68286

ПРОФІЛАКТИКА ПРОТЕЗНИХ СТОМАТИТІВ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ПРИ КОРИСТУВАННІ ЗНІМНИМИ АКРИЛОВИМИ ЗУБНИМИ ПРОТЕЗАМИ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ)

Автореферат

Медицина и ветеринария

Мета дослідження. Підвищення якості ортопедичного лікування хворих на цукровий діабет 2 типу шляхом удосконалення конструкцій часткових знімних пластинкових протезів, розроблення методу профілактики протезних стоматитів.

Украинкский

2014-09-20

181.5 KB

0 чел.

22

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Бадалов Роберт Мехралі Огли

УДК 616.314-77266 : 616.31-002-08/043.3

ПРОФІЛАКТИКА ПРОТЕЗНИХ СТОМАТИТІВ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ПРИ КОРИСТУВАННІ ЗНІМНИМИ АКРИЛОВИМИ ЗУБНИМИ ПРОТЕЗАМИ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ)

  1.  – стоматологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2011

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти

МОЗ України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Гризодуб Василь  Іванович, Харківська  медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії дорослих

Офіційні опоненти:

-доктор медичних наук, професор Рябоконь Євген Миколайович, Харківськийнаціональний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри терапевтичної стоматології;

-доктор медичних наук, професор Нідзельський Михайло Якович, Вищий державний навчальний заклад МОЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, завідувач кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів – ортопедів.

Захист відбудеться «13_» __10_____ 2011 р. о 15. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.02 у Харківському національному медичному університеті за адресою: 61022, м. Харків, проспект Леніна, 4, тел. 707-73-27

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного медичного університету за адресою: 61022, м. Харків, проспект Леніна, 4.

Автореферат розісланий «      _» _______________  2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к. мед. н., доцент        Ягнюк А.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Результати досліджень багатьох авторів (Палійчук І. В., 1998;Лабунець В.А., 2000; Чулак Л.Д., 2008 та ін.) свідчать, що 40-60 % осіб старше 40 років мають дефекти зубних рядів великої протяжності та потребу в ортопедичному лікуванні за допомогою знімних зубних протезів: часткових та повнихпластинкових. Значно зросла потреба в лікуванні дефектів зубних рядів пластинковими протезамиосіб, які страждають нацукровий діабет2 типу (Давиденко Г.М., 1998;L. Vitkovet al., 1999).

Відомо, що слизова оболонкапорожнини рота у хворих на цукровий діабет 2 типу значно відрізняється від стану аналогічних тканин у здорових осіб (Давиденко Г.М., 1998).У хворих на цукровий діабет2 типу часто спостерігаєтьсясухість порожнини рота, витонченість слизової оболонки протезних лож, крихкість та ламкість судин (Царев В.Н. и соавт., 2006). Саме тому надійне користування знімними пластинковими протезами без ускладнень у хворих на цукровий діабет 2 типу – одна з найбільш важливих, нагальних та надзвичайно актуальних проблем ортопедичної стоматології(Фурцев Т.В., 2009), особливо враховуючи значну потребу цих хворих вортопедичному лікуванні пластинковими конструкціями протезів– до 38 % осіб у віці за 39 років (Апєкунов Г.Ю., 2009).

Відомо, що основнимконструкційним матеріалом, що використовується для виготовлення базисів пластинкових протезів, є пластмаси акрилового ряду (Жуков К.В., 2001;Щербаков А.С., 1997; Нідзельский М.Я, 2003). При цьому дослідники підкреслюють як позитивні властивості цих пластмас, так і їхнінедоліки. Базиси протезів,  виготовлених з пластмас акрилового ряду, негативно впливають на слизову оболонку протезних лож і порожнини рота(Заблоцкий Я.В., 1990; Нідзельский М.Я., 1998;Рожко М.М., 2008; Чулак Л.Д., 2009), недостатньо міцні в умовах змінних динамічних навантажень (Трезубов В.Н., 2001), що призводить до частих їх руйнувань. Також погіршують терморегуляцію тканин порожнини рота (Семенюк В.М. и др., 1999; Нідзельский М.Я., 2005), часто викликають протезні стоматити, ксеростомію (Каменев В.В., 2002;Сафаров А.М., 2010), не достатньо точно відповідають рельєфутканин протезних лож, через що нерідко балансують, порушуючи стабілізацію конструкцій під час функціональних навантажень і врешті-решт стають непридатними для користування (Sharon V.,2010).

Саме тому питання підвищення якості ортопедичного лікування знімними пластинковими протезами хворих на цукровий діабет2 типу є сучаснимта актуальним завданням ортопедичної стоматології.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідноз планом науково-дослідної роботи кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії дорослих Харківської медичної академії післядипломної освіти «Поліпшення якості конструкційних матеріалів і вдосконалення методик лікування стоматологічних хворих» (ДР № 0109U002825), а автор є безпосереднім виконавцем наукової теми.

Мета дослідження.Підвищення якості ортопедичного лікування хворих на цукровий діабет 2 типу шляхом удосконалення конструкцій часткових знімних пластинкових протезів, розроблення методу профілактики протезних стоматитів.

Для досягнення мети дослідження були поставлені такі завдання:

1. В експерименті на моделі цукрового діабету вивчити вплив препарату Echinacea Compositum S на зрошування порожнини рота щурів мономером метилметакрилату.

2. Удосконалити конструкції часткових пластинкових протезів, що використовуються для ортопедичного лікування дефектів зубних рядів великої протяжності у хворих на цукровий діабет 2 типу.

3. Обгрунтувати та розробити метод профілактики протезних стоматитів у хворих на цукровий діабет 2 типу, які користуються знімними пластинковими протезами,  виготовленими  з пластмас акрилового ряду.

4. На підставі клініко-лабораторних досліджень вивчити найближчі та  віддалені результати профілактики протезних стоматитів у хворих на цукровий діабет 2 типу, які  користуються знімними протезами з пластмас акрилового ряду й оцінити якість лікування.

Об'єктдослідження–протезні ложахворихна цукровийдіабет2 типуприортопедичному лікуваннічастковими таповнимизнімними пластинковимипротезамипривикористаннібазиснихпластмасакриловогоряду,знімніпластинковіпротези.
 Предмет дослідження – профілактика протезних стоматитів при ортопедичному лікуванні хворих на цукровий діабет 2 типу знімними пластинковими протезами, виготовленими з пластмас акрилового ряду.

Методидослідження – експериментальні – для вивчення впливу препарату Echinacea Compositum S на слизові оболонки порожнини рота тварин в умовах експериментально викликаного цукрового діабету; мікробіологічні; морфологічні; біохімічні; імунологічні – для обґрунтування методу профілактики акрилових протезних стоматитів; клінічні – для клінічного оцінювання ефективності ортопедичного лікування хворих на цукровий діабет 2 типу; статистичні – для визначення вірогідності отриманих даних.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше виявлено, що препарати ехінацеї мають виражену протекторну властивість, нівелюючи дію мономера акрилової пластмаси на слизову оболонку порожнини рота щурів на моделі цукрового діабету.

Мікробіологічними дослідженнями визначено домінуючий мікологічний чинник у виникненні протезних стоматитів при ортопедичному лікуванні хворих на цукровий діабет 2 типу знімними пластинковими протезами з пластмас акрилового ряду, що обгрунтувало доцільність включення в комплекс профілактичних заходів місцеве застосування 1 % крему Клотримазол.

Удосконалено конструкції часткових пластинкових знімних протезів при протезуванні хворих на цукровий діабет 2 типу, що дозволяє зменшити ускладнення.

Розроблено й обгрунтовано метод профілактики протезних стоматитів у хворих на цукровий діабет 2 типу із застосуванням удосконалених конструкцій часткових знімних пластинкових протезів з призначенням курсу препарату Echinacea Compositum S і місцевого застосування 1 % крему «Клотримазол», що підтверджено позитивною динамікою клінічних, мікробіологічних, морфологічних та лабораторних показників в найближчі та віддалені терміни лікування.

На підставі морфологічних досліджень виявлено, що реактивні процеси, які перебігають у слизовій оболонці протезного ложа після використання знімних пластинкових протезів з акрилатів у хворих на цукровий діабет 2 типу, виражені значно сильніше, переходячи на рівень патологічної регенерації.

Практичне значення отриманих результатів. З запропоновано метод профілактики протезних стоматитів у  хворих на цукровий діабет2 типу, що містить поєднання ентерального введення препарату Echinacea Compositum S і аплікації під базиси протезів 1% крему «Клотримазол».

Запропоновано вдосконалені конструкції часткових знімних протезів для ортопедичного лікування хворих на цукровий діабет 2 типу.

Основні матеріали дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі на кафедрі ортопедичної стоматології і ортодонтії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, кафедрі ортопедичної стоматології Одеського національного медичного університету МОЗ України.

Запропонована методика профілактики протезних стоматитів у хворих на цукровий діабет 2 типу використовуються в лікувальній роботі відділення ортопедичної стоматології ДУ «Інститут стоматології АМНУ України» (м.Одеса), Харківської обласної стоматологічної поліклініки.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою працею здобувача. Автор самостійно виконав повний обсяг роботи з науково-медичною літературою та здійснив патентно-інформаційний пошук, проаналізував літературу з досліджуваної теми, сформулював мету та завдання дослідження, провів підбір і розподіл по групам тематичних хворих. Клінічні спостереження пацієнтів, оформлення первинної документації проведені дисертантом самостійно. Проводив обстеження та призначав лікування хворим на цукровий діабет 2 типу при консультативному контролі лікаря-ендокринолога. Автор особисто обстежував пацієнтів, аналізував отримані результати й удосконалив конструкції протезів, розробив методику профілактики протезних стоматитів. Особисто здійснював ортопедичне лікування хворих. Провів статистичне опрацювання, аналіз і узагальнив отримані результати.

Лабораторні дослідження проводилися на базі кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного фармацевтичного університету.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались та обговорювалися:на Російському науковому форумі з міжнародною участю ″Стоматология нового тысячелетия″(Москва, 2002),IХ З’їзді асоціації стоматологів України (Київ, 2004), 6-й Всеукраїнской науково-практичної конференції «Клінічна фармація в України» (Харків, 2007).

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано в10 наукових роботах:3 статтях у журналах, 5 – у матеріалах і тезах наукових конгресів, з’їздів і конференцій. Отримано 2деклараційнихпатентаУкраїни.

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 168 сторінках комп’ютерного тексту. Робота написана за класичною схемою та складається зі вступу, огляду літератури, розділу об’єктів і методів дослідження, 4 розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури (що містить 234 назв (з них160 – кирилицею, 74 – латиною) та 2 додатки. Робота ілюстрована 36 таблицями і 21 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Проведено е експериментальні дослідження на 36 білих щурахсамцяхлініїВістармасою180-220г, що перебували на звичайному харчовому,температурний і світловому режимі утримання. Тварин розподілили на три групи по 12 щурів в кожній. Попередньо у всіх тварин штучно створювали модель цукрового діабету шляхом підшкірного введення одноводного розчину алоксана за такою схемою: протягом 4 діб щоденно по 300 мг/кг маси тіла, потім ще раз у тій же дозі на 7-у добу після останнього введення. Перша група була контрольною. Другій групі  тварин зрошували пащі мономером базисних пластмас акрилового ряду. У третій групі – зрошення слизової оболонки пащ мономером сполучали з введенням препарату Echinacea Compositum S(табл. 1).

Таблиця 1

Характеристика проведених експериментальних досліджень(n=36 тварин)

Серія

досліджень

Тривалість експерименту, діб

1-а група контроль

2-а група

зрошення

мономером

3-я група

зрошення мономером + EchinaceaCompositumS

1-а

14

6

6

6

2-а

30

6

6

6

Всього

44

12

12

12

Дослідження проводили у такий спосіб: тваринам 1 раз на добу за допомогою спринцівки зрошували слизову оболонку пащірозчином мономеру пластмаси акрилового ряду в дозі 0,03 г/кг маси тіла у водному розведенні 1:10 та вводили у шлунок за допомогою зонда розчин Echinacea Compositum S в дозі 0,5 г/кг в розведенні 1:20.

Вміст білка в ротовій рідині (РР) щурів визначали методом Lowry et al..

Гемолітичну активність сироватки та спленоцитів у щурів оцінювали спектрофотометричним методом за кількістю зв'язаних з антитілами і лізованої в присутності комплементу еритроцитів барана. Кількість розеткоутворюючих клітин (РОК) визначали шляхом підрахунку їх кількості з п'ятьма і більше прикріпленими ксеногенними еритроцитами (Х. Фриммель, 1979). Кількість клітин, що утворюють антитела (КУА) в селезінці визначали шляхом підраховування кількості зон локального гемолізу в рідкому середовищі, що містить еритроцити барана, сенсибілізованих спленоцитів і комплементу. Титри гемаглютинінів та гемолізинів визначали методом послідовних розведень за допомогою мікротитратора Такачі.

Уклінічній частині досліджень намиобстежено 45 хворих на цукровий діабет 2 типуз беззубими щелепами різних типів за Шредером і Келером та слизових оболонок протезних лож різних класів за Супле(I група) і 112 хворих – з дефектами зубних рядів великої протяжності (II група) різних класів за Кенеді.

I-агрупабула розподілена на 3 підгрупи. Перша підгрупа – 14 (31,1 %) хворих була контрольною, в ній не застосовували  лікарські засоби. У другій підгрупі(17 пацієнтів– 37,8%) хворим призначали профілактичний курс препарату Echinacea Compositum S протягом 1 місяця тричі на добу по 2,2 мл у 20 мл води. У третій підгрупі(14 пацієнтів – 31,1%) хворим призначали курс прийому препарату Echinacea Compositum S. Протягом 1 місяця тричі на добу по 2,2 мл у 20 мл водита додатково проводилися аплікації 1 % крему «Клотримазол» під базиси протезів протягом 1 місяця двічі на добу (після сніданку та ніч). Усі хворі вживали препарат Echinacea Compositum S відповідно до інструкції з його використання: натщесерце, за 20 хвилин до їди або через 1 годину після, затримуючи на кілька хвилин у порожнині рота.

ІI-агрупа була розподілена також на 3 підгрупи. Першу підгрупу (контрольна група) склали 36 хворих(32,1%), яким проводили ортопедичне лікування частковими знімними пластинковими протезами з базисами, що були виготовлені з пластмас акрилового ряду.

У другій підгрупі 42 пацієнтів(37,5 %) – з першого дня після накладання вдосконалених часткових знімних пластинкових протезів хворі вживали препарат Echinacea Compositum S протягом 1 місяця тричі на добу по 2,2 мл у 20 мл води.

У третій підгрупі 34 пацієнтів (30,4%) – з першого дня після накладання удосконалених часткових знімних пластинкових протезів хворі вживали   препарат EchinaceaCompositumSпротягом1 місяця тричі на добу по 2,2 мл у 20 мл води та додатково проводилися аплікації 1 % крему «Клотримазол» під базиси протезів протягом 1 місяця двічі на добу (після сніданку та на ніч).

Дослідження хворих здійснювали протягом 1 місяця, а також через 3, 6 та 12 місяців.

Для виявлення вогнищ гострого запалення слизової оболонки використовували пробу Шиллера-Писарєва в модифікації Лісових. Для визначення стану слизової оболонки порожнини рота та ступеня міграції лейкоцитів і злущування епітелію в ротову порожнину проводили проби Ясиновського в модифікації О.І. Сукманського та спіавт. (1980). Стійкість капілярів слизової оболонки визначали за допомогою проби В.М. Кулаженко. Рівень гігієнічного стану знімних протезів визначали у відповідності з загальноприйнятими клінічними критеріями, а кількість зубного нальоту – за методикою E. Ambjornsen et al., 2004. Також визначали якість фіксації повних знімних протезів, використовуючи методику І.В. Шахновського (2009).

Морфологічні дослідження проводили на матеріалі, який був отриманий методом біопсії (розмір 1,5х1,5 мм) з ділянок тиску на слизову порожнини рота знімних пластиночних протезів. Матеріал отримували шляхом зрізу слизової в зонах тиску через 1, 3, 6 міс., та 1 рік після користування протезами.

Оцінювали показники імунітетету на підставі аналізу метаболічного статусу лімфоцитів. Венозну кров з ліктьової вени забирали в пробірки з гепарином; в подальшому виділення лімфоцитів проводили центрифугуванням в градієнті щільності фіколл-верографина за методом A. Boyum (1968) в модифікації Натвіга зі співавт. (Дж.Б. Натвиг та співавт., 1991). Концентрацію лімфоцитів підраховували в камері Горяєва. Визначення НАД-і НАД(Ф) –залежних дегідрогеназ лімфоцитів проводили біолюмінесцентним методом (А.А. Буркин та А.С. Лосев., 1976).

За допомогою бактеріологічних досліджень вивчали кількість і патологічні властивості стафілококів, стрептококів, лактобактерій, нейсерій, ентерококів, диплококів і анаеробної флори, що були в біотопі слизової оболонки порожнини рота протезних лож у хворих на діабет 2 типу методом світлоелектрометрії, мікро- та макроскопії  колоній та їх вмісту.

Мікологічні дослідження полягали в мікроскопічному вивченні мазків, отриманих із слизової оболонки протезних лож. У процесі досліджень застосовували звичайні та люмінесцентні методи забарвлення матеріалу. Визначали культуру грибків і кількісний облік. Дослідження проводили в терміни: до протезування, на 7 і 30 добу після накладення протезів.

Для опрацювання отриманих даних і об'єктивного оцінення результатів застосували метод варіаційної статистики за Стьюдентом-Фішером.

Результати дослідження та їх обговорення. Експериментальні дослідження показали, що в перші дні зрошування пащ мономером базисних пластмас акрилового ряду у тварин 2-ї групи спостерігали підвищену салівацію. Об'єктивно гіперсалівація виявлялася в тому, що шерсть у ділянках рота і шиї тварин була мокрою. Однак пізніше, до 7-ї доби, візуальних ознак гіперсалівації не спостерігали. Наставало виснаження функції слинних залоз: при цьому гіперфункція змінювалася гіпофункцією з переважанням атрофічних процесів у їх клітинних структурах. До кінця 10-ї доби у кожної другої тварини спостерігали ознаки подразнення слизової оболонки пащі в ділянках піднебіння, щік та з'єднання губ, які виявлялися гіперемією, лущенням, незначними виразками. На 14-у добу від початку спостережень кількість слини, виділеної за 30 хв. у тварин у 2-ї групи була вірогідно на 46,9%  вищою  у порівнянні з тваринами, що входили до контрольної групи.

Через 1 місяць закономірність зміни секреторної функції слинних залоз зберігалася – рівень салівації у тварин 2-ї групи незначно збільшувався, протев 2-й групі швидкість салівації знизилася до 0,04 0,002 мл/хв (р <0,001). Результати дослідження в 3-й групі переконливо довели, що нівелююча дія препарату Echinacea Compositum S була помітною вже через 7 діб: швидкість салівації знизилася в порівнянні з аналогічним показником у 2-й групі на 10,4%(р<0,001), а в місячний термін відмінність показників досягала 40,5%(р < 0,001), тоді як різниця з контрольною групою досягала через 1 місяць– 14,8 %. Отже,в 2-й групі тварин виявлялися досить високі показники швидкості салівації. На наш погляд, такі відміни пояснюється високою подразнювальною властивістю мономера.

Таким чином, ми в умовах експерименту відтворили та визначили механізми виникнення гіпосалівації та ксеростомії, які закономірно виникають у хворих на цукровий діабет 2 типу при тривалому користуванні знімними пластинковими протезами, що були виготовлені з пластмас акрилового ряду.

Проведені експериментальні дослідження показали, що мономер викликає подразнення слизової оболонки протезних лож та порожнини рота, призводить до рефлекторного підвищення секреторної активності слинних залоз, що виявляється збільшення виділення слини, та у такий спосіб нейтралізує і змиває мономер з слизової оболонки протезних лож. Однак надалі, нажаль, наступає виснаження функції слинних залоз, їх гіперфункцію змінює гіпофункція. Цієюзміною можна пояснити зниження секреції слини та сухість слизових оболонок у хворих на цукровий діабет 2 типу при багаторічному користуванні знімними пластинковими протезами з акриловими базисами.

При внутрішньому вживанні препарату Echinacea Compositum S відбувається нівелювання сухості слизових оболонок порожнини рота на моделі алоксанового цукрового діабету, що свідчить про сприятливий ефект дії препарату, який перешкоджає виникненню запальних вогнищ та врешті-решт до зниження швидкості салівації та ксеростомії.

Таким чином, залишковий мономер у базисах знімних зубних протезів є речовиною, що викликає зниження функціональної активності слинних залоз у хворих на цукровий діабет 2 типу на тлі загального зниження швидкості слиновиділення.

На підставі отриманих даних ми можемо також припустити, що одним з механізмів ксеростомії, що закономірно розвивається у хворих при користуванні знімними зубними акриловими протезами, є вплив мономеру, що приводить спочатку до гіперфункції великих слинних залоз, а потім – до їх виснаження та гіпофункції. Інший механізм, як ми вважаємо, пов'язаний безпосередньо із базисом протеза, що передає функціональні навантаження безпосередньо на слизову оболонку протезних лож, викликаючи спочатку подразнення слизової оболонки, а надалі — запалення — атрофію — зменшення секреції малих слинних залоз.

У проведених нами експериментальних дослідженнях початкова кількість білка в РР складала (1,29 0,05 г/л), що перевищувало норму на 30-40 %. На 7-му добу експерименту у дослідній групі рівень білка в РР тварин зріс на 10,4% до значення – 1,44±0,02 г/л, і залишався приблизно на цьому рівні до кінця експерименту (р <0,001).У той же час в лікувальній групі при введенні тваринам препарату Echinacea Compositum S рівень білка через 7 днів помітно не відрізнявся від початкового показника (1,28±0,01 г/л), а у віддалені терміни досліджень (30 днів)цей показник наближався до норми – 1,07±0,005 г/л (р < 0,005). Зрошування мономером пащ щурів призводило до істотного зниження імунної активності в експериментальній групі тварин. Так, гемолітична активність сироватки крові знизилася на 46,2% (p<0,001), гемолітична активність спленоцітов – на 48,2% (p <0,001), Число РОК –на 36,2% (p <0,005), число КУА – на 29,4% (p <0,005), титри гемаглютиніну –на 32,5% (p <0,001), гемолізинів – на 6,6% (p <0,001).

При одночасному зрошуванні мономером та препарату Echinacea Compositum S зниження імунної активності на 7 добу було менш відчутно. Так, гемолітична активність сироватки знижувалася на 33,5%, гемолітична активність спленоцітов –на 28,3%, число РОК – на 31%, число КУА – на 18,9%, титри гемаглютиніну – на 13,4%, гемолізинів – на 34,9%. Таким чином, в середньому вплив на імунну систему організму, що у відповідь на введення акрилової пластмаси при її поєднанні з препаратом Echinacea Compositum S, проявляється менше і за своєю суттю нівелюєтся. Через 14 і 30 днів спостерігалася стійка тенденція до придушення імунної активності в експериментальній групі тварин, яка пов'язана зі зрошенням мономером пластмас акрилового ряду, що свідчило про формування у тварин гіперчутливості уповільненого типу у відповідь на зрошування мономером.

Отримані результати експериментальних досліджень припускають проведення заходів, що зменшують негативний вплив на слизову оболонку протезних лож та порожнини рота знімних протезів з акриловим базисом, що можливо забезпечити за допомогою застосування препарату Echinacea CompositumS.

Для усунення інших етіологічних факторів виникнення протезних стоматитів нами було проведено низку мікологічних досліджень, у результаті яких виявлено, що основним етіологічним чинником протезного стоматиту у хворих на цукровий діабет 2 типу є кандидоз слизової оболонки протезних лож та порожнини рота, що викликається значним збільшення кількостідріжджоподібних грибків під базисами знімних протезів.Місцеве застосування у вигляді аплікацій під базиси протезів крему "Клотримазол" у хворих цукровим діабетом 2 типу, що мають обсіменінність порожнини рота грибами Candida, знижує інтенсивність обсіменіння й ефективно купірує микозний компонент розвитку протезних стоматитів.

Саметому за етіопатогенетичний терапевтичний захід профілактики вважаємо місцеву аплікацію 1 % крему «Клотримазол», який приводив до значного зниження кількості ускладнень ортопедичного лікування – протезних стоматитів у хворих на цукровий діабет 2 типу.

Було вдосконалено конструкцію знімного часткового пластинкового протезу, що складається з базису, виготовленого з акрилової пластмаси, пластмасових штучних зубів, фіксованих у базисі та двосторонього багатоланкого шинуючого кламера або двосторонніх одноланкових кламерів, які виготовлено з поліпропілену. Ланки кламерів охоплюють коронкові частини всіх зубів, що відокремлюють дефекти зубного ряду.

В удосконалених часткових знімних пластинкових протезах базовим елементом є двосторонній багатоланковий кламер. Ширина його плечей-ланок становить 1-2 мм. Конструкція та матеріал (поліпропілен), з якого виготовлений кламер дозволяє вирішувати кілька завдань: шинує ряд зубів, розташованих в передніх ділянках зубних рядів при дефектах 1-го і 2-го класів за Кеннеді; перешкоджає біомеханічному переміщенню зубів через вестибулярне розташування плечей–ланок кламерів; еластично з'єднує базис протеза з утримуючими зубами; більш естетичний в порівнянні з утримуючими кламерами, виготовленими з металевого сплаву. Враховуючи, що при цукровому діабеті у хворих доволі часто відбувається ретракція країв ясен, у такий спосіб збільшуючи довжину клінічних коронкових частин природних зубів, ланки кламеру, охоплюючи клінічні шийки і зберігаючи дистантну конгруентність з краєм ясен, оберігають утворення тканин пародонту від механічної травми при жуванні, а шийки зубів – від розвитку каріозного процесу та гіперстезії твердих тканин утримуючих протез зубів.

Клінічне оцінювання стану протезного ложа та якості протезування проводили в різні періоди користування знімними пластинковими протезами в двох вищеописаних групах. При цьому враховували ряд чинників: наявність запальних процесів у слизовій оболонці протезних лож (гіперемія, набряк, біль), ступінь фіксації та стабілізації протезів, необхідність корекції базисів протезів.

Після закінчення 1 місяця після накладання протезів огляд слизової оболонки протезних лож показав, що в усіх 14 (31%) пацієнтів 1 підгупи 1 групи, відзначалися ознаки хронічного розлитого запалення слизової оболонки протезних лож, виникнення виразок  в місцях надмірного тиску базисів протезів, характерні для хворих на цукровий діабет 2 типу. У 2 підгрупі 1 групи відмічали лише локалізовані ділянки гіперемії в місцях надмірного тиску базисів протезом та ремоделювання протезних лож, над залишками міжзубних перетинок видалених зубіві гострих країв лунок видалених зубів. У пацієнтів 3 підгрупи 1 групи слизова оболонка протезних лож була рівномірного забарвлення, блідо-рожевого кольору без ознак гіперемії та патологічних змін.

Дослідження кількості відвідувань пацієнтів, що мають потребу в корекції базисів протезів як показник ефективності профілактики протезних стоматитів  показало, що через 1 добу після накладення протезів в 1 підгрупі 2 групи необхідність корекції була відмічена у 29 (80,5 %) хворих, через 7 діб – у 9 (25 %), через 1 місяць – у 2 (5,5 %), через 3 місяці – у 10 (27,7 %), через 6 місяців – у 8 (22,2 %), через 1 рік – у 6 (16,7 %) хворих.

У 2 підгрупі 2 групи через 1 добу в корекції мали потребу 26 (62,0 %) хворих, через 7 діб – 12 (28,5 %), через 1 місяць – 1 (2,3 % ), через 3 місяця – 8 (19,0 % ), через 6 місяців – 7 (16,6 %), через 1 рік – 5 (12 %) хворих.

Через 1 добу після накладення часткових знімних пластинкових протезів у 3 підгрупі 2 групи в корекції мали потребу 8 (23,5 %) пацієнтів, через 7 діб – 4 (11,8 %), через 1 місяць – 1 (3,4 %), через 3 місяці – 4 (11,8 % ), через 6 місяців – 4 (12 %), через 1 рік – 2 (4,8 %) хворих.

При визначенні інтенсивності запалення слизової оболонки ясен за допомогою проби Шиллера-Писарєва виявлено, що через 1 добу після накладення протезів в 1 підгрупі 2 групи проба Шиллера-Писарєва була слабко позитивною (+) у 19 хворих (52,7 %), позитивна проба (++) спостерігалася у 8 хворих (22,2 %), виражена проба (+++) була у 4 пацієнтів (11,1 %). У 5 хворих (13,9 %) проба Шиллера-Писарєва була негативною. Через 7 днів відзначено незначне запалення окремих ділянок слизової оболонки у 30,6 % випадків; значне запалення локалізованих ділянок – у 19,4 % випадків, у 5,5 % – дифузне запалення слизової оболонки під базисами протезів. Через 1 місяць проба Шиллера-Писарєва була слабко позитивною (+) тільки у 3 хворих (8,3 %), позитивною (++) – у 2 хворих (5,5 %).

У 2 підгрупі 2 групи визначено, що через 1 добу проба Шиллера-Писарєва була слабо позитивною (+) у 19 хворих (45,2 %), позитивною (++) – у 8 хворих (19,0 %), вираженою (+++) – у 5 хворих (11,9 %). Через 7 днів відмічали лише незначне запалення окремих ділянок слизової оболонки у 30,9 % випадків; значне запалення локальних ділянок – у 11,9 % випадків, у 11,9 % – дифузне запалення слизової оболонки протезних лож. Через 1 місяць проба Шиллера-Писарєва була слабко позитивною (+) тільки у 4 хворих (11,7 %), позитивною (++) – у 4 хворих (11,7 %).

Цей факт доводить, що при застосуванні ехінацеї ступінь запалення менше, ніж в групі традиційного протезування на 4,4 %, причому виразність запалення менше на 3,2 %.

У 3 підгрупі 2 групи через 1 добу після накладення протезів проба Шиллера-Писарєва була слабко позитивною (+) у 11 хворих (32,3 %), позитивною (++) – у 7 хворих (20,6 %); вираженою (+++) – у 3 хворих (8,8 %).Через 7 днів відмічали незначне запалення окремих ділянок слизової оболонки у 20,6 % випадків, значне запалення локалізованих ділянок – у 5,9 %, у 2,9 % випадків– дифузне запалення слизової оболонки під базисами протезів.Через 1 місяць спостереження проба Шиллера-Писарєва була слабко позитивною (+) – у 2 хворих (5,9 %), позитивною (++) – також у 2 хворих (5,9 %), у 1 хворого (2,9 %) проба була вираженою.

Також було проведено визначення ступеня фіксації повних знімних протезів при різних методах профілактики протезних стоматитів в 1 групі спостереження. Визначаючи ступінь фіксації протезів в 1 підгрупі було виявлено, що через 1 добу добрим він був у 8 пацієнтів, задовільним– у 2, незадовільним– у 4. Після проведення корекції, через 7 днів використання протезів, ефективність фіксації підвищилася на 14,3 %, а через місяць – на 21,5 %.

Визначаючи ступінь фіксації повних знімних протезів в 2 підгрупі, виявлено, що через 1 добу добрим він був у 11 пацієнтів, задовільним– у 4 пацієнтів, незадовільним– у інших. Після проведення корекції протезів, через 7 днів їх використання, ефективність фіксації підвищилася на 5,8 %, а через 1 місяць – на 17,5 %.

При вивченні ступеня фіксації протезів в 3 підгрупі звертає на себе увагу, що задовільна фіксація спостерігалася у переважної більшості пацієнтів – у 12 (85,7 %), задовільна – у 2 (14,3 %), незадовільна фіксація повних знімних протезів не була виявлена.

Таким чином, проведені клінічні дослідження показали перевагу розробленої методики профілактики протезних стоматитів у хворих на цукровий діабет 2 типу. Так, первинної корекції потребувало 43,75 % хворих 3 підгрупи ( у 1 підгрупі– 69 %), у повторній – 45,8 % (у 1 підгрупі – 79,1 %). Більше 3 корекцій було потрібно 29,2 % хворим 3 підгрупи, що приблизнобуло рівним даним показникам у 1 підгрупі.

У результаті мікробіологічних досліджень було визначено, що у хворих на цукровий діабет 2 типу при користуванні пластинковимизнімними протезами виникає штучний біотоп мікробіоти у якому значно зростає кількість патогенної мікробіоти та дріжджоподібних грибків. При вивченні якісного складу мікробіоти в усіх підгрупах хворих висівалися негемолітичний стрептокок, грампозитивні палички, лактобактерії, нейсерії, ентерококі та ін.При застосуванні EchinaceaCompositumS всередину та 1 % крему «Клотримазол» місцево у хворих 3-ї підгрупи І та ІІ груп, привертає увагу відсутність аеробної мікробіоти, а також більш низький вмістдріжджоподібних грибків.

Морфологічні дослідження м'яких тканин протезних лож у хворих на цукровий діабет 2 типу показали, що в них відзначаються зміни, характерні для цього захворювання: склеротичні та атрофічні ураження слизової оболонки, ознаки хронічного продуктивного запалення. Судинні зміни проявлялися різною мірою розвитку мікроангіопатій: дезорганізація сполучної тканини, склероз і гіаліноз дрібних судин. Користування протезами викликає зменшення товщини покривного епітелію, зникнення рогового й зернистого шарів, подальшому зниженню в клітинах епітелію нейтральних полісахаридів, РНК і білка. Слизова оболонка протезних лож характеризується атрофією, що призводить до її підвищеної травматизаціїта тривалої адаптації до протезів. Власна пластинка слизової оболонки стає тоншою, колагенові волокна та їхні пучки розміщуються паралельно, стоншені. У слизовій оболонці протезного ложа також порушуються процеси кератинізації, зростає кількість незрілих клітин глибоких шарів, що підвищує її ранимість.

При здавленні слизової оболонки базисом протеза у хворих на цукровий діабет 2 типу відбувається атрофія епітеліального пласта з метаплазією в багатошаровий плоский ороговіваючий епітелій. У мезенхімальних структурах слизової оболонки відбувається збільшення кількості грубо переплетених колагенових волокон, можна розцінювати таку реакцію строми як компенсаторну.

Порівняння другої та третьої підгрупи ІІ групи пацієнтів, що страждають на цукровий діабет 2 типу, за результатами біопсії, свідчать про те, що компенсаторні процеси у випадках користування частковими знімними пластинковими протезами без профілактики стоматитів виражені значно сильніше й переходять на рівень патологічної регенерації. При застосуванні удосконалених пластинкових протезів тааплікаціями на протезні ложа 1% крему «Клотримазол»у сполученні звнутрішнім вживанням препарату Echinacea Compositum S, зміни в тканинах слизової оболонки були мінімальні та наближалися до фізіологічного стану.

Застосування розроблених удосконалених конструкцій часткових знімних пластинкових протезів з одночасним призначенням профілактичного курсу з використанням препарату Echinacea Compositum S дозволяло відновлювати стійкість капілярів, що, у свою чергу, дало можливість запобігати або значно зменшувати не тільки активність але й кількість протезних стоматитів у хворих на цукровий діабет 2 типу,яким було проведено ортопедичне лікування за допомогою часткових пластинкових протезів.

Результати дослідження міграції лейкоцитів, які свідчили про міру запалення як слизової оболонки протезних лож (протезний стоматит), так і пародонту показали, що при ортопедичному лікуванні протезами з модифікованими опорними елементами кількість лейкоцитів зростає значно плавніше на 18,4 % до рівня – 374,2 ± 24,1 тис. клітин (р < 0,005). При застосуванні додатково місцевої профілактичної терапії спостерігається, навпаки, зниження кількості лейкоцитів на 26,8 % – до рівня 240,9 ± 28,3 тис. клітин (р < 0,005). Динаміка цього зниження вирівнюється вже до кінця 3 місяця, але, на відміну від 1 та 2 підгруп, у3 підгрупі з використанням комплексної профілактики, показники лейкоцитів коливалися в межах значень до протезування, тоді як в 1 підгрупі через 1 рік спостерігалася відмінність від показника до протезування на 34,6 % – 411,2 ± 22,1 тис. клітин (р < 0,001).

Застосування комплексної профілактики протезних стоматитів у хворих на цукровий діабет 2 типу, яким було проведено лікування знімними частковими пластинковими протезами, дозволило на 17,4 % знизити ступінь міграції лейкоцитів, що свідчить про певний профілактичний ефект.

Дослідження динаміки процесу злущування епітелію у хворих показало, що у хворих 1 та 3 підгруп відбувається різке пригнічення  епітелізації: на 34,7 % в 1 підгрупі до рівня 291,7 ± 20,4 тис. клітин (р < 0,001), на 35,6 % – в 3 підгрупі до рівня 287,4 ± 11,3 тис.клітин (р < 0,001). Якщо в 1 підгрупі це легко можно пояснити впливом базису акрилового протеза, то така реакція в 3 підгрупі залишається не з'ясованим фактом. У 2 підгрупі пригнічення процесу епітелізації було значно меншим (р < 0,005) і надалі, аж до 1 року користування протезами, кількість злущених епітеліальних клітин відновлюється до рівня, як до протезування – 412,5 ± 33,0 тис. клітин.

Визначено також, що рівень епітелізації слизової оболонки протезних лож при застосуванні вдосконаленої конструкції знімних пластинкових протезів відновлюється вже через 1 міс після їх накладення, тоді як у групі у хворих (1 підгрупа ІІ групи) яким застосовували ортопедичне лікування за допомогою традиційних конструкцій часткових знімних пластинкових протезів з базисами з пластмас акрилового ряду, аналогічний показник не відновлювався навіть протягом 1 року користування хворими цими протезами.

Проведені дослідження стану метаболічного статусу лімфоцитів у хворих на цукровий діабет 2 типу показали значне зниження інтенсивності початкових реакцій гліколізу та пентозофосфатного циклу, а також різноспрямовану зміну активності оксидоредуктазних реакцій циклу трикарбонових кислот. Подібна зміна  рівня метаболічних процесів значно знижує функціональні властивості лімфоцитів і, як наслідок, порушує їх регуляторну роль в розвитку регенеративних процесів. Порівняльний аналіз рівнів активності НАДФ-залежної дегідрогенази в лімфоцитах крові хворих 1 підгрупи та із застосуванням препарату Echinacea Compositum S (2 підгрупа) показав, що при стандартній методиці протезування значно знижується активність НАДФ ДГ. При застосуванні ехінацеї активність цього ферменту також знижується, проте менш виражено.

Профілактична терапія із використанням внутрішнього вживання курсу препарату Echinacea Compositum S ефективно стимулює енергетичні та пластичні процеси в лімфоцитах крові, що, відповідно, приводить до підвищення функціональної активності імунної системи, та, як наслідок, збільшення рівнів регенеративних процесів у тканинах протезних лож. Це, у свою чергу, позитивно відбивається на ефективності профілактики протезних стоматитів хворих на цукровий діабет 2 типу.

Були виявлені відмінності кількості протезного нальоту. Через 1 міс. найгірший рівень гігієнічного стану протезів спостерігався у хворих 1 підгрупи (з акриловими протезами) – 20,1 % хворих з коефіцієнтом гігієнічного стану 4 бали і вище, найкращий – у пацієнтів 3 підгрупи. Через 3 міс. спостерігається погіршення якості гігієнічного стану протезів у хворих 1 підгрупи (23,9 % хворих з коефіцієнтом гігієнічного стану 4 бали і вище), практично незмінними залишаються результати досліджень у підгрупах 2 і 3. Звертає на себе увагу факт відсутності хворих з коефіцієнтом гігієнічного стану вище 4 балів у 3 підгрупі.

Через 6 міс. відмічали різке погіршення рівня гігієнічного стану протезів в 1 підгрупі: зниження кількості пацієнтів з 0 і 1 балів до рівня 8,7 % та підвищення до 43,1 % – вище за 4 бали. Погіршення, хоч і не таке значуще, спостерігалося також і в 2 підгрупі. Так, високий коефіцієнт гігієнічного стану залишався тільки у 21,8 % пацієнтів, а в групу низького гігієнічного стану перейшло до 14,2 % хворих. Практично незмінними залишалися тільки результати у хворих 3 підгрупи.Через 1 рік особливих змін в динаміці рівня гігієнічного стану протезів, в порівнянні з результатами через 6 міс., не спостерігалося. Таким чином, методика профілактики протезних стоматитів поліпшує гігієнічний стан протезів тому, що в 3 підгрупі були відсутні протези з рівнем гігієнічного стану вище 4 балів.

Результати проведеного дослідження показали, що призначення профілактичного курсу препарата EchinaceaCompositumSта місцевого застосування 1% крему «Клотримазол»позитивно впливає на механізми розвитку запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота, попереджаючи ускладнення у вигляді протезного стоматиту при наявності у хворих супутнього захворювання – цукрового діабету 2 типу.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі поданот еоретичне узагальнення експериментальних і клінічних досліджень, запропоновано нове вирішення наукового завдання, яке полягає в підвищенні якості ортопедичного лікування хворих на цукровий діабет 2 типу шляхому досконалення конструкцій часткових знімних пластинкових протезів в поєднанні з профілактичним курсом терапії препаратом Echinacea Compositum S і аплікацій 1% крему «Клотримазол» під базиси протезів.

1. На підставі результатів експериментальних досліджень виявлено, що застосування курсу препарату Echinacea Compositum S на тлі подразнюючого впливу мономера пластмас акрилового ряду забезпечує нівелювання впливу мономера, що підтверджено достовірним збільшенням слиновиділення та  зниженням кількості білка у ротовій рідині.

2. Удосконалено конструкції часткових знімних пластинкових протезів із включенням до них двосторонніх багатоланкових литих кламмерів з поліпропілену при дистально необмежених дефектах і розташуванні зубів, що залишилися в передніх ділянках зубних рядів (1 і 2 класи за Кеннеді) та у ролі  альтернативи – при дефектах великої протяжності, обмежених як медіально, так і дистально (3 клас за Кеннеді) з використанням утримуючих кламерів з поліпропілену, що дозволило знизити рівень і кількість випадків реактивного запалення тканин протезного ложа у 70,6% хворих на цукровий діабет 2 типу.

3. Застосування препарату Echinacea Compositum S стимулює енергетичні та пластичні процеси, підвищує активність клітин імунної системи, рівень регенеративних процесів у тканинах протезних лож у хворих на цукровий діабет 2 типу, що користуються знімними пластинковими протезами, виготовленими з пластмас акрилового ряду.

4. Розроблено метод профілактики протезних стоматитів, що включає курс профілактичної терапії препаратом EchinaceaCompositumSу поєднанні з аплікаціями 1% крему «Клотримазол» під базиси удосконалених пластинкових протезів, що дозволяє зменшувати кількість протезних стоматитів з 80,5% до 43,75% у хворих на цукровий діабет 2 типу.

ПРАКТИЧНІРЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Для профілактики протезних стоматитіву хворих на цукровий діабет 2 типу рекомендується використовувати удосконалені конструкції часткових знімних пластинкових протезів шляхом включення доконструкційбагатоланковихдвосторонніхлитихкламерівзполіпропілену.

2.Запропонованометодпрофілактикипротезнихстоматитіву хворихна цукровийдіабет2 типу, який полягає у такому. У день накладання протезів призначається препарат Echinacea Compositum S 2,2 мл тричі на день за 20 хвилин до їжі або через 1 годину після неї, розбавляючи в 20 мл кип'яченої води, затримуючив роті на кілька хвилин із подальшим ковтанням. У цей же період проводять аплікації1%крему«Клотримазол» під базиси протезів двічі наденьвранці після сніданку та ввечері після вечері протягом 1місяця.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

1. Бадалов Р. М. Разработка дифференцированного подхода к профилактике и лечению протезного стоматита у больных сахарным диабетом / Р. М. Бадалов // Одеський медичний журнал. – 2011. – № 1. – С. 36-40.

2. БадаловР.М.Экспериментальное обоснование применения эхинацеи пурпурной с целью повышения индифферентности съемных пластиночных протезов у больных сахарным диабетом /Р.М. Бадалов //Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2011. – №1. – С.80-86.

3. Бадалов Р.М.Адаптация к съемным пластиночным зубным протезам /Р.М. Бадалов, З.И. Гараев, Д.М. Рзакулиева //Здоровье (Баку). – 2002. - №6. – С. 43-48.Здобувачем проведено відбір, клініко – лабораторне обстеження та лікування хворих, статистичне опрацювання даних, аналіз результатів).

4. Бадалов Р.М. Адаптация больных сахарным диабетом к съемным конструкциям зубных протезов из акриловых пластмасс /Р.М. Бадалов,З.И. Гараев//Материалы Российського научного форума з международным участием «Стоматология нового тысячелетия». – Москва, 2002. – С. 90-91.Автор провів клініко-лабораторні дослідження, їхній аналіз, статистичне опрацювання  даних, літературне оформлення.

5. Бадалов Р.М. Экспериментальное изучение реакций эндокринной системы на компоненты стоматологических акриловых пластмасс /Р.М. Бадалов, В.И.Гризодуб // Материалы ІІ (ІХ) съезда Ассоциации стоматологов Украины «Сучасні технології профілактики та лікування в стоматології»(1-3 декабря 2004 г). – К., 2004. – С. 386-389.Автор провів клініко-лабораторні дослідження, їх аналіз, статистичне опрацювання даних.

6.Бадалов Р.М. Влияние адаптогенов на течение иммунобиологической реакции слизистой оболочки полости рта у больных, страдающих сахарным диабетом, при ортопедическом лечении съёмными пластиночными протезами /P.М. Бадалов, В.И. Гризодуб //Матеріали ІІ( IX) з'їзду Асоціації стоматологів України«Сучасні технології профілактики та лікування в стоматології» (1-3 грудня 2004 p.). – К., 2004.– С.382-386.Здобувачем проведено відбір, клініко – лабораторне обстеження та лікування хворих на генералізований пародонтит, статистичне опрацювання  даних, аналіз результатів.

7. Бадалов Р.М. Фармакотерапевтическое воздействие на процесс адаптации к съемным зубным протезам у пациентов с сахарным диабетом / Р.М. Бадалов //Матеріали VI Всеукраїнської науково-практ. конф. «Клінічна фармація в Україні».– Харків, 2007. – С. 52-53.

8. Бадалов Р.М. Морфологические изменения слизистой оболочки полости рта у крыс, вызванные экспериментальным сахарным диабетом, и возможности их коррекции / Р.М. Бадалов // Матеріали YI Всеукраїнської науково-практ. конф. «Клінічна фармація в Україні». – Харків, 2007. – С. 92-93.

9.Деклараційний патент України №60179.Спосіб виготовлення базису часткового знімного протеза /Р.М.Бадалов, В.І. Гризодуб.Дата публікації відомостей про видачу та номер бюлетеня;10.06.2011. -Бюл.№11.Заявка №14542 від 06.12.2010.Особистий внесок здобувача полягає у пошуку прототипу та його описі, розробленні  методики.

10. Деклараційний патент України № 22008. Спосіб оптимізації процесів адаптації до знімних пластинкових протезів у хворих на цукровий діабет//Р.М. Бадалов; замовник та власник Харківська медична академія післядипломної освіти. – № u 2006 11781; опубл. 10.04.2007, Бюл. № 4.

АНОТАЦІЯ

Бадалов Р. М. Профілактика протезних стоматитів у хворих на цукровий діабет при користуванні знімними акриловими зубними протезами (клініко-експериментальне обгрунтування). — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія.Харківськийнаціональний медичний університет МОЗ України, Харків, 2011.

Дисертація присвячена підвищенню якості ортопедичного лікування хворих на цукровий діабет 2 типуз дефектами зубних рядів великої протяжності табеззубими щелепами шляхом визначеннястоматологічного статусу у даної категорії хворих та розробки на їх підставі вдосконаленихконструкційзнімних пластинковихзубних протезівіз застосуваннямпрофілактичного курсу препарату Echinacea Compositum S у сполученні з аплікаціями на протезні ложа 1% крему «Клотримазол» для профілактикипротезнихстоматитів.

Проведені експериментальні дослідження довели, що у хворих на цукровий діабет 2 типупід впливом базисів протезів пригнічується функція слинних залоз,у цей же часвідповіднійреакції на травматизацію слизової оболонкибазисом протеза притаманний гіперергічний характер. Проте застосування профілактичного курсу препарату Echinacea Compositum S у сполученні з нанесенням на протезні ложа 1% крему «Клотримазол»та вдосконалення конструкцій часткових знімних пластинкових протезівнівелює названі побічні ефекти до рівня фізіологічних.

Проведеніклінічнідослідженнядовелизначне поліпшенняклініко-лабораторних показниківстану тканинпротезнихложпривикористаннізапропонованогометодуортопедичноголікуванняхворихцукровимдіабетом 2типу.

Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, знімні пластинкові зубні протези, Ехінацея композитим С, клотримазол, протезний стоматит, слизова оболонка протезного ложа.

АННОТАЦИЯ

Бадалов Р.М. Профилактика протезных стоматитов у больных сахарным диабетом 2 типа при пользовании съемными акриловыми зубными протезами (клинико-экспериментальное обоснование).–Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 –стоматология. Харьковский национальный медицинский университет МЗ Украины, Харьков, 2011.

Диссертация посвящена повышению качестваортопедического лечения больных сахарным диабетом 2 типа с дефектами зубных рядов большой протяженности и беззубыми челюстями путем определениястоматологического статуса у данной категории больных и разработки на их основе усовершенствованныхчастичных съемных пластиночных зубных протезовв сочетании спрофилактическим курсомпрепарата Echinacea Compositum Sиаппликациями на протезные ложа 1% крема «Клотримазол»для профилактикипротезных стоматитов.

Известно, что состояние полости рта у больных сахарным диабетом 2 типазначительно отличается от состояния аналогичных тканей соматически здоровых лиц. У них часто наблюдается сухость полости рта,атрофияслизистой оболочки протезного ложа, хрупкость и ломкость сосудов. Именно поэтому пользование съемными конструкциямипластиночных протезов у данной категории больных представляет собой одну из важных и чрезвычайно актуальных проблем ортопедической стоматологии, особенно учитывая высокую потребность, в лечения данными ортопедическими конструкциями.В связи с прогрессированием у населениязаболеваний тканей пародонта идет омоложение возрастабольных, которые нуждаются в лечении дефектов зубных рядов большой протяженности съемными конструкциями зубных протезов.Особенно эта проблема касается больных, страдающих сахарным диабетом 2 типа.

Проведенные экспериментальные исследования показали, что у больных сахарным диабетом 2 типа под влиянием базисов протезов подавляется функция слюнных желез, в это же времяреакции на травматизацию слизистой оболочки базисом протеза присущ гиперергический характер. Однако применение профилактического курса препарата Echinacea Compositum S в сочетании саппликациямина протезные ложа крема 1% «Клотримазол» и совершенствования конструкций протезов нивелируетпобочные эффектыдо уровняфизиологических.

Исходя из этого, предложен метод профилактики протезных стоматитов и протезирование больных сахарным диабетом 2 типа, который включает применение препарата Echinacea Compositum S всочетаниис аппликациями на протезные ложа крема 1 %«Клотримазол» и ортопедическое лечение усовершенствованнымисъемными пластиночными протезами.

Проведенные клинические исследования доказали значительное улучшение клинико-лабораторных показателей состояния тканей протезных ложпри использовании предложенного метода ортопедического лечения больных сахарным диабетом 2 типа.

Сравнительная оценка отдаленных результатов предложенной методики ортопедического лечения и профилактики протезних стоматитов убольных сахарным диабетом 2 типа с дефектами зубных рядов больших протяженностей и беззубыми челюстями показала ее высокуюэффективность и практическую целесообразность дляширокого внедрения в клинику ортопедической стоматологии.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, съемные пластиночныезубные протезы, Эхинацея композитум С, клотримазол, протезный стоматит, слизистая оболочка протезного ложа.

ANNOTATION

BADALOV R.M. Prevention from prosthetic stomatitis among diabetic patients using acrylic denture (clinical and experimental argumentation) – Manuscript.

Dissertation for getting a scientific degree of Candidate of Medical Sciences following the speciality: 14.01.22 – stomatology. – Kharkiv National Medical University of Health Care Ministry of Ukraine. – Kharkiv, 2011.

The Thesis is dedicated to improvement of the orthopedic treatment quality of patients with diabetes of 2nd type with deficiency of dentitions with large extension and toothless jaws by determination the stomatological state of the mentioned group of patients and improvement of plastic denture using preventive course of Echinacea Compositum S medication and applying 1% Klotrimazol cream on prosthetic beds for prosthetic stomatitis prevention.

Experimental researches proved that the function of salivary glands decreased under the influence of denture bases among patients with diabetes of 2nd type; meanwhile, the correspondent reaction and the mucous coat traumatized by denture base have revealed hyperergic nature. However, treatment with preventive course of Echinacea Compositum S combined with applications of the 1% Klotrimazol cream on prosthetic beds, and improvement of partial plastic dentures leveled the aforesaid side effects to the physiological stage.

Key words: diabetes of 2nd type, plastic dentures, Echinacea Compositum S, Klotrimazol, prosthesis stomatitis, mucous coat of prosthetic bed.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

КУА – клітини, що утворюють антитела

НАДФ – никотинамідаденіндинуклеотидфосфат

НАДФДГ – НАДФ-залежна дегідрогеназа

РОК – розеткоутворюючіклітини

РР – ротова рідина

хв. – хвилина

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 0.9. Тир. 100 прим. Зам. №410-11

Підписано до друку 09.09.11. Папір офсетний.

Надруковано з макету замовника у СПД ФО Бровін О.В.

61022, м.Харків, майдан Свободи, 7, корп. 1, к.19. Т.(067) 768-01-08, (066) 822-71-30

Свідоцтво про внесення суб'єкта до Державного реєстру

видавців та виготовників видавничої продукції серія ДК № 3587 від 23.09.09 р.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65638. Українсько-єврейський дискурс у друкованих виданнях Наддніпрянщини (60-ті рр. ХІХ ст. – початок ХХ ст.) 162.5 KB
  Зокрема наукового осмислення потребує українськоєврейський дискурс у вітчизняних виданнях оскільки єврейська меншина в Україні була й нині є однією з найчисленніших а її стосунки в середовищі українського етносу не завжди складалися просто.
65639. Психолого-педагогічні засади підготовки студентів економічних спеціальностей до інноваційної діяльності 369.5 KB
  Здатність до інноваційної діяльності стає значущим компонентом професійної компетентності у будьякій сфері однак особливо важливою є інноваційна підготовка фахівця у сфері економіки. Суттєвим компонентом такої підготовки має бути формування особистісної...
65640. Просодія українського емоційного мовлення (експериментально-фонетичне дослідження) 458 KB
  Неослабний інтерес широкого кола лінгвістів взагалі та фонетистів зокрема до проблем дослідження емоційного мовлення є цілком закономірним в новітню епоху розвитку лінгвістики на антропоцентричних засадах де прагматика посідає чільне місце.
65641. СИСТЕМНІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИНАМИ В ЕКОНОМІЦІ 204.5 KB
  В сучасних умовах найбільшою небезпекою характеризується злочинність у сфері економіки структура якої визначена законодавцем і як відомо містить у собі три групи злочинів злочини проти власності злочини в сфері економічної діяльності і злочини проти інтересів служби в комерційній і іншій організаціях.
65642. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ БІОІННОВАЦІЙ 304.5 KB
  Одним із таких завдань є оцінка нововведень з позиції їх відповідності умовам відтворення системи екологоекономічних відносин адже наслідки що проявляються у довгостроковій перспективі можуть становити загрозу екологічній безпеці та стійкому розвитку економіки України.
65643. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ПРОГРЕСУВАННЯ ЛЕГЕНЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ПОЄДНАНОМУ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНИХ ГНІЙНО-ДЕСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЕГЕНІВ І ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ ТА ЇХНЯ КОРЕКЦІЯ 224 KB
  Особливі надії на вирішення проблеми гнійних форм ХНЗЛ повязують з підвищенням ефективності антибактеріальної терапії із своєчасним і раціональним використанням ендоскопічної діагностики і терапії хірургічного лікування реабілітації хворих у післяопераційному періоді...
65644. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ОВОЧІВ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ 361 KB
  Сприятливі ґрунтовокліматичні умови в Україні створюють необхідні передумови та значний економічний потенціал для організації ефективного виробництва овочів відкритого ґрунту. Незважаючи на те що площі їхніх посівів збільшуються ефективність...
65645. ОПЕРНА ТВОРЧІСТЬ ФРАНЦА ШРЕКЕРА: ПРОБЛЕМИ ЦІЛІСНОСТІ СТИЛЮ 174.5 KB
  Творчість видатного австрійського композитора диригента педагога Франца Шрекера 1878-1934 є однією з малодосліджених сторінок у вітчизняному музикознавстві. І хоча ці найяскравіші твори Шрекера впродовж 10х років ХХ століття здобули успіх майже на всіх провідних оперних сценах Західної Європи...
65646. ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ УПРАВЛІНСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 199.5 KB
  Постійне збільшення обсягу знань до якого необхідно вивести майбутнього фахівця за роки навчання у вищому навчальному закладі ВНЗ підвищення вимог до його професійної і спеціальної підготовки не може не викликати гостру потребу всебічного та глибокого дослідження системи формування в студентів...