68756

Друга іноземна (англійська) мова: Навчально-методичний посібник

Книга

Иностранные языки, филология и лингвистика

Працюючи з посібником студенти навчаться: уживати модальні дієслова базові структури англійського пасивного речення для передачі простої інформації; неособові форми дієслова інфінітив герундій дієприкметники теперішнього та минулого часу; використовувати у власному мовленні прості мовленнєві фрази...

Украинкский

2014-09-25

1.35 MB

0 чел.

Міністерство фінансів України

ДРУГА ІНОЗЕМНА (АНГЛІЙСЬКА) МОВА 

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2011

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

ДРУГА ІНОЗЕМНА (АНГЛІЙСЬКА) МОВА

Навчально-методичний посібник

для студентів ІІ курсу денної форми навчання,

які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво"

за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит", 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030505 «Управління персоналом і економіка праці”,

6.030504 “Економіка підприємства”

Дніпропетровськ – 2011

Друга іноземна (англійська) мова: Навчально-методичний посібник для студентів II курсу денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямами 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». - Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. - 98 с.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, які продовжують вивчати англійську мову як другу іноземну. Його мета - допомогти студентам раціонально розподілити програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, навчити застосовувати набуті знання й навички під час виконання індивідуальних завдань творчого характеру.

Автор-укладач:     Л.І. Яремчук - старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:         Т.Г. Вініченко - к.філол.наук, професор кафедри психології менеджменту та мовної підготовки Національного гірничого університету

М.К. Давидова - старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск: Н.М. Кучина - завідувач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

на засіданні вченої ради

факультету управління персоналом та економіки праці

Протокол №2 від 3.10.11

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

іноземних мов

Протокол №12 від 13.06.11

Друга іноземна (англійська) мова: Навчально-методичний посібник для студентів II курсу денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямами 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». - Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. - 98 с.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, які продовжують вивчати англійську мову як другу іноземну. Його мета - допомогти студентам раціонально розподілити програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, навчити застосовувати набуті знання й навички під час виконання індивідуальних завдань творчого характеру.

Автор-укладач:     Л.І. Яремчук - старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:         Т.Г. Вініченко - к.філол.наук, професор кафедри психології менеджменту та мовної підготовки Національного гірничого університету

М.К. Давидова - старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск: Н.М. Кучина - завідувач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

на засіданні вченої ради

факультету управління персоналом та економіки праці

Протокол №2 від 3.10.11

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

іноземних мов

Протокол №12 від 13.06.11


ЗМІСТ

ВСТУП 41. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ КУРСУ.. 52. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 6МОДУЛЬ ІІІ 6МОДУЛЬ IV 513. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 694. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ  ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 805. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 90БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК 98


ВСТУП

Мета навчально-методичного посібника - допомогти студентам, які продовжують вивчати англійську мову як другу іноземну, раціонально розподілити програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, ефективно застосовувати набуті знання й навички під час виконання індивідуальних завдань творчого характеру.

Посібник призначений для студентів ІІ курсу денної форми навчання і охоплює навчальний матеріал змістових модулів 3 та 4.

Працюючи з посібником, студенти навчаться:

уживати модальні дієслова, базові структури англійського пасивного речення для передачі простої інформації; неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметники теперішнього та минулого часу);

використовувати у власному мовленні прості мовленнєві фрази і кліше, у тому числі прості форми соціальної комунікації, такі як вітання, прохання, пропозиції, поради, вибачення, вираження власної думки, погодження і непогодження з іншою думкою, соціальний етикет тощо;

розуміти на слух просту інформацію і простою мовою обмінюватися інформацією (запитати і дати відповідь), що стосується подорожування та міжособистісної комунікації;

розуміти під час читання короткі, прості тексти;

писати прості зв'язні тексти про свій досвід подорожування та спілкування з іншими людьми.

Посібник містить структуру залікових кредитів курсу, методичні рекомендації до практичних занять, методичні рекомендації до самостійної роботи, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань, критерії оцінки знань і вмінь студентів та бібліографічний список.

Вивчення дисципліни «Друга іноземна (англійська) мова» на ІІ курсі завершується підсумковою оцінкою в балах, яка виставляється по поточному модульному контролю.

Послідовна і цілеспрямована робота з навчально-методичним посібником забезпечує вирішення основних задач, що стоять перед студентами на другому етапі навчання.


1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ

№ за/п

ТЕМА

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуаль-на робота

Модуль III 

Змістовий модуль 3

9.

Граматика: модальні дієслова

6

5

10.

Подорожування (аеропорт, вокзал, готель, магазин, на вулицях міста)

14

3

(рольова

гра)

1.1.

Граматика: пасивний стан дієслова

4

3

12.

Людина і навколишній світ (країни,

міста)

8

13.

Інформативне читання літератури загальнопізнавального спрямування

2

2

(анотація)

9-

12

Поточний модульний контроль №3

2

Усього годин:

36

10

8

Модуль IV

Змістовий модуль 4

14.

Граматика: неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметники теперішнього і минулого часу)

14

10

15.

Міжособистісна комунікація (вітання, прохання, пропозиції, поради, вибачення, вираження власної думки, погодження і непогодження з іншою думкою, соціальний етикет)

16

4

(рольова гра)

16.

Інформативне читання літератури загальнопізнавального характеру.

2

3

3

(анотація)

14-

15

Поточний модульний контроль №4

2

Усього годин

34

13

7


2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ 3

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1

ТЕМА 9. МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 10. ПОДОРОЖУВАННЯ

Тема заняття: Поняття про модальність та модальні дієслова. Вираження вміння, здібності, здатності виконувати (виконати) дію. Подорожування: в аеропорту.

Мета заняття: Сформувати поняття про модальні дієслова; навчитися утворювати речення (стверджувальні, заперечні, питальні), в яких виражається вміння, здібність, здатність виконувати (виконати) дію у теперішньому, минулому, майбутньому часі. Навчитися говорити про подорожування літаком.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1.  Модальні дієслова.
 2.  Подорожування.

Методичні рекомендації

1.1. Ознайомтеся з інформацією, поданою у розділі «Поняття про модальність та модальні слова» і виконайте вправу 1 (с. 7). Література: [2]

1.2. Щоб навчитися виражати вміння, здібність, здатність виконувати (виконати) дію, виконайте вправи 1,5,9 та вивчіть інструкції 1-9 (с. 8-15). Література: [2]

2.1.Прослухайте і повторіть за диктором слова і словосполучення з теми «Подорожування: в аеропорту».

travel (syn. - traveling )

подорож

to travel

-by plane (by air)

-by train

-by ship

мандрувати, подорожувати, їздити

-літаком

-поїздом

-морем

-by car

-машиною

flight

рейс, політ, переліт

to book a flight

замовити квиток на літак

ticket

квиток

booking office (syn. - ticket office)

квиткова каса

passenger

пасажир

check-in desk

стіл реєстрації

passport

паспорт

to go through passport control

проходити паспортний контроль

customs

мито, митний збір

to pass through the customs

проходити митний контроль

customs officer

чиновник митної служби

to declare

декларувати речі

duty

митний збір

duty-free

вільний від митного збору

duty-free shop

крамниця, де продають речі вільні від митного збору

luggage

багаж

baggage

багаж

baggage reclaim

видача багажу

suitcase

валіза

to announce

об'являти

departure

відправлення

departure lounge

зал, де чекають часу відправлення

departure time

час відправлення

departure timetable

графік відправлення

to announce the departure of flight BA 476

об'явити про відправлення рейсу ВА 476

gate

вихід, вхід

seat

місце для сидіння

to board the plane / the train / the ship

сісти на літак / у поїзд / на корабель

the flight is boarding

іде посадка на рейс

boarding pass

посадочний талон

aboard

на борт, на борту

air-hostess

стюардеса

to fasten one's seat belt

застібнути ремінь безпеки

to unfasten one's seat belt

відстібнути ремінь безпеки

tray

піднос

to land

приземлятися

safe

безпечний

safely

благополучно

outside

зовні

to arrive at

приїздити до якогось місця

to arrive in

приїздити до якоїсь країни, міста

smoking

салон для тих, хто палить

non-smoking

салон для тих, хто не палить

to miss the plane / train

спізнитися на літак / поїзд

to pay

платити

2.2. Заповніть відповідними словами та словосполученнями пропуски у поданих нижче висловлюваннях:

a. plane

b. Newcastle

c. ticket

d. miss the plane

e. pay

f. suitcase

g. travel

 1.  - Look at the time! Hurry up, or we'll .
 2.  - Just a minute, I can't find my . Do you

know where it is?

3. - Good luck in your .

 1.  - Excuse me. I think that's my _________.
 2.  - I'd like a ticket to .
 3.  - How do you want to ?

7. She travelled to New York by _______.

2.3. Підберіть доречні репліки замість пропусків і прочитайте у парах діалоги.

1. - I'd like to book a flight to London for Monday the twelfth.

- ________, I'll see what there is.

a. Welcome to Dnipropetrovsk

b. Never mind.

c. Just a minute

d. Good luck

e. Here is your ticket

f. Here you are

g. Come on

h. Hurry up

i. That's fine

j. Have a nice flight

2. - Your passport, please.

- ___________.

3.-What's the time?

- It's five to seven already.______, or you'll miss the train.

4. - I'm afraid; we don't have anything for Wednesday flight.

- _______. I can go on Saturday.

5. - Mr. Jones! How do you do.

- How do you do.

- Please, come in. You're from our office in London,
aren't you?

- Yes, that's right.

- ______!

6.- Could I book a flight to Geneva for Saturday the 5th?

- O.K. It's 120 dollars.

- Here you are.

- Thanks.

7.- I'm going to Paris tomorrow.

- Are you going by plane or by train?

- By plane.

- _______.

8. I take my last exam tomorrow.

- __________!

9.- Did you hear? Our flight is boarding. - - O.K. ________.

10.- Open this suitcase, please.

- Just a minute.

- _______. Have a nice flight.

Домашнє завдання

 1.  Виконати завдання комп'ютерної навчальної програми (КНП) «Функціональна граматика англійської мови». Частина III. Модальні дієслова. Етап II, вправи 2-4, 6-8, 10-18.

Знати лексичні одиниці (ЛО) з теми: «Подорожування: в аеропорту».

 1.  Прочитайте уважно перелік подій. Розташуйте їх у правильному порядку у разі посадки на літак.

 1.  You go to the departure lounge.
 2.  You arrive at the airport.
 3.  You go to your gate.
 4.  You go to the check-in-desk.
 5.  You go to the duty-free shop.
 6.  You get a boarding pass.
 7.  You board the plane.
 8.  You look at the departure timetable to see if your flight is boarding yet.
 9.  The timetable tells you which gate to go to.
 10.  You go through passport control.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2

ТЕМА 9. МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 10. ПОДОРОЖУВАННЯ

Тема заняття: Вираження дозволу, запитання дозволу, прохання. Подорожування літаком та поїздом.

Мета заняття: Навчитися утворювати речення, в яких виражається дозвіл (відсутність дозволу), запитання дозволу, прохання виконати дію у теперішньому, минулому, майбутньому часах. Навчитися говорити про подорожування літаком та поїздом.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1.  Модальні дієслова.
 2.  Подорожування.

Методичні рекомендації

1.1. Щоб навчитися утворювати речення, в яких виражається дозвіл, виконайте вправу 1 та вивчіть інструкції 1 - 3 (с. 17 - 18). Література: [2]

1.2. Щоб навчитися утворювати речення, в яких виражається відсутність дозволу виконувати (виконати) дію, виконайте вправу 3 та вивчіть інструкцію 4 (с. 19). Література: [2]

1.3. Для того, щоб навчитися утворювати речення із запитанням дозволу виконати дію, виконайте вправу 5 та вивчіть інструкцію 5 (с. 20). Література: [2]

1.4. Щоб навчитися утворювати речення, в яких виражається прохання, виконайте вправу 7 та вивчіть інструкцію 6 (с. 21 - 22). Література: [2]

2.1. Працюючи в парах, розкажіть, що ви будете робити, якщо вам доведеться летіти літаком.

2.2. Працюючи в групах по два-три, розіграйте ситуації, пов'язані з подорожжю літаком:

а) на борту літака (пасажир і стюардеса);

б) в аеропорту (пасажир і чиновник митної служби; пасажир і чиновник паспортного контролю; два або три пасажири; пасажир і службовець довідкового бюро).

2.3. Прослухайте і повторіть за диктором слова та словосполучення, намагаючись запам'ятати їх:


railway station

залізничний вокзал

to catch a train

сідати на поїзд

information office

довідкове бюро

platform

платформа

to leave

відправлятися

to get in

прибувати

to come back

повертатися

train times back from...

час відправлення поїздів із...

single ticket

квиток в один кінець

return ticket

квиток в обидва кінці

day return

квиток в обидва кінці з поверненням у той же день

period return

квиток в обидва кінці з поверненням через певний період

to pay cash

платити готівкою

to pay by credit card

платити кредитною карткою

pound

фунт

car

вагон

sleeping car

спальний вагон

dining car

вагон-ресторан

buffet car

вагон-буфет

on time

вчасно

delay   

затримка

to delay

затримуватися

destination

місце призначення

remark

примітка

to be late

запізнюватися

compartment

купе

change

а) пересадка; б) здача; дрібні гроші

to change

пересідати

through train

прямий поїзд

2.4. Прослухайте і повторіть за диктором фрази, намагаючись запам'ятати їх:

Let's have a look.

Давайте подивимося.

What time does the train leave (get in)?

Коли поїзд відправляється (прибуває)?

I'd like a ticket to...

Мені потрібен квиток до ... .

How do you want to pay?

Як ви будете платити?

Here is your ticket (change).

Ось ваш квиток (здача).

How much is a ticket to...?

Скільки коштує квиток до ... ?

Домашнє завдання

1.Виконати завдання КНП «Функціональна граматика англійської мови».Модальні дієслова. Частина III. Етап III, вправи 2, 4 ,6-14.

2.Знати лексичні одиниці з теми «Подорожування поїздом».

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3

ТЕМА 9. МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 10. ПОДОРОЖУВАННЯ

Тема заняття: Вираження пропозиції виконати дію, пропонування допомоги. Подорожування поїздом.

Мета заняття: Навчитися утворювати речення, в яких виражається пропозиція виконати дію чи пропонування допомоги. Вміти висловлюватися щодо переваг та недоліків подорожі поїздом.

План вивчення теми

1. Модальні дієслова.

2. Подорожування.

Методичні рекомендації

1.1. Щоб навчитися утворювати речення, в яких виражається пропозиція виконати дію, виконайте вправу 1 та вивчіть інструкцію 1 (с. 24). Література: [2]

1.2. Щоб навчитися утворювати речення, в яких виражається пропонування допомоги, виконайте вправу 2 та вивчіть інструкцію 2 (с. 25). Література: [2]

2.1. Заповніть відповідними словами та словосполученнями пропуски у поданих нижче висловлюваннях.

1. - a ticket in a sleeping car. I want to come back at a. change

about seven o'clock tomorrow morning. b. I like

- About seven o'clock. . Yes. There is a train that c. I'd like

gets in at 7.20. d. Cash

 1.  - Here is your ticket and your . e. gets in
 2.  The train leaves at 8.45 and at 18.15. f. Let' have a look
 3.  - traveling by train.
 4.  - How do you want to pay? - ______, please.

2.2. А. Напишіть репліки розмови між дівчиною і касиром у правильній
послідовності:

Hello. I'd like a ticket to Newcastle, please.

I want to come back this evening, so a day return.

How do you want to pay?

Return, please.

Here's your change and your ticket.

Single or return?

Twenty, forty, sixty pounds.

Day return or period return?

Cash, please.

Forty-eight pounds fifty, please.

Thank you.

Б. Прослухайте діалог і перевірте себе.

В. Закрийте зошит і спробуйте інсценувати розмову.

2.3. Працюючи  в парах, розіграйте ситуації, пов'язані з подорожжю поїздом:

а) у довідковому бюро;

б) у квитковій касі.

2.4. Прочитайте текст і виберіть із приведених нижче тверджень те, яке, на вашу думку, передає його сутність.

The Advantages and Disadvantages of Traveling by Train

Traveling by train has many advantages. There are no stressful traffic jams and trains are fast and comfortable. You can use the time in different ways. You can just sit and read, to watch the world go by. You can work, or you can have a meal or a snack in the buffet car.

Traveling by train has also some disadvantages. It is expensive and the trains are sometimes crowded and delayed. You have to travel at certain times and trains cannot take you from door to door. You need a bus or a taxi to take you to the railway station.

I prefer traveling by train to traveling by car. I feel more relaxed when I reach my destination.

advantages - переваги, disadvantages - недоліки, traffic jam - «пробка», затор,
in different ways - різними способами, to have a meal ( snack) - їсти, expensive
- дорогий, crowded - переповнений, at certain times - у певний час, to prefer
smth. - віддавати перевагу чомусь, to feel relaxed - почувати себе
відпочившим,
to reach - досягти, прибувати.

a) Traveling by trains is the only fast and comfortable way to reach your destination.

 1.  Traveling by tram has some advantages and some disadvantages at one and the same time.
 2.  Train is the most expensive kind of transport.
 3.  Trains are always crowded and delayed.

Прочитайте текст ще раз і скажіть, з чим ви згодні (не згодні) відносно подорожі поїздом.

Домашнє завдання

 1.  Виконати завдання КНП «Функціональна граматика англійської мови». Модальні дієслова. Частина III. Етап IV, вправи 3-9.
 2.  Підготуватися до поточного тестування знання ЛО з теми «Подорожування літаком та поїздом».

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4

ТЕМА 9. МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 10. ПОДОРОЖУВАННЯ

Тема заняття: Вираження обов'язку, необхідності,  поради або рекомендації, запитання про доцільність дії чи стану, невдоволення або обурення з приводу необхідності виконувати дію. Подорожування літаком та поїздом; у готелі.

Мета заняття: Навчитися утворювати речення, в яких виражається обов'язок, необхідність, порада або рекомендація, запитання про доцільність дії чи стану, невдоволення або обурення з приводу необхідності виконувати дію. Перевірити знання лексичного матеріалу з теми "Подорожування літаком та поїздом". Навчитися говорити про перебування у готелі.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

1. Модальні дієслова.

2. Порожування.

Методичні рекомендації

 1.  Щоб навчитися утворювати речення в яких виражається обов'язок та необхідність виконати дію, виконайте вправи 1, 5, 6 та вивчіть інструкції 1 - 4 (с. 29 - 32). Література: [2]
  1.  Щоб навчитися утворювати запитання відносно обов'язку, необхідності виконувати дію, виконайте вправу 9 та вивчіть інструкцію 5 (с. 33 - 34). Література: [2]
 2.  Щоб навчитися давати поради, рекомендації виконувати (виконати) дію та утворювати запитання про доцільність дії чи стану, виконайте вправи 12, 13 та вивчіть інструкції 6 - 7 (с. 36 - 37). Література: [2]
 3.  Для того, щоб навчитися виражати невдоволення або обурення щодо певної дії чи стану, виконайте вправу 16 та вивчіть інструкцію 8 (с. 38). Література: [2]

2.1.  Виконайте завдання поточного тестування лексичного матеріалу з теми 10. Література: [6]

2.2.  Прослухайте і повторіть за диктором слова та словосполучення, намагаючись запам'ятати їх:

to stay

зупинятися (у готелі і т. ін.)

stay

перебування (у готелі і т. ін.)

to enjoy one's stay

бути задоволеним перебуванням (в готелі і т. ін.)

to reserve a room

забронювати номер

to have / to make a reservation in smb's name

забронювати номер на чиєсь ім'я

receptionist

адміністратор

single room

номер (кімната) на одну особу

double room

номер(кімната) на дві особи

vacant room

вільний номер

private bath / shower

індивідуальна ванна / душ

to check in

реєструватися (у готелі)

to check out / to leave

виїжджати (із готелю)

to fill in a form

заповнити бланк

to sign a register

розписатися у журналі реєстрації

signature

підпис

key

ключ

porter

носильник

to take smth. (to some place)

віднести щось (до якогось місця)

to show smb. (to some place)

провести когось (до якогось місця)

to serve

обслуговувати; подавати (їжу)

service

обслуговування

bill

рахунок

to pay the bill

оплатити рахунок

2.3. Прослухайте і повторіть за диктором фрази, намагаючись запам'ятати їх:

Could I have a room for the night?

Мені потрібен номер на одну особу.

How much is the room?

Скільки коштує номер?

Is service / breakfast included?

Чи входить обслуговування / сніданок у вартість номера?

Would you like an evening meal?

