68509

ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ПРЕДМЕТ ТА ФУНКЦІЇ

Лекция

Логика и философия

Завдання для самостійної роботи: Доведіть чому кожна людина є філософом хоча й не завжди усвідомлює це Проаналізуйте хто ближче до істини у поясненні суттєвості світу матеріалісти чи ідеалісти Чим відрізняється релігія наука і філософія Проаналізуйте визначення філософії.

Украинкский

2014-09-23

176.5 KB

1 чел.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

 

Затверджую

Завкафедри

_______________________

Цой І.М.

«___» ___________ 2011 р.

ЛЕКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

ДИСЦИПЛІНА: ФІЛОСОФІЯ

       Розробив

проф., кандидат педагогічних наук  В.Л. Філіппов

       

    Луганськ – 2011

Тема № 1.

ВСТУП. ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ПРЕДМЕТ ТА ФУНКЦІЇ.

«Вічні» філософські проблеми. Головне питання і головне відношення сучасної філософії. Ідея мудрості. Феномен світогляду. Філософський плюралізм. Визначення філософії. Основні функції філософії: світоглядна, методологічна, гносеологічна, соціально-практична. Унікальність філософії. Цінність філософії для людини і суспільства.

Ключові поняття і терміни: філософія, закон, наука, релігія, відношення «людина-світ», матеріалізм, ідеалізм, діалектика, метафізика, світогляд, гносеологія, практика, життєві орієнтації.

Завдання для самостійної роботи:

 1.  Доведіть, чому кожна людина є філософом, хоча й не завжди усвідомлює це?
 2.  Проаналізуйте, хто ближче до істини у поясненні суттєвості світу – матеріалісти чи ідеалісти?
 3.  Чим відрізняється релігія, наука і філософія?
 4.  Проаналізуйте визначення філософії.
 5.  Охарактеризуйте основні функції філософії, наведіть конкретні приклади.
 6.  Проаналізуйте висловлення «філософія – наука усіх наук».

Тема № 2.

МІФОЛОГІЯ. ФІЛОСОФІЯ ДАВНЬОГО СХОДУ.

Основні риси первісного суспільства.

Міфологія як перший історичний тип світогляду. Особливості і функції міфологічного світобачення. Соціальні, гносеологічні та психологічні причини виникнення релігійного світогляду. Передумови виникнення філософії.

Соціально-економічні, політичні особливості розвитку Давньої Індії. «Упанішади» як філософська частина «Вед». Суть джайнізму. Виникнення буддизму. Вчення про чотири «святі істини» буддизму. Філософське вчення Локаята.

Соціально-економічні умови розвитку Давнього Китаю. Даосизм. Конфуціанство як напрямок давньокитайської політичної думки. Вплив ідей Конфуція на соціальну та культурну історію Китаю.

Значення філософії Давнього Сходу.

Ключові поняття і терміни: первісне суспільство, міфологія, релігія, «Веди», «Упанішади», джайнізм, буддизм, нірвана, локаята, даосизм, конфуціанство.

Завдання для самостійної роботи:

 1.  Чому у первісному суспільстві не існувало філософського світогляду?
 2.  Проаналізуйте основні риси міфології.
 3.  Чи існує зв’язок між міфологією і релігією?
 4.  Поясніть логіку чотирьох «святих  істин» буддизму.
 5.  Проаналізуйте світоглядну суть даосизму.
 6.  Охарактеризуйте етичну сутність філософії Конфуція.

Тема № 3.

АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

Передумови розвитку філософії у Давній Греції. Періодизація античної філософії. Мілетська школа ( Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Анаксагор, Геракліт). Піфагор, Егейська школа ( Ксенофан, Пармені, Зенон). Анаксагор. Демокрит. Софістика. Класична антична філософія: Сократ, Платон, Аристотель. Філософія епохи еллінізму: кініки, епікурейці, скептики, стоїки, неоплатоніки.

Філософія Давнього Риму.

Значення античної філософії.

Ключові поняття і терміни: наївний матеріалізм, ідеалізм, першооснова, субстанція, космоцентризм, атомізм, діалектика, метафізика, софістика, етика, майевтика, утопія, безсмертя, гносеологія, універсалії, душа, кініки, епікуреїзм, скептицизм, стоїцизм, неоплатонізм.

Завдання для самостійної роботи:

 1.  Проаналізуйте передумови розвитку філософії Давньої Греції у соціально-економічному і гносеологічному аспектах.
 2.  У чому суть і значення філософії досократів?
 3.  Чому «неможливо в одну ріки ввійти двічі»?
 4.  Підготуйте діалог, використовуючи сократівський метод майевтики.
 5.  Проаналізуйте, як Платон вирішує проблему безсмертя?
 6.  Проаналізуйте, чи існує зв’язок між філософією Платона і релігійним світоглядом?
 7.  Чому Аристотель казав: « Платон – мій друг, але істина дорожче»?
 8.  Проаналізуйте, що є головною цінністю для кіників?
 9.  Чому філософія скептицизму була дуже популярною серед простих людей?
 10.   Охарактеризуйте суть вчення епікурейців?
 11.  Проаналізуйте, чому в епоху еллінізму на філософські вчення все більше впливає містицизм?
 12.  Проаналізуйте значення античної філософії для сьогодення.

Тема № 4

СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ

Відмінності античної і середньовічної філософії. Геоцентричний характер філософії середньовіччя. Основні етапи розвитку середньовічної філософії (апологетика, патристика, схоластика). Філософія Августина Аврелія. Вчення ранніх схоластів (Іоанн Скотт, Аксельм Кентерберійський, П’ єр Абеляр). Розквіт схоластики (Альберт Великий, Фома Аквінський, Уіл’ям Оккам). Значення середньовічної філософії.

Ключові поняття і терміни: теологія, апологетика, патристика, схоластика, монотеїзм, пантеїзм, креаціонізм, персоналізм, провіденціалізм.

Завдання для самостійної роботи: 

 1.  Проаналізуйте ключові відмінності античної і середньовічної філософії.
 2.  Охарактеризуйте основні світоглядні причини філософії середньовіччя.
 3.  Проаналізуйте докази буття бога середньовічними філософами.
 4.  Охарактеризуйте основні тенденції у середньовічному філософському мисленні.

Тема № 5.

ФІЛОСОФІЯ ВІДРОДЖЕННЯ

Соціально-економічні та політичні засади філософії Відродження. Гуманізм та індивідуалізм – головні тенденції в філософії Відродження. Соціально-політична думка Ренесансу ( Данте, Макіавелі, Мор, Кампанелла). Рух реформації і контрреформації. Розвиток науки (Копернік, Бруно, Галілей, Леонардо да Вінчі). Значення філософії Відродження.

Ключові поняття та терміни: гуманізм, індивідуалізм, антропоцентризм, макіавеллізм, утопія, реформація, контрреформація, протестантизм, геліоцентрична система світу.

Завдання для самостійної роботи:

 1.  Доведіть, що епоха Відродження має таку назву.
 2.  Охарактеризуйте основні риси гуманізму.
 3.  Порівняйте відношення гуманістичної філософії до Бога, людини та природи із середньовічною.
 4.  Охарактеризуйте економічні, політичні та соціальні умови для досягнення утопічного ідеалу.
 5.  Проаналізуйте перехідний характер філософії Відродження.

Тема № 6.

ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ

Соціально-економічна ситуація у Європі 16-17 ст. Падіння авторитету і скорочення функцій церкви як державницької установи. Розвиток і зростання авторитету науки. Проблеми методи пізнання. Емпіризм Бекона. Філософія Гобса. Раціоналізм Декарта. Етика Спінози.

Значення філософії Нового Часу.

Ключові поняття та терміни: емпіризм, досвід, індуктивний і дедуктивний методи пізнання, абстракція, сенсуалізм, раціоналізм, суб’єктивізм, дуалізм, детермінізм.

Завдання для самостійної роботи:

 1.  Охарактеризуйте головні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку у Європі в 16-17 ст.
 2.  Проаналізуйте основні чинники зростання авторитету науки в 16-17 ст.
 3.  Охарактеризуйте основні риси індуктивно-емпіричного метода пізнання.
 4.  Охарактеризуйте основні риси раціонально-дедуктивного методу пізнання.
 5.  Побудуйте логічний ланцюжок доказів вислову «Я мислю – отже, я існую.»

Тема № 7.

ФІЛОСОФІЯ ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА

Проблема розуму як ключова тема епохи Просвітництва. Французьке Просвітництво 18 ст. (Вольтер, Руссо, Дідро). Енциклопедисти. Англійське Просвітництво (Дж. Толанд, Шефтсбері). Деїзм. Проблема віри і розуму. Німецьке Просвітництво. Пієтизм (Шпенглер). Метод раціонального пізнання Вольфа. Творчість Гете. Соціальна спрямованість ідей епохи Просвітництва.

Ключові поняття та терміни: деїзм, пієтизм, енциклопедисти, метод раціонального пізнання, розумне, природне.

Завдання для самостійної роботи:

 1.  Проаналізуйте, яким чином у творчості мислителів епохи Просвітництва співвідносяться проблеми розуму та досвіду?
 2.  Охарактеризуйте основні напрями творчості Вольтера..
 3.  Поясніть заклик Руссо «Назад, - до природи».
 4.  У чому значення французької «Енциклопедії» 18 ст.?
 5.  Охарактеризуйте сутність деїзму Дж. Роланда.
 6.  Які основні завдання пієтизму?
 7.  Проаналізуйте, у чому проявилася соціальна спрямованість творчості мислителів епохи Просвітництва?

Тема № 8.

НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ. МАРКСИЗМ.

Соціально-економічна і політична ситуація у Німеччині у кінці 18 – початку 19 ст.

До критичний і критичний етапи філософії Канта. « Коперниканський переворот» Канта. Теоретична і практична філософія Канта.

Філософія Гегеля. Діалектика і її закони.

Антропологічний матеріалізм Фейєрбаха.

Учення Маркса. Діалектичний і історичний матеріалізм. Економічне вчення Маркса. Значення класичної німецької філософії та марксизму.

Ключові поняття і терміни: абсолютний дух, антимонія, трансцендентальний, «річ у собі», агностицизм, діалектика, протиріччя, тезис, антитезис, антропологізм, історичний матеріалізм, діалектичний  матеріалізм, матеріалістичне розуміння історії.

Завдання для самостійної роботи:

 1.  Охарактеризуйте дуалізм Канта.
 2.  У чому полягає « Коперниканський переворот» Канта?
 3.  Проаналізуйте зміст агностицизму Канта.
 4.  Поясніть вислів Гегеля «… протиріччя – ось, що насправді змушує світ рухатись».
 5.  Охарактеризуйте зміст «тріади» Гегеля.
 6.  Проаналізуйте основні твердження діалектичного матеріалізму Маркса.
 7.  Яким чином відбувається розвиток людства з позиції матеріалістичного розуміння історії Марксом?

Тема № 9.

ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА В УКРАЇНІ

Становлення та розвиток світогляду давніх словян. Філософська думка у культурі Київської Русі (Феодосій Печерський, Нестор Літописець та ін.) Особливості української філософії. Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці України (кінець 15 – початок 17 ст.).

Києво-Могилянська академія. Філософія Григорія Сковороди. Розробка філософії української ідеї. Кирило-Мефодіївське братство. «Філософія серця» П.  Юркевича. Розвиток академічної філософії в Україні кінця 19 – початку 20 ст. Філософія України у 20 ст.

Ключові поняття та терміни: соборність, всеєдність, софіологія, філософія серця, євразійство, месіанство.

Завдання для самостійної роботи:

 1.  Проаналізуйте, коли і як виникла професійна філософія в Україні?
 2.  Обґрунтуйте, в чому полягає оригінальність поглядів Києво-Могилянських професорів?
 3.  Як Ви вважаєте, чому Г. Сковороду називали «українським Сократом»?
 4.  Проаналізуйте суть філософської української ідеї.
 5.  Поясніть, в чому суть філософії Кирило-Мефодіївського товариства?
 6.  Що, на Ваш погляд, зберегло свою цінність серед здобутків філософів, які працювали в Радянській Україні?

Тема № 10.

СУЧАСНА ЗАХІДНА ФІЛОСОФІЯ

Особливості сучасної західної філософії. Посткласична філософія (Шопенгауер, Ніцше, Бергсон). Філософія позитивізму («Перший» позитивіст – О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Мілль, мехизм, логічний позитивізм – Л. Вітгенштейн). Пост позитивізм (К. Поппер). Філософія прагматизму (Ч. Пірс, У. Джеймс, Дж. Дьюї). Аналітична філософія (Б. Рассел). Феноменологія (Е. Гуссерль). Екзистенціалізм. Філософська антропологія (М. Шеллер). Філософія психоаналізу (З. Фрейд, К. Юнг). Філософська герменевтика. Постмодернізм. Філософські концепції кризи.

Ключові поняття і терміни: релігійний розвиток, посткласична філософія, песимізм, нігілізм, «надлюдина», позитивізм, філософія науки, мехизм, прагматизм, аналітична філософія, трансцендентність, феноменологія, екзистенціалізм, «несвідоме», психоаналіз, архетип, герменевтика, постмодерн.

Завдання для самостійної роботи:

 1.  Проаналізуйте основні тенденції і різницю між посткалсичної філософії другої половини 19 – початку 20 ст. та класичною філософією.
 2.  Поясніть, як Ви розумієте вислів Шопенгауера «Світ – є тільки моє уявлення»?
 3.  Чому метою «філософії життя» Ніцше є «надлюдина»?
 4.  Охарактеризуйте зміст позитивізму и його три великі трансформації.
 5.  Які головні критерії істини для філософів-прагматиків? Чому?
 6.  Чому засновниками і прибічниками аналітичної філософії були в основному вчені?
 7.  Поясніть вислів Е. Гуссерля «Світ для мене лише феномен, лише корелянт дій моєї свідомості».
 8.  Проаналізуйте, у чому полягає сутність Людина для екзістенціалістов?
 9.  Охарактеризуйте сутність філософії психоаналізу.
 10.  Проаналізуйте різницю філософії «модерну» і «постмодерну».

Тема № 11.

ОНТОЛОГІЯ

Поняття онтології. Категорія «буття». Диалекта буття і небуття. Конкретність буття. Форми буття. Нежива природа першого і другого порядку. Проблема походження Всесвіту. Жива природа. Походження життя. Залежність живого від неживого. Характерні особливості живого. Щодо можливості життя у Всесвіті. Буття людини.

Поняття «субстанції». Субстанція як основа. Поняття «матерія». Рівні організації матерії. Рух як форма існування матерії. Форми руху. Поняття «свідомість». Біосоціальний характер свідомості. Відображення та його властивості. Форми свідомості.

Різноманіття і єдність світу.

Ключові поняття і терміни: онтологія, буття, небуття, жива і нежива природа, субстанція, матерія, свідомість, розвиток, рух, відображення, несвідоме, самосвідомість.

Завдання для самостійної роботи:

 1.  Поясніть, чому категорія «буття» вважається ключовою у філософії?
 2.  Охарактеризуйте основні форми буття.
 3.  Проаналізуйте взаємозв’язок між живою і неживою природою.
 4.  Чи можливе життя у Всесвіті з точки зору філософії?
 5.  Проаналізуйте категорію «субстанції» як першооснови всього буття.
 6.  Проаналізуйте визначення «матерії».
 7.  Чи існує  взаємозв’язок між рівнями організації матерії і формами її руху?
 8.  Поясніть біосоціальну сутність свідомості.
 9.  Наведіть аргументи для обґрунтування різноманіття та єдності світу.

Тема № 12.

ГНОСІОЛОГІЯ

Визначення «Пізнання». Обєкт пізнання. Основні області пізнання (природа, соціум, внутрішній світ людини). Пояснення, розуміння, рефлексія – як пізнавальні феномени.

Суб’єкт пізнання. Взаємодія об’єкта і суб’єкта пізнання. Роль комунікації в процесі пізнання. Субєктивні атрибути пізнання (віра, переконання, настанова, традиція). Форми пізнання (чуттєве і раціональне). Глузд і розум – типи логічного мислення.

Способи розуміння реальності: буденний, міфологічний, релігійний, художнє пізнання, філософське пізнання, наукове пізнання. Рівні і методи пізнання.

Проблема істини. Взаємовідношення істини і хибної думки.

Ключові поняття і терміни: гносеологія, об’єкт і суб’єкт пізнання, пояснення, розуміння, рефлексія, глузд, розум, зміст, традиція, віра, переконання, настанова, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, дедукція, проблема, ідея, гіпотеза, концепція, теорія, істина, хибна думка.

Завдання для самостійної роботи:

 1.  Проаналізуйте основні проблеми, що вивчає гносеологія.
 2.  Охарактеризуйте сутність поняття «обєкт пізнання ».
 3.  Як взаємодіють між собою пояснення, розуміння і рефлексія?
 4.  Чи може суб’єкт повністю пізнати об’єкт пізнання і чому?
 5.  Проаналізуйте роль мови в процесі пізнання.
 6.  Охарактеризуйте способи пізнання реальності.
 7.  Охарактеризуйте методи і способи наукового пізнання.
 8.  Як Ви розумієте взаємовідносини між істиною і хибною думкою?

Тема № 13.

ФІЛОСОФІЯ ПРИРОДИ

Поняття «природа» у широкому та вузькому розумінні. Історичні етапи взаємодії природи і суспільства. Географічне середовище. Взаємодія суспільного розвитку і географічного середовища. Географічні школи (Монтеск’є, Мальтус, Гумільов).

Соціальна екологія. Закони соціальної екології. Ноосфера.

Ключові поняття і терміни: природа, біосфера, «перша» і «друга» природа, антропогенний вплив на природу, екологічна криза, географічне середовище, мальтузіанство, географічний детермінізм, геополітика, соціальна екологія, ноосфера.

Завдання для самостійної роботи:

 1.  Проаналізуйте різницю між «першою» і «другою» природою.
 2.  Охарактеризуйте основні етапи взаємодії людини з природою.
 3.  Проаналізуйте поняття «географічне середовище».
 4.  Якими напрямами представлений «географічний детермінізм»?
 5.  Коли і в якому звязку виникла екологія?
 6.  У чому різниця між екологічною проблемою і екологічною кризою?
 7.  Охарактеризуйте зміст терміну «ноосфера».

Тема № 14.

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Людина як філософська категорія. Проблема виникнення людини.

Сутність антропології. Біосоціальна природа людини. Філософська сутність людини крізь діалектику понять «індивід», «індивідуальність», «особистість».  Чинник, що впливають на формування особистості.

Сенс життя і призначення людини. Ідея безсмертя.

Ключові поняття і терміни: антропологія, біосоціальна природа людини, індивід, індивідуальність, особистість, життя, сенс життя, безсмертя.

Завдання для самостійної роботи:

 1.  Проаналізуйте основні концепції виникнення людини.
 2.  Охарактеризуйте біосоціальну природу людини.
 3.  У чому різниця дуалістичної та монічної концепцій розуміння людини?
 4.  Проаналізуйте сутність людини у взаємодії понять «індивід», «індивідуальність», «особистість».
 5.  Які основні філософські підходи і смисли життя?
 6.  У чому, на Вашу думку, полягає сенс життя?
 7.  Чи можливе безсмертя?
 8.  Як Ви вбачаєте призначення людини?

Тема № 15.

ПРАКСІОЛОГІЯ

Поняття діяльності. Будова діяльності. Класифікація видів діяльності. Потреба і можливість. Субєктивність. Матеріальна і духовна діяльність.

Вплив діяльності на формування і розвиток людини.

Відчуження.

Гра. Імітація.

Регуляція діяльності.

Ключові поняття і терміни: праксеологія, діяльність, потреба, діяння, вчинок, поведінка, можливість, практика, спілкування, мотивація, праця, продукт праці, знаряддя праці, відчуження праці, гра, імітація, ідеал, канони, право, мораль.

Завдання для самостійної роботи:

 1.  Що таке діяльність?
 2.  Охарактеризуйте будову людської діяльності і її основні атрибути.
 3.  Проаналізуйте механізм взаємодії потреби і можливості.
 4.  Охарактеризуйте діяльність матеріального і духовного.
 5.  Проаналізуйте процеси опредметнення і разпредметнення.
 6.  Проаналізуйте вплив діяльності на особистість.
 7.  У чому сутність праці?
 8.  Проаналізуйте різницю між працею і грою.

Тема № 16.

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Проблема походження суспільства.

Поняття суспільного виробництва. Економічна підсистема. Матеріальне виробництво. Суспільне багатство. Інститут власності.

Духовна підсистема. Духовна діяльність і духовні потреби. Інформація і комунікація. Індивідуальна і суспільна свідомість. Ідеологія.

Політична підсистема. Держава, її ознаки, функції. Форми держави. Політика.

Поняття цивілізації. Типи цивілізації.

Ключові поняття і терміни: суспільство, досвід, суспільне виробництво, виробнича діяльність, виробничі відносини, виробничі сили, власність, духовна діяльність, інформація, комунікація, індивідуальна свідомість, суспільна свідомість, буденна і теоретична свідомість, ідеологія, спільність, соціальна група, етнічна спільність, народність, нація, стан, класи, держава, політика, цивілізація.

Завдання для самостійної роботи:

 1.  Проаналізуйте визначення суспільства.
 2.  Охарактеризуйте сутність суспільного виробництва.
 3.  Визначте роль інституту власності в суспільному житті.
 4.  Охарактеризуйте сутність духовної діяльності.
 5.  Виділіть характерні ознаки засобів масової інформації.
 6.  Проаналізуйте відмінності буденної і теоретичної свідомості.
 7.  Охарактеризуйте зміст ідеології.
 8.  Дайте характеристику соціальним спільностям, соціальним групам і етнічним спільностям.
 9.  Охарактеризуйте основні ознаки держави.
 10.  Проаналізуйте різницю східної та європейської цивілізацій.

 

Тема № 17.

КУЛЬТУРА ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ

Основні підходи до визначення поняття «культура». Культурні універсалії. Внутрішня будова культури (суб’єк, культурна діяльність, культурна предметність, культурна комунікація). Форми культури. Матеріальна і духовна культура. Принцип надмірності в культурі. Проблема наступництва. Роль мови.

Основні функції культури. Творчість як особлива якість діяльності.

Особливості творчості.

Ключові поняття і терміни: культура, культурні універсалії, культурна діяльність, культурна предметність, культурна комунікація, індивідуальна і групова культура, матеріальна і духовна культура, надмірність в культурній діяльності, традиція, наступництво, творчість, нове.

Завдання для самостійної роботи:

 1.  Охарактеризуйте основні підходи до визначення культури.
 2.  Проаналізуйте взаємодію стійких і тих, що минають, елементів культури.
 3.  Які якості притаманні суб’єкту культури?
 4.  Проаналізуйте значення елементів надмірності в культурній діяльності.
 5.  У чому головний смисл культурної предметності?
 6.  Проаналізуйте роль і значення мови в культурній комунікації.
 7.  Охарактеризуйте функції культури.
 8.  Проаналізуйте основні характеристики творчості.

Тема № 18.

ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Прискорення суспільного розвитку як основна причина появи глобальних проблем. Глобалізація як об’єктивний процесс розвитку людства. Роль філософії у рішенні глобальних проблем.

Рівні глобальних проблем. Критерії глобальності. Класифікація глобальних проблем. Характеристика основних глобальних проблем. Формування нової гуманістичної глобальної суспільної свідомості як передумова виходу з глобальної кризи.

Ключові поняття і терміни: глобальне, глобалізація, глобалістика, глобальні проблеми сучасності, «демографічний вибух», теорія «золотого міліарда», протистояння «багатої півночі» і «бідного півдня», інформаційне суспільство, «нерівномірність економічного розвитку», глобальна свідомість.

Завдання для самостійної роботи:

 1.  Поясніть, чому глобальні проблеми – обєктивний результат сучасного розвитку людства?
 2.  У чому різниця між поняттям «глобальне», «глобалізація», «глобалістика»?
 3.  Проаналізуйте, які функції виконує філософія в подоланні глобальних проблем?
 4.  Охарактеризуйте сутність основних глобальних проблем.
 5.  Поміркуйте, чи вартий матеріальний прогресс людства загострення глобальних проблем?
 6.  Проаналізуйте шляхи вирішення глобальних проблем.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52709. Героев имена помнит Донбасс 53 KB
  Цель: Воспитывать уважительное отношения к исторической памяти народа. Способствовать формированию стремлению учащихся знать историю своего народа и отстаивать историческую правду. Воспитывать ответственность, эмпатию, потребность личного участия в мероприятиях, посвященных празднованию памятных дат.
52711. Моєму рідному краю, його величності Донбасу – 80 1.58 MB
  Мета: Формувати в учнів інтерес до навчання; формувати також в учнів навички здорового способу життя, навички толерантного спілкування; засвоїти матеріал за темою; вчити розповідати про символи Української держави та їх значення; розвивати прагнення бути свідомим громадянином України, її патріотом.
52713. Організація надання першої медичної допомоги в бою. Реанімація потерпілих 223 KB
  Ознайомити учнів з особливостями розшуку поранених на полі бою; навчити проводити первинний огляд поранених надавати першу медичну допомогу; формувати практичні навички проведення підручних заходів реанімації потерпілих.Розшук поранених на полі бою.Збір виніс вивіз і евакуація поранених з поля бою.
52714. Розв’язування завдань з параметрами – напрямок розвитку творчого математичного мислення учнів 220 KB
  Декілька прикладів розвязування задач з параметрами. В якості змістовної основи для побудови системи вправ розвивального характеру можна запропонувати завдання з параметрами. Це дозволяє розглядати задачі з параметрами як змістовний матеріал для повноцінної математичної діяльності.