68249

Стратегічні пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки торговельного підприємства

Автореферат

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Торгівля як посередницька ланка залежить як від виробництва так і споживання товарів що зумовлює особливості у функціональних складниках та індикаторах сукупності загроз і ризиків підходах до гарантування безпеки.

Украинкский

2014-09-20

198.5 KB

3 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


Інституційні

 •  внесення змін в установчі документи;
 •  розробка та впровадження положень, інструкцій, які регламентують діяльність у сфері безпеки;
 •  прийняття наказів, розпоряджень, роз’яснень з питань безпеки;
 •  запровадження правил, що встановлюють обсяг, послідовність, способи та терміни виконання працівниками підприємства дій, передбачених режимами безпеки

Організаційні

 •  адаптація організації діяльності до зміни зовнішніх умов;
 •  зміни в апараті управління підприємством;
 •  реорганізація окремих структурних підрозділів;
 •  впровадження системи підготовки, перепідготовки, ротації кадрів;
 •  перебудова документообігу, діловодства

Етап І

Економічні

 •  оптимізація прямих та непрямих витрат діяльності;
 •  впровадження кошторисного фінансування та централізації витрат;
 •  економія ресурсів;
 •  покращання фінансової дисципліни;
 •  удосконалення системи взаєморозрахунків;
 •  покращання стимулювання праці;
 •  оптимізація джерел фінансування діяльності та розвитку підприємства

Інформаційні

 •  інформування персоналу про мету, завдання, програми, можливості та наслідки політики управління економічною безпекою;
 •  захист важливої інформації та комерційної таємниці;
 •  інформування щодо змін у планах, завданнях із забезпечення економічної безпеки

тап ІІ

Мотиваційні

 •  підвищення рівня інтелектуально-кадрового забезпечення економічної безпеки;
 •  преміювання за розробки та пропозиції зі зміцнення безпеки;
 •  забезпечення нематеріальної мотивації персоналу за дотримання стандартів безпеки

Етап ІІІ

Високі

(фінансові можливості перевищують необхідні витрати на гарантування безпеки)

Середні

(фінансові можливості відповідають потребам у витратах на забезпечення  безпеки)

Малі

(фінансові можливості не дозволяють повною мірою здійснювати діяльність із забезпечення безпеки)

Прийнятний

Задовільний

Низький та критичний

Стан економічної безпеки підприємства

Системного планового забезпечення

Швидкого реагування

Інституціоналізації та послідовного зміцнення

Комплексного гарантування

Відшкодування збитку

Раптового реагування

Сегментованого забезпечення

Часткового врахування

Делегування функцій

Фінансові можливості підприємства відносно реалізації заходів із безпеки

Центральна спілка споживчих товариств України

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

БОЙКЕВИЧ ОЛЕГ РОМАНОВИЧ

УДК 658.8:339.17

Стратегічні пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки торговельного підприємства

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Львів – 2011

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Львівській комерційній академії Центральної спілки споживчих товариств України  на кафедрі економіки підприємства

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент

Васильців Тарас Григорович,

Львівська комерційна академія,

професор кафедри економіки підприємства

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент

Флейчук Марія Ігорівна,

Львівська комерційна академія,

професор кафедри міжнародних економічних відносин

кандидат економічних наук, доцент

Дядюк Марина Анатоліївна,

Харківський державний університет харчування та торгівлі,

доцент кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі

   

   

    

Захист відбудеться «21» червня 2011 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 у Львівській комерційній академії за адресою: 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, ауд. 314.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівської комерційної академії за адресою: 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, ауд. 109.

Автореферат розісланий «20» травня 2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради           М.Ю. Барна

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. В умовах швидких змін економічного та інституціонального середовища комерційної господарської діяльності актуалізується потреба у забезпеченні динамічної конкурентоспроможності торговельних підприємств. Торгівля як посередницька ланка залежить як від виробництва, так і споживання товарів, що зумовлює особливості у функціональних складниках та індикаторах, сукупності загроз і ризиків, підходах до гарантування безпеки. Проблема зміцнення економічної безпеки підприємств торгівлі ускладнюється й наслідками фінансово-економічної кризи (погіршенням економічного стану та ефективності діяльності, збільшенням вартості залученого капіталу, інфляційними процесами та зменшенням фінансового забезпечення конкурентоспроможності), монополізацією ринку та господарських ресурсів, змінами в системі оподаткування, умовах господарювання та структурі торгівлі внаслідок активного розвитку супер- та гіпермаркетів, підприємств роздрібних корпоративних мереж.

Передумовами практичного вирішення проблеми забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства є вдосконалення її категорійного апарату, методичного базису оцінки, обґрунтування стратегічних пріоритетів та засобів гарантування із урахуванням особливостей фінансово-господарської діяльності та сучасного стану розвитку підприємств торгівлі.

Вагомою теоретико-методичною базою дослідження економічної безпеки економічних агентів є праці таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як           Л. Абалкін, І. Бінько, Л. Біркен, К. Девіс, А. Козаченко, О. Кузнєцов, Т. Лоурі, Б. Мізюк, В. Мунтіян, Л. Омелянович, В. Сенчагов, М. Флейчук,  Л. Шемаєва, С. Шкарлет, В. Шликов.

Проблеми економіки та управління торговельним підприємством, в тому числі у сфері економічної безпеки, досліджуються у працях таких науковців, як Ю. Аванесов, В. Апопій, І. Бланк, Л. Брагін, А. Виноградський,                        Ю. Дайновський, Т. Данько, М. Дядюк, В. Загорський, Л. Лігоненко,                 А. Мазаракі, О. Мних, В. Точилін,  Н. Ушакова, Т. Футало, Ф. Хміль.

Попри вагомий доробок названих вчених, зміна умов господарювання, внутрішніх і зовнішніх факторів посилюють необхідність удосконалення системних характеристик та методичних основ оцінювання, визначення пріоритетів та ефективних механізмів забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства. Ці проблеми, їх актуальність, практична значущість й зумовили вибір теми дисертаційної роботи, її мету та завдання.

Звязок  роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з темою наукових досліджень кафедри економіки підприємства Львівської комерційної академії – «Стратегія управління економічним потенціалом на підприємствах торгівлі» (державний реєстраційний номер 0110U006832) – обґрунтовано пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки торговельного підприємства.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є вдосконалення теоретико-методичних основ, обґрунтування пріоритетів та засобів зміцнення економічної безпеки торговельного підприємства.

Досягнення зазначеної мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:

 •  уточнити концептуальні характеристики економічної безпеки торговельного підприємства;
 •  типологізувати завдання, принципи та вдосконалити методичні підходи до управління економічною безпекою підприємства торгівлі;
 •  уточнити критерії, методи та індикатори економічної безпеки торговельного підприємства;
 •  удосконалити методичні підходи до оцінки економічної безпеки торговельного підприємства;
 •  визначити передумови та фактори впливу на економічну безпеку торговельного підприємства;
 •  встановити стратегічні пріоритети забезпечення економічної безпеки підприємства торгівлі;
 •  обґрунтувати організаційно-економічні засоби зміцнення економічної безпеки торговельного підприємства.

Об’єктом дослідження є процес зміцнення економічної безпеки торговельного підприємства.

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та практичні рекомендації щодо пріоритетів і засобів забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства.

Методи дослідження. У процесі написання роботи використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи синтезу і системного аналізу (для уточнення сутнісних характеристик економічної безпеки торговельного підприємства, визначення принципів її забезпечення); теоретичного узагальнення (для вдосконалення методики оцінки економічної безпеки торговельного підприємства); статистичного аналізу та експертних опитувань (для оцінки рівня економічної безпеки торговельних підприємств, визначення її характеристик у сучасних умовах розвитку торгівлі); групування, логічного аналізу, стратегічного менеджменту (для обґрунтування пріоритетів, механізмів та засобів забезпечення економічної безпеки підприємства в торгівлі); системного та порівняльного аналізу (при визначенні особливостей посилення економічної безпеки різних видів торговельних підприємств).

В основу дослідження покладено результати наукових праць зарубіжних і вітчизняних вчених із проблем економічної безпеки. Інформаційною основою є нормативно-правова база України, матеріали Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України та Управління статистики Львівської області, інтернет-ресурси організацій із вивчення проблем розвитку торгівлі та економічної безпеки, звітність торговельних підприємств, результати експертних опитувань. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в удосконаленні сутнісних характеристик та методики оцінки, обґрунтуванні стратегічних пріоритетів та засобів зміцнення економічної безпеки торговельного підприємства. Основні положення дисертації, які характеризують наукову новизну роботи, полягають у такому:

вперше:

визначено типи та операційні цілі стратегії зміцнення економічної безпеки торговельного підприємства, що дозволяє приймати обґрунтованіші стратегічні управлінські рішення з урахуванням стану безпеки та фінансових можливостей з її забезпечення;

удосконалено:

- категорійний апарат економічної безпеки торговельного підприємства уточненням цільового призначення функціональних складових (для оцінки стану безпеки та ефективності її забезпечення) та доповненням їх логістичною і маркетинговою, а також доведенням необхідності врахування доступу до ресурсів та ринків, здатності до відтворення і виконання місії, досягнення цілей підприємства;

- методику оцінки економічної безпеки торговельного підприємства обґрунтуванням методичного підходу, що передбачає поетапне визначення її стану (критично низького, передкритичного, низького, задовільного, прийнятного) за спеціально підібраними для кожного з них індикаторами;

одержали подальшого розвитку:

методичні підходи до прогнозування економічної безпеки торговельного підприємства доповненням ресурсно-функціонального методу її оцінки характеристикою безпеки на етапах торгово-технологічного процесу, диференціацією індикаторів безпеки (на стимулятори, дестимулятори та інтервального типу), а також доведенням необхідності використання адаптованої матриці SWOT-аналізу (для врахування впливу якісних чинників) і регресійної залежності інтегрального показника безпеки від зміни показників фінансово-господарської діяльності підприємства (для кількісних факторів);

типологізація загроз економічній безпеці торговельного підприємства доповненням їх переліку за такими класифікаційними ознаками, як: етап життєвого циклу підприємства; напрям діяльності; група ресурсного забезпечення; відносини з постачальниками, споживачами, конкурентами, органами влади;

- механізми зміцнення економічної безпеки обґрунтуванням сукупності інституційних, організаційних, економічних, інформаційних та мотиваційних засобів та визначенням послідовності їх використання, що дозволило посилити аспект системності в управлінні економічною безпекою торговельного підприємства.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні й прикладні розробки виступають основою встановлення пріоритетів та засобів зміцнення економічної безпеки підприємств торгівлі. 

Обґрунтовані автором організаційно-економічні заходи та функціональні механізми зміцнення економічної безпеки підприємницької діяльності використані головним управлінням економіки та інвестицій Львівської обласної державної адміністрації при розробці Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2009-2010 рр. (довідка № 20-21/1340 від 12.05.2011 р.).

Прикладні аспекти посилення життєздатності торговельних підприємств, а також створення ефективної системи протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам використані в діяльності торговельних підприємств-членів Львівської обласної асоціації малого і середнього підприємництва (довідка № 1/10 від 17.11.2010 р.).

Методологічні засади оцінювання та теоретико-прикладні основи системного підходу до забезпечення економічної безпеки підприємства використовуються у навчальному процесі Львівської комерційної академії при викладанні дисциплін «Економіка підприємства» і «Економічна безпека підприємства» (довідка № 235/01-1.08 від 15.03.2011 р.).

Механізми і засоби забезпечення економічної безпеки, посилення її структурно-функціональних характеристик впроваджено у процес стратегічного планування на ПП «Торговий дім «Перун» (довідка № 28/10 від 30.12.2010 р.), ТОВ «РОКСОЛЯНА-8» (довідка № 18/11 від 15.02.2011 р.), ТОВ «Захід-Сталь» (довідка № 35/2011 від 20.03.2011 р.).

Особистий внесок здобувача. Всі теоретико-методичні та практичні результати дисертації отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у роботі використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобувача.

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження доповідалися та обговорювалися на 11 науково-практичних конференціях та семінарах, у т.ч. всеукраїнських: «Споживча кооперація України: історичний досвід, сучасний розвиток, стратегічні орієнтири» (м. Київ, 2010 р.); «Управління економічним потенціалом підприємства» (м. Харків, 2010 р.); «Актуальні проблеми і прогресивні напрями управління економічним розвитком вітчизняних підприємств» (м. Кривий Ріг, 2009 р.); «Економічна безпека України в умовах загострення світових фінансових стосунків» (м. Львів, 2009 р.); міжнародних: «Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект» (м. Донецьк, 2010 р.); «Перспективи та пріоритети розвитку економіки України та її регіонів» (м. Луцьк, 2010 р.); «Стратегія європейської інтеграції України: інструменти та можливості» (м. Львів, 2010 р.); «Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення» (м. Київ, 2010 р.), а також засіданнях круглих столів: «Пріоритети підвищення ефективності транскордонного співробітництва та зміцнення конкурентоспроможності підприємництва західних регіонів України» (м. Львів, 2010 р.); «Проблеми розвитку внутрішньої торгівлі України» (м. Львів, 2010 р.); «Вплив Євро-2012 на активізацію транскордонного співробітництва та розвиток підприємництва» (м. Львів, 2009 р.).

Публікації. Найбільш важливі теоретичні і практичні результати досліджень опубліковані в 16 наукових працях загальним обсягом 5,6 друк. арк. З них 10 статей у наукових фахових виданнях (у т.ч. 7 одноосібних) загальним обсягом 4,2 друк. арк., 6 публікацій у інших виданнях. Особисто автору належить 4,9 друк. арк.

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи – 233 сторінки комп’ютерного тексту, з них на 25 сторінках подано 21 таблицю, на 13 сторінках – 16 рисунків, на 23 сторінках – список використаних джерел з 226 найменувань, на 37 сторінках – 8 додатків. Обсяг основного тексту дисертації складає 171 сторінка.

Основний зміст роботи

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету, завдання, предмет та об’єкт дослідження, визначено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі «Теоретико-методичні засади управління економічною безпекою торговельного підприємства» розкрито й обґрунтовано сутнісні характеристики та концептуальні передумови  зміцнення економічної безпеки торговельного підприємства, ідентифіковано завдання, принципи, удосконалено методику оцінки та підходи до управління економічною безпекою підприємства торгівлі.

Ускладнення економіко-правового середовища комерційної господарської діяльності та посилення конкуренції на посттрансформаційному етапі розвитку економіки зумовили активізацію теоретико-прикладних досліджень у сфері економічної безпеки, у тому числі первинної ланки економіки. Разом з тим, аспекти ризику, інновацій як умови життєздатності суб’єктів господарювання досліджувалися в теоріях підприємництва та економічного розвитку. Багато уваги проблемам безпеки в контексті трансакційних витрат було приділено в теоріях інституційних змін та неоінституціоналізму.

У роботі доведено, що наявні в економічній літературі підходи до сутнісного трактування характеристик економічної безпеки підприємства розкривають лише окремі аспекти цього поняття, а отже, не є комплексними та потребують доповнення такими характеристиками як: життєздатність протягом періоду життєвого циклу; виконання місії та досягнення цілей; доступність ресурсів та ринків; мінімально необхідна фінансово-економічна ефективність діяльності; здатність до відтворення.

Вагомий вплив на економічну безпеку в торгівлі чинять фактори розвитку торговельної мережі та доступу до неї, інтелектуально-кадрове, фінансове, інформаційне, логістичне, маркетингове та інституційно-правове забезпечення діяльності, що посилює потребу прогнозування розвитку споживчого ринку і торговельних мереж, моніторингу позицій підприємства у цільових ринкових сегментах та тенденцій зміни споживчого попиту, управління відносинами з суб’єктами зовнішнього середовища (постачальниками, споживачами, конкурентами, органами влади).

Узагальнено, що механізм управління економічною безпекою є складовою системи управління торговельним підприємством, що забезпечує вплив на внутрішні та зовнішні фактори, від яких залежить стан безпеки, включає мету, цілі управління та засоби їх досягнення, елементи об’єкта та їх зв’язки, на які здійснюється вплив, методи (організаційні, економічні, адміністративні, правові, соціально-психологічні, інформаційні), інструменти, завдання і принципи.

Функціональну структуру економічної безпеки підприємства утворюють фінансовий, техніко-технологічний, інтелектуально-кадровий, інформаційний, продуктовий, інституційно-правовий, силовий та екологічний складники. Але особливості торговельної діяльності обумовлюють потребу їх доповнення логістичним і маркетинговим, а за необхідності – інвестиційним, інноваційним, інтерфейсним. Доцільно також диференціювати функціональні складові безпеки за призначенням – для оцінки її стану та для характеристики ефективності забезпечення.

Сучасні методичні підходи до оцінки та ефективності забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства потребують удосконалення за такими напрямами, як: визначення стану безпеки на противагу розрахунку інтегрального показника її рівня; диференціація індикаторів безпеки для різних видів торговельних підприємств, а також етапів послідовності оцінювання (табл. 1).

Системна сукупність завдань зміцнення економічної безпеки торговельного підприємства визначається із врахуванням етапу життєвого циклу підприємства, напрямів його діяльності, ефективності використання ресурсного забезпечення, особливостей торгово-технологічного процесу. Втім, їх вирішення потребує дотримання таких принципів: плановості, керованості, безперервності, оперативності, обґрунтованості, економічної доцільності, ефективності заходів, що реалізуються.

У другому розділі «Стан та передумови зміцнення економічної безпеки торговельного підприємства» виявлено особливості економічної безпеки підприємств торгівлі, визначено фактори та досліджено функціонально-структурні характеристики економічної безпеки торговельного підприємства.

Економічна безпека підприємств торгівлі Львівської області є низькою. Про це свідчать: невисокий узагальнюючий показник безпеки (табл. 2), погіршення фінансово-економічного стану та ефективності використання підприємствами ресурсного забезпечення, малий фінансовий результат на одну гривню власного капіталу, недостатнє інтелектуально-кадрове та інвестиційно-інноваційне забезпечення діяльності, збільшення частки збиткових підприємств та суми збитків у торгівлі.

Значною мірою до цього призвів негативний вплив таких факторів зовнішнього середовища, як: посилення конкуренції, часті зміни законодавства, високі трансакційні витрати за погоджувальних, ліцензійних та дозвільних процедур і перевірок, нестабільність заготівельного, виробничого та постачальницького секторів, зниження купівельної спроможності населення.

Об’єктивними перешкодами посилення економічної безпеки торговельних підприємств у сучасних умовах розвитку торгівлі в Україні залишаються: недостатньо керований розвиток торговельної мережі, відсутність узгодженості та системності нормативно-правових актів регулювання торговельної діяльності, її оподаткування, істотна тіньова економічна активність, недосконалість конкурентного середовища, наявність адміністративних бар’єрів, проявів монополізації ринку і господарських ресурсів.

Таблиця 1

Послідовність оцінки та характеристика станів економічної безпеки торговельного підприємства

Номер етапу в послідов-ності оцінки

Стан

безпеки

Характеристика стану безпеки

Функціональні складники, що підлягають оцінці

Індикатори та їх граничні значення

1

Критично низький

Найвищою є ймовірність припинення діяльності

Фінансовий, інституційно-правовий, силовий

Коефіцієнти: фінансування (1),

поточної ліквідності (1),

швидкої ліквідності (0,6),

абсолютної ліквідності (0,2),

покриття (1); прибуток (0)

2

Перед-критичний

Обсяги доходу є меншими або відповідають точці беззбитковості

Фінансовий, інформаційний, маркетинговий

Коефіцієнти: автономії (0,5);

рентабельності доходу (0);

маневрування, забезпечення власними коштами (середньогалузеве)

3

Низький

Забезпечується мінімально прийнятний рівень рентабельності власного капіталу та використання матеріально-технічної бази

Фінансовий, інформаційний, техніко-технологічний

Коефіцієнти: рентабельності власного капіталу, фондовіддачі, оборотності товарних запасів,

зносу основних засобів, довгострокового залучення позикових коштів (середньогалузеве)

4

Задовільний

Дотримується більшість параметрів безпеки, проте характеристики  забезпечення персоналом, його професійно-кваліфікаційного рівня, якості та конкурентоспроможності товарів потребують покращення

Інтелектуально-кадровий,

маркетинговий,

техніко-технологічний, інституційно-правовий

Коефіцієнти: відношення товарообороту до витрат на оплату праці (1);

рентабельності, фондоозброєності,

плинності кадрів (середньогалузеве)

5

Прийнятний

Підприємство своєчасно реалізує превентивні заходи в системі ризик-менеджменту з помірними втратами, забезпечує відтворення та прийнятну ефективність господарювання

Фінансовий, інтелектуально-кадровий, техніко-технологічний, маркетинговий, логістичний

Відношення відхилених втрат до суми зазнаних втрат і витрат на безпеку (1)

Найбільш істотними внутрішніми загрозами для економічної безпеки торговельного підприємства виступають: прорахунки в інвестиційній політиці, недостатньо ефективне управління комерційним ризиком, фінансові втрати та перевищення планової суми витрат обігу внаслідок нераціональної організації торгово-технологічного процесу, висока плинність кадрів, прояви «внутрішнього» підприємництва та корупції, неефективне використання торгових площ, невдала цінова політика, помилки юридичної служби, втрата конфіденційної інформації, недостатність фізичного захисту майна та товарів підприємства.

Таблиця 2

Стан економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі у Львівській області в 2005-2009 рр. (за розрахунками автора з використанням ресурсно-функціонального методу)

Стан безпеки

Кількість підприємств відповідного стану безпеки  за роками

2005

2006

2007

2008

2009

Прийнятний

8

9

8

6

7

Задовільний

11

12

10

11

10

Низький

14

13

15

16

15

Передкритичний

2

1

2

2

3

Критично низький

-

З метою ідентифікації внутрішніх факторів безпеки проведено регресійний аналіз залежності 30 кількісних показників фінансово-господарської діяльності 35 торговельних підприємств за період 2005-2009 рр. та інтегрального значення їхньої економічної безпеки. За результатами аналізу розроблено економіко-математичну модель прогнозування рівня економічної безпеки торговельного підприємства:

РЕБП=0,55+0,37х1+6,48х2+0,61х3+0,27х4-3,66х5-

-4,22х6+0,07х7+0,31х8+0,16х9+0,25х10 ,           (1)

R = 0,852; R2 = 0,682; F (15,94) = 16,591,

де РЕБП – рівень економічної безпеки торговельного підприємства; х1 – коефіцієнт автономії; х2 – коефіцієнт покриття (загальної ліквідності); х3 – частка кредиторської заборгованості у товарообороті; х4 – коефіцієнт оборотності товарних запасів; х5 – рівень витрат (до товарообороту); х6відношення необоротних активів до оборотних; х7 – рентабельність власного капіталу; х8 – продуктивність праці; х9 – коефіцієнт обороту з прийняття персоналу; х10 – фондоозброєність.

Прикладне значення методичного забезпечення полягає у його використанні при прогнозуванні економічної безпеки торговельного підприємства на плановий період, виходячи з інформації про її рівень у попередніх роках, а також очікувані зміни окремих показників фінансово-господарської діяльності.

Результати експертного опитування управлінського персоналу 78 торговельних підприємств, що здійснюють діяльність у Львівській області, дозволяють стверджувати, що лише 10,3 % з них використовують у аналітично-плановій роботі термін «економічна безпека» та здійснюють моніторинг і оцінку її окремих характеристик, що свідчить про недостатню обізнаність як із проблем безпеки, так і важливості її забезпечення. Зокрема, лише 9,0 % опитаних керівників підприємств визначають економічну безпеку як динамічну життєздатність підприємства протягом періоду його життєвого циклу, виконання його місії та цілей, забезпечення доступу до ресурсів та ринків, обґрунтованого рівня ефективності господарювання, здатність до відтворення, захисту інтересів і майна від внутрішніх та зовнішніх загроз. Проте керівники більшості підприємств (56,4 %) вважають за доцільне створення відділу безпеки, а головною перешкодою цього – нестачу фінансових ресурсів (50,0 %) і кваліфікованого персоналу (46,2 %).

Спостерігаються й відмінності в результатах аналітичного та експертного оцінювання стану економічної безпеки підприємств торгівлі. Так, для 83,3 % оптових та 77,3 % роздрібних торговельних підприємств він є прийнятним, а для 8,3 % оптових та 12,1 % роздрібних підприємств – задовільним (рис. 1).

Рис. 1. Стан економічної безпеки підприємств роздрібної та оптової торгівлі у Львівській області в 2010 р. (за результатами експертного опитування)

Проте фактично рівень безпеки підприємств торгівлі є нижчим, що доводить недостатність методичного забезпечення оцінювання та управління економічною безпекою на мікрорівні.

Третій розділ «Стратегічні пріоритети та інструменти зміцнення економічної безпеки торговельного підприємства» присвячений удосконаленню стратегічного управління економічною безпекою, а також обґрунтуванню пріоритетів та організаційно-економічних засобів посилення економічної безпеки торговельного підприємства.

З огляду на важливість економічної безпеки в забезпеченні життєздатності та високої динамічної конкурентоспроможності торговельного підприємства управлінські рішення в цій сфері потребують стратегічного і тактичного планування. Причому головними критеріями обрання стратегічного плану є стан економічної безпеки на момент розробки (коригування) стратегії, фінансові можливості підприємства, особливості його фінансово-господарської діяльності, наявність торговельної мережі.

Зміцнення економічної безпеки торговельного підприємства передбачає послідовне використання системної сукупності методів та засобів впливу на посилення її функціональних складових (рис. 2).

Рис. 2. Заходи зміцнення економічної безпеки торговельного підприємства та послідовність їхньої реалізації

Реалізація інституційних заходів необхідна для реформування організаційної структури управління, розширення переліку завдань і функцій окремих структурних підрозділів. Це потребує внесення змін в установчі документи, розробки та впровадження положень, інструкцій і правил, що регламентують діяльність у сфері безпеки. Метою організаційних заходів є започаткування практики як планування, так і забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства, для чого необхідно внести зміни до організаційної структури управління, реорганізувати окремі структурні підрозділи, впровадити систему підготовки, перепідготовки, ротації кадрів, перебудувати документообіг та діловодство.

Реалізація економічних заходів спрямована на забезпечення обґрунтованого рівня ефективності фінансово-господарської діяльності, а інформаційних – на належне інформаційне забезпечення життєдіяльності підприємства та захист його комерційної таємниці. Мотиваційні заходи необхідні для заохочення персоналу до більшої участі в реалізації завдань посилення економічної безпеки торговельного підприємства.

У дисертації зроблено висновок, що методичне забезпечення стратегічного планування економічної безпеки залишається недостатнім та потребує обґрунтування типів стратегій, що можуть використовуватися торговельним підприємством залежно від стану його економічної безпеки та фінансових можливостей (рис. 3).

Рис. 3. Матриця обрання стратегії зміцнення економічної безпеки торговельного підприємства

Зміна умов зовнішнього середовища, а також внутрішніх факторів життєдіяльності потребують розробки ефективних заходів посилення економічної безпеки в аспекті не лише функціональних складових,  але й у системі відносин торговельного підприємства з суб’єктами зовнішнього середовища (постачальниками, споживачами, конкурентами, державними органами), що потребує моніторингу та реалізації превентивних заходів, спрямованих на недопущення настання загроз взаємодії через: 1) прогнозування впливу на діяльність підприємства; 2) оцінку потреб співпраці; 3) координацію побудови відносин; 4) доведення пропозицій із покращання умов взаємодії та удосконалення економіко-правового підприємницького середовища в торгівлі.

У роботі доведено, що процес зміцнення економічної безпеки підприємства торгівлі має бути системним та поширюватися на планування фінансово-господарської діяльності, що передбачає узгодження планових показників діяльності з параметрами безпеки, а цільовим орієнтиром системи планування має бути не лише ефективність, але й планова динамічна конкурентоспроможність суб’єкта господарювання. Відтак, особливості торговельної діяльності зумовлюють необхідність доповнення ресурсно-функціонального підходу перевіркою впливу планових показників на стан безпеки при проходженні етапів торгово-технологічного процесу (КЕБТП):

,     (2)

де ФБТПі – коефіцієнти безпеки за і-ю функціональною складовою; ВТПі – вагові коефіцієнти і-ї функціональної складової безпеки; n – кількість функціональних складових у системі економічної безпеки торговельного підприємства.

Кожен з етапів торгово-технологічного процесу (вивчення ринку та обґрунтування переліку товарів для реалізації; пошук постачальників; замовлення, транспортування і прийняття товарів; проведення облікових операцій; зберігання та переміщення товарних запасів, їх розміщення у торговельній залі; реалізація товарів; моніторинг товарних запасів; збір, аналіз та оцінка результатів) є складовою загального бізнес-процесу торговельного підприємства. Тому комплексне завдання управління економічною безпекою має передбачати: 1) організацію збору та аналіз інформації за кожним етапом торгово-технологічного процесу, планування і формування завдань; 2) виконання та взаємодію процесів між собою; 3) управління ресурсним забезпеченням кожного етапу торгово-технологічного процесу; 4) контроль проходження торгово-технологічного процесу; 5) організацію протидії втратам та порушенням торгово-технологічного процесу.

Висновки

У дисертаційній роботі вирішено актуальну та прикладну теоретико-методичну проблему обґрунтування стратегічних пріоритетів, механізмів і засобів зміцнення економічної безпеки торговельного підприємства. Результати дослідження дозволяють зробити такі висновки:

 1.  Об’єктивна необхідність забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства на посттрансформаційному етапі розвитку економіки обумовлена складним фінансовим становищем підприємств, економічною нестабільністю та кризовими явищами у сферах заготівель і переробки продукції, постачання товарів, інфляційними процесами та зменшенням купівельної спроможності населення, недосконалим конкурентним середовищем, активним розвитком великих об’єктів торгівлі і торговельних мереж, недоліками дозвільної і податкової систем, ліцензування діяльності, збільшенням трансакційних витрат управління.
 2.  Підвищення ефективності заходів у сфері економічної безпеки об’єктивно потребує уточнення сутнісних характеристик поняття «економічна безпека» торговельного підприємства, зокрема з врахуванням життєздатності суб’єкта господарювання протягом періоду його функціонування, виконання місії та досягнення цілей, забезпечення доступу до ресурсів та ринків, обґрунтованої економічної ефективності, здатності до відтворення, захисту від внутрішніх та зовнішніх загроз.
 3.  Особливості торговельної діяльності обумовлюють необхідність розширення функціональних характеристик безпеки доповненням їх логістичною і маркетинговою та за необхідності – інвестиційною, інноваційною, інтерфейсною, а також диференціації складових безпеки для оцінки її стану (фінансова, інтелектуально-кадрова, техніко-технологічна, маркетингова, логістична) та ефективності забезпечення (інституційно-правова, силова, екологічна, інформаційна).
 4.  При оцінюванні та прогнозуванні, а також врахуванні факторів впливу на економічну безпеку торговельного підприємства необхідно зважати на моделі регресійної залежності характеристик безпеки від зміни показників фінансово-господарської діяльності, а також використовувати адаптовану матрицю SWOT-аналізу (для врахування впливу якісних чинників). Домінантними напрямами вдосконалення методики оцінки є: визначення стану безпеки на противагу розрахунку інтегрального показника її рівня; диференціація індикаторів безпеки для різних видів торговельних підприємств, а також етапів у послідовності оцінювання.
 5.  Економічна безпека підприємств торгівлі в Україні є недостатньою, свідченням чого є: невисокий узагальнюючий показник безпеки, погіршення ефективності фінансово-господарської діяльності та використання ресурсного забезпечення, малий фінансовий результат на одну гривню власного капіталу, недостатнє інтелектуально-кадрове та інвестиційно-інноваційне забезпечення діяльності, збільшення частки збиткових підприємств та суми збитків у торгівлі. Крім інших об’єктивних чинників, до цього призвели: негативний вплив реалізації зовнішніх та внутрішніх загроз, брак нормативно-методичного забезпечення управління економічною безпекою на мікрорівні, мала обізнаність управлінського персоналу з проблемами безпеки та важливістю її забезпечення, нестача фінансових ресурсів і недостатність кваліфікованого персоналу.
 6.  Організаційно-економічний механізм зміцнення економічної безпеки торговельного підприємства передбачає використання системної сукупності методів та організаційних, інституційних, економічних, інформаційних і мотиваційних засобів впливу на покращання функціональних характеристик економічної безпеки, включно зі створенням служби безпеки чи делегуванням функцій з її забезпечення існуючим структурним підрозділам підприємства.
 7.  Необхідність забезпечення динамічної конкурентоспроможності потребує врахування параметрів безпеки за кожним напрямом та при стратегічному і тактичному плануванні діяльності торговельного підприємства. Головними критеріями диференціації стратегічних підходів до управління економічною безпекою є стан безпеки на момент розробки чи коригування стратегії та фінансові можливості з її забезпечення.
 8.  Управління економічною безпекою доцільно починати на етапі планування фінансово-господарської діяльності, орієнтуючись не лише на ефективність, але й динамічну конкурентоспроможність торговельного підприємства. Відтак, перелік критеріїв прийнятності планових показників необхідно доповнити забезпеченням доступу до ресурсів та ринків, захищеністю підприємства від внутрішніх та зовнішніх загроз (за фінансовим, інтелектуально-кадровим, техніко-технологічним, продуктовим, інформаційним, екологічним, інституційно-правовим, маркетинговим, логістичним та силовим функціональними складниками), створенням належних передумов прогнозованого розвитку, гарантуванням економічної безпеки на кожному з етапів торгово-технологічного процесу як загального бізнес-процесу підприємства. Комплексне управління економічною безпекою торговельного підприємства має передбачати: 1) збір та аналіз інформації за кожним етапом торгово-технологічного процесу, планування і формування завдань; 2) виконання та взаємодію всіх фінансово-господарських процесів; 3) управління ресурсним забезпеченням; 4) контроль проходження торгово-технологічного процесу; 5) протидію втратам та порушенням торгово-технологічного процесу.

Список опублікованих праць за темою дисертації

Публікації у наукових фахових виданнях

 1.  Бойкевич О. Р. Ідентифікація ризиків і загроз економічній безпеці торговельного підприємництва та пріоритети регіональної політики їх мінімізації / О. Р. Бойкевич, О. Я. Мандрик // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сборник научных трудов. – Донецк : ДонНУ, 2011. – С. 32-41 (0,6/0,4 д.а., особистий внесок: виявлено джерела загроз економічній безпеці підприємств торгівлі, запропоновано пріоритети їх мінімізації).
 2.  Бойкевич О. Р. Концептуальні засади управління економічною безпекою торговельного підприємства як передумови економічної стійкості та ефективності діяльності суб’єкта господарювання / О. Р. Бойкевич // Економічні науки: збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Вип. 7 (26). Ч. 1. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З. В.]. – Луцьк, 2010. – С. 84-91. – (Серія «Економіка та менеджмент») (0,4 д.а).
 3.  Бойкевич О. Р. Напрями забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства в стратегічній взаємодії вертикального і горизонтального типу / О. Р. Бойкевич // Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопіль : Тернопільський інститут агропромислового виробництва УААН. – 2010. – № 18. – С. 220-223 (0,4 д.а.).
 4.  Бойкевич О. Р. Напрями уточнення сутнісних характеристик та прикладних засад управління економічною безпекою підприємства  в торгівлі / О. Р. Бойкевич // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – Хмельницький : ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», 2010. – Вип. 4 (20). – С. 143-146 (0,3 д.а.).
 5.  Бойкевич О. Р. Передумови та фактори економічної безпеки торговельного підприємства / О. Р. Бойкевич // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.13. – С. 175-180 (0,4 д.а.).
 6.  Бойкевич О. Р. Уточнення концептуальних засад економічної безпеки в системі понять потенціалу, конкурентоспроможності та стійкості торговельного підприємства / О. Р. Бойкевич // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць / [редакц. кол.: Апопій В. В., Дайновський Ю. А., Скибінський С. В. та ін.]. – Львів :  Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – Вип. 11. – С. 87-91 (0,4 д.а.).
 7.  Бойкевич О. Р. Уточнення сутнісних характеристик економічної безпеки суб’єкта первинної ланки економіки / О. Р. Бойкевич // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. –  2010. – № 2 (103). –  С. 73-81 (0,4 д.а.).
 8.  Бойкевич О. Р. Негативні аспекти та пріоритети зміцнення економічної безпеки малого підприємництва в малих містах України (за матеріалами Львівської області) / О. Р. Бойкевич, Т. Г. Васильців // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: збірник наукових праць / [головний редактор Р. І. Тринько]. – Львів : ЛьвДУВС, 2009. – Вип. II. – С. 145-153. – (Серія економічна) (0,5/0,3 д.а., особистий внесок: визначено пріоритети та засоби посилення економічної безпеки вітчизняних підприємств).
 9.  Бойкевич О. Р. Організація планування адаптації торговельного підприємства як засіб зміцнення його економічної безпеки / О. Р. Бойкевич, Т. Г. Васильців // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – Вип. 10. – С. 31-35 (0,4/0,3 д.а., особистий внесок: визначено напрями імплементації процесу управління економічними ризиками зовнішнього середовища функціонування на торговельному підприємстві).
 10.   Бойкевич О. Р. Оцінка характеристик зовнішнього середовища у контексті формування системи економічної безпеки підприємства / О. Р. Бойкевич // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – Вип. 252 : в 6 т. – Т. IV. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2009. – С. 866-871 (0,4 д.а.).

Публікації в інших виданнях

 1.   Бойкевич О. Р. Пріоритети зміцнення економічної безпеки торговельного підприємництва / О. Р. Бойкевич // Пріоритети підвищення ефективності транскордонного співробітництва та зміцнення конкурентоспроможності підприємництва західних регіонів України : збірник тез. – Львів : ЛФ НІСД, 2010. – С. 131-136 (0,2 д.а.).
 2.   Бойкевич О. Р. Забезпечення економічної безпеки функціонування споживчої кооперації / О. Р. Бойкевич, Т. Г. Васильців // Споживча кооперація України: історичний досвід, сучасний розвиток, стратегічні орієнтири : збірник наукових доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ : Видавництво ЛКА, 2010. – С. 262-270 (0,5/0,3 д.а., особистий внесок: визначено завдання, принципи та засоби забезпечення економічної безпеки підприємств споживчої кооперації).
 3.   Бойкевич О. Р. Економічна безпека як передумова реалізації економічного потенціалу підприємства / О. Р. Бойкевич // Управління економічним потенціалом підприємства : тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференція, 15 жовтня 2010 р. / [редкол.: О. І. Черевко та ін.]; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2010. – С. 16-17 (0,1 д.а.).
 4.   Бойкевич О. Р. Оцінка рівня та напрями зміцнення економічної безпеки підприємництва України у сфері торгівлі / О. Р. Бойкевич // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення : праці ІІ науково-практичного семінару з міжнародною участю, 21-22 жовтня 2010 р. / [відпов. ред. Письменний Є. М., Караєва Н. В.]. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2010. – С. 28-37 (0,2 д.а.).
 5.   Бойкевич О. Р. Можливості та засоби посилення економічної безпеки вітчизняних торговельних підприємств  в умовах проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року / О. Р. Бойкевич // Вплив Євро-2012 на активізацію транскордонного співробітництва та розвиток підприємництва : матеріали засідання «круглого столу» ; [за ред. Т. Г. Васильціва, В. І. Волошина]. – Львів : Ліга Прес, 2009. – С. 85-88 (0,2 д.а.).
 6.   Бойкевич О. Р. Необхідність та пріоритети зміцнення економічної безпеки торговельних підприємств України / О. Р. Бойкевич // Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-22 травня 2009 р.) : у 2 т. Т. 1 / [редкол.: П. П. Мазурок, О. В. Плотников, А. П. Наливайко та ін.]. – Кривий Ріг : КЕІ КНЕУ, 2009. – C. 31-35 (0,2 д.а.).

Анотація

Бойкевич О. Р. Стратегічні пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки торговельного підприємства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Львівська комерційна академія, Львів, 2011.

Дисертацію присвячено проблемі теоретико-методичного обґрунтування стратегічних пріоритетів та прикладних засобів зміцнення економічної безпеки торговельного підприємства. Об’єктом дослідження обрано процес зміцнення економічної безпеки торговельного підприємства, а предметом – теоретико-методичні засади обґрунтування пріоритетів і засобів забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства. Уточнено сутнісні характеристики категорії «економічна безпека торговельного підприємства», методології її оцінювання та теоретико-прикладні засади забезпечення. Подано результати оцінки стану економічної безпеки та визначено найбільш вагомі загрози діяльності торговельного підприємства. Вдосконалено механізм посилення економічної безпеки підприємства торгівлі та запропоновано комплекс засобів її гарантування. Розроблено тактичні заходи забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства у взаємодії вертикального та горизонтального типу.

Ключові слова: економічна безпека, стратегічне управління торговельним підприємством, функціональні складові, джерела загроз економічної безпеки, механізм забезпечення економічної безпеки.

АнНотацИя

Бойкевич О. Р. Стратегические приоритеты и средства укрепления экономической безопасности торгового предприятия. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – Львовская коммерческая академия, Львов, 2011.

Диссертация посвящена вопросам формирования стратегических приоритетов и средств укрепления экономической безопасности торгового предприятия. В работе обоснованы сущностные характеристики категории экономической безопасности предприятия, методология её оценки и теоретико-прикладные основы обеспечения. Представлены результаты оценки состояния экономической безопасности и определены наиболее значимые угрозы деятельности торгового предприятия. Усовершенствован механизм обеспечения и предложен комплекс мер по обеспечению экономической безопасности предприятия. Разработаны тактические меры обеспечения экономической безопасности торгового предприятия во взаимодействии вертикального и горизонтального типа.

В диссертационной работе уточнена сущность и обнаружены предпосылки возникновения понятия экономической безопасности предприятия. Обобщено, что экономическая безопасность торгового предприятия отображает уровень его жизнеспособности в течение периода жизненного цикла функционирования, что одновременно гарантирует: выполнение миссии и целей; доступ к рынкам и ресурсам; надлежащую финансово-экономическую эффективность деятельности, способность к развитию; защищенность от внутренних и внешних угроз.

Имеющиеся в экономической литературе методические подходы к оценке уровня и эффективности обеспечения экономической безопасности предприятия объективно являются несовершенными и характеризуются особенностями, зачастую неприемлемыми для торговли. Методология оценки состояния безопасности торгового предприятия требует усовершенствования по следующим доминантным направлениям: определение обобщающего состояния вхождения предприятия в экономически опасную зону в противовес расчета интегрального показателя; использование различных показателей для оценки уровня безопасности различных по размерам, видам деятельности, существующим положениям безопасности предприятий; изучение только состояния опасности деятельности предприятия в отличие от расчета уровня безопасности как меры отклонения фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий от критических или оптимальных.

В диссертационной работе предложен организационно-экономический механизм укрепления экономической безопасности торгового предприятия, который предусматривает использование системной совокупности методов и средств воздействия на улучшение структурных составляющих безопасности. Формирование надежной системы безопасности путем создания соответствующей службы или делегирование функций по ее обеспечению другим отделам требует реализации организационных, институциональных, экономических, информационных и мотивационных мероприятий.

Доказано, что гарантирование экономической безопасности предприятия торговли должно формироваться на стадии планирования его финансово-хозяйственной деятельности. При этом формирование плановых показателей предприятия на основе обеспечения экономической безопасности должно предусматривать такие условия: обеспечение доступа к ресурсам и рынкам; гарантирование надлежащей финансово-экономической эффективности деятельности; защищенность от внутренних и внешних угроз по функциональным направлениям безопасности (финансовым, интеллектуально-кадровым, технико-технологическим, продуктовым, информационным, экологическим, институционально-правовым, логистическим, маркетинговым и силовым); создание надлежащих предпосылок для устойчивого прогнозируемого развития. Однако политика обеспечения безопасности требует выполнения мероприятий и по структурным направлениям, поскольку является одним из его бизнес-процессов. Политика обеспечения экономической безопасности предприятия торговли должна учитывать все уровни его финансово-хозяйственной деятельности и этапы торгово-технологического процесса. Поэтому комплексная задача этапа стратегического управления экономической безопасностью должна предусматривать: сбор и анализ информации на каждом этапе торгово-технологического процесса, планирование и формирование задач; выполнение и взаимодействие всех финансово-хозяйственных процессов между собой; управление ресурсным обеспечением каждого этапа торгово-технологического процесса; контроль их прохождения; организацию противодействия потерям и нарушениям.

Ключевые слова: экономическая безопасность, стратегическое управление торговым предприятием, функциональные составляющие, источники угроз экономической безопасности, механизм обеспечения экономической безопасности.

ANNOTATION

Boykevych O. R. Strategic priorities and means of trade enterprise economic security strengthening. – Manuscript.

Dissertation for acquiring Degree of Candidate of Economic Science with major  08.00.04 – economics and enterprise management (according to economic activity). – Lviv Academy of Commerce, Lviv, 2011.

Dissertation is devoted to the theoretical and methodological foundation of strategic priorities and means of strengthening the economic security of commercial enterprises. The object of research is the process of ensuring economic security of commercial enterprise. The subject is the theoretical and methodological principles and priorities of strengthening the economic security of commercial enterprises. Essence descriptions of the category of economic security of trade enterprise, methodology of its evaluation and principles of providing are specified. The assessment of economic security and certainly the most significant threat of commercial enterprises are analyzed. The mechanism of ensuring and the set of measures to guarantee economic security of the entity are improved. The tactical measures to ensure economic security of commercial enterprises in the interaction of vertical and horizontal type are identified.

Keywords: economic security, strategic management of trading enterprises, functional components, sources of threats to economic security, mechanism of management  economic security.


Підписано до друку 18.04.2011 р.

64х90/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman.

Друк на різографі. Умовн. друк. арк. 0,9.

Тираж 100 примірників

Надруковано ПП «Арал»

79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.

Тел.: (032) 298-03-80.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36651. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство 92.54 KB
  Участь України у Європейських та Євразійські інтеграційних процесах 4. Розрізняють наступні ознаки відкритості економіки: частка зовнішнього торговельного обороту у загальному обсязі виробництва; частка експорту в загальному обсязі виробництва; частка імпорту в загальному обсязі споживання не більше 30; експортна квота відношення валового експорту до ВВП якщо більше 10 економіка відкрита; імпортна квота відношення валового імпорту до ВВП характеризує ступінь залежності країни від імпорту; інвестиційна квота питома вага...
36652. Структура національної економіки 380.5 KB
  Структура національної економіки ТЕМА 16 СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Структурна політика України. Організаційна структура національної економіки. Структурна політика України Структура національної економіки це співвідношення які виражають взаємозв'язки та взаємозалежності між окремими частинами економіки окремими її секторами галузями тощо та її звязки із зовнішнім світом. Виражені в абсолютних натуральних і вартісних та відносних величинах співвідношення пропорції між певного типу взаємопов'язаними елементами економіки дають...
36653. ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 344 KB
  Системи обліку витрат і калькулювання собівартості. Фінансові результати діяльності прибуток збитки сформується співвідношенням витрат і доходів а саме: Витрати і доходи це основні обєкти управлінського обліку. Попередньо вони відображаються у фінансовому обліку але в управлінському обліку витрати і доходи перегруповуються за їх цільовим призначенням тобто за видами продукції замовленнями процесами центрами відповідальності сферами діяльності тощо. Під витратами слід розуміти зменшення активів або збільшення зобовязань що...
36654. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ В КОРПОРАЦІЯХ 134 KB
  Статутний капітал Прості акції 6000 Кт рах. Додатковий капітал Прості Акції 2000 В нашому прикладі організаційні витрати амортизуються за пяті років. КАПІТАЛ КОРПОРАЦІЇ ХАРАКТЕРИСТИКА АКЦІЙ ЇХ ОЦІНКА Власний капітал корпорації Stocholders Equity формується акціями тобто коштами інвесторів власників в обмін на реалізовані їм акції. При цьому слід розрізняти: 1 Акції дозволені до випуску.
36655. ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 135.5 KB
  Теорії економічного розвитку та зростання національної економіки ТЕМА 10 ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 1. Теорії економічного розвитку країн що розвиваються 3. Концепція сталого розвитку 1. Два останніх передрікали песимістичний сценарій розвитку суспільства голод та вимирання який поки що не справдився.
36656. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах 68.5 KB
  Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах. План Суть та порядок створення товариства. Облік власного капіталу товариства. Порядок розподілу прибутку товариства його облік.
36657. ОХОРОНА ПРАВА НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 74.5 KB
  Основним способом охорони об’єктів інтелектуальної власності є видача автору або іншому суб’єкту права на об’єкт інтелектуальної власності охоронного документа: патенту чи свідоцтва.
36658. ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 85 KB
  ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВЯЗАНЬ План Поняття оцінка та види короткострокових зобовязань пасивів. Облік заробітної плати і зобовязань по заробітній платі. Поняття оцінка та види короткострокових зобовязань пасивів підприємства. Зобовязання це заборгованість підприємства іншим підприємствам організаціям та особам яка виникає внаслідок здійснення фірмою різних угод.
36659. ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 135.5 KB
  Прогнозування розвитку національної економіки 2. Макроекономічне планування розвитку національної економіки 3. Прогнозування розвитку національної економіки В умовах ринкової економіки прогнозування є важливою складовою цілісного механізму управління національною економікою.