68879

ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ

Научная статья

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Якими б досконалими не були засоби виробництва, знаряддя праці, їх ефективне використання завжди залежатиме від головної виробничої сили – тих, хто працює. Кадри – це основний (штатний) склад працівників. Усі, хто працює, залежно від ступеня їх участі у виробничій діяльності...

Украинкский

2014-09-26

106 KB

1 чел.

ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ

 1.  Кадровий потенціал підприємства: класифікація і структура.
 2.  Продуктивність праці: суть і методи вимірювання.
 3.  Планування зростання продуктивності праці.
 4.  Організація і нормування праці.
 5.  Визначення чисельності працюючих на підприємстві.

1. Кадровий потенціал підприємства: класифікація і структура.

Якими б досконалими не були засоби виробництва, знаряддя праці, їх ефективне використання завжди залежатиме від головної виробничої сили – тих, хто працює.

Кадри – це основний (штатний) склад працівників. Усі, хто працює, залежно від ступеня їх участі у виробничій діяльності, поділяються на промислово-виробничий і непромисловий персонал.

До промислово-виробничого персоналу (ПВП) належать робітники основних виробничих, допоміжних, обслуговуючих цехів і дільниць, відділів та служб, науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних організацій і відділів, що здійснюють виробничу діяльність підприємств, лабораторій, відділів апарату управління. Це ті, хто повязаний безпосередньо з основною діяльністю підприємств і обєднань.

До непромислового персоналу належать працівники установ і підрозділів, неповязаних з основною виробничою діяльністю: житлово-комунального господарства, дитячих, культурно-побутових, медичних установ, підсобних сільськогосподарських підприємств і т.д.

Промислово-виробничий персонал, залежно від функцій, які він виконує у виробництві, традиційно поділяється на такі категорії: робітники, інженерно-технічні працівники (ІТП), службовці, учні й охорона. Найчисельніша категорія – робітники. Вони поділяються на виробничих (основних) робітників, які безпосередньо виробляють продукцію підприємства, і допоміжних робітників, котрі виконують функції обслуговування основного виробництва: транспортування, складування, зберігання продукції, ремонт основних фондів, виготовлення запасних частин, тари та ін. Поділ робітників на виробничі (основні) і допоміжні умовний, оскільки з ростом рівня автоматизації виробництва і розвитком бригадних форм організації праці підвищується роль робітників, які обслуговують основне виробництво. При цьому функції різних категорій робітників – операторів, наладчиків, ремонтників та інших збігаються. За таких умов поняття “допоміжні” втрачає свій прямий зміст.

До ІТП належать особи, які ведуть на підприємствах дослідні роботи, здійснюють організаційне, технічне, економічне керівництво та управління.

До службовців належать працівники, які виконують функції обліку, постачання, збуту, технічного обслуговування, канцелярські роботи. У єдиній номенклатурі посад ІТП і службовці включені в одну групу – “службовці”, які поділяються на три категорії: керівники (лінійні та функціональні), спеціалісти і технічні виконавці.

До учнів належать особи, що навчаються на підприємстві за системою бригадного та індивідуального навчання.

До охорони включають працівників сторожової і пожежної служб підприємства.

Залежно від характеру трудової діяльності кадри поділяються за професіями і спеціальностями.

Професія – це особливий вид трудової діяльності, що потребує визначених теоретичних знань і практичних навичок.

Спеціальність – це вид діяльності у межах даної професії, який має специфічні особливості й потребує від працівника додаткових (спеціальних) знань і навичок. Так, професія слюсаря поділяється на спеціальності: слюсар-інструментальник, слюсар-складальник, слюсар-ремонтник.

Працівники кожної професії і спеціальності розрізняються за кваліфікацією. Рівень кваліфікації робітників визначається розрядами, які їм присвоюють залежно від теоретичної і практичної підготовки.

2. Продуктивність праці: суть і методи вимірювання.

