68760

Німецька мова: Методичні рекомендації

Книга

Иностранные языки, филология и лингвистика

Мета методичних рекомендацій - допомогти студентам правильно організувати самостійну роботу, ефективно застосовувати набуті знання й навички під час виконання індивідуальних завдань творчого характеру.

Украинкский

2014-09-25

365.5 KB

2 чел.

Міністерство фінансів України

Німецька МОВА

Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи

Дніпропетровськ – 2007


Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

Німецька МОВА 

Методичні рекомендації

до самостійної та індивідуальної роботи

для студентів ІІ курсу денної форми навчання,

які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямами 6.030508 «Фінанси і кредит» 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці», 6.030504 «Економіка підприємства» з напряму 0501 «Економіка і підприємництво» за спеціальностями 6.050100 «Фінанси», «Оподаткування», «Економіка підприємства», «Управління персоналом і економіка праці»

Дніпропетровськ – 2007


Німецька мова:
Методичні рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи для студентів ІІ курсу денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямами 6.030508 «Фінанси і кредит» 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці», 6.030504 «Економіка підприємства» з напряму 0501 «Економіка і підприємництво» за спеціальностями 6.050100 «Фінанси», «Оподаткування», «Економіка підприємства», «Управління персоналом і економіка праці».– Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2007. – 35с.

Мета методичних рекомендації – допомогти студентам раціонально розподілити й засвоїти програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, навчити застосовувати набуті знання й навички  під час виконання індивідуальних завдань творчого характеру.

Автор – укладач:  М.К. Давидова – старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:  Т.Г. Вініченко – к.філол.наук, професор кафедри психології менеджменту та мовної підготовки Національного гірничого університету

Т. Ф. Котельникова – старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск: Н.М. Кучина - завідувач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

на засіданні вченої ради

фінансового факультету

Протокол № 12 від 14. 06. 2007р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

іноземних мов

Протокол № 7 від 30. 06. 2007р.


ЗМІСТ

ВСТУП 41. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ КУРСУ 52. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 63. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ  ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 194. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 29БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК 35


ВСТУП

Мета методичних рекомендацій - допомогти студентам правильно організувати самостійну роботу, ефективно застосовувати набуті знання й навички  під час виконання індивідуальних завдань творчого характеру.

Виконуючи завдання з самостійної та індивідуальної роботи, студенти оволодіють загальноекономічною лексикою й термінологію; опанують основні поняття економіки та бізнесу; ознайомляться з економікою ФРН, з деякими компонентами макроекономіки, з фінансовими установами і міжнародними фінансовими інституціями, з веденням справ у бізнесі; навчаться утворювати й розуміти речення з неособовими формами дієслова та речення в умовному способі. Набуття студентами відповідних мовленнєвих навичок (фонологічних, лексичних, граматичних) стане основою формування компетенцій у різних видах мовленнєвої діяльності (говорінні, читанні, аудіюванні, письмі), і сприятиме розвитку навичок реферування та анотування німецькомовної літератури професійно спрямованого характеру.

Методичні рекомендації містять  структуру залікових кредитів курсу, методичні рекомендації до самостійної роботи, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань, критерії оцінки знань і вмінь студентів та бібліографічний список.

Послідовна і цілеспрямована робота з методичними рекомендаціями забезпечує вирішення основних задач, що стоять перед студентами на другому етапі навчання.


1. структура залікових кредитів курсу

за/п

ТЕМА

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивіду-альна робота

Модуль IІІ

Змістовий моуль 5

16.

Граматика: Неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметники теперішнього і минулого часу).

12

7

17.

Економіка України та країни, мова якої вивчається (у порівнянні).

5

18.

Організація бізнесу (типи компаній, керівництво компанії, влаштування на роботу в компанії).

7

1 (резюме)

19.

Ділові контакти (ділове листування, телефонні розмови, робочі наради).

8

2 (лист-запит та лист-пропозиція)

20.

Інформативне читання текстів економічного спрямування.

2

3

5 (доповідь)

16-19

Поточний модульний контроль №3.

2

Усього годин:

     36

        10

    8

Модуль IV

Змістовий модуль 6

21.

Граматика: Умовний спосіб.

9

4

22.

Ведення бізнесу (виробництво та продаж, контракти, транспортні документи, заробітна плата, податки, аудит, бізнес-план, джерела фінансування, маркетинг).

9

6 (бізнес-план)

23.

Макроекономіка (гроші, валовий внутрішній продукт, інфляція, зовнішня торгівля).

5

24.

Фінансові установи (банки, біржі тощо).

4

25.

Світові фінансово-економічні організації (ЄЕС, СОТ, МВФ, Всесвітній Банк).

3

26.

Інформативне читання текстів економічного спрямування.

2

7

3 (анотація)

21-25

Поточний модульний контроль №4.

2

Усього годин:

34

       11

9


2. Методичні рекомендації до Самостійна робота

Тема 16 .Неособові форми дієслова (інфінітив, дієприкметники теперішнього і минулого часу)

Мета роботи: Вміти вживати неособові форми дієслова, знати які функції вони виконують у реченні, знати як вони утворюються.

План вивчення теми:

 1.  Опрацювання теоретичного матеріалу «Неособові форми дієслова. Інфінітив.»
 2.  Виконання тренувальних вправ.
 3.  Опрацювання теоретичного матеріалу «Дієприкметники теперішнього і минулого часу.»
 4.  Виконання тренувальних вправ.

Методичні рекомендації

 1.  Ознайомтеся з неособовими формами дієслова, а саме: з формами інфінітива, правилами вживання інфінітива та його функціям.

Щоб уміти вживати певне граматичне явище, замало знати, що воно означає і як утворюється – необхідно сформувати  належну навичку. Тому після знайомства з тією чи іншою граматичною структурою на практичному занятті обов’язково ретельно опрацюйте  її самостійно у достатній кількості вправ.

Види інфінітивів

Infinitiv I.

Дієслова в Infinitiv I мають закінчення –еn (aufmachen , malen, schreiben, lesen, kommen, singen, verstehen, gehen та інш,) або – n- (lächeln, sammeln , basteln, angeln , rudern, wandern та ін.);

Infinitiv II

(gemalt haben, gekommen sein , aufgestanden sein) у більшості випадків спрямований у минуле. Правила вибору допоміжного дієслова такі самі, як і при утворенні Perfekt.

Infinitiv I Passiv (gemalt werden , aufgemachtt werden);

Infinitiv I Stativ (gemalt sein, geschrieben sein, gelesen sein)


Функції інфінітиву

Infinitiv може виконувати функції таких членів речення :

 •  підмета: Baden ist gesund.
 •  додатка: Er versprach uns morgen zu kommen .
 •  означення: Er hat die Möglichkeit nach Deutschland zu reisen.
 •  частини присудка: Er will heute ins Theater gehen.

Wir werden morgen nach Odessa fahren.

Sie lernt Deutsch sprechen.

Інфінітивні конструкції

конструкції „um ( statt, anstatt, ohn ) + zu + Infinitiv“.

um das Buch zu lesen                              для того, щоб читати книжку;

Sie lernt fleißig, um die                           вона вчиться добре, щоб успішно

Prüfungen gut abzulegen                        скласти екзамени.

statt das Buch zu lesen                            замість того, щоб читати книжку;

ohne das Buch zu lesen                           не читаючи книжку;

У зв’язку з тим, що в німецькому реченні може бути лише одне заперечення, і оскільки сама  конструкція оhne + zu + Infinitiv є заперечною, то замість заперечних слів (niemand, nichts і т.п) вживаємо відповідні стверджувальні (jemand, nichts).

Вживання Infinitiv у реченні

У реченні Infinitiv вживається  з часткою zu  або без неї.

Без частки  zu Infinitiv вживається: - після модальних дієслів: ich möchte meine Freundin besuchen.

-після дієслів, які позначають рух             Sie fahren nach Odessa sich erholen

-після дієслів werden,bleiben,                     er wird auch kommen

lassen                                         er lässt ihn stehen

-після дієслів sehen,hören, fühlen              er hört sie kommen

- spüren                                                wir spüren sie kommen

-після дієслів helfen,lehren,lernen            wir lernen Deutsch sprechen

                                                     er hilft ihr den Text übersetzen.

З часткою zu Infinitiv  вживається:

 •  після всіх дієслів, крім тих, що зазначені вище : Er hat vergessen seine Papiere zu bringen.
 •  після деяких прикметників, які вживаються  як частина іменного присудка: Es ist interessant diese Stadt zu besichtigen.
 •  після деяких абстрактних іменників : Ich habe  keine  Möglichkeit ins Theater  zu gehen.
 1.  Виконайте вправи:

1. Доповніть речення часткою zu де потрібно.

а) Wir wollen gemeinsam ( verreisen).

b) Du musst nicht so pünktlich (kommen).

c) Er geht jetzt  regelmäßig ( schwimmen).

d) Sie beginnt jetzt regelmäßig ( trainieren) .

e) Die Kinder bemühen sich ruhig ( sitzen).

f) Ich habe mit ihm etwas  Wichtiges ( besprechen).

2. Напишіть речення с часткою zu або без частки zu.

а) Der Lehrer lässt die Kinder (aufstehen).

b) Die Mutter legt das Kind ( schlafen) .

c) Die Mutter  schickte  ihren  Sohn Brot ( holen).

d) Ich fand ihn dort ( liegen).

e) Sie lehrte den Jungen  Klavier ( spielen).

f) Ich bat den Besucher die Treppe ( heraufkommen).

3. В яких реченнях пишеться частка zu.

a) Niemand wagte es, seine Worte ( bezweifeln).

b) Wir haben uns vorgenommen, den Berg ( besteigen).

c) Er versprach , die Informationen nicht ( missbrauchen).

d) Sie bat ihren Mann , die Tür ( verschließen).

e) Es ist notwendig , die Lektion bald ( ausarbeiten).

f) Die Papiere  sind schnellstens ( nachsenden).

4. Перекладіть речення на рідну мову. Поясніть використання частки zu mit Infinitiv.

a) Das Buch ist in allen Bibliotheken  zu finden.

b) Mein Freund  hatte mir etwas mitzuteilen.

c) Das Zimmer ist jeden Tag zu lüften.

d) Sie brauchen morgen nicht zu kommen.

e) Wir wollen diesen Auftrag übernehmen.

f) Der Plan muß vorsichtig erfüllt werden.

g) Er versteht gut zu erzählen.

h) Erst am Abend hörte es auf zu regnen.

і)Sie glaubt die Grammatik gut zu kennen.

5. Перекладіть речення на німецьку мову.

а) Я купую кожного дня журнал з програмою телебачення, щоб знати, коли

транслюватимуть мої улюблені передачі.

б) Він прокинувся  сьогодні раніше, щоб послухати по радіо нову музичну

передачу.

в) Людині потрібні засоби масової інформації, щоб більше знати про події

у світі.

г) Наша група поїхала до вокзалу, щоб зустріти німецьких гостей.

д) Він подзвонив мені, щоб розповісти про останні новини.

е) Після занять я швидко їду додому, щоб подивитися по телебаченню

свою улюблену передачу.

 1.  Ознайомтеся з неособовими формами дієслова, а саме: дієприкметники

теперішнього і минулого часу

Partizip I und Partizip II

(Дієприкметники теперішнього і минулого часу)

Дієприкметник – це неособова форма дієслова, що має властивості дієслова, прикметника і прислівника. В німецькій мові є два дієприкметники: теперішнього часу (Partizip I) i минулого (Partizip II).

Утворення Partizip I

Partizip I утворюється за допомогою  суфікса – d - , який додається до інфінітива дієслова.

führen + d = führend

bezaubern + d = bezaubernd

malen + d = malend

singen + d = singend

Вживання Partizip I

Partizip I виражає тривалу незавершену дію або стан і виступає в реченні  в таких функціях :

 •  у ролі  обставини способу дії :

Er sitzt singend.                                            Він сидить співаючи.

Sie geht schweigend.                                     Вона йде мовчки.

 •  у ролі предикатива  в іменному присудку :

Dieser Beweis ist überzeugend                        Цей доказ переконливий

 •  перед іменником в ролі означення :

die steigende Inflation                                      зростаюча інфляція

die sinkende Temperatur                                  спадаюча температура

Конструкція «zu + Partizip I» виражає можливість, якщо біля неї є заперечення або прислівники , які означають ступінь можливості виконання дії, та необхідність , якщо вони відсутні. Цю конструкцію можна утворювати лише від дієслів , які вживаються в Passiv: die nicht zu lösende Aufgabe завдання, яке неможливо вирішити.

der zu übersetzende Text                Текст, який слід перекласти.

Partizip I у функції означення стоіть перед означуваним іменником і узгоджується з ним у роді, числі й відмінку.

Z.B. das lesende Kind                                     Дитина, яка читає

      die gelesenen Bücher                              Дрочитані книжки

Утворення   Partizip II

 •  Слабкі дієслова приймають префікс ge – і суфікс – t : malen – gemalt , lernen- gelernt, suchen – gesucht ; дієслова, основа яких закінчується на – t,-d,-chn,-dn,-ffn,-gn,-dm,-tm, одержують у Partizip II суфікс – et : arbeiten-gearbeitet, atmen- geatmet, öffnen- geöffnet ;
 •  сильні дієслова приймають префікс ge- і суфікс – en , helfen-geholfen, lesen-gelesen, kommen-gekommen;
 •  неправильні дієслова мають ознаки слабкої і сильної дієвідмін одночасно: nennen –genannt, kennen- gekannt , rennen- gerannt ;
 •  деякі дієслова поряд з голосним змінюють приголосний : stehen-gestanden, gehen- gegangen.

Вживання Partizip II

 •  утворення Perfekt, Plusquamperfekt , Infinitiv II , Passiv i Stativ; перед іменником в ролі означення Partizip II виражає стан як результат якої-небудь дії.

die gemalte  Blume                            Намальована квітка

das geschriebene  Wort                      Написане слово

dieses geöffnete Fenster                    Це відчинене вікно

 •  як складова частина іменного присудка ( предикатив):

Diese Blume ist gemalt.                    Ця квітка  намальована.

 •  в ролі обставини :

Er erzählt von seinem Sieg               Він розповідає про свою перемогу

so begeistert.                                      з таким захопленням.

 •  з дієсловами bekommen, erhalten, kriegen, kommen,bringen.

 •  у зворотах verloren gehen i gestohlen bleiben :

Die Uhr ist verloren gegangen              Годинник загубився

Das kann mir gestohlen bleiben            Я можу без цього обійтися.

 •  у конструкціях з дієсловами stehen i liegen .

 •  у конструкції такого типу: Den Ball genommen              Взявши  м’яча

Дієприкметниковий зворот із запереченням можемо замінити конструкцією  ohne….zu + Infinitiv : Ohne den Ball genommen zu haben (не взявши м’яча ) ging ich zum Stadion.

 1.  Виконайте вправи: 

1. Напишіть дієслово у формі Partizip I i Partizip II.

 1.  Das wiederholt.... Thema war nicht leicht.
  1.  Ich brauche diesen geschrieben... Artikel noch heute.
  2.  Sehen Sie dort ein spielend ... Kind ?
  3.   Die begonnen.....Arbeit wird gemacht.
  4.   Das gelesen.... Buch  muß ich heute noch in die Bibliothek bringen.
  5.  Kennst du dieses singend...Mädchen.

2. Напишіть дієслова у форми Partizip I.

lesen, singen, kommen , gehen, malen , studieren, hören, stehen, spielen, führen,dauern,annehmen, ausreichen.

3.Перекладіть словосполучення на рідну мову.

Der lesende Student, das spielende Kind, das singende Mädchen, die ausgebaute Stadt, das eroberte Land, das erwähnte Buch, die führenden Kräfte, der dauernde Kampf, die eintretenden Freunde, die zerstörten Bauten, die angenommene Deklaration, das gelesene Buch.

4.Напишить дієслова у формі Partizip II.

 1.  Das Gericht hat den Angeklagten (freisprechen).
  1.  Gestern habe ich bei meinem Nachbarn ( fersehen).
  2.  Wir haben gemeinsam  den Reisetermin ( festlegen).
  3.  Er hat seinen Eltern (telegrafieren).
  4.  Ich habe mich bei dem Theaterstück nicht eine Minute (langweilen).
  5.  Der Versuch ist beim ersten Mal ( fehlschlagen).

5. Складить речення у формі Partizip I.

 1.  Ein Gerät, das man nicht mehr reparieren kann, ist………..
  1.  Eine Krankheit, die man nicht heilen kann , ist……………
   1.  Ein Auftrag, der sofort erledigt werden muЯ, is……………
   2.  Die Besserung der wirtschaftlichen Lage , die man erwarten kann, ist…...
   3.  Die negative politische Entwicklung , die man befьrchten muЯ, ist………
   4.  Seine Bemьhungen ,die man anerkennen muЯ,sind…………

6. Перекладіть словосполучення на німецьку мову.

згадане слово; керівна влада; завойоване місто; учень, який співає; прочитана книга; руйнівна сила; музика, що чарує; зруйнована архітектурна споруда.

Тема 20. Інформативне читання

текстів економічного спрямування

Мета роботи: Одержати в процесі читання текстів значущу інформацію; засвоїти ключову лексику, що міститься в текстах економічного спрямування; розвивати навички різних видів читання.

План вивчення теми

Ознайомлювальне читання кожного тексту; визначення його головної ідеї.

Опрацювання нових лексичних одиниць, що містяться в тексті.

Вивчаюче або пошукове читання тексту; перевірка розуміння основних фактів та найважливіших деталей.

Методичні рекомендації

Серед різних видів мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, аудіювання, письмо) саме читання відіграє найважливішу роль у професійно спрямованому володінні іноземною мовою. По-перше, читання – це такий вид діяльності, у якому можна практикуватися самостійно. По-друге, студент може самостійно вибирати посильний для нього темп роботи. По-третє, читання оригінальної літератури іноземною мовою деякою мірою знімає проблему все ще існуючого дефіциту безпосереднього спілкування з носіями мови.

Одне з основних завдань навчання іншомовного читання полягає в умінні читати й розуміти текст без його перекладу рідною мовою. Саме систематична самостійна робота над професійно спрямованою літературою є базою вироблення таких навичок, які звужують відстань між перекладом і розумінням тексту без його перекладу, і загалом зводять нанівець необхідність перекладу.

Крім того, самостійна робота з літературою економічного спрямування має на меті:

привчити студента до самостійної роботи з такою літературою;

розвивати й удосконалювати мовленнєві навички;

розширити професійно спрямований словниковий запас;

виявити і розвивати індивідуальні творчі здібності студента;

прищепити студенту звичку користуватися іншомовною літературою у навчальних та професійних цілях;

розширювати кругозір студента.

У відповідності до навчальної програми з дисципліни «Іноземна мова», у ІІІ семестрі студенти мають самостійно опрацювати літературу економічного спрямування в обсязі 15 тис. друкованих знаків.

Для цієї роботи пропонуються тексти:

 1.  Text 1. Was ist das  die Wirtschaft? (p. 3).
 2.  Text 2. Wirtschaftslehre (p.5).
 3.  Text 3. Die Produktionsfaktoren (p. 7)
 4.  Text 4. Das цkonomische  Prinzip (p. 7 – 8).
 5.  Text 9. Die Versorgung (p.  9).
 6.  Text 10. Die soziale  Marktwirtschaft (p. 12 – 13).
 7.  Text 11. Warenproduktion. Ware
 8.  Text 12. Geldpolitik (p. 20-21).
 9.  Text 13 Produktivitдt  (p. 24 – 25)
 10.  Text 14 Verbraucherpolitik(p. 27 – 28)
 11.  Text 15. Ursachen von Inflation (p. 30)
 12.  Text 16. Die Finanzierung der цffentlichen Aufgaben(p.32).
 13.  Text 17. Steuerpolitik ( p.34)
 14.  Text 18. Soziales  Netz (p. 36)

Література: [7].

Приступаючи до читання іноземною мовою літератури економічного спрямування, слід знати, що в залежності від мети, розрізняють переглядове, ознайомлювальне, вивчаюче та пошукове читання.

 1.  Переглядове читання

Метою переглядового читання є отримання загального уявлення про тему й коло питань, що розглядаються у тексті. Таке читання має місце під час первинного ознайомлення зі змістом публікації, спрямованого на визначення, чи є у ній інформація, яка цікавить читача, і на цій основі вирішити – читати її чи ні.

Цим видом читання ми користуємося тоді, якщо нам необхідно переглянути книгу, журнал, статтю тощо.

Швидкість переглядового читання має бути не нижче 500 слів за хвилину.

 1.  Ознайомлювальне читання

Цей вид читання ми використовуємо, якщо нам потрібно швидко прочитати текст для загального ознайомлення зі змістом. Під час ознайомлювального читання предметом уваги читача стає увесь твір (книга, стаття, оповідання тощо). На відмінність від переглядового читання, ознайомлювальне читання дає відповідь на запитання не тільки про що цей текст, але й що саме говориться у ньому з того чи іншого питання. Це читання “для себе”, без попередньої спеціальної настанови на подальше використання або відтворення одержаної інформації.

Ознайомлювальне читання часто використовується під час роботи з фаховою літературою.

Швидкість ознайомлювального читання становить близько 180 слів за хвилину.

 1.  Вивчаюче читання

Вивчаюче читання передбачає максимально повне і точне розуміння усієї  інформації, що міститься у тексті, та критичне її осмислення. Об'єктом “вивчення” під час цього виду читання є інформація, що міститься в тексті. Добування повної інформації з тексту означає розуміння фактів, деталей, установлення взаємозв'язків між подіями; порівняння інформації тощо.

Вивчаюче читання ми використовуємо тоді, якщо нам необхідно зрозуміти текст до дрібних подробиць. Часто отриману інформацію згодом нам доведеться відтворювати або використовувати у тій чи іншій формі. Під час вивчаючого читання ми знаємо, що зміст треба осмислити й запам'ятати на тривалий час. Так ми читаємо все, що нам дуже потрібно для нашої подальшої діяльності - важливі інструкції, розділи підручника, матеріали для контрольних робіт та іспитів тощо.

Швидкість вивчаючого читання складає 50 – 60 слів за хвилину.

 1.  Пошукове читання

Пошукове читання орієнтовано на читання газет і фахової літератури. Його мета – швидке знаходження у тексті певних даних (фактів, характеристик, цифрових показників тощо).

Роботу над новим матеріалом (текстом) рекомендується починати з загального ознайомлення з його змістом, тобто ознайомлювального читання.

Після цього може мати місце вивчаюче або пошукове читання. Для більш точного і глибокого розуміння інформації, що міститься в тексті, необхідно опрацьовувати нові слова і словосполучення, звертаючись у разі потреби до двомовного словника. Доцільно законспектувати або скласти план прочитаного, виписати ключові слова.

На завершальній стадії студент має відтворити одержану інформацію в усній або письмовій формі, користуючись планом і виписаними ключовими словами.

Роботу над текстами слід проводити регулярно і систематично, розподіливши матеріал упродовж усього семестру. Тільки за цієї умови можна сподіватися на міцне засвоєння необхідного лексичного матеріалу та ключових понять  спеціальності. Якщо ви будете слідувати даним рекомендаціям, успіх вам забезпечено.


Модуль IV

Тема 21. умовний спосіб

Мета роботи: Набути навичок уживання й розуміння речень в умовному способі.

План вивчення теми

 1.  Формування навичок уживання умовного способу.
 2.  Формування навичок сприйняття умовного способу під час читання.

Методичні рекомендації

 1.  Ознайомтеся з формами і значенням Konjunktiv

Konjunktiv ( умовний спосіб), як і в українській мові, виражає нереальну умову або можливість, припущення, нездійсненне бажання. Але між українським умовним способом і німецьким кон’юнктивом є відмінності як в утворенні, так і у вживанні.На відмінку від української мови, Konjunktiv має ті самі часові форми , що й Indikativ (дійсний спосіб), а також форму Konditionalis. Konjunktiv  вживається  ширше, ніж умовний спосіб в українській мові. На українську мову речення з дієсловами в Konjunktiv перекладаються дієсловом з часткою би (б) або за допомогою сполучника якби.

Z.B. Wenn wir jetzt im Stadion wären! – Були б ми зараз на стадіоні!

Morgen ginge ich gern ins Museum. – Завтра я охоче пішов би в музей.

Відмінювання дієслів у Кonjunktiv

Präsens Konjunktiv Aktiv

Ich  male   könne  sei   habe   werde

du   malest  könnest   seiest   habest  werdest

er   male   könne   sei   habe   werde

wir  malen  kцnnen  seien  haben  werden

ihr  malet   kцnnet  seiet   habet   werdet

sie  malen  kцnnen  seien   haben  werden

Prдteritum Konjunktiv Aktiv

ich  malte   kцnnte  wдre   hдtte   wьrde

du  maltest  kцnntest  wдrest  hдttest  wьrdest

er   malte  kцnnte  wдre   hдtte   wьrde

wir  malten  kцnnten  wдren  hдtten  wьrden

ihr  maltet  kцnntet  wдret   hдttet   wьrdet

sie  malten  kцnnten  wдren  hдtten  wьrden

Perfekt Konjunktiv Aktiv

ich habe gemalt  ich sei gegangen

du habest gemalt  du seiest gegangen

er habe gemalt  er sei gegangen

wir haben gemalt  wir seien gegangen

ihr habet gemalt  ihr seiet  gegangen

sie haben gemalt  sie seien gegangen

Futurum I Konjunktiv  Aktiv                                     Konditionalis

ich werde malen                                                     ich wьrde malen

du werdest   malen                                                 du wьrdest malen

er werde malen                                                       er wьrde    malen

wir werden malen                                                   wir wьrden malen

ihr werdet malen                                                     ihr wьrdet malen

sie werden malen                                                    sie wьrden malen

Вживання Konjunktiv

 •  Вираження  бажання: теперішній і майбутній часи – Präteritum Konjunktiv (реальне бажання):

Wenn ich morgen Zeit  hätte – Якби я завтра мала час!

(Hätte ich morgen Zeit) Wenn ich gesund wäre! – Якби я була здорова !

(Wäre ich gesund)

 •  минулий час – Plusquamperfekt Konjunktiv ( нереальне бажання) :

Wenn ich gestern Zeit gehabt hätte! – Якби я вчора мала час!

(Hätte ich gestern Zeit gehabt!)

Wenn ich gestern rechtzeitig gekommen wäre! – Якби я прйшла вчора вчасно! (Wäre ich gestern rechtzeitig gekommen)

 •  вираження умови і можливості: теперішній і майбутній часи – Konditionalis i Präteritum Konjunkriv (реальна умова чи реальна можливість). Wenn ich heute Zeit hätte, käme ich zu dir (würde ich zu dir kommen). Якби я сьогодні мала час, то прийшла би до тебе. минулий час – Plusquamperfekt Konjunktiv (нереальна умова  чи нереальна можливість): Wenn ich gestern Zeit gehabt hätte , wäre ich zu dir gekommen. Якби я вчора мала час, то я прийшла б до тебе.

 •  вираження перерваної чи незавершеної дії (процесу): теперішній і майбутній часи – Konditionalis або Präteritum Konjunktiv, минулий час- Plusquamperfekt Konjunkriv: Ich würde heute ins Kino gehen. – Я пішла б сьогодні в кіно, але aber ich habe keine Zeit.   не маю часу.

Ich hätte gestern den Text übersetzt         Я переклала б учора текст.

Ich wäre gestern gekommen                     Я прийшла б учора.

 •  вираження порівняння:

Er sieht so aus, als wäre er krank. – Bін виглядає, ніби хворий.

 •  Konjunktiv у модальних конструкціях :

Du hättest das nicht machen sollen – Ти не повинен був би це робити.

Du hättest lieber schweigen können – Ти би краще помовчав.

 •  Konjunktiv у непрямій мові: Er sagt, sein Freund schreibe jetzt Hausaufgaben    Він каже, що його друг пише зараз домашні завдання.

 •  Інші випадки вживання Präsens Konjunktiv :

в інструкціях, рецептах тощо: Man nehme (візьміть) 1 Liter Milch, zwei Eigelb, 1 kg Zucker…для вираження поступки:

Es komme,was da wolle ! Хай буде, що буде ! в лозунгах, закликах , побажаннях тощо: Es lebe der König ! Хай живе король!

 1.  Виконайте вправи :

 1.  Перекладіть речення  на рідну мову .
  1.  а) Wenn wir unsere Ferien zusammen verbringen könnten, wäre ich sehr
  2.  zufrieden.
  3.  Wenn es nicht so spät wäre, blieben wir gern länger bei Ihnen.
  4.   Wenn du nach Berlin fährest, könntest du dort meinen Onkel besuchen.
  5.   Könnten Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof erklären ?
  6.   Wenn du jetzt Zeit hättest, könnten wir ins Kino gehen.
  7.   Wenn er besser Deutsch sprechen könnte,würde er uns verstehen.

 1.  Складіть речення у Konjunktiv
  1.  Es wäre interessant,….(Man hцrt auch Peters Meinung zu dem Problem)
  2.  Am besten wдre es ,…(Man lдsst alle Beteiligten dazu Stellung nehmen).
  3.  Es kдme mir unverschдmt vor,.. (Man  bittet ihn schon wieder um Hilfe).
  4.  Es wдre sehr schцn,..(Wir hцren wieder etwas von Ihnen).
  5.  Es wьrde mich freuen,…( Wir kцnnen Sie bald einmal bei uns begrьЯen).
  6.   Es wдre gut,..( Man fragt ihn selbst).

 1.  Напишіть дієслова у формі Präsens Konjunktiv i Perfekt Konjunktiv.

rechnen,arbeiten,abreisen,sollen, ausschalten,telefonieren, lernen, klettern, nehmen, fliegen, rufen, essen, schlagen, erfahren, frieren, abfahren.

 1.  Складіть речення нереального бажання у формі Präsens Konjunktiv.
 2.  Der Bus kommt nicht. b) Es ist hier so dunkel c) Ich habe Angst.
 3.  d)Ich muß lange warten. e) Ich habe nicht viel Zeit. f) Der Zug fährt noch nicht ab.

 1.  Напишіть речення у форми Konjunktiv II
  1.  Der Politiker sprach so laut, als ob….
  2.  Der Busfahrer fuhr so schnell, als ….
  3.  Der Hotelgast gab so hohe Trinkgelder, als wenn.
  4.  Der Arzt machte ein Gesicht , als …..
  5.  Der Schriftsteller wurde gefeiert, als wenn….
  6.  Die Musik kam so laut und klar im Radio, als …

ТЕМА 26. Інформативне читання

текстів економічного спрямування

Мета роботи: Одержати в процесі читання текстів важливу інформацію; розвивати навички різних видів читання.

План вивчення теми

 1.  Ознайомлювальне читання кожного тексту; визначення його головної ідеї.
 2.  Опрацювання нових лексичних одиниць, що містяться в тексті.
 3.  Вивчаюче або пошукове читання тексту; перевірка розуміння основних фактів та найважливіших деталей.

Методичні рекомендації

Згідно з навчальною програмою з дисципліни «Іноземна мова» у ІV семестрі студенти мають самостійно опрацювати літературу економічного спрямування в обсязі 20 тис. друкованих знаків.

Для цієї роботи пропонуються тексти:

1.Text 1. Was ist Wirtschafstlehre ( p.40).

2.Text 2. Was  bedeutet Geschäft (p. 43).

3.Text  3 Grundfragen der Wirtschaft (p. 44-45).

4.Text 4 Die Marktteilnehmer (p. 46).

5.Text 5 Management (p. 49).  

6.Text 6 Unternehmen (p. 50).  

7.Text 7 Marktforschung (p. 51 – 52).

8.Text 8. Unternehmensformen (p. 53 ).

9.Text 10 Gesellschaft mit beschrдnkten Haftung (p. 54.).

10.Text 14 Soziale Versicherung  (p. 56 – 57).

11.Text 15. Geldfonds der Betriebe (p. 58)

Література: [7].

3. Методичні рекомендації до виконання

індивідуальних завдань

Модуль III

Тема 18. Організація бізнесу (влаштування на роботу в компанії)

Мета роботи: Написати резюме для влаштування на роботу в компанії.

План вивчення теми

 1.  Підготовка до написання резюме.
 2.  Написання резюме.
 3.  Редагування написаного резюме.

Методичні рекомендації

1. Резюме - це спроба викласти на одному аркуші все те, що претендент хотів би сказати членам експертної чи конкурсної комісії, аби переконати їх у тому, що саме він і ніхто інший, достойний бути переможцем. Отже, резюме слід розглядати як особистий маркетинговий інструмент претендента.

Специфіка резюме полягає в тому, що найкращий його варіант може написати лише  той, кого стосується цей документ. Адже ніхто не знає попереднього життєвого, наукового чи професійного досвіду претендента краще за нього. Хороше резюме повинно привертати увагу до претендента, створювати позитивне враження про нього, чітко та стисло подавати його відповідні вміння та навички.

Існують два типи резюме: для працевлаштування та для академічних (навчальних, наукових) цілей. Резюме для працевлаштування є коротшим. Якщо до нього додати кілька розділів, то ми отримаємо так зване академічне резюме.

При написанні резюме слід дотримуватися таких порад:

висловлюйтеся стисло;

уникайте будь-чого, що є зайвим;

оберіть та впорядкуйте основні категорії таким чином, щоби найбільш потрібна інформація була розташована у верхній частині вашого резюме, на яку буде звернено  основну увагу читача;

резюме не повинно містити друкарських чи граматичних помилок;

дайте почитати ваше резюме досвідченій особі;

друкуйте резюме на папері розміром А4 білого кольору;

ніколи не надсилайте резюме без супровідного листа.

Розділи резюме

Контактна інформація

Ваше ім'я та прізвище, а також контактна інформація мають бути у верхній частині резюме.

Ім'я та прізвище слід виділити більшим шрифтом. Наприклад, якщо ви користуєтесь шрифтом розміром 12 для написання резюме (загальноприйнятий розмір), то напишіть ім'я та прізвище шрифтом розміром 14. Можна також скористатися великими літерами та/або жирним шрифтом.

Якщо є тимчасова та постійна адреси, то варто надати обидві. Також не завадить вказати адресу електронної пошти (якщо така існує).

Під домашньою адресою або поруч з нею подайте ваш домашній номер телефону. Службовий номер телефону слід подавати лише в тому випадку, коли дзвінок від потенційного роботодавця не буде проблемою.

Мета пошуку роботи

Мету, яку ви переслідуєте, шукаючи роботу, слід викласти дуже коротко – 1 – 2 реченнями, уникаючи клішованих або жаргонних виразів. У меті пошуку роботи ви повинні пояснити, що ви можете зробити для компанії, а не навпаки.

Освіта

Перерахуйте отримані наукові ступені у зворотному хронологічному порядку. Останній здобутий ступінь подайте на початку.

Освітній розділ не слід обмежувати формальними навчальними програмами для отримання ступеня. У ньому, наприклад, можна також показати сертифікати, додаткові курси, інші спеціальні програми чи семінари, в яких ви брали участь.

Якщо у вас є три або більше нагород чи відзнак, виділіть для них окрему категорію. Якщо менше, то перечисліть їх в розділі "Освіта".

Професійний досвід

Однією з найбільш критичних частин резюме є опис вашого професійного досвіду. Роботодавці хочуть знати щось про завдання та обов'язки, які ви виконували. Ви повинні подати цю інформацію так, щоб виглядати найкращим виконавцем.

Покажіть себе ініціативною та творчою особою, лідером та новатором. Майте на увазі те, що вам необхідно переконати читача в тому, що ви можете досягати успіхів, а не лише відповідати мінімальним вимогам.

Намагайтеся подати кількісні показники ваших досягнень там, де це можливо. Використовуйте відсотки та інші статистичні дані.

Професійний досвід необов'язково повинен бути постійно оплачуваною роботою. Ви можете долучити сюди стажування, літню роботу чи волонтерський досвід.

Цей розділ слід писати у зворотному хронологічному порядку. Кожен підпункт повинен містити назву посади, організацію, місто, дати.

Громадська діяльність, участь у професійних об'єднаннях, членство в організаціях

У цьому розділі можна подати ваш цікавий життєвий досвід. Навіть, якщо він має мале відношення до подальшої кар'єри, він може справити позитивне враження при розгляді вашої кандидатури. Сюди можуть входити міжнародні поїздки (до певних країн), посвідчення водія чи володіння певним музичним інструментом. Проте, не слід вказувати ваших захоплень, якщо вони не мають жодного відношення до вашої подальшої кар'єри.

Навички, вміння

Цей розділ є корисним, якщо ви маєте додаткові вміння чи навички, які не є очевидними з попередніх розділів вашого резюме. Зазвичай, у цьому розділі вказують володіння мовами, вміння працювати на комп'ютері та інші технічні навички.

Рекомендації

В останньому рядку зазвичай відзначають наявність рекомендацій. Але не слід вказувати імена осіб, що вас рекомендують. Цю інформацію варто подавати на окремому аркуші або принести на співбесіду.

Обов'язково спитайте дозволу в особи,  яку ви вказуєте як таку, що вас рекомендує. Дайте цій особі копію вашого резюме і повідомте про приблизну дату, коли з нею можуть зв’язатися.

Коли будете писати про свої досягнення, використовуйте активні дієслова на початку фраз чи речень, що описують ваші виконавські здібності. Уникайте надмірної пунктуації, опускайте по можливості артиклі (a, an, the).

2. Користуючись викладеними вище рекомендаціями та інформацією, одержаною з „Business – Deutsch„ стор.131(Література:[3]), складіть власне резюме.  

3. Відредагуйте написане резюме.


Тема 19. Ділові контакти (ділове листування)

Мета роботи: Написати лист-запит і лист-пропозицію.

План вивчення теми

 1.  Написання листа-запиту.
 2.  Написання листа-пропозиції.

Методичні рекомендації

Користуючись матеріалами, що подані на стор.126-127 (Література:[3]), напишіть лист-запит в одну з компаній:

з виробництва запчастин до автомобілів

з виробництва верстатів для машинобудівних заводів

з виробництва кавоварок для барів та кав'ярень

з виробництва CD для комп’ютерів

з виробництва тканин

з виробництва шкіри для взуття

з виробництва великих холодильних камер

з виробництва картонної пакувальної тари

з виробництва пластмаси  

з виробництва паперу

з виробництва меблевої деревини

з виробництва лаків та фарб

з виробництва швейних машин

з виробництва труб

з виробництва швейної фурнітури

Користуючись матеріалами, що подані на стор.128 ( Література[3]), напишіть лист-пропозицію у відповідь на лист-запит.

Тема 20. Інформативне читання

літератури економічного спрямування

Мета роботи: Представити доповідь з прочитаної літератури.

План вивчення теми

 1.  Ознайомлення з правилами підготовки доповіді.
 2.  Написання доповіді.
 3.  Редагування доповіді.
 4.  Презентація доповіді.

Методичні рекомендації

 1.  Доповідь з прочитаної літератури економічного спрямування – це різновид наукової доповіді, а отже, включає не тільки виклад змісту, але й ставлення доповідача до цього змісту. У доповіді студент має продемонструвати свою ерудицію, вміння самостійно аналізувати, систематизувати, класифікувати й узагальнювати суттєву інформацію.

Як правило, доповідь складається з трьох основних частин: вступу, в якому слід визначити тему та мету повідомлення; основної частини, в якій розкривається сутність прочитаного; висновку.

Готуючи доповідь, треба пам’ятати, що науковому мовленню притаманні деякі риси, що відрізняють його від так званого розмовного стилю мовлення. Завдання наукового мовлення полягає в адекватній передачі інформації. Специфічними рисами наукового мовлення визнаються узагальненість і логічність викладення інформації.

Зазначені характеристики наукового мовлення знаходять відображення у спеціальних мовних засобах. Головним засобом узагальненості викладення інформації є деагентивність останнього, тобто використання пасивних конструкцій (Es wurde von vielen Wirtschaftler studiert), узагальнено-особових речень (Wir kennen, dass, alle wissen, dass), а також речень з конструкцією “das ist das sind”.

Проліпропозитивну ускладненість речення створюють також різні обставинні словосполучення типу “wegen” (через), “infolge” (внаслідок), “gegen, gegenüber” (у протилежність від), “im Vergleich” (у порівняння з), “mit der Hilfe” (за допомогою), “zusammen mit” (разом з), “Ausnahme” (за винятком), “trotzdem” (незважаючи на), “um ….zu” (для того щоб), “im Fall” (на випадок; у разі...) та інші.

Друга важлива риса наукового мовлення – логічність викладення  інформації – пов’язана з такою фундаментальною властивістю наукового тексту, як послідовність. Послідовність тексту проявляється в трьох аспектах – змістовному, логічному і композиційному. Розглянемо особливості кожного з них.

Змістовна послідовність має місце у випадках, коли частина змісту попереднього речення відтворюється у наступному реченні. При цьому зміст частини, що повторюється, може передаватися в більш узагальненій формі, за допомогою займенників.

У науковому мовленні широко використовується вживання слів “Erscheinung” (явище), “Vorgang” (процес), “Besonderheit” (особливість), “Faktor” (фактор), "Begriff" (поняття), “Eigenschaft” (властивість) тощо.

Логічна послідовність тексту забезпечується використанням сполучників, вставних слів типу also (отже), auf solche Weise (таким чином), so (отже; тому), aber (але), trotzdem (проте), in jener Zeit (у той же час), umgekehrt (навпаки), außerdem (крім того; до того ж),gleichzeitig(одночасно), anderseits (з другого боку).

Особливої уваги потребує викладення висновку, коли зв’язок між наслідком і причиною встановлюється логічним шляхом. У цьому разі використовуються такі дієслова, як “zeugen” (свідчити), “zeigen” (показувати), “beweisen” (доказувати), “bestätigen” (підтверджувати), “bedeuten” (означати).

Композиційна послідовність забезпечує розкриття ходу думок автора, акцентування найбільш важливих частин матеріалу.

Для концентрації уваги на певному об’єкті використовуються такі мовні засоби: "Lassen wir darüber denken." (Давайте розглянемо / подумаємо про); "Lassen wir es

besprechen" (Давайте обговоримо); " "Weiter" (Далі; потім).

Показниками логічного виділення думки виступають предикативні одиниці із значенням зобов’язання:

“Man kann unterzeichen, betonnen.” (Слід відзначити / наголосити підкреслити); “Es ist wichtig, das zu bestimmen.” (Важливо / необхідно відзначити).

Вживаються також показники зв’язку із тим, про що йшлося вище: “Wir haben uns schon errinert” (Ми вже згадували); “Oben ist schon erwähnt (Вище вже згадувалось).

розповсюдженим у науковому мовленні є також використання показників оцінки інформації з точки зору її достовірності: “Wie wir wissen (Як ми знаємо), “Es ist bekannt  (Відомо), “Es ist falsch , so zu sagen, denken.” (Невірно говорити / думати).

Оцінка інформації як такої, що припускається, може виражатися словами “viellleicht” (можливо), “ungewönlich” (ймовірно), “ Man kann voraussetzen" (Можна припустити).

Серед інших вимог до наукового мовлення слід відзначити, по-перше, точність викладення матеріалу, яку забезпечують правильне структурування речень, використання лексичних повторів, вживання однозначних слів (в тому числі термінів). По-друге, сучасному науковому мовленню притаманне стисле викладення інформації, чому сприяє поліпропозитивність простих речень, вилучення загальновідомих фактів, використання мовленнєвих кліше, особливо в скорочених жанрах наукової літератури (анотаціях тощо). Зрозуміло, що стисле викладення матеріалу не повинно порушувати точність передачі інформації.

Запитання та завдання для самоконтролю

Визначте структуру наукової доповіді і задачі кожного з її компонентів.

Назвіть найбільш характерні риси наукового мовлення.

Які мовні засоби вживаються для досягнення узагальненості викладення інформації?

За допомогою яких характеристик тексту досягається логічність викладення інформації?

Які мовні засоби використовуються для досягнення змістовної послідовності тексту?

Наведіть приклади мовних засобів, які використовуються для досягнення логічної послідовності тексту.

Які задачі вирішує композиційна послідовність тексту? Наведіть приклади мовних засобів, що використовуються для цих цілей.

Що є важливим для точного викладення інформації?

За допомогою чого досягається стисле викладення інформації?

 1.  Користуючись викладеною вище інформацією, напишіть доповідь з прочитаної літератури економічного спрямування.

 1.  Під час редагування доповіді, яке включає аналіз, оцінку написаного та виправлення помилок, необхідно звернути увагу на таке:
  •  чи дає вступ уявлення про тему та головну ідею повідомлення;
  •  наскільки повно розкрита тема;
  •  чи не порушена логічна побудова виступу;
  •  наскільки логічно виділені абзаци;
  •  наскільки логічними зроблені переходи від однієї думки до іншої;
  •  чи правильно побудовані речення;
  •  наскільки дотримані мовні норми комунікативної достатності.

Доцільно здійснювати редагування доповіді на комп’ютері. Це дозволить вам, по-перше, заощадити час і купу паперу, а по-друге, сприятиме розширенню вашого словарного запасу завдяки можливості комп’ютера надавати синоніми (команда «Тезаурус»).  

 1.  Нарешті, декілька порад щодо підготовки до власне виступу.

Перед тим, як представити свою доповідь, студенту необхідно прочитати її уважно вголос декілька разів. Студент повинен добре володіти матеріалом, тільки в цьому разі презентація буде мати успіх. Під час презентації текст доповіді краще не читати з аркуша, а розповідати. Доцільно заздалегідь потренуватися: зробити доповідь перед своїми рідними або перед дзеркалом.

Під час доповіді слідкуйте за голосом. Не слід говорити дуже голосно і швидко, але потрібно пам’ятати, що дуже повільний темп і тихий голос можуть призвести до втрати інтересу з боку слухачів (в цьому разі постарайтеся знову заволодіти їх увагою). Необхідно підтримувати зворотний зв'язок зі слухачами: ставити запитання, додавати трохи жестів, гумору. Презентація не повинна бути занадто довгою (не більше 5 хвилин).

Оцінювання самостійного опрацювання текстів економічного спрямування здійснюється саме за результатами презентації підготовленої доповіді. Студент має продемонструвати знання ключової лексики, знання фактичного матеріалу, що міститься в текстах, а також уміння стисло і чітко доповісти сутність прочитаного.

Модуль IV

ТЕМА 22. Ведення бізнесу (бізнес-план)

Мета роботи: Скласти бізнес-план майбутнього малого підприємства.

План вивчення теми

 1.  Ознайомлення з загальними рекомендаціями щодо складання бізнес-плану.
 2.  Складання бізнес-плану.

Методичні рекомендації

 1.  Бізнес-плани різних підприємств відрізнятимуться за деталями. Для виробничих підприємств велике значення мають технологія виробництва, сумісність обладнання, інвестиції, планування виробництва. Для торгівельних підприємств важливими є місце розташування та якість приміщень, постачання та доставка товару. Для фірми з надання послуг ключовою є потреба в персоналі з певною кваліфікацією, засобах зв'язку, доставці.

Обсяг бізнес-плану також може бути різним, оскільки залежить від потреб фірми. Зазвичай, стислий варіант має 4-10 сторінок. Бізнес-план малого підприємства, наприклад, перукарні на 2 крісла, буде набагато коротшим від аналогічного документу більшого підприємства, заснованого із залученням іноземних інвестицій. Проте, у бізнес-плані обов'язково повинні бути відображені основна ідея, мета бізнесу, специфіка підприємницької діяльності, організаційна і виробнича структура, стратегія фінансування, пропозиції по інвестиціях, перспективи розвитку.

Оформлення бізнес-плану включає титульну сторінку, на якій міститься інформація щодо автора проекту (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, адреса, ідентифікаційний номер та паспортні дані, освіта, професія, стаж), назва документа, його головна ідея (сфера діяльності, форма власності). При цьому особливо важливо чітко сформулювати бізнес-ідею, що покладається в основу бізнес-плану.

Друга сторінка плану - зміст документа, його структура за розділами:

1. Резюме

2. Характеристика підприємницької діяльності

3. Кон'юнктура ринку

4. Маркетинг і збут

5. Управління і власність

6. Планування діяльності

7. Фінансове планування

8. Оцінка можливих ризиків

 1.  Уявіть собі, що вам треба отримати кошти для започаткування малого бізнесу. Користуючись викладеними вище рекомендаціями та матеріалами”, що подані на стор.130 (Література [3]), складіть такий бізнес-план, щоби банк надав вам гроші. (Обсяг 3-4 сторінки).

ТЕМА 26. Інформативне читання літератури економічного спрямування

Мета роботи:  Написати анотацію прочитаної літератури.

План вивчення теми

 1.  Ознайомлення з правилами написання анотації.
 2.  Написання анотації.
 3.  Редагування анотації.

Методичні рекомендації

 1.  Анотація – це коротке повідомлення, яке допомагає читачеві швидко визначити мету роботи, і тому надає тільки найважливішу інформацію, без деталей. Це може бути анотація книги, статті, доповіді тощо.

Написання анотації вимагає знання її структури, а також уміння переробляти інформацію, використовуючи спеціальні мовні засоби.

Структура анотації:

вступ (тема, мета роботи, яка анотується);

основна частина (сутність роботи, що анотується);

висновок (призначення роботи, що анотується). .

Мовні засоби, які використовуються для логічного і зв’язного викладення інформації.

Фрази, які можна використати для визначення теми роботи, яка анотується:

Das Buch, der Artikel ist gewidmet.

Книгу (підручник, розділ, статтю тощо) присвячено …

Im Buch ,im Artikel wird betrachtet.

У книзі (підручнику, розділі, статті тощо) розглядається …

 Фрази, які можна використати для визначення мети роботи:

Das Ziel der Forschung  war…

- bestimmen

- erklären

- beweisen

- gründen

- vergleichen

Метою дослідження було ...

- визначити (встановити) …

- пояснити …

- довести …

- обґрунтувати …

- порівняти ...

Для викладення сутності роботи, що анотується, можна використати такі фрази:

Das Wesen des Buches, des Artikels ist

darin,……….

Суть книги (статті, розділу тощо) полягає у тому, що …

In der Forschung wird die Wichtigkeit

betont.

У дослідженні підкреслюється важливість …

Große Bedeutung hat……

Особливе значення надається …

Es wird große Aufmerksamkeit auf……

Увага читачів привертається до …

Also , man kann zum Schluß kommen….

Отже (таким чином), можна зробити висновок, що …

Фрази, які можна використати при визначенні цільової аудиторії роботи, що анотується:

Das Buch,der Artikel ist ……..gewidmet.

Книга (підручник, стаття тощо) призначена для ...  

Das Buch , der Artikel kann nützlich sei

für…   …....                                               

Bankangestellten und Buchhalter

Personalmanager

Studenten

Книга (підручник, стаття тощо) може бути корисною для ...

банкірів і головних бухгалтерів

менеджерів з персоналу

студентів-економістів

 1.  Користуючись викладеними вище рекомендаціями, напишіть чернетку анотації прочитаного тексту.
 2.  Оцінювання самостійного опрацювання текстів економічного спрямування здійснюється саме за результатами підготовленої анотації. Студент має продемонструвати знання ключової лексики, знання фактичного матеріалу, що міститься в текстах, а також уміння стисло і чітко викласти сутність прочитаного.

Отже, написану анотацію слід ретельно відредагувати.

Під час редагування анотації необхідно звернути увагу на таке:

 •  наскільки чітко додержано структуру анотації;
 •  чи дає вступ уявлення про тему та мету анотованого твору;
 •  наскільки точно визначено сутність анотованої роботи;
 •  чи не використана зайва інформація;
 •  чи правильно побудовані речення;
 •  наскільки дотримані норми правопису.
 •  

Доцільно здійснювати редагування анотації на комп’ютері. Це дозволить вам заощадити час і сприятиме розширенню вашого словарного запасу завдяки можливості комп’ютера надавати синоніми (команда «Тезаурус»).


4. Критерії оцінки знань та вмінь студентів

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

МОДУЛЬ III

Поточний модульнй контроль

Сума

Змістовий модуль 5

Резюме

Листи

10

80

58

4

8

Т16

Т17

Т18

Т19

Т20

(доповідь)

18

8

10

12

10

МОДУЛЬ IV

Поточний модульний контроль

Сума

Змістовий модуль 6

Бізнес-план

10

80

55

15

Т21

Т22

Т23

Т24

Т25

Т26

(анотація)

13

14

7

6

5

10

І. Критерії оцінки роботи студентів на практичних заняттях

Робота студента на практичному занятті може оцінюватися в діапазоні від 0 до 3 балів.

Максимальна кількість балів за заняття 1 – 16 у модулі ІІІ може становити 48, за заняття 1 – 15 у модулі IV - 45.

3 бали: студент активно працював на занятті (виконав не менше 90% завдань) і зробив усе домашнє завдання.

2,5 бали: студент активно працював на занятті, але виконав домашнє завдання не повністю (не менше 75%).

2 бали: студент досить активно працював на занятті (виконав не менше 75% завдань), але виконав домашнє завдання не повністю (не менше 75%).

1,5 бали: студент недостатньо активно працював на занятті (виконав близько 50% завдань) і зробив домашнє завдання частково (але не менше 50%).

1 бал: студент недостатньо активно працював на занятті (виконав близько 50% завдань), і зробив домашнє завдання менше ніж на 50%.

0,5 бали: студент брав мінімальну участь у занятті (виконав близько 25% завдань) і не зробив домашнє завдання.

0 балів: студент не працював на занятті і не зробив домашнє завдання.


ІІ. Критерії оцінки індивідуальної роботи студентів

Модуль III

Максимальна кількість балів за індивідуальні завдання у модулі ІІІ може становити 22.

Тема 18. Організація бізнесу (влаштування на роботу в компанії)

Написання резюме

Резюме може оцінюватися в діапазоні від 0 до 4 балів, в залежності від повноти й обґрунтованості інформації та чіткості її викладення; дотримання структури; правильності побудови речень, наявності чи відсутності граматичних та орфографічних помилок.

Зараховуються тільки самостійно написані роботи!

4 бали: представлена особиста інформація є повною й обґрунтованою; викладена ясно та логічно; чітко витримана структура резюме; речення побудовані правильно, можуть бути допущені 1граматична та 2 орфографічні помилки.

3 бали: особиста інформація викладена достатньо повно (не менше 90% від можливої), ясно та логічно, але іноді бракує її обґрунтування; структура резюме витримана; але є порушення у побудові речень (не більше 2); допущено  не більше 2 не грубих граматичних помилок та не більше 3 орфографічних помилок.

2 бали: особиста інформація представлена не повністю (але не менше 75% від можливої), не завжди у логічній послідовності; структура резюме витримана; але є порушення у побудові речень (не більше 3); допущено не більше 3 не грубих граматичних помилок та не більше 4 орфографічних помилок.

1 бал: особиста інформація представлена поверхово (але не менше 50% від можливої) і досить хаотично; структура резюме не витримана; є порушення у побудові речень (але не більше 4);  допущено не більше 4 граматичних та не більше 5 орфографічних помилок.

0 балів: особиста інформація представлена мінімально (менше 50% від можливої); або допущено багато граматичних (більше 5) та орфографічних (більше 6) помилок.

Тема 19. Ділові контакти (ділове листування)

Написання листів

Кожний написаний лист може оцінюватися в діапазоні від 0 до 4 балів, в залежності від повноти й обґрунтованості інформації, чіткості її викладення; дотримання структури ділового листа; правильності побудови речень, наявності чи відсутності граматичних та орфографічних помилок.

Зараховуються тільки самостійно написані роботи!

4 бали: представлена інформація є повною й обґрунтованою; викладена ясно та логічно; чітко витримана структура ділового листа; речення побудовані правильно, можуть бути допущені 1граматична та 2 орфографічні помилки.

3 бали: інформація викладена достатньо повно (не менше 90% від можливої), ясно та логічно, але іноді бракує її обґрунтування; структура ділового листа витримана; але є порушення у побудові речень (не більше 2); допущено не більше 2 не грубих граматичних помилок та не більше 3 орфографічних помилок.

2 бали: інформація представлена не повністю (але не менше 75% від можливої), не завжди у логічній послідовності; структура ділового листа витримана; але є порушення у побудові речень (не більше 3); допущено  не більше 3 не грубих граматичних помилок та не більше 4 орфографічних помилок.

1 бал: інформація представлена поверхово (але не менше 50% від можливої) і досить хаотично; структура ділового листа порушена; досить багато порушень у побудові речень (але не більше 4);  допущено не більше 4 граматичних та не більше 5 орфографічних помилок.

0 балів: інформація представлена мінімально (менше 50% від можливої); або допущено багато порушень у побудові речень (більше 4); багато граматичних (більше 4) та орфографічних (більше 5) помилок.

Тема 20. Інформативне читання текстів економічного спрямування

Презентація доповіді

Представлена доповідь за матеріалами прочитаної літератури економічного спрямування може оцінюватися в діапазоні від 0 до 10 балів.

10 - 9 балів: студент зрозумів тему, основні факти та важливі деталі 100% матеріалу; тема прочитаного повністю розкрита; чітко витримана структура доповіді; думки обґрунтовані і викладені ясно та логічно; речення побудовані правильно (не більше 1 порушення), без грубих граматичних та фонематичних помилок.

8 - 7 балів: студент зрозумів тему та основні факти 100% матеріалу; тема прочитаного повністю розкрита; витримана структура доповіді; думки викладені ясно та логічно; але іноді бракує їх обґрунтування; речення побудовані в основному правильно (не більше 2 порушень); допущено не більше 2 граматичних помилок та не більше 2 фонематичних помилок.

6 - 5 балів: студент зрозумів тему та основні факти 75% матеріалу; тема прочитаного досить повно розкрита; структура доповіді витримана; думки викладені досить логічно, але бракує їх обґрунтування; є порушення у побудові речень (але не більше 3); допущено  не більше 3 граматичних помилок та не більше 3 фонематичних помилок.

4 – 3 бали: студент зрозумів тему та основні факти 75% матеріалу; тема прочитаного розкрита досить поверхово; структура доповіді витримана; думки викладені не завжди у логічній послідовності, є порушення у побудові речень (не більше 4); допущено не більше 4 граматичних помилок та не більше 4 фонематичних помилок.

2 – 1 бал: студент зрозумів тему та основні факти 50% матеріалу; тема прочитаного розкрита поверхово; є порушення у структурі доповіді; думки викладені досить хаотично; є досить багато порушень у побудові речень (але не більше 5); допущено  не більше 5 граматичних помилок та не більше 5 фонематичних помилок.

0 балів: студент опрацював менше 50% матеріалу; або тема прочитаного не розкрита; або допущено багато порушень у побудові речень (більше 5), багато  граматичних (більше 5) та фонематичних (більше 5) помилок.

Модуль IV

Максимальна кількість балів за індивідуальні завдання у модулі ІV може становити 25.

Тема 22. Ведення бізнесу (бізнес-план)

Написання бізнес-плану

Складений бізнес-план може оцінюватися в діапазоні від 0 до 15 балів.

Зараховуються тільки самостійно написані роботи!

15 - 14 балів: Структура бізнес-плану повністю витримана (відображені ідея, мета бізнесу, специфіка підприємницької діяльності, організаційна і виробнича структура, стратегія фінансування, пропозиції по інвестиціях, перспективи розвитку); оформлення відповідає існуючим вимогам; речення побудовані правильно (не більше 1 негрубого порушення), може бути допущено не більше 2 граматичних та орфографічних помилок.

13 - 12 балів: Структура бізнес-плану повністю витримана (відображені ідея, мета бізнесу, специфіка підприємницької діяльності, організаційна і виробнича структура, стратегія фінансування, пропозиції по інвестиціях, перспективи розвитку); оформлення відповідає існуючим вимогам; може бути допущено не більше 2 негрубих порушень у побудові речень і не більше 4 негрубих граматичних та орфографічних помилок.

11 – 10 балів: Структура бізнес-плану витримана не менше ніж на 80%; оформлення відповідає існуючим вимогам; може бути допущено не більше 3 порушень у побудові речень і не більше 6 граматичних та орфографічних помилок.

9 - 8 балів: Структура бізнес-плану витримана не менше ніж на 80%; оформлення відповідає існуючим вимогам; може бути допущено не більше 4 порушень у побудові речень і не більше 8 граматичних та орфографічних помилок.

7 – 6 балів: Структура бізнес-плану витримана не менше ніж на 60%; є порушення в оформленні; допущено досить багато порушень у побудові речень (але не більше 5) і не більше 10 граматичних та орфографічних помилок.

5 – 4 бали: Структура бізнес-плану витримана не менше ніж на 60%; є досить значні порушення в оформленні; допущено багато порушень у побудові речень (але не більше 6) і не більше 12 граматичних та орфографічних помилок.

3 – 2 бали: Структура бізнес-плану витримана не менше ніж на 40%; є значні порушення в оформленні; допущено багато порушень у побудові речень (але не більше 7) і не більше 14 граматичних та орфографічних помилок.

1 бал: Структура бізнес-плану витримана не менше ніж на 30%; є великі порушення в оформленні; допущено багато порушень у побудові речень (але не більше 8) і не більше 15 граматичних та орфографічних помилок.

0 балів: Структура бізнес-плану витримана менше ніж на 30%; є великі порушення в оформленні; допущено багато порушень у побудові речень (більше 8) і більше 15 граматичних та орфографічних помилок.

Тема 26. Інформативне читання текстів економічного спрямування

Написання анотації

Кожна анотація  може оцінюватися в діапазоні від 0 до 10 балів.

Зараховуються тільки самостійно написані роботи!

10 - 9 балів: студент зрозумів тему, основні факти та важливі деталі 100% матеріалу; структура анотації повністю витримана (визначені тема і мета тексту (текстів), розкрита сутність анотованої роботи, вказано її призначення); речення побудовані правильно, може бути допущена 1 не груба граматична або 1 орфографічна помилка.

8 - 7 балів: студент зрозумів тему та основні факти 100% матеріалу; структура анотації витримана, але сутність анотованої роботи розкрита недостатньо повно; є 1 порушення у побудові речень; може бути допущено  3 не грубих граматичних або орфографічних помилок.

6 - 5 балів: студент зрозумів тему, основні факти та важливі деталі 75% матеріалу; визначив тему, мету і призначення тексту (текстів), але сутність анотованої роботи розкрив досить поверхово; є порушення у побудові речень (але не більше 2); допущено не більше 4 не грубих граматичних або орфографічних помилок.

4 - 3 бали: студент зрозумів тему, основні факти та важливі деталі 60% матеріалу; визначив лише тему і призначення тексту (текстів); сутність анотованої роботи не розкрив; є порушення у побудові речень (але не більше 2); допущено  не більше 5 граматичних або орфографічних помилок.

2 – 1 бал: студент зрозумів тему та основні факти 40% матеріалу; визначив тему і призначення тексту (текстів), але сутність анотованої роботи не розкрив; є порушення у побудові речень (не більше 3); допущено  не більше 6 граматичних або орфографічних помилок.

0 балів: студент опрацював менше 40% матеріалу; не визначив навіть тему тексту (текстів) або визначив тему, але речення побудовані неправильно (більше 3 порушень); допущено більше 6 граматичних та орфографічних помилок.

Поточний модульний контроль проводиться у вигляді письмового тестування, яке має забезпечити об’єктивну оцінку набутих студентами лексико-граматичних знань та мовленнєвих навичок і вмінь.

Оцінювання здійснюється за стандартною шкалою:

10 балів - не менше 100%  правильних відповідей;

9 балів – не менше 90% правильних відповідей;

8 балів – не менше 80% правильних відповідей;

7 балів – не менше 70% правильних відповідей;

6 балів – не менше 60% правильних відповідей;

5 балів – не менше 50% правильних відповідей;

4 бали – не менше 40% правильних відповідей;

3 бали – не менше 30% правильних відповідей;

2 бали – не менше 20% правильних відповідей;

1 бал – не менше 10% правильних відповідей;

0 балів – менше 10% правильних відповідей.


Бібліографічний список

 1.  Dreyer Scnmitt. Совершенствуем знание немецкого языка.- К.: Методика,1999.
 2.  Васильева М.М., Мирзабекова Н.М., Сидельникова Е.М. Немецкий язык для студентов-экономистов.- М.: 2002.
 3.  Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка.- К.: Логос, 2000.
 4.  Dr.Arno Kappler , Stefan Reichart Tatsachen über Deutschland. Frankfurt / Main , 1999.
 5.  Зеленин К.И. Деловые контакты: Мн.: Выш.шк.,1994.
 6.  Dr. Helmut Hanz Hofmann  Geschäftsdeutsch. M.B.Heidelberg, 1996.
 7.  Wolfgang Göhler ., Herbert Gölz., Manfred Heibel. Erfolgreiche Kaufmanns Praxis-Falken- Verlag GmbH, 1999.
 8.  Günter Ashauer  Grundwissen Wirtschaft.- Stuttgart’ Düsseldorf, 2000.

 1.  

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

77214. Cоздание дискретизирующего фильтра для обработки электроокулограмм. Обеспечение работы и настройки фильтра в режиме реального времени 512 KB
  Причиной этих бросков служит тот факт, что глазное яблоко представляет собой электрический диполь (сетчатка заряжена отрицательно относительно роговицы), поэтому при поворотах глазного яблока в районе глаз регистрируется изменение разности потенциалов.
77215. Язык для описания плагинов в среде программирования JetBrains MPS 347.5 KB
  С каждым годом приложения становятся более объемными и сложными. В связи с этим, требуются все более изощренные подходы к программированию для создания новых программ. Попробуем проследить, как развивались средства программирования, чтобы удовлетворять нуждам программистов по написанию сложных проектов.
77216. Применение нейронных сетей к ранжированию результатов информационного поиска 282 KB
  Существует ряд алгоритмов машинного обучения, которые позволяют определять ранг документов. Например, RankProp, PRank и RankBoost. Данные адаптивные алгоритмы тренируются на обучающей выборке документов, чтобы выявить зависимости положения документа от его признаков.
77217. Распознавание автомобильных номеров с помощью нейронных сетей 230 KB
  В современных условиях, когда прослеживается явная тенденция к автоматизации большинства процессов, которые раньше предполагали безоговорочное участие человека, идея автоматической идентификации автомобиля по номерной пластине с целью дальнейшего использования...
77218. Создание физически-корректного дождя и сопутствующих эффектов 5.78 MB
  Целью курсовой работы была разработка и реализация дешевых, с точки зрения вычислений, но мощных алгоритмов визуализации как непосредственно самого дождя, так и различных эффектов его сопровождающих.
77219. Расширение функциональности графического редактора языка DRL 474.5 KB
  Сейчас большинство организаций разрабатывают семейства продуктов, и только немногие системы или продукты остаются уникальными. Похожая ситуация и в программной инженерии - рынок требует всё большего качества программных продуктов, уменьшения времени выхода на рынок и уменьшения их цены.
77220. Поиск оптимального ректификационного преобразования 673.5 KB
  В задаче восстановления трёхмерных сцен по двум изображениям, взятых с различных точек одним из главных этапов является поиск соответствующих точек на этих изображениях. Поиск производится вдоль эпиполярных прямых, и удобным для вычислений является случай...
77221. Массовая задача построения маршрутов движения судов 222.21 KB
  В данной работе рассматривалась следующая постановка задачи: Пространство представляет собой плоскость препятствиями являются многоугольники полученные сечением рельефа морского дна на глубине соответствующей осадке судна.
77222. МОДУЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ 253 KB
  Цель работы – разработка модульной платформы для последущего создания и подключения модулей, осуществляющих распознавание автомобильного регистрационного знака на полученном локализованном изображении.