68745

Англійська мова: Навчально-методичний посібник

Книга

Иностранные языки, филология и лингвистика

У відповідності до навчальної програми дисципліни “Іноземна мова” на ІІ етапі навчання студенти мають опрацювати самостійно літературу за фахом в обсязі 45 тис. друкованих знаків. Систематичність цієї роботи як компонента навчального процесу перебуває під постійним контролем викладача.

Украинкский

2014-09-25

916 KB

1 чел.

Міністерство фінансів України

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2011


Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Навчально-методичний посібник

для студентів ІІ курсу денної форми навчання,

які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво”

за напрямом підготовки 6.030505 Управління персоналом і економіки праці 

Дніпропетровськ – 2011


К –
96

81.2Англ

Кучина Н.М. Англійська мова: Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямом підготовки 6.030505 “Управління персоналом і економіка праці”. - Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 73 с.

Навчально-методичний посібник складено відповідно до навчального плану та навчальної програми дисципліни “Іноземна мова”, затвердженої ректором Дніпропетровскої державної фінансової академії у 2010 році. Посібник містить методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, методичні рекомендації до практичних занять та методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань. Мета посібника – допомогти студентам оволодіти комунікативними компетенціями, необхідними для користування англійською мовою на рубіжному рівні "незалежного користувача" в типових ситуаціях, пов'язаних з  виконанням обов'язків менеджера з персоналу.

Автор – укладач: Н.М. Кучина - к.пед.н., доцент, завідувач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти: І.М. Клименко - старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної медичної академії

І.І.Токун - старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск: Н.М. Кучина - к.пед.н., доцент, завідувач кафедри іноземних мов  Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

вченою радою факультету управління персоналом і економіки праці

Протокол 7 від 29.06.2011р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

іноземних мов

Протокол № 11 від 16.05.2011р.


ЗМІСТ

Передмова ……………………………………………………………………..

4

1. Програма навчальної дисципліни “Іноземна мова”………………...........

6

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи ………………………....

9

3. Методичні рекомендації до практичних занять ………………………….

21

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань ……….

67

5. Підсумковий контроль …………………………………………………….

71

6. Список рекомендованої літератури ………………………………………

72


ПЕРЕДМОВА

Навчально-методичний посібник призначений для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра у галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, за напрямом підготовки 6.030505 “Управління персоналом і економіка праці”. Посібник складено у відповідності до програми навчальної дисципліни “Іноземна мова”, затвердженої ректором Дніпропетровської державної фінансової академії у 2010 році, зокрема, тієї її частини, що стосується ІІ етапу навчання. На цьому етапі відбувається оволодіння іноземною мовою, пов’язаною з майбутньою спеціальністю студента, а саме: управлінням персоналом і економікою праці.

Мета навчально-методичного посібника – допомогти студентам оволодіти комунікативними компетенціями, необхідними для користування англійською мовою на рубіжному рівні "незалежного користувача" (В1 за міжнародною класифікацією1) у типових ситуаціях, пов'язаних з  виконанням обов'язків менеджера з персоналу.

Відповідний навчальний посібник2 охоплює такі теми, як планування, набір, відбір, орієнтація та підготовка працівників, оцінювання та оплата їх праці, підвищення, переміщення та звільнення персоналу, а також актуальні питання роботи груп і команд, трудової мотивації та лідерства.  

Цілком очевидно, що досягнення поставленої мети потребує належної підготовки і проведення кожного практичного заняття, раціональної організації самостійної роботи студентів над програмним матеріалом, кваліфікованої допомоги у виконанні ними індивідуальних завдань. Усі ці аспекти навчання найшли відображення у структурі навчально-методичного посібника, який містить витяг з програми навчальної дисципліни “Іноземна мова”, що стосується ІІ етапу навчання, методичні рекомендації до самостійної роботи, методичні рекомендації до практичних занять та методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань.  

Самостійна робота студентів

У відповідності до навчальної програми дисципліни “Іноземна мова” на ІІ етапі навчання студенти мають опрацювати самостійно літературу за фахом в обсязі 45 тис. друкованих знаків. Систематичність цієї роботи як компонента навчального процесу перебуває під постійним контролем викладача. Функцію самоконтролю виконують завдання, що містяться після кожного тексту.

Підсумковий контроль самостійно опрацьованої літератури за фахом здійснюється на окремому практичному занятті у вигляді творчого спілкування студента з викладачем стосовно прочитаного.

Практичні заняття

Структура кожного практичного заняття визначається його темою і метою. Як правило, тема заняття розкривається в основному та одному-двох додаткових текстах. Завдання до текстів (або основані на текстах) націлені здебільшого на розвиток суто мовленнєвих умінь студентів (у читанні, говорінні, слуханні та письмі). Це завдання на визначення головної ідеї і розуміння основних фактів прочитаного або прослуханого тексту, його компресію шляхом усного чи письмового анотування. Більш глибокому проникненню як у зміст тексту, так і в лексико-граматичне оформлення окремих речень сприяють завдання на письмовий переклад текстів.

Значне місце у структурі практичних занять посідають інтерактивні завдання творчого характеру: дискусії, рольові ігри тощо. Окреме місце займає заняття № 12 (2-й семестр), яке має форму ділової гри на основі попереднього вивчення виробничої ситуації (case) і потребує знання опрацьованого раніше матеріалу. Більшість завдань передбачають роботу в парах або невеликих групах, що не тільки допомагає студентам набути навичок міжособистісного спілкування, які знадобляться їм у майбутній роботі, але й сприяє навчальній мотивації, полегшує процес навчання.

Індивідуальні завдання спрямовані на розвиток індивідуальних здібностей студентів, які проявляються під час виконання групового проектного завдання.

Послідовна й цілеспрямована робота з навчально-методичним посібником забезпечує досягнення мети навчальної дисципліни “Іноземна (англійська) мова”, що стоїть перед студентами ІІ курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.030505 “Управління персоналом і економіка праці”.


1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА”

тематичний план

навчальної дисципліни “Іноземна мова”3

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль 1

Лінгвістичні компетенції

Змістовий модуль 1.  Фонетичні норми іноземної мови

Тема 1. Коригувальний фонетико-орфоепічно-орфографічний курс.

Змістовий модуль 2. Нормативна граматика

Тема 2. Морфологія.

Тема 3. Синтаксис (типи речення; вираження номінації,  характеристики, місцеперебування, наявності суб’єкта, володіння об’єктом).

Тема 4. Система часів дієслова.

Тема 5. Модальні дієслова.

Тема 6. Пасивний стан дієслова.

Тема 7. Неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметники теперішнього і минулого часу).

Тема 8. Умовний спосіб.

Змістовий модуль 3. Лексичний мінімум

Тема 9. Лексика загальноекономічного характеру.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Модуль 2

Соціолінгвістичні та прагматичні компетенції

Змістовий модуль 4.  Усне та письмове  спілкування на теми загальноекономічного характеру

Тема 11. Усне монологічне і діалогічне мовлення загальноекономічного характеру.

Тема 12. Інформативне читання текстів загальноекономічного характеру.

Змістовий модуль 5.  Усне та письмове спілкування на теми професійно-спрямованого характеру

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру.

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Змістовий модуль 6. Індивідуальні завдання

Тема 15. Написання особистого резюме.

Тема 16. Написання листа-запита та листа-пропозиції.

Тема 17. Складання бізнес-плану.

Тема 18. Участь у виконанні командного проектного завдання №1.

Тема 19. Участь у виконанні командного проектного завдання №2.


Зміст навчальної дисципліни "Іноземна мова"

(ІІ етап навчання)

Модуль 1. Лінгвістичні компетенції

Змістовий модуль 2. Нормативна граматика

Тема 8. Умовний спосіб.

Коригування й удосконалення граматичної, семантичної, прагматичної  компетенцій: студенти повинні знати план значень і план вираження граматичних одиниць, які використовуються для утворення речень в умовному способі; уміти вживати ці граматичні одиниці для передачі певного смислу в продуктивних та рецептивних видах мовлення.

Модуль 2. Соціолінгвістичні та прагматичні компетенції

Змістовий модуль 3. Лексичний мінімум

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Оволодіння лексичним мінімумом, який забезпечує ефективне спілкування в професійному середовищі.

Змістовий модуль 5.  Усне та письмове  спілкування на теми професійно-спрямованого характеру

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру.

Формування й розвиток комунікативних компетенцій, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в ситуаціях, пов’язаних з розумінням відповідної іншомовної автентичної інформації професійно-спрямованого характеру, наданої в усній і письмовій формах; вміння висловити й запитати судження під час обговорення теми, аргументувати свою точку зору на відповідні питання, використовуючи прості граматичні структури; вміння анотувати й реферувати прочитане в усній і письмовій формах.

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Удосконалення комунікативних компетенцій у різних видах інформативного читання (переглядового, вивчаючого, ознайомлювального, пошукового) іншомовних автентичних текстів за майбутнім фахом студента, а саме: вміння працювати зі спеціалізованими словниками; вміння визначати тему, основні факти й найважливіші деталі прочитаного, знаходити в тексті ключові слова, здогадуватися про значення незнайомих слів із контексту; вміння складати план прочитаного, анотувати й реферувати прочитане в усній та письмовій формах; вміння перекладати іншомовні тексти в усній і письмовій формах.

Змістовий модуль 6. Індивідуальні завдання

Тема 18. Участь у виконанні командного проектного завдання №1.

Формування навичок і вмінь, необхідних для виконання командного проектного завдання: навичок пошуку потрібної інформації, здійснення її аналізу та узагальнення тощо, уміння працювати з різноманітними довідковими матеріалами; уміння генерувати ідеї; уміння знаходити не один, а кілька варіантів вирішення проблеми; уміння прогнозувати наслідки того чи іншого рішення; уміння вести дискусію, слухати й чути свого співрозмовника, відстоювати свою точку зору, підкріплену аргументами; уміння знаходити компроміс із співрозмовником; уміння лаконічно викладати свою думку.

Тема 19. Участь у виконанні командного проектного завдання №2.

 Розвиток і подальше удосконалення навичок і вмінь, необхідних для виконання командного проектного завдання.

Для студентів, які навчаються англійської мови за напрямом підготовки 6.030505 “Управління персоналом і економіка праці”, теми змістового модуля 5 конкретизуються таким чином:

 Тема 13 представляє собою процес формування і розвитку комунікативних компетенцій, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку майбутнього фахівця на рубіжному рівні "незалежного користувача" англійської мови в ситуаціях, пов’язаних з розумінням і наданням інформації щодо сутності управління людськими ресурсами та функціональних обов’язків менеджера з персоналу: планування, набору, відбору, орієнтації та підготовки працівників, оцінювання та оплати їх праці, підвищення, переміщення та звільнення персоналу.

Тема 14 передбачає удосконалення комунікативних компетенцій студента у різних видах інформативного читання англомовних автентичних текстів, в яких розглядаються актуальні питання роботи груп і команд, трудової мотивації та лідерства.  

Тематика індивідуальних завдань (змістовий модуль 6) базується на матеріалі, опрацьованому студентом самостійно та під час аудиторних занять.

Так, участь у виконанні командного проектного завдання №1 (тема 18) потребує творчого застосування набутих знань, умінь і навичок відносно таких функціональних обов’язків менеджера з персоналу, як планування, набір, відбір, орієнтація та навчання працівників, а також організація командної роботи.

Для виконання проектного завдання №2 (тема 19) студент має бути компетентним в оцінюванні роботи працівників та засобах її компенсації, а також володіти інструментами мотиваційного забезпечення праці.


2. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів

Самостійна робота, як одна з найскладніших форм діяльності, є найбільш продуктивною, оскільки процес навчання постає перед студентом не як засвоєнняготовихзнань, а як активна навчально-пізнавальна діяльність, що сприяє розвитку здатності й уміння самостійно отримувати знання. Працюючи самостійно, студент спирається на накопичені знання та досвід, творчо перетворює навчальний матеріал, поглиблює і розширює свої пізнавальні здібності.

Самостійна робота допомагає студентові підготуватися до ефективної самоосвіти після закінчення вузу. Здатність до самоосвіти передбачає наявність таких компонентів, як мотивація, знання, навички, уміння, воля. Неабияку роль у формуванні цих якостей відіграє самостійна робота з фаховою літературою, у тому числі іноземною мовою.

Якщо студент досить вільно читаєте фахову літературу іноземною мовою, включаючи інформацію, розміщену в Internet, він вигідно відрізняється від тих своїх товаришів, які не можуть цього робити. Розвинене вміння інформативного читання іноземною мовою не тільки допомагає студентові у вивченні спеціальних дисциплін, але й є важливим чинником успішної науково-дослідної роботи. Посилання на ще неперекладені іноземні джерела – це безперечна прикраса курсової або дипломної роботи студента!

Серед різних видів мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, аудіювання, письмо) саме читання відіграє найважливішу роль у професійно спрямованому володінні іноземною мовою. По-перше, читання – це такий вид діяльності, у якому можна практикуватися самостійно. По-друге, студент може самостійно вибирати посильний для нього темп роботи. По-третє, читання оригінальної літератури іноземною мовою деякою мірою знімає проблему все ще існуючого дефіциту безпосереднього спілкування з носіями мови.

Самостійна робота з іншомовною фаховою літературою має на меті:

 •  привчити студента до самостійної роботи з такою літературою;
 •  розвивати й удосконалювати мовленнєві навички;
 •  розширити фаховий словниковий запас;
 •  виявити і розвивати індивідуальні творчі здібності студента;
 •  прищепити студенту звичку користуватися іншомовною фаховою літературою у навчальних та професійних цілях;
 •  розширювати кругозір студента.

Самостійна робота студента над фаховою літературою може виконуватися як в аудиторії, так і вдома. Управління самостійною роботою на практичних заняттях здійснюється під прямим або непрямим впливом викладача, який у цьому випадку є носієм інформації, організатором і координатором роботи студентів, стимулятором їх творчого потенціалу, спонукуючи до аргументації та особистої оцінки змісту прочитаного. Інструментом практичної реалізації цих функцій викладача у позааудиторній роботі студента виступають дані методичні рекомендації.

Підсумковий контроль самостійно опрацьованої літератури за фахом здійснюється на окремих практичних заняттях у вигляді творчого спілкування студента з викладачем.  

Роботу над текстами слід проводити регулярно і систематично, розподіливши матеріал упродовж усього семестру. Тільки за цієї умови можна сподіватися на міцне засвоєння необхідного лексичного матеріалу та ключових понять  спеціальності. Якщо ви слідуватимете даним рекомендаціям, успіх вам забезпечено!


Модуль 2. Соціолінгвістичні та прагматичні компетенції

Змістовий модуль 5.  Усне та письмове спілкування на теми професійно-спрямованого характеру

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Мета роботи: одержати в процесі читання фахової літератури значущу інформацію; засвоїти ключову лексику та основні поняття, що містяться у фахових текстах; удосконалювати вміння анотувати прочитане.

План вивчення теми:

 1.  Ознайомлювальне читання кожного тексту; визначення його головної ідеї.
 2.  Опрацювання нових лексичних одиниць.
 3.  Вивчаюче або пошукове читання кожного тексту; перевірка розуміння основних фактів та найважливіших деталей.
 4.  Письмове анотування кожного прочитаного тексту.

Методичні рекомендації до вивчення теми

У 3-му семестрі студенти мають самостійно опрацювати тексти загальним обсягом 20000 друк. знаків:

 •  Text 1. Teamwork makes EDS an information powerhouse.
 •  Text 2. The nature of groups and teams.
 •  Text 3. Benefits of teams.
 •  Text 5. Types of groups.
 •  Text 8. Group norms.
 •  Text 10. Group roles.

У 4-му семестрі студенти опрацьовують тексти загальним обсягом 25000 друк. знаків:

 •  Text 12. What is motivation?
 •  Text 13. The importance of motivation.
 •  Text 14. Motivation and job design.
 •  Text 15. Flexible-scheduling strategies in work design.
 •  Text 16. Paying for performance.
 •  Text 17. The nature of leadership.
 •  Text 18. The sources of power.
 •  Text 19. Trait approach to leadership.
 •  Text 24. Current trends in the study and practice of leadership.
 •  Text 26. Charismatic leadership.

Література: [1]

Методичні рекомендації до організації інформативного читання фахових текстів

Одне з основних завдань навчання іншомовного читання полягає в умінні читати й розуміти текст без його перекладу рідною мовою. Саме систематична самостійна робота над фаховою літературою є базою вироблення таких навичок, які звужують відстань між перекладом і розумінням тексту без його перекладу, і загалом зводять нанівець необхідність перекладу.

Приступаючи до читання фахової літератури іноземною мовою, слід знати, що в залежності від мети, розрізняють переглядове, ознайомлювальне, вивчаюче та пошукове читання.

Переглядове читання

Метою переглядового читання є отримання загального уявлення про тему й коло питань, що розглядаються у тексті. Таке читання має місце під час первинного ознайомлення зі змістом публікації, спрямованого на визначення, чи є у ній інформація, яка цікавить читача, і на цій основі вирішити – читати її чи ні.

Цим видом читання ми користуємося тоді, якщо нам необхідно переглянути книгу, журнал, статтю тощо.

Швидкість переглядового читання має бути не нижче 500 слів за хвилину.

Ознайомлювальне читання

Цей вид читання ми використовуємо, якщо нам потрібно швидко прочитати текст для загального ознайомлення зі змістом. Під час ознайомлювального читання предметом уваги читача стає увесь твір (книга, стаття, оповідання тощо). На відмінність від переглядового читання, ознайомлювальне читання дає відповідь на запитання не тільки про що цей текст, але й що саме говориться у ньому з того чи іншого питання. Це читання “для себе”, без попередньої спеціальної настанови на подальше використання або відтворення одержаної інформації.

Ознайомлювальне читання часто використовується під час роботи зі спеціальною літературою.

Швидкість ознайомлювального читання становить близько 180 слів за хвилину.

Вивчаюче читання

Вивчаюче читання передбачає максимально повне і точне розуміння усієї  інформації, що міститься у тексті, та критичне її осмислення. Іншими словами, вивчаюче читання означає розуміння усіх фактів і деталей, установлення взаємозв'язків між подіями, порівняння інформації тощо.

Вивчаюче читання ми використовуємо тоді, якщо нам необхідно зрозуміти текст до дрібних подробиць. Часто отриману інформацію згодом нам доведеться відтворювати або використовувати у тій чи іншій формі. Під час вивчаючого читання ми знаємо, що зміст треба осмислити й запам'ятати на тривалий час. Так ми читаємо все, що нам дуже потрібно для нашої подальшої діяльності - важливі інструкції, розділи підручника, матеріали для контрольних робіт та іспитів тощо.

Швидкість вивчаючого читання складає 50 – 60 слів за хвилину.

Пошукове читання

Пошукове читання орієнтоване на читання газет і літератури зі спеціальності. Його мета – швидке знаходження у тексті певних даних (фактів, характеристик, цифрових показників тощо).

Роботу над новим матеріалом (текстом) рекомендується починати з загального ознайомлення з його змістом, тобто ознайомлювального читання. Перевірка розуміння здійснюється виконанням відповідного завдання (як правило, це перше завдання до кожного тексту).

Для більш точного і глибокого розуміння інформації, що міститься в тексті, необхідно опрацювати нові слова і словосполучення, які зазвичай містяться у другому завданні до тексту.

Після цього може мати місце вивчаюче або пошукове читання.  Перевірка розуміння інформації здійснюється шляхом виконання завдань на визначення правильних та неправильних тверджень, відповідей на запитання тощо.

На завершальній стадії студент має відтворити одержану інформацію у стислій формі (наприклад, у вигляді анотації).

Методичні рекомендації до написання анотації

Анотація – це коротке повідомлення, яке допомагає читачеві швидко визначити мету роботи, і тому надає тільки найважливішу інформацію, без деталей. Це може бути анотація книги, наукової статті, доповіді тощо.

Написання анотації вимагає знання її структури, а також уміння переробляти інформацію, використовуючи спеціальні мовні засоби.  

Структура анотації:

 •  вступ (тема, мета роботи, яка анотується);
 •  основна частина (сутність роботи, що анотується);
 •  висновок (призначення роботи, що анотується).


Мовні засоби
, які використовуються для логічного і зв’язного  викладення інформації

 

 1.   Фрази, які можна використати для визначення теми роботи, яка анотується:

The book (textbook, chapter, paper etc) is devoted (dedicated)  to …

Книгу (підручник, розділ, статтю тощо) присвячено …

The book (textbook, section, paper etc) deals with …

У книзі (підручнику, розділі, статті тощо) розглядається …

 1.   Фрази, які можна використати для визначення мети роботи:

The purpose of the research (study, investigation etc) was …

- to clarify …

- to determine (ascertain, establish) …

- to elucidate …

- to explain …

- to prove (validate) …

- to substantiate …

- to compare …

Метою дослідження було ...

- з’ясувати (внести ясність у) …

- визначити (встановити) …

- висвітити (роз’яснити) …

- пояснити …

- довести …

- обґрунтувати …

- порівняти ...

The book (paper, section etc) presents

 •  the analysis of …
 •  the comparison of …
 •  the description of …
 •  the discussion of …
 •  the results of the research on / in (investigation of / into, study of) …
 •  a review of literature on …
 •  a survey of the relevant literature

Книга (стаття, розділ тощо) представляє

- аналіз …

- порівняння …

- опис …

- обговорення …

- результати дослідження …

 

 •  аналіз літератури з …

- огляд відповідної літератури

1.3. Для викладення сутності роботи, що анотується, можна використати такі фрази:

 

The essence of the book (paper, section etc) is that…

Суть книги (статті, розділу тощо) полягає у тому, що …

The study emphasizes (stresses) the importance of …

У дослідженні підкреслюється важливість …

The author focuses on …

Автор зосереджується на …

Particular importance (significance, value, weight) is attached to …

Особливе значення надається …

Readers’ attention is called (attracted, drawn) to …

Увага читачів привертається до …

The obtained data are exemplified with …

Прикладом отриманих даних служить ...

It follows from the book (paper, chapter etc) that …

Із книги (статті, розділу тощо) виходить, що …

Hence (therefore, thus) it can be concluded that …

Отже (таким чином), можна зробити висновок, що …

1.4.  Фрази, які можна використати при визначенні цільової аудиторії роботи, що анотується:

The book (textbook, paper etc.) is intended for …

Книга (підручник, стаття тощо) призначена для ...  

The book (textbook, paper etc) may be useful (helpful, valuable) for ...

 •  bankers and accountants
 •  human resource managers
 •  students of Economics  

Книга (підручник, стаття тощо) може бути корисною для ...

 •  банкірів і головних бухгалтерів
 •  менеджерів з персоналу
 •  студентів-економістів

Написавши чорнетку анотації, необхідно її відредагувати.

Під час редагування анотації важливо звернути увагу на таке:

- наскільки чітко додержано структуру анотації;

- чи дає вступ уявлення про тему та мету анотованого твору;

- наскільки точно визначено сутність анотованої роботи;

- чи не використана зайва інформація;

- чи правильно побудовані речення;

- наскільки дотримані норми правопису.

Доцільно здійснювати редагування анотації на комп’ютері. Це дозволить вам заощадити час і сприятиме розширенню вашого словарного запасу завдяки можливості комп’ютера надавати синоніми (команда “Тезаурус”).  

Приклад анотації на матеріалі тексту “Forecasting supply of employees”.

Forecasting supply of employees

Forecasting the supply of employees involves two predictions. The first estimates how many employees there would be in the organization in specific jobs if the human resource programs currently in place continue. As with forecasting demand, both quantitative and qualitative techniques can be used. The most-used quantitative technique is Markov Modelling, which uses historical records to determine the probabilities, in one year, of employees in a specific job either staying in that job, moving to another job in the company, or leaving the company. These are known as transition probabilities and are calculated for each job. By using these probabilities in computer simulations, planners can determine how many individuals should be in each position at any year in the future.

The second prediction is how many individuals in the external labour market would have the necessary skills for employment in the organization at a specific time in the future. As an example of using a qualitative forecasting technique, Diana Taylor could gather experts in a Delphi situation and collect several rounds of data concerning population trends, education levels of specific age groups, and the demand for employees by other companies. She could then use these data to estimate the number of individuals available in the external labour market. The results from both predictions will provide an estimate of the total supply of individuals with appropriate skills.

Summary

Text  “Forecasting supply of employees” is devoted to measures that are crucial for estimating the future supply of individuals with appropriate skills. The author shows the essence of two predictions involved in the aforementioned process and gives description of the relevant forecasting techniques. Particular importance is attached to such a quantitative technique as Markov Modelling. The application of a qualitative forecasting method - the Delphi technique - is exemplified with an imaginary business situation. Readers’ attention is called to practical effects of the techniques under consideration. The text is intended for students majoring in human resource management.   

Особливості наукового мовлення

А тепер про найважливіше. Анотація має відповідати нормам наукового стилю мовлення. Оскільки завдання наукового мовлення полягає в адекватній передачі наукової інформації, специфічними рисами наукового мовлення визнаються узагальненість і логічність викладення інформації.

Зазначені характеристики наукового мовлення знаходять відображення у спеціальних мовних  засобах. Головним засобом узагальненості викладення інформації є деагентивність останнього, тобто використання пасивних конструкцій (This phenomenon was thoroughly studied by many economists), безособових речень (It has become the central task of the Bank to control the total amount of money in the economy.), узагальнено-особових речень (we know that…; everybody knows that …), а також речень з  конструкцією “there (be)”. (There are two distinct reasons for designating merit goods).

Другою основною ознакою узагальненості викладення інформації є так звана поліпропозитивність простого речення, а саме, здатність останнього виражати не один, а кілька елементарних смислів. Досягається це використанням іменників, які співвідносяться з дієслівними предикатами, тобто начебто заміщують їх (riseвід to rise, reductionвід to reduce, adjustment - від to adjust, transformation – від to transform, etc.). У цій функції вживаються також відад’єктивні іменники, тобто іменники, утворені від прикметників (importance, significance, possibility, necessity, etc), які відповідають предикативним конструкціями з предикатом – прикметником (“is important”, “is necessary”, etc.), а також Past Participle у функції означення (revealed data, established correlation, examined phenomenon).

Наприклад, у реченні “The revealed correlation between these two factors is indicative of the necessity to take into account the exchange rate depreciation” закладено чотири елементарні смисли (чотири пропозиції): (1) виявлено зв’язок між певними двома факторами; (2) обмінний курс валюти знизився; (3) необхідно прийняти до уваги факт зниження цього курсу; (4) третя пропозиція є наслідком першої (ця пропозиція розкривається за допомогою присудка “is indicative of – “свідчить про”).

Проліпропозитивну ускладненість речення створюють також різні обставинні словосполучення типу “because of (через), “due to” (внаслідок), “in contrast to (у протилежність від), “in comparison with” (у порівняння з), “by means of (за допомогою), “alongside with (разом з), with the exception of (за винятком), “in spite of (незважаючи на), in order to (для того щоб), in case of (на випадок; у разі...) та інші.

Друга важлива риса наукового мовлення – логічність викладення  інформації – пов’язана з такою фундаментальною властивістю наукового тексту, як послідовність. Послідовність тексту проявляється в трьох аспектах – змістовному, логічному і композиційному. Розглянемо особливості кожного з них.

Змістовна послідовність має місце у випадках, коли частина змісту попереднього речення відтворюється у наступному реченні. При цьому зміст частини, що повторюється, може передаватися в більш узагальненій формі, за допомогою займенників. Але вживання займенників має обмежений характер, оскільки бувають випадки, коли їх форма може  буде співвіднесена з більш, ніж одним компонентом попереднього речення:

“The Restrictive Practices Court examines agreements between firms supplying goods and services in the UK. These agreements must be notified to the Director-General of Fair Trading”.

У наведеному прикладі використання лексичного повтору “these agreements” є виправданим, оскільки вживання займенника “they замість слова “agreements” створило б можливість співвіднесення його з іншими компонентами попереднього речення (firms, goods, services).

У науковому мовленні широко використовується вживання слів “phenomenon” (явище), “process” (процес), “feature” (особливість), “factor” (фактор), "concept" (поняття), “property” (властивість) тощо. В них узагальнюється, конденсується зміст частини попереднього речення:

The present value of future incomes plays a role very similar to wealth. This phenomenon known as “human wealth” shifts up the simple consumption function”.

Логічна послідовність тексту забезпечується використанням сполучників, вставних слів типу hence (отже), thus (таким чином), so (отже; тому), but (але),      however (проте; однак), nevertheless (проте), at the same time (у той же час), conversely (навпаки), moreover (крім того; до того ж), simultaneously (одночасно), on the other hand (з іншого боку).

Особливої уваги потребує викладення висновку, коли зв’язок між наслідком і причиною встановлюється логічним шляхом. У цьому разі  використовуються  такі дієслова, як testify (свідчити), show (показувати), prove (доказувати), confirm (підтверджувати), follow (логічно виходити), mean (означати); “(be) indicative of (свідчити про), witness (свідчити; бути доказом).

Композиційна послідовність забезпечує розкриття ходу думок автора, акцентування найбільш важливих частин матеріалу.

Для концентрації уваги на певному об’єкті використовуються такі мовні засоби: "Let's examine / think about" (Давайте розглянемо / подумаємо про); "Let's discuss" (Давайте обговоримо); "Let's proceed to" (Давайте перейдемо до); "Next" (Далі; потім).

Показниками логічного виділення думки виступають предикативні одиниці із значенням зобов’язання:

“It should be noted / emphasized / underlined” (Слід відзначити / наголосити підкреслити); “It is important / necessary) to note” (Важливо / необхідно відзначити).

Вживаються також показники зв’язку із тим, про що йшлося вище:

We have already mentioned” (Ми вже згадували); “It was mentioned above (Вище вже згадувалось).

розповсюдженим у науковому мовленні є також використання показників оцінки інформації з точки зору її достовірності: “As we know” (Як ми знаємо), “Everybody knows”  (Відомо), “It is incorrect to say / think” (Невірно говорити / думати).

Припущення відносно певної інформації можна виразити словами “perhaps” (можливо), “probably” (ймовірно), “It can be suggested" (Можна припустити).

Інші поради щодо наукового мовлення

1.5. Серед інших вимог до наукового мовлення слід відзначити, по-перше, точність викладення матеріалу, яку забезпечують правильне структурування речень, використання лексичних повторів, вживання однозначних слів (в тому числі термінів).

Треба пам’ятати, що іноді причиною неправильного розуміння думки автора можуть бути неточності в побудові висловлювання. Так, при порівнянні (more than, less than, similar to) потрібно вказувати, з чим саме здійснюється порівняння, для чого можна використати словосполучення that of (those of): more (less) than that of (those of), similar to that of (those of ) - або than with чи than by. Наприклад: “The measure was more valid than that of Smith et al.” “The method was similar to that of an earlier study.” “We experienced fewer problems with the revised instrument than with the published version.”

Не слід вживати довгий ланцюжок означень перед іменником: краще сказати “a modified test of cognitive function”, аніж “a modified cognitive-function test”.

Усі слова треба вживати тільки згідно з їх точним значенням, зрозумілим звичайній людині. Наприклад, не можна плутати affect (дієслово) та effect (іменник і дієслово): Temperature affected the outcome. There was an effect on outcome. The new regime effected (=produced) substantial changes.

З метою точності слід сказати customer або client замість subject; concentration або frequency замість level.

Вибираючи між owing to та due to, слід пам’ятати,  що owing to завжди відокремлюється комою, а due to – ні: The data were lost, owing to computer malfunction. The loss of data was due to computer malfunction.

Слова only, partly, mainly слід ставити поряд зі словом, яке вони визначають: The test consists only of new items.

Не рекомендується вживати без потреби узагальнюючі слова. Наприклад, не можна вживати some, якщо вказано лише на один випадок. Зазвичай, слід уникати таких підсилюючих слів, як very та extremely.

Не слід вживати however або його синоніми двічі в одному абзаці. В інших абзацах можна використовувати (за потребою) синоніми цього слова (yet, still, nevertheless, nonetheless).

Не можна вживати розмовні вирази. Слід уникати словосполучення as such. Наприклад, замість: “The SCAT is a reliable test of state anxiety. As such, it is suitable for experimental studies” краще сказати: “The SCAT is a reliable test of state anxiety; it is therefore suitable for experimental studies”.

Рекомендується уникати her, his та інших слів, що вказують на стать.

Повідомляючи результати дослідження, треба вживати the past tense, а для їх обговорення - the present tense (Smith  reported a similar result. We have found that…. A simple explanation of these findings is that…).

Для переліку речей усередині  абзацу прийнято використовувати: (a) перший пункт, (b) другий пункт, (c) останній пункт. Якщо всередині пункту є кома або коми, між пунктами слід ставити крапку з комою. Літери перед пунктами прийнято ставити у випадку, якщо пізніше у тексті є посилання на один або більше пунктів списку.

Якщо пункти списку складаються з речень, перед ними вживаються кружечки, квадратики тощо. Але такі пункти  нумеруються, якщо у подальшому на них є посилання.

 1.  По-друге, сучасному науковому мовленню притаманне стисле викладення інформації, чому сприяє поліпропозитивність простих речень, вилучення загальновідомих фактів та мовленнєвих кліше, особливо в скорочених жанрах наукової літератури (анотаціях тощо).

Так, з метою економії рекомендується вживати because замість based on the fact that; for або to замість for the purpose of.

Абревіатуру доцільно використовувати тоді, якщо вираз дуже довгий або якщо дане скорочення відоме усім дослідникам у цій сфері. Якщо необхідно вжити авторську абревіатуру, спочатку слід позначити її у дужках, наприклад: foreign direct investments (FDI).

Загально відомі латинські абревіатури вживаються лише у дужках: that is (i.e.), for example (e.g.), and so on (etc.), тоді як vs (versus) та et al. (and others) можна вживати в дужках і без них.

Такі скорочення, як SD (standard deviation) 95% CI (95% confidence interval), 95% CL (95% confidence limits), вживаються без їх визначення в анотації роботи, але потребують пояснення у самій роботі.

Між літерами слова-скорочення крапки не ставляться: EU (the European Union). Ані крапки, ані пробіли не вживаються у скорочених назвах країн: US (the United States), UK (the United Kingdom).

Крапка ставиться, якщо остання літера скороченого слова не є останньою літерою слова: Prof., Vol. 1,  p. 23-25, 2nd ed., et al.,  etc. Але: Dr, Mr, Ms тощо.

Для одиниць виміру вживаються такі міжнародні скорочення:

m (meter)

ms (millisecond)

g (gram)

s (second)

kg (kilogram)

min. (minute; minimum)

mol (mole)

h (hour)

l (left;  length; litre; line: використовується для посилання на певний рядок на сторінці)

d (day)

ml (milliliter)

wk (week)

Закінчення множини "s" з цими абревіатурами не вживається.

Зрозуміло, що стисле викладення матеріалу не повинно порушувати точність передачі інформації.

Запитання та завдання для самоконтролю

 1.  Назвіть найбільш характерні риси наукового мовлення.
 2.  Які мовні засоби вживаються для досягнення узагальненості викладення інформації?
 3.  За допомогою яких характеристик тексту досягається логічність викладення інформації?
 4.  Які мовні засоби використовуються для досягнення змістовної послідовності тексту?
 5.  Наведіть приклади мовних засобів, які використовуються для досягнення логічної послідовності тексту.
 6.  Які задачі вирішує композиційна послідовність тексту?
 7.  Які мовні засоби використовуються для логічного виділення інформації?
 8.  Яким чином можна виразити припущення щодо наданої інформації?
 9.  Що є важливим для точного викладення інформації?
 10.  Що необхідно пам’ятати при порівнянні об’єктів?
 11.  Наведіть приклади мовних засобів, які не слід вживати у науковому мовленні.
 12.  Які часові форми дієслова слід вживати при викладенні результатів дослідження?
 13.  За допомогою чого досягається стисле викладення інформації?
 14.  Назвіть найважливіші правила вживання абревіатури.


3. Методичні рекомендації до ПРАКТИЧНих Занять

Семестр 1

ПРАКТИЧНЕ Заняття №1

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: сутність управління людськими ресурсами.

Мета заняття: сформувати поняття про умовний спосіб; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для розкриття сутності управління людськими ресурсами; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про функції і завдання управління людськими ресурсами.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [3], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1.  Формування поняття про умовний спосіб.
 2.  Робота над новими лексичними одиницями.
 3.  Виконання дотекстового завдання.
 4.  Робота над текстом 1.
 5.  Робота над новими лексичними одиницями.
 6.  Виконання дотекстового завдання.
 7.  Прослуховування тексту T1, контроль розуміння прослуханого тексту.

Методичні рекомендації до практичного заняття

 1.  Щоб зрозуміти сутність умовного способу, виконайте вправу 1 і вивчіть інструкцію 1 (с. 95 - 96). Література: [2]
 2.  Щоб оволодіти лексичними одиницями, необхідними для розкриття сутності управління людськими ресурсами, виконайте завдання 1, 2 з підрозділу  Vocabulary 1 (с.5). Література: [1]
 3.  Прослухайте ці слова та словосполучення, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати  вимову та значення.
 4.  Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), постарайтесь дати відповіді на запитання (Pre-reading task) на с. 6. Література: [1]
  1.  Прочитайте швидко (за 2-3 хвилини) текст 1 (с.6), намагаючись зрозуміти його якомога точніше й повніше. Література: [1]
  2.  Для перевірки правильності розуміння прочитаного тексту виконайте завдання 2 (Comprehension check) на с.6 та  завдання 3 на с.7. 
 5.  Перед прослуховуванням тексту про важливість управління людськими ресурсами опрацюйте лексичні одиниці, надані у підрозділі Vocabulary 2 (с.7). Також прослухайте і повторіть їх за диктором, намагаючись запам’ятати. Література: [1]
 6.  Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), обговоріть причини зростаючої ролі управління людськими ресурсами (підрозділ Pre-listening task на с. 8).  Література: [1]
 7.  Прослухайте текст Т1, потім дайте відповіді на запитання (с.8).  Література: [1]

Домашнє завдання:

 1.  Підготуватися до лексичного тестування за матеріалами Unit 1. Література: [1]
 2.  Підготуватися до обговорення діяльності менеджера з  персоналу.

ПРАКТИЧНЕ Заняття №2

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: функції і завдання управління людськими ресурсами.

Мета заняття: навчитися вживати умовний спосіб для вираження умови, за якої уявна ситуація могла б мати місце; уміти брати участь в обговоренні діяльності менеджера з персоналу; одержати під час читання тексту необхідну інформацію і вміти коротко висловитися про таку функцію менеджера з персоналу, як аналіз роботи; перевірити  рівень засвоєння лексичного матеріалу Unit 1.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], збірник завдань з лексичного тестування [4].  

План заняття:

 1.  Формування навичок уживання умовного способу.
 2.  Обговорення діяльності менеджера з персоналу.
 3.  Робота над текстом 2.
 4.  Виконання завдань з лексичного тестування.


Методичні рекомендації до практичного заняття

 1.  Щоб навчитися виражати умову, за якої уявна ситуація могла б мати місце, виконайте вправу 1 і вивчіть інструкцію 1, потім виконайте вправи 2, 3 (с. 97 – 100). Література: [2]
 2.  Користуючись інформацією, отриманою під час читання тексту 1 (с.6) та прослуховування тексту Т1, а також матеріалом підрозділу “Discussion” (с.9), обговоріть у невеликих групах (по 3-4 особи) діяльність менеджера з персоналу. Література: [1]

3.1. Прочитайте швидко (за 2-3 хвилини) текст 2 (с.9) разом із таблицею 1 і придумайте заголовок до тексту. Література: [1]

3.2. Для перевірки правильності розуміння прочитаного тексту виконайте завдання 2 (Comprehension check) на с.10. 

4. Виконайте лексичні завдання тесту №1. Література: [4]

Домашнє завдання:

 1.  Вправа 4 (с. 100). Література: [2]
  1.  Вивчіть ще раз уважно таблицю 1 (с.9), потім складіть власну таблицю функціональних обовязків менеджера з персоналу, а також вимог до його знань, умінь та здібностей (підрозділ Writing на с. 10). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №3

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: планування людських ресурсів.

Мета заняття: удосконалювати вміння вживати умовний спосіб для вираження умови, за якої уявна ситуація могла б мати місце; уміти надати інформацію в письмовій формі відносно діяльності менеджера з персоналу; одержати під час читання тексту необхідну інформацію і вміти коротко висловитися про планування людських ресурсів.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-  мінімум [3].

План заняття:

 1.   Удосконалення навичок уживання умовного способу.
 2.  Робота з таблицею функціональних обов’язків менеджера з персоналу.
 3.  Робота над текстом 3.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Перевірте виконану вдома вправу 4 (с. 100). Література: [2].

1.2. Вивчіть уважно інструкції 2, 3, а також таблицю 5 (с. 101 -102), після чого виконайте вправи 5, 7 – 11 (с. 103– 105).

2. Працюючи в парах, перевірте складені вдома таблиці функціональних обов’язків менеджера з персоналу, а також вимог до його знань, умінь та здібностей (підрозділ Writing на с. 10). Література: [1]

3.1. Прочитайте швидко (за 3-4 хвилини) текст 3 (с.11) і, працюючи в парах, придумайте заголовок до нього; представте заголовок усій групі. Література: [1]

3.2. Прочитайте текст 3 ще раз, користуючись у разі потреби словником; потім, працюючи в парах, виконайте завдання 2 (Comprehension check) на с.11. 

Домашнє завдання:

 1.  Вправа 6 (с. 103). Література: [2]
 2.  Завдання 3 (с. 12). Література: [1]
 3.  Завдання 1, 2, 3 до Vocabulary 1 (с. 13-14). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №4

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: планування людських ресурсів.

Мета заняття: навчитися вживати умовний спосіб для вираження наказу, вимоги, поради, рекомендації, пропозиції, необхідності, важливості того, щоб певна ситуація мала місце; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення методів прогнозування попиту на працівників; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про методи прогнозування попиту на працівників.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [3], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1.  Удосконалення навичок уживання умовного способу.
 2.  Робота над новими лексичними одиницями.
 3.  Виконання дотекстового завдання.
 4.  Робота над текстом 4.

Методичні рекомендації до практичного заняття

 1.  Перевірте виконану вдома вправу 6 (с. 103). Література: [2].
 2.  Щоб навчитися вживати умовний спосіб для вираження наказу, вимоги, поради, рекомендації, пропозиції, необхідності, важливості того, щоб певна ситуація мала місце, виконайте вправу 12, вивчіть уважно інструкцію 4, після чого виконайте вправи 13, 14 (с. 105-108).
 3.  Прочитайте вголос слова, що містяться в тексті 3, та їх дефініції, представлені у завданні 3 (с. 12). Література: [1]
  1.  Працюючи в парах, перевірте виконані вдома завдання 1, 2, 3 з підрозділу Vocabulary 1 (с. 13-14).
  2.  Прослухайте ці слова та словосполучення, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати  вимову та значення.
 4.  Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), постарайтесь дати відповіді на запитання (Pre-reading task) на с. 14. Література: [1]
  1.  Прочитайте швидко (за 4-5 хвилин) текст 4 (с. 15), намагаючись зрозуміти його якомога точніше й повніше. Література: [1]
  2.  Для перевірки правильності розуміння прочитаного тексту виконайте завдання 3 (Comprehension check) на с. 16-17. 

Домашнє завдання:

 1.  Вправи 15, 16 (с. 108-109). Література: [2]
 2.  Підготуватися до лексичного тестування за матеріалами Unit 2. Література: [1]
 3.  Підготуватися до обговорення методів прогнозування попиту на працівників.

ПРАКТИЧНЕ Заняття №5

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: планування людських ресурсів.

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Мета заняття: навчитися вживати умовний спосіб для вираження порівняння з уявною ситуацією; уміти брати участь в обговоренні методів прогнозування попиту на працівників; перевірити  рівень засвоєння лексичного матеріалу Unit 2; оволодіти навичками самостійної роботи з фаховою літературою.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], збірник завдань з лексичного тестування [4].

План заняття:

 1.  Удосконалення навичок уживання умовного способу.
 2.  Обговорення методів прогнозування попиту на працівників.
 3.  Виконання завдань з лексичного тестування.
 4.  Самостійне опрацювання тексту “Teamwork makes EDS an information powerhouse”.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Перевірте виконані вдома вправи 15, 16 (с. 108-109). Література: [2]

1.2. Щоб навчитися виражати порівняння з уявною ситуацією, виконайте вправу 17 та вивчіть уважно інструкцію  5, після чого виконайте вправи 18, 19 (с. 109 – 111).

2. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), порівняйте відомі вам якісні методи прогнозування попиту на працівників (підрозділ Discussion на с.17). Література: [1]

3. Виконайте лексичні завдання тесту №2. Література: [4]

4.1. Зверніться до “Методичних рекомендацій до самостійної роботи студентів” і ознайомтесь з підрозділом “Методичні рекомендації до організації  інформативного читання фахових текстів” (с. 7 - 8).

4.2. Користуючись зазначеними рекомендаціями, опрацюйте самостійно    текст 1 “Teamwork makes EDS an information powerhouse” та виконайте завдання 1 до нього  (с. 84 - 85).  Література: [1]

Домашнє завдання:

 1.  Вправа 20 (с. 111). Література: [2]
 2.  Завдання до Vocabulary 1 (с.18). Література: [1]
 3.  Завдання 2–5 до тексту 1 “Teamwork makes EDS an information powerhouse” (с. 85 – 86). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №6

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: планування людських ресурсів.

Мета заняття: навчитися вживати умовний спосіб для вираження побажання того, щоб уявна ситуація мала місце; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення методів прогнозування пропозиції  працівників; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про методи прогнозування пропозиції працівників.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [3], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1.  Удосконалення навичок уживання умовного способу.
 2.  Робота над новими лексичними одиницями.
 3.  Виконання дотекстового завдання.
 4.  Робота над текстом 5.
 5.  Робота над новими лексичними одиницями.
 6.  Виконання дотекстового завдання.
 7.  Робота над текстом 6.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Перевірте виконану вдома вправу 20 (с. 111). Література: [2].

1.2. Щоб навчитися виражати побажання того, щоб уявна ситуація мала місце, виконайте вправу 21 та вивчіть уважно інструкцію  6, після чого виконайте вправи 22, 23 (с. 111 - 115).

2. Перевірте виконане вдома завдання до Vocabulary 1 на с.18.     Література: [1]

3. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), висловіть свої думки щодо двох складових прогнозування пропозиції працівників (підрозділ Pre-reading task на с. 18). Література: [1]

4.1. Прочитайте швидко (за 3-4 хвилини) текст 5 (с. 19). Спробуйте знайти в ньому підтвердження ваших припущень відносно складових  прогнозування пропозиції працівників. Література: [1]

4.2. Для перевірки правильності розуміння прочитаного тексту виконайте завдання 2 (Comprehension check) на с. 19.

5.1. Опрацюйте нові лексичні одиниці, надані у завданні 1 підрозділу Vocabulary 2 (с.20). Література: [1]

5.2. Прослухайте ці слова та словосполучення, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати  вимову та значення.

6. Для того, щоб краще зрозуміти текст 6, ознайомтеся спочатку з ключовими словами, що містяться в ньому  (підрозділ Pre-reading task на с. 21). Про що може йти мова в цьому тексті? Література: [1]

7.1. Прочитайте швидко (за 2-3 хвилини) текст 6 (с.21-22). Література: [1]

7.2. Працюючи в невеликих групах (по 3–4 особи), обговоріть варіанти заголовка до прочитаного тексту; представте найбільш доречний заголовок усій групі.

Домашнє завдання:

 1.  Вправи 24, 25 (с. 115). Література: [2]
 2.  Текст 6 (с. 21) – техніка читання, завдання 2 (Comprehension check) на с. 22. Література: [1]
 3.  Підготуватися до обговорення можливих програм планування людських ресурсів для різних ситуацій майбутнього попиту (зростання або зменшення останнього). Література: [1]
 4.  Підготуватися до лексичного тестування за матеріалами Unit 3. Література: [1]
 5.  Текст 2 “The nature of groups and teams” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 87 - 91) . Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №7

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: планування людських ресурсів.

Мета заняття: удосконалювати вміння вживати умовний спосіб для вираження побажання того, щоб уявна ситуація мала місце; удосконалювати техніку читання; уміти брати участь в обговоренні можливих програм планування людських ресурсів; навчитися складати анотацію тексту; перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалу Unit 3.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], збірник завдань з лексичного тестування [4].

План заняття:

 1.  Удосконалення навичок уживання умовного способу.
 2.  Робота над текстом 6.
 3.  Обговорення можливих програм планування людських ресурсів для різних ситуацій майбутнього попиту.  
 4.  Формування навичок анотування.
 5.  Складання анотації тексту 6.
 6.  Виконання завдань з лексичного тестування.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Перевірте виконані вдома вправи 24, 25 (с. 115). Література: [2]

1.2. Для вдосконалення вмінь виражати побажання  і розуміти побажання того, щоб уявна ситуація мала місце, виконайте вправи 26 та 27 (с. 116).

1.3. Прочитайте по черзі вголос текст 6 (с. 21-22). Література: [1]

2. Працюючи в парах, виконайте завдання 2 (Comprehension check) на с. 22. 

3. Працюючи в парах, обговоріть можливі програми планування людських ресурсів для різних ситуацій майбутнього попиту (підрозділ Discussion на с. 23). Література: [1]

4.1. Ознайомтеся з рекомендаціями до написання анотації тексту, статті, книги тощо (с. 23-26). Література: [1]

4.2. Вивчіть уважно приклад анотації на матеріалі тексту 5 (завдання 2 на с. 26).

5. Користуючись вищезазначеними рекомендаціями та прикладом анотації тексту 5, напишіть анотацію тексту 6, після чого представте  її групі.

6. Виконайте лексичні завдання тесту №3. Література: [4]

Домашнє завдання:

 1.  Завдання 1, 2, 3 підрозділу Reading, техніка читання тексту 7 (с.27 - 28). Література: [1]
 2.  Текст 3 “Benefits of teams” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 91 - 93) . Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №8

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: набір і відбір працівників.

Мета заняття: навчитися вживати умовний спосіб для вираження переваги уявної ситуації; удосконалювати техніку читання; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення цілей і шляхів набору працівників; уміти брати участь в обговоренні цілей набору працівників; одержати під час читання тексту потрібну інформацію про шляхи досягнення цілей рекрутингу.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [3].

План заняття:

 1.  Удосконалення навичок уживання умовного способу.
 2.  Робота над текстом 7.
 3.  Обговорення цілей набору персоналу.  
 4.  Робота над текстом 8.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1. Щоб навчитися виражати перевагу уявної ситуації, виконайте вправу 28, вивчіть уважно інструкцію 7, після чого виконайте вправи 29, 30 (с. 116 - 120). Література: [2]

2.1. Прочитайте по черзі вголос текст 7 (с. 27). Література: [1]

2.2. Працюючи в парах, виконайте завдання 2 (Comprehension check) на с. 28. 

2.3. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), обміняйтесь думками щодо можливих заголовків абзаців тексту та ключових слів, потім повідомте результати всій групі (завдання 3 на с. 28).

3. Працюючи в парах, обговоріть цілі, яким служить набір персоналу (підрозділ Discussion на с. 28). Література: [1]

4. Прочитайте швидко (за 4-5 хвилин) текст 8 (с.28 - 29) і придумайте заголовок. Література: [1]

Домашнє завдання:

 1.  Вправа 31(с. 120). Література: [2].
 2.  Текст 8 – усний переклад, завдання 2, 3 (с. 29 - 30). Література: [1]
 3.  Написати анотацію тексту 8 (перевіряється викладачем у позааудиторний час).
 4.  Підготуватися до лексичного тестування за матеріалами Unit 4. Література: [1]
 5.  Завдання до Vocabulary 1 (с.30). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №9

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: набір і відбір працівників.

Мета заняття: навчитися вживати умовний спосіб для вираження побоювання відносно можливості уявної ситуації; зрозуміти усне діалогічне мовлення та письмове оголошення щодо характеристик працівника, потрібного компанії; перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалу Unit 4.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], збірник завдань з лексичного тестування [4], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1.  Удосконалення навичок уживання умовного способу.
 2.  Робота над текстом 8.
 3.  Робота над новими лексичними одиницями.
 4.  Прослуховування діалогу.
 5.  Читання оголошення.
 6.  Виконання завдань з лексичного тестування.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Перевірте виконану вдома вправу 31(с. 120). Література: [2].

1.2. Щоб навчитися виражати побоювання відносно можливості уявної ситуації, виконайте вправу 32, вивчіть уважно інструкцію 8,  після чого виконайте вправи 33, 34 (с. 120 - 122).

2.1. По черзі перекладіть текст 8 (с.28-29) рідною мовою. Література: [1]

2.2. Працюючи в парах, дайте по черзі відповіді на запитання до тексту 8 (завдання 3 на с. 29-30).

3.1. Працюючи в парах, перевірте завдання до Vocabulary 1 (с. 30). Література: [1]

3.2. Прослухайте ці слова та словосполучення, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати вимову та значення.

4. Прослухайте діалогічний текст Т2. Під час прослуховування записуйте, які характеристики менеджера з програмного забезпечення співрозмовники вважають як необхідні, а які – як бажані (завдання 1 з підрозділу Listening на           с. 30). Література: [1]

5. Прочитайте оголошення на с.31. Які характеристики менеджера з програмного забезпечення знайшли в ньому відображення? Література: [1]

6. Виконайте лексичні завдання тесту №4. Література: [4]

Домашнє завдання:

 1.  Вправа 35 (с. 122). Література: [2]
 2.  Завдання 1, 2 до Vocabulary 1 (с. 32-33). Література: [1]
 3.  Текст 5 “Types of groups” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 96 - 101) . Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №10

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: набір і відбір працівників.

Мета заняття: навчитися вживати умовний спосіб для вираження того, що за часом певна ситуація вже мала б мати місце; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення такого засобу відбору працівників, як заява-анкета претендента; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про заяву-анкету претендента на роботу; вміти застосувати набуті знання, вміння і навички щодо засобів відбору персоналу в рольовій грі.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2] словник-мінімум [3], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1.  Удосконалення навичок уживання умовного способу.
 2.  Робота над новими лексичними одиницями.
 3.  Виконання дотекстового завдання.
 4.  Робота над  текстом 9.
 5.  Рольова гра на тему “Засоби відбору персоналу”.

Методичні рекомендації до практичного заняття:

1.1. Перевірте виконану вдома вправу 35 (с. 122). Література: [2].

1.2. Щоб навчитися виражати те, що за часом певна ситуація вже мала б мати місце, виконайте вправу 36, вивчіть уважно інструкцію 9, після чого виконайте вправи 37, 38 (с. 122 - 124).

1.3. Працюючи в парах, перевірте виконані вдома завдання 1, 2 до Vocabulary 1 на с. 32-33. Література: [1]

2. Прослухайте ці слова, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати вимову та значення.

3. Працюючи в невеликих групах (по 3-4особи), постарайтесь дати відповіді на запитання (Pre-reading task) на с. 33. Література: [1]

4.1. Прочитайте швидко (за 3-4 хвилини) текст 9 і виконайте завдання 1 (с. 33-34). Література: [1]

4.2. Для перевірки розуміння прочитаного тексту виконайте завдання 2    (Comprehension check) на с. 34-35.  

4.3. Прочитайте текст 9 ще раз і виконайте завдання 3 (с. 35).

5. Працюючи в парах, розіграйте ситуацію, представлену в підрозділі Role-play 1 (с.35). Література: [1]

Домашнє завдання:

 1.  Вправи 39-40 (с. 124). Література: [2]
 2.  Завдання до Vocabulary 2 (с. 35-36). Література: [1]
 3.  Текст 8 “Group norms” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 110-112). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №11

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: набір і відбір працівників.

Мета заняття: сформувати навички розпізнавання і розуміння умовного способу в графічному тексті; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для розуміння співбесіди роботодавця з претендентом на роботу в компанії; зрозуміти усне діалогічне мовлення та письмове резюме претендента на посаду працівника компанії; вміти застосувати набуті знання, вміння і навички в рольовій грі.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [3], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1.  Удосконалення навичок уживання умовного способу.
 2.  Робота над новими лексичними одиницями.
 3.  Прослуховування діалогів.
 4.  Читання резюме.
 5.  Рольова гра.

Методичні рекомендації до практичного заняття:

1.1. Перевірте виконані вдома вправи 39-40 (с. 124), потім виконайте вправу 41 (с. 125). Література: [2]

1.2. Щоб навчитися розпізнавати умовний спосіб під час читання, вивчіть інструкцію 1, потім виконайте вправи 1, 2 (с. 126 - 131).

2. Прослухайте і прочитайте слова та фрази, необхідні для бесіди з претендентом на посаду працівника компанії (Vocabulary 2 на с. 35-36). Література: [1]

3.1. Прослухайте діалогічний текст Т4. Потім дайте відповідь на запитання (завдання 1a на с. 36). Література: [1]

3.2. Прослухайте діалогічний текст Т5 і дайте відповідь на запитання (завдання 1b на с. 36).

4. Прочитайте резюме претендента на посаду працівника компанії і виконайте завдання 2 (підрозділ Comprehension check на с. 36). Література: [1]

5. Працюючи в парах, розіграйте ситуацію, представлену в підрозділі Role- play 2 (с. 38). Література: [1]

Домашнє завдання:

 1.  Вправи 3, 4 (с. 131-133). Література: [2]
 2.  Завдання 1, 2 до Vocabulary 1 (с. 39). Література: [1]
 3.  Підготуватися до лексичного тестування за матеріалами Unit 5. Література: [1]


ПРАКТИЧНЕ Заняття №12

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: набір і відбір працівників.

Мета заняття: удосконалювати навички розпізнавання і розуміння умовного способу в графічному тексті; перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалу Unit 5; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для розуміння інформації щодо важливих характеристик співбесіди роботодавця з претендентом на роботу; одержати під час читання тексту таку інформацію; уміти ставити відповідні запитання під час співбесіди.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], збірник завдань з лексичного тестування [4], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1.  Удосконалення навичок уживання умовного способу.
 2.  Виконання завдань з лексичного тестування.
 3.  Робота над новими лексичними одиницями.
 4.  Виконання дотекстового завдання.
 5.  Робота над текстом 10.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1. Перевірте виконані вдома вправи 3, 4 (с. 131-133). Література: [2]

2.1. Виконайте вправу 5 (с. 133).

2.2. Виконайте лексичні завдання тесту №5. Література: [4]

2.3. Працюючи в парах, перевірте виконані вдома завдання 1, 2 до Vocabulary 1 (с. 39). Література: [1]

3. Прослухайте ці слова, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати вимову та значення.

4. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), постарайтесь дати відповіді на запитання (Pre-reading task) на с. 39. Література: [1]

5.1. Прочитайте швидко (за 2-3 хвилини) текст 10 і скажіть, чи справдилися ваші припущення щодо важливих характеристик співбесіди. Література: [1]

5.2. Прочитайте текст ще раз, потім виконайте завдання 2 (Comprehension check) на с. 41.

5.3. Працюючи в парах, поставте один одному складені запитання.  


Домашнє завдання:

 1.  Вправа 6 (с. 133-135). Література: [2].
 2.  Завдання 1, 2, 3 до Vocabulary 2 (с. 42-43). Література: [1]
 3.  Текст 10 “Group roles” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 115-121). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №13

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: набір і відбір працівників.

Мета заняття: удосконалювати навички розуміння і вживання умовного способу; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для розуміння співбесіди роботодавців з претендентами на роботу в компанії; зрозуміти таку співбесіду в аудіозапису.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [3], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1.  Удосконалення навичок уживання умовного способу.
 2.  Робота над новими лексичними одиницями.
 3.  Виконання дотекстових завдань.
 4.  Прослуховування діалогів.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Перевірте виконану вдома вправу 6 (с. 133-135). Література: [2].

1.2. Виконайте вправу 7 (с. 135-136).

2.1. Працюючи в парах, перевірте виконані вдома завдання 1, 2, 3 до Vocabulary 2 (с. 42-43). Література: [1]

2.2. Прослухайте ці слова, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати вимову та значення.

3. Перед прослуховуванням текстів виконайте завдання 1, 2 підрозділу Pre-listening task (с. 43-44).

4. Прослухайте діалогічні тексти Т6, Т7, Т8, Т9, Т10 і виконайте завдання             1 – 5 з підрозділу Listening на с. 44).


Домашнє завдання:

 1.  Вправа 8 а, б (с. 136). Література: [2]
 2.  Завдання 1, 2 з підрозділу Reading and Writing (с. 45-46). Література: [1]
 3.  Підготуватися до лексичного тестування за матеріалами Unit 6. Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №14

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: набір і відбір працівників.

Мета заняття: удосконалювати навички розуміння і вживання умовного способу; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для розуміння співбесіди роботодавців з претендентами на роботу в компанії; зрозуміти таку співбесіду в аудіозапису; вміти застосувати набуті знання, вміння і навички в рольовій грі; перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалу Unit 6.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], збірник завдань з лексичного тестування [4], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1.  Удосконалення навичок уживання умовного способу.
 2.  Робота над таблицею характеристик претендентів на роботу в компанії.
 3.  Робота над новими лексичними одиницями.
 4.  Прослуховування діалогів.
 5.  Рольова гра.
 6.  Виконання завдань з лексичного тестування.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Перевірте виконану вдома вправу 8 а, б (с. 136). Література: [2].

1.2. Виконайте вправу 8 в (с. 137).

2. Працюючи в парах, перевірте виконані вдома завдання 1, 2 з підрозділу Reading and Writing (с. 45-46). Література: [1]

3. Прослухайте слова і фрази з підрозділу Vocabulary 3 (с. 46-47),  повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати  вимову та значення. Література: [1]

4. Прослухайте діалогічний текст Т12, і виконайте завдання 1, 2 з підрозділу Listening на с. 47). Література: [1]

5. Працюючи в парах, розіграйте ситуацію, представлену в підрозділі Role-play (с. 45). Література: [1]

6. Виконайте лексичні завдання тесту №6. Література: [4]

Домашнє завдання:

 1.  Вправа 9 а (с. 137-138). Література: [2].
 2.  Текст 11 (с. 48) – техніка читання, письмовий переклад. Література: [1]
 3.  Підготуватися до лексичного тестування за матеріалами Unit 7. Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №15

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: набір і відбір працівників.

Мета заняття: удосконалювати навички розуміння і вживання умовного способу; удосконалювати техніку читання і навички письмового перекладу письмового тексту; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення такого засобу відбору працівників, як тести; уміти взяти участь у такому обговоренні; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про сутність такого засобу відбору працівників, як характеристика претендента; перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалу Unit 7.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], збірник завдань з лексичного тестування [4].

План заняття:

 1.  Удосконалення навичок уживання умовного способу.
 2.  Робота над текстом 11.
 3.  Робота над новими лексичними одиницями.
 4.  Обговорення тестів як засобу відбору працівників.
 5.  Виконання до текстових завдань.
 6.  Робота над текстом 12.
 7.  Виконання завдань з лексичного тестування.

 

Методичні рекомендації до практичного заняття:

1. Перевірте виконану вдома вправу 9 а (с. 137-138). Література: [2].

2.1. Прочитайте по черзі вголос текст 11 (с. 48). Література: [1]

2.2. Працюючи в парах, перевірте виконаний вдома письмовий переклад тексту 11.

2.3. Працюючи в парах, дайте по черзі відповіді на запитання в завданні 2 (Comprehension check) на с. 48-49.

3. Виконайте у письмовій формі завдання 3 на с. 49, потім прочитайте вголос знайдені у тексті 11 слова разом з їх синонімами і дефініціями, представленими у завданні 3. Література: [1]

4. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), обсудіть види тестів, найбільш придатних для відбору персоналу (підрозділ Discussion, с. 50). Література: [1]

5. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), обговоріть питання, представлені у підрозділі Pre-reading tasks (с. 50). Література: [1]

6.1. Прочитайте текст 12 (с. 50-51). Чи є в ньому підтвердження ваших припущень відносно важливості рекомендації претендента на вакантну посаду та можливості перевірки такої рекомендації? Література: [1]

6.2. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), обговоріть можливі заголовки тексту 12. Представте найкращий варіант усій групі.

6.3. Прочитайте текст ще раз, потім, працюючи в парах, дайте по черзі відповіді на запитання (завдання 3 Comprehension check на с. 51).

7. Виконайте лексичні завдання тесту №7. Література: [4].

 

Домашнє завдання:

 1.  Вправа 9б (с.138). Література: [2]. (Перевіряється викладачем у позааудиторний час)
 2.  Текст 12 (с. 50) – письмова анотація. Література: [1] (Перевіряється викладачем у позааудиторний час)
 3.  Підготуватися до заліку з інформативного читання текстів 1, 2, 3, 5, 8, 10 для самостійного опрацювання. Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №16

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Мета заняття: перевірити розуміння опрацьованих самостійно текстів; підготуватися до презентації результатів індивідуальної роботи.

Обладнання: навчальний посібник [1], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1.  Перевірка розуміння опрацьованих самостійно текстів.
 2.  Підготовка до презентації результатів проектного завдання.

Методичні рекомендації до практичного заняття

 1.  Перевірка розуміння опрацьованих самостійно текстів 1, 2, 3, 5, 8, 10   здійснюється шляхом індивідуальної співбесіди викладача з кожним студентом. Студент має продемонструвати знання ключової лексики, знання фактичного матеріалу, що міститься в текстах, а також уміння анотувати прочитане. Література: [1]
 2.  Найчастіше результати проектної  роботи презентують у вигляді усного повідомлення (доповіді) на конференції та дискусії з теми проекту. Тому дуже важливими є вміння грамотно вести таке обговорення (виконувати функції головуючого) і брати участь у дискусії.

Прослухайте і повторіть за диктором типові фрази та речення, які використовуються під час проведення наукової конференції:

а) головуючим:

Прошу Вашої уваги.

May I have your attention, please?

Тема даної конференції . . .

The topic of the conference is . . .

Дозвольте мені відкрити конференцію.

Let me open the conference.

Для мене велика честь бути головуючим цієї конференції.

It is a great honour for me to chair this conference.

На порядку денному 12 доповідей.

There are 12 reports on the agenda.

Регламент для доповіді – 5 хвилин.

The time – limit for each report is 5 minutes.

Першим доповідає професор Робінсон.

The first speaker will be Professor Robinson.

Я надаю слово професору Андерсону.

I give the floor to Professor Anderson.

А тепер переходимо до останньої доповіді.

And now we proceed to the last report.

Боюсь, Ваш час закінчився.

I’m afraid your time is up.

Є запитання до доповідача?

Are there any questions for the speaker?

Хто хоче запитати?

Who would like to ask a question?

Будь ласка, доктор Хілл.

Dr. Hill, please.

Сподіваюсь, ми всі отримали велику користь від участі в цій конференції.

I hope we have all benefited very much from this conference.

На цьому я закриваю конференцію.

With this I close the conference.

б) слухачами:

Пане головуючий (пані головуюча), дозвольте запитати доповідача.

Mr. (Mrs) President, may I ask a question of the speaker?

Я хотів би запитати доктора Джонса.

I would like to ask Dr. Jones a question.

в) доповідачем:

Це хороше запитання.

This is a good question.

Це дискусійне питання.

This is a controversial question.

Я не зовсім зрозумів ваше запитання.

I haven’t quite understood your question.

Повторіть, будь ласка, ваше запитання.

Please repeat your question.

У мене нема відповіді на ваше запитання.

I don’t have an answer to your question.

г) для вираження згоди:

Правильно.

That’s right (true; correct).

Ви (цілком) маєте рацію.

You are (quite) right.

Я згоден з цим твердженням.

I agree with this statement.

На жаль, ви маєте рацію.

Unfortunately, you’re right.

д) для вираження сумніву, незгоди:

Я у цьому не впевнений.

I’m not sure about that.

Я не згоден з вами.

I don’t agree with you.

Навпаки!

Quite the opposite!

2.2.  Використайте доречні фрази та репліки замість пропусків у поданих нижче ситуаціях:

 1.  – May I have your attention, please? Let me _____.
 2.  – The topic of the conference is “Modern Banking”. It is a great honour for me ____.
 3.  - There are 15 reports on the agenda. _____ is 7 minutes.
 4.  - And now we proceed to the last report. I _____ to Dr. Brown.
 5.  - _______? Dr. Watson, please.
 6.  – I hope we have all benefited from this discussion. With this _____.
 7.  - _______. Repeat it, please.
 8.  - _______! We have studied this problem closely, and now I can say that…

Домашнє завдання:

 1.  Підготуватися до презентації результатів індивідуальної роботи (доповіді). Тривалість доповіді: 3-4 хвилини.


ПРАКТИЧНЕ Заняття №17

Тема 18. Участь у виконанні командного проектного завдання №1.

Мета заняття: представити результати індивідуальної (проектної) роботи у вигляді доповіді на конференції.

Обладнання: графопроектор (за потребою).

План заняття:

1. Відкриття конференції головуючим.

2. Виступи доповідачів; дискусія з проблем, порушених у доповідях.

3. Підбиття підсумків конференції головуючим, закриття конференції.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Під час презентації результатів індивідуальної роботи (доповіді) кожний студент має показати:

 •  знання структури наукової доповіді;
  •  вміння розкрити сутність теми доповіді;
  •  вміння користуватися мовними засобами, притаманними науковому стилю мовлення.

У процесі конференції студенти повинні продемонструвати навички участі у дискусії, а головуючий - навички ведення конференції.

Домашнє завдання:

Підготуватися до семестрової контрольної роботи з тем 8, 10, 13:

 •  Умовний спосіб
 •  Лексика професійно-спрямованого характеру, яка стосується питань: сутність управління людськими ресурсами, функції і завдання управління людськими ресурсами, планування людських ресурсів, набір і відбір працівників
 •  Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру з питань: сутність управління людськими ресурсами, функції і завдання управління людськими ресурсами, планування людських ресурсів, набір і відбір працівників


ПРАКТИЧНЕ Заняття №1
8

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Мета заняття: виявити рівень володіння комунікативними компетенціями з тем 8, 10 13.

Обладнання: завдання контрольної роботи №3 з дисципліни “Англійська мова” для студентів, які навчаються за напрямом “Управління персоналом і економіка праці”.

План заняття:

 1.  Виконання завдань контрольної роботи №3.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Під час виконання завдань необхідно показати:

 •  володіння лінгвістичними компетенціями (знання лексики професійно-спрямованого характеру, яка стосується питань: сутність управління людськими ресурсами, функції і завдання управління людськими ресурсами, планування людських ресурсів, набір і відбір працівників; знання форм і функцій умовного способу)
  •  володіння прагматичною і соціолінгвістичною компетенціями (розуміння значущої інформації під час читання та прослуховування текстів з питань: сутність управління людськими ресурсами, функції і завдання управління людськими ресурсами, планування людських ресурсів, набір і відбір працівників).


Семестр 2

ПРАКТИЧНЕ Заняття №1

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: орієнтування і навчання персоналу в організації.

Мета заняття: засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення сутності орієнтування і навчання персоналу в організації; одержати під час читання текстів потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про сутність орієнтування працівників в організації та важливість програм їх навчання.

Обладнання: навчальний посібник [1], словник-мінімум [3], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1.  Робота над новими лексичними одиницями.
 2.  Виконання дотекстового завдання.
 3.  Робота над текстом 13.
 4.  Виконання дотекстового завдання.
 5.  Робота над текстом 14.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Щоб оволодіти новими лексичними одиницями, необхідними для розкриття сутності орієнтування і навчання персоналу в організації виконайте завдання 1, 2 з підрозділу Vocabulary 1 (с.52). Література: [1]

1.2. Прослухайте ці слова та словосполучення, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати вимову та значення.

2. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), постарайтесь дати відповіді на запитання (Pre-reading task) на с. 52. Література: [1]

3.1. Прочитайте швидко (за 2-3 хвилини) текст 13 (с.53). Чи є в ньому підтвердження ваших припущень? Література: [1]

3.2. Прочитайте текст 13 ще раз. Знайдіть у ньому синоніми слів, представлених у завданні 2 (с. 53).

4.  Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), постарайтесь дати відповіді на запитання (Pre-reading task) на с. 53. Література: [1]

5.1. Прочитайте швидко (за 2-3 хвилини) текст 14 (с.54). Чи є в ньому підтвердження ваших припущень? Література: [1]

5.2. Прочитайте текст 14 ще раз, потім виконайте завдання 2 (Comprehension check) на с.54-55.


Домашнє завдання:

 1.  Усне реферування текстів 13 (с.53) та 14 (с. 54). Література: [1]
 2.  Підготуватися до лексичного тестування за матеріалами Unit 8.             Література: [1]
 3.  Текст 12 “What is motivation?” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 127-129). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №2

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: орієнтування і навчання персоналу в організації.

Мета заняття: вміти розкрити в усній формі сутність програм орієнтування і навчання персоналу організації; одержати під час читання тексту необхідну інформацію і вміти коротко висловитися про потреби, які лежать в основі побудування програм навчання працівників (в усній формі), та про цілі навчання банківського працівника (у письмовій формі); перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалу Unit 8.

Обладнання: навчальний посібник [1], збірник завдань з лексичного тестування [4].

План заняття:

 1.  Усне реферування текстів 13 та 14.
 2.  Виконання дотекстового завдання.
 3.  Робота над текстом 15.
 4.  Обговорення потреб, які визначають програми навчання працівників.
 5.  Письмовий виклад цілей навчання банківського працівника.
 6.  Виконання завдань з лексичного тестування.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1. Працюючи в парах, на матеріалі текстів 13 та 14 (с. 53-54) розкажіть один одному про сутність програм орієнтування і навчання персоналу організації. Література: [1]

2. Працюючи в парах, виконайте завдання з підрозділу Pre-reading task на  с. 55. Література: [1]

3.1. Прочитайте уважно текст 15 (с.55), намагаючись здогадатися про значення підкреслених слів. Потім перевірте ці слова за словником. Література: [1]

3.2. Напишіть запитання до наданих відповідей до тексту 15 (завдання 1 з Comprehension check на с. 56).  

4.1. Працюючи в парах, обговоріть потреби, які визначають програми навчання працівників.

4.2. Працюючи в парах, згадайте, які знання, вміння та здібності повинен мати банківський працівник, що відповідає за кредитування (завдання 2 з Comprehension check на с. 56).  Література: [1] 

5. Згадайте і напишіть цілі навчання банківського працівника, який відповідає за кредитування (завдання підрозділу Writing на с. 56). Потім прочитайте свій запис усій групі. Література: [1]

6. Виконайте лексичні завдання тесту №8. Література: [4]

Домашнє завдання:

 1.  Текст 16 (с.55) – техніка читання, завдання 1, 2, 3 (с. 57-59). Література: [1]
 2.  Текст 13 “The importance of motivation” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 130-133). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №3

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: орієнтування і навчання персоналу в організації.

Мета заняття: удосконалювати техніку читання; удосконалювати навички письмового анотування тексту; одержати під час читання тексту необхідну інформацію і вміти коротко висловитися про оцінювання результатів навчання персоналу; уміти брати участь в обговоренні того, що потрібно для побудування ефективних програм навчання працівників.

Обладнання: навчальний посібник [1], словник-мінімум [3].

План вивчення теми:

 1.  Робота над текстом 16
 2.  Письмове анотування тексту 16.
 3.  Робота над текстом 17.
 4.  Обговорення інформації, потрібної для побудування ефективних програм навчання працівників


Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Прочитайте по черзі вголос текст 16 (с. 55). Література: [1]

1.2. Працюючи в парах, обговоріть варіанти заголовка до тексту 16; представте найбільш доречний заголовок усій групі.

1.3. Працюючи в парах, дайте по черзі відповіді на запитання 2 до тексту 16  (Comprehension check на с. 58).

1.4. Працюючи в парах, прочитайте виписані вдома слова та словосполучення з тексту 16, які означають те саме, що й дефініції, представлені в завданні 3 (с. 58-59).

2. Напишіть анотацію тексту 16, після чого представте її групі.

3.1. Прочитайте текст 17 (с. 59-60), заповнюючи пропуски потрібними словами.  Література: [1]

3.2. Виконайте завдання 2 (Comprehension check) на с. 60.

4. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), обговоріть два типи інформації, потрібної для побудування ефективних програм навчання працівників (завдання з підрозділу Discussion на с. 60). Література: [1]

Домашнє завдання:

 1.  Підготуватися до лексичного тестування за матеріалами Unit 9. Література: [1]
 2.  Завдання 1, 2 підрозділу Vocabulary 1 (с. 61). Література: [1]
 3.  Text 14 “Motivation and job design” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 134-138). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №4

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: оцінювання роботи працівників.

Мета заняття: вміти застосувати набуті знання, вміння і навички в рольовій грі; перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалу Unit 9; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення обєктивних методів оцінювання роботи; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про обєктивні методи оцінювання роботи; удосконалювати навички письмового перекладу професійно-спрямованого тексту.  

Обладнання: навчальний посібник [1], збірник завдань з лексичного тестування [4], магнітофон з аудіокасетою.


План вивчення теми:

 1.  Рольова гра.
 2.  Виконання завдань з лексичного тестування.
 3.  Робота над новими лексичними одиницями.
 4.  Виконання дотекстового завдання.
 5.  Робота над текстом 18.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1. Працюючи в парах, розіграйте ситуацію, представлену в підрозділі Role- play (с. 60). Література: [1]

2. Виконайте лексичні завдання тесту №9. Література: [4]

3.1. Працюючи в парах, перевірте виконані вдома завдання 1, 2 до Vocabulary 1 (с.61). Література: [1]

3.2. Прослухайте ці слова, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати вимову та значення.

4. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), обміняйтесь думками щодо можливих об’єктивних засобів оцінювання роботи працівників (Pre-reading task) на с. 61. Література: [1]

5.1. Прочитайте швидко (за 2-3 хвилини) текст 18 (с.62), намагаючись зрозуміти його якомога точніше й повніше. Чи є в ньому підтвердження ваших припущень відносно можливих об’єктивних засобів оцінювання роботи працівників? Література: [1]

5.2. Працюючи в парах, виконайте завдання 2, 3  (с. 62).

5.3. Зробіть письмовий переклад тексту 18.

5.4. Працюючи в парах, перевірте зроблений переклад тексту 18.  

Домашнє завдання:

 1.  Завдання 1, 2 до Vocabulary 2 (с.63). Література: [1]
 2.  Text 15 “Flexible-scheduling strategies in work design” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 139-142). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №5

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: оцінювання роботи працівників.

Мета заняття: засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення суб’єктивних методів оцінювання роботи; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти брати участь в обговоренні суб’єктивних методів оцінювання роботи; удосконалювати навички письмового перекладу професійно-спрямованого тексту.

Обладнання: навчальний посібник [1], словник-мінімум [3], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1.  Робота над новими лексичними одиницями.
 2.  Виконання дотекстового завдання.
 3.  Робота над текстом 19.
 4.  Обговорення суб’єктивних методів оцінювання роботи.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Працюючи в парах, перевірте виконані вдома завдання 1, 2 до Vocabulary 2 (с. 63). Література: [1]

1.2. Прослухайте ці слова, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати  вимову та значення.

2. Вивчіть уважно таблицю 3 (с. 64). Обсудіть у невеликих групах (по 3-4 особи), які з двох груп засобів оцінки роботи працівників є більш ефективними. Представте спільну точку зору всій групі. Література: [1]

3.1. Прочитайте швидко (за 3-4 хвилини) текст 19 (с. 65), намагаючись зрозуміти його якомога точніше й повніше. Чи є в ньому підтвердження ваших припущень відносно ефективних методів оцінювання роботи працівників? Література: [1]

3.2. Прочитайте текст 19 ще раз, потім виконайте завдання 1, 2 з підрозділу Comprehension check на с.66.

3.3. Зробіть письмовий переклад двох останніх абзаців тексту 19.

3.4. Працюючи в парах, перевірте зроблений переклад двох останніх абзаців тексту 19.

4. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи) і користуючись складеним планом та ключовими словами тексту 19, обговоріть суб’єктивні методи оцінювання роботи (завдання з підрозділу Discussion на с. 66).

Домашнє завдання:

 1.  Текст 20 (с.67) – техніка читання, відповіді на запитання (підрозділ Reading and discussion на с. 67). Література: [1]
 2.  Підготуватися до лексичного тестування за матеріалами Unit 10. Література: [1]
 3.  Text 16 “Paying for performance” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 143-145). Література: [1]


ПРАКТИЧНЕ Заняття №6

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: оцінювання і оплата роботи працівників.

Мета заняття: удосконалювати техніку читання; удосконалювати навички обговорення прочитаного; перевірити  рівень засвоєння лексичного матеріалу Unit 10; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення сутності системи оплати праці; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про сутність системи оплати праці.    

Обладнання: навчальний посібник [1], збірник завдань з лексичного тестування [4], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1.  Робота над текстом 20.
 2.  Виконання завдань з лексичного тестування.
 3.  Робота над новими лексичними одиницями.
 4.  Виконання дотекстового завдання.
 5.  Робота над текстом 21.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Прочитайте по черзі вголос текст 20 (с. 67). Література: [1]

1.2. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), дайте відповіді на запитання (підрозділ Reading and discussion на с. 67). Потім презентуйте їх узагальнений варіант усій групі.

2. Виконайте лексичні завдання тесту №10. Література: [4]

3.1. Щоб оволодіти новими лексичними одиницями, необхідними для обговорення сутності системи оплати праці, виконайте завдання до Vocabulary 1 (с. 68). Література: [1]

3.2. Прослухайте ці слова, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати вимову та значення.

4. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), дайте відповідь на запитання, представлене у підрозділі Pre-reading task (c. 68). Література: [1] 

5.1. Прочитайте швидко (за 2-3 хвилини) текст 21 (с.68-69), намагаючись зрозуміти його якомога точніше й повніше. Чи є в ньому підтвердження ваших припущень відносно засобів залучення, мотивування і удержання працівників? Література: [1]

5.2. Працюючи в парах, обговоріть варіанти заголовка до тексту 21; представте найбільш доречний заголовок усій групі.

Домашнє завдання:

 1.  Текст 21 (с.68-69) – техніка читання, письмовий переклад. Література: [1]
 2.  Text 17 “The nature of leadership” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 145-148). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №7

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: оплата роботи працівників.

Мета заняття: удосконалювати техніку читання; удосконалювати навички письмового перекладу професійно-спрямованого тексту; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про методи встановлення оплати праці; удосконалювати навички письмового анотування прочитаного.    

Обладнання: навчальний посібник [1], словник-мінімум [3].

План заняття:

 1.  Робота над текстом 21.
 2.  Виконання дотекстового завдання.
 3.  Робота над текстом 22.
 4.  Анотування тексту 22.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Прочитайте по черзі вголос текст 21. Література: [1]

1.2. Працюючи в парах, перевірте виконаний вдома переклад тексту 21.

2. Працюючи в парах, спробуйте дати відповідь на запитання, представлене у підрозділі Pre-reading task (с. 69). Література: [1]

3.1. Прочитайте уважно перший абзац тексту 22 (с.69). Чи підтвердилися ваші думки щодо інформації, необхідної для встановлення оплати праці? Література: [1]

3.2. Прочитайте текст 22 до кінця. Потім складіть план тексту у письмовій формі.

3.3. Працюючи в парах, виконайте завдання 1, 2, 3 підрозділу Comprehension check (с. 70-71).  

4. Напишіть анотацію тексту 22, після чого представте її групі. Література: [1] 


Домашнє завдання:

 1.  Текст 22 – письмовий переклад перших двох абзаців. Література: [1]
 2.  Завдання1, 2 до підрозділу Vocabulary 2 (с.71-72).  Література: [1]
 3.  Text 18 “The sources of power” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 148-153). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №8

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: оплата роботи працівників.

Мета заняття: удосконалювати навички письмового перекладу професійно-спрямованого тексту;  засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення такої форми оплати праці, як  додаткові пільги; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про додаткові пільги в системі оплати праці; уміти брати участь в обговоренні мети і змісту системи оплати праці в організації.    

Обладнання: навчальний посібник [1], словник-мінімум [3], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1.  Робота над текстом 22.
 2.  Робота над новими лексичними одиницями.
 3.  Робота над текстом 23.
 4.  Обговорення мети і змісту системи оплати праці в організації.  

Методичні рекомендації до практичного заняття

1. Працюючи в парах, перевірте виконаний вдома письмовий переклад перших двох абзаців тексту 22. Література: [1]

2.1. Працюючи в парах, перевірте виконані вдома завдання 1, 2 до Vocabulary 2 (с. 71-72). Література: [1]

2.2. Прослухайте ці слова, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати вимову та значення.

3.1. Прочитайте уважно текст 23 (с. 73-74), заповнюючи пропуски потрібними словами. Література: [1]

3.2. Працюючи в парах, виконайте завдання з підрозділу Comprehension check (с.74).

4. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), обговоріть мету і зміст системи оплати праці в організації (завдання з підрозділу Duscussion на с.74). Література: [1]

Домашнє завдання:

 1.  Підготуватися до лексичного тестування за матеріалами Unit 11. Література: [1]
 2.  Завдання до Vocabulary (с.75). Література: [1]
 3.  Text 19 “Trait approach to leadership” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 154-158). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №9

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: просування, переміщення і звільнення працівників в організації.

Мета заняття: перевірити  рівень засвоєння лексичного матеріалу Unit 11; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення просування і переміщення працівників в організації; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про цілі просування і переміщення працівників в організації; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про два види звільнення працівників.

Обладнання: навчальний посібник [1], збірник завдань з лексичного тестування [4], словник-мінімум [3], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1.  Виконання завдань з лексичного тестування.
 2.  Робота над новими лексичними одиницями.
 3.  Виконання дотекстового завдання.
 4.  Робота над текстом 24.
 5.  Виконання дотекстового завдання.
 6.  Робота над текстом 25.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1. Виконайте лексичні завдання тесту №11. Література: [4]

2.1. Працюючи в парах, перевірте виконане вдома завдання до Vocabulary (с. 75). Література: [1]

2.2. Прослухайте ці слова, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати вимову та значення.

3. Працюючи в парах, висловіть свої припущення щодо цілей просування і переміщення працівників в організації (завдання з підрозділу Pre-reading task на с. 75). Література: [1]

4. Прочитайте швидко (за 2-3 хвилини) текст 24 (с. 76), намагаючись зрозуміти його якомога точніше й повніше. Чи є в ньому підтвердження ваших припущень відносно цілей просування і переміщення працівників в організації? Література: [1]

5. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), висловіть свої припущення щодо двох видів звільнення працівників (завдання з підрозділу Pre-reading task на с. 76). Література: [1]

6.1. Працюючи в двох підгрупах, прочитайте уважно текст 25 (с. 77-78):

-    підгрупа А - про звільнення працівника з вини останнього;

-  підгрупа Б - про звільнення працівників з об’єктивних причин.  Література: [1] 

6.2. Працюючи в парах, виконайте завдання 1, 2 з підрозділу Comprehension check (с.78).

Домашнє завдання:

 1.  Текст 24 - письмова анотація. Література: [1] (Перевіряється викладачем у позааудиторний час)
 2.  Текст 25 (с.77-78) – техніка читання, усний переклад; завдання 3 (Comprehension check) на с. 78-79). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №10

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: звільнення працівників в організації.

Мета заняття: удосконалювати техніку читання і навички усного перекладу професійно-спрямованого тексту; удосконалювати вміння ставити запитання відносно одержаної під час читання інформації; удосконалювати навички письмового перекладу професійно-спрямованого тексту; удосконалювати навички обговорення важливих питань, пов’язаних із звільненням працівників.  

Обладнання: навчальний посібник [1], словник-мінімум [3].


План заняття:

 1.  Робота над текстом 25.
 2.  Письмовий переклад тексту 26.
 3.  Обговорення важливих питань, пов’язаних зі звільненням працівників.  

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Прочитайте і перекладіть по черзі вголос текст 25 (с.77-78). Література: [1]

1.2. Працюючи в парах, поставте один одному складені вдома запитання і дайте відповіді на них (завдання 3 Comprehension check на с. 78-79).

2.1. Перекладіть у письмовій формі текст 26 (с.79-80). Придумайте до нього заголовок. Література: [1]

2.2. Працюючи в парах, перевірте виконаний переклад тексту 26. Обсудіть варіанти заголовку до тексту і представте найбільш доречний варіант усій групі.

3. Обговоріть усією групою важливі питання, пов’язані із звільненням працівників (підрозділ Discussion на с.80).  Література: [1]

Домашнє завдання:

 1.  Підготуватися до лексичного тестування за матеріалами Unit 12. Література: [1]
 2.  Текст Case (с.81- 83) – техніка читання, усний переклад першої половини (до абзацу, який починається словами “Besides actively seeking employee input…”). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №11

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: звільнення працівників в організації; виробнича ситуація.

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Мета заняття: перевірити  рівень засвоєння лексичного матеріалу Unit 12; удосконалювати техніку читання і навички усного перекладу професійно-спрямованого тексту; удосконалювати навички самостійної роботи з фаховою літературою.

Обладнання: навчальний посібник [1], збірник завдань з лексичного тестування [4].

План заняття:

 1.  Виконання завдань з лексичного тестування.
  1.  Робота над описом виробничої ситуації.
  2.  Самостійне опрацювання тексту “Contingency theories of leadership”.  

Методичні рекомендації до практичного заняття

1. Виконайте лексичні завдання тесту №12. Література: [4]

2. Прочитайте і перекладіть по черзі вголос першу половину тексту Case (с.81-82). Література: [1]

3. Самостійно опрацюйте текст 20 “Contingency theories of leadership” та виконайте завдання до нього (с. 159 – 162).  Література: [1]

Домашнє завдання:

 1.  Текст Case (с.81- 83) – техніка читання, усний переклад другої половини (з абзацу, який починається словами “Besides actively seeking employee input…”). Література: [1]
 2.  Підготуватися до обговорення виробничої ситуації (Case) в компанії Levi-Strauss&Company.

ПРАКТИЧНЕ Заняття №12

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: виробнича ситуація.

Мета заняття: удосконалювати техніку читання і навички усного перекладу професійно-спрямованого тексту; уміти використати набуті знання з управління персоналом і сформовані мовленнєві компетенції в обговоренні виробничої ситуації; удосконалювати навички аудіювання монологічного повідомлення професійно-спрямованого характеру.

Обладнання: навчальний посібник [1], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1.  Робота над описом виробничої ситуації.
  1.  Обговорення виробничої ситуації.  
  2.  Прослуховування монологічного повідомлення; контроль розуміння прослуханого тексту.


Методичні рекомендації до практичного заняття

1. Прочитайте і перекладіть по черзі вголос другу половину тексту Case (с.82-83). Література: [1]

2.1. Розділіться на три підгрупи (команди).

 Обсудіть у кожній команді відповідь на одне з запитань, представлених у завданні 2 на с. 83. Підготовте остаточний варіант відповіді у вигляді усного повідомлення. Оберіть відповідального за презентацію повідомлення.

2.2. Представте підготовлене повідомлення всій групі.

2.3. Обсудіть повідомлення, представлені членами інших команд.  

2.4. Обсудіть і оцініть роботу членів кожної команди.

3.1. Прослухайте текст Т11, намагаючись зрозуміти його якомога повніше і точніше. Придумайте доречний заголовок прослуханого повідомлення.

3.2. У поданих нижче реченнях виберіть завершення, які відповідають змісту прослуханого.

 1.  Skill-based training _____.

 1.  gives employees the possibility of learning modern methods
 2.  hinders employees to perform extraordinary tasks
 3.  provides employees with an advanced accounting procedures
 4.  simplifies the ways of learning bookkeeping

 1.  If employees do not have the chance to learn new skills _____.
 2.  they cut down the staff turnover
 3.  they are unlikely to leave your company
 4.  they have to adjust to the new industry
 5.  they are less likely to stay with your company

 1.  Thanks to skill-based training, _____.

 1.  employees’ performance appraisal improves
 2.  employees face a lot of challenges
 3.  employees feel valued and appreciated
 4.  employees are less worried

 1.  Training makes your company more attractive because _____.

 1.  it encourages qualified candidates to apply
 2.  it provides an opportunity for prospective employees to grow
 3.  existing employees cannot be dismissed
 4.  there is little chance that applicants who don’t have a specific skill will be hired


Домашнє завдання:

 1.  Text 24 “Current trends in the study and practice of leadership” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 175-180). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №13

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: виробнича ситуація.

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Мета заняття: удосконалювати навички аудіювання монологічного повідомлення професійно-спрямованого характеру; удосконалювати навички самостійної роботи з фаховою літературою.

Обладнання: навчальний посібник [1], магнітофон з аудіокасетою.

.

План заняття:

 1.  Прослуховування монологічного повідомлення.
 2.  Самостійне опрацювання тексту “Leader-member exchange theory”.  

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Прослухайте текст Т12, намагаючись зрозуміти його якомога повніше і точніше. Придумайте доречний заголовок прослуханого повідомлення.

1.2. У поданих нижче реченнях виберіть завершення, які відповідають змісту прослуханого.

 1.  When measuring the staff member against a new job analysis, you must _____.

 1.  consider attentively the candidate’s knowledge, skill and experience
 2.  avoid overvaluing the candidate’s strengths
 3.  pay particular attention to the candidate’s shortcomings
 4.  be careful about shortcomings in an external applicant

 1.  When preparing questions based on case studies, _____.

 1.  it is advisable to use “why” questions”
 2.  you shouldn’t  use questions like “Would you have done anything differently?”  
 3.  you’d better use “what” instead of “why” before each question
 4.  you should avoid questions such as “Are you satisfied with the outcomes?”
 5.  During the face to face interview,_____.

 1.  you should ask the candidate questions which are based on their written answers to the case studies
 2.   it is advisable to examine only issues relating to each candidate
 3.   you don’t have to deal thoroughly  with candidates for promotion and transfer because they already work for you
 4.   it is advisable to avoid case study responses

 1.  A probationary period is important because _____.

 1.  it enables you to assess how well the the staff member will perform in the new role
 2.  it ensures that the person is accepted into a job
 3.  you don’t know a lot about the person concerned
 4.  the same procedure is used for a new employee appointed from outside the company
 5.  Самостійно опрацюйте текст 25 “Leader-member exchange theory” та виконайте завдання до нього (с. 181 - 182).  Література: [1]

Домашнє завдання:

 1.  Text 26 “Charismatic leadership” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 183-185). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №14

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Мета заняття: удосконалювати навички аудіювання діалогічного повідомлення професійно-спрямованого характеру; удосконалювати навички самостійної роботи з фаховою літературою.

Обладнання: навчальний посібник [1], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1.  Прослуховування діалогічного повідомлення.
 2.  Самостійне опрацювання тексту “Transactional versus transformational leadership”.  


Методичні рекомендації до практичного заняття

 1.  Прослухайте розмову (Т13), потім виберіть відповіді на запитання щодо змісту прослуханого.

 1.  In which field is the man looking for a job?

 1.  education
 2.  medicine
 3.  technology

 1.  Which statement best describes the pay for the job?

 1.  Employees can receive periodic pay increases based on their work.
 2.  The salary for the position is above the industry average.
 3.  Workers are paid on a commission basis depending on their sales.

 1.  What are some of the benefits that the company provides?

 1.  insurance, paid vacation, and a company vehicle
 2.  paid vacation, opportunities for promotion, and insurance
 3.  opportunities for advancement, insurance, and a free bus pass

 1.  What does the future hold for the industry that he is considering?

 1.  growing, yet uncertain
 2.  expanding and secure
 3.  contracting, yet stable

 1.  From the conversation, what do we know about the man's educational background?

 1.  He dropped out of high school.
 2.  He has some post-secondary education.
 3.  He has a college degree.

 1.  Самостійно опрацюйте текст 27 “Transactional versus transformational leadership” та виконайте завдання до нього (с.185 - 188).  Література: [1]

Домашнє завдання:

 1.  Підготуватися до заліку з інформативного читання текстів 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 для самостійного опрацювання). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №15

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Мета заняття: перевірити розуміння опрацьованих самостійно текстів.

Обладнання: навчальний посібник [1].

План заняття:

 1.  Перевірка розуміння опрацьованих самостійно текстів.

Методичні рекомендації до практичного заняття

 1.  Перевірка розуміння опрацьованих самостійно текстів 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 здійснюється шляхом індивідуальної співбесіди викладача з кожним студентом. Студент має продемонструвати знання ключової лексики, знання фактичного матеріалу, що міститься в текстах, а також уміння анотувати прочитане. Література: [1]

Домашнє завдання:

 1.  Підготуватися до презентації результатів індивідуальної роботи (доповіді). Тривалість доповіді – 3-4 хвилини.

ПРАКТИЧНЕ Заняття №16

Тема 19. Участь у виконанні командного проектного завдання №2.

Мета заняття: представити результати індивідуальної (проектної) роботи у вигляді доповіді на конференції.

Обладнання: графопроектор (за потребою).

План заняття:

1. Відкриття конференції головуючим.

2. Виступи доповідачів; дискусія з проблем, порушених у доповідях.

3. Підбиття підсумків конференції головуючим, закриття конференції.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Під час презентації результатів індивідуальної роботи (доповіді) кожний студент має показати:

 •  знання структури наукової доповіді;
  •  вміння розкрити сутність теми доповіді;
  •  вміння користуватися мовними засобами, притаманними науковому стилю мовлення.

У процесі конференції студенти повинні продемонструвати навички участі у дискусії, а головуючий - навички ведення конференції.

Домашнє завдання:

 1.  Підготуватися до семестрової контрольної роботи з тем 10, 13:
 •  Лексика професійно-спрямованого характеру, яка стосується питань: орієнтування і навчання персоналу в організації, оцінювання і оплата роботи працівників, просування, переміщення і звільнення працівників в організації
 •  Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру з питань: орієнтування і навчання персоналу в організації, оцінювання і оплата роботи працівників, просування, переміщення і звільнення працівників в організації

ПРАКТИЧНЕ Заняття №17

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Мета заняття: виявити рівень володіння комунікативними компетенціями з тем 8, 10 13.

Обладнання: завдання контрольної роботи №4 з дисципліни “Англійська мова” для студентів, які навчаються за напрямом “Управління персоналом і економіка праці”.

План заняття:

 1.  Виконання завдань контрольної роботи №4.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Під час виконання завдань необхідно показати:

 •  володіння лінгвістичними компетенціями (знання лексики професійно-спрямованого характеру, яка стосується питань: орієнтування і навчання персоналу в організації, оцінювання і оплата роботи працівників, просування, переміщення і звільнення працівників в організації)
  •  володіння прагматичною і соціолінгвістичною компетенціями (розуміння значущої інформації під час читання та прослуховування текстів з питань: орієнтування і навчання персоналу в організації, оцінювання і оплата роботи працівників, просування, переміщення і звільнення працівників в організації).


Д
одатки до практичних занять

 

Семестр 2

Практичне заняття №12

Tapescript 11  

The Benefits of Skill-Based Training

There is no doubt that skill-based training can positively affect your employees and your company.

 1.  Training increases employee productivity. In addition to learning how to complete new tasks and take on more responsibility, employees can learn advanced techniques to help them complete everyday tasks more efficiently. For example, sending your bookkeeper to an advanced Excel class may help him or her learn ways to simplify the accounting processes.
 2.  Training reduces turnover. Employees who don't receive guidance are much more likely to leave your company. Employees are less likely to leave if they have the opportunity to learn new skills and keep up within their industry.
 3.  Training improves job satisfaction. Investing time and money in employees’ skills makes them feel valued and appreciated, and it challenges them to learn more and get more involved in their jobs. Higher job satisfaction ultimately results in reduced turnover and higher productivity.
 4.  Training helps in the recruiting process. If you're committed to training, you'll be more willing to hire a desirable candidate who lacks a specific skill. Training also makes your company more attractive in the eyes of potential employees because it shows them that they have a chance to grow and accept new challenges. In addition, training existing employees could reduce the need to hire new staff.
 5.  Training rewards long-time employees. You'll be more willing to promote existing employees who have learned new skills and are ready to take on new challenges.
 6.  Training reduces the need for employee supervision. Not only does skill-based training teach employees how to do their jobs better, but it also helps them work more independently and develop an enthusiastic attitude. 

 1.  Skill-based training _____.

 1.  gives employees the possibility of learning modern methods
 2.  hinders employees to perform extraordinary tasks
 3.  provides employees with an advanced accounting procedures
 4.  simplifies the ways of learning bookkeeping

 1.  
  If employees do not have the chance to learn new skills _____.

 1.  they cut down the staff turnover
 2.  they are unlikely to leave your company
 3.  they have to adjust to the new industry
 4.  they are less likely to stay with your company

 1.  Thanks to skill-based training, _____.

 1.  employees’ performance appraisal improves
 2.  employees face a lot of challenges
 3.  employees feel valued and appreciated
 4.  employees are less worried

 1.  Training makes your company more attractive because _____.

 1.  it encourages qualified candidates to apply
 2.  it provides an opportunity for prospective employees to grow
 3.  existing employees cannot be dismissed
 4.  there is little chance that applicants who don’t have a specific skill will be hired

Практичне заняття №13

Tapescript 12  

Staff promotion and transfer: 5 specialist interviewing techniques

Staff considered for promotion or transfer must be treated more carefully than external job applicants. You usually have to rely on past experience to predict future performance. It’s always risky. But you can reduce the risk by following some simple rules.

 1.  Treat promotion and transfer as selection

Prepare a new job analysis. Measure the staff member against it. Pay particular attention to areas where the candidate lacks knowledge, skill and experience. Be careful not to overvalue the candidate’s strengths merely because you think that he or she “deserves” the new job. Alternatively, take care not to overemphasize perceived shortcoming that wouldn’t be evident in an external applicant. Use a professional selection approach.

 1.  Prepare and use written case studies

Using events that have actually happened in the vacant job, write up case studies about them. Include a brief description of the outcomes – good and not so good.

Ask the candidate to prepare written responses to questions such as “Would you have done anything differently?”  “Are you satisfied with the outcomes?” “What were the main issues involved here?”  In each case, try to make sure you use “what” rather than “why” before each question.

 1.  Include case study responses in the face to face interview

Prepare questions to ask the candidate based on their written responses to the case studies. Examine any issue raised in discussion as well as issues particular to each candidate. Candidates for promotion and transfer expect you to deal with their candidacy as thoroughly as possible. They already work for you.

 1.  Set a probationary period

Set a probationary period to review the transfer or promotion. Set clear and measurable performance standards to be achieved before the probation ends. Ensure the staff member understands the importance of the probation.

 1.  Treat probation as accepting a person into a job

You already know a lot about the person concerned because of their employment with you. You don’t know how well they’ll perform in the new role because of their lack of experience. Start a proper process of accepting him or her into a job as you would do for a new employee appointed from outside the company.

In conclusion, it should be noted that promotion and transfer cannot be perfect. But you can reduce the risks of negativity by following these rules. Internal candidates will prefer it too because all of them are subject to the same process.

 1.  When measuring the staff member against a new job analysis, you must _____.

 1.  consider attentively the candidate’s knowledge, skill and experience
 2.  avoid overvaluing the candidate’s strengths
 3.  pay particular attention to the candidate’s shortcomings
 4.  be careful about shortcomings in an external applicant

 1.  When preparing questions based on case studies, _____.

 1.  it is advisable to use “why” questions”
 2.  you shouldn’t  use questions like “Would you have done anything differently?”  
 3.  you’d better use “what” instead of “why” before each question
 4.  you should avoid questions such as “Are you satisfied with the outcomes?”

 1.  
  During the face to face interview,_____.

 1.  you should ask the candidate questions which are based on their written answers to the case studies
 2.   it is advisable to examine only issues relating to each candidate
 3.   you don’t have to deal thoroughly  with candidates for promotion and transfer because they already work for you
 4.   it is advisable to avoid case study responses

 1.  A probationary period is important because _____.

 1.  it enables you to assess how well the the staff member will perform in the new role
 2.  it ensures that the person is accepted into a job
 3.  you don’t know a lot about the person concerned
 4.  the same procedure is used for a new employee appointed from outside the company

Практичне заняття №14

Tapescript13

Job Hunting

Kelly: So, have you found a job yet?

Josh: No, but, I have a few leads, so things are looking up.

Kelly: But isn't that what you always say?

Josh: Well . . . uh . . . this time is different.

Kelly: What are you looking for this time, then?

Josh: Actually, I want to work for a Web hosting company.

Kelly: What would you do there?

Josh: Well, in a nut shell, Web hosting companies provide space for people to store and run their Websites. Does it sound like I know what I'm talking about?

Kelly: Oh, yeah, sort of.

Josh: Well, And then, sort of? Well, they allow people to run their Web sites without having to buy and maintain their own servers, and I'd like to work in technical support, you know, helping customers resolve computer-related problems with their sites. And you know I'm a good communicator.

Kelly: So, how's the pay for that kind of job?

Josh: Well, most people l know start out with a very reasonable salary; you can earn pay increases depending on your performance.

Kelly: So, what about benefits?

Josh: Oh, the benefits are pretty good. They provide health insurance, two weeks (of) paid vacation a year, and opportunities for advancement. And in the end, I'd like to work in a management position. You know, sitting back, enjoying the view out of the twentieth-story window of the office building. Something like that.

Kelly: Well, is there any long-term job security in a job like that?

Josh: Uhh. That's hard to tell. I mean, the Internet is booming, and these kinds of companies are sprouting up everywhere, which is a good thing, but just like the dot-com era, you never know how long things will last.

Kelly: Well, have you ever thought about going back to school to improve your job skills?

Josh: Wait, wait. What are you suggesting?

Kelly: Well, you know, more training might help you land a better job.

Josh: Wh . . . wh . . . Are you trying to say something about my current job? I mean, is there something going on here? I mean, what are you saying?

Kelly: You know, you did drop out of college.

Josh: I know, I know, but I don't know. I'm just seeing my current job at McDonalds as a step up. [McDonalds!]. Yeah, but, you know, I don't have the resources to go back to school at the moment; however, the job I am looking at will pay for some classes after I have been with the company for six months.

Kelly: Well, it looks like you have things planned out this time.

Josh: If I last that long.

 1.  In which field is the man looking for a job?
 2.  education
 3.  medicine
 4.  technology

 1.  Which statement best describes the pay for the job?
 2.  Employees can receive periodic pay increases based on their work.
 3.  The salary for the position is above the industry average.
 4.  Workers are paid on a commission basis depending their sales.

 1.  What are some of the benefits that the company provides?
 2.  insurance, paid vacation, and a company vehicle
 3.  paid vacation, opportunities for promotion, and insurance
 4.  opportunities for advancement, insurance, and a free bus pass

 1.  What does the future hold for the industry that he is considering?
 2.  growing, yet uncertain
 3.  expanding and secure
 4.  contracting, yet stable

 1.  From the conversation, what do we know about the man's educational background?
 2.  He dropped out of high school.
 3.  He has some post-secondary education.
 4.  He has a college degree.


4. методичні рекомендації до виконання

індивідуальних завдань

Згідно з програмою навчальної дисципліни “Іноземна мова” (Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010р.)  індивідуальна робота студентів ІІ курсу передбачає участь у виконанні групового проектного завдання з проблем управління персоналом та економіки праці.  

Проект – це вирішення, дослідження певної проблеми, його практична чи теоретична  реалізація. Проектна діяльність студентів - складна діяльність, яка складається з декількох етапів творчої, дослідницької роботи, підпорядкованої певному алгоритму. Цим проектна робота відрізняється і від простої роботи над темою, в якій достатньо засвоїти новий матеріал з теми, і від рольової гри, дискусії тощо.

Проектна робота завжди спрямована на створення конкретного продукту (наприклад, наукової доповіді для її презентації на конференції) шляхом самостійного отримання необхідних знань із різних джерел. Але, на відміну від традиційного засвоєння готових знань, виконання проектної роботи неможливе без застосування цілої сукупності пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю. В основі творчого вирішення проблеми як головної складової проектної роботи  лежить не тільки знання іноземної мови, але й володіння великим обсягом різноманітних предметних знань, необхідних для вирішення цієї проблеми. Серед проективних прийомів найбільш важливими є самостійне планування, прогнозування, прийняття рішень, детальна розробка проблеми, наукове дослідження.

Крім того, проектна робота вимагає значної самоорганізації, підвищеної індивідуальної і колективної відповідальності кожного студента за конкретне завдання в рамках проекту, оскільки він або вона, працюючи індивідуально чи в  невеликій групі, має представити всій групі результати своєї діяльності. Одночасно вітається спільна робота студентів у малих групах, командах, яка надає їм можливість обмінюватися думками, допомагати один одному.

 

Уміння, необхідні для успішного виконання проектного завдання:

- уміння працювати з інформацією, з текстом (виділити головну думку, здійснювати пошук інформації в іншомовному тексті), аналізувати інформацію, робити узагальнення, висновки тощо, уміння працювати з різноманітними довідковими матеріалами);

- уміння генерувати ідеї, для чого потрібні знання в різних областях; уміння знаходити не один, а кілька варіантів вирішення проблеми; уміння прогнозувати наслідки того чи іншого рішення;

- уміння вести дискусію, слухати й чути свого співрозмовника, відстоювати свою точку зору, підкріплену аргументами; уміння знаходити компроміс із співрозмовником; уміння лаконічно викладати свою думку.