Ви будете вечеряти?

Just breakfast.

Тільки сніданок.

Just signature.

Тільки підпис.

One more thing, please.

Ще одне.

You'd better...

Вам би краще...

I hope you enjoy your stay here.

Сподіваюсь, вам сподобається у нас.

2.4. Заповніть відповідними словами та словосполученнями пропуски у поданих нижче діалогах. Потім прочитайте їх у парах.

a.included b.reserve

c. fill in

d. number

e. show

f. how much

g. room

h. key

1. - Excuse me?

Can I help you?

Could I have a for the night?

2. - I'm sorry. is the room?

6.

 •  $ 50 for the room and breakfast.

3. - Could you help me?

 •  Yes, sir.
 •  I would like to a double room.

4. - One more thing, please.

 •  Yes, of course.
 •  Could you a form, please?

5. - Here's your .

 •  Thanks.

- What is the_____ of my room?

Your room number is 325.

Thank you.

7. - How much is the room?

$70.

Is breakfast_____?

8. - Can I see my room?

- Yes, the porter will ___ you to it.

Домашнє завдання

1. Виконати завдання КНП "Функціональна граматика англійської мови».

Модальні дієслова. Частина III. Етап V, вправи 2-4, 7-8, 10, 14-15, 17-22.

2. Знати лексичні одиниці з теми "Подорожування (у готелі)".

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5

ТЕМА 9. МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 10. ПОДОРОЖУВАННЯ

Тема заняття: Вираження відсутності необхідності, заборони виконувати дію. Подорожування: у готелі.

Мета заняття: Навчитися утворювати речення, в яких виражається відсутність необхідності, заборони виконувати дію. Навчитися розуміти на слух діалогічну форму мовлення у типових мовленнєвих ситуаціях, пов'язаних з перебуванням у готелі.

Обладнання: магнітофон


План вивчення теми

 1.  Модальні дієслова.
 2.  Подорожування.

Методичні рекомендації

 1.  Щоб навчитися утворювати речення, в яких виражається відсутність необхідності виконувати дію, виконайте вправи 1, 2, 3 та вивчіть інструкції 1 - 4 (с. 40 - 41). Література: [2]
 2.  Щоб навчитися утворювати речення, в яких виражається заборона виконувати дію, виконайте вправу 6 та вивчіть інструкцію 4 (с. 42). Література: [2]

2.1. А) Прочитайте діалоги і перекладіть їх на рідну мову.

1.

A: Good evening. There is a reservation for a group from Ukraine.

B: Good evening, sir. In whose name was the reservation made?

A: Mr. Petrenko and nine more people.

B: Just a moment, sir... Yes, here it is. Four singles and three double rooms. Is that correct?

A: Absolutely.

2.

A: Have you got a single room for two nights?

B: You can have a room on the first floor.

A: How much is it?

B: Ј25.25 with a private bath and a TV set.

A: Can I see it, please?

В: Yes, of course. The porter will show you to your room. You'd better fill in this

form, please.

A: Yes, certainly.

B: Here is your key. Enjoy your stay.

Б) Прочитайте діалоги, замінюючи підкреслені елементи поданими нижче словами:

 1.  A: morning, England, Brown, ten.

В: morning, one, five.

 1.  A: double, three, of course.

B: third, $ 15.50, shower, sign the register.

2.2. А) Напишіть репліки розмови між постояльцем готелю і адміністратором у правильній послідовності.

Certainly. A single room or a double?

Just this one bag.

Yes, sure. Do you want my address, too?

Here's your key. Your room number is 311.I hope you enjoy your stay.

Single, please.

Good evening. Can I help you?

A shower. How much is the room?

Yes, please. Could I have a room for the night?

No, thanks. Just breakfast. Can I pay by credit card?

Yes, of course. We take Visa and Access. Could you sign the register, please?

No. Just a signature. Do you have any luggage?

Would you like a room with a shower or a bath?

Ј 72 for the room and breakfast. Would you like an evening meal?

Thanks.

Б) Прослухайте діалог і перевірте себе.

В) Закрийте зошит і спробуйте інсценувати розмову.

Домашнє завдання

 1.  Виконати  завдання КНП  «Функціональна граматика  англійської мови». Модальні дієслова. Частина III. Етап VI, вправи 4-5, 7-12.
 2.  Знати ЛО з теми "Подорожування: у готелі".
 3.  Виконати вправи 1, 2 (с. 50, lesson 24 "It's on the right") Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6

ТЕМА 9. МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 10. ПОДОРОЖУВАННЯ

Тема заняття: Вираження припущення, недовіри відносно дії або стану. Подорожування: на вулицях міста.

Мета заняття: Навчитися  утворювати  речення, в  яких виражається

припущення, недовіра відносно дії або стану. Навчитися говорити про перебування у незнайомому місті.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1.  Модальні дієслова.
 2.  Подорожування.

Методичні рекомендації

 1.  Для того, щоб навчитися утворювати речення, в яких виражається припущення відносно дії чи стану з більшою або меншою мірою впевненості, виконайте вправи 1 - 4, 8 та вивчіть інструкції 1 - 3 (с. 46 -50). Література: [2]
 2.  Для того, щоб навчитися утворювати речення, в яких виражається недовіра відносно дії чи стану, виконайте вправу 13 та вивчіть інструкцію З (с. 50 - 51) Література: [2]

2.1. Перевірте вправи 1, 2 (с. 50, lesson 24 "It's on the right."). Література: [1]

2.2. Прослухайте і повторіть за диктором слова та словосполучення, намагаючись запам'ятати їх:

left

лівий, лівий бік

on the left

ліворуч (де?)

on your left

ліворуч від вас

to the left

ліворуч (куди?)

right

правий, правий бік, праворуч

on your right

праворуч від вас

to the right

праворуч (куди?)

to turn (to the) left

звернути ліворуч

to turn (to the) right

звернути праворуч

to turn round

повертати назад

to take the second (street)

повернути у другу вулицю

- on the left

- on the right

- ліворуч

- праворуч

straight

прямо

to go straight on

іти прямо

far

далеко

far from

далеко від

ten minutes' walk

10 хвилин ходьби

passer-by

перехожий

way

дорога, путь

to ask the way

запитати дорогу

to tell smb. the way to...

сказати комусь, як дістатися до...

traffic-lights

світлофор

distance

відстань

it's no distance at all

це зовсім близько.

underground station

станція метро

nearest

найближчий

stranger

чужий, чужоземець, не тутешній

you'd better

вам би краще...

policeman

поліцейський

officer

офіцер (звертання до поліцейського)

to take a 56 (bus)

сісти на 56-й (автобус)

conductor

кондуктор автобуса

to put down smb. at a stop

висаджувати когось на зупинці

to get off

виходити(із автобуса, трамвая тощо)

the next stop but one

через одну зупинку

to go the wrong way

іти / їхати не в ту сторону, не тією дорогою

to change

робити пересадку

Chemist's

аптека

2.3. Прослухайте і прочитайте подані нижче діалоги. Хто розмовляє? Перекладіть діалоги на рідну мову.

А)

Excuse me. Can you tell me where South street is, please?

Take the second on the left and go straight on.

Is it far?

No, it's only about five minutes' walk.

Thank you.

Not at all.

B)

- Excuse me, please. Could you tell me the way to the station?

Turn round and turn left at the traffic-lights.

Will it take me long?

No, it's no distance at all.

Thank you.

That's O.K.

C)

- Excuse me, can you tell me where the nearest underground station is?
- I'm a stranger here. You'd better ask the policeman.

D)

- Excuse me, officer, could you tell me the way to the nearest underground

station?

- You're going the wrong way. Go straight on and take the second on the right.
You'll see it on your left.

E)

Is there a bus from here to the National Gallery?

Yes, take a 12 and ask the conductor to put you down at Trafalgar Square.

F)

Does this bus go to the station?

No, you'll have to get off at the bank and take a 12.

Can you tell me where to get off?

It's the next stop but one.

G)

Is this the right bus for the Town Hall?

No, you're going the wrong way. You'll have to change at the post-office and take a 192.

Thank you.

Not at all.

2.4. A) Прочитайте короткі діалоги і перекладіть їх на рідну мову.

1.

A: Do I take the second on the left? B:No, you want the first on the right.

2.

A: Could you tell me the way to the post-office?

B: Turn left at the traffic lights.

3.

A: Is it far? Should I take a bus?

B: No? It's only a five minutes' walk.

4.

A: Is this the right bus for the Central Bank?

B: No, you're going the wrong way. You want a 132 from the railway station.

5.

A: Does this train go to Piccadilly Circus?

B; No, you'll have to change at Oxford Circus.

Б) Прочитайте діалоги, змінюючи підкреслені елементи речень поданими нижче словами:

1.

A: first, right.

В: second, left.

2.

A: University.

В: right.

3.

A: tram.

В: seven.

4.

A: tram, Central Post-office.

В: 98, underground station.

5.

A: Trafalgar Square.

B: Banker Street.

Домашнє завдання

 1.  Виконати  завдання КНП «Функціональна граматика англійської мови». Модальні дієслова. Частина III. Етап VII, вправи 5-7, 9-12, 14-16.
 2.  Знати ЛО з теми «Подорожування: на вулицях міста».
 3.  Виконати вправи 4 - 8 (с. 51, lesson 24 "It's on the right"). Література:[1]


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7

ТЕМА 9. МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 10. ПОДОРОЖУВАННЯ

Тема заняття: Вираження подиву або сумніву відносно певної дії чи стану, докору або жалю відносно минулої дії. Подорожування: на вулицях міста.

Мета заняття: Навчитися утворювати речення, в яких виражається подив або сумнів відносно певної дії чи стану, докору або жалю відносно минулої дії. Навчитися використовувати засвоєний матеріал з теми "Подорожування: на вулицях міста" у непідготовленому діалогічному мовленні.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

1.Модальні дієслова.

2.Подорожування.

Методичні рекомендації

1.1.Щоб навчитися утворювати речення, в яких виражається подив або сумнів відносно певної дії чи стану, виконайте вправу 1 та вивчіть інструкцію 1 (с. 54). Література: [2]

1.2.Щоб навчитися утворювати речення, в яких виражається докір або жаль відносно минулої дії, виконайте вправу 1 та вивчіть інструкцію 1 (с. 55). Література: [2]

2.1.Перевірте вправи 4 - 8 (с. 51, lesson 24 "It's on the right"). Література: [1]

2.2.Прослухайте і повторіть за диктором слова та словосполучення, намагаючись запам'ятати їх:

opposite

проти, навпроти

on the corner of

на розі (вулиць)

next to

поряд з

between

між, поміж

flower shop

магазин квітів

in front of

попереду

pub

паб (бар в Англії)

near

поблизу, недалеко

bridge

міст

behind

позаду

path

стежка

pond

ставок

wood

ліс, гай

church

церква

to drive (drove, driven)

вести (машину)

garage

гараж

hill

пагорб

hedge

живопліт, огорожа

near here

поблизу

over there

ось там

sports club

спортивний клуб

newsagent's

газетний кіоск

bus station

автовокзал

road

дорога, шлях

2.3. Прочитайте речення і намалюйте схематично місцезнаходження будівель, які знаходяться в них:

 1.  The hotel is opposite the station.
 2.  The bank is on the corner of Lower Road and Hill Road. It is next to the Chemist's.
 3.  The flower shop is between the newsagent's and the sports club.
 4.  There is a bus stop in front of the library.
 5.  There are two pubs. The Lion Road is in Station road, opposite the flower shop near the railway bridge, and the Old Shepherd is in Church Street, behind the school.

2.4. Вивчіть уважно прийменники руху і заповніть ними поданий нижче текст (один прийменник виявиться зайвим):

 1.  along - уздовж, по
 2.  up - угору, по (уздовж)
 3.  down - вниз
 4.  over - над
 5.  under - під, нижче
 6.  past - мимо, повз
 7.  through - через, крізь
 8.  out of - з (рух за межі)
 9.  into - у, в, до (рух всередину)
 10.  across - через, крізь, у поперек

You go the path, the pond, the bridge, and the gate. Then you go the road and take the path the wood. When you come the wood you walk the path and the church. It takes five minutes.

2.5. (Робота в парах)

Студенту А: Задумайте місце неподалік від центрального універмагу. Дайте вказівки партнерові, як туди дістатися, але не кажіть, що це за місце. Студенту Б: Прослухайте вказівки вашого партнера. Де ви опинилися?

2.6. А) Прослухайте короткі діалоги і заповніть пропуски:

1. - Excuse me! Is there a Chemist's near here?

   - Yes. It's  ______.

   - Thanks.

2. - Excuse me! Is there a near here?

   - Yes. It's in Queen Street. Take the second street on the .

   - Thanks.

3. - Excuse me! a newsagent's near here?

   - Yes. There's one in Church Street the bank and there's one in

   - Park Lane the swimming pool.

   - Is that one far?

   - No. Just minutes, that's all.

4. - Is there a cinema?

   - ________ the first left, and it's on the left, opposite the .

   - Thanks a lot.

2.7. Напишіть доречні запитання до відповідей у діалогах, потім прочитайте діалоги у парах.

1.А: ?

В: Take the second on the left and go straight on.

A: ?

B: No, it's only a few minutes' walk.

2. A: ?

B: Turn right at the traffic-lights.

A: ?

B: No, it's no distance at all. It'll take you about six minutes.

3.A: ?

B: I'm a stranger here. You'd better ask the policeman.

4. A: ?

B: No, you're going the wrong way. You want a 192 from the bank.

Домашнє завдання

1. Виконати завдання КНП «Функціональна граматика англійської мови». Модальні дієслова. Частина III. Етап VIII, вправа 2, етап IX, вправа 2.

2. Виконати вправи 1 - 3 (с. 101, lesson 24 "It's on the right"). Література: [1]

3. Підготуватися до поточного тестування знання лексичних одиниць з теми: "Подорожування: у готелі та на вулицях міста".

4. Напишіть репліки англійської мовою.

1. - Вибачте, далеко звідси до Парламенту?

- Дуже близько. Зверніть у першу вулицю направо і йдіть прямо. Незабаром ви побачите будівлю Парламенту з правого боку.

2. - Вибачте, цей автобус їде до Трафальгарської площі?

- Ні. Цей автобус не іде туди. Вам треба буде пересісти на 12-й автобус на зупинці Marble Arch.

Дякую.

Прошу.

3. - Як мені пройти до найближчого супермаркету?

Зверніть у другу вулицю, а потім у першу праворуч і ви побачите його.

Дякую.

Прошу.

4. - Чи їде звідси автобус до Гайд-парка?

- Сідайте на будь-який автобус і попросіть кондуктора висадити вас біля
Гайд-парку.

5. - Не могли б ви сказати, де мені виходити?

- Через одну зупинку.

6. - Вибачте. Скажіть, будь ласка, як пройти до найближчої станції метро?

- На жаль, я не тутешній. Запитайте краще у поліцейського.

7. - Вибачте, не могли б ви сказати, як проїхати до найближчої аптеки?

Поверніть назад і зверніть праворуч біля світлофора.

Це далеко?

Ні, зовсім близько.

Дякую.

Прошу.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8

ТЕМА 9. МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 10. ПОДОРОЖУВАННЯ

Тема заняття: Засоби вираження модальності у письмовому тексті: навички читання. Подорожування: у готелі та на вулицях міста, їжа.

Мета заняття: Навчитися розуміти речення, які містять модальні дієслова та їх еквіваленти у друкованому тексті. Перевірити знання лексичного матеріалу з теми «Подорожування: у готелі та на вулицях міста». Навчитися говорити про їжу.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

1.Модальні дієслова.

2.Подорожування.

Методичні рекомендації

1.1. Щоб навчитися розпізнавати і правильно передавати модальні дієслова та їх еквіваленти засобами рідної мови, вивчіть інструкцію 1 та виконайте вправу 1 (с. 57). Література: [2]

2.1.Перевірте вправи 1 - 3 (с. 101, lesson 24 "It's on the right"). Література: [1]

2.2.Перевірте перекладені вдома речення.

2.3.Виконати завдання поточного тестування лексичного матеріалу з теми «Подорожування: у готелі, на вулицях міста». Література: [6]

3.1. Прослухайте і повторіть за диктором слова та словосполучення, намагаючись запам'ятати їх:

meal

їжа

take-away meal

їжа на виніс

tea

чай

coffee

кава

glass

склянка

to be hungry

бути голодним

to be thirsty

хотіти пити

apple

яблуко

juice

сік

apple juice

яблучний сік

biscuit

сухе печиво

sandwich

бутерброд, сандвіч

cheese

сир

cheese sandwich

бутерброд з сиром

ham

шинка

ham sandwich

бутерброд з шинкою

hamburger

гамбургер

pie

пиріг

apple pie

яблучний пиріг

meat

м'ясо

meat juice

сік із м'яса

steak

шматок м'яса, біфштекс

beef

яловичина

chicken

курча

chicken sandwich

бутерброд з курчам

gravy

підлива, соус

tuna

тунець

tuna sandwich

бутерброд з тунцем

fruit

фрукт

vegetable

овоч

vegetable juice

овочевий сік

salad

салат

orange

апельсин

orange juice

апельсиновий сік

banana

банан

grape (s)

виноград

strawberry

суниця, полуниця

tomato

помідор

potato

картопля

mashed potatoes

картопляне пюре

wine-

вино

dry wine

сухе вино

red wine

червоне вино

beer

пиво

water

вода

mineral water

мінеральна вода

milk

молоко

bread

хліб

white bread

білий хліб

brown bread

чорний хліб

roll

булочка

dessert

десерт

cream

вершки

ice-cream

морозиво

chocolate

шоколад

sugar

цукор

sweet

солодкий, цукерка

egg

яйце

cereal

круп'яна каша

rice

рис

salt

сіль

pepper

перець

cake

кекс, тістечко

cream cake

тістечко з кремом

chocolate cake

шоколадне тістечко

to eat

їсти

to drink

пити

to order

замовляти

delicious

дуже смачний

tasty

смачний

disgusting

огидний

horrible

жахливий

to adore

обожнювати

to hate

ненавидіти

Go on!

Нумо!

to be full

наїстися

to cook

готувати

to smell

пахнути, відчувати запах

boring

нудний, набридливий

curry

карі (приправа)

chicken curry

курча з карі

hot

гарячий, гострий (про приправу)

3.2.(Робота у парах) Подивіться на два списки слів і скажіть, що ви любите і

що ви не любите.

Example: I like tea, but I don't like coffee.

I really like bananas. I don't like oranges at all!

A)

B)

tea

bananas

coffee

oranges

wine

apples

apple juice

grapes

beer

strawberries

milk

eggs

water

biscuits

bread

sandwiches

cheese

tomatoes

ice-cream

hamburgers

chocolate

rice

fruit

ham

cereal

3.3. Порівняйте два списки слів із попередньої вправи. Яка граматична різниця між ними?

Деякі незлі чувані іменники можуть уживатися як злі чувані:

Do you like ice cream?

We 'd like three ice creams, please. 

3.4. Порівняйте пари речень. Яка різниця між ними?

 1.  І like hamburgers.       I'd like a hamburger, please.
 2.  Do you like apple juice?       Would you like some apple juice?
 3.  Do you like grapes? Would you like some grapes?

Коли комусь подобається щось постійно, вживається дієслово like.

Коли комусь до вподоби щось зараз, вживається вираз would like ('d like).

У цьому випадку з незлічуваними іменниками та зі злі чуваними іменниками у множині слід уживати займенник some.

3.5. Виберіть правильний варіант запитання або відповіді.

1. а) - Do you like ?

b) - Would you like _____?

(fruit)

2. a) - Do you like ?

b) - Would you like ?

- Yes, please. Some Coke, please. (drink)

3. -Can I help you?

a) -Yes, I like .

b) -Yes, I'd like .

(an apple pie)

4. - Are you ready to order your meal, sir?

 1.  - Yes, I like .
 2.  - Yes, I'd like , please.

(a steak)

5. a) - Do you like ?

в) Would you like ?

(some cake)

3.6. Для того, щоб навчитися замовляти їжу у кафе, виконайте вправи 1 - 6 (с.32). Література: [1]

Домашнє завдання

1. Знати ЛО з теми: «Подорожування: їжа».

2. Виконайте вправи 7 (с. 33), 1 - 3 (с.97). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9

ТЕМА 10. ПОДОРОЖУВАННЯ

Тема заняття: Подорожування: їжа, в кафе.

Мета заняття: Удосконалювати вміння розуміти на слух діалогічну форму мовлення та вміти висловлюватися у типових мовленнєвих ситуаціях, пов'язаних з темою «Подорожування: їжа».

