68288

ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН БЛИЗЬКОГО СХОДУ)

Автореферат

Архитектура, проектирование и строительство

Найбільш чітко ця система реалізується в сучасних торгово-розважальних комплексах ТРК. Аналіз європейського і близькосхідного досвіду проектування ТРК свідчить про необхідність систематизації наукового обґрунтування і розробки основ проектування сучасних ТРК для країн регіону АльШам.

Украинкский

2014-09-20

6.2 MB

9 чел.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
БАШАР СУЛЕЙМАН АБДАЛЛА АТТАВНА

УДК 711.552.1+ 725.8 

ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ

КОМПЛЕКСІВ

(НА ПРИКЛАДІ КРАЇН БЛИЗЬКОГО СХОДУ)

18.00.02 – «Архітектура будівель та споруд»

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектуриКиїв - 2011 

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Київському національному університеті будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник 

доктор архітектури, професор,

професор кафедри основ архітектури і

архітектурного проектування КНУБА

Куцевич Вадим Володимирович 

Офіційні опоненти 

Доктор архітектури, професор,завідувач кафедри архітектури будівель і

споруд, директор Архітектурного інституту Одеської державної

академії будівництва і архітектури (ОДАБА)

Уреньов Валерій Павлович 

Кандидат архітектури, доцент,

професор кафедри технологій дизайну

Національного авіаційного університету (НАУ)

Чернявський Володимир Георгійович

Захист відбудеться  «10»  травня  2011 р.  о  13.00  годині

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.056.02 в Київському національному університеті будівництва і архітектури за адресою:

03680, Київ-680, Повітрофлотський проспект, 31, ауд. 466.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою:

03680, Київ-680, Повітрофлотський проспект, 31.

Автореферат розісланий  «8 »  квітня  2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої

ради                                                                                    В.В. Товбич

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми полягає в тому, що в даний час в країнах Близького Сходу виникають нові соціально-економічні умови. За останнє десятиліття особливого розвитку набули торгівля і бізнес. На реалізацію зазначених соціально-економічних умов направлені положення Національної програми комплексного будівництва Палестини. Оскільки функції торгівлі супроводжує блок процесів, які функціонально повязані з нею, то зявляється необхідність в їх архітектурному обєднані в єдину комплексну систему, що включає в себе доставку товарів, їх зберігання, торгівлю, суміжний бізнес, дозвілля, відпочинок та розваги.  Найбільш чітко ця система реалізується в сучасних торгово-розважальних комплексах (ТРК).

Аналіз європейського і близькосхідного досвіду проектування ТРК свідчить про необхідність систематизації наукового обґрунтування і розробки основ проектування сучасних ТРК для країн регіону Аль-Шам. Багатовіковий досвід розвитку цивілізації свідчить про те, що торгівля є основою товарно-грошових відносин, соціального та економічного розвитку суспільства. Торгівля не тільки стоїть біля витоків прогресу, але і сама повинна постійно вдосконалюватися, визначаючи напрямки та динаміку розвитку виробництва, економіки, культури і дозвілля.

Якщо раніше будували магазини для обмеженої групи товарів, то сьогодні ми бачимо, що все більш популярними стають комплекси, що представляють собою великий простір, в якому зібрані окремі магазини і обєкти супутнього обслуговування. Формування саме такого нового типу громадських будівель обумовлене тим, що його архітектурно-планувальна організація найбільш комфортна для покупців, вигідна для орендарів, сприяє значному прибутку власникам ТРК. Торгово-розважальні комплекси розглядаються в даній роботі як комерційні обєкти, які здійснюють багатопрофільну діяльність у сфері послуг, роздрібної торгівлі, відпочинку та розваг.

Актуальність поставлених завдань зумовлена також новою містобудівною політикою країн Аль-Шама, як близькосхідних держав, що відповідає вимогам комплексної забудови з урахуванням регіональних особливостей, необхідністю підвищення архітектурно-художніх якостей забудови, створення власної системи будівельного нормування.

Поряд з комплексністю обслуговування і економією витрат часу відвідувачів у ТРК підвищується якість обслуговування шляхом використання сучасних засобів автоматизації та раціонального обладнання. Завдяки укрупненню і інтеграції підприємств і багатоцільовому використання приміщень досягається скорочення витрат на будівництво та експлуатацію. Формування ТРК відкриває широкі можливості для вирішення містобудівних, регіональних типологічних і архітектурно-художніх завдань. Однак, ці важливі проблеми поки що недостатньо досліджені.

На розробку даної дисертації вплинули праці з загальнотеоретичних проблем розвитку архітектури та містобудування, фундаментальні дослідження в галузі типології архітектури цивільних будівель відомих вчених: В.В.  Бархіна, П.П. Безродного, О.А. Гайдучені, М.М. Дьоміна, В.І. Єжова, Л.М. Ковальського, В.В. Куцевича, Г.І. Лаврика, Т.Ф. Панченко, В.І. Проскурякова, О.С. Слєпцова, В.І. Соченка, В.О. Тімохіна, В.Г. Штолька та інших.

Функціональна та об’ємно-планувальна організація цивільних будівель і зокрема торговельних і багатофункціональних комплексів розглядаються в роботах відомих вчених: В.А. Абизова, Н. Беддінгтона, І.П. Васильєвої, В.В. Вержбицького, А.О. Гавриліної, О.А. Гайдучені, А.Л. Гельфонд, Д. Гослінга, В.І. Єжова, С.В. Єжова, К. Канаян, О.Я. Костенка, В.В. Куцевича, А.І. Матвієнко, Б. Мейтленда, Ю.М. Онищенко, В.В. Приймака, Ю.Г.  Рєпіна, А.І. Урбаха, В.П. Уреньова, І.Р. Федосєєвої та в роботах інших вчених.

