68257

Діагностика ефективності системи корпоративного управління

Автореферат

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Суттєві зміни в соціальноекономічному розвитку України повязані з процесами трансформації економіки посиленням конкуренції та соціальної відповідальності бізнесу на фоні загострення економічної та фінансової кризи забезпечили подальший розвиток корпоративного сектора...

Украинкский

2014-09-20

307.5 KB

5 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ національний УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

іМені Михайла ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Бедзай Олена Володимирівна

УДК  005.336:658.114.3.012.32

Діагностика ефективності системи корпоративного управління

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Донецьк – 2011

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Науковий керівник:

кандидат економічних наук, доцент

Орлова Валентина Олександрівна,

Донецький національний університет економіки і

торгівлі імені Михайла Туган – Барановського,

доцент кафедри банківської справи.

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор

Шегда Анатолій  Васильович,

Київський національний університет імені Тараса                

Шевченка, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки;

   

кандидат економічних наук, доцент

Верескун Михайло Вікторович,

Приазовський державний технічний університет

(м. Маріуполь), доцент кафедри економіки

підприємства.

Захист відбудеться «15» березня 2011 р. о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.055.01 у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83017, м. Донецьк, б. Шевченка, 30.

Автореферат розісланий «15» лютого 2011  р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради     О.В. Виноградова

ЗагальНа характеристика роботи

Актуальність теми. Суттєві зміни в соціально-економічному розвитку України, пов’язані з процесами трансформації економіки, посиленням конкуренції та соціальної відповідальності бізнесу на фоні загострення економічної та фінансової кризи, забезпечили подальший розвиток корпоративного сектора як найпотужнішого серед інших організаційно-правових форм господарювання. Збільшення частки акціонерної власності в усіх галузях вітчизняної економіки, формування нової парадигми корпоративного управління, залучення корпорацій до суспільних та політичних інтересів держави, інноваційність усіх сфер діяльності актуалізує потреби поглиблення досліджень, пов’язаних з теоретичними, методичними та практичними аспектами вдосконалення процесу вивчення ступеня ефективності системи корпоративного управління та розробки основних підходів до побудови адекватних механізмів його підвищення, одним з яких і є діагностика.

Дослідженню теоретико-методичних засад ефективного корпоративного управління присвячені праці провідних зарубіжних та вітчизняних учених: Л. Акофф, Г.В. Астапової, Л.В. Балабанової, П.Ю. Буряка, О.В. Виноградової, М.В. Верескуна, В.А. Євтушевського, І.В. Зятьковського, А. Кедбері, Т.Д. Косової, М.І. Книш, П. Кумз, Дж. Лафта, С.А. Масютіна, Г.В. Назарової, Л.О.Омелянович, О.С. Поважного, А.В. Шегди, О.О. Шубіна та інших. Побудова належної системи корпоративного управління стає можливою за умови врахування цілої низки питань: забезпечення правового регулювання акціонерних правовідносин, удосконалення організаційно-управлінських аспектів функціонування корпорацій, удосконалення методів оцінки ефективності корпоративного управління, визначення напрямків підвищення ефективності механізму корпоративного управління. Саме ці питання набули широкого виствітлення у працях сучасних фахівців, тоді як проблема формування та реалізації механізму діагностики ефективності системи корпоративного управління потребує подальшого вирішення. Теоретичне обґрунтування окремих аспектів вищезгаданої проблеми містять праці відомих фахівців у цій галузі: О.С. Вартанова, О.О. Гетьмана, М.М. Глазова, Т.О. Загорної, Б. Коласса, Г.В. Назарової, А.А. Садєкова, І.В. Сіменко, Л.В. Фролової, В.М. Шаповал та інших, де досліджено питання діагностування та оцінки якості систем управління підприємствами різних організаційно-правових форм.

Віддаючи належне наявним науковим здобуткам у цій галузі, слід зазначити, що невирішеними залишилося чимало питань організаційно-методичного характеру, пов’язаних з: параметризацією ефективності залежно від особливостей корпоративного управління; відсутністю цілісного підходу до розуміння діагностики як підсистеми корпоративного управління; розробкою та реалізацією методик діагностики ефективності системи корпоративного управління.

Викладене вище визначило актуальність і зумовило вибір теми дослідження, його мету та завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до тематики наукових досліджень кафедри контролю та аналізу господарської діяльності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Дослідження є складовою частиною держбюджетних тем кафедри, а саме: «Контрольно-аналітична інформація в системі управління підприємства» (№ ДР 0108U009936; досліджено сутність організації формування контрольно-аналітичної інформації, систематизовано та обґрунтовано принципи зазначеного процесу); «Удосконалення фінансового механізму суб'єктів господарювання в ринкових умовах» (№ ДР 0105U005233; удосконалено та апробовано методику оцінки результативності діяльності підприємства); «Експертно-аналітична діагностика банкрутства підприємств» (№ ДР 0100U001786; запропоновано методику діагностики прогнозування банкрутства підприємства); «Розробка теоретико-методологічних засад організаційного забезпечення оцінки внутрішнього контролю господарських систем» (№ ДР 0102U002043; автором запропоновано підходи до моделювання організаційного середовища процесу оцінки); «Теоретико-методологічні та організаційні засади оцінки якості систем управління підприємствами» (№ ДР 0109U008941; розроблено систему критеріїв діагностики ефективності системи управління підприємствами); «Діагностика інвестиційної привабливості корпорацій» (№ ДР 01090004245; розроблено загальну концепцію діагностики інвестиційної привабливості корпорацій).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка науково-методичних та практичних рекомендацій щодо удосконалення діагностики ефективності системи корпоративного управління.

