68205

ВИКОРИСТАННЯ ІМПОРТНОЇ СИРОВИНИ В ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ: ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНІ АСПЕКТИ

Автореферат

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Для сучасних світових тенденцій економічного розвитку характерне зростання ролі зовнішньоекономічної діяльності. В процесі її здійснення виникають певні проблеми, зумовлені невідповідністю принципів вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку вимогам митного та податкового законодавства...

Украинкский

2014-09-19

272.5 KB

1 чел.

PAGE  2

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет             

імені Вадима Гетьмана»

Букреєва Наталія Петрівна

                                                                                   УДК 657.446 

ВИКОРИСТАННЯ ІМПОРТНОЇ СИРОВИНИ В

ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ:

ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНІ АСПЕКТИ

Спеціальність 08.00.09 — Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

 

Київ – 2011

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,      м. Київ.

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор

 Парасій-Вергуненко Ірина Михайлівна,

ДВНЗ «Київський національний

економічний університет імені Вадима Гетьмана»,

професор кафедри в кредитних і бюджетних

установах та економічного аналізу.

Офіційні опоненти – доктор  економічних наук, професор

 Кузьмінський Юрій Анатолійович, 

ДВНЗ «Київський національний

економічний університет імені Вадима Гетьмана»,

завідувач кафедри бухгалтерського обліку.

                                      кандидат економічних наук

 Федькевич Наталія Василівна,

Київський науково-дослідний інститут

судових експертиз Міністерства юстиції України,

                                     провідний науковий співробітник лабораторії

                                     судово-економічних досліджень.                                     

Захист відбудеться “_26_” квітня 2011 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська,    49-г, ауд. 601.

Автореферат розісланий   __24___   березня 2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук, професор    _____________     В.М.Добровський


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Для сучасних світових тенденцій економічного розвитку характерне зростання ролі зовнішньоекономічної діяльності. В процесі її здійснення виникають певні проблеми, зумовлені невідповідністю принципів вітчизняних стандартів бухгалтерського  обліку вимогам митного та податкового законодавства, розв’язання яких великою мірою пов’язане із питаннями обліку та контролю, що визначає їх вдосконалення одним із важливих напрямів ринкового реформування економіки України. Аналіз факторів впливу на процес здійснення зовнішньоекономічних операцій свідчить, що розвиток вітчизняного підприємництва суттєво залежить від узгодженості та прозорості змісту нормативних і законодавчих актів з регулювання ЗЕД. Нині практично кожен суб’єкт господарювання може здійснювати експортно-імпортні операції. Втім, для підвищення її результативності поряд із сформованою  нормативно-правовою базою необхідна дієва система бухгалтерського обліку, завдяки якій формується обліково-аналітичне забезпечення процедури контролю експортно-імпортних операцій на всіх етапах її здійснення. Ідеться не тільки про суттєве оновлення методик обліку експортно-імпортних операцій, а й про моделювання загального процесу їх здійснення з орієнтацією на посилення контрольних процедур первинного обліку з метою мінімізації випадків некоректного відображення їх змісту у системі бухгалтерського обліку.

Проблеми бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних операцій вивчали   провідні іноземні та вітчизняні науковці, зокрема І.В. Багрова, О.М. Береславська, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман, Ю.А. Григорьєв, О.Д. Данілов, Г.М. Дроздова, В.Й. Жежуха, А.Ф. Золотов, Л.О. Кадуріна, Л.І. Козак, Ю.Г. Козак, Ю.А. Кузьмінський, Т.Д. Ліпіхіна, Л.І. Лук’яненко, О.О. Маслак,  О.М. Наконечний, О.В. Небильцова, В.Є. Новицький, О.В. Пернарівський,  М.Г. Пясецька, Н.І. Рєдіна, Л.В. Руденко, М.І. Савчук, В.І. Саплі, М.І. Скрипник, В.М. Сліпа, Л. Солошенко, О.В. Трифонова, Н.В. Федькевич, В.Я. Швець. Результати їхніх досліджень значною мірою наблизили теоретичні положення до  практичних потреб процесу обліку та контролю експортно-імпортних операцій. Досягнуто узгодженості між основними нормами митного та податкового законодавства та суттєво спрощено процедури контролю за додержанням послідовності обліку таких операцій. Урешті окреслилися позитивні зрушення в бік зближення методик бухгалтерського обліку і податкових розрахунків у відображенні імпортних операцій. Утім, уніфікованих вимог до здійснення зазначених операцій поки що не сформовано, що значно ускладнює контроль за цільовим використанням імпортної сировини.

Потребують ґрунтовних досліджень питання обліку та контролю зовнішньоекономічних операцій, зокрема, на підприємствах парфумерно-косметичної промисловості, виробнича діяльність яких значною мірою пов’язана з використанням імпортної сировини. Особливої актуальності дане питання набуває за умов змінюваності митного та податкового законодавства, що потребує коригування використовуваних методик обліку та пошуку ефективного інструментарію управління процесом прогнозування обсягів імпортних операцій та мінімізації ризиків фінансових втрат. Важливо якнайшвидше досягнути відповідності принципів регулювання імпортних операцій, встановлених митним та податковим законодавством і, що вкрай необхідно, забезпечити їхню тотожність принципам МСФЗ та П(С)БО.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до планів науково-дослідної роботи кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» і є складовою державної програми досліджень на тему «Концепція розвитку обліку, аналізу та аудиту в умовах міжнародної інтеграції» (номер державної реєстрації 0106V004356). У межах наукової програми автором виконані дослідження, пов’язані з удосконаленням теорії та практики обліку імпортної сировини.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є вдосконалення теоретичних засад бухгалтерського обліку і контролю імпортних операцій та розроблення практичних рекомендацій, спрямованих на оптимізацію виробничої діяльності підприємств парфумерно-косметичної промисловості.