У роботі використані дослідження з питань розвитку і сучасної організації пасажів торгових комплексів: І. Зайдлера, Н.П. Кирієнко, М. Колчак, В.А. Лаврова, А.А. Максимова, Т.М. Розанова, А.І. Урбаха, С.М. Шумілкіна, І. Еплтона та ін., матеріали науково-дослідних робіт, з архітектурно-композиційних проблем сучасної практики проектування ТРК: Д.К. Бернштейна, Ю. Земцова, М. Лііна, А. Мірошина та ін., а також дослідження з питань архітектури громадських будівель країн Близького Сходу: Дж.Е. Ароніна, В.М. Іллінського, П. Кратцера, О.Б. Раллєва, А.Н Римші, В.М. Фірсанова; архітектурно-планувальна організація підземних ТРК досліджена в роботі В.О. Праслової.

Дана робота також базується на дослідженнях арабської архітектури видатних вчених: Камаля Альдина Самеха, Пулія Хурі, Халес Аль Ашаба, Яхя Вазірі, Абдулли Кадира Арріхаві та ін.

Не дивлячись на велику кількість наукових праць з історії архітектури і культури близькосхідних країн, фактично дуже мало досліджені питання формування торгово-розважальних комплексів в країнах даного регіону Аль-Шама: Палестини, Лівану, Йорданії і Сирії.

Таким чином, актуальність теми визначається рівнем вивченості питань архітектурно-планувальної організації торгово-розважальних комплексів у країнах Близького Сходу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота ґрунтується на державних документах країн Близького Сходу, має звязок з тематикою науково-дослідних робіт інституту КиївЗНДІЕП Мінрегіонбуду України з нормування та стандартизації у сфері будівництва (КПКВК - 2751040), з розробки Державних будівельних норм (ДБН) з проектування підприємств торгівлі (тема № С-10-42/38-07), а також науково-дослідних робіт, які виконувалися на кафедрі основ архітектури та архітектурного проектування Київського національного університету будівництва і архітектури, Національної програми комплексного будівництва Палестини.

Мета дослідження: виявити закономірності та принципи архітектурно-планувальної організації торгово-розважальних комплексів, а також розробити пропозиції щодо вдосконалення прийомів обємно-просторових рішень ТРК.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:

- вивчити, узагальнити і систематизувати зарубіжний і вітчизняний досвід проектування та будівництва ТРК і встановити відмінності їх функціонування в історичній перспективі;

- визначити фактори, які впливають на формування ТРК;

- розробити класифікацію торгово-розважальних комплексів за різними ознаками;

- уточнити специфіку функціонування ТРК і розробити прийоми їх архітектурно-планувальної організації;

- визначити склад та параметри основних приміщень ТРК;

- виявити основні конструктивні системи для проектування торгово-розважальних комплексів;

- визначити соціально-економічну ефективність ТРК;

- виявити містобудівне розташування ТРК в структурі міста та їх ділянок;

- розробити пропозиції з номенклатури типів ТРК і обєкти-представники до номенклатурного ряду;

- визначити композиційно-планувальні прийоми формування ТРК.

Обєктом дослідження є торгово-розважальні комплекси в умовах Близького Сходу.

Предметом дослідження є формування архітектурно-планувальної організації і функціональної структури торгово-розважальних комплексів, що відповідають сучасним рівням розвитку системи обслуговування населення Близького Сходу.

Дослідницька гіпотеза: Типологічна задача проектування ТРК - відбиток єдності і функціонального взаємозвязку торгових та інших підприємств і закладів обслуговування та їх приміщень - для реалізації функціональних економічних переваг ТРК порівняно з окремо розташованими обєктами обслуговування.

Методи дослідження спрямовані на виявлення типологічних характеристик архітектурно-планувальної організація ТРК на основі:

-   аналізу та систематизації наукової, науково-методичної літератури, а також нормативних документів з теми дослідження;

- комплексного історико-архітектурного та функціонально-струк-турного аналізу, який охоплює традиційні загальнонаукові підходи;

- порівняльного аналізу архітектурно-планувальних, функціональних, технологічних і естетичних якостей ТРК;

- натурного обстеження та структурного аналізу;

- логічного моделювання (фактори впливу, закономірності, принципи);

         - пошукового проектування.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у формуванні раціональної архітектурно-планувальної організації торгово-розважальних комплексів, що стало базою для отримання нових наукових результатів:

- визначені фактори, які впливають на формування ТРК та розроблено їх класифікацію за різними ознаками;

- виявлені особливості функціональної структури ТРК, складу і параметрів їх основних і допоміжних приміщень:

- визначені принципи архітектурно-планувальної організації та прийоми композиційно-просторових рішень торгово-розважальних комплексів у країнах Близького Сходу;

- сформована номенклатура типів ТРК із розробкою об’єктів-представників;

- рекомендовані прийоми розміщення будівель ТРК в плані міст.

Практичне значення отриманих результатів полягає в удосконаленні архітектурно-планувальних та об’ємно-просторових рішень торгово-розважальних комплексів на основі запропонованих принципів і прийомів. Матеріали, результати і висновки дисертаційної роботи можуть бути використані при проектуванні ТРК, створення нормативних документів з проектування ТРК, в подальших наукових дослідженнях ТРК, можливості використовувати в навчальному процесі архітектурних ВНЗів.

Апробація та впровадження результатів дослідження. Матеріали дослідження доповідалися на 5-ти міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях, науково-практичних конференціях молодих вчених та аспірантів, Київського національного університету будівництва і архітектури (2007-2010 рр.) та інституту КиївЗНДІЕП, (Київ, VII міжнародна конференція молодих вчених ВАТ «КиївЗНДІЕП» на тему «Організація комфортного середовища життєдіяльності міських поселень», 2008 р.; VIIІ міжнародної конференції на тему «Архітектурно-будівельна галузь в умовах економічної кризи», КиївЗНДІЕП, 2009 р.).

Впровадження основних результатів дисертаційного дослідження. Результати дисертації впроваджені в практику проектування і будівництва ТРК на основі участі в розробці нормативних документів (ін-т КиївЗНДІЕП), обєктів-представників номенклатурного ряду типів ТРК (проектне бюро в Палестині), керівництві курсового і дипломного проектування (КНУБА) дозволить отримати значний соціальний та економічний ефект і сприятиме вирішенню важливих практичних і естетичних завдань:

- поліпшення якісного рівня архітектурно-проектних рішень будівель ТРК і доцільною організації їх мережі;

- підвищення ефективності капітальних вкладень, скорочення експлуатаційних витрат нових типів ТРК, що розвиваються;

- підвищення архітектурно-художньої виразності ТРК.

Публікації. Результати дисертації опубліковані в 6 статтях у наукових збірниках та наукових журналах, які входять до затвердженого ВАК України переліку фахових наукових видань.

Обсяг і структура дисертації. 

Дисертація складається з текстової частини, яка включає перелік умовних скорочень, терміни та визначення, вступ, три розділи, висновки по розділах і загальні висновки по роботі, викладеної на 120 сторінках, списку використаної літератури, що складається з 140 позицій, ілюстрацій, що складаються з 54 малюнків, 20 сторінок додатків, 3 актів впровадження результатів дисертаційного дослідження.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, наукова новизна і народногосподарське значення результатів дисертаційного дослідження. Визначається сучасний стан і ступінь вивченості предмета дослідження, намічаються цілі, завдання і межі дослідження, виявляються основні методи дослідження, наукова новизна і обґрунтовується практичне значення дисертації, апробація результатів дослідження, обсяг та структура дисертації.

З давніх часів до наших днів у забудові більшості міст Близького Сходу торговим і супутнім їм центрам дозвілля завжди відводилася провідна роль.

У першому розділі «Тенденції формування торгово-розважальних комплексів» розглянуті соціально-економічні передумови проектування ТРК в країнах Аль-Шама, проаналізовано основні історичні етапи розвитку торгово-розважальних комплексів на прикладах вітчизняного та зарубіжного досвіду проектування та будівництва в найкрупніших, крупних, великих і середніх містах, проведено аналіз і характеристику основних факторів, які виявляють умови формування торгово-розважальних комплексів в країнах Близького Сходу.

Здійснений в роботі аналіз соціальних передумов проектування ТРК виявив основні тенденції їх формування в країнах Близького Сходу. Відповідно до сучасних вимог, значний вплив на формування ТРК надає розвиток і вдосконалення системи культурно-побутового, в тому числі сугово-розважального обслуговування.

Виявлено, що найбільш яскравими прикладами системи роздрібної торгівлі на Сході є ринок, базар, ярмарок, хоча їхня функція піддалася істотним змінам. На Близькому Сході цей тип будівель тяжів до культурних і громадських центрів, де розташовувалися мечеті, караван-сараї, хани, медресе, суги, де завжди було багато народу.

Першими прикладами, в яких простежується динаміка розвитку торгових будівель, є давньогрецькі агори в Прієні і Мілеті. Периметральне розміщення торгових рядів навколо головного центру агори стало одним з головних прийомів рішення функціонально-планувальної структури подібних будівель на багато століть вперед.

Дослідження показали, що в країнах Аль-Шама перші торгові будівлі і споруди з’являлися поблизу площ, храмів, місць відпочинку - караван-сараїв, та навчальних закладів - медресе. На Близькому Сході перші торгові суги з’явилися в таких містах як Амман, Дамаск, Бейрут, Хайфа, Акаба та інші.

Сучасне містобудування країн Аль-Шама характеризується процесом бурхливого росту міст і злиттям кількох населених пунктів у великі агломерації. При цьому чисельність населення міст значно зростає і території їх розширюються.

Так, Сирія є найбільш розвиненою і стабільною державою на сьогоднішній день на Близькому Сході. Саме в Сирії, яка перебувала на перетині транспортних і караванних шляхів, за свідченням істориків, вперше з’явилися торгові та обмінні пункти. Не відставали в цьому відношенні Йорданія і Ліван.

Виявлено, що характерними рисами старовинних міст були, висока щільність забудови, замкнуті композиції будівель визначалися геологічними і природно-кліматичними умовами жаркого клімату. Криті двори, галереї, сади, фонтани сприяли створенню сприятливого мікроклімату, були характерною особливістю і суттєвими елементами архітектури Аль-Шама.

На цьому тлі формувалися і функціонально-планувальні особливості комерційних підприємств та закладів: для періоду ісламу (з 7 століття н.е.) характерні замкнуті периметральні комерційні простори і розкриті лінійні простори. Період між I і II світовими війнами (1920-1940 рр.) характеризується організованими внутрішніми просторами - пасажами (вплив французької «комерційної» архітектури). У цей період спостерігалися суттєві зміни в організації торговельних об'єктів, які концентрувалися на головних вулицях, перерізали щільну житлову забудову і лише в рідкісних випадках займали цілий квартал. Вони розміщувалися вздовж найбільш пожвавлених доріг, що ведуть у міські центри.

У роботі зазначено, що особливий вплив на архітектуру торгово-розважальних комплексів у країнах Близького Сходу зробила архітектура мусульманських країн. Тому, функціонально-планувальна структура і обємно-просторова композиція ТРК Аль-Шама дуже схожі на рішення базару у Стамбулі, торгових сугів у Бухарі і Самарканді, караван-сараїв в Ірані, Сирії і Туреччині.

Узагальнення сучасної вітчизняної і зарубіжної практики проектування і будівництва ТРК виявили, що в останні роки крім торговельних функцій до складу таких комплексів входять кінотеатри, боулінги, дитячі розважальні та оздоровчі центри, більярди, атракціони, ігрові автомати. Архітектура ТРК Близького Сходу поєднала в собі східні традиції і передові будівельні технології Західної Європи та США.

У роботі виявлені фактори, які впливають на формування ТРК: соціально-економічні; містобудівні; природно-кліматичні; функціонально-типологічні; технічні та культурно-традиційні. Соціально-економічні фактори впливають на підвищення матеріальних та духовних потреб населення, ріст рівня та зміни структури системи обслуговування, збільшення мобільності населення, динаміку застосування демографічної та соціальної структури населення та інш. Містобудівельні фактори сприяють розвитку групової системи розселення та міжселищних зв'язків; організації комфортної системи обслуговування населення та комплексності забудови міст; зростанню міст та чисельності населення; розвитку міської та регіональної транспортної мережі; підвищенню щільності забудови та зростанню дефіциту міських територій. Природно-кліматичні фактори сприяють врахуваванню різноманітних географічних, природних і кліматичних особливостей регіону Аль-Шаму при будівництві ТРК. Функціонально-типологічні фактори впливають на розвиток і розширення функцій обслуговування населення, вдосконалення структури функціонально-технологічних процесів та впровадження нових форм обслуговування, зміну вимог до архітектурно-планувальної організації будівель. Технічні фактори виявляють закономірність розвитку механізації та автоматизації виробничих процесів; вдосконалення інженерно-технічної оснащеності, запровадження прогресивних конструктивних та інженерних систем, підвищення рівня індустріалізації та ефективності будівництва. Культурно-традиційні особливості враховують особливості спільноти людей, що історично мешкають на Близькому Сході, їхні народні звичаї та традиції, де протягом багатьох століть мирно співіснують різні релігійні течії.

У другому розділі «Архітектурно-планувальна організація торгово-розважальних комплексів» на основі результатів проведеного аналізу практики проектування, будівництва і експлуатації ТРК розроблено їх класифікацію. Надано пропозиції щодо визначення проектних рішень, складу та площ приміщень ТРК, визначені принципи архітектурно-планувальної організації, їх конструктивні рішення і соціально-економічна ефективність.

Обєднання підприємств торгівлі, харчування з закладами дозвілля і розваг підвищує купівельну активність за рахунок збільшення числа відвідувачів і відсутності суто прагматичного інтересу.

У результаті здійснення досліджень розроблена класифікаційна матриці ТРК за різними ознаками: за величиною і місткістю, за планувальною організацією і місцем у системі обслуговування, за сезонністю використання, за композиційним рішенням, за розташуванням в планувальній структурі міста. Ця класифікація дала змогу виявити основні види  і типи ТРК (рис .1).

Так, за своєю функціональною структурою ТРК характеризуються за величиною, за складом підприємств і закладів обслуговування, які входять до нього, що визначає специфіку організації в них функціонально-техноло-гічних процесів.

У дисертаційній роботі сформульовані пропозиції щодо визначення складу приміщень і їх площ. Визначено зонування приміщень ТРК на основі диференціації різних функціональних процесів (рис .2).

Виявлено, що за рахунок відвідувачів зони розваг забезпечуються потоками покупців до торговельних поверхів.

Рекомендовані архітектурно-планувальні та конструктивні рішення ТРК, які повинні сприяти можливості розширення торгової площі за рахунок неторгових і підсобних приміщень шляхом застосування гнучкого планування та сучасної технології (тари-обладнання, комплексної механізації і автоматизації торгових і виробничих процесів за умови дотримання вимог пожежної безпеки).

Виявлено принципи архітектурно-планувальної організації ТРК, до яких відносяться: принцип функціонального зонування приміщень, принцип організації руху відвідувачів, принцип раціонального взаємозвязку приміщень, принцип збереження національної ідентичності.

На основі принципу функціонального зонування приміщень визначено розподіл будівлі ТРК на такі частини: торговельно-побутову та дозвілля і розваг, що сприятиме комфортній організації функціональних процесів.

Принцип організації руху відвідувачів буде сприяти ліквідації виникнення зустрічних потоків відвідувачів, що відбуваються в ТРК, в тому числі організації доступності маломобільних груп населення до всіх приміщень комплекса. Рекомендації з організації доступності торгово-розважальних комплексів для маломобільних груп населення дадуть змогу додаткового отримання послуг і відвідування ТРК широкому загалу населення країн Близького Сходу.

Принцип раціонального взаємозвязку приміщень ТРК вирішується на основі поповерхового зонування: на перших двох або трьох поверхах рекомендується розташовувати торговельні підприємства, а останні віддають під кінотеатри, спортивні розваги, ресторани і т.ін.

У роботі аргументовано обґрунтовується важливість принципу збереження національної ідентичності в сучасній архітектурі країн БС, яка не тільки відповідає природно-кліматичній специфіці навколишнього середовища, але гармонує з соціальними та естетичними потребами суспільства. Елементи та прийоми традиційної архітектури виправдали себе історично і перевірені часом, тому в проектуванні будівель ТРК автором рекомендується використовувати баланс між традиціями старого і досягненнями сучасності.

В роботі рекомендується виходячи з мусульманських релігійних канонів, підрозділяти деякі приміщення на чоловічу і жіночу половину, створювати додаткові приміщення для жінок, оскільки мусульманська жінка або дівчина не ходить за покупками сама, а тільки разом зі старшим братом чи старшими жінками. Відмінною рисою Близького Сходу є те, що основні та габаритні покупки роблять чоловіки, а купівля продовольчих товарів, ведення домашнього господарства та виховання дітей здійснює жінка.

Виявлено, що до складу приміщень ТРК можуть входити молитовні зали (мечеті) для можливості проведення пятиразових молитов, згідно ісламських традицій.

Встановлено залежність між архітектурно-планувальними і конструктивними рішеннями ТРК. Визначено основні конструктивні системи, характерні для ТРК Близького Сходу: стінова, каркасна та каркасно-стінова.

В роботі виявлено, що до соціально-економічної ефективності включаються критерії та показники повязані з підвищенням рівня обслуговування, зниженням частки ручної праці обслуговуючого персоналу.

Формування ТРК обумовлено цілою низкою переваг перед іншими формами обслуговування і насамперед їх особливою привабливістю завдяки комфорту та комплексності обслуговування, поєднанню в собі різних функцій (торгівля, побут, харчування, дозвілля, розваги), економії часу на покупки та послуги, загальному сприятливому середовищу  для різних видів діяльності.

Розглянуто деякі аспекти соціально-економічної ефективності, засновані на триєдиній сутності архітектури «користь - міцність - краса» у контексті сучасних вимог до технічного оснащення прогресивної торгової і розважальної технології будівель ТРК.

У третьому розділі «Особливості проектування торгово-розважальних комплексів» розглянуті питання розміщення будівель ТРК в планах міст, організація їхніх ділянок, наводяться рекомендації з номенклатури типів ТРК із розробленням пропозицій з обєктів-представників, а також питання архітектурно-художньої виразності торгово-розважальних комплексів.

Особливості проектування ТРК в країнах Близького Сходу зумовили необхідність систематизувати містобудівні дані по країнах Палестини, Йорданії, Сирії і Лівану. Визначено, що одним з найважливіших аспектів формування ТРК є розміщення будівель в структурі міст. На основі аналізу практики проектування, будівництва та експлуатації ТРК, розроблені пропозиції з розміщення цього типу будівель в плані міста і зроблено рекомендації організації їх ділянок. Автором виявлені і запропоновані до застосування в проектуванні чотири прийоми розміщення розглянутих комплексів у структурі міст: у центрі міста, в житлових мікрорайонах, в структурі громадсько-адміністративних центрів, в зоні контакту міської та приміської забудови.

Автор дійшов висновку, що організація ділянок сучасних ТРК повинна передбачати раціональне розміщення будівлі комплексу, благоустрій, зручні підїзди і паркувальні місця, пішохідні артерії і підходи до будівлі, майданчики відпочинку, рекреаційні і господарські зони, а також зони для літнього розширення торгівлі та інш.

В роботі встановлено, що мережа ТРК не покликана витісняти існуючу систему торгових будівель, а доповняти і розвивати її відповідно до сучасних вимог щодо організації торгівлі, харчування, побутового обслуговування, дозвілля і розваг з урахуванням регіональних особливостей країн Аль-Шама.

Пропозиції з номенклатури типів ТРК ґрунтуються на низці Програмних документів для країн Близького Сходу, складаються з пяти основних типів торгово-розважальних комплексів для різних містобудівних умов, для яких автором розроблені обєкти-представники (проекти): Королівський ТРК для в м. Аммана, Андалусія ТРК для м. Дамаск, Аль-Шам Сіті Центр для м. Бейрут, ТРК Хеврон Мол для м. Хеврон (Палестина),  Плаза ТРК для м. Бейруту (рис .3).

Результати аналізу практики проектування, будівництва та пошукового проектування ТРК в країнах Близького Сходу дали можливість рекомендувати формування їх обємно-просторових рішень на основі протяжних, компактних і розчленованих композиційних схем. Ці схеми обумовлені розвитком внутрішньої функції комплексу, орієнтацією приміщень, природно-кліматич-ними умовами, умовами рельєфу місцевості і існуючої забудови та т.ін.

Виявлено прийоми формування обємно-просторової організації інформаційно-розподільних просторів ТРК на основі:

- раціональної організації руху потоків відвідувачів;

- світлокольорової організації простору інтерєрів;

- візуального розширення простору інтерєрів;

- прийому стильової єдності архітектурних рішень.

В роботі розроблено пропозиції з номенклатури малих архітектурних форм та елементів благоустрою території ТРК. Надані пропозиції із застосування малих архітектурних форм і елементів благоустрою в інтерєрах і на ділянках ТРК.

Рекомендовано застосування традиційних архітектурно-художніх елементів і деталей при проектуванні ТРК. Визначено, що традиції місцевого зодчества дозволяють використовувати в інтерєрі ТРК різьблені деревяні елементи, ковку по металу, різьблені віконниці, східні лави, стрілчасті вікна, аркади, килими і багато іншого.

Запропоновано ефективне застосування сонцезахисних пристроїв та інших інженерних систем в будівлях ТРК. У деяких випадках елементи вертикального та горизонтального сонцезахисту можуть бути трактовані як архітектурно-художні елементи фасадів ТРК та інтерєрів торговельних залів, боулінг-клубів, кінотеатрів, сугових зон, ресторанів та інших приміщень (будівель) комплексу. Крім того, більшість запропонованих засобів архітектурної виразності автором застосовані у проектних пропозиціях будівель ТРК.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У даній роботі досліджено, систематизовано та узагальнено матеріали, що стосуються розвитку ТРК в країнах Аль-Шама, на підставі яких розроблено рекомендації щодо формування нового типу громадських будівель - торгово-розважальних комплексів.

1. У результаті виявлення соціальних передумов формування ТРК в країнах Близького Сходу сформульовано основні напрямки створення комплексності забудови, головним елементом якої є сучасний розвиток і вдосконалення системи культурно-побутового обслуговування населення.

2. На основі аналізу літературних джерел, проектних матеріалів і натурних обстежень, виявлено основні історичні етапи формування ТРК у країнах Аль-Шама: період Стародавньої Греції (64 - 333 рр. н.е.); період Римської імперії (64 р. до н.е. - 335 р. н.е.); період ісламської архітектури (поч. у VII ст. н.е.); період між I і II світовими війнами (20-ті - 40-і рр. ХХ ст.); період здобуття незалежності арабськими країнами (50-ті роки ХХ ст. - сучасний період).

3. Визначено, що традиційний тип торгівлі - суг переступив із старовинної частини міста в нові комерційні райони міст Близького Сходу, де збережена національна ідентичність не тільки у звязку з природно-кліматичною специфікою регіону, а використанням балансу між традиціями і сучасністю.

У роботі визначені основні фактори, які сприяють формування ТРК: соціально-економічні; містобудівні; функціонально-типологічні; природно-кліматичні; культурно-традиційні і технічні фактори.

4. У результаті аналізу функціонально-планувальної та обємно-просто-рової структури ТРК розроблена класифікація цього нового типу громадських будівель для умов країн Аль-Шама за такими ознаками: за величиною; за типологією; за конструктивними рішеннями; за планувальною організацією; за композиційним рішенням і формою плану; за обємно-просторовим рішенням; за розташуванням в планувальній структурі міста.

5. На основі аналізу практики проектування, будівництва, експлуатації та пошукового проектування надано пропозиції з взаємозв'язку і складу приміщень, визначення їх параметрів поділ у деяких функцій на чоловічу і жіночу половину. Функціональну структуру ТРК рекомендується організовувати з наступними зонами: торгівлі, доставки та зберігання продуктів і товарів, харчування, розваг і дозвілля (кінотеатри і спортивні розваги з ігровими майданчиками для дітей під час шопінгу батьків). Передбачена можливість організації сакральних приміщень (молитовних залів).

6. Виявлено принципи архітектурно-планувальної організації ТРК: функціонального зонування приміщень; організації руху відвідувачів; раціонального взаємозв'язку приміщень; збереження національної ідентичності. Визначено, що при формуванні архітектурно-планувальної організації будівель ТРК доцільно передбачати:

- врахування природно-кліматичних умов та історичної цінності існуючої забудови та доцільності нового будівництва;

- організацію доступності маломобільних груп населення до усіх приміщень ТРК ;

- зручність застосування і експлуатації всіх сучасних технічних засобів доставки, зберігання товарів і торгівлі;

- застосування несучих стін, каркасних, панельних, збірно-монолітних систем; використання збільшеного модуля сітки колон каркаса.

7. Визначено важливий взаємозв’язок між оцінкою соціально-економічної ефективності різних за величиною, місткістю і призначенням ТРК з їх архітектурно-планувальними рішеннями. Для оцінки ефективності витрат зі створення матеріально-технічної бази ТРК, спрямованих на вдосконалення якості обслуговування, покращення мікроклімату в приміщеннях, разом з економічними аспектами вирішуються проблеми зайнятості місцевого населення.

8. На підставі аналізу практики проектування, будівництва та експлуатації будівель ТРК надано пропозиції з розміщення їх у міській забудові на основі трьох прийомів: в системі громадських центрів міст, районів (на площах); в ландшафтній зоні (на вільних від забудови ділянках); в громадських центрах міст-супутників крупних міст.

9. В результаті проведеного дослідження розроблено пропозиції з номенклатури типів ТРК та їх обєктів-представників: Lifestyle Теmрlе (40 тис. м2) - для розміщення в громадських центрах великих міст; Shоррing Раrk (30 тис. м2) - розміщуються в ландшафтних парках, передмістях крупних і великих міст; Right-Now Quarters (15-20 тис. м2) - для розміщення в громадських центрах крупних міст, громадських центрів житлового району великого і середнього міста; Sanctuary (10-25 тис. м2) - для розміщення в громадських центрах міста-супутника, сателіта крупних міст; Festivаl / Еntertainment Сепtег (10-25 тис.м2) - для розміщення в громадських центрах крупних міст, туристичних, курортних центрів

10. Рекомендовані обємно-просторові рішення ТРК на основі протяжних, компактних і розчленованих композиційних схем, які обумовлені розвитком внутрішньої функції комплексу, природно-кліматичними умовами, рельєфом місцевості або наявністю існуючої забудови і т.п. Виявлено прийоми формування обємно-просторової організації інформаційно-розподільних просторів ТРК із застосуванням малих архітектурних форм, елементів благоустрою та реклами, що розроблені автором.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Аттавна Башар. Вопросы формирования торгово-развлекательных комплексов [текст] / Аттавна Б. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. зб. /відп.ред. М.М.Дьомін. – К.: КНУБА, 2008. – вип. 20 – С. 36-39.

2. Аттавна Башар. Основные факторы, влияющие на формирование торгово-развлекательных комплексов в странах Аль-Шама [текст] / Аттавна Б. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. зб. /відп.ред. М.М.Дьомін. – К.: КНУБА, 2009. – вип. 22 – С. 304-308.

