68290

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛИЖНИКІВ-ДВОБОРЦІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Автореферат

Физкультура и спорт

Зростання спортивних результатів у лижному двоборстві великою мірою залежить від ефективності системи багаторічної підготовки юних спортсменів. Проблемі фізичної підготовки юних спортсменів присвячено низку робіт вітчизняних і закордонних спеціалістів...

Украинкский

2014-09-20

290 KB

0 чел.

PAGE  16

16


r

Лижоролери

Біг імітація

Крос

іг на лижах

навант.

бігового

Заг.обсяг

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

-0,2

-0,4

-0,6

r

IV зона

ІІІ зона

ІІ зона

І зона

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

-0,2

-0,4

-0,6

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ

УДК 796.015.132:796.922.093.612

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛИЖНИКІВ-ДВОБОРЦІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук з фізичного виховання і спорту

Львів – 2011


Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у Львівському державному університеті фізичної культури, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий керівник –

кандидат біологічних наук, професор

ТРАЧ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ,

Львівський державний університет фізичної культури, завідувач кафедри біохімії та гігієни

Офіційні опоненти:

доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор АХМЕТОВ РУСТАМ ФАГИМОВИЧ,

Житомирський державний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри теорії і методики фізичного

виховання;

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

КРУПСЬКИЙ ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ,

Львівський державний університет фізичної культури, доцент кафедри зимових видів спорту

Захист відбудеться 6 травня 2011 року о 13 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради К 35.829.01 Львівського державного університету

фізичної культури (79000, м. Львів, вул. Костюшка, 11).

 

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Львівського державного

університету фізичної культури (79000, м. Львів, вул. Костюшка, 11).

 

Автореферат розіслано 5 квітня 2011 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

А. С. Вовканич

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Зростання спортивних результатів у лижному двоборстві великою мірою залежить від ефективності системи багаторічної підготовки юних спортсменів. Проблемі фізичної підготовки юних спортсменів присвячено низку робіт вітчизняних і закордонних спеціалістів (Н. Н. Бондик, 1980; О. М. Боженинов, 1987; A.Coyle, 1991; Е. А. Грозин, Г. С. Туманян, 2006). Деякі автори (Ю. В. Верхошанский, 1990; Л. В. Волков, 2002) відзначають, що поліпшення фізичної підготовки юних спортсменів може відбуватися як за рахунок підвищення рівня окремих фізичних якостей, так і їх поєднання. Розвиток окремих фізичних якостей тісно пов'язаний зі спеціалізованим впливом на основні системи енергозабезпечення: аеробну та анаеробну (В. Н. Манжосов, 1992; І. І. Земцова, 2008). Тому одним із напрямків удосконалення фізичної підготовки є розробка методики впливу на провідні (креатинфосфатну, гліколітичну та окисне фосфорилювання) системи енергозабезпечення через оптимізацію основних компонентів дозування фізичних навантажень: інтенсивність, тривалість, кількість повторень, тривалість інтервалу відпочинку та характер його організації (Н. Г. Озолін, 1992; В. С. Мартинов, 1993).

Відомо, що багато сильних лижників-двоборців уперше стали на лижі у 5 років, а виступали на змаганнях навіть після 35–40 років. Довголіття таких спортсменів є особливо характерним для лижного двоборства. Проте є і такі факти, коли у віці 17–18 років юні спортсмени демонстрували добрі результати та ставали переможцями низки змагань високого рівня, але далі їх не можна було знайти у списках сильних двоборців України, вони зникали, не досягаючи свого розквіту в старшому віці (В.О. Бережанський, 2002).

Однак тренери досить часто прагнуть досягти високих результатів у тренуванні дітей, не обмежуючись у виборі засобів і методів. При цьому не враховується, що ефективність педагогічного впливу визначається насамперед знанням суб'єкта, до якого він застосовується.

Відомо, що рухові якості під час природного розвитку мають період прискореного формування (сенситивний). У певний період конкретна якість найчутливіша до дії фізичного навантаження. Отже, для повної реалізації закономірностей розвитку організму підлітків необхідно робити акцент на тренуванні якостей, що вступили в сенситивний період.

Тренувальна програма, побудована за іншою схемою, не зможе повністю реалізувати біологічні закономірності розвитку організму юних лижників. Не зробивши акцентів на розвитку якостей у зазначені періоди, ми не зможемо згодом отримати бажаний ефект (В. І. Шапошнікова, 1988).

Проте ця проблема в сучасній теорії і практиці лижного двоборства залишається невирішеною. Основні закономірності розвитку фізичних якостей у юних спортсменів на різних етапах річного циклу недостатньо вивчені, оскільки відсутні об’єктивні дані про вплив інтенсивної м’язової роботи на стан різних фізичних якостей і їх систем енергозабезпечення.

Отже, актуальною є проблема пошуку найефективніших шляхів підвищення рівня фізичної підготовленості юних лижників-двоборців, що дозволить при виконанні оптимальних обсягів тренувальних навантажень поліпшити спортивні результати.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано у Львівському державному університеті фізичної культури відповідно до теми 2.4.13.2 «Біохімічні критерії адаптаційних можливостей систем організму спортсменів у видах спорту швидкісно-силової спрямованості» (номер державної реєстрації 0106U012609) Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006–2010 рр. Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Роль автора у виконанні дослідницької теми полягає в нагромадженні та аналізі теоретико-експериментального матеріалу щодо методичних підходів до фізичної підготовки в лижному двоборстві, визначенні функціональних показників лижників-двоборців різної кваліфікації на етапах попередньої базової підготовки та спеціалізованої базової підготовки, встановленні значущості показників фізичної підготовленості лижників-двоборців, розробці програми фізичної підготовки лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки з урахуванням значущих показників фізичної підготовленості.

Метою нашого дослідження є вдосконалення фізичної підготовки юних лижників-двоборців.

Відповідно до мети дослідження було поставлено такі завдання: 

 1.  Визначити структуру та зміст фізичної підготовленості лижників-двоборців.
 2.  Визначити критерії фізичної підготовленості лижників-двоборців на етапах базової підготовки.
 3.  Виявити взаємозв’язки показників функціонального стану, розвитку фізичних якостей та компонентів тренованості лижників-двоборців різної кваліфікації на етапах базової підготовки.
 4.  Розробити та експериментально перевірити програму фізичної підготовки лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки з урахуванням критеріїв фізичної підготовленості.

Об’єкт дослідження – фізична підготовка в лижному двоборстві.