План вивчення теми

 1.  Подорожування.

Методичні рекомендації

1.1.Перевірте виконання вправ 7 (с. 33) та 1 - 3 (с. 97, lesson 15 "In a cafe"). Література: [1].

1.2.(Робота в парах). Виконайте вправи 8, 9 (с. 33, lesson 15 "In a cafe"). Література: [1].

1.3.Для удосконалення вміння говорити про їжу, виконайте вправи 1 - 5 (с. 60 - 61, lesson 29 "The best food in town"). Література: [1].

1.4 (Робота в парах).

А) Прочитайте діалоги і перекладіть їх на рідну мову.

1.

A: I'm thirsty.

В: Would you like some tea?

A: No, thanks.

B: Would you like some apple juice?

A: Oh yes, please.

2.

A: I'm hungry. Is there anything to eat?

B: Would you like a biscuit?

A: No, thanks. I'd like a sandwich.

B: Cheese? Ham?

A: Cheese and ham, please.

Б) Прочитайте діалоги, замінюючи підкреслені елементи речень поданими нижче словами..

1.

A: hungry.

В: fruit salad, a steak.

2.

A: thirsty; to drink; some juice; apple and orange.

B: some mineral water; apple; orange.

1.5. (Робота в парах). Заповніть пропуски у діалогах, потім прочитайте їх уголос.

1. -I don't like tea.

-  Oh, I do. Well, sometimes.

But coffee is ________.

-  Yeah.

a)  hungry

b)  full

c)  horrible

d)  thirsty

2. - Milk, I like milk.

 - Me, too, especially on ______.

a) vegetables

b) meat

c) cereal

d) eggs

3. - I like bread, but only if there's nothing else.

- Mmm! I love bread and _____.

a) some chicken curry

b) some rice

c) a roll

d) cheese

4. - I like fruit, especially strawberries 

and apples.

- Oranges are ______, but bananas are OK.

a) boring

b) tasty

c) dessert

d) thirsty

5. - I like bananas with a little of milk

and sugar.

- Oh, yuk! That's _______!

- No, it isn't.

a) delicious

b) disgusting

c) hungry

d) tasty

6. - I hate  cheese. But ______ I ice-

cream. Mmm! Any ice-cream!  All

ice-cream!

- So do I. And chocolate. Lovely

chocolate!

a) adore

b) drink

c) order

d) cook

1.6. (Робота у парах). Заповніть пропуски у діалогах, потім прочитайте їх уголос.

1. - Have another sandwich. They are

delicious!

- I couldn't. I'm full.

- Oh _______.

- Well, all right. The chicken one.

a) order

b) drink

c) cook

d) go on

2.-Who's next?

- Hello. Can I have a chicken and

salad sandwich in a brown ______

please?

- Salt and pepper?

- Yes, please.

a) roll

b) cake

c) pie

d) hamburger

3. - Hello.  Can I order a take-away,

please? A _____not too hot. And some rice.

- Yes, sir.

a) tuna sandwich

b) cream cake

c) vegetable juice

d) chicken curry

4. - Come on! It's ready. Dinner's on the

table.

- Mmm! It _____ good! What is it?

a) eats

b) orders

c) smells

d) cooks

5. - What about some dessert? There's

fruit salad or apple pie and _____. What would you like?

- Both, of course.

a) beef

b) cream

c) rice

d) beer

6. - Some more _______, Kate.

- No, thank you, James. One glass is

enough for me.

 1.   salad
 2.  tomato
 3.  wine
 4.  grapes

7. - Really, Mary, I don't know how you

make your gravy, but it's always so

delicious!

- Well, it's always the same way. ______

juices and vegetables juices.

 1.  apple
  1.  meat
  2.  tuna
  3.  potato

Домашнє завдання

 1.  Знати ЛО з теми "Подорожування: їжа".
 2.  Вправи 1 - 9 (с. 70 - 71, lesson 34 "Would you like the menu?" Література: [1].

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10

ТЕМА 10. ПОДОРОЖУВАННЯ

Тема заняття: Подорожування: у магазині.

Мета  заняття: Навчитися  висловлюватися і розуміти  інформацію з теми "Подорожування: у магазині".

План вивчення теми

 1.  Подорожування.

Методичні рекомендації

 1.  Перевірте виконання вправ 1 - 9 (с. 70 - 71, lesson 34 "Would you like the menu?"). Література: [1]
 2.  (Робота в парах). А) подивіться уважно, які товари у магазині є (+), а яких у даний момент немає (-):

bacon (+) potatoes (-)

newspapers (+) mushrooms (+)

orange juice (-) yoghurt (+)

coffee (+) sausages (+)

cigarettes (+) cheese (-)

pizza (-) eggs (-)

sandwiches (-) ham (-)

milk (+) tomatoes (+)

bread (-) apples (-)


Б) Розпитайте свого партнера про те, які продукти є у магазині.

Example: - Is there any bacon?

Yes, there is.

Do they have any sandwiches?

No, they don't.

He забудьте, що перед незлічуваними іменниками та злічуваними іменниками у множині необхідно вживати займенник some у стверджувальних реченнях і займенник any у питальних реченнях.

1.3. Прослухайте і повторіть за диктором слова та словосполучення, намагаючись запам'ятати їх:

to look

дивитися

to look for

шукати

jumper

джемпер

color

колір

size

розмір

medium size

середній розмір

right size

потрібний розмір

a bit

трошки

dark

темний

changing room

кімната для переодягання

to feel fine

бути в пору (про одяг, взуття)

to leave

залишити

toothpaste

зубна паста

soap

мило

shampoo

шампунь

conditioner

кондиціонер (для волосся)

film

плівка (фото)

art shop

художній магазин

writing paper

папір для письма

birthday card

поздоровча картка до дня народження

glue

клей

paints

фарби

file

папка для паперів, файл

packet of cigarettes

пачка сигарет

box of matches

коробка сірників

book of stamps

книжечка марок

phone card

телефонна картка

chewing gym

жувальна гумка

paper hankies

паперові хусточки

bag

сумка, мішок

strange

дивний, незвичайний

incredible

неймовірний

to suppose

гадати, вважати

to do a lot of business

вести велику торгівлю

1.4.  А) Перегляньте уважно подані нижче репліки. Випишіть їх у два стовпчики: 1) ті, що належать покупцю; 2) ті, що вимовляє продавець.

 1.  Can I try it on?
 2.  Blue.
 3.  Mm, that's nice.
 4.  Yes, it feels fine.
 5.  Medium.
 6.  Ј20.
 7.  Can I help you?

h) Yes, I am looking for a jumper.

i)  Is it the right size?

j) No, I don't like the colour.

k) How much is it?

1)  What about this one?

m) Have you got something bigger?

n) That's the last we've got, I am afraid.

o) It's a bit too big/small/long/short.

p) By credit card.

q) I'll have it, please.

r) This one is a bit darker.

s) I'll leave it, thanks.

t)  What size are you?

u) What color are you looking for?

v) No, thanks. I am just looking.

w) Thank you. How would you like to pay?

x) Yes, the changing rooms are over there.

Б) Спробуйте підібрати репліки з двох стовпчиків.

1.5. Для удосконалення вміння говорити про покупки, виконайте вправи 1-7 (с. 22-23, lesson 10 "Shopping").

Домашнє завдання

 1.  Знати ЛО з теми "Подорожування: у магазині".
 2.  Підготуватися до поточного тестування знання ЛО з теми "Подорожування: їжа, у магазині." Література: [6]
 3.  Вправи 1 - 3 (с. 94). Література: [1]
 4.  Індивідуальне завдання: Підготуватися до виконання однієї із ролей з теми «Подорожування».


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 11

ТЕМА 10. ПОДОРОЖУВАННЯ

ТЕМА 11. ПАСИВНИЙ СТАН ДІЄСЛОВА

ТЕМА 12. ЛЮДИНА І НАВКОЛИШНІЙ СВІТ

Тема заняття: Подорожування: їжа, у магазині. Формування поняття про пасивний стан дієслова. Система часових форм дієслова у пасивному стані. Людина і навколишній світ: Україна.

Мета заняття: Сформулювати поняття про пасивний стан дієслова. Навчитися розуміти інформацію й висловлюватися про Україну. Перевірити знання лексичного матеріалу з теми «Подорожування: їжа, у магазині».

План вивчення теми

 1.  Подорожування.
 2.  Пасивний стан дієслова.
 3.  Людина і навколишній світ.

Методичні рекомендації

 1.  Перевірте виконання вправ 1 - 3 (с. 94, lesson 10 "Shopping"). Література: [1]

Розіграйте підготовлену вдома ситуацію з теми «Подорожування».

 1.  Виконайте завдання поточного тестування знання ЛО з теми "Подорожування: їжа, у магазині". Література: [6]

2.1. Ознайомтеся з інформацією, поданою у розділі "Формування поняття про пасивний стан", дайте відповіді на контрольні запитання (с. 67), потім виконайте вправи 1,2 (с. 67 - 69) та вивчіть інструкції 1, 2 (с. 68). Література:

[2]

 1.  Щоб оволодіти системою часових форм дієслова у пасивному стані, виконайте вправи 1, 2 (с. 69 - 70) та вивчіть таблицю 1 (с. 70). Література: [2]
 2.  Щоб навчитися вживати Passive Voice, коли суб'єкт дії відомий, вивчіть інструкції 1, 2 (с. 75 - 76). Література: [2]
 3.  Щоб навчитися вживати Passive Voice у реченнях, в яких мова йде про речі (об'єкт), які за домовленістю або за плату, роблять для нас інші люди, вивчіть інструкцію 3 (с. 77), потім виконайте вправу 14 (с. 78). Література: [2]


3. Прослухайте і повторіть за диктором слова та словосполучення, намагаючись запам'ятати їх:

situated

розташований

south

південь

north

північ

east

схід

west

захід

in the south

на півдні

to extend

простягатися

total area

загальна площа

square

квадратний

favorable

сприятливий

geographical position

географічне положення

to border on

межувати з

Russia

Росія

Byelorussia

Білорусія

Moldova

Молдова

Poland

Польща

Hungary

Угорщина

Romania

Румунія

to wash

омивати (береги)

the Black Sea

Чорне море

the Sea of Azov

Азовське море

forest

ліс

flat

плоский, рівний

black-soil steppland

чорнозем

the Carpathians

Карпати

the Crimea

Крим

major

більший, важливіший

the Dnieper

Дніпро

population

населення

nationality

національність, нація, народ

independent

незалежний

independence

незалежність

to proclaim

проголошувати

sovereign

суверенний

state

держава

president

президент

executive power

виконавча влада

belong to

належати (комусь)

government

уряд

legislative power

законодавча влада

parliament

парламент

national flag

державний прапор

national anthem

державний гімн

national emblem

державний герб

to develop

розробляти, розвивати(ся)

development

розвиток

industry

промисловість

metallurgical industry

металургійна промисловість

machine-building industry

машинобудівна промисловість

chemical industry

хімічна промисловість

industrial

промисловий

rich in

багатий на

mineral

мінерал, мінеральний

mineral resources

мінеральні ресурси

ore

руда

iron

залізо, залізний

manganese

марганець

lead

свинець

zinc

цинк

titanium

титан

coal

вугілля

mine

шахта, рудник

power station

електростанція

science

наука

natural science

природознавча наука

social science

соціальна наука

engineering science

технічна наука

exact science

точна наука

fundamental science

фундаментальна наука

applied science

прикладна наука

achievement

досягнення

medicine

медицина

aerospace

аерокосмічна наука

outstanding

видатний

scientist

вчений

research

дослідження

researcher

дослідник

discovery

відкриття

invention

винахід

agriculture

сільське господарство

agricultural

сільськогосподарський

to cultivate

обробляти (землю), вирощувати

crop

сільськогосподарська культура

sunflower seeds

насіння соняшника

sugar beets

цукровий буряк

grain

зерно

wheat

пшениця

rye

жито

barely

ячмінь

corn

кукурудза

vegetables

овочі

potatoes

картопля

Домашнє завдання

 1.  Вправа 4 (с. 71), вправа 11 (с. 76). Література: [2].
 2.  Знати ЛО з теми "Людина і навколишній світ".

Прочитайте текст "General information about Ukraine". Складіть план і випишіть ключові слова до кожного з його пунктів.

General information about Ukraine

Ukraine is situated in the south-east of Europe. The territory of Ukraine extends 900 km from the north to the south and 1.300 km from the east to the west.

The total area of Ukraine is 603.700 sq. km. The geographical position of Ukraine is very favourable for the development of its relations with countries of Europe, as well as with the countries throughout the world.

In the west Ukraine borders on Poland, Slovakia, Hungary, and Romania. It also borders on Russia, Byelorussia and Moldova. It is washed by the Black Sea and the Sea of Azov and has very important ports. In the north of Ukraine there are forests, in the westthe Carpathian mountains, in the eastern and central Ukraine -black-soil steppeland.

The Ukrainian Carpathians and the Crimean Mountains are the most famous Ukrainian mountains. The main territory of Ukraine is flat. The major rivers are the Dnieper River, the Dnister, the Bug, the Donets and others.

The population of Ukraine is over 46 million people. The representatives of many nationalities live there.

The independence of Ukraine was proclaimed on the 24-th of August, 1991. Now it is a sovereign state. Ukraine is a member of the United Nation Organization and takes part in the work of many international organizations.

The Ukrainian political system has a popularly elected President, a 450-person single-chamber national Parliament- the Verkhovna Rada. The yellow-and-blue flag is hoisted over it.

The national flag of Ukraine was accepted by Supreme Ukrainian Council in Lviv in l848.

Following the declaration of independence, the blue-and-yellow flag was adopted as the national flag of Ukraine by an act of Parliament on the 28-th of January 1992.

Ukraine is a well developed industrial and agricultural country. The Ukraine's main minerals are iron, manganese, lead and zink, titanium ores and coal. It is rich in mineral resources. The country has a big metallurgical, machine-building, fuel and power base; it is the producer of chemical and agricultural raw materials. There is a series of electric power stations on the Dnieper River. Ukraine is a producer of sugar and sunflower seeds, potatoes and other vegetables. Scientists of Ukraine enriched the science with important discoveries and inventions.

The Academy of Science of Ukraine includes many outstanding scientists and research workers famous for their important research work.

Ukraine has a very rich and varied culture and history.

There are a lot of higher educational establishments in Ukraine, a lot of professional theatres and Phylarmonic Societies, public libraries and state museums.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 12

ТЕМА 11. ПАСИВНИЙ СТАН ДІЄСЛОВА

ТЕМА 12. ЛЮДИНА І НАВКОЛИШНІЙ СВІТ

Тема заняття: Заперечна форма пасивних речень. Людина і навколишній світ: Україна, Велика Британія.

Мета заняття: Навчитися утворювати заперечну форму пасивних речень. Удосконалювати мовленнєві навички з теми "Людина і навколишній світ." Навчитися розуміти інформацію і висловлюватися про Україну та Великобританію.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1.  Пасивний стан дієслова.
 2.  Людина і навколишній світ.

Методичні рекомендації

1.1. Для того, щоб навчитися утворювати заперечну форму пасивних речень, вивчіть інструкцію 1 та виконайте вправу 1 (с. 79). Література: [2].

2.1.Користуючись складеним вдома планом тексту і виписаними ключовими словами, передайте коротко сутність тексту.

Скажіть: а) коли Україна стала незалежною державою;

б)чи є Україна розвинутою країною;

в)чи має Україна можливості для швидкого розвитку.

Обґрунтуйте свою точку зору, використовуючи мовні кліше:

first of all перш за все

as far as I know наскільки мені відомо

to my mind на мою думку

however однак

in spite of не дивлячись на

I hope я сподіваюсь

as a matter of fact насправді

the point is that справа в тому, що

for example наприклад

2.2. Прослухайте і повторіть за диктором слова та словосполучення, намагаючись запам'ятати їх:

country

країна

power

влада, повноваження

East

схід

West

захід

South

південь

North

північ

island

острів

canal

канал

ocean

океан

mountain

гора

field

поле

meadow

луг

heath

верес

hedge

огорожа

fog

туман

tin

олово

copper

мідь

branch

галузь

electroengineering

електронна інженерія

to rule

правити, панувати; керувати

to reign

царювати, панувати

to freeze

замерзати

to consist of

складатися з ...

to occupy

займати

constitutional ruling

конституційне правління

Queen

королева

Prime Minister

прем'єр-міністр

monarchy

монархія

average

середній

abundant

багатий

to be covered with

покривати(ся)

to remain

залишати(ся)

to rise

піднімати(ся)

inhabitant

житель, мешканець

mainland

материк

considerable

значний

to separate

відділяти

tо wash

омивати

the English Channel

Ла-Манш

2.3. Прочитайте І частину тексту "The United Kingdom" і дайте відповіді на запитання:

THE UNITED KINGDOM

The official name of country we usually call England and occasionally Great Britain is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The United Kingdom is situated on the group of islands lying just off the mainland of the northwestern Europe. The British Isles include Great Britain, Ireland and a number of smaller islands. The total area of British isles is 325,000 square km. Great Britain consists of England, Scotland, Wales and Northern Ireland.

Great Britain is separated from the European countries by the North sea and the English channel. It is washed on the western coast by the Atlantic ocean and by the Irish Sea.

England occupies the largest Southern part of Great Britain. The capital of England is London. Wales is in the West of Great Britain. The chief town is Cardiff. Scotland is in the north of Great Britain. The capital of Scotland is Edinburgh.

There are 3 natural zones in it: the Highlands, the Lowlands and the Southern Uplands.

Northern Ireland occupies the Northern part of Ireland. The capital is Belfast.

Britain's climate is generally mild. It often rains and fogs, especially in the west and the south-west. The Gulf-Stream, a warm ocean current, moderates the climate of the British Isles and gives cool summers and mild winters to them. Average British temperature does not rise above 32 °С in summer and does not fall below 10 °С in winter.

 1.  What is the official name of the country we call Great Britain?
 2.  Where do the British Isles lie off?
 3.  What does Great Britain consist of?
 4.  What is the capital of England?
 5.  What can you say about capitals of Scotland, Wales and Northern Ireland?
 6.  What about Britain's climate?


Домашнє завдання

 1.  Знати ЛО з теми "Людина і навколишній світ: Великобританія".

Прочитати II частину тексту "The United Kingdom" і дати відповіді на запитання.

Part II

The rivers of Great Britain are abundant and they never freeze. The main rivers are the Thames, the Tyne, the Severn and the Mersey. A considerable area of land is covered with meadows and heathes. The grass remains green all the year round. Thanks to climatic conditions, Britain in truth looks like one great well-ordered park with its old trees, green meadows and hedges. The British Isles are the home of four nations: English, Scottish, Welsh and Irish. The population of the United Kingdom is about 57 million inhabitants. Great Britain is a highly developed industrial, modern power. It is rich in such mineral resources as: coal, iron, marble, lead, tin, copper etc.

There are so called "old" branches of industry which appeared in the period of industrial revolution and "modern" branches that appeared only after the Second World War.

Coal-mining and iron and steel are said to be a traditional "old" branches of industry. They are developed in Wales, Scotland (Manchester, Sheffild).

Among the modern branches are electroengineering, electronics, chemical industry, which can be found in London, Leeds, Manchester, Liverpool, Sheffild etc. Textile industry is one of the leading industries, the source of wealth of Britain in the past.

Great Britain is a parliamentary monarchy. The Queen is at the head of the state. But the country is ruled by the Parliament. It is said that the Queen reigns but does not rule. The British parliament consists of two Houses: The House of Lords and the House of Commons. The House of Commons is the real governing body in the country. The Prime Minister is at the head of the Government.

 1.  What can you say about the population of Great Britain?
 2.  Are there many rivers in Great Britain?
 3.  Is Great Britain a highly developed power?
 4.  What are the main branches of industry in Great Britain?
 5.  What do you know about the political system of Great Britain?


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 13

ТЕМА 11. ПАСИВНИЙ СТАН ДІЄСЛОВА

ТЕМА 12. ЛЮДИНА І НАВКОЛИШНІЙ СВІТ

Тема заняття: Питальна форма пасивних речень. Людина і навколишній світ: Великобританія.

Мета заняття: Навчитися утворювати питальну форму пасивних речень. Навчитися розуміти інформацію і висловлюватися про Великобританію.

План вивчення теми

 1.  Пасивний стан дієслова.
 2.  Людина і навколишній світ.

Методичні рекомендації

1.  Щоб  навчитися  утворювати  питальну  форму  пасивних  речень,  вивчіть інструкцію 1 та виконайте вправу 1 (с. 81). Література: [ ].