Продуктивність праці – це економічна категорія, яка характеризує ефективність затрат праці у сфері матеріального виробництва, здатність випускати за одиницю часу певну кількість споживних вартостей. Для характеристики її поняття використовують абсолютні показники, які визначають рівень продуктивності праці, і відносні, що характеризують темпи її зростання. Рівень продуктивності праці означає стан продуктивності у певний період часу. Рівень продуктивності праці визначають кількістю продукції (або обсягом робіт), що припадає на одного працівника за одиницю часу – виробіток; або за затратами часу на виготовлення одиниці продукції – трудомісткість. Це два взаємообернені показники: 

де В виробіток за одиницю часу;

О – кількість виготовленої продукції;

Ч – час, витрачений на випуск даної продукції;

Т – трудомісткість продукції.

Розрізняють:

 •  індивідуальну і суспільну продуктивність праці. У першому випадку враховують лише затрати живої праці працівників при виготовленні продукції; у другому випадку до уваги беруть повні затрати живої і уречевленої праці, втіленої у сировині, матеріалах, знаряддях праці;
 •  продуктивність праці одного середньоспискового робітника;
 •  планову і фактичну продуктивність праці за певний період часу.

На підприємствах для розрахунку продуктивності праці (виробітку) залежно від одиниць виміру продукції можуть використовувати такі методи:

 •  натуральний, умовно-натуральний;
 •  вартісний;
 •  трудовий.

Орієнтація виробничої діяльності підприємства на ринок, на задоволення потреб споживача в конкретних видах продукції висуває на перше місце натуральний метод вимірювання продуктивності праці Рівень продуктивності праці вимірюють кількістю виготовленої продукції у фізичних одиницях виміру (тоннах, метрах, штуках) у розрахунку на одиницю затраченого часу:

де Вн – натуральний показник продуктивності праці (виробіток), шт./людино-год.;

0 – обсяг випущеної продукціїв натуральному виразі, шт./ рік;

Тж – витрати живої праці, людино-год./рік.

Витрати живої праці розраховують за формулою:

де Ч – чисельність працівників, чол.; 

Фд – дійсний (ефективний) фонд робочого часу середньоспискового працівника.

Умовно-натуральний метод використовують у тих випадках, коли підприємство або цех випускає різний асортимент продукції у межах встановленої номенклатури. Перерахунок продукції в умовно-натуральні вимірники проводять шляхом множення коефіцієнта переводу на кількість кожного виду продукції у натуральному виразі. У свою чергу, коефіцієнт переводу можна розрахувати як відношення приведеного виробу до базового за певними конкретними параметрами. Так, обсяг виробництва стінових матеріалів виражають у перерахунку на умовну цеглу, азбестоцементного шиферу – в умовних плитках. Умовно-натуральний метод не усуває проблеми вигідної і невигідної продукції.

Вартісний метод вимірювання продуктивності праці характерний універсальністю застосування. Як вартісні показники продукції використовують товарну, чисту, нормативно-чисту продукцію. Враховуючи специфічну особливість окремих галузей, може бути використаний і показник нормативної вартості обробки (легка промисловість).

При застосуванні трудового методу (трудомісткості продукції) встановлюють прямий звязок між кількістю продукції і витратами часу ча її виробництво, усувають вплив матеріаломісткості, рівня рентабельності. Цей метод відображає обсяг виконаної роботи, проте в багатономенклатурному виробництві важко здійснювати подетальний облік не тільки норм, а й фактичних затрат часу на одиницю продукції.

3. Планування зростання продуктивності праці.

Зростання продуктивності праці на підприємстві є однією з найважлиіших умов підвищення ефективності його виробництва. За рівнем продуктивності праці завжди можна судити про міру розвиненості виробничих відносин. У свою чергу, характер розвитку виробничих відносин створює відповідні передумови для зростання ефективності праці.

У практиці діяльності підприємств значну увагу приділяють як аналізу продуктивності праці, так і її плануванню. Одним з розділів плану з праці і кадрів є план підвищення продуктивності праці. Його складають на основі планових показників виробничої програми, техніко-економічного аналізу вказаного розділу плану за попередній період, а також з урахуванням діючих на підприємстві норм і нормативів та плану організаційно-технічних заходів.

