68865

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Научная статья

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Поняття якості продукції та її основні показники Важливою умовою підвищення ефективності сучасного промислового виробництва є постійне поліпшення якості продукції. Підвищення якості продукції необхідно розглядати з соціальної технічної і економічної точок зору.

Украинкский

2014-09-26

175 KB

0 чел.

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

 1.  Поняття якості продукції та її основні показники
 2.  Управління якістю продукції
 3.  Стандартизація та сертифікація продукції
 4.  Економічна ефективність підвищення якості продукції

1. Поняття якості продукції та її основні показники

Важливою умовою підвищення ефективності сучасного промислового виробництва є постійне поліпшення якості продукції. Підвищення якості продукції необхідно розглядати з соціальної, технічної і економічної точок зору. Це знайшло своє відображення і у визначенні поняття “якість продукції”.

Якість продукції – це сукупність властивостей продукції, що зумовлюють її придатність задовольняти певні потреби споживачів відповідно до її призначення. Тому слід розуміти, що, по-перше, не всі властивості продукції входять до поняття “якість”; по-друге, якість продукції визначають потребою суспільства; по-третє, задоволення потреб споживачів повинно здійснюватись у точній відповідності з призначенням продукції.

Кількісну характеристику властивостей продукції, яка входить до складу її якості, називають показником якості продукції. Показники якості поділяються на одиничні та комплексні. Якщо показник якості визначає лише одну властивість виробу, він називається одиничним (розміри виробу, його маса, термін служби і т.д.). Комплексні показники якості характеризують одночасно кілька властивостей продукції і в свою чергу поділяються на групові, інтегральні та узагальнюючі. Групові показники якості характеризують певну групу властивостей продукції. Інтегральні показники якості відображають співвідношення сумарного корисного ефекту від експлуатації чи споживання продукції і сумарних витрат на її створення та експлуатацію чи споживання. Узагальнюючий показник якості відносять до такої сукупності властивостей, за якою оцінюють якість продукції. Класифікація показників якості продукції за характерними її властивостями дозволяє повязати між собою показники і властивості продукції, а також визначити номенклатуру техніко-економічних показників для оцінки її якості.

Техніко-економічні показники діляться на кілька груп:

1. Показники призначення – характеризують властивості продукції, які визначають її основні функції, для виконання яких вона призначена, і зумовлюють місце її застосування. У свою чергу ці показники поділяють на:

 •  класифікаційні, які визначають належність до певного класифікаційного групування (потужність електродвигунів, передаточне число редуктора);
 •  функціональні, які характеризують корисний ефект від експлуатації чи споживання продукції (продуктивність верстата, міцність тканини, калорійність харчових продуктів);
 •  конструктивні, які визначають зручність монтування і установки виробів, їх взаємозамінність і можливість агрегатування. До цієї групи показників відносять також габаритні і приєднувальні розміри, коефіцієнт складності виробу та ін.;
 •  показники складу і структури, які визначають вмісту продукції хімічних елементів і структурних груп. До них відносять відсоток вмісту різних речовин у продуктах харчування, матеріалах і сировині.

Показники призначення є найважливішими показниками продукції, на основі вивчення яких планують підвищення її якості.

2. Показники надійності характеризують властивості безпеки, довговічності, ремонтопридатності і збереження продукції. Оцінка надійності виробів, як правило, визначається комплексними показниками, які відносять до кількох властивостей, що складають надійність виробів – це коефіцієнт готовності, коефіцієнт технічного використання та ін.

3. Показники технологічності характеризують властивості продукції, що зумовлюють оптимальний розподіл витрат матеріалів, засобів праці та часу під час технологічної підготовки виробництва, виготовлення і експлуатації продукції. Основними показниками технологічності є показники трудомісткості, матеріаломісткості та собівартості, які використовують для оцінки якості всіх груп продукції.

4. Показники стандартизації і уніфікації характеризують насиченість продукції стандартними, уніфікованими і запозиченими елементами (деталі, збірні одиниці).

5. Ергономічні показники характеризують ступінь відповідності виробу до комплексу гігієнічних, антропометричних, фізіологічних, психофізіологічних і психологічних вимог, які встановлюють на основі випробування систем: людина-машина, людина-робоче місце, людина-речі.

6. Естетичні показники характеризують інформаційну виразність, раціональність форми, цілісність композиції і досконалість виробничого виконання продукції.

7 Патентно-правові показники характеризують новизну і патентний захист технічних рішень, використаних при створенні продукції і багато в чому визначають її конкурентоспроможність.

8. Показники транспортабельності характеризують пристосованість продукції до транспортування, а також до підготовчих і підсумкових операцій, повязаних з транспортуванням.

Основними показниками транспортабельності є:

а) середня трудомісткість підготовки одиниці продукції до транспортування;

б) середня вартість запакування партії продукції у певну тару;

в) середня вартість перевезень одиниці продукції на 1 км певним транспортним засобом;

г) середній термін розвантаження партії продукції із визначеного транспортного засобу.

9. Екологічні показники характеризують рівень шкідливого впливу на навколишнє природне середовище при експлуатації і споживанні продукції.

Якість продукції характеризують також і економічні показники, які дозволяють оцінити витрати на розробку, виготовлення, експлуатацію чи споживання продукції (наприклад, собівартість виготовлення продукції, затрати на виготовлення і випробування дослідних зразків, затрати на матеріали при експлуатації виробів).

2. Управління якістю продукції

Сучасна ринкова економіка ставить принципово нові вимоги до якості товарів. Це повязано, в першу чергу, з тим, що добробут підприємств на сучасному ринку залежить від конкурентоспроможності їх продукції, яка все в більшій мірі залежить від її якості.

Забезпечення якості – це своєчасне виконання запланованих заходів, необхідних для впевненості в тому, що продукція чи послуга задовольняють вимоги показників якості на конкретний виріб. Управління якістю продукції повинно здійснюватись систематично, тобто на підприємстві повинна функціонувати така система управління якістю продукції, яка забезпечить відповідальність, процедури, процеси і ресурси, необхідні для управління якістю продукції. Це єдина для всіх послідовність розробки і організації управління якістю продукції, яка складається з пяти ключових термінів:

1. “Політика вирішення проблем якості”. Вона визначає основні напрямки, мету і завдання підприємства з проблем якості, офіційно сформованих його вищим керівництвом. Політика з проблем якості підприємств є елементом загальної політики держави. Вона формується у вигляді принципів діяльності підприємства чи довготермінової мети, яка передбачає:

 •  поліпшення економічного стану підприємств;
 •  розширення чи завоювання нових ринків збуту;
 •  досягнення технічного рівня продукції, який перевищує рівень ведучих підприємств і фірм;
 •  орієнтацію на задоволення вимог споживача певних галузей чи регіонів;
 •  освоєння виробів, функціональні можливості яких реалізують за новими принципами;
 •  поліпшення важливих показників якості продукції;
 •  зниження рівня дефектності продукції, яку виготовляють;
 •  збільшення терміну гарантії на продукцію;
 •  розвиток сервісу.
 1.  “Петля якості”. Відповідно до стандартів Міжнародної організації зі стандартизації (ІСО) життєвий цикл продукції визначають як “петлю якості”, яка включає 11 етапів. На рис. 1 подано модернізовану петлю якості, яка включає 12 етапів. Додатковий дванадцятий етап передбачає аналіз процесів виробництва і споживання продукції та прогнозування їх удосконалення перед наступним витком.

Рис. 1. Модернізована “петля якості”

Загальне керівництво якістю на підприємстві є аспектом загальної функції управління, який визначає і здійснює політику підвищення якості.

Досягнення необхідного рівня якості продукції вимагає залучення до участі у вирішенні проблеми якості всіх працівників підприємства, а відповідальність за загальне керівництво роботою щодо досягнення необхідної якості несе вище керівництво. Загальне керівництво щодо підвищення якості продукції включає оперативне планування, розподіл ресурсів та інші систематичні дії, такі як планування якості, проведення відповідних робіт і оцінка.

3. “Система якості” – це сукупність організаційної структури, відповідальності, процедур, процесів і ресурсів, які забезпечують здійснення загального керівництва якістю. Масштаби “системи якості” повинні відповідати завданням забезпечення якості продукції. Робота має бути поставлена так, щоб споживач продукції, згідно з умовами контракту, зміг познайомитись наочно з системою і використанням хоча б окремих її елементів.

Нова стратегія управління якістю продукції зводиться до того, що систему якості продукції на підприємстві розробляють на кожен виріб його номенклатури. Всеосяжне підвищення якості досягають зацікавленою участю усіх працівників. Якість продукції повинна неодмінно зростати – це постійно змінювана мета ліквідації причин незадовільного функціонування на окремих стадіях системи якості.

4. “Управління якістю” – це методи і діяльність оперативного характеру, які використовують для задоволення вимог, яких потребує якість товару. Управління якістю включає також методи і види діяльності оперативного характеру, спрямовані одночасно на управління процесом.

5. Забезпечення якості – це сукупність усіх заходів, які дають необхідну впевненість що продукція чи послуга задовольняє вимоги показників якості і повністю віддзеркалює потреби споживача, шо створює відповідну довіру до постачальника під час укладання контракту (договору) на поставку продукції.

На макрорівні проблемами якості в Україні займається Національна Рада з питань якості (створена Указом Президента України від 2 вересня 1997 року № 942/97). Згідно з Указом Національна Рада є консультативно-дорадчим органом, який сприяє розробці та реалізації національної політики щодо якості продукції, товарів і послуг і їх конкурентоспроможності. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів і положенням “Про Національну Раду з питань якості”. Основними завданнями Ради є аналіз і підготовка пропозицій щодо:

 •  підвищення якості вітчизняної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках;
 •  забезпечення належного рівня безпеки продукції, захисту інтересів вітчизняного товаровиробника та прав споживачів;
 •  запобігання недобросовісній конкуренції;
 •  захисту національних інтересів та забезпечення економічної безпеки держави щодо якості продукції;
 •  активізації інвестиційного процесу розвитку рівноправної участі України в зовнішній торгівлі;
 •  інтеграції України в європейські та світові економічні структури;
 •  гармонізації національного законодавства відповідно до європейських норм і принципів.

3. Стандартизація та сертифікація продукції

Стандартизація – це діяльність з метою досягнення певного ступеня упорядкування в певній галузі шляхом встановлення положень для загального і багаторазового використання щодо реально існуючих чи можливих завдань. Обєктом стандартизації є предмет (продукція, процес, послуга).

Головне завдання стандартизації – створення системи нормативно-технічної документації, яка визначала б прогресивні вимоги до продукції, що виготовляється для потреб народного господарства, населення, експорту, а також контроль за відповідним використанням названої документації.

У 1993 р. в Україні сформована Державна система стандартизації, яка регламентує пронеси побудови, викладення і розповсюдження стандартів на території країни.

Нормативні документи із стандартизації поділяються на:

 •  державні стандарти України – ДСТУ;
 •  галузеві стандарти – ГСТУ;
 •  стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок – СТТУ;
 •  технічні умови – ТУ;
 •  стандарти підприємств – СТП.

Постійне зростання вимог до якості продукції призвело до необхідності розробки стандартів і керівних документів на системи якості, які доповнюють вимоги до продукції встановлені технічними умовами.

Передусім це міжнародні стандарти серії ІСО – 9000 “Управління якістю продукції”. Серія ІСО – 9000 складається з пяти стандартів:

 •  ІСО – 8402. Якість. Словник.
 •  ІСО – 9001. Система якості. Модель для забезпечення якості при проектуванні, розробці, виробництві, монтуванні та обслуговуванні.
 •  ІСО – 9002. Система якості. Модель для забезпечення якості при виробництві та монтуванні.
 •  ІСО – 9003. Система якості. Модель для забезпечення якості при кінцевому контролі та випробуваннях.
 •  ІСО – 9004. Загальне керівництво якістю і елементи системи якості. Керівні вказівки.

У багатьох країнах світу стандарти серії ІСО – 9000 використовують як національні. У практиці ринкових економічних відносин ці стандарти з кожним роком все більше використовують під час укладання контрактів між фірмами як модель для оцінки системи забезпечення якості продукції у виробника (постачальника).

Відповідність системи до вимог стандартів ІСО розглядають, як певну гарантію того, що постачальник спроможний виконати вимоги контракту і забезпечити стабільну якість продукції.

Сертифікація продукції це процес випробувань товару на відповідність до стандартних вимог під час його реалізації.

Визначення поняття “сертифікація продукції” було розроблено спеціальним комітетом з питань сертифікації продукції Міжнародної організації зі стандартизації (ІСО).

Сертифікація відповідності – дія третьої сторони, якою доводять, що забезпечується необхідна впевненість у тому, що певним чином ідентифікована продукція, процес чи послуга відповідають конкретному стандарту чи іншому нормативному документу.

Сертифікація грунтується на проведенні випробувань і оцінці умов виробництва продукції, що сертифікується, контролі за виконанням цих процедур і нагляді за якістю продукції з боку незалежного органу. Сукупність усіх цих операцій дозволяє встановити в нормативно-технічній документації (НТД) і контролювати будь-які важливі для споживача характеристики продукції. Тому сертифікація не тільки надійна гарантія строгої відповідності їх до встановлених вимог, а й обєктивна інформація про таку відповідність. Крім цього, це ефективний засіб і стимул підвищення якості продукції.

Порядок проведення сертифікації відбувається так, щоб забезпечити достатню обєктивність сертифікації, достовірність результатів випробувань, забезпечити економічну взаємоприйнятність як для виробника, так і для споживача продукції.

У випадку позитивних результатів сертифікаційних випробувань вироби повинні мати клеймо, спеціальний знак або сертифікат.

Виходячи з вимог законів України “Про захист прав споживачів”, “Про охорону праці”, торговельних інтересів України на міжнародному ринку з 1993 p. здійснюють сертифікацію продукції в Україні в рамках вимог створеної державної системи сертифікації – Укр СЕПРО.

За правилами УкрСЕПРО в Україні здійснюють взаємоповязані види діяльності, такі як:

 •  сертифікація продукції (процесів, послуг);
 •  сертифікація систем якості;
 •  атестація виробництва;
 •  акредитація випробувальних лабораторій;
 •  акредитація органів з сертифікації продукції;
 •  акредитація органів з сертифікації систем якості;
 •  атестація аудиторів за видами діяльності.

Загальне керівництво системою здійснює національний орган із сертифікації (Держстандарт України).

Обовязковій сертифікації підлягають вироби, послуги і процеси, визначені директивними документами держави, їх перелік визначається і повинен відповідати обовязковим вимогам нормативних документів, міжнародних і національних стандартів інших держав, що діють в Україні.

Робота з сертифікації в Україні базується на Ї2 стандартах:

 1.  ДСТУ 3410 - 96 Основні положення;
 2.  ДСТУ 3411 - 96Вимоги до органів сертифікації продукції і порядок
 3.  ДСТУ 3412 - 96 – Вимоги до випробувальних лабораторій і порядок їх акредитації;
 4.  ДСТУ 3413-96 – Порядок проведення сертифікації продукції;
 5.  ДСТУ 3414 - 96 Атестація виробництва. Порядок здійснення;
 6.  ДСТУ 3415 - 96 Реєстри системи;
 7.  ДСТУ 3416-96 – Порядок реєстрації обєктів добровільної сертифікації;
 8.  ДСТУ 3417-96 – Процедура визначення результатів сертифікації продукції, що імпортується;
 9.  ДСТУ 3418 - 96Вимоги до аудиторів і порядок їх атестації;
 10.  ДСТУ 3419 - 96 – Сертифікація систем якості. Порядок проведення;
 11.  ДСТУ 3420 - 96 – Вимоги до органів сертифікації систем якості та порядок їх акредитації;
 12.  ДСТУ 3498 -96Бланки документів. Форма та опис.

Добровільну сертифікацію здійснюють на відповідність до показників, що не занесені до обовязкових, але можуть утвердити довіру між продавцем і споживачем, підвищити конкурентоспроможність продукції. Система передбачає також сертифікацію імпортної продукції.

Усі витрати на виконання робіт із сертифікації оплачують за рахунок виробника незалежно від прийнятих рішень.

Сертифікованій продукції присвоюється сертифікат і видається свідоцтво про визнання. Продукцію, яка пройшла сертифікаційні випробування, позначають національними знаками відповідності. Знак відповідності призначений для інформування споживачів про те, що продукція сертифікована згідно з правилами системи УкрСЕПРО. Підприємства і організації мають право використовувати знак відповідності після одержання зареєстрованого сертифіката відповідності на продукцію.