 1.  Дайте відповіді на запитання до тексту "The United Kingdom" (Частина II).
 2.  Прослухайте твердження і підтвердіть, якщо це так.

Example: - The UK is situated on the group of islands.

- Yes, the UK is situated on the group of islands

 1.  London is the capital of the UK.
 2.  The City is the financial and business centre of London.
 3.  The three most famous buildings in London are the Tower of London, St. Paul's Cathedral and Westminster Abbey.
 4.  The Tower dates in past from the Conquest of 1066.
 5.  St. Paul's Cathedral is the finest specimen of Renaissance church architecture in the country.
 6.  Westminster Abbey is beautiful for its architecture and the stained-glass windows.
 7.  Many famous men and writers were buried in Westminster Abbey.
 8.  All British kings and queens are crowned in Westminster Abbey.

9. The Westminster Palace is known as the Houses of Parliament. 

10.Buckingham Palace is one of the homes of the King and Queen.

11.Changing the Guard ceremony takes place at Buckingham Palace every day, at 11.30 a.m.

12. Another place of interest in London is Trafalgar Square.

13.In the centre of Trafalgar Square there is a tall monument known as Nelson's

Column.

14.There is also the National Gallery with its wonderful collection of works of the

British, French, Dutch, Italian and Spanish Schools.

15.The British Museum contains the largest book-stock in Europe.

16. St. James's Park is one of the most beautiful places in London.

 1.  Прослухайте твердження і заперечте, якщо ви не згодні.

Example: - The capital of Wales is London.

- No, the capital of Wales is Cardiff.

1. London is the capital of the USA.

 1.  The City is the shopping and entertainment centre of London.
 2.  The three most famous buildings in London are the Tower of London, St. Paul's Cathedral and Westminster Palace.
 3.  The Tower dates in past from the Conquest of 1866.
 4.  St. Paul's Cathedral is the finest specimen of Gothic church architecture in the country.
 5.  Westminster Abbey is beautiful for its architecture and the park near it.
 6.  All British kings and queens were buried in Westminster Abbey.
 7.  The Westminster Palace is known as the Houses of Government.
 8.  Buckingham Palace is one of the homes of the British Prime Minister.

10. Changing the Guard ceremony takes place at Buckingham Palace on Sundays, at 11.30 a.m.

11. In the centre of Trafalgar Square there is the National Gallery.

12.The National Gallery contains the largest book-stock in Europe.

13.The largest book-stock in Europe is in the British National Library.

14.The most beautiful park in London is Hyde Park.

2.4. Зробіть повними подані нижче речення:

 1.  The United Kingdom is situated on the group of .
 2.  The British Isles include .
 3.  Great Britain consists of .
 4.  Great Britain is separated from the European countries by .
 5.  Britain's climate is generally .
 6.  The rivers of Great Britain never .
 7.  The British Isles are the home of .
 8.  Great Britain is a highly .
 9.  Among the modern branches are .

10.Great Britain is a parliamentary .

11 .The country is ruled by the .

12.The British parliament consists of .


Домашнє завдання

 1.  Вправа 3 (с. 82). Література: [2]
 2.  Знати ЛО з теми "Людина і навколишній світ: Великобританія".
 3.  Підготувати усне повідомлення про:

географічне положення Великобританії;

особливості британського клімату;

промисловість Великобританії

політичну систему Великобританії.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 14

ТЕМА 11. ПАСИВНИЙ СТАН ДІЄСЛОВА

ТЕМА 12. ЛЮДИНА І НАВКОЛИШНІЙ СВІТ

Тема заняття: Пасивний стан дієслова: навички читання. Людина і навколишній світ.

Мета заняття: Навчитися розуміти пасивні речення у різних синтаксичних функціях, у друкованому тексті. Навчитися розуміти інформацію і висловлюватися відносно минулого і сучасного Лондона, визначних місць столиці Великобританії.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1.  Пасивний стан дієслова.
 2.  Людина і навколишній світ.

Методичні рекомендації

1. Щоб засвоїти основні засоби передачі англійських пасивних речень українською мовою, вивчіть інструкцію 1 та виконайте вправу 1 (с. 85 - 86). Література: [2]

2.1. (Робота в парах). Обговоріть:

а) географічне положення Великобританії;

б) особливості британського клімату;

в) промисловість Великобританії

г) політичну систему Великобританії.


2.2. Прослухайте і повторіть за диктором слова і  словосполучення,
намагаючись запам'ятати їх:

to build

будувати

surrounding

що оточує

metropolis

столиця, метрополія

square (=sq)

квадратний

kilometer (=km)

кілометр

suburbs

передмістя

beyond

вдалині, на відстані

gradual

поступовий

growth

ріст

a number of

ряд

distinct

особливий, індивідуальний

character

характер

further

за тим, далі, потім, наступний

outwards

зовнішній

inwards

внутрішній

to surround

оточувати

site

місцеположення

commerce

торгівля

stock

акція

conquest

завоювання

to continue

продовжувати

to spread

розповсюджувати

stock exchange

фондова біржа

restaurant

ресторан

entertainment

розвага

adult

дорослий

expensive

дорогий

to cross

перетинати

defence

оборона, захист

insurance

страхування

company

компанія

fortification

укріплення


2.3. Прочитайте швидко (за 5 - 6) хвилин текст
"London is the capital of Great Britain".

LONDON IS THE CAPITAL OF GREAT BRITAIN

London is the capital of the UK. This word is of Celtic origin, it means long hill. London is situated on the river Thames which divides the city into two parts -Northern and Southern.

London began its life as a Roman fortification at a place where it was possible to cross the River Thames. A wall was built around the town for defense, but during the long period of peace which followed the Norman Conquest, people built houses outside the walls. This building activity continued over the years.

These days London has spread further outwards into the country, including surrounding villages. Today the metropolis of Greater London covers about 610 square miles (1580 sq.km) and the suburbs of London continue even beyond this area. Some people commute over 100 miles (over 150 km) every day to work in London.

The gradual growth of the city helps to explain the fact that London does not have just one centre, it has a number of centres, each with a distinct character: the

Government centre in Westminster, the shopping and entertainment centre in the West End, the financial and business centre called the City.

The City is a small area to the east of the centre. It is one of the major banking centres of the world and you can find the banks of many countries in the famous Threadneedle Street and the surrounding area. Here the Bank of England is located too.

Nearby is the Stock Exchange where shares of commercial companies are being bought and sold.

A little further is Lloyd's, the most famous insurance company in the world.

Westminster is a part of governmental London. The Houses of Parliament, Westminster Abbey, Whitehall and Buckingham Palace are situated there.

The West End is the district of rich. There are many beautiful buildings, palaces, comfortable hotels, parks and museums. The Trafalgar Square with the column of Admiral Nelson, brightly lit Piccadilly Circus and Soho with its foreign restaurants and "adult" entertainments are situated there. Everything is rather expensive.

There are many beautiful bridges over the river Thames. They are: Lambeth Bridge, Southwark Bridge, London and Tower Bridge.

2.4. Зробіть повними подані нижче речення.

 1.  London is the capital .
 2.  London is situated .
 3.  London began its life as .
 4.  Nowadays London is .
 5.  London has several .
 6.  Westminster is .
 7.  London's financial and business centre is .
 8.  The Bank of England is located ________.
 9.  Stock Exchange is the place where .
 10.  Lloyd's is the most famous .
 11.  There are many beautiful .

Домашнє завдання

 1.  Підготуватися до поточного тестування знання ЛО з теми «Людина і навколишній світ: Україна, Великобританія».

Підготуйте усне повідомлення і доведіть, що:

а) Лондон має цікаву та багату історію;

б) Лондон - це дуже велике місто.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 15

ТЕМА 12. ЛЮДИНА І НАВКОЛИШНІЙ СВІТ

Тема заняття: Людина і навколишній світ: північ чи південь?

Мета заняття: Перевірити знання лексичного матеріалу з теми «Людина і навколишній світ: Україна, Великобританія». Навчитися описувати визначні місця під час подорожування своєю країною.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1.  Людина і навколишній світ.

Методичні рекомендації

1.1. Доведіть, що Лондон:

а) має цікаву та багату історію;

б) дуже велике місто.

1.2. Виконайте завдання поточного тестування лексичного матеріалу з теми «Людина і навколишній світ». Література: [6]

1.3 Щоб навчитися порівнювати та описувати визначні місця у своїй країні, виконайте  вправи 1 - 8 (с. 58-59, lesson 28 "North and South"). Література:[1]

1.4.Працюючи в невеликих групах, виконайте вправу 9 (с. 59).Література: [1]


Домашнє завдання

 1.  Знати ЛО з теми «Людина і навколишній світ».
 2.  Вправи 1 - 3 (с. 103, lesson 28 "North and South"). Література: [1]
 3.  Індивідуальне завдання: написати есе з теми «Людина і навколишній світ» (перевіряється викладачем у позааудиторний час).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 16

ТЕМА 12. ЛЮДИНА І НАВКОЛИШНІЙ СВІТ

Тема заняття: Людина і навколишній світ: життя на островах і у великих містах.

Мета заняття: Навчитися розуміти інформацію й уміти висловлюватися про життя у великих містах і на островах.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

1. Людина і навколишній світ.

Методичні рекомендації

1.1. Перевірте виконання вправ 1 - 3 (с. 103, lesson 28 "North and South"). Література: [1].

1.2. Щоб навчитися розуміти інформацію про життя у великих містах і на островах,  виконайте вправи 1 - 5 (с. 78, lesson 38 "Big  issues"). Література: [1].

1.3. Для удосконалення вміння висловлюватися про життя у великих містах, виконайте вправи 1 - 3 (с. 108, lesson 38 "Big issues'). Література: [1].

Домашнє завдання

 1.  Знати ЛО з теми: "Людина і навколишній світ".
 2.  Індивідуальне завдання: написати анотацію прочитаної літератури загальнопізнавального спрямування.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 17

ТЕМА 15. ІНФОРМАТИВНЕ ЧИТАННЯ ЛІТЕРАТУРИ ЗАГАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

Тема заняття: Інформативне читання літератури загальнопізнавального спрямування.

Мета заняття: Представити підготовлену анотацію прочитаної літератури загальнопізнавального спрямування.

Методичні рекомендації

1.Презентуйте підготовлену анотацію прочитаної літератури загальнопізнавального спрямування.

Домашнє завдання

1. Підготуватися до поточної модульної контрольної роботи № 3.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 18

ТЕМА 9. МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 10. ПОДОРОЖУВАННЯ (АЕРОПОРТ, ВОКЗАЛ, ГОТЕЛЬ, МАГАЗИН, НА ВУЛИЦЯХ МІСТА)

ТЕМА 11. ПАСИВНИЙ СТАН ДІЄСЛОВА

ТЕМА 12. ЛЮДИНА І НАВКОЛИШНІЙ СВІТ (КРАЇНИ, МІСТА)

Тема: Модульний контроль № 3

Мета: Оцінити рівень володіння матеріалом модуля 3

План контрольного заняття

Виконання письмових завдань. Література: [4]


МОДУЛЬ
IV

Змістовий модуль 4

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1

ТЕМА 14. НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА


ТЕМА 15. МІЖОСОБИСТІСНА КОМУНІКАЦІЯ

Тема заняття: Поняття про неособові форми дієслова. Міжособистісна комунікація: вітання.

Мета заняття: Сформувати поняття про неособові форми дієслова. Навчитися вітатися із знайомими і незнайомими людьми.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1.  Неособові форми дієслова.
 2.  Міжособистісна комунікація.

Методичні рекомендації

1. Ознайомтеся з інформацією, поданою у розділі "Поняття про неособові форми дієслова" (с. 5 - 8). Потім дайте відповіді на контрольні запитання. Література: [3]

2.1. Спробуйте здогадатися про значення наступних фраз із контексту. Запишіть їх собі у зошит.

Neutral to formal:

Less formal:

А: Ні. / Hello. How are you?

В: Fine, thank you. / Fine, thanks. ... How are you? / How about you?

A: Hi / Hey. How are things? / How's it going? / How're you doing?

B: Pretty good. / OK. / All right. / I'm good... How about you?

2.2. Прочитайте і перекладіть інформацію:

We sometimes use these greetings at different times of day:

Good morning. / Good afternoon. / Good evening.

[We don't use Good night as a greeting.]

When meeting someone for the first time, we can say:

Nice to meet you. [The answer could be Nice to meet you too. / Same here.] How do you do? / Pleased to meet you. (formal).

 •  Farewells

Good-bye. (neutral to formal)

Take care. / Take it easy. / So long. / Bye. / See you. (less formal)

 See you later. / See you soon, [if you plan to see someone again, soon]

Good / Nice to see you [a greeting or a farewell to someone you already know]

Nice meeting you. [to say good-bye to someone you've just met for the first time]

Good night, [to say good-bye late at night or if one or both of you is going to bed]

Have a nice day / evening / weekend. [to say good-bye to a friend or colleague or to a customer in a store; the response could be: You too.]

2.3. Запам'ятайте фрази, які вживаються під час привітання на початку і в кінці розмови.

I've enjoyed meeting you.

Радий зустрічі з вами.

I've enjoyed talking to / seeing you.

Радий бачити вас

It's been good seeing you again.

Добре було зустрітися знову.

It was nice talking to you.

Приємно було спілкуватися з вами.

I'm glad I ran into (met by accident) you.

Я  радий   нашій   з   вами   випадковій зустрічі.

Let's get together (again) soon.

Давайте зустрінемося знову.

Give me a call / ring sometime.

Дзвоніть мені іноді.

Keep in touch!

До зустрічі!

Let's have lunch / dinner / coffee soon.

Давайте поснідаємо /пообідаємо якось.

I hope we meet again.

Сподіваюсь, що ми  знову зустрінемося.

Drop me a line.

Напишіть мені.

Домашнє завдання

 1.  Виконайте завдання КНП «Функціональна граматика англійської мови». Частина V. Неособові форми дієслова. Етап І.
 2.  Знати ЛО з теми «Міжособистісна комунікація: вітання».

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2

ТЕМА 14. НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 15. МІЖОСОБИСТІСНА КОМУНІКАЦІЯ

Тема заняття: Неособові форми дієслова: інфінітив. Міжособистісна

комунікація: вітання.


Мета заняття:
Знати часові форми інфінітива в активному і пасивному стані; навчитися вживати інфінітив у функціях підмета і частини присудка. Удосконалювати вміння вітатися з незнайомими і знайомими людьми.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1.  Неособові форми дієслова.
 2.  Міжособистісна комунікація.

Методичні рекомендації

 1.  Для того, щоб оволодіти формами інфінітива, виконайте вправи 1 - 3 і вивчіть інструкцію 1 (с. 9 - 11). Література: [3]
 2.  Щоб навчитися вживати інфінітив у функціях підмета та частини іменного присудка, вивчіть інструкцію 2 і виконайте вправу 4 (с. 11). Література: [3]
 3.  Щоб навчитися вживати інфінітив у функції частини дієслівного присудка, вивчіть інструкцію 3 і виконайте вправу 5 (с. 12 - 15). Література: [3]

2.1. Прочитайте і перекладіть фрази, які люди пишуть у вітальних картках.

Wishing you a happy birthday and many

more to come!

Wishing you happiness in the coming

year!

For someone's birthday 

Good luck for your future together! Wishing you all the best!

For a wedding

Get well soon!

I am thinking about you.

When someone is sick

You have my deepest sympathy. Please accept my condolences.

When someone's friend or relative dies

Congratulations on the birth of your

child.

Good luck to you and your new baby.

For a new baby

Have a happy (New Year's Day, St. Patrick's Day, Christmas, etc.)

For a holiday

 1.  (Робота в парах). Обговоріть подані вище фрази і запишіть аналогічні фрази рідною мовою.

Прочитайте написані фрази всій групі.


Домашнє завдання

 1.  Виконайте завдання КНП Функціональна граматика англійської мови. Частина V. Неособові форми дієслова. Етап II, вправи 1-5.
 2.  Прочитайте інформацію і розподіліть наведені в ньому фрази на більш формальні і неформальні.

There are formal and informal ways of greeting people and of saying good-bye. Expressions such as "How do you do?" are very formal and are used only in introductions. A greeting such as "Hi!" is very informal and is casual situations. Categorize these expressions into ways of greeting and of saying good-bye. When you finish, decide if each expression is formal or informal.

Good morning.

Have a good day.

Hello, stranger!

Catch you later.

Look who's here!

How's it going?

Howday!

How are things?

Take care.

Have a good one!

Hello.

Nice talking to you.

Bye, now.

Good evening.

Speak to the devil!

Good night.

Hiya!

See you later.

Hi, there!

How's life?

What's up?

Talk to you soon.

So long.

Good day.

Well, I'm off.

Good afternoon.

Don't be a stranger.

Bye-bye.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3

ТЕМА 17. НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 18. МІЖОСОБИСТІСНА КОМУНІКАЦІЯ

Тема заняття: Неособові форми дієслова: інфінітив. Міжособистісна комунікація: дозвіл та прохання.

Мета заняття: Навчитися вживати інфінітив у функції додатка та у складі інфінітивних комплексів. Навчитися давати дозвіл що-небудь зробити і прохати когось щось зробити.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1.  Неособові форми дієслова.
 2.  Міжособистісна комунікація.


Методичні рекомендації

 1.  Щоб навчитися вживати інфінітив у функції додатка, вивчіть інструкцію 4 і виконайте вправу 6 (с. 15 - 18). Література: [3].
 2.  Щоб навчитися вживати інфінітив у складі інфінітивних комплексів, вивчіть інструкції 5 - 8 і виконайте вправи 7 - 11, 14, 15 (с. 18 - 26). Література: [3].

2. Щоб навчитися давати дозвіл і прохати про щось, виконайте вправи 1 - 5    (с. 56 - 57, lesson 27 "Requests"). Література: [1].

Домашнє завдання

 1.  Виконайте завдання КНП «Функціональна граматика англійської мови». Частина V. Неособові форми дієслова. Етап II, вправи 6-17.
 2.  Виконати вправи 1 - 3 (с. 103, lesson 27 "Requests"). Література: [1].

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4

ТЕМА 17. НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 18. МІЖОСОБИСТІСНА КОМУНІКАЦІЯ

Тема заняття: Неособові форми дієслова: інфінітив. Міжособистісна комунікація: прохання.

Мета заняття: Навчитися вживати інфінітив у функціях означення і обставини мети, результату та наслідку. Удосконалити вміння прохати когось щось зробити.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1.  Неособові форми дієслова.
 2.  Міжособистісна комунікація.

Методичні рекомендації

 1.  Щоб навчитися вживати інфінітив у функції означення, вивчіть інструкцію 9 і виконайте вправу 18 (с. 27 - 28). Література: [3].
 2.  Щоб навчитися вживати інфінітив у функціях обставини мети, результату та наслідку, вивчіть інструкції 10, 11 і виконайте вправу 19 (с. 29 - 30). Література: [3].
 3.  Перевірте вправи 1 - 3 (с. 103, lesson 27 "Requests"). Література: [1].
 4.  Щоб удосконалити вміння прохати когось щось зробити, виконайте вправи 9, 10 (с. 57, lesson 27 "Requests"). Література: [1].

Домашнє завдання

 1.  Виконайте завдання КНП «Функціональна граматика англійської мови». Частина V. Неособові форми дієслова. Етап II, вправи 18-23.
 2.  Підготуватися до поточного тестування знання ЛО з теми "Міжособистісна комунікація: вітання та прохання".

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5

ТЕМА 17. НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 18. МІЖОСОБИСТІСНА КОМУНІКАЦІЯ

Тема заняття: Неособові форми дієслова: герундій. Міжособистісна комунікація: пропозиції.

Мета заняття: Знати часові форми герундія в активному і пасивному стані; навчитися вживати герундій у функціях підмета, частини присудка і додатка. Перевірити знання лексичного матеріалу з теми "Міжособистісна комунікація: вітання та прохання". Навчитися робити пропозицію.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1.  Неособові форми дієслова.
 2.  Міжособистісна комунікація.

Методичні рекомендації

1.1.Для того, щоб оволодіти формами герундія, виконайте вправи 1 - 3 і вивчіть інструкцію 1 (с. 34 - 35). Література: [3].

1.2. Щоб навчитися вживати герундій у функції підмета та частини іменного присудка, вивчіть інструкцію 2 і виконайте вправу 4 (с. 35 - 37). Література: [3].

1.3. Щоб навчитися вживати герундій у функції додатка, вивчіть інструкцію З і виконайте вправу 5 (с. 37 - 42). Література: [3].

 1.  Виконайте завдання поточного тестування лексичного матеріалу з теми "Міжособистісна комунікація: вітання та прохання". Література: [6].
 2.  Щоб навчитися робити пропозицію, виконайте вправи 1 - 4 (с. 66 - 67, lesson 32 "Party time"). Література: [1].


Домашнє завдання

 1.  Виконайте завдання КНП «Функціональна граматика англійської мови». Частина V. Неособові форми дієслова. Етап III, вправи 1-7.
 2.  Вправи 1 - 4 (с. 105, lesson 32 "Party time"). Література: [1].

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6

ТЕМА 17. НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 18. МІЖОСОБиСТІСНА КОМУНІКАЦІЯ

Тема заняття: Неособові  форми дієслова: герундій. Міжособистісна комунікація: пропозиції.

Мета заняття: Навчитися вживати герундій у функціях означення і обставин. Удосконалювати навички робити пропозицію.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1.  Неособові форми дієслова.
 2.  Міжособистісна комунікація.

Методичні рекомендації

1.1. Щоб навчитися вживати герундій у функціях означення, обставин, вивчіть інструкції 4, 5 і виконайте вправи 8, 9 (с. 44 - 45). Література: [3].

2.1.Перевірте вправи 1 - 4 (с. 105, lesson 32 "Party time"). Література: [1].

2.2.Для вдосконалення вміння роботи пропозицію, виконайте вправи 5 - 7       (с. 67). Література: [1].

2.3.Працюючи в парах, виконайте вправу 8 (с. 67). Література: [1].

2.4.Працюючи в невеликих групах, виконайте вправу 9 (с. 68). Література: [1].

Домашнє завдання

 1.  Виконати завдання КНП "Функціональна граматика англійської мови". Частина V. Неособові форми дієслова. Етап III, вправи 8-12.

Знати ЛО з теми «Міжособистісна комунікація: пропозиції».


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7

ТЕМА 17. НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 18. МІЖОСОБИСТІСНА КОМУНІКАЦІЯ

Тема заняття: Неособові  форми дієслова: дієприкметник теперішнього часу. Міжособистісна комунікація: поради.

Мета заняття: Знати часові форми теперішнього часу в активному і пасивному стані, навчитися вживати дієприкметник теперішнього часу у функціях означення і обставин. Навчитися давати поради.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1.  Неособові форми дієслова.
 2.  Міжособистісна комунікація.

Методичні рекомендації

1.1. Для того, щоб оволодіти формами дієприкметника теперішнього часу, виконайте вправи 1 - 3 і вивчіть інструкцію 1 (с. 48 - 49). Література: [3].

1.2. Щоб навчитися вживати дієприкметник теперішнього часу у функції означення, вивчіть інструкцію 2 і виконайте вправу 4 (с. 49 - 50). Література: [3].

1.3. Щоб навчитися вживати дієприкметник теперішнього часу у функції означення, вивчіть інструкції 3 - 5 і виконайте вправу 5 (с. 51 - 54). Література: [3].

2. Щоб навчитися давати поради, виконайте вправи 1 - 6 (с. 64 - 65). Література: [1].

Домашнє завдання

 1.  Виконати завдання КНП "Функціональна граматика англійської мови». Частина V. Неособові форми дієслова. Етап IV, вправи 1-6.
 2.  Виконати вправу 7 (с. 65). та вправи 1 - 3 (с. 105, lesson 31 "Culture shock"). Література: [1].

Знати ЛО з теми "Міжособистісна комунікація: поради".


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8

ТЕМА 17. НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 18. МІЖОСОБИСТІСНА КОМУНІКАЦІЯ

Тема заняття: Неособові форми дієслова: дієприкметник теперішнього часу. Міжособистісна комунікація: поради.

Мета заняття: Навчитися вживати дієприкметник теперішнього часу у складі дієприкметникових комплексів. Удосконалювати вміння давати поради.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1.  Неособові форми дієслова.
 2.  Міжособистісна комунікація.

Методичні рекомендації

 1.  Для того, щоб навчитися вживати дієприкметник теперішнього часу у складі номінативного дієприкметникового комплексу, виконайте вправу 7, вивчіть інструкцію 6, потім виконайте вправу 8 (с. 55 - 57). Література: [3].
 2.  Щоб навчитися вживати дієприкметник теперішнього часу у складі об'єктного дієприкметникового комплексу, виконайте вправу 10 і вивчіть інструкцію 7, потім виконайте вправу 11 (с. 58 - 60). Література: [3].
 3.  Перевірте виконання вправи 7 (с. 65) та вправ 1 - 3 (с. 105). Література: [1].
 4.  Для удосконалення вміння давати поради, виконайте вправи 8, 9 (с. 65, lesson 31 "Culture shock"). Література: [1].

Домашнє завдання

 1.  Виконати завдання КНП "Функціональна граматика англійської мови Частина V. Неособові форми дієслова. Етап IV, вправи 7-13.
 2.  Підготуватися до поточного тестування знання ЛО з теми "Міжособистісна комунікація: поради та пропозиції".


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9

ТЕМА 17. НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 18. МІЖОСОБИСТІСНА КОМУНІКАЦІЯ

Тема заняття: Неособові форми дієслова: дієприкметник минулого часу. Міжособистісна комунікація: вибачення.

Мета заняття: Навчитися вживати дієприкметник минулого часу у функціях частини іменного присудка та означення. Перевірити знання лексичного матеріалу з теми "Міжособистісна комунікація: пропозиції та поради". Навчитися вибачатися за неможливість щось зробити.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1.  Неособові форми дієслова.
 2.  Міжособистісна комунікація.

Методичні рекомендації

1. Щоб навчитися вживати дієприкметник минулого часу у функціях частини іменного присудка та означення, вивчіть інструкції 1-3, потім виконайте вправу 1 (с. 61 - 63). Література: [3].

 1.  Виконайте завдання поточного тестування лексичного матеріалу з теми "Міжособистісна комунікація: прохання та пропозиції". Література: [6].
 2.  Щоб навчитися вибачатися, виконайте вправи 1 — 8 (с. 77). Література: [1].

Домашнє завдання

 1.  Виконати завдання КНП "Функціональна граматика англійської мови". Частина V. Неособові форми дієслова. Етап V, вправи 1-4.

Знати ЛО з теми "Міжособистісна комунікація: вибачення".

Виконати вправи 1 - 3 (с. 108, lesson 37 «Excuses, excuses»). Література: [1].


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10

ТЕМА 17. НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 18. МІЖОСОБИСТІСНА КОМУНІКАЦІЯ

Тема заняття: Неособові форми дієслова (інфінітив): навички читання. Міжособистісна комунікація: вибачення.

Мета заняття: Навчитися розуміти речення, які містять інфінітив у різних синтаксичних функціях, у друкованому тексті. Удосконалювати вміння просити вибачення у когось про щось.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1.  Неособові форми дієслова.
 2.  Міжособистісна комунікація.

Методичні рекомендації

1. Щоб навчитися розпізнавати інфінітив у різних синтаксичних функціях під час читання і правильно передавати його засобами рідної мови, вивчіть інструкції 1-3, потім виконайте вправи 1, 2 (с. 65 - 70). Література: [3].

 1.  Перевірте виконання вправ 1 - 3 (с. 108, lesson 37 «Excuses, excuses»). Література: [1].
 2.  Для вдосконалення вміння просити вибачення у когось про щось, виконайте вправу 9 (с. 77). Література: [1].

2.3.  Працюючи в парах, виконайте вправу 10 (с. 77). Література: [1].

Домашнє завдання

 1.  Виконати завдання КНП "Функціональна  граматика  англійської  мови". Частина V. Неособові форми дієслова. Етап VI, вправи 1-4.

Знати ЛО з теми "Міжособистісна комунікація: вибачення".


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 11

ТЕМА 17. НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 18. МІЖОСОБИСТІСНА КОМУНІКАЦІЯ

Тема заняття: Неособові форми дієслова (герундій та дієприкметник теперішнього часу): навички читання. Міжособистісна комунікація: вираження власної думки.

Мета заняття: Навчитися розуміти речення, які містять герундій та дієприкметник теперішнього часу у різних синтаксичних функціях, у друкованому тексті. Навчитися виражати власні думки.

 

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1.  Неособові форми дієслова.
 2.  Міжособистісна комунікація.

Методичні рекомендації

1. Щоб навчитися розпізнавати герундій та дієприкметник теперішнього часу у різних синтаксичних функціях під час читання і правильно передавати їх засобами рідної мови, вивчіть інструкції 4, 5, потім виконайте вправу 5    (с. 72, 79). Література: [3].

2.1. Прослухайте і повторіть за диктором слова і словосполучення, намагаючись запам'ятати їх:

І think that

Я вважаю, що...

І am inclined to think

Я схильний вважати

In my opinion (to my mind)

На мою думку

To me (for myself)

По-моєму

Is seems to me that

Мені здається, що

We consider that

Ми вважаємо, що

I suppose that

Я вважаю, що

In my view

3 моєї точки зору

To tell the truth

Відверто кажучи

Speaking of

Кажучи про

I'd like to talk about

Я хотів би поговорити про

Talking about

Говорячи про

I would like to say

Я хотів би сказати, що

I must say that

Я повинен сказати

As far as I know

Наскільки мені відомо

Basically

Як відомо

To put it briefly

Коротше кажучи

I am interested in your opinion

Мене цікавить ваша думка

I think that universal opinion is that

Я вважаю, що загальна думка полягає в тому, що

2.2. Щоб навчитися висловлювати власні думки, виконайте вправи 1 -4,7 (с. 82 - 83, lesson 40 "The perfect job"). Література: [1].

Домашнє завдання

 1.  Виконати завдання КНП «Функціональна граматика англійської мови.» Частина V. Неособові форми дієслова. Етап VI, вправи 5-7.
 2.  Знати лексичні одиниці з теми "Міжособистісна комунікація: вираження власної думки"
 3.  Підготуватися до поточного тестування знання ЛО з теми "Міжособистісна комунікація: вибачення, вираження власної думки."

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 12

ТЕМА 17. НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 18. МІЖОСОБИСТІСНА КОМУНІКАЦІЯ

Тема заняття: Неособові форми дієслова (дієприкметник минулого часу): навички читання. Міжособистісна комунікація: вибачення, вираження власної думки, погодження з іншою думкою.

Мета заняття: Навчитися розуміти речення, які містять дієприкметник минулого часу у синтаксичних функціях частини іменного присудка та означення у друкованому тексті. Перевірити знання лексичного матеріалу з теми "Міжособистісна комунікація: вибачення, вираження власної думки". Навчитися погоджуватися з думкою інших людей.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1.  Неособові форми дієслова.
 2.  Міжособистісна комунікація.


Методичні рекомендації

1. Щоб навчитися розпізнавати і правильно передавати дієприкметник минулого часу засобами рідної мови, вивчіть інструкції 6,7, потім виконайте вправи 8, 9 (с. 81 - 82). Література: [3].

 1.  Виконайте завдання поточного тестування лексичного матеріалу з теми "Міжособистісна комунікація: вибачення, вираження власної думки". Література: [6].
 2.  Прослухайте і повторіть за диктором слова і словосполучення, намагаючись запам'ятати їх:

I agree that

Я згоден, що

І quite agree, I agree entirely with you, I am in full agreement with you

Я повністю з вами згоден

You are right! That's right! Quite right! That's it!

Правильно!

Yes, I think so too

Так, і я так думаю

All well and good!

Добре, чудово (виражає незгоду, несхвалення)

And no mistake

Безсумнівно, будьте певні

It's beyond doubt that

Немає сумніву, що

There is no doubt

Немає ніякого сумніву

I dare swear!

Я певний!

It stands to reason!

Само собою зрозуміло

It's the general idea that

Загальновідомо, що

I am quite sure that

Я повністю впевнений, що

2.3. Щоб навчитися погоджуватися з думкою інших людей, виконайте вправу 7 (с. 83). Література: [1].

Домашнє завдання

 1.  Виконати  завдання  КНП  "Функціональна  граматика  англійської  мови." Частина V. Неособові форми дієслова. Етап VI, вправи 8-12.

Вправа 5 (с. 83, lesson 40 "The perfect job"). Література: [1].


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 13

ТЕМА 14. НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 15. МІЖОСОБИСТІСНА КОМУНІКАЦІЯ

Тема заняття: Неособові форми дієслова: навички читання. Міжособистісна комунікація: погодження і непогодження з іншою думкою.

Мета заняття: Удосконалювати вміння розуміти речення, які містять неособові форми дієслова, під час читання. Удосконалювати навички погодження і непогодження з іншою думкою.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1.  Неособові форми дієслова.
 2.  Міжособистісна комунікація.

Методичні рекомендації

 1.  Працюючи в парах, перевірте вправу 12 (с. 84). Література: [3]
 2.  Виконайте вправи 13, 14 (с. 85 - 86). Література: [3]

2.1. Щоб навчитися не погоджуватися з іншою думкою, виконайте вправу 6   (с. 83) та вправи 2, 3 (с. 109, lesson 40 "The perfect job"). Література: [1]

2.2. Прослухайте і повторіть за диктором слова і словосполучення, намагаючись запам'ятати їх:

І cannot agree that

Я не можу погодитися з тим, що

І disagree with the statement that

Я не погоджуюсь із твердженням, що

I must express some disagreement with

Я не зовсім згоден

Not quite right!

Не зовсім правильно

Oh, surely not!

Звичайно, ні!

I don't think (suppose, believe, expect) so

Я так не вважаю

By no means!

Ні в якому разі!

I don't know whether

Я не знаю, чи

I don't know of

Я не знаю про

It's not known whether

Невідомо чи

I am afraid that I don't know

Боюсь, що я не знаю

I cannot be sure

Я не можу бути впевненим

I am uncertain

Я не впевнений


Домашнє завдання

 1.  Виконати  завдання  КНП  "Функціональна  граматика  англійської мови". Частина V. Неособові дієслова. Етап VI, вправи 13-16.
 2.  Знати ЛО з теми "Міжособистісна комунікація:  непогодження з іншою думкою".

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 14

ТЕМА 15. МІЖОСОБИСТІСНА КОМУНІКАЦІЯ

Тема заняття: Міжособистісна комунікація: етикет спілкування.

Мета заняття: Навчитися приймати і передавати повідомлення по телефону. Знати правила етикету спілкування по телефону.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

1. Міжособистісна комунікація.

Методичні рекомендації

1.1. Щоб навчитися правильно приймати і передавати повідомлення по телефону, виконайте вправи 1 - 3 (с. 62). Література: [1].

1.2. Щоб запам'ятати правила етикету спілкування, виконайте вправу 4 (с. 62). Література: [1].

1.3. Для удосконалення вміння спілкування з іншими людьми, виконайте вправи 5 - 7 (с. 63). Література: [1].

Домашнє завдання

 1.  Знати ЛО з теми "Міжособистісна комунікація: етикет спілкування".
 2.  Виконати вправи 1 - 3 (с. 104, lesson 30 "On the phone") Література: [1].
 3.  Індивідуальне завдання: Підготуватися до виконання однієї із ролей у ситуаціях з теми "Міжособистісна комунікація".

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 15

ТЕМА 15. МІЖОСОБИСТІСНА КОМУНІКАЦІЯ

Тема заняття: Міжособистісна комунікація: етикет спілкування.

Мета заняття: Удосконалювати вміння погоджуватися і не погоджуватися з іншою думкою, знати правила етикету спілкування по телефону з іншими людьми.

План вивчення теми

 1.  Міжособистісна комунікація.

Методичні рекомендації

 1.  Перевірте виконання вправ 1 - 3 (с. 104, lesson 30 "On the phone") Література: [1].
 2.  Для вдосконалення вміння спілкуватися по телефону з іншими людьми, виконайте вправи 8, 9 (с. 63). Література: [1].
 3.  Працюючи в парах, розіграйте підготовлені вдома ситуації.

Домашнє завдання

 1.  Підготуватися до поточного тестування знання ЛО з теми "Міжособистісна комунікація: погодження і непогодження з іншою думкою, соціальний етикет".
 2.  Підготуватися до заліку з інформативного читання літератури загальнопізнавального спрямування.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 16

ТЕМА 15. МІЖОСОБИСТІСНА КОМУНІКАЦІЯ

ТЕМА 16. ІНФОРМАТИВНЕ ЧИТАННЯ ЛІТЕРАТУРИ ЗАГАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

Тема заняття: Міжособистісна комунікація. Література загальнопізнавального спрямування.

Мета заняття: Перевірити знання лексичного матеріалу з теми «Міжособистісна комунікація». Представити підготовлену анотацію з прочитаної літератури загальнопізнавального спрямування

План вивчення теми

 1.  Міжособистісна комунікація.
 2.  Інформативне читання літератури загальнопізнавального спрямування.


Методичні рекомендації

1. Виконайте завдання поточного тестування лексичного матеріалу з теми "Міжособистісна комунікація".

2. Презентуйте підготовлену анотацію за матеріалами самостійно опрацьованих текстів загальнопізнавального спрямування.

Домашнє завдання

 1.  Підготуватися до поточної модульної контрольної роботи № 4.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 17

ТЕМА 14. НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 15. МІЖОСОБИСТІСНА КОМУНІКАЦІЯ

Тема: Модульний контроль № 4

Мета: Оцінити рівень володіння матеріалом модуля № 4

План вивчення теми

Виконання письмових завдань. Література: [5]


3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

МОДУЛЬ IIІ

ТЕМА 9. МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

Мета: Уміти утворювати і розуміти речення з різними модальними дієсловами та еквівалентними їм мовними засобами в залежності від часу.

План вивчення теми

 1.  Оволодіння поняттям про модальність та модальні дієслова.
 2.  Оволодіння засобами вираження вміння, здібності, здатності виконувати дію.
 3.  Оволодіння засобами вираження дозволу, запитання дозволу, прохання.
 4.  Оволодіння засобами вираження пропозиції виконати дію та пропонування допомоги.
 5.  Оволодіння засобами вираження обов'язку, необхідності, поради або рекомендації, запитання про доцільність дії чи стану, невдоволення або обурення з приводу необхідності виконувати дію.
 6.  Оволодіння засобами вираження відсутності необхідності, заборони виконувати дію.
 7.  Оволодіння засобами вираження припущення, недовіри відносно дії або стану.
 8.  Оволодіння засобами вираження подиву або сумніву відносно певної дії або стану.
 9.  Оволодіння засобами вираження докору або жалю відносно минулої дії.

10.Формування навичок розуміння засобів вираження вміння, здібності, здатності виконувати дію; дозволу, прохання; пропозиції виконати дію; вираження обов'язку, необхідності, поради, запитання про доцільність дії чи стану, невдоволення з приводу необхідності виконувати дію; відсутності необхідності, заборони виконувати дію; вираження припущення, недовіри відносно дії або стану; подиву або сумніву відносно певної дії або стану; докору або жалю відносно минулої дії під час читання.

Методичні рекомендації

1. Модальні дієслова та їх еквіваленти передають певні відношення суб'єкта до конкретної дії чи стану. Самі по собі вони не позначають дію або стан, але у сполученні з інфінітивом смислового дієслова показують, що дія або стан, які виражає інфінітив, усвідомлюються як можливі, бажані, необхідні. Необхідно навчитися розрізняти ці відношення суб'єкта до дії чи стану в залежності від задуму висловлювання. Виконайте вправу 1 (Цикл І, етап 1) [2]. Перевіряйте свої дії за ключами, наданими у кінці посібника.

2.  (Після практичного заняття 1). Якщо ви навчились правильно визначати відношення суб'єкта до дії чи стану, можна переходити до наступного етапу (Цикл І, етап II) [2]. Його мета - опанувати засоби вираження вміння, здібності, здатності виконати дію. Обов'язково заносьте всі інструкції і таблиці у спеціальний зошит з граматики. Перевіряйте свої дії за ключами, наданими у кінці посібника.

Спочатку опрацюйте уважно інструкції 1-4, щоб запам'ятати засоби вираження вміння, здібності, здатності виконати дію у теперішньому, минулому та майбутньому часі, а потім виконайте вправи 2,3,4.

Опрацюйте інструкції 5-8, щоб запам'ятати засоби вираження заперечення відносно вміння здібності, здатності виконати дію у теперішньому, минулому та майбутньому часі. Проаналізуйте ці форми і виконайте вправи 6,7,8.

Проаналізуйте пари речень і випишіть англійські засоби вираження запитання відносно вміння, здібності, здатності виконати дію в залежності від часу (вправа 9, інструкція 9).

Для належного засвоєння цих засобів виконайте вправи 10-18.

3. (Після практичного заняття 2). Опанування засобів вираження дозволу
виконати дію в залежності від часу, почніть з опрацювання інструкцій 1-3
(Цикл І, етап
III) [2]. Потім виконайте вправу 2.

Запам'ятати засоби вираження відсутності дозволу виконувати дію в залежності від часу, запитання дозволу та вираження прохання вам допоможуть інструкції 4-6 (Цикл І, етап III) [2]. Для належного засвоєння цих форм виконайте вправи 4,6,8,9,10.

 1.  (Після практичного заняття 3). Вивчіть уважно засоби вираження пропозиції виконати дію та пропонування допомоги - інструкції 1,2 (Цикл І, етап IV) [2], потім виконайте вправи 3-10.
 2.  (Після практичного заняття 4). Ознайомтеся із засобами вираження обов'язку, необхідності виконати дію у теперішньому, минулому та майбутньому часі - інструкції 1-4 (Цикл І, етап V) [2], та виконайте вправи 3,4,7,8. Зверніть увагу на варіанти вираження запитання відносно обов'язку, необхідності виконувати дію в залежності від часу (вправа 9, інструкція 5). Виконайте вправи 10,11 та перевірте свої дії за ключами, наданими у кінці посібника. Про засоби вираження поради, рекомендації виконати дію ви дізнаєтесь, опрацювавши вправу 12, інструкцію 6.

Вивчіть засоби запитання про доцільність дії чи стану (інструкція 7). Попрактикуйте вживання цих засобів (вправи 14,15) та перевірте свої дії за ключами.

Особливість вираження мовцем невдоволення або обурення щодо певної дії або стану представлено в інструкції 8. Виконайте вправи 17,18. Вправа 18 є контрольною, тому не має ключа.

6. (Після практичного заняття 5). Опанування засобів вираження відсутності необхідності виконувати дію у теперішньому, минулому та майбутньому часі почніть з опрацювання інструкцій 1-3 (Цикл І, етап VI) [2]. Потім, точно дотримуючись наданих у них інструкцій, виконайте вправи 4,5.

Вивчіть інструкцію 4, намагаючись запам'ятати засоби вираження заборони виконувати дію. Щоб засвоїти ці засоби, виконайте вправи 7-10. Попрактикуйте вживання засвоєних засобів у конкретних мовленнєвих ситуаціях (вправа 11, 12).

7. (Після практичного заняття 6). Опрацюйте уважно інструкції 1,2 (Цикл І, етап VII) [2]. Щоб запам'ятати засоби вираження припущення відносно дії чи стану у теперішньому та минулому часі: а) з більшою мірою впевненості; б) з меншою мірою впевненості, виконайте вправи 5-7, 10-12. Для вираження недовіри відносно дії чи стану в залежності від часу вживаються певні форми. Вивчіть уважно інструкцію 3 і запам'ятайте ці форми. Виконайте вправи 14-17. Вправа 17 є контрольною.

Попрактикуйте вживання опрацьованих засобів у конкретних мовленнєвих ситуаціях (вправи 18,19).

8. (Після практичного заняття 7). Ознайомтеся із засобами вираження подиву або сумніву відносно певної дії чи стану в залежності від часу (Цикл І, інструкція 1, етап VIII) [2], потренуйтеся в їх вживанні (вправа 2).

9. Засоби вираження докору або жалю відносно невиконання дії у минулому та небажаного виконання дії у минулому представлені в інструкції 1 (Цикл І, етап IX) [2]. Зверніть увагу на форму інфінітива смислового дієслова в усіх цих випадках. Виконайте вправи 2,3.

З метою вдосконалення набутих навичок вираження докору або жалю, виконайте вправу 4 та перевірте себе за ключами.

10.  (Після практичного заняття 8). Формування навичок розуміння модальних дієслів та їх еквівалентів розпочніть з вивчення інструкції 1 (Цикл І, етап X) [2]. Оволодіння діями розпізнавання модальних дієслів та розуміння речень, в яких містяться модальні дієслова розпочніть з аналізу підкресленої частини присудка у наступних реченнях (вправа 1).

Для набуття практичних навичок перекладу речень з модальними дієсловами та еквівалентними їм мовними засобами, виконайте вправи 2,3.

З метою практичного застосування набутих навичок виконайте вправу 5. Перевіряйте свої дії за ключами, наданими у кінці посібника. Література: [2].

ТЕМА 11. ПАСИВНИЙ СТАН ДІЄСЛОВА

Мета: Уміти утворювати і розуміти речення з різними часовими формами дієслова у пасивному стані.

План вивчення теми

 1.  Формування поняття про пасивний стан.
 2.  Оволодіння часовими формами дієслова у пасивному стані.
 3.  Заперечна форма пасивних речень у системі часів англійського дієслова.
 4.  Питальна форма пасивних речень у системі часів англійського дієслова.
 5.  Формування навичок розуміння пасивних речень під час читання.


Методичні рекомендації

1. Як в рідній, так і в англійській мові існують деагентивні речення, тобто речення з відсутнім суб'єктом. Для вираження дії з відсутнім суб'єктом в англійській мові існує ще один засіб - так званий пасивний стан. Необхідно усвідомити об'єктивне значення кожного з цих засобів вираження дії з відсутнім суб'єктом, що дасть вам можливість уживати потрібний засіб в залежності від задуму висловлювання. Проаналізуйте речення відносно наявності в них суб'єкта та об'єкта дії - вправа 1 (Цикл II, етап І) [2]. Порівняйте українське й англійське речення для усвідомлення об'єктивного значення такої граматичної категорії як пасивний стан (вправа 2, інструкції 1,2).

Перевіряйте свої дії за ключами, наданими у кінці посібника. Заносьте інструкції і таблиці у спеціальний зошит з граматики.

2. (Після практичного заняття 11). Якщо ви усвідомили засоби вираження дії з відсутнім суб'єктом, можна переходити до наступного етапу (Цикл II, етап II) [2]. Його мета - опанувати існуючі часові форми дієслова у пасивному стані. Спочатку виконайте вправи 1,2 (Цикл II, етап II) [2], точно дотримуючись наданих у них інструкцій. Потім порівняйте свої записи з таблицею 1 (Цикл II, етап II) [2], в якій представлено всі часові форми англійського дієслова у пасивному стані. Проаналізуйте ці форми та запам'ятайте їх.

Для належного засвоєння часових форм англійського дієслова у пасивному стані, виконайте вправу 4. Обов'язково пояснюйте операції, які ви виконуєте (визначення наявності суб'єкта та об'єкта дії, визначення підмета англійського речення, встановлення стану та часової форми дієслова-присудка, співвіднесення присудка з формальними засобами вираження).

Виконайте вправи 5-9 для подальшого засвоєння та застосування часових форм англійського дієслова у правильній формі.

Попрактикуйте вживання та використання пасивних форм дієслова у конкретній мовленнєвій ситуації (вправа 10).

Інструкції 1-3 презентують декілька певних випадків вживання пасивного стану. Вивчіть уважно інструкції і запам'ятайте ці випадки. Виконайте вправи 12-13.

3. (Після практичного заняття 12). Опанування заперечної форми пасивних речень почніть з опрацювання інструкції 1 (Цикл II, етап III) [2]. Потім потренуйтеся в утворенні заперечних форм пасивних речень (вправи 2-

3). Перевіряйте свої дії за ключами, наданими у кінці посібника. Вправа 3 є контрольною, тому не має ключа.

4. (Після практичного заняття 13). Роботу над утворенням питальних форм пасивних речень почніть з опрацювання інструкції 1 (Цикл II, етап IV) [2]. Потренуйтеся в утворенні питальних форм пасивних речень (вправа 2). Щоб точніше засвоїти структуру питальної форми пасивних речень, виконайте вправу 4. Попрактикуйте вживання питальних форм пасивних речень у конкретних мовленнєвих ситуаціях (вправи 5,6).

5. (Після практичного заняття 14). Оволодіння діями розпізнавання часових форм дієслова у пасивному стані під час читання розпочніть з вивчення інструкції 1 (Цикл II, етап V) [2]. Інструкція 1 містить основні засоби передачі англійських пасивних речень українською мовою. Для набуття практичних навичок аналізу структури пасивних речень і формування вміння миттєво визначати їх предикативну синтагму (підмет та присудок) виконайте вправу 2, точно дотримуючись наданих у ній інструкцій.

Тепер перейдіть до формування вміння визначати назву часової форми дієслова-присудка у предикативній синтагмі і співвідносити останню з її лексико-граматичними значеннями, для чого виконайте вправу 3.

З метою практичного застосування набутих навичок виконайте вправи 4,5,7,9,10,12,13. Література: [2]

ТЕМА13. ІНФОРМАТИВНЕ ЧИТАННЯ ТЕКСТІВ

ЗАГАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

Мета: Зрозуміти тему, мету, основні факти та важливі деталі тексту

План вивчення теми

 1.  Ознайомлювальне читання тексту з вправи 4 (с. 62) [2] з перевіркою розуміння його теми.
 2.  Вивчаюче читання тексту з перевіркою розуміння основних фактів та важливих деталей, що містяться в ньому.
 3.  Ознайомлювальне читання тексту з вправи 6 (с. 64) [2] з перевіркою розуміння його теми.
 4.  Вивчаюче читання тексту з перевіркою розуміння основних фактів та важливих деталей, що містяться в ньому.
 5.  Ознайомлювальне читання тексту з вправи 8 (с. 90) [2] з перевіркою розуміння його теми.
 6.  Вивчаюче читання тексту з перевіркою розуміння основних фактів та важливих деталей, що містяться в ньому.
 7.  Ознайомлювальне читання тексту з вправи 11 (с. 91) [2] з перевіркою розуміння його теми.
 8.  Вивчаюче читання тексту з перевіркою розуміння основних фактів та важливих деталей, що містяться в ньому.

Методичні рекомендації

 1.  Прочитайте уважно текст How not to behave badly abroad(с. 62) Користуючись словником, випишіть ключові слова кожного абзацу та перекладіть їх на рідну мову.
 2.  Використовуючи ключові слова, дайте відповіді на запитання на с. 63.
 3.  Прочитайте текст ще раз, щоб детальніше зрозуміти зміст тексту. Яку пораду ви дасте людині, що збирається жити і працювати в Україні?
 4.  Прочитайте текст (вправа 6 на с. 64) і виберіть із запропонованих варіантів заголовок до нього, який відображає тему тексту (с. 65). Перевірте себе за ключами.
 5.  Виберіть з поданих нижче тверджень ті, які відповідають змісту тексту (завдання Б на с. 65). У разі помилки прочитайте текст ще раз, щоб детальніше зрозуміти зміст тексту, та виправте її.
 6.  Прочитайте текст «Sydney» і дайте відповіді на запитання до нього (с. 90).
 7.  Користуючись ключовими словами, складіть план до тексту і передайте його зміст.
 8.  Виконайте вправу 11, завдання А, Б, В (с. 91 – 92).

Література: [2]


МОДУЛЬ
IV

Тема 14. Неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметники теперішнього і минулого часу)

Мета роботи: Набути навичок уживання й розуміння речень з неособовими формами дієслова.

План вивчення теми

 1.  Формування навичок уживання неособових форм дієслова.
 2.  Формування навичок сприйняття неособових форм дієслова під час читання.

Методичні рекомендації1

1. Щоб уміти вживати певне граматичне явище, замало знати, що воно означає і як утворюється - необхідно сформувати належну навичку.  Тому після знайомства з тією чи іншою граматичною структурою на практичному занятті обов’язково ретельно опрацюйте її самостійно у достатній кількості вправ.

1.1. (Після практичного заняття 3). Для формування навичок уживання  інфінітивних комплексів  виконайте вправи 12, 13 (с. 23 – 24), 16, 17 (с. 26 – 27). Неодмінно перевіряйте свою роботу за ключами, наданими у кінці посібника2. Література: [1].

1.2. (Після практичного заняття 4). Для удосконалення навичок уживання  інфінітива у різних синтаксичних функціях виконайте вправи 20, 21, 22, 23 (с. 31 – 33). Перевіряйте свою роботу за ключами, наданими у кінці посібника3. Література: [1].

1.3. (Після практичного заняття 5). Для формування навички вживання герундія у синтаксичній функції додатка виконайте вправи 6, 7 (с. 42 – 43). Перевіряйте свою роботу за ключами, наданими у кінці посібника4. Література: [1].

1.4. (Після практичного заняття 6). Для удосконалення навичок уживання герундія у різних синтаксичних функціях виконайте вправи 10, 11, 12 (с. 46 – 47). Не забудьте перевіряти себе за ключами, наданими у кінці посібника5. Література: [1].

1.5. (Після практичного заняття 7). Для формування навички вживання дієприкметника теперішнього часу  у синтаксичній функції обставин виконайте вправу 6 (с. 54 – 55), перевіряючи себе за ключами у кінці посібника.  

1.6. (Після практичного заняття 8). Для формування навичок уживання дієприкметникових комплексів виконайте вправу 9 (с. 57 - 58), 12, 13 (с. 60). Обов’язково перевіряйте свою роботу за ключами, наданими у кінці посібника6. Література: [1].

1.7. (Після практичного заняття 9). Для формування навички вживання дієприкметника минулого часу  виконайте вправи 2, 3, 4 (с. 63 – 64), перевіряючи себе за ключами.7 Література: [1].

2. Процес мовленнєвої комунікації – це дорога  з двостороннім рухом. Під час продукування власного висловлювання (в усній формі чи на письмі) ми рухаємося від задуму до формулювання думки засобами конкретної мови завдяки механізму співвіднесення лексико-граматичних значень мовних одиниць із їх формальними засобами вираження. Під час сприйняття чужої думки має місце зворотний процес – процес розпізнавання мовних одиниць, тобто співвіднесення їх форми з лексико-граматичними значеннями, що й дає можливість зрозуміти задум чужого висловлювання. Отже, вміння одержувати змістовну інформацію під час читання потребує повноцінного володіння діями розпізнавання граматичних одиниць, тобто формування відповідних граматичних навичок.  

2.1. (Після практичного заняття 10). Для формування навички розпізнавання й розуміння інфінітива у різних синтаксичних функціях, виконайте вправи 3, 4 (с. 71 – 72)8. Література: [1].

2.2. (Після практичного заняття 11). Оскільки герундій і дієприкметник теперішнього часу мають однакову формальну ознаку – закінчення -ing, важливо вміти швидко й безпомилково розрізняти ці граматичні явища в процесі їх сприйняття в процесі читання.

З метою формування відповідної навички виконайте вправи 6, 7 (с. 79 – 80). Перевіряйте свою роботу за ключами, наданими в кінці посібника9. Література: [1].

2.3. (Після практичного заняття 12). Для формування навички сприйняття дієприкметника минулого часу під час читання виконайте вправу 10 (с. 82 – 83), перевіряючи себе за ключами.

З метою перевірки вміння сприймати всі неособові форми дієслова у графічному тексті виконайте контрольну вправу 11 (с. 83 – 84)10. Література: [1].

2.4. (Після практичного заняття 13). На завершення роботи з формування навичок сприйняття неособових форм дієслова виконайте вправу 15 (с. 86)11. Література: [1].

ТЕМА 16. ІНФОРМАТИВНЕ ЧИТАННЯ ТЕКСТІВ загальнопізнавального СПРЯМУВАННЯ

Мета роботи: Одержати в процесі читання текстів значущу інформацію; засвоїти ключову лексику, що міститься в текстах загальнопізнавального спрямування; розвивати навички різних видів читання.

План вивчення теми

 1.  Ознайомлюване читання кожного тексту; визначення його головної ідеї.

Опрацювання нових лексичних одиниць, що містяться в тексті.

 1.  Вивчаюче або пошукове читання тексту; перевірка розуміння основних фактів та найважливіших деталей.

Методичні рекомендації

Серед різних видів мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, аудіювання, письмо) саме читання відіграє найважливішу роль у професійно спрямованому володінні іноземною мовою. По-перше, читання - це такий вид діяльності, у якому можна практикуватися самостійно. По-друге, студент може самостійно вибирати посильний для нього темп роботи. По-третє, читання оригінальної літератури іноземною мовою деякою мірою знімає проблему все ще існуючого дефіциту безпосереднього спілкування з носіями мови.

Одне з основних завдань навчання іншомовного читання полягає в умінні читати й розуміти текст без його перекладу рідною мовою. Саме систематична самостійна робота над професійно спрямованою літературою є базою вироблення таких навичок, які звужують відстань між перекладом і розумінням тексту без його перекладу, і загалом зводять нанівець необхідність перекладу.

Крім того, самостійна робота з літературою має на меті:

привчити студента до самостійної роботи з такою літературою;

розвивати й удосконалювати мовленнєві навички;

розширити професійно спрямований словниковий запас;

виявити і розвивати індивідуальні творчі здібності студента;

прищепити студенту звичку користуватися іншомовною літературою у навчальних та професійних цілях;

розширювати кругозір студента.

Приступаючи до читання іноземною мовою літератури загальнопізнавального характеру, слід знати, що в залежності від мети, розрізняють переглядове, ознайомлювальне, вивчаюче та пошукове читання.

1) Переглядове читання

Метою переглядового читання є отримання загального уявлення про тему й коло питань, що розглядаються у тексті. Таке читання має місце під час первинного ознайомлення зі змістом публікації, спрямованого на визначення, чи є у ній інформація, яка цікавить читача, і на цій основі вирішити - читати її чи ні.

Цим видом читання ми користуємося тоді, якщо нам необхідно переглянути книгу, журнал, статтю тощо.

Швидкість переглядового читання має бути не нижче 500 слів за хвилину.

2) Ознайомлювальне читання

Цей вид читання ми використовуємо, якщо нам потрібно швидко прочитати текст для загального ознайомлення зі змістом. Під час ознайомлювального читання предметом уваги читача стає увесь твір (книга, стаття, оповідання тощо). На відмінність від переглядового читання, ознайомлювальне читання дає відповідь на запитання не тільки про що цей текст, але й що саме говориться у ньому з того чи іншого питання. Це читання "для себе", без попередньої спеціальної настанови на подальше використання або відтворення одержаної інформації.

Ознайомлювальне читання часто використовується під час роботи з фаховою літературою.

Швидкість ознайомлювального читання становить близько 180 слів за хвилину.

3) Вивчаюче читання

Вивчаюче читання передбачає максимально повне і точне розуміння усієї інформації, що міститься у тексті, та критичне її осмислення. Об'єктом "вивчення" під час цього виду читання є інформація, що міститься в тексті. Добування повної інформації з тексту означає розуміння фактів, деталей, установлення взаємозв'язків між подіями; порівняння інформації тощо.

Вивчаюче читання ми використовуємо тоді, якщо нам необхідно зрозуміти текст до дрібних подробиць. Часто отриману інформацію згодом нам доведеться відтворювати або використовувати у тій чи іншій формі. Під час

вивчаючого читання ми знаємо, що зміст треба осмислити й запам'ятати на тривалий час. Так ми читаємо все, що нам дуже потрібно для нашої подальшої діяльності - важливі інструкції, розділи підручника, матеріали для контрольних робіт та іспитів тощо.

Швидкість вивчаючого читання складає 50-60 слів за хвилину.

4) Пошукове читання.

Пошукове читання орієнтовано на читання газет і фахової літератури. Його мета - швидке знаходження у тексті певних даних (фактів, характеристик, цифрових показників тощо).

Роботу над новим матеріалом (текстом) рекомендується починати з загального ознайомлення з його змістом, тобто ознайомлювального читання.

Після цього може мати місце вивчаюче або пошукове читання. Для більш точного і глибокого розуміння інформації, що міститься в тексті, необхідно опрацьовувати нові слова і словосполучення, звертаючись у разі потреби до двомовного словника. Доцільно законспектувати або скласти план прочитаного, виписати ключові слова.

На завершальній стадії студент має відтворити одержану інформацію в усній або письмовій формі, користуючись планом і виписаними ключовими словами.

Роботу над текстами слід проводити регулярно і систематично, розподіливши матеріал упродовж усього семестру. Тільки за цієї умови можна сподіватися на міцне засвоєння необхідного лексичного матеріалу та ключових понять спеціальності. Якщо ви будете слідувати даним рекомендаціям, успіх вам забезпечено.

Для опрацювання студентам пропонуються тексти з вправ 12-14 (с. 84-85). Література: [3]


4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

МОДУЛЬ ІІІ

ТЕМА 10: РОЛЬОВА ГРА. ПОДОРОЖУВАННЯ (АЕРОПОРТ, ВОКЗАЛ, ГОТЕЛЬ, МАГАЗИН, НА ВУЛИЦЯХ МІСТА)

Мета роботи: Знати і вміти вживати мовленнєві засоби, необхідні для виконання ролей, пов’язаних з подорожжю за кордоном.

