68200

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автореферат

Педагогика и дидактика

Інтеграція України до європейського економічного й інформаційного простору, поява нових сфер економічної діяльності тісно інтегрованих із інформаційними технологіями, що постійно оновлюються, зумовлюють необхідність у підвищенні якості економічної освіти та супроводжуються зростанням...

Украинкский

2014-09-19

305 KB

1 чел.

22

Республіканський вищий навчальний заклад

Кримський гуманітарний університет (м. Ялта)

БОЛЮБАШ Надія Миколаївна

УДК 378:004

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Ялта – 2011


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор

Мещанінов Олександр Павлович,

Чорноморський державний університет
імені Петра Могили, проректор із наукової роботи.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор,

член-кореспондент НАПН України

Сисоєва Світлана Олександрівна,

Київський університет імені Бориса Грінченка,  завідувач науково-дослідної лабораторії освітології;

кандидат педагогічних наук

Кірей Катерина Олександрівна,

Миколаївський державний аграрний університет,  доцент кафедри інформатики.

Захист відбудеться „24” жовтня 2011 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 53.130.01 при Республіканському вищому навчальному закладі „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта) за адресою: 98635, м. Ялта, вул. Севастопольська, 2, ауд. 15.

Із дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Республіканського вищого навчального закладу „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта) (98635, м. Ялта, вул. Севастопольська, 2).

Автореферат розіслано „23” вересня 2011 року.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Н. В. Горбунова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Інтеграція України до європейського економічного й інформаційного простору, поява нових сфер економічної діяльності тісно інтегрованих із інформаційними технологіями, що постійно оновлюються, зумовлюють необхідність у підвищенні якості економічної освіти та супроводжуються зростанням соціального запиту суспільства на підготовку висококваліфікованих фахівців-економістів, здатних швидко реагувати на  динамічні зміни умов роботи; ефективно організовувати власну діяльність із використанням сучасних інформаційних технологій; готових до поновлення знань, самоосвіти, особистісного професійного росту. Значний потенціал для забезпечення формування професійних якостей фахівців економічної сфери, що більш адекватно відповідають потребам сучасного суспільства, надають інноваційні освітні технології. У провідних державних документах, зокрема, у Національній доктрині розвитку освіти в Україні, державній національній програмі „Освіта (Україна XXI століття)”, законі України „Про освіту”, законі України „Про вищу освіту”, „Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні”, законі України „Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки” підкреслюється важливе загальнодержавне значення модернізації системи професійної освіти шляхом упровадження прогресивних освітніх технологій із метою задоволення сучасних вимог до професійної підготовки майбутніх фахівців.  

Науковий аналіз педагогічних досліджень вітчизняних і зарубіжних учених свідчить про те, що науковцями досліджено різноманітні аспекти проблеми вдосконалення професійної підготовки фахівців та економістів зокрема. Належна увага в працях вітчизняних педагогів приділялась особистісно орієнтованому навчанню, проблемам неперервної професійної освіти та забезпечення її сталого розвитку, сучасним педагогічним технологіям у професійній підготовці майбутніх фахівців, удосконаленню професійного розвитку (О. Глузман, С. Гончаренко, Р. Гуревич, І. Зязюн, О. Мещанінов, О. Пєхота, С. Сисоєва). Вченими розроблено теоретичні положення компетентнісної освіти та професійного становлення майбутніх фахівців (В. Байденко, А. Вербицький, Ю. Гавронська, Н. Глузман, О. Дубасенюк,
І. Зимня, Е. Зеєр, В. Козирєв, О. Лебедєв, В. Лозова, В. Луговий,
 А. Маркова,
Л. Пєтухова, А. Хуторський). Установлено, що ефективність професійної підготовки перебуває в прямій залежності від пізнавальної акти
вності тих, хто навчається, застосування сучасних інформаційних технологій і засобів комунікації, впровадження дистанційних технологій (А. Андрєєв, В. Биков, Є. Гаєвська,
М. Глибовець, Н. Гончарова, І. Готська, О. Гребєнщикова, Р. Гуревич, М. Жалдак, Ю. Жук, І. Іваськів, В. Маняхіна, Н. Морзе, П. Підкасистий, Є. Полат, С. Раков,
І. Роберт, О. Співаковський, О. Спірін, Т. Ткаченко, Ю. Триус). Значний інтерес становлять наукові дослідження професійної підготовки фахівців економічних спеціальностей (Н. Баловсяк, М. Головань,
С. Горобець, З. Кажанова, О. Кареліна, К. Кірей, Т. Коваль, Г. Ковальчук, Є. Макарова, Є. Шевченко, О. Юдіна).

Незважаючи на наявність достатньої кількості наукових публікацій, проблема формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій залишається недостатньо вивченою. Немає узгодженого погляду на суть і структуру професійної компетентності, незавершене визначення компетенцій стосовно економічних спеціальностей, потребує розробки відповідне науково-методичне забезпечення в умовах упровадження в систему професійної освіти мережевих технологій навчання. У результаті проведеного аналізу виявлено наявність низки істотних суперечностей між: швидкими темпами динамічних змін мережевих освітніх технологій, умов професійної діяльності економістів і сталими формами їхньої професійної підготовки; зростаючими вимогами суспільства до рівня професіоналізму фахівців-економістів і неготовністю випускників економічних спеціальностей вищих навчальних закладів їх задовольнити; потребою суспільства в зміні парадигми освіти в межах компетентнісного підходу та недостатньою розробленістю цих питань у теоретичному та практичному аспектах із підготовки майбутніх фахівців-економістів.

Необхідність пошуку шляхів розв’язання зазначених суперечностей, актуальність, соціальна значущість проблеми, недостатня наукова і практична розробленість зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: „Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи Чорноморського державного університету імені Петра Могили за темою „Інформаційне динамічне середовище для сталого розвитку науково-навчального процесу університетської освіти” (№ 0107U003415). Тему дисертації затверджено вченою радою Чорноморського державного університету імені Петра Могили (протокол № 3(56) від 8.11.2007 р.), погоджено рішенням Ради з координації наукових досліджень НАПН України (протокол № 10 від 23.12.2008 р.).

Метою дослідження є розробка й експериментальна перевірка науково обґрунтованої моделі формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу.

Згідно з метою дослідження сформульовано такі завдання:

  1.  схарактеризувати стан розробки проблеми формування професійної компетентності майбутніх економістів у педагогічній теорії та практичній діяльності вищих навчальних закладів, уточнити базові категорії та поняття дослідження;
  2.  теоретично обґрунтувати вибір системи дистанційного навчання для забезпечення формування професійної компетентності майбутніх фахівців засобами мережевих технологій;
  3.  визначити сукупність компетенцій, формування яких здійснюється при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу;
  4.  виявити організаційно-педагогічні умови, обґрунтувати та розробити модель формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу;  
  5.  розробити методику оцінювання рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх економістів на основі визначених критеріїв та експериментально перевірити результативність і ефективність  запропонованої моделі.

Об’єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх економістів у вищих навчальних закладах.

Предметом дослідження є формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій у процесі вивчення дисциплін комп’ютерного циклу.

Методологічні основи дослідження становлять психолого-педагогічні теорії розвитку особистості, конструктивізму, соціального конструкціонізму; методологія особистісно-діяльнісного, компетентнісного підходу в професійній освіті; педагогічні положення про дистанційні, інформаційні освітні технології; методологічні і дидактичні аспекти моделювання та конструювання педагогічного процесу.

Теоретичні основи дослідження становлять: концептуальні засади неперервної професійної освіти (О. Глузман, С. Гончаренко, С. Сисоєва);  наукові положення теорії компетентнісної освіти (А. Вербицький, І. Зимня,
А. Хуторський), теорії конструктивізму (К. Джерджен, Д. Д’юі, С. Пейперт); наукові розробки щодо формування та розвитку особистості (Л. Виготський, О. Леонтьєв), моделювання педагогічних процесів (О. Дахін, О. Мещанінов, В. Шило), інформатизації освіти (Р. Гуревич, М. Жалдак, І. Роберт), упровадження дистанційних технологій (А. Андрєєв, В. Биков, Є. Полат), формування професійної компетентності майбутніх економістів (Н. Баловсяк, М. Головань, О. Кареліна, Є. Шевченко, О. Юдіна).

Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань застосовувалися взаємодоповнюючі методи дослідження: теоретичні – аналіз педагогічної, психологічної, методичної літератури, нормативної та програмно-методичної документації, педагогічного досвіду з формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій (1.1, 1.2), порівняння, узагальнення даних із метою визначення суті, структури, показників, критеріїв і рівнів сформованості професійної компетентності (1.1, 1.2, 3.1, 1.4), виявлення організаційно-педагогічних умов, завдяки яким забезпечується формування професійної компетентності майбутніх економістів (1.3, 2.1); емпіричні – діагностичні (опитування, анкетування, бесіди), обсерваційні (педагогічні спостереження, самоспостереження, аналіз проведених занять, продуктів навчальної діяльності) для визначення рівнів сформованості професійної компетентності (3.2, 3.3); експериментальні – педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний) для перевірки результативності й ефективності запропонованої моделі (3.2, 3.3); математичні – методи математичної статистики для обробки експериментальних даних і підтвердження достовірності результатів (3.3).

Експериментальною базою дослідження виступили Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаївський навчально-науковий інститут Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Миколаївська філія Сучасної гуманітарної академії (м. Москва). Експериментом охоплено 20 роботодавців, 50 випускників  і  480 студентів (16 груп) економічних спеціальностей.

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що: вперше розроблено модель формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу; теоретично обґрунтовано вибір системи дистанційного навчання Moodle для забезпечення формування професійної компетентності майбутніх фахівців-економістів засобами мережевих технологій; удосконалено методику оцінювання рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх економістів; виявлення організаційно-педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій; набуло подальшого розвитку визначення суті, структури, показників, критеріїв і рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх економістів; визначення сукупності компетенцій, формування яких здійснюється в процесі вивчення дисциплін комп’ютерного циклу.

Практичне значення результатів дослідження визначається тим, що експериментально перевірено модель формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій. Розроблено й упроваджено в навчальний процес вищих навчальних закладів для студентів і викладачів: навчальні посібники „Створення тестів для інформаційно-освітньої системи на базі електронної платформи Moodle”, „Організація самостійної роботи студентів”; методичний посібник „Основи інформаційних технологій. Лабораторні комп’ютерні заняття. Модуль „Робота з СУБД MS Access XP/2003””; дистанційні курси для вивчення дисциплін „Основи інформаційних технологій” і „Технологія комп’ютерних мереж”.

Результати дослідження впроваджено в роботу Чорноморського державного університету імені Петра Могили (акт про впровадження № 01/396 від 20.10.2010 р.), Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (акт про впровадження № 06.05-01-2045 від 14.09.2010 р.), Херсонського державного університету (акт про впровадження № 02/15 від 10.11.2010 р.), Республіканського вищого навчального закладу „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта) (акт про впровадження № 10-05  від 24.09.2010 р).

Достовірність результатів дослідження забезпечується методологічною обґрунтованістю та несуперечністю вихідних теоретичних положень, використанням адекватних меті, завданням, об’єкту, предмету дослідження обраних методів дослідження, достовірністю та коректністю педагогічного експерименту, статистичною значущістю, цілісністю аналізу експериментальних даних.

Особистий внесок здобувача. У навчальному посібнику „Організація самостійної роботи студентів” співавтору Г. Коваль належить написання змісту  першого розділу та чотирьох параграфів другого. Навчальний посібник „Створення тестів для інформаційно-освітньої системи на базі електронної платформи Moodle” написано автором за науковою редакцією О. Мещанінова.

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження обговорювалися й отримали схвалення на науково-практичних, науково-методичних конференціях і семінарах різних рівнів: міжнародних  „Ольвійський форум: стратегія України в геополітичному просторі” (Ялта, 2007–2010), „Професійна освіта ХХІ століття” (Коблево, 2007), „Філософія освіти і формування національної управлінської гуманітарно-технічної еліти” (ІV Кримські педагогічні читання, Алушта, 2008), „Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (Харків, 2008), „Інформаційні технології в науці та освіті” (Залізноводськ, 2009), „Нові технології в освіті” (Воронеж, 2009); всеукраїнських  „Психологія та педагогіка професійної освіти на сучасному етапі” (Київ, 2008), „Державне управління в Україні на сучасному етапі державотворення” (Ялта, 2009); всеросійських –„Застосування Moodle у мережевому навчанні” (Залізноводськ, 2009); регіональних  „Могилянські читання” (Миколаїв, 2006–2010). Основні положення, результати дисертаційного дослідження обговорено та схвалено на засіданнях кафедр: соціальної роботи і педагогіки; економіки підприємства; фінансів і кредиту; державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили (2007–2010).  

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено автором у 18 опублікованих працях: 1 навчально-методичний посібник, 2 навчальних посібника з грифом МОН України (один у співавторстві), 9 статей – у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 2 – у наукових журналах, 4 – у збірниках матеріалів конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, який включає 344 найменування (із них 39 – англійською мовою). Загальний обсяг дисертації складає 294 сторінки, із них 191 сторінка основного тексту. Дисертація містить 16 таблиць, 6 рисунків, які займають 13 самостійних сторінок основного тексту, 18 додатків на 54 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження, методологічні та теоретичні основи, методи дослідження, висвітлено наукову новизну, практичну значущість одержаних результатів, відомості про апробацію результатів, публікації автора, структуру роботи.

У першому розділі дисертації – „Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій” – уточнено поняття „компетенція”, „компетентність”, „професійна компетентність”, „формування професійної компетентності”, „мережева технологія”; подано характеристику стану розробки проблеми формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій; теоретично обґрунтовано вибір системи дистанційного навчання Moodle для забезпечення формування професійної компетентності майбутніх фахівців; визначено сукупність компетенцій, формування яких здійснюється при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу.

Теоретичний аналіз науково-педагогічної літератури виявив наявність різних тлумачень понять „компетентність”, „компетенція”, „професійна компетентність” і відсутність їх чіткого розмежування (В. Байденко, Н. Баловсяк, Н. Бібік, М. Головань, Н. Глузман, І. Зимня, О. Лебедєв, В. Луговий, А. Маркова, А. Хуторський). Узагальнення різних підходів дозволило уточнити зміст цих понять: компетенція розглядається як сукупність взаємозалежних якостей особистості, що задаються стосовно певного кола предметів і процесів, необхідних, щоб якісно та продуктивно діяти стосовно них; компетентність означає володіння людиною комплексом відповідних компетенцій і включає її особистісне ставлення до них і предмету діяльності; професійна компетентність трактується як інтегративна якість особистості, яка визначає здатність фахівця розв’язувати професійні проблеми та завдання, що виникають у реальних ситуаціях професійної діяльності з опорою на наявні особистісні якості: знання, вміння, навички, життєвий досвід, здібності, цінності та нахили, представлені у вигляді сукупності компетенцій. Формування професійної компетентності майбутніх економістів відбувається протягом  усього періоду навчання у вищому навчальному закладі та є процесом, який спрямований на особистісно зорієнтовану спільну діяльність викладача та студентів у процесі  професійного навчання, використання змісту, методів, засобів і форм навчання, що сприяють формуванню комплексу компетенцій для майбутньої професійної діяльності, які в сукупності становлять професійну компетентність.

Мережева технологія розглядається як дистанційна технологія навчання, заснована на використанні локальних комп’ютерних мереж і мережі Інтернет для забезпечення доступу до інформаційних освітніх ресурсів, формування сукупності методичних, організаційних, технічних і програмних засобів реалізації й управління навчальним процесом незалежно від місця знаходження його суб’єктів під опосередкованим управлінням викладача на відстані. Впровадження мережевих технологій в освітню систему традиційного професійного навчання з використанням сучасних інформаційних технологій доповнює й удосконалює її за рахунок створення навчального інформаційного середовища, яке є середовищем для реалізації процесу навчання через мережу Інтернет, містить навчальну інформацію й інформацію з результатами навчальної діяльності, забезпечує задоволення освітніх інформаційних потреб.

На основі вивчення наукових робіт педагогів з’ясовано, що професійну компетентність майбутніх економістів доцільно розглядати як володіння сукупністю компетенцій стосовно професійної діяльності: ключових – універсальних, пов’язаних із професійним успіхом особистості в сучасному суспільстві; базових – загальнопрофесійних, що відбивають специфіку економічної діяльності майбутнього фахівця; спеціальних – професійно-профільних, що відображають специфіку конкретної предметної сфери економічної діяльності. Спираючись на сучасні вимоги роботодавців до рівня професійної підготовки економістів, чинні стандарти вищої економічної освіти та дослідження науковців-педагогів, виділено ключові компетенції, які визначають успішність професійної діяльності економіста при виконанні видів робіт, пов’язаних із: плануванням, постановкою цілей і завдань, прийняттям рішень (особистісно-індивідуальні); пошуком, збором, перетворенням і зберіганням інформації (інформаційні); аналізом, синтезом, порівнянням, оцінкою, засвоєнням інформації та прогнозуванням (системно-інструментальні); налагоджуванням взаємовідносин у колективі та з партнерами, проведенням переговорів, презентацій, організацією виробничого процесу (міжособистісної та соціальної взаємодії). У структурі професійної компетентності визначено мотиваційно-ціннісний, операційно-когнітивний та емоційно-вольовий компоненти, що дає можливість відобразити не тільки сформованість знань, умінь та навичок майбутньої економічної діяльності, а й важливі для професійного становлення якості особистості: мотиваційні, пізнавальні, когнітивні, вольові, адаптивні.

Вивчення теорії та практики застосування дистанційних і інформаційних технологій у професійній освіті дозволило встановити, що дослідженню можливостей із формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій приділяється недостатня увага. Здійснений аналіз сучасного стану розвитку мережевих технологій у галузі вищої професійної освіти дозволив виявити, що за своєю ефективністю мережеве навчання перевершує традиційні форми, а їх поєднання надає значні потенційні можливості для формування професійної компетентності майбутніх фахівців завдяки наявності розвинених засобів для позитивного впливу на її компоненти. Мережеві технології дозволяють використовувати можливості Інтернет для мультимодального представлення навчальної інформації, автоматизації контролю, моніторингу, професійного спрямування змісту. Наявність сучасних засобів комунікації, можливість здійснювати інтерактивне мережеве спілкування, паралельні дії й обмін інформацією забезпечує організацію мережевих форм та активних методів навчання, управління ними розподілено в просторі та часі. Це супроводжується активізацією пізнавальної діяльності, появою позитивної мотивації до здобуття знань, розвитком вольових якостей майбутніх фахівців, їхньої здатності до саморозвитку та сприяє формуванню виділених компонент професійної компетентності майбутніх економістів. Теоретично обґрунтовано вибір системи дистанційного навчання Moodle для забезпечення формування професійної компетентності майбутніх фахівців засобами мережевих технологій шляхом створення навчального інформаційного середовища, що ґрунтується на принципах педагогіки конструктивізму. Реалізація провідних ідей конструктивізму (самоорганізація професійного знання під управлінням викладача) та соціального конструкціонізму (професійне знання має особистісну значущість і створюється в співпраці з іншими) надає додаткові можливості для професійного становлення майбутніх фахівців за рахунок посиленого позитивного впливу на їхню здатність до рефлексії.

Формування професійної компетентності майбутніх економістів у дисертаційному дослідженні розглядається в межах вивчення дисциплін комп’ютерного циклу, що сприяють становленню інформаційної компетентності через формування ключових, базових і спеціальних інформаційних компетенцій. Аналіз сучасних досліджень педагогів дозволив установити, що інформаційна компетентність визначає здатність фахівця до роботи з комп’ютерною технікою, інформаційними технологіями й інформацією в усіх її формах при розв’язанні завдань у професійній діяльності, виявив відсутність єдиного підходу до класифікації інформаційних компетенцій, основ їх виділення та розмежування.

На основі аналізу нормативних документів, що визначають зміст вищої професійної освіти економістів і видів економічної діяльності встановлено, що формування інформаційної компетентності майбутніх фахівців при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу здійснюється в два етапи. На першому етапі вивчаються дисципліни, що дозволяють формувати ключові та базові інформаційні компетенції. На другому – дисципліни, спрямовані на формування спеціальних інформаційних компетенцій, подальший розвиток ключових і базових. У ході дослідження виділено базові інформаційні компетенції, що зумовлені специфікою професійної діяльності економістів різних спеціалізацій і передбачають володіння сучасними методами організації обробки даних у локальній мережі й Інтернет та роботи з гіпертекстовими й електронними офісними документами різного типу (текстовими документами, розрахунковими таблицями, базами даних) при: здійсненні обробки економічної інформації, її аналітичної інтерпретації й узагальнення; створенні інформаційної бази підприємства; організації інформаційного забезпечення управління економічною діяльністю; взаємодії з партнерами. Виявлено, що формування ключових компетенцій при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу здійснюється при опануванні навчального матеріалу, забезпечується поданням змісту у вигляді конкретно-практичних, інформаційно-пошукових і творчих професійно-орієнтованих економічних завдань із використанням засобів інформаційного середовища Mooodle, контентних методів навчання – активних, із відображенням контексту економічної діяльності.

У другому розділі дисертації – „Формування професійної компетентності майбутніх економістів при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу” – виявлено організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій; розроблено й обґрунтовано модель формування професійної компетентності майбутніх економістів при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу; досліджено навчальні можливості системи дистанційного навчання Moodle; розглянуто організаційно-методичні аспекти формування професійної компетентності майбутніх економістів.

За результатами здійсненого теоретичного аналізу виявлено організаційно-педагогічні умови та розроблено модель формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій (рис.). Цільовий блок моделі містить мету, яка полягає у формуванні професійної компетентності майбутнього економіста. Функціональний блок визначає функції: освітню, виховну, розвивальну й інноваційну. Змістовний блок є організаційно-підготовчим, включає в себе визначення компетенцій, що формуються в процесі вивчення дисциплін комп’ютерного циклу, відповідно до цього встановлення вимог до змісту знань, умінь і навичок із інформаційних технологій кваліфікованого економіста, необхідних для компетентного виконання професійної діяльності, на основі цього конструювання – навчальних планів, програм, розробку дистанційних курсів, визначення засобів, форм і методів навчання. Психологічний блок відображає рівні взаємодії викладача та студентів у разі формування професійної компетентності засобами мережевих технологій. Організаційний блок є виконавчим, містить характеристику основних етапів навчання, встановлених для кожного навчального модуля і характерних для кожного етапу засобів, форм, методів навчання та засобів моніторингу. Результативний блок розробленої моделі передбачає характеристику очікуваних результатів, підрахунок загального рейтингу та визначення сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців.

Реалізація запропонованої моделі базується на навчально-методичному комплексі, що містить дистанційні курси для вивчення дисциплін комп’ютерного циклу. На основі здійсненого аналізу навчальних можливостей системи дистанційного навчання Moodle визначено структуру дистанційного курсу та засоби, призначені для розміщення навчальних матеріалів, організації мережевого навчання. Основною структурною одиницею дистанційного курсу є блок занять для вивчення навчальних тем у відповідності з модульною побудовою курсу та запропонованими етапами навчання, що включає в себе оглядову лекцію, глосарій, електронні модульні посібники та підручники, сукупність мережевих занять і практичних завдань для вивчення теоретичного матеріалу, формування професійних умінь, тести.

Рис. Модель формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій

Можливості з організації групового навчання реалізовано за рахунок розподілу по групах, управління правами, складання графіку завдань, засобів мережевого спілкування та моніторингу діяльності, гнучкої системи оцінювання. Формування професійної компетентності майбутніх економістів із використанням розроблених дистанційних курсів супроводжується оновленням форм і методів навчання, дозволяє ефективно організувати самостійну роботу студентів, передбачає проективний, проблемний характер навчання, враховує специфіку видів економічної діяльності: планування, аналіз і розрахунок основних економічних показників, матеріальних, трудових і фінансових витрат, прогнозування діяльності, управління; здійснення комерційної діяльності, реклами; забезпечення режиму економії, підвищення ефективності робіт, виявлення резервів, попередження збитків; проведення звітності, обліку та контролю. Це сприяє не тільки засвоєнню майбутніми економістами знань, умінь, форм професійної поведінки, а й формуванню важливих для професійного становлення особистісних якостей.

У третьому розділі – „Організація та проведення експериментально-дослідної роботи” – визначено критерії, показники, рівні сформованості професійної компетентності майбутніх економістів і розроблено методику їх оцінювання; розкрито організацію, зроблено аналіз педагогічного експерименту, який здійснено для перевірки ефективності та результативності розробленої моделі формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу.

У ході дослідження визначено критерії, що визначають сформованість професійної компетентності майбутніх економістів: мотиваційно-ціннісний (досліджувався за допомогою методики В. Мільмана, методики А. Мехрабіана, методики А. Реан і В. Якуніна, методики В. Хенінга (модифікованої автором), розроблених автором анкет)), операційно-когнітивний (досліджувався за допомогою уточненої таксономії Блума), емоційно-вольовий (досліджувався за допомогою методики О. Садикової, методики Н. Обзорова, методики Н. Холла). На основі визначених критеріїв і показників виділено та схарактеризовано високий, середній і низький рівні сформованості професійної компетентності майбутніх економістів.

Дослідно-експериментальна робота включала проведення констатувального та формувального експериментів. У ході констатувального експерименту (1999–2002 рр.) проведено опитування роботодавців і виявлено неготовність випускників економічних спеціальностей, які працювали в  установах
м. Миколаєва, задовольнити вимоги ринку праці, неспроможність більшості з них зіставляти конкретну економічну проблему та наявні знання з інформаційних технологій, недостатній рівень сформованості вмінь щодо виконання економічної інформаційно-комп’ютерної діяльності. При визначенні вихідних рівнів сформов
аності професійної компетентності студентів-економістів Миколаївської філії Сучасної Гуманітарної Академії встановлено, що підготовка студентів економічних спеціальностей до професійної діяльності не забезпечувала сформованості та можливості діагностування всіх компонент їхньої професійної компетентності в повній мірі. Це зумовило необхідність розробки методики оцінювання рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх економістів. Аналіз результатів  констатувального експерименту дозволив з’ясувати, що в цілому рівень сформованості професійної компетентності майбутніх економістів при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу не відповідав вимогам часу та потребував внесення коректив у професійне навчання: 51,5% студентів мали низький рівень професійної компетентності, 39,1% – середній і 9,4% – високий.

Формувальний експеримент проводився в три етапи. У ході першого, підготовчо-проектувального етапу (2003–2006 рр.) виявлено потенційні можливості мережевих технологій для формування професійної компетентності майбутніх економістів, уточнено організаційно-педагогічні умови та побудовано модель формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу, розроблено навчально-методичний комплекс для її втілення на базі обраної системи дистанційного навчання Moodle. Другий етап (2007–2009 рр.) включав проведення експерименту з використанням методу експериментальних і контрольних груп, їх порівняння з метою визначення результативності розробленої моделі при вивченні дисциплін „Основи інформаційних технологій” і „Технологія комп’ютерних мереж” студентами Чорноморського державного університету імені П. Могили. На третьому етапі (2010 р.) здійснено узагальнення, систематизацію, математико-статистичну обробку й оцінку отриманих результатів. Результати формувального експерименту свідчать, що студенти експериментальних груп наприкінці експерименту мали більш високі рівні сформованості професійної компетентності в порівнянні зі студентами контрольних груп за рахунок зростання мотивів професійного розвитку, рівнів процедурного та метакогнітивного знань, творчих здібностей, здатності справлятися з навантаженням і здійснювати  аналіз, оцінювання економічної інформації (табл.).

Таблиця

Рівні сформованості професійної компетентності на етапі формувального експерименту (у %)

Рівні

Експериментальні групи

Контрольні групи

На початку

В кінці

На початку

В кінці

Низький

46,7

15,6

45,0

37,8

Середній

41,7

51,1

46,7

49,4

Високий

11,6

33,3

8,3

12,8

Результати статистичної обробки даних експерименту з використанням непараметричного критерію   свідчать про достовірність отриманих результатів, результативність і ефективність моделі формування професійної компетентності майбутніх фахівців засобами мережевих технологій у процесі вивчення дисциплін комп’ютерного циклу.


ВИСНОВКИ

Дослідження присвячено проблемі формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій. У роботі розроблено, теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено модель формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій у процесі вивчення дисциплін комп’ютерного циклу.

1. Сучасні соціально-економічні реалії зумовлюють необхідність у підвищенні якості економічної освіти в Україні, зростання соціального запиту суспільства на підготовку висококваліфікованих фахівців-економістів, здатних швидко реагувати на динамічні зміни умов роботи, ефективно організовувати власну діяльність із використанням сучасних інформаційних технологій, готових до поновлення знань, самоосвіти, особистісного професійного росту. В зв’язку з цим виникає потреба ефективного розв’язання проблеми формування професійної компетентності майбутніх економістів. Значний потенціал для забезпечення формування професійних якостей фахівців економічної сфери, що більш адекватно відповідають потребам сучасного суспільства, надають інноваційні освітні технології. Розвиток дистанційних технологій, комп’ютерних мереж і сучасних інформаційних технологій спричинив появу мережевих технологій навчання, що дають можливість розв’язувати актуальні завдання професійної освіти з використанням мережі Інтернет. 

2. Вивчення наукових джерел із проблематики дослідження дозволило здійснити уточнення сутності наукового визначення базових понять. Професійна компетентність розглядається як інтегративна якість особистості, яка визначає здатність фахівця розв’язувати проблеми та завдання, що виникають у реальних ситуаціях професійної діяльності з опорою на наявні знання, уміння, навички, особистісні якості, життєвий досвід, цінності та здібності, представлені у вигляді сукупності компетенцій. Мережева технологія є дистанційною технологією навчання, що заснована на використанні локальних комп’ютерних мереж і мережі Інтернет для забезпечення доступу до інформаційних освітніх ресурсів, формування сукупності методичних, організаційних, технічних і програмних засобів реалізації й управління навчальним процесом незалежно від місця знаходження його суб’єктів під опосередкованим управлінням викладача на відстані. Впровадження мережевих технологій в освітню систему традиційного професійного навчання доповнює та вдосконалює її за рахунок створення інформаційного середовища, яке є середовищем для реалізації процесу навчання через мережу Інтернет, містить навчальну інформацію й інформацію з результатами навчальної діяльності. Проведений аналіз наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних учених дозволив з’ясувати, що професійну компетентність майбутніх економістів доцільно розглядати як володіння сукупністю ключових (універсальних), базових (загальнопрофесійних) і спеціальних (професійно-профільних) компетенцій стосовно професійної економічної діяльності. Серед ключових компетенцій виділено особистісно-індивідуальні, міжособистісної та соціальної взаємодії, системно-інструментальні й інформаційні. У структурі професійної компетентності визначено мотиваційно-ціннісний, операційно-когнітивний та емоційно-вольовий компоненти, дослідження яких дозволяє виявити сформованість знань і вмінь виконання майбутньої економічної діяльності та важливих для професійного становлення фахівця якостей особистості.  

3. Аналіз сучасного стану розвитку мережевих технологій у галузі вищої професійної освіти дозволив зробити висновок, що за своєю ефективністю мережеве дистанційне навчання перевершує традиційні форми, а їх поєднання надає значні потенційні можливості для формування професійної компетентності майбутніх фахівців завдяки наявності розвинених засобів для позитивного впливу на її компоненти. Мультимодальне представлення навчальної інформації, автоматизація контролю та моніторингу, можливість здійснення інтерактивного мережевого спілкування, паралельних дій та обміну інформацією з використанням можливостей Інтернет забезпечує організацію професійно спрямованих мережевих форм, активних методів навчання, управління ними розподілено у просторі та часі, супроводжується засвоєнням знань і вмінь виконання економічних видів діяльності, розвитком позитивної мотивації до здобуття знань, вольових якостей майбутніх фахівців, їхньої здатності до саморозвитку та сприяє формуванню компонент професійної компетентності майбутніх економістів. Теоретично обґрунтовано вибір системи дистанційного навчання Moodle для забезпечення формування професійної компетентності майбутніх фахівців засобами мережевих технологій шляхом створення навчального інформаційного середовища, що ґрунтується на принципах педагогіки конструктивізму, надає додаткові можливості для професійного становлення майбутніх фахівців за рахунок посиленого позитивного впливу на їхню здатність до рефлексії.

4. Вивчення нормативних документів, що визначають зміст вищої професійної освіти економістів і видів економічної діяльності дозволило з’ясувати, що в процесі вивчення дисциплін комп’ютерного циклу здійснюється формування ключових, базових і спеціальних інформаційних компетенцій, тісно пов’язаних із іншими видами ключових компетенцій. Виділено базові інформаційні компетенції, які зумовлені специфікою професійної діяльності економістів різних спеціалізацій, передбачають володіння сучасними методами організації даних у комп’ютерних мережах і Інтернет, роботи з гіпертекстовими й електронними офісними документами різного типу при: здійсненні обробки економічної інформації, її аналітичної інтерпретації й узагальнення; створенні інформаційної бази підприємства; організації інформаційного забезпечення управління економічною діяльністю; встановленні взаємодії з партнерами. З’ясовано  можливості для формування ключових компетенцій засобами мережевих технологій при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу.

5. Виявлено організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій: забезпечення мотиваційно-ціннісного ставлення до майбутньої професійної діяльності через залучення студентів до розв’язання значущих проблем економічної діяльності; зміна ролі викладача в навчальному процесі шляхом переорієнтації його від передачі готових знань майбутнім фахівцям до створення  умов для їх самоконструювання; впровадження навчально-методичного комплексу, що містить дистанційні курси, розроблені засобами Moodle з використанням модульного підходу, мультимодального представлення навчальної інформації, у формуванні якої беруть участь студенти; дотримання принципів соціального конструкціонізму з опорою на мережеві комунікації, групові форми навчання, змагальність; забезпечення творчого підходу до майбутньої професійної діяльності шляхом упровадження контентних методів навчання; здійснення моніторингу та контролю в термінах компетентнісного підходу.

6. Теоретично обґрунтовано та розроблено модель формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу, що містить блоки: цільовий, змістовний, психологічний, організаційний і результативний. Реалізація запропонованої моделі базується на розміщеному в інформаційному середовищі Moodle навчально-методичному комплексі, до складу якого входять дистанційні курси для вивчення дисциплін комп’ютерного циклу. Визначено обов’язкові структурні елементи дистанційного курсу (структурований за модулями навчальний курс, засоби для розміщення навчальних матеріалів, моніторингу, контролю, організації мережевого навчання та спілкування), здійснено професійне спрямування змісту, відбір засобів, методів і форм мережевого навчання. Розроблено дистанційні курси для вивчення дисциплін „Основи інформаційних технологій” і „Технологія комп’ютерних мереж”.

7. Розроблено методику оцінювання сформованості професійної компетентності майбутніх економістів із використанням мотиваційно-ціннісного, операційно-когнітивного й емоційно-вольового критеріїв. Шляхом теоретичного аналізу виділено високий, середній і низький рівні сформованості професійної компетентності. Експериментально, ґрунтуючись на застосуванні методів математичної статистики, підтверджено ефективність і результативність розробленої моделі формування професійної компетентності майбутніх економістів при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу та достовірність отриманих результатів. Результати експерименту свідчать, що студенти експериментальних груп здобули більш високих рівнів сформованості професійної компетентності в порівнянні зі студентами контрольних груп на кінець експерименту: 33,3% студентів мали високий, 51,1% – середній, 15,6% – низький рівень сформованості професійної компетентності. Серед студентів контрольних груп: високий рівень – у 12,8%, середній – 49,4%, низький – 37,8%.

Поставлені завдання повністю виконано, однак дослідження виявило низку проблем, вивчення яких може бути продовжене: подальше оновлення змісту освіти в термінах компетенцій; розроблення науково-методичного забезпечення формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій при вивченні фахових дисциплін; побудова моделі формування професійної компетентності майбутніх економістів, що включає всі етапи навчання у вищому навчальному закладі.

Основний зміст дисертації відображено у таких публікаціях:

Навчальні та навчально-методичні посібники

1. Болюбаш Н. М. Створення тестів для інформаційно-освітньої системи на базі електронної платформи Moodle: Навчальний посібник /
Н. М. Болюбаш; [під ред. О. П. Мещанінова]. – Миколаїв : Вид-во МДГУ імені П. Могили, 2008. –  68 с. (
гриф МОН)

2. Болюбаш Н. М. Основи інформаційних технологій. Лабораторні комп’ютерні заняття. Модуль „Робота з СУБД MS Access XP/2003”: Методичний посібник /  Н. М. Болюбаш. – Миколаїв : Вид-во МДГУ
імені П. Могили, 2008. Вип. 106. – 56 с. – (Методична серія).

3. Болюбаш Н. М. Організація самостійної роботи студентів:  Навчальний посібник / Н. М. Болюбаш, Г. В. Коваль. – Миколаїв : вид-во  ЧДУ імені Петра Могили, 2009. –  68 с. (гриф МОН)

Статті у наукових фахових виданнях

4. Болюбаш Н. М. Шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів  в умовах дистанційної форми навчання / Н. М. Болюбаш // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 71. Випуск 58. Педагогічні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ імені П. Могили, 2006. – С. 65–70.

5. Болюбаш Н. М. Інформаційна технологія дистанційного навчання на базі динамічного об’єктно-орієнтованого середовища Moodle / Н. М. Болюбаш // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 75. Випуск 62. Педагогіка. – Миколаїв : Вид-во МДГУ імені П. Могили, 2007. – С. 169–175.

6. Болюбаш Н. М. Роль та місце дистанційних технологій в університетській системі освіти / Н. М. Болюбаш // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 86. Випуск 73. Педагогічні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ імені П. Могили, 2008. – С. 24–31.

7. Болюбаш Н. М. Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх економістів / Н. М. Болюбаш // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 99. Т. 112. Педагогіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені П. Могили, 2009. – С. 88–95.

8. Болюбаш Н. М. Використання сучасних інформаційних технологій у професійній підготовці економістів [Електронний ресурс] / Н. М. Болюбаш // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – № 5 (13). Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em13/emg.html (12.02.2010).  

9. Болюбаш Н. М. Модель формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій / Н. М. Болюбаш // Наука і освіта: Науково-практичний журнал. – Одеса : Півд. наук. центр АПН України, № 10. – 2009.  –  С. 174–181.

10. Болюбаш Н. М. Формування та розвиток професійних компетенцій майбутніх економістів при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу / Н. М. Болюбаш // Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків : НТУ „ХПІ”, –  2010, –  № 2. –  С. 81–87.

11. Болюбаш Н. М. Фактори та умови формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами інформаційного середовища Moodle [Електронний ресурс] / Н. М. Болюбаш // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 3 (17). Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em17/emg.html (19.07.2010).

12. Болюбаш Н. М. Розробка дистанційного курсу засобами інформаційного середовища Moodle / Н. М. Болюбаш // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 123. Т. 136. Педагогіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені П. Могили, 2010. – С. 1927. 

Статті у наукових виданнях

13. Болюбаш Н. М. Можливості дистанційних технологій по активізації пізнавальної діяльності студентів університету / Н. М. Болюбаш // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. праць / за ред. Л. Л. Товажнянського, О.Г. Романовського. – Вип. 17 (21). – Харків : НТУ „ХПІ”, 2008. – С. 343–356.

14. Болюбаш Н. Н. Внедрение сетевых образовательных технологий в профессиональное образование / Н. Н. Болюбаш // Новые технологии в образовании: научно-технический журнал. – Воронеж : Изд. Мастеринг, № 1. – 2009. – С. 101–102. 

Матеріали конференцій та семінарів, тези доповідей

15. Болюбаш Н. М. Роль та місце дистанційних технологій в університетській системі освіти : матеріали міжнар. науково-практ. конф. [„Ольвійський форум: стратегія України в геополітичному просторі”], (Ялта, 5–8 червня 2008 р.). – Тези, ч. 3. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені П. Могили, 2008. – С. 52–53.

16. Болюбаш Н. Н. Формирование профессиональной компетентности будущих экономистов средствами ИС Moodle : материалы междунар. научно-практ. конф. [Информационные технологи в науке и образовании], (13 апреля 2009 г.), Железноводск, 2009. – С. 1315.

17. Болюбаш Н. М. Теоретичні засади компетентністного підходу до професійного навчання економістів в умовах університету : матеріали міжнар. науково-практ. конф. [„Ольвійський форум: стратегія України в геополітичному просторі”], (Ялта, 11–14 червня 2009 р.). – Тези, т. 3. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені П. Могили, 2009.  – С. 142–143.

18. Болюбаш Н. М. Технологія розробки дистанційного курсу в інформаційному середовищі Moodle : матеріали міжнар. науково-практ. конф. [„Ольвійський форум: стратегія України в геополітичному просторі”], (Ялта, 11–15 червня 2010 р.). – Тези, т. 6. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені П. Могили, 2010.  – С. 13–14.


АНОТАЦІЯ

Болюбаш Н. М. Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Республіканський вищий навчальний заклад „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта). – Ялта, 2011.

Дослідження присвячено проблемі формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій. Проаналізовано стан досліджуваної проблеми в психолого-педагогічній теорії та практиці, уточнено ключові поняття дослідження. Теоретично обґрунтовано вибір системи дистанційного навчання Moodle для забезпечення формування професійної компетентності майбутніх фахівців засобами мережевих технологій, визначено компетенції, формування яких здійснюється при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу. Виявлено організаційно-педагогічні умови, розроблено й обґрунтовано модель формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу й експериментально доведено її результативність і ефективність.

Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, формування професійної компетентності майбутніх економістів, мережева технологія, інформаційне середовище.

АННОТАЦИЯ

Болюбаш Н. Н. Формирование профессиональной компетентности будущих экономистов средствами сетевых технологий. Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Республиканское высшее учебное заведение Крымский гуманитарный университет (г. Ялта). – Ялта, 2011.

Диссертационное исследование посвящено проблеме формирования профессиональной компетентности будущих экономистов средствами сетевых технологий. Проанализировано состояние исследуемой проблемы в психолого-педагогической теории и практике, уточнены ключевые понятия исследования. Профессиональная компетентность рассматривается как интегративное качество личности, определяющее способность будущего экономиста решать проблемы и задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности с опорой на имеющиеся знания, умения, навыки, личностные качества, жизненный опыт, ценности и способности, представленные в виде совокупности компетенций относительно экономической деятельности: ключевых (универсальных), базовых (общепрофессиональных) и специальных (профессионально-профильных). В структуре профессиональной компетентности выделены мотивационно-ценностный, операционно-когнитивный и эмоционально-волевой компоненты.

Сетевая технология рассматривается как дистанционная технология обучения, основанная на использовании компьютерных сетей и Интернет для обеспечения доступа к информационным образовательным ресурсам, для формирования совокупности методических, организационных, технических и программных средств реализации и управления учебным процессом независимо от места нахождения его субъектов под опосредствованным управлением преподавателя на расстоянии. Внедрение современных сетевых технологий в образовательную систему традиционного профессионального обучения дополняет ее за счет создания информационной среды, являющейся средой для реализации процесса обучения через сеть Интернет, содержащей учебную информацию и информацию с результатами учебной деятельности, обеспечивающей удовлетворение образовательных информационных нужд. Выявлено значительные потенциальные возможности сетевых технологий для формирования профессиональной компетентности будущих специалистов благодаря наличию развитых средств для положительного влияния на ее компоненты. Теоретически обосновано выбор системы дистанционного обучения Moodle для обеспечения формирования профессиональной компетентности будущих экономистов средствами сетевых технологий.

Показано, что в процессе изучения дисциплин компьютерного цикла осуществляется формирование ключевых, базовых и специальных информационных компетенций, тесно связанных с другими видами ключевых компетенций. Выделено базовые информационные компетенции, обусловленные спецификой профессиональной деятельности экономистов разных специализаций, предусматривающие владение современными методами организации обработки данных в компьютерных сетях и Интернет, работы с гипертекстовыми и электронными офисными документами разного типа. Установлено  возможности для формирования ключевых компетенций средствами сетевых технологий при изучении дисциплин компьютерного цикла.

Выявлены организационно-педагогические условия формирования профессиональной компетентности будущих экономистов средствами сетевых технологий: обеспечение мотивационно-ценностного отношения к будущей профессиональной деятельности путем привлечения студентов к решению значимых проблем экономической деятельности; изменение роли преподавателя в учебном процессе, переориентация его от передачи готовых знаний будущим специалистам к созданию условий для их самоконструирования; внедрение учебно-методического комплекса, содержащего дистанционные курсы, разработанные средствами Moodle с использованием модульного подхода, мультимодального представления учебной информации, в формировании которой принимают участие студенты; соблюдение принципов социального конструкционизма с опорой на сетевые коммуникации, групповые формы обучения, состязательность; обеспечение творческого подхода к будущей профессиональной деятельности путем внедрения контентных методов обучения (метод проектов, проблемный, обучение в сотрудничестве, конструктивизм, портфолио); внедрение мониторинга и контроля в рамках компетентностного подхода.

Разработано и обосновано модель формирования профессиональной компетентности будущих экономистов средствами сетевых технологий при изучении дисциплин компьютерного цикла, содержащей блоки: целевой, функциональный, содержательный, психологический, организационный и результативный. На основе разработанной методики оценивания уровней сформированности профессиональной компетентности экспериментально доказано результативность и эффективность модели с помощью определенных критериев (мотивацинно-ценностного, операционно-когнитивного, эмоционально-волевого).

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, формирование профессиональной компетентности будущих экономистов, сетевая технология, информационная среда.

ANNOTATION

Bolubash N. M. Formation of professional competence of the future economists by means of network technologies. – Manuscript.

The dissertation for receiving the scientific degree of a Candidate of Pedagogy on specialty 13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education. – R.H.E.I. „Crimean University for Humanities” (Yalta). – Yalta, 2011.

The dissertation is devoted to a problem of formation of professional competence of the future economists by means of network technologies. The state of the researched problem in the psycho-pedagogical theory and practice is analysed, the meaning of the key notions. The use of the network technologies on the basis of an LMS Moodle for the formation of professional competence of the future experts-economists by means of network technologies is theoretically substantiated,  the competences, which are being formed during the process of studying the disciplines from computer series, are defined. The psycho-pedagogical conditions which are providing for the formation of the professional competence of the economists by means of network technologies are defined. The model of the formation of professional competence of the economists using the means of the network technologies when studying the disciplines from computer series is developed and substantiated. Its effectiveness and efficiency is proved by experiments.

Key words: competence, professional competence, formation of the professional competence of the future economists, network technology, information learning environment. 


Підп. до друку 19.09.2011 р. Формат 60х841/16. Папір офсет.

Гарнітура „Times New Roman”. Друк ризограф.

Ум. друк. арк. 0,9. Обл.-вид. арк. 0,9.

Тираж 100 пр. Зам. № 3711.

Видавець і виготовлювач: ЧДУ ім. Петра Могили.

54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10.

Тел.: 8 (0512) 50-03-32, 8 (0512) 76-55-81, e-mail: vrector@kma.mk.ua.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3460 від 10.04.2009 р.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

50713. Ознайомлення з приладами та пристроями для вимірювання витрат енергоносіїв 132 KB
  Витрата рідини що вимірюється в одиницях обєму називається обємною Vτ наприклад м3 с а в одиницях мас масовою Мτ кг с. Звязок між ними Мτ= Vτρ де ρ кг м3 густина рідини. Обєм рідини як правило не є одиницею кількості речовини оскільки для однієї і тієї ж кількості рідини він залежить від температури і тиску або питомого обєму. За необхідності із цього поняття виокремлюють краплинні рідини і гази.
50714. Исследование работы фланцевого соединения 86.5 KB
  Эксперимент начинается со снятия показаний тензодатчиков при разгруженных болтах. Затяжка каждого болта контролируется по изменению показаний прибора ВСТ4. Значения показаний прибора разгруженных Поi и затянутых Пi болтов заносятся в таблицу 3 причем разность показаний для каждого болта не должна отличаться от расчетной более чем 15.
50715. Исследование фазового резонанса в цепи с последовательным соединением активного, индуктивного и емкостного сопротивлений 108 KB
  Цель работы: уяснить условия получения резонанса напряжений экспериментально исследовать явление резонанса напряжений в зависимости от изменения либо реактивного сопротивления либо частоты исследуемой цепи. Резонанс напряжений называется такой пассивной электрической цепи переменного тока с последовательным соединением активного индуктивного и емкостного сопротивлений при котором входное реактивное сопротивление равно нулю. При резонансе напряжений напряжение на входе цепи совпадает по фазе с током т.
50716. Исследование колебаний вращающегося вала 324 KB
  Изза неточности изготовления и сборки центры масс деталей как правило не находятся на оси вращения вала т. При вращении вала вследствие дисбаланса возникают переменные по направлению силы инерции дополнительно нагружающие вал и его опоры и вызывающие механические колебания системы. В связи с этим необходимо исследование колебаний вращающегося вала.
50717. Определение напряжений в днищах, нагруженных внутреннем давлением 216 KB
  Цель работы: Задачи исследования: Теоретический расчет напряжений и деформаций в эллиптическом и плоском днищах нагруженных внутренним давлением; Экспериментальное определение напряжений и деформаций в днищах сравнение их с расчетными значениями; Сравнение днищ различной формы с точки зрения возникающих в них напряжений Теоретическая часть Напряжения и деформации в эллиптических днищах нагруженных внутренним давлением В инженерной практике для расчета напряжений и деформаций пользуются...
50718. Исследование распределения напряжений в эллиптическом и коническом днищах 441.5 KB
  Расчет напряжений и деформаций в днищах нагруженных внутренним давлением. Экспериментальное определение напряжений и деформаций в днищах. Анализ результатов теоретической и экспериментального исследования напряженного...
50719. ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ ПРИ СОЕДИНЕНИИ НАГРУЗКИ ЗВЕЗДОЙ 595.5 KB
  Экспериментальное определение основных соотношений между токами, напряжениями и мощностями в симметричных и несимметричных цепях. Исследование различных режимов работы трехфазной цепи. Выяснение практической роли нейтрального провода.
50720. Анализ напряженного состояния аппарата, нагруженного внутренним давлением и изгибающим моментом 253.5 KB
  Из приведенных соотношений видно что напряжения вызванные внутренним давлением р постоянны не зависят от положения сечения на оболочке. При изгибе колонны в её стенках возникают нормальные в меридиональном направлении а также касательные напряжения которыми в виду их малости можно пренебречь. Меридиональные напряжения определяются по...
50721. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 213.5 KB
  Цель работы Совершенствование навыков снятия вольтамперных характеристик ВАХ нелинейных элементов. Некоторые нелинейные элементы на отдельных участках ВАХ имеют малое стабилитрон или отрицательное терморезистор динамическое сопротивление. Для снятия таких ВАХ необходимо предусмотреть включение в схему эксперимента последовательно с нелинейным элементом добавочного резистора Rд рис. ВАХ линейного резистора проходит через начало координат поэтому для ее построения достаточно экспериментально получить одну точку.