Для досягнення мети в дисертаційній роботі було сформульовано і вирішено такі завдання:

конкретизація економічного змісту поняття «система корпоративного управління» на основі лексико-семантичного аналізу;

обґрунтування доцільності введення поняття «експертна діагностика» на підставі її сутністного аналізу як системи;

дослідження і систематизація наявних підходів до розуміння ефективності корпоративного управління та визначення основних напрямків діагностики її ступеня;

визначення особливостей моделювання організаційного та інформаційного середовища експертної діагностики в системі корпоративного управління;

обґрунтування методичних підходів до моделювання методик експертної діагностики на підставі представлення її змісту та критеріїв ефективності системи корпоративного управління;

розробка та реалізація методики загальної (комплексної) діагностики ефективності системи корпоративного управління;

розробка та реалізація методики прогнозування ефективності системи корпоративного управління;

обґрунтування і систематизація заходів щодо підвищення рівня ефективності системи корпоративного управління.

Об’єктом дослідження є процес експертної діагностики ефективності системи корпоративного управління.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні основи експертної діагностики ефективності системи корпоративного управління у вітчизняних акціонерних товариствах.

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дисертаційної роботи стали: теорія наукового пізнання, теорія економічного аналізу, системний підхід до вивчення явищ.

У процесі підготовки дисертаційної роботи використано загальнонаукові методи (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, порівняння) – для формування концепції експертної діагностики; моделювання – для удосконалення організаційного, інформаційного та методичного забезпечення експертної діагностики; економіко-логічні методи (коефіцієнтний аналіз, середні величини) – для формування часткових та комплексного показників діагностики; економіко-математичні методи пізнання (дихотомічне уявлення, матриці згортки, матриці вірогідності, спосіб напружених варіантів) – для моделювання загальної та часткових методик експертної діагностики.   

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти України та інших країн, наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів, енциклопедичні та статистичні видання, фінансові звіти акціонерних товариств, ресурси мережі Internet.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у поглибленні теоретичних та організаційно-методичних засад експертної діагностики ефективності системи корпоративного управління.

Автором одержані такі результати, яким властива наукова новизна.

Удосконалено:

науково-методичний підхід до загальної (комплексної) експертної діагностики ефективності системи корпоративного управління на основі параметрів (організаційна ефективність, економічна ефективність, соціальна відповідальність) шляхом застосування дихотомічного уявлення та матриць згортки, що дозволяє врахувати інтереси усього кола осіб, зацікавлених у результатах діяльності корпорації, та швидко встановити ймовірні причини незадовільного стану системи корпоративного управління;

методичний підхід до визначення прогнозного рівня загальної ефективності системи корпоративного управління з використанням матриць вірогідності, що дає можливість діагностувати перехідні вірогідності критеріїв економічної та соціальної ефективності корпорації;

методичні рекомендації щодо розробки та визначення шляхів підвищення рівня ефективності системи корпоративного управління за допомогою способу напружених варіантів, застосування якого дає можливість не лише вибрати найбільш оптимальні заходи, а й мінімізувати витрати, пов’язані з їх упровадженням.

Набули подальшого розвитку:

визначення системи корпоративного управління як комплексу управлінських дій, який реалізується суб’єктами корпоративного управління відповідно до його принципів з метою покращення стану об’єктів та досягнення балансу інтересів усіх учасників корпоративного управління як вищої ознаки його ефективності, що, на відміну від існуючих, підтверджує правомірність уяви про корпоративне управління у якості складної, динамічної системи відкритого типу;

концептуальні засади експертної діагностики ефективності корпоративного управління як самостійної системи з відокремленням основних елементів (мета, суб’єкт, об’єкт, способи досягнення мети), встановлення зв’язків між ними та заходи щодо їх дієвого функціонування за допомогою організаційного, інформаційного та методичного забезпечення процесу діагностики, що дає можливість підвищити рівень її прикладної значимості;

класифікація методик експертної діагностики на загальні та часткові на підставі формалізації їх основних елементів, що сприятиме раціоналізації процесу діагностики та підвищенню якості його результатів.

Практична значимість отриманих результатів дослідження полягає у можливості застосування на практиці вітчизняних корпорацій розроблених пропозицій із удосконалення процесу експертної діагностики, а саме: пропозиції щодо моделювання організаційного, інформаційного та методичного забезпечення експертної діагностики ефективності корпоративного управління; удосконалення комплексної методики експертної діагностики ефективності системи корпоративного управління та методик експертної діагностики часткового характеру з прогнозування ймовірного стану ефективності корпоративного управління; удосконалення алгоритму діагностики з розробки оптимальних варіантів підвищення рівня ефективності системи корпоративного управління.

Розроблені висновки і пропозиції мають конкретний характер та спрямовані на застосування системного підходу у формуванні підсистеми експертної діагностики в корпоративному середовищі та використовуються в практичній діяльності підприємств, а саме: розроблений алгоритм діагностики оптимального варіанта підвищення рівня ефективності системи корпоративного управління впроваджено у діяльність ЗАТ «Холдингова компанія «Бліц-Інформ» (довідка № 34-08/581 від 22.04.2010 р.), ЗАТ «Колесо» (довідка № 1407 від 26.03.2010 р.); запропонована автором комплексна методика експертної діагностики ефективності корпоративного управління впроваджена в діяльність асоціації «Донбасхліб» (довідка № 21/7891 від 18.02.2010 р.), ЗАТ «Славолія» (довідка № 24/3687 від 28.12.2009 р.), ЗАТ «Донецька макаронна фабрика» (довідка №16-02/2116 від 18.03.2010р.); запропонована автором часткова методика експертної діагностики з прогнозування ймовірного рівня досягнутої ефективності впроваджена в діяльність ТОВ «ДіаСервіс» (довідка № 15-87/425 від 17.03.2010р.) та ПП «Навігатор» (32/1487 від 12.04.2010 р.).  

Окремі результати дослідження використовуються в навчальному процесі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у викладанні дисциплін «Економічний аналіз», «Фінансовий аналіз», «Стратегічний аналіз», «Аналіз комерційної діяльності», а також для написання курсових, дипломних і магістерських робіт (довідка № 13.02/2428 від 23.11.2010 р.).