План вивчення теми

1. Ознайомлення з поняттям рольової гри.

2. Підготовка до участі у рольовій грі.

Методичні рекомендації

1. Рольові ігри – це ситуативні мовленнєві вправи, в ході яких студенти набувають досвіду спілкування іноземною мовою. Це спілкування включає не лише власне мовлення, але й жести, міміку, рухи та відповідно поведінку в різних ситуаціях. У рольовій грі може мати місце як монологічне, так і діалогічне мовлення.

Основа рольової гри – це ініціативне мовлення, бо не можна створити роль із зазубрених фраз, текстів і запитань.

Запам’ятайте, що фрази та вирази, які пропонуються до вивчення у зв’язку з виконанням ролей – це лише основа для ініціативного мовлення.

2. Вивчіть слова та фрази, які вам можуть знадобитися під час перебування за кордоном:

Подовжування літаком:

зручний; спосіб подорожі; транспортний засіб; стюардеса; аеропорт; оголошувати; прибуття; приїздити до якогось місця; приїздити до якоїсь країні; багаж; сісти на літак; посадочний талон; квиткова каса; зареєструватися; стіл реєстрації; митниця; чиновник митної служби; проходити митний контроль; декларувати речі; затримка; відкласти рейс; полетіти; від’їзд; за очікування; розклад; митний збір; вільний від митного збору; застібнути (відстібнути) ремінь безпеки; крамниця, де продають речі вільні від митного збору; замовити квиток на літак; вихід до літака; приземлятися; спізнитися на літак; пасажир; проходити паспортний контроль; платити готівкою; платити кредитною карткою.


Подорожування поїдом:

залізничний вокзал; довідкове бюро; відправлятися; сідати на поїзд; повертатися; квиток в один кінець; квиток в обидва кінця; вагон; спальний вагон; вагон ресторан; вчасно; місце призначення; купе; пересадка; пересідати в поїзд; зарезервувати квиток; місцевий час; подорожувати поїздом.

У готелі:

у готелі; бути задоволеним перебуванням у готелі; забронювати номер на чиєсь ім’я; адміністратор; номер на одну особу; номер на дві особи; вільний номер; індивідуальний душ; виїжджати із готелю; заповнити бланк; розписатися у журналі реєстрації; підпис; ключ; носильник; провести когось до якогось місця; обслуговувати; рахунок; оплатити рахунок; пральня; пункт обміну валюти; перукарня; ціна кімнати за одну ніч; бути розташованим у гарному місці.

Магазини та покупки:

шукати; джемпер; колір; розмір; середній розмір; потрібний розмір; кімната для переодягання; бути в пору; зубна паста; мило; шампунь; папір для письма; клей; фарби; пачка сигарет; коробка сірників; марка; телефонна картка; жувальна гумка; приміряти; більшого (меншого) розміру; робити покупки; витрачати гроші; покупець; касир; каса.

Як запитати і вказати дорогу:

ліворуч (де?); ліворуч (куди?); праворуч (де?); праворуч (куди?); звернути ліворуч (праворуч); повертати назад; іти прямо; далеко від; перехожий; запитати дорогу; сказати комусь, як дістатися до; світлофор; відстань; це зовсім близько; станція метро; нетутешній; сісти на 56 – й (автобус); кондуктор; висаджувати когось на зупинці; виходити; через одну зупинку; їхати не в ту сторону; робити пересадку; повернути біля світлофора; на розі вулиць; ось там; напроти; поряд з; магазин квітів; попереду; міст; позаду; церква; вест машину; газетний кіоск; автовокзал; дорога (шлях).

Приклад рольової ситуації на тему «Вечірка з нагоди дня народження»

Фрази та вирази до вивчення: I see; it’s a pity you were not with us; to be served; tasty dish; to be on the menu; a host of presents; thanks a lot for your warm invitations.

Ситуація: Ваш приятель з Англії телефонує вам та із запізненням вітає вас із днем народження. У вас з цього приводу нещодавно була вечірка. Розкажіть йому: 1) скільки гостей прийшло, хто вони, де все відбувалося; 2) хто допоміг вам усе підготувати; 3) що вам подарували.


Приклад діалогу на тему «Вечірка з нагоди дня народження»

A. Hello.

B. Hello. Is that you, Alec? Glad to hear you.

A. So am I. Best wishes and congratulations on the event of your birthday.

B. Thanks a lot for your warm wishes. It’s a pity you were not with us yesterday.

A. Was the party really great?

B. Yes. There were many guests – all our classmates.

A. Where did you celebrate?

B. We were at the cafe. The table was served excellently. There were a lot of tasty dishes on the menu and I received a host of presents.

Література: [4]

ТЕМА 12. ЛЮДИНА І НАВКОЛИШНІЙ СВІТ (КРАЇНИ, МІСТА)

Мета роботи: навчитися писати есе на обрану тему.

План вивчення теми

1.Ознайомлення з правилами написання есе.

2.Підготовка до написання есе.

3.Написання есе.

4.Редагування написаного есе.

Методичні рекомендації

1)   Есе - це невеликий письмовий твір, у якому автор викладає свої погляди на

певну проблему.

Написання есе дає вам змогу:

посилити розуміння проблеми;

глибше дослідити певну проблему;

стимулювати розумову діяльність завдяки збору аргументації;

потренуватися в уживанні певної лексики;

вчитися виражати власні думки ясно й логічно

Стадії у написанні есе:

підготовка;

збір інформації;

структурування;

написання;

редагування.

Етап підготовки — найважливіший. Перш за все, необхідно точно визначити для себе тему, на яку ви писатимете есе, а також підхід до її розкриття.

В залежності від наміру автора, есе може переслідувати такі цілі:

переконати читача;

поінформувати читача;

довести певну ідею.

У відповідності до поставленої мети автор використовує такі прийоми, як порівняння, протиставлення, опис, класифікація, узагальнення тощо.

Наприклад, написання есе на тему «Подорожувати літаком краще, ніж поїздом?» вимагає опису і порівняння переваг і недоліків зазначених видів транспорту, з одного боку, та переконання читачів у правильності своєї точки зору, з іншого.

Основні вимоги до есе - це правильна організація, логічність і точність викладення думок.

Щоб написати хороше есе, необхідно:

упевнитися, що вам знайома тема майбутнього есе;

визначити для себе, що ви вже знаєте, що ви не знаєте та що необхідно знати для розкриття теми есе;

зібрати необхідну інформацію, використовуючи різні джерела (це можуть бути журнали, газети, підручники, Інтернет, аудіо та відео носії, конспекти лекцій, думки ваших друзів та викладачів), відсортувати зайву інформацію.

зробити нотатки (план) есе;

дібрати необхідну лексику;

обдумати структуру есе.

Структура есе

Есе складається з низки абзаців, які можна розділити на такі функціональні групи:

вступ, у якому слід визначити тему і головну ідею повідомлення;

основна частина, в якій необхідно представити аргументи та факти, які розкривають і підкріплюють головну ідею;

підсумок, у якому підсумовуються і узагальнюються думки, викладені в основній частині, робляться певні висновки.

Наступним кроком має стати написання чернетки вашого есе. Це дасть вам змогу оцінити й відредагувати написане.

Надзвичайно важливим моментом у написанні есе є вміння логічно і зв'язано викладати свої думки, логічно з'єднувати абзаци. Серед засобів, що використовуються з цією метою, можна назвати повтор ключового слова чи фрази з попереднього абзацу, а також уживання таких слів та фраз:

First - по-перше;

Second - по-друге;

Next-далі;

Finally - нарешті;

Furthermore - крім того; більш того;

Meanwhile - тим часом; між тим;

Since - оскільки;

Thus - таким чином;

Therefore - тому, отже;

As a result - як результат (наслідок);

So - отже; таким чином;

At the same time - у той же час;

In order to - для того, щоб;

Yet - однак;

Nevertheless - тим не менш;

However - однак;

On the other hand - з іншого боку;

In contrast - навпаки;

Unlike - на відмінність від;

Similarly - так само;

Also - також;

Obviously - очевидно

та інші.

Відносно вживання інших мовних засобів при написанні есе слід додержуватися таких порад:

виключите простолюдні та жаргонні слова і фрази, уникайте розмовних абревіатур (таких, як ad замість advertisement, vac замість vacation, exam замість examination тощо);

з обережністю використовуйте ідіоми та кліше;

взагалі, використовуйте нейтральний (або науковий) стиль мовлення, а не розмовний.

Під час редагування есе, яке включає аналіз, оцінку написаного та виправлення помилок, необхідно звернути увагу на таке:

чи дає вступ уявлення про тему та головну ідею твору;

наскільки повно розкрита тема;

чи не порушена логічна побудова тексту;

чи підкріплені викладені думки фактами та прикладами;

чи не використана інформація, що не стосується теми;

наскільки логічно виділені абзаци;

наскільки логічними зроблені переходи від однієї думки до іншої;

чи правильно побудовані речення;

наскільки дотримані норми правопису.

Доцільно здійснювати редагування есе на комп'ютері. Це дозволить вам, по-перше, заощадити час і купу паперу, а по-друге, сприятиме розширенню вашого словарного запасу завдяки можливості комп'ютера надавати синоніми (команда «Тезаурус»).

Приклад есе на тему  "Living in the city "

Living in a city has both advantages and disadvantages. On the plus side, it is often easier to find work, and there is usually a choice of public transport, so you don't need to own a car. Also, there are a lot of interesting things to do and places to see. For example, you can eat in good restaurants, visit museums, and go to the theatre and to concerts. What is more, when you want to relax, you can usually find a park where you can feed the ducks or just sit on a park bench and read a book. All in all, city life is full of bustle and variety and you need never feel bored.

However, for every plus there is a minus. For one thing, you might have a job, but unless it is very well-paid, you will not be able to afford many of the things that there are to do, because living in a city is often very expensive. It is particularly difficult to find good, cheep accommodation. What is more, public transport is sometimes crowded and dirty, particularly in the rush hour, and even the parks can become very crowded, especially on Sundays. Finally, despite all the crowds, it is still possible to feel very lonely in a city.

In conclusion, I think that city life can be particularly appealing to young people, who like the excitement of the city and don't mind the noise and pollution. However, many people, when they get older, and particularly when they have young children, often prefer the peace and fresh air of the countryside.

2) Виберіть тему есе із запропонованих:

а) Моя Батьківщина - Україна.

б) Що я знаю про Великобританію.

в) Моє рідне місто.

г) Мої враження від.. .(країни або міста, де я побував).

 1.  Користуючись викладеними вище рекомендаціями, напишіть чернетку есе на обрану тему.
 2.  Відредагуйте написане есе. Література: [2]

ТЕМА 13. ІНФОРМАТИВНЕ ЧИТАННЯ ЛІТЕРАТУРИ ЗАГАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

Мета роботи: Навчитися писати анотацію прочитаної літератури

План вивчення теми

 1.  Підготовка до написання анотації прочитаної літератури.
 2.  Написання анотації.
 3.  Редагування анотації.

Методичні рекомендації

1.1. Анотація - це коротке повідомлення, яке допомагає читачеві швидко визначити мету роботи, і тому надає тільки найважливішу інформацію, без

деталей. Це може бути анотація книги, наукової статті, доповіді тощо.

Написання анотації вимагає знання її структури, а також уміння переробляти інформацію, використовуючи спеціальні мовні засоби.

1.2. Структура анотації:

вступ (тема, мета роботи, яка анотується);

основна частина (сутність роботи, що анотується);

висновок (призначення роботи, що анотується). .

1.3. Мовні засоби, які використовуються для логічного і зв'язного викладення інформації.

Фрази, які можна використати для визначення теми роботи, яка анотується:

The book (textbook, chapter, paper etc) is devoted (dedicated) to ...

Книгу (підручник, розділ, статтю тощо) присвячено ...

The book (textbook,  section, paper etc) deals with ...

У книзі (підручнику, розділі, статті тощо) розглядається ...

Фрази, які можна використати для визначення мети роботи:

The   purpose   of   the   research   (study,

Метою дослідження було ...

investigation etc) was ...

- to clarify ...

- з'ясувати (внести ясність у) ...

- to determine (ascertain, establish) ...

- визначити (встановити) ...

- to elucidate ...

- висвітити (роз'яснити) ...

- to explain ...

- пояснити ...

- to prove (validate) ...

- довести ...

- to substantiate ...

- обґрунтувати ...

- to compare ...

- порівняти ...

The book (paper, section etc) presents

Книга (стаття, розділ тощо) представляє

- the analysis of...

- аналіз ...

- the comparison of...

- порівняння ...

- the description of...

- опис ...

- the discussion of...

- обговорення ...

-the   results   of  the   research   on   /   in

- результати дослідження ...

(investigation of/ into, study of) ...

- a review of literature on ...

- аналіз літератури з ...

- a survey of the relevant literature

- огляд відповідної літератури

Для викладення сутності роботи, що анотується, можна використати такі фрази:

The essence of the book (paper, section etc) is that...

Суть книги (статті, розділу тощо) полягає у тому, що ...

The study emphasizes (stresses) the importance of...

У дослідженні підкреслюється важливість ...

The author focuses on ...

Автор зосереджується на ...

Particular importance (significance, value, weight) is attached to ...

Особливе значення надається ...

Readers' attention is called   (attracted, drawn) to ...

Увага читачів привертається до ...

The obtained data are exemplified with ...

Прикладом отриманих даних служить ...

It follows from the book (paper, chapter etc) that...

Із книги (статті, розділу тощо) виходить, що ...

Hence (therefore, thus) it can be concluded that...

Отже  (таким  чином),  можна  зробити висновок, що ...

Фрази, які можна використати при визначенні цільової аудиторії роботи, що анотується:

The book (textbook, paper etc.) is intended for ...

Книга      (підручник,      стаття      тощо) призначена для ...

The book (textbook, paper etc) may be useful (helpful, valuable) for ...

bankers and accountants human resource managers

students of Economics

Книга (підручник, стаття тощо) може бути корисною для ...

банкірів і головних бухгалтерів

менеджерів з персоналу

студентів-економістів

1.4. Приклад анотації тексту з вправи 7 (с. 57 — 58). Література: [2]

The text is devoted to the internationally known store Marks & Spencer.

It presents some facts of the store's history and describes the assortment of goods it is selling now. Particular importance is attached to factors ensuring success of the store. The text may be of interest to a wide range of people.

2. Користуючись викладеними вище рекомендаціями, напишіть чернетку
анотації тексту із вправи 4 (с.62).
Література: [2]

3. Відредагуйте написану анотацію.

Під час редагування анотації необхідно звернути увагу на таке:

наскільки чітко додержано структуру анотації;

чи дає вступ уявлення про тему та мету анотованого твору;

наскільки точно визначено сутність анотованої роботи;

чи не використана зайва інформація;

чи правильно побудовані речення;

наскільки дотримані норми правопису.

Доцільно здійснювати редагування анотації на комп'ютері. Це дозволить вам заощадити час і сприятиме розширенню вашого словарного запасу завдяки можливості комп'ютера надавати синоніми (команда «Тезаурус»).

ТЕМА 15. РОЛЬОВА ГРА. МІЖОСОБИСТІСНА КОМУНІКАЦІЯ (ВІТАННЯ, ПРОХАННЯ, ПРОПОЗИЦІЇ, ПОРАДИ, ВИБАЧЕННЯ, ВИРАЖЕННЯ ВЛАСНОЇ ДУМКИ, ПОГОДЖЕННЯ І НЕПОГОДЖЕННЯ З ІНШОЮ ДУМКОЮ, СОЦІАЛЬНИЙ ЕТИКЕТ)

Мета роботи: Удосконалювати навички діалогічного мовлення, знати фрази, звороти та вирази, необхідні для виконання запропонованих ролей.

План вивчення теми

1. Підготовка до участі у рольовій грі.


Методичні рекомендації

1.1. Перегляньте методичні рекомендації щодо проведення рольової гри подані в темі 10.

1.2. Вивчіть фрази та вирази, необхідні для виконання ролей:

І. Знайомство з партнером іноземної компанії:

дозвольте відрекомендуватися; ось моя візитна картка; приємно з вами познайомитися; мати приємну подорож; оглядати визначні місця; мати справу з кимось; обговорювати деякі пункти контракту; обговорювати справи; бізнес; обговорювати деталі майбутньої угоди; я хотів би зустрітися з; установити особисті контакти.

ІІ. Спілкування з перехожим у місті:

повернути ліворуч (праворуч); іти прямо; бути далеко; 10 хвилин ходьби; повертати назад; праворуч (ліворуч) від вас; поряд з; світлофор; це зовсім близько; станція метро; чужоземець; вам би краще; робити пересадку; автовокзал; газетний кіоск; напроти; кінотеатр.

ІІІ. Пропозиція діловому партнерові піти до ресторану:

запрошувати; обідати у ресторані; мати загальне уявлення про англійську (українську) кухню; складатися з; їжа; дуже хороший ресторан; один із найкращих ресторанів; гарне обслуговування; великий вибір страв; випити щось; улюблена страва.

IV. Порада вашому другу відносно покупки комп’ютера (телевізора, будинку тощо):

купувати будинок (телевізор, магнітофон, комп’ютер); гарний вибір; дешевий; зайти в магазин; вибирати; купувати; отримати знижку; на твоєму місці я б…; краще б; збиратися купити щось; хотіти купити; бути дорогим; платити кредитною карткою; платити готівкою; я не можу дозволити собі; гарна ідея.

V. Вибачення за запізнення на ділову зустріч:

вибачте, але…; нажаль; я боюся, що; не турбуйтеся; все добре; нічого; (не) гніватися.

VI. Прийняття пропозиції працювати в компанії:

посада; вакантна посада; права та обов’язки; бути відповідальним за щось; відповідальність; лояльність; зняти напруження; працювати наполегливо; бути ініціативним; легко вступати в контакт з іншими людьми; мати гарну рекомендацію з попередньої роботи; зарплата; премія; контракт; винагорода; випробувальний термін; працювати; робота.

VII. Незгода з пропозицією працювати в компанії:

жалкувати; інформувати; отримати пропозицію; відмовити; відхилити; можливість; я так не думаю; ні, я не згоден; колеги; мала, низька зарплата; гарний керівник кращий, ніж великі гроші.

VIII. Запрошення керівника компанії до телефону:

я хотів би поговорити з…; запросити; чекати; хвилинку; бути в офісі; бути відсутнім; вам телефонує…; це містер…; отримати повідомлення; передзвонити; записати номер; залишити повідомлення; передзвонити пізніше.

ТЕМА 16. ІНФОРМАТИВНЕ ЧИТАННЯ ЛІТЕРАТУРИ ЗАГАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

Мета роботи: Удосконалювати навички написання анотації прочитаної літератури.

План вивчення теми

 1.  Написання анотації.
 2.  Редагування анотації.

Методичні рекомендації

1.  Користуючись методичними рекомендаціями до виконання індивідуальних завдань з теми 5, напишіть анотацію текстів з вправ 12 та 14 (с. 84 - 85). Література: [3].

2.  Відредагуйте написану анотацію.


5. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ

МОДУЛЬ ІІІ

Модульний контроль

Сума

Змістовий модуль 3

Рольова гра

Есе

Анотація

10

80

60

3

4

3

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

13

21

8

12

6

МОДУЛЬ ІV

Модульний контроль

Сума

Змістовий модуль 4

Рольова гра

Анотація

10

80

60

5

5

Т14

Т15

Т16

25

25

10

5.1. Критерії оцінки роботи студентів на практичних заняттях

Робота студента на практичному занятті може оцінюватися в діапазоні від 0 до 3 балів.

Максимальна кількість балів за заняття 1 - 17 у Ш-му модулі може становити 51, а за заняття 1 - 16 у IV модулі - 48.

3 бали: студент активно працював на занятті (виконав не менше 90% завдань) і зробив усе домашнє завдання.

2,5 бали: студент активно працював на занятті, але виконав домашнє завдання не повністю (не менше 75% завдань).

2 бали: студент досить активно працював на занятті (виконав не менше 75% завдань), але виконав домашнє завдання не повністю (не менше 75%).

1,5 бали: студент недостатньо активно працював на занятті (виконав близько 50% завдань) і зробив домашнє завдання частково (але не менше 50 %).

1 бал: студент недостатньо активно працював на занятті (виконав близько 50 % завдань) і зробив домашнє завдання менше ніж на 50%.

0,5 бала: студент брав мінімальну участь у занятті (виконав близько 25 % завдань) і не зробив домашнє завдання.

0 балів: студент не працював на занятті і не зробив домашнє завдання.


5.2. Критерії оцінки самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентів передбачає опрацювання тем:

1. Граматичні теми:

модальні дієслова (4 бали);

пасивний стан дієслова (2 бали);

неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметники теперішнього і минулого часу) (4 бали).

2. Інформативне читання літератури загальнопізнавального спрямування (3

бали у першому семестрі і 4 бали у другому).

Оволодіння граматичного темою здійснюється шляхом опрацювання відповідних вправ, у тому числі на комп'ютері.

Модуль III

Тема 9 «Модальні дієслова» може оцінюватися в діапазоні від 0 до 4 балів.

4 бали: студент завжди правильно вживає відповідні мовні засоби у власному мовленні (усному та письмовому); виконав усі вправи.

3 бали: студент іноді (до 25 % випадків) допускає помилки у вживанні відповідних мовних засобів у власному мовленні (усному та письмовому); іноді (до 25 % випадків) допускає помилки у розпізнаванні їх у чужому мовленні (усному та письмовому); виконав усі вправи.

2 бали: студент часто (до 50 % випадків) допускає помилки у вживанні відповідних мовних засобів у власному мовленні (усному та письмовому); іноді (до 25 % випадків) допускає помилки у розпізнаванні їх у чужому мовленні (усному та письмовому); виконав не всі вправи (але не менше 75 %).

1 бал: студент часто (до 50 % випадків) допускає помилки у вживанні відповідних мовних засобів у власному мовленні (усному та письмовому) часто (до 50 % випадків) допускає помилки у розпізнаванні їх у чужому мовленні (усному та письмовому); виконав не менше 50 % вправ.

0 балів: студент не вміє ані вживати відповідні мовні засоби у власному мовленні, ані розпізнавати їх у чужому мовленні (усному та письмовому), тобто помилки перевищують 50 %.

Тема 11 «Пасивний стан дієслова» може оцінюватися в діапазоні від 0 до 2 балів.

2 бали: студент правильно вживає відповідні мовні засоби у власному мовленні і розпізнає їх у чужому мовленні (усному чи письмовому); виконав усі вправи.

1,5 бали: студент вживає відповідні мовні засоби у власному мовленні (усному та письмовому) з деякими помилками (до 25 % випадків); завжди правильно розпізнає їх у чужому мовленні (усному чи письмовому); виконав усі вправи.

1 бал: студент вживає відповідні мовні засоби у власному (усному чи письмовому) з помилками (до 50 % випадків); розпізнає їх у чужому мовленні (усному чи письмовому) з деякими помилками (до 25 % випадків); виконав не всі вправи.

0,5 бала: студент не вміє вживати відповідні мовні засоби у власному мовленні  (помилки перевищують 50%);  розпізнає їх у чужому мовленні

(усному та письмовому) з помилками (до 50% випадків); виконав не всі вправи (але не менше 75%).

0 балів: студент не вміє вживати відповідні мовні засоби у власному мовленні; не розпізнає їх у чужому мовленні (усному та письмовому), тобто помилки перевищують 50%.

Тема 13 «Інформативне читання літератури  загальнопізнавального спрямування» може оцінюватися в діапазоні від 0 до 3 балів.

3 бали: студент зрозумів тему, основні факти та важливі деталі 100 % матеріалу; завдання до нього виконав у повному обсязі.

2 бали: студент зрозумів тему, основні факти та важливі деталі не менше 75 % матеріалу; завдання до нього виконав у повному обсязі.

1 бал: студент зрозумів тему, основні факти та важливі деталі 100 % матеріалу; завдання до нього виконав частково (але не менше 75%).

0 балів: студент опрацював менше 50% матеріалу або не зрозумів навіть тему тексту (текстів).

Модуль IV

Тема 14 «Неособові форми дієслова» може оцінюватися в діапазоні від 0 до 4

балів.

4 бали: студент завжди правильно вживає відповідні мовні засоби у власному мовленні (усному та письмовому); виконав усі вправи.

3 бали: студент іноді (до 25 % випадків) допускає помилки у вживанні відповідних мовних засобів у власному мовленні (усному та письмовому); іноді (до 25 % випадків) допускає помилки у розпізнаванні їх у чужому мовленні (усному та письмовому); виконав усі вправи.

2 бали: студент часто (до 50 % випадків) допускає помилки у вживанні відповідних мовних засобів у власному мовленні (усному та письмовому); іноді (до 25 % випадків) допускає помилки у розпізнаванні їх у чужому мовленні (усному та письмовому); виконав не всі вправи (але не менше 75 %).

1 бал: студент часто (до 50 % випадків) допускає помилки у вживанні відповідних мовних засобів у власному мовленні (усному та письмовому); часто (до 50 % випадків) допускає помилки у розпізнаванні їх у чужому мовленні (усному та письмовому); виконав не менше 50 % вправ.

0 балів: студент не вміє ані вживати відповідні мовні засоби у власному мовленні, ані розпізнавати їх у чужому мовленні (усному та письмовому), тобто помилки перевищують 50 %.


Тема 16 «Інформативне читання літератури загальнопізнавального спрямування»
може оцінюватися в діапазоні від 0 до 7 балів.

7 балів: студент зрозумів тему, основні факти та важливі деталі 100% матеріалу; завдання до нього виконав у повному обсязі.

6 балів: студент зрозумів тему та основні факти 100% матеріалу; завдання до нього виконав не в повному обсязі (але не менше 75%).

5 балів: студент зрозумів тему та основні факти 100% матеріалу; завдання до нього виконав частково (але не менше 50%).

4 бали: студент зрозумів тему, основні факти та важливі деталі 75% матеріалу; завдання до нього виконав у повному обсязі.

3 бали: студент зрозумів тему та основні факти 75% матеріалу; завдання до нього виконав не у повному обсязі (але не менше 75%).

2 бали: студент зрозумів тему, основні факти та важливі деталі 75% матеріалу; завдання до нього виконав частково (але не менше 50%).

1бал: студент зрозумів тему та основні факти 50% матеріалу; завдання до нього виконав частково (але не менше 50%).

0 балів: студент опрацював менше 50% матеріалу або не зрозумів навіть тему тексту (текстів).

5.3. Критерії оцінки індивідуальної роботи студенів

Рольова гра

Модуль III - тема 10

Модуль IV - тема 15

Модуль III

Рольова гра може оцінюватися в діапазоні від 0 до 3 балів.

3 бали: студент упевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; розуміє і жваво реагує на всі репліки співрозмовника (співрозмовників); вільно висловлюється з предмета мовленнєвої ситуації; його мовлення відображає всі особливості діалогу (інтонація, елептичні речення, насиченість розмови фразами та кліше); речення побудовані правильно, без грубих граматичних помилок.

2,5 бали: студент упевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; розуміє і правильно реагує майже на всі репліки співрозмовника з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні досить повно відображені основні особливості діалогу (інтонація, елептичні речення, наявність розмовних фраз та кліше); речення побудовані правильно, можуть бути допущені негрубі граматичні помилки (не більше 2).

2 бали: студент досить упевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; розуміє і правильно реагує не менш ніж на 75% реплік співрозмовника (співрозмовників), але відчуває певні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні присутні такі особливості діалогу як елептичні речення, розмовні фрази та кліше); речення побудовані правильно; можуть бути допущені негрубі граматичні помилки (не більше 3).

1,5 бали: студент досить упевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; розуміє і правильно реагує не менш ніж на 60% реплік співрозмовника (співрозмовників); може відчувати значні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні присутні такі особливості діалогу, як розмовні фрази та кліше, речення побудовані правильно, можуть бути допущені помилки у побудові речень (не більше 2), негрубі граматичні помилки (не більше 3).

1 бал: студент не дуже впевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації, розуміє і правильно реагує не менш ніж на 50 % реплік співрозмовника (співрозмовників); відчуває значні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні відсутні особливості діалогу; можуть бути допущені помилки у побудові речень (не більше 3), негрубі граматичні помилки (не більше 4).

0,5 бала: студент невпевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; повільно реагує на репліки співрозмовника (співрозмовників) (не менш ніж на 40% реплік); відчуває значні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні відсутні особливості діалогу; можуть бути допущені помилки у побудові речень (не більше 4) та граматичні помилки (не більше 4).

0 балів: студент не може адекватно поводитися у конкретній ігровій ситуації, не реагує на репліки співрозмовника (співрозмовників); не може висловитися з предмета мовленнєвої ситуації.

Модуль IV

Рольова гра може оцінюватися в діапазоні від 0 до 5 балів.

5 балів: студент упевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; розуміє і жваво реагує на всі репліки співрозмовника (співрозмовників); вільно висловлюється з предмета мовленнєвої ситуації; його мовлення відображає всі особливості діалогу (інтонація, елептичні речення, насиченість розмовними фразами та кліше); речення побудовані правильно, без грубих граматичних помилок.

4 бали: студент упевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; розуміє і правильно реагує майже на всі репліки співрозмовника (співрозмовників), але може відчувати певні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні досить повно відображені основні особливості діалогу (інтонація, елептичні речення, насиченість розмовними фразами та кліше); речення побудовані правильно; можуть бути допущені граматичні помилки (не більше 2).

3 бали: студент досить упевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; розуміє і правильно реагує не менш ніж на 75 % реплік співрозмовника (співрозмовників), але відчуває певні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні присутні такі особливості діалогу, як інтонація, елептичні речення, насиченість розмовними фразами та кліше; речення побудовані правильно; можуть бути допущені граматичні помилки (не більше 2).

2 бали: студент не дуже впевнено поводиться у конкретній ситуації, розуміє і правильно реагує не менш ніж на 50 % реплік співрозмовника (співрозмовників); відчуває значні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні відсутні особливості діалогу; можуть бути допущені помилки у побудові речень (не більше 3) та негрубі граматичні помилки (не більше 4).

1 бал: студент невпевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; повільно реагує на репліки співрозмовника (співрозмовників) (не менше ніж на 40% реплік); відчуває значні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні відсутні особливості діалогу; можуть бути допущені помилки у побудові речень (не більше 4) та граматичні помилки (не більше 4).

0 балів: студент не може адекватно поводитися у конкретній ігровій ситуації; не реагує на репліки співрозмовника (співрозмовників); не може висловитися з предмета мовленнєвої ситуації.

Написання есе

Модуль III - тема 12 «Людина і навколишній світ »

Есе може оцінюватися в діапазоні від 0 до 4 балів, в залежності від повноти розкриття теми і дотримання структури есе; обґрунтованості логічності і чіткості викладення думок; правильності побудови речень, наявності чи відсутності граматичних та орфографічних помилок.

(Зараховуються тільки самостійно написані роботи!)

4 бали: тема повністю розкрита; чітко витримана структура есе, думки обґрунтовані і викладені ясно та логічно, речення побудовані правильно, можуть бути допущені 1 граматична та 2 орфографічні помилки.

3 бали: тема розкрита достатньо повно; структура есе витримана; думки викладені ясно та логічно, але іноді бракує їх обґрунтування; є порушення у побудові речень (не більше 2); допущено не більше 2 негрубих граматичних помилок та не більше 3 орфографічних помилок.

2 бали: тема розкрита не повністю; структура есе витримана; думки викладені не завжди у логічній послідовності; є порушення у побудові речень не більше 3); допущено не більше 3 негрубих граматичних помилок та не більше 4 орфографічних помилок.

1 бал: тема розкрита поверхово; структура есе не витримана; думки викладені досить хаотично; є порушення у побудові речень (але не більше 4); допущено не більше 4 граматичних та не більше 5 орфографічних помилок.

0 балів: тема не розкрита або допущено багато граматичних (більше 5) та орфографічних (більше 6) помилок.

Написання анотацій

Модуль III

Анотація може оцінюватися в діапазоні від 0 до 3 балів.

(Зараховуються тільки самостійно написані роботи!)

3 бали: повністю витримано структуру анотації - визначено тему і мету тексту (статті тощо); розкрито сутність і надано оцінку анотованої роботи, вказано її призначення; речення побудовані правильно, без граматичних та орфографічних помилок;

2,5 бали: повністю витримано структуру анотації - визначено тему і мету тексту (статті тощо); розкрито сутність і надано оцінку анотованої роботи, вказано її призначення; речення побудовані правильно; допущено не більше 2 негрубих граматичних помилок та не більше 2 орфографічних помилок.

2 бали: структуру анотації витримано не повністю, але обов'язково визначено тему, мету і призначення тексту (статті тощо); є порушення у побудові речень (не більше 2); допущено не більше 2 негрубих граматичних помилок та не більше 2 орфографічних помилок.

1,5 бали: визначено лише тему і мету тексту (статті тощо); є порушення у побудові речень (не більше 2); допущено не більше 3 негрубих граматичних помилок та не більше 3 орфографічних помилок.

1 бал: визначено лише тему і мету тексту (статті тощо); є порушення у побудові речень (не більше 3); допущено не більше 4 негрубих граматичних помилок та не більше 4 орфографічних помилок.

0,5 бала: визначено лише тему тексту, мета тексту не визначена; є порушення у побудові речень (не більше 4); допущено не більше 4 негрубих граматичних помилок та не більше 4 орфографічних помилок.

0 балів: не визначено навіть тему тексту (статті тощо); речення побудовані неправильно; допущено більше 4 граматичних та більше 4 орфографічних помилок.


Модуль
IV

Анотація може оцінюватися в діапазоні від 0 до 5 балів.

(Зараховуються тільки самостійно написані роботи!)

5 балів: повністю витримано структуру анотації - визначено тему і мету тексту (статті тощо); розкрито сутність і надано оцінку анотованої роботи, вказано її призначення; речення побудовані правильно, без граматичних та орфографічних помилок.

4 бали: повністю витримано структуру анотації - визначено тему і мету тексту (статті тощо); розкрито сутність і надано оцінку анотованої роботи, вказано її призначення, речення побудовані правильно; допущено не більше 2 негрубих граматичних та не більше 2 орфографічних помилок.

3 бали: структуру анотації витримано не повністю, але обов'язково визначено тему, мету і призначення тексту (статті тощо); є порушення у побудові речень (не більше 2); допущено не більше 2 негрубих граматичних помилок та не більше 2 орфографічних помилок.

2 бали: визначено лише тему і мету тексту (статті тощо); є порушення у побудові речень (не більше 2); допущено не більше 3 негрубих граматичних помилок та не більше 3 орфографічних помилок.

1 бал: визначено лише тему і мету тексту (статті тощо); є порушення у побудові речень (не більше 3); допущено не більше 3 негрубих граматичних помилок, та не більше 4 орфографічних помилок.

0 балів: не визначено навіть тему тексту (статті тощо); речення побудовані неправильно; допущено більше 4 граматичних та більше 4 орфографічних помилок.

5.4. Критерії оцінки знань та вмінь студентів до модульного контролю

Модульний контроль проводиться у вигляді письмового тестування, яке має забезпечити об’єктивну оцінку набутих студентами лексико-граматичних знань та мовленнєвих навичок і вмінь.

Оцінювання здійснюється за стандартною шкалою:

10 балів - не менше 100%  правильних відповідей;

9 балів – не менше 90% правильних відповідей;

8 балів – не менше 80% правильних відповідей;

7 балів – не менше 70% правильних відповідей;

6 балів – не менше 60% правильних відповідей;

5 балів – не менше 50% правильних відповідей;

4 бали – не менше 40% правильних відповідей;

3 бали – не менше 30% правильних відповідей;

2 бали – не менше 20% правильних відповідей;

1 бал – не менше 10% правильних відповідей;

0 балів – менше 10% правильних відповідей.


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

 1.  Le Maistre., Lewis c. Language to go (elementary). - Pearson Education Ltd, 2002. Fourth impression, 2004.- 128с.
 2.  Кучина Н.М., Духовна О.П. Вивчаємо граматику англійської мови: Технологія формування граматичних навичок. Частина І. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2004.- 126с.
 3.  Кучина Н.М., Літвішко Т.Є., Токун І.І. Вивчаємо граматику англійської мови. Технологія формування граматичних навичок. Частина II. - Дніпропетровськ: ДДФЕІ, 2003. 160с.
 4.  Друга іноземна (англійська) мова. Завдання модульного контролю №3 для студентів II курсу.
 5.  Друга іноземна (англійська) мова. Завдання модульного контролю №4 для студентів II курсу.
 6.  Друга іноземна (англійська) мова. Збірник завдань для поточного контролю засвоєння лексичного матеріалу для студентів II курсу.

1

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81320. Підстави та порядок відмови у відкритті виконавчого провадження 25.99 KB
  Про відмову у відкритті виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову протягом трьох робочих днів, а за рішенням, що підлягає негайному виконанню, - не пізніше наступного робочого дня з дня надходження виконавчого документа і не пізніше наступного дня надсилає її заявникові разом з виконавчим документом.
81321. Підготовчі дії до виконання рішення. Об’єднання виконавчих проваджень 25.99 KB
  У разі якщо в органі державної виконавчої служби відкрито кілька виконавчих проваджень про стягнення коштів з одного боржника вони обєднуються у зведене виконавче провадження і на майно боржника накладається арешт у межах загальної суми стягнення виконавчого збору і можливих витрат повязаних з організацією та проведенням виконавчих дій...
81322. Добровільне виконання рішень 26.32 KB
  Державний виконавець починаючи виконувати рішення повинен пересвідчитись чи отримана боржником копія постанови про відкриття виконавчого провадження і чи здійснені ним дії спрямовані на добровільне виконання рішення у встановлений постановою строк. При цьому до отримання відомостей про одержання боржником копії постанови для захисту прав стягувача державний виконавець може вжити заходів щодо забезпечення виконання Постанова про відкриття виконавчого провадження вважається врученою боржнику за адресою зазначеною у виконавчому документі. У...
81323. Час провадження виконавчих дій 22 KB
  Конкретний час проведення виконавчих дій визначається державним виконавцем. Сторони виконавчого провадження мають право пропонувати зручний для них час проведення виконавчих дій. Проведення виконавчих дій у неробочі та святкові дні установлені законодавством допускається лише в разі коли зволікання неможливе або в разі коли вони не можуть бути здійснені в інші дні з вини боржника.
81324. Витрати виконавчого провадження 27.08 KB
  До інших витрат на організацію виконавчих дій належать витрати на виплату винагороди державним виконавцям відповідно до статті 47 Закону; придбання службових житлових приміщень; придбання службових приміщень; страхування державних виконавців; забезпечення державних виконавців форменим одягом
81325. Ускладнення у виконавчому провадженні. Відкладення провадження виконавчих дій 21.48 KB
  Відкладення провадження виконавчих дій. За наявності обставин що перешкоджають провадженню виконавчих дій або несвоєчасного одержання сторонами документів виконавчого провадження внаслідок чого вони позбавлені можливості використати надані їм Законом права державний виконавець може відкласти виконавчі дії за заявою стягувача або за заявою боржника або з власної ініціативи на строк до 10 днів. Про відкладення провадження виконавчих дій державний виконавець виносить відповідну постанову про що негайно повідомляє сторони суд або інший...
81326. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення 21.43 KB
  За наявності обставин що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим державний виконавець за власною ініціативою або за заявою сторін а також самі сторони мають право звернутися до суду який видав виконавчий документ із заявою про відстрочку або розстрочку виконання а також про встановлення чи зміну способу й порядку виконання Рішення суду чи іншого органу посадової особи про відстрочку або розстрочку виконання встановлення чи зміну способу й порядку виконання має бути прийнято в 10денний строк і може бути оскаржено у...
81327. Зупинення виконавчого провадження (поняття, види, порядок і строки зупинення) 29.99 KB
  Виконавче провадження підлягає обовязковому зупиненню у випадках: смерті стягувача або боржника оголошення померлим чи визнання безвісно відсутнім стягувача або боржника або припинення існування сторони юридичної особи якщо установлені судом правовідносини допускають правонаступництво; визнання стягувача або боржника недієздатним; проходження боржником строкової військової служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях якщо за умовами служби провадження виконавчих дій неможливе чи на прохання стягувача який проходить...
81328. Підстави та порядок повернення виконавчого документа стягувачеві 27.76 KB
  Виконавчий документ який прийнятий державним виконавцем до виконання і за яким стягнення не провадилося або було проведено частково повертається стягувачеві: за письмовою заявою стягувача; якщо в боржника відсутнє майно на яке може бути звернено стягнення і здійснені державним виконавцем відповідно до Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними; якщо стягувач відмовився залишити за собою майно боржника не реалізоване під час виконання рішення одержати певні предмети що повинні бути передані йому від боржника...