68748

АНГЛІЙСЬКА МОВА: ЗБІРКА ЗАВДАНЬ ТА РОЗДАТКОВИХ КАРТОК

Книга

Иностранные языки, филология и лингвистика

Приоритети роботи за даною навчально-методичною збіркою: автентичні взірці мовлення, потреби професійного спілкування, розвиток особистостей студентів, їх висока вмотивованість, осмислення індивідуальних способів навчальної роботи, розуміння шляхів подоляння особистих комунікативних вад...

Украинкский

2014-09-25

37.97 MB

4 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

           

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ЗБІРКА ЗАВДАНЬ ТА РОЗДАТКОВИХ КАРТОК

(для студентів)

Дніпропетровськ - 2013


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

ЗБІРКА ЗАВДАНЬ ТА РОЗДАТКОВИХ КАРТОК

(для студентів) до

методичного посібника

із інтегративного використання автентичних мовних матеріалів,

які задовольняють потреби навчання з дисципліни

«Іноземна (англійська мова) (нормативний курс)»

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит»,

6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці».

Дніпропетровськ – 2013


ББК 81.2 Англ

М – 64

Збірка завдань та роздаткових карток (для студентів) до Методичного посібника із інтегративного використання автентичних мовних матеріалів, які задовольняють потреби навчання з дисципліни «Іноземна (англійська мова) (нормативний курс)» для студентів ІІ курсу (3 семестр) денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. – 117с.

Ці матеріали складено у відповідності до програми навчальної дисципліни «Іноземна мова» (нормативний курс), зокрема, частини, що стосується ІІ етапу навчання (3 семестр) у групах нормативного вивчення англійської мови. Дана навчально - методична праця призначена для студентів і є допоміжною літературою для конкретизації кожного заняття, описаного із педагогічної точки зору в методичних матеріалах для викладачів щодо викладання англійської мови в межах названої структури.

Приоритети роботи за даною навчально-методичною збіркою: автентичні взірці мовлення, потреби професійного спілкування, розвиток особистостей студентів, їх висока вмотивованість, осмислення індивідуальних способів навчальної роботи, розуміння  шляхів подоляння особистих комунікативних вад, творча робота із текстами (письмовими та усними), загальне спілкування або бесіди в невеликих групах, обов’язковим партнером в яких постає викладач, коректно підтримуючи висловлювання студентів; впевнене наближення навчального ефекту до В2 (за міжнародною класифікацією).

Послідовна й цілеспрямована робота за зібраними тут матеріалами здатна забезпечити досягнення мети навчальної дисципліни «Іноземна (англійська) мова» на ІІ етапі навчання в межах 3 семестру.

Автор – укладач:

Т.Ю. Миронова

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

Н.Д.Гребенюк                       

кандидат психологічних наук,, доцент кафедри педагогічної та вікової психології ДНУ ім. О. Гончара

І.І. Токун          

старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

Т.Ю. Миронова

завідувач кафедри іноземних мов

Розглянуто та схвалено науково-методичною комісією факультету управління персоналом та економіки праці

Протокол2 від 14.06. 2013 р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри іноземних мов

Протокол № 9 від 11.03.2013 р.

ЗМІСТ

Передмова…………………………………………………………………

4

І. 1. III-й семестр II-го курсу Модуль 5

1. Тема 1-2 (37-38) …………………………………………………..

5

2. Тема 3-4 (39-40) …………………………….........................................

16

3. Тема 5-6 (41-42)………………………………......................................

27

4. Тема 7-8 (43-44)……………………………...........................................

47

5. Тема 9-10 (45-46)………………………………....................................

65

ІІ. Модуль 6.

6. Тема 11-12 (47-48) ……………………………….................................

83

7. Тема 13-14 (49-50)………………………………………………….

95

8. Тема 15-16 (51-52)………………………………..................................

103

9. Тема 17-18 (53-54)……………………………….................................

113

Бібліографічний список

116


ПЕРЕДМОВА

Запропонована навчально-методична праця представляє собою матеріали для студентів, які є супровідною літературою для  конкретизації кожного заняття, описаного із педагогічної точки зору в  методичних розробках для викладачів щодо викладання англійської мови у названій структурі. Збірку текстів і роздаткових карток, яку призначено для студентів, складено у відповідності до програми навчальної дисципліни« Іноземна мова», затвердженої ректором ДДФА у 2012 році, зокрема, тієї її частини, що стосується ІI етапу навчання у групах нормативного вивчення англійської мови (3-й   семестр).

Дана навчально-методична збірка, шануючи кожний момент навчального контакту із автентичними матеріалами, гармонійно поєднує всі закордонні  та вітчизняні навчально- методичні ресурси, якими володіє ДДФА, зокрема ті, що задовольняють потреби викладання англійської мови у групах нормативного навчання.  

Мета навчально-методичної збірки, в аспекті особистості студентів − допомогти відчути глибоку індивідуальну необхідниість навчатися іноземної мови, осмислити свої способи роботи в цій діяльності та зрозуміти шляхи подоляння індивідуальних вад у англомовному спілкуванні. Мета навчально-методичної збірки, зокрема в аспекті змісту навчання − дати можливість студентам  комунікативно зрозуміти, раціонально розподілити й засвоїти програмний навчальний матеріал. Мета навчально-методичної збірки, в аспекті  організації самостійної роботи − показати переконливий взірець для самостійних зусиль студентів, теоретично пояснити специфіку тієї діяльності, яку вони мають проводити самостійно та відчути культурну комунікативну функцію текстів, які вони  аудиторно та самостійно опрацьовували  та творчо практикували.  

Усі ці аспекти навчання найшли відображення у структурі даних навчально-методичних матеріалів, які пункт за пунктом, узгоджені із програмою навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)», а також можуть представляти собою роздатковий картковий матеріал. Структура кожного практичного заняття визначається його темою і метою і включає різні види діяльності студентів. Зміст і порядок роботи на занятті розкриваються в методичних рекомендаціях для викладачів, а студенти, у своїй збірці, отримують поради із осмислення своїх комунікативних зусиль. Більшість завдань передбачають загальне спілкування або бесіду в невеликих групах, обов’язковим партнером в яких постає викладач, оскільки є взірцем іноземного мовлення і комунікативно коректно підказує правильні варіанти висловів.

Така робота допоможе студентам набути навичок міжособистісного спілкування, удосконалити й розвити їх іншомовні комунікативні компетенції, що забезпечують ефективну мовленнєву поведінку в обмеженому колі академічних і професійно-спрямованих ситуацій на рубіжному рівні «незалежного користувача» (у максимально можливому наближенні до В2 за міжнародною класифікацією).

Послідовна й цілеспрямована робота викладача і студентів із використання зібраних тут матеріалів здатна забезпечити досягнення мети навчальної дисципліни «Іноземна (англійська) мова» на ІІ етапі навчання (3-й семестр).


Cеместр 3. Організаційний модуль 5

Тема 1-2 (37-38 з 1 курсу ) 

В робочій програмі навчальної дисципліни зазначено:

3  семестр. Організаційний модуль 5. Тема 1 (37 з 1 курсу)

Заняття 37 (2 години). Тема 1(37) Заохочувальна  бесіда про європейську якість вивчення мови. Особистості, життя яких пов’язанe із економікою, зокрема фінансами: ТЕКСТ 1: Адам Сміт. Комунікативне мотивування із теми. Початкове опрацювання тексту № 1.  Аудіювання, читання, переклад у обговоренні. Письмо.

3  семестр. Організаційний модуль 5. Тема 2 (38 з 1 курсу)

Заняття 38 (2 години). Тема 2(38) Особистості, життя яких пов’язанe із економікою, зокрема фінансами: ТЕКСТ1: Адам Сміт. Поглиблене опрацювання тексту. Мовлення. Мотиваційна пауза: лінгвокультурний матеріал. Дедуктивна граматика “Infinitive”: “Відверте бажання діяти” 1. want to do /be doing / have done; 2. wish to do / be doing / have done. 

Підручники:

1. Oxford Advanced Learners Dictionary // 7-th edition. Oxford: Oxford University Press. Impression 2008.

2. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988. 3. Шевелева С.А., Стогов В.Е. Основы экономики и бизнеса: Учеб. пособие – 2-е изд.., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2004.

4. The New Encyclopædia Britannica in 30 volumes / 15 edition. Chicago / London and other: Encyclopædia Britannica, Inc. William Benton Publisher, 1943–1973, Helen Hemingway Benton, Publisher, 1973 – 1974. – 1976.

5.The Encyclopedia Americana. International Edition. Complete thirty volumes. First Published in 1829. – New-York: Americana Corporation, 1972.

6. The New Book of Popular Science /vol. 1-6 // Danbury, Connecticut: Grolier, 1996.– vol. 1 -  464 p.; vol. 2 -522; vol. 3 – 521 p.; vol. 4 – 594 p.; vol. 5 - 498  p.; vol. 6 – 545.

7.Nursery Phymes. −  Edinburgh Gate, Harlow:

8. English Dictionary / English-Ukrainian, UkrainianEnglish //  Під загальною редакцією Вячеслава Бусела. – Київ: Ірпінь , 2012. Longman, 1998.

__________________________________________


Шановний студенте!
Це заняття тобі допоможе:

зрозуміти, чому англійська мова важлива у твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

 як самостійно працювати із текстом на тему «Адам Сміт».

 як відпрацьовувати вимову, наближену до якісних характеристик мовлення освіченої англомовної людини, в роботі із текстом на тему«Адам Сміт».

 

як навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

як шукати повний смисл слів у тексті на тему«Адам Сміт». 

як пов’язати власні думки із знанням із англійської граматики на тему Infinitive”: “Відверте бажання діяти” 1. want to do /be doing / have done; 2. wish to do / be doing / have done.

як цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

як наближатися до провідної риси в навчанні в англомовній реальності, тобто неможливості нечесної поведінки в освіті, а надалі і в житті, як-то: списування, підказок тощо.

як подолати  ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою на тему «Адам Сміт» перед слухачами.

як збирати зернята знань про англійську культуру у тексті на тему«Адам Сміт».

як  працювати із текстом на тему «Адам Сміт» на манер первинного опрацювання.

чому необхідно обов’язково навчитися писати текст на тему «Адам Сміт», готуватися до словникового диктанту, текстового диктанту, а також вільного письмового висловлювання за темою.

чому важливо читати текст на тему «Адам Сміт» вголос самому, тим більш енергійно робити це в разі нагоди почитати разом із викладачем.

чому небезпечно заучувати текст на тему«Адам Сміт», якщо невірно промовляються слова.

як розпізнавати граматичні форми Infinitive”: “Відверте бажання діяти” 1. want to do /be doing / have done; 2. wish to do / be doing / have done в тексті і шукати смисл цих граматичних виразів.

 

NOTE !  Не забувайте прописувати та проговорювати вголос нові слова, краще в реченнях, бо існують декілька видів пам’яті, і ви можете на них спиратися. Це тим більш правда, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми. 

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.

Spelling Test

(Для диктанту ТЕКСТ №1 «Адам Сміт» скорочено до одної третини від загального обсягу та спрощено до самих основних чи цікавих подій; цю навчальну роботу можна виконувати декількома частинами) 

Adam Smith

Adam Smith is a towering figure in the history of economic thought with his famous single work “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” (1776).Not much is known about Adam Smith’s life. He was the son of Adam Smith, comptroller of customs near Edinburgh, and a daughter of a substantial landowner. Of Smith’s childhood nothing is known other than that he received his elementary schooling in Kirkcaldy? his home town, and that at the age of four years he was said to have been carried off by gypsies.

He studied at the University of Glasgow where he got acquainted with the professor of moral philosophy from whose economic and philosophical views he was later to diverge but whose magnetic character seems to have been a main shaping force in Smith’s development. Graduating in 1740, Smith won a scholarship and traveled on horseback to Oxford. Compared with the stimulating atmosphere of Glasgow, Oxford was an educational desert. His years there were spent largely in self-education, from which Smith obtained a firm grasp of both classical and contemporary philosophy.

Returning to his home after an absence of six years, Smith cast about for suitable employment. The connections of his mother’s family resulted in an opportunity to give a series of public lectures in Edinburgh. This form of education was then much in vogue.  In Glasgow, Smith entered upon a period of extraordinary creativity, combined with a social and intellectual life.  Among his acquaintances were members of the aristocracy, the government intellectual and scientific figures.

Beyond the few facts of his life, exasperatingly little is known about the man. Smith never married, and almost nothing is known of his personal side. Only one profile portrait of Smith survives; it gives a glimpse of the older man. About the portrait, he said “I am a beau in nothing but my books.” He was also a man of many peculiarities, which included a stumbling manner of speech (until he had warmed to his subject), a funny gait,” and a comic absence of mind. Contemporaries wrote of a kind smile and of his political tact at work [W:368; S:1769].

Домашнє завдання пропонується залежно від групи в діапазоні такої роботи: вдосконалення читання ТЕКСТУ №1, самостійне написання нових слів, складаючи їх список у зошитах із перекладом і транскрипцією, практика із легкості перекладу тексту на манер красивого рідного мовлення як у перекладача-професіонала. Студенти запрошуються  приготувати питання до викладача про те, що вони не зрозуміли, а також розповісти  про своє розуміння самостійного  вдосконалення із іноземної мови і найбільші труднощі у цьому.  Крім того, викладачу не завадить знати чи пов’язаний можливий дискомфорт  навчання англійської мови із індивідуальними особливостями певного студента, як-то: пам'ять, увага, уява, інтровертивність / екстровертивність, мотивація інтринзивна / екстринзивна.  Студентам пропонується подумати про відчуття перспектив у використанні мови.

Домашнє завдання орієнтується на  виконання вправ із підручника Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988. cтор.108. Щоб уникнути механічності запам’ятовування викладач доводить користь осмисленої підготовки студентів до самостійного монологічного висловлювання за темою. Педагог прикладає зусилля вилучити страх перед висловлюванням у тих, хто прийшов із школи із  слабкою іншомовною підготовкою: відповідаючи студенти можуть завжди розраховувати на  коментарі викладача, який підтримує на манер «ми з тобою однієї думки із цієї теми».


Кінцевий результат аудиторного початкового опрацювання ТЕКСТУ №1 «Адам Сміт»: Текст має бути прослуханий, прочитаний та перекладений. У випадку слабкого початкового рівня, опрацьовується лише частина тексту за рішенням викладача. В тексті не має бути жодного граматичного явища, яке студенти не можуть зрозуміти. Заради такого результату розкриваємо так звану індуктивну граматику, яка символізує осмислення лінгвістичної форми, знайденої у тексті, розглядаючи її у зв’язку із змістом, а потім вже пригадуючи  правило.

Кінцевий результат  повторного опрацювання ТЕКСТУ №1: Текст має бути прослуханий, прочитаний та перекладений, частково прописаний та обговорений. Індуктивна граматика, яка пояснюється  від граматичного випадку у тексті − до його розуміння, сприяє такому засвоєнню. Дедуктивна граматика шкільної програми практично «оживає» в аудиторному спілкуванні.             

Cеместр 3.Організаційний модуль 5

Тема 3-4 (39-40 з 1 курсу )

В робочій програмі навчальної дисципліни зазначено:

3  семестр. Організаційний модуль 5. Тема 3 (39 з 1 курсу)

Заняття 39 (2 години). Тема 3(39) Особистості, життя яких пов’язанe із економікою, зокрема фінансами: ТЕКСТ 2:  К.Маркс (із англомовних джерел). Комунікативне мотивування із теми. Початкове опрацювання тексту №2. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні. Письмо.

3  семестр. Організаційний модуль 5. Тема 4 ( 40 з 1 курсу)

Заняття 40 (2 години). Тема 4(40) Особистості, життя яких пов’язанe із економікою, зокрема фінансами: ТЕКСТ 2: К.Маркс (із англомовних джерел). Поглиблене опрацювання тексту №2: Монологічне і діалогічне мовлення. Мотиваційна пауза: лінгвокультурний матеріал. Дедуктивна граматика “Infinitive”:  “Відверте бажання діяти ”1. want to do / be doing / have done; 2.wish to do / be doing / have done; 3. strive to do / be doing / have done.

Підручники:

1. Oxford Advanced Learners Dictionary // 7-th edition. Oxford: Oxford University Press. Impression 2008.

2. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988. 3. Шевелева С.А., Стогов В.Е. Основы экономики и бизнеса: Учеб. пособие – 2-е изд.., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2004.

4. The New Encyclopædia Britannica in 30 volumes / 15 edition. Chicago / London and other: Encyclopædia Britannica, Inc. William Benton Publisher, 1943–1973, Helen Hemingway Benton, Publisher, 1973 – 1974. – 1976.

5.The Encyclopedia Americana. International Edition. Complete thirty volumes. First Published in 1829. – New-York: Americana Corporation, 1972.

6. The New Book of Popular Science /vol. 1-6 // Danbury, Connecticut: Grolier, 1996.– vol. 1 -  464 p.; vol. 2 -522; vol. 3 – 521 p.; vol. 4 – 594 p.; vol. 5 - 498  p.; vol. 6 – 545

7. English Dictionary / English-Ukrainian, UkrainianEnglish //  Під загальною редакцією Вячеслава Бусела. – Київ: Ірпінь , 2012.

         

Шановний студенте! Це заняття тобі допоможе:

 зрозуміти, чому це важливо вміти висловлюватися  англійською мовою на тему «Особистості, життя яких пов’язанe із економікою, зокрема фінансами: ТЕКСТ 2:  К.Маркс (із англомовних джерел)» і як знання про це можуть стати корисним в твоїй країні та міжнародній співпраці і, може, змінити обставини у твоєму житті.

самостійно працювати із текстом на тему «К.Маркс (із англомовних джерел)»  на іноземній мові.

  відпрацьовувати вимову за ТЕКСТОМ № 2 на тему «Особистості, життя яких пов’язанe із економікою, зокрема фінансами:  К.Маркс (із англомовних джерел)»,  наближену до якісних характеристик мовлення освіченої англомовної людини.

 навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

  шукати повний смисл слів у ТЕКСТІ №2  на тему«К.Маркс (із англомовних джерел)».

пов’язувати власні думки із знанням із англійської граматики на тему конструкції Infinitive із семантикою  “Відверте бажання діяти” 1. want to do / be doing / have done; 2.wish to do / be doing / have done; 3. strive to do / be doing / have done. 

  цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

 наближатися до провідної риси в стилі навчання, характерному  для англомовної реальності, тобто неможливості нечесної поведінки в освіті, а надалі і в житті, як-то: списування, підказок тощо.

 долати  ніяковість і навчатися не боятися говорити на тему «К.Маркс (із англомовних джерел)» іноземною мовою перед людьми.

збирати зернята знань про англійську культуру у тексті на тему«К.Маркс (із англомовних джерел)».

 займатися за текстом на тему «К.Маркс (із англомовних джерел)» на манер первинного опрацювання.

 працювати із текстом на тему «К.Маркс (із англомовних джерел)»  на поглиблений манер.

 обов’язково навчитися писати текст на тему«К.Маркс (із англомовних джерел)», готуватися до словникового диктанту, текстового диктанту та вільного висловлювання змісту, який ви запам’ятає про текст у своїх 5-7 реченнях.

 зрозуміти важливість читати вголос текст на тему«К.Маркс (із англомовних джерел)», тим більш разом із викладачем, при такій нагоді.

  осмислити, чому небезпечно заучувати текст на тему«К.Маркс (із англомовних джерел)», якщо невірно промовляються слова.

  розпізнавати граматичні форми конструкції Infinitive із семантикою  “Відверте бажання діяти” 1. want to do / be doing / have done; 2.wish to do / be doing / have done; 3. strive to do / be doing / have done в тексті і правильно шукати смисл цих граматичних виразів. 

NOTE ! Не забувайте прописувати та проговорювати вголос нові слова, краще в реченнях, бо існують декілька видів пам’яті, і ви можете на них спиратися. Це тим більш правда, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми. 

 

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.


Spelling Test 

(Для диктанту ТЕКСТ №2 «Карл Маркс» скорочено до одної третини від загального обсягу та спрощено до самих основних чи цікавих подій; цю навчальну роботу можна виконувати декількома частинами) 

Karl Marx

At Marx’s funeral, Engels declared that Marx had made two great discoveries. The first was the law of development of human history and, the second, was the law of motion of bourgeois society. But “Marx was before all else a revolutionist.” He was “the best-hated and most-calumniated man of his time,” Yet he also died “beloved, revered and mourned by millions of revolutionary fellow-workers.” The contradictory emotions Marx engendered are reflected in the sometimes conflicting aspects of his character. Marx was a combination of the Promethean rebel and the rigorous intellectual. 

Marx obviously felt uneasy before mass audiences. He avoided the atmosphere of factional controversies at congresses. He went to no demonstrations, his wife remarked, He rarely spoke at public meetings. He was a “small groups” man. He felt at home on the staff of a newspaper. There his character impressed itself forcefully on a small body of co-workers. At the same time he avoided meeting distinguished scholars. With them, he did not discuss questions of economics and sociology on a footing of intellectual equality.

He remained the eternal student in his personal habits and way of life. He was a great reader of novels, especially those of Sir Walter Scott and Balzac; and the family made a cult of Shakespeare. He was an affectionate father, saying that he admired Jesus for his love of children. Of his seven children, three daughters grew to maturity. His favourite daughter, Eleanor, worried him with her nervous, brooding, emotional character and her desire to be an actress.

The influence of Marx’s ideas has been enormous. Marx’s masterpiece was officially described as “Bible of the working class,” It was written in a resolution of the International Working Men’s Association. Marx never claimed to have discovered the existence of classes and class struggles in modern society. He did claim to have proved that each phase in the development of production was associated with a corresponding class structure [W:324;S: 1695] 


Кінцевий результат аудиторного  початкового опрацювання ТЕКСТУ №2: Текст має бути прослуханий, прочитаний та перекладений; у випадку слабкого мовленнєвого рівня студентів, опрацьовується лише частина тексту за рішенням викладача. Після пояснення, в тексті не має залишитися жодного лексико-граматичного явища, яке студенти не можуть зрозуміти; до такого осмислення також призводить розкриття індуктивної граматики шляхом від граматичного випадку у тексті − до його розуміння і спостереження особливостей форми.

Кінцевий результат  повторного поглибленого опрацювання ТЕКСТУ №2: Текст має бути прослуханим, прочитаним та перекладеним, частково прописаним, обговореним. Індуктивна граматика розкривається від граматичного випадку у тексті − до розуміння смислу і загострення уваги до формальної будови відповідної лінгвістичної форми. Дедуктивна граматика за шкільною програмою  Infinitive у розглядається порівнянні із  Infinitive із семантикою  “Відверте бажання діяти ”1. want to do / be doing / have done; 2.wish to do / be doing / have done; 3. strive to do / be doing / have done і практично повторюється на манер співбесіди або в ситуаційній драматизації.

Домашнє завдання: Відпрацювати читання ТЕКСТУ №2  із урахуванням вимог публічного мовлення, навчитися писати нові слова, складаючи їх список у зошитах,  вміти перекладати текст на манер професійного публічного тлумачення красивою рідною мовою; приготувати питання до викладача про те, що не зрозуміли. Скласти розповідь про своє розуміння особи К.Маркса 5-7 реченнях. Виконання вправ може спиратися на cтор. 109 в підручнику Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988.

 Домашнє завдання: можна визначити як  виконання вправ із підручника Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988. cтор. 109. Можна назвати особливо корисним самостійне монологічне висловлювання за темою. Студенти несильної мовленнєвої підготовки мають бути збадьорені обіцянкою викладача  підтримувати їх на манер «ми з тобою однієї думки із цієї теми».

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень .

NOTE ! Не забувайте прочитувати тексти вголос, краще, якщо до слухачів (друзів, батьків, сусідів в кімнаті).

Cеместр 3.Організаційний модуль 5

Тема 5-6 (41-42 з 1 курсу)

В робочій програмі навчальної дисципліни зазначено:

3  семестр. Організаційний модуль 5. Тема 5 ( 41 з 1 курсу)

Заняття 41 (2 години). Тема 5(41) Особистості, життя яких пов’язанe із економікою, зокрема фінансами: ТЕКСТ 3: М.Кейнз. Комунікативне мотивування із теми. Початкове опрацювання тексту №3: Аудіювання, читання, переклад у обговоренні; письмо.

3  семестр. Організаційний модуль 5. Тема 6 ( 42 з 1 курсу)

Заняття 42 (2 години). Тема 6(42) Особистості, життя яких пов’язанe із економікою, зокрема фінансами: ТЕКСТ 3: М.Кейнз. Поглиблене опрацювання тексту № 3: Монологічне і діалогічне мовлення. Мотиваційна пауза: лінгвокультурний матеріал. Дедуктивна граматика “Infinitive” : “Відверте бажання діяти” 1. want to do /be doing /have done; 2.wish to do /be doing /have done; 3. strive to do /be doing /have done;4. desire to do /be doing /have done.

Підручники:

1. Oxford Advanced Learners Dictionary // 7-th edition. Oxford: Oxford University Press. Impression 2008.

2. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988. 3. Шевелева С.А., Стогов В.Е. Основы экономики и бизнеса: Учеб. пособие – 2-е изд.., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2004.

4. The New Encyclopædia Britannica in 30 volumes / 15 edition. Chicago / London and other: Encyclopædia Britannica, Inc. William Benton Publisher, 1943–1973, Helen Hemingway Benton, Publisher, 1973 – 1974. – 1976.

5.The Encyclopedia Americana. International Edition. Complete thirty volumes. First Published in 1829. – New-York: Americana Corporation, 1972.

                  Шановний студенте! Це заняття тобі допоможе

зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися англійською  мовою на тему «Особистості, життя яких пов’язанe із економікою, зокрема фінансами: ТЕКСТ 3: М.Кейнз» , як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

самостійно працювати за текстом на тему«М.Кейнз».

відпрацьовувати вимову, наближену до якісних характеристик мовлення освіченої англомовної людини, працюючи  за текстом на тему«М.Кейнз».

 навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

  шукати повний смисл слів у тексті на тему«М.Кейнз».

 пов’язати власні думки із знанням із англійської граматики Infinitive” : “Відверте бажання діяти” 1. want to do /be doing /have done; 2.wish to do /be doing /have done; 3. strive to do /be doing /have done;4. desire to do /be doing /have done.

 цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування для тебе.

 наближатися до провідної риси в стилі навчання, характерному  для англомовної реальності, тобто неможливості нечесної поведінки в освіті, а надалі і в житті, як-то: списування, підказок тощо.

 долати  ніяковість і навчатися не боятися говорити іноземною мовою на тему «М.Кейнз» перед людьми.

збирати зернята знань про англійську культуру у тексті на тему«М.Кейнз».

працювати із текстом на тему «М.Кейнз» на манер первинного вивчення.

 працювати із текстом на тему «М.Кейнз» на манер поглибленого опрацювання.

 зрозуміти необхідність обов’язково навчитися писати текст на тему «М.Кейнз», готуватися до словникового диктанту та текстового диктанту; починати вільно висловлюватися на тему «М.Кейнз» у своїх 5-7 реченнях.

 запам’ятати, що важливо читати ТЕКСТ 3 на тему «М.Кейнз» вголос, а при нагоді, разом із викладачем.

   зрозуміти, що небезпечно заучувати  ТЕКСТ 3 на тему«М.Кейнз», якщо ти невірно промовляєш слова  .

 розпізнавати граматичні форми Infinitive” : “Відверте бажання діяти” 1. want to do /be doing /have done; 2.wish to do /be doing /have done; 3. strive to do /be doing /have done;4. desire to do /be doing /have done в тексті і правильно шукати  смисл таких граматичних виразів.

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.


NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень


NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.


NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.

Spelling Test

(Для диктанту ТЕКСТ №3 «М.Кейнз» наполовину скорочено та спрощено до самих основних або цікавих подій; доречи така навчальна робота можлива декількома частинами)

John Maynard Keynes

John Maynard Keynes was the son of an eminentEnglish economist.  He was educated at Eaton and Cambridge. His mother was one of the first female Cambridge graduates. His early interests were in mathematics and probability theory. Then Keynes ultimately turned to economics. Keynes was far more than an economist: He was an incredibly active, many-sided man who also played such diverse roles as principal representative of the Treasury at the World War I Paris Peace Conference, deputy for the Chancellor of the Exchequer, a director of the Bank of  England, trustee of the National Gallery, chairman of the Council for the Encouragement of Music and the Arts, bursar of King’s College in Cambridge, editor of the Economic Journal, chairman of the Nation and later the New. Statesman magazines, and chairman of the National Mutual Life Assurance Society. He also ran an investment company, organized the Camargo Ballet where his Russian wife, Lydia Lopokova, was a renowned star and built, profitably, the Arts Theatre at Cambridge.

In addition, Keynes found time to amass a $2 million personal fortune by speculating in stocks, international currencies, and commodities. He was also a leading figure in the ‘΄Bloomsbury .group,’ a surprising and shocking group of intellectual luminaries who greatly influenced the artistic and literary standards of England. Its members and associates (some of them the people of hardly socially acceptable whims) were the leading spirits. Throughout his life Keynes was to cherish the affection and respond to the influence of this group.

 

Most importantly, Keynes was a prolific scholar. His books encompassed  such widely ranging topics as probability theory, monetary economics, and the economic consequences of the World War I peace treaty. His magnum opus, however, was the General Theory, which has been described by John Kenneth Galbraithas ‘a work of profound obscurity, badly written and prematurely published.’ Yet the General Theory attacked the classical economists’ contention that recession will automatically cure itself. Keynes’ analysis suggested that recession could easily spiral downwards into a depression.

Keynes claimed that modern capitalism contained no automatic mechanism which would propel the economy back toward full employment. The economy might languish for many years in depression. Indeed, the massive unemployment of the worldwide depression of the 1930s seemed to provide sufficient evidence that Keynes was right. His basic policy recommendation was for government in these circumstances to increase its spending to induce more production and put the unemployed back to work.  When Keynes said: ‘In the long run we’re all dead,’ he didn’t mean that we can forget the long run. What he meant was that the short-run problem must be focused on. For him, what would happen in the long run was academic.

The Versailles Peace Conference became a crucial event in his life. Accompanying the Prime Minister to France as an economic adviser, Keynes was troubled by the political chicanery and burdensome  policies that were to be imposed upon the defeated Germany. He resigned his post, depressed.”

  He took an activist’s stance and composed the indictment of the Versailles settlement  as The Economic Consequences of the Peace  published in 1919. The polemical essay offered economic analysis of the stringent reparations placed upon Germany. There was  lack of probability that the debts would ever be paid. The popular success of the book came from the blistering sketches of some statesmen. In some Whitehall circles Keynes became considered a man not quite to be trusted, an iconoclast willing to rock any boat into which he had imprúdently been invited.

Key contributions   Keynes’s reputation at Cambridge was quite different. He was esteemed as the most brilliant student of economics. After publication of The Economic Consequences of the Peace, Keynes resigned his lecture post but stayed on as a fellow of King’s College, dividing his time between Cambridge and London.

 Although the tone of Keynes’s major writings in the 1920s was occasionally skeptical, he did not directly challenge the conventional wisdom of the period that favoured laissez-faire . Two of Keynes’s opinions did foreshadow the theoretical revolution he triggered in the 1930s. In 1925, he opposed Britain’s return to the gold standard at the prewar dollar-pound ratio ; and, long before the Great Depression, Keynes expressed concern over the persistent unemployment of British labourers. 

 It was only later, in The General Theory of Employment, Interest and Money, that Keynes provided an economic basis for government jobs programs as a solution to high unemployment.  This  writing is one of the most influential economics books in history, yet its lack of clarity still causes economists to debate ‘what Keynes was really saying.’

The Keynesian model was a core part of economics textbooks from the late 1940s until the late 1980s. But economists have become more concerned about economic growth, and more informed about inflation and unemployment. Thus, the Keynesian model has lost prominence.

 The General Theory was Keynes’s last major written work. In 1937, he suffered a severe heart attack, but he returned to teaching at Cambridge, wrote three influential articles on war finance entitled How to Pay for the War, and served once more in the Treasury as an all-purpose adviser. He also played a prominent role at the Bretton Woods Conference in 1944. But the institutions that resulted from that conference, the International Monetary Fund and the World Bank, were more representative of the theories of the United States Treasury than of Keynes’s thinking.

 His last public service of 1945 was his negotiation of a multibillion-dollar loan granted by the United States to Britain. Keynes died the following year. [W: 925; S: 4935]

 NOTE ! Не забувайте, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми: промовляйте навчальний матеріал, краще, якщо звертаючись до когось (друзі, батьки, сусіди в кімнаті тощо). 

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але   це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.

NOTE !  Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.

Кінцевий результат  початкового опрацювання ТЕКСТУ №3: Текст має бути прослуханий, прочитаний та перекладений. У випадку слабкого мовленнєвого рівня групи, опрацьовується лише частина тексту на вибір викладача. На завершення, в тексті не має залишитися жодного лексико-граматичного явища, яке студенти не можуть зрозуміти: такому результату також сприяє розкриття індуктивної граматики шляхом від граматичного використання у тексті − до розуміння цієї форми в змісті і впізнавання правила за формальною будовою.

Кінцевий результат аудиторного  повторного опрацювання ТЕКСТУ №3 «М.Кейнз»: Текст має бути прослуханий, прочитаний та перекладений, частково прописаний та обговорений. Індуктивна граматика розкрита викладачем від граматичного випадку у тексті, до його розуміння і формальних ознак, що забезпечує студентам легке відчуття, що для них незрозумілостей в тексті немає. Дедуктивна граматика шкільної програми Infinitive повторюється на практичний манер до усвідомлення студентами, навіщо в англомовному спілкуванні існують граматичні явища інфінітивних конструкцій із семантикою “Відверте бажання діяти” 1. want to do /be doing /have done; 2. wish to do /be doing /have done; 3. strive to do /be doing /have done; 4. desire to do /be doing /have done. .

    Домашнє завдання передбачає можливість виконання вправ із підручника Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988. на cтор. 110-111. Безсумнівно корисним варто вважати самостійне монологічне висловлювання за темою. Уразі слабкої підготовки, спроби студентів висловлюватися можуть спиратися на допомогу викладача, який їх підтримує на манер «ми з тобою однієї думки з цього приводу».

Домашнє завдання у конкретній навчальній ситуації пропонується на вибір викладача із наступних можливостей: відпрацювати читання ТЕКСТУ  №3 із урахуванням вимог публічного мовлення, навчитися писати нові слова, практикуючись у зошитах та складаючи їх список із транскрипцією;  вміти перекладати текст красивою рідною мовою; приготувати питання до викладача про те, що не зрозуміли. Ще можна порадити самостійно складати оповідь про те, що студент запам’ятав про економіста поточної теми, на 5-7 речень. Виконання вправ може здійснюватися за підручником: Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988 на  cтор. 110.

Cеместр 3.Організаційний модуль 5 Тема 7-8 ( 43-44 з 1 курсу) 

В робочій програмі навчальної дисципліни зазначено:

3  семестр. Організаційний модуль 5. Тема 7 ( 43 з 1 курсу)

Заняття 43 (2 години). Тема 7 (43) Особистості, життя яких пов’язанe із економікою, зокрема фінансами: ТЕКСТ 4: родина Кеннеді. Комунікативне мотивування із теми. Початкове опрацювання тексту №4: Аудіювання, читання, переклад у обговоренні; письмо.

3  семестр. Організаційний модуль 5. Тема 8 ( 44  з 1 курсу)

Заняття 44 (2 години). Тема 8 (44) Особистості, життя яких пов’язанe із економікою, зокрема фінансами: ТЕКСТ 4: родина Кеннеді. Поглиблене опрацювання тексту 4: Монологічне і діалогічне мовлення.  Мотиваційна пауза: лінгвокультурний матеріал. Дедуктивна граматика Infinitive”: “Відверте бажання діяти ” 1. want to do /be doing /have done; 2.wish to do /be doing /have done; 3. strive to do /be doing /have done;4. desire to do /be doing /have don 5. need to do /be doing /have done.