Особистий внесок дисертанта. Дисертація є самостійно виконаним науковим дослідженням. Усі наукові висновки, положення та розробки з питань організаційного, інформаційного та методичного забезпечення експертної діагностики ефективності системи корпоративного управління отримані автором особисто. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано тільки ті ідеї та положення, які є результатами особистих досліджень здобувача.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Результати наукового дослідження, викладені в дисертації, апробовано на 3 науково-практичних конференціях, у т.ч.: 2 міжнародних конференціях: «Стан і проблеми обліку, контролю і аналізу в умовах транзитивної економіки» (м. Донецьк, 2007 р.); «Проблеми формування нової економіки ХХІ століття» (м. Дніпропетровськ, 2010 р.) та конференції професорсько-викладацького складу ДонНУЕТ (2009 р.).

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 7 робіт загальним обсягом 2,7 др. арк. (з них 2,6 др. арк. належать особисто автору), у т.ч.: 4 статті у провідних спеціалізованих виданнях (1,7 др. арк.) та 3 – тези доповідей.

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 3 розділів, 9 підрозділів, висновків, списку використаної літератури із 274   найменувань і 21 додатка (обсягом 83 сторінки). Текстова частина складає 182 сторінки машинописного тексту, містить 33 таблиці (обсягом 14 сторінок) і 35 рисунків (обсягом 23 сторінки).

Основний зміст дисертації

 У вступі дисертаційної роботи обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і методи  дослідження, розкрито наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, вказано особистий внесок здобувача, результати апробації дисертації, повноту викладення результатів дисертації в опублікованих роботах, структуру дисертаційної роботи.

У першому розділі «Концептуальні засади діагностики ефективності системи корпоративного управління» узагальнено підходи до визначення змісту системи корпоративного управління; обґрунтовано необхідність застосування системного підходу до розгляду сутності діагностики; розглянуто зміст ефективності корпоративного управління як обєкта діагностики.

У процесі узагальнення теоретичних підходів до визначення змісту системи корпоративного управління було систематизовано наявні дефініції даного поняття. Це дало змогу зробити висновок, що система корпоративного управління – це комплекс управлінських дій, який реалізується суб’єктами корпоративного управління відповідно до його принципів з метою покращення стану об’єктів та досягнення балансу інтересів усіх учасників корпоративного управління як вищої ознаки його ефективності. Така конкретизація економічного змісту досліджуваного об’єкта дозволяє поєднати наявні підходи до його визначення та отримати більш ємне уявлення про нього як про складну, динамічну систему відкритого типу. Це стало основою для уточнення сукупності основних елементів системи корпоративного управління та їх характеристики, а саме: суб’єкти  – залежно від сфери інтересів усіх зацікавлених осіб запропонована їх класифікація на суб’єкти внутрішнього та зовнішнього впливу; об’єкти – з урахуванням специфіки створення та функціонування корпоративних підприємств запропоновано виокремлення об’єктів: акціонерний капітал, ресурси, процеси основної та звичайної діяльності, фінансові та соціальні результати; мета – досягнення балансу інтересів усіх учасників корпоративних відносин; принципи – обґрунтовано доцільність їх розгляду як інструментів впливу на стан керованої системи; процес управління – доведено безпосередній вплив його змісту на досягнення мети корпоративного управління.

У роботі на підставі проведеної критичної оцінки наявних визначень різних видів діагностики доведено, що експертна діагностика базується на суб’єктному підході та може поєднувати в собі будь-які сфери її застосування і поширюватися на дослідження стану будь-яких об’єктів. Реалізація системного підходу дозволила виробити концепцію експертної діагностики в системі корпоративного управління (рис.1).  

    

Рис. 1. Концептуальна схема експертної діагностики в системі корпоративного управління.

Складовими елементами концепції експертної діагностики стали: мета (своєчасне визначення та усунення відхилень від критеріїв ефективного корпоративного управління); завдання (обґрунтовано їх деталізацію відповідно до функціонального наповнення на здійснення моніторингу за зміною стану об’єкта, сприяння виявленню причин виникнення відхилень, розробку дієвих заходів щодо оперативного усунення виявлених відхилень, розробку заходів, які забезпечать умови недопущення виникнення відхилень у майбутньому); об’єкти  (доведено доцільність вважати за такі сукупність індикаторів ефективності системи корпоративного управління з урахуванням інтересів усього кола зацікавлених осіб); суб’єкти експертної діагностики (визначено посадових осіб, які входять до окремого структурного підрозділу апарату управління діяльністю корпорації та реалізують функції діагностики); інструментарій (визначені специфічні та загальнонаукові способи і прийоми, використання яких залежить від функціонального змісту процесу діагностики); принципи (обґрунтовано їх класифікацію на загальносистемні принципи, принципи створення структури системи експертної діагностики та принципи її функціонування).

З метою параметризації ефективності системи корпоративного управління як об’єкта експертної діагностики автором проведено детальний аналіз наявних методик оцінки її рівня (було досліджено рейтинги корпоративного управління, які реалізуються вітчизняними та зарубіжними агентствами, математичні, альтернативні та факторні моделі оцінки ефективності діяльності підприємств, основні положення міжнародних стандартів ISO 9000: 2005, ISO 9001: 2008 «Системи менеджменту якості» тощо). Це дозволило встановити залежнісь ефективності системи корпоративного управління від параметрів організаційної ефективності, економічної ефективності та соціальної відповідальності корпорації, які задають напрямки для діагностики їх ступеня. При реалізації процедур діагностики обґрунтовано доцільність акцентування уваги на кількісній оцінці економічної ефективності та соціальної відповідальності корпорації (внутрішньої і зовнішньої), оскільки їх високі рівні є результатами ефективної організації корпоративного управління.

Другий розділ дисертаційної роботи «Організаційно-методичні аспекти діагностики ефективності системи корпоративного управління» присвячено вирішенню проблем, пов’язаних з організацією експертної діагностики в системі корпоративного управління; формуванням основних підходів до моделювання її інформаційного забезпечення; удосконаленням методики експертної діагностики ефективності системи корпоративного управління.  