Предмет дослідження – структура та зміст фізичної підготовки в лижному двоборстві на етапі попередньої базової підготовки.

Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи:

 •  теоретичний аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури;
  •  педагогічне спостереження;
  •  педагогічний експеримент;
  •  методи медико-біологічного контролю;
  •  методи математико-статистичного опрацювання результатів дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів.

Уперше:

 •  виявлено структуру значущих складових фізичної підготовленості лижників-двоборців, серед яких у стрибках на лижах з трампліна К-40 провідними є швидкісні якості, спритність, вибухова сила м’язів ніг; допоміжними – загальна витривалість та гнучкість; у бігу на лижах провідними є спритність та загальна витривалість, а допоміжними – швидкісні якості;
  •  визначено кількісні параметри функціональних можливостей організму лижників-двоборців на етапах попередньої базової підготовки та на етапі спеціалізованої базової підготовки.

Набули подальшого розвитку:

 •  положення щодо структури та змісту програми підготовки юних лижників-двоборців 12–14 років на етапі попередньої базової підготовки;
  •  дані щодо взаємозв’язків показників фізичної підготовленості та спортивного результату лижників-двоборців на етапах базової підготовки.

Доповнено:

 •  дані щодо взаємозв’язків між динамікою показників симпато-адреналової системи та рівнем розвитку функціональних можливостей спортсмена;
  •  дані щодо реалізації низки компонентів адаптації спортсменів.

Практичне значення одержаних результатів:

 •  розробка авторської програми вдосконалення структури та змісту фізичної підготовки лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки;
 •  визначення мети, завдань, засобів і методів удосконалення фізичної підготовленості юних лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки;
 •  встановлення рівнів взаємозв’язку показників фізичної підготовленості та спортивного результату лижників-двоборців на етапах базової підготовки.

Результати дослідження були впроваджені в навчально-тренувальний процес юнацької збірної Тернопільської області з лижного двоборства, у навчально-тренувальний процес Кременецької, Ворохтянської та Верховинської СДЮСШОР з лижного двоборства та можуть бути застосовані для підготовки збірних команд спортивних товариств і областей.

Особистий внесок автора полягає у визначенні напряму, мети, конкретних завдань дослідження, нагромадженні теоретичного та експериментального матеріалів, аналізі та інтерпретації отриманих даних, розробці програми вдосконалення змісту фізичної підготовки лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки.

У працях, виконаних у співавторстві, дисертантові належать результати щодо визначення функціонального стану, фізичної працездатності організму юних лижників-двоборців, дослідження фізичної підготовленості лижників-двоборців на етапах базової підготовки.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, експериментальні дані та висновки обговорені на Міжнародній науково-практичній конференції “Молода спортивна наука України” (Львів, 2006–2009), на науково-практичній конференції "Актуальні проблеми розвитку руху «Спорт для всіх: досвід, досягнення, тенденції» (Тернопіль, 2007), а також на засіданнях наукових конференцій професорсько-викладацького складу Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка (2008–2010).

Публікації. Результати дисертації висвітлено в 7 публікаціях, з яких 5 – у наукових фахових виданнях ВАК України, одноосібно виконано 5 публікацій.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена на 199 сторінках основного тексту і складається із переліку умовних позначень, вступу, п’яти розділів, висновків, шести додатків і списку використаної літератури (224 джерела, у тому числі 44 – іноземних авторів). Роботу ілюстровано 29-ма таблицями й 8-ма рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету й завдання роботи, визначено предмет та об'єкт дослідження, розкрито наукову новизну та практичну значущість результатів дослідження.

У першому розділі "Структура та зміст фізичної підготовки в лижному двоборстві” проаналізовано дані науково-методичної літератури із проблем фізичної підготовки в лижному двоборстві. На підставі проведеного аналізу літератури визначено, що питання структури та змісту фізичної підготовленості лижників-двоборців з урахуванням критеріїв фізичної підготовленості на етапах базової підготовки вивчені недостатньо.

У другому розділі “Методи та організація досліджень” обґрунтовано методи дослідження та етапи його проведення.

Перший етап дослідження (2006–2007 рр.) було присвячено вивченню та теоретичному усвідомленню проблеми. Аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури (224 джерела вітчизняних та іноземних авторів) з цієї проблематики дозволив визначити мету, завдання, об’єкт, предмет, гіпотезу та методи дослідження.

Мета другого етапу (2007–2008 рр.) полягала в розробці та впровадженні експериментальної авторської програми фізичної підготовки лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки з урахуванням критеріїв фізичної підготовленості та значущості показників функціонального стану, показників розвитку фізичних якостей та компонентів тренованості лижників-двоборців різної кваліфікації на етапах попередньої та спеціалізованої базової підготовки.

Мета третього етапу (2008–2009 рр.) – перевірка ефективності розробленої програми шляхом встановлення динаміки показників фізичної працездатності та функціонального стану лижників-двоборців експериментальної групи на етапі попередньої базової підготовки, а також апробація основних положень дисертації на наукових конференціях, упровадження результатів дослідження у практику, оформлення дисертаційної роботи.

У третьому розділі “Фізична підготовленість лижників-двоборців на етапах попередньої та спеціалізованої базової підготовки” вирішувалися такі завдання: визначити критерії фізичної підготовленості лижників-двоборців на етапах базової підготовки, виявити взаємозв’язки показників функціонального стану, розвитку фізичних якостей та компонентів тренованості лижників-двоборців різної кваліфікації на етапах базової підготовки.

У результаті проведеного дослідження вдалося визначити критерії фізичної підготовленості лижників-двоборців на етапах базової підготовки.

Виявлено, що основними визначальними чинниками прояву спортивної майстерності на етапах базової підготовки є показники фізичної працездатності; анаеробної, аеробної та загальної метаболічної ємності; потужності гліколітичного джерела енергозабезпечення; мобілізації енергетичних резервів організму.

Визначено, що фізична працездатність лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки суттєво відрізняється від показників фізичної працездатності спортсменів, які знаходилися на етапі спеціалізованої базової підготовки (табл. 1). Зокрема, середні показники PWC 170, які є інтегральними показниками і широко використовуються для оцінювання функціональних можливостей організму, у 12–14-річних двоборців були на рівні 2,3 Вт×кг-1, тоді як у 15–17-річних цей показник знаходився в межах 3,5 Вт×кг-1.