Підручники:

1.Oxford Advanced Learners Dictionary // 7-th edition. Oxford: Oxford University Press. Impression 2008.

2. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988.

3. Шевелева С.А., Стогов В.Е. Основы экономики и бизнеса: Учеб. пособие – 2-е изд.., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2004.

4.The New Encyclopædia Britannica in 30 volumes / 15 edition. Chicago / London and other: Encyclopædia Britannica, Inc. William Benton Publisher, 1943–1973, Helen Hemingway Benton, Publisher, 1973 – 1974. – 1976.

5.The Encyclopedia Americana. International Edition. Complete thirty volumes. First Published in 1829. – New-York: Americana Corporation, 1972.

Шановний студенте!   Замислимося про твій досвід навчання англійської мови на заняттях 7-8? Такі питання тобі в цьому допоможуть. Якщо тобі важко зробити висновок про свою роботу, спитай у викладача про це:

 Чому це важливо висловлюватися англійською  мовою на тему «Особистості, життя яких пов’язанe із економікою, зокрема фінансами: ТЕКСТ 4: родина Кеннеді» у твоїй країні, і як це може змінити обставини у твоєму житті?

 Як самостійно працювати із ТЕКСТОМ 4 на тему«Родина Кеннеді», додаючи до зусиль викладача?

Як відпрацьовувати вимову, наближену до якісних характеристик мовлення освіченої англомовної людини? Які слова або речення у тексті на тему «Родина Кеннеді» тобі важко промовляти?

 

 Як навчатися вимови, співаючи, і чи тобі це подобається? Чи розумієш важливість цієї роботи?

  Як шукати повний смисл слів у тексті на тему«Родина Кеннеді»? 

 Як пов’язати власні думки із знанням із англійської граматики Infinitive”: “Відверте бажання діяти ” 1. want to do /be doing /have done; 2.wish to do /be doing /have done; 3. strive to do /be doing /have done;4. desire to do /be doing /have don 5. need to do /be doing /have done?

 Як  ставитися до мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування?

 Як наближатися до такої провідної риси в навчанні в англомовній реальності, як неможливість нечесної поведінки в освіті,тобто списування, підказок тощо?

  Як подолати  ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою за темою «Родина Кеннеді»  перед людьми?

 Які зернята знань про англійську культуру можна знайти у тексті за темою«Родина Кеннеді»?

  Як  працювати із текстом за темою «Родина Кеннеді»  на манер первинного вивчення?

  Як  працювати із текстом за темою «Родина Кеннеді»   на манер поглибленого засвоєння?

Чому необхідно обов’язково навчитися писати текст за темою «Родина Кеннеді». або словниковий диктант, текстовий диктант чи  вільно письмово висловлювати зміст, який ти пам’ятаєш про текст у своїх 5-7 реченнях? Як тобі допомагають такі види роботи?

  Чому важливо читати текст за темою «Родина Кеннеді»  вголос?

Чому небезпечно заучувати текст за темою«Родина Кеннеді», якщо невірно промовляються слова?

  Як розпізнавати граматичні форми Infinitive”: “Відверте бажання діяти ” 1. want to do /be doing /have done; 2.wish to do /be doing /have done; 3. strive to do /be doing /have done;4. desire to do /be doing /have don 5. need to do /be doing /have done? в тексті і шукати  повний смисл таких  граматичних виразів?

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.


NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.


NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.

 

Spelling Test

(Для диктанту ТЕКСТ №4 «Дж. Кеннеді» скорочено до одної третини від загального обсягу та спрощено до самих основних чи цікавих подій; цю навчальну роботу можна виконувати декількома частинами)

      The Kennedys  (part 2)

U.S. President John F. Kennedy was 35th president of the United States (1961-63). He  faced a number of foreign crises, especially in Cuba and Berlin, but managed to secure such achievements as the Nuclear Test-Ban Treaty and the Alliance for Progress. He was assassinated while riding in a motorcade in Dallas.

The second of nine children, Kennedy was reared in a family that demanded intense physical and intellectual competition among the siblings. The family’s touch football games at home became legendary. John was schooled in the religious teachings of the Roman Catholic church and the political precepts of the Democratic Party. From his father, he had acquired a guaranteed lifelong financial independence. With  the experience in finance, Joseph Kennedy became the U.S., and For six months in 1938 John served as secretary  to his father, the US ambassador to Great Britain, He gained experience and wrote his later best-selling book, Why England Slept (1940).

In 1941, Kennedy joined the U.S. Navy, soon had barely escaped death in battle. Commanding a patrol torpedo (PT) boat, he was gravely injured. Marooned far behind enemy lines, he led his men back to safety and was awarded the U.S. Medal for heroism. His injury to his back steadily bothered him. Despite operations in 1944, 1954, and 1955, he was in pain for much of the rest of his life.

Kennedy did not disappoint his family; in fact, he never lost an election. Although still physically weak from his war injuries, he campaigned aggressively. Soon, this charismatic young New Englander by TV came into some 40 million American homes. Overnight he had become one of the best-known political figures in the country: his campaign for the 1960 nomination had begun. One newspaperman called him a “young man in a hurry.” Kennedy felt that he had to redouble his efforts because of the widespread conviction that no Roman Catholic candidate could be elected president.

The Kennedys carefully calculated pursuit of the presidency. To transport the future president and his staff around the country, his father bought a 40-passenger aircraft. His brothers, both Harvard graduates pitched in. Both men were astute  campaigners.

The phrase  “the Kennedy style” − encapsulated the candidate’s emerging identity. It was glamorous and elitist, an amálgam of his father’s wealth, John Kennedy’s charisma and easy wit, Jacqueline Kennedy’s beauty and fashion sense, the charm of their children and relatives, and the erudition of the Harvard advisers who surrounded him – all were called the “best and brightest”.

  Kennedy, whose slogan had been “Let’s get this country moving again,” had deplored unemployment, the sluggish economy, the so-called missile gap (a presumed Soviet superiority over the United States in the number of nuclear-armed missiles), and the new communist government in Havana. He participated in four televised debates with his opponent Nixon. Both men showed a firm grasp of the issues, but Kennedy’s poise in front of the camera, his tony Harvard accent, and his good looks (in contrast to Nixon’s “five o’clock shadow) convinced many viewers that he had won the debate.

  He was the youngest man ever elected to the presidency of the United States. He called upon Americans “to bear the burden of a long twilight struggle…against the common enemies of man: tyranny, poverty, disease, and war itself.” He declared: My fellow Americans: ask not what your country can do for you − ask what you can do for your country.

  To present a show of national unity, the president decided to tour the state with the men with whom he wanted to cooperate. On Friday, November 22, 1963, he and Jacqueline Kennedy were in an open limousine riding slowly in a motorcade through downtown Dallas. At 12:30 PM the president was struck by two rifle bullets, one at the base of his neck and one in the head. Kennedy’s assassination, the most notorious political murder of the 20th century, remains a source of bafflement, controversy, and speculation.[W: 654; S:3351]

Кінцевий результат аудиторного  початкового опрацювання ТЕКСТУ №4 «Родина Кеннеді»: Текст має бути прослуханий, прочитаний та перекладений. У випадку слабкого початкового рівня, практикується лише частина тексту за рішенням викладача. Остаточно, у повному або частковому тексті не має залишитися жодного граматичного явища, яке студенти не можуть зрозуміти: адже для цього, на індуктивний манер, викладач пояснював, як розуміти граматичні випадки у тексті і  звертав увагу на зовнішні прикмети цих форм.

Кінцевий результат поглибленого опрацювання ТЕКСТУ №4 можна очікувати позитивним, якщо текст прослуханий, прочитаний, перекладений, частково прописаний  та обговорений. Пояснення індуктивної граматики від граматичного випадку у тексті до його розуміння підтримало відчуття смислу тексту, об’єднало і закріпило у пам’яті мовні одиниці. Дедуктивна граматика шкільної програми Infinitive: повторюється і порівнюється на практичний манер за семантичною прикметою .Відверте бажання діяти ”1. want to do /be doing /have done; 2.wish to do /be doing /have done; 3. strive to do /be doing /have done;4. desire to do /be doing /have don 5. need to do /be doing /have done.

Домашнє завдання: Відпрацювати читання ТЕКСТУ №4, навчитися писати нові слова, зробивши їх список у зошитах,  вміти перекладати текст красивою рідною мовою; приготувати питання до викладача про те, що не зрозуміли.   Виконання вправ можна задати із підручника Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988. на cтор. 111.

Домашнє завдання може орієнтуватися на ресурси із вправ у підручнику Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988. на  cтор. 111-112. Студентам корисно практикуватися у самостійному монологічному висловлюванні за темою і не страшитися виступати, оскільки  у разі слабкої підготовки вони можуть спираються на підтримку викладача, який підказує на манер «ми з тобою однієї думки із цієї теми».

Cеместр 3.Організаційний модуль 5

Тема 9-10( 45-46 з 1 курсу)  

В робочій програмі навчальної дисципліни зазначено:

3  семестр. Організаційний модуль 5. Тема 9 ( 45  з 1 курсу)

Заняття 45 (2 години). Тема 9 (45) Особистості, життя яких пов’язанe із економікою, зокрема фінансами: ТЕКСТ 5: Герцог Веллінгтон. Комунікативне мотивування із теми. Початкове опрацювання тексту№5. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні. Письмо.

3  семестр. Організаційний модуль 5. Тема 10 ( 46  з 1 курсу)

Заняття 46 (2 години). Тема 10 (46) Особистості, життя яких пов’язанe із економікою, зокрема фінансами: ТЕКСТ 5: Герцог Веллінгтон Поглиблене опрацювання тексту 5: Монологічне і діалогічне мовлення.   Мотиваційна пауза: лінгвокультурний матеріал. Дедуктивна граматика Infinitive”: “Відверте бажання діяти ”1. want to do /be doing /have done; 2.wish to do /be doing /have done; 3. strive to do /be doing /have done;4. desire to do /be doing /have don; 5. need to do /be doing /have done; 6. hope to do /be doing /have done.

Підручники:

1. Oxford Advanced Learners Dictionary // 7-th edition. Oxford: Oxford University Press. Impression 2008.

2. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988.

3. Шевелева С.А., Стогов В.Е. Основы экономики и бизнеса: Учеб. пособие – 2-е изд.., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2004.

4. The New Encyclopædia Britannica in 30 volumes / 15 edition. Chicago / London and other: Encyclopædia Britannica, Inc. William Benton Publisher, 1943–1973, Helen Hemingway Benton, Publisher, 1973 – 1974. – 1976.

5.The Encyclopedia Americana. International Edition. Complete thirty volumes. First Published in 1829. – New-York: Americana Corporation, 1972.

 

Шановний студенте! Це заняття тобі допоможе:

зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися англійською  мовою на тему «Особистості, життя яких пов’язанe із економікою, зокрема фінансами: ТЕКСТ 5: Герцог Веллінгтон», як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

  самостійно працювати за текстом на тему«Герцог Веллінгтон».

  відпрацьовувати вимову, наближену до якісних характеристик мовлення освіченої англомовної людини, користуючись  ТЕКСТОМ № 5 на тему «Герцог Веллінгтон».

 навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

   шукати повний смисл слів у тексті на тему«Герцог Веллінгтон».

 

 пов’язувати власні думки із знанням із англійської граматикиInfinitive”: “Відверте бажання діяти ”1. want to do /be doing /have done; 2.wish to do /be doing /have done; 3. strive to do /be doing /have done;4. desire to do /be doing /have don; 5. need to do /be doing /have done; 6. hope to do /be doing /have done..

 цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

 

  наближатися до такої провідної риси в навчанні в англомовній реальності, як неможливість нечесної поведінки в освіті, тобто списування, підказок тощо.

 долати  ніяковість і навчатися не боятися говорити іноземною мовою на тему «Герцог Веллінгтон»   перед людьми.

збирати зернята знань про англійську культуру у тексті на тему«Герцог Веллінгтон».

  навчатися за ТЕКСТОМ №5 на тему «Герцог Веллінгтон»  на манер його первинного опрацювання.

працювати із текстом на тему «Герцог Веллінгтон»  на манер його поглибленого вивчення.

зрозуміти, чому необхідно обов’язково навчитися писати текст на тему «Герцог Веллінгтон», готуватися до словникового диктанту, текстового диктанту та починати вільно письмово висловлюватися на цю тему  у своїх 5-7 реченнях.

  усвідомити, чому важливо читати текст на тему «Герцог Веллінгтон»  вголос,  а при нагоді разом із викладачем.

 берегтися заучувати  текст на тему«Герцог Веллінгтон», якщо ти невірно промовляєш слова.

 розпізнавати граматичні форми Infinitive”:  “Відверте бажання діяти ”1. want to do /be doing /have done; 2.wish to do /be doing /have done; 3. strive to do /be doing /have done;4. desire to do /be doing /have don; 5. need to do /be doing /have done; 6. hope to do /be doing /have done в тексті і шукати повний смисл цих граматичних виразів.

 

NOTE !     Не забувайте прописувати та проговорювати вголос нові слова, краще в реченнях, бо існують декілька видів пам’яті, і ви можете на них спиратися. Це тим більш правда, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми. 

NOTE ! Не забувайте, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми: промовляйте навчальний матеріал, краще, якщо звертаючись до когось (друзі, батьки, сусіди в кімнаті тощо) 

NOTE ! Не забувайте прописувати та проговорювати вголос нові слова, краще в реченнях, бо існують декілька видів пам’яті, і ви можете на них спиратися. Це тим більш правда, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми. 

NOTE ! Не забувайте, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми: промовляйте навчальний матеріал, краще, якщо звертаючись до когось (друзі, батьки, сусіди в кімнаті тощо).


NOTE !  Не забувайте прописувати та проговорювати вголос нові слова, краще в реченнях, бо існують декілька видів пам’яті, і ви можете на них спиратися. Це тим більш правда, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми. 


NOTE
 ! Не забувайте, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми: промовляйте навчальний матеріал, краще, якщо звертаючись до когось (друзі, батьки, сусіди в кімнаті тощо).

 

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.

NOTE !  Не забувайте прописувати та проговорювати вголос нові слова, краще в реченнях, бо існують декілька видів пам’яті, і ви можете на них спиратися. Це тим більш правда, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми. 

NOTE ! Не забувайте, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми: промовляйте навчальний матеріал, краще, якщо звертаючись до когось (друзі, батьки, сусіди в кімнаті тощо).

 NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень

Spelling Test 

(Для диктанту ТЕКСТ №5 «Дюк Веллінгтон» скорочено до одної третини від загального обсягу та спрощено до самих основних чи цікавих подій; цю навчальну роботу можна виконувати декількома частинами) 

Wellesley Wellington  or  Iron Duke 

Iron Duke  was  British army commander during the Napoleonic Wars and later prime minister of Great Britain (1828-30). Wellington twice reached the zenith of fame with a period of unexampled odium intervening. By defeating Napoleon at Waterloo he became the conqueror of the world’s conqueror. False pride, however, never prevented him from retreating either on the field or in Parliament, and for the country’s sake he supported policies that he personally disapproved. In old age, he was idolized as an incomparable public servant – the Great Duke. Reaction came after his death. He has been rated an over-cautious general and, once, Britain’s worst 19th-century prime minister. Today there is widespread appreciation of his military genius and of his character as an honest and selfless politician, uncorrupted by vast prestige.

Wellesley was the fifth son of an earl. Too withdrawn to benefit from his Eton schooling, he was sent to a military academy in France. His widowed mother thought he was “food for powder and nothing more.” At the age of 18, he was commissioned in the army. At 24, though in debt, he proposed to Catherine Pakenham but was rejected. Arthur abandoned heavy gambling to concentrate on his profession. As lieutenant colonel of the 33rd Foot by purchase, he saw active service, learning from his superiors’ blunders. After failing to obtain civil employment, he was glad to be posted to India in 1796. 

In India, he adopted a regime of abstemiousness and good humour, and exploited his talents at service. All the successful qualities he later exhibited on European battlefields were developed in India: decision, common sense, and attention to detail; care of his soldiers and their supplies; and good relations with the civilian population. Napoleon was unwise in later writing him off as a mere “Sepoy{for the Indians only} general.” Wellesley returned to England in 1805 with a knighthood.

Wellesley’s new assignments were disappointing: but he felt he must serve wherever duty required. One duty was to marry his faded Kitty in 1806; another was to enter Parliament.

In the Napoleonic Wars, Wellesley did not intend to be “half beaten before the battle began”. Such was the effect with continental armies. Wellington led defensive, scorched-earth policy and confirmed his soldiers’ trust in him. He was nicknamed “nosey” by his men, and “the beau” by his officers, for his slim five feet nine inches, the perfectly cut civilian clothes he preferred to wear, his wavy brown hair, and brilliant blue eyes. Wellington invaded France, thus ending the Peninsular War, that was only four days after Napoleon had abdicated. Already marquess and field marshal, he was now created a duke, with the nation’s gift of £500,000.

 With Napoleon on Elba, Wellington was appointed ambassador to France to the restored Bourbon court. The victory of Wellington and the Prussian field marshal Blücher at Waterloo established the Duke as Europe’s most renowned hero. “I hope to God that I have fought my last battle,” he said, weeping for the fallen. “It is a bad thing to be always fighting.” His hope was fulfilled. As commander in chief during the occupation of France, he opposed a punitive peace, organized loans to rescue French finances, and advised withdrawal of the occupying troops after three years. For these policies he won the gratitude of the peace congress, returning home in 1818 with the batons of six foreign countries.

Wellington’s experiences abroad prevented him from ever becoming a party politician. His identification was with the party of law and order. The phrase “retained servant of King and people” and variants of it were used repeatedly by the Duke of himself and aptly suggest the self-dedication for which he is chiefly honoured.

Many amusing personal peculiarities in clothes and correspondence, together with a gift for repartee, made him a “character” as well as a hero. Some modern historians have objected to the posthumous title Iron Duke on the reasonable grounds that he was neither cold nor hardhearted. Yet he himself often boasted of his iron hand in maintaining discipline. His engaging simplicity and extraordinary lack of vanity were expressed in a favourite saying, “I am but a man.” [W: 689; S: 3550]

NOTE !  Важливо висловлювати правдиві думки англійською мовою, коли складаєте власні приклади в реченнях чи текстах, адже  вигаданий зміст залишає відчуття ненатуральності змісту, що дуже близько до безтямності у використанні мови. У такому разі  може розвинутися шкідлива звичка механічно комбінувати слова для об’єму відповіді (начебто мова іноземна, і викладач має бути вдячним за який завгодно зміст). У такому разі природні мисленнєві процеси студента не поєднуються із англійськими словами: великих результатів у такому навчанні не досягне ні викладач, ні студент.  


Кінцевий результат первинного опрацювання ТЕКСТУ №5: Текст має бути прослуханий, прочитаний та перекладений. У випадку слабкого початкового рівня групи, опрацьовується лише його частина за рішенням викладача. Врешті, в тексті не має залишитися жодного граматичного явища, яке студенти не можуть зрозуміти, оскільки на це спрямовано індуктивне розкриття граматики: від текстового вжитку − до його розуміння і уваги на форму вислову.     

            

Кінцевий результат повторного опрацювання тексту вважається досягнутим, якщо ТЕКСТ №5 «Герцог Веллінгтон» прослухано, прочитано, перекладено, частково прописано та обговорено. Індуктивне пояснення  граматичних випадків у тексті забезпечило відчуття  смислу як певної лінгвістичної форми, так і  цілісності тексту, який забезпечує мисленнєвий фон для запам’ятовування лінгвістичних одиниць. Дедуктивна граматика із шкільної програми (та що від правил до прикладів)  − Infinitive − знайшла ілюстрацію в ситуаціях практичного  використання Infinitive із семантикою  “Відверте бажання діяти” 1.want to do /be doing /have done; 2.wish to do /be doing /have done; 3. strive to do /be doing /have done;4. desire to do /be doing /have don; 5. need to do /be doing /have done; 6. hope to do /be doing /have done.

Домашнє завдання може орієнтуватися на збірку вправ у підручнику Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988. на cтор. 113. Дуже корисне самостійне монологічне висловлювання студентів за темою, що викладачу неварто відкидати через  слабкий  мовленнєвий досвід деяких груп. У такому разі  слід підбадьорювати студентів до спроб і пропонувати їм спираються на допомогу викладача на манер «ми з тобою однієї думки із цієї теми».

Домашнє завдання визначається як-то: Відпрацювати якісне щодо вимог публічного мовлення читання ТЕКСТУ №5 «Герцог Веллінгтон», навчитися писати нові слова, зробивши їх список у зошитах,  вміти красивою рідною мовою перекладати текст, як у виступі перед міжнародною аудиторією; щиро визначити питання до викладача про те, що не зрозуміли або те, що видалося дуже важким.   Виконання вправ назначається за Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988.  cтор. 112.     

Cеместр 3.Організаційний модуль 6

Тема 11-12 ( 47-48 з 1 курсу)  

В робочій програмі навчальної дисципліни зазначено:

3  семестр. Організаційний модуль 6. Тема 11 ( 47  з 1 курсу)

Заняття 47 (2 години). Тема 11 (47) Мовлення, пов’яза не із офісною діяльністю. Комунікативне мотивування із теми. Початкове опрацювання ТЕКСТУ 1 А-В «Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем»  (№7 з початку семестру). Аудіювання, читання, переклад у обговоренні. Письмо.

3  семестр. Організаційний модуль 6. Тема 12 ( 48  з 1 курсу)

Заняття 48 (2 години). Тема 12 (48) Мовлення, пов’язане із офісною діяльністю. Поглиблене опрацювання ТЕКСТУ 1 А-В «Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем» (№7 з початку семестру). Мовлення. Мотиваційна пауза: лінгвокультурний матеріал .Дедуктивна граматика “Infinitive”:  Ілюзорність активності” 11. appear to do/ to be doing/ to have done /to be done..

Підручники:

1. Oxford Advanced Learners Dictionary // 7-th edition. Oxford: Oxford University Press. Impression 2008.

2. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988.

3. Шевелева С.А., Стогов В.Е. Основы экономики и бизнеса: Учеб. пособие – 2-е изд.., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2004.

4. The New Encyclopædia Britannica in 30 volumes / 15 edition. Chicago / London and other: Encyclopædia Britannica, Inc. William Benton Publisher, 1943–1973, Helen Hemingway Benton, Publisher, 1973 – 1974. – 1976.

5.The Encyclopedia Americana. International Edition. Complete thirty volumes. First Published in 1829. – New-York: Americana Corporation, 1972.

Шановний студенте! Це заняття тобі допоможе:

зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися англійською  мовою на тему ТЕКСТУ 1 А «Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем»  (№7 з початку семестру), як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

 самостійно працювати за ТЕКСТОМ 1 А-В на тему«Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем».

 

 відпрацьовувати вимову, наближену до якісних характеристик мовлення освіченої англомовної людини, за текстом на тему «Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем».

 як навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

  шукати повний смисл слів у тексті на тему«Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем».

 пов’язати власні думки із знанням із англійської граматики про Infinitive”:  «Ілюзорність активності»  11. appear to do/ to be doing/ to have done /to be done.

 цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

 наближатися до такої провідної риси в навчанні в англомовній реальності як неможливість нечесної поведінки в освіті, тобто списування, підказування тощо.

 подолати  ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою на тему «Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем» перед людьми.

збирати зернята знань про англійську культуру у тексті на тему«Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем».

 працювати із текстом на тему «Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем» на манер первинного вивчення.

 працювати із текстом на тему «Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем» на манер поглибленого засвоєння.

 обов’язково навчитися писати текст на тему«Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем»,  підготуватися до словникового диктанту, текстового диктанту та починати вільно письмово висловлюватися на тему «Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем» у своїх 5-7 реченнях.

  зрозуміти,  чому важливо читати текст на тему «Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем» вголос, а при нагоді разом із викладачем.

 застерегтися заучувати  текст на тему «Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем», якщо ти невірно промовляєш слова.

 розпізнавати граматичні формиInfinitive”:  Ілюзорність активності” 11. appear to do/ to be doing/ to have done /to be done  і розуміти їх смисл в різних ситуаціях ділового спілкування, а також текстах.

 

NOTE ! Не забувайте, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми: промовляйте навчальний матеріал, краще, якщо звертаючись до когось (друзі, батьки, сусіди в кімнаті тощо) . 

NOTE ! Не забувайте, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми: промовляйте навчальний матеріал, краще, якщо звертаючись до когось (друзі, батьки, сусіди в кімнаті тощо) . 

NOTE ! Не забувайте прописувати та проговорювати вголос нові слова, краще в реченнях, бо існують декілька видів пам’яті, і ви можете на них спиратися. Це тим більш правда, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми. 


NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.


Spelling Test

Для диктанту ТЕКСТ 1 А-В ( №7 з початку семестру) за темою 11-12 ( 47-48) «Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем» скорочено до одної третини від загального обсягу та спрощено до самих основних чи цікавих подій; цю навчальну роботу можна виконувати декількома частинами.

 Dressing  for a job interview

and coming  for the appointment correctly 

TEXT1

What you wear depends on the type of job for which you are interviewing. In this, you also need your common sense. For example, a person going on an interview for a gob as a tennis pro, would not wear his whites and carry a racket. A man would wear a business suit or a sport coat and slacks, a shirt, and a tie. A woman would wear a daytime dress or coordinated suit or jacket and skirt. A man interviewing for a corporate position would wear a business suit; a woman applying for the same job would again wear a daytime dress or business coordinates.

Your appearance is the first factor an interviewer notices about you. So, it should be as favorable and professional as possible. The most important factors are neatness, cleanliness, and appropriateness. Excessive jewelry or makeup and elaborate, dressy, sheer, or tight clothing are not appropriate. Grooming should be immaculate, with hair and nails clean. Buttons should not be missing; hems and cuffs should not be frayed or raveling. Shoes should be clean and shined, and should not be run down at the heel.

TEXT1

You should not be earlier than ten minutes for an appointment. Promptness is very important; being extremely early is no better than being a little late, which is equally annoying. Arriving ten minutes before the time, ask where the washroom is and quickly check your appearance.

You should wait to be asked to sit down upon entering the office. If a specific chair is indicated for you, be seated there. If, however, the chair is not comfortable or you find yourself squinting into a window or bright light, it is perfectly all right to say, “That light is shining directly into my eyes and making it difficult for me to see you. If you don’t mind, I’m going to change to that chair”. If no particular chair is indicated, select one that positions you across from the interviewer to enable you to maintain eye contact and to talk without having to twist around in your chair.

 

There are things that you should not do on an interview because they are ill-mannered. Do not chew gum; do not smoke unless invited to do so; do not slouch; do not ask for refreshment (unless you are coughing and need a glass of water to recompose yourself); do not fiddle, tap or bounce; and do not monopolize the conversation with endless personal narrative. Do have a firm handshake, listen and maintain eye contact both when speaking and when listening [Words: 426; symbols: 1984].

Кінцевий результат аудиторного  початкового опрацювання ТЕКСТУ 1-А та 1-В /Eng./ (з початку семеcтру №7): Текст має бути прослуханий, прочитаний та перекладений; У випадку слабкого початкового рівня студентів, опрацьовується лише частина тексту на вибір викладача. В тексті врешті не має залишитися жодного лексичного явища, яке студенти не можуть зрозуміти, з цією ж метою індуктивним чином  тлумачилася граматика: від граматичного випадку у тексті, до його розуміння і, нарешті, уваги на форму вислову.

Кінцевий результат аудиторного  повторного опрацювання тексту: ТЕКСТ 1 А-В «Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем» ( №7 з початку семестру) за темою 11-12 ( 47-48) має бути прослуханий, прочитаний, перекладений, частково прописаний, та обговорений. Індуктивна граматика пояснюється від граматичного випадку у тексті − до його розуміння і надалі до особливостей формальної будови. Дедуктивна граматика Дедуктивна граматика “Infinitive”:  Ілюзорність активності” 7. appear to do/ to be doing/ to have done /to be done  отримує повторення у практичному використанні.

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.

Домашнє завдання:  Відпрацювати читання ТЕКСТУ 1-А та 1-В /Eng./ (з початку семеcтру №7)  на манер публічного виступу, навчитися писати нові слова, складаючи їх список у зошитах,  вміти красиво перекладати текст перед аудиторією грамотною рідною мовою як у співвітчизника професіонала-перекладача; відверто і сміливо приготувати питання до викладача про те, що не зрозуміли.   Письмовим завданням може бути самостійні приклади-ситуації із новими словами.

Домашнє завдання може зосередитися на виконанні вправ із підручника Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988. на cтор. 114. Проте, дуже корисно готувати студентам самостійне монологічне висловлювання за темою, і в цьому вони мають бути орієнтовані на якісне мовлення як іноземною, так і, у разі фрагментів перекладу, рідною мовою. Висловлюватися самостійно за темою також не завадить студентам із слабкою підготовкою: їх спроби  висловлюватися спиратимуться на допомогу викладача, який підтримує на манер «ми з тобою однієї думки із цієї теми».

NOTE ! Не забувайте, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми: промовляйте навчальний матеріал, краще, якщо звертаючись до когось (друзі, батьки, сусіди в кімнаті тощо).


C
еместр 3.Організаційний модуль 6

Тема 13-14 ( 49-50 з 1 курсу)  

В робочій програмі навчальної дисципліни зазначено:

3  семестр. Організаційний модуль 6. Тема 13 ( 49  з 1 курсу)

Заняття 49 (2 години). Тема 13(49)  Мовлення, пов’язане із офісною діяльністю. Комунікативне мотивування із теми. Початкове опрацювання ТЕКСТУ 2 Листи подяки(№8 з початку семестру): Аудіювання, читання, переклад у обговоренні. Письмо.

3  семестр. Організаційний модуль 6. Тема 14 (50  з 1 курсу)

Заняття 50 (2 години). Тема 14 (50)  Мовлення, пов’язане із офісною діяльністю. Поглиблене опрацювання ТЕКСТУ 2 Листи подяки(№8 з початку семестру). Мовлення. Мотиваційна пауза: лінгвокультурний матеріал. Дедуктивна граматика “Infinitive”:  Ілюзорність активності” 7. appear to do/ to be doing/ to have done /to be done; 8. seem to do/ to be doing/ to have done /to be done.

Підручники:

1. Oxford Advanced Learners Dictionary // 7-th edition. Oxford: Oxford University Press. Impression 2008.

2. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988.

3. Шевелева С.А., Стогов В.Е. Основы экономики и бизнеса: Учеб. пособие – 2-е изд.., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2004.

4. The New Encyclopædia Britannica in 30 volumes / 15 edition. Chicago / London and other: Encyclopædia Britannica, Inc. William Benton Publisher, 1943–1973, Helen Hemingway Benton, Publisher, 1973 – 1974. – 1976.

5.The Encyclopedia Americana. International Edition. Complete thirty volumes. First Published in 1829. – New-York: Americana Corporation, 1972.

Шановний студенте! Це заняття тобі допоможе:

 зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися англійською  мовою на тему «Мовлення, пов’язане із офісною діяльністю. ТЕКСТ: 2 Листи подяки(№8 з початку семестру)», як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

  самостійно працювати за ТЕКСТОМ: 2  на тему «Мовлення, пов’язане із офісною діяльністю. Листи подяки(№8 з початку семестру)».

  відпрацьовувати вимову, наближену до якісних характеристик мовлення освіченої англомовної людини, за текстом на тему Листи подяки.


 навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

   шукати повний смисл слів у тексті на тему Листи подяки.

 

 пов’язувати власні думки із знанням англійської граматики про Infinitive”:  Ілюзорність активності” 7. appear to do/ to be doing/ to have done /to be done; 8. seem to do/ to be doing/ to have done /to be done.

цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

наближатися до такої провідної риси в навчанні в англомовній реальності, як неможливість нечесної поведінки в освіті, як-то: списувань, підказок тощо.

 подолати  ніяковість і навчитися не боятися перед  людьми говорити іноземною мовою на тему Листи подяки.

 збирати зернята знань про англійську культуру у тексті на темуЛисти подяки.

  готуватися за текстом на тему Листи подяки на манер його первинного опрацювання.

 працювати із текстом на тему Листи подяки на манер поглибленого вивчення.

  обов’язково навчатися писати текст на тему Листи подяки; Готуватися до словникового диктанту, текстового диктанту та починати вільно висловлюватися на тему  Листи подяки  у своїх 5-7 реченнях.

  усвідомити, що важливо читати текст на тему Листи подяки вголос, а при нагоді, разом із викладачем.

 застерегтися заучувати  текст на темуЛисти подяки, якщо ти невірно промовляєш слова.

 розпізнавати граматичні форми Infinitive”:  Ілюзорність активності” 7. appear to do/ to be doing/ to have done /to be done; 8. seem to do/ to be doing/ to have done /to be done в тексті і шукати повний смисл таких граматичних виразів. 

NOTE ! Не забувайте, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми: промовляйте навчальний матеріал, краще, якщо звертаючись до когось (друзі, батьки, сусіди в кімнаті тощо).

 NOTE !  Важливо висловлювати правдиві думки англійською мовою, тобто тоді, коли складаєте власні приклади в реченнях чи текстах, адже  вигаданий зміст залишає відчуття ненатуральності змісту, що дуже близько до безтямності у використанні мови. У такому разі може розвинутися шкідлива звичка механічно комбінувати слова для об’єму відповіді (начебто мова іноземна, і викладач має бути вдячним за який завгодно зміст). У такому разі природні мисленнєві процеси студента не поєднуються із англійськими словами: великих результатів у такому навчанні не досягне ні викладач, ні студент.  

Spelling Test

Для диктанту ТЕКСТ 2 (№8) Листи подякиза темою 13-14 ( 49-50) скорочено до одної третини від загального обсягу та спрощено до самих основних чи цікавих подій; цю навчальну роботу можна виконувати декількома частинами.

TEXT 2 (№8 з початку семестру)

Thank-you notes after the interview

and at work

  Your job interview went well. You would like to find out what the decision is. First, you write a thank-you note to the person who interviewed you. You should give the thank-you note about three days to arrive. Then you call to find out if a decision has been made. If there is no decision yet, you may ask if interviews for the job are still being conducted. Ask to let you know even if the decision is a negative one.

Sometimes recruiting by companies includes wining and dining as part of the process. It is appropriate to send a thank-you note to the recruiters. It is good manners, and it leaves a favorable impression about you and your courtesy.

When you know you are accepted for a position, you don’t have to write thank-you notes to all those corporations you turned down. But it is a good idea. You may want to work for that company someday. Your letter should be directed to the person whose final decision it was to offer you the job. It should express your thanks for the offer and again for the time he or she spent with you and should explain that you have accepted another position. You should not go into detail about the job you have accepted or justify your decision [Words 228; Symbols 1008]. 

Кінцевий результат аудиторного  повторного опрацювання тексту може виглядати так: ТЕКСТ 2 Листи подяки(№8 з початку семестру) прослухано, прочитано, перекладено, частково прописано та обговорено. Індуктивне пояснення  граматики ТЕКСТУ 2 Листи подяки(№8) прослідкувало граматичні випадки у вжитку, забезпечило їх осмислення і стисло визначило їх формальні ознаки. Дедуктивна граматика шкільної програми, на цей раз Infinitive-форми із смислом  « Ілюзорність активності » :  7. appear to do/ to be doing/ to have done /to be done; 8. seem to do/ to be doing/ to have done /to be done., практикувалися у спілкуванні викладача із студентами.

Кінцевий результат аудиторного  початкового опрацювання тексту: ТЕКСТ 2 “Листи подяки” (№8 з початку семестру) має бути прослуханий, прочитаний та перекладений. У випадку слабкого початкового рівня групи, опрацьовується лише частина тексту на вибір викладача. Врешті, в тексті не має залишитися жодного граматичного явища, яке студенти не можуть зрозуміти: на це спрямоване індуктивне  пояснення граматики конкретного тексту, зокрема ТЕКСТУ 2 (№8), що передбачає увагу викладача від граматичного випадку у тексті − до його осмислення студентами і, надалі, до стислого зауваження про формальні ознаки.

