68583

ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ

Научная статья

Педагогика и дидактика

Педагогічний аналіз - засіб виховання педагогічного та учнівського колективів. Ніщо так не виховує людей, як справедлива оцінка їх діяльності та поведінки. Вона допомагає побачити свої слабкі сторони і визначити шляхи підвищення професійної майстерності.

Украинкский

2014-09-23

299 KB

0 чел.

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ПАВЛОГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КАРАБИНІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ

ПРИ ЗДІЙСНЕННІ КОНТРОЛЮ

ЗА СТАНОМ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ

АНОТАЦІЯ

  

Поданий в збірці матеріал допоможе при здійсненні моніторингу

результативності роботи членів педагогічного колективу,   стане  

підґрунтям для аналітичної діяльності адміністрації школи та

інструментом в організації внутрішньошкільного контролю.  

Рекомендовано керівникам  шкіл, керівникам методичних комісій.

 

                           

                                          ЗМІСТ

1. Орієнтовна мета відвідування уроків ст.6-7

2. Зв’язок етапів навчання і типів уроків ст. 8

3. Спостереження та аналіз уроків ст. 9-17

4. Пропозиції стосовно висновків до уроку ст. 18-19

5. Картки спостереження за уроком ст. 20-24

  Аналіз-вміння передбачати проблемні ситуації, прогнозувати, формувати ці проблеми, ставити завдання.

Аналіз дає можливість прийняти обґрунтоване рішення.

  Педагогічний аналіз - засіб виховання педагогічного та учнівського колективів. Ніщо так не виховує людей,як справедлива оцінка їх діяльності та поведінки. Вона допомагає побачити свої слабкі сторони і визначити шляхи підвищення професійної майстерності.

При здійсненні педагогічного аналізу навчально-виховного процесу необхідно керуватися системним підходом.

   Системний підхід передбачає:

1.Кожній формі педагогічного аналізу навчально-виховного процесу має передувати теоретична і методична підготовка,щоб простежувати взаємозв'язок і взаємодію всіх компонентів,які визначають той чи інший бік діяльності педагогічного колективу.

2.Будь-яку форму педагогічного аналізу слід проводити в певній послідовності, дотримуючись таких етапів:

- збір необхідної інформації та її аналіз;

- розроблення структурної схеми запланованої діяльності;

- обговорення в колективі його результатів;

-  перевірка виконання прийнятих за результатами аналізу рішень.

   Методика аналізу:

-  визначити мету;

- вибрати об’єкти (вчитель, клас, тема);

- розробити схему спостережень;

- провести спостереження, дотримуючись мети;

- самоаналіз учителя,аналіз адміністрацією школи; Наприклад:

   Самоаналіз уроку вчителем.

При самоаналізі уроку доцільно відповісти на наступні запитання:

1.Характеристика реальних можливостей учнів. Як особливості

учнів було враховано при плануванні даного уроку?

2.Яке місце даного уроку в темі, розділі?Як він пов’язаний з

наступним та попереднім урокам?У чому специфіка цього уроку?

Який його тип?

З.Яка мета, мета,цілі уроку?

4.Чому вибрана структура уроку була раціональною для

Розв*язання цієї мети? Чи раціонально був використаний

час, відведений на всі етапи уроку?

5.Необхідність застосування інтерактивних технологій.

6.Які методи навчання обрали для розкриття нового матеріалу?

7.Як було здійснено контроль за засвоєнням навчальних досягнень

учнів?

8.Що допомогло забезпечити високу працездатність учнів

протягом уроку?

9.3авдяки чому на уроці підтримувалася добра психологічна

атмосфера спілкування з учнями?

10.Чи вдалося вчителеві повністю реалізувати поставленні цілі?

Якщо не вдалося, то чому?

   Орієнтовний перелік запитань до вчителя після відвідування його уроку.

1.Якими вимогами і якою літературою Ви користуєтеся при

підготовці і проведенні уроків?

2.Як Ви визначили мету, цілі уроку?

З.Як планували діяльність учнів на уроці?

4.Які прийоми та методи застосували?Чи виправдали вони себе?

5.Як використали наочність,дидактичні матеріали    ТЗН?

6.Які труднощі виникли у всього класу або в окремих учнів?

7.Що на уроці сприяло розвитку пізнавальної діяльності учнів?

8.Чи досягли Ви запланованих теми та цілей уроку?

9.Чи задоволені залишилися учні уроком?

10.Чи Ви задоволені уроком?

