68212

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Автореферат

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Розвиток світового господарства у теперішній час вирізняється посиленням глобалізаційних процесів, які зумовили трансформацію моделей міжнародного співробітництва, зміну структури об’єктів і суб’єктів світового ринку

Украинкский

2014-09-19

662 KB

9 чел.

18

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БИКОВА Наталія Володимирівна

УДК 339.564

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ – 2011


Дисертацією є рукопис

Роботу виконано в Київському національному торговельно-економічному університеті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на кафедрі міжнародної економіки.

Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор

Школа Ігор Миколайович,

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, заступник директора з наукової, навчально-методичної роботи та міжнародних зв’язків, завідувач кафедри міжнародної економіки

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор

Коваль Ярослав Васильович,

ДУ „Інститут економічного природокористування і сталого розвитку НАН України”, завідувач відділом економічних проблем лісокористування та природоохоронних територій

кандидат економічних наук

Скорнякова Ірина Вікторівна,

ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України”, завідувач відділу просторового економічного розвитку та місцевого самоврядування

Захист відбудеться 16 червня 2011 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 у Київському національному торговельно-економічному університеті за адресою: 02156, Київ-156, вул. Кіото, 21, корпус Д, к. 221.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, Київ-156, вул. Кіото,19.

Автореферат розісланий  16 травня 2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

Л.С. Головко

                                              


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Розвиток світового господарства у теперішній час вирізняється посиленням глобалізаційних процесів, які зумовили трансформацію моделей міжнародного співробітництва, зміну структури об’єктів і суб’єктів світового ринку. За цих умов функціонування економічних систем все більше залежить від зовнішніх чинників – кон’юнктури світових ринків, доступу до глобальних технологічних, інформаційних ресурсів, що неоднозначно впливає на економічні процеси національних економік з високим ступенем відкритості, якою є Україна.

У процесі розвитку глобальної торговельної системи першочерговим завданням для України є визначення стратегічних напрямів реалізації експортного потенціалу, зорієнтованого на широкий асортимент готових виробів з високою доданою вартістю і відмову від експорту окремих видів традиційної продукції.

За даними Держкомстату України, частка експорту деревини та виробів з деревини із низькою доданою вартістю складає близько 85%. Водночас, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації при ООН (FAO), Україна входить до десятки країн-лідерів з експорту круглого і промислового круглого лісу та посідає друге місце з експорту деревини паливної. Проте, її частка у світовому експортному ринку деревини незначна – лише 0,49%, що наочно демонструє необхідність переходу вітчизняних підприємств лісопромислового комплексу на виробництво та експорт продукції з високою доданою вартістю та потребує перегляду традиційних форм та методів організації управління їх експортною діяльністю.  

Механізм функціонування українських підприємств лісопромислового комплексу у системі міжнародних економічних відносин, потребує перегляду традиційних форм, методів організації та управління їхньою експортною діяльністю.

Проблеми оцінки розвитку, формування і реалізації експортного потенціалу, досліджувались у працях багатьох українських та зарубіжних учених, а саме: В.М. Бегма, С.М. Бойко, С.М. Вдовін, Е.В. Волкодавова, Б. Галієр, О.П. Гребельник, К.Р. Годарт, Ю.В. Каракай, О.М. Кириченко, О.М. Кисельова, Н.А. Клименко, Я.В. Коваль, З. Ковальчук, В.В. Коломієць, Дж.Г. Конклін, Т.І. Ломаченко, А.А. Мазаракі, Г.І. Мазуров, А.А. Мальцев, Т.М. Мельник, Дж.Т. Пасесліз, Т.В. Пепа, Н.М. Пирець, М. Портер, І.В. Скорнякова, В.В. Юхименко та інші.  

Аналіз результатів досліджень засвідчив, що у працях в основному розглядаються питання активізації експортного потенціалу на макрорівні, і мало уваги приділено дослідженню експортного потенціалу на мікрорівні, зокрема, щодо механізму реалізації експортного потенціалу лісопромислових підприємств. Зазначені проблеми є недостатньо вивченими, дискусійними, особливо, що стосується окремо взятих галузей чи регіонів.

Aктуaльнicть зазначеної проблеми, недостатність теоретичного розроблення i важливість її розв’язання з практичної точки зору обумовили вибір теми дослідження, його мету, завдання та логічну структуру.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Київського національного торговельно-економічного університету в межах держбюджетних тем: «Управління процесами регіонального розвитку» (номер державної реєстрації 0107U000130); «Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі як фактор сталого економічного розвитку» (номер державної реєстрації 0107U003076).

В межах даних тем особисто автором розроблено методичні підходи до оцінки експортного потенціалу підприємств лісопромислового комплексу України, а також пріоритетів його інноваційного розвитку.

Мета i завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка механізму формування та реалізації експортного потенціалу лісопромислових підприємств України на основі комплексного підходу, що сприятиме активізації його інституційних та організаційних передумов і визначенню пріоритетів його інноваційного розвитку.

Досягнення поставленої мети окреслило необхідність вирішення таких завдань:

 •  розкрити сутність експортного потенціалу лісопромислових підприємств;
 •  виявити особливості механізму реалізації експортного потенціалу лісопромислових підприємств;
 •  систематизувати основні наукові положення щодо методичних підходів до оцінки та аналітичного дослідження експортного потенціалу лісопромислових підприємств;
 •  визначити та проаналізувати структурно-динамічні і часові трансформації розвитку вітчизняного та світового ринку деревини;
 •  синтезувати особливості формування та реалізації експортного потенціалу українських лісопромислових підприємств задля розробки напрямів його активізації;
 •  розробити методику оцінки експортного потенціалу українських лісопромислових підприємств на основі аналізу його реалізації;
 •  визначити чинники, які впливають на інституційні та організаційні передумови активізації експортного потенціалу українських лісопромислових підприємств на основі побудови економіко-математичних моделей залежності доходів від витрат на експорт;
 •  сформувати пріоритети інноваційного розвитку експортного потенціалу українських лісопромислових підприємств на базі побудови порівняльних лінійних моделей товарної структури експорту лісопромислових підприємств країн-лідерів у досліджуваній галузі.  

Об’єктом дослідження є процес розвитку експортного потенціалу підприємств лісопромислового комплексу.