Відповідно до мети поставлено і розв’язано такі завдання:

 •  дослідити структуру імпорту України у розрізі товарно-номенклатурних груп та у грошовому виразі, визначити частку парфумерно-косметичних товарів у зовнішньоторговельному обороті України та проаналізувати динаміку зовнішньої торгівлі парфумерно-косметичними засобами за 2005—2009 рр.;
  •  розглянути особливості застосування окремих елементів методу бухгалтерського обліку на підприємствах парфумерно-косметичної діяльності  (рахунків, оцінки, калькуляції) та визначити рівень інформативності звітності щодо оприбуткування імпортних товарів, увезених на митну територію України з урахуванням їх цільового призначення на вимогу митного та податкового законодавства;
  •  дослідити й визначити особливості бухгалтерського обліку договірної (контрактної) і митної вартості імпортних товарів та запропонувати метод їх обліку;
  •  уточнити і запропонувати власне трактування сутності окремих понять, пов’язаних із особливостями технологічного процесу в парфумерно-косметичній промисловості, зокрема «технологічна переробка», «фасування»;
  •  з’ясувати повноту завдань і функцій управлінського обліку на предмет деталізації інформації за операціями з імпортними товарами та внести пропозиції щодо її розширення та посилення  інформативності облікової процедури;
  •  запропонувати порядок організації управлінського обліку операцій з імпортною сировиною та розробити форми внутрішньої звітності з метою оптимізації контрольних функцій обліку;
  •  обґрунтувати рекомендації з удосконалення окремих бухгалтерських регістрів та обліково-контрольних процедур з метою посилення контролю за цільовим використанням імпортних товарів на підприємствах парфумерно-косметичної промисловості та змоделювати схему їх розподілу за ознакою визначеної пільгової ставки мита;
  •  побудувати структурно-логічну модель узгодження вимог митного і податкового законодавства з потребами внутрішньогосподарського контролю;
  •  розробити практичну схему альтернативного донарахування сум мита та ПДВ на вартість імпортної сировини, використаної не за цільовим призначенням.

Об’єктом дослідження є операції з імпорту сировини та її використання виробничими підприємствами парфумерно-косметичної промисловості України.

Предметом дослідження є обліково-контрольні аспекти використання імпортної сировини в парфумерно-косметичній промисловості.

Методи дослідження. В основу теоретичних і методологічних положень дисертації покладено результати досліджень вітчизняних та іноземних учених у сфері бухгалтерського обліку, аналізу та контролю зовнішньоекономічної діяльності, фінансового менеджменту, прогнозування, управлінського обліку та ризикології, а також практичний досвід діяльності підприємств парфумерно-косметичної промисловості. Вірогідність одержаних результатів дослідження  досягнута завдяки використанню загальнонаукових та спеціальних методів пізнання: теоретичного узагальнення, статистичних групувань та вибірки — для дослідження масштабів експорту та імпорту в Україні; ряди динаміки — для вивчення тенденцій в розвитку парфумерно-косметичної промисловості як на національному, так і на регіональному рівні, для дослідження динаміки виробництва, зміни обсягів зовнішньої торгівлі парфумерно-косметичною продукцією; середніх та відносних величин — для визначення країн імпортерів-лідерів та експортерів-лідерів. У процесі підготовки дисертаційної роботи використано дані  фінансової і статистичної звітності, первинну документацію  ВАТ «Золотоніська парфумерно-косметична фабрика»  (внутрішні звіти й інші джерела інформації).

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативні акти уряду, декрети Кабінету Міністрів України, Митний кодекс України, інша законодавча база, що регламентує зовнішньоекономічну діяльність,  інструктивні матеріали, офіційні статистичні дані, опубліковані наукові розробки фахівців з економічних та юридичних питань, зокрема УКТЗЕД, ІНКОТЕРМС, дані річних звітів Державного комітету статистики України, Національного Банку України,  Головного управління статистики Черкаської області, Черкаської торгово-промислової палати; огляди урядових вісників, а також статистична, фінансова звітність підприємств АПК, результати наукових досліджень, матеріали наукових та публіцистичних статей.    

Наукова новизна одержаних результатів полягає в комплексному теоретичному обґрунтуванні і розробленні практичних рекомендацій з удосконалення облікових аспектів здійснення операцій з імпортною сировиною та контролю за її використанням на підприємствах парфумерно-косметичної промисловості. У процесі дослідження одержано такі наукові результати:

уперше:

 •  визначено методичні підходи до позабалансового обліку митної вартості імпортних товарів з метою посилення контролю за базою оподаткування та посилення дії інформаційної функції обліку щодо одержання даних про митну вартість і рух імпортних товарів з урахуванням вимог податкового та митного законодавства. Запропонована методика суттєво спрощує процедури контролю за базою оподаткування у процесі подальшої реалізації імпортних товарів із цільовим призначенням та сприяє оптимізації документообігу, що, у свою чергу, дає змогу керівництву підприємства одержати і систематизувати прогнозну інформацію для прийняття управлінських рішень у майбутні облікові періоди;

удосконалено:

 •  структурно-логічну  модель контролю використання імпортних товарів різного цільового призначення, увезених на митну територію України: на основі удосконалення класифікації імпортної сировини виокремлено організаційні етапи контролю за її переробкою, що створює необхідні підстави для оптимізації функціонального співвідношення між системою характеристик процесу ідентифікації параметрів товарів та дає змогу проконтролювати чіткість додержання вимог митного законодавства. Використання такої моделі поглиблює аналітичну оцінку  доцільності та ефективності використання імпортних товарів у виробництві парфумерно-косметичної продукції;
  •  порядок документального оформлення облікових даних щодо виробництва продукції, яка містить імпортну сировину, через доопрацювання таких первинних документів як «Технологічна карта», «Звіт з виробництва парфумерних рідин», «Виробничий звіт». У результаті цього посилюється контроль щодо застосування пільг під час оподаткування імпортних товарів та відображення їх руху в системі обліку та  управлінській звітності;
  •  класифікацію товарної номенклатури за розподілом виробничих процесів  завдяки доповненню такими таксономічними ознаками як «вид технологічної переробки» та «форма фасування», з метою посилення аналітичності та інформативності обліку та підвищення ефективності контролю в частині цільового використання імпортної сировини;
  •  методичні положення контролю операційних витрат при здійсненні операцій з імпортною сировиною на підставі розроблення системної моделі узгодження вимог податкового й митного законодавства із процедурами внутрішньогосподарського контролю, що забезпечує мінімізацію фінансових санкцій та дає змогу контролювати використання імпортної сировини цільового призначення;

набуло  дальшого розвитку:

 •  теоретичні засади внутрішньогосподарського контролю шляхом обґрунтування ролі, завдань і процедур управлінського обліку та доповнення складу та характеристик його функцій. Це уможливлює посилення контролю  за використанням сировини цільового призначення у діяльності виробничого підприємства;
  •  методичні підходи до управлінського обліку донарахування податків та мита в разі нецільового використання імпортної сировини та оцінки ступеню фінансових ризиків у результаті розроблення альтернативної моделі донарахування сум мита та ПДВ зі сплатою штрафних санкцій. Це значно знижує ймовірність фінансових втрат, що виникають у разі нецільового використання імпортної сировини.

