68317

Підвищення економічної ефективності та тенденції розвитку виробництва сільськогосподарської продукції

Курсовая

Лесное и сельское хозяйство

Питаннями підвищення економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції займається велика група науковців. Ними розроблені стратегічні аспекти зміцнення сільськогосподарського виробництва в країні, структурної перебудови галузі, підвищення економічної ефективності використання земельних, матеріально-технічних і трудових ресурсів, ціноутворення, формування і функціонування ринків зерна.

Украинкский

2014-11-25

677 KB

1 чел.

PAGE  2

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Огляд літературних джерел або теоретичні основи ефективності сільськогосподарського виробництва……………………………6

1.1. Поняття та суть ефективності сільськогосподарського виробництва.6

1.2. Система показників ефективності сільськогосподарського виробництва……………………………………………………………………….8

Розділ 2. Економічна ефективність рослинницьких галузей……………10

2.1. Виробничо-економічна характеристика господарства……………...10

2.2. Місце рослинництва в економіці господарства……………………...19

2.3. Динаміка та структура витрат в рослинництві………………………25

2.4. Продуктивність праці при виробництві продукції рослинництва….26

2.5. Економічна ефективність виробництва і реалізації; рентабельність виробництва продукції…………………………………………………………..26

Розділ 3. Динаміка виробництва продукції та фактори ефективності галузі рослинництва……………………………………………………………..30

3.1. Динаміка валової продукції рослинництва на 100 га с.г. угідь……..30

3.2. Кореляційний аналіз залежності виробництва валової продукції рослинництва від енерго- та фондозабезпеченості……………………………35

Розділ 4. Основні шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва……………………………………..…...38

Висновки…………………………………………………………………….42

Список використаних джерел……………………………………………...43

Додатки……………………………………………………………………...44


Вступ

Для України нарощування виробництва сільськогосподарської продукції має стратегічне значення для підйому національної економіки, тому що при успішному його розвитку створюються умови для подолання кризового стану ряду суміжних галузей. Підвищення рівня ефективності виробництва сільськогосподарської продукції є найважливішим завданням, від рішення якого залежить продовольча безпека країни. Розв'язання його повинно здійснюватися не тільки на державному, але й на регіональному рівнях, де вирішуються питання забезпечення населення продуктами харчування.

Питаннями підвищення економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції займається велика група науковців. Ними розроблені стратегічні аспекти зміцнення сільськогосподарського виробництва в країні, структурної перебудови галузі, підвищення економічної ефективності використання земельних, матеріально-технічних і трудових ресурсів, ціноутворення, формування і функціонування ринків зерна.

Однак питання підвищення економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції на рівні регіонів вимагають подальшого наукового обґрунтування і практичного вирішення.

Теоретична і практична значимість цієї проблеми обумовила вибір теми курсової роботи та її актуальність.

Основна мета роботи полягала у виявленні основних проблем розвитку сучасного сільського господарства та обґрунтуванні організаційно-економічних заходів з підвищення його ефективності.

Мета дослідження обумовила постановку і шляхи вирішення наступних завдань:

уточнити сутність економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції;

визначити тенденції змін, які відбулись у сільському господарстві;

визначити найважливіші фактори і механізм їх впливу на рівень економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції;

обґрунтувати перспективи розвитку та шляхи підвищення економічної ефективності рослинницьких галузей.

Предметом дослідження є методичні й прикладні аспекти проблеми підвищення економічної ефективності та тенденції розвитку виробництва сільськогосподарської продукції в умовах ринкової економіки.

Вивчення питань економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції здійснювалося на базі багаторічних фактичних даних України, Миколаївської області, а саме ВАТ «Інгулецький».

Теоретичною і методологічною основою дослідження стали системний підхід до вивчення економічних явищ, законодавчі та інші нормативні акти з питань аграрної реформи, праці економістів-теоретиків і сучасні концепції підвищення економічної ефективності в нових умовах господарювання. Широко використовувалися праці українських, російських та інших вчених з економіки й організації сільськогосподарського виробництва, зокрема, роботи, присвячені ефективності і резервам її підвищення, ефективності інтенсифікації і зростання рентабельності виробництва.

Як вихідна інформація в курсовій роботі використовувалися матеріали статистичної звітності  України, Миколаївської області, а саме «Інгулецький» Снігурівського району. У процесі дослідження застосовувалися статистичний, економіко-математичний, графічний методи, а також метод порівнянь.

Під час виконання курсової роботи були використані економіко-статистичний (ланцюговий, базисний, індексний) та розрахунково-конструктивний методи дослідження, а також використані форми державної звітності:

 •  ф.№ 50-СГ,
 •  ф.№ 24,
 •  ф.№ 11-ОЗ,
 •  ф.№ 29-СГ,
 •  інші матеріали.


РОЗДІЛ 1.
 Огляд літературних джерел або теоретичні основи ефективності сільськогосподарського виробництва.

 1.  Поняття та суть ефективності сільськогосподарського виробництва.

Проблема підвищення ефективності агропромислового виробництва — визначальний фактор економічного і соціального розвитку суспільства.

Ефективність виробництва як економічна категорія відображує дію об'єктивних економічних законів, яка виявляється в результативності виробництва. Вона є тією формою, в якій реалізується мета суспільного виробництва. Економічна ефективність показує кінцевий корисний ефект від застосування засобів виробництва і живої праці, а також сукупних їх вкладень. У зв'язку з цим необхідно розрізняти такі поняття, як ефект і економічна ефективність. Ефект — це результат тих чи інших заходів, здійснюваних у сільськогосподарському виробництві. Він характеризується збільшенням урожайності сільськогосподарських культур, приростом продуктивності худоби і птиці.

Економічна ефективність виробництва визначається відношенням одержаних результатів до витрат засобів виробництва і живої праці. Ефективність виробництва — узагальнююча економічна категорія, якісна характеристика якої відображується у високій результативності використання живої і уречевленої праці в засобах виробництва.

Як економічна категорія ефективність виробництва нерозривно зв'язана з необхідністю дедалі повнішого задоволення матеріальних і культурних потреб населення. У зв'язку з цим підвищення ефективності суспільного виробництва зі збільшенням обсягів сукупного продукту та національного доходу для задоволення потреб безпосередніх виробників і суспільства в цілому при найменших сукупних витратах на одиницю продукції.

Сільське господарство має свої специфічні особливості. Зокрема в сукупності факторів досягнення високоефективного господарювання особливе значення має земля як головний засіб виробництва, а в тваринництві — продуктивна худоба. Тому оцінка корисного ефекту в сільськогосподарському виробництві завжди стосується земельної площі або поголів'я продуктивної худоби і співвідноситься з ними.

Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва означає одержання максимальної кількості продукції з одного гектара земельної площі, від однієї голови худоби при найменших затратах праці і коштів на виробництво одиниці продукції. Ефективність сільського господарства включає не тільки співвідношення результатів і витрат виробництва, в ній відбиваються також якість продукції і її здатність задовольняти ті чи інші потреби споживача. При цьому підвищення якості сільськогосподарської продукції вимагає додаткових затрат живої і уречевленої праці.

Сільське господарство має великий економічний потенціал, насамперед значний обсяг діючих виробничих фондів. Тому поліпшення використання їх є одним з найважливіших завдань, розв'язання якого сприятиме підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва. Рівень ефективності, що виражається відношенням маси вироблених продуктів до трудових затрат, об'єктивно спрямовується до свого максимуму, оскільки рівень здібностей працівників зростає, а умови сільськогосподарського виробництва під впливом науково-технічного прогресу постійно вдосконалюються.

Підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва сприяє зростанню доходів господарств, що є основою розширення і вдосконалення виробництва, підвищення оплати праці і поліпшення культурно-побутових умов працівників галузі. Суть проблеми підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва полягає в тому, щоб на кожну одиницю витрат — матеріальних, трудових і фінансових – досягти істотного збільшення обсягу виробництва продукції, необхідної для задоволення матеріальних і культурних потреб суспільства.

1.2. Система показників ефективності сільськогосподарського виробництва.

Ефективність виробництва – це складне і багатогранне явище, тому для її визначення необхідно використовувати систему показників, спроможних водночас відображати специфіку і особливості сільського господарства.

В ефективності виробництва відображується вплив комплексу взаємозв'язаних факторів, які формують її рівень і визначають тенденції розвитку. Для оцінки економічної ефективності сільськогосподарського виробництва використовують відповідний критерій і систему взаємозв'язаних показників, які характеризують вимоги економічних законів і вплив різних факторів.

Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва визначається відповідно як ефективність народногосподарська, галузей і виробництва окремих продуктів, а також господарської діяльності сільськогосподарських підприємств і окремих заходів. Залежно від цього використовують різні економічні показники, які повинні бути органічно взаємозв'язані і відповідати критерію ефективності. Вони не можуть бути єдиними для оцінки рівня народногосподарської ефективності сільського господарства і госпрозрахункової ефективності окремих його галузей і видів продукції, агротехнічних, зооветеринарних і організаційно-економічних заходів, впровадження науки і передової практики.

Рівень народногосподарської ефективності сільського господарства визначається такими показниками, як обсяг і темпи зростання виробництва валової продукції і окремих її видів з розрахунку на душу населення.

У здійсненні аграрної реформи ціни є важливим стимулюючим фактором прискорення розвитку сільськогосподарського виробництва, підвищення його ефективності і якості. Закупівельні ціни, які органічно пов'язані з роздрібними цінами на продовольство і товари з сільськогосподарської сировини, відображують інтереси всього населення і забезпечують відповідний рівень його добробуту.

Для визначення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва необхідно не тільки обчислити одержаний при цьому результат, а й зіставити його з витратами засобів виробництва і живої праці. У процесі сільськогосподарського виробництва як затрати  функціонують: сільськогосподарські угіддя; затрати живої праці працівників матеріального виробництва; основні і оборотні виробничі фонди; витрати спожитих засобів і предметів праці (матеріальні витрати); річні витрати виробництва. При цьому категорія витрат набуває певних функціональних форм, які визначають класифікацію витрат сільськогосподарського виробництва в господарствах.

Для визначення економічної ефективності виробництва в цілому по сільськогосподарських підприємствах використовується система показників, які доцільно обчислювати в такій послідовності:

вартість валової продукції (грн) на 1  га сільськогосподарських угідь, на середньорічного працівника, на 100 грн. виробничих витрат, розмір валового і чистого доходу та прибутку на 1 га сільськогосподарських угідь, на 1 середньорічного працівника,  на 1 люд-год, на 100 грн. витрат виробництва, на 1000 грн виробничих фондів; рівень рентабельності і норма прибутку сільськогосподарського виробництва.[6, с. 125]

Показники економічної ефективності сільськогосподарського виробництва визначають і порівнюють за окремі роки або в середньому за 3 – 5 років. Вони характеризують ефективність використання землі як основного засобу виробництва, рівень продуктивності праці, тобто ефективність використання трудових ресурсів, фондовіддачу і фондомісткість продукції, окупність виробничих витрат, рівень рентабельності виробництва.

РОЗДІЛ 2. Економічна ефективність рослинницьких галузей.

2.1. Виробничо-економічна характеристика господарства.

ТОВНаталка” знаходиться  у с. Цикинівка Вінницькій області, Ямпільського району, вулиця Виноградна,18, телефон 3-10-58.

Віддаленість господарства відносно:

 •  обласного центру – 120 км;
 •  найближчої залізничної станції “Вапнярка” – 70 км;
 •  найближчого елеватора – 65 км;

    Нині ТОВ «Наталка» (назване в честь дружини одного із засновників) –використовує понад  2 тисячі гектарів землі, яку віддали в оренду власники паїв у ЦекинівціДзигівці, БілійОксанівціУлянівці.

Спочатку майже не мали техніки, - пригадує Анатолій Юрійович, - але було велике бажання працювати біля землі, продовжувати кращі традиції господарювання. Нині вже маємо практично весь необхідний набір сільгоспмашин.           Тільки протягом двох останніх років за рахунок отриманих прибутків  

закупили три нових трактори МТЗ, дві дискових борони, інвентар.

У товаристві працює майже шістдесят чоловік. Тут впроваджують найсучасніші технології, використовують найпродуктивніші сорти та гібриди зернових і технічних культур, на вирощуванні яких спеціалізується господарство. Навіть у цьому, не надто  сприятливому на погодні умови році, в ТОВ «Наталка» зібрали на круг по 59 центнерів озимої пшениці, 36 центнерів ріпаку, 39 центнерів ячменю. Це один з кращих показників у районі. Торік за урожайність озимої пшениці тут була найбільша в області - близько 70 центнерів  з  гектара.

Товариство викупило понад 90 відсотків приміщень колишнього хлібоприймального підприємства. На його базі планують створити ліцензований елеватор. Відремонтовано сушарку продуктивністю 32 тонни зерна на годину, реконструйовані 70-тонні ваги, створено побутовий корпус з ванною та душовими кабінами. Відкрито сучасну їдальню, у якій обіди для робітників безкоштовні.

Має «Наталка» сучасну лабораторія з визначення якості зерна,  встановлено машину з його очищення. Відремонтовано авторозвантажувач, оновлено дахи семи складів. У планах - ремонт складу на 3 тисячі тонн зерна.

Молодий колектив – середній  працівників 25 років – має намір перетворити напівзруйноване ХПП на сучасне підприємство, де в недалекому майбутньому з’являться десятки  нових робочих місць.

У цих успіхах - велика частка співпраці з Ямпільським районним центром зайнятості. Його фахівці щорічно підбирають і направляють на підприємство  більше сотні чоловік. За чотири роки тут працювало 400 чоловік, а це - майже 10 відсотків від загального працевлаштування в районі. Минулої весни понад 30 безробітних брали участь в розчистці лісосмуг, прилеглих до земельних угідь ТОВ «Наталка». На базі підприємства пройшли профнавчання майже 30 осіб.

Для них організовано курси цільового призначення за напрямом: «Агротехнічні заходи щодо підвищення врожайності маку».

Взагалі місце знаходження господарства вважається вигідним тому, що воно знаходиться неподалік від основних без постачальників та місць збуту продукції. Це дає можливість вчасно надавати якісну продукцію заготівельним організаціям та проводити закупівлю необхідних матеріальних ресурсів.   

     Розміри та обсяги виробництва  ТОВ «Наталка» приведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Розміри виробництва ТОВ «Наталка» Ямпільського району

Показники  

Роки

2013р. в % до

2011

2012

2013

2 011р.

2 012р.

Валова продукція сільського господарства в порівняних цінах 2010 р., тис. грн.

2716,13

788,36

8383,63

308,66%

1063,42%

Грошова виручка від реалізації, тис. грн.

2765,5

2137

5736,8

207,44%

268,45%

Площа сільськогосподарських угідь, га

1875

1992

2052

109,44%

103,01%

Вартість основних фондів, тис. грн.

3654,9

3634,2

3563

97,49%

98,04%

Середньорічна чисельність працівників зайнятих в сільськогосподарському виробництві, чол

157

141

129

81,90%

91,49%

сердньорічна кількість худоби та плиці в перерахунку на умовне поголів'я, гол

33,1

41,2

30

90,63%

72,82%

Дані таблиці 2.1 свідчать про те, що переважна більшість показників розміру виробництва в ТОВ «Наталка» Ямпільського району за 2011-2013 роки збільшились. Так, наприклад, вартість валової продукції сільського господарства в порівняних цінах 2010 року збільшилась на 208,66%, кількість працівників сільського господарства  2013 року в порівнянні з 2012 зменшилася на 8,51%.

Підсумовуючи все вище зазначене, слід зауважити, що ми розглядаємо досить велике господарство Вінницької області.

Проаналізувавши розміри господарства, ми маємо до аналізу іншого показника, який значною мірою впливає на ефективність сільськогосподарського виробництва : рівень спеціалізації господарства, того наскільки воно відповідає природно-кліматичним умовам, його місцезнаходженню. Основним показником, за допомогою якого визначається спеціалізація господарства, є структура грошових надходжень від реалізації товарної продукції (табл.2.2)

Спеціалізація сільського господарства - це переважний розвиток однієї або кількох галузей у виробництві товарної продукції в окремих господарствах, районах, областях і регіонах. Розвиток цих галузей і виробництво відповідних продуктів визначають виробничий напрям сільського господарства. Спеціалізація сільського господарства - об’єктивний, закономірний процес, який розвивається на основі впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу. З розвитком продуктивних сил сільського господарства процес суспільного поділу праці вдосконалюється і поглиблюється.

 Визначимо спеціалізацію підприємства за структурою грошових надходжень від реалізації товарної продукції (таблиця 2.2).

Таблиця 2.2

Розмір та структура грошових надходжень від реалізації продукції сільського господарства виробництва в ТОВ «Наталка» Ямпільського району

Галузі та види продукції

2011 р.

2012 р.

2013 р.

В середньому за 3 роки

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Зерно

1369,4

49,52

754,2

35,3

3151,9

54,9

1758,5

46,58

Соняшник

482,8

17,46

423

19,8

413,1

7,2

439,63

14,82

ріпак озимий

-

-

-

-

190,2

3,3

63,40

1,11

Овочі

241,7

-

188

-

1345,9

-

-

-

Інша продукція рослинництва

466,7

16,88

605,3

28,3

323,6

5,6

465,20

16,95

Разом по рослинництву

2560,6

92,59

1970,5

92,2

5424,7

94,6

3318,6

93,12

Продукція інших галузей

149,7

5,41

105,8

5,0

222,3

3,9

159,27

4,75

Всього по господарству

2765,5

100,0

2137

100,0

5736,8

100,0

3546,4

100,0

Спеціалізація сільськогосподарського виробництва - це переважний розвиток тієї чи іншої галузі чи культури, перетворення її в головну товарну галузь, яка визначає основний виробничий напрям сільського господарства підприємства, району, зони. Спеціалізація відбиває якісний бік суспільного розподілу праці й вказує, виробництво яких саме видів продукції переважає на даній території. Це ефективна форма організації сільського господарства, яка дає можливість зосередити виробництво певних видів продукції на окремих територіях і підприємствах та одержати завдяки цьому кращих результатів господарської діяльності.

Процес спеціалізації в підприємстві відбувається безперервно. Проте процес спеціалізації сільськогосподарського виробництва істотно різниця рівнем спеціалізації, який визначається часткою всіх товарних галузей і визначається коефіцієнтом спеціалізації.


Розглянемо забезпеченість досліджуваного господарства виробничими ресурсами та ефективність їх використання (таблиця 2.3), оскільки будь-який виробничий процес неможливий без використання засобів та предметів праці, які у вартісному виразі становлять виробничі ресурси.

Таблиця 2.3

Забезпеченість виробничими ресурсами та ефективність їх використання в ТОВ «Наталка» Ямпільського району.

Показники

2 011р.

2 012р.

2 013р.

2013р. в %

2 011р.

2 012р.

Припадає на одного середньорічного працівника, зайнятого в с/г виробництві:

 

 

 

 

 

– с/г угідь, га

17,86

21,19

23,86

133,62

112,59

– основних виробничих фондів с/г призначення, тис. грн.

33,15

37,07

40,62

122,52

109,55

Припадає на 100 га с/г угідь:

 

 

 

 

 

– основних виробничих фондів с/г призначення, тис. грн.

185,64

29,82

170,22

91,69

570,76

– затрат праці, тис. люд.-год.

3,95

4,08

3,87

98,06

94,85

Одержано на 100 га с/г угідь, тис. грн.:

 

 

 

 

 

– валової продукції сільського господарства (в порівняльних цінах 2005р.)

144,86

39,58

408,56

282,04

1032,33

– прибутку

3,59

-17,25

-21,65

-602,20

125,50

Одержано на одного працівника, зайнятого в с/г виробництві, тис. грн.

 

 

 

 

 

– валової продукції сільського господарства (в порівняльних цінах 2005р.)

25,87

8,39

97,48

376,85

1162,34

– прибутку

0,64

-3,66

-5,17

-804,65

141,30

Фондовіддача, грн./грн.

0,85

0,59

1,12

132,37

191,00

Рівень рентабельності, %

2,50

-13,85

-7,19

-287,69

51,88

З розрахунків проведених в табл. 2.3 бачимо, що найкраще господарство було забезпечено виробничими ресурсами у 2013 році. Кількість основних виробничих фондів на одного працівника, у 2013 році у порівнянні з 2011, збільшилась на 22,52 %, але прибуток на 100 га с/г угідь зменшився на 602,2% і за рахунок цього зменшилась рентабельність даного господарства на 287,69 % у 2011 році та на 40,12% в 2012 році у порівнянні з 2013.

Урожай і урожайність – найважливіші результативні показники землеробства в цілому. Рівень урожайності відображує вплив природних та економічних умов. Під урожаєм розуміють загальний обсяг продукції, зібраної з усієї площі посіву окремих сільськогосподарських культур або їх груп. Урожайність – це середній обсяг продукції з одиниці площі.

Щоб охарактеризувати зміну урожайності за рахунок основних факторів: внесення добрив, витрат праці на 1 га посіву тощо, скористаємося таблицею, що відображує динаміку урожайності і посівних площ і валового збору зернових.

Таблиця 2.4

Динаміка урожайності посівних площ і валового збору зернових в ТОВ «Наталка» Ямпільського району

Культура

посівна площа, га

урожайність, ц з 1 га

Валовий збір, ц

 

2012р. (П0)

2013р. (П1)

2012р (У0)

2013р. (У1)

2012р. (У0П0)

2013р. (У1П1)

умовний, (У0П1)

пшениця озима

290

670

13,9

51,9

4040,0

34783,0

9333,8

ячмінь ярий

84

96

15,1

30,9

1271,0

2971,0

-

кукурудза

50

42

24,6

40,6

1230,0

1707,0

-

ячмінь озимий

56

161

34,7

49,4

1945,0

7960,0

5591,9

Разом

480

969

Х

Х

8486,0

47421

14925,6

Визначимо індекс валового збору:

або 558,82%, де  – урожайність відповідно базисного та звітного року, ц з 1 га, а  – посівні площі в цих же роках, га.

Індекс урожайності можна знайти за такою формулою:

;

;

;

Індекс посівних площ:

або 201,87%;

;

Індекс структури посівних площ:

або 69,69%;

ц.;

Отже аналізуючи розраховані показники можна відмітити, що валовий збір врожаю у звітному році у порівнянні з базисним збільшився на 458,52%, що в натуральному виразі складає 38935 ц. Це пов’язано зі значним збільшенням посівних площ на 101,87%. Це  відобразилося на урожайності. Вона, у звітному році, збільшилася на 32496 ц.

Собівартість продукції за останні роки сильно змінюється. А тому для її  аналізу використаємо данні за останні два роки і фактичні показники звітного року порівняємо з плановими.

Для цього встановимо зміну собівартості 1ц. продукції за період, в тому числі за рахунок факторів – урожайності та затрат коштів на 1 га посіву.

;

;

Зміна собівартості за рахунок урожайності:

;

;

Зміна собівартості за рахунок затрат коштів на 1 га посіву:

;

;

Z0; Z1 – собівартість 1 ц;

У0; У1 – урожайність;

;  – затрати на 1 га посіву.

Таблиця 2.5

Витрати на виробництво і собівартості продукції рослинництва в ТОВ «Наталка» Ямпільського району

Види продукції

2 012р.

2 013р.

Умовна собівартість продукції, тис.грн

кількість, ц

Собівартість

кількість, ц

Собівартість

Всього, тис.грн

1ц, грн

Всього, тис.грн

1ц, грн

умовні позначення

g0

z0g0

z0

g1

z1g1

z1

z0g1

Зернові

8486

823,4

97,03

47421

1554,6

32,78

4601,28

Соняшник

2357

252,2

107,00

3491

202,2

57,92

373,54

Ріпак озимий

-

-

-

947

109,9

116,05

-

Всього

Х

1075,6

Х

Х

1866,7

Х

4974,82

Зернові: 

або 33, 78%

грн

Зміна собівартості за рахунок урожайності:

грн

Зміна собівартості за рахунок затрат коштів на 1 га посіву:

;

грн

Соняшник:

або 54,13%

Зміна собівартості за рахунок урожайності:

грн

Зміна собівартості за рахунок затрат коштів на 1 га посіву:

грн

Аналізуючи розраховані показники можна відмітити, що собівартість 1 ц зернових у 2013 році зменшилась в порівнянні з 2012 роком на 66,22%, що у грошовому виразі становить 62,25 грн. Зменшення собівартості 1 ц зернових у 2013 році в першу чергу зумовлено зростанням урожайності зернових на 49%.

Собівартість 1 ц соняшника у 2008 році знизилася на 45,87% у порівнянні з 2007 роком, що у грошовому виразі становить 49,08 грн. Це спричинено в першу чергу збільшенням урожайності соняшника.

2.2. Місце рослинництва в економіці господарства.

Рослинництво – провідна галузь виробництва сільськогосподарської продукції, найважливіше джерело продовольчих ресурсів людства, основа його цивілізації.

Галузь рослинництва має велике соціально-економічне значення:

 •  забезпечення продуктами харчування суспільство;
 •  забезпечення кормової бази тваринницьких комплексів;
 •  великий внесок в виробництво ВВП і ВСП;
 •  соціально-економічний розвиток.


Таблиця 2.6

Питома вага зернових у сільськогосподарському виробництві в в ТОВ «Наталка» Ямпільського району

показники

разом у досліджуваному господарстві

В тому числі зерновиробництво

2 011р.

2 012р.

2 013р.

2 011р.

2 012р.

2 013р.

фактичні дані

питома фага у %

фактичні дані

питома фага у %

фактичні дані

питома фага у %

Площа посіву, га

1545

1478

1343

1030

66,67

480

32,48

969

72,15

Валова продукція у порівняних цінах 2005р., тис. грн.

2640,81

683,63

8328,36

1389,08

52,60

360,96

52,80

1992,40

23,92

Грошова виручка (дохід) від реаллізації продукції, тис. грн.

2765,5

2137

5736,8

1369,4

49,52

168,8

7,90

1161,8

20,25

Виробничі витрати, тис. грн.

2879,2

2388,2

4358,3

1161,7

40,35

823,4

34,48

1554,6

35,67

Витрати праці, тис. люд.-год.

74

77

73

8

10,81

24

31,17

17

23,29

Валовий дохід, тис. грн.

1191,2

539,7

1850,7

509,9

42,81

307

56,88

279

15,08

Прибуток (+), збиток (-), тис. грн.

67,4

-343,6

-444,2

193,1

286,50

-138,5

40,31

-55,3

12,45

 


Аналізуючи дані таблиці 2.6 слід відмітити ,що площа посіву зернових культур в господарстві займає значне місце. Так, площа зернових культур у 2013 році становить 969 га, що в структурі посівних площ складає 72,15%. Валова продукція в порівняльних цінах 2010 року в 2013 році становить 1992,40 тис.грн., що в загальній валовій продукції становить  23,92%.. Виробничі витрати у 2013 році становлять 1554,6 тис.грн., що в загальній масі виробничих витрат складає 35,67%, проти 823,4 тис.грн. та 34,48% у 2012 році.

Валовий дохід від виробництва продукції зернових в 2013 році складає 279 тис.грн., тоді як загалом по господарству 1850,7 тис.грн.

Також доцільно розглянути динаміку і структуру посівних площ зернових культур у господарстві (табл. 2.7)

Таблиця 2.7

Динаміка і структура посівних площ зернових культур в ТОВ «Наталка»  Ямпільського району

Культури

2011

2012

2013

В середньому за три роки

га

%

га

%

га

%

га

%

Озимі зернові

730

70,87

346

72,08

831

85,76

635,67

76,24

з них:                                        а) озима пшениця        

730

70,87

290

60,42

670

69,14

563,33

66,81

б) озимий ячмінь

 

 

56

11,67

161

16,62

72,33

9,43

Ярі зернові

200

19,42

84

17,50

96

9,91

126,67

15,61

з них:                                        а) ярий ячмінь

200

19,42

84

17,50

96

9,91

126,67

15,61

кукурудза на зерно

100

 9,71

50

10,42

42

4,33

64,00

4,92

Разом зернових і     зернобобових культур

1030

100,00

480

100,00

969

100,00

826,33

100,00

Дані таблиці 2.7 свідчать про те, що структура посівних площ дещо змінилася протягом 3 років. Площа озимих зернових збільшилася у 2013 році в порівнянні з 2011 і 2012 роками і становить 831 га. Що стосується ярих зернових то ми бачимо, що в порівнянні з 2011 роком їх площа посіву в 2012 і 2013 роках  зменшилася. З даних таблиці видно що головною сільськогосподарською культурою є озима пшениця, площа посіву якої у всіх трьох роках становить більшу половину від площі зернових та зернобобових.

Ефективність зерновиробництва в значній мірі від фактично досягнутої врожайності зернових культур (табл. 2.8)

Таблиця 2.8

Динаміка урожайності зернових культур, ц/га в ТОВ «Наталка» Ямпільського району

Культури

2011 р.

2012 р.

2013 р.

В середньому по господарству за 3 роки

2013р. в %

2 006р.

2 007р.

Озима пшениця

32,99

13,93

51,91

32,95

157,34

372,66

Озимий ячмінь

-

34,73

49,44

28,06

135,96

142,35

ярий ячмінь

36,37

15,13

30,95

27,48

85,10

204,53

кукурудза на зерно

18,37

24,60

40,64

27,87

221,25

165,21

Аналізуючи урожайність зернових культур в розрізі 2011-2013 років можна сказати, що в середньому  за цей період найбільшу урожайність мала озима пшениця. Найменшу урожайність за останні 3 роки мав ярий ячмінь. Взагалі 2012 рік виявився неврожайним майже для всіх зернових культур. Урожайність озимої пшениці в 2012 році досягла найнижчої позначки за 3 роки.

       Як відомо врожайність сільськогосподарських культур суттєво залежить від застосовуючих сівозмін, які на сучасному етапі розвитку сільськогосподарського виробництва дуже необхідні, і кожне господарство повинне їх дотримуватися.

       Важливим фактором підвищення врожайності являються високопродуктивні сорти та якість насіння, правильне застосування добрив та отрутохімікатів, своєчасне збирання врожаю та запобігання втрат при збиранні. Господарство  ТОВ «Наталка» ретельно дотримувалось всіх вищезгаданих факторів для підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

Доцільно і необхідно розглянути динаміку валових зборів і обсягів продажу зерна у цілому, та основним зерновим культурам, а також рівень товарності зерновиробництва (табл. 2.9).

Таблиця 2.9

Динаміка виробництва та продажу зерна в ТОВ «Наталка» Ямпільського району.

Показники

2011р.

2012р.

2013 р.

В середньому за 3 роки

2013р. у % до 2011р.

2013р. у % до 2012р.

Площа посіву зернових - всього, га

1030

480

969

826,33

94,08

201,88

Урожайність зернових, ц/га

32,23

17,68

48,94

32,95

151,84

276,81

Валовий збір зерна - всьго, тонн

3319,6

848,6

4742,1

2970,10

142,85

558,81

в тому числі:                                      - озима пшениця                          

2408,6

404

3478,3

2096,97

144,41

860,97

озимий ячмінь

 

194,5

796

330,17

-

409,25

ячмінь ярий

727,3

127,1

297,1

383,83

40,85

233,75

кукурудза на зерно

183,7

123

170,7

159,13

92,92

138,78

Продано зерна з урахуванням переробки, всього тонн

2879,7

996

4127,7

2667,80

143,34

414,43

В тому числі:                                    - озима пшениця                    

2060,9

625,7

3313,1

1999,90

160,76

529,50

ячмінь

607,2

257,8

795,1

553,37

130,95

308,42

кукурудза на зерно

211,6

112,5

19,5

114,53

9,22

17,33

Рівень товарності зерна у %

86,75

117,37

87,04

97,05

100,34

74,16

Аналізуючи таблицю 2.9 про динаміку виробництва та продажу зерна в ПП «Злагода» необхідно сказати, що валовий збір зерна у 2008 році порівняно з 2006 роком збільшився  на 42,85%.

Найбільшу питому вагу в структурі валових зборів зернових протягом трьох останніх років займає озима пшениця і її розмір в середньому по господарству  у 2011-2013 роках становить 2096,97 тон.

Найменшу питому вагу в структурі валових зборів зернових культур по ТОВ «Наталка» займає кукурудза, її виробництво в середньому за три останні роки становило 159,13 тон.

    Найбільше продано зерна в 2013 році − 4127,7 тон, що на 1248 тони більше ніж у 2011 році. Рівень товарності зернових по господарству змінювався:    

в 2011 році він становив 86,75%, у 2012 році−117,37%, у 2013 році−87,04%.

З аналізу цих даних можна сказати, що рівень товарності по господарству середній

2.3. Динаміка та структура витрат в рослинництві.

Для того щоб визначити динаміку та структуру витрат в рослинництві необхідно розглянути склад та структуру собівартості одного центнера зерна  за останні два роки, проаналізувати за рахунок яких статей вона змінюється і чому (табл. 2.10).

Таблиця 2.10

Склад та структура собівартості 1 ц зернових в ТОВ «Наталка» Ямпільського району.

Статті затрат

2011р

2012р

Відхилення (+,-)

грн.

%

грн.

%

грн.

%

Витрати на оплату праці

12,20

12,57

3,21

9,80

-8,98

-2,77

Відрахування на соціальні заходи

2,04

2,10

0,74

2,26

-1,30

0,16

Матеріальні витрати - всього у тому числі:

 

 

 

 

 

 

-насіння та посадковий матеріал

16,43

16,93

5,62

17,14

-10,81

0,21

-мінеральні добрива

9,61

9,90

9,19

28,04

-0,41

18,14

Нафтопродукти

16,45

16,95

5,56

16,97

-10,88

0,02

Решта матеріальних витрат

2,04

2,10

5,35

16,32

3,31

14,22

Інші витрати

38,28

39,45

3,10

9,47

-35,17

-29,98

Всього затрат

97,03

100,00

32,78

100,00

-64,25

X

Аналізуючи дані таблиці 2.10 можна відмітити, що собівартість 1 ц зернових у 2013 році зменшилися більш ніж в половину в порівнянні з 2012 роком. Так витрати на оплату праці  зменшилися на 73,69%, інші витрати на 75,26%, витрати на купівлю нафтопродуктів на 66,2%, насіння та посадковий матеріал на 65,79%. Це позитивно відобразиться на собівартості продукції рослинництва, тому що із зменшенням собівартості продукції її ціна теж зменшуеться.

2.4 Продуктивність праці при виробництві продукції рослинництва

Узагальнюючим показником продуктивності праці в сільгосппідприємстві є виробництво продукції у вартісному виразі на працівника. Нові ціни 2010 р. не порушують співставності при аналізі ряду динаміки, оскільки вони близькі до тих, що застосовувалися раніше — різниця по всьому складу сільськогосподарської продукції в межах 1%. Після 2001 р. продуктивність праці неухильно знижується.

Більш інформативними і практично цінними є галузеві показники продуктивності праці. Звітність дозволяє вираховувати лише прямі затрати праці на виробництво основних продуктів рослинництва.

Рівень продуктивності праці формуються під дією двох груп факторів — тих, що впливають на урожайність та таких, які змінюють затрати на одиницю площі.

Необхідно також розглянути рівень продуктивності праці у зерновиробництві ТОВ «Наталка» (табл. 2.11).

Таблиця 2.11

Динаміка продуктивності праці у рослинництві в ТОВ «Наталка»

Ямпільського району.

Показники

2011р.

2012р.

2013 р.

2013 р. у % до 2011 р.

2013 р. у % до 2012 р.

Затрати праці на 1 ц зерна, люд.-год.    

1,72

7,19

1,14

66,28

15,86

В розрахунку на 1 робітника зайнятого в рослинництві отримано:

- зерна, тонн;

338,73

97,54

578,30

170,73

592,88

- валової продукції в порівняних    цінах 2005р., тис.грн.;

13,85

9,08

43,13

311,41

475,00

- валового доходу, тис.грн.;

21,25

18,31

29,40

138,33

160,53

- прибутку (+), збитку (-), тис. грн.

1,13

-2,69

-7,20

-635,46

267,60

Аналізуючи динаміку продуктивності праці в таблиці 2.11 ми можемо сказати, що витрати праці в цілому по рослинництву значно змінилися і у 2012 році становили 7,19 люд-год на 1ц зерна, в 2013 році цей показник становив 1,14 люд-год на 1 ц зерна. В розрахунку на одного робітника, зайнятого в рослинництві отримано зерна у 2013 році 578,3 тон, що у порівнянні з базисним зросло на 492,88%.  У 2013 році отримано найбільший валовий збір, тому на одного робітника приходиться 43,13 тис.грн. валової продукції, у 2013 році збиток на одного робітника складав 7,2 тис. грн..

2.5. Економічна ефективність виробництва і реалізації; рентабельність виробництва продукції.

Протягом останніх років попит на продукцію рослинництва постійно зростає. Зокрема на зернові та насіння соняшника. Це є результатом того, що Україна є членом міжнародних торгових організацій і постійно веде торгівлю з іншими країнами світу.

Важливою економічною категорією, яка властива діяльності підприємств на принципах господарського розрахунку, є рентабельність. Вона означає доходність, прибутковість підприємства у  процесі госпрозрахункової діяльності господарства мають відшкодувати свої витрати виручкою від реалізації продукції і одержати прибуток. Тому рентабельність — показник економічної ефективності сільськогосподарського виробництва, який підвищення народногосподарської ефективності сільськогосподарського виробництва, що є основою зростання забезпеченості населення продуктами харчування.

В умовах кризового стану економіки країни виробництво основних продуктів сільського господарства скоротилось. При оцінці економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в колективних, державних і міжгосподарських підприємствах і об'єднаннях необхідно правильно визначати систему взаємозв'язаних показників, які повинні найбільш об'єктивно відображувати її рівень. З цією метою широко використовуються як натуральні, так і вартісні показники. Доцільно застосовувати насамперед натуральні показники виходу продукції з урахуванням її якості, які є вихідними при визначенні економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Показники урожайності сільськогосподарських культур та продуктивності худоби і птиці досить об'єктивно характеризують рівень ефективності виробництва, проте вони не можуть бути єдиними для всього сільськогосподарського виробництва. Водночас одні й ті самі рівні врожайності і продуктивності досягаються при різних витратах або різні показники продуктивності одержують при рівновеликих витратах виробництва.

Для одержання порівнянних величин витрат і результатів обсяг виробленої однорідної і різнойменної продукції обчислюють у вартісному виразі. Найважливішими показниками, що характеризують обсяг сільськогосподарського виробництва (результат), є вартість валової і товарної продукції господарства, на основі яких можна розрахувати валовий і чистий доход, а також прибуток.

В умовах свободи підприємницької діяльності і ринкових відносин підвищується роль вартісних показників, які повніше враховують розвиток товарно-грошових відносин і сприяють зміцненню товарної форми економічних зв'язків та господарського розрахунку.

Аналізуючи економічну ефективність виробництва зерна в ТОВ «Наталка» Ямпільського району Вінницької області, використовуємо систему натуральних і вартісних показників.

Таблиця 2.12

Економічна ефективність виробництва зерна в ТОВ «Наталка» Ямпільського району.

Показники

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2013 р.у % до 2011 р.

2013 р. у % до 2012 р.

Урожайність ц/га

32,23

17,68

48,94

151,84

276,81

Собівартість 1ц. грн:

 

виробнича

35,00

97,03

32,78

93,68

33,79

реалізованої продукції

40,34

82,67

37,66

93,36

45,56

Ціна реалізації 1ц. грн

47,55

75,72

76,36

160,58

100,84

Прибуток(+), збиток(-), грн :

 

 

 

 

 

на 1ц зерна

5,82

-16,32

-1,17

-20,05

7,15

на 1га посіву зерн.культ.

187,48

-288,54

-57,07

-30,44

19,78

на1грн виробничих витрат

166,22

-168,21

-35,57

-21,40

21,15

Р-нь рентаб.,збитков.

16,42

-15,51

-1,72

-10,50

11,11

В ході аналізу показників таблиці 2.12 ми бачимо, що  найбільша урожайність була у 2013 році, вона становила 48,94 ц/га. Виробнича собівартість одного центнера зерна найменшою була у 2013 році і становила 32,78 грн, а собівартість реалізованої продукції найменшою була у 2013 році, і становила 37,66 грн. Ціна реалізації 1ц зерна за 2011-2013 роки змінювалася по різному: у 2006 році−47,55 грн, в 2007 році−75,72 грн, а в 2008 році−76,36 грн за 1ц зерна.

         Прибуток на 1ц зерна був найвищим у 2011 році, а найнижчим у 2012році.

Рівень рентабельності галузі становив: у 2011 році 16,42%, у 2012 році –15,51%, а у 2013 році рівень рентабельності галузі сягнув відмітки -1,72%.

Таблиця 2.13

Економічна ефективність виробництва соняшнику в ТОВ «Наталка» Ямпільського району.

Показники

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2013 р. у% до 2011 р.

2013 р. у % до 2012 р.

Урожайність ц/га

12,13

6,55

17,54

144,65

267,94

Собівартість 1ц. грн:

 

 

 

 

 

виробнича

75,14

107,00

57,98

77,16

54,18

реалізованої продукції

74,52

108,60

59,76

80,19

55,02

Ціна реалізації 1ц. грн

98,71

181,94

121,97

123,56

67,04

Прибуток(+), збиток(-), грн :

 

 

 

 

 

на 1ц зерна

10,12

50,32

-22,00

-217,35

-43,72

на 1га посіву соняшника

122,75

329,44

-385,93

-314,40

-117,15

на1грн виробничих витрат

134,71

469,70

-379,45

-281,69

-80,78

Р-нь рентаб. (збитков.), %

11,32

38,96

-15,68

-138,47

-40,24

Аналізуючи дані таблиці 2.13 ми бачимо, що  найбільша урожайність була у 2013 році, вона становила 17,54 ц/га. Виробнича собівартість одного центнера соняшника найменшою була у 2013 році і становила 57,98 грн, собівартість реалізованої продукції найменшою була у 2013 році, і становила 59,76 грн. Найменша ціна реалізації спостерігалася у 2011 році, і становила 98,71 грн за 1 ц соняшнику.

Рівень рентабельності галузі становив: у 2011 році 11,32%, у 2012 році -38,96%, а у 2013 році рівень рентабельності галузі сягнув відмітки -15,68%.

РОЗДІЛ 3. Динаміка виробництва продукції та фактори ефективності галузі рослинництва.

3.1. Динаміка валової продукції рослинництва на 100 га с.г. угідь.

Процес розвитку, руху соціально-економічних явищ у часі в статистиці прийнято називати динамікою. Для відображення динаміки будують ряди динаміки, які являють собою ряди значень, що змінюються в часі, статистичного показника, розташованих у хронологічному порядку.

Складовими елементами ряду динаміки є показники рівнів ряду й періоди часу (роки, квартали, місяці, доба) або моменти (дати) часу.

Одним з найважливіших показників, що відображують стан сільського господарства є вихід валової продукції. Валова продукція може розраховуватись на 100 га сільськогосподарських угідь, на 1 працівника, на 1 люд.-год. Під валовою продукцією розуміють кількість виробленої продукції у господарстві протягом певного періоду.

Так як вихід валової продукції здатний до коливань, тому його треба аналізувати за 6 – 7 років. Для цього існують такі показники:

 •  абсолютний приріст, ц з 1 га;
 •  темп зростання, %;
 •  темп приросту, %;
 •  абсолютне значення 1% приросту,

які розраховуються базисним або ланцюговим методами.

Таблиця 3.1

Показники динаміки валової продукції сільського господарства на 100 га сільськогосподарських угідь в ТОВ «Наталка» Ямпільського району.

Роки

Валова продукція на 100 га с.г. угідь, тис. грн.

Абсолютний приріст, т

Темп зростання, %

Темп приросту, %

Абс. знач.

Базисний

Ланцюговий

Базисний

Ланцюговий

Базисний

Ланцюговий

1% приросту

2007

93,7

-

100,0

-

2008

98,4

4,7

4,7

105,0

105,0

5,0

5,0

0,94

2009

121,5

27,8

23,1

129,7

123,5

29,7

23,5

0,98

2010

146,3

52,6

24,8

156,1

120,4

56,1

20,4

1,22

2011

157,2

63,5

10,9

167,8

107,5

67,8

7,5

1,46

2012

102,6

8,9

-54,6

109,5

65,3

9,5

-34,7

1,57

2013

190,8

97,1

88,2

203,6

186,0

103,6

86,0

1,03

Разом

910,5

х

97,1

х

707,6

х

х

х

Визначимо рівень ряду:

тис. грн

Середній темп зростання:

;

Визначимо середній темп приросту:

;

Аналізуючи результати проведених розрахунків ми можемо зробити висновок, що середній виробіток валової продукції на 100 га с.г. угідь за період з 2007 по 2013 роки становить 130,07 тис. грн. Встановлено, що максимальний показник валової продукції на 100 га с.г. угідь був у 2013 році і він складав 190,8 тис. грн., мінімальний у 2007 році – 93,7 тис. грн.

У 2013 році абсолютне значення 1 % приросту склало 1,03 тис. грн.

Таблиця 3.2

Вихідні та розрахункові показники для розв’язання рівняння прямої та параболи 2-го порядку в ТОВ «Наталка» Ямпільського району.

Роки

Вихід валової продукції на 100 га сільськоосподарських угідь

t

t2

t3

t4

Y*t

Y*t2

2007

93,7

1

1

1

1

93,7

93,7

2008

98,4

2

4

8

16

196,8

393,6

2009

121,5

3

9

27

81

364,5

1093,5

2010

146,3

4

16

64

256

585,2

2340,8

2011

157,2

5

25

125

625

786

3930

2012

102,6

6

36

216

1296

615,6

3693,6

2013

190,8

7

49

343

2401

1335,6

9349,2

Разом

910,5

28

140

784

4676

3977,4

20894,4

Рівняння прямої:

;

Знаходимо  та

, ,

а1= 11,98

130,07 = а0 + 4*11,98

а0 = 82,15

Рівняння параболи 2-го порядку:

0,01=0,38а2

а2=0,026

11,98 = а1 + 8 *0,026

а1 = 11,77

130,07 = а0 + 4*(11,77) +20 * 0,026

а0 = 82,47


Та
блиця 3.3

Фактичні і вирівняні рівні динамічного ряду вартості валової продукції на 100 га сільськогосподарських угідь в ТОВ «Наталка» Ямпільського району.

Роки

Вихід валової продукції на 100 га сільськоосподарських угідь

Теоретичні значення

(У-Уt)2

За прямою

За параболою

пряма

парабола

2007

93,7

94,13

94,27

0,2

0,3

2008

98,4

106,11

106,11

59,4

59,5

2009

121,5

118,09

118,01

11,6

12,2

2010

146,3

130,07

129,97

263,4

266,8

2011

157,2

142,05

141,97

229,5

232,0

2012

102,6

154,03

154,03

2645,0

2644,6

2013

190,8

166,01

166,13

614,5

608,4

Разом

910,5

910,49

910,49

3823,8

3823,8

 

Рис.1. Динаміка валової продукції сільського господарства на 100 га сільськогосподарських угідь в ТОВ «Наталка» Ямпільського району.

Аналізуючи проведені розрахунки можемо сказати, що найкращим чином зміну динаміки валової продукції на 100 га с.г. угідь в в ТОВ «Наталка» Ямпільського району за 2007 – 2013 роки відображає рівняння прямої, тому що в цьому випадку сума квадратів відхилень найменша.

3.2. Кореляційний аналіз залежності виробництва валової продукції рослинництва від енергозабеспеченості та фондозабезпеченості в ТОВ «Наталка» Ямпільського району.

Кореляційною називається залежність при якій кожному значенню факторної ознаки не завжди відповідає строго визначене значення результату. Саме цим кореляційний зв’язок відрізняється від функціонального. Кореляційний зв’язок проявляється лише в середньому і тому він називається неповною статистичною залежністю.

Розрізняють форми зв’язку прямі та зворотні. Прямий зв’язок – це такий зв’язок при якому із збільшенням факторної ознаки результативність також збільшується. Зворотний зв’язок – це, коли факторна ознака збільшується результативність зменшується.

Крім того по своєму математичному вираженню вони бувають прямо та криволінійними.

– залежна змінна;    Х1енергозабезпеченість, к.с.

Х – незалежна змінна; факторна ознака; Х2фондозабезпеченість, тис.грн.

а0 – вільний член;  У  Вихід валової продукції с.г. на 100 га с.г. угідь, тис. грн.

а1 – коефіцієнт регресії.

Для визначення параметрів рівня множинної кореляції скористаємося таблицею 3.4.

Таблиця 3.4

Вихідні данні для розрахунку залежності виходу валової продукції сільського господарства від рівня інтенсивності виробництва в ТОВ «Наталка» Ямпільського району.

Роки

У

Х1

Х2

Х1У

Х2У

Х1Х2

Х12

Х22

2007

93,7

8,35

1,83

782,40

171,47

15,28

69,72

3,35

2008

98,4

8,20

1,78

806,88

175,15

14,60

67,24

3,17

2009

121,5

8,55

1,83

1038,83

222,35

15,65

73,10

3,35

2010

146,3

8,45

1,85

1236,24

270,66

15,63

71,40

3,42

2011

157,2

8,50

1,86

1336,20

292,39

15,81

72,25

3,46

2012

102,6

8,43

1,75

864,92

179,55

14,75

71,06

3,06

2013

190,8

8,47

1,7

1616,08

324,36

14,40

71,74

2,89

Разом

910,5

58,95

12,6

7681,53

1635,93

106,12

496,52

22,70

;

;

;

0,42=-0,003а2;

а2 = -140;

0,04=-0,002а1-0,001*(-140);    а1=50;

130,07=а0+8,421*50+1,800*(-140)

а0=-38,98;

Модель рівняння залежності виходу валової продукції від фондозабезпеченості та енергозабезпеченості має такий вигляд:

;

Крім параметрів рівняння необхідно встановити щільність кореляційного зв’язку, який знаходиться за допомогою коефіцієнтів кореляції.

;

;

;

 

R2=0,09 або 9%

Необхідні розрахунки приводяться в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5

Показники для розрахунку коефіцієнтів кореляції

Роки

Ланцюгові абсолютні прирости

Квадрати приростів

Добуток приростів

X1

X2

Y

X12

X22

Y2

X1y

X2y

X1X2

2002

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2003

-0,15

-0,05

4,7

0,0225

0,0025

22,09

-0,705

-0,235

0,0075

2004

0,35

0,05

23,1

0,1225

0,0025

533,61

8,085

1,155

0,0175

2005

-0,10

0,02

24,8

0,01

0,0004

615,04

-2,48

0,496

-0,002

2006

0,05

0,01

10,9

0,0025

0,0001

118,81

0,545

0,109

0,0005

2007

-0,07

-0,11

-54,6

0,0049

0,0121

2981,16

3,822

6,006

0,0077

2008

0,04

-0,05

88,2

0,0016

0,0025

7779,24

3,528

-4,41

-0,002

Разом

0,12

-0,13

97,1

0,164

0,0201

12049,9

12,795

3,121

0,0292


РОЗДІЛ 4.
Основні шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва.

Важливим напрямом зростання ефективності сільськогосподарського виробництва є підвищення рівня забезпеченості господарств основними і оборотними фондами та поліпшення їх використання. Із зростанням фондооснащеності сільськогосподарського виробництва відбувається підвищення його ефективності, проте спостерігається деяке зниження фондовіддачі. Тому очевидне значення раціонального використання машинно-тракторного парку, автомобілів, виробничих приміщень і їх обладнання, кормів, насіння, мінеральних добрив та інших засобів виробництва. На рівень ефективності виробництва в господарствах істотно впливають склад виробничих фондів, співвідношення основних виробничих фондів і оборотних засобів, частка технічних засобів в основних виробничих фондах. Підвищення віддачі основних фондів є одним з головних факторів інтенсивного розвитку сільськогосподарського виробництва і зростання його ефективності.

У системі заходів зростання економічної ефективності сільськогосподарського виробництва чільне місце займає підвищення якості продукції. Поліпшення якості сільськогосподарської продукції має велике економічне і соціальне значення, воно рівнозначне збільшенню виробництва продукції. Підвищення ефективності виробництва і досягнення більш високих кінцевих результатів нерозривно пов'язані з проблемою якості, розв'язання якої вимагає вдосконалення технології виробництва сільськогосподарської продукції і збільшення потужностей для її переробки і зберігання. За рахунок використання резервів поліпшення якості та збереження виробленої продукції можна на 20—30 % підвищити рівень її споживання, що сприятиме більш повному задоволенню потреб населення в продуктах харчування.

Вагомим джерелом підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва є раціональне використання трудових ресурсів і зростання продуктивності праці на основі застосування прогресивних форм її організації та відповідних методів матеріального і морального заохочення працівників у досягненні високих кінцевих результатів. У зв'язку з цим очевидна необхідність всіх господарств та їх виробничих підрозділів на господарський розрахунок, самофінансування і самоуправління. В сучасних умовах лише наукова організація виробництва і праці в змозі створити умови для високоефективного використання трудових ресурсів і всіх елементів сільськогосподарського виробництва.

Підвищення економічної ефективності сільського господарства передбачає збільшення виробництва і підвищення якості сільськогосподарської продукції при одночасному зменшенні затрат праці і матеріальних засобів на одиницю продукції. Розв'язання цієї проблеми нерозривно пов'язане з подальшою всебічною інтенсифікацією сільськогосподарського виробництва, в процесі якої забезпечується підвищення врожайності сільськогосподарських культур та продуктивності худоби і птиці. В сучасних умовах сільське господарство розвивається переважно на основі інтенсифікації, що є основним джерелом підвищення його економічної ефективності.

Шляхи підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, які забезпечують дальше збільшення обсягів виробництва продукції і зменшення витрат на її одиницю, передбачають комплекс таких основних заходів: поліпшення використання землі, підвищення її родючості; впровадження комплексної механізації і автоматизації виробництва; поглиблення спеціалізації і концентрації виробництва на основі міжгосподарської кооперації і агропромислової інтеграції; раціональне використання виробничих фондів і трудових ресурсів; впровадження інтенсивних і ресурсозберігаючих технологій та індустріальних методів виробництва; підвищення якості і збереження виробленої продукції; широке використання прогресивних форм організації виробництва і оплати праці на основі колективного, сімейного і орендного підряду та оренди як прогресивної форми господарювання; розвиток сільськогосподарського виробництва на основі різноманітних форм власності і видів господарювання і створення для них рівних економічних умов, необхідних для самостійної та ініціативної роботи.

У комплексі заходів підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва найважливішим є поліпшення використання землі на основі підвищення її родючості і зростання врожайності сільськогосподарських культур. Ці завдання успішно вирішуються шляхом вирощування сільськогосподарських культур за технологією програмованих урожаїв з використанням досягнень науки, передової практики і забезпеченням високої якості праці. У передових господарствах України одержують зерна озимої пшениці по 55—60 ц/га, кукурудзи — 70—80, а на зрошуваних землях—100—120, цукрових буряків — 550—600, зеленої маси кукурудзи — 400—450, сіна багаторічних трав — 50—60 ц/га.

Водночас впровадження у виробництво культур і сортів інтенсивного типу може мати й негативні наслідки. Розвиток інтенсифікації землеробства без дотримання відповідних умов призводить до погіршення структури грунту, підвищення темпів деградації земель і загострення екологічної ситуації.

Передовий досвід вітчизняного землеробства, і світова практика свідчать, що науково-технічний прогрес має в своєму розпорядженні ефективні засоби захисту грунтів від руйнування та підвищення їх родючості.

Один із напрямів підвищення економічної ефективності сільського господарства — впровадження комплексної механізації і автоматизації виробництва в усіх галузях рослинництва і тваринництва і переведення їх на індустріальну основу. Вирішення цієї проблеми сприяє насамперед підвищенню продуктивності праці в сільськогосподарському виробництві, що є основним якісним фактором його економічного і соціального розвитку.

Матеріальною основою підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва, зокрема зростання продуктивності праці, є впровадження досягнень науково-технічного прогресу, яке включає вдосконалення, раціональне поєднання і взаємодію всіх елементів праці — знарядь і предметів праці та робочої сили. З підвищенням технічної озброєності і рівня механізації виробничих процесів, з поліпшенням організації виробництва затрати живої праці на одиницю земельної площі і голову худоби скорочуються. Зростання продуктивності праці, а отже, й ефективності виробництва на 70—75 % зумовлюється досягненнями технічного прогресу, частка організаційних факторів становить 25—30 %, підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва відбувається в умовах поглиблення спеціалізації і посилення концентрації виробництва на основі міжгосподарської кооперації і агропромислової інтеграції. У спеціалізованих підприємствах і рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва, який забезпечує переведення господарств на повне самофінансування, залежить від їх спеціалізації і конкретних умов господарювання. Тваринницькі відгодівельні комплекси, птахофабрики і тепличні комбінати можуть здійснювати самофінансування при значно нижчому рівні рентабельності порівняно з колективними сільськогосподарськими підприємствами і селянськими (фермерськими) господарствами.


ВИСНОВКИ

На основі проведеного дослідження по в ТОВ «Наталка» можна зробити такі висновки.

Отже в ТОВ «Наталка» є великим за розмірами господарством з широкою спеціалізацією, у виробництві сільськогосподарської продукції займається рослинництвом.

Господарство збільшує вихід валової продукції за рахунок збільшення посівних площ, валового збору зернових та зернобобових культур. Для підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва господарство застосовувало оптимізацію сівозмін, що поліпшило використання земельних ресурсів, і дає змогу уникнути виснаження земель.