Предметом дослідження є теоретико-прикладні аспекти формування та реалізації експортного потенціалу українських підприємств лісопромислового комплексу в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Методи доcлiджeння. Теоретичною та методологічною основою дисертації стали праці вітчизняних та зарубіжних науковців у галузі економічної теорії міжнародної торгівлі. У процесі дослідження використані такі методи:

- класифікації та теоретичного узагальнення – при визначенні сутності експортного потенціалу підприємства; при побудові механізму реалізації експортного потенціалу лісопромислових підприємств та узагальненні методичних підходів до оцінки експортного потенціалу лісопромислових підприємств;

- системного та ситуаційного підходів, а також економічного та статистичного аналізу – у перебігу моніторингу стану та визначення тенденцій розвитку вітчизняного та світового ринку деревини; дослідження особливостей формування та реалізації експортного потенціалу українських лісопромислових підприємств та їхньої оцінки;

- економіко-математичного моделювання – при розробці лінійних моделей визначення пріоритетів інноваційного розвитку експортного потенціалу українських лісопромислових підприємств та інституційних і організаційних передумов його активізації.

Інформаційною базою слугували законодавчі та нормативно-правові акти, які регулюють відносини та господарську діяльність суб’єктів господарювання, методичні розробки з проведення аналізу експортного потенціалу підприємств, а також матеріали Державного комітету статистики України, Державного комітету лісового господарства України, статистичні бази даних Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD) та Світової організації торгівлі (WTO), дані звітності державних та приватних лісопромислових підприємств України.

Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш вагомі наукові результати, що характеризують новизну дослідження і його прикладну цінність, полягають у такому:

впeршe:

 •  обґрунтовано  методичний інструментарій поділу експортного потенціалу підприємств на інерційний та інноваційний, який базується на критеріях та принципах статичних і динамічних конкурентних переваг, що дозволяє окреслити перспективи подальшої диверсифікації та розробити пріоритети розвитку експортного потенціалу підприємств;
 •   визначено критерії мінімізації та максимізації відмінностей щодо складу підприємств у групі, зумовлених зміною у динаміці експорту, з характерною йому емерджентністю, що дає змогу забезпечити зниження рівня експортної орієнтованості необробленої продукції підприємств лісопромислового комплексу за рахунок розвитку виробництва продукції глибокої переробки;

удосконалено:

- критерії оцінки експортного потенціалу вітчизняних лісопромислових підприємств з урахуванням його концептуальних положень та особливостей на основі рейтингового, матричного та інтегрального методів, що дозволяє визначити рівень конкурентного потенціалу, фактичного стану та ефективності використання експортного потенціалу підприємств;

набули подальшого розвитку:

 •  визначення напрямів підвищення ефективності експорту українських лісопромислових підприємств на базі структурно-динамічних та часових трансформацій у досліджуваній галузі;
 •  методичні підходи до визначення експортного потенціалу підприємств окремих галузей, які базуються на кількісно обмежених ресурсах, що трансформовані для розрахунку експортного потенціалу лісопромислових підприємств, виходячи з наявності обсягів заготівлі деревини;
 •  диверсифікація товарної та географічної структури експорту українських лісопромислових підприємств, що дозволяє здійснити оцінку їхнього експортного потенціалу на рівні галузі та окремих підприємств.

Прaктичнe знaчeння отримaних результатів. Результати досліджень можуть бути використані при розробленні та реалізації активної експортної та промислової політики держави, в аналітичній і прогнозній роботі місцевих органів виконавчої влади. Запропоновані методи оцінки експортного потенціалу українських лісопромислових підприємств, економіко-математичні моделі його активізації надають можливість визначити пріоритети розвитку лісопромислових підприємств.

Запропоновані у дисертаційному дослідженні економіко-математичні моделі залежності виручки  від експорту державних лісопромислових підприємств та алгоритм їхньої оцінки експортного потенціалу на основі рівня конкурентного потенціалу, фактичного стану експортного потенціалу та ефективності його використання впроваджено у роботі Чернівецького облуправління лісового та мисливського господарства Держкомлісгоспу України (довідка № 07-07/1796 від 20.08.2010 р.). Лінійні моделі залежності експорту від обсягів продажів деревини та виробів з неї і алгоритм оцінки експортного потенціалу лісопромислових підприємств на базі рейтингового, матричного та інтегрального методів використано управлінням зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Тернопільської облдержадміністрації (довідка № 452-2/01-11 від 07.10.2010 р.). Пропозиції автора щодо оптимізації товарної структури експорту та застосування економіко-математичної моделі для активізації експортного потенціалу лісопромислових підприємств на основі витратно-дохідного підходу застосовано у діяльності відділу міжнародних відносин та відділу міжнародних відносин та зв’язків з громадськістю Чернівецької міської ради (довідка № 121/5-03 від 07.10.2010 р.).

У діяльності МПП «Буковина - 2000» (довідка № 21/01-10 від 21.01.2010 р.) застосовано лінійні моделі залежності експорту від обсягів продажу готової продукції при прийнятті рішення щодо впровадження технологій для глибокої переробки лісопромислової продукції. Також, використано алгоритм оцінки експортного потенціалу лісопромислових підприємств при оцінці попиту продукції підприємства на зовнішньому ринку та конкурентних позицій на ньому. При аналізі попиту лісопромислової продукції на зовнішньому ринку ТзОВ «Лістех» (довідка № 27/11.03 від 11.03.2010 р.) використано методи рейтингової, матричної та інтегральної оцінок. На базі лінійної моделі залежності виручки від експорту для приватних підприємств оцінено ефективність реалізації експорту на ринках Італії та Угорщини без послуг посередників.

Матеріали дисертації, а саме, теоретичні узагальнення підходів до трактування категорії «експортний потенціал», методичні підходи до оцінки стану експортного потенціалу лісопромислових підприємств та пропозиції щодо його активізації використовуються у навчальному процесі: Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету при викладанні дисциплін «Міжнародна торгівля», «Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств», «Спільні підприємства», «Міжнародний менеджмент» (довідка № 1437/01-30 від 21.10.2010 р.) та дисциплін «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств», «Оцінка бізнесу і майна», «Управління вартістю підприємства», «Економіка підприємства» (довідка № 1438/01-30 від 22.10.2010 р.).

Оcобиcтий внecок здобувaчa. Диceртaцiйнa робота є caмоcтiйно виконаною науковою прaцeю, в якiй виклaдeно aвторcький пiдхiд до методів визначення експортного потенціалу лісопромислових підприємств та вдосконалення механізму його реалізації. У диceртaцiї нe викориcтaнi iдeї тa розробки, що нaлeжaть cпiвaвторaм.