Практичне значення одержаних результатів. Застосування на практиці одержаних результатів дисертаційної роботи сприятиме посиленню інформативності облікових та аналітичних даних, а також підвищенню ефективності контрольно-аналітичного забезпечення процесу прогнозування потреби у використанні імпортованих товарів, зокрема розмитнених за пільговим тарифом. Основне практичне значення мають розроблені у дисертації: методика бухгалтерського обліку імпортних товарів у частині їх оприбуткування та переробки; контроль нарахування податків за імпортними операціями.

Результати дисертаційної роботи впроваджено у практичну діяльність виробничих підприємств, що підтверджується відповідними довідками. Зокрема, на підприємстві Відкрите акціонерне товариство «Золотоніська парфумерно-косметична фабрика» застосовуються методичні рекомендації щодо додаткових організаційних та облікових заходів, спрямованих на ведення відокремленого обліку імпортних товарів із цільовим призначенням у використанні (довідка № 1737/06/2010 від 21.06.2010). Рекомендації по впровадженню контрольних процедур з елементами прогнозування при використанні імпортних товарів  використані Публічним акціонерним товариством «Ветропак Гостомельський Склозавод», що сприяло посиленню внутрішньогосподарського контролю та плануванню (довідка № 05/2534 від 23.07.2010). Товариство з обмеженою відповідальністю «Хілдінг Україна» запровадило у практику метод обліку та розрахунку митної вартості імпортної сировини для організації контрольних заходів  (довідка № 234 від 02.08.2010). Окремі результати застосовуються у навчальному процесі при підготовці фахівців економічних спеціальностей у відокремленому підрозділі ПВНЗ ”Європейський університет” у Тернопільській філії  у викладанні дисциплін “Бухгалтерський облік”, “Організація обліку” (Довідка № 483 від 23 липня  2010 р.), у Галицькому інституті ім. В’ячеслава Чорновола у викладанні дисциплін «Бухгалтерський облік» та «Облік і аудит» (Довідка № 937 від 25 жовтня 2010 р.).

Особистий внесок автора. Робота є самостійно виконаним дослідженням, за результатом якого обґрунтовано актуальний підхід, спрямований на вдосконалення обліку імпортних товарів з урахуванням змін митного законодавства.

Рекомендації спрямовано на посилення фінансової стійкості та розвиток підприємств парфумерно-косметичної промисловості України, підвищення безпеки здійснення зовнішньоекономічної діяльності; запобігання штрафним санкціям за недодержання податкового та митного законодавства. Запропоновані підходи створюють передумови для ефективної діяльності суб’єктів господарювання і сприятимуть розвитку зовнішньоекономічних відносин країни.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, викладені у дисертації, доповідались, обговорювались і дістали позитивної оцінки на п’яти міжнародних конференціях, зокрема: «Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізації викликів» (м. Київ, КНТЕУ, 20—21 листопада 2008 р.); «Бухгалтерський облік,  аналіз та аудит в епоху глобальних змін» (м. Київ, КНЕУ, 23 жовтня 2009 р.); «Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін» (м. Полтава, 07—08 жовтня 2010 р.); «Облік, аудит, фінанси: сучасні проблеми теорії, практики та підготовки фахівців» (м. Харків, 28—29 жовтня 2010 р.); «Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації» (м. Тернопіль, 9—10 грудня 2010 р.).

Публікації. За результатами виконаного дослідження опубліковано 11 наукових праць загальним обсягом 3,36 друк. арк.,  з них 6 у наукових фахових виданнях, 5 — в інших виданнях, матеріалах науково-практичних конференцій.

Обсяг і структура роботи.  Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи — 175 сторінок. Дисертація містить 28 рисунків на 28 сторінках, 13 додатків на 15 сторінках, 31 таблицю на 30 сторінках. Список використаних літературних джерел налічує 195 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, розкрито її зв’язок з науковими планами, темами, окреслено мету, завдання та методологію дослідження, визначено об’єкт, предмет, сформульовано наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.

У розділі 1 „Виробнича діяльність підприємств парфумерно-косметичної промисловості як об’єкт обліку та контролю” визначено масштаби діяльності парфумерно-косметичної промисловості на державному та міждержавному рівні, описано особливості, характер та встановлено взаємозалежність експорту й імпорту парфумерії і косметики, окреслено тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності України у цій галузі.

Трансформація економіки України у період розвитку ринкових відносин спрямована на створення рівних умов для ведення господарської діяльності всіма суб’єктами підприємництва. Формуються дієві інструменти регулювання фінансово-економічних процесів, втім основним джерелом реалізації соціальних та економічних програм досі залишаються податки. Податковий тиск, особливо у вигляді мита за імпорту сировини, суттєво стримує розвиток зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема, для парфумерно-косметичної діяльності   питання визначення розміру мита на імпортну сировину досить складне у зв’язку з перманентними змінами митного законодавства. З огляду на це, зовнішньоекономічна діяльність підприємств, як своєрідний об’єкт бухгалтерського обліку, потребує постійного оновлення своїх теоретико-методологічних засад, додаткових аналітичних розробок та досліджень.

У процесі дослідження встановлено, що основним фактором збитковості підприємств парфумерно-косметичної промисловості є доведення розміру акцизу на спирт, який є одним із основних компонентів парфумерно-косметичних виробів, до розміру акцизу на лікеро-горілчані  вироби. Важливо у цьому зв’язку наголосити, що Україна стала ринком збуту для сусідніх держав, в яких акциз для парфумерно-косметичної продукції або взагалі не застосовується, або є значно нижчим. Із цієї причини вітчизняні підприємства цього специфічного виду діяльності змушені використовувати імпортну сировину для підтримання конкурентоспроможності своєї продукції. Саме тому застосування сировини з пільговим режимом розмитнення сприятиме розвитку парфумерно-косметичної промисловості та підвищить її ефективність.

На основі статистичних даних за період з 2005 до 2009 рр., у дисертації визначено пріоритетні фактори розвитку експортно-імпортних операцій України з країнами Європи у парфумерно-косметичній промисловості (рис. 1) та встановлено її найважливіших бізнес-партнерів (рис. 2).

Рис. 1. Динаміка вітчизняного експорту та імпорту ефірних олій,

косметичних препаратів, мила та мийних засобів

У дисертації запропоновано порядок групування імпортованої сировини та товарів з урахуванням їх цільового призначення, що є необхідною умовою правильного розрахунку сум ввізного мита, ПДВ, акцизного збору.

Значну увагу приділено структуризації інформації в межах єдиної інформаційної системи підприємства, адже вкрай важливо забезпечити потреби користувачів, інтереси яких суттєво різняться, зокрема інвесторів, митних, податкових і статистичних органів, а також управлінського персоналу підприємства.  

Рис. 2. Обсяги вітчизняного експорту та імпорту парфумерно-косметичної продукції за 2009 р. у розрізі окремих країн Європи

Передбачено та обґрунтовано напрями вдосконалення методики бухгалтерського обліку операцій з імпортною сировиною з урахуванням сучасних вимог Митного кодексу України. Констатовано неузгодженість національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку з митним та податковим законодавством держави щодо обліку імпортних товарів на виробничих підприємствах парфумерно-косметичної діяльності та запропоновано варіанти розв’язання цієї проблеми. Доведено, що однорідний товар, призначений для різного цільового використання та розмитнений за різними ставками мита, недоцільно обліковувати в одній обліковій групі, оскільки це суттєво ускладнює ідентифікацію їх руху в процесі виробництва та підвищує ймовірність похибок у  використанні імпортних товарів.

На основі узагальнення теоретичних напрацювань науковців щодо обліку імпортних операцій та зовнішньоекономічної діяльності виробничих підприємств   запропоновано порядок здійснення конкретних облікових процедур у процесі використання імпортної сировини на підприємствах парфумерно-косметичної промисловості.

У розділі  2 Облікове забезпечення проведення операцій з імпортною сировиною виокремлено основні технологічні етапи процесу імпорту товарів та на підставі цього розроблено структурно-логічну схему методичних та організаційних процедур обліку імпортних операцій. Розкрито порядок відстеження напрямів використання однорідних імпортних товарів, розмитнених за різним митним тарифом, та запропоновано спосіб визначення їхньої вартості в процесі калькулювання собівартості готової продукції.

З метою посилення інформативності бухгалтерського обліку здійснено порівняння базових ознак та основних характеристик поняття «запаси» за національними П(С)БО та МСФЗ. Доведено, що вимоги, які містяться в П(С)БО 9 «Запаси» та МСФЗ 2 «Запаси», мають певні відмінності стосовно формування собівартості товарів (рис. 3).

На відміну від національних стандартів, у МСФЗ використовується поняття «конкретні проекти», яке передбачає вільне створення окремих груп товарів лише за їх належністю до певного проекту, технічного завдання, виробничої технології. Виходячи з цього, запропоновано врахувати усталений міжнародний підхід та внести відповідні коригування у національні стандарти обліку та звітності, оскільки у вітчизняних стандартах одиницею запасів є найменування або однорідна група. Така пропозиція обумовлена потребою ідентифікації одиниці запасів під час імпорту однойменних товарів за різними ставками мита, зокрема пільговими.

Ураховуючи, що у бухгалтерському обліку відображається лише контрактна (договірна) вартість увезених товарів, то для системного узгодження вимог митного і податкового законодавства з вимогами національних П(С)БО, у дисертації запропоновано використовувати позабалансовий рахунок 063 «Митна вартість імпортних товарів» із зазначенням кількості та їх вартості як активів, які не можуть бути використані на даний момент, але ведуть до певних зобов’язань у майбутньому. Бухгалтерські проведення, запропоновані автором, дадуть змогу нагромаджувати аналітичну інформацію у розрізі найменувань імпортних товарів та їхньої митної вартості. Відображена на кінець звітного періоду на позабалансовому рахунку сума митної вартості та сплаченого мита становитиме базу оподаткування, що  має зазначатись в окремому рядку Декларації з податку на додану вартість, який  розкриває інформацію про обсяги імпорту та ПДВ, сплаченого з такого імпорту на митницю.

При подальшій реалізації такого товару можливо буде контролювати суму ПДВ, заявлену в податковому кредиті з метою достовірного визначення суми зобов’язання. По суті йдеться про донарахування різниці ПДВ за рахунок прибутку підприємства по кожному окремому реалізованому імпортному товару.

Використання позабалансових рахунків для врахування митної вартості та суми мита у розрізі імпортних товарів розширить інформативність обліку та наблизить його методику до вимог податкового та митного законодавства, а значить, знизить фінансові ризики підприємств, які використовують імпортну сировину у великих обсягах. Слід зазначити, що митна вартість хоча і не береться до уваги під час оприбуткування товарів, але є невід’ємною складовою при визначенні розміру мита та податку на додану вартість.

Рис. 3. Базові ознаки поняття «запаси» за МСФЗ та вітчизняними П(С)БО

Відповідно до запропонованого підходу вона обліковуватиметься на позабалансовому рахунку до моменту припинення визнання такого імпортного товару на балансі підприємства при подальшому його перепродажу, що створює інформаційне підґрунтя для реальних розрахунків зобов’язання з ПДВ. Це підтверджується останніми коментарями податкових органів, що саме митна вартість є звичайною вартістю реалізації імпортованих товарів.

З метою посилення інформативності обліку уточнено сутність понять «технологічна переробка» та «фасування», «калькуляційна одиниця технологічної переробки» та «калькуляційна одиниця фасування». Виокремлено інформаційну складову для процесу повної ідентифікації імпортних товарів цільового напрямку використання у парфумерно-косметичній промисловості. Удосконалено класифікацію прямих та непрямих витрат у парфумерно-косметичній промисловості, уточнено сутність поняття об’єкт  витрат з урахуванням ДСТУ та П(С)БО. Також рекомендовано доповнити шифр рахунку двома знаками, які відповідатимуть значенню ставки ввізного мита.

Зокрема, обґрунтовано необхідність уведення таких аналітичних рахунків: 281.00 «Товари, розмитнені за ставкою 0 ; 281.065 «Товари, розмитнені за ставкою 6,5 ; 281.10 «Товари, розмитнені за ставкою 10 %». Це дасть змогу групувати імпортні товари за ознакою визначеної пільгової ставки мита.

Розроблено форму оборотно-сальдової відомості для обліку вартості товарів з різними ставками мита.