3. Аттавна Башар. Эволюция торгово-развлекательных комплексов [текст] / Аттавна Б. // Градостроительство и территориальное планирование: науч.-техн. сборник /отв. ред. ред. Н.Н.Осетрин. – К.: КНУБА, 2009. - вип. 34. – С. 28-32.

4. Аттавна Башар. Зарубежный опыт структурирования полифункциональных молов торгово-развлекательных центров (на принципах ТРК США, Европы и Ближнего Востока) // Современные проблемы архитектуры и градостроительства: науч.-техн. сборник. – К.: КНУБА, 2010. - вип. 24. 24. – С. 341-344.

5. Аттавна Башар. Объемно-пространственные решения торгово-развлекательных комплексов в странах Аль-Шама // Будівництво України: науково-виробн. журнал. журнал. – К.: 2010, № 2. – С. 13-18.

6. Аттавна Башар. Функциональная структура и архитектурно-планировочная организация торгово-развлекательных комлексов в странах Ближнего Востока // Будівництво України: науково-виробн. журнал. журнал. – К.: 2010, № 4. – С. 22-31.

ОПУБЛІКОВАНІ ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. Куцевич В.В., Аттавна Башар. Деякі аспекти формування торговельно-розважальних комплексів в умовах Близького Сходу / Аттавна Б. // Тези доповідей науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА. – К: КНУБА, квітень 2008 р. – С.29.

2. Аттавна Башар. Типологічні особливості проектування торгово-розважальних комплексів [текст] / Аттавна Б. // Тези доповідей науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА. – К: КНУБА, 16 квітня 2009 р. – С.28.

3. Башар Аттавна. Факторы, влияющие на формирование торгово-развлекательных комплексов на Ближнем Востоке // Программа VII международной конференции молодых ученых (ОАО «КиевЗНИИЭП») «Организация комфортной среды жизнедеятельности городских поселений». – К: КиевЗНИИЭП, 5 декабря 2008 г. – С. 29.

4. Аттавна Башар. Особливості проектування торговельно-розва-жальних комплексів у країнах Близького Сходу // Програма VIIІ міжнародної конференції на тему «Архітектурно-будівельна галузь в умовах економічної кризи» . – К.: КиївЗНДІЕП, 18 грудня 2009 р. – С.31.

5. Аттавна Башар. Архитектурно-планировочная организация торгово-развлекательных центров в странах Ближнего Востока // Тезисы докладов научно-практической конференции молодых ученых, асприантов и студентов КНУСА. – К.: КНУСА, 18 марта 2010 г. – С. 28.

АНОТАЦІЯ

Аттавна Башар Сулейман Абдалла. Принципи архітектурно-планувальної організації торговельно-розважальних комплексів (на прикладі країн Близького Сходу). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 – Архітектура будівель і споруд. – Київський національний університет будівництва і архітектури. Київ, 2011.

Висвітлені соціологічні аспекти створення ТРК, розглянуто еволюцію основних історичних етапів розвитку близькосхідних і закордонних ТРК, розроблена класифікаційна матриця будівель ТРК і простежено відмінності їх функціонування, виявлено фактори, що впливають на формування ТРК, сформовано рекомендації щодо проектування основних функціональних зон в структурі малих, середніх і великих ТРК, визначено склад і параметри приміщень ТРК. Рекомендовано принципи архітектурно-планувальної організації ТРК (функціонального зонування приміщень; організації руху відвідувачів, раціонального взаємозвязку приміщень, збереження національної ідентичності). Запропоновані основні конструктивні системи для проектування та будівництва ТРК, визначена соціально-економічна ефективність проектних рішень ТРК. Розроблені рекомендації з розміщення ТРК в міській забудові і організації ділянок, надані пропозиції з номенклатури типів ТРК із розробленням до неї обєктів-представників, рекомендовані обємно-просторові рішення ТРК на основі протяжних, компактних і розчленованих композиційних схем, виявлені прийоми формування обємно-просторової організації інформаційно-розподільчих пристроїв ТРК із застосуванням запропонованої автором номенклатури елементів благоустрою, малих архітектурних форм і реклами.

Ключові слова: торговельно-розважальні комплекси, класифікація, архітектурно-планувальна організація, фактори, розміщення будівель в с структурі міст, традиції, особливості проектування.

АННОТАЦИЯ

Аттавна Башар Сулейман Абдалла. Принципы архитектурно-планировочной организации торгово-развлекательных комплексов (на примере стран Ближнего Востока). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры по специальности 18.00.02 – Архитектура зданий и сооружений. – Киевский национальный университет строительства и архитектуры. Киев, 2011.

Диссертация посвящена выявлению закономерностей и установлению принципов формирования торгово-развлекательных комплексов как за рубежом, так и в странах БВ. Актуальность темы данного исследования заключается в том, что в настоящее время во всем мире интенсивно развивается бизнес и торговля, а вместе с ними особенно динамично формируются торгово-суговая среда общественных и административных центров крупных, больших и средних городов. Наиболее четко эта система реализуется в архитектуре современных торгово-развлекательных комплексов (ТРК). За последние десятилетия интенсивного торгово-экономического развития многих стран БВ наметилось несоответствие между современными инновационными технологиями в секторе торговли и досуга и устаревшими приемами и методами проектирования этого типа зданий. Анализ мирового, европейского и ближневосточного опыта проектирования ТРК свидетельствует о необходимости систематизации, научного обоснования и разработки основ проектирования современных ТРК для стран региона Аль-Шама.

В работе подробно рассмотрены факторы и предпосылки, оказывающие значительное влияние на формирование ТРК.

На основании разработанной классификации торгово-развлекательных комплексов (по величине, по типологии, по конструктивным решениям, назначению, по планировочной организации, по композиционному решению и форме плана, и специфике размещения в структуре города) разработаны предложения по определению проектных решений, состава и площадей помещений, специфики функционально-планировочной структуры.

Рекомендованы принципы архитектурно-планировочной организации ТРК на основе:

- принципа функционального зонирования помещений;

- принципа организации движения посетителей;

- принципа рациональной взаимосвязи помещений;

- принципа сохранения национальной идентичности.

Предложены основные конструктивные системы для проектирования и строительства ТРК в странах Ближнего Востока.

Определена социально-экономическая эффективность проектных решений ТРК.

Разработаны рекомендации по размещению ТРК в городской застройке, даны предложения по номенклатуре типов ТРК с разработкой объектов-представителей, рекомендованы объемно-пространственные решения ТРК на основе протяженных, компактных и разделенных композиционных схем, выявлены приемы формирования объемно-пространственной организации информационно-разделительных устройств ТРК с применением предложенной автором номенклатуры элементов благоустройства, малых архитектурных форм и рекламы.

Внедрение результатов данного диссертационного исследования в практику проектирования и строительства ТРК будет способствовать решению важных практических и эстетических задач:

- улучшение качественного уровня архитектурно-проектных решений зданий ТРК и целесообразной организации их сети;

- повышению эффективности капитальных вложений, сокращению эксплуатационных расходов развивающихся новых типов ТРК;

- повышению архитектурно-художественной выразительности проектируемых ТРК.

Ключевые слова: торгово-развлекательные комплексы, классификация, архитектурно-планировочная организация, факторы, размещение зданий, традиции, особенности проектирования.

ANNOTATION

Bashar Suleiman Abdallah Atawina. The principles of architectural and planning organization of shopping and entertainment malls (on the example of countries Middle East). The manuscript.

A doctoral thesis of speciality 18.00.02 “The Architecture of buildings and structures”, Kyiv National University of Construction and Architecture. Kyiv, 2011.

The dissertation was created to underline sociological aspects of SEM construction, the evolution of the basic historical stages of development of Middle Eastern and foreign SEM. Classification matrix of SEM is created building and the differences of their functioning are traced, factors that influence forming of SEM are identified, formed the recommendation about planning of basic function of all zone in the structure of small, medium and large SEM, composition and parameters of SEM space are specified. Keeping principles of architectural and planning organization of SEM (functional zoning of rooms, organization of visitor’s movement, rational connection of rooms, and maintenance of national identity) are recommended. The basic structural systems are offered for planning and building of SEM, and socioeconomic efficiency of project decisions of SEM identified. The recommendations of SEM placing in municipal development and organization of areas, given suggestions from the nomenclature of types of SEM were worked out to its representative, are given recommendations by volume of spatial solution of SEM on the basis of the compact and dismembering, commercial charts prolonged, identify ways of organization of information-switchgears SEM at using the nomenclature or of the elements of improvement, small architectural forms and advertising proposed by the author.

Key words: shopping and entertainment malls, classification, architectural and planning organization, factors, placing of buildings in the structure of cities, traditions, features of design.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55882. Поляризация световых волн 537 KB
  Степенью поляризации называется величина 31 где Imx и Imin соответственно максимальная и минимальная интенсивности частично поляризованного света пропускаемого поляризатором. Для естественного света Imx=Imin и P = 0 для плоскополяризованного Imin= 0 и P = 1.
55883. Дисперсия света 171 KB
  Графически эта зависимость выглядит следующим образом: Зависимость показателя преломления вещества от частоты длины волны света или зависимость скорости световых волн от его частоты длины волны называется дисперсией света.
55885. Программирование и алгоритмические языки 1006 KB
  В выражении должны использоваться только допустимые для данного типа операции порядок выполнения операций лучше указать скобками. В основе этих принципов заложена концепция типа данных которую можно сформулировать следующим образом...
55886. ЖИТТЄВІ КРИЗИ ОСОБИСТОСТІ ТА ФОРМИ ЇХ ПЕРЕЖИВАННЯ 56 KB
  Мета заняття: формування цілісного уявлення про кризи їх види фазі; форми переживання життєвих криз; вплив кризи на розвиток особистості; усвідомлення практичного значення набутих знань; формування навичок управління власними психічними станами; перевірка результатів засвоєння програмного матеріалу та оцінка знань студентів. Поняття кризи та її види та фази. Життєві кризи з позицій рольової теорії Питання що виносилися для самостійного опрацювання.
55887. ПСИХОСОЦІАЛЬНІ, ПСИХОСЕКСУАЛЬНІ, ВІКОВІ КРИЗИ ТА СТАДІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ 51 KB
  Формування у студентів цілісного уявлення про вікові кризи та стадії розвитку людини; поглиблення та систематизація знань щодо психосоціальний розвитку особистості
55888. Методичні рекомендації та плани семінарських занять з основ економічної науки 851 KB
  Гетьмана Кафедра політичної економії Методичні рекомендації та плани семінарських занять з основ економічної науки для бакалаврів з економіки менеджменту денної та заочної форм навчання...
55889. Творчий учитель – який він? Я – творча особистість! 42.5 KB
  Творчість - це завжди створення нового оригінального соціальнозначущого продукту. Кожна людина від природи наділена здатністю до творчості творчим потенціалом тому що творчість лежить в основі як загального розвитку природи еволюції так і кожної окремої особистості в її самоздійсненні.
55890. Соціально-психологічні проблеми насильства в сучасному суспільстві 62.5 KB
  Проблема насильства над дітьми свідчить про необхідність ретельного вивчення й розробки профілактичних заходів спрямованих на її вирішення оскільки діти є найнезахищенішою найуразливішою й майже повністю залежною від дорослих частиною суспільства.