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.


Домашнім завданням  пропонуємо вважати відпрацювання читання ТЕКСТУ 2 Листи подяки(№8 з початку семестру), написання нових слів, складаючи їх список у зошитах,  переклад тексту красивим зв’язним рідним мовленням, так, щоб можна було б перекласти його перед аудиторією на слух, спираючись на читання уривків викладачем. Готувати питання до викладача про те, що студенти не зрозуміли вважаємо незмінним елементом осмислення студентами своєї навчальної діяльності із предмету.   Виконання вправ можна задати із підручника Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988. на cтор. 114-115.

Домашнє завдання передбачає виконання вправ із підручника Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988. на cтор. 115-116. Дуже корисно для студентів підготувати самостійне монологічне висловлювання за темою. Така робота має охопити і тих, хто слабкої мовленнєвої підготовки,  в такому разі у відповідях   викладач буде пропонувати студентові опору в словах і реченнях на манер «ми з тобою однієї думки із цієї теми».

NOTE !  Не забувайте прописувати та проговорювати вголос нові слова, краще в реченнях, бо існують декілька видів пам’яті, і ви можете на них спиратися. Це тим більш правда, коли ми пам’ятаємо, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми. 

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.


Cеместр 3.Організаційний модуль 6

Тема 15-16 (51-52 з 1 курсу)  

В робочій програмі навчальної дисципліни зазначено:

3  семестр. Організаційний модуль 6. Тема 15 (51  з 1 курсу)

Заняття 51 (2 години). Тема 15 (51)  Мовлення, пов’язане із офісною діяльністю. Початкове опрацювання ТЕКСТУ 3 «Починаємо працювати із новими людьми» (№ 9 з початку семестру). Аудіювання, читання, переклад у обговоренні. Письмо.

3  семестр. Організаційний модуль 6. Тема 16 (52  з 1 курсу)

Заняття 52 (2 години). Тема 16 (52)  Мовлення, пов’язане із офісною діяльністю. Поглиблене опрацювання ТЕКСТУ 3 «Починаємо працювати із новими людьми» (№ 9 з початку семестру). Мовлення. Мотиваційна пауза: лінгвокультурний матеріал. Дедуктивна граматика Infinitive”:  Ілюзорність активності7. appear to do/ to be doing/ to have done /to be done; 8. seem to do/ to be doing/ to have done /to be done; 9. pretend to do/ to be doing/ to have done/to be done.

Підручники:

1. Oxford Advanced Learners Dictionary // 7-th edition. Oxford: Oxford University Press. Impression 2008.

2. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988. 3. Шевелева С.А., Стогов В.Е. Основы экономики и бизнеса: Учеб. пособие – 2-е изд.., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2004.

4. The New Encyclopædia Britannica in 30 volumes / 15 edition. Chicago / London and other: Encyclopædia Britannica, Inc. William Benton Publisher, 1943–1973, Helen Hemingway Benton, Publisher, 1973 – 1974. – 1976.

5.The Encyclopedia Americana. International Edition. Complete thirty volumes. First Published in 1829. – New-York: Americana Corporation, 1972.

6. The New Book of Popular Science /vol. 1-6 // Danbury, Connecticut: Grolier, 1996.– vol. 1 -  464 p.; vol. 2 -522; vol. 3 – 521 p.; vol. 4 – 594 p.; vol. 5 - 498  p.; vol. 6 – 545.

7.Nursery Phymes. −  Edinburgh Gate, Harlow:

8. English Dictionary / English-Ukrainian, UkrainianEnglish //  Під загальною редакцією Вячеслава Бусела. – Київ: Ірпінь , 2012. Longman, 1998.

9. Papa M. Famous British & American Songs and their Cultural Background. −  Edinburgh Gate, Harlow: Longman, 1999.

_________________________________________________________


Шановний студенте!
Це заняття тобі допоможе:

 зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися англійською  мовою на тему «Мовлення, пов’язане із офісною діяльністю. «Починаємо працювати із новими людьми», як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

навчитися, як самостійно працювати за ТЕКСТОМ 3 на тему«Мовлення, пов’язане із офісною діяльністю. «Починаємо працювати із новими людьми».

 відпрацювати вимову, наближену до якісних характеристик мовлення освіченої англомовної людини, за ТЕКСТОМ 3 на тему«Мовлення, пов’язане із офісною діяльністю. «Починаємо працювати із новими людьми».

навчатися мові і бути задоволеним від процесу і результату.

 шукати повний смисл слів у ТЕКСТІ 3 на тему «Мовлення, пов’язане із офісною діяльністю. «Починаємо працювати із новими людьми».

 

пов’язувати власні думки із знанням із англійської граматики проInfinitive”:  Ілюзорність активності7. appear to do/ to be doing/ to have done /to be done; 8. seem to do/ to be doing/ to have done /to be done; 9. pretend to do/ to be doing/ to have done/to be done.. 

цінувати можливість слухати мовлення викладача, який надає взірець іншомовного спілкування.

наблизитися до такої провідної риси в навчання в англомовній реальності, як неможливість нечесної поведінки в освіті: списувань, підказок тощо.

  подолати  ніяковість і навчитися не боятися перед слухачами говорити іноземною мовою на тему «Починаємо працювати із новими людьми».

збирати зернята знань про англійську культуру у ТЕКСТІ 3  на тему «Мовлення, пов’язане із офісною діяльністю. «Починаємо працювати із новими людьми».

 навчатися за ТЕКСТОМ 3 на тему «Починаємо працювати із новими людьми» на манер його первинного опрацювання.

  працювати із ТЕКСТОМ 3 на тему «Починаємо працювати із новими людьми» на манер поглибленого вивчення.

 обов’язково навчитися писати ТЕКСТ 3 «Мовлення, пов’язане із офісною діяльністю. «Починаємо працювати із новими людьми»; підготуватися до словникового диктанту, текстового диктанту та вільного письмового висловлювання на цю тему у своїх 5-7 реченнях.

  чому важливо читати ТЕКСТ 3 на тему «Починаємо працювати із новими людьми» вголос, а при нагоді разом із викладачем.

 не спішити заучувати ТЕКСТ 3 на тему «Починаємо працювати із новими людьми», якщо ти невірно промовляєш слова.

 розпізнавати граматичні форми Infinitive”:  Ілюзорність активності7. appear to do/ to be doing/ to have done /to be done; 8. seem to do/ to be doing/ to have done /to be done; 9. pretend to do/ to be doing/ to have done/to be done   в тексті і шукати повний смисл цих граматичних виразів.

NOTE ! Не забувайте прочитувати тексти вголос, краще, якщо до слухачів (друзів, батьків, сусідів в кімнаті).

NOTE ! Не забувайте, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми: промовляйте навчальний матеріал, краще, якщо звертаючись до когось (друзі, батьки, сусіди в кімнаті тощо).

 

NOTE ! Важливо висловлювати правдиві думки англійською мовою, коли складаєте власні приклади в реченнях чи текстах, адже  вигаданий зміст залишає відчуття ненатуральності змісту, що дуже близько до безтямності у використанні мови. У такому разі  може розвинутися шкідлива звичка механічно комбінувати слова для об’єму відповіді (начебто мова іноземна, і викладач має бути вдячним за який завгодно зміст). У такому разі природні мисленнєві процеси студента не поєднуються із англійськими словами: великих результатів у такому навчанні не досягне ні викладач, ні студент.  

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.

NOTE ! Не забувайте прописувати та проговорювати вголос нові слова, краще в реченнях, бо існують декілька видів пам’яті, і ви можете на них спиратися. Це тим більш правда, коли знаємо, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми. 

Кінцевий результат аудиторного  початкового опрацювання ТЕКСТУ 3 «Починаємо працювати із новими людьми» (№ 9) : Текст має бути прослуханий, прочитаний та перекладений. У слабких групах, опрацьовується лише частина тексту на вибір викладача. Остаточно, в тексті  не має залишитися граматичних явищ, які студенти не здатні зрозуміти, із цією метою граматика розкривалася індуктивним чином, тобто  від граматичного випадку у тексті, до його розуміння і, надалі, до його вигляду у реченні.

Кінцевий результат аудиторного  поглибленого опрацювання ТЕКСТУ 3 «Починаємо працювати із новими людьми» (№ 9 з початку семестру): текст має бути прослуханий, прочитаний та перекладений, частково прописаний та обговорений. Індуктивна граматика, яка розкривається від граматичного випадку у тексті до його смислу і лінгвістичного оформлення, доповнена дедуктивною, «від правила», граматикою щодо форм “Infinitive” за сенсом  « Ілюзорність активності”: 7. appear to do/ to be doing/ to have done /to be done; 8. seem to do/ to be doing/ to have done /to be done; 9. pretend to do/ to be doing/ to have done/to be done. Ці правила були відомі за  шкільною програмою, але  врешті знайшли підвищене практичне застосування в ситуаційних та ігрових фрагментах.

Домашнє завдання викладач  визначає як-то: Відпрацювати читання ТЕКСТУ 3 «Починаємо працювати із новими людьми» (№ 9) до якостей публічного мовлення, навчитися писати нові слова, складаючи їх список в зошитах із транскрипцією і наголосом,  вміти послідовно і красивою рідню мовою перекладати текст, орієнтуючись на слух за читанням викладача; приготувати питання до викладача про те, що не зрозуміли, або про що хотіли би більш глибокого розуміння.  Додатково за рішенням викладача  виконуються вправи із Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988. на cтор. 115-116.  

Домашнє завдання передбачає виконання вправ із підручника із Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988. на cтор. 116-117. Самостійне монологічне висловлювання за темою дуже корисне і  допомагає зібрати в пам’яті студентів все вивчене за даною темою навколо того змісту, який вони здатні висловити самі. У разі слабкої підготовки висловлювання студентів спираються на допомогу викладача, який підтримує на манер «ми з тобою однієї думки із цієї теми».

NOTE ! Важливо висловлювати правдиві думки англійською мовою, коли складаєте власні приклади в реченнях чи текстах, адже  вигаданий зміст залишає відчуття ненатуральності змісту, що дуже близько до безтямності у використанні мови. У такому разі  може розвинутися шкідлива звичка механічно комбінувати слова для об’єму відповіді  (начебто мова іноземна, і викладач має бути вдячним за який завгодно зміст). У такому разі природні мисленнєві процеси студента не поєднуються із англійськими словами: великих результатів у такому навчанні не досягне ні викладач, ні студент.  


Cеместр 3.Організаційний модуль 6

Тема 17-18  (53-54 з 1 курсу)  

В робочій програмі навчальної дисципліни зазначено:

3  семестр. Організаційний модуль 6. Тема 17-18  (53-54  з 1 курсу)

Заняття 53-54 (2 години). Тема 17-18 (53-54)  Аудіювання зв’язного тексту. Практика в чотирьох видах мовленнєвої діяльності. Мотиваційна пауза: лінгвокультурний матеріал. Підсумки лексико-граматичного матеріалу семестру в чотирьох видах мовленнєвої діяльності. Загальне обговорення тем семестру.

Підручники:

1. Oxford Advanced Learners Dictionary // 7-th edition. Oxford: Oxford University Press. Impression 2008.

2. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988.

3. Шевелева С.А., Стогов В.Е. Основы экономики и бизнеса: Учеб. пособие – 2-е изд.., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2004.

4. The New Encyclopædia Britannica in 30 volumes / 15 edition. Chicago / London and other: Encyclopædia Britannica, Inc. William Benton Publisher, 1943–1973, Helen Hemingway Benton, Publisher, 1973 – 1974. – 1976.

5.The Encyclopedia Americana. International Edition. Complete thirty volumes. First Published in 1829. – New-York: Americana Corporation, 1972.

6. Papa M. Famous British & American Songs and their Cultural Background. −  Edinburgh Gate, Harlow: Longman, 1999.

Шановний студенте! Це заняття тобі допоможе:

отримати досвід публічного виступу про особистості, життя яких вважається багатством англомовної національної культури.

 навчитися   одночасно врахувати вимоги письмового мовлення і усного публічної презентації.

 зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися англійською  мовою на теми семестру із використанням пройденого граматичного матеріалу, і як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

усвідомити, чи ефективно ви самостійно працювали за текстами з тем семестру .

 подумати, які труднощі зустріли, коли відпрацьовували вимову заради  якісних характеристик мовлення освіченої англомовної людини, користуючись  текстами на теми семестру? Які труднощі ще належить подолати?

 узагальнити, чи зрозуміли ви, як навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату?

відчути, як пов’язуються власні думки із знанням англійської граматики, які відпрацьовувалися протягом  семестру. 

 підвести підсумок, чи залишилися у вас проблеми із подоланням  ніяковості говорити перед людьми іноземною мовою, зокрема  на теми семестру та  із використанням пройденого  граматичного матеріалу.

 осмислити, наскільки ви збагатилися знаннями  про англійську культуру, працюючи за темами семестру.

спостерігати, чи стали ви грамотніше писати на теми семестру та із використанням граматичного матеріалу відповідного періоду навчання.

 пересвідчитися, чи легко ви розпізнаєте граматичні форми, відпрацьовані в семестрі і чи розумієте їх смисл в текстах на теми семестру ?

         Домашнє завдання на канікули взимку: Знайди англомовні книжки за своїм вибором і приходь порадитися із викладачем про способи самостійного читання та письма. Купи  в магазині іноземної навчальної літератури саму просту книжечку із аудіо записами і  технічно приготуйся до регулярного самостійного прослуховування. Як тільки такі матеріали отримані, тоді  слід поспілкуватися із викладачем про способи самостійної роботи із урахуванням власних індивідуальних особливостей і стилю навчання.

NOTE ! Не забувайте прописувати та проговорювати вголос нові слова, краще в реченнях, бо існують декілька видів пам’яті, і ви можете на них спиратися. Це тим більш правда, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми. 


Бібліографічний список

Основна література

 1.  Шевелева С.А., Стогов В.Е. Основы экономики и бизнеса: Учеб. пособие – 2-е изд.., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2004.
 2.  English Dictionary / English-Ukrainian, Ukrainian – English // Під загальною редакцією Вячеслава Бусела. – Київ: Ірпінь , 2012. –  1549 с.2. English 3.Nursery Phymes. −  Edinburgh Gate, Harlow: Longman, 1998.
 3.   Great Britain. 190 Maps: Full-colour Chapter on Britain’s Greatest Architecture, Literature, Landscapes and Food. – London/Oakland: Lonely Planet Publications Pty Ltd.,  2009. –  1052 р.
 4.  Oxford Advanced Learners Dictionary // 7-th edition. Oxford: Oxford University Press. Impression 2008.
 5.  Malpas S. Music Box. −  Edinburgh Gate, Harlow: Longman,2000.
 6.  Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
 7.  Papa M. Famous British & American Songs and their Cultural Background. −  Edinburgh Gate, Harlow: Longman, 1999.
 8.  Swan M. Practical English Usage / Michael Swan .  – Oxford: Oxford University Press,  1980. − 480 p.
 9.  Swan M. and Walter C. How English Works: a grammar practice book / Michael. 
 10.  Swan and Catherine Walter. – Oxford: Oxford University Press, 1997. 10.  Thomson A.J. and Martinet A.V. A Practical English Grammar / A.J. Thomson and A.V.  Martinet. – Oxford: Oxford University Press, 2009.
 11.  The New Book of Popular Science /vol. 1-6 // Danbury, Connecticut: Grolier, 1996.– vol. 1 -  464 p.; vol. 2 -522; vol. 3 – 521 p.; vol. 4 – 594 p.; vol. 5 - 498  p.; vol. 6 - 545 p.
 12.  United Kingdom of GB... (Map of the) / Reproduced  from the Oxford-Hammond Atlas of the World. – Maplewood, New Jersey, USA: Hammond Incorporated, 1994. –2 p.
 13.  USA Map / Base Map by US Geological Survey// United States Information Agency, 1994. –2 p.

Додаткова література

Данилова З.В., Князевська І.Б. Ділова англійська мова: Основи бухгалтерського обліку. Фінанси. – Тернопіль, "Астон".

Данилова З.Ф. та ін. Ділова англійська мова: Основи економіки та бізнесу. Навчальний посібник – Тернопіль, "Астон".

Кучина Н.М. Типи англійського речення: Технологія формування граматичних навичок. – Дніпропетровськ: ДДФЕІ, 2002.

Кучина Н.М., Духовна О.П. Вивчаємо граматику англійської мови: Технологія формування граматичних навичок. Частина І. Модальні дієслова. Пасивний стан. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2004.

Кучина Н.М., Літвішко Т.Є., Токун І.І. Вивчаємо граматику англійської мови: Технологія формування граматичних навичок. Частина ІІ. Неособові форми дієслова. Умовний спосіб. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2009.

Duhovna O.P. English for future business economists. - Dnipropetrovsk: DDFA, 2006.

Kuchina N.M. English for future personnel managers. – Dnipropetrovsk: DDFA, 2010.

Tokun I.I., Yaremchuk L.I. English for future financiers. - Dnipropetrovsk: DDFA, 2010.

Yaremchuk L.I. English for future business economists. Part II. Texts for self-study. – Dnipropetrovsk: DDFA, 2010.


Навчально- методичне видання

Автор - укладач

Миронова Тетяна Юріївна

М – 64

Збірка завдань та роздаткових карток (для студентів) до Методичного посібника із інтегративного використання автентичних мовних матеріалів, які задовольняють потреби навчання з дисципліни «Іноземна (англійська мова) (нормативний курс)» для студентів ІІ курсу (3 семестр) денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. – 117с.

Ці матеріали складено у відповідності до програми навчальної дисципліни «Іноземна мова», зокрема, частини, що стосується ІІ етапу (3 семестр) навчання у групах нормативного вивчення англійської мови. Дана навчально - методична праця призначена для студентів і є допоміжною літературою для конкретизації кожного заняття, описаного із педагогічної точки зору в методичних матеріалах для викладачів щодо викладання англійської мови в межах названої  структури.

Приоритети роботи за даною навчально-методичною збіркою: автентичні взірці мовлення, потреби професійного спілкування, розвиток особистостей студентів, їх висока вмотивованість, осмислення індивідуальних способів навчальної роботи, розуміння  шляхів подоляння особистих комунікативних вад, творча робота із текстами (письмовими та усними), загальне спілкування або бесіди в невеликих групах, обов’язковим партнером в яких постає викладач, коректно підтримуючи висловлювання студентів; впевнене наближення навчального ефекту до В2 (за міжнародною класифікацією).

Послідовна й цілеспрямована робота за зібраними тут матеріалами здатна забезпечити досягнення мети навчальної дисципліни «Іноземна (англійська) мова» на ІІ етапі навчання в межах 3 семестру.

ББК 81.2 Англ

Підп. до друку ________Формат 84х 1081/32 Папір друк.

Ум.друк.арк. 2,6 Облік.-видав.арк. 3,6 Тираж  _____ Замовлення №______

___________________________________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р

PAGE  6


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38951. Особенности анализа оптических сигналов с помощью процедуры двумерного ДПФ. Методические погрешности 298 KB
  Массив gk1k2 трактуется как результат дискретизации некоторого изображения или излучающей поверхности gху т. что отсчеты спектра соответствующие высоким пространственным частотам находятся в центральной ийласти результирующего массива а соответствующие низким пространственным частотам в угловых областях Для...
38952. Синтез линейных элементов ОЭП с помощью процедуры дискретной свертки (ДС). Вид выражения одномерной и двумерной ДС, его связь с аналоговой сверткой 784 KB
  сигнала gτ St сигналы на входе и выходе ht ИХ линейного элемента При проектировании gτ St известны ht искомая. сигнала является дискретным аналогом свертки. сигнала hk отсчеты ИХ ЛЭ ym результирующая последовательность отсчетов вых. сигнала При переходе к автоматическому проектированию необходимо вхю сигнал и ИХ ограничить некоторым временным интервалом затем дискретезировать.
38953. Синтез случайных величин как базовая операция процедуры анализа параметрической чувствительности. Методы: «обратной функции», Неймана, «кусочной аппроксимации» 353.5 KB
  Синтез случайных величин как базовая операция процедуры анализа параметрической чувствительности. расчет качества ОЭС при условии изменения параметров элементов в соответствии с законами распределения их как случайных величин. Ядро процедуры синтез случайных величин с известными параметрами. Методы синтеза основаны на преобразовании исходной последовательности значений gk случ велич Г р м распределенной в интервале [0;1] в последовательность значений xi случ величины Х с заданной функцией распределения ФР Fx или плотностью...
38954. Вычисление сигнала на выходе линейного элемента ОЭП с использованием процедуры ДС. Методы: прямой свертки, быстрой свертки 432.5 KB
  Методы: прямой свертки быстрой свертки Определение Линейных элементов Линейность в широком смысле Параметрические системы у них импульсная характеристика изменяется но не в зависимости от входного сигнала Линейность в узком смысле Дюамель Если это выражение справедливо для линейного элемента то он линейный в узком смысле. ymотсчеты выходного сигнала При выполнении процедуры используется метод прямого перебора значений ht: известен вид ht но неизвестен а Дискретная свертка T1T2предварительные значения по методике дпф Нужно...
38955. Анализ сигналов с помощью процедуры дискретного преобразование Фурье (ДПФ). Вид выражения ДПФ, его связь с аналоговым преобразованием Фурье 42 KB
  Вид выражения ДПФ его связь с аналоговым преобразованием Фурье Для гармонического анализа периодического сигнала с периодомиспользуется разложение в ряд Фурье на некотором интервале Т: где Sn комплексный коэффициент определяющий амплитуду и фазу гармонической составляющей с номером n и частотой fn n T0 исследуемого сигнала. В случае апериодического сигнала g{t используется преобразование Фурье: где Sf комплексная непрерывная функция спектральная плотность сигнала определяющая текущую амплитуду и фазу сигнала в бесконечно...
38956. Общая методика выполнения процедуры ДС. 167.5 KB
  с известным приближением определяется интегральной сверткой: 1 где момент времени в который определяется величина выходного сигнала; сигналы на входе и выходе соответственно; импульсная характеристика линейного элемента. При проектировании известными являются входной сигнал а также...
38957. Общая методика анализа спектра типовых входных сигналов с использованием процедуры ДПФ. Зеркальная особенность (mirror). Эффект появления ложных спектральных компонент (aliasing) 1.76 MB
  Эффект появления ложных спектральных компонент lising. Выбирается интервал Т ограничения сигнала в соответствии с выражениями: для бесконечного апериодического сигнал: где интервал по шкале частот между отсчетами спектра определяющей требуемое по условию задачи разрешение по частоте; для сигнала в виде одиночного импульса или группы импульсов: при отсутствии разрыва хотя бы в одной краевой точке т. Вследствие нарушения условия Котельникова происходит наложение отсчетов спектра соответствующих соседним периодам сто приводит к...
38958. Принципы построения обучаемых АТСН 43.5 KB
  Назначение обучаемых ТВК может быть различным всевозможные измерительные приборы системы технического зрения астронавигационные системы тепловизионные обзорнопоисковые системы и т. Однако режиму автономного функционирования должен предшествовать период обучения системы при временном участии оператора. Изображение эталона посредством оптической системы ОС и телевизионного датчика ТВД преобразуется сначала в аналоговый видеосигнал а затем с помощью формирователя бинарного сигнала ФБС в эталонный бинарный сигнал фиксируемый в...
38959. Функции узла предварительной обработки видеосигнала в структуре ТВК. Состав и назначение его основных компонентов 235.5 KB
  Состав и назначение его основных компонентов Основная функция устройства предварительной обработки УПО преобразование видеосигнала представляющего собой последовательность видеоимпульсов соответствующих освещенностям в анализируемых точках изображения в адекватные значения кодов двоичных чисел. Кроме АЦП в составе УПО должны быть дополнительные аппаратные средства обеспечивающие условия оптимального согласования параметров видеосигнала с параметрами АЦП независимо от содержания кадра рис. Функциональная схема устройства...