Для складання плану зростання продуктивності праці використовують абсолютні показники, що характеризують рівень продуктивності праці і відносні, які визначають динаміку її зростання. Існує два методи планування продуктивності праці:

а) метод прямого рахунку, за яким плановий рівень продуктивності праці визначають шляхом ділення планового обсягу випуску продукції на планову чисельність промислово-виробничого персоналу;

б) метод непрямого рахунку (пофакторний метод), за яким визначають вплив на рівень продуктивності праці окремих техніко-економічних факторів.

Перевагою прямого методу є простота розрахунків, але, на відміну від пофакторного методу, він не дозволяє виявити резерви зростання продуктивності праці.

За характером впливу на продуктивність праці серед факторів можна виділити такі, що призводять до зміни трудомісткості продукції, і фактори, що зумовлюють збільшення корисного часу роботи.

Суть розрахунку продуктивності праці пофакторним методом полягає у тому, що спочатку розраховують приріст продуктивності праці за рахунок кожного фактора, а потім її загальний приріст. Як показник, що відображає зростання продуктивності праці, використовують показник відносної економії чисельності працівників, а на його основі обчислюють приріст продуктивності праці у відсотках.

Процент зростання продуктивності праці:

де Ч – сумарна економія чисельності працюючих за рахунок всіх факторів;

ЧБ – чисельність працюючих в розрахунку на плановий обсяг продукції при рівні продуктивності базисного періоду, яку визначають за формулою.

Чисельність працюючих при рівні продуктивності базисного періоду:

де QПЛ – плановий обсяг продукції;

ПБ – рівень продуктивності в базисному періоді.

Економія чисельності працюючих за рахунок зниження трудоємності виробничої програми:

а)

де T – зниження трудоємності виробничої програми;

ФН – номінальний фонд робочого часу.

б)

де T' – зниження трудоємності виробничої програми, нормо-годин;

ФД – дійсний (ефективний) фонд робочого часу, год.

КВН – коефіцієнт виконання норм.

Продуктивність праці в плановому періоді:

де ПБ – рівень продуктивності в базисному періоді;

ІП – індекс продуктивності праці.

Трудовий вимірник продуктивності праці:

де n – кількість операцій, що виконуються підрозділом;

ТЖ – витрати живої праці на виконання виробничої програми;

TШТ – норма часу на виконання і-тої операції;

Ni кількість виробів, виготовлених на і-тій операції;

КВН – коефіцієнт виконання норм.

Вартісний вимірник продуктивності праці:

де ТЖ – витрати живої праці на виконання виробничої програми;

QТ  – обсяг товарної продукції підприємства.

Індекс продуктивності праці:

а)

де ППЛ, ПБ – продуктивність праці в плановому і базовому періодах відповідно.

б)

де П – процент зростання продуктивності праці.

4. Організація і нормування праці.

Оскільки праця – це основа забезпечення виробничого процесу, організовувати її необхідно на науковій основі. Науковою є така організація праці, яка грунтується на досягненнях науки і передовому досвіді, дає змогу найкращим чином зєднати техніку і людей у єдиному процесі праці, забезпечує найефективніше використання матеріальних і трудових ресурсів і сприяє збереженню здоровя людини.

Наукова організація праці допомагає вирішувати три взаємопов'язані завдання: економічне, психофізіологічне та соціальне.

Економічне завдання полягає у найефективнішому використанні матеріальних і трудових ресурсів та забезпеченні зростання продуктивності праці.

Психофізіологічне завдання спрямоване на підвищення працездатної людини без шкоди її здоров’ю.

Соціальне завдання полягає у створенні умов для перетворення праці в першу життєву потребу.