У роботі змодельовано ситуацію нецільового використання імпортних товарів та запропоновано схему донарахування мита, податку на додану вартість з мінімальними штрафними санкціями з метою зниження втрат та їх відображення в обліку.

Запропоновано порядок альтернативного донарахування податків на вартість імпортної сировини, використаної не за призначенням (рис. 4).

Рис 4. Порядок альтернативного донарахування податків на вартість імпортної сировини, використаної не за призначенням

Автором розроблений алгоритм здійснення контрольних процедур за всіма технологічними етапами використання імпортної сировини у виробництві парфумерно-косметичної продукції. Зокрема, приведено у відповідність зміст і форму основних документів, котрі відтворюють виробничий цикл, таких як «Технологічна карта», «Звіт з виробництва парфумерних рідин», «Виробничий звіт з вибірки продукції та витрати матеріалів». Це розширює сферу контролю щодо застосування пільг для імпортних товарів у процесі відображення їх руху в системі обліку та  відображення в управлінській звітності.

У розділі 3 „Процедурні складові внутрішньогосподарського контролю операцій з імпортною сировиною” досліджено і систематизовано контрольні процедури імпорту сировини цільового використання в парфумерно-косметичній промисловості та виокремлено основні етапи проведення такого контролю. Особливу увагу приділено документальному забезпеченню загального процесу оприбуткування імпортних товарів в розрізі етапів, зображених на рис. 5.

Ефективність контрольних процедур супроводження імпортних операцій, досягається в процесі поглибленого вивчення технологічних процесів на підприємстві. Результатом має стати уникнення можливих ризиків неефективного та нецільового використання імпортованих сировини і матеріалів та запобігання додатковим фінансовим витратам у вигляді штрафних санкцій та пені.

Для виявлення відхилень в обсягах імпортної сировини залежно від фактора сезонності проведено відповідний аналіз динаміки надходження та використання імпортної сировини цільового та нецільового призначення.

У дисертації удосконалено методику аналізу фінансових втрат, імовірних при здійсненні операцій з імпортною сировиною на основі розроблення системної моделі узгодження вимог податкового й митного законодавства з внутрішньогосподарським контролем на парфумерно-косметичному підприємстві, який базується на  загальних вимогах митних органів. Запропонована модель дозволяє узгодити вимоги митного й податкового законодавства з потребами  промислового підприємства в процесі ефективного контролю і прогнозування, розроблення   тривалої стратегії та якісного управління виробничою та зовнішньоекономічною діяльністю, а також оптимізувати виробничий процес.

Як правило, законодавчі зміни щодо ставки оподаткування та порядку розрахунку мита на імпортні товари пов’язані зі зменшенням або збільшенням обов’язкових платежів, що зумовлює розширення або звуження асортименту товарів; зміну витрат на оплату праці, послуг, матеріальних витрат, на логістичний супровід операцій з імпортною сировиною. У результаті   підвищується ймовірність виникнення штрафних санкцій та пені, а отже – і відповідних фінансових втрат. Також ці зміни посилюють інтенсивність контролю з боку фіскальних органів, що обумовлює прямий причинно-наслідковий зв'язок  з необхідністю активізації внутрішньогосподарського контролю з боку власників такого бізнесу з метою ефективного управління ризиками діяльності задля уникнення сплати штрафних санкцій та мита.

Важливим результатом дисертаційної роботи є виокремлення організаційних етапів розмитнення однорідних імпортних товарів цільового та нецільового призначення, що забезпечує  об’єктивне оцінювання ефективності управління власними виробничими ресурсами відповідно до їхніх якісних характеристик з використанням окремих  елементів методу бухгалтерського обліку.  

Рис. 5. Алгоритм процедур контролю імпорту товарів

у парфумерно-косметичній промисловості

В процесі аналізу динаміки використання однорідних імпортних товарів цільового та нецільового призначення виявлено вплив фактора сезонності на виробничий процес.

З метою посилення інформаційної складової управлінського обліку запропоновано конкретні  рекомендації щодо розширення кола завдань управлінського обліку в діяльності виробничого підприємства (табл. 1).

Таблиця 1

Пропозиції щодо розширення переліку завдань управлінського обліку

з/п

Завдання управлінського обліку

Забезпечує

Періодичність

1

Забезпечення окремих елементів інформації на вимогу митних та податкових органів у порядку складання звітності на основі специфічних даних з огляду на технологічний процес

Простоту та доступність перевірки інформації з боку органів контролю

Посилює інформаційну функцію

Аналогічно  періоду складання звітності

2

Контроль за додержанням факти-чного використання імпортної сировини в натуральному виразі відповідно до планового та з огляду на визначене цільове застосування

Додержання порядку, передбаченого законодавством щодо цільового використання імпортних товарів

Посилює контрольну функцію

Систематично

3

Розроблення та забезпечення графічними матеріалами стосовно актуального та планового руху запасів у натуральному виразі однойменної імпортної сировини із цільовим та нецільовим напрямком використання

Оптимізацію та інформативність планування та фактичного обліку імпортної сировини та матеріалів

Посилює інформаційну функцію

Щомісяця

4

Оцінка сезонності використання сировини та матеріалів у нату-ральному виразі

Мінімізацію фінансових витрат та оптимізацію управління запасами

Посилює функцію оцінки

Раз на рік

Особливу увагу у дисертації приділено питанням запобігання порушенням митного законодавства в частині організації переробки імпортних товарів, розмитнених під пільговий тариф, відповідно до визначеного цільового використання та забезпеченню вірогідності інформації щодо руху таких товарів у підсистемі управлінського обліку з огляду на виробничий аспект діяльності підприємства.

На основі практичного досвіду роботи запропоновано авторський підхід до нагромадження облікових даних щодо надходження та використання імпортної сировини на підприємствах парфумерно-косметичної промисловості, побудований на аналітичному обґрунтуванні потреби в імпортній сировині що відповідає функціональній ролі управлінського обліку. Виходячи з цього у дисертаційній  роботі  напрями формування інформаційних потоків у підсистемі управлінського обліку узгоджені з оновленими положеннями митного та податкового законодавства України.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення і подано нове розв’язання наукового завдання, спрямованого на підвищення ефективності та інформативності обліку, контролю та аналізу на промислових підприємствах, які використовують імпортну сировину  цільового призначення.  