Виконання проектної роботи передбачає:

 •  самостійне  визначення студентами цілей і задач майбутньої пізнавальної діяльності;
 •  структурування змістовної частини проекту (з визначенням поетапних результатів и розподілом ролей);
 •  використання дослідницьких методів, що передбачають певну послідовність дій (алгоритм проведення проектної діяльності);
 •  обговорення методів дослідження (статистичних, експериментальних, спостережень тощо);
 •  обговорення способів формування кінцевих результатів (презентацій, захисту, творчих звітів, переглядів тощо);
 •  відбір необхідного матеріалу, користуючись різноманітними джерелами інформації;
 •  систематизація та аналіз отриманих даних;
 •  планування змісту іншомовної комунікативної діяльності;
 •  презентація результатів проекту;
 •  висновки, висування нових проблем дослідження.

Форму презентації результатів проектної роботи студенти обирають самостійно: це можуть бути виступи у формі усної доповіді, участь у рольовій грі тощо.

В оцінці результатів проектної роботи беруться до уваги всі аспекти: змістовна сторона виступу, уміння реагувати на запитання партнерів або опонентів, граматично правильно відповідати на них, а також грамотність, логічність викладення матеріалу, акуратність, наявність наочності, ілюстрацій.

Орієнтовний перелік тем проектів

1 семестр

 •  Програма орієнтації та підготовки працівників металургійного заводу
 •  Організація командної роботи в компанії по розробці програмного забезпечення

2 семестр

 •  Засоби оцінювання роботи працівників та система компенсації їх праці у комерційному банку
 •  Програма підвищення мотивації праці у будівельній компанії

Мета проектної роботи:

 1.  Розвиток навичок самостійного видобування інформації, її аналізу і творчого осмислення.
 2.  Розвиток навичок командної роботи.
 3.  Удосконалення вміння писати й презентувати наукову доповідь.
 4.  Удосконалення навичок участі в науковій конференції.


План виконання проектного завдання:

 1.  Пошук і первинна обробка інформації з теми проекту.
  1.  Осмислення, порівняння, аналіз, корекція інформації; написання доповіді англійською мовою.
  2.  Редагування доповіді.
  3.  Захист проекту: усна презентація доповіді.

Методичні рекомендації щодо підготовки доповіді

Доповідь на певну тему включає критичний огляд наукових та інших джерел з обраної теми або виклад змісту наукової роботи. У доповіді необхідно не лише висвітлити відповідну наукову інформацію, а й показати своє ставлення до неї. Доповідь демонструє ерудицію студента, його вміння самостійно аналізувати, систематизувати, класифікувати й узагальнювати суттєву наукову інформацію. Доповідь може містити аналіз і критику відповідних наукових теорій.

Як правило, наукова доповідь (повідомлення) складається з трьох основних частин: вступу, в якому слід визначити тему та мету дослідження, а також методи, що використовувалися автором під час дослідження; основної частини, в якій розкривається сутність проблеми; висновку. Ці складові частини мають бути відображені і в тезах доповіді.

Готуючи наукову доповідь, треба пам’ятати, що науковому мовленню притаманні деякі риси, що відрізняють його від так званого розмовного стилю мовлення (див. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, підрозділ “Особливості наукового мовлення“).

Не слід перевантажувати текст спеціальними термінами, прагнучи до наукоподібності. Ніколи не вживайте слів, значення яких самі не розумієте; треба намагатися застосовувати тільки загальновідомі наукові терміни. Ілюстрації можна демонструвати у відповідних місцях тексту або наприкінці роботи. Як зробити - справа смаку автора. Важливо тільки дотримуватися наступного правила: таблиці й малюнки повинні випливати один за одним у порядку нумерації, причому в тому ж порядку їх треба згадувати й у тексті.

Не можна забувати й про належне оформлення роботи - цей етап є не менш, а іноді й більше важливим, ніж збір й обробка даних. Адже наукова праця має сенс тільки тоді, коли з нею познайомляться й належним чином оцінять інші люди. Без цього вона має значення тільки для самого дослідника і перетворюється просто в хобі.

Тому будь-яка робота повинна відразу привернути до себе увагу, у ній повинні бути яскраво виділені головні моменти: актуальність, новизна, практичне значення, результати впровадження в практику. Робота повинна бути наочною й добре ілюстрованою. Під час виступу вже після перших слів доповідача слухачам має бути ясно, про що йде мова і чого можна очікувати від представленої роботи.

Однак необхідно застерегти й від іншої крайності: якщо за красиво розмальованими плакатами й ілюстраціями немає нічого цікавого, наукова доповідь виявляється схожою на новорічну ялинку, прикрашену дрібничками.

При оформленні роботи її найкраще набрати на комп'ютері й роздрукувати на гарному принтері. Крім того, що це в кілька разів заощадить час, у ході такої роботи її автор розвиває навички роботи з такими зовсім необхідними будь-якому дослідникові програмами, як “MS Word” й “MS Excel”, які дозволяють застосовувати будь-які ілюстрації, автоматично будувати графіки й тощо.

Методичні рекомендації до редагування доповіді

Під час редагування доповіді, яке включає аналіз, оцінку написаного та виправлення помилок, необхідно звернути увагу на таке:

- чи дає вступ уявлення про тему та головну ідею повідомлення;

- наскільки повно розкрита тема;

- чи не порушена логічна побудова виступу;

- чи підкріплені викладені думки фактами та прикладами;

- чи не використана інформація, що не стосується теми;

- наскільки логічно виділені абзаци;

- наскільки логічними зроблені переходи від однієї думки до іншої;

- чи правильно побудовані речення;

- наскільки дотримані мовні норми комунікативної достатності.

 

Доцільно здійснювати редагування доповіді на комп’ютері. Це дозволить вам, по-перше, заощадити час і купу паперу, а по-друге, сприятиме розширенню вашого словарного запасу завдяки можливості комп’ютера надавати синоніми (команда “Тезаурус”).  

Методичні рекомендації до усної презентації доповіді

Нарешті, декілька порад щодо підготовки до власне виступу.

Перед тим, як представити свою доповідь, студенту необхідно прочитати її уважно вголос декілька разів. Студент повинен добре володіти матеріалом, тільки в цьому разі презентація буде мати успіх. Під час презентації текст доповіді краще не читати з аркуша, а розповідати. Доцільно заздалегідь потренуватися: зробити доповідь перед своїми рідними або перед дзеркалом.

Під час доповіді слідкуйте за голосом. Не слід говорити дуже голосно і швидко, але потрібно пам’ятати, що дуже повільний темп і тихий голос можуть призвести до втрати інтересу з боку слухачів (в цьому разі постарайтеся знову заволодіти їх увагою). Необхідно підтримувати зворотний зв'язок зі слухачами: ставити запитання, додавати трохи жестів, гумору. Презентація не повинна бути занадто довгою (максимум 5 хвилин).


5.
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Підсумковий контроль (іспит) проходить у письмовій та усній формах. Мета іспиту – оцінити комунікативну компетенцію студентів у чотирьох мовленнєвих уміннях: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі.

Структура іспиту з навчальної дисципліни “Іноземна мова”

Оцінювана компетенція

Кількість

завдань

Аудіювання (письмові завдання)

2

Читання (письмові завдання)

2

Письмо (письмові завдання)

2

Говоріння4 (усні завдання)

2

Перелік тем для монологічного повідомлення

 1.  The nature of human resource management (HR programmes).
 2.  Job analysis as a basic activity of human resource managers (job tasks, a worker’s KSAs).
 3.  Human resource planning: forecasting demand for employees (quantitative and qualitative forecasting methods).
 4.  Human resource planning: forecasting supply of employees (quantitative and qualitative forecasting methods).
 5.  Recruiting (purposes; sources; tactics).
 6.  Selection devices: training and experience forms vs. traditional application forms.
 7.  Selection devices: interviews (a purpose; a format; important topics). 
 8.  Selection devices: tests (a purpose; kinds of tests).
 9.  Selection devices: references (ways of checking; limitations). 
 10.  Orientation of employees (purposes; methods).
 11.  Training of employees (purposes; steps in training).
 12.  Training methods (on-the-job training; off-job training; computer instruction).  
 13.  Training of employees: evaluation of results (purposes; methods).  
 14.  Performance appraisal: objective performance measures (pluses and minuses).
 15.  Performance appraisal: two types of subjective performance measures (trait appraisals; behaviour-based appraisals).
 16.  Performance appraisal: advantages and disadvantages of subjective performance measures.  
 17.  Compensation system (methods of determining compensation; compensation for individuals). 
 18.  Benefits as an important part of the American compensation system (mandatory and optional protection programmes).
 19.  Promotion and transfer of employees.
 20.   Termination of employees (for-cause terminations; lay-offs).


6.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Kuchina N.M. English for future HR managers. – Dnipropetrovsk: DSFA, 2010.

2. Кучина Н.М., Літвішко Т.Є., Токун І.І. Вивчаємо граматику англійської мови: Технологія формування граматичних навичок. Частина 2: Неособові форми дієслова. Умовний спосіб: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2009.

3. Англійська мова (за професійним спрямуванням). Словник-мінімум з дисципліни “Управління персоналом і економіка праці”. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2007.

4. Англійська мова. Збірник завдань з лексичного тестування для студентів 2 курсу, які навчаються за напрямом “Управління персоналом і економіка праці”. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011.

5. Ресурси Internet.


Навчальне видання

Кучина Наталія Михайлівна

Англійська мова

81.2Англ

Кучина Н.М. Англійська мова: Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямом підготовки 6.030505 “Управління персоналом і економіка праці”. - Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 73 с.

Навчально-методичний посібник складено відповідно до навчального плану та навчальної програми дисципліни “Іноземна мова”, затвердженої ректором Дніпропетровської державної фінансової академії у 2010 році. Посібник містить методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, методичні рекомендації до практичних занять та методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань. Мета посібника – допомогти студентам оволодіти комунікативними компетенціями, необхідними для користування англійською мовою на рубіжному рівні "незалежного користувача" в типових ситуаціях, пов'язаних з  виконанням обов'язків менеджера з персоналу.

К – 96

Підп. до друку ________Формат 84х 1081/32 Папір друк.

Ум.друк.арк. 2,6 Облік.-видав.арк. 3,6 Тираж  _____ Замовлення №______

___________________________________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р

1 Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. - Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

2 Kuchina N.M. English for future HR managers. – Dnipropetrovsk: DSFA, 2010.

3 На ІІ етапі навчання іноземної мови вивчаються теми 8, 10, 13, 14, 18, 19.

4 Ця частина іспиту складається з двох завдань: 1) монологічного повідомлення на одну з тем, пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю студента; 2) розмови між двома студентами в уявній ситуації, пов’язаній з професійно-спрямованою діяльністю.

Дніпропетровська державна

      фінансова академія


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

26703. Региональная геология» (Геология России) Часть 1. Древние платформы 1.32 MB
  Слагающие его каледонские комплексы представленные позднепротерозойскими и раннепалеозойскими отложениями надвинуты в юговосточном направлении на Балтийский щит ВЕП. Об этом свидетельствует в частности наличие в каледонских структурах ряда тектонических окон в которых обнажаются автохтонные раннедокембрийские отложения фундамента ВЕП. На большей части ВЕП он перекрыт платформенным чехлом сложенным горизонтально или пологозалегающими отложениями верхнего протерозоя и фанерозоя общей мощностью от нескольких сотен метров до 510 и...
26704. Материки и океаны являются наиболее крупными элементами в строении Земной коры. Говоря об океанах, следует иметь в виду строение коры в пределах участков, занимаемых океанами 182.5 KB
  Материки и океаны являются наиболее крупными элементами в строении Земной коры. Говоря об океанах следует иметь в виду строение коры в пределах участков занимаемых океанами. Срединноокеанические хребты рассматриваются как участки растяжения земной коры или зоны спрединга. Океани́ческая кора́ тип земной коры распространенный в океанах.
26705. Сибирские траппы 314.5 KB
  Одним из таких фрагментов начиная с рифейского времени и являлась ВЕП в современных ограничениях. Осадочный платформенный чехол мегакомплекс ВЕП подразделяется на два мегаэтажа: авлакогенный нижний и плитный верхний. Формирование названных этажей происходило во временных рамках одноименных авлакогенного и плитного мегаэтапов развития ВЕП В течение рифея и раннего венда большая часть ВЕП сохраняла приподнятое положение подвергалась воздействию процессов денудации и служила источником обломочного материала сносившегося в пределы...
26706. Древние платформы являются устойчивыми глыбами земной коры, сформировавшимися в позднем архее или раннем протерозое 47 KB
  Древние платформы являются устойчивыми глыбами земной коры сформировавшимися в позднем архее или раннем протерозое. Фундамент платформ формировался в течение длительного времени в архее и раннем протерозое и впоследствии подвергся очень сильному размыву и денудации в результате которых вскрылись породы залегавшие раньше на большой глубине. Площадь древних платформ на материках приближается к 40 и для них характерны угловатые очертания с протяженными прямолинейными границами следствием краевых швов глубинных разломов. Складчатые...
26707. Строение земной коры 52.5 KB
  В составе континентальной коры содержащей под осадочным слоем верхний гранитный и нижний базальтовый встречаются наиболее древние породы Земли возраст которых оценивается более чем в 3 млрд. Твердый слой верхней мантии распространяющийся до различных глубин под океанами и континентами совместно с земной корой называют литосферой самой жесткой оболочкой Земли. Это внешняя граница ядра Земли. Местами этот слой порождает огромные направленные к поверхности Земли тепломассопотоки плюмы.
26708. Роль и место Европы в современном мире 10.91 KB
  Европейский Союз включает три структурных компонента каждый со своим автономным правопорядком. В научной литературе и нередко в официальных документах эти компоненты именуются опоры Союза. и сохранившиеся после учреждения Союза. Следовательно Европейский Союз как целое имеет в качестве первой опоры две другие организации каждая из которых обладает собственным учредительным договором.
26709. Геополитическая ситуация и баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе 13.67 KB
  В этом треугольнике проживает примерно половина населения планеты и находятся многие из ведущих индустриально развитых стран современного мира Япония Китай Австралия Новая Зеландия Тайвань Южная Корея Гонконг Сингапур для которых характерны наиболее быстрые темпы развития экономики. Есть все признаки по формированию Большого Китая или Китайского общего рынка куда войдут Китай Тайвань Сянган Гонконг Аомэнь Макао Сингапур. Китай и Япония превратились в экономические супердержавы превосходящие любую европейскую страну и...
26710. Центры силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе 12.23 KB
  Китай уже играет важную роль в формировании облика и контуров не только АТР но и мирового сообщества в целом. Китай быстро превращается в один из главных полюсов мировой экономики. Идет довольно интенсивный процесс образования так называемого Большого Китая включающего собственно континентальный Китай Гонконг Макао Тайвань Сингапур. Она сможет регулировать жизнь не только этносов проживающих на территории Большого Китая но и многочисленных китайских общин разбросанных по всему миру.
26711. Китай на мировой арене 11.44 KB
  Идет довольно интенсивный процесс образования так называемого Большого Китая включающего собственно континентальный Китай Гонконг Макао Тайвань Сингапур. Конкурируя между собой субъекты элементы потенциального Большого Китая идут по пути тесной интеграции. Она сможет регулировать жизнь не только этносов проживающих на территории Большого Китая но и многочисленных китайских общин разбросанных по всему миру. Митрофанов считает что антиамериканизм основа сближения Китая и России так как нам следует крепить фронт против...