- розробити пропозиції,рекомендації,прийняти управлінське рішення.

Підготовка до відвідування уроків.

1.Складання плану-графіка відвідування уроків.

Наприклад:

Графік відвідування уроків адміністрацією школи

з\п

П.І.П.

вчителя

предмет

клас

дата відв.

П.І.П. того хто відвід.

Мета відвідування

Форма узагаль-нення

Відмітка про виконання

1

Липка Л.І.

укр.мова

9

02.12

завуч

Вивчення системи роботи

наказ

2

Липка Л.І.

укр.мова

10

04.12

завуч

3

Липка Л.І.

укр.літ

11

05.12

директор

4

Липка Л.І.

укр.літ

7

09.12

директор

2.Вивчення матеріалів,що характеризують вчителя (статистичні

звіти, матеріали попередніх перевірок, робочі помітки).

3.Перегляд навчальної програми з предмета, підручника, методичних рекомендацій МОіНУ щодо викладання даного предмета.

4.Ознайомлення за календарним планом і журналом з темою

попереднього уроку, за підручником - з матеріалом наступного та

попереднього уроків.

5.Ознайомлення з навчальними досягненнями учнів.

   Мета відвідування уроків.

1.Формування в учнів позитивних мотивів навчання.

2.Практична спрямованість уроку.

3. Розвиток активної пізнавальної діяльності, самостійності учнів через ефективність використання методів навчання.

4. Ефективність навчальної роботи учнів, формування вмінь аналізувати, роботи висновки та узагальнення.

5.Шляхи забезпечення розвитку пізнавально - практичної діяльності учнів.

6.Розвиток розумових здібностей учнів.

7. Стимулювання активності учнів, формування навичок самостійної роботи, розвиток відтворюючої та творчої уяви.

8. Організація навчальної діяльності учнів, доцільність структури уроку, взаємодія його компонентів.

9.Відповідність форм, методів, дидактичних завдань до структури уроку.

10.Організація самостійної роботи, реалізація принципу " вчити

учнів вчитися ".

11.Мовна культура. Культура спілкування.

12.Особистісний підхід вчителя до виховання учнів у процесі

навчально-пізнавальної діяльності.

13.Формування особистості засобами українознавства.

14.Використання краєзнавчого матеріалу на уроках.

15.Розвиток логічного та образного мислення на уроках.

16.Ефективність використання дидактичного матеріалу.

17.3абезпечення вчителем повторення, узагальнення та

систематизації знань учнів на уроці.

18.Виконання вчителем рекомендацій, даних йому під час

атестації.

19.3абезпечення вчителем на уроках засвоєння учнями опорних

понять,явищ.

20.Розвиток в учнів навичок самоконтролю та самовдосконалення

через залучення їх до самостійної навчальної діяльності.

21.Виховання в учнів позитивного ставлення до навчання через

мотивацію навчальної діяльності шляхом розкриття практичного

значення теми.

22.Надання методичної допомоги молодому (малодосвідченому)

вчителю.

23.Підготовка до педради.

24.Підготовка до атестації педагогічного працівника.

25.3дійснення індивідуального та диференціального підходу в

процесі навчання.

26.Вивчення системи роботи вчителя.

27.Методика нарощування нових знань учнів.

28.Облік та контроль знань учнів.

29.Виконання завдань уроку за допомогою проблемно-пошукових

ситуацій.

30.Самостійна пошукова робота учнів з підручником, документом,

першоджерелом.

31.Перевірка навичок учнів самостійної роботи з підручником.

32.Диференційований підхід до учнів.

33.Вивчення раціонального вибору структури уроку.

34.Формування уміння мотивувати власну діяльність.

35.Формування уміння сприймати інформацію.

36.Вивчення діяльності учнів на уроці.

37.Здійснення індивідуального та диференційованого підходу в процесі навчання.

Схеми спостереження та аналізу уроків.

Схема спостереження уроків під час вивчення системи роботи вчителя.

1.Підготовка вчителя до вивчення теми.

Якість тематичного і поурочного планування, нагромадження та

вибір дидактичного матеріалу.

2.Психологічний режим:

-  мобілізуючий початок уроку,емоційний фон;

-  система стимулювання пізнавальної діяльності учнів;

- виховання на уроці, культура спілкування;

- методи і прийоми мобілізації всіх зусиль-розумових,фізичних,вольових-для виконання поставлених завдань.

3.Зміст навчання,відповідність вимогам програми:

-  тема;

-  мета (навчальна,виховна, розливальна);

- типи уроків, їх структура;

- дотримання програми;

4.Реалізація дидактичних принципів навчання:

-  наукова спрямованість;

-  зв’язок з життям;

- доступність викладу;

- систематичність і послідовність;

- забезпечення між предметних зв’язків;

- свідомість засвоєння,активність учнів;

-  єдність конкретного і абстрактного.

5.Методи та прийоми роботи вчителя та учнів на уроках:

- методи вивчення нового матеріалу;

- методи закріплення,вироблення навичок та вмінь;

- методи та прийоми перевірки та оцінювання знань учнів;

- активізація пізнавальної діяльності учнів;

-  місце і питома вага самостійних і творчих робіт на уроках.

6.Елементи наукової організації праці вчителя та учнів.

7.0бладнання уроків:

-   доцільність, ефективність використання наочності, ТЗН;

-  характер використання (ілюстративний,науково-пізнавальний).

8.Система домашніх завдань:

-  характер завдань (творчий, репродуктивний);

- наступність між класною і домашньою роботами;

- урахування індивідуальних особливостей учнів;

- зв’язок з життям"

- обсяг;

- виховний і розливальний характер;

- мотивація виконання домашніх завдань.

9.Санітарно-гігієнічний режим на уроці.

10. Дотримання вчителем єдиних вимог до учнів.

11.Насиченість уроку,темп,раціональне використання часу.

12.Ступінь оволодіння учнями знаннями, уміннями, навичками.

Обсяг знань.

І3. Система письмових робіт учнів,якість їх виконання.

14.Організація вчителем позакласної роботи,використання різних

джерел інформації.

 

Орієнтовна схема аналізу уроку, мета якого - вивчення діяльності учнів.

 

1.Діяльність учнів на уроці:

- ступінь організаційної підготовки учнів до уроку (зошити,підручники, дидактичний матеріал, наочність);

- включення учнів у роботу на уроці, їх психологічний настрій.

Творча активність і самостійність учнів:

- активність учнів під час розгляду питань та проблем, вивчених раніше;

- ступінь активності та самостійності учнів у процесі сприйняття матеріалу, який вивчається на уроці;

- участь учнів у підготовці та проведенні практичних робіт і завдань, враховуючи їх вікові особливості та пізнавальні можливості;

- рівень активності і ступінь самостійності учнів у процесі закріплення та систематизації знань,одержаних на уроці.

Організація закінчення уроку.Записування домашнього

завдання. Ставлення учнів до предмета. Взаємовідносини з

вчителем.

2.Рівень навчальних досягнень учнів на даному уроці або з

предмета в цілому, знання учнями теоретичного матеріалу:

- законів, визначень, доведень та висновків;

- знання фактичного матеріалу (історичних подій, художніх творів, правил).

Ступінь свідомого засвоєння знань:

- уміння розкривати теоретичні положення, явища, факти, події в їх діалектичній взаємозалежності;

-  уміння оцінювати факти, явища, які вивчаються, робити висновки та узагальнення на основі вивченого;

-  ступінь розумової активності учнів під час вирішення проблемних ситуацій, виконання логічних завдань,відповідей на запитання, доведення, зіставлення;

- уміння аналізувати художні твори, результати лабораторної або практичної роботи;

- уміння здійснювати між предметні та внутрішньо предметні зв"язки.

 

Практична спрямованість знань з предмета:

- уміння учнів знаходити та визначати можливості застосування одержаних знань на практиці, у своїй трудовій діяльності;

- зв’язок матеріалу, який вивчається із життям;

- використання додаткового матеріалу з метою конкретизації того, що вивчається на уроці;

- ступінь самостійності учнів під час виконання практичних і лабораторних робіт;

-  уміння працювати з підручником, додатковими текстами, документами, додатковою літературою;

-  уміння складати конспект, план до тексту підручника, схему, таблицю, діаграму;

- уміння готувати та проводити спостереження або досліди.

 Виховний ефект знань, умінь, навичок, одержаних на уроці;

- інтерес учнів до предмета;

- ставлення до матеріалу, який вивчається;

- емоційний настрій учнів на уроці;

- виявлення елементів трудового, морального, естетичного виховання учнів

( враховуючи зміст навчального предмета, уроку).

3. Чинники, завдяки яким досягається високий рівень навчання, виховання та розвитку учнів з предмета загалом та на даному уроці:

-  рівень теоретичної, фахової підготовки вчителя; ступінь його педагогічної майстерності;

- чіткість в організації роботи учнів на уроці;

-  раціональне співвідношення теоретичного матеріалу і практичних завдань та висновків на уроці;

- урахування вікових особливостей учнів, індивідуальний підхід до учнів;

- конкретність завдань, принциповість учителя.

4. Висновки щодо уроку. Загальні критерії оцінювання:

- практичне розв'язання на уроці завдань навчання, виховання та розвитку учнів;

- головні причини, що зумовлюють рівень та ступінь їх розв'язання;

- конкретні пропозиції щодо вдосконалення навчання, виховання та розвитку учнів на уроках з даного предмета.

Орієнтовна схема аналізу уроку, мета якого - здійснення індивідуального та диференційованого підходу в процесі навчання.

Виписати з класного журналу прізвища найслабших і найсильніших учнів і тримати їх у полі зору протягом усього уроку.

1.Тема уроку, її місце в програмному курсі.

2. Мета, яку ставить учитель.

3.Донесення теми, мети до учнів.

4.Перевірка домашнього завдання в учнів з високим і низьким рівнем навчальних досягнень:

- етап уроку,на якому проводиться перевірка;

- форми перевірки;

- якість виконаної роботи;

- характер припущених помилок;

- реакція вчителя на помилки;

оцінювання знань учнів.

5.Вивчення нового матеріалу:

- актуалізація опорних знань учнів;

- науково-теоретичний рівень4

- методи і прийоми навчання;

- ступінь урахування індивідуальних особливостей сприймання

учнів.

6.Закріплення:

- види самостійних робіт,їх місце на уроці,обґрунтованість і

диференційованість;

- позиція вчителя під час виконання самостійних робіт;

- час і методи перевірки вчителем робіт учнів з різним рівнем навчальних досягнень;

- розумове навантаження, отримуване сильнішими учнями;

- використання наочних посібників,ТЗН,дидактичних матеріалів

(доцільність, ефективність);

-інтенсивність роботи учнів із низьким рівнем досягнень на різних етапах уроку;

- способи активізації та заохочення учнів з низьким рівнем навчальних досягнень до активної роботи під час опитування;

- прийоми, застосовувані вчителем для розвитку мислення учнів та в роботі з підручником;

- способи переконання вчителя в якості знань за темою,що вивчалася.

7.Інші боки уроку.

Орієнтовна схема аналізу уроку, мета якого - методика нарощування нових знань учнів.

1.Ступінь поповнення та поглиблення вчителем отриманих раніше знань учнів під час опитування.

2.Прийоми нарощування нових знань:

- розв'язання проблемно-пошукових завдань;

- розповідь;

- повідомлення вчителя;

- самостійна робота учнів з підручником;

-бесіда з учнями;

- інші джерела.

3.Засвоєння нових знань ступінь переконаності вчителя в

засвоєнні нового матеріалу всіма учнями.

 

4.Характер домашніх завдань.

Орієнтовна схема аналізу уроку, мета якого - перевірка навичок учнів самостійної роботи з підручником.

1.Техніка і виразність читання.

2.Уміння знайти основні думки прочитаного в тексті,переказати

власними словами.

3.Уміння знайти думку прочитаного і довести її за допомогою

низки відповідних фактів.

4.Скласти план прочитаного тексту.

5.Уміння знайти в тексті підручника відповідь на поставлене

вчителем питання.

Орієнтовна схема аналізу уроку, мета якого - виконання завдань уроку за допомогою проблемно-пошукових ситуацій.

1.Формування вчителем проблемно-пошукового завдання.

2.Наявність в учнів необхідного запасу знань для самостійного

пошуку.

3.Підготовка учнів до виконання проблемно-пошукового

завдання.

4.Способи, що використовують учні для доведення

правильності своїх висновків чи рішень.

5.Роль і місце вчителя у виконанні завдань уроку.

6.Способи керування вчителем діяльністю учнів.

7.Ефективність уроку.

Орієнтовна схема аналізу уроку, мета якого - самостійна пошукова робота учнів з підручником, документом, першоджерелом.

1. Мета, поставлена вчителем.

2.Етапи уроку, на яких проводиться робота з підручником,мета цієї роботи.

3. Характер роботи вчителя під час самостійної роботи з підручником.

4. Диференційованість завдань під час роботи з підручником, перевірка, результативність.

5. Знання вчителем, наскільки підготовлені учні до самостійної роботи з підручником.

Схема спостереження уроку математики

1.Використані методи та прийоми для досягнення поставлених навчально - пізнавальних завдань:

а) виклад нового матеріалу вчителем;

б) самостійна робота:

-  з підручником;

- з наочним посібником, ТЗН;

- з додатковою літературою;

- з дидактичним матеріалом;

в) практична робота;

г) вправи за заданим зразком;

д) тренувальні вправи;  

ж) творча робота учнів:

-  складання задач і прикладів;

-  розв'язання задач і прикладів різними способами;

-  робота над розв'язаною задачею (складання обернених задач, одного виду на інший);

-  складання та розв'язання задач з неповними і зайвими даними;

-  розв'язування задач і прикладів на кмітливість.

2. Реалізація виховної функції уроку (на етапах повторення раніше вивченого, засвоєння нового, закріплення нових понять):

а) виховання через зміст уроку:

- елементи науковості, розуміння залежності та взаємозв'язку математичних понять;

- мотивація спрямування;

б) виховання через навчальну діяльність:

-  формування звички до праці, потреби трудитись;

- дисципліна мислення;

- самостійність;

- ініціатива і творчість;

- організованість, увага;

- навички контролю, самоконтролю;

- виховання інтересу до предмету;

- культура математичної мови;

в) виховання через організацію уроку:

- структурна чіткість уроку;

- чіткість кожного структурного елементу;

- раціональний розподіл часу між структурними елементами уроку.

3.Реалізація розвивальної функції уроку:

- розвиток обчислювальних навичок;

- аналіз спостережень;

- порівняння;

- абстрагування;

- класифікація;

- систематизація;

- аналіз і синтез;

- узагальнення;

- уміння давати логічні відповіді та обґрунтовувати ї

- оперування математичною термінологією;

- здійснення переходу від конкретного і навпаки;

- зв'язок між алгебраїчним і геометричним матеріалом на уроці;

- міжпредметні та внутрішньопредметні зв'язки.

4.Висновки та пропозиції.

Схема аналізу уроку мови ( української, іноземної )

1.Місце уроку в системі уроків з теми. Правильність визначення мети уроку як ступеня у формуванні вмінь і навичок усної та письмової комунікації (під час навчання монологічного,діалогічного мовлення; аудіювання читання). Єдність мети і цілей уроку. Тип уроку(тренувальний,мовленнєвий, комбінований).

2.Комплексна реалізація мети і цілей уроку. Рівень підготовки учнів за видами мовленнєвої діяльності.  

3.Розподіл матеріалу на етапи уроку. Підпорядкування всіх видів діяльності меті уроку. Переходи від одного виду роботи до іншого (логіка).

4.Етапи уроку (визначають залежно від місця уроку в системі уроків з теми):

а) початок уроку (мовленнєва зарядка,фонетична,лексична та ін.); активізація вивченого матеріалу та її цілеспрямованість; перевірка домашнього завдання (на основі вправ, аналогічних домашнім) як початок тренування творчих завдань;

б) тренування або оперування (підготовка, аналогія, розширення, трансформація); диференційований та індивідуальний підхід до учнів; використання ТЗН, наочності, дидактичного матеріалу, їх ефективність; фіксація набутих умінь у письмовій формі;

в)практичне використання ( комбінування); наближеність ситуативних вправ до природних умов спілкування;

г) практичне використання набутих умінь і навичок з метою отримання інформації ( читання); передача інформації; самостійна робота учнів на уроці, її ефективність і доречність.

5.Цілеспрямованість домашнього завдання.

6.Загальні висновки. Рекомендації щодо підвищення ефективності уроку.

Схема аналізу уроку фізкультури

1.Підготовка вчителя до уроку.

2.Місце проведення.

3.Інвентар.

4.Своєчасність початку уроку.

5.Зовнішній учителя,наявність плану уроку.

6.Зовнішній вигляд учнів.

7.Шикування здача рапорту, привітання,постановка завдань уроку.

8.Дозування у часі частин уроку. Мова,тон учителя, володіння правильною термінологією.

9.Фізіологічна послідовність під час виконання фізичних вправ.

10.Поведінка учнів під час уроку. Виховання свідомої дисципліни.

11.Професійно-методична підготовка вчителя.

12.Оцінювання знань та вмінь учнів,його об»єктивність, коментування.

13.Фізичне навантаження на уроці.

14.Міжпредметні зв»язки.

Пропозиції стосовно висновків до уроку:

- комплексно обмірковувати та конкретизувати в плані завдання навчання, розвитку та виховного впливу;

- ретельніше обміркувати не лише навчальну мету, але й розливальну та виховну, якщо сприяє цьому, опрацювати підбір матеріалу у методичному кабінеті "Рекомендація вчителю"- вимоги до визначення мети та завдань уроку;

- конкретизувати мету та завдання уроку, пов'язуючи їх зі змістом навчального матеріалу;

-  доцільним є використанням наочності, обмірковування її місця в структурі уроку;

- застосовувати таку наочність, яка привернула б увагу учнів до матеріалу, що вивчається;

- використовувати в системі методів навчання елементи проблемності через систему відповідних прийомів;

- обмірковувати та правильно використовувати контрольно-коригувальну функцію фрагменту уроку як стимулюючу роль навчальної праці;

- ретельно обмірковувати методи та прийоми роботи з навчальним матеріалом відповідно до структурної організації уроку;

- обмірковувати систему вправ, належну практику спрямованості уроку;

- обмірковувати систему запитань, які спонукали б до висновків,зіставлень, аналізу;

- приділити увагу підбору дидактичного матеріалу (елементи новизни,факти для порівняння, зіставляння висновків), подбати про його виховне значення (методичний кабінет школи "На допомогу вчителю");

-  практикувати випереджальні завдання,обмірковувати їх систему роботи з підручником,передбачити самостійну роботу (різні види,відбір матеріалу для ілюстрацій,виписування з підручника орфограм,правил,законів тощо);

- система тренувальних вправ має передбачати не лише аналіз явищ, але й творчі завдання;

- звернути увагу на реалізацію можливостей між предметних зв’язків;

- обміркувати систему контролю та корекції знань;

- обміркувати структуру уроку,впроваджувати різні форми і методи роботи, урізноманітнювати навчальну працю учнів;

- враховувати важливу роль бесіди в структурі уроку;

- звернути увагу на розливальне навчання, розвиток розумових здібностей учнів (мислення, мови, уяви, пам’яті тощо) через доцільний підбір методів та форм роботи;

- недостатнє використання підручника як первинного джерела знань,як засобу організації самостійної роботи учнів;

- етап уроку "домашнє завдання" не набув навчального характеру, а "перевірка домашнього завдання"- достатнього використання для актуалізації матеріалу, необхідного для засвоєння нової теми;

- задавати домашнє завдання необов'язково в кінці уроку,можна

передбачити його на початку уроку або в середині згідно з логікою навчального процесу;

- розробити моделі уроків;

- зосереджуватись на правильних прийомах праці з учнями (опрацювати матеріал "Типи,структура,методика уроку в школі" під редакцією В.П.Онишука);

- звернути увагу на оволодіння прийомами педагогічної технології,її значення в діяльності вчителя;

- розробити різні види вправ,використовуючи...

- обміркувати систему домашніх завдань для циклу уроків...

- передбачаючи індивідуальний підхід і впровадження принципу

диференційованого навчання;

- розробити фрагменти уроків;

- розробити цикл можливих інтегрованих тем;

- звернути увагу на використання гри,як методу організації навчально-виховного процесу;

- звернути увагу на методику організації колективної, групової,індивідуальної творчої діяльності;

- систематично працювати над попередженням неуспішності учнів, звернути увагу на..., здійснювати контроль за...,  застосовувати...

 

Картки спостереженя уроку

Відвідування системи уроків

Вчителя________________________________

з/п

Тема

дата

примітка

Вивчення системи роботи вчителя

_______________________________

________________________________

Зміст роботи

Методи п форми вивчення

Дата

Хто вивчає

].

Аналіз об 'єктивних даних про вчителя

Робота з документами

2.

Вивчення навчально-матеріальної бази для викладання предмета, стану навчального кабінету

Бесіда, аналіз

3.

Відвідування та аналіз системи уроків Назва тем         клас

Спостереження і аналіз

4.

5. 6.

Епізодичне відвідування уроків у класах різних вікових категорій Назва тем        клас

Проведення контрольних

зрізів знань

Розділ, тема        клас

Самоосвіта вчителя

-педагогічна рада

-психолого-пед. семінар

—педагогічні читання

-робота в м/о

-творчі звіти

Спостереження, аналіз

7.

Відвідування позакласних заходів з навчального предмета

Спостереження, аналіз

Участь в олімпіадах

8.

Відвідування заходів з виховної роботи

Тема              клас

Спостереження, аналіз

ЗВР

9

Відвідування заходів по роботі з батьками

Спостереження, аналіз

10.

Перевірка навч.документації:

-календарне планування

-поурочне планування –

планування вих. роботи;

-журнал;

-зошити учнів.

Бесіда, аналіз, узагальнення

11.

Аналіз та узагальнення матеріалів за наслідками вивченої системи роботи

наказ

КАРТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ УРОКУ

Дата ________       Школа_________________               Клас__________

Предмет _________________

Учитель_______________________________________________________________________________

Учнів за списком____________________ присутні на уроці ____________________________________

Тема уроку_____________________________________________________________________________

 

Мета відвідування______________________________________________________________________

АНАЛІЗ УРОКУ

Відповідність вимогам

Примітки

Вимоги до учнів:

1. Готовність класу до уроку

 

2. Причина спізнень, неявка на урок

3. Повнота відповідей на запитання вчителя

4. Наявність щоденників

5.Санітарно-гігієнічні умови роботи класу

6. Дисципліна на уроці

7. Інтерес і увага учнів

Вимоги до вчителя:

1. Уміння володіти класом

2. Культура мови

3. Зовнішній вигляд

4. Виховний вплив на учнів

5. Педагогічний такт

6. Уміння користуватися ТНЗ і наочністю

Вимоги до якості викладання:

1. Мобілізаційний початок уроку

2. Повторення раніше вивченого та зв'язок між новим та раніше вивченим

3. Повідомлення теми, завдань уроку

4. Використання компонентів навчального процес]

- цільового (постановка мети)

-стимулююче-мотиваційного   (створення   умов для активної навчально-пізнавальної діяльності)

- змістового (оптимальний підбір матеріалу)

- операційно-дійового

(вдалий підбір прийомів, методів і організаційних форм навчання

оптимальне  поєднання  елементів  фронтальної, групової, індивідуальної роботи

вироблення вмінь та навичок)

контрольно-регулятивного    (контроль    за засвоєнням учнями знань, умінь і навичок

внесення коректив у зміст і методику навчання з

метою підвищення якості навчання)

- оцінювально-результативного

(виявлення рівня знань і навичок кожного учня

визначення причин неуспішності, робота щодо їх усунення

5. Використання нових і новітніх технологій. їх результативн ість.

6. Індивідуальна робота з учнями, диференціація навчання.

7.  Організація уваги (використання наочності, емоційність, темп ведення уроку, яскравість прикладів)

8.   Організація   сприймання   (що   є   об'єктом сприймання: мова   вчителя,наочність, підручники, ТНЗ)

9. Активізація пам'яті (наочно-образна словесно-логічна, емоційна, довільна мимовільна, механічна, логічна)

10. Методи розвитку мислення учнів

11. Як учитель навчав техніки навчальної роботи (слухати пояснення, робити записи, моделювати задачі, працювати з книжкою, знаходити способи розв'язування, контролювати себе самого)

12. Проблемні ситуації на уроці

13. Використання самостійних і творчих робіт учнів.

14. Кількість сигналів зворотної інформації

15. Обсяг домашнього завдання, час його подачі, інструктаж

16.   Виховний   вплив   навчального   матеріалу (моральний, естетичний, трудовий, розумовий)

17. Дотримання єдиних вимог розвитку усного мовлення і єдиного орфографічного режиму.

18.  Оцінювання досягнень учнів.  Дотримання критеріїв оцінювання. Об'єктивність.

19. Динамічне навантаження учнів на уроці.

20. Використання довідкової літератури.

21. Міжпредметні зв'язки.

22. Науковість і ідейність уроку

23. Підбиття підсумків уроку, досягнення мети.

24. Інші види^робіт на уроці

Висновки, пропозиції, зауваження

Перевіряючий___________________________________________________________________/підпис/

PAGE   \* MERGEFORMAT 10


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

32770. Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Их связь с концентрацией и размером молекул 56.5 KB
  Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Их связь с концентрацией и размером молекул. Средние скорости молекул газа очень велики порядка сотен метров в секунду при обычных условиях. Однако процесс выравнивая неоднородности в газе вследствие молекулярного движения протекает весьма медленно.
32771. Понятие о разрежённых газах. Вакуум и методы его получения 41 KB
  Вакуум и методы его получения. Такое состояние газа называется вакуумом. Разреженный газ Вакуум среда содержащая газ при давлениях значительно ниже атмосферного. Вакуум характеризуется соотношением между длиной свободного пробега молекул газа λ и характерным размером процесса d.
32772. Обратимые и необратимые процессы. Круговой процесс (цикл). Тепловые двигатели и холодильные машины. Термический КПД 52.5 KB
  производит положительную работу за счёт своей внутренней энергии и количеств теплоты Qn полученных от внешних источников а на др. системой или над системой работа А равна алгебраической сумме количеств теплоты Q полученных или отданных на каждом участке К. Отношение А Qn совершённой системой работы к количеству полученной ею теплоты называется коэффициентом полезного действия кпд К. называется прямым если его результатом является совершение работы над внешними телами и переход определённого количества теплоты от более нагретого...
32773. Цикл Карно и его КПД для идеального газа. Второе начало термодинамики. Независимость КПД цикла Карно от рабочего вещества. Лемма Карно 47 KB
  Второе начало термодинамики. Следовательно согласно I началу термодинамики работа совершаемая двигателем равна =Q1Q2 Коэффициентом полезного действия КПД теплового двигателя называется отношение работы совершаемой двигателем к количеству теплоты полученному от нагревателя η=Q1Q2 Q1 КПД тепловой машины всегда меньше единицы η=1Q2 Q1 Следовательно невозможно всю теплоту превратить в работу. Отсюда Q2 T2≥Q1 T1 На основании этого неравенства можно прийти к понятию энтропия и второму началу термодинамики. Второе начало термодинамики ...
32774. Энтропия идеального газа при обратимых и необратимых процессах 33.5 KB
  К определению энтропии S можно прийти на основе анализа работы тепловых машин. ∆S=∆Q T Для тепловой машины изменение энтропии нагревателя и холодильника равны: ∆S1=Q1 T1 и ∆S2=Q2 T2 Формула ∆S=∆Q T справедлива для изотермического процесса и представляет собой термодинамическое определение энтропии. Для любого процесса можно найти бесконечно малое изменение энтропии т. ее дифференциал dS=δQ T где δQ элементарная теплота В интегральной форме для любого процесса изменение энтропии равно Найдем изменение энтропии за один цикл для тепловой...
32775. Статистическое толкование энтропии 31 KB
  Рассматривая Вселенную как изолированную систему и распространяя на неё второй закон термодинамики Р. Из сказанного в предыдущем разделе следует что к Вселенной в целом как изолированной системе F = 0 второе начало термодинамики неприменимо по определению. При этом второй закон термодинамики формулируется следующим образом: природа стремится от состояния менее вероятного к состоянию более вероятному. Таким образом являясь статистическим законом второй закон классической термодинамики выражает закономерности хаотического движения большого...
32776. Термодинамические потенциалы. Направление течения процессов в неравновесных состояниях 33.5 KB
  Потенциалы термодинамические определённые функции объёма V давления р температуры Т энтропии S числа частиц системы N и др. К Потенциалы термодинамические относятся: внутренняя энергия U = U S V N xi; энтальпия Н = Н S р N xi; Гельмгольцева энергия свободная энергия или изохорноизотермический потенциал обозначается А или F F = F V T N xi Гиббсова энергия изобарноизотермический потенциал обозначается Ф или G G = G p Т N xi и др. Зная Потенциалы термодинамические как функцию указанных...
32777. Термодинамика необратимых процессов. Явления переноса в термодинамически неравновесных системах. Опытные законы диффузии, теплопроводности и внутреннего трения 48.5 KB
  Термодинамика необратимых процессов. ТЕРМОДИНАМИКА НЕОБРАТИМЫХ ПРОЦЕССОВ неравновесная термодинамика изучает общие закономерности поведения систем не находящихся в состоянии термодинамического равновесия. процессов изменение энтропии системы dS равно: где deS = Q T внешнее изменение энтропии связанное с обратимым теплообменом с окружающей средой Qбесконечно малое колво теплоты Tабс. тра diS внутреннее изменение энтропии обусловленное самопроизвольным протеканием в системе необратимых процессов.
32778. ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МАЯТНИКА ОБЕРБЕКА 3.8 MB
  Определить момент инерции системы тел. Исследовать зависимость углового ускорения от величины момента приложенных сил с учётом сил трения. 2 Угловая скорость и угловое ускорение для всех точек тела одинаковы в данный момент времени однако для различных точек тела линейные скорости движения по окружности разные так как зависят от расстояния R точки до оси вращения. Сила равнодействующая внешних и внутренних сил приложенных к iму элементарному объему телу создаёт относительно произвольно взятой точки на оси вращения момент силы ...