 У роботі досліджено проблему обмеженості організаційного забезпечення експертної діагностики в системі корпоративного управління та обґрунтовано доцільність створення окремого структурного підрозділу з реалізації діагностичних функцій – Експертного Бюро (доведено доцільність застосування дивізіональної форми взаємозв’язку підрозділу та його окремих виконавців) з метою підвищення якості реалізації основних етапів  діагностичного процесу. У роботі пропонуються три етапи процесу експертної діагностики (формування групи індикаторів ефективності корпоративного управління; діагностика ефективності корпоративного управління; узагальнення результатів експертної діагностики). Автором доведено, що змістове наповнення пропонованих етапів обґрунтоване розумінням діагностики як процесу прийняття відповідних рішень, який починається з констатації виникнення проблемної ситуації та завершується вибором дії, яка спрямована на її усунення.

Дослідження питань інформаційного забезпечення експертної діагностики ефективності системи корпоративного управління дозволило виявити різноманітність ініціаторів виникнення інформаційних комунікацій корпоративного управління (залежно від ступеня доступу до інформаційних ресурсів запропоновано їх деталізацію на три блоки: 1-й включає власників та топ-менеджерів корпорації, які мають необмежений доступ до інформаційного фонду; 2-й – представлений працівниками та діловими партнерами, яким доступна лише відкрита інформація; до складу 3-го входять особи, яких цікавлять соціальні переваги корпорації і які мають змішані рівні доступу до її інформаційних ресурсів). Автором доведено, що для встановлення взаємозв’язків між зазначеними ініціаторами необхідно використовувати мережевий комунікаційний підхід, згідно з яким є доцільним виокремити основні комунікаційні ролі посадових осіб Експертного Бюро. Застосування такого підходу надає можливості реалізувати багаторівневий комунікаційний механізм та дозволяє враховувати інтереси всіх його учасників.

У роботі вдосконалено класифікацію методик експертної діагностики ефективності системи корпоративного управління, що об’єднує в собі загальну (комплексну) методику та часткові методики. З метою раціоналізації процесу діагностики запропоновано формалізовану характеристику кожного з елементів методики. Автором доведено, що застосування загальної (комплексної) методики експертної діагностики ефективності системи корпоративного управління дозволить визначити реальний стан об’єктів діагностики, а використання  часткових методик є доцільним за необхідності підвищення ефективності системи корпоративного управління.

Удосконалення методичного підходу до загальної (комплексної) методики експертної діагностики ефективності системи корпоративного управління здійснено шляхом дихотомічного уявлення та матриць згортки, результатом чого є отримання комплексного показника діагностики (К). Техніка його формування спочатку передбачає розрахунок сукупності часткових індикаторів (критеріїв) ефективності системи корпоративного управління. У роботі обґрунтовано доцільність використання сукупності таких індикаторів: показники економічної ефективності (коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт проміжної ліквідності, коефіцієнт маневреності, коефіцієнт оборотності запасів, коефіцієнт забезпеченості запасів власним обіговим капіталом, рентабельність власного капіталу, рентабельність акціонерного капіталу, рентабельність реалізації, продуктивність праці); показники внутрішньої соціальної відповідальності (рівень оплати праці, рівень заохочувальних заходів, рівень фінансування оздоровчих заходів, рівень фінансування соціальної реструктуризації); показники зовнішньої соціальної відповідальності (рівень фінансування доброчинних заходів, рівень зайнятості, рівень сплати податків). Залежно від фактичного відносного значення показника кожному з них присвоюється відповідна сума балів: від 1-го до 4-х (1 бал – «погано», 2 бали – «задовільно», 3 бали – «добре», 4 бали – «відмінно») згідно з розробленими шкалами діагностики.  До визначення оптимального варіанта шкали оцінювання були залучені експерти з числа зацікавлених осіб (погодженість думок експертів оцінювалася з використанням коефіцієнта конкордації  Кендалла).   Загальна сума балів за кожною групою часткових критеріїв дозволила отримати агреговані показники діагностики (СВ – внутрішня соціальна відповідальність, СЗ – зовнішня соціальна відповідальність, С – загальна соціалізація, Е – економічна ефективність), значення яких за допомогою матриць згорток було трансформовано у комплексний показник (К) діагностики ефективності системи корпоративного управління (рис.2).

                                                                   

Рис. 2. Графічна схема формування комплексного показника діагностики ефективності системи корпоративного управління.

Значення (К) описано:

К =     qСВ, qСЗ, qЕ    ,                                                                                                               (1)

де qСВ – агрегований показник діагностики внутрішнього рівня соціалізації,

qСЗ    – агрегований показник діагностики зовнішнього рівня соціалізації,

 qЕ – агрегований показник діагностики економічної ефективності корпоративного управління.

Значення qСВ, qСЗ, qЕ також варіюються у межах від «1» до «4».  

У третьому розділі роботи «Науково-методичні рекомендації щодо діагностики ефективності системи корпоративного управління» проведено апробацію загальної (комплексної) методики експертної діагностики ефективності системи корпоративного управління; розроблено методичний підхід до визначення прогнозного рівня ефективності системи корпоративного управління; розроблено алгоритм діагностики оптимальних варіантів підвищення рівня ефективності системи корпоративного управління.

Запропонована в роботі методика загальної (комплексної) діагностики ефективності системи корпоративного управління апробована на десяти вітчизняних підприємствах з акціонерною формою власності, основними видами діяльності яких є торгівля та надання послуг (табл. 1).

 

 Таблиця 1

Результати загальної (комплексної) діагностики ефективності системи корпоративного управління

Зроблено висновок, що «відмінний» рівень ефективності системи корпоративного управління (4 бали) не діагностовано у жодного з підприємств. Це означає, що ступінь задоволення інтересів усіх груп зацікавлених осіб не можна назвати успішним. Із досліджуваної сукупності підприємств 70% отримали за результатами діагностики 3 бали (ЗАТ «Колесо», ЗАТ «Універсалторг», ЗАТ «Бліцінформ», ЗАТ «Продторг», ВАТ «Реагент», ВАТ «Гранат» і ВАТ «Донецькелектрооптторг»), що свідчить про «добру» ефективність корпоративного управління. При цьому, значення агрегованих показників внутрішньої, зовнішньої соціальної відповідальності та економічної ефективності (СВ, СЗ, Е) цих компаній коливаються від 2 до 4 балів.

Негативним є той факт, що жодна з досліджуваних компаній не має «відмінного» рівня загальної соціалізації. ЗАТ «Райз» за результатами діагностики має «задовільний» рівень ефективності управління. Цю ситуацію пояснюють значення агрегованих показників – загальна соціальна відповідальність – 2 бали, економічна ефективність – 2 бали. Такий же рівень ефективності системи корпоративного управління діагностовано для ВАТ «Перлина» та ВАТ «Агрус». Значення комплексного показника цих підприємств (2 бали) забезпечено «добрим» рівнем економічної ефективності, тоді як рівень задоволення інтересів працівників компаній та зовнішніх осіб характеризується як «поганий».

Використання запропонованої методики дозволяє відстежити зміну комплексного показника діагностики в динаміці, а техніка його формування створює умови для оперативного встановлення небажаних відхилень та своєчасного їх коригування в бажаному напрямку.

У роботі  формалізовано методичний підхід до прогнозування комплексного показника (К) ефективності системи корпоративного управління, який базується на результатах загальної методики експертної діагностики із використанням матриць вірогідності. У процесі числового дослідження ефективності системи корпоративного управління за десятьма підприємствами були оцінені загальні значення перехідних вірогідностей  критерію економічної ефективності Е між поточним періодом  та майбутнім . Значення вірогідностей розраховувалися за формулами 2, 3:

                   =,                                                 (2)

                , ,

де  показник економічної ефективності системи корпоративного управління,

  вірогідність, що  за умови ,

 і   значення показника,

  кількість періодів спостереження,

                                                                                   (3)

, – періоди діагностики.

Значення перехідних вірогідностей для показника соціальної відповідальності розраховувалися за формулою 4:

, ,                     (4)

де С – показник соціальної відповідальності корпорації,

Р(С)  вірогідність, що С(t + 1) =  за умови СЗ(t) = , СВ(t) = ,

та  – значення показників зовнішньої і внутрішньої соціальної відповідальності,

і – вірогідності показників зовнішньої і внутрішньої соціальної відповідальності.

Результати оцінювання значень перехідних вірогідностей критеріїв економічної ефективності та соціальної відповідальності наведено у відповідних матрицях (табл.2).

Отримані матриці перехідних вірогідностей дозволили довести взаємозалежність значень критеріїв економічної і соціальної ефективності. Тоді прогнозне значення комплексного показника діагностики ефективності системи корпоративного управління на майбутній плановий період буде визначатися за формулою:

    ,                      (5)

де   комплексний показник ефективності,

  показник внутрішньої соціальної відповідальності,

  показник зовнішньої соціальної відповідальності.

Таблиця 2

Результати оцінювання значень перехідних вірогідностей критеріїв економічної ефективності, соціальної відповідальності (внутрішньої і зовнішньої)

Апробація розробленої моделі прогнозу та отриманих матриць вірогідностей на прикладі десяти підприємств з періодом квантування в один місяць дозволила встановити достатньо високий ступінь її точності. Середня відносна похибка вірогідностей переходу з одного рівня ефективності системи корпоративного управління в інший за фактичними та прогнозними даними не перевищила 2,5%.

Для визначення причин недостатнього рівня і розробки варіантів підвищення ефективності системи корпоративного управління у роботі запропоновано алгоритм діагностики, оснований на методі напружених варіантів. Процес діагностики рекомендовано здійснювати у п’ять етапів у зворотному напрямку відносно оцінювання: від значення комплексного показника (К) через агреговані показники внутрішньої і зовнішньої соціальної відповідальності (СВ, СЗ), економічної ефективності (Е) до локальних. На І-му етапі визначаються всі напружені варіанти (які є цільовими) для агрегованих показників  цільового рівня  ефективності системи корпоративного управління підприємства на підставі критерію: . Зміст ІІ-го етапу зводиться до визначення цільового збільшення оцінки (,) за всіма агрегованими показниками (як різниця між цільовою та поточною оцінками):

, . Із безлічі варіантів () виділяються варіанти з мінімальною сумою цільових балів (4-бальна шкала) на підставі критерію: . Із цільових варіантів з мінімальною сумою цільових балів було виокремлено пріоритетні (,) на підставі критерію рівномірного покращення всіх локальних показників діяльності. На ІІІ-му етапі визначається цільове підвищення балів на підставі критерію мінімальної різниці між цільовим і поточним значенням:

,

               ,

                           .

На ІV-му етапі визначаються варіанти покращення локальних показників  для досягнення цільового (пріоритетного) значення за кожним агрегованим показником, визначеним на другому етапі на підставі критеріїв: сумарне підвищення локальних показників дорівнює цільовому підвищенню відповідного агрегованого показника, визначеному на третьому етапі; та рівномірного покращення всіх локальних показників діяльності. На V-му етапі визначається цільове збільшення у відносному та вартісному вимірі локальних показників для кожного з варіантів, визначеного на четвертому етапі на підставі критерію мінімальної різниці між цільовим і поточним значенням:

                  ,

                  ,

                 .

Із безлічі варіантів () виділяються варіанти за критерієм мінімальної сумарної вартості цільового збільшення:

                      (5)

 Удосконалена методика апробована на прикладі трьох корпорацій із досліджуваної сукупності, її результати систематизовано в табл. 3.

