовано основні види та типи адаптації, представлені основні етапи та механізм процесу адаптивного управління, підготовлено статтю).
 3.  Бондарєва І. В. Реструктуризація як засіб адаптації фармацевтичного підприємства до змін зовнішнього середовища / І. В. Бондарєва, З. М. Мнушко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2009. – № 18. – С. 238−246. (особистий внесок – розглянуто основні види, напрями та етапи процесу реструктуризації фармацевтичних підприємств, досліджено процес управління змінами на фармацевтичних підприємствах, підготовлено статтю).
 4.  Пестун І. В. Аналіз впливу факторів зовнішнього мікросередовища на роботу аптечних підприємств / І. В. Пестун, І. В. Бондарєва // Запоріжский мед. журн. – 2009. – Т. 11, № 6. – С. 131–134. (особистий внесок – проаналізовано ступінь впливу факторів мікросередовища на діяльність аптек, підготовлено статтю).
 5.  Методика прогнозування рівня розвитку аптечних підприємств за оцінками факторів мікросередовища / І. В. Пестун, І. В. Бондарєва, З. М. Мнушко, М. М. Нессонова // Клиническая информатика и телемедицина. – 2010. – Т. 6, № 7. – С. 125–132. (особистий внесок – розроблено дискримінантні моделі, що дозволяють прогнозувати рівень розвитку аптечних підприємств за оцінками факторів мікросередовища, підготовлено статтю).

Методичні рекомендації

 1.  Пестун І. В. Кількісна оцінка впливу факторів зовнішнього макросередовища на роботу аптечних підприємств : метод. рек. / І. В. Пестун, І. В. Бондарєва, З. М. Мнушко. – Х. : Вид-во НФаУ, 2009. – 23 с. (особистий внесок запропоновано та опрацьовано методику кількісної оцінки впливу факторів зовнішнього макросередовища на роботу аптечних підприємств, оформлено матеріал у вигляді методичних рекомендацій).
 2.  Методика прогнозування рівня розвитку аптечних підприємств за оцінками факторів мікросередовища : метод. рек. / І. В. Пестун, І. В. Бондарєва, З. М. Мнушко, М. М. Нессонова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2010. – 20 с. (особистий внесок запропоновано та опрацьовано методику прогнозування рівня розвитку аптечних підприємств за оцінками факторів мікросередовища, оформлено матеріал у вигляді методичних рекомендацій).
 3.  Пестун І. В. Моделювання процесу адаптації фармацевтичного підприємства до змін зовнішнього середовища : метод. рек. / І. В. Пестун, І. В. Бондарєва. – Х. : Вид-во НФаУ, 2010. – 24 с. (особистий внесок запропоновано та опрацьовано методику моделювання процесу адаптації фармацевтичного підприємства до змін зовнішнього середовища, оформлено матеріал у вигляді методичних рекомендацій).

Наукові статті

 1.  Мнушко З. М. Дослідження впливу факторів мікросередовища на роботу аптечних підприємств / З. М. Мнушко, І. В. Бондарєва // Формування Національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики : матеріали наук.-практ. конф., 14–15 берез. 2008 р., Харків. – Х., 2008. – С. 95–102. (особистий внесок – визначено ступінь впливу факторів мікросередовища на діяльність аптечних підприємств, підготовлена стаття).
 2.  Мнушко З. Н. Оценка влияния факторов микросреды на работу аптечных предприятий / З. Н. Мнушко, И. В. Бондарева // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции : сб. науч. тр. / под ред. М. В. Гаврилина. – Пятигорск, 2008. – Вып.63. – С. 637639. (особистий внесок – методом опитування проаналізовано вплив постачальників, споживачів, конкурентів та контактних аудиторій на діяльність аптек, підготовлена стаття).