Aпробaцiя рeзультaтiв доcлiджeння. Оcновнi положення тa рeзультaти диceртaцiї aпробовaнi нa мiжнaродних i всеукраїнських нaуково-прaктичних конференціях, семінарах та форумах: VI міжнародній науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Зовнішньоекономічна політика України як механізм реалізації національних інтересів» (м. Київ, 12.05.2006 р.); V-VI міжнародних науково-практичних конференціях молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (м. Тернопіль, 21-23 лютого 2008 р. та 26-27 лютого 2009 р.); міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Маркетинг у третьому тисячолітті» (м. Донецьк, 15-16 травня 2008 р.); V-VI міжнародних науково-практичних конференціях «Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участь в інтеграційних процесах» (м. Луцьк, 16-17 травня 2008 р. та 15-16 жовтня 2009 р.); ІІ міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та студентів «Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів на сучасному етапі» (м. Чернівці, 23-24 жовтня 2008 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво» (м. Луцьк, 21-22 травня 2009 р.); ІІ международной научно-практической конференции «Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость» (г. Минск, Республика Беларусь, 19-20 мая 2009 г.); міжнародній науково-практичній конференції «Ефективні напрямки сучасних наук - 2009» (м. Прага, Чехія, 25березня-5 квітня 2009 р.); международной научно-практической конференции «Перспективы инновационного развития Республики Беларусь» (г. Брест, Республика Беларусь, 23.10.2009 г.); ІІ межрегиональной научной (с международным участием) конференции аспирантов и докторантов «Актуальные проблемы современной науки и пути их решения» (г. Красноярск, Россия, 19 ноября 2009 г.); ІІ международном молодежном форуме «GLOBE-2010» (г. Москва, Россия, 31 марта-1 апреля 2010 г.); VI міжнародній науково-практичній конференції «Наукові здобутки Європи – 2010» (м. Пшемисль, Польща, 7-15 квітня 2010 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Транскордонне співробітництво як важлива складова євроінтеграційних процесів України» (м. Чернівці, 6-7 травня 2010 р.).

Публiкaцiї. Основні положення, теоретичні та методологічні узагальнення, практичні висновки та рекомендації дисертаційного дослідження викладені у 24 працях загальним обсягом 4,86 друк.арк., з них 9 – у наукових фахових виданнях загальним обсягом 3,14 друк.арк., 15 – в інших виданнях загальним обсягом 1,72 друк.арк.

Cтруктурa тa обсяг диceртaцiйної роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст роботи викладено на 165 сторінках друкованого тексту, містить 38 таблиць і 44 рисунки. Список використаних джерел налічує 179 найменувань на 20 сторінках. Дисертація має 7 додатків на 31 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання дослідження та найбільш суттєві наукові результати, що отримано особисто і винесено на захист.   

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади формування та реалізації експортного потенціалу підприємств лісопромислового комплексу» конкретизовано сутність поняття „експортний потенціал” з урахуванням формування експортного потенціалу лісопромислових підприємств, механізм реалізації експортного потенціалу лісопромислових підприємств та існуючі методологічні підходи його оцінки.

Запропоновано трактувати поняття „експортний потенціал лісопромислового підприємства” як фактичну здатність підприємства формувати і реалізовувати лісопромислову продукцію на зовнішньому ринку та його потенційну можливість зберігати або збільшувати обсяги експортної продукції в довгостроковій перспективі, враховуючи потреби та тенденції зарубіжного ринку, що надасть можливість ефективно конкурувати на ньому.

З метою підвищення результативності оцінки експортного потенціалу лісопромислового підприємства, з огляду на його розвиток, виокремлено інерційний та інноваційний експортний потенціал. Інерційний експортний потенціал базується на статичних порівняльних перевагах, інноваційний – на динамічних конкурентних перевагах. Обґрунтовано їхню структуру (рис. 1) та визначено вплив факторів у внутрішньому та зовнішньому середовищах.

Розвиток інерційного та інноваційного експортного потенціалу залежить від способів їх реалізації: напряму́ (від підприємства-виробника до закордонного підприємства-споживача), через посередників та організовані товарні ринки. Спосіб напряму́ передбачає поставку товарної продукції покупцям на території іншої держави;  через посередників та організовані товарні ринки – створення дистрибуційного центру безпосередньо на території іншої держави; використання послуг існуючих на зарубіжному ринку оптових підприємств або створення дочірньої структури в країні-імпортері.

Ефективність механізму реалізації експортного потенціалу підприємства обґрунтовано формувати за наступними напрямками: створенням ефективних економічних та правових умов, визначенням заходів державного регулювання процесу реалізації експортного потенціалу підприємств лісопромислового комплексу, розробкою програми фінансово-економічної підтримки експорту лісопромислової продукції, формуванням заходів спрямованих на зміцнення економічного потенціалу та досягненням економічного зростання лісопромислових підприємств.

Рис. 1. Фактори, що формують структуру інерційного та інноваційного експортного потенціалу

Результати дослідження засвідчили необхідність удосконалення оцінки експортного потенціалу власне лісопромислових підприємств. Доведено, що із загальновідомих підходів ефективними щодо об’єкта даного дослідження, є застосування методу оптимізації товарної та географічної структур експорту для виявлення їхніх диспропорцій; прогнозування на основі наявності заготівлі деревини; рейтингового та матричного методів оцінки для визначення конкурентоспроможності та фактичного стану підприємств відносно реалізації їхнього експортного потенціалу; методів економіко-математичного моделювання, що дало змогу забезпечити адекватність та достовірність структурно-динамічного аналізу.

Відзначено, що активізація експортного потенціалу вітчизняних лісопромислових підприємств можлива на основі аналізу товарної структури експорту та конкурентних переваг вітчизняної продукції, визначення прогресивних форм продажу на зовнішніх ринках, а також на основі оцінки географічної диверсифікації поставок.

У другому розділі «Дослідження експортного потенціалу підприємств лісопромислового комплексу України» проведено моніторинг стану та висвітлено тенденції розвитку вітчизняного та світового ринку деревини, визначено особливості формування та практики реалізації експортного потенціалу українських лісопромислових підприємств, здійснено оцінку експортного потенціалу українських лісопромислових підприємств.

За результатами дослідження тенденцій світового ринку деревини виявлено, що у географічній структурі експорту понад 50% реалізація деревини та виробів з неї здійснюється країнами Європи, а у товарній структурі – половина вартісного обсягу експорту деревини та виробів з неї припадає на папір та картон.

Виявлено, що у товарній структурі експорту лісопромислових підприємств України переважають лісоматеріали необроблені. Згідно з даними Продовольчої та сільськогосподарської організації при ООН (ФАО) та Держкомстату України структура українського експорту деревини та виробів з неї істотно відрізняється від середньоєвропейської: значно більшою є частка пиляного лісу (36,1% проти 13,5%) та особливо круглого лісу (37,6% проти 5,2%), частка експорту деревних панелей (14,7% проти 9,1%). У той же час частка експортованого Україною паперу та картону набагато менша, ніж загалом по Європі (11,3% проти 60,3%).

За результатами дослідження встановлено фактори низької економічної ефективності українського експорту деревини та виробів з неї, це насамперед низький попит на низькоякісну деревину за наявних можливостей заготівлі та продажу; підприємства можуть запропонувати відносно невеликі обсяги продукції, що ускладнює контакт з великими західними компаніями; необізнаність українських продавців з кон’юнктурою світових ринків деревини; функціонування великої частки посередників, які отримують прибутки за рахунок різниці між внутрішніми та експортними цінами; нерозвиненістю аналітичних та інформаційних служб дослідження стану зарубіжного ринку деревини.

Доведено, що реалізація експортного потенціалу державних підприємств здійснюється на базі експорту продукції напряму́, тоді як приватні підприємства користуються послугами посередників та організованих товарних ринків і нерідко більшість приватних підприємств приховують реальні дані про отриманий економічний ефект.

Аналіз реалізації експортного потенціалу досліджуваних державних та приватних лісопромислових підприємств України засвідчив необхідність удосконалення реалізації експорту деревини та виробів з неї підприємствам на базі розширення ринків збуту продукції та здійснення регулярного пошуку нових споживачів закордоном; створення на підприємствах інформаційної служби, яка займатиметься дослідженням зарубіжних ринків, нових технологій з переробки сировини з деревини, попиту на продукцію з деревини, цінової політики на ринках деревини та ін.

Розрахунок коефіцієнта експортомісткості для державних та приватних лісопромислових підприємств показав їхню залежність від експортних поставок. Виявлено, що державні лісопромислові підприємства 70% своєї продукції орієнтують на зовнішній ринок, а приватні – лише 30%, що зумовлено ускладненнями митних процедур.

На основі сукупних даних досліджуваних лісопромислових підприємств розраховано зміну експортного потенціалу за допомогою прогнозної моделі, яка враховує обсяги заготівлі деревини. Визначено, що дану методику можна застосовувати тільки до діяльності лісопромислових підприємств, що займаються заготівлею деревини. Для підприємств, що переробляють деревину, застосування методики є недоцільним.

Тому, на базі проведеного аналізу, доведено необхідність створення методики аналізу експортного потенціалу лісопромислових підприємств для їхнього групування у перспективні експортні групи.  

Результати дослідження засвідчили, що експортний потенціал вітчизняних лісопромислових підприємств розвивається інерційним шляхом.

У третьому розділі «Методико-організаційні засади формування та реалізації експортного потенціалу підприємств лісопромислового комплексу» удосконалено методику оцінки експортного потенціалу українських лісопромислових підприємств (рис. 2); за допомогою економіко-математичних моделей розроблено інституційні та організаційні передумови активізації експортного потенціалу вітчизняних лісопромислових підприємств. Обґрунтовано пріоритети інноваційного розвитку експортного потенціалу українських лісопромислових підприємств.   

На основі базових складових та факторів впливу та факторів впливу на експортний потенціал підприємств лісопромислового комплексу запропоновано методичний підхід, що дозволяє визначити стан і ефективність діяльності підприємств та згрупувати їх у перспективні експортні групи (рис. 2). Групування можливе за допомогою розрахунку даних підприємств на основі трьох методів: рейтингового, матричного та інтегрального. Методичний підхід апробовано на базі досліджуваних державних та приватних лісопромислових підприємств.  

За результатами розрахунку на підставі рейтингового методу визначено рівень конкурентного потенціалу державних і приватних підприємств галузі та визначено їхній ранг за ступенем конкурентоспроможності. Для цього було розраховано показники, що характеризують господарську діяльність та реалізацію продукції на зовнішньому ринку, і на основі експертного аналізу кожному з показників присвоєно ранг.   

Рис. 2. Підхід до оцінки експортного потенціалу підприємств лісопромислового комплексу

Найбільший рейтинговий бал серед досліджуваних державних підприємств отримали ДП «Берегометський ЛМГ» та ДП «Чернівецький ЛГ», приватних – ПП «Мелауда» та ПП «Вествуд». Рівень значень рейтингового бала дозволяє віднести ці підприємства до групи підприємств, конкурентний потенціал яких є вагомим та достатнім для успішного функціонування на зовнішньому ринку.

Результати апробації матричного методу оцінки засвідчили, що ефективність експортної діяльності державних лісопромислових підприємств є вищою порівняно з приватними, за рахунок більшої виручки від експорту та вищого коефіцієнту експортомісткості. Матричний метод аналізу обґрунтовує також значимість коефіцієнта збалансування (співвідношення обсягів експорту підприємства з максимальним обсягом за відповідний період часу) для проведення інтегральної оцінки державних та приватних лісопромислових підприємств. Його розрахунок показав, що експортний потенціал досліджуваних суб’єктів господарювання є практично збалансованим, тобто підприємства можуть здійснювати закупівлі за рахунок власних валютних коштів, отриманих від експорту продукції.

Базуючись на результатах рейтингового та матричного методів оцінки нами здійснено інтегральну оцінку експортного потенціалу досліджуваних підприємств (табл. 1).

Таблиця 1

Результати розрахунку інтегральної оцінки експортного потенціалу досліджуваних державних та приватних лісопромислових підприємств

Підприємство

Інтегральна оцінка

Місце у рейтингу

Державні підприємства

ДП «Хотинський ЛГ»

102,57

1

ДП «Сокирянський ЛГ»

91,14

2

ДП «Чернівецький ЛГ»

90,28

3

ДП «Берегометський ЛМГ»

75,0

4

ДП «Сторожинецький ЛГ»

73,0

5

ДП «Путильський ЛГ»

70,0

6

Приватні підприємства

ПП "Мелауда"

144,26

1

ТОВ "Блікс"

137,64

2

ТОВ "Клас і К"

127,95

3

МПП "Буковина-2000"

127,64

4

ПП зІК "Акма"

125,08

5

ПП "Вествуд"

120,11

6

КП "Вуд"

115,05

7

ПП "Лісконтракт"

103,61

8

МПП "Торнадо-2000"

99,81

9

ТзОВ "Техно-Інвест"

95,97

10

ТОВ "Укрдревексім"

90,17

11

ТОВ "Лістех"

88,42

12

ТОВ "Імперіал Макс ЛТД"

88,00

13

СП УІ ТОВ "Мітаче"

84,84

14

ВКПФ "Б&Ко"

84,3

15

СПУФ ТОВ "БФБ"

84,0

16

До підприємств, рівень конкурентного потенціалу яких є вагомим та які успішно використовують його при реалізації експортного потенціалу, відносяться ДП «Хотинський ЛГ», ДП «Сокирянський ЛГ», ПП «Мелауда», ТОВ «Блікс».

На основі побудови лінійних моделей виручки від експорту визначено інституційні та організаційні засади активізації експортного потенціалу лісопромислових підприємств.

Розрахунок за моделями показав, що при збільшенні питомої ваги експорту продукції глибокої переробки у державних підприємств на 10% виручка від експорту зросте на 29%. Відносно приватних підприємств, то збільшення питомої ваги продукції глибокої переробки у їхній діяльності не призведе до значних змін виручки від експорту. Це означає, що в експорті деревини та виробів з неї приватними підприємствами переважає продукція глибокої переробки.

Рис. 3. Передумови активізації експортного потенціалу при створенні української асоціації лісопромислових підприємств

На нашу думку, для ефективного функціонування як державних, так і приватних лісопромислових підприємств необхідне створення асоціації лісопромислових підприємств, з метою полегшення виходу на зовнішній ринок. Необхідним є розробка комплексних програм активізації експортного потенціалу лісопромислових підприємств (рис. 3).

Викладений у роботі комплексний підхід до оцінки експортного потенціалу лісопромислових підприємств і важелі його переорієнтації на інноваційний розвиток сприятимуть підвищенню ефективності його використання як індикаторів конкурентоспроможності України на світогосподарському рівні.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо обґрунтування теоретико-методологічних засад та вироблення на основі ключових положень і прикладних засобів реалізації експортного потенціалу українських лісопромислових підприємств в контексті удосконалення його механізму. Результати дисертаційного дослідження дали змогу дійти таких висновків:

1. У результаті комплексного дослідження сутності експортного потенціалу з врахуванням об’єкта дослідження запропоновано трактувати поняття експортний потенціал лісопромислового підприємства як його фактичну здатність формувати і реалізовувати лісопромислову продукцію на зовнішньому ринку та його потенційну можливість зберігати або збільшувати обсяги експортної продукції в довгостроковій перспективі, з врахуванням тенденцій зарубіжного ринку, що надасть можливість ефективно конкурувати на ньому. Запропоновано складові його структури, а саме: інерційний та інноваційний експортний потенціал. Інерційний експортний потенціал базується на статичних порівняльних перевагах, а інноваційний – на динамічних конкурентних перевагах. Інерційний експортний потенціал підприємства характеризується низькою динамічністю та реалізовується на освоєному зарубіжному ринку, а інноваційний – розвивається динамічно (в експорті переважає технологічна продукція) та реалізовується на сегментах зарубіжного ринку у перспективі.

2. Важливими компонентами, які формують механізм реалізації експортного потенціалу лісопромислових підприємств є сукупність методів, принципів, інструментів та системи заходів, що спрямовані на перспективу та дають змогу в процесі експортної діяльності реалізовувати не тільки наявні можливості, але й відтворювати потенційні. При здійсненні експорту необхідно залучати таких посередників як оптові підприємства, торговельні палати, українські функціонери оптового ринку та функціональні посередники. Побудований на основі тверджень науковців та висновків автора алгоритм реалізації експортного потенціалу підприємства через послуги посередників засвідчив наявність суттєвої залежності при здійсненні експорту підприємств-виробників від посередників. Побудований у дослідженні алгоритм реалізації експортного потенціалу підприємства з урахуванням наявності різних груп товарів показав зв’язок функціонерів українського та зарубіжного ринків. Одним із основних завдань побудови механізму реалізації експортного потенціалу підприємства має залишатися виявлення й однозначне встановлення умов, які забезпечують найбільшу його ефективність.   

3. Враховуючи те, що для оцінки експортного потенціалу лісопромислових підприємств необхідним є використання загальних існуючих підходів, запропоновано при його дослідженні використовувати основні підходи щодо оптимізації товарної та географічної структури  експорту, задля усунення диспропорцій у його структурі. Великі масиви статистичних даних, що відображають експорт підприємств чи галузі, ускладнюють процес виявлення їх структури і візуальну репрезентацію. Тому, в роботі поряд із класичними методами дослідження експортного потенціалу підприємства використані сучасні економіко-математичні методи, зокрема, лінійного моделювання, що дало змогу забезпечити адекватність емпіричного аналізу. Доведено, що загальні існуючі аналітичні підходи до оцінки експортного потенціалу підприємства доцільно доповнювати економіко-математичним аналізом.

4. На підставі результатів дослідження тенденцій розвитку світового ринку деревини визначено, що 50% світової товарної структури експорту деревини та виробів з деревини складає реалізація паперу та картону. Частка українського експорту лісопромислової продукції у світовій структурі становить 0,49%, проте Україна входить до десятки лідерів-експортерів круглого лісу і промислового круглого лісу та посідає друге місце у світі з експорту деревини паливної. В умовах сьогодення, експорт деревини та виробів з неї України характеризується низьким попитом на низькоякісну деревину, порівняно з наявними можливостями заготівлі та продажу; наявністю підприємств, які експортують відносно невеликі обсяги продукції; недостатністю досвіду торгівлі та необізнаністю з кон’юнктурою; нерозвиненістю аналітичних та інформаційних служб дослідження кон’юнктури ринку деревини. У структурі товарного експорту домінують лісоматеріали необроблені та напівфабрикати. Експорт деревини та виробів з неї України має статичну комплексну структуру, характеризується несинхронністю, а відтак, експортний потенціал лісопромислових підприємств є інерційним.

5. Дисбаланс реалізації експортного потенціалу державними та приватними лісопромисловими підприємствами спричинив появу великої кількості посередників при реалізації експорту приватними лісопромисловими підприємствами, які отримують прибутки за рахунок різниці між внутрішніми та експортними цінами. Важелем підвищення ефективності реалізації експортного потенціалу та усунення диспропорцій може стати створення об’єднаного підприємства з державних та приватних лісопромислових підприємств.

6. Комплексний підхід до оцінки експортного потенціалу українських лісопромислових підприємств базується на взаємозв’язку рейтингового, матричного та інтегрального методів. Рейтингова оцінка дозволяє визначити рівень конкурентного потенціалу підприємств, ранжирувати за ступенем конкурентоспроможності, а відтак, і їхнє місце та роль у системі національного галузевого ринку. Матричний метод надає можливість оцінити фактичний стан експортної діяльності лісопромислових підприємств. Інтегральна оцінка визначає рівень ефективності використання конкурентного потенціалу в умовах просування на зовнішні ринки. Перевагами запропонованого підходу є: простота (включає показники, що мають стійкі методи розрахунку), комплексність (враховується конкурентоспроможність, стан експортного потенціалу, товарна структура експорту), універсальність (адаптована для використання суб’єктами ринку різних форм господарювання). Результат такої оцінки сприяє прийняттю більш ефективних управлінських рішень.

7. Запропоновані у дисертації інституційні та організаційні заходи активізації експортного потенціалу українських лісопромислових підприємств з використанням інструментів економіко-математичного моделювання слугуватимуть базою для впорядкування реалізації експортного потенціалу державних та приватних досліджуваних підприємств і виявлення бар’єрів при її здійсненні. Розраховано ефект від впровадження заходів, а це 17%, що свідчить про наявність можливостей підвищення їх на конкретних міжнародних ринках, з урахуванням інтересів національного виробника та закордонного споживача.

8. Першочерговим завданням вітчизняних лісопромислових підприємств є перехід на розвиток інноваційного експортного потенціалу, відповідно до програм державної зовнішньоторговельної та промислової політики. Напрямами реалізації цього завдання  має стати створення умов для розвитку виробництва продукції більш глибокої переробки; розвиток науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок. Визначено пріоритетні заходи на державному рівні: удосконалення правової бази та створення ефективно працюючого інституту довгострокової оренди об’єктів лісового фонду; формування державного фонду для надання пільгових кредитів на використання новітніх технологій у глибокій переробці сировини; надання гарантій держави щодо повернення кредитів запозичених для інноваційних цілей у суб’єктів міжнародного ринку; реформування науково-дослідницьких установ; використання науково-дослідницькими установами засобів урядових та неурядових організацій; залучення до участі в проектах на міжурядовому рівні та у міжнародних.

CПИCОК ОПУБЛIКОВAНИХ ПРAЦЬ ЗA ТEМОЮ ДИCEРТAЦIЇ

У нaукових фaхових видaннях:

 1.  Бикова Н.В. Теоретичні засади експортного потенціалу як складової формування торгівлі на зовнішньому ринку / Н.В. Бикова // Науковий вісник Чернів. торг.-екон. ін-ту КНТЕУ. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2008. – Вип. ІІ. Економічні науки. – С. 292-297. – 0,27 друк. арк.
 2.  Бикова Н.В. Теоретичні засади та тенденції розвитку оптової торгівлі в Україні / Н.В. Бикова // Науковий вісник Чернів. торг.-екон. ін-ту КНТЕУ. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2008. – Вип. ІІ. Економічні науки. – С. 71-77. – 0,31 друк. арк.
 3.  Бикова Н.В. Оцінка експортного потенціалу України в умовах європейських інтеграційних процесів та інтеграції в загальноєвропейські структури / Н.В. Бикова // Науковий вісник Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк : РВВ «Вежа», 2009. – Вип.ІІІ. Міжнародні відносини. – С. 183-190. – 0,4 друк. арк. 
 4.  Бикова Н.В. Основні аспекти та можливі перспективи розвитку експортного потенціалу Чернівецького регіону (на прикладі підприємств-експортерів деревини та виробів з неї) / Н.В. Бикова // Науковий вісник Східноукр. нац. ун-ту імені Володимира Даля. – 2009. - №5(135). – С. 197-203. – 0,39 друк. арк.
 5.  Бикова Н.В. Застосування основних методологічних підходів щодо оцінки діяльності оптових торговельних підприємств як фактора підвищення експортного потенціалу / Н.В. Бикова // Науковий вісник Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВНУ імені Лесі Українки, 2009. – Випуск 26. Економічні науки. – С. 31-35. – 0,26 друк. арк.
 6.  Бикова Н. Оцінка експортного потенціалу вітчизняних оптових торговельних підприємств (на прикладі українського експорту деревини та виробів з деревини) / Н.В. Бикова. // Наука молода : зб. наук. пр. молодих учених Терн. нац. екон. ун-ту. –- 2009. - № 12. – С. 191-198. – 0,43 друк. арк.
 7.  Бикова Н.В. Основні напрямки удосконалення експортного потенціалу підприємств-експортерів деревини та виробів з неї (на прикладі Чернівецької області) / Н.В. Бикова // Економіка: проблеми теорії та практики : науковий журнал. – Дніпропетровськ : 2010. – Вип. 263. Том VII. – С. 1769-1778. – 0,38 друк. арк.
 8.  Бикова Н.В. Необхідність переходу українських лісопромислових підприємств до глибокої переробки продукції в умовах інтеграційних процесів / Н.В. Бикова // Науковий вісник Нац. лісотехн. ун-ту України. – Львів : 2010. – Випуск 20.12. – С.137-143. – 0,32 друк. арк.
 9.  Бикова Н.В. Лінійна модель підвищення експортного потенціалу лісопромислових підприємств / Н.В. Бикова // Науковий вісник Східноукр. нац. ун-ту імені Володимира Даля. – 2010. – №4 (146), Ч.2. – С. 18-25. – 0,38 друк. арк.   

В інших наукових виданнях:

 1.  Бикова Н.В. Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки на основі інноваційної моделі економічного розвитку / Н.В. Бикова // Зовнішньоекономічна політика України як механізм реалізації національних інтересів : зб. матеріалів VI міжн. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів, (Київ, 12 травня 2006 р.) / М-во економіки України, Українська академія зовнішньої торгівлі. – К. : УАЗТ, 2006. – С. 136-139. – 0,12 друк. арк.
 2.  Бикова Н. Вплив зовнішньоторговельної політики держави на діяльність оптових торговельних підприємств у реалізації експортного потенціалу / Н.В. Бикова // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доповідей П’ятої ювілейної міжн. наук.-прак. конф. молодих вчених, Тернопіль, 21-23 лютого 2008 р., Т.1 / відпов. за випуск Г.Л. Монастирський. – Тернопіль: Економічна думка, ТНЕУ, 2008. – С. 17-19. – 0,04 друк. арк.
 3.  Бикова Н.В. Значення оптової торгівлі України в умовах членства у СОТ / Н.В. Бикова // Маркетинг у третьому тисячолітті : матеріали Міжн. наук.-прак. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених,  Донецьк, 15-16 травня 2008 р., Т. ІІІ / М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т екон. та торгівлі [та ін.] – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – С. 11-13. – 0,03 друк. арк.
 4.  Бикова Н.В. Методологічні підходи оцінки розвитку підприємств оптової торгівлі як фактора реалізації експортного потенціалу / Н.В. Бикова // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів на сучасному етапі: матеріали другої міжн. наук.-прак. конф. аспірантів та студентів, (Чернівці, 23-24 жовтня 2008 р.) / М-во освіти і науки України, Чернівецький торг.-ек. ін-т КНТЕУ [та ін.]. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2008. – С. 20-22. – 0,1 друк. арк.
 5.  Бикова Н.В. Кластеризація просторової економіки як інструмент євроатлантичної інтеграції України / Н.В. Бикова // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України: зб. наук. пр. / за ред. В.Й. Лажніка. – Луцьк: РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. – С. 169-173. – 0,22 друк. арк.
 6.  Бикова Н.В. Проблеми розвитку оптової торгівлі прикордонних регіонів (на прикладі Чернівецької області) / Н.В. Бикова // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах : матеріали V міжн. наук.-прак. конф., Луцьк, 16-17 жовтня 2008 р. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. – С. 162-165. – 0,18 друк. арк.
 7.  Бикова Н. Аналіз експорту деревини та його конкурентоспроможності на зарубіжних ринках (на прикладі Чернівецького регіону) / Н.В. Бикова // Зб. тез доповідей Шостої міжн. наук.-прак. конф. молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації», Тернопіль, 26-27 лютого 2009 р., Т.1 / відпов. за випуск Г.Л. Монастирський. – Тернопіль: ТНЕУ, Економічна думка, 2009. – Ч. 1. – С. 24-26. – 0,09 друк. арк.
 8.  Быкова Н.В. Проблемы регионального развития внешней торговли Украины (на примере внешней торговли древесиной и изделиями из нее) / Н.В. Быкова // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы Второй межд. науч.-прак. конф. (Минск, 19-20 мая 2009 года): в 2 т. – Минск : БГЭУ, 2009. – Т.1. – С. 240-242. – 0,07 друк. арк.
 9.  Быкова Н.В. Формирование экспортного потенциала Украины в современных условиях / Н.В. Быкова // Efektivní nástroje moderních vĕd – 2009: Materiály v mezinárodní vĕdecko-praktická conference, Praha, 25 dubna-05 kvĕtna 2009 roku, po sekcíchEconomické vĕdy”. – Praha: Publishing HouseEducation and Sciences.r.o., 2009. – Díl 1. – S. 77-79. – 0,12 друк. арк.
 10.  Бикова Н.В. Деякі аспекти розвитку підприємств-експортерів деревини та виробів з неї у прикордонних регіонах (на прикладі Чернівецької області) / Н.В. Бикова // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах : матер. VI Міжн. наук.-прак. конф., Луцьк, 15-16 жовтня 2009 р. / за ред. В.Й. Лажніка і С.В. Федонюка. – Луцьк: Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2009. – С. 122-124. – 0,14 д.а.
 11.  Быкова Н.В. Проблемы инновационной деятельности предприятий-экспортеров торговли (на примере предприятий торговли древесиной и изделиями ее переработки Черновицкого региона) / Н.В. Быкова // Перспективы инновационного развития Республики Беларусь: сб. науч. статей Межд. науч. Конф., Брест, 23 октября 2009 г. / Брестский гос. техн. ун-т; редкол.: А.М. Омелянюк (отв. ред.) [и др.] – Брест: Издательство БрГТУ, 2009. – С. 72-73. – 0,04 д.а.
 12.   Быкова Н.В. Оценка динамики экспорта предприятий торговли (на примере предприятий-экспортеров древесины и изделий ее переработки Черновицкой области) / Н.В. Быкова // Экономика, психология, бизнес: региональный межвузовский журнал / Краснояр. гос. торг.-эк. ин-т.; за ред. Ю.Л. Александрова. – 2009. - №18. – С. 65-69. – 0,27 д.а.
 13.  Быкова Н.В. Способы осуществления экспорта товаров государственными предприятиями торговли (на примере предприятий торговли древесиной и изделиями из нее Черновицкого региона) / Н.В. Быкова // Актуальные проблемы современной науки и пути их решения: Материалы II Межрег. науч. конф. аспирантов и докторантов с межд. участием, Красноярск, 19 ноября 2009 г. / Краснояр. гос. торг.-эк. ин-т. – Красноярск: 2009. – С. 147-149. – 0,11 д.а.
 14.  Быкова Н.В. Региональные особенности экспортного потенциала Украины / Н.В. Быкова // Naukowa przestrzec Europy – 2010: Materiały VI międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, Przemyśl, 07-15 kwietnia 2010 roku. / Volume 1. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia. – 2010. – S. 57-59. – 0,1 д.а.
 15.  Бикова Н.В. Стратегія підвищення експортного потенціалу деревообробних підприємств Чернівецького регіону в умовах транскордонного співробітництва / Н.В. Бикова // Транскордонне співробітництво як важлива складова євроінтеграційних процесів України : Матер. міжн. наук.-прак. конф., м. Чернівці, 6-7 травня 2010 року. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – с. 118-120 – 0,09 д.а.

AНОТAЦIЯ

Бикова Н.В. Експортний потенціал підприємств лісопромислового комплексу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ, 2011.

У дисертації досліджено теоретико-методологічні засади формування та реалізації експортного потенціалу лісопромислових підприємств. Розглянуто сутність експортного потенціалу підприємства, механізм реалізації експортного потенціалу лісопромислових підприємств та існуючі методичні підходи до оцінки експортного потенціалу лісопромислових підприємств.

Проведено моніторинг стану та тенденції розвитку вітчизняного та світового ринку деревини, досліджено особливості формування та практику реалізації експортного потенціалу українських лісопромислових підприємств, здійснено його оцінку.

Удосконалено методику оцінки експортного потенціалу підприємств лісопромислового комплексу України та на основі розроблених економіко-математичних моделей сформовано інституційні та організаційні передумови активізації експортного потенціалу вітчизняних лісопромислових підприємств. Обґрунтовано перспективи інноваційного розвитку експортного потенціалу вітчизняними лісопромисловими підприємствами.   

Ключові слова: експортний потенціал підприємств лісопромислового комплексу, інерційний експортний потенціал, інноваційний експортний потенціал, лісопромислові підприємства.

АННОТАЦИЯ

Быкова Н.В. Экспортный потенциал предприятий лесопромышленного комплекса. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – Киевский национальный торгово-экономический университет. – Киев, 2011.

В диссертации исследовано теоретико-методологические аспекты формирования и реализации экспортного потенциала лесопромышленных предприятий. Предложено толкование понятия «экспортный потенциал лесопромышленного предприятия», выделено инерционный и инновационный экспортный потенциал. Определено, что важными компонентами, которые формируют механизм реализации экспортного потенциала лесопромышленных предприятий является совокупность методов, принципов, инструментов и системы мер направленных на перспективу.  Рассмотрено механизм реализации экспортного потенциала лесопромышленных предприятий и существующие методологические подходы к оценке экспортного потенциала лесопромышленных предприятий. Предложено при оценке экспортного потенциала лесопромышленных предприятий использовать основные подходы к оптимизации географической и товарной структуре экспорта, для устранения диспропорций.

Проведено мониторинг состояния и тенденций развития украинского и мирового ринка древесины, исследовано особенности формирования и практику реализации экспортного потенциала украинских лесопромышленных предприятий, осуществлено его оценку. Обосновано, что рычагами повышения эффективности реализации экспортного потенциала и устранения диспропорций может стать создание объединенного предприятия из государственных и частных лесопромышленных предприятий.     

Предложено комплексный подход к оценке экспортного потенциала украинских лесопромышленных предприятий, который базируется на взаимосвязи определения конкурентного потенциала, фактического состояния и эффективности использования экспортного потенциала предприятий лесопромышленного комплекса.

В диссертации  предложены институциональные и организационные предпосылки активизации экспортного потенциала украинских лесопромышленных предприятий с использованием инструментов экономико-математического моделирования, что послужили базой для усовершенствования реализации экспортного потенциала государственных и частных исследуемых предприятий и обнаружения барьеров при его осуществлении. Предложено создание ассоциации лесопромышленных предприятий, в состав которой будут входить как государственные, так и частные предприятия лесопромышленного комплекса, для устранения дисбаланса между ними. Обосновано перспективы инновационного развития экспортного потенциала украинских лесопромышленных предприятий.   

Ключевые слова: экспортный потенциал предприятий лесопромышленного комплекса, инерционный экспортный потенциал, инновационный экспортный потенциал, лесопромышленное предприятие.

ANNOTATION

Bykova N.V. Export potential of the enterprises of a timber industry complex. - Manuscript.

Dissertation for the degree of Candidate of Economical Sciences in the specialty 08.00.04 – Economy and Management of Enterprises (by type of economic activity). – Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, 2011.

In the thesis it is investigated theoretical and methodological aspects of formation and realization export potential of the timber industry enterprises. It is considered the essence of the export potential in enterprises, export potential mechanism of forestry businesses and existing methodological approaches to assessing the export potential to the timber industry enterprises.

The thesis are spent monitoring the status and trends of domestic and international timber market, peculiarities of formation and practice the export potential of Ukrainian forestry businesses, made its mark.

The method estimates the export potential of Ukraine and forest holdings on the basis of developed economic and mathematical models are formed institutional and organizational prerequisites for intensification of export potential to the national timber industry enterprises. It is proved the perspectives of innovation development in export potential national timber industry enterprises.

 Key words: export potential of forest holdings, inertial export potential, innovative export potential, timber industry companies.


БИКОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Підп. до друку 10.05.2011. Формат 60×90/16. Папір друк.

Обл. -вид.арк. 0,9. Тираж 100 пр. Зам. 521

___________________________________________________________

Лабораторія технічних засобів навчання ЧТЕІ КНТЕУ

58002, м. Чернівці, Центральна площа, 7


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58912. Тиск і сила тиску. Одиниці тиску 50 KB
  Мета: сформувати в учнів поняття про тиск як про фізичну величину; дослідити на уроці залежність тиску від сили тиску та від площі поверхні; навчати розвязувати задачі на тиск та застосовувати знання про тиск у повсякденному житті...
58915. Повторення та узагальнення вивченого про числівник 131 KB
  Тип уроку: узагальнення та систематизація знань Міжпредметні звязки: українська мова географія рідного краю історія біологія Форма проведення: урок подорож Форми роботи: індивідуальна парна групова колективна...
58916. Всьому початок є любов 124.5 KB
  Мета: удосконалювати вміння учнів писати твірроздум; подати відомості про мораль та етику; розвивати вміння дітей правильно чітко послідовно висловлюватися самостійно працювати з додатковою літературою добирати й систематизовувати матеріал для твору реалізовувати власний задум...
58917. Підвищення зацікавленості та мотивації навчання учнів 5 – 6 класів на уроках української мови через використання ігрових завдань та інтерактивних технологій 93 KB
  Результативність реалізації навчальної мети свідомість міцність і глибина знань учнів з української мови перебуває у прямій залежності від активної зацікавленості предметом бажання знати його тобто від рівня мотивації учнів до вивчення предмету.
58918. Прикметники-антоніми 47 KB
  Мета ознайомити учнів з прикметниками із антонімічним значенням; розвивати увагу память мислення звязне мовлення учнів; розширювати словниковий запас слів; виховувати любов до праці. Що ви можете сказати про слова великої малийАнтоніми.
58919. Активні і пасивні дієприкметники. Їх творення 63 KB
  Мета: поглибити знання учнів про дієприкметники пояснити відмінність між активними й пасивними дієприкметниками правила їх творення; формувати вміння розрізняти активні і пасивні дієприкметники утворювати їх правильно писати дієприкметникові суфікси...