На рис. 1. зображені національні знаки відповідності, які інформують споживача, що: а) продукція пройшла випробування з усіх показників обовязкових вимог до неї; б) продукція відповідає всім вимогам нормативних документів; в) продукція відповідає лише окремим вимогам споживачів,

Знак відповідності наносять на незємну частину виробу або на тару, упаковку, експлуатаційну та товаросупровідну документацію. Місце нанесення знака відповідності на продукцію (тару, упаковку, документацію) встановлює підприємство, що одержало право на його застосування.

При неможливості нанесення знака відповідності на продукцію його наносять на найменшу споживчу упаковку, в якій цю продукцію реалізують.

                                            

б)                                               а)                                                   в)

4. Економічна ефективність підвищення якості продукції

Економічна віддача від підвищення якості продукції визначається за наступними формулами:

Річний економічний ефект від виробництва продукції підвищеної якості:

де П – приріст прибутку від реалізації одиниці продукції підвищеної якості;

К” – питомі додаткові капітальні вкладення, пов’язані з виробництвом продукції підвищеної якості;

ЕН – коефіцієнт прибутковості капіталовкладень;

N – річний обсяг виробництва продукції підвищеної якості.

Річна економія від збільшення прибутку внаслідок зміни якості продукції:

де Ц1, Ц2 – ціна одиниці продукції до і після підвищення якості відповідно;

С1, С2 – собівартість одиниці продукції до і після підвищення якості відповідно;

N – обсяг виробництва продукції підвищеної якості (за рік або з часу здійснення заходу до кінця року).

Термін окуплення додаткових капіталовкладень у поліпшення якості продукції:

де КД – додаткові капітальні вкладення, спрямовані на реалізацію заходів з підвищення якості продукції;

П – приріст прибутку від реалізації річного обсягу продукції підвищеної якості.

Коефіцієнт економічної ефективності додаткових капіталовкладень у поліпшення якості продукції:

де КД – додаткові капітальні вкладення, спрямовані на реалізацію заходів з підвищення якості продукції;

П – приріст прибутку від реалізації річного обсягу продукції підвищеної якості.

Загальний річний економічний ефект при виробництві і використанні нових конструкцій засобів праці тривалого використання:

де З1, З2 – приведені витрати в розрахунку на одиницю базової і нової конструкції відповідно;

П1, П2 – річний обсяг продукції, виготовленої при використанні базової і нової конструкції відповідно;

Т1, Т2 –коефіцієнти реновації (обраховуються як величини, обернені до строку служби);

В1, В2 –річні експлуатаційні витрати у споживача при використанні базової і нової конструкції відповідно;

К1, К2 – супутні капіталовкладення споживача при використанні базової і нової конструкції в розрахунку на весь обсяг продукції, що виготовляється за допомогою нового варіанту;

N2 річний обсяг виробництва засобу праці нової конструкції.

Загальний річний економічний ефект від виробництва і використання нових або удосконалених предметів праці:

де α1, α2 – приведені витрати на одиницю базового і нового предмету праці;

H1, H2 – питомі норми витрат відповідно базового і нового предмету праці в розрахунку на одиницю продукції, що виготовляється споживачем;

С1, С2 – витрати на одиницю продукції, що виготовляється споживачем при використанні базового і нового предмету праці, без врахування їх вартості;

К1, К2 – супутні капіталовкладення споживача при використанні базового і нового предмету праці в розрахунку на одиницю продукції, що виготовляється з використанням нового предмету праці;

N2 річний обсяг виробництва нового предмету праці.

Приведені витрати по і-тому варіанту:

де Сі – собівартість одиниці продукції і-того варіанту;

К'і – питомі капіталовкладення і-того варіанту;

ЕН – нормативний коефіцієнт прибутковості капіталовкладень.