Матеріали з’їздів та конференцій

 1.  Бондарєва І. В. Аналіз вибору фармацевтичними підприємствами заходів для адаптації до змін зовнішнього середовища / І. В. Бондарєва, З. М. Мнушко // Сьогодення та майбутнє медицини : матеріали VI міжнар. наук. конф. студ. та молодих вчених, 9−10 квіт. 2009 р. – Вінниця, 2009. – С. 188−189.
 2.  Бондарєва І. В. Аналіз впливу контактних аудиторій на роботу аптек / І. В. Бондарєва, З. М. Мнушко // Матеріали XIV міжнар. мед. конгр. студентів та молодих вчених, 13–15 квіт. 2010 р., Тернопіль. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2010. – С. 276.
 3.  Бондарєва І. В. Аналіз факторів зовнішнього середовища фармацевтичних та аптечних підприємств / І. В. Бондарєва, З. М. Мнушко // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених, 16-17 квіт. 2008 р., Харків. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – С. 269.
 4.  Бондарєва І. В. Вибір типу організаційної структури для фармацевтичних підприємств як фактор адаптації до змін зовнішнього середовища / І. В. Бондарєва, З. М. Мнушко // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених, 23-24 квіт. 2009 р., Харків. – Х. : Вид-во НФаУ, 2009. – С. 308.
 5.  Бондарєва І. В. Моделювання процесу адаптації виробничого фармацевтичного підприємства до змін зовнішнього середовища / І. В. Бондарєва // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених, 21-22 квіт. 2010 р., Харків. – Х. : Вид-во НФаУ, 2010. – С. 345.
 6.  Бондарєва І. В. Моделювання технології прийняття та реалізації управлінського рішення з урахуванням факторів невизначеності / І. В. Бондарєва, З. М. Мнушко // Ефективність використання маркетингу та логістики фармацевтичними організаціями : матеріали наук.-практ. конф., 21 жовт. 2008 р., Харків. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – С. 33−34.
 7.  Бондарєва І. В. Оцінка впливу науково-технічних факторів на роботу фармацевтичних та аптечних підприємств / І. В. Бондарєва, З. М. Мнушко // Матеріали XII Міжнар. мед. конгр. студентів та молодих вчених, 31 берез. -2 квіт. 2008 р., Тернопіль. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С. 211.
 8.  Бондарєва І. В. Оцінка впливу соціокультурних факторів на роботу фармацевтичних організацій / І. В. Бондарєва, З. М. Мнушко // Хист. – 2008. – Вип. 10. – С. 242.
 9.  Бондарєва І. В. Розробка математичної моделі прогнозування рівня розвитку аптеки за оцінками факторів мікросередовища / І. В. Бондарєва, І. В. Пестун, М. М. Нессонова // Молодь – медицині майбутнього : матеріали міжнар. наук. конф. студ. та молодих вчених, 22-23 квіт. 2010 р. – Одеса, 2010. – С. 93.
 10.  Бондарєва І. В. Управління змінами на фармацевтичних підприємствах / І. В. Бондарєва, З. М. Мнушко // Працюємо, творимо, презентуємо : тез. доп. 78-ої міжвуз. наук. конф. студ. та молодих вчених з міжнар. участю, 2-3 квіт. 2009 р. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 133.
 11.  Мнушко З. М. Дослідження впливу факторів зовнішнього середовища на роботу фармацевтичних організацій / З. М. Мнушко, І. В. Бондарєва // Сьогодення та майбутнє фармації : тез. доп. Всеукр. конгр., 16-19 квіт. 2008 р., Харків. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – С. 494.
 12.  Мнушко З. М. Оцінка впливу факторів маркетингового середовища на роботу фармацевтичних та аптечних підприємств / З. М. Мнушко, І. В. Підліснюк // Економічна освіта та наука: досвід та перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф., 22-23 листоп. 2007 р., Харків. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – С. 322–323.
 13.  Мнушко З. М. Оцінка впливу факторів мікро- і макросередовища на роботу фармацевтичних підприємств / З. М. Мнушко, І. В. Підліснюк // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тез. доп. всеукр. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених, 17-18 трав. 2007 р., Харків. – Х. : вид-во НФаУ, 2007. – С. 286–287.
 14.  Пестун І. В. Дослідження впливу споживачів на роботу аптечних підприємств / І. В. Пестун, І. В. Бондарєва // Фармацевтична наука : історичні аспекти формування та шляхи вдосконалення : матеріали VІ Регіональної наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, 29 квіт. 2010 року, Луганськ. – Луганськ : ТОВ «Віртуальна реальність», 2010. – С. 57–58.
 15.  Пестун І. В. Методики оцінки ефективності адаптаційних заходів для фармацевтичних підприємств / І. В. Пестун, І. В. Бондарєва, З. М. Мнушко // Фармація України. Погляд у майбутнє : матеріали VII Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-17 верес. 2010 р. – Х. : НФаУ, 2010. – Т. 2. – С. 368.

АнотаціЯ

Бондарєва І.В. Науково-методичні підходи до адаптивного управління фармацевтичними організаціями. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. – Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, Київ, 2011.

У роботі обґрунтовано науково-методичні підходи до адаптивного управління фармацевтичними організаціями з використанням методів анкетування, статистичного аналізу та моделювання. Опрацьовано методику кількісної оцінки впливу факторів зовнішнього макросередовища на діяльність аптечних підприємств, яка дозволяє визначати ступінь успіху функціонування аптеки під впливом факторів зовнішнього макросередовища. Розроблено та побудовано дискримінантні моделі для діагностування рівня розвитку аптечних підприємств за оцінками факторів мікросередовища, запропоновані сучасні заходи адаптації. Здійснено моделювання процесу адаптації ФП до змін зовнішнього середовища на прикладі ВАТ «ХФЗ «Червона Зірка»: визначено та досліджено ступінь впливу основних складових факторів макро- та мікросередовища для ФП, опрацьовано стохастичну модель для адаптації ФП до змін зовнішнього середовища та методики оцінки ефективності адаптаційних заходів.

Ключові слова: адаптивне управління, зовнішнє макро- та мікросередовище, фармацевтичні та аптечні підприємства.

АННОТАЦИЯ

Бондарева И.В. Научно-методические подходы к адаптивному управлению фармацевтическими организациями. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата фармацевтических наук по специальности 15.00.01 – технология лекарств, организация фармацевтического дела и судебная фармация. Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика МЗ Украины, Киев, 2011.

Диссертация посвящена обоснованию механизмов адаптивного управления фармацевтическими и аптечными предприятиями с учетом результатов изучения, аналитической обработки и диагностирования изменений факторов внешней макро- и микросреды. Разработаны и внедрены в практической фармации методики по адаптивному управлению фармацевтическими организациями.

Проанализирована степень влияния составляющих факторов внешней макросреды на работу аптечных предприятий в результате опроса их руководителей. Определены основные тенденции фармацевтического рынка, влияющие на деятельность аптечных предприятий, среди них основными являются повышение качества услуг, расширение ассортимента товаров и улучшение сервиса. Разработан алгоритм количественной оценки влияния факторов внешней макросреды на работу аптечных предприятий. Проведено дифференцированную количественную оценку составляющих факторов макроокружения и анализ степени эффективности деятельности аптечных предприятий под их влиянием.

По результатам экспертных оценок руководителей аптечных предприятий исследована степень влияния факторов внешней микросреды. Проанализировано влияние законодательных и нормативных актов на деятельность аптечных предприятий.

Разработана методика диагностирования уровня развития аптечных предприятий по оценкам влияния факторов внешней микросреды. Построены дискриминантные модели и осуществлена кластеризация аптек с использованием дивизимного метода кластеризации К-средних. В результате аптеки разделены на три кластера. Установлено, что в первом кластере модель классифицирует аптеки на две группы по уровню развития (стабильное состояние и положительная тенденция бизнеса) с общей точностью 74,8%; во втором и третьем кластерах аптеки распределяются на две группы (стабильное состояние и ухудшения показателей бизнеса) с общей точностью соответственно 84,5% и 86,1%. Использование дискриминантных моделей позволяет диагностировать уровень развития аптеки в зависимости от предполагаемых изменений микросреды, а также сохранить и усилить конкурентное положение аптеки на фармацевтическом рынке.

Сформулированы современные направления совершенствования адаптивного управления аптек.

В результате экспертных оценок руководителей ФП установлены основные тенденции фармацевтического рынка, влияющие на деятельность ФП; среди наиболее весомых респонденты отметили появление новых лекарственных препаратов (ЛП) и расширение ассортимента лекарственных средств (ЛС) и изделий медицинского назначения.

Исследован процесс управления изменениями на ФП. Выделены основные изменения, произошедшие в работе украинских ФП за последние 10 лет. Установлено, что наиболее весомыми являются: расширение ассортимента ЛС, введение новых должностей, изменение организационной структуры и совершенствование системы поощрения сотрудников. Выявлено, что 73% руководителей встречаются с сопротивлением к изменениям со стороны персонала. Выделены причины сопротивления изменениям со стороны подчиненных и способы их преодоления.

Обоснована целесообразность адаптации украинских ФП к нестабильной и динамической внешней среде. Проанализированы изменения в организационной структуре на примере открытого акционерного общества (ОАО) «ХФЗ «Красная Звезда», произошедшие за последние годы, исследована ассортиментная политика этого предприятия.

Предложен алгоритм процесса адаптации ФП к изменениям внешней среды с учетом взаимодействия структурных подразделений. Исследована степень влияния основных факторов макро- и микросреды на деятельность ФП. Проработана стохастическая модель адаптации ФП к изменениям внешней среды. Проведена оценка эффективности адаптивных мероприятий и коррекции действий на примере ОАО «ХФЗ «Красная Звезда» с использованием методики стратегической оценки предприятия и сравнительного анализа показателей деятельности ФП с учетом и без учета адаптации.

По результатам исследований разработаны и внедрены в деятельность фармацевтических организаций, в учебный процесс высших фармацевтических и медицинских учебных заведений три методические рекомендации, утвержденные ПК «Фармация» МЗ и АМН Украины и согласованные МЗ Украины.

Ключевые слова: адаптивное управление, внешняя макро- и микросреда, фармацевтические и аптечные предприятия.

Annotation

Bondareva І. V. The scientifically-methodical approaches to the adaptive control by pharmaceutical organizations. A manuscript.

The dissertation for the candidate of pharmaceutical science degree in specialty 15.00.01 – technology of drugs, organization of pharmacy and judicial pharmacy. – National Medical Academy of Postgraduate Education named after P. L. Shupyk, Ministry of Health of Ukraine, Kiev, 2011.

The scientifically-methodical approaches to the adaptive control by pharmaceutical organizations with the use of methods of questionnaire, statistical analysis and design has been grounded in the work. The method of quantitative estimation of of external macroenvironment factors influencing to pharmacy enterprises has been performed. The discriminantal models for diagnostics level of pharmacy enterprises development by estimation of microenvironment factors have been developed and constructed. The process design of pharmaceutical enterprise adaptation to the changes of external environment on the example of оpen corporation «Сhemical pharmaceutical factory «Krasnaya Zvezda» has been carried out: the degree of basic component factors of macro- and microenvironment influencing pharmaceutical enterprises has been determined and explored, a stochastic model for the pharmaceutical enterprises adaptation to the changes of external environment and methods of efficiency of adaptation measures of estimation has been done.

Keywords: adaptive control, external macro- and microenvironment, pharmaceutical and pharmacy enterprises.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17846. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 59.5 KB
  Тема 12. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 1. Понятие государственная региональная финансовая политика 2. Цели государственной региональной финансовой политики 3. Задача государственной региональной финансовой политики 4. Регио
17847. КОМПЕТЕНЦИЯ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ 86.5 KB
  Тема 13. КОМПЕТЕНЦИЯ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ План 1. Составление утверждение и выполнение местного бюджета 2. Бюджетный процесс 3. Образование внебюджетных целевых резервных и валютных фондов 4. Установление местных налогов и сборов Под ко...
17848. МЕСТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНЫ И ИХ ФУНКЦИИ 39 KB
  Тема 14. МЕСТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНЫ И ИХ ФУНКЦИИ План 1. Виды местных финансовых органов 2. Местные финансовые органы в зарубежных странах 1. Виды местных финансовых органов Управление местными финансами осуществляется местными представительными и исполнительн...
17849. ОРГАНИЗАЦИЯ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, КОНТРОЛЯ И АУДИТА В МЕСТНЫХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ 67 KB
  Тема 15. ОРГАНИЗАЦИЯ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ КОНТРОЛЯ И АУДИТА В МЕСТНЫХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ План 1. Понятие и системы кассового исполнения местных бюджетов 2. Оборотная кассовая наличность 3. Кассовое исполнение местных бюджетов в зарубежных странах ...
17850. Совершенная конкуренция 7.08 MB
  Задача 4 Тема Совершенная конкуренция Исходные данные: Год рождения студента ГР = 1980 Месяц рождения студента МР = 4 День рождения студента ДР = 21 На рынке совершенной конкуренции отраслевой спро
17851. Монополия. Задача 1.98 MB
  Задача 5 Тема: Монополия Исходные данные: Год рождения студента ГР = 1999 Месяц рождения студента МР = 5 День рождения студента ДР = 23 Рыночная функция спроса имеет следующий вид: QD = ГР/3 05×МР×P = 666 25Р Фу
17852. Потребительский выбор 1.1 MB
  Задача 1 Тема Потребительский выбор Исходные данные: Год рождения студента: ГР = 1985 Месяц рождения студента: МР = 1 День рождения студента: ДР = 3 Функция полезности потребителя: TU = ГР × А × В =1985АВ Доход потребителя: I = ГР = 1985 Цена блага А: PА = 5 × ДР = ...
17853. Производство экономических благ 1.11 MB
  Задача 2 Тема Производство экономических благ Исходные данные: Год рождения студента ГР = 1996 Месяц рождения студента МР = 2 День рождения студентаДР = 25 Производстве
17854. Спрос и предложение. Рыночное равновесие 3.54 MB
  Задача 3 Тема: Спрос и предложение. Рыночное равновесие Исходные данные: Год рождения студента ГР = 1996 Месяц рождения студента МР = 3 День рождения студента ...