З огляду на встановлену мету та визначені завдання основні результати роботи полягають у такому:

1. Ефективна зовнішньоекономічна діяльність є важливим чинником стабілізації економічної ситуації в країні. Визначено, що для проведення аналізу сучасного стану зовнішніх торговельно-економічних зв’язків України з країнами Європи доцільно структурувати експорт та імпорт України у товарному та грошовому контекстах. У  процесі аналізу визначено частку парфумерно-косметичних товарів у зовнішньоторговельному обороті України у кризовий та передкризовий періоди, а також окреслено коло держав  стратегічних партнерів України за товарною групою парфумерія та косметика. Зокрема, в експорті такими партнерами є Росія, Білорусь, Молдова, Литва, Польща. Найбільшими імпортерами парфумерно-косметичної продукції на вітчизняний ринок є Росія, Німеччина, Франція, Польща, Латвія, Італія. Динаміка обсягів зовнішньої торгівлі парфумерно-косметичними  засобами, яка спостерігалась у 2005—2009 рр. у цій сфері, підтверджує тісну взаємозалежність експорту та імпорту.

2. У чинних нормативних актах, з регулювання зовнішньоекономічної діяльності, акцентується увага на поняття «митна вартість» та «договірна (контрактна) вартість». Оскільки інформація для здійснення контролю процесу розмитнення в підсистемі фінансового обліку не відображається, необхідно забезпечити формування відповідної інформаційної бази в підсистемі управлінського обліку на підприємстві. У зв’язку з цим запропоновано методику обліку митної вартості імпортної сировини з використанням позабалансових рахунків, що суттєво спрощує розрахунок сум ПДВ за базовою ставкою, яка сплачується за імпортну сировину.

3. Для контролю застосування окремих пільг на імпортні товари у процесі  технологічного проходження всіх етапів переробки систематизовано основні документи, що відтворюють виробничий цикл (рецептура, планова калькуляція, фактична калькуляція) та запропоновано систему розподілу товарів імпортного походження за ознаками цільового призначення. Для практичної їх реалізації наведено конкретні форми звітності, окремі бухгалтерські регістри та первинні документи.

4. Обґрунтовано  порядок ідентифікації видів діяльності у парфумерно-косметичному  виробництві з метою розширення інформативності аналітичного обліку та з використанням нових класифікаційних ознак, зокрема «технологічна переробка» та «фасування».

5. З метою поліпшення облікового процесу імпортних товарів доведено доцільність започаткування на виробничому підприємстві сучасних управлінських методів та інструментів, з урахуванням факторів, підконтрольних на мікрорівні, для чого вдосконалено методику оцінювання ризиків фінансових втрат у випадках нецільового використання імпортних товарів.

6. Запропоновано системну модель узгодження вимог податкового і митного законодавства та потреб внутрішньогосподарського контролю щодо використання імпортних товарів. Удосконалено положення управлінського обліку імпортних запасів з огляду на цільове використання, шляхом доповнення функцій, у зв’язку з недостатньою  інформативністю бухгалтерського обліку.

7. Рекомендації щодо оцінки ризику в процесі реалізації виробничої програми підприємства парфумерно-косметичної промисловості сформульовано з урахуванням реальних потреб практики, виходячи з того, що інформація для здійснення контролю цього процесу в підсистемі фінансового обліку не відображається. Змодельована схема аналітичного обліку з відшкодування податків і зборів у разі  нецільового використання імпортної сировини значно спрощує загальний обліковий процес на підприємстві.

8. З метою посилення інформативності бухгалтерського обліку здійснено порівняння базових критеріїв та основних характеристик поняття «запаси» за національними П(С)БО та МСФЗ. Доведено, що вимоги П(С)БО 9 «Запаси» та МСФЗ 2 «Запаси» мають певні відмінності стосовно формування собівартості товарів. На відміну від національних стандартів, у МСФЗ використовується поняття «конкретні проекти», яке передбачає вільне створення окремих груп товарів лише за належністю до певного проекту, технічного завдання, виробничої технології. Запропоновано це урахувати в процесі відповідного коригування змісту національних стандартів обліку та звітності, що обумовлено потребою ідентифікації одиниці запасів, зокрема незалежно від ступеня однорідності товарів.

9. Доведено, що чітке планування матеріальних запасів на основі фактичних даних щодо їх використання за минулі періоди дає змогу спланувати замовлення однойменних імпортних товарів на визначений період у необхідній кількості та знижує ризик їх пересортування.   На основі поглибленого вивчення етапів розмитнення однорідних імпортних товарів із цільовим та нецільовим призначенням, динаміки та сезонності їх використання, розроблено окремий методичний підхід в аналізі для ефективного управління власними виробничими ресурсами та прогнозування їх необхідності відповідно до якісних характеристик. Запропонований метод дає змогу точно спланувати витрати сировини у грошовому виразі на одиницю продукції з огляду на ставку мита та зміну собівартості продукції.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У наукових фахових виданнях:

1. Букреєва Н.П. Цільове використання імпортних товарів: сутність та необхідність контролю / Н.П. Букреєва // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. - К. :  КНЕУ, 2007. - № 18. - С. 348-354 – 0,38 друк. арк.

2.  Букреєва Н.П. Вплив змін у митному законодавстві  на методику обліку та контролю імпортних операцій / Н.П. Букреєва // Вісник Хмельницького національного університету. — Хмельницький: Хмельницьк. нац. ун-т, 2007. - № 4 Т.1. - С. 191-193 – 0,38 друк. арк.

3. Букреєва Н.П. Поняття митної вартості при обчисленні податку на додану вартість та її відображення у бухгалтерському обліку / Н.П. Букреєва // Економіка та підприємництво / зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. - К. : КНЕУ, 2009 - № 22. - С. 251-259 - 0,50 друк. арк.

4. Букреєва Н.П. Аналіз використання імпортної сировини та матеріалів з огляду на специфіку технологічного процесу / Н.П. Букреєва // Актуальные проблемы экономики / Наук. екон. журн. - К. :  Нац. акад. упр., 2010. - № 9. - С. 34-40 – 0,57 друк. арк.

5. Букреєва Н.П. Методика аналізу імпортної сировини з огляду на її цільове призначення у використанні / Н.П. Букреєва // Економіка та підприємництво / зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. - К. : КНЕУ, 2010. - № 23. - С. 157-163 – 0,31 друк. арк.

6. Букреєва Н.П. Підприємства парфумерно-косметичної діяльності як об’єкт обліку, контролю та аналізу у зовнішньоекономічному контексті. / Н.П. Букреєва // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. - К. : КНЕУ, 2010. - № 23. - С. 546-555 – 0,51 друк. арк.

