68226

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ ТЕРМІНАЛЬНИХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Автореферат

Логистика и транспорт

Умовами підвищення результативності роботи організацій різної галузевої приналежності передбачається широке застосування методів стратегічного управління. В процесах стратегічного управління, розглядуваних за такі, що складаються з послідовності стадій формування...

Украинкский

2014-09-19

1.55 MB

3 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Національний транспортний університет

БІЛОНОГ Оксана Євгенівна

УДК 656.025.4

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ

ТЕРМІНАЛЬНИХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ

АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Спеціальність 05.13.22 – управління проектами та програмами

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ-2011


Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі транспортного права та логістики Національного транспортного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

                                       Воркут Тетяна Анатоліївна,

Національний транспортний університет,

завідуючий кафедрою транспортного

права та логістики

Офіційні опоненти:  доктор технічних наук, професор

                                                           Сидорчук Олександр Васильович,

Львівський державний аграрний університет,

професор кафедри управління проектами та

безпеки виробництва в АПК

тор технічних наук, професор

   кандидат технічних наук, доцент

Мороз Микола Миколайович,

Кременчуцький національний університет

ім. М. Остроградського,

в.о. завідуючого кафедрою транспортних технологій

Захист відбудеться “17” червня 2011 р., о __ годині, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.059.01 при Національному транспортному університеті за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 1, ауд. 333.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного транспортного університету за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 42.

Автореферат розісланий  “16” травня 2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат технічних наук, 

              Мельниченко О.І.

професор

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Умовами підвищення результативності роботи організацій різної галузевої приналежності передбачається широке застосування методів стратегічного управління. В процесах стратегічного управління, розглядуваних за такі, що складаються з послідовності стадій формування, реалізації і контролю, стадія реалізації стратегії, будучи надзвичайно важливою, з точки зору забезпечення системної ефективності стратегічного розвитку організації, водночас, є найбільш проблемною, з точки зору впровадження. На останньому, за даними відомих досліджень, наголошують майже 70 % опитуваних керівників вищого рівня провідних компаній індустріально розвинутих країн світу.

За цих обставин важливим є розвиток методології корпоративного стратегічного управління проектами і/або програмами, зокрема в частині вирішення задач проектно-орієнтованого управління реалізацією стратегій. При цьому корпоративна система управління проектами починає орієнтуватися не стільки на успішність окремих проектів, скільки на стратегічні пріоритети організації. Дана методологія є особливо важливою для організацій, які мають адаптуватись до постійних змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі, працюючи в умовах структуризації галузевих ринків, які швидко розвиваються. Це зокрема стосується організацій термінальної доставки вантажів автомобільним транспортом (далі – ТДВАТ).

Сучасні підходи до планування в сферах виробництва і розподілу вимагають скорочення тривалості не лише логістичного циклу, який охоплює термін від моменту подачі замовлення до моменту отримання продукту споживачем, а й загального циклу, тривалість якого дорівнює сумарному часу руху від стану вихідних матеріалів, до продуктів, які пропонуються споживачу. Водночас, реалізація, наприклад, такої концепції стратегічного управління як управління ланцюгами постачань передбачає поширення ідеї загального циклу за межі окремої організації – на весь ланцюг постачань, який складається з організацій, які, через зв'язок з вхідними матеріальними і відповідними їм інформаційними потоками, залучаються до процесів створення вартості продуктів (послуг), які надходять кінцевому споживачу. Вимоги до скорочення тривалості вищезазначених циклів є одним з основних чинників росту такого сегменту ринку вантажних автомобільних перевезень як перевезення дрібних відправлень. Як відомо, умови ефективної доставки дрібних відправлень, тобто відправлень, величина яких є меншою від вантажопідйомності найбільш ефективних автомобільних транспортних засобів (далі – АТЗ), в міжміському і міжнародному сполученнях вимагають використання термінальної технології. На сьогодні, ринок перевезень дрібних відправлень вантажів автомобільним транспортом в Україні оцінюється на рівні 16 млрд. грн. Організації ТДВАТ контролюють близько 15 % даного ринку і їх доля невпинно зростає, на тлі росту самого ринку, завдяки можливості підтримувати на прийнятному рівні якість транспортного обслуговування при суттєво менших витратах забезпечення останнього.

Таким чином, актуальною науково-прикладною задачею є формування теоретичних і методичних основ проектно-орієнтованого управління реалізацією стратегій в організаціях ТДВАТ. Вирішення даної задачі має сприяти розв’язанню такої важливої проблеми національної економіки як підвищення ефективності руху матеріальних потоків територією України.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати роботи одержані в процесі виконання задач програм наукових досліджень Національного транспортного університету (2000 – 2010 рр.) за темами «Розробка методів, моделей і стратегій розвитку виробництва на базі інвестиційної діяльності» (номер державної реєстрації 0101U002017), «Розробка методологічних основ проектування раціональних систем логістичного обслуговування в ланцюгах постачань» (номер державної реєстрації 0108U009095), «Методичні основи стратегічно орієнтованого управління проектами логістичних систем» (номер державної реєстрації 0110U007444).

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є підвищення ефективності процесів стратегічного управління в організаціях ТДВАТ на основі вдосконалення теоретичних і методичних основ стратегічного управління проектами.

Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовані та вирішені наступні задачі:

- проведено аналіз методів і моделей управління проектами в контексті дослідження останніх як засобів реалізації корпоративних стратегій і визначено науково-методичні проблеми стратегічного управління проектами в організаціях ТДВАТ;

- розроблено модель портфельно-орієнтованого управління реалізацією стратегій (далі – ПОУРС) в організаціях ТДВАТ;

- розроблено концептуальні засади формування систем ключових показників оцінювання діяльності систем перевезень щодо реалізації корпоративних стратегічних цілей (далі – КПДСП) як основу для ідентифікації стратегічного портфеля (підпортфеля) проектів систем перевезень (далі – СППСП) в організаціях ТДВАТ;

- розроблено модель комплексного обґрунтування пріоритетності проектів СППСП в організаціях ТДВАТ;

- розроблено методику визначення значущості структурних елементів проблемних ситуацій (далі – СЕПС) в системах перевезень як інструменту вдосконалення процесів управління аналітичними проектами систем перевезень в організаціях ТДВАТ;

- розроблено, на основі вдосконалення методичних засад нормування процесів перевезень в умовах ризику та невизначеності, методику управління змістом проектів нормування процесів перевезень.

Об’єктом дослідження виступають процеси стратегічного управління організаціями, процеси управління проектами (програмами, портфелями), а також процеси перевезень вантажів автомобільним транспортом, які здійснюються з використанням термінальної технології.

Предметом дослідження визначено методи і моделі стратегічного управління проектами (програмами, портфелями).

Методологічні основи дослідження. При опрацюванні літературних джерел і дослідженні еволюції проблеми, яка вивчається, та ступеня її розв’язання було використано методи наукової ідентифікації та зіставно-порівняльного аналізу; для теоретичного узагальнення основ стратегічного управління проектами в організаціях ТДВАТ – абстрактно-логічний метод; при розробленні системної моделі ПОУРС в організаціях ТДВАТ – положення теорій системного аналізу та стратегічного управління; для розроблення концептуальних основ формування системи КПДСП – концепція збалансованої системи показників, концепція шість сигма, методи теорії транспортних процесів і систем; для розроблення моделі комплексного обґрунтування пріоритетності проектів СППСП в організаціях ТДВАТ – метод експертного опитування, метод аналізу ієрархій, методи оцінювання фінансової ефективності інвестиційних проектів; для вдосконалення методики нормування процесів перевезень в умовах ризику та невизначеності і розроблення методики управління змістом відповідних проектів – теорія ймовірностей та математичної статистики, процесна модель управління проектами.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше, з єдиних системних позицій, на ґрунті розвитку теорії стратегічного управління проектами сформульовано методологічні основи стратегічного управління проектами в системах перевезень організацій ТДВАТ. В роботі, в розвиток зазначеного напряму,

запропоновано вперше:

- системну модель ПОУРС в організаціях ТДВАТ;

- концепцію формування систем КПДСП як основу для ідентифікації СППСП в організаціях ТДВАТ;

- модель комплексного обґрунтування пріоритетності проектів СППСП в організаціях ТДВАТ;

удосконалено:

- методи і моделі портфельно-орієнтованого управління реалізацією стратегій в організаціях ТДВАТ;

- методи і моделі управління аналітичними проектами систем перевезень;

- методи і моделі нормування процесів перевезень в умовах ризику та невизначеності

набули подальшого розвитку:

- теорія стратегічного управління проектами;

- теорія транспортних процесів і систем.

Практична значущість роботи. Розроблені в дисертаційному дослідженні теоретичні основи стратегічного управління проектами в організаціях ТДВАТ дали можливість отримати наукові результати, які мають високу ступінь готовності до впровадження. До результатів, які мають найбільшу значущість в практиці роботи організацій ТДВАТ, можна віднести методики: побудови системи КПДСП; визначення пріоритетності проектів СППСП; визначення значущості СЕПС в системах перевезень; нормування процесів перевезень в умовах ризику та невизначеності і управління змістом відповідних проектів.

Запропоновані методики, а також висновки і рекомендації, одержані в дисертаційному дослідженні, впроваджувались на підприємствах «Галінвест», та ТОВ «ЮА», що підтверджується відповідними актами впровадження.

Результати дисертаційного дослідження було впроваджено при розробленні довгострокових навчальних курсів «Управління проектами», «Проектний аналіз», «Логістичні проекти та методи їх оптимізації», а також «Логістика».

Особистий внесок здобувача. За темою дисертації опубліковано дванадцять наукових праць, із яких шість написані автором одноосібно [2, 3, 4, 5, 6, 11].

Праці [1, 7, 8, 9, 10, 12] виконано у співавторстві. В роботі [1] автором особисто проведено моделювання режимів руху АТЗ на маршрутах міжтермінальної доставки вантажів як основи для визначення факторів, які впливають на формування показника терміну виконання замовлень. В роботі [7] автором розроблено модель оптимального розподілу обсягів вимог на перевезення між власними парками АТЗ терміналів і парками АТЗ, які залучаються ззовні. В роботі [8] автором удосконалено методику визначення показника терміну доставки вантажів в термінальних мережах. В роботі [9] автором розроблена методика нормування процесу перевезень, побудованого на суміщених циклах, при вивезенні вантажів з терміналів призначення в умовах ризику та невизначеності. В роботі [10] автором запропоновано критерії ініціації проектів розвитку ТДВАТ. В роботі [12] автором запропоновано систему показників оцінювання орієнтованості внутрішніх бізнес-процесів організацій ТДВАТ на потреби клієнтів як основу формування системи критеріїв оцінювання ступеня реалізації стратегій.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні положення дисертації доповідались і отримали позитивну оцінку на:

- міжнародній науковій конференції «Інформаційні технології на транспорті. Стан справ та основні напрямки розвитку», м. Київ, 1998 р.;

- 9-й науково-практичній конференції «Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики», м. Київ, 2007 р.;

- щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів Національного транспортного університету в 2007-2011 рр.

Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковані у дванадцяти статтях фахових видань, які входять до переліку, затвердженого ВАК України, та шести тезах наукових конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, висновків та додатків. Обсяг основного машинописного тексту складає 158 сторінок. Робота містить 11 сторінок додатків, 33 рисунки та 9 таблиць. Список літератури на 19 сторінках включає 196 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі розкрито актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету і задачі дослідження, визначено методи дослідження, викладено наукову новизну та практичну значущість дослідження, а також наведено інформацію про апробацію та реалізацію результатів, які одержані.

В першому розділі проведено аналіз методів і моделей стратегічного управління проектами; проаналізовано термінологічний і понятійний апарат з питань стратегічного управління проектами (програмами, портфелями); досліджено проблеми розвитку організацій ТДВАТ як предметної області реалізації методології стратегічного управління проектами; визначено задачі стратегічного управління проектами в організаціях ТДВАТ, які потребують подальшого наукового обґрунтування.

Значний внесок в становлення теорії стратегічного управління зробили Г.І. Ансофф, А.Г. Коул, Ч.Е. Ліндблом, Дж.Г. Марч, Г. Мінцберг, У.Г. Ньюман, М.Е. Портер, А.Д. Чандлер та інші. Будучи представниками різних наукових шкіл, які суттєво різняться між собою за баченням одного з основних об’єктів дослідження стратегічного управління – процесу формування (формулювання) стратегії організації, вищезгадувані науковці наголошували в своїх роботах на тому, що успіх стратегій пов’язується не тільки з якістю їх формування (формулювання), а й, значною мірою, з якістю їх реалізації.

Аналіз сучасних науково-методичних підходів до реалізації стратегій показав, що за один з найбільш ефективних виступає підхід, який передбачає реалізацію стратегій через портфелі проектів і/або програм, що вимагає подальшого розвитку теорії стратегічного управління проектами. Концептуальні положення даної теорії представлені в роботах С.Д. Бушуєва, О. Вернера, В.І. Воропаєва, У. Дейвіда, В. Дункана, П.Р. Левковця, В.А. Рача, Т. Парра, А.М. Теслі, А.С. Товба, Т. Хубера, Г.Л. Ципеса, В.Д. Шапіро та інших. В контексті формування портфельно-орієнтованого підходу до реалізації стратегій можна розглядувати праці Р.С. Каплана та Д.П. Нортона.

В роботі, в контексті мети і задач дослідження, проведено аналіз термінологічного і понятійного апарату з питань корпоративного і стратегічного управління проектами (програмами, портфелями).

Показано, що умови забезпечення цілей системної ефективності при реалізації стратегій вимагають розглядувати за пріоритетні методи і моделі

стратегічного управління проектами, алгоритми реалізації яких виходять з інтегрованості процесів управління проектами і реалізації стратегій. Це передбачає наявність в організаціях системних постійно діючих механізмів формування стратегічного портфеля як засобу реалізації стратегій і залучення до цього процесу всіх структурних підрозділів.

Ідентифікація проектів як таких, що спрямовані на розв’язання проблемних ситуацій, які ускладнюють досягнення стратегічних цілей організації, вимагає застосування проектного підходу до аналізу причин виникнення даних ситуацій, а також визначення і порівняння можливих засобів їх усунення. Необхідність розвитку, за цих умов, методології управління аналітичними проектами, підвищуючи значущість предметних областей, зокрема в контексті аналізу внутрішніх бізнес-процесів, а також розроблення КПДСП, обумовила проведення в роботі аналізу методів і моделей управління транспортними процесами і системами в організаціях ТДВАТ. В контексті ідентифікації стратегічно орієнтованих проектів розвитку внутрішніх бізнес-процесів в організаціях ТДВАТ являють інтерес роботи А.І. Воркута, Л.Б. Міротіна, Р.А. Хабутдінова, Р.В. Холла та інших.

Досліджено, на основі аналізу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, проблеми функціонування і розвитку організацій ТДВАТ в Україні. Показано, що організації ТДВАТ на сьогодні реалізують свою основну діяльність, головним чином, в процесній формі. Водночас, вони працюють в умовах галузевого ринку, який зростає високими темпами, і мають адаптуватись до постійних змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі. Це вимагає підвищення результативності процесів реалізації стратегій, що може бути досягнуто через застосування підходів портфельно-орієнтованого управління.

Визначено задачі стратегічного управління проектами в організаціях ТДВАТ, які потребують подальшого наукового обґрунтування, і, на їх основі, сформульовано задачі дослідження. Визначено методологічні основи дослідження.

В другому розділі розроблено модель ПОУРС в організаціях ТДВАТ, запропоновано модель життєвого циклу стратегічного портфеля в організаціях ТДВАТ, структуризовано і описано процеси управління стратегічним портфелем і визначено напрями формування його структур в організаціях ТДВАТ.

Відповідно до формули системного аналізу системна ціль розвитку організації може бути представлена у вигляді, рис. 1:

,            (1)

де  – множина локальних цілей п-го підрозділу організації ТДВАТ і-го виду на j-му проміжку часу, які забезпечують реалізацію глобальної цілі.

Рис. 1. Модель портфельно-орієнтованого управління

реалізацією стратегій в організаціях ТДВАТ

Цільовий рівень  можна описати наступним чином:

,                          (2)

де  – множина локальних цілей забезпечення n-м підрозділом організації ТДВАТ задоволення потреб клієнтів на j-му проміжку часу;

– множина локальних цілей забезпечення n-м підрозділом організації ТДВАТ розвитку внутрішніх бізнес-процесів на j-му проміжку часу;

– множина локальних цілей забезпечення n-м підрозділом організації ТДВАТ фінансової результативності на j-му проміжку часу;

– множина локальних цілей забезпечення n-м підрозділом організації ТДВАТ розвитку та навчання персоналу на j-му проміжку часу.

На основі моделі цілеспрямування (1) модель ціледосягнення можна представити у вигляді:

1) множини функцій, , які необхідно реалізувати для досягнення :

;      (3)

2) множини задач, , як таких, що передбачають досягнення цільового (нормованого) стану і які необхідно вирішити для реалізації множини :

;      (4)

3) множини засобів (проектів і/або програм), , вирішення множини задач :

;   (5)

4) множини систем (функціональних замовників), , які реалізують множину задач, :

;   (6)

5) множини результатів, , реалізації множини задач, :

.   (7)

Множина результатів оцінюється в контексті забезпечення ресурсів для коригування діючої і формування наступної стратегії організації. При цьому поняття «ресурси» вживається, виходячи з його тлумачення в контексті ресурсної теорії фірми.

Представлена системна модель ПОУРС, надаючи концептуальний формалізований опис процесів трансформації стратегії в проекти, може бути теоретичною основою для постановки комплексу задач формування і реалізації портфелів (підпортфелів) проектів реалізації стратегій в організаціях ТДВАТ.

В умовах впровадження в організаціях ТДВАТ підходів портфельно-орієнтованого управління представляє інтерес розроблення моделі життєвого циклу стратегічного портфеля проектів. При цьому можна вести мову або про стратегічний портфель як продукт і, відповідно, проект стратегічного портфеля як продукту, або розглядувати власне портфель проектів як єдиний складний проект. В роботі, виходячи з останнього припущення, життєвий цикл стратегічного портфеля включає шість фаз – ідентифікація, розроблення, планування реалізації, реалізація, попередня експлуатація і післяпроектне оцінювання. За кожною фазою визначено перелік робіт і встановлено методи, які можуть бути використані для вирішення задач реалізації фаз життєвого циклу проекту.

Запровадження портфельно-орієнтованого управління в організації ТДВАТ вимагає реформування структур останньої. На підтримку процесів управління портфелем в рамках його життєвого циклу має бути сформована структура портфеля. В роботі аналізуються основні напрями її розвитку в організаціях ТДВАТ.

В третьому розділі побудовано інформаційну модель реалізації стратегічно орієнтованої ефективної системи перевезень в організаціях ТДВАТ; розроблено концептуальні засади формування систем КПДСП як основу для ідентифікації СППСП в організаціях ТДВАТ; побудовано модель комплексного обґрунтування пріоритетності проектів СППСП в організаціях ТДВАТ.

На основі системної моделі ПОУРС побудовано стратегічно орієнтовану ефективну систему перевезень в організаціях ТДВАТ, рис. 2. Як видно, формування задач в системах перевезень організацій ТДВАТ, вирішення яких має сприяти досягненню встановлених корпоративних стратегічних цілей, вимагає розроблення системи КПДСП та обґрунтування їх цільових значень.

Виходячи з необхідності дотримання умов збалансованого підходу, процес розроблення КПДСП рекомендується реалізовувати за чотирма основними напрямами: задоволення потреб клієнтів, ресурсна ефективність і фінансова результативність процесів перевезень, а також розвиток і навчання персоналу. На основі виявлених відмінностей між поточними і цільовими значеннями власне КПДСП, передбачається ідентифікація стратегічно орієнтованих проектів і/або програм організаційними підрозділами систем перевезень, а також обґрунтування доцільності включення їх до СППСП і, далі, до загальнорганізаційного портфеля для подальшого аналізу, рис. 3.

Уточнено, що дані проекти і/або програми, будучи спрямованими на досягнення цільових значень КПДСП та їх складових, в загальному випадку, мають виходити не з власне поточних значень останніх, а з їх значень в, так

Рис. 2. Інформаційна модель реалізації стратегічно орієнтованої

ефективної системи перевезень в організаціях ТДВАТ

званій, ситуації «без проекту», що передбачає прогнозування змін поточних значень цих показників у часі, які матимуть місце, коли відповідні проекти і/або програми не буде реалізовано.


За одне з основних джерел ідей проектів розвитку організацій ТДВАТ виступають потреби клієнтів, водночас, об’єктом вдосконалення в даних проектах є процеси ТДВАТ, зокрема перевезень, завдяки яким реалізуються ключові для клієнтів потреби. В роботі розроблено систему показників оцінювання відповідності процесів, відокремлюваних на основі декомпозиції загального процесу ТДВАТ, групам (підгрупам) потреб клієнтів – термін виконання замовлень, надійність виконання замовлень, а також цінність (вартість) для клієнта. Інтегральний показник орієнтованості і-го процесу ТДВАТ, , на потреби клієнтів, структура якого представлена на рис. 4, можна записати наступним чином:

, ,                        (8)

де Кij – комплексний або одиночний показник узгодженості і-го процесу ТДВАТ з j-ю групою (підгрупою) потреб клієнтів, , ;

Jі – кількість груп (підгруп) потреб клієнтів, за якими оцінюється і-й процес ТДВАТ, .

Рис. 4. Структура інтегрального показника орієнтованості

і-го процесу ТДВАТ, , на потреби клієнтів

Сформульовано концептуальні засади побудови КПДСП та їх складових за напрямами ресурсної ефективності процесів перевезень (ресурсоємності та ресурсовіддачі), фінансової ефективності процесів перевезень, а також навчання та розвитку персоналу. Показники ресурсної ефективності рекомендується формувати на основі показників продуктивності АТЗ, продуктивності праці водіїв та управлінського персоналу, енергоємності та екологічності перевезень; фінансової результативності – на основі показників прибутку, собівартості та рентабельності перевезень; розвитку та навчання персоналу – на основі показників розвитку персоналу, розвитку інформаційної інфраструктури та організаційного розвитку.

За розрізи для побудови КПДСП та їх складових за чотирма представленими напрямами можуть слугувати, крім окремих процесів (міжтермінальні перевезення, завезення-вивезення на термінал, в тому числі, з урахуванням використовуваних типів циклів перевезень – прості або суміщені), маршрути перевезень, а також рівень управління – загальноорганізаційний або термінальних представництв. За цільові значення КПДСП та їх складових можуть слугувати значення аналогічних показників підприємств-лідерів галузі на національному або світовому рівнях.

Розроблено модель комплексного обґрунтування пріоритетності проектів СППСП в організаціях ТДВАТ, яка передбачає оцінювання проектів за параметрами стратегічної значущості і фінансової ефективності. Стратегічну значущість пропонується оцінювати за значущістю задач, на вирішення яких вони впливають, використовуючи метод аналізу ієрархій. При цьому ієрархічна структура визначення значущості задач формується на основі ієрархічної будови інформаційної моделі реалізації стратегічно орієнтованої ефективної системи перевезень в організаціях ТДВАТ. Для визначення вагових коефіцієнтів в межах цільового рівня пропонується використовувати загальнорганізаційні пріоритети, а функціонального рівня – пріоритети організаційної структури систем перевезень. Стратегічна значущість власне проектів оцінюється за ступенем, в якому вони забезпечують реалізацію відповідних задач, з використанням бальних оцінок. При цьому враховують зовнішні ефекти проектів, які, в даному контексті, розглядуються за такі, що сприяють або навпаки стоять на заваді вирішенню інших задач систем перевезень, вирішення яких умовами ідентифікації цих проектів передбачено не було. Значущість проектів щодо рівня забезпечуваної фінансової ефективності оцінюється в рамках методу аналізу ієрархій, за критеріями чистої приведеної вартості (NPV), внутрішньої ставки доходу (IRR), терміну окупності (PBP) і стратегічної чистої приведеної вартості (NPVS). Далі, з урахуванням пріоритетності стратегічної складової і складової фінансової ефективності, визначається ранг проекту. В роботі запропонована матриця управлінських рішень щодо формування варіантів СППСП.

В четвертому розділі запропоновано методику визначення значущості СЕПС, яка ґрунтується на аналізі проектів як систем, спрямованих на усунення СЕПС; запропоновано алгоритм формування СППСП як портфеля інвестиційних проектів, спрямованих на усунення СЕПС в системах перевезень організацій ТДВАТ; запропоновано методику управління змістом проектів нормування процесів перевезень; розглянуто умови і результати практичної реалізації методичних положень дослідження.

В роботі, ситуації, коли рівень поточних значень показників, обраних за КПДСП, є значущо нижчим або вищим (залежно від сутності показника) за цільові значення, розглядаються за проблемні. При цьому власне проблемна ситуація визначається як пов’язані причинно-наслідковими відносинами структурні елементи (групи факторів), спільність яких визначається їх негативним впливом на досягнення певної цілі, що відбивається на значеннях відповідних показників. Проекти і/або програми виступають як засоби, спрямовані на усунення СЕПС.

Запропоновано методику, яка, передбачаючи побудову ієрархічної схеми взаємозв’язків СЕПС і визначення кількісних оцінок причинно-наслідкових зв’язків СЕПС, дозволяє визначити значущість останніх.

Представлено алгоритм формування попереднього варіанта СППСП як портфеля інвестиційних проектів, спрямованих на усунення СЕПС в системах перевезень організацій ТДВАТ. Даним алгоритмом передбачається поділ СЕПС за групами, в залежності від можливості організації ТДВАТ управляти ними і використовуваних засобів управління. Серед останніх можна виділити: зміни в постійних планах організації (політики, процедури, правила); заходи, в тому числі і проектні, які реалізуються за рахунок операційних бюджетів; інвестиційні проекти, які реалізуються за рахунок капітальних бюджетів.

В роботі аналіз СЕПС проведено за прикладом проблемної ситуації, коли поточне значення показника відхилення часу завезення (вивезення) вантажів на термінал від встановленого графіками роботи АТЗ перевищує цільове. За кожною з проблемних ситуацій нижчих рангів відносно розглядуваної, в роботі проведено аналіз у формі графів типу «дерево». Ці графи можуть виступати за шаблони структур проблемних ситуацій. Дані макро- або мікрошаблони, в рамках методики визначення значущості СЕПС, як і зазначена методика взагалі, можуть використовуватися в процесах управління аналітичними проектами, якими передбачається розроблення рекомендацій, спрямованих на подолання СЕПС в системах перевезень організацій будь-якої галузевої приналежності.

На ґрунті аналізу даної проблемної ситуації встановлено її структурні елементи, серед яких за значущі визначено – невідповідність методики нормування процесу перевезень і використання некоректних даних.

В роботі вдосконалено методику нормування процесів завезення вантажів на термінал відправлення і вивезення з терміналу призначення в умовах ризику та невизначеності. Представлена, відповідно до запропонованої методики, ієрархічна структура робіт за проектом розроблення нормованих допустимих відхилень часу прибуття АТЗ в пункти завезення (вивезення) вантажів в умовах ризику та невизначеності, рис. 5.

Застосування запропонованої в роботі методики побудови КПДСП і методики управління змістом проектів нормування процесів перевезень в умовах ризику та невизначеності дозволило підприємству «Галінвест» підвищити надійність транспортного обслуговування клієнтів на 11,6 %. Методичні засади визначення пріоритетності проектів СППСП в організаціях ТДВАТ було впроваджено на підприємстві ТОВ «ЮА».

Рис. 5. Ієрархічна структура робіт за проектом

нормування процесів перевезень в організаціях ТДВАТ

ВИСНОВКИ

1. На основі аналізу умов функціонування і розвитку організацій ТДВАТ в Україні встановлено, що, на сьогодні, вони реалізують свою основну діяльність, головним чином, в процесній формі. При цьому, контролюючи, близько 15 % галузевого ринку, який зростає високими темпами і на якому, як очікується, буде домінувати невелика, обмежена умовами ринкової конкуренції, кількість крупних операторів ТДВАТ, дані організації мають адаптуватись до постійних змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі. Це вимагає від них підвищення результативності процесів стратегічного управління, що може бути досягнуто завдяки застосуванню підходів портфельно-орієнтованого управління.

2. Умови забезпечення цілей системної ефективності при реалізації стратегій вимагають розглядувати за пріоритетні методи і моделі стратегічного управління проектами, алгоритми реалізації яких виходять з інтегрованості процесів управління проектами і реалізації стратегій. Це передбачає наявність в організаціях системних постійно діючих механізмів формування стратегічного портфеля як засобу реалізації стратегій і залучення до цього процесу всіх структурних підрозділів.

3. Розроблено системну модель ПОУРС в організаціях ТДВАТ, яка, представляючи концептуальний формалізований опис процесів перетворення стратегій в проекти, є теоретичною основою для постановки і вирішення комплексу задач формування і реалізації стратегічних портфелів (підпортфелів) проектів в організаціях ТДВАТ.

4. Побудовано інформаційну модель реалізації стратегічно орієнтованої ефективної системи перевезень в організаціях ТДВАТ.

5. Розроблено концептуальні засади формування систем КПДСП щодо реалізації корпоративних стратегічних цілей як основу для ідентифікації СППСП в організаціях ТДВАТ.

6. Розроблено модель комплексного обґрунтування пріоритетності проектів СППСП в організаціях ТДВАТ, яка передбачає оцінювання проектів за параметрами стратегічної значущості і фінансової ефективності. Стратегічну значущість пропонується оцінювати за значущістю задач, на вирішення яких вони впливають, використовуючи метод аналізу ієрархій. При цьому ієрархічна структура визначення значущості задач формується на основі ієрархічної будови інформаційної моделі реалізації стратегічно орієнтованої ефективної системи перевезень в організаціях ТДВАТ. Для визначення вагових коефіцієнтів в межах цільового рівня пропонується використовувати загальнорганізаційні пріоритети, а функціонального рівня – пріоритети організаційної структури систем перевезень. Значущість проектів щодо рівня забезпечуваної фінансової ефективності оцінюється в рамках методу аналізу ієрархій, за критеріями NPV, IRR, PBP і NPVS.

7. Розроблено методику яка, ґрунтуючись на аналізі проектів як систем, спрямованих на усунення СЕПС і передбачаючи побудову ієрархічної схеми взаємозв’язків СЕПС та визначення кількісних оцінок причинно-наслідкових зв’язків СЕПС, дозволяє визначати значущість СЕПС в системах перевезень і, відповідно, може слугувати за інструмент вдосконалення процесів управління аналітичними проектами систем перевезень в організаціях ТДВАТ.

8. На основі вдосконалення методичних засад нормування в умовах ризику та невизначеності, в частині обґрунтування виду і параметрів використовуваних залежностей, процесів завезення вантажів на термінал відправлення і вивезення з терміналу призначення запропоновано методику управління змістом проектів нормування процесів перевезень.

9. Достовірність теоретичних результатів дисертаційного дослідження підтверджена їх ефективним впровадженням в рамках відповідних методик такими підприємствами перевізників та експедиторів як «Галінвест» та ТОВ «ЮА».

10. Подальші дослідження щодо формування і реалізації стратегічного портфеля проектів в організаціях ТДВАТ слід поширити на процеси перероблення вантажів на терміналах і формування власне мереж терміналів. Також представляє науковий інтерес дослідження ефекту синергії в стратегічних портфелях (підпортфелях) організацій ТДВАТ.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті надруковані у фахових наукових виданнях, які входять до переліку, затвердженого ВАК України:

 1.  

Левковець П.Р. Моделювання та оцінка швидкісних режимів руху автотранспортних засобів / П.Р. Левковець, О.Є. Білоног // Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип. 2. – К.: НТУ, 2005. – С. 72 – 78.

 1.  

Білоног О.Є. Системні аспекти забезпечення ефективності перевезення вантажів / О.Є. Білоног // Вісник Національного транспортного університету: В 2-х частинах: Ч.2. – К.: НТУ, 2006. – Випуск 13. – С. 198 – 201.

 1.  

Білоног О.Є. Швидкісні режими руху автотранспортних засобів та основні принципи їх формування / О.Є. Білоног // Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип. 3. – К.: НТУ, 2006. – С. 12 – 16.

 1.  

Білоног О.Є. Вплив швидкісного режиму руху транспортних засобів на ефективність в проектах перевезення вантажів / О.Є. Білоног // Вісник Національного транспортного університету: В 2-х частинах: Ч.2. – К.:НТУ, 2007. – Випуск 15. – С. 194 – 199.

 1.  

Білоног О.Є. Логістичне управління проектами перевезення вантажів / О.Є. Білоног // Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип. 4. – К.: НТУ, 2007. – С. 58 – 62.

 1.  

Білоног О.Є. Вплив інформаційного забезпечення на ефективність в проектах управління процесами перевезень / О.Є. Білоног // Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип. 5. – К.: НТУ, 2008. – С. 43 – 48.

 1.  

Воркут Т.А. Моделювання провізних спроможностей парків автомобільних транспортних засобів в проектах розвитку мереж термінальної доставки вантажів / Т.А. Воркут, Ю.С. Грисюк, О.Є. Білоног // Вісник Національного транспортного університету: В 2-х частинах: Ч.2. – НТУ, 2008. – Випуск 17. – С. 124 – 130.

 1.  

Воркут Т.А. Удосконалення підходів до нормування перевізного процесу в проектах логістичних систем / Т.А. Воркут, О.Є. Білоног // Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип. 6. – К.: НТУ, 2009. – С. 67 – 71.

 1.  

Воркут Т.А. Управління проектами розвитку термінальних систем доставки вантажів автомобільним транспортом в умовах невизначеності / Т.А. Воркут, О.Є. Білоног, Н.М. Цимбал // Вісник Національного транспортного університету: В 2-х частинах: Ч.2. – НТУ, 2009. – Випуск 19. – С. 29 – 35.

 1.  

Воркут Т.А. Розробка критеріїв ініціації проектів розвитку термінальних систем доставки вантажів автомобільним транспортом / Т.А. Воркут, О.Є. Білоног // Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип. 7. – К.: НТУ, 2010. – С. 29 – 32.

 1.  

Білоног О.Є. Системна модель стратегічно орієнтованого управління проектами розвитку підприємств термінальної доставки вантажів автомобільним транспортом / О.Є. Білоног // Вісник Національного транспортного університету: В 2-х частинах: Ч.2. – К.:НТУ, 2010. – Випуск 21. – С. 78 – 83.

 1.  

Воркут Т.А. Методичні основи ідентифікації стратегічно орієнтованих проектів в підприємствах, які здійснюють доставку вантажів з використанням термінальної технології / Т.А. Воркут, О.Є. Білоног, К.С. Пеньківська // Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип. 8. – К.: НТУ, 2011. – С. 18 – 21.

Тези доповідей на конференціях:

13.

Дідковський В.А. Інформаційне забезпечення досліджень впливу дорожніх умов на розподіл швидкості та показники ефективності експлуатації автотранспортних засобів / В.А. Дідковський, О.Є. Білоног // Міжнародна наукова конференція «Інформаційні технології на транспорті. Стан справ та основні напрямки розвитку» Тези доповідей. − К.: НТУ, 1998. С. 34 36.

14.

Білоног О.Є. Проектування систем перевезень з урахуванням швидкісних режимів руху автотранспортних засобів / О.Є. Білоног // 63 наукова конференція професорського-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Тези доповідей. − К., 2007 − С. 187.

15.

Білоног О.Є. Основні напрямки та задачі удосконалення логістичного управління проектами перевезення вантажів / О.Є. Білоног // LXIV наукова конференція професорського-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Тези доповідей. − К., 2008 − С. 200 − 201.

16.

Білоног О.Є. Системна модель логістичного управління в проектах перевезення вантажів / О.Є. Білоног // LXV наукова конференція професорського-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Тези доповідей. − К., 2009 − С. 204.

17.

Воркут Т.А. До побудови моделей цінності транспортних послуг в проектах розвитку термінальних систем доставки вантажів / Т.А. Воркут, О.Є. Білоног // LXVІ наукова конференція професорського-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К., 2010 – С. 209.

18.

Воркут Т.А. Управління процесами створення синергії в організаціях, які здійснюють доставку вантажів з використанням термінальної технології / Т.А. Воркут, О.Є. Білоног, К.С. Пеньківська // LXVІІ наукова конференція професорського-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К., 2011 – С. 199

АНОТАЦІЇ

Білоног О.Є. Управління проектами розвитку термінальних систем доставки вантажів автомобільним транспортом. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами – Національний транспортний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Київ, 2011.

В дисертаційній роботі з єдиних системних позицій на ґрунті розвитку теорії управління проектами сформульовано методологічні основи стратегічного управління проектами в системах перевезень організацій термінальної доставки вантажів автомобільним транспортом.

Розроблено модель портфельно-орієнтованого управління реалізацією стратегій, яка може бути теоретичною основою для постановки і вирішення комплексу задач формування і реалізації стратегічних портфелів в організаціях термінальної доставки вантажів автомобільним транспортом. Сформульовано концептуальні засади формування систем ключових показників оцінювання діяльності систем перевезень щодо реалізації корпоративних стратегічних цілей як основу для ідентифікації стратегічного портфеля (підпортфеля) проектів систем перевезень. Розроблено модель комплексного обґрунтування пріоритетності проектів стратегічного портфеля.

Представлено методику визначення значущості структурних елементів проблемних ситуацій в системах перевезень як інструменту вдосконалення процесів управління аналітичними проектами систем перевезень в організаціях термінальної доставки. Розроблено, на основі вдосконалення методичних засад нормування процесів перевезень в умовах ризику та невизначеності, методику управління змістом проектів нормування процесів перевезень.

Ключові слова: ключовий показник діяльності, портфель проектів, транспортний термінал, стратегічне управління проектами.

Билоног О.Е. Управление проектами развития терминальных систем доставки грузов автомобильным транспортом. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.22 – управление проектами и программами. – Национальный транспортный университет Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, Киев, 2011.

Диссертационная работа развивает методологические основы управления проектами в такой предметной области как терминальные системы доставки грузов автомобильным транспортом. Она посвящена решению важной проблемы национальной экономики, которая заключается в повышении эффективности движения материальных потоков територией Украины.

Одним из наиболее эффективных подходов к реализации стратегий организаций в работе определен подход, который предусматривает реализацию стратегий через портфели проектов и/или прграмм, что требует дальнейшего развития теории стратегического управления проектами. Разработана модель потрфельно-ориентированного управления реализацией стратегий, которая, представляя концептуальное формализированное описание процессов трансформации стратегий в проекты, является теоретической основой для постановки комплекса задач формирования и реализации портфеля проектов реализации стратегий в организациях терминальной доставки грузов автомобильным транспортом. Определены основные направления развития структуры портфеля.

Сформулированы концептуальные основы построения системы ключевых показателей оценки деятельности в организационных подразделениях систем перевозок в контексте реализации корпоративних стратегических целей и идентификации стратегического портфеля проектов систем перевозок. Ключевые показатели деятельности реализованы в четырех направлениях: удовлетворение потребностей клиентов, ресурсная эффективность, финансовая результативность, а также развитие и обучение персонала. Разработана модель комплексного обоснования приоритетности проектов портфеля, исходя из степени их стратегического соответствия выбранной стратегии развития организации и финансовой эффективности.

Разработана методика определения значимости структурних элементов проблемных ситуаций в системах перевозок как инструмент усовершенствования процессов управления аналитическими проектами в организациях терминальной доставки. Основываясь на усовершенствовании медодических подходов нормирования процессов перевозок в условиях риска и неопределенности, построена методика управления содержанием проектов нормирования процессов перевозок.

Ключевые слова: ключевой показатель деятельности, портфель проектов, транспортный терминал, стратегическое управление проектами.

Bilonog O.E. The transportation terminal system development project management. – Manuscript.

Dissertation for reseiving a scientific degree – Candidate in Engineering on specialty 05.13.22. – Project and Programs Management. – National Transport University, Kyiv, 2011.

Methodology of strategic project management for the transportation terminal systems is suggested in the dissertation. The portfolio-oriented model for implementation of corporate strategy in transportation terminal organizations is prepared. Of could be developed as the theory for formulating and solving system of objectives in the sphere of formulating and implementation strategies in transportation terminal organizations. The model of integrative approach for determining of project priories in strategy portfolio.

Keywords: key performance indicator, project governance, project portfolio, transportation terminal, strategic project management.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

26187. БИОХИМИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ, ТКАНЕЙ ЗУБА, БИОХИМИЯ СЛЮНЫ 58 KB
  В ней преобладает межклеточное вещество содержащее большое количество минеральных компонентов главным образом солей кальция. В компактном веществе кости большая часть минеральных веществ представлена гидроксилапатитом смотрите рисунок и аморфным фосфатом кальция. Это позволяет кости легко связывать или отдавать ионы фосфата поэтому кость это депо для минералов особенно для кальция. ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБМЕН КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА На обменкальция и фосфора влияют гормоны ПАРАТГОРМОН СЕРОТОНИН и активная форма витамина D3.
26190. Диссоциативные расстройства 14.55 KB
  В современной психиатрии термин диссоциативные расстройства используется для обозначения трех феноменов: возникновения множественной личности психогенной фуги психогенной амнезии. В американской классификации DSMIV термины диссоциативный и конверсионный имеют разное значение: понятие конверсионное расстройство используют для определения тех психологически детерминированных расстройств которые проявляются соматическими симптомами; в то время как понятие диссоциативные расстройства относится к расстройствам которые проявляются...
26191. Депресси́вный синдро́м 19.74 KB
  При депрессии снижена самооценка наблюдается потеря интереса к жизни и привычной деятельности.Различают униполярные депрессии при которых настроение остаётся в пределах одного сниженного полюса и биполярные депрессии являющиеся составной частью биполярного аффективного расстройства которые перемежаются маниакальными гипоманиакальными либо смешанными аффективными эпизодами. Можно выделить следующие формы униполярных депрессий Большое депрессивное расстройство часто называемое клинической депрессиейМалая депрессия которая не...
26192. Медикаментозное лечение и психотерапия 15.73 KB
  Психотерапия Психотерапия является не альтернативой а важным дополнением к медикаментозному лечению депрессий. В отличие от медикаментозного лечения психотерапия предполагает более активную роль пациента в процессе лечения. Психотерапия помогает больным развить навыки эмоциональной саморегуляции и в дальнейшем более эффективно справляться с кризисными ситуациями не погружаясь в депрессию.