При цьому, інформаційним підґрунтям були результати комплексної діагностики ефективності системи корпоративного управління, а критерієм оптимальності її підвищення – розмір фінансування обраного варіанта, впровадження якого забезпечить перехід із фактичного на бажаний (цільовий) рівень комплексного показника ефективності.

За результатами апробації ЗАТ «Колесо» рекомендовано покращити три показники соціальної відповідальності (це потребує додаткового фінансування в розмірі 460,4 тис. грн.), що забезпечить підвищення з «доброго» рівня ефективності системи корпоративного управління на «відмінний».

 Таблиця 3

Результати діагностики варіантів підвищення ефективності системи корпоративного управління

 ЗАТ «Райз» рекомендовано переглянути структуру оборотних активів – додаткове вкладення коштів у ліквідні активи на суму 428,4 тис. грн. забезпечить підвищення ефективності системи корпоративного управління із «задовільного» рівня на «добрий»; стабільний економічний стан ВАТ «Реагент» не потребував застосування поглибленої діагностики, оскільки підприємство має «відмінний» рівень економічної ефективності, то рішення про підвищення рівня соціальної відповідальності за рахунок наявних резервів власних коштів повинні приймати менеджери підприємства.

Висновки

У дисертації вирішено важливе науково-практичне завдання щодо дослідження експертної діагностики ефективності системи корпоративного управління та удосконалення її методичного забезпечення. Основні висновки, що підтверджують результати дослідження, такі:

1. Результати проведеного лексико-семантичного аналізу  поняття «система корпоративного управління» дали можливість запропонувати уточнене авторське визначення, де, на відміну від наявних трактувань, акцентується увага на всіх її елементах: мета, обєкти, субєкти, принципи та безпосередньо процес управління.

2. На підставі результатів моніторингу наявних наукових думок доведено доцільність введення поняття «експертна діагностика» та її трактування як підсистеми корпоративного управління, з одного боку, та самостійної системи більш низького порядку, з іншого, концептуальною метою функціонування якої є сприяння досягненню головної цілі корпоративного управління – встановлення балансу інтересів усіх зацікавлених осіб як вищої ознаки ефективності корпоративного управління. У роботі також доведено доцільність розуміння експертної діагностики як процесу, здійснення якого має вирішити певні завдання та підпорядковуватися певним принципам, зміст яких повинен враховувати сутність завдань та принципів корпоративного управління в цілому.

3. Ефективність системи корпоративного управління ідентифіковано як складне, інтегроване поняття, стан якого забезпечується діями посадових осіб щодо впровадження оптимальних управлінських рішень. Для визначення ознак, що відображають стан досягнутої ефективності, запропоновано орієнтуватися на ступінь задоволення інтересів усіх учасників корпоративних відносин. Доведено залежність загальної ефективності системи корпоративного управління від ефективності організації діяльності, економічної ефективності та рівня її соціальної відповідальності. На цій основі встановлено напрямки експертної діагностики, які дозволили уточнити перелік критеріїв, що відображають ступінь досягнутої ефективності за кожним з них.

4. Ефективне моделювання організаційного середовища експертної діагностики в системі корпоративного управління потребувало вирішення проблем, пов’язаних із формуванням самої підсистеми експертної діагностики як організаційного підрозділу в складі апарату управління корпорацією та інформаційним забезпеченням його функціонування. У якості підрозділу експертної діагностики рекомендовано створення Експертного Бюро, основним призначенням якого є здійснення оперативної (моніторингової) діагностики ефективності системи корпоративного управління. Для налагодження чітких інформаційних зв’язків між суб’єктами процесу діагностики та всіма зацікавленими особами – користувачами його результатів – запропоновано використання мережевого підходу.

5. Процес моделювання методик експертної діагностики враховував особливості її сутності (сукупність способів та прийомів, які застосовуються у заздалегідь визначеній послідовності для досягнення поставленої мети) та техніки застосування критеріїв ефективності системи корпоративного управління у процесі діагностики її рівня за обраними на попередніх етапах дослідження напрямками. Це потребувало подальшої формалізації елементів методик експертної діагностики (цілі діагностики, напрямки діагностики, об’єкти, суб’єкти, інформаційні джерела, способи та прийоми діагностики, узагальнення і реалізація результатів діагностування та користувачі цих результатів) та стало підставою для їх класифікації на загальні (комплексні) і часткові. Загальні методики запропоновано використовувати для діагностики реального стану об’єкта, а застосування часткових методик експертної діагностики слід розглядати як проведення додаткових досліджень для усунення небажаних відхилень з метою встановлення їх причин та розробки заходів щодо усунення впливу цих причин. Такий підхід до моделювання та реалізації методик експертної діагностики ефективності системи корпоративного управління забезпечує зниження трудомісткості дій експертів та зменшення, у зв’язку з цим, витрат на проведення діагностики.

6. В основу формування запропонованої загальної (комплексної) методики експертної діагностики покладено використання дерева цілей, елементи якого агрегуються за допомогою методу дихотомії та матриць згортки, що дозволило включити в порядок формування комплексного показника ефективності корпоративного управління сукупність критеріїв, які відображають інтереси всіх зацікавлених осіб (економічна ефективність, внутрішня соціальна відповідальність, зовнішня соціальна відповідальність корпорації). Запропонована в роботі методика комплексної діагностики ефективності системи корпоративного управління апробована на десяти вітчизняних корпораціях, основними видами діяльності яких є торгівля та надання послуг. «Відмінний» рівень ефективності системи корпоративного управління не отримало жодне з підприємств, «добрий» рівень ефективності діагностовано в семи підприємств, три підприємства мають «задовільний» рівень ефективності, «поганого» ступеня за результатами діагностики не встановлено.

7. У роботі для прогнозування загального рівня ефективності системи корпоративного управління на майбутній період пропонується використання способу матриць вірогідності. Точність отриманих ймовірних значень перехідних вірогідностей критеріїв економічної ефективності, внутрішньої та зовнішньої соціальної відповідальності на підставі встановлених між ними зв’язків підтверджена результатами апробації діагностики на прикладі досліджуваних  підприємств.

