68753

Англійська мова (додатково): Навчально-методичний посібник

Книга

Иностранные языки, филология и лингвистика

Мета навчально-методичного посібника – допомогти студентам раціонально розподілити й засвоїти програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, навчити застосовувати набуті знання й навички при спілкуванні з носіями англійської мови, розвити між культурну комунікативну компетенцію та її складові.

Украинкский

2014-09-25

467.5 KB

2 чел.

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

АНГЛІЙСЬКА МОВА (ПОГЛИБЛЕНИЙ КУРС)

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2011


Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

АНГЛІЙСЬКА МОВА (ПОГЛИБЛЕНИЙ КУРС)

Навчально-методичний посібник

для студентів ІІ курсу денної форми навчання, які навчаються

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці”,

6.030504 “Економіка підприємства”

Дніпропетровськ – 2011

Г - 60

81.2 Англ

Д.О. Голуб Англійська мова (додатково): Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505«Управління персоналом і економіка праці»– Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 74 с.

Мета навчально-методичного посібника – допомогти студентам раціонально розподілити й засвоїти програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, навчити застосовувати набуті знання й навички  при спілкуванні з носіями англійської мови, розвити між культурну комунікативну компетенцію та її складові.

Автор – укладач:  Д.О. Голуб – асистент кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:  І.М. Клименко – старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної медичної академії

І.І. Токун - старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:  Н.М.Кучина - завідувач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

Вченою радою

фінансового факультету

Протокол № 3 від 05.12.2011

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

іноземних мов

Протокол № 12 від 13.06.2011


ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………........41. Програма навчальної дисципліни……………………………………………..…62. Розподіл балів, що присвоюється студентам………………………………..…133. Методичні рекомендації до самостійної роботи………………………………144. Методичні рекомендації до практичних занять…………………………….…185. Підсумковий контроль…………………………………………………………..595. Список рекомендованної літератури…………………………………………...73


ВСТУП

Курс навчальної дисципліни “Англійська мова (додатково)” викладається на I, II та III курсах. Даний навчально-методичний посібник охоплює зміст тем 3 та 4 модулів дисципліни “Іноземна (англійська) мова (додатково)”.

Мета навчально-методичного посібника - допомогти студентам раціонально розподілити й засвоїти програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, навчити застосовувати набуті знання й навики при спілкуванні з носіями англійської мови, розвити міжкультурну комунікативну компетенцію та її складові.

Працюючи з посібником, студенти оволодіють основним лексичним матеріалом, який міститься в темах 3 та 4 модулів, опанують граматичний матеріал; ознайомляться з проблемами зі здоров’ям, способами боротьби зі стресом та релаксації, а також з досягненнями науково-технічного прогресу у повсякденному житті людини. Набуття студентами відповідних мовленнєвих навичок (фонологічних, лексичних, граматичних) стане основою у формуванні комунікативної компетенції, що означає оволодіння мовою як засобом між культурного спілкування, розвитку умінь використовувати іноземну мову як інструмент в діалозі культур. Робота з посібником сприятиме сформованості інших видів мовленнєвої діяльності, таких як аудіювання, читання та письмо. Студенти зможуть застосовувати здобуті у процесі вивчення англійської мови комунікативні навички для вирішення повсякденних проблем та навички письма при вираженні згоди чи незгоди, а також при написанні есе, статті або листа.

Послідовна і цілеспрямована робота з навчально-методичним посібником забезпечує вирішення основних задач, що стоять перед студентами.

Посібник містить програму навчальної дисципліни, розподіл балів, що присвоюється студентам, методичні рекомендації до самостійної роботи, методичні рекомендації до практичних занять, та бібліографічний список.


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІНОЗЕМНА МОВА (додатково)

(за вимогами ECTS”)

ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ

ПРЕДМЕТ: лінгвістичні компетенції (фонологічна, орфографічна, орфоепічна, лексична, граматична та семантична), соціокультурна компетенція, оволодіння якими відбувається шляхом одночасного, паралельного навчання усіх видів мовленнєвої діяльності – говоріння, аудіювання, читання, письма.

МЕТА: Формування у студентів іншомовних мовленнєвих компетенцій для їх ефективного функціонування у культурному розмаїтті навчального та повсякденного життя.

Курс:

ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ

Галузь знань, нАПРЯМ, ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Кількість кредитів

ECTS:                          9

Модулів :                  4

Змістовних модулів: 6

Загальна кількість

годин :                   324

 

Тижневих

годин :          4 (I  курс)

                      2 (II,III курс)

0305

«Економіка і підприємництво»

6.030508 «Фінанси і       кредит»,

6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»

Бакалавр

За вибором

Рік підготовки:        1,2, 3

Семестр:                   IVI 

Практичні:              276 год

Самостійна робота: 30 год

Індивідуальна

робота:                     12 год

Вид контролю:

ПМК - 1, 3, 4, 5 семестри

Екзамен – 2, 6 семестри


ПРОГРАМА навчальної дисципліни

Зміст дисципліни “Англійська мова (додатково)” створює умови для досягнення студентами рівня В2+, який забезпечує академічну мобільність студентів, дозволяє випускникам ВНЗ компетентно функціонувати у побутовому й академічному  контекстах та забезпечує їм базу для навчання упродовж усього життя.

Зміст дисципліни спрямований на формування комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для побутового та академічного середовищ. Мовна поведінка вимагає набуття лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних знань), соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій, що є необхідними для виконання завдань, пов’язаних з повсякденним життям та навчанням. Розвиток комунікативної компетенції відбувається відповідно до здатності студентів навчатися, їх предметних знань та попереднього досвіду, і здійснюється в межах ситуативного контексту, пов’язаного з повсякденним життям та навчанням.

Впродовж курсу “Англійська мова (додатково)” навчання  здійснюється в аспекті “Загальна мова”, та має на меті формування у студентів рівня комунікативної компетенції, який забезпечує користування іноземною мовою в повсякденному та академічному середовищі. На цьому етапі здійснюється узагальнення знань, одержаних в середній школі, розширюється лексичний запас, продовжується робота над:

- розвитком навичок сприйняття на слух розмовної мови побутового, культурологічного, країнознавчого характеру,

- розвитком навичок усного діалогічного та монологічного мовлення в контексті побутових, культурологічних, країнознавчих ситуацій,

- засвоєнням розмовних формул в комунікативних ситуаціях, пов’язаних з повсякденним життям, культурою, країнознавством,

- розвиток навичок читання та письма в контексті побутової, культурологічної, країнознавчої тематики.

Мовний матеріал курсу

І. Фонетика.

Студенти повинні вміти правильно артикулювати звуки іноземної мови. Особлива увага приділяється звукам, відсутнім у рідній мові. Студенти повинні уміти правильно передавати іноземною мовою інтонаційні особливості різних типів висловлювань (стверджувальних, питальних, окличних речень, привітання), мати уявлення про види наголосу (словесний, фразовий, логічний).

ІІ. Словотворення та граматика.

Студенти повинні засвоїти засоби словотворення, значення основних словотворчих елементів та базові граматичні явища (на рівні навичок).

Граматика

 1.  Артикль (означений, неозначений).
 2.  Іменник (відмінки, число). Іменники у функції означення.
 3.  Займенники (особові, присвійні, заперечні, зворотні, вказівні, питальні, неозначені, означальні, кількісні).
 4.  Прикметник (ступені порівняння).
 5.  Прислівник (ступені порівняння).
 6.  Числівник (кількісні, порядкові числівники, дроби).
 7.  Прийменник (основні прийменники місця, часу, напряму).
 8.  Сполучник (основні сполучники сурядності і підрядності).
 9.  Типи речення (особові, безособові, неозначено–особові, речення з конструкцією “there (be)”).
 10.  Дієслово (3 форми дієслова, система часів, узгодження часів)
 11.  Структура речення (простого поширеного – стверджувального, питального, заперечного,  а також спонукального та окличного).
 12.  Складні речення (складносурядні та складнопідрядні). Безсполучникові підрядні речення.
 13.  Модальні слова та їх еквіваленти.
 14.  Речення у пасивному стані.
 15.  Безособові речення.
 16.  Неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметник теперішнього часу, дієприкметник минулого часу).
 17.  Умовний спосіб.

Лексикa

Протягом  курсу студенти повинні засвоїти достатню кількість (не менше 3000 одиниць) стилістично нейтральної загальновживаної лексики, фразеологізмів, кліше, щоб адекватно поводитись в ситуаціях, пов’язаних  з тематикою курсу (повсякденне життя, родина, подорожі).

 Наприкінці III курсу студенти захищають індивідуальне навчально-дослідне завдання (проект) на тему “Європа – більше, ніж ви думаєте”, робота над яким ведеться впродовж всього курсу.

Види мовленнєвої діяльності

Мовлення

Процес формування лексико-граматичних навичок мовлення (у рамках тем, передбачених програмою курсу) доцільно будувати з опорою на комунікативні вправи, тобто вправи орієнтовані на вирішення мовленнєвих завдань. Число некомунікативних вправ має бути обмежене необхідністю формування операційних умінь уживання мовного матеріалу, без яких неможливе становлення відповідних автоматизмів. На цьому етапі формування навичок рекомендується широко використовувати ТЗН (лінгафонну апаратуру, проекційну апаратуру, ЕОМ).

По завершенні курсу студенти повинні вміти робити монологічне повідомлення і вести бесіду на зазначені вище теми програми; активно поводитись у відповідних мовленнєвих ситуаціях.

Аудіювання

Для становлення комунікативної іншомовної компетенції в аудіюванні поряд з комунікативними вправами слід давати спеціальні вправи, спрямовані на розвиток фонематичного слуху, навичок імовірнісного прогнозування, смислового здогаду.

Наприкінці курсу студенти повинні вміти розуміти на слух монологічні та діалогічні форми мовлення (в тому числі в аудіозапису) у межах тематики курсу.

Читання

На початку  навчання слід приділити увагу навичкам техніки читання, а також навичкам розпізнавання у друкованому тексті тих граматичних явищ, що вивчаються. Велику роль у формуванні комунікативної компетенції, пов’язаної з читанням, відіграють навички імовірнісного прогнозування, смислового здогаду, розвиток так званої іншомовної інтуїції. Серед комунікативних вправ треба також відзначити важливість завдань, спрямованих на розуміння головної ідеї, основних фактів прочитаного тощо.

При формуванні навичок вивчаючого читання великого значення набувають навички роботи із словником. Наприкінці курсу студенти повинні володіти технікою читання, навичками вивчаючого та ознайомлювального читання в рамках тем, передбачених даним етапом курсу. Окрім текстового матеріалу підручників та посібників, студенти повинні вміти орієнтуватись у газетних публікаціях загальноекономічного характеру.

Письмо

Цей вид мовленнєвої діяльності служить засобом формування інших комунікативних компетенцій. Письмо використовується головним чином при формуванні лексико-граматичних навичок читання, аудіювання, при виконанні комунікативних завдань з цих видів мовленнєвої діяльності (складання плану прочитаного або прослуханого тексту тощо). Наприкінці курсу студенти повинні вміти писати зрозумілі тексти різного спрямування, пов’язані з особистою та побутовою сферами.

Наприкінці курсу студенти повинні вміти:

Аудіювання :

 •  розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході детальних обговорень, дебатів, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за темою пов’язані з навчанням та повсякденним життям;
 •  розуміти в деталях телефонні розмови, які виходять за межі типового спілкування;
 •  розуміти загальний зміст і більшість суттєвих деталей в автентичних радіо- і телепередачах, пов’язаних з академічною та побутовую сферами;
 •  розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання, визначати позицію і точку зору мовця.

Діалогічне мовлення: 

 •  реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час детальних обговорень, дискусій, лекцій, бесід;
 •  адекватно поводитись у типових світських, академічних, і побутових ситуаціях , реагувати на телефонні розмови, які не виходять за межі типового спілкування;
 •  аргументувати свою точку зору на відповідні питання, теми.

Монологічне мовлення: 

 •  чітко виступати з підготовленими презентаціями щодо широкого кола тем академічного  спрямування;
 •  продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов’язаних з навчанням та повсякденним життям;
 •  користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс;
 •  стисло передавати зміст прочитаного, побаченого, почутого; описувати події реальні та уявні.

Читання: 

 •  розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням, навколишнім середовищем, повсякденним життям;
 •  визначати позицію і точки зору в автентичних текстах;
 •  розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки висловлювання;
 •  розуміти деталі у рекламних матеріалах;
 •  розуміти автентичну академічну кореспонденцію.

Письмо: 

 •  писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, повязані з особистою сферою, навколишнім середовищем, повсякденним життям ;
 •  писати у стандартному форматі деталізовані завдання, звіти, пов’язані з навчанням, навколишнім середовищем, повсякденним життям;
 •  писати з високим ступенем граматичної коректності анотації;
 •  користуватись базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс.


структура залікових кредитів курсу

ТЕМА

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивіду-альна робота

II курс

Модуль 3

Змістовий модуль 5

Тема 9. Спосіб життя людини та її здоров’я

26

Тема 10. Граматика: модальні дієслова

8

Теми 9-10. Модульна контрольна робота №3

2

Усього годин на модуль 3

36

-

-

Модуль 4

Змістовий модуль 6

Тема 11. Досягнення науково-технічного прогресу у повсякденному житті людини

26

2

Тема 12. Граматика: пасивний стан дієслова

6

Теми 11-12. Модульна контрольна робота №4

2

Усього годин на модуль 4

34

2

-


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

МОДУЛЬ 3

Модульна контрольна робота №3

Сума балів за модуль 3

Змістовий модуль 5

12

80

68

T9

T10

52

16

МОДУЛЬ 4

Модульна контрольна робота №4

Сума балів за модуль 4

Змістовий модуль 6

12

80

68

T11

T12

56

12


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 11 . НАПИСАННЯ ЕСЕ НА ТЕМУ: дОСЯГНЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Мета роботи: розвити навички самостійного творчого мислення й письмового послідовного викладу власних думок.

План

 1.  Есе як вид письмової навчальної роботи.
 2.  Структура есе.
 3.  Як підготувати й написати текст есе.
 4.  Зразок есе.

Методичні рекомендації

1. Серед різних видів мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, аудіювання, письмо) письмо відіграє важливу роль у володінні іноземною мовою. Одним із видів самостійної письмової роботи студента є написання есе як твору-міркування невеликого обсягу з вільною композицією, що виражає індивідуальні враження, міркування з конкретного питання, проблеми й свідомо не претендує на повноту й вичерпне трактування теми.

Есе припускає вираження автором своєї точки зору, особистої суб'єктивної оцінки предмета міркування, дає можливість творчого та оригінального висвітлення матеріалу; часто це розмова вголос, вираження емоцій та образність. Метою есе є діагностика продуктивної, творчої складової пізнавальної діяльності студента, який припускає аналіз інформації, його інтерпретацію, побудову міркувань, порівняння фактів, підходів і альтернатив, формулювання висновків, особисту оцінку тощо.

Застосування есе сприяє більш чіткому й грамотному формулюванню думок, допомагає розташовувати ці думки в логічній послідовності, припускає вільне володіння мовою термінів і понять, розкриває глибину й широту навчального матеріалу, вчить використати приклади, цитати, необхідні аргументи за  відповідною темою.

2. Есе повинне містити: чіткий виклад суті поставленої проблеми, включати самостійно проведений аналіз цієї проблеми, підбір і детальний аналіз прикладів, що ілюструють проблему, висновки, що узагальнюють авторську позицію з поставленої проблеми.

При формулюванні проблеми потрібно враховувати, що есе відрізняє конкретна тема та суб’єктивне її трактування. Об’єм теми в есе набагато вужчий, ніж, наприклад, в трактаті.

При написанні есе важливо володіти його структурою. Побудова есе – це відповідь на питання або розкриття теми, що засновано на класичній системі доказів.

 1.  Вступ: думка студента стосовно розгляду теми есе, його авторське бачення. На цьому етапі дуже важливо правильно сформулювати питання, на які ви збираєтеся знайти відповідь у ході свого дослідження.
 2.  Основна частина: теоретичні основи проблеми та виклад основного питання. Ця частина припускає розвиток аргументації та аналізу, а також їх обґрунтування. У цьому полягає основний зміст есе й це являє собою головні труднощі. У процесі побудови есе необхідно пам’ятати, що один параграф повинен містити тільки одне твердження й відповідний доказ. Добре перевірений спосіб побудови есе – виділення підзаголовків для позначення в основній частині ключових моментів аргументованого викладення. Ефективне використання підзаголовків – не тільки визначення основних пунктів, які студент бажає висвітлити, це також наявність логічності у розкритті теми есе.
 3.  Висновок: узагальнення й аргументовані висновки до теми. Підсумовує есе або ще раз вносить пояснення, підкріплює зміст і значення викладеного в основній частині. Методи, що рекомендують для складання висновку: повторення, ілюстрація, цитата. Висновок може містити такий дуже важливий, що доповнює есе, елемент як вказівка на застосування дослідження, на розвиток  взаємозв'язків з іншими проблемами.

3. Якість будь-якого есе залежить від трьох взаємозалежних складників, таких як:

вихідний матеріал, що буде використаний (запис результатів дискусій, власні міркування й накопичений досвід з даної проблеми);

якість обробки наявного вихідного матеріалу (його організація, аргументація та докази);

аргументація (наскільки точно вона співвідноситься з піднятими в есе проблемами).

 1.  Зразок есе.

Write the subject of the essay / discussion.

Mobile phones - Good or Bad?

First, write a general introduction to the subject of the discussion.

Everywhere you go nowadays, you see people using mobile phones. From schoolchildren to retired people, you see them talking in supermarkets, on trams, in the street, everywhere!

Use linking words like First of all to present the advantages/ disadvantages.

So what are the advantages of mobile phones? First of all, they are very convenient because you can phone from nearly anywhere. Another advantage is they are really useful in emergency situations. For example, if you are alone in your car and it breaks down, you can get help quickly. In addition, you can also use your mobile to text your friends or connect to the Net.

In the second and third paragraphs, introduce and present the advantages and disadvantages. Try to give examples.

Use words like However to

introduce a contrast and 

In conclusion to introduce the summary. 

However, there are also disadvantages, such as the cost. Mobile phone calls cost more than normal calls. Furthermore, it can be annoying if you are on a train or a bus and you have to listen to someone else's boring conversation. Finally, people can contact you anywhere, at any time, unless you switch your phone off!

In conclusion, there are both advantages and disadvantages. Personally, I feel mobile phones are a good thing because they give us more freedom and make communication easier.

In the last paragraph, give a short summary, along with your opinion and reasons.

Useful language 

 •  Other linking words:

Firstly, ...

Secondly, ...

Thirdly, ...

What's more, ...

Lastly, ...

On the other hand, ..

 •  Giving opinions:

In my opinion, ...

As far as I'm concerned, ...

 •  Summarising:

To sum up, ...


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ III

Змістовий модуль 5

Lesson I

TOPIC 9. THE WAY OF HUMAN LIFE AND THEIR HEALTH

Topic of the lesson: Early to bed…

Aims: To become acquainted with the main theme of the topic together with the key grammar and vocabulary points.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Word work.
 3.  Practice.
 4.  Output.

Teaching hints

 1.  Work in small groups. Read the title of the unit. Complete the proverb and explain its meaning. Do exercise 1a,b,c (page 70 Study book).
  1.  Work in pairs, make a daily timetable showing your daily activities.
  2.  Work in pairs, do exercise 2a (page 70 Study book).
  3.  Work with a partner and make up sentences using the adverbs of frequency (page 70, exercise 2a Study book).
  4.  Work in small groups and read out your sentences (page 70, exercise 2a Study book).
  5.  Do exercise 2b (page70 Study book).

4. Work with a partner and have a conversation (use questions from exercise2b, page 70 Study book).

Home assignment

Read the text “Can You Feel the Rhythm?” (page 71 Study book)

Lesson II

TOPIC 9. THE WAY OF HUMAN LIFE AND THEIR HEALTH

Topic of the lesson: Can you feel the rhythm?

Aims: To develop specific reading skills as reading for gist. To have free practice in expressing agreement or disagreement with the information in the given text.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Pre-reading.
 3.  While-reading.
 4.  Post-reading.
 5.  Follow-up.

Teaching hints

 1.  Home assignment check.
  1.  Look at the picture of the man at the bottom of page 71. Do exercise 3a (page 71 Study book).
  2.  Work in small groups. Do exercise 3b (page 71 Study book).
  3.  Read the tip on page 7. Skim through the text quickly to get the gist (page 71, exercise 3b Study book).
  4.  Do exercise 3b (page 71 Study book).

4.1. Read the text again. Do exercise 3c (page 71 Study book).

4.2. Explain the words or phrases in bold page 71, exercise 3d Study book (use your dictionary if necessary).

4.3. Work with a partner and make up sentences using words or phrases from the  text.

4.4. Work in small groups. Do exercise 3d. (page71 Study book).

5. Work with a partner and have a conversation (use questions from exercise 4, page 71 Study book).

Home assignment

Learn the new words from the text (page 71 Study book). Write down your daily routine (page 71 Study book).

Lesson III

TOPIC 9. THE WAY OF HUMAN LIFE AND THEIR HEALTH

Topic of the lesson: Health problems

Aims: To be able to talk about health problems.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Word work.
 3.  Practice.
 4.  Pre-writing.
 5.  Output.

Teaching hints

 1.  Home assignment check.
  1.  Write down the translation of new words. Use the dictionary if necessary. Work in pairs to complete the task (page 72, exercise 5a Study book).
  2.  Work with a partner. Extend the list by adding other common health problems.
  3.  Work in pairs and do the task (page 72, exercise 5b, c Study book).
  4.  Do the matching (page72, exercise 6a Study book).Compare your answers with your partner’s.
  5.  Work with a partner to complete the task (page 72, exercise 6b Study book).
  6.  Work in pairs and act out dialogues (use a model on page 72, exercise 6c Study book).
  7.  Act out your dialogues in front of the class.

4. Read the task of exercise 7, page 72 Study book. Think about the main points of your letter. Discuss with a partner.

5. Work in pairs. Look through the examples of exercises 5, 6 (page 72 Study book) and have a conversation about health problems and their causes.

Home assignment

Learn the new words from exercises 5, 6 (page 72 Study book). Write a letter (page 72, exercise 7 Study book).


Lesson IV

TOPIC 9. THE WAY OF HUMAN LIFE AND THEIR HEALTH

Topic of the lesson: Stress and relaxation

Aims: To be able to talk about stress and relaxation

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Word work.
 3.  Language Focus.
 4.  Practice.
 5.  Output.

Teaching hints

 1.  Home assignment check.
  1.  Work in small groups and answer the question What is stress for you? Can health problems cause a stress?
  2.  Work in pairs and do exercise 1a, b (page 28 Work book).
  3.  Work in pairs. Do exercise 5 (page 28 Work book).
  4.  Work with a partner and do exercise 8 (page 73 Study book).
 2.  Look at the pictures and work in pairs to complete the task of exercise 9a (page 73, Study book).

4.1. In small groups do exercise 9b (page 73 Study book).

4.2. In pairs do exercise 32 (page 78 Study book).

5. Work in pairs. Talk about pros and cons of active and passive forms of relaxation.


Home assignment

Do tasks 2, 3,4,6,7 (page 28-29 Work book).

Lesson V

TOPIC 9. THE WAY OF HUMAN LIFE AND THEIR HEALTH

Topic of the lesson: Describing feelings

Aims: To develop listening skills, to know how to use the key language while describing feelings or persons.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Word work.
 3.  Listening.
 4.  Practice.
 5.   Output.

Teaching hints

 1.  Home assignment check.
  1.  In pairs make a list of positive and negative feelings in our life.  
 2.  Work with a partner and complete the task of exercise 10a (page 73 Study book).
  1.   Do exercise 10b (page 73 Study book).

3.2. Listen again and point out the words/phrases that helped you to decide on the correct answer.

4.1. In pairs do exercise 11 (page 73 Study book).

4.2. Work in pairs and do exercise 12a (page 73 Study book). Discuss your answers with a partner

4.3. Work in small groups. Describe someone from your group. The rest have to guess who this person is.

5. Work in pairs. Describe yourself and give reasons, use exercise12a, page 73 Study book).

Home assignment

Do tasks 8,9,10 (page 29-30 Work book).

Lesson VI

TOPIC 9.  THE WAY OF HUMAN LIFE AND THEIR HEALTH

Topic of the lesson: What’s wrong or how improve the quality of life?

Aims: To master listening skills as listening for gist and for specific information. To be able to talk about the quality of life.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Listening.
 3.  Speaking.
 4.   Output.

Teaching hints

 1.  Home assignment check.
  1.  Teacher gives four different situations. Suggest ways to improve quality of life.
  2.  Listen and do the matching (page 78, exercise 31 Study book).
  3.  Tell what words/phrases on the cassette helped you to deduce the meaning.
  4.  Read the listening tip on page 78 (Study book).
  5.  Do exercise 33 (page 78 Study book).
  6.  Tell what words/phrases on the cassette helped you to deduce the meaning.
  7.  In pairs do exercise 34a, b (page 78 Study book).
  8.  Work with a partner and complete the dialogue (page 30, exercise 10a Work book).
  9.  In pairs, act out similar dialogues for the pictures (page 30, exercise 10b Work book).

4. Work in pairs. Have a conversation about the way you would like to change the quality of your life.

Home assignment

Do exercise 11 (page 30-31 Work book).

Lesson VII

TOPIC 9.  THE WAY OF HUMAN LIFE AND THEIR HEALTH

Topic of the lesson: Giving advice and making an appointment

Aims: To develop listening skills especially in deducing mood and feeling. To develop speaking skills in giving advice and making an appointment. To be able to create a letter of advice.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Listening.
 3.  Speaking.
 4.  Pre-writing.
 5.  Speaking.
 6.   Output.

Teaching hints

 1.  Home assignment check.
  1.  Work in pairs and give appropriate advice using the phrases from exercise 34c (page 78 Study book).
  2.  Present your advice to the class.
  3.  Answer the question what stress is, what causes it and ways to reduce it.
  4.  Listen and do exercise 35a (page 78 Study book).
  5.  Listen again and do exercise 35b (page 78 Study book).
  6.  Work with a partner. Do exercise 36 (page 78 Study book).
  7.  Act out your dialogues in front of the class.
 2.  Work with a partner and discuss the main points of a letter of advice (use ideas from exercise 36, page 78 Study book).
 3.  In pairs, do exercise 13a (page 32 Work book).

6. Work with a partner and make an appointment.

Home assignment

Write a letter of advice to your friend (page 79 Student book).

Lesson VIII

TOPIC 9.  THE WAY OF HUMAN LIFE AND THEIR HEALTH

Topic of the lesson: Losing your temper

Aims: To develop listening skills. To practice real-life communication strategies.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Listening.
 3.  Speaking.
 4.  Listening.
 5.  Speaking.
 6.   Output.

Teaching hints

 1.  Home assignment check.
  1.  Answer the question what does it mean for you to lose your temper? 
 2.  Listen and do exercise 37a (page 79 Study book).

3.1. Work in pairs and do exercise 37b (page 79 Study book).

 1.  Work with a partner. Use the expressions as well as your own ideas to make up similar dialogues (take as an example exercise 37b, page 79 Study book).

4. Listen to the dialogue and do exercise 39a (page 79 Study  book).

5. Work in pairs and do the task of exercise 39b (page 79 Study book).

6. Work in pairs. Have a conversation (use exercise 39a as an example).

Home assignment

Do exercise 13 in the written form (page 32 Work book).


Lesson IX

TOPIC 9.  THE WAY OF HUMAN LIFE AND THEIR HEALTH

Topic of the lesson: Describing symptoms

Aims: To develop an ability to recognize, distinguish and reproduce the various sounds in spoken English. To be able to talk about symptoms.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Pronunciation.
 3.  Practice.
 4.  Listening
 5.  Speaking.
 6.   Output.

Teaching hints

 1.  Home assignment check.

1.2. In pairs, do exercise 38a (page 79 Study book).

2. Listen and repeat the words (page 79, exercise 38b Study book).

3. In pairs, make up sentences using the words from exercise 38a (page 79 Study book).

4. Listen to a dialogue and do exercise 40a (page 79 Study book).

 1.  Work with a partner. Use the prompts to act out similar dialogues (take as an example exercise 40b, page 79 Study Book).

5.2. Act out your dialogues in front of the class.

6.      Work in pairs. Have a conversation (use exercise 40a as an example).

Home assignment

Read the texts “Ainsworth Hot Springs” (page 80, Study book).

Lesson X

TOPIC 9.  THE WAY OF HUMAN LIFE AND THEIR HEALTH

Topic of the lesson: Naturally hot

Aims: To develop reading skills. To be able to express personal opinion concerning famous health spot in the written form.

 

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Pre-reading.
 3.  Reading.
 4.  Practice.
 5.  Pre-writing.
 6.   Output.

Teaching hints

 1.  Home assignment check.
  1.  Read the title of the lesson and explain its meaning (page 80 Study book).

2.1.    Look at the pictures and do exercise 41a (page 80 Study book).

2.2.    Do exercise 41b and present your opinion to the class (page 79 Study book).

2.3.    Do exercise 41c (page 80 Study book).

2.4.    Work in pairs and answer the questions (page 80, exercise 42 Study book).

3.       Work in pairs to complete the task (page 80, exercise 43a, b Study book).

4.1. Use the dictionaries to find synonyms for the highlighted words. Find any words which are similar in your language (page 80, exercise 43c Study book).

 1.  Work with a partner and complete the task of exercise 43d (page 80 Study book).
 2.  Work in pairs and discuss the main points of the short article about a famous health spot (page 80, exercise 45 Study book).
 3.  Work in pairs. Have a conversation (use the questions from exercise 44, page 80 Study book).

Home assignment

Write down a short article (page 80, exercise 45 Study book).

Lesson XI

TOPIC 9.  THE WAY OF HUMAN LIFE AND THEIR HEALTH

Topic of the lesson: Writing memos, e-mails and notes

Aims: To be able to write memos, e-mails and notes.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Analysing a model text.
 3.  Style.
 4.  Writing.
 5.   Output.


Teaching hints

 1.  Home assignment check.
  1.  Read the tip on page 32 (Work book).
 2.   Work in pairs, do exercise 14 (page 32, exercise 14 Work book).
 3.   Work in pairs and do the matching (page 33, exercise 15 Work book).

4.1. In pairs, do the task (page 33, exercise 15b Work book).

 1.  Work with a partner to complete the task (page 33, exercise 16 Work book).
 2.   Work with a partner and have a conversation using information in exercise 17a (page 33 Work book).

Home assignment

Write the memo, note and e-mail using the information in exercise 17a, as well as your own ideas (page 33 Work book).

Lesson XII

TOPIC 9.  THE WAY OF HUMAN LIFE AND THEIR HEALTH

Topic of the lesson: Writing a for and against essay (Part I)

Aims: To develop writing skills through the practice of the language and structural devices used for writing a for and against essay.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Analysing the rubric.
 3.  Analysing a model text.
 4.  Topic sentences.
 5.   Output.

Teaching hints

 1.  Home assignment check.
  1.  Read the tip on page 82 ( Study book).
  2.  Work in pairs and do exercise 46 (page 82 Study book).
  3.  In pairs, do exercise 46 (page 82 Study book).
  4.  Work in pairs and complete the task (page 82, exercise 47a Study book). Find other appropriate linkers for each type
  5.  Work with a partner and complete the task (page 80, exercise 43b Study book).
  6.  Work in pairs to complete the task (page 82, exercise 48a, b, c Study book).
 2.  Work in pairs and do the task (page 80, exercise 49a Study book). Justify your answers.
 3.  Work with a partner and have a conversation (use topic sentences in exercise 49a, page 82 Study book).

Home assignment

Do exercise 49b in the written form (page 83 Study book).

Lesson XIII

TOPIC 9.  THE WAY OF HUMAN LIFE AND THEIR HEALTH

Topic of the lesson: Writing a for and against essay (Part II)

Aims: To improve writing skills in composing a for and against essay.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Supporting sentences and linkers.
 3.  Discussion.
 4.  Plan of a for and against essay.
 5.  Pre-writing.
 6.   Output.

Teaching hints

 1.  Home assignment check.
  1.  Read the tip on page 82 ( Study book).
  2.  In pairs, do exercise 50 (page 82 Study book).

2.2. Read out your full supporting sentences.

3.1. Work in pairs and do exercise 51 (page 83 Study book).

3.2. Work with a partner to complete the task (page 83, exercise 52a Study book).

3.4. Work in pairs and do the task (page 83, exercise 52b Study book).

4. Work in pairs and do the task (page 83, exercise 53a-e Study book).

5. Work in pairs and do exercise 54 orally (page 83 Study book).

6. Work with a partner and do exercise 55 (page 83 Study book).  

Home assignment

Write an article for the magazine (page 83, exercise 54 Study book).

Lesson XIV

TOPIC 10. MODALS

Topic of the lesson: Modals: general information

Aims: To be able to express obligation, prohibition, suggestion and necessity.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Language focus.
 3.  Practice.
 4.  Language focus.
 5.  Practice.
 6.  Output.

Teaching hints

 1.  Home assignment check.
  1.  Answer the question: what are modals? What do we need them for?

2.2.    In small groups do exercise 13 (page74 Study book). Read the Grammar  

         Reference Section for further details (page 172 Study book).

2.3.    Work in pairs, make up your own sentences using each of the verbs/modals.

3.1.    Work in pairs and do exercise 14a, b (page 74 Study book).

3.2     Work in pairs and complete the task (page 74, exercise 15 Study book).

3.3.    Work in pairs and do the task (page 74, exercise 16 Study book).

4.1.    In small groups do exercise 17 (page74 Study book). Read the Grammar  

         Reference Section for further details (page 172 Study book).

5.       In pairs, do the task (page 74, exercise 18 Study book).

6.       Work with a partner and discuss five rules about what students need to do  

         while in the academy (page 74 Study book).  

Home assignment

Do exercises 1,2,3,4 (page 100-101 Work book).


Lesson XV

TOPIC 10.  MODALS

Topic of the lesson: Modals: Past and perfect modals, question tags

Aims: To master the past and perfect modals, to become acquainted with the notion of question tags.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Language focus.
 3.  Practice.
 4.  Language focus.
 5.  Practice.
 6.  Output.

Teaching hints

1.       Home assignment check.

2.1.    In small groups do exercise 19 (page74 Study book). Read the Grammar  

         Reference Section for further details (page 172 Study book).

2.2.    In pairs, make up alternative sentences for each meaning.

3.1.    Work in pairs and do exercise 20 (page 75 Study book).

3.2.    In pairs, complete the task (page 75, exercise 21 Study book). Read the  

         Grammar Reference Section for further details (page 172-173 Study book)

3.3.    Work in pairs and complete the task (page 75, exercise 22 Study book).

4.       In small groups do exercise 23a (page75 Study book). Read the Grammar  

         Reference Section for further details (page 173 Study book).

5.       Work with a partner and do exercise 23b (page 75 Study book).

6.       Work with a partner and discuss some points about using public transport in  

         our country (page 101 Work book).  

Home assignment

Do exercises 5,7,8,9 (page 101-102 Work book).

Lesson XVI

TOPIC 10. MODALS

Topic of the lesson: Grammar in use (Part I)

Aims: To be able to use prepositions and phrasal verbs. To practise in multiple choice cloze.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Language focus.
 3.  Practice.
 4.  Language focus.
 5.  Pre-reading.
 6.  Reading.
 7.  Post-reading.
 8.  Output.

Teaching hints

 1.  Home assignment check.
  1.  Answer the question: what do you know about prepositions and phrasal verbs?

2. In small groups do exercise 24a (page75 Study book). This exercise works with Appendix 1 at the back of the book. Explain the phrases.

3.1. Work in pairs and do exercise 24b (page 76 Study book).

3.2. Work in pairs, choose 5 phrases from exercise 24b and make sentences using them (page 76 Study book).

4.1. In small groups do exercise 25 (page 75 Study book). This exercise works with Appendix 2 at the back of the book. Explain the phrasal verbs

 1.  Read the title of exercise 26 (page 76 Study book).Think about its meaning. Work with a partner and discuss your point of view.
  1.  Read the tip on page 44 (Study book).
  2.  Skim the text quickly to get the gist (page 76, exercise 26 Study book).
  3.  Do exercise 26 (page 76 Study book).

7. Read the completed text aloud.

8. Work with a partner and interview each other about their daily routine.

Home assignment

Do exercises 14-15 (page 104 Work book).

Lesson XVII

TOPIC 10.  MODALS

Topic of the lesson: Grammar in use (Part II)

Aims: To be able to use idioms and fixed phrases. To practise in key word transformations.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Word work.
 3.  Practice.
 4.  Output.

Teaching hints

 1.  Home assignment check.
  1.  Answer the question: what do we need idioms and fixed phrases for?

2.1. In small groups do exercise 29 (page77 Study book). Explain the idioms

3.1. Work in pairs and think of as many other idioms using parts of the body as possible. Present new idioms to the class.

3.2. Work with a partner and do the task (page 77, exercise 30 Study book). Explain the phrases

3.3. In pairs, do exercise 27 (page 77 Study book).

3.4. Read the correct text aloud. 

4. Work with a partner and interview each other about their own personal food pyramid.

Home assignment

Do exercises 11, 12, 13 (page 102-103 Work book).


МОДУЛЬ
IV

Змістовий модуль 6

Lesson 1

TOPIC 11.  SCIENTIFIC-TECHNICAL PROGRESS IN THE EVERYDAY LIFE OF PEOPLE

Topic of the lesson: Better safe than sorry

Aims: To become acquainted with the main theme of the topic together with the key grammar and vocabulary points. To develop reading skills.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Word work.
 3.  Pre-reading.
 4.  Output.

Teaching hints

 1.  Work in small groups. Read the title of the unit. Complete the proverb and explain its meaning (page 84 Study Book).
  1.  Work in small groups and think what the unit may be about.
  2.  Work in pairs, look at the pictures and describe what you see (page 84, exercise 1 Study book).
  3.  Work in pairs and answer the questions (page 84, exercise 1 Study book).
  4.  Work in pairs to complete the task (page 84, exercise 2 Study book).
  5.  Work in small groups, think about other pieces of equipment you use in everyday life.
  6.  Work in small groups and say what you expect to read in the text (page 84, exercise 3a Study book).
  7.  Read the tip on page 85 (Study book).

4.      Work with a partner and have a conversation about the scientific-technical  

         progress in our life (use questions from exercise 1, page 84 Study book).

Home assignment

Read the text “No More Secrets” (page 85 Study book)

Lesson II

TOPIC 11.  SCIENTIFIC-TECHNICAL PROGRESS IN THE EVERYDAY LIFE OF PEOPLE

Topic of the lesson: No more secrets

Aims: To master specific reading skills as reading for specific information. To have free practice in expressing opinions and discussing technology and its effects on people’s lives.

Plan of the lesson

 1.  While-reading.
 2.  Post-reading.
 3.  Follow-up.

Teaching hints

 1.  Home assignment check.
  1.  Read the text and do exercise 3b (page 84 Study book).
  2.  In pairs, do exercise 3c (page 85 Study book).
  3.  Explain the words or phrases in bold, use your dictionary if necessary (page 85, exercise 3d Study book).
  4.  In pairs, think about the answers to exercise 3d (page85 Study book).
 2.  Work with a partner and do exercise 4 (page 85 Study book).

Home assignment

Learn the new words from the text (page 85 Study book). Write down the list of all the surveillance technologies mentioned in the text and why we need them (page 85 Study book).

Lesson III

TOPIC 11.  SCIENTIFIC-TECHNICAL PROGRESS IN THE EVERYDAY LIFE OF PEOPLE

Topic of the lesson: Technology at home

Aims: To be able to talk about appliances and their usage. To have practice in writing about various inventors.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Word work.
 3.  Practice.
 4.  Writing.
 5.  Output.


Teaching hints

 1.  Home assignment check.
  1.  Work in pairs to complete the task (page 86, exercise 5a, b Student book).

2. Work in pairs and do the task (page 86, exercise 6a, b Study book).

3.1. Work with a partner, complete the task (page 86, exercise 7a, b Study book).

3.2. In pairs, make up sentences using the words (page 86, exercise 8 Study book).

4.1.   Work with a partner, think about the vocabulary you use in the writing task (page 86 Study book).

4.2. Work in pairs, write down the suggested list of the words and the main points of your writing task.

5. Work in pairs. Have a conversation about technology at home and their usage.

Home assignment

Learn the new words from exercises 5,6,7 (page 86 Study book). Do the writing project (page 86 Study book).

Lesson IV

TOPIC 11.  SCIENTIFIC-TECHNICAL PROGRESS IN THE EVERYDAY LIFE OF PEOPLE

Topic of the lesson: Crime

Aims: To be able to talk about crimes.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Word work.
 3.  Practice.
 4.  Output.

Teaching hints

 1.  Home assignment check.
  1.  Work in small groups and answer the question What is crime? What is its place in everyday life?
  2.  Read the list of criminals and the definitions aloud (page 87, exercise 9a Study book).
  3.  In pairs do the matching and then make sentences (page 87, exercise 9a Study book).
  4.  In pairs, do exercise 9b (page 87 Study book).

3.1. Work in pairs to complete the task (page 34, exercise 4 Work book).

3.2. Read out the title of the text and think what the text might be about (page 87, exercise 10a Study book).

3.3. In pairs, complete the task (page 87, exercise 10a, b Study book).

3.4. In pairs, do the task (page 35, exercise 6 Work book).

4. Work in pairs. Choose one of the headlines from exercise 6 (page 35 Work book) and have a conversation using exercise 10 as the example (page 87 Study book).

Home assignment

Do tasks 1, 2, 3, 5 (page 34-35 Work book).


Lesson V

TOPIC 11.  SCIENTIFIC-TECHNICAL PROGRESS IN THE EVERYDAY LIFE OF PEOPLE

Topic of the lesson: Describing a stolen thing

Aims: To develop listening skills. To know how to use the key language while describing a stolen thing.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Language focus.
 3.  Listening.
 4.  Practice.
 5.   Output.

Teaching hints

 1.  Home assignment check.
  1.  In pairs make a list of things that may be stolen.  
 2.      Work with a partner and complete the task (page 87, exercise 11a-b Study      

         book).

3.1.    Listen and complete the exercise 12a (page 87 Study book).

3.2.    Listen again and do the task (page 87, exercise 12b study book).

4.       In pairs do exercise 12c (page 87 Study book).

5.       Work with a partner and have a conversation (use exercise 12c as the   

         example, page 87 Study book).


Home assignment

Do tasks 7,8 (page 35 Work book) and exercise 11 c-e (page 87 Study book).

Lesson VI

TOPIC 11.  SCIENTIFIC-TECHNICAL PROGRESS IN THE EVERYDAY LIFE OF PEOPLE

Topic of the lesson: Computers in our live. How protect our houses while we are away

Aims: To master listening for matching speakers, deducing meaning and for note taking. To develop speaking skills.

Plan of the lesson

 1.  Pre-listening.
 2.  Listening.
 3.  Speaking.
 4.  Pre-listening.
 5.  Listening.
 6.  Speaking.
 7.   Output.

Teaching hints

 1.  Home assignment check.
  1.  Work in pairs, answer the question why computers are useful to people and in what ways.
  2.  Work with a partner, do exercise 31 (page 92 Study book).
  3.  Listen and match speakers (page 92, exercise 31 Study book).
  4.  Explain the words/phrases that you used to deduce the meaning.

3. In pairs, do exercise 32a, b (page 92 Study book).

4. Think about the ways to protect our houses while we are away and list them on the blackboard.

5.1. Listen carefully for the key points (page 92, exercise 33 Study book).

5.2. Listen again and do exercise 33 (page 92 Study book).

6. Work in pairs and do exercise 34 (page 92 Study book).

7. Work with a partner, change roles and act out a dialogue (page 92, exercise 34 Study book).

Home assignment

Do exercise 12, 13, 14 (page 36-37 Work book).

Lesson VII

TOPIC 11.  SCIENTIFIC-TECHNICAL PROGRESS IN THE EVERYDAY LIFE OF PEOPLE

Topic of the lesson: The way to relax

Aims: To develop listening skills especially in matching speakers to means of relaxation. To be able to discuss and describe a picture.

Plan of the lesson

 1.  Pre-listening.
 2.  Listening.
 3.  Speaking.
 4.  Output.

Teaching hints

 1.  Home assignment check.
  1.  In pairs, think about your favourite way to relax. Justify your answers.
  2.  Present your ideas to the class.
  3.  Listen and do the task (page 92, exercise 35 Study book).
  4.  Listen again and check your answers (page 92, exercise 35 Study book).

3.1.    Work with a partner. Do exercise 36 (page 92 Study book).

3.2.    Present your opinions to the class.

3.3.    Work with a partner, do exercise 11a (page 36, Work book).

4.       Work with a partner and do exercise 11b (page 36 Work book).

Home assignment

Do exercise 11b in the written form (page 36 Work book).

Lesson VIII

TOPIC 11.  SCIENTIFIC-TECHNICAL PROGRESS IN THE EVERYDAY LIFE OF PEOPLE

Topic of the lesson: Reporting a theft

Aims: To develop skills for multiple listening. To be able to use key vocabulary in the context of reporting a theft.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Listening.
 3.  Speaking.
 4.  Listening.
 5.  Practice.
 6.   Output.

Teaching hints

 1.  Home assignment check.
  1.  Answer the question what do we need to know to report a theft? 
  2.  Listen and do exercise 37a (page 93 Study book).

3.1.    Work in pairs and complete the task (page 93, exercise 37b Study book).

3.2.    Take roles and make up similar dialogues (page 93, exercise 37c Study

          book).

3.3.    Present your dialogues to the class.

4.1. Listen and repeat (page 93, exercise 38 Study book).

4.2.    Listen and do exercise 39a  (page 93 Study book).

4.3.    Listen again and do the task (page 93, exercise 39b Study book).

5.      Work in pairs. Do exercise 39c (page 93 Study book).

6.      Work with a partner and report a theft, you may use exercise 37 as the    

         example (page 93 Study book).

Home assignment

Do exercise 16a, 17a in the written form (page 38, Work book).

Lesson IX

TOPIC 11.  SCIENTIFIC-TECHNICAL PROGRESS IN THE EVERYDAY LIFE OF PEOPLE

Topic of the lesson: Giving instructions

Aims: To train listening for gist. To be able to write instructions.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Listening
 3.  Speaking.
 4.  Pre-writing.
 5.  Writing.
 6.   Output.

Teaching hints

 1.  Home assignment check.

1.2.    Answer the question what instructions are and when we use them.

1.3.    Read the tip about instructions (page 39 Work book).

2.       Listen and answer the question (page 93, exercise 40a Study book).

3.1.    Read the dialogue and fill in the gaps (page 93, exercise 40b Study book).

3.2.    In pairs, act out the dialogue (page 93, exercise 40b Study book).

3.3. Work in pairs and do the task (page 93, exercise 40c Study book).

3.4.    Present your dialogues to the class.

4.1. Work in pairs, do exercise 18 (page 39 Work book).

4.2.    Work in pairs, do exercise 19a (page 39 Work book).

5.       Rewrite the points in exercise 19a in a paragraph using appropriate linking  

         words/phrases (page 39, exercise 19b Work book).

6.       Work in pairs. Have a conversation (use exercise 20a, page 39 Work book).

Home assignment

Write the instructions (page 39, exercise 21 Work book).

Lesson X

TOPIC 11.  SCIENTIFIC-TECHNICAL PROGRESS IN THE EVERYDAY LIFE OF PEOPLE

Topic of the lesson: The time machine (Part I)

Aims: To develop reading skills. To be able to express personal opinions concerning the information from the text.

Plan of the lesson

 1.  Pre-reading.
 2.  Reading.
 3.  Post-reading.
 4.  Writing.
 5.   Output.

Teaching hints

 1.  Home assignment check.
  1.  In pairs, do exercise 41 (page 94 Study book).

2.1. Read the extract and translate it (page 95 Study book).

2.2. In pairs, do exercise 42 and present your answers to the class (page 94 Study book).

3. Work with a partner, do exercise 43(page 94 Study book). Use the dictionary if necessary.

4.1. In pairs, do exercise 46 (page 94 Study book).

4.2. Write down a plan and main points of the writing project (page 94, exercise 46 Study book).

5. Work in pairs. Have a conversation about H.G. Wells and his novel “Time  Machine”.

Home assignment

Write a diary entry describing a visit to another time (page 94, exercise 46 Study book).

Lesson XI

TOPIC 11.  SCIENTIFIC-TECHNICAL PROGRESS IN THE EVERYDAY LIFE OF PEOPLE

Topic of the lesson: The time machine (Part II)

Aims: To master reading skills. To be able to present writing projects.

Plan of the lesson

 1.  Post-reading.
 2.  Speaking.
 3.   Output.

Teaching hints

1.1. Home assignment check.

 1.  Work in pairs, do exercise 44 (page 94 Study book).
  1.  Use these sentences to retell the events of the extract (page 94, exercise 44Study book).
  2.  In pairs, do exercise 45 (page 94, exercise 45 Study book).

2. Present your writing projects in front of class.

3. Name the most interesting projects. Justify your point of view.

Home assignment

Do exercise 10 (page 36 Work book).

Lesson XII

TOPIC 11.  SCIENTIFIC-TECHNICAL PROGRESS IN THE EVERYDAY LIFE OF PEOPLE

Topic of the lesson: Writing an opinion essay (Part I)

Aims: To develop writing skills through the practice of the language and structural devices used for writing an opinion essay.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Analysing the rubric.
 3.  Analysing a model text.
 4.  Linkers.
 5.  Register.
 6.   Output.

Teaching hints

 1.  Home assignment check.
  1.  Read the tip on page 96 ( Study book).
 2.      In pairs, do exercise 47 (page 96 Study book).

3.1.    Read the article and complete the task (page 96, exercise 48a Study book).

3.2.    Read the text aloud (page 92, exercise 48a Study book).

4.1.     Work with a partner and complete the task (page 96, exercise 48b Study

         book).

4.2.    Work in pairs to complete the task (page 96, exercise 49 Study book).

5.       Work in small groups, do exercise 50a (page 96 Study book).

6.       Work with a partner and have a conversation about the mobile phones in the  

         higher educational establishments.  

Home assignment

Do exercise 50b in the written form (page 97 Study book).

Lesson XIII

TOPIC 11.  SCIENTIFIC-TECHNICAL PROGRESS IN THE EVERYDAY LIFE OF PEOPLE

Topic of the lesson: Writing an opinion essay (Part II)

Aims: To improve writing skills in composing an opinion essay.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Paragraph structure.
 3.  Listening.
 4.  Discussion.
 5.  Plan of an opinion essay.
 6.  Writing.
 7.   Output.


Teaching hints

 1.  Home assignment check.
  1.  Read the tip on page 96 (Study book).
 2.      In pairs, do exercise 51a, b (page 97 Study book).

3.       Listen and do exercise 52 (page 97, Study book).

4.       Work in pairs, do exercise 53 (page 97 Study book).

5.      Work with a partner, do exercise 54 ( page 97, Study book).

6.      Write down the main points of exercise 55(page 97 Study book)

7.      Work with a partner and do exercise 56 (page 97, Study book).  

Home assignment

Write an article for the magazine (page 97, exercise 55 Study book).

Lesson XIV

TOPIC 12.  THE PASSIVE

Topic of the lesson: The passive: general information

Aims: To be able to use passive voice while speaking and reading.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Language focus.
 3.  Practice.
 4.  Output.


Teaching hints

 1.  Home assignment check.
  1.  Answer the question: what are the passive? What do we need it for?

2.       In small groups do exercise 13 (page 88 Study book). Read the Grammar  

         Reference Section for further details (page 173 Study book).

3.1.    Work in pairs and do exercise 14 (page 88 Study book).

3.2.    In pairs, complete the task (page 88, exercise 45 Study

         book).

3.3.    Work in pairs and complete the task (page 88, exercise 16 Study book).

3.4.    Work in pairs and do the task (page 88, exercise 17 Study book).

3.5.    Work in small groups and do exercise 18 (page 88 Study book).

4.       Work with a partner and discuss the problem with student hackers.  

Home assignment

Do exercises 1-7, 16 (page 108-110, 113 Work book).

Lesson XV

TOPIC 12.  THE PASSIVE

Topic of the lesson: Relative pronouns in defining/non-defining relative clauses

Aims: To be able to use the relative pronouns in defining/non-defining relative clauses.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Language focus.
 3.  Practice.
 4.  Output.

Teaching hints

 1.  Home assignment check.

2.1.    In small groups do exercise 19a (page 89 Study book). Read the Grammar  

         Reference Section for further details (page 174 Study book).

2.2.    In pairs, do exercise 19b (page 89 Study book).

3.1.    Work in pairs and do exercise 20 (page 89 Study book).

3.2.    Work with a partner and do exercise 21 (page 89 Study  book).

3.3.    Work in pairs and complete the task (page 89, exercise 22 Study book).

3.4.    In pairs, complete the sentences (page 90, exercise 23 Student book).    

4.      Work with a partner and make up as many sentences as possible using  

         relatives (page 110, exercise 10 Work book).  

Home assignment

Do exercises 8,9,12,13,15 (page 110-112 Work book) and exercise 26 (page 90 Study book).

Lesson XVI

TOPIC 12.  THE PASSIVE

Topic of the lesson: Grammar in use

Aims: To be able to use prepositions and phrasal verbs, idioms and fixed phrases. To practise in multiple choice cloze and key word transformations.

Plan of the lesson

 1.  Preview.
 2.  Language focus.
 3.  Practice.
 4.  Language focus.
 5.  Practice.
 6.  Reading.
 7.  Word work.
 8.  Output.

Teaching hints

1. Home assignment check.

2.1. In small groups do exercise 24a (page90 Study book). This exercise works with Appendix 1 at the back of the book.

2.2. Explain the phrases from exercise 24a. Use the dictionary if necessary.

3.1. Work in pairs and do exercise 24b  (page 90 Study book).

3.2. Work with a partner, choose 5 phrases and make sentences using them (page 90, exercise 24b Study book).

4. In small groups do exercise 25 (page 90 Study book). This exercise works with Appendix 2 at the back of the book.

5. Explain the phrasal verbs (page 90, exercise 25 Study book). Use the  dictionary if necessary.

6. Read the text and think of the word which best fits each gap (page 91, exercise 27 Study book).

7.1. In small groups do exercise 29 (page 91 Study book).

7.2. Explain the idioms from exercise 26 (page 91 Study book). Use the dictionary if necessary.

7.3.    In pairs, do exercise 30 (page 91 Study book).

8. Work with a partner and talk about “mishaps” that have lead to the great inventions.

Home assignment

Do exercises 12, 14, 16-18 (page 111-113 Work book) and exercise 28 (page 91 Study book).


ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Система бальної оцінки

Шкала оцінювання

Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами:

 •  Активної та систематичної роботи студентів на практичних заняттях – 68 балів.
 •  Виконання модульної контрольної роботи – 12 балів.

Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснюється в такому порядку:

№ теми

Назва теми та вид роботи

Об’єкти контролю

Кількість балів

1

2

3

4

І семестр

Модуль 3

Змістовий модуль 5

9

Спосіб життя людини та її здоров’я.

Практичні заняття

1. Інформативне читання тексту “Can you feel the rhythm?”.

2. Інформативне читання тексту “Ainsworth Hot Springs”.

3. Інформативне читання тексту “Rotorua”.

4. Інформативне читання тексту “Living Out Loud” Work book.

5. Усне повідомлення про причини, які спричиняють хвороби у людей.

6. Усне повідомлення про робочий день студента.

7. Складання діалогів (практичні заняття 3, 7, 8, 9).

8. Обговорення проблемних ситуацій (практичні заняття 4, 6, 8).

9. Написання листа другові з порадою у певній ситуації.

10. Написання статті про один із відомих курортів у світі.

11. Написання службової записки.

12. Написання листа електронною поштою.

13. Написання статті для журналу про переваги та недоліки фастфуду.

14. Виконання вправ з формування лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної компетенцій, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в ситуаціях, пов’язаних зі способом життя людини та її здоров’ям:

- вправи 1а, 1b, 1c, 2a, 2b (практичне заняття 1);

 •  вправи 3a, 3b, 3c, 3d,4

(практичне заняття 2);

- вправи 5а, 5b, 5с, 6а, 6 b, 6с, 7 (практичне заняття 3);

- вправи 8, 9а, 9b, 32;

- вправи 1а, 1b, 5 Work book (практичне заняття 4);

- вправи 10а, 10b, 11, 12а;

- вправи 2 – 4, 6, 7 Work book (практичне заняття 5);

- вправи 31, 33, 34а, 34b;

- вправи 8 – 10а, 10b Work book (практичне заняття 6);

- вправи 34с, 35а, 35b, 36;

- вправи 11, 13а Work book (практичне заняття 7);

- вправи 37а, 37b, 39а, 39 b (практичне заняття 8);

- вправи 38а, 40а, 40b;

- вправи 13 b Work book (практичне заняття 9);

- вправи 41а, 41b, 41с, 42, 43а, 43b, 43с, 43d, 44, 45 (практичне заняття 10);

- вправи 14 – 17а Work book (практичне заняття 11);

- вправи 46, 47а, 47b, 48а, 48b, 49а (практичне заняття 12);

- вправи 49b, 50, 51, 52а, 52b, 53а - е, 54, 55 (практичне заняття 13).

15. Результати лексичного тестування

Всього за тему

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5

2,0

(0,5 бала за діалог)

1,5

(0,5 бала за одну ситуацію)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

(0,5 бала за одну вправу)

2,5

(0,5 бала за одну вправу)

2,8

(0,4 бала за одну вправу)

3,5

(0,5 бала за одну вправу)

3.6

(0,4 бала за одну вправу)

3,6

(0,4 бала за одну вправу)

3,0

(0,5 бала за одну вправу)

2,0

(0,5 бала за одну вправу)

1,6

(0,4 бала за одну вправу)

4,0

(0,4 бала за одну вправу)

1,6

(0,4 бала за одну вправу)

3,0

(0,5 бала за одну вправу)

4,8

(0,4 бала за одну вправу)

2,5

52

10

Граматика: модальні дієслова

Практичні заняття

1. Вивчення теоретичного     матеріалу з теми «Модальні дієслова».

2. Виконання вправ з формування навичок розпізнавання і розуміння модальних дієслів у рецептивних видах мовлення:

- вправи 13, 14а, 14b, 15 – 18 (практичне заняття 14);

- вправи 19 – 23а,b;

- вправи 1 – 4 Work book (практичне заняття 15);

- вправи 24а, 24b, 25, 26;

- вправи 5, 7 – 9 Work book (практичне заняття 16);

вправи 27, 29. 30;

- вправи 11 – 15 Work book (практичне заняття 17).

Всього за тему

2,0

2,8

(0,4 бала за одну вправу)

4,0

(0,4 бала за одну вправу)

3,2

(0,4 бала за одну вправу)

4,0

(0,5 бала за одну вправу)

16

Всього за змістовий модуль 5

68

9-10

Модульна контрольна робота №3

Результати письмової  контрольної роботи (лексико-граматичне тестування, інформативне читання, аудіювання).

12

Всього за модуль 3

80

Практичні заняття

Поточне оцінювання роботи студентів на практичних заняттях здійснюється в залежності від теми і обсягу навчального матеріалу і у відповідності до наведеного вище розподілу балів за темами. Об’єктом контролю роботи  студентів на практичному занятті є:

 •  ознайомлення з теоретичним матеріалом та виконання тренувальних вправ з метою набуття певних іншомовних навичок (фонетичних, орфографічних, орфоепічних, лексичних, граматичних);
 •  виконання комунікативних вправ (переважно діалогічного характеру) з метою формування лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної компетенцій, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в типових мовленнєвих ситуаціях, пов’язаних з життям студента;
 •  читання, та аудіювання навчальних текстів, виконання комунікативних вправ з метою формування лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної компетенцій, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в типових мовленнєвих ситуаціях, пов’язаних з наданням і розумінням інформації.

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних заняттях

Тема 9.Спосіб життя людини та її здоров’я

4 бали: інформативне читання кожного з 4 навчальних текстів оцінюється у 1 бал:

- встановлений для даного тексту бал ставиться, якщо студент зрозумів його головну ідею, основні факти та важливі деталі тексту; завдання до тексту  виконав у повному обсязі.

- встановлений для даного тексту бал знижується, якщо студент зрозумів його головну ідею, основні факти та важливі деталі тексту, але завдання до тексту виконав не у повному обсязі (знімається 0,1 бала за невиконання кожного завдання);

- студент одержує 0 балів, якщо не зрозумів головну ідею та основні факти тексту.

0,5 бала: студент підготував і зробив усне повідомлення про причини, які спричиняють хвороби у людей; за кожну граматичну або фонематичну помилку знімається 0,05 бала.

0,5 бала: студент підготував і зробив усне повідомлення про робочий день студента; за кожну граматичну або фонематичну помилку знімається 0,05 бала.

2,0 бали: працюючи з партнером, студент склав, а потім інсценував 4 діалоги з теми (0,5 бала за один діалог).

1,5 бала: працюючи в команді, студент взяв активну участь у обговоренні проблемних ситуацій з теми (0,5 бала за одну ситуацію); встановлений бал знижується пропорційно зниженню активності студента.

0,5 бала: студент написав листа другові з порадою у певній ситуації; за кожну граматичну або орфографічну помилку знімається 0,05 бала.

0,5 бала: студент написав статтю про один із відомих курортів у світі; за кожну граматичну або орфографічну помилку знімається 0,05 бала.

0,5 бала: студент написав службову записку; за кожну граматичну або орфографічну помилку знімається 0,05 бала.

0,5 бала: студент написав листа електронною поштою; за кожну граматичну або орфографічну помилку знімається 0,05 бала.

0,5 бала: студент написав статтю для журналу про переваги та недоліки фастфуду; за кожну граматичну або орфографічну помилку знімається 0,05 бала.

38,5 балів: студент виконав 88 вправ з формування мовленнєвих компетенцій; за виконання частини вправ ставиться відповідний бал (0,4 – 0,5 бала за одну вправу).

Письмове лексичне тестування з теми 3:

2,5 бала: студент правильно виконав 100% завдань;

2,0 бали: студент правильно виконав не менше 80% завдань;

1,5 бали: студент правильно виконав не менше 60% завдань;

1,0 бал: студент правильно виконав не менше 40% завдань;

0,5 бали: студент правильно виконав не менше 20% завдань;

0 балів: студент правильно виконав менше 20% завдань;


Тема 10. Модальні дієслова.

2,0 бала: студент вивчив теоретичний матеріал з теми «Модальні дієслова» і відповів на всі контрольні запитання; за кожну помилкову відповідь знімається 0,05 бала.

14 балів: студент виконав 33 вправи з формування навичок уживання,

розпізнавання та розуміння граматичних одиниць у рецептивних видах мовлення; за виконання частини вправ ставиться відповідний бал (0,4 - 0,5 бала за одну вправу).

№ теми

Назва теми та вид роботи

Об’єкти контролю

Кількість балів

1

2

3

4

ІІ семестр

Модуль 4

Змістовий модуль 6

11

Досягнення науково-технічного прогресу у повсякденному житті людини.

Практичні заняття

Самостійна робота

1. Інформативне читання тексту “Advantages and disadvantages of increased surveillance?”.

2. Інформативне читання тексту “The time machine”.

3. Інформативне читання тексту “Green cars Work book.

4. Усне повідомлення про роль техніки в житті людини.

5. Усне повідомлення про використання комп’ютерів.

6. Складання діалогів (практичні заняття 3, 7, 8, 9).

7. Обговорення проблемних ситуацій (практичні заняття 4, 6, 8).

8. Написання інструкції.

9. Написання опису подорожі до іншого часу.

12. Написання статті для журналу на обрану тему.

14. Виконання вправ з формування лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної компетенцій, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в ситуаціях, пов’язаних з використанням технічних засобів у повсякденному житті людини:

- вправи 1, 2, 3a (практичне заняття 1);

 •  вправи 3b, 3c, 3d, 4

(практичне заняття 2);

- вправи 5а, 5b, 6а, 6b, 6с, 7a, 7b (практичне заняття 3);

- вправи 9а, 9b, 10a, 10b;

- вправи 4, 5, 6 Work book (практичне заняття 4);

- вправи 11a, 11b, 12a, 12b, 12c;

- вправи 7 Work book (практичне заняття 5);

- вправи 31, 32a, 32b, 33, 34;

- вправи 8 – 10 Work book (практичне заняття 6);

- вправи 35, 36;

- вправи 11a, 11b Work book (практичне заняття 7);

- вправи 37а, 37b, 39а, 39b, 39c (практичне заняття 8);

- вправи 40a, 40b, 40c;

- вправи 18, 19a, 19b, 20a Work book (практичне заняття 9);

- вправи 41, 42, 43, 46 (практичне заняття 10);

- вправи 44, 45;

- вправи 10 Work book (практичне заняття 11);

- вправи 47, 48a, 48b, 49, 50a; (практичне заняття 12);

- вправи 51a, 51b, 52, 53, 54, 55, 56; (практичне заняття 13).

15. Результати лексичного тестування

16. Написання есе.

Всього за тему

1,5

1,5

1,5

1,0

1,0

2,0

(0,5 бала за діалог)

1,5

(0,5 бала за одну ситуацію)

1,5

(0,5 бал за одну інструкцію)

2,0

2,0

1,5

(0,5 бала за одну вправу)

2,0

(0,5 бала за одну вправу)

3,5

(0,5 бала за одну вправу)

2,8

(0,4 бала за одну вправу)

3,0

(0,5 бала за одну вправу)

3,2

(0,4 бала за одну вправу)

2,8

(0,7 бала за одну вправу)

2,5

(0,5 бала за одну вправу)

3,5

(0,5 бала за одну вправу)

1,6

(0,4 бала за одну вправу)

2,1

(0,7 бала за одну вправу)

2,5

(0,5 бала за одну вправу)

3,0

(0,5 бала за одну вправу)

2,5

4

56

12

Граматика: пасивний стан дієслова.

Практичні заняття

1. Вивчення теоретичного     матеріалу з теми «Пасивний стан дієслова».

2. Виконання вправ з формування навичок розпізнавання і розуміння  дієслів у пасивному стані у  рецептивних видах мовлення:

- вправи 13, 14, 15, 16, 17, 18 (практичне заняття 14);

- вправи 19a, 19b, 20, 21, 22, 23

- вправи 10 Work book (практичне заняття 15);

- вправи 24a, 24b, 25, 26,  27, 29; (практичне заняття 16);

Всього за тему

2,0

3,0

(0,5 бала за одну вправу)

3,5

(0,5 бала за одну вправу)

3,5

(0,5 бала за одну вправу)

12

Всього за змістовий модуль 5

68

11-12

Модульна контрольна робота №4

Результати письмової  контрольної роботи (лексико-граматичне тестування, інформативне читання, аудіювання).

12

Всього за модуль 4

80

Практичні заняття

Поточне оцінювання роботи студентів на практичних заняттях здійснюється в залежності від теми і обсягу навчального матеріалу і у відповідності до наведеного вище розподілу балів за темами. Об’єктом контролю роботи  студентів на практичному занятті є:

 •  ознайомлення з теоретичним матеріалом та виконання тренувальних вправ з метою набуття певних іншомовних навичок (фонетичних, орфографічних, орфоепічних, лексичних, граматичних);
 •  виконання комунікативних вправ (переважно діалогічного характеру) з метою формування лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної компетенцій, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в типових мовленнєвих ситуаціях, пов’язаних з життям студента;
 •  читання, та аудіювання навчальних текстів, виконання комунікативних вправ з метою формування лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної компетенцій, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в типових мовленнєвих ситуаціях, пов’язаних з наданням і розумінням інформації.

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних заняттях

Тема 11. Досягнення науково-технічного прогресу у повсякденному житті людини.

4,5 бала: інформативне читання кожного з 3 навчальних текстів оцінюється у 1,5 бал:

- встановлений для даного тексту бал ставиться, якщо студент зрозумів його головну ідею, основні факти та важливі деталі тексту; завдання до тексту  виконав у повному обсязі.

- встановлений для даного тексту бал знижується, якщо студент зрозумів його головну ідею, основні факти та важливі деталі тексту, але завдання до тексту виконав не у повному обсязі (знімається 0,1 бала за невиконання кожного завдання);

- студент одержує 0 балів, якщо не зрозумів головну ідею та основні факти тексту.

1,0 бал: студент підготував і зробив усне повідомлення про роль техніки в житті людини; за кожну граматичну або фонематичну помилку знімається 0,05 бала.

1,0 бал: студент підготував і зробив усне повідомлення про використання комп’ютерів; за кожну граматичну або фонематичну помилку знімається 0,05 бала.

2,0 бали: працюючи з партнером, студент склав, а потім інсценував 4 діалоги з теми (0,5 бала за один діалог).

1,5 бала: працюючи в команді, студент взяв активну участь у обговоренні проблемних ситуацій з теми (0,5 бала за одну ситуацію); встановлений бал знижується пропорційно зниженню активності студента.

1,5 бала: студент написав інструкцію щодо використання технічного засобу; за кожну граматичну або орфографічну помилку знімається 0,5 бала.

2,0 бала: студент написав опис подорожі до іншого часу; за кожну граматичну або орфографічну помилку знімається 0,05 бала.

2,0 бала: студент написав статтю для журналу на обрану тему про переваги та недоліки фастфуду; за кожну граматичну або орфографічну помилку знімається 0,05 бала.

34,0 бали: студент виконав 69 вправ з формування мовленнєвих компетенцій; за виконання частини вправ ставиться відповідний бал (0,4 – 0,7 бала за одну вправу).

Письмове лексичне тестування з теми 5:

2,5 бала: студент правильно виконав 100% завдань;

2,0 бали: студент правильно виконав не менше 80% завдань;

1,5 бали: студент правильно виконав не менше 60% завдань;

1,0 бал: студент правильно виконав не менше 40% завдань;

0,5 бали: студент правильно виконав не менше 20% завдань;

0 балів: студент правильно виконав менше 20% завдань;

Тема 12. Пасивний стан дієслова.

2,0 бала: студент вивчив теоретичний матеріал з теми «Пасивний стан дієслова» і відповів на всі контрольні запитання; за кожну помилкову відповідь знімається 0,05 бала.

10,0 балів: студент виконав 19 вправ з формування навичок уживання, розпізнавання та розуміння граматичних одиниць у рецептивних видах мовлення; за виконання частини вправ ставиться відповідний бал (0,4 - 0,5 бала за одну вправу).


Критерії оцінювання модульної контрольної роботи

Модульна контрольна робота №3

Лексико-граматичне тестування:

 •  90-100% правильних відповідей – 3 бали;
 •  75-89% правильних відповідей –  2,5 бала;
 •  60-74% правильних відповідей – 2 бали;
 •  45-59% правильних відповідей – 1,5 бала;
 •  30-44% правильних відповідей – 1 бал;
 •  15-29% правильних відповідей – 0,5 бала;
 •  менше 15% правильних відповідей – 0 балів.

Завдання з інформативного читання:

 •  90-100% правильних відповідей – 3 бали;
 •  75-89% правильних відповідей –  2,5 бала;
 •  60-74% правильних відповідей – 2 бали;
 •  45-59% правильних відповідей – 1,5 бала;
 •  30-44% правильних відповідей – 1 бал;
 •  15-29% правильних відповідей – 0,5 бала;
 •  менше 15% правильних відповідей – 0 балів.

Завдання з аудіювання:

 •  90-100% правильних відповідей – 3 бали;
 •  75-89% правильних відповідей –  2,5 бала;
 •  60-74% правильних відповідей – 2 бали;
 •  45-59% правильних відповідей – 1,5 бала;
 •  30-44% правильних відповідей – 1 бал;
 •  15-29% правильних відповідей – 0,5 бала;
 •  менше 15% правильних відповідей – 0 балів.

Критерії оцінювання есе:

3 бали: тема повністю розкрита; чітко витримана структура есе; думки обґрунтовані і викладені ясно та логічно; речення побудовані правильно, без граматичних та орфографічних помилок.

2,5 бала: тема повністю розкрита; витримана структура есе; думки обґрунтовані і викладені ясно та логічно; речення побудовані правильно; допущено не більше 1 негрубої граматичної помилки та не більше 2 орфографічних помилок.

2 бали: тема розкрита достатньо повно; структура есе витримана; думки викладені досить логічно, але бракує їх обґрунтування; може бути допущено 1  порушення у побудові речення при збереженні його комунікативної достатності; зроблено не більше 2 негрубих граматичних помилок та не більше 3 орфографічних помилок.

1,5 бала: тема розкрита досить повно; структура есе витримана;  думки викладені не завжди у логічній послідовності; є порушення у побудові речень (але не більше 2) при збереженні комунікативної достатності; допущено  не більше 3 негрубих граматичних помилок та не більше 4 орфографічних помилок.

1 бал: тема розкрита не повністю; є порушення у структурі есе; думки викладені хаотично; є порушення у побудові речень (але не більше 3) при збереженні комунікативної достатності; допущено  не більше 4 негрубих граматичних помилок та не більше 5 орфографічних помилок.

0,5 бала: тема розкрита не повністю; є порушення у структурі есе; думки викладені хаотично; є порушення у побудові речень (але не більше 4) при збереженні комунікативної достатності; допущено  не більше 5 негрубих граматичних помилок та не більше 5 орфографічних помилок.

0 балів: тема не розкрита, структура есе не витримана, думки викладені хаотично; або при збереженні структури есе через велику кількість помилок був порушений принцип комунікативної достатності повідомлення.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Dictionary of contemporary English. Directed by Summers Della. – Pearson Education Limited, 2005.
 2.  Dooley Jenny, Evans Virginia. Upstream. Student’s Book – Publishing express, 2005.
 3.  Dooley Jenny, Evans Virginia. Upstream. Work Book – Publishing express, 2005.


Навчальне видання

Голуб Дарина Олександрівна

Англійська мова (додатково)

81.2 Англ

Голуб Д.О. Англійська мова (додатково): Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямами 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505«Управління персоналом і економіка праці»– Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2009. – 74 с.

Г - 60

Мета навчально-методичного посібника – допомогти студентам раціонально розподілити й засвоїти програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, навчити застосовувати набуті знання й навички  при спілкуванні з носіями англійської мови, розвити між культурну комунікативну компетенцію та її складові.

Підп. до друку ________Формат 84х 1081/32 Папір друк.

Ум.друк.арк. 2,6 Облік.-видав.арк. 3,6 Тираж  _____ Замовлення №______

___________________________________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55509. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми. Синоніми. Типи синонімів. Синонімічні ряди. Антоніми 65.5 KB
  Групи слів за значенням: синоніми антоніми. Антоніми. Мета: поглибити знання про групи слів за значенням; формувати вміння визначати в реченнях і текстах синоніми і антоніми; учити утворювати синонімічні ряди і добирати антонімічні пари доречно вживати їх у мовленні...
55510. Розробка заняття з інформатики на тему "Використання сортування, фільтрації даних, робота з підсумками, перевіркою даних, захистом листів" з використанням інтерактивних методів та програми Radmin 383 KB
  Цілеспрямований розвиток індивідуальності можливий лише тоді, коли теорія освіти не декларуватиме необхідність творчості педагога і творчості студента, а систематично за допомогою доцільних методів втілюватиме її у навчально-виховному процесі.
55511. Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть 59.5 KB
  Дорогие ребята! Весь учебный год наш класс работал на маршруте «Путешествие в страну Вежливых». Мы продолжаем наше путешествие. И сегодня остановка на станции «Доброта». Девиз (читают с доски): «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть»
55512. Щедра осінь 506 KB
  Вчити бачити красу рідного краю, виразно читати вірші. Розвивати усне мовлення, збагачувати словниковий запас, розвивати спостережливість, естетичні смаки, творчі здібності. Виховувати любов до природи, праці, шанобливе ставлення до хліба, повагу до традицій рідного краю