68759

Друга іноземна (німецька) мова: Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи

Книга

Иностранные языки, филология и лингвистика

Мета методичних рекомендацій до самостійної та індивідуальної роботи - допомогти студентам, які почали вивчати німецьку мову, раціонально розподілити програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, ефективно застосовувати набуті знання й навички під час виконання індивідуальних завдань творчого характеру.

Украинкский

2014-09-25

508.5 KB

2 чел.

Міністерство фінансів України

Друга Іноземна (Німецька) МОВА

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2011


Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

Друга Іноземна (НІМЕЦЬКА) МОВА

Методичні рекомендації

до самостійної та індивідуальної роботи

для студентів ІІ курсу денної форми навчання, які навчаються

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030505 «Управління персоналом і економіка праці”,

6.030504 “Економіка підприємства”

Дніпропетровськ – 2011

Друга іноземна (німецька) мова: Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи для студентів ІІ курсу денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямами 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 37с.

Мета методичних рекомендацій – допомогти студентам раціонально розподілити й засвоїти програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, навчити застосовувати набуті знання й навички  під час виконання індивідуальних завдань творчого характеру.

Автор – укладач:  М.К. Давидова  – старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:  Т.Г. Вінніченко - к.філол.наук, професор кафедри психології менеджменту та мовної підготовки Національного гірничого університету

Л.І. Яремчук – старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:  Т.Ю. миронова - завідувач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

на засіданні вченої ради

факультету управління персоналом та економіки праці

Протокол № 3 від 05.12.11

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

іноземних мов

Протокол № 12 від 13.06.11.


ЗМІСТ

ВСТУП 41. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 52. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 83. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ІНДИВІДУАЛЬНої роботи  264. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 36БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК 37


ВСТУП

Мета методичних рекомендацій до самостійної та індивідуальної роботи - допомогти студентам, які почали вивчати німецьку мову, раціонально розподілити програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, ефективно застосовувати набуті знання й навички  під час виконання індивідуальних завдань творчого характеру.

Виконуючи завдання з самостійної та індивідуальної роботи, студенти навчаться:

передавати німецькою мовою інтонаційні особливості різних типів висловлювань (стверджувальних, питальних, окличних речень, привітання);

уживати базові структури німецького речення для передачі простої інформації;

використовувати у власному мовленні прості мовленнєві фрази і кліше, у тому числі прості форми соціальної комунікації, такі як привітання, звертання, подяка, вибачення, запрошення, пропозиція, згода чи незгода;

розуміти на слух просту інформацію і простою мовою обмінюватися інформацією (запитати і дати відповідь), що стосується тем «Подорожування», «України», «ФРН», «Міжособистісна комунікація»;

розуміти під час читання прості тексти;

писати прості зв’язні тексти про свою Батьківщину, своє рідне місто, про свої враження від країни або міста, де побував.

Методичні рекомендації містять структуру залікових кредитів курсу, методичні рекомендації до самостійної роботи, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань, розподіл балів, що присвоються студентам та бібліографічний список.

Послідовна і цілеспрямована робота з методичними рекомендаціями забезпечує вирішення основних задач, що стоять перед студентами на другому етапі навчання.


1. Тематичний план дисципліни “Друга іноземна (НІМЕЦЬКА) мова”

1.1. САМОСТІЙНА РОБОТА

теми

Зміст самостійної роботи

Кількість годин

Форма поточного контролю

Кількість балів за темами чи змістовни-ми модулями

1

2

3

4

5

Модуль 3

9

Граматика: минулі часи дієслова.

5

Усне опитування письмові вправи

4

11

Граматика: пасивний стан дієслова

3

Усне опитування, письмові вправи

2

13

Інформативне читання літератури загальнопізнавального спрямування

 2

Усне опитування, письмові вправи

3

Всього балів за модуль 3                                                                                    9

Модуль 4

14

Граматика: неособові форми дієслова (інфінітив,  дієприкметники теперішнього і минулого часу )

10

Усне опитування, письмові вправи

4

16

Інформативне читання текстів загальнопізнавального характеру

3

Усне опитування

4

Всього балів за модуль 2                                                                                    

8


1.2. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

теми

Зміст індивідуальної роботи

Кількість годин

Форма поточного контролю

Кількість

балів за

темами-

чи

змістовними модулями

Модуль 3

10

Підготуватися до участі в рольовій грі з теми «Подорожування»

 1.  пасажир в аеропорту
  1.  працівник митної служби в аеропорту
  2.  працівник паспортного контролю в аеропорту
  3.  пасажир залізничного транспорту
  4.  касир залізничної каси
  5.  гість готелю
  6.  адміністратор готелю
  7.  покупець в магазині одягу
  8.  продавець в магазині одягу
  9.  перехожий на вулиці міста

3

Рольова гра

3

12

Написати міні-твір на теми:  

 1.  Моя Батьківщина - Україна.
 2.  Що я знаю про ФРН.
 3.  Моє рідне місто.

Мої враження від … (країни або міста, де я побував).

3

  Міні-твір

4

13

Написати анотації прочитаної літератури загальнопізнавального спрямування

2

анотація

3

Всього балів за модулем 3

10

Модуль 4

15

Підготуватися до участі в рольовій грі з теми «Міжособистісна комунікація»

 1.  бухгалтер компанії.
 2.  адміністратор навчальних курсів.
 3.  інженер будівельної компанії.

4

Рольова гра

5

 1.  

 1.  експерт з податків.
 2.  торговий представник компанії з виробництва комп’ютерних систем.
 3.  особистий помічник директора компанії.

16

Написати анотації прочитаної літератури загальнопізнавального спрямування

3

анотація

5

Всього балів за модулем 4                                                                                      10


2
. Методичні рекомендації ДО СамостійнОЇ роботИ

Тема 9 . МИНУЛІ ЧАСИ ДІЄСЛОВА

Мета роботи : Вміти вживати минулі часи дієслова, знати утворення цих часів та функції, які вони виконують в реченні.

План вивчення теми

 1.  Опрацювання теоретичного матеріалу «Perfekt Indikativ Aktiv». Виконання тренувальних вправ.
 2.  Опрацювання теоретичного матеріалу «Präteritum Indikativ Aktiv». Виконання тренувальних вправ.
 3.  Опрацювання теоретичного матеріалу «Plusquamperfekt Indikativ Aktiv». Виконання  тренувальних вправ

Методичні рекомендації

 1.  Ознайомтеся з правилами утворення та вживання Perfekt Indikativ Aktiv а також з функціями, які цей час виконує в реченні.

Perfekt

Схема утворення Perfekt Indikativ Aktiv

        Haben або sei                                                                     Partizip II

(в Präsens Indikativ Aktiv)                        +                        основного дієслова

Ich habe  eine Blume

gemalt

Er ist in den Wald

gegangen

Вибір допоміжного дієслова

Із дієсловом sein утворюють Perfekt (a також Plusquamperfekt) неперехідні дієслова, а саме: дієслова, що означають рух як переміщення у просторі з одного місця в інше ( gehen, fahren fallen,laufen,kommen,springen,steigen, та інші). Ich bin hoch gesprungen, Er ist zur Schule gegangen.Wir sind nach Berlin gefahren. дієслова, які означають зміну стану (abbrennen, aufblühen,einschlafen, wachsen) Ich bin eingeschlafen. Die Blumen sind aufgeblüht. дієслова sein, werden,bleiben, begegnen, folgen, gelingen, geschehen,misslingen, passieren. Ich bin ins Kino gewesen.Es ist dunkel geworden. Was ist hier passiert. 

З дієсловом haben утворюють Perfekt(i Plusquamperfekt) такі дієслова: усі перехідні дієслова Ich habe ein Buch gelesen. Wir haben das Zimmer betreten. Неперехідні дієслова, котрі виражають тривалість дії або стану: Ich habe lange geschlafen.

Всі дієслова зі зворотним займенником sich: Ich habe mich angezogen. всі безособові дієслова із займенником es: Es hat gestern geschneit. 

Всі модальні дієслова: Ich habe das nicht gewollt.

Відмінювання дієслів у Perfekt Indikativ Aktiv

Ich habe gemalt     ich bin gekommen

Du hast gemalt      du bist gekommen

Er hat gemalt     er ist gekommen

wir haben gemalt      wir sind gekommen

ihr habt gemalt      ihr seid gekommen

sie haben gemalt     sie sind gekommen

Bживання Perfekt ndikativ Aktiv

Вираження минулої дії в діалогах, коротких повідомленнях тощо. вираження завершеноі дії в майбутньому, якщо обставина часу,підрядне речення або контекст вказують на спрямованість у майбутнє: In einem Monat habe ich meine Diplomarbeit beendet. Wenn du morgen kommst, habe ich schon alles gemacht.

Виконайте вправи:

1. Провідміняйте в Perfekt:

machen, gehen, lesen sehen, hören, essen, hören, singen, haben, sein.

2. Скажіть в Perfekt:

ich lese, ich singe, ich komme, ich fahre, ich sehe,

wir studieren, ihr fliegt, er erholt sich, sie will.

3. Поясніть вживання Perfekt:

a)Er hat in der letzten Zeit viele Bücher gelesen. b) Zum Abitur hat es einige Auszeichnungen gegeben.c) Im Urlaub hat er sich nicht jeden Tag rasiert. d) Die Firma ist einen Vertrag mit dem Forschungsinstitut eingegangen. e)Der Vogel ist durch das Zimmer geflattert. f) Es ist in der Diskussion um ein wichtiges Thema gegangen.

4. Поставте дієслова в дужках в Perfekt:

 1.  Der Mannschaft(glückt) der Sprung in die Finalrunde.
 2.  Ein solches Verhalten (ziemt) einem Erwachsenen nicht.
 3.  Die Vorlesung (findet) vorerst wegen einer Dienstreise des Professors nicht statt.

d) Das Unglück (erignet) sich auf der steilen Straße zu dem neuen Hotel.

e) Bei der Prüfung (geschieht) etwas, was wir nicht erwartet haben.

f) Viele Unfälle (passieren) , weil die Kraftfahrer übermüdet sind.

5.Поставте дієслова в дужках в Perfekt.

 1.  Er (fährt) jeden Tag nach Dresden.
  1.   Die Familie (zieht) in die Großstadt.

c) Der Pilot (fliegt) die Maschine nach Prag.

d) Sie( stößt) mit ihrer Bemerkung auf Protest.

e) Die Pilze (schießen) nach dem Regen aus dem Boden.

f) Das Auto ( biegt) um die Ecke.

g) Er ( reitet )ins Nachbardorf

 1.  Ознайомтеся з правилами утворення та вживання  Präteritum Indikativ Aktiv а також з  функціями, які цей час виконує в реченні.

Präteritum Indikativ Aktiv

Слабкі дієслова приймають суфікс – te - : malen-malte, lernen-lernte, tanzen-tanzte, suchen – suchte.

Дієслова, основа яких закінчується на – t,-d,-chn,-dn,-ffn,-gn,-dm,-tm, i приймають суфікс –ete-: arbeiten,-arbeitete,-atmen-atmete, öffnen-öffnete. 

У сильних дієсловах відбувається зміна кореневого голосного: helfen-half, schreiben- schrieb, tragen- trug. 

Неправильні дієслова мають ознаки сильної ї слабкої дієвідмін одночасно: nennen- nannte,rennen-rannte, kennen –kannte; відокремлюваний префікс у простому реченні відокремлюємо: Ich machte das Fenster auf. Er nahm an diesem Wettkampf teil.

Відмінювання  дієслів у Präteritum Indikativ Aktiv

ich malte          wir malten                   ich half          wir halfen

du maltest         ihr maltet                    du halfst         ihr halft

er malte            sie malten                    er half            sie halfen

Вживання дієслів у Präteritum Indikativ Aktiv

Вираження минулої дії в розповідях, оповіданнях тощо. Präteritum зустрічається особливо найчастіше в казках : „Es war einmal ein kleines Mädchen. Das Mädchen war sehr nett. Einmal schenkte ihm seine Großmutter ein rotes Käppchen. Das gefiel dem Mädchen so gut, dass es kein anderes mehr aufsetzte. Man nannte das Mädchen deshalb „Rotkäppchen.“ 

Для вираження минулої дії від дієслів sein, haben, werden та модальних дієслів використовуємо на практиці переважно Präteritum, а не Perfekt (для спрощення будови речення): Ich war im Konzert. (Замість: Ich bin im Konzert gewesen). Ich wollte fernsehen. (Замість: Ich habe fernsehen wollen.).

Виконайте вправи :

1. Напишить речення у Präteritum.

 1.  Er wählt ein kompliziertes Thema.
 2.  Er braucht viele Bücher.
 3.  Die Aktentasche kostet 10 Euro.
 4.  Wir legen alle Prüfungen im Januar ab.
 5.  Das Konzert dauert sehr lange.
 6.  Wir übergeben den Brief deiner Schwester.
 7.  Im Sommer fahren wir auf die Krim.
 8.  Die Studenten grüßen den Professor.
 9.  Sie besprechen diese Frage.

2. Напишить дієслова  у формі Präteritum.

 1.  Der Gärtner ( umpflanzen) Blumen im Frühling.
 2.  Ich (aussteigen) an der zweiten Haltestelle.
 3.  Der Spieler ( auffangen) den Ball  am Tor.
 4.  Wir ( zurückgeben) die Bücher in die Bibliothek.
 5.  Wir ( kennenlernen) ihn in dieser Stadt.
 6.  Sie ( weggehen) schnell.

3. Перекладіть речення на рідну мову :

 1.  Ich muß am Morgen kommen.
  1.  Das kann man leicht vergessen.
  2.  Man muß ihm alles erklären.
  3.  Er kann nicht alles übersetzen.
  4.  Sie können sich hier gur erholen.
  5.  Das darf man nicht tun.
  6.  Sie will alles verstehen.
  7.  Wir wollen ihm helfen.
  8.  Soll ich Sie am Mittwoch anrufen ?
  9.  Es wird dunkel, wir müssen nach Hause.

4. Напишить дієслова у формі  Präteritum.

 1.  Vor einigen Tagen ( regnen) es stark, und gestern schneite es schon.
  1.  Wir fuhren nach dem Altai zur Arbeit; im Frühling dieses Jahres (absol
   1.  vieren) wir das Institut.
   2.  Sie bestehen die Prüfungen gut, dann erholten sie sich im Sanatorium.
   3.  Die Delegation fuhr auf die Krim , vor zwei Tagen (sein) sie noch in
   4.  Moskau.
   5.  In den letzten Jahren baute man hier eine schöne große Stadt; vor einigen
   6.  Jahren (sich erstrecken) hier Felder.
   7.  Wir (kennenlernen) ihn in dieser Stadt.
   8.  Sie ( weggehen) schnell.

5. Перекладіть речення на рідну мову.

 1.  Früher wohnte Rolf in Bonn.
  1.  b) Seine Schwester studierte an der Universität
   1.  c)Du sagtest, dass du nicht zu Hause wohnst.
    1.  An der Tür klingelte man.
    2.  Sie flogen mit dem Flugzeug .
    3.  Der Lehrer ließ uns das Gedicht auswendig
    4.  lernen.
    5.  Ihr bliebt dort drei Monate .
    6.  Du batest mich, dir zu helfen.
    7.  Wir waren dort vor zwei Jahren .
    8.  Er dachte ja immer anders als alle. 
    9.  Man nannte ihn einen großen Dichter.
    10.  Sie luden uns Besuch ein.

6. Перетворіть речення  з дієсловами у форму Präteritum :

 1.  Er ist Student.
  1.  Er hat Deutschunterricht.
   1.  Er wird Lehrer.
    1.  Du bist jung.
     1.  Du hast kein Auto.
     2.  Du wirst Manager.
     3.  Er kennt mich gut .
     4.  Ich habe viel Zeit.
     5.  Ich weiß das nicht genau.
     6.  Er läuft schneller als ich.
     7.  Wir gehen gern ins Theater.
     8.  Wir fahren nach Berlin mit der Eisenbahn.
     9.  Mein Freund reist sehr gern.
     10.  Er zeigt den deutschen Gästen die Stadt.

 1.  Ознайомтеся з правилами утворення та вживання Plusquamperfekt Indikativ Aktiv a також з функціями, які цей час виконує в реченні.

Схема утворення

    haben або sein                   +                Partizip II

(в Präteritum Indikativ )                        основного дієслова

Ich hatte eine Blume gemahlt.            Er war in den Wald gegangen.

Відмінювання дієслів у Plusquamperfekt Indikativ Aktiv

ich hatte gemalt                                           ich war  gekommen

du hattest gemalt                                         du warst gekommen

er hatte     gemalt                                         er war gekommen

wir hatten  gemalt                                         wir waren gekommen

ihr hattet   gemalt                                         ihr wart     gekommen

sie hatten gemalt                                          sie waren   gekommen

Вживання Plusquamperfekt Indikativ Aktiv

Вираження дїі в минулому , яка відбулася раніше від іншої минулої дії (часто у підрядних реченнях із nachdem aбо als): Nachdem ich die Hausafgabe gemacht hatte, ging ich ins Kino. Er hatte den Brief schon vor zwei Wochen bekommen. Nachdem er den Brief bekommen hatte, schrieb er die Antwort.

Виконайте вправи :

1. Напишить речення у формі  Plusquamperfek , використовуючи дієслова haben або sein.

 1.  Ich ….. das nicht gehört. 
 2.  Wer …. nach Berlin gefahren.
 3.  Wann ,,.. Fräulein Schulz heute ins Büro gekommen.
 4.  Du …. den Text nicht verstanden.
 5.  Wer ….die neuen
 6.  Wörter noch nicht gelernt?
 7.  Warum ….ihr nicht zur Arbeit gegangen.?
 8.  Wie lange ….du geschlafen.?
 9.  h)Ihr ….bestimmt an der Diskussion teilgenommen.
 10.  Warum …du ihm nicht geholfen ?
 11.  Was.. du geworden ?
 12.  Wer … zu  Hause geblieben?
 13.  Warum… ihr aufgestanden?
 14.  Wie …dir der neue Film gefallen ?
 15.  Wer … Herrn Weber zu Besuch eingeladen.

2. Перекладіть речення на рідну мову. Визначте в реченнях форми Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt.

 1.  Wir haben die Übersetzung schon gemacht.
  1.  Nachdem wir den Text  übersetzt hatten, schrieben wir eine Übung.
   1.  Hast du schon alle neuen Wörter gelernt ?
    1.  Als er die Einladung bekommen hatte, fuhr er nach Deutschland.
    2.  Wer hat dir diesen Rekorder  geschenkt?
    3.  Nachdem er zwei Jahre Deutsch studiert hatte, konnte er die deutsche Fachliteratur  lesen.
    4.  Worüber habt ihr heute gesprochen ?
    5.  Wer ist noch nicht gekommen ?
    6.  Wohin ist denn Herr Weber verreist ?
    7.  Hast  du meine Postkarte bekommen ?
    8.  Haben Sie das schon  gewusst ?
    9.  Wen haben Sie in Berlin kennengelernt ?

Тема 11. Пасивний стан дієслова

Мета роботи : Набути навичок уживання й розуміння речень у пассивному стані.

План вивчення теми

 1.  Формування навичок уживання пассивного стану.
 2.  Формування навичок сприйняття пассивного стану під час читання.

Методичні рекомендації

 1.  Ознайомтеся з правилами утворення пасивного стану і вживання його у реченнях.

В процесі вивчення даної теми необхідно з’ясувати що визначає підмет у пасивному стані, які дієслова мають пасивну форму та як проходить трансформація з активного стану в пасивний. Слід приділити увагу утворенню часових форм дієслова у пасивному стані і вміти їх відрізняти від часових форм активного стану. Слід завжди пам’ятати особливості вживання пасивного стану у реченнях з неявним суб’єктом дії. Щоб краще засвоїти цю тему слід опрацювати такий теоритичний матеріал:

Утворення Passiv

У пасивному стані, як правило, вживаються перехідні дієслова, але можуть вживатися й деякі неперехідні, наприклад: baden,tanzen, wandern тощо. Ця форма називається безособовим пасивом. Такі речення не мають підмета; в них не зазначено особу, яка виконує дію,тому вони починаються з безособового займенника  es, який при зворотному порядку слів пропускається:

Еs wird im Sommer viel gebadet. Влітку багато купаються.

Im Sommer wird viel gebadet.

У пасивних реченнях назви особи чи предмета ,які виконують дію (впливають на підмет), можуть бути виражені додатком з прийменником von або durch Прийменникова група з von вказує на особу, яка впливає на підмет, а з durch – вказує на причину або засіб дії.

Der Fernseher  wird gewöhnlich                 Телевізор вмикається звичайно

vom Vater eingeschaltet.                              Батьком.

Die Stadt wird durch eine neue                    Місто зєднується з іншими промисло

Eisenbahnlinie mit anderen                          вими центрами новою залізничною

Industriezentren verbunden.                        лінією.

Найуживанішими є форми  Präsens i Imperfekt   Passiv.

Präsens  Passiv

    werden                           +                    Partizip II

(у відповідній часовій формі )               основного дієслова

Відмінювання дієслів у  Präsens Passiv

ich werde   gemalt                                  wir werden     gemalt

du wirst gemalt                                       ihr werdet       gemalt

er wird gemalt                                        sie  werden     gemalt

In Kyjiw werden viele Wohnhäuser gebaut.      У Києві будується багато житлових

                                                                        будинків.

Imperfekt Passiv

              wurden                                  +                           Partizip  II

(у відповідній часовій формі)                                 основного дієслова

Відмінювання дієслів у Imperfekt Passiv

ich wurde gemalt                                      wir wurden gemalt

du wurdest gemalt                                     ihr wurdet gemalt

er wurde gemalt                                        sie wurden gemalt

Dieses Haus wurde im vorigen Jahr gebaut.     Цей будинок було збудовано

                                                                         минулого року.

Вживання Passiv

Passiv вживається тоді, коли треба виділити предмет чи об’єкт ( виражений підметом), на який спрямована дія, або саму дію, не називаючи при цьому, в більшості випадків, носія дії.

Passiv без називання носія дії:

Dieses Haus wird schnell gebaut.       Цей дім будується швидко.

Die Bücher wurden verkauft.             Книжки були продані.

Passiv із називанням носія дії:

Das Haus wird von uns gebaut.         Дім будується нами.

Die Tür wurde durch den Wind          Двері були відчинені вітром.

geöffnet. 

Виконання вправ

1. Напишить речення у формі Präsens Passiv.

 1.  Man bedroht Parteigegner.
 2.  Man enteignet Leute.
 3.  Man verurteilt Unschuldige
 4.  Man schreibt alles vor.
 5.  Man zensiert die Zeitungen.
 6.  Man beherrscht Rundfunk und Fernsehen.
 7.  Man steckt  Unschuldige ins Gefängnis.
 8.  Man unterdrückt die freie Meinung.

2. Напишить речення  у формі Imperfekt Passiv.

 1.  Man sprach in der Klasse sehr laut.
 2.  Die Zuschauer klatschten lange.
 3.  Man raucht hier nicht .
 4.  Die Schüler lachten sehr laut.
 5.  Man arbeitet hier sorgfältig.
 6.  Die Wäschereien waschen schnell.

3. Перекладіть речення  на рідну мову.

 1.  Der neue Text wird übersetzt.
 2.  Zum Fest wird die Stadt geschmückt.
 3.  Hier wird ein großer Hafen gebaut.
 4.  Die Ausstellung wurde von vielen Meschen besucht.
 5.  Auf der Reise wurde viel fotografiert.
 6.  In diesem Zimmer wurde gemalt und gebastelt.
 7.  Es wird in unserem Lande viel Sport getrieben.

4 Складіть речення у формах Präsens i  Imperfekt Passiv.

 1.  das Gebäude, schnell, bauen (Präsens)
 2.  heute, in unserem Stadion, Fußball spielen (Präsens)
 3.  die Karten, für dieses Konzert, gestern, schon , kaufen (Imperfekt)
 4.  im Laufe, diese Woche, diese Ausstellung, viele Menschen, besuchen (Imperfekt)
 5.  der Text, ohne Wörterbuch, übersetzen ( Imperfekt) über die Vorstellung, viel, sprechen, heute ( Präsens).

5. Напишить речення німецькою мовою у формах Passiv.

 1.  Школа будується дуже швидко.
 2.  Новий текст був прочитаний двічі.
 3.  Домашне завдання було виконано без помилок.
 4.  Ця книжка пишеться протягом кількох років.
 5.  Моя сестра купила квитки на цю виставу.
 6.  Влітку ми здійснили поїздку в Карпати.
 7.  Туристи з Німеччини оглянули визначні памятники нашого міста.

Тема 13. Інформативне читання літератури загальнопізнавального спрямування

Мета роботи: Одержати в процесі читання текстів значущу інформацію; засвоїти ключову лексику, що міститься в текстах загальнопізнавального спрямування; розвивати навички різних видів читання.

План вивчення теми

 1.  Ознайомлювальне читання кожного тексту; визначення його головної ідеї.
 2.  Опрацювання нових лексичних одиниць, що містяться в тексті.
 3.  Вивчаюче або пошукове читання тексту; перевірка розуміння основних фактів та найважливіших деталей.

Методичні рекомендації

Серед різних видів мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, аудіювання, письмо) саме читання відіграє найважливішу роль у володінні іноземною мовою. По-перше, читання – це такий вид діяльності, у якому можна практикуватися самостійно. По-друге, студент може самостійно вибирати посильний для нього темп роботи. По-третє, читання оригінальної літератури іноземною мовою деякою мірою знімає проблему все ще існуючого дефіциту безпосереднього спілкування з носіями мови.

Одне з основних завдань навчання іншомовного читання полягає в умінні читати й розуміти текст без його перекладу рідною мовою. Саме систематична самостійна робота над загально пізнавальною літературою є базою вироблення таких навичок, які звужують відстань між перекладом і розумінням тексту без його перекладу, і загалом зводять нанівець необхідність перекладу.

Крім того, самостійна робота з літературою економічного спрямування має на меті: 

 •  привчити студента до самостійної роботи з такою літературою;
 •  розвивати й удосконалювати мовленнєві навички;
 •  розширити словниковий запас;
 •  виявити і розвивати індивідуальні творчі здібності студента;
 •  прищепити студенту звичку користуватися іншомовною літературою у навчальних та професійних цілях;
 •  розширювати кругозір студента.

У відповідності до навчальної програми з дисципліни «Іноземна мова», у ІІІ семестрі студенти мають самостійно опрацювати літературу загально-пізнавального спрямування в обсязі 15 тис. друкованих знаків.

Для цієї роботи пропонуються тексти:

Text 1 «Soziale Sicherheit  » (стор. 114-118). Література: [4]

Text 2 « Die Menschen » (стор.7-13 ). Література: [4]

Text 3 «Das Bildungswesen  » (стор.133-137 ). Література: [4]

Text 4 «Sport in Deutschland  » (стор.120-124  ). Література: [4]

Text 5 «Freizeit und Urlaub   » (стор.125-127 ) . Література: [ 4]

Text 6 «Kirchen und Religionsgemeinschaften » (стор.127-129 ). Література:[4]

Text 7 « Massenmedien ,Presse » (стор.129-130). Література: [4]

Text 8 «Feste und Bräuche » (стор.168-172 ). Література: [4]

Приступаючи до читання іноземною мовою літератури загальнопізнавального спрямування, слід знати, що в залежності від мети, розрізняють переглядове, ознайомлювальне, вивчаюче та пошукове читання.

Переглядове читання

Метою переглядового читання є отримання загального уявлення про тему й коло питань, що розглядаються у тексті. Таке читання має місце під час первинного ознайомлення зі змістом публікації, спрямованого на визначення, чи є у ній інформація, яка цікавить читача, і на цій основі вирішити – читати її чи ні.

Цим видом читання ми користуємося тоді, якщо нам необхідно переглянути книгу, журнал, статтю тощо.

Швидкість переглядового читання має бути не нижче 500 слів за хвилину.

Ознайомлювальне читання

Цей вид читання ми використовуємо, якщо нам потрібно швидко прочитати текст для загального ознайомлення зі змістом. Під час ознайомлювального читання предметом уваги читача стає увесь твір (книга, стаття, оповідання тощо). На відмінність від переглядового читання, ознайомлювальне читання дає відповідь на запитання не тільки про що цей текст, але й що саме говориться у ньому з того чи іншого питання. Це читання “для себе”, без попередньої спеціальної настанови на подальше використання або відтворення одержаної інформації.

Ознайомлювальне читання часто використовується під час роботи з загально пізнавальною літературою.

Швидкість ознайомлювального читання становить близько 180 слів за хвилину.

Вивчаюче читання

Вивчаюче читання передбачає максимально повне і точне розуміння усієї  інформації, що міститься у тексті, та критичне її осмислення. Об'єктом “вивчення” під час цього виду читання є інформація, що міститься в тексті. Добування повної інформації з тексту означає розуміння фактів, деталей, установлення взаємозв'язків між подіями; порівняння інформації тощо.

Вивчаюче читання ми використовуємо тоді, якщо нам необхідно зрозуміти текст до дрібних подробиць. Часто отриману інформацію згодом нам доведеться відтворювати або використовувати у тій чи іншій формі. Під час вивчаючого читання ми знаємо, що зміст треба осмислити й запам'ятати на тривалий час. Так ми читаємо все, що нам дуже потрібно для нашої подальшої діяльності - важливі інструкції, розділи підручника, матеріали для контрольних робіт та іспитів тощо.

Швидкість вивчаючого читання складає 50 – 60 слів за хвилину.

Пошукове читання

Пошукове читання орієнтовано на читання газет і фахової літератури. Його мета – швидке знаходження у тексті певних даних (фактів, характеристик, цифрових показників тощо).

Роботу над новим матеріалом (текстом) рекомендується починати з загального ознайомлення з його змістом, тобто ознайомлювального читання.

Після цього може мати місце вивчаюче або пошукове читання. Для більш точного і глибокого розуміння інформації, що міститься в тексті, необхідно опрацьовувати нові слова і словосполучення, звертаючись у разі потреби до двомовного словника. Доцільно законспектувати або скласти план прочитаного, виписати ключові слова.

На завершальній стадії студент має відтворити одержану інформацію в усній або письмовій формі, користуючись планом і виписаними ключовими словами.

Роботу над текстами слід проводити регулярно і систематично, розподіливши матеріал упродовж усього семестру. Тільки за цієї умови можна сподіватися на міцне засвоєння необхідного лексичного матеріалу та ключових понять спеціальності. Якщо ви будете слідувати даним рекомендаціям, успіх вам забезпечено.

Тема 14 .Неособові форми дієслова (інфінітив, дієприкметники теперішнього і минулого часу)

Мета роботи: Вміти вживати неособові форми дієслова, знати які функції вони виконують у реченні, знати як вони утворюються.

План вивчення теми

 1.  Опрацювання теоретичного матеріалу «Неособові форми дієслова. Інфінітив.»
 2.  Виконання тренувальних вправ.
 3.  Опрацювання теоретичного матеріалу «Дієприкметники теперішнього і минулого часу.»
 4.  Виконання тренувальних вправ.

Методичні рекомендації

 1.  Ознайомтеся з неособовими формами дієслова, а саме: з формами інфінітива, правилами вживання інфінітива та його функціям.

Щоб уміти вживати певне граматичне явище, замало знати, що воно означає і як утворюється – необхідно сформувати  належну навичку. Тому після знайомства з тією чи іншою граматичною структурою на практичному занятті обов’язково ретельно опрацюйте її самостійно у достатній кількості вправ.

Види інфінітивів

Infinitiv I. Дієслова в Infinitiv I мають закінчення – еn (aufmachen, malen, schreiben, lesen, kommen, singen, verstehen, gehen та інш,) або – n-(lächeln, sammeln, basteln, angeln , rudern, wandern та ін.);

Infinitiv II (gemalt haben, gekommen sein, aufgestanden sein) у більшості випадків спрямований у минуле.

Правила вибору допоміжного дієслова такі самі, як і при утворенні Perfekt.

Infinitiv I Passiv (gemalt werden , aufgemachtt werden);

Infinitiv I Stativ (gemalt sein, geschrieben sein, gelesen sein).

Функції інфінітиву

Infinitiv може виконувати функції таких членів речення: підмета: Baden ist gesund.

додатка: Er versprach uns morgen zu kommen .

означення: Er hat die Möglichkeit nach Deutschland zu reisen.

частини присудка: Er will heute ins Theater gehen.

Wir werden morgen nach Odessa fahren.

Sie lernt Deutsch sprechen.

Інфінітивні  конструкції

- конструкції „um ( statt, anstatt, ohne ) + zu + Infinitiv“.

um das Buch zu lesen                              для того, щоб читати книжку;

Sie lernt fleißig, um die                           вона вчиться добре, щоб успішно

Prüfungen gut abzulegen                        скласти екзамени.

statt das Buch zu lesen                            замість того, щоб читати книжку;

ohne das Buch zu lesen                           не читаючи книжку;

- у зв’язку з тим, що в німецькому реченні може бути лише одне заперечення, і оскільки сама конструкція оhne + zu + Infinitiv є заперечною, то замість заперечних слів (niemand, nichts і т.п) вживаємо відповідні стверджувальні ( jemand, nichts).

Вживання Infinitiv у реченні

У реченні Infinitiv вживається  з часткою zu або без неї.

Без частки zu Infinitiv вживається: - після модальних дієслів ich möchte meine Freundin besuchen.

- після дієслів, які позначають рух        Sie fahren nach Odessa sich erholen

- після дієслів werden,bleiben, lasse        er wird auch kommen

                                               er lässt ihn stehen

- після дієслів sehen,hören, fühlen           er hört sie kommen

-  spüren                                    wir spüren sie kommen

- після дієслів helfen,lehren,lernen          wir lernen Deutsch sprechen

                                                    er hilft ihr den Text übersetzen.

З часткою zu Infinitiv  вживається

 •  після всіх дієслів, крім тих, що зазначені вище: Er hat vergessen seine Papiere zu bringen.
 •  після деяких прикметників, які вживаються як частина іменного присудка: Es ist interessant diese Stadt zu besichtigen.
 •  після деяких абстрактних іменників: Ich habe keine Möglichkeit ins Theater zu gehen.

2. Виконайте вправи:

1. Доповніть речення часткою zu де потрібно.

 1.  Wir wollen gemeinsam ( verreisen).
 2.  Du musst nicht so pünktlich (kommen).
 3.  Er geht jetzt  regelmäßig ( schwimmen).
 4.  Sie beginnt jetzt regelmäßig ( trainieren) .
 5.  Die Kinder bemühen sich ruhig ( sitzen).
 6.  Ich habe mit ihm etwas  Wichtiges ( besprechen).

2. Напишіть речення с часткою zu або без частки zu.

 1.  Der Lehrer lässt die Kinder (aufstehen).
 2.  Die Mutter legt das Kind ( schlafen) .
 3.  Die Mutter  schickte  ihren  Sohn Brot ( holen).
 4.  Ich fand ihn dort ( liegen).
 5.  Sie lehrte den Jungen  Klavier ( spielen).
 6.  Ich bat den Besucher die Treppe ( heraufkommen).

3. В яких реченнях пишеться частка zu.

 1.  Niemand wagte es, seine Worte ( bezweifeln).
 2.  Wir haben uns vorgenommen, den Berg ( besteigen).
 3.  Er versprach , die Informationen nicht ( missbrauchen).
 4.  Sie bat ihren Mann , die Tür ( verschließen).
 5.  Es ist notwendig , die Lektion bald ( ausarbeiten).
 6.  Die Papiere  sind schnellstens ( nachsenden).

4. Перекладіть речення на рідну мову. Поясніть використання частки zu mit Infinitiv.

 1.  Das Buch ist in allen Bibliotheken  zu finden.
 2.  Mein Freund  hatte mir etwas mitzuteilen.
 3.  Das Zimmer ist jeden Tag zu lüften.
 4.  Sie brauchen morgen nicht zu kommen.
 5.  Wir wollen diesen Auftrag übernehmen.
 6.  Der Plan muß vorsichtig erfüllt werden.
 7.  Er versteht gut zu erzählen.
 8.  Erst am Abend hörte es auf zu regnen.
 9.  і)Sie glaubt die Grammatik gut zu kennen.

5. Перекладіть речення на німецьку мову.

а) Я купую кожного дня журнал з програмою телебачення, щоб знати, коли

транслюватимуть мої улюблені передачі.

б) Він прокинувся  сьогодні раніше, щоб послухати по радіо нову музичну

передачу.

в) Людині потрібні засоби масової інформації, щоб більше знати про події

у світі.

г) Наша група поїхала до вокзалу, щоб зустріти німецьких гостей.

д) Він подзвонив мені, щоб розповісти про останні новини.

е) Після занять я швидко їду додому, щоб подивитися по телебаченню

свою улюблену передачу.

3. Ознайомтеся з неособовими формами дієслова, а саме: дієприкметники теперішнього і минулого часу


Partizip I und Partizip II

(Дієприкметники теперішнього і минулого часу)

Дієприкметник – це неособова форма дієслова, що має властивості дієслова, прикметника і прислівника. В німецькій мові є два дієприкметники: теперішнього часу (Partizip I) i минулого (Partizip II).

Утворення Partizip I

Partizip I утворюється за допомогою  суфікса – d - , який додається до інфінітива дієслова.

führen + d = führend

bezaubern + d = bezaubernd

malen + d = malend

singen + d = singend

Вживання Partizip I

Partizip I виражає тривалу незавершену дію або стан і виступає в реченні  в таких функціях: у ролі обставини способу дії:

Er sitzt singend.                                            Він сидить співаючи.

Sie geht schweigend.                                     Вона йде мовчки.

У ролі предикатива в іменному присудку :

Dieser Beweis ist überzeugend                        Цей доказ переконливий

Перед іменником в ролі означення :

die steigende Inflation                                      зростаюча інфляція

die sinkende Temperatur                                  спадаюча температура

Конструкція «zu + Partizip I» виражає можливість, якщо біля неї є заперечення або прислівники , які означають ступінь можливості виконання дії, та необхідність , якщо вони відсутні. Цю конструкцію можна утворювати лише від дієслів , які вживаються в Passiv:

die nicht zu lösende Aufgabe          завдання, яке неможливо вирішити

der zu übersetzende Text                 текст, який слід перекласти.

Partizip I у функції означення стоіть перед означуваним іменником і узгоджується з ним у роді, числі й відмінку.

Z.B. das lesende Kind                                     дитина, яка читає

die gelesenen Bücher                                      прочитані книжки


Утворення Partizip II

Слабкі дієслова приймають префікс ge – і суфікс – t : malen – gemalt , lernen- gelernt, suchen – gesucht ;дієслова, основа яких закінчується на – t,-d,-chn,-dn,-ffn,-gn,-dm,-tm, одержують у Partizip II суфікс – et : arbeiten-gearbeitet, atmen- geatmet, öffnen- geöffnet ; сильні дієслова приймають префікс ge- і суфікс – en , helfen-geholfen, lesen-gelesen, kommen-gekommen; неправильні дієслова мають ознаки слабкої і сильної дієвідмін одночасно : nennen –genannt, kennen- gekannt, rennen- gerannt ;деякі дієслова поряд з голосним змінюють приголосний: stehen-gestanden , gehen- gegangen.

Вживання Partizip II

Утворення Perfekt, Plusquamperfekt , Infinitiv II , Passiv i Stativ; перед іменником в ролі означення  Partizip II виражає стан як результат якої-небудь дії.

die gemalte  Blume                            намальована квітка

das geschriebene  Wort                      написане  слово

dieses geöffnete Fenster                     це відчинене вікно

як складова частина іменного присудка ( предикатив):

Diese Blume ist gemalt.                     Ця квітка  намальована.

в ролі обставини :

Er erzählt von seinem Sieg                Він розповідає про свою перемогу

so begeistert.                                       з таким захопленням.

з дієсловами bekommen, erhalten, kriegen, kommen,bringen.

у зворотах verloren gehen i gestohlen bleiben :

Die Uhr ist verloren gegangen              Годинник загубився

Das kann mir gestohlen bleiben            Я можу без цього обійтися.

у конструкціях з дієсловами stehen i liegen .

у конструкції такого типу: Den Ball genommen       взявши  м’яча

Дієприкметниковий зворот із запереченням можемо замінити конструкцією ohne….zu + Infinitiv : Ohne den Ball genommen zu haben (не взявши м’яча ) ging ich zum Stadion.

4. Виконайте вправи:

1. Напишіть дієслово у формі Partizip I i Partizip II.

 1.  Das wiederholt.... Thema war nicht leicht.
 2.  Ich brauche diesen geschrieben... Artikel noch heute.
 3.  Sehen Sie dort ein spielend ... Kind ?
 4.  Die begonnen.....Arbeit wird gemacht.
 5.  Das gelesen.... Buch  muß ich heute noch in die Bibliothek bringen.
 6.  Kennst du dieses singend...Mädchen.

2. Напишіть дієслова у форми Partizip I.

lesen, singen, kommen , gehen, malen , studieren, hören, stehen, spielen, führen,dauern,annehmen, ausreichen.

3. Перекладіть словосполучення на рідну мову.

Der lesende Student, das spielende Kind, das singende Mädchen, die ausgebaute Stadt, das eroberte Land, das erwähnte Buch, die führenden Kräfte, der dauernde Kampf, die eintretenden Freunde, die zerstörten Bauten, die angenommene Deklaration, das gelesene Buch.

4. Напишить дієслова у формі Partizip II.

 1.  Das Gericht hat den Angeklagten (freisprechen).
 2.  Gestern habe ich bei meinem Nachbarn ( fersehen).
 3.  Wir haben gemeinsam  den Reisetermin ( festlegen).
 4.  Er hat seinen Eltern (telegrafieren).
 5.  Ich habe mich bei dem Theaterstück nicht eine Minute (langweilen).
 6.  Der Versuch ist beim ersten Mal ( fehlschlagen).

5. Складить речення у формі Partizip I.

 1.  Ein Gerät, das man nicht mehr reparieren kann, ist………..
 2.  Eine Krankheit, die man nicht heilen kann , ist……………
 3.  Ein Auftrag, der sofort erledigt werden muß, is……………
 4.  Die Besserung der wirtschaftlichen Lage , die man erwarten kann, ist…...
 5.  Die negative politische Entwicklung , die man befürchten muß, ist………
 6.  Seine Bemühungen ,die man anerkennen muß,sind…………

6. Перекладіть словосполучення на німецьку мову.

згадане слово; керівна влада; завойоване місто; учень, який співає; прочитана книга; руйнівна сила; музика, що чарує; зруйнована архітектурна споруда.


3.
 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО індивідуальнОЇ роботИ

Тема 10. Подорожування (аеропорт, вокзал, готель, магазин, на вулицях міста)

Мета роботи: Знати фрази, звороти та мовні кліше, необхідні для виконання запропонованих ролей.

План вивчення теми

 1.  Ознайомлення з поняттям «рольова гра».
 2.  Підготовка до участі у рольовій грі.

Методичні рекомендації:

1. Рольова гра – це ситуативні мовленнєві вправи, в ході яких студенти набувають досвіду спілкування іноземною мовою. Це спілкування включає не лише власне мовлення, але й жести, міміку, рухи та відповідну поведінку в різних ситуаціях. В рольовій грі може мати місце як монологічне так і діалогічне мовлення.

Основа рольової гри – це ініціативне мовлення, бо не можна створити роль із зазубрених фраз, текстів і запитань.

Запам’ятайте, що фрази та мовні кліше – це лише основа для ініціативного мовлення.

2. Якщо ви оволоділи поняттям «рольова гра», можна переходити до наступного етапу. Його мета – вивчити фрази та мовні кліше необхідні для виконання ролей.

Ознайомтеся та вивчіть фрази і мовні кліше:

 1.  пасажир в аеропорту

Ist der Flughafen weit von der Stadt ?

Nein, nicht weit , mit dem Bus 10 Minuten.

Sagen Sie mir bitte, wo die Auskunft ist.

Gehen Sie Treppe unten im Wartesall C nach links.

Wann ist der nächste Flug nach München?

Der nächste Flug nach München ist um 16.50.

2) працівник митної служби в аеропорту

-Zeigen Sie bitte ihre Zollerklärung vor. Пред’явіть,будь ласка, декларацію.

Ist es Ihr Gepäck ? Machen Sie bitte  Це Ваш багаж?

ihr Koffer auf.   Відкрийте, будь ласка, Ваші

   валізи.

Spirituosen, Zigaretten, Obst   ?   Спиртне, цигарки, свіжі фрукти?

Pfalnzen   рослини

Machen Sie bitte ihre Tasche                      Відкрийте

auf .Gibt es Geschenke ?      портфель. Які-небудь подарунки?

-    Gut. Das ist zollfrei ,            Добре, це не оподатковується.

Kennen Sie , mehr als zwei Flasche           Ви, мабуть, знаєте, що в ФРН

Wein und Zigarettenblocks                         заборонено ввозити більше

sind verboten.                                     двох пляшок спиртних напоїв і двох блоків цигарок.

Das ist ihre Zollerklärung    Ось Ваша декларація.

3) працівник паспортного контролю в аеропорту

Вitte , ihr Reisepaß   Ваш паспорт, будь    ласка. Скільки

Zu welchem Termin fahren Sie   часу Ви збираєтесь провести у

nach BRD.      ФРН?

Wenden Sie an der Firma,   Зверніться в компанію,

die Einladung gemacht hat   яка Вас запросила. Вона повинн

Sie muß alles erledigen   владнати всі формальності.

Gehen Sie bitte durch                       Пройдіть, буль ласка.

Der nächste Bitte.                                        Наступний , будь ласка.

4) пасажир залізничного транспорту:

Wo finde ich einen Fahrplan ?                      Де знайти розклад руху поїздів ?

Wo ist hier der Fahrkartenschalter ?            Де квіткова каса ?

Wann kommt der Zug an?                            Коли прибуває поїзд ?

Wie lange hat der Zug                                  Скільки стоїть поїзд ?

Aufenthalt ? 

  Wo befindet sich der Speisewagen?            Де знаходиться вагон-ресторан?

  Darf ich hier sitzen ?                                    Можу я тут сісти ?

5) касир залізничної каси

-  Hin und zurück ?   Туди й назад?

-  Mit welchem Zug  möchten Sie ?            Яким поїздом ви хочете їхати?

6) гість готелю

Auf mein Name ist ein Zimmer                   На  моє імя у  вашому

reserviert.          готелі замовлений одномісний номер.

Haben Sei freie Zimmer                  Чи є у вас вільні місця для однієї

auf ein Person ?     людини?

Können Sie mir Zimmer               Чи не могли б ви мені показати

zeigen    номер?

7) адміністратор готелю

Guten Abend , möchten Sie?                          Добрий вечір. Чим я можу бути Вам корисним?

Ihr Name ,bitte                                           Ваше прізвище, будь ласка.

Moment mal,ich überprüfe                                  Хвилинку, я зараз перевірю.

Es gibt Einzelzimmerwohnung  mit

Dusche und Frühstück .                                  одномісний номер з душем і сніданком

Ist alles richtig ?                                                  Все правильно?

Sind sie in Dienstreise von F.                      -         Ви у відрядженні від фірми …

Unterschreiben Sie bitte                               Розпишіться, будь ласка.

Ihr Schlüssel bitte. Nummer ist auf  vierten   Ось Ваш ключ. Номер 320 на

Etage. Fahrstuhl ist rechts .              четвертому поверсі. Ліфт справа в

                                                                       углу.

Können  Sie  Anmeldeformular                            Чи не могли б ви заповнить

einfühlen ?       реєстраційний лист?   

8) покупець в магазині одягу

-  Ich möchte ein Kostü?                            - Я хотів би костюм. Чи можна

   Kann man probieren ?     приміряти?

-   Meine  Größe ist 48.    - Я ношу 48 розмір.

-   Es ist zu eng in Schulter.                  - Він трохи вузький у плечах.

-    Haben Sie Größer                                               У вас є такій же, але трохі

        більший?

9) продавець в магазині одягу

Sie wünschen ?    Що Ви бажаєте?

Welche Größe  ?    Який розмір?

Welche Farbe  ?    Якого кольору?

Gehen Sie in die Kabine ?    Пройдіть в кабінку.

Bezahlen Sie an der Kasse.    Оплата в касі.

10) перехожий на вулиці міста

Um weiter zu gehen...........                Щоб пройти …

Gehen Sie durch den Prospekt ,                     Пройдіть по цьому проспекту, що

dann erste Straße nach links .                перед вами, потім перша вулиця

Gehen Sie geradeaus bis Kreuzung,   наліво. Ідіть по ній до перехрестя.

dann  nach rechts.     Зверніть трохи  вправо.

Sie können mit U-Bahn fahren                      Ви можете добратися на метро.

mit dem Bus –fahren                                             aвтобусом 

durch den Platz spazierengehen   Прогулюватися по площі

Тема 12. Людина і навколишній світ (країни, міста)

Мета роботи:  Навчитися писати міні-твір на обрану тему.

План вивчення теми

 1.  Ознайомлення з правилами написання міні-твору
 2.  Підготовка до написання міні-твору.
 3.  Написання міні-твору.
 4.  Редагування написаного міні-твору.

Методичні рекомендації

1.1. Міні-твір – це невеликий письмовий твір, у якому автор викладає свої погляди на певну проблему.

Написання міні- твору дає вам змогу:

 •  посилити розуміння проблеми;
 •  глибше дослідити певну проблему;
 •  стимулювати розумову діяльність завдяки збору аргументації;
 •  потренуватися в уживанні певної лексики;
 •  вчитися виражати власні думки ясно й логічно.

Стадії у написанні міні-твору:

 •  підготовка (визначення теми, збір інформації, структурування);
 •  написання;
 •  редагування.  

1.2. Етап підготовки – найважливіший. Перш за все, необхідно точно визначити для себе тему, на яку ви писатимете міні-твір, а також підхід до її розкриття.

В залежності від наміру автора, міні-твір може переслідувати такі цілі:

 •  переконати читача;
 •  проінформувати читача;
 •  довести певну ідею.

У відповідності до поставленої мети автор використовує такі прийоми, як порівняння, протиставлення, опис, класифікація, узагальнення тощо.

Наприклад, написання міні-твору  на тему «Подорожувати літаком краще, ніж поїздом?» вимагає опису і порівняння переваг і недоліків зазначених видів транспорту, з одного боку, та переконання читачів у правильності своєї точки зору, з іншого.

1.3. Виберіть тему міні-твору:

 1.  Моя Батьківщина - Україна.
 2.  Що я знаю про ФРН.
 3.  Моє рідне місто.
 4.  Мої враження від … (країни або міста, де я побував).

Визначте мету міні-твору.

1.4. Наступним кроком має стати написання чернетки вашого міні-твору. Це дасть вам змогу оцінити й відредагувати написане.

Основні вимоги до міні-твору - це правильна організація, логічність і точність викладення думок.

Щоб написати міні-твір, необхідно:

 •  упевнитися, що  вам знайома тема майбутнього міні -твору;
 •  визначити для себе, що ви вже знаєте, що ви не знаєте та що необхідно знати для розкриття теми міні-твору;
 •  зібрати необхідну інформацію, використовуючи різні джерела (це можуть бути журнали, газети, підручники, Інтернет, аудіо- та відео носії, конспекти лекцій, думки ваших друзів та викладачів), відсортувати зайву інформацію.
 •  зробити нотатки (план) міні-твору;
 •  дібрати необхідну лексику;
 •  обдумати структуру міні-твору.

1.5. Структура міні-твору.

Міні-твір складається з низки абзаців, які можна розділити на такі функціональні групи:

 •  вступ, у якому слід визначити тему і головну ідею повідомлення;
 •  основна частина, в якій необхідно представити аргументи та факти, які розкривають і підкріплюють головну ідею;
 •  підсумок, у якому підсумовуються і узагальнюються думки, викладені в основній частині, робляться певні висновки.

1.6. Надзвичайно важливим моментом у написанні міні-твору є вміння логічно і зв’язано викладати свої думки, логічно з’єднувати абзаци. Серед засобів, що використовуються з цією метою, можна назвати повтор ключового слова чи фрази з попереднього абзацу, а також уживання таких слів та фраз:

Erstensпо-перше;

Zweitensпо –друге;

Nächst   – далі;

zu Ende  – нарешті;

außerdemкрім того; більш того;

alsoтакож ;

dasselbe так само ;

auf diese Weise  – таким чином;

anderseits  –  з іншого боку ;

um ... zuдля того, щоб ; 

gleichzeitig  – у той же час;

auch  –  також ;

aber – однак

im Vergleich – навпаки ;

als auch – так само ;

und andere – та інші; 

allgemein bekannt – загальновідомо  

tatsächlich , faktisch – фактично

man sagt, dass ….. - кажуть ;

voll und ganz – у цілому ;

übrigens – до речі

in erster Linie – в першу чергу

Gelinde gesagt ( kurz und gut) – коротко кажучи

mit anderen Worten – іншими словами

vor allen Dinge – насамперед

Відносно вживання інших мовних засобів при написанні міні-твору слід додержуватися таких порад:

 •  виключите простолюдні та жаргонні слова і фрази, уникайте розмовних абревіатур;
 •  з обережністю використовуйте ідіоми та кліше;
 •  взагалі, використовуйте нейтральний (або науковий) стиль мовлення, а не розмовний.

2. Користуючись викладеними вище рекомендаціями, напишіть чернетку міні- твору на обрану тему (приблизно на 100 слів).

3. Відредагуйте написаний міні-твір.

Під час редагування міні-твору , яке включає аналіз, оцінку написаного та виправлення помилок, необхідно звернути увагу на таке:

 •  чи дає вступ уявлення про тему та головну ідею твору;
 •  наскільки повно розкрита тема;
 •  чи не порушена логічна побудова тексту;
 •  чи підкріплені викладені думки фактами та прикладами;
 •  чи не використана інформація, що не стосується теми;
 •  наскільки логічно виділені абзаци;
 •  наскільки логічними зроблені переходи від однієї думки до іншої;
 •  чи правильно побудовані речення;
 •  наскільки дотримані норми правопису.

Доцільно здійснювати редагування міні-твору на комп’ютері. Це дозволить вам, по-перше, заощадити час і купу паперу, а по-друге, сприятиме розширенню вашого словарного запасу завдяки можливості комп’ютера надавати синоніми (команда «Тезаурус»).

Тема 13. Інформативне читання літератури загальнопізнавального спрямування

Мета роботи:  Навчитися писати анотацію прочитаної літератури.

План вивчення теми

 1.  Ознайомлення з правилами написання анотації прочитаної літератури.
 2.  Написання анотації.
 3.  Редагування анотації.

Методичні рекомендації

1.1. Анотація – це коротке повідомлення, яке допомагає читачеві швидко визначити мету роботи, і тому надає тільки найважливішу інформацію, без деталей. Це може бути анотація книги, наукової статті, доповіді тощо.

Написання анотації вимагає знання її структури, а також уміння переробляти інформацію, використовуючи спеціальні мовні засоби.  

 

1.2. Структура анотації:

 •  вступ (тема, мета роботи, яка анотується);
 •  основна частина (сутність роботи, що анотується);
 •  висновок (призначення роботи, що анотується).

1.3. Мовні засоби, які використовуються для логічного і зв’язного  викладення інформації.

Фрази, які можна використати для визначення теми роботи, яка анотується:

Статтю (текст) присвячено …

Der Artikel ( Text) ist …..gewidmet.

У статті (тексті) розглядається (питання, проблема тощо)...

Im Artikel (Text) werden ( Fragen, Probleme) betrachtet.

У статті (тексті) зачіпається питання …

Im Artikel ( Text) wird die Frage..berührt.

Фрази, які можна використати для визначення мети роботи:

Мета статті (тексту) полягає в тому, щоб ...

Das Wesen des Textes  ist darin, dass...

познайомити (читачів) з …

kennen lernen

дослідити (вивчити) …

studieren

показати …

zeigen

продемонструвати …

demonstrieren

розкрити (виявити) …

bestimmen

встановити (вияснити) …

klarstellen

висвітлити …

Informieren

оглянути …

begutachten

порівняти …

vergleichen

оцінити …

schätzen

визначити … 

klären

обговорити …

besprechen

описати …

beschreiben

Для викладення сутності роботи, що анотується, можна використати такі фрази:

 

Суть статті (тексту) полягає в тому, що…

Das Wesen des Artikels ( Textes) ist darin,

dass...

Підкреслюється, що …

Es wird unterzeichnet, dass.......

Підкреслюється той факт, що …

Es wird Tatsache betont, dass...

Слід підкреслити, що …

Man muss betonnen, dass.....

Особливе значення надається тому факту, що …

Grosse Bedeutung hat .....

Звертається увага на …

Es wird große Aufmerksamkeit auf..........

Значна (багато) увага приділяється …

Große Aufmeksamkeit  schenken....

Із статті (тексту) виходить, що …

Man kann zum Schluß kommen.......

Фрази, які можна використати для оцінки статті, що анотується:

Таким чином, …

Hauptsächlich............

Отже, …

Also

Можна зробити висновок, що …

Man kann Schlussfolgerungen ziehen.

виходить, що …

Folglich…

… книга (стаття тощо) становить певний інтерес для …

Buch ( Artikel) hat Interesse für......

… стаття (текст) дуже корисна для нашого розуміння …

Artikel ( Text) ist sehr für ...... nützlich

… стаття (текст) має велике значення для …

Artikel (Text) hat große Bedeutung .....

für...........

дуже цінна з точки зору …

Ist sehr wert  für .......

2. Напишіть анотацію до тексту « Soziale  Sicherheit »(cтор.114-118) Література: [4]

3. Відредагуйте анотацію.

Тема 15. Міжособистісна комунікація (вітання, прохання, пропозиції, поради, вибачення, вираження власної думки, погодження і непогодження з іншою думкою, соціальний етикет)

Мета роботи: Знати фрази, звороти та мовні кліше, необхідні для виконання запропонованих ролей.

План вивчення теми

Підготовка до участі в рольовій грі.

Методичні рекомендації

Запам’ятайте вирази та мовні кліше,необхідні для виконання запропонованих ролей:

Meine Herrschaften             Привітання до аудиторії в офіційній

Meine Damen und Herren  обстановці.

Wie geht es Ihnen?   Як Ваше здоровя?

Danke , gut.     Спасибі, добре.

Es geht     Нормально.

Ganz gut.     Добре.

Nicht besonders.     Так собі.

Max gut.     Всього доброго.

Danke. Gleichfalls.   Спасибі. Я Вам вдячний.   

Entschuldigen Sie bitte     Вибачте!

Verzeihen für die Störung          Вибачте, що потурбував.

Sagen Sie bitte                  Скажіть, будь ласка …

Darf ich fragen?             Чи можу я у Вас запитати?

zum Wort              До речі

von Anfang an    Перш за все (спочатку)

meiner Meinung nach   На мій погляд (мені здається)

ehrlich gesagt             Правду кажучи

Gut Verstanden .Klar.                   Добре. Зрозуміло. Ясно.

Was meinen Sie  ?                        Що Ви думаєте про …?

 Mir scheint.            .   Мені здається …

Das kann sein.                                      Може бути .

Ungefähr.                                              Приблизно

Kaum zu glauben                                  Важко повіряти

Stimmt es ?                                           Це правильно ?

Es ist nicht der Fall.                              Це не так.

Keine Spur.                                           Нічого подібного.

Ich bin nicht Ihrer Meinung.                 Я не поділяю вашої думки.

Hoffentlich.Ich hoffe.                            Сподіваюсь.

Ja, Sie haben recht.                                Так , ви маєте рацію.

Verzeihen Sie meine Störung !              Пробачте, що турбую.

Es kommt darauf an.                              Це залежить від обставин.

Розіграйте ролі:

 •  бухгалтер компанії.
 •  адміністратор навчальних курсів.
 •  інженер будівельної компанії.
 •  експерт з податків.
 •  торговий представник компанії з виробництва комп’ютерних систем.
 •  особистий помічник директора компанії.

Тема 16. Інформативне читання літератури загальнопізнавального спрямування

Мета роботи: Навчитися писати анотацію прочитаної літератури.

План вивчення теми

 1.  Написання анотації.
 2.  Редагування анотації.

Методичні рекомендації до вивчення теми

 1.  Напишіть анотацію до тексту «Wirtschaft» (стор. 100-105) Література: [4]
  1.  Відредагуйте анотацію.


4. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

II КУРС

МОДУЛЬ ІІІ

Поточний модульний контроль

Сума

Змістовий модуль 3

Рольова гра

Міні-твір

Анотація

10

80

60

3

4

3

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

13

21

8

12

6

МОДУЛЬ ІV

Поточний модульний контроль

Сума

Змістовий модуль 4

Рольова гра

Анотація

10

80

60

5

5

Т14

Т15

Т16

25

25

10

Шкала оцінювання

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за шкалою навчального закладу

Оцінка за національною шкалою

Екзамен

Залік

A

85-100

5 (відмінно)

Зараховано

BC

65-84

4 (добре)

DE

50 -64

3 (задовільно)

FX

20-49

2 (незадовільно з можливістю повторного складання)

Не зараховано

F

0-19

2 (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)

Не зараховано


Бібліографічний список

 1.  Hartmut Aufderstraße ., Heiko Bock. Themen 1 aktuell.-I.: Hueber. Verlag Deutschland als  Fremdsprache., 2000.
 2.  Heidermann W. Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка - К. Методика, 1998.
 3.  Гінка Б.І., Мелех З.Д., Книга для читання з німецької мови. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан ,: 2004.
 4.  Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф., Deutschland im überblick. Москва .:
 5.  «Лист»,: 1999.
 6.  Смолій М.С. Німецька мова . Граматичний довідник. – Тернопіль.: Начальна книга- Богдан,: 2004.
 7.  6.Попов А.А. Немецкий язык для всех. – М. : Лист, 1999.
 8.  Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка . Словарь- справочник. 5-изд., стереотипное. Киев.: Логос, 2000.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24914. Возникновение и прекращение юридических лиц. Правоспособность юридического лица 62.5 KB
  Правоспособность юридического лица Участниками гражданских правоотношений являются не только физические лица граждане но и юридические лица организации специально создаваемые для участия в гражданском обороте. несколько способов порядков создания юридических лиц: явочнонормативный исключает необходимость получения предварительного разрешения органов публичной власти на создание юридического лица. В таком порядке создается большинство юридических лиц разрешительный порядок связан с необходимостью получения предварительного...
24915. Понятие и правовое положение хозяйственных (торговых) обществ и товариществ 64.5 KB
  Хозяйственные торговые далее хозяйственные товарищества и общества являются традиционной наиболее распространенной в обычном имущественном обороте формой коллективного предпринимательства. Товарищества и общества имеют много общих черт: 1 они являются коммерческими организациями созданными на добровольной как правило договорной основе на началах членства корпоративных 2 они наделяются законом общей правоспособностью 3 они становятся едиными и единственными собственниками имущества образованного за счет вкладов учредителей...
24916. Гражданско-правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий 49.5 KB
  Далее для всех унитарных предприятий употребляю аббревиатуру ФГУП но понимаем что это не только федеральные но и субъектов федерации и муниципальные. ФГУП обладает имуществом которое является неделимой собственностью ее учредителя. ФГУП может учредить только одно юр. Устав сдолжен содержать сведения о деятельности собственнике и органе осуществляющем его полномочия перечень и порядок формирования и использования фондов на которые делится имущество ФГУП направления использования прибыли.
24918. Понятие и правовой статус некоммерческих организаций 59.5 KB
  Учредители НКО Учредителями некоммерческой организации в зависимости от ее организационноправовых форм могут выступать полностью дееспособные граждане и или юридические лица. В состав органов управления иностранных неправительственных НКО не могут входить государственные и муниципальные служащие если иное не установлено международным договором.1 ФЗ об НКО Органы управления НКО Высшими органами управления некоммерческими организациями в соответствии с их учредительными документами являются: коллегиальный высший орган управления для...
24919. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений 48 KB
  К числу публичноправовых образований участвующих в гражданских правоотношениях относятся Российская Федерация субъекты РФ и муниципальные образования ст. Поэтому государство и другие публичноправовые образования в гражданскоправовых отношениях выступают на равных началах с иными их участниками гражданами и юридическими лицами п. Особенности гражданской правосубъектности публичноправовых образований В качестве субъектов гражданского права государство и иные публичноправовые образования обладают гражданской правоспособностью и...
24920. Объекты гражданских прав: понятие, виды 48.5 KB
  Объекты гражданских прав: понятие виды Объекты гражданских правоотношений это различные материальные в том числе вещественные и нематериальные идеальные блага либо процесс их создания составляющие предмет деятельности субъектов гражданского права. Закон может регулировать только поведение людей направленное на данные объекты а не их сами поэтому различие между разными объектами ГП в их режиме а не в их физических свойствах. Объекты ГП шире понятия объектов гражданского оборота поскольку имеются объекты ГП полностью их этого...
24921. Гражданско-правовой режим движимого и недвижимого имущества 36.5 KB
  Гражданскоправовой режим движимого и недвижимого имущества В соответствии со ст. Регистрация прав на движимые вещи не требуется кроме случаев указанных в законе. Движимые вещи по общему правилу не подлежат регистрации имеющей значение для гражданского оборота. Техническая регистрация некоторых движимостей может влиять лишь на осуществление прав на них но не на их возникновение.
24922. Ценные бумаги как объекты гражданских прав 44 KB
  Основная особенность объекта: тесная неразрывная связь выраженных в них прав с документарной бумажной формой их фиксации передача бумаги означает передачу права. Право на бумагу вещное а право из бумаги обязательственное они в нормальном случае имеют общую судьбу ибо право из бумаги всегда следует за правом на бумагу и несовпадение управомоченных по этим правам лиц в принципе должно быть исключено. Отсюда необходимость установления и соблюдения строго формальных реквизитов при отсутствии хотя бы одного из которых документ теряет...