В інших виданнях:

 1.  Букреєва Н.П. Модель обліково-аналітичного процесу імпорту товарів / Н.П. Букреєва //  Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 жовт. 2010 р. -  Полтава:  Асмі, 2010.  - С. 65-67 – 0,14 друк. арк.
 2.   Букреєва Н.П. Роль бухгалтерського обліку при цільовому застосуванні імпортних товарів / Н.П. Букреєва // Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20-21 листоп. 2008 р. : у 2 ч. - Ч. 2. - К. : Нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - С. 62-63 – 0,13 друк. арк.
 3.  Букреєва Н.П. Організаційні етапи проведення аналізу придбання імпортної сировини / Н.П. Букреєва // Бухгалтерський облік та аудит в епоху глобальних змін : наук.-практ. конф. - К. : КНЕУ : ФПБАУ, 2009. - С. 33-37 – 0,24 друк. арк.
 4.  Букреєва Н.П. Цільове використання імпортного товару: технологічна сутність / Н.П. Букреєва //  Облік, аудит, фінанси: сучасні проблеми теорії, практики та підготовки фахівців : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 28-29 жовт. 2010 р. ; Харків. держ. ун-т  харчування та торгівлі. - Х. : ХДУХТ, 2010. - С. 183-184 – 0,10 друк. арк.
 5.  Букреєва Н.П. Внутрішньогосподарський контроль в парфумерно-косметичній промисловості. / Н.П. Букреєва // Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації : Інтернет-конф. 9-10 груд. 2010 р. - Тернопіль : Крок, 2010. - Ч. І. - С. 102-103 – 0,11 друк. арк. 

АНОТАЦІЯ

Букреєва Н.П. Використання імпортної сировини в парфумерно-косметичній промисловості: обліково-контрольні аспекти. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 — Бухгалтерський облік, аналіз та аудит — ДВНЗ «Київський національний економічний  університет імені Вадима Гетьмана» — Київ, 2011.

У дисертаційній роботі розглянуто теоретичні, методологічні та практичні аспекти обліку імпортних операцій підприємств парфумерно-косметичної промисловості України. Досліджено теоретичні, методологічні, практичні аспекти бухгалтерського обліку та контролю використання імпортних товарів цільового призначення у парфумерно-косметичному виробництві в Україні, сформульовано методичні та організаційні проблеми обліку з погляду інформативності та ефективності контролю на вимогу податкових та митних органів, а також внутрішньогосподарського контролю.

На основі узагальнення законодавчих та управлінських вимог до формування звітної інформації для регулювання використання імпортних товарів з цільовим призначенням у промисловості сформульовані теоретичні та практичні підходи у розв’язанні цих питань підприємствами України.

Розроблено й обґрунтовано методи контролю за використанням імпортних товарів з цільовим призначенням. Запропоновано організаційно-економічний механізм внутрішньогосподарського контролю підприємств парфумерно-косметичної промисловості за використанням імпортних товарів із цільовим призначенням у застосуванні.

Ключові слова: імпортні товари, зовнішньоекономічна діяльність, бухгалтерський облік, аналіз використання імпортної сировини, цільове використання, парфумерно-косметична промисловість, контроль.

АННОТАЦИЯ

Букреева Н.П. Использование импортного сырья в парфюмерно-косметической промышленности: учетно-контрольные аспекты. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.09 — Бухгалтерский учет, анализ и аудит — ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана» — Киев, 2011.

В диссертационной работе рассмотрены теоретические, методологические и практические аспекты учета импортных операций предприятий парфюмерно-косметической промышленности Украины. Проведено исследование теоретических, методологических, практических аспектов бухгалтерского учета, анализа и контроля использования импортных товаров целевого назначения в парфюмерно-косметической деятельности в Украине. Сформированы методические и организационные проблемы учета с точки зрения информативности и эффективности контроля по требованию налоговых и таможенных органов, а также внутрихозяйственного контроля в процессе проведения внешнеэкономической деятельности предприятий парфюмерно-косметической промышленности.

Доказано, что при существующих условиях регулирования внешнеэкономической деятельности в процессе организации внутрихозяйственного аналитического учета на промышленных предприятиях необходимо учитывать целевое назначение импортных товаров при их использовании. Учитывая, что производители имеют возможность растамаживать импортные товары по льготному тарифу, для усиления контроля за их целевым  использованием целесообразно  детализировать фиксацию таких товаров в аналитическом учете. С этой целью  предлагается система аналитических счетов, которая дифференцирует  импортные товары исходя из ставки пошлины.

На основе обобщения законодательных и управленческих требований формирования учетной информации для регулирования операций использования импортных товаров с целевым назначением в промышленности, сформированы теоретические и практические подходы в решении этих вопросов предприятиями Украины.

Определены направления предупреждения штрафных санкций за нецелевое использование импортных товаров и предложены пути решения проблем достаточной информативности запросов таможенных органов посредством составления специальной формы отчета. Проведена оценка ВЭД предприятий парфюмерно-косметической промышленности Украины, исследована динамика развития внешней торговли парфюмерно-косметическими средствами в Украине за последние годы. Разработаны и апробированы методы контроля использования импортных товаров с целевым назначением в соответствии с установленным  направлением. Предложен организационно-экономический механизм внутрихозяйственного управления импортными товарами с целевым направлением использования предприятиями парфюмерно-косметической промышленности. Обоснован специальный механизм прогнозирования и путей избежания рисков финансовых затрат при использовании в производстве импортных товаров с целевым назначением.

Для корректного начисления пошлины, акциза и НДС принципиально важным является расчет таможенной стоимости импортных товаров, которая вносится в таможенные декларации. Поскольку в бухгалтерском учете отражается только контрактная (договорная) стоимость ввезенных товаров с целью системной увязки требований таможенного и налогового законодательства с требованиями национальных П(С)БУ, рекомендуется использовать внебалансовые счета для точного учета данных товаров с обозначением их количества и стоимости в виде активов, которые не могут быть использованы на данный момент, но приводят к определенным обязательствам в будущем. При этом таможенная стоимость,  остающаяся вне зоны внимания при оприходовании товаров, но служащая неотъемлемой составляющей при определении размера пошлины и налога на добавленную стоимость, будет учитываться на внебалансовом  счете до момента выбытия такого импортного товара с баланса предприятия.  