109


Споживач

иробник

7. Пакування і зберігання

8. Реалізація і розподіл

9. Експлуатація

10. Технічна допомога в обслуговуванні

11. Утилізація після використання

12. Аналіз процесів і прогнозування їх удосконалення

6. Контроль, випробування і обстеження

5. Виробництво

4. Підготовка і розробка виробничих процесів

3. Матеріально-технічне забезпечення

2. Прогнозування і розробка технічних вимог до продукції

1. Маркетинг, пошук і вивчення ринку


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24401. Управление через договор франчайзинга 69.5 KB
  Управление через договор франчайзинга. Термин франчайзинг имеет французские корни franchise привилегия льгота и означает в современном понимании систему договорных отношений между крупными и мелкими самостоятельными предприятиями при которой последние получают право на производство и реализацию от имени и под торговой маркой крупной фирмы определенного вида товаров и услуг. Франчайзинг как специфическая разновидность договора зародился в США. В 60е годы франчайзинг стал стратегией роста и развития гостиниц и мотелей.
24402. Профессиональная этика 33 KB
  Содержание любой профессиональной этики складывается из общего и частного. Общие принципы профессиональной этики базирующиеся на общечеловеческих нормах морали предполагают: а профессиональную солидарность иногда перерождающуюся в корпоративность; б особое понимание долга и чести; в особую форму ответственности обусловленную предметом и родом деятельности. Профессиональные этики как правило касаются лишь тех видов профессиональной деятельности в которых наличествует разного рода зависимость людей от действий профессионала т.
24403. Нормативная этика 29 KB
  Все моральные учения и этические теории выдвигавшиеся в истории в конечном итоге были посвящены решению практических нравственных проблем. И каждый теоретик посвоему обосновывал моральные представления того обва и класса духовным выразителем интересов крого он выступал хотя субъективно стремился к созданию беспристрастной теории возвышающейся над различными моральными позициями. края содержит моральные оценки и предписания но не может быть научной и метаэтику края является якобы строго научной теорией очищенной от моральных...
24404. Деловое общение 42 KB
  Дейл Карнеги еще в 30е годы заметил что успехи того или иного человека в его финансовых делах даже в технической сфере или инженерном деле процентов на пятнадцать зависят от его профессиональных знаний и процентов на восемьдесят пять от его умения общаться с людьми в этом контексте легко объяснимы попытки многих исследователей сформулировать и обосновать основные принципы этики делового общения или как их чаще называют на Западе заповеди personal public relation весьма приближенно можно перевести как деловой этикет. Только поведение...
24405. Системы этического знания: теоретическая и нормативная этика 102 KB
  Системы этического знания: теоретическая и нормативная этика. Этика – наука изучающая феномен морали. Слово этика от греч. В целом же слова этика мораль нравственность продолжают употребляться как взаимозаменяемые.
24406. Система этического знания 30 KB
  Этика обычай нрав характер это совокупность принципов и норм поведения принятых в данной эпохе и в данной социальной среде. Этика зарождается в обществе как результат осознания роли и сущности моральных отношений и в развитом состоянии представляет собой науку о морали содержащую две составляющих: теоретические исследования теоретическая этика и нормативные разработки нормативная этика. Теоретическая этика исследует происхождение и сущность морали ее роль и место в обществе функции механизм действия ее...
24407. Профессиональная этика. Этика управления. Взаимоотношения руководителя и подчиненных 32.5 KB
  Профессиональная этика. Этика управления. Профессиональная этика – это совокупность определенных обязанностей и норм поведения поддерживающих моральный престиж профессиональных групп в обществе. Профессиональная этика вырабатывает нормы стандарты требования характерные для определенных видов деятельности.
24408. Этика делового общения 34 KB
  Этика делового общения Умение вести себя с людьми надлежащим образом является одним из важнейших если не важнейшим фактором определяющим шансы добиться успеха в бизнесе служебной или предпринимательской деятельности. В этом контексте легко объяснимы попытки многих исследователей сформулировать и обосновать основные принципы этики делового общения Джен Ягер выделяет шесть следующих основных принципов: 1. Во втором случае оно проходит с помощью переписки или технических средств а первом при непосредственном контакте субъектов общения....
24409. Деловой этикет - это установленный порядок поведения в сфере бизнеса и деловых контактов 34.5 KB
  Деловой этикет это установленный порядок поведения в сфере бизнеса и деловых контактов. Деловой этикет включает в себя следующие разделы: Технологии невербального общения: жесты хорошего тона походка как правильно сидеть вход и выход из автомобиля рукопожатие и пр. Этикет если понимать его как установленный порядок поведения помогает избегать промахов или сгладить их доступными общепринятыми способами. Поэтому основную функцию или смысл этикета делового человека можно определить как формирование таких правил поведения в обществе...