Основними напрямками наукової організації праці є:

 •  удосконалення форм розподілу і кооперації праці;
 •  поліпшення організації і обслуговування робочих місць;
 •  впровадження передових прийомів і методів праці;
 •  удосконалення нормування праці;
 •  поліпшення умов праці;
 •  підготовка і підвищення кваліфікації кадрів;
 •  зміцнення трудової дисципліни і підвищення творчої активності працівників.

Розподіл праці передбачає уособлення окремих груп працівників, кожна з яких виконує окрему, чітко визначену частину загального обсягу роботи. При цьому виділяють групи основних і допоміжних робітників, службовців, інженерно-технічних працівників, учнів і т.д.

В умовах автоматизованого виробництва обробка ведеться автоматично, і при цьому присутність робітника біля верстата не обовязкова. У таких випадках працю робітника доцільно розподілити між кількома верстатами – тобто, організувати багатоверстатне обслуговування. Ще одним видом розподілу праці є суміщення професій і функцій, при якому робітник повністю або частково перебирає функцію іншого робітника, що дозволяє скоротити час на очікування допоміжних робітників. Наприклад, верстатник-наладчик, верстатник-ремонтник.

Поряд із розподілом праці на підприємстві необхідно здійснювати комірне обєднання і організовувати взаємодію окремих виконавців для досягнення кінцевої мети трудової діяльності. Це називається кооперацією праці. Найчастіше кооперацію праці здійснюють шляхом об’єднання виконавців у виробничу бригаду.

Іншим важливим напрямком наукової організації праці є поліпшення організації і обслуговування робочих місць. Робоче місце – це зона трудової діяльності робітника, обладнана й оснащена всім необхідним для успішного виконання доручених йому функцій. Оскільки на робочому місці проходить уся трудова діяльність людини, то його організація істотно впливає на ступінь працездатності та рівень ефективності її праці.

Наступний напрямок – раціоналізація прийомів і методів праці, яка полягає в детальному вивченні способів виконання окремих елементів роботи різними робітниками, відбір кращих з них і формування на цій основі нового прогресивного методу праці з метою його поширення серед усіх робітників, які виконують даний вид роботи.

Важливий напрямок наукової організації праці – удосконалення її морального і матеріального стимулювання. Моральне стимулювання праці полягає у створенні в колективі мікроклімату, при якому б кожний вияв корисної ініціативи був помічений і оцінений. Слід здійснювати матеріальне стимулювання як усього колективу, так і кожного виконавця.

Наступний напрямок наукової організації праці – поліпшення умов праці. Умови праці – це те середовище, що оточує робітника на виробництві.

Факторами, що визначають умови праці, є: загальний стан виробничих приміщень, температура, вологість, рухомість повітря, освітленість робочої зони, наявність виробничих шумів, вібрації, запорошеність і забрудненість повітря, ступінь безпеки праці. Вони в значній мірі впливають на рівень працездатності людини та на її здоровя. Поліпшення умов праці досягають шляхом приведення їх у відповідність до діючих санітарних норм. Ця проблема повязана також з удосконаленням режимів праці й відпочинку, тобто встановленням науково-обгрунтованого чергування часу роботи і відпочинку.

Важливе значення у забезпеченні зростання продуктивності праці має такий напрямок, як підготовка і підвищення кваліфікації кадрів. Адже зрозуміло, що на виконання роботи, на яку робітник 4 розряду витрачає певний час, робітник нижчого розряду витратить його значно більше, а можливо, й взагалі не зможе виконати її.

Наступним напрямком наукової організації праці є поліпшення її дисципліни і підвищення творчої активності працівників. У поняття дисципліна входять поняття:

 •  державна дисципліна, яка визначається ступенем виконання колективом державних завдань. Розрізняють планову, договірну і фінансову дисципліни;
 •  виробнича дисципліна – характеризує ступінь дотримання: правил експлуатації основних фондів, норм витрат оборотних засобів, правил охорони праці, графіків виробництва, ритмічності та обслуговування робочих місць, а також забезпечення раціонального використання виробничих потужностей.