Таблиця 1

Фізична працездатність лижників-двоборців на етапах

базової підготовки

Показники

Етапи

підготовки

PWC170

(Вт × кг -1)

АНАМЄ

(у.о.)

АМЄ

(у.о.)

ЗМЄ

(у.о.)

МПК

(у.о.)

Wпано

(у.о.)

ЧССпано

(у.о.)

Етап поперед-ньої базової підготовки

2,3±0,03

77±8,4

209,2±5,9

285,6±12,3

64,8±2,3

68,3±0,9

169,4±1,8

Етап спеціалізо-ваної базової підготовки

3,5±0,1

110,4±5,9

243,7±7,6

331,0±14,4

69±1,3

64,4±2,1

165,4±3,7

Показники анаеробної метаболічної ємності (АНАМЄ) встановлено на рівні 77 у.о. у юних двоборців на етапі попередньої базової підготовки і 110,4 у.о. у двоборців на етапі спеціалізованої базової підготовки.

Середній показник аеробної метаболічної ємності (АМЄ) встановлено на рівні 209,2 у.о. у юних спортсменів молодшої групи, тоді як у спортсменів старшої групи цей показник є в межах 243,7 у.о.

Наше дослідження виявило, що рівень загальної метаболічної ємності (ЗМЄ) знаходився на рівні 285,6 у.о. у лижників двоборців на етапі попередньої базової підготовки і 331 у.о. у двоборців на етапі спеціалізованої базової підготовки.

Аналогічна картина простежується і в показниках МПК (потужність аеробного джерела енергозабезпечення), які встановлено на рівні 64,8 у.о. у юних 12–14-річних лижників-двоборців і 69 у.о. у 15–17-річних.

Показники порогу анаеробного обміну (W пано) та (ЧСС пано)  також суттєво відрізнялися у групах досліджуваних спортсменів. Так, ці показники в юних двоборців на етапі попередньої базової підготовки встановлено на рівні 68,3 у.о.  W пано та 169,4 у.о. – ЧСС пано. У спортсменів на етапі спеціалізованої базової підготовки ці показники встановлено на рівні 64,4 у.о. та 165,4 у.о. відповідно. Різниця в показниках досліджуваних груп є достовірною (р<0,05).

Таким чином, можна зробити  попередній висновок, що наведені показники детермінують динаміку потужності та ємності джерел енергозабезпечення м’язової діяльності, індивідуальну збалансованість в організмі функцій репродукції та утилізації й значною мірою обумовлюють найвищий рівень досягнень спортсменів.

Ми встановили, що показники (МКФ), які характеризують потужність креатин фосфатного джерела енергозабезпечення в юних спортсменів на етапі попередньої базової підготовки, знаходилися на рівні 33,9 у.о., у той час як у спортсменів спеціалізованої базової підготовки цей показник встановлено в межах 35,5 у.о. (табл. 2).  

Таблиця 2

Функціональний стан лижників-двоборців

на етапах базової підготовки

Показники

Етапи

підготовки

МКФ

у.о.

МГА

у.о.

Лактат

ммоль/л

Сечовина

ммоль/л

Адреналін

нмоль/л

Норадре-налін

нмоль/л

Етап попередньої базової підготовки

33,9±1,58

32,17±1,25

0,627±0,029

0,16±0,009

2,8±0,11

13,0±0,19

Етап спеціалізо-ваної базової підготовки

35,5±1,14

36,2±3,41

0,564±0,05

0,15±0,01

1,95±0,04

9,9±0,12

Показник потужності гліколітичного джерела енергозабеспеченя (МГА), який є визначальним чинником прояву швидкісної витривалості, у 12–14-річних лижників-двоборців знаходився на рівні 32,17 у.о., а в 15–17-річних двоборців –

36,2 у.о.

Показники екскреції лактату в лижників-двоборців молодшої групи після виконання стандартного велоергометричного навантаження встановлено на рівні 0,627 ммоль/л, у двоборців старшої групи цей показник був на рівні 0,564 ммоль/л.

Концентрація сечовини в сечі юних лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки становила 0,16 ммоль/л, у лижників-двоборців на етапі спеціалізованої базової підготовки – на рівні 0,15 ммоль/л.

У 12–14-річних лижників-двоборців після виконання стандартного велоергометричного навантаження екскреція адреналіну становила 2,8 нмоль/л, тоді як після навантаження такої потужності в 15–17-річних двоборців рівень екскреції цього гормону знизився до 1,95 нмоль/л.

Характеристика стану медіаторної ланки симпато-адреналової системи  після виконання стандартного велоергометричного навантаження свідчить про те, що рівень екскреції норадреналіну в сечі лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки встановлено в межах 13,0 нмоль/л, у лижників-двоборців на етапі спеціалізованої базової підготовки він знаходився на рівні 9,9 нмоль/л.

За даними кореляційного аналізу, на етапі попередньої базової підготовки показники спортивних результатів у стрибках на лижах з трампліна К-40 м та К-75 м мають тісні кореляційні взаємозв’язки (р<0,01) з показниками рівня розвитку швидкісних якостей (r = 0,628); з показниками розвитку спритності (r = 0,871); з показниками вибухової сили м’язів ніг (r = 0,801).

Дослідження показали, що у двоборців на етапі спеціалізованої базової підготовки показники рівня розвитку загальної витривалості за таким тестом як безперервний біг 5 хв мають зворотній кореляційний взаємозв’язок зі спортивним результатом на трампліні К-75 м (r = -0,211), а за результатом тесту біг 1000 м – низькі кореляційні взаємозв’язки (r = 0,107) (рис. 1).

Рис.1. Взаємозв’язки  показників фізичного розвитку та спортивного результату у стрибках на лижах з трампліна  К-40 м  лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки. Критичні значення: r = 0,444 при p< 0,05; r = 0,561 при p< 0,01)

Також ми встановили зворотній кореляційний взаємозв’язок рівня розвитку гнучкості зі спортивним результатом у стрибках на лижах з трампліна К-75 на рівні r = -0,523. 

Ми визначили зворотній кореляційний взаємозв’язок показників результативності у стрибках на лижах з трампліна К-40 м та рівня розвитку силових якостей. Так, за результатами підтягування на поперечині, кореляційний взаємозв’язок встановлено на рівні r = -0,263, а за результатами кидка набивного м’яча r = -0,668.

За даними кореляційного аналізу, показники спортивних результатів юних лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки в бігу на лижах 3 км мають тісні кореляційні взаємозв’язки (р<0,01) з показниками рівня розвитку спритності (0,648), загальної витривалості (r = 0,827) (рис. 2).

Також у 12–14-річних двоборців ми визначили низькі кореляційні взаємозв’язки результату в бігу на лижах 3 км та рівнем розвитку гнучкості (r = 0,245).

За даними кореляційного аналізу, в юних лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки ми отримали зворотній взаємозв’язок спортивного результату в бігу на лижах 3 км із показниками розвитку вибухової сили м’язів ніг

(-0,757), силових якостей (-0,406).

Рис. 2. Взаємозв’язки показників фізичної підготовленості та спортивного результату в бігу на лижах лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки. Критичні значення r = 0,444 при p< 0,05; r = 0,561 при p< 0,01

Ми також досліджували взаємозв’язки спортивних результатів лижників-двоборців на етапах попередньої базової та спеціалізованої базової підготовки з показниками загального обсягу тренувального навантаження і з показниками обсягу роботи, виконаної в різних зонах відносної інтенсивності.

Отримані дані кореляційного аналізу свідчать, що на етапі попередньої базової підготовки існує тісний взаємозв’язок спортивного результату із загальним обсягом виконаного циклічного навантаження, але вже на наступному етапі він втрачає свою значущість (рис. 3).

Як свідчать дані дослідження, щільність кореляційного взаємозв’язку показників виконання загального обсягу бігу на лижах та спортивного результату суттєво зростає від етапу попередньої до спеціалізованої базової підготовки.

Рис. 3. Взаємозв’язки спортивних результатів із показниками загального обсягу тренувального навантаження лижників-двоборців на етапах базової підготовки. Критичні значення: попередня r крит. = 0,444 при p< 0,05; спеціалізована r крит. = 0,576  при p< 0,05:

– попередня базова підготовка – спеціалізована базова підготовка

Виявлено, що залежно від етапу тренування, а відповідно і від рівня спортивної майстерності, щільність взаємозв’язку між показниками обсягу виконання бігу-імітації з лижними палицями та спортивним результатом у бігу на лижах статистично достовірно зростає.

Показники загального обсягу виконаної роботи на лижоролерах лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки не мають тісного взаємозв’язку зі спортивним результатом, у той час як у спортсменів на етапі спеціалізованої базової підготовки щільність взаємозв’язків між цими показниками зростає до r =  0,729.

Рис. 4. Взаємозв’язки спортивних результатів з обсягом роботи, виконаним у різних зонах інтенсивності лижників-двоборців на етапах базової підготовки Критичні значення: попередня r крит. = 0,444 при p<0,05; спеціалізована r крит. = 0,576  при p< 0,05:

– попередня базова підготовка – спеціалізована базова підготовка

У спортсменів на етапі попередньої базової підготовки показники спортивного результату в бігу на лижах мають щільний кореляційний взаємозв’язок із показниками обсягу виконаної роботи в І та ІІ зонах відносної інтенсивності, у двоборців на етапі спеціалізованої базової підготовки значущими є показники обсягу виконаної роботи в ІІІ та IV зоні інтенсивності (рис 4).

Установлено, що в міру зростання рівня спортивної майстерності збільшується щільність взаємозв’язків спортивного результату та показників обсягу стрибків з основних змагальних трамплінів та трамплінів більшої потужності.

Четвертий розділ “Експериментальне обґрунтування програми вдосконалення фізичної підготовки юних лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки” був присвячений розробці та перевірці програми фізичної підготовки лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки з урахуванням критеріїв фізичної підготовленості та значущості показників функціонального стану, показників розвитку фізичних якостей та компонентів тренованості лижників-двоборців різної кваліфікації на етапах попередньої та спеціалізованої базової підготовки.

Особливості побудови програми тренувального процесу лижників-двоборців експериментальної групи на етапі попередньої базової підготовки порівняно з програмою, за якою проводилися тренувальні заняття контрольної групи, були такі: на 12,5% знижено обсяг виконання роботи циклічного характеру; на 147,9% збільшено обсяг виконання навантаження на лижоролерах; на 5,3% збільшено обсяг бігового навантаження на лижах; на 130% збільшено обсяг виконання навантаження циклічного характеру в І зоні відносної інтенсивності; на 10% збільшено обсяг виконання навантаження циклічного характеру в ІІ зоні відносної інтенсивності; на 40% зменшено обсяг виконання навантаження циклічного характеру в ІІІ зоні відносної інтенсивності; на 5% зменшено обсяг виконання навантаження циклічного характеру в ІV зоні відносної інтенсивності; на 20% збільшено обсяг виконання стрибків з трамплінів потужністю К 30–40 м; на 33% зменшено обсяг виконання стрибків з трамплінів потужністю К 50–75 м; на 15,2% збільшено загальний обсяг виконання стрибків із трамплінів різної потужності; на 25,7% зменшено обсяг виконання спеціальних імітаційних вправ стрибуна.

У результаті застосування авторської програми вдосконалення фізичної підготовки лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки у спортсменів експериментальної групи порівняно зі спортсменами контрольної групи спостерігалися значні позитивні зміни в динаміці показників фізичної працездатності: за показниками PWC 170 лижники-двоборці експериментальної групи випереджали спортсменів контрольної групи на 32,3%;  за показниками АНАМЄ – на 13,4%; за показниками МАЄ – на 9,9%; збільшилися показники загальної метаболічної ємності на 9,2%; показники МПК – на 12,3%; ефективність використання аеробного джерела енергозабезпечення м’язової діяльності за показниками W пано та ЧСС пано – 11,3% та 1,9% відповідно (табл. 3).

Таблиця 3

Динаміка показників фізичної працездатності лижників-двоборців контрольної (n=10) та експериментальної (n=10) груп на етапі попередньої базової підготовки

Досліджувані показники

Групи

І-ше тестування

ІІ-ге тестування

ІІІ-тє тестування

P

P

P

PWC170

(Вт × кг -1)

КГ

2,3±0,03

0,05

2,8±0,04

0,05

2,9±0,03

0,05

ЕГ

2,4±0,02

2,6±0,03

3,8±0,05

АНАМЄ

(у.о.)

КГ

77±8,4

0,05

82±8,6

0,05

79±8,2

0,05

ЕГ

75±6,2

77±6

87±8,4

АМЄ

(у.о.)

КГ

209,2±5,9

0,05

218,8±7,2

0,05

234,6±7,5

0,05

ЕГ

200,8±5,5

232,2±9,2

245,1±8,4

ЗМЄ

(у.о.)

КГ

285,6±12,3

0,05

291,4±8,7

0,05

296,2±9,2

0,05

ЕГ

287,2±12,5

294,5±13,2

324,4±10,8

МПК

(у.о.)

КГ

64,8±2,3

0,05

67,7±3,1

0,05

70,1±3,2

0,05

ЕГ

65,4±2,4

68,9±2,5

78,8±2,8

Wпано

(у.о.)

КГ

68,3±0,9

0,05

74,8±1,2

0,05

78,4±2,7

0,05

ЕГ

67,2±0,8

72,2±1,1

84,7±2,2

ЧССпано

(у.о.)

КГ

169,4±1,8

0,05

172,2±2,2

0,05

176,4±2,1

0,05

ЕГ

170,8±2

175,7±2,4

181,2±2,6

Примітки. ЕГ – експериментальна група, КГ – контрольна група.

У спортсменів експериментальної групи спостерігалося поліпшення рівня розвитку креатинфосфатного механізму енергозабезпечення порівняно зі спортсменами контрольної групи на 16,5%, також в експериментальній групі підвищилися показники потужності гліколітичного джерела енергозабезпечення, міжгрупова різниця показника МГА наприкінці експерименту була статистично достовірною та становила 7,7% (табл. 4).

Таблиця 4

Динаміка показників функціонального стану лижників-двоборців контрольної (n=10) та експериментальної (n=10) груп на етапі попередньої

базової підготовки

Досліджувані показники

Групи

І-ше тестування

ІІ-ге тестування

ІІІ-тє тестування

P

P

P

МКФ у.о.

КГ

33,9±1,58

0,05

34,7±1,5

0,05

32,1±1,2

0,05

ЕГ

33,7±1,62

33,9±1,2

37,5±1,14

МГА у.о.

КГ

32,17±1,25

0,05

34,8±1,3

0,05

33,11±2,94

0,05

ЕГ

32,45±1,31

32,1±1,1

35,9±3,41

Лактат ммоль/л

КГ

0,627±0,029

0,05

0,596±0,01

0,05

0,594±0,1

0,05

ЕГ

0,692±0,032

0,628±0,032

0,564±0,05

Сечовина ммоль/л

КГ

0,16±0,009

0,05

0,17±0,01

0,05

0,15±0,01

0,05

ЕГ

0,17±0,01

0,17±0,01

0,15±0,01

Адреналін нмоль/л

КГ

2,8±0,11

0,05

2,6±0,12

0,05

2,4±0,05

0,05

ЕГ

2,8±0,10

2,4±0,10

1,95±0,04

Норадреналін нмоль/л

КГ

12,5±0,2

0,05

11,6±0,2

0,05

13,0±0,19

0,05

ЕГ

9,9±0,12

10,5±0,18

13,2±0,2

Примітки. ЕГ – експериментальна група, КГ – контрольна група.

Порівняно зі спортсменами контрольної групи у двоборців експериментальної групи підвищилася потужність гліколітичного механізму енергозабезпечення за динамікою показників екскреції лактату на 13,2% при р0,05.

Застосування програми удосконалення структури та змісту фізичної підготовки лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки викликало суттєві (р0,05) позитивні зміни у стані симпато-адреналової системи у спортсменів експериментальної групи. Так, екскреція адреналіну у спортсменів експериментальної групи знизилась у відповідь на стандартизоване велоергометричне навантаження на 16,1% порівняно зі спортсменами контрольної групи.

Показники екскреції норадреналіну, який є медіаторною ланкою симпато-адреналової системи, одним з основних медіаторів центральної нервової системи, у спортсменів експериментальної групи підвищилися на 33,3%, на відміну від спортсменів контрольної групи, де зміни не мали статистичної достовірності та становили 4%.

Запропонована програма вдосконалення фізичної підготовки лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки суттєво поліпшила рівень показників швидкісно-силової підготовленості лижників-двоборців експериментальної групи порівняно зі спортсменами контрольної групи, а саме: рівень розвитку бистрості за результатами бігу 60 м – на 10,7%; координаційні якості за результатами човникового бігу 4х10 м – на 3,6%; рівень розвитку вибухової сили м’язів ніг за результатами стрибка в довжину з місця – на 7,9%; рівень розвитку силових якостей за результатами підтягування на поперечині – на 16,6% (табл. 5).

Таблиця 5

Динаміка показників швидкісно-силової підготовки лижників-двоборців контрольної (n=10) та експериментальної (n=10) груп на етапі попередньої

базової підготовки

Досліджувані показники

Групи

І-ше тестування

ІІ-ге тестування

ІІІ-тє тестування

P

P

P

Біг 60 м

КГ

9,9±0,6

0,05

9,4±0,5

0,05

8,2±0,3

<0,05

ЕГ

9,7±0,8

8,8±0,7

7,0±0,38

Човн. біг 4×10

КГ

11,4±0,7

0,05

10,6±0,4

0,05

10,4±0,7

0,05

ЕГ

11,3±0,8

10,5±0,5

9,9±0,2

Стрибок у довж. з місця

КГ

191±0,2

0,05

212±0,3

0,05

236±0,12

0,05

ЕГ

191±0,19

221±0,2

251±0,08

Стрибок у висоту з місця

КГ

44,5±1,6

0,05

47,2±2,1

0,05

54,1±2,4

0,05

ЕГ

43,4±1,5

47,3±1,8

55,5±4,5

Кидок набив. м’яча

КГ

3,51±0,6

0,05

4,57±0,5

0,05

5,23±0,08

0,05

ЕГ

3,47±0,4

4,62±0,7

5,40±0,2

Підтягування на поперечині

КГ

12±2,5

0,05

13±1,9

0,05

15±1,5

0,05

ЕГ

12±3,0

14±2,1

17±2,9

Гнучкість

КГ

10±1,0

0,05

12,3±1,3

0,05

12,7±1,6

0,05

ЕГ

11,1±2,4

12,4±2,0

12,3±2,05

Примітк. ЕГ – експериментальна група, КГ – контрольна група.

Застосування програми удосконалення фізичної підготовки лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки сприяло суттєвим позитивним змінам рівня розвитку загальної витривалості спортсменів експериментальної групи порівняно зі спортсменами контрольної групи – на 8,7% за результатами бігу 1000 м та на 3,9% за результатами безперервного бігу 5 хвилин (табл. 6).

Таблиця 6

Динаміка показників розвитку загальної витривалості лижників-двоборців контрольної та експериментальної груп на етапі попередньої

базової підготовки

Досліджувані показники

Групи

І-ше тестування

ІІ-ге тестування

ІІІ-тє тестування

P

P

P

Біг 1000 м

КГ

4,17±0,38

0,05

4,04±0,18

0,05

3,54±0,7

0,05

ЕГ

4,24±0,22

3,49±0,34

3,23±0,17

Безперерв. біг 5 хв

КГ

1309,1±155,2

0,05

1433±113,5

0,05

1471±121,1

0,05

ЕГ

1321±105,0

1482±211,0

1535,7±51,9

Примітки. ЕГ – експериментальна група, КГ – контрольна група.

У п’ятому розділі „Аналіз та узагальнення результатів досліджень” визначено три групи даних, що отримані шляхом емпіричних досліджень, та зіставлено їх з опублікованими науковими працями.

Підтверджено дані про співвідношення загальної, спеціальної фізичної та технічної підготовки юних лижників-двоборців 12–14 років на етапі попередньої базової підготовки.

Підтверджено дані щодо кореляційних взаємозв’язків спортивних результатів у стрибках на лижах з трампліна К-40 та К-75 м та показників рівня розвитку бистрості, спритності, вибухової сили м’язів ніг. Наші дослідження підтвердили дані зворотнього кореляційного взаємозв’язку рівня розвитку загальної витривалості зі спортивними результатами стрибків з трамплінів К-40 та  К-75 м.

Результати наших досліджень збігаються з даними досліджень багатьох авторів про гальмування результатів загальної та спеціальної швидкісно-силової підготовленості під впливом вправ циклічної підготовки, а самі вправи зі спеціальної фізичної підготовки стрибуна не сприяють поліпшенню результатів у лижних перегонах.

Результати наших досліджень підтверджують наукові дослідження про існування тісних взаємозв’язків між динамікою симпато-адреналової системи та рівнем розвитку функціональних можливостей спортсмена. У процесі зростання спортивної майстерності спортсменів знижується рівень екскреції катехоламінів у відповідь на стандартне навантаження, що вказує на економне використання спортсменами своїх функціональних можливостей як гормональних, так і медіаторних.

Результати дисертаційного дослідження суттєво доповнюють дані щодо реалізації компонентів загальної адаптації спортсменів, а саме те, що визначальна роль у мобілізації енергетичних резервів організму належить симпато-адреналовій системі (САС) з допомогою гормонального (адреналін) і медіаторного (норадреналін) механізмів. Ми отримали дані, які доповнюють наукові дослідження про те, що в юних спортсменів на етапі попередньої базової підготовки показники спортивного результату в бігу на лижах мають щільний кореляційний взаємозв’язок із показниками обсягу виконаної роботи в І та ІІ зонах відносної інтенсивності, у двоборців на етапі спеціалізованої базової підготовки значущими є показники обсягу виконаної роботи в ІІІ та IV зоні інтенсивності.

До абсолютно нових даних належить розробка програми фізичної підготовки з урахуванням критеріїв фізичної підготовленості юних лижників-двоборців, визначення взаємозв’язків функціонального стану, фізичної працездатності, основних компонентів тренованості лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки, визначення оптимальних співвідношень засобів і методів спеціальної та загальної фізичної підготовки у тренуванні юних лижників-двоборців, розробка практичних рекомендацій щодо ефективного застосування основних засобів підготовки юних лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки.

ВИСНОВКИ

1. Аналіз наукових джерел виявив, що вдосконалення структури і змісту фізичної підготовки лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки фахівці розглядають як один із можливих шляхів оптимізації навчально-тренувального процесу. В науково-методичних джерелах, присвячених двоборству, науковці відзначають, що важливим складником майстерності юних лижників-двоборців є рівень загальної фізичної підготовленості. При тому недостатньо вивчені взаємозв’язки між спортивною результативністю та показниками фізичної підготовленості у двоборців на етапі попередньої базової підготовки.

У річному циклі підготовки спрямованість навантажень лижників на етапі попередньої базової підготовки виглядає таким чином: ЗФП становить 70%, СФП – 30% для спортсменів 1-го року навчання; ЗФП – 60% і СФП – 40% для спортсменів 2-го року навчання від показників загального обсягу навантаження в річному циклі підготовки.

2. На етапі попередньої базової підготовки показники спортивних результатів у стрибках на лижах з трампліна К-40 м мають:

 •  тісні кореляційні взаємозв’язки (р<0,05) з показниками рівня розвитку швидкісних якостей (r = 0,628); з показниками розвитку спритності (r = 0,871); з показниками вибухової сили м’язів ніг (r = 0,801);
 •  середні кореляційні взаємозв’язки з показниками рівня розвитку загальної витривалості за результатами бігу 1000 м  (r = 0,507); безперервного бігу 5 хв (r = 0,429); з рівнем розвитку гнучкості (r = 0,450).
 •  зворотні кореляційні взаємозв’язки з показниками рівня розвитку силових якостей (підтягування на поперечині r = -0,263, кидок набивного м’яча –r = -0,668).

3. На етапі попередньої базової підготовки показники спортивних результатів юних лижників-двоборців у бігу на лижах мають:

 •  тісні кореляційні взаємозв’язки (р<0,05) з показниками рівня розвитку спритності (r = 0,648); з показниками розвитку загальної витривалості (за результаттами бігу на 1000 м (r = 0,827) та результатами безперервного бігу 5 хв –  r = 0,892);
 •  середні кореляційні взаємозв’язки з показниками рівня розвитку швидкісних якостей (r = 0,437);
 •  низькі кореляційні взаємозв’язки з рівнем розвитку гнучкості (r = 0,245);
 •  зворотні взаємозв’язки з показниками розвитку вибухової сили м’язів ніг (за результатами стрибка в довжину з місця r = -0,757; та стрибка у висоту з місця r = -0,621).

4. На етапі попередньої базової підготовки показники спортивного результату в бігу на лижах мають тісні кореляційні взаємозв’язки з показниками загального обсягу роботи циклічного характеру (r = 0,942); показниками обсягу бігу на лижах (r = 0,735).

Показники загального обсягу виконання кросового бігу по пересіченій місцевості мають низький кореляційний взаємозв’язок зі спортивним результатом

(r = 0,237).

На етапі попередньої базової підготовки ми встановили зворотні кореляційні взаємозв’язки показників спортивного результату та показників загального обсягу виконання бігу-імітації з лижними палицями (r = -0,430) та показників загального обсягу виконаної роботи на лижоролерах (r = -0,296). Це свідчить про те, що на цьому етапі багаторічної підготовки організм спортсменів не адаптований до впливу спеціалізованих силових навантажень.

5. Інтенсифікація бігової підготовки на етапі попередньої базової підготовки може призвести до зриву адаптації загальної витривалості, про що свідчать результати визначення кореляційних взаємозв’язків результатів у бігу на лижах та показників обсягу виконаної роботи в зонах відносної інтенсивності. Так, у І-й зоні щільність взаємозв’язків знаходилася на рівні r = 0,644; у ІІ-й зоні r = 0,767; у III-й зоні r = - 0,238; у IV зоні r = - 0,348.

6. На етапі попередньої базової підготовки найщільніші кореляційні взаємозв’язки зі спортивним результатом у стрибках на лижах з трампліна мають показники обсягу виконання стрибків з трампліна потужністю К-30 м (r = 0,420) та  К-40 м (r = 0,866). Проте у процесі формування спортивної майстерності взаємозв’язки обсягу виконання стрибків з трамплінів цієї потужності знижуються і зростає щільність взаємозв’язків спортивного результату та обсягу виконання стрибків з трампліна потужністю К-75 (r = 0,893).

7. У результаті застосування авторської програми вдосконалення структури та змісту фізичної підготовки лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки у спортсменів експериментальної групи спостерігалися значні позитивні зміни фізичної працездатності. Так, на початку експерименту у спортсменів експериментальної групи показники тестування PWC170 знаходилися на рівні 2,4 Вт×кг-1, а наприкінці експерименту – 3,8 Вт×кг-1 . Зростання становило 58,3%. У спортсменів контрольної групи на початку експерименту показники тестування PWC170 знаходилися на рівні 2,3 Вт×кг-1, а після експерименту – 2,9 Вт×кг-1. Міжгрупова різниця становила 32,3%.

Визначено значні зміни в потужності анаеробних механізмів енергозабезпечення. Так, в експериментальній групі на початку експерименту ці показники були зафіксовані на рівні 75 у.о., а в кінці дослідження – 87 у.о., зростання становило 16%. У контрольній групі показники АНАМЄ на початку експерименту були встановлені на рівні 77 у.о., а наприкінці дослідження – 79 у.о., зростання сягало 2,6%. Міжгрупова різниця становила 13,4%.

Показники АМЄ, які характеризують потужність аеробного джерела енергозабезпечення, на початку експерименту знаходилися на рівні 200,8 у.о. та підвищилися до 245,1 у.о., що становило 22%. У лижників-двоборців контрольної групи зміни становили 12,1%. Міжгрупова різниця була 9,9%.

8. Під впливом запропонованої програми у спортсменів експериментальної групи підвищилися показники загальної метаболічної ємності на 12,9%, тоді як у спортсменів контрольної групи – на 3,7%, міжгрупова різниця становила 9,2%.

Показники максимального поглинання кисню у спортсменів експериментальної групи на початку експерименту було встановлено на рівні 65,4 у.о. та підвищилися до кінця експерименту до 78,8 у.о., що дорівнювало 20,4%. У спортсменів контрольної групи показники МПК також поліпшилися на 8,1%. Міжгрупова різниця становила 12,3%.

У спортсменів експериментальної групи спостерігалося поліпшення динаміки росту рівня розвитку креатинфосфатного механізму енергозабезпечення на 11,2%. Так, на початку експерименту показники МКФ становили 33,7 у.о., а наприкінці експерименту вони підвищилися до 37,5 у.о. Гліколітичний механізм енергозабезпечення за динамікою показників екскреції лактату у спортсменів контрольної групи зріс на 18,4% при р<0,05. Так, на початку експерименту екскреція лактату після виконання стандартного навантаження становила 0,692 ммоль/л, а після експерименту знизилась до 0,564 ммоль/л. У двоборців контрольної групи зміни також мали позитивний характер, проте між ними не встановлено статистичної достовірності. Міжгрупова різниця становила 13,2%.

9. Застосування авторської програми викликало суттєві (р<0,05) позитивні зміни в стані симпато-адреналової системи. Так, рівень екскреції адреналіну у відповідь на стандартне навантаження у спортсменів експериментальної групи на початку експерименту становив 2,8 нмоль/л і достовірно знизився до 1,95 нмоль/л, що дорівнювало 30,3%. У двоборців контрольної групи ці показники на початку експерименту становили 2,8 нмоль/л, у кінці експерименту знизилися до 2,4 нмоль/л, що сягало 14,2%. Міжгрупова різниця становила 16,1%. Динаміка змін норадреналової (медіаторна) ланки САС у спортсменів експериментальної групи на початку експерименту становила 9,9 нмоль/л і наприкінці експерименту 13,2 нмоль/л, що дорівнювало 33,3%. У двоборців контрольної групи цей показник на початку експерименту становив 12,5 нмоль/л, а в кінці експерименту підвищився до 13,0 нмоль/л, приріст дорівнював 4%. Міжгрупова різниця – 29,3%.

Тренування за авторською програмою суттєво поліпшило рівень загальної та спеціальної витривалості, а також низку показників швидкісно-силової підготовленості спортсменів експериментальної групи порівняно зі спортсменами контрольної групи.

10. Результати педагогічного експерименту свідчать про те, що застосування програми фізичної підготовки лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки з урахуванням критеріїв фізичної підготовленості та значущості показників функціонального стану, показників розвитку фізичних якостей та компонентів тренованості лижників-двоборців сприяє достовірному (р<0,05) зростанню як загальної, так і спеціальної фізичної підготовленості без збільшення величини тренувальних навантажень.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

а) публікації у фахових виданнях, затверджених ВАК України:

 1.  Бережанський О. О. Шляхи вирішення проблеми фізичної підготовки юних лижників двоборців на етапі попередньої базової підготовки / Олександр Бережанський // мол. спорт. наука України : зб. наук. пр. – Л., 2006. - № 10. – С. 62.
 2.  Бережанський О. О. Взаємозв’язок показників фізичного розвитку та спортивного результату у стрибках на лижах з трампліна лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки / Олександр Бережанський // мол. спорт. наука України : зб. наук. пр. – Л., 2007. - № 11. – С. 135.
 3.  Бережанський О. О. Характеристика показників фізичного розвитку та спеціальної фізичної підготовленості юних лижників-двоборців на етапі попередньої базової / Олександр Бережанський // мол. спорт. наука України : зб. наук. пр. – Л., 2008. - № 12. – Т. 1. - С. 35-40.
 4.  Бережанський О. О. Взаємозв’язок основних тренувальних засобів та спортивного результату у підготовці лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки / Олександр Бережанський // мол. спорт. наука України : зб. наук. пр. – Л., 2009. - № 13. – Т. 1. - С. 19-25.
 5.  Бережанський О. О. Вдосконалення фізичної працездатності та функціонального стану лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки / Олександр Бережанський // педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. за ред. С.С. Єрмакова  –  Х., 2010. - №2. – С. 18 – 22.

б) публікації у інших виданнях:

 1.  Бережанський О. О. Фізична працездатність юних лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки / Олександр Бережанський, Володимир Трач // актуал. пробл. розв. руху «Спорт для всіх; досвід, досягнення, тенденції» : зб. наук. пр. - Тернопіль, 2007. – вип. 2. – С. 83-87.
 2.  Бережанський О. О. Кореляційний взаємозв’язок показників фізичного розвитку та спеціальної фізичної підготовленості юних лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки / Олександр Бережанський, Володимир Банах // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: зб. наук. пр. за заг. ред. д.п.н., проф. Оникович Г. В. та канд. фіз.-мат.н., проф. Ломаковича А. М. – Київ – Кременець : РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка. – 2008. – С. 147-150.

АНОТАЦІЇ

Бережанський Олександр Олегович. Удосконалення структури та змісту фізичної підготовки лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт. – Львівський державний університет фізичної культури, м. Львів, 2011 рік.

Дослідження присвячено вивченню проблеми вдосконалення фізичної підготовки лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки.

Об’єкт дослідження – фізична підготовка в лижному двоборстві.

Предмет дослідження – структура та зміст фізичної підготовки в лижному двоборстві на етапі попередньої базової підготовки.

Метою нашого дослідження є вдосконалення фізичної підготовки юних лижників-двоборців.

Наукова новизна роботи: уперше встановлено рівень функціональних можливостей організму лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки; значущість показників фізичної підготовленості лижників-двоборців різної спортивної кваліфікації; встановлено функціональні показники лижників-двоборців різної кваліфікації на етапах попередньої базової підготовки та на етапі спеціалізованої базової підготовки; розроблено програму фізичної підготовки лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки з урахуванням значущих показників фізичної підготовленості.

Ключові слова: лижники-двоборці, фізична підготовка, загальна і спеціальна фізична підготовленість, етап попередньої базової підготовки.

Бережанский Александр Олегович. Усовершенствование структуры и содержания физической подготовки лыжников-двоеборцев на этапе предварительной базовой подготовки. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 – Олимпийский и профессиональный спорт. – Львовский государственный университет физической культуры, г. Львов, 2011 год.

Диссертационное исследование посвящено изучению проблемы усовершенствования физической подготовки лыжников-двоеборцев на этапе предварительной базовой подготовки.

Объект исследования – физическая подготовка в лыжном двоеборье.

Предмет исследования – структура и содержание физической подготовки в лыжном двоеборье на этапе предварительной базовой подготовки.

Целью нашего исследования является совершенствование физической подготовки юных лыжников-двоеборцев.

Научная новизна работы: впервые выявлена структура значимых составляющих физической подготовленности лыжников-двоеборцев, среди которых в прыжках на лыжах с трамплина К- 40 ведущими являются скоростные качества, ловкость, взрывная сила мышц ног, вспомогательными – общая выносливость и гибкость; в беге на лыжах ведущей является ловкость и общая выносливость, а вспомогательными – скоростные качества; определены количественные параметры функциональных возможностей организма лыжников-двоеборцев на этапах предварительной базовой подготовки и на этапе специализированной базовой подготовки.

Приобрели дальнейшее развитие: взгляды на структуру и содержание программы подготовки юных лыжников-двоеборцев 12-14 лет на этапе предварительной базовой подготовки; подходы к установлению уровней взаимосвязи показателей физической подготовленности и спортивного результата лыжников-двоеборцев на этапах базовой подготовки.

Дополнено: данные относительно существования взаимосвязей между динамикой показателей симпато-адреналової системы и уровнем развития функциональных возможностей спортсмена; данные относительно реализации ряда компонентов общей адаптации спортсменов.

Разработана и экспериментально проверена программа физической подготовки лыжников-двоеборцев на этапе предварительной базовой подготовки с учетом критериев физической подготовленности, которая успешно была внедрена в учебно-тренировочный процесс Кременецкой, Ворохтянской и Верховинской СДЮСШОР из лыжного двоеборья и может быть применена для подготовки сборных команд спортивных обществ и областей.

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что применение программы физической подготовки лыжников-двоеборцев на этапе предварительной базовой подготовки с учетом критериев физической подготовленности и значимости показателей функционального состояния, показателей развития физических качеств и компонентов тренированности лыжников-двоеборцев способствует достоверному (р<0,05) росту как общей, так и специальной физической подготовленности без возрастания величины тренировочных нагрузок.

Ключевые слова: лыжники-двоеборцы, физическая подготовка, общая и специальная физическая подготовленность, этап предварительной базовой подготовки.

Berezhanskyi Alexander. Improvement of structure and maintenance of physical preparation of nordic-combinators on the stage of previous base preparation.  – Manuscript. 

The Dissertation for Obtaining Candidate’s Degree in Physical Education and Sport in Speciality 24.00.01 – Olympic and professional sport. – L’viv State University of Physical Culture, L’viv, 2011.

This dissertation is devoted to the problem of improvement of physical preparation of nordic-combinators on the stage of previous base preparation.

A research object is physical preparation in nordic-combination.

A subject of research is a structure and maintenance of physical preparation in nordic-combination on the stage of previous base preparation.

The aim of our research is development of the program of perfection of physical preparation of young nordic-combinators.

Scientific novelty of work: it is first set, level of functional possibilities of organism of nordic-combinators on the stage of previous base preparation; meaningfulness of indexes of physical preparedness of nordic-combinators of different sporting qualification; the functional indexes of nordic-combinators of different qualification are set on the stages of previous base preparation and on the stage of the specialized base preparation; the program of physical preparation of nordic-combinators is worked out on the stage of previous base preparation taking into account the meaningful indexes of physical preparedness.

Keywords: nordic-combinators, physical preparation, general and special physical preparedness, stage of previous base preparation.