Для контроля использования отдельных льгот для импортных товаров в процессе технологического прохождения всех этапов переработки систематизировано основные документы, что отображают производственный цикл и предложено систему распределения товаров импортного происхождения по признакам целевого назначения. Для практической их реализации приведены конкретные формы отчетности и первичные документы.

С целью усиления информативности бухгалтерского учета сопоставлены   базовые требования и основные характеристики понятия «запасы» по национальным П(С)БУ и МСФО. Доказано, что требования П(С)БУ 9 «Запасы» и МСФО 2 «Запасы» имеют определенные отличия, касающиеся формирования себестоимости товаров. В отличие от национальных стандартов, в МСФО используется понятие «конкретные проекты», которое включает свободное создание отдельных групп товаров только по принадлежности к определенным проектам, техническим заданиям, производственной технологии и т.д. Предлагается учесть подобный международный опыт и внести определенные коррективы в национальные стандарты учета и отчетности. Это обусловлено потребностью идентификации единицы запасов, в том числе независимо от степени однородности товаров.

Доказано, что четкое планирование материальных запасов на основе фактических данных касательно их использования за прошлые периоды дает возможность спланировать заказы одноименных импортных товаров на определенный период в необходимом количестве, и снижает риск их пересортицы.   На основании расширенного изучения этапов таможенной очистки однородных импортных товаров с целевым и нецелевым назначением, динамики и сезонности их использования, разработано конкретный методический подход в анализе для эффективного управления собственными производственными ресурсами и прогнозирования их необходимости соответственно их качественным характеристикам. Предложенный метод дает возможность точно спланировать затраты сырья в денежном выражении на единицу продукции с учетом ставки пошлины и изменения себестоимости продукции.

Ключевые слова: импортные товары, внешнеэкономическая деятельность, бухгалтерский учет, анализ расхода импортного сырья, целевое использование, парфюмерно-косметическая промышленность, контроль.

ANNOTATION

Bukreieva N.P. Use of import raw material at perfume and cosmetic industry: accounting-control approachеs. – Manuscript.

Dissertation for receiving the scientific degree of Candidate of Economic Sciences, specialty 08.00.09 – Accounting, analysis and audit. – SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University». Kyiv, 2011.

In the thesis it was considered theoretical, methodological and practical aspects of accounting of import operations of the perfume and cosmetic industry companies in Ukraine. It was researched theoretical, methodological and practical aspects of accounting and controlling of use of designated purpose of import goods in perfume and cosmetic industry in Ukraine in foreign economic activity aspect, formed methodological and organizational problems of accounting from the point of view of informing and control efficiency according to the requiring of the tax and customs bodies, and domestic controlling.

Based on generalization of legal and manage requests to forming of reporting information for regulation designated purpose of import goods in use it was formed theoretical and practical approaches in solving of these questions by Ukrainian companies.

It was created and proved the controlling methods for using of import goods with designated purpose. It was proposed the organizational-economic mechanism of domestic controlling of the companies of perfume and cosmetic industry regarding designated purpose of import goods in use.

Key words: import goods, foreign economic activity, accounting, analysis of use of import raw materials, designated purpose, the perfume and cosmetic industry, control.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48110. Цивільний процес. Опорний конспект лекцій 3.66 MB
  У травні 2006 року Указом Президента України була схвалена Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів що ставить перед собою такі завдання як створення цілеспрямованої науково обґрунтованої методологічної основи розвитку правосуддя в Україні на найближчі десять років; визначення шляхів удосконалення законодавства у цій сфері; якісне підвищення фахового рівня суддівського корпусу. До них належать: 1 незалежність суддів і підпорядкування їх тільки закону; 2...
48111. Страхування. Опорний конспект лекцій 605 KB
  Зміст Тема 1 Страхування в умовах ринкової економіки. 10 Тема 3 Майнове страхування. 16 Тема 4 Страхування відповідальності .
48112. Політологія. Опорні конспекти 2.22 MB
  Курс Політологія саме й розрахований на формування у студентів політичної свідомості знань про політичні процеси та зацікавленість політичними проблемами минулого і сучасності. В процесі семінарських занять студенти закріплюють знання понятійнокатегоріального апарату курсу âПолітологіяâ усвідомлюють сутність політичних феноменів та цінностей виявляють для себе зміст політичних теорій та політичної практики минулого та сучасності. Інформативний блок : Обєкт предмет структура політології Політолóгія від грецького politik ...
48113. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 588.5 KB
  Сутність та структура релігії Суспільство та релігія: аспекти взаємодії. Історичні форми релігії. Походження релігії основні концепції її виникнення. Ранні історичні форми релігії.
48115. Соціологія як наука. Предмет, структура і функції соціології 1.46 MB
  Наявність спільних проблем дослідження інтереси соціальні установки та цінності орієнтації думки настрої людей. Нині переважаючою стає тенденція до комплексного всебічного дослідження явищ і процесів суспільного життя до спільного дослідження з точки зору декількох наук до комбінування поєднання їх пізнавальних можливостей. Дослідження соціальної структури суспільства і вироблення поняття соціальна стратифікація як постійної характеристики будьякого організованого суспільства. Перенесення акцентів на дослідження систем держав з...
48116. Культура фахового мовлення. Навчальний посібник 792 KB
  Черкаси ЧДТУ 2010 ПЕРЕДМОВА Оскільки мова використовується в усіх сферах сучасного суспільного життя то майбутні фахівці з гуманітарних і негуманітарних спеціальностей мають досконало знати державну мову вільно володіти лексичним і фразеологічним багатством української літературної мови розуміти норми орфоепії орфографії граматики стилістики та вміти застосовувати їх на практиці. Метою пропонованого посібника є підвищення загальномовного рівня студентів ознайомлення з особливостями ділової української мови офіційноділового стилю їх...
48118. Корреляционно–регрессионный анализ связей социально–экономических явлений 405 KB
  В среднем по совокупности 20 9525 ПОЛЕ КОРРЕЛЯЦИИ Рисунок 3 Зависимость производственной себестоимости 1 ц зерна от объема ЭМПИРИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ РЕГРЕССИИ Рисунок 4 Зависимость уровня заработной платы рабочих сельскохозяйственных предприятий региона от производительного стажа их работы ПОКАЗАТЕЛИ ТЕСНОТЫ СВЯЗИ 1 Коэффициент корреляции знаков Фехнера: где nа число совпадений знаков отклонений индивидуальных значений признаков от их среднего значения; nв число несовпадений...