8. Для визначення оптимального варіанта підвищення рівня ефективності системи корпоративного управління розроблено алгоритм діагностики, оснований на застосуванні способу напружених варіантів. Апробація запропонованої методики на підставі результатів загальної (комплексної) діагностики трьох підприємств із досліджуваної сукупності дозволила отримати декілька варіантів підвищення ефективності системи корпоративного управління для кожного з них.  Критерієм оптимальності у виборі того чи іншого варіанта підвищення рівня ефективності системи корпоративного управління є сума фінансування його впровадження.

Результати дослідження дозволять удосконалити організаційне та методичне забезпечення експертної діагностики ефективності системи корпоративного управління, а їх використання в практичній діяльності сприятиме досягненню головної мети корпоративного управління – встановлення балансу інтересів усіх учасників корпоративних відносин.

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у провідних наукових фахових виданнях:

  1.  Бедзай О.В. Експертна діагностика ефективності корпоративного управління: сутністний підхід/ О.В. Бедзай // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип 14.- Кіровоград: КНТЕУ, 2008. – С. 64 – 69.
  2.   Бедзай О.В. Побудова організаційного середовища експертної діагностики в системі корпоративного середовища / О.В. Бедзай //  Збірник наукових праць ДонДУУ «Фінансово-банківські механізми державного управління економікою України», т. Х, вип. 122, серія «Економіка». – Донецьк. ДонДУУ, 2009. – С. 435 – 445.
  3.  Бедзай О.В. Основні підходи до моделювання методик експертної діагностики ефективності системи корпоративного управління/ О.В. Бедзай // Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – Вип.28, т.2. –  С. 166 – 172.
  4.   Бедзай О.В. Напрямки оцінки ефективності корпоративного управління/ О.В. Бедзай // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – Тернопіль: ТІ АПВ УААН, 2009. – С. 87 – 91.

Опубліковано за матеріалами конференцій:

  1.  Бедзай О.В. Оцінка ефективності корпоративного управління: організаційний аспект/ О.В. Бедзай // Стан і проблеми обліку, контролю і аналізу в умовах транзитивної економіки: міжнар. наук.-практ. конф., 25 трав. 2007 р.: зб. тез доп. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – С.150 – 155.
  2.   Бедзай О.В. Діагностика прогнозного рівня ефективності системи корпоративного управління / О.В. Бедзай // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23–26 груд. 2010 р.: в 6 т. – Дніпропетровськ: Біла К.О., – 2010. –  т. 6., С. 13–18.
  3.   Орлова В.О. Логіка побудови системи корпоративного управління / В.О. Орлова, О.В. Бедзай // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23–26 груд. 2010 р.: в 6 т. – Дніпропетровськ: Біла К.О., – 2010. – т. 1., С. 62–65. Особистий внесок: систематизовано основні елементи системи корпоративного управління. – 0,1 д.а.

Анотація

Бедзай О.В. Діагностика ефективності системи корпоративного управління. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Донецьк, 2011.

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальних питань, повязаних із удосконаленням теоретичних, методичних та практичних засад експертної діагностики ефективності системи корпоративного управління. У роботі на підставі системного підходу удосконалено напрямки експертної діагностики ефективності системи корпоративного управління. Удосконалено науково-методичні підходи до моделювання організаційного та інформаційного забезпечення експертної діагностики у корпоративному середовищі. Запропоновано: методику комплексної діагностики ефективності системи корпоративного управління (із застосуванням матриць згортки); методику визначення прогнозного значення комплексного показника ефективності системи корпоративного управління (із застосуванням матриць перехідних вірогідностей); алгоритм діагностики оптимальних заходів покращення рівня ефективності системи корпоративного управління (із застосуванням способу напружених варіантів). Набув подальшого розвитку понятійний апарат: запропоновано уточнене визначення «системи корпоративного управління»; дефініція експертної діагностики ефективності системи корпоративного управління.

Ключові слова: корпоративне середовище; система корпоративного управління; експертна діагностика; ефективність системи корпоративного управління; економічна ефективність; соціальна відповідальність.

 

Аннотация

 

 Бедзай Е.В. Диагностика эффективности системы корпоративного управления. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, Донецк, 2011.

В диссертации комплексно исследованы организационно-методические и практические аспекты экспертной диагностики эффективности системы корпоративного управления и разработаны рекомендации по усовершенствованию этого процесса.

В работе использован системный подход к рассмотрению сущности экспертной диагностики, что дало возможность выработать основные концептуальные основы ее функционирования в системе корпоративного управления и содействие достижению главной цели – установление баланса интересов всех заинтересованных лиц, как основной характеристики эффективности корпоративного управления.

Параметризация эффективности системы корпоративного управления на основании существующих методик ее оценки, позволила усовершенствовать   направления экспертной диагностики эффективности системы корпоративного управления (организационная эффективность, экономическая эффективность и социальная ответственность  корпорации). Использование данного подхода позволяет учесть интересы как финансовых участников корпоративных отношений, так и лиц, отдающих предпочтение социальным преимуществам корпорации.

Для реализации функций экспертной диагностики в рамках конкретной корпорации предложено создание отдельного организационного подразделения –Экспертного Бюро, что позволит повысить результативность процесса экспертной диагностики и будет способствовать его рационализации.

Для моделирования коммуникационного механизма экспертной диагностики предложен сетевой подход, использование которого обеспечит формирование четких связей между субъектами диагностики и пользователями ее результатов.

Дальнейшая формализация элементов методик экспертной диагностики и их детальная характеристика позволила предложить выделение общих (комплексных) и частных методик диагностики эффективности системы корпоративного управления. Предложенный в работе порядок их реализации позволит снизить трудоемкость действий экспертов, а также минимизировать затраты на проведение диагностических процедур.

Разработан научно-методический подход к общей (комплексной) методике диагностики эффективности системы корпоративного управления, в основу формирования которой положено использование дерева целей, элементы которого агрегируются с помощью метода дихотомии и матриц свертки. Формирование комплексного показателя диагностики основано на совокупности критериев, которые отражают степень соблюдения интересов всех заинтересованных лиц и включают показатели экономической эффективности, внутренней и внешней социальной ответственности корпорации.

В работе предложена математическая модель, позволяющая прогнозировать значение комплексного показателя диагностики эффективности системы корпоративного управления на краткосрочный период, а также матрицы переходных вероятностей критериев экономической и социальной эффективности корпорации.

Для разработки оптимальных мероприятий повышения уровня эффективности системы корпоративного управления предложен алгоритм диагностики, основанный на определении напряженных вариантов, использование которых позволяет достичь целевого уровня с минимальными для корпорации затратами.

Получила дальнейшее развитие дефиниция системы корпоративного управления – как комплекса управленческих действий субъектов внутреннего и внешнего влияния на объекты управления, реализация которого при полном соблюдении принципов корпоративного управления должна обеспечить достижение баланса интересов всех участников корпоративных отношений.

Ключевые слова: корпоративная среда; система корпоративного управления, экспертная диагностика эффективности системы корпоративного управления, экономическая эффективность, социальная ответственность.

Annotation

 Bedzay О.V. Diagnostics of the system of corporative management effectiveness. - Manuscript.

Dissertation for candidate degree in economics on speciality 08.00.04 - Economics and management the enterprises (by the types of economic activities). -  Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovskiy, Donetsk, 2011.

The thesis is devoted to the actual problems of theoretical, methodological and practical aspects of improvement of the process of diagnostics of the system of corporative management effectiveness. In the work on the basis of system approach the trends of expert diagnostics of the system of corporative management effectiveness are proposed. The scientific and methodological approaches to modeling of organization and information support of expert diagnostics in corporative environment are improved. The methods of complex diagnostics of the system of corporative management effectiveness (using matrix of gathering); the methods of determination of forecasting meaning of complex index of the system of corporative management effectiveness (using matrix of transitional probability); algorithm of diagnostics of optimum methods of improvement of the level of the system of corporative management effectiveness (using methods of tense variants) are proposed. The conceptual apparatus is developing: the more precise definition of “the system of corporative management”, definition of expert diagnostics of the system of corporative management effectiveness are proposed.

 Key words: corporative environment; system of corporative management; expert diagnostics; the system of corporative management effectiveness; economic effectiveness; social responsibility.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37678. Щеплення здеревянілими чубуками 101 KB
  Мета заняття. Засвоїти техніку настільного щеплення здеревянілими чубуками па машинах УПВ, ПМ-450 та МП-7А. Ознайомитись з технікою щеплення вручну способом поліпшеної копуліровки та на штифт за допомогою спеціального секатора.
37679. Виведення основних форм кущів 825.5 KB
  У перший рік добиваються високої приживлюваності саджанців. 1 Виведення середньоштамбового двобічного кордону: 1 кущ у перший рік садіння; 2 кущ на другий рік; 3 кущ на третій рік; 4 кущ на четвертий рік; 5 кущ на пятий рік: а навесні; б влітку в восени. На другий рік вирощують пагони для майбутнього штамба. На третій рік формують штамб.
37680. Загальні відомості про виноград і будову його вегетативних органів 256 KB
  Класифікація винограду. Ознайомитись з екологогеографічними групами сортів європейськоазіатського винограду Vitis vinifer J. Класифікація винограду. У культурі винограду найбільше значення мають такі види роду Vitis J європейськоазіатський виноград Vitis vіпіfега J.
37681. Арифметичні команди восьмирозрядного мікропроцесора КР580ВМ80 (Intel 8080) 465 KB
  Арифметичні команди. Прапорці завжди встановлюються чи скидаються автоматично після виконання наступної команди яка впливає на прапорці в залежності від результату операції. Результати виконання арифметичних і логічних операцій над вмістом акумулятора регістрів загального призначення та комірок памяті впливають на прапорці наступним чином: Прапорець нуля встановлюється в 1 якщо в результаті виконання якоїнебудь команди отримано нульовий результат всі біти задіяного регістру чи комірки памяті встановлено в 0 і скидається в 0 в випадку...
37682. Логічні команди восьмирозрядного мікропроцесора КР580ВМ80 (Intel 8080) 394 KB
  До них відносяться команди І АБО ВИКЛЮЧНЕ АБО та ЗАПЕРЕЧЕННЯ ІНВЕРСІЯ а також команда ПОРІВНЯННЯ за допомогою якої здійснюються різноманітні перевірки. Окремо слід виділити команди простого та циклічного зсуву які використовуються для реалізації операцій МНОЖЕННЯ і ДІЛЕННЯ та деяких інших цілей. Власне логічні команди.
37683. Робота з утилітою Disk Manager 498.97 KB
  Ознайомитись з можливостями утиліти Запоминающие устройства Засіб управління дисками в цій версії Windows призначено для виконання таких завдань управління дисками як створення і форматування розділів і томів і призначення літер дисків. Подивитись структуру властивості всіх підключених жорстких дисків рис.рис3 Після аналізу лігічних дисків було виявлено що необхідно провести дефрагментацію диска С.2 Рис 3 Висновки по роботі: На цій лабораторній роботі я вивчив можливості утиліти Disk Mnger операційної системи Windows Vist зробив...
37684. Команди умовних та безумовних переходів восьмирозрядного мікропроцесора КР580ВМ80 (Intel 8080) 234.5 KB
  Для забезпечення таких можливостей використовуються команди умовних та безумовних переходів які дають змогу міняти послідовність виконання програм. Загальні властивості команд переходів Як витікає з їх назви всі розглядувані команди поділяються на дві групи: безумовних та умовних переходів. За винятком команди PCHL яка є однобайтовою всі інші є трибайтовими.