На мою думку для підприємства було б непогано налагодити систему зрошування, що значно покращило урожайність зернових культур, впроваджувати більше нових технологій, техніки, обладнання, щоб в майбутньому зменшити затрати праці і збільшити прибуток.

Докорінне перетворення економічних відносин в агропромисловому секторі має узгоджуватися з комплексом заходів щодо застосування досягнень науково-технічного прогресу, соціальної перебудови села, поліпшення умов праці та побуту сільських трудівників господарювання, який має встановити насамперед залежність оплати праці від розмірів госпрозрахункового доходу господарства.

Сучасна аграрна політика спрямована на підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва на основі вдосконалення економічних відносин між галузями в системі агропромислового комплексу. Це передбачає насамперед створення системи цін на продукцію агропромислового комплексу, яка б орієнтувала всі його ланки на високі кінцеві результати і створювала умови для роботи сільськогосподарських та переробних підприємств на принципах господарського розрахунку і самофінансування.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1.  Агропромисловий комплекс України: тенденції та перспективи розвитку. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 574 с.
 2.  Андрійчук В. П. Економіка аграрних підприємств: Підручник. – 2-ге вид., доп. і переробл./ В. П. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2004. – 624 с.
 3.  Болюх М. А. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток; За ряд. акад. НАНУ, проф. М. П. Чумаченька. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
 4.  Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. Посібник / В. Г. Васильков – К.: КНЕУ, 2003 – 524 с.
 5.  Гончаренко О.В. Закон про зерно: погляд у майбутнє // Економіка АПК.-2004.-№ 1.-С.108-102.
 6.  Економіка підприємства: Структурно – логічний навч. посібник/За ред. Д-ра екон. наук, проф. С. Ф. Покропивного. – К.: КЕНУ, 2001. – 457 с.
 7.  Економіка сільського господарства: Підручник / П. П. Руснак, В. В. Жебка, М. М. Рудий, А. А. Чалий; За ред. П. П. Руснак. – К.: Урожай, 1998. – 320 с.
 8.  Топіха І. Н. Економіка аграрних підприємств. Курс лекцій / Топіха І. Н. – Миколаїв: Видавничий відділ МДАУ, 2005. – 317 с.
 9.  Зайцев О., Сергієнко О. Посіємо озимину високоврожайними сортами / О. Зайцев, О. Сергієнко // Пропозиція. - 2001. - № 7. – С.46–47.
 10.  Куліш М.Ю., Іванов Ф.А. Підвищувати економіки виробництва зерна на Півдні України // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2004. - № 1. – С. 21–28.

ДОДАТКИ

Додаток А

Види продукції

Обсяг виробленої продукції, ц

Порівняльні ціни 2005 р. за 1 ц продукції, грн

Валова продукція сільського господарства в порівняних цінах 2005 року, тис. грн

рослиництво

2006 р.

2007 р.

2008 р.

Ціна

2006 р.

2007 р.

2008 р.

пщениця

24086,0

4040,0

34783,00

40,58

977,41

163,94

1411,49

жито

-

-

-

 

-

-

-

Ячмінь

7273,0

3216,0

10931,00

47,54

345,76

152,89

519,66

кукурудза на зерно

1837

1230

1707

35,88

65,91

44,13

61,25

ріпак

-

-

947

113,57

-

-

107,55

Соняшник

4851

2357

3491

88,02

426,985

207,46

307,28

Помідори

1861

-

46670

125,79

234,10

-

5870,62

Буряки столові

525

-

-

70,34

36,93

-

-

морква столова

1095

-

-

104,5

114,43

-

-

цибуля на ріпку

3500

755

-

106,4

372,40

80,332

-

кормові коренеплоди

4679

2017

4328,8

11,5

53,81

23,1955

49,78

Сіно багаторічних трав посіву минулих років

1843

1644

103

7,1

13,09

11,6724

0,73

разом по рослинництву

51550,0

15259,

102960,8

 

2640,81

683,63

8328,36

 

 

 

 

 

 

 

 

Тваринництво

 

 

 

 

 

 

 

пририст ВРХ ц.

2,00

2,00

-

664,71

1,33

1,33

-

свині

70,00

100,00

55,00

1004,88

70,34

100,49

55,27

надоено молока коров.-усього ц.

35,00

28,00

-

104,27

3,65

2,92

-

РАЗОМ ПО ТВАРИННИЦТВУ

107,00

130,00

55,00

 

75,32

104,74

55,27

Всього по с/г виробництву

51657,0

15389,0

103015,8

 

2716,13

788,36

8383,63


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

76822. Нос и его полость 182.92 KB
  Корень носа отделяется от лба переносьем в виде пологой поперечной борозды. Различия носа определяются: формой спинки: выпуклая прямая вогнутая; длиной и положением корня носа: глубокое высокое среднее; направлением ноздрей: кверху книзу горизонтально; очертанием верхушки: тупая острая средняя. Скелет носа образован фиброзной тканью хрящами и костями. Фиброзная перепонка находится в передней части перегородки носа покрыта кожей.
76823. Гортань (ларингс) 183.27 KB
  Скелет гортани образуют хрящи и их соединения между собой. Связки и суставы гортани Орган связывает с подъязычной костью щитовидноподъязычная мембрана состоящая из непарной срединной связки и парных боковых правой и левой. В желудочковой части гортани находятся преддверные и голосовые связки. Эластический конус это фиброзноэластическая мембрана гортани расположенная непосредственно под слизистой оболочкой в нижней части органа т.
76824. Мышцы гортани 181.17 KB
  Гортань лежит на уровне от IV до VIVII шейных позвонков имея спереди и по бокам щитовидную железу поверхностную и трахеальную фасции подподъязычные мышцы; сзади глотку вверху подъязычную кость. Мышцы гортани подразделяются на три группы: расширители дилататоры голосовой щели суживатели констрикторы напряжители тензоры голосовых связок. Мышцырасширители дилататоры.
76825. Трахея и бронхи 184.75 KB
  Она начинается от гортани на уровне VI шейного позвонка заканчивается на уровне IV V грудных позвонков делением на два главных бронха. Приносящие лимфатические сосуды впадают в глубокие шейные лимфатические узлы внутренние яремные а также в трахебронхиальные пред и паратрахеальные узлы. На уровне IVV грудных позвонков трахея образует раздвоение бифуркацию и переходит в правый и левый главные бронхи или иначе обозначая в бронхи первого порядка.
76826. Легкие (пульмо, пневмон) 181.97 KB
  Закладки легких на 6й неделе достигают грудной полости где соматоплевра образует два плевральных мешка и покрывает легкие висцеральным листком. Ритмические сокращения зачатков легких начинаются на 13й неделе эмбрионального развития а с рождением они переходят в дыхательные движения. Сегмент участок доли имеет основание обращенное к поверхностям легких верхушку направленную к корню. Сегментарному строению легких соответствует ветвление бронхиального дерева и легочной артерии.
76827. Корни легких 180.58 KB
  Корень легкого состоит из главного бронха легочной артерии верхней и нижней легочных вен; лимфатических сосудов и узлов нервов переднего и заднего легочного сплетения. Корень располагается в воротах легкого. Они представляют собой овальное углубление на медиальной поверхности легкого которое делит ее на позвоночную и медиастинальную части. В топографии составляющих корня легкого имеется существенное различие.
76828. Плевра - серозная оболочка из соединительнотканной основы покрытой мезотелием 180.66 KB
  Отделы и полость плевры. Границы плевры. Над верхней грудной апертурой выступают правый и левый купола плевры фиксированные связками к первому ребру VII шейному позвонку и длинной мышце шеи. Купола плевры сзади достигают шейки первого ребра а спереди приподнимаются над ребром на 34 см; ключицей на 12 см.
76829. Средостение (медиастинум) 179.77 KB
  Верхнее и нижнее средостение разделены горизонтальной плоскостью проходящей через грудинный симфиз соединение рукоятки и тела и межпозвоночный диск между IV и V грудными позвонками. Нижнее средостение делится фронтальными плоскостями проведенными впереди и позади сердца на переднее среднее и заднее. По Базельской номенклатуре средостение подразделяется на переднее и заднее фронтальной плоскостью проходящей через корни легких и бифуркацию трахеи.
76830. Почки (нефрос, рен) 183.99 KB
  Почки новорожденных располагают бугристым рельефом поверхностей как бы сохраняя дольчатость строения. Подростки к концу периода имеют почки длиною в 1011 см массой в 120 г. С возрастом изменяется топография почки в плане опускания ее на уровень нижних поясничных позвонков.