І, нарешті, один з найважливіших напрямків наукової організації праці – удосконалення її нормування. Процеси праці відбуваються не лише у просторі, а й у часі. Регламентацію праці в часі здійснюють через нормі праці, які визначають у процесі нормування. Отже, нормування праці – це процес встановлення витрат праці, необхідних для виконання конкретно роботи або окремих функцій.

Розрізняють такі норми праці: норма часу, норма виробітку, норма чисельності та норма обслуговування. Оскільки загальним вимірником робочий час, то всі норми праці е похідними від норми часу.

Норма часу – це кількість робочого часу, необхідна для виконанні конкретної роботи у найраціональніших для даного підприємства організаційних і технічних умовах з урахуванням передового виробничого досвіду. Склад норми часу у випадку серійного і масового виробництв можна подати у вигляді формули:

де Тшт – норма штучного часу;

Топ – оперативний час;

Тоб час на обслуговування робочого місця;

Тв – час на відпочинок і особисті потреби.

Оперативний час – це час, протягом якого робітник змінює предмет праці. Він ділиться на основний – То і допоміжний – Тд. Основний час витрачають на зміну форми, розмірів, фізичного чи хімічного стану предмету праці. Допоміжний час витрачають на виконання робіт, що забезпечують можливість виконання основного процесу (установка і зняття деталі, контрольні проміри).

У випадку одиничного або дрібносерійного виробництва норму часу  визначають за формулою:

де Тшт.к.  норма штучно-калькуляційного часу;

Тпз – підготовчо-заключний час;

п – кількість деталей у партії.

Підготовчо-заключний час витрачають на дії, повязані з початком і закінченням виконання завдання (одержання заготовок, інструменту, креслення й інструктажу від майстра, налагодження обладнання, здача креслення, інструменту і партії деталей).

Норма виробітку – це обсяг роботи (у натуральному виразі), який повинен бути виконаний за одиницю часу (годину, зміну, місяць). Змінну норму виробітку можна визначити за формулою:

де Nв.зм. – змінна норма виробітку, шт/зм.; 

Тзм – тривалість зміни, хв/зм.; 

Тшт – норма часу на один виріб, хв/шт.

Норма чисельності – це величина сукупних витрат праці, виражена через необхідну для виконання цієї роботи чисельність персоналу.

Норма обслуговування – це встановлена кількість одиниць обладнання (число робочих місць, квадратних метрів площі і т.д.), яку обслуговує один робітник або бригада протягом зміни.

Розрізняють два основних методи нормування праці:

 •  досвідно-статистичний (сумарний);
 •  аналітичний.

Досвідно-статистичний метод такий, що норму встановлює нормувальник чи майстер на основі особистого досвіду, тобто цей метод грунтується на вже досягнутому рівні виробництва і не стимулює росту продуктивності праці. Його використовують лише в одиничному виробництві. Аналітичний метод ділиться на аналітично-розрахунковий і аналітично-дослідницький методи. Перший з них передбачає використання заздалегідь розроблених збірників нормативів на окремі частини операції. Другий полягає у встановленні норми часу на основі результатів спостережень і дослідженні витрат робочого часу методом хронометражу. Метою хронометражу є визначення необхідних (на основі дослідження фактичних) витрат часу на виконання окремих елементів операції (ручні й машинно-ручні роботи) для встановлення технічно обгрунтованих норм праці.

5. Визначення чисельності працюючих на підприємстві.

Аналіз наявних людських ресурсів та прогнозування їх чисельності на перспективу здійснюють за категоріями працівників, а вони, в свою чергу, за професіями, спеціальностями і кваліфікацією. Загальна чисельність працівників підприємства складається з чисельності промислово-виробничого персоналу і непромислового персоналу.

Чисельність основних робітників визначають таким чином:

де ТСУМ  – сумарна трудоємність виконання виробничої програми;

КВН коефіцієнт виконання норм виробітку основними робітниками;

ФД – дійсний фонд робочого часу працівника.

Чисельність допоміжних робітників за професіями:

де Nр.м. – