68221

ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автореферат

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Насамперед це підвищення ефективності функціонування на основі зниження собівартості продукції. Важливого значення набуває проведення функціонального аналізу тенденцій розвитку птахівництва за допомогою якого можна було б виявити резерви збільшення обсягів виробництва продукції й отримання...

Украинкский

2014-09-19

278 KB

3 чел.

Львівський національний аграрний університет

БУЛИК ОКСАНА БОГДАНІВНА

УДК 338.43:636.5/.6:338.1:631.11

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

   

Львів – 2011


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Львівському національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 Науковий керівник:        доктор економічних наук, професор,

                                               заслужений діяч науки і техніки України

                                               Галанець Василь Григорович,

                                               Львівський національний аграрний університет,

                                               професор кафедри менеджменту організацій  

                                               ім. проф. Є. Храпливого.

 Офіційні опоненти:         доктор економічних наук, професор

 Дудар Тарас Григорович,

Тернопільський національний економічний

університет, завідувач кафедри аграрного

менеджменту і права;

кандидат економічних наук

 Ясіновська Ірина Фантинівна,

 Львівська державна фінансова академія,

в.о. доцента кафедри фінансів і суб’єктів

господарювання.

Захист відбудеться 30 червня 2011 р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 36.814.02 у Львівському національному аграрному університеті за адресою: 80381, Львівська область, Жовківський район, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1, головний корпус, ауд. 309.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського національного аграрного університету за адресою: 80381, Львівська область, Жовківський район, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1.

Автореферат розісланий 27 травня 2011р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                             І.Б. Яців 


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Одним з основних завдань будь-якої країни завжди було і залишається забезпечення населення продуктами харчування. При цьому важливу роль відіграє птахівнича галузь, яка швидше від інших галузей сільського господарства спроможна забезпечити населення продукцією свого виробництва, оскільки має швидкий період “дозрівання птиці”. Ця галузь є перспективною і рентабельною порівняно з іншими галузями тваринництва та має великі потенційні можливості в забезпеченні населення високоякісними продуктами харчування.

Сьогодні птахівництво порівняно з 90-ми роками минулого століття швидко розвивається. Більшість птахопідприємств перейшли на індустріальне виробництво. Галузь робить значний внесок у зміцнення продовольчої безпеки країни, однак перед нею стоїть ще багато завдань. Насамперед це підвищення ефективності функціонування на основі зниження собівартості продукції. Птахівничим підприємствам доводиться витримувати значну конкуренцію на внутрішньому ринку, рекомендовано шукати шляхи виходу на зовнішній ринок. Це зумовлює необхідність подальшого дослідження проблем галузі.  

Важливого значення набуває проведення функціонального аналізу тенденцій розвитку птахівництва, за допомогою якого можна було б виявити резерви збільшення обсягів виробництва продукції й отримання прибутку підприємствами; формування інтеграційних структур у галузі; освоїти нові канали реалізації; забезпечити інноваційні шляхи розвитку галузі. Проблема ефективного ведення господарської діяльності характерна для всіх галузей виробництва, в тому числі птахівничої галузі. Підвищення ефективності агропромислового виробництва є визначальним чинником економічного й соціального розвитку суспільства. Тому дослідження економічної ефективності та обґрунтування шляхів її підвищення в птахівництві є важливим завданням.

Теоретико-методологічні та науково-практичні засади ефективного функціонування цієї галузі знайшли своє відображення у працях багатьох учених. Зокрема, сучасний розвиток птахівництва вивчають Ф.О. Ярошенко, Б.А. Мельник, О.О. Кузнецов, Л.Є. Огородник, О.О. Васильєва, А.І. Вертійчук, Т.Г. Дудар, І.Ф. Ясіновська.  Суть категорії “ефективність” розглядається у працях А.Д. Шафронова, В.Г. Андрійчука, О.А. Біттера, В.С. Дієсперова, П.С. Березівського, О.О. Вороніна, С.М. Онисько, І.І. Іщенко та інших авторів. Праці цих учених зробили вагомий внесок у формування теоретико-методологічного базису досліджуваної проблеми, вирішення практичних її аспектів. Проте, зважаючи на швидкий розвиток птахівництва в мінливому ринковому середовищі, необхідно продовжувати дослідження специфіки й особливостей функціонування підприємств галузі, уточнювати шляхи підвищення її ефективності.

Зв’язок роботи з іншими науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане згідно з комплексним планом науково-дослідних робіт Львівського національного аграрного університету “Розробка організаційно-економічного механізму підвищення соціально-економічної ефективності функціонування агропромислового комплексу Західного регіону України” (номер державної реєстрації 0106U002073 (2006-2010рр.). Участь автора у виконанні науково-дослідної роботи полягає в дослідженні теоретико-методологічних засад ефективності виробництва продукції птахівництва та обґрунтуванні перспективних параметрів розвитку галузі.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності виробництва продукції птахівництва в сільськогосподарських підприємствах.

Відповідно до мети дисертаційної роботи ставилися такі завдання:

- узагальнити теоретичні та методологічні основи ефективності виробництва продукції птахівництва;

- визначити особливості організаційно-економічного механізму функціонування птахівництва в ринкових умовах;

- провести оцінку сучасного розвитку птахівництва в сільськогосподарських підприємствах;

- здійснити аналіз забезпечення населення продукцією птахівництва та рівня цін на неї;

 -  виявити рівень ефективності діяльності підприємств птахівничої галузі, тенденції та причини змін основних показників, що її характеризують;

 - розробити напрями оптимізації собівартості та підвищення рентабельності підприємств галузі на перспективу;

- обґрунтувати інноваційний метод підвищення ефективності галузі птахівництва в сільськогосподарських підприємствах Львівської області.

Об’єктом дослідження є економічні умови формування ефективності функціонування підприємств птахівничої галузі у Львівській області.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та практичні основи підвищення ефективності виробництва продукції птахівництва в сільськогосподарських підприємствах.

Методи дослідження. Методологічною і практичною базою для здійснення дисертаційного дослідження стали положення ефективного розвитку птахівництва, розроблені вітчизняними та зарубіжними вченими.

У процесі написання дисертаційної роботи використано загальнонаукові методи досліджень: порівняння, аналіз і синтез, індукція та дедукція, наукове абстрагування та теоретичне узагальнення (для дослідження закономірностей формування показників ефективності птахівництва); економіко-статистичні  методи (у процесі аналізу впливу чинників на формування показників ефективності галузі); метод “оболонки даних” (DEA-аналіз), метод головних компонент, багатовимірний кластерний аналіз (для порівняльної оцінки рівня ефективності підприємств птахівничої галузі); маржинальний аналіз (для визначення основних шляхів зниження собівартості, обґрунтування показників ефективності виробництва продукції птахівництва на перспективу).

Інформаційною базою для написання дисертаційної роботи стали матеріали Головного управління статистики у Львівській області, Державного комітету статистики України, законодавчі та нормативні державні акти, праці вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, власні спостереження і дослідження здобувача.

Наукова новизна одержаних результатів. Основними результатами, які розкривають суть дисертаційного дослідження і формують його наукову новизну, є:

вперше:

- розроблено модель інтеграційного розвитку птахівництва, яка передбачає налагодження взаємозв’язків між усіма ланками виробничого процесу і забезпечує підвищення ефективності виробництва продукції у невеликих за розміром сільськогосподарських підприємствах;

удосконалено:

- науково-методичні підходи до формування показників ресурсного забезпечення птахівничих підприємств, які використовуються у процесі DEA- аналізу технічної ефективності, що забезпечує достовірну оцінку їх обсягу в умовах ринкової економіки;

- систему чинників економічної ефективності функціонування птахівничих підприємств на основі комплексної оцінки, яка охоплює чинники мінливого соціально-економічного середовища;

одержали подальший розвиток:

- економічні засади формування інноваційного розвитку птахівничої галузі, в основу якого покладено зміни у виробничо-технологічному процесі функціонування птахівництва;

- наукові засади дослідження напрямів зниження собівартості та підвищення рентабельності продукції птахівництва на основі використання ефекту масштабу виробництва.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в процесі дисертаційного дослідження висновки та пропозиції спрямовані на обґрунтування основних інноваційно-інвестиційних напрямів  підвищення ефективності виробництва продукції птахівництва у сільськогосподарських підприємствах. Основні положення дисертаційної роботи можуть бути використані для розробки комплексних програм розвитку птахівництва в регіоні.

Окремі результати дисертаційного дослідження знайшли своє практичне застосування в діяльності Головного управління агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації (довідка №32/10 від 16.02.2011 р.), управління агропромислового розвитку Самбірської районної державної адміністрації (довідка №02-35-440/1 від 14.02.2011 р.), “Командитного товариства “ЕГО” Жовківського району Львівської області (довідка №16 від 10.02.2011 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою роботою. Основний її зміст полягає в обґрунтуванні теоретичних і методологічних засад функціонування птахівництва в умовах індустріального виробництва та шляхів підвищення ефективності галузі, розробці перспективних параметрів прибутковості птахівничих підприємств. Усі наукові результати, викладені в дисертаційному дослідженні, отримані автором особисто.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, викладені в дисертаційній роботі, обговорено та схвалено на Українській молодіжній конференції по птахівництву, присвяченій 50-річчю Інституту птахівництва УААН (Харків, с. Гайдари, 2009 р.); Міжнародних науково-практичних конференціях “Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти” (Хмельницький, 2010 р.); “Стан, проблеми та перспективи розвитку сучасної аграрної науки і практики” (Львів, 2010 р.); “Основні напрями інноваційного розвитку виробництва та переробки продукції АПК” (Львів, Мукачево, В. Бакта, 2010 р.); “Організаційно-правові аспекти інноваційного розвитку АПК” (Білорусь, 2010 р.).

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 9 одноосібних наукових праць, з яких 5 – у  фахових наукових виданнях. Загальний обсяг публікацій складає 2,9 друк. арк.

Обсяг і структура роботи. Дисертаційна робота викладена на 221 сторінці машинописного тексту, з них 172 сторінки основного тексту. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Робота містить 40 таблиць, 21 рисунок, 20 додатків. Список використаних джерел налічує 204 найменування на 18 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету і основні завдання, об’єкт і предмет дослідження. Відображено наукову новизну, теоретичне і практичне значення отриманих результатів, наведені дані про апробацію основних положень і висновків.

У першому розділі – “Теоретико-методологічні засади економічної ефективності виробництва продукції птахівництва”  розглянуто суть категорії “ефективність виробництва”, особливості її прояву у птахівництві, узагальнено основні складові організаційно-економічного механізму ефективного розвитку цієї галузі, розкрито методичні основи її оцінки.

Під економічною ефективністю у птахівництві розуміється одержання максимального виходу продукції від однієї голови птиці за найменших затрат праці і засобів на виробництво одиниці продукції. Однак для ефективного ведення будь-якої галузі необхідно не тільки збільшувати обсяг виробництва продукції, а й систематично підвищувати продуктивність праці, знижувати витрати на виробництво одиниці продукції.

На обсяг виробництва продукції птахівництва впливає комплекс взаємопов’язаних чинників (рис. 1), які у свою чергу мають вагомий вплив на підвищення ефективності галузі. Серед чинників, які формують рівень цієї ефективності та визначають організаційно-економічні засади розвитку птахівничих підприємств, виділяємо: природні, економічні, політичні, науково-технічні, соціально-демографічні, біологічні, виробничі, організаційні.

Рис.1. Система чинників, які впливають на обсяг виробництва продукції птахівництва.

Результати досліджень свідчать про те, що основним чинником збільшення обсягів виробництва продукції птахівництва за досліджуваний період у Львівській області є зростання продуктивності птиці. Менш важливим чинником стало збільшення поголів’я птиці. Те, що інтенсивний чинник розвитку птахівництва більшою мірою вплинув на нарощування обсягу виробництва, оцінюємо позитивно. Вагомий вплив на тенденції розвитку галузі має також кон’юнктура ринку.

Для оцінки економічної ефективності виробництва використовують натуральні й вартісні показники. Натуральні показники є початковими, вихідними для вимірювання економічної ефективності птахівництва. Такий показник, як продуктивність птиці, повною мірою характеризує ступінь ефекту, одержаного в процесі виробництва, але відображає лише один бік досягнутої ефективності, тобто технологічної. Для економічної ефективності необхідно знати вартісні показники, які відображають ресурси, затрачені для досягнення відповідного рівня продуктивності птиці.

На продуктивність птиці як м’ясного, так і яєчного напряму впливає  низка чинників: порода, стан здоров’я птиці, терміни використання курей-несучок та вікової структури стада (для яєчного напряму) й терміни утримання (для м’ясного напряму), якість кормів, система годівлі та поїння, умови утримання, догляду тощо.

У дисертації опрацьовані питання використання для оцінки ефективності функціонування птахівничих підприємств окремих методів: DEA-аналізу – для визначення рівня ефективності того чи іншого підприємства; кластерного аналізу, який дозволяє розподілити підприємств за низкою ознак; факторного аналізу – для встановлення наявності або відсутності зв’язку між змінними. Лише враховуючи основні чинники впливу на обсяг виробництва продукції птахівництва, технологічні та організаційно-економічні особливості функціонування галузі, можна говорити про шляхи підвищення її ефективності.

У процесі дисертаційного дослідження проаналізовано  наукові підходи вчених до трактування поняття “організаційно-економічний механізм”. У результаті було сформовано наше його бачення: організаційно-економічний механізм ефективного функціонування галузі птахівництва – це система взаємопов’язаних організаційних та економічних важелів, що впливають на виробництво продукції птахівництва, а також формування попиту і пропозиції на ринку, тобто ринкове регулювання.

У другому розділі – “Економічна ефективність виробництва продукції птахівництва” – проаналізовано тенденції розвитку птахівництва у Львівській області, проведено оцінку попиту, споживання продукції і цін на неї, розглянуто вплив чинників на функціонування галузі.

Упродовж досліджуваного періоду спостерігалося зростання чисельності птиці в усіх категоріях господарств Львівської області. Ця позитивна тенденція вплинула у свою чергу на збільшення обсягу виробництва м’яса птиці та яєць (табл. 1).

Забезпечення продовольчого ринку продукцією м’ясного птахівництва формується переважно за рахунок сільськогосподарських підприємств, оскільки на них у 2009 році припадало 80,6% від загального обсягу його виробництва в області. Подальше нарощування обсягів виробництва м’яса птиці можливе тільки за рахунок великих спеціалізованих птахофабрик, які спроможні здійснювати безперебійний процес виробництва продукції на основі збалансованої годівлі, комплектування промислового стада, контролювати якість продукції.

Натомість переважну більшість яєць у Львівській області виробляють господарства населення, на яких у 2009 році припадало 76,1% від загального обсягу їх виробництва в регіоні. Цей факт викликає деяке занепокоєння, оскільки господарства населення не можуть забезпечити належний контроль якості яєць, їх відповідності міжнародним стандартам, допускають порушення ветеринарних норм.

Таблиця 1

Динаміка виробництва продукції птахівництва у Львівській області

Категорія

господарств

2000 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

м'ясо птиці (у забійній масі), тис. т

Усі категорій господарств

8,9

24,6

32,3

42,9

43,8

 до 2000 р., %

100,0

276,4

у 3,6 р.

у 4,8 р.

у 4,9 р.

Сільськогосподарські підприємства

0,4

15,0

23,1

33,8

35,3

 до 2000 р., %

100,0

у 37,5 р.

у 58,8 р.

у 84,5 р.

у 88,3 р.

Господарства населення

8,5

9,6

9,2

9,1

8,5

 до 2000 р., %

100,0

112,9

108,2

107,1

100,0

яйця, млн  шт.

Усі категорій господарств

465,9

563,3

542,2

548,2

571,5

 до 2000 р., %

100,0

120,9

116,4

117,7

122,7

Сільськогосподарські підприємства

55,3

143,3

126,2

129,1

136,5

 до 2000 р., %

100,0

259,1

228,2

233,5

246,8

Господарства населення

410,6

420,0

416,0

419,1

435,0

 до 2000 р., %

100,0

102,3

101,3

102,1

105,9

Враховуючи раціональну норму споживання м’яса птиці і яєць, визначено обсяг виробництва продукції, який забезпечить споживчий попит населення області. Так, для задоволення потреб споживачів виробництво яєць необхідно збільшити на 22,7%. Що стосується виробництва м’яса птиці, то попит на нього за стабільного виробництва задоволений у Львівській області на 104,8%.

Ціни на продукцію птахівництва залежать від виробничих витрат і витрат на реалізацію. Витрати на вирощування молодняку птиці формують собівартість живої ваги птиці при її переведенні в основне стадо. Витрати на основне стадо формують собівартість яєць. Перевагами птахівництва на ринку, крім високої якості продукції, є відносно доступні для населення ціни. Це дозволяє йому бути конкурентоспроможнішою галуззю порівняно з іншими. Аналіз середніх цін на м’ясо та яйця в роздрібній торгівлі показав, що за 2004-2009 рр. ціна яловичини зросла у 2,17 раза,  свинини – на 88,9%, а м’яса птиці – лише на 36,6%. Ціна яєць зросла на 77,4%.

Порівнюючи показники реалізації продукції птахівництва (табл. 2), бачимо, що ціна на м'ясо птиці за 2005-2009 рр. зросла на 49,0%, а його собівартість – удвічі. За цей період ціна на яйця зросла на 61,1%, а їх собівартість – у 2,1 раза. Зростання затрат виробництва знівелювало позитивні зрушення від росту виручки і призвело до суттєвого зниження рівня рентабельності продукції птахівництва. Як показують статистичні дані, за останні 3-4 роки галузь залишається збитковою. Однак цей факт потребує уточнення, оскільки для визначення кінцевих економічних показників функціонування галузі до виручки від реалізації слід додавати суму отримуваних підприємствами дотацій.

Таблиця 2

Реалізація продукції птахівництва сільськогосподарськими підприємствами Львівської області

Показник

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2009 р. до 2005 р.,%

М’ясо птиці

Обсяг реалізації,       тис. т

5,4

14,8

8,0

9,9

11,7

216,7

Виручка, млн грн

28,8

72,4

43,7

72,9

92,6

у 3,3 р.

Ціна 1 ц, грн

533,6

488,74

546,7

734,6

795,0

149,0

Собівартість 1 ц реалі-зованої продукції, грн

472,2

467,0

578,2

741,4

938,9

198,9

Одержано прибутку, млн грн

3,3

3,2

-2,5

-0,7

-16,7

х

у т.ч. на 1 ц продукції, грн

61,8

21,7

-31,6

-7,1

-143,3

х

Рівень рентабельності, %

13,0

4,6

-5,5

-0,9

-15,3

- 28,3 п.

Яйця

Обсяг реалізації, млн шт.

109,2

130,9

123,7

124,1

135,2

123,8

Виручка, млн грн

27,1

26,0

32,1

47,8

54,0

199,3

Ціна 1 тис. шт., грн

247,9

198,8

259,8

385,2

399,4

161,1

Собівартість 1 тис. шт.  реалізованої продукції, грн

208,9

228,0

275,0

489,3

430,4

206,0

Одержано прибутку, млн грн

4,3

-3,8

-1,9

-12,9

-4,2

х

у т.ч. на 1 тис. шт., грн

39,4

-29,0

-15,4

-103,9

-31,1

х

Рівень рентабельності, %

13,1

-12,8

-5,5

-21,3

-7,2

- 20,3 п.

Для існування та розвитку в ринкових умовах сільськогосподарському виробнику необхідна державна підтримка. Одним із важливих її елементів є бюджетні дотації, які в Україні надавалися останніми роками й птахівничим підприємствам. Піку рівень державної фінансової підтримки досяг у 2008 році, коли обсяг бюджетних дотацій та дотацій за рахунок податку на додану вартість дозволив збільшити рівень рентабельності м’яса птиці у Львівській області до 48% (табл. 3). У 2009 році через глибоку фінансово-економічну кризу державна підтримка птахівництва значно зменшилася й отримані дотації не покрили збитки підприємств галузі.

Таблиця 3

Вплив дотацій на формування фінансових результатів реалізації птиці сільськогосподарськими підприємствами Львівської області

Показник

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2009 р. до 2005 р., +/-

Обсяг дотацій, тис. грн

4118,2

15313,6

17932,5

36597,2

6445,4

+ 2327,2

у т.ч. за рахунок бюджетних дотацій

2289,3

10684,6

11138,2

22851,1

2676,7

+387,4

податку на додану вартість

1828,9

4629,0

6794,3

13746,1

3768,7

+1939,8

Дотації до виручки від продажу продукції, %

14,2

21,1

41,0

50,2

7,0

-7,2

Рівень рентабельності м’яса птиці з урахуванням дотацій, %

29,0

26,7

33,3

48,8

- 9,4

- 38,4

Дотації у Львівській області у 2009 році отримували чотирнадцять із тридцяти чотирьох досліджуваних підприємств галузі. Встановлено, що мало місце не лише зменшення обсягу дотування, а й невчасна їх виплата (із запізненням до півроку). Це змусило підприємства збільшити використання банківських кредитів, що стало одним із чинників зростання собівартості реалізованої продукції.

За досліджуваний період відбулося значне збільшення кількості підприємств, які виробляють продукцію птахівництва. Завдяки ефективній технології вирощування, зокрема комп’ютеризації процесів утримання птиці, створенню міцної кормової бази, застосовуванню дієвих економічних механізмів стимулювання господарської діяльності підприємства птахівничої галузі змогли наростити виробництво продукції, а тому стали конкурентоспроможнішими на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Для визначення ефективності виробництва продукції птахівництва використано DEA-аналіз, факторний та кластерний методи дослідження.

Застосування методу DEA дозволило виявити залежність ефективності функціонування підприємств птахівничої галузі від обсягу певних використовуваних ресурсів. Для цього досліджено діяльність 32 підприємств Львівської області, які у 2009 р. займалися виробництвом продукції птахівництва. У процесі аналізу використані такі вихідні показники: витрати на оплату праці (фонд), тис. грн; матеріальні витрати, які увійшли до собівартості продукції, тис. грн; вартість поголів’я птиці, тис. грн; собівартість реалізованої продукції, тис. грн. Як вихідний показник використано загальний обсяг чистого доходу (виручку від реалізації), тис. грн. Згідно з результатами цього аналізу виділено вісім підприємств (25% від загальної кількості), коефіцієнт ефективності яких дорівнює 1, тобто це абсолютно ефективні підприємства; два підприємства – з коефіцієнтом ефективності менше ніж 0,65 (6% від загальної кількості). У решти підприємств коефіцієнт ефективності наближений до 1. Такі порівняно високі показники свідчать про те, що птахофабрики Львівської області функціонують досить ефективно. Водночас жорстка конкуренція між вітчизняними виробниками, тиск з боку імпортерів змушує підприємства галузі постійно працювати над удосконаленням технології виробництва, ефективнішим використанням ресурсного потенціалу.

Для визначення чинників, які мають найсуттєвіший вплив на ефективність виробництва продукції птахівництва, ми скористалися методом головних компонент у проведенні факторного аналізу на основі вихідної матриці показників. При цьому використано такі чинники: витрати на оплату праці; вартість поголів’я; чистий дохід (виручка від реалізації); повна собівартість реалізованої продукції; кількість поголів’я птиці; чисельність працівників; обсяг виробленої продукції; розмір  дотацій. З матриці факторних навантажень можна дійти висновку, що перша головна компонента складається з таких чинників: витрати на оплату праці; вартість поголів’я птиці; виручка від реалізації продукції птахівництва (чистий дохід), повна собівартість реалізованої продукції; поголів’я птиці; середньооблікова кількість працівників. До складу другої компоненти  входить показник обсягу реалізованої продукції. Отже, для підвищення конкурентоспроможності птахівничих підприємств та ефективного їх функціонування передусім необхідно звернути увагу на концентрацію виробництва.

За допомогою кластерного аналізу здійснено порівняння рівня розвитку підприємств птахівничої галузі Львівської області. Згідно з результатами проведеного аналізу виділено три кластери, до кожного з яких входять підприємства, об’єднані за певними ознаками. До першого кластера увійшли підприємства, для яких характерні невисокі показники фонду оплати праці, матеріальних витрат, вартості поголів’я птиці, виручки від реалізації (чистого доходу), собівартості реалізованої продукції, чисельності поголів’я, обсягу одержаних дотацій, кількості працівників. Ці підприємства ми відносимо до групи найменш ефективних, встановлено, що вони характеризуються збитковістю виробництва. До другого кластера увійшли підприємства, які  відзначаються найбільшими показниками за наведеною системою, і ми маємо підстави віднести їх до найбільш ефективних. Третій кластер об’єднує підприємства, в яких досліджувані показники є кращі, ніж у першому кластері, і ми можемо вважати їх середньоефективними. Оскільки показники, за якими проведено кластерний аналіз, характеризують розміри підприємств, то напрошується висновок, що й рівень ефективності залежить від розміру підприємства. Одержані результати дозволять сформувати стратегію розвитку птахівничих підприємств Львівської області в розрізі трьох напрямів:

- для першого кластера збиткових підприємств передбачити антикризові заходи. До таких заходів відносимо створення інтегрованого у спілку обєднання птахівників.

- для другого кластера розробити заходи, які б дозволили цим підприємствам вийти на зовнішній ринок;

- для третього кластера планувати діяльність, спрямовану на утримання своїх позицій на ринку за рахунок залучення інвестицій.

У третьому розділі – “Напрями підвищення економічної ефективності виробництва продукції птахівництва” – визначено основні шляхи вдосконалення виробництва продукції птахівництва, зокрема через налагодження інтеграційних зв’язків у птахопродуктовому підкомплексі, активізацію інноваційно-інвестиційного процесу в галузі.

Одним із важливих чинників подальшого розвитку птахівництва України є розвиток ринку м’яса птиці і яєць. Останніми роками помітними темпами зростає частка продукції птахівництва, що виробляється сільськогосподарськими підприємствами. Більшість із підприємств галузі почали стабільно працювати, прагнуть зміцнити власне економічне становище залученням покупців через постійне підвищення якості та пошук способів зниження ціни на продукцію. Вважаємо, що для досягнення високих цілей необхідне впровадження досягнень науково-технічного прогресу й ефективних ресурсоощадних технологій, а це дасть змогу підвищити рівень конкурентоспроможності підприємств галузі на внутрішньому й зовнішньому ринках.

Регулювання ринку продукції птахівництва повинно здійснюватися як за допомогою державних важелів, так і за участю суб’єктів господарювання. За допомогою комбінованого впливу цих важелів потрібно сформувати систему, яка б відповідала вимогам державної політики й позитивно впливала на функціонування ринку цієї галузі.

Одним зі способів підвищення ефективності невеликих за розміром птахівничих підприємств є створення ними виробничо-збутових кооперативів, мета яких – співпрацювати з підприємствами, що виробляють засоби для виробництва продукції птахівництва (виробниками обладнання, ветпрепаратів, преміксів та біодобавок тощо).

На нашу думку, на сьогодні необхідною є інтеграція птахівничих підприємств у спілку птахівників Львівщини, метою якої є  підвищення їх ефективності  (рис. 2). Членами і засновниками спілки є підприємства птахівничої галузі. На їх членські внески створено кооперативи, які діють як самостійні підприємства в межах спілки. Головою спілки на певний термін обирають одного із членів спілки (керівника одного з птахівничих підприємств).


Рис. 2. Інтеграційна модель розвитку птахівництва Львівської області.


Створені кооперативи в межах спілки діють на неприбутковій основі. Це дозволяє засновникам спілки зменшити витрати на посередників, що у свою чергу вплине на собівартість продукції. Тобто кооперативи співпрацюють з іншими підприємствами, закуповують у них необхідні матеріали і без націнок постачають їх птахівничим підприємствам. Таким чином, за допомогою кооперативів, які займаються пошуком партнерів для співпраці, птахівничі підприємства мають змогу більше уваги приділяти виходу продукції на зовнішній ринок і розвивати стратегію ефективного функціонування птахівничої галузі. Створення інтеграційної системи за допомогою суб’єктів господарювання може бути одним із напрямів реалізації програми переходу птахівництва на інноваційну основу.

Отже, характерною особливістю інтеграційних процесів у птахівництві має стати побудова виробничого циклу, починаючи від інкубації (в яєчному птахівництві) та селекції (у м’ясному птахівництві) і завершуючи реалізацією кінцевої готової продукції. При цьому необхідно здійснювати концентрацію виробництва добового молодняку та інкубації яєць для подальшого вирощування птиці м’ясного та яєчного напряму, виготовлення кормів високої якості, розширення асортименту продукції птахівництва, реалізацію кінцевої продукції споживачам через власні канали.

Основним напрямом підвищення ефективності підприємств галузі є зниження собівартості продукції. На рівень собівартості впливає низка чинників, зокрема утримання птиці, вартість добового молодняку, комбікормів, ветпрепаратів, обладнання, енергоносіїв тощо. Тому для зменшення собівартості продукції необхідно знижувати рівень виробничих витрат. Цього можна досягти за допомогою їх оптимізації.

Для прогнозу прибутковості підприємств, а також визначення та оптимізації затрат на основне виробництво в галузі ми скористалися методом обліку витрат, який ще називають маржинальним. Об’єктами дослідження стали вісім підприємств у Львівській області, які займаються виробництвом яєць, і шістнадцять підприємств, які займаються виробництвом м’яса птиці. Застосування маржинального методу дало змогу встановити зону безпеки підприємства та обчислити необхідний обсяг продажу для одержання заданого прибутку. Встановлено, наскільки за рахунок підвищення продуктивності птиці, ефективнішого використання оборотних засобів можна досягти зниження змінних витрат із розрахунку на одиницю продукції. За допомогою маржинального аналізу розроблено рекомендації з оптимізації затрат, обґрунтовано обсяг реалізації, за якого виробництво того чи іншого виду продукції буде рентабельним.  

На основі проведених практичних досліджень побудовано регресійну модель оцінки ефективності виробництва продукції птахівництва у Львівській області. Для цього проведено кореляційно-регресійний аналіз, який дозволив визначити щільність взаємозв’язку між рівнем рентабельності продажу та основними показниками виробництва продукції птахівництва. Взявши за основу статистичні дані за 2004-2009 рр. з використанням трендових моделей ми здійснили прогноз основних показників продажу м’яса птиці та яєць на  2012 рік в окремих районах Львівської області. Запропоновану методику побудови економетричної моделі можна застосовувати для окремих областей України.

Одним із напрямів зниження собівартості продукції птахівництва є застосування інноваційних методів годівлі птиці. Одним з таких методів є переривчаста годівля. З метою виявлення раціональних режимів годівлі курей-бройлерів ми дослідили цей процес в одному з господарств Львівської області (табл.4).

Таблиця 4

Порівняння можливих та фактичних рівнів ефективності виробництва м’яса птиці у досліджуваному господарстві

Показник

Звичайна годівля

Переривчаста годівля

Відхилення

проти традиційної технології, +, -

Валове виробництво м’яса птиці, ц

53363

55314

+1951

Середньорічне поголів’я птиці, тис. голів

2195

2195

-

Середньодобовий приріст, г

54

56

+2

Собівартість 1 ц, грн

876,81

764,30

-112,51

Кількість реалізованого м’яса птиці, ц

53236

55126

+1980

Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн

54978,4

50487,8

-4490,6

у т.ч. 1 ц, грн

1032,73

912,32

-120,41

Виручка, тис. грн

53624,3

55528,1

+1903,8

Прибуток (збиток), тис. грн

-1354,1

5040,3

+6394,4

Рівень рентабельності, %

-2,5

10,0

+12,5

Встановлено, що у разі застосування раціональнішої системи годівлі витрати на утримання птиці зменшаться на 13,7%. За такої технології на 10% зменшується розхід кормів, на 40-70% – води і на 50% – електроенергії. У результаті періодичного (фізіологічно обґрунтованого) припинення подачі води в поїлки й електроенергії створюються умови для кращого засвоєння кормів і підвищується ріст бройлерів. Режим переривчастої годівлі й поїння бройлерів дозволить збільшити середню живу масу птиці на 80-90 г порівняно з традиційною годівлею, за якої доступ до їжі необмежений. Автоматизований процес вирощування птиці, встановлений у досліджуваному господарстві, не вимагає додаткових витрат для такої нормованої годівлі. Необхідно лише періодично, згідно з графіком, вимикати автоматизовану систему.

Проведені розрахунки показали, що за умови нормованої годівлі показники ефективності виробництва м’яса птиці значно покращаться. Насамперед знизиться собівартість виробництва м’яса птиці, відповідно зростуть прибуток і рівень рентабельності. Цілком реальними є одержання підприємством понад 5 млн грн прибутку й досягнення рівня рентабельності 10%.

Отже, за послідовного розвитку інтенсивних систем виробництва із застосуванням інноваційних елементів технологій можливе значне підвищення ефективності птахівництва на перспективу. За допомогою інноваційних процесів у галузі знизиться собівартість м’яса птиці і яєць, підвищиться конкурентоспроможність продукції, зросте обсяг виробництва, що дасть змогу досягти світового рівня у виробництві та споживанні продукції птахівництва. При цьому прогресивніше розвиватиметься міжнародна торгівля і співробітництво, активізується державна підтримка, а також формуватимуться сприятливі економічні умови за допомогою кредитних, фінансових і податкових регулятивних чинників.

ВИСНОВКИ

Дослідження економічної ефективності виробництва продукції птахівництва в сільськогосподарських підприємствах дозволило дійти таких  висновків і розробити рекомендації щодо її підвищення.

1. Птахівництво – перспективна галузь, в якій протягом останніх пяти років окреслилася тенденція до зростання валового виробництва продукції. На збільшення обсягу виробництва продукції птахівництва впливає низка чинників, основними з яких є економічні, організаційно-технологічні, виробничо-біологічні та соціальні. Зростання обсягів продукції птахівництва при оптимізації затрат на виробництво сприяє підвищенню економічної ефективності галузі.

2. Суть організаційно-економічного механізму ефективного розвитку птахівництва зводиться до сукупності взаємопов’язаних організаційних і економічних важелів, що мають найбільший вплив на виробництво продукції птахівництва, а також формування попиту і пропозиції на ринку. Розвиток цього механізму передбачає здійснення державного регулювання, срямованого на створення сприятливих умов для функціонування ринку продукції птахівництва, визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку галузі, вдосконалення методів регулювання відтворювального процесу в сільськогосподарському виробництві.

3. Протягом останніх років спостерігаються позитивні тенденції у розвитку  птахівництва у Львівській області. Збільшувалися поголів’я птиці як у м’ясному, так і яєчному птахівництві, обсяги виробництва продукції. Прогресивні зміни відбулися за рахунок стрімкого розвитку птахівництва у вузькоспеціалізованих сільськогосподарських підприємствах, завдяки чому галузь переведена на індустріальну основу. У господарствах населення простежується тенденція до скорочення обсягів виробництва продукції, що свідчить про зменшення їх ролі у вирішенні проблеми забезпечення споживачів продуктами птахівництва.

4. Попит на м'ясо птиці є найменш чутливим до сезонних коливань, оскільки воно за своїми споживчими властивостями належить до категорії “легкого” м’яса. Аналіз показав, що для повного задоволення потреб споживачів виробництво яєць у Львівській області необхідно збільшити на 22,7%. Водночас споживчий попит на м’ясо птиці задоволений на 104,8%. Реалізація продукції здійснюється через гуртові ринки, магазини роздрібної торгівлі, ятки. Ціни на продукцію птахівництва в роздрібній торгівлі за останні п’ять років зросли найменше порівняно з іншими видами м’яса, що дозволяє підприємствам галузі збільшувати присутність на продовольчому ринку.

5. У 2009 році через глибоку фінансово-економічну кризу державна підтримка птахівництва значно зменшилася, й отримані дотації не покрили збитки підприємств галузі. З 34 досліджуваних птахівничих підприємств Львівської області у 2009 р. дотації отримували лише чотирнадцять. Встановлено, що мало місце не лише зменшення обсягу дотацій, а й невчасна їх виплата (із запізненням до півроку). Це змусило підприємства збільшити використання банківських кредитів, що стало одним із чинників зростання собівартості реалізованої продукції.

6.  За допомогою статистичних методів було визначено ефективність функціонування 32 птахівничих підприємств Львівської області. За допомогою DEA-аналізу визначено рівень ефективності у цих підприємствах і встановлено, що 8 підприємств (25% від загальної кількості) мають коефіцієнт ефективності 1, тобто це абсолютно ефективні підприємства, два підприємства – з коефіцієнтом ефективності менше 0,65 (6% від загальної кількості). За допомогою кластерного аналізу було здійснено порівняльну оцінку рівня розвитку суб’єктів господарювання і сформовано три кластери, до яких увійшли низькоефективні, сереньоефективні та ефективні підприємства.  Факторний аналіз дав змогу визначити вплив факторних ознак на ефективність діяльності птахівничих підприємств.  

7. Основними напрямами підвищення економічної ефективності виробництва продукції птахівництва є налагодження інтеграційних зв’язків у птахівничому підкомплексі. На нашу думку вкрай необхідною є інтеграція невеликих за розміром птахівничих підприємств у спілку птахівників, функціонування якої відбувається через кооперативи, створені членами спілки. Діяльність кооперативів зводиться до співпраці з іншими підприємствами, які є постачальниками засобів виробництва для птахівничих підприємств, інтегрованих у спілку. Створення кооперативів дасть змогу птахівничим підприємствам без посередників закуповувати матеріали для виробництва продукції птахівництва, знижуючи тим самим собівартість власної продукції. Таким чином, за допомогою об’єднання в спілку, невеликі за розміром збиткові сільськогосподарські підприємства птахівничої галузі зможуть ефективніше вирішувати низку виробничих проблем.

8. Із використанням маржинального аналізу зроблений прогноз прибутковості птахівничих підприємств. Цей метод дає змогу встановити зону безпеки для підприємства та обчислити необхідний обсяг реалізації для одержання заданого розміру прибутку. За його допомогою можна оптимізувати затрати, спрогнозувати обсяг реалізації, за якого виробництво продукції буде рентабельним.

9. Істотного збільшення обсягів виробництва м’яса птиці можна досягти завдяки надходженню інвестицій, що зумовлює необхідність формування сприятливого інвестиційного клімату. Цьому повинна сприяти стабільна, прогнозована державна політика для підтримки вітчизняного виробника у кредитній, ціновій та бюджетній сферах державного управління.  Ефективна інвестиційна діяльність значною мірою залежить від інвестиційного, виробничого, інформаційного, інтелектуального та природного потенціалів, оскільки ці чинники завжди будуть основними у виборів об’єктів для інвестицій.

10.  Застосування інноваційної технології переривчастої (нормованої) годівлі птиці  на 10% зменшує розхід кормів, на 40-70% – води і на 50% – електроенергії. У результаті періодичного (фізіологічно обґрунтованого) припинення подачі води в поїлки та електроенергії створюються умови для кращого засвоєння кормів і підвищується ріст бройлерів.  За такої технології досягається зростання валового виробництва м’яса птиці, обсягу його реалізації, знижується собівартість м’яса птиці, що забезпечує зростання прибутку і рівня рентабельності.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 У наукових фахових виданнях:

1. Стефанів О. Б. Проблеми розвитку та шляхи підвищення ефективності виробництва яєць / О. Б. Стефанів // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Вип. 256 : в 10 т. – Т.Х. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. –         С. 2423-2427.

2. Стефанів О. Б. Розвиток птахівництва в сучасних умовах: стан, проблеми / О. Б. Стефанів // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. –  Вип. 251:  в 6 т. – Т. І. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – С. 28-31.

3. Стефанів О. Б. Державна програма фінансової підтримки підприємств птахівничої галузі / О. Б. Стефанів // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – Т. 1 (148),             № 2. – С. 39-43.

4. Стефанів О. Б. Концептуальні засади розвитку птахівництва на інноваційній основі / О. Б. Стефанів // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. – 2010. – Т. 12, №1(43). – С. 542-546.

5. Булик О. Б. Методика та методологія дослідження економічної ефективності виробництва продукції птахівництва / О. Б. Булик // Методологія досліджень та сучасні соціальні, економічні і психологічні проблеми розвитку суспільства. – Донецьк : Донецький інститут ринку та соціальної політики,  2010. С. 24-27.

В інших наукових виданнях:

6. Стефанів О. Б. Розвиток м’ясного птахівництва та його державна підтримка / О. Б. Стефанів // Збірник наукових праць ПДАТУ. – Вип. 16, Т. 3. – Кам’янець-Подільськй, 2008. –              С. 160 -163.

7. Стефанів О. Б. Деякі аспекти формування пропозиції на ринку продукції птахівництва в Україні / О. Б. Стефанів // Птахівництво. – 2009. – Вип. 64. –  С. 164-170.

8. Стефанів О. Б. Інноваційні аспекти підвищення ефективності галузі птахівництва в Україні / О. Б. Стефанів // Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. “Теорія та практика менеджменту, маркетингу та дорадництва у формуванні конкурентоспроможного АПВ на інноваційній основі” : вісник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2009. – №7. – С. 126-130.

9. Стефанив О. Б. Аспекты развития отрасли птицеводства в Украине / О. Б. Стефанив // Материалы УІ Междунар. науч.-практ. конф. “Организационно-правовые аспекты инновационного развития АПК” : сб. научн. трудов / гл. ред. М.З. Фрейдин. – Горки-Щецин : Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; Западноморский  технологический университет в Щецине, 2010. – С. 87-89.

 АНОТАЦІЯ

Булик О.Б. Економічна ефективність виробництва продукції птахівництва в сільськогосподарських підприємствах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Львівський національний аграрний університет,              м. Львів, 2011.

У дисертаційній роботі узагальнено теоретичні та методологічні основи ефективності продукції птахівництва та організаційно-економічного механізму функціонування галузі. Проаналізовано сучасний стан розвитку птахівництва та показники його ефективності, здійснено аналіз забезпечення населення продукцією галузі та рівня цін на неї. Проведено оцінку ефективності діяльності птахівничих підприємств, розроблено шляхи оптимізації собівартості та підвищення рентабельності галузі на перспективу. Обґрунтовано інноваційний метод підвищення ефективності птахівництва в сільськогосподарських підприємствах Львівської області.

Ключові слова: птахівництво, ефективність, виробництво, споживання, сільськогосподарські підприємства, чинники, інтеграційні зв’язки.

АННОТАЦИЯ

Булык О.Б. Экономическая эффективность производства продукции птицеводства в сельскохозяйственных предприятиях. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – Львовский национальный аграрный университет, г. Львов, 2011.

В диссертационной работе обобщены теоретические и методологические основы эффективности производства продукции птицеводства и организации экономического механизма функционирования отрасли. Проанализированы современное состояние отрасли, показатели ее эффективности.  Проведена оценка эффективности деятельности птицеводческих предприятий, разработаны пути оптимизации себестоимости и повышения рентабельности отрасли на перспективу. Обоснован инновационный метод повышения эффективности птицеводства в сельскохозяйственных предприятиях Львовской области.

Исследованы тенденции развития и современное состояние птицеводства, проанализированы показатели производственной деятельности птицеводческих предприятий Львовской области. На основе комплексного анализа показателей установлено:  сегодня птицеводство является прогрессирующей отраслью, ее развитие положительно влияет на насыщение продовольственного рынка качественными отечественными товарами. Хотя отрасль нуждается в поддержке со стороны государства, большие специализированные предприятия способны полностью обеспечить население страны и отдельных регионов сравнительно недорогой и качественной курятиной. Установлено, что  уменьшения объема дотаций и несвоевременная их выплата заставили птицеводческие предприятия увеличить использование банковских кредитов, ставшее одним из факторов роста себестоимости реализованной продукции.

Проведена оценка потребления и цен на продукцию птицеводства. Рассчитан уровень обеспечения населения мясом птицы и яиц в Львовской области в 2009 году. Установлено, что цены на продукцию птицеводства в розничной торговле за последние пять лет выросли в меньшей степени сравнительно с другими видами мяса, что позволяет предприятиям отрасли увеличивать присутствие на продовольственном рынке. Рассчитана эффективность реализации мяса птицы в сельскохозяйственных предприятиях с учетом государственных дотаций. Проанализирована динамика инкубации яиц и выведения здорового молодняка из общего количества проинкубированных яиц.

Проанализированы основные факторы эффективного функционирования птицеводства. С помощью статистических методов рассчитана эффективность птицеводческих предприятий Львовской области. Для выявления зависимости эффективности функционирования птицеводческих предприятий от объема используемых ресурсов был применен DEA-анализ. С помощью кластерного анализа выделены три группы предприятий отрасли Львовской области за уровнем их эффективности, для каждой их которых определена стратегия развития этих предприятий.

Предложены направления повышения экономической эффективности производства продукции птицеводства. Предложено наладить интеграционные связи в птицепродуктовом подкомплексе, что даст возможность предприятиям без посредников закупать материалы для производства продукции, снижая тем самым ее себестоимость. Обоснованы пути снижения себестоимости и повышения рентабельности продукции птицеводства. Рассчитан критический объем реализации мяса птицы и яиц в птицеводческих предприятиях Львовской области. С помощью эконометрической модели рассчитаны перспективные показатели эффективного функционирования птицеводческих предприятий.

Рассмотрены инновационные направления развития отрасли как один из путей повышения эффективности птицеводства. Обосновано, что при применении перерывистого режима кормления птицы затраты на ее содержание уменьшатся на 13,7%. При этом происходит экономия кормов, воды и электроэнергии. При такой технологий на 10% уменьшается расход кормов, на 40-70% – воды и на 50% – электроэнергии. Это объясняется организацией рационального ритмичного кормления, которое чередуется с отдыхом птицы.

Ключевые слова: птицеводство, эффективность, производство, потребление, сельскохозяйственные предприятия, факторы, интеграционные связи.

ANNOTATION

Bulyk O.B. Economic efficiency of poultry production on agricultural enterprises. Manuscript.

Dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of economic sciences in specialty 08.00.04 – economy and management of enterprises (according to economic activity). – Lviv National Agrarian University, Lviv, 2011.

In dissertation it is generalized theoretical and methodological bases of poultry production efficiency and it is offered organizationally economic mechanism of industry functioning. Development of the poultry industry and indexes of its efficiency is analyzed. Providing the population with poultry products and level of prices on these products is analyzed. The estimation activity of efficiency of poultry enterprises is conducted; the ways of optimization of prime price and increase of profitability of industry are developed on a prospect. It is grounded innovative method of poultry industry efficiency increase in the agricultural enterprises of Lviv region.

Key words: poultry farming, efficiency, production, consumption, agricultural enterprises, factors, integration copulas.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40038. Метод ER-диаграмм (сущность-связь) 119.5 KB
  Названиями сущностей являются как правило существительные например: ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНА КАФЕДРА ГРУППА. Связь двух или более сущностей предполагает зависимость между атрибутами этих сущностей. Так два разных проектировщика рассматривая одну и ту же проблему с разных точек зрения могут получить различные наборы сущностей и связей. С целью повышения наглядности и удобства проектирования для представления сущностей экземпляров сущностей и связей между ними используются следующие графические средства: Диаграммы ЕR экземпляров...
40039. Інформаційні технології 267.5 KB
  Роль інформатики та компютерної техніки у формуванні сучасного спеціаліста. У всіх цих випадках на допомогу людині приходить компютер.Понятие інформаційних технологій Якщо розглядати компютер як обєкт який має складові частини повязані між собою і функціонують відповідно до певних правил тоді компютер можна назвати системою. Оскільки компютер використовується переважно як засіб зберігання пошуку і видачі інформації то його можна розглядати як інформаційну систему.
40040. Философия любви– тема философского размышления 143.5 KB
  Только в любви и через любовь человек становится человеком. Без любви он неполноценное существо, лишенное подлинной жизни и глубины и не способное ни действовать эффективно, ни понимать адекватно других и себя. И если человек–центральный объект философии, то тема человеческой любви
40041. Создание отчета в режимах Автоотчет и Мастер отчетов. Редактирование отчета в режиме Конструктор 160.5 KB
  Создание отчета в режимах Автоотчет и Мастер отчетов.Редактирование отчета в режиме Конструктор Цель работы: получение навыков конструирования отчетов в режимах автоотчета и мастера отчетов. На экране появится окно режимов создания нового отчета представленное на рис. Окно режимов создания отчета Выбрать режим Автоотчет: ленточный и в качестве источника данных таблицу Список.
40042. Молодежный центр как субъект организации досуга молодежи 299.5 KB
  Современные проблемы организации молодежного досуга. Анализ деятельности культурно – досуговых центров по организации досуга молодежи «Молодежного центра Жаштык» и «Продюсерского центра». Принципы и формы организации досуговой деятельности...
40043. Создание надежной системы защиты предприятия 2.73 MB
  Целью данного проекта является создание надежной системы защиты предприятия, функционирование которой направлено на защиту деятельности сотрудников, информационных и материальных ценностей от внутренних и внешних угроз.
40044. Влияние газовой промышлености на окружающую среду 111 KB
  Геологический метод является начальным методом разведки. Этот метод заключается в том, что геологи выезжают участок, который нужно исследовать и проводят там все необходимые работы, которые включают в себя...
40045. Знакомство с приложением PowerPoint. Создание слайдов. Вставка в слайды различных объектов 136 KB
  Установить для заголовка размер шрифта 60 пт цвет красный. Установить для заголовка тень желтую с помощью кнопки Тень на панели инструментов Рисование. Установить для подзаголовка размер шрифта 40 пт цвет синий тень голубую. Установить фон слайда белый мрамор с помощью команды Формат Фон вкладка Текстура.
40046. Приложение MICROSOFT INTERNET EXPLORER 107 KB
  Сохраните открытую страничку в своей папке: выполните команду Файл Сохранить как; в окне Сохранение вебстраницы откройте или создайте папку ФамилияГруппа; в поле Имя файла введите его название например Студенческая_жизнь; в поле Тип файла выберите Вебстраница полностью и нажмите кнопку Сохранить. Откройте в программе Проводник свою папку и проанализируйте размер трех созданных в ней файлов. Сохраните найденную информацию в файле Об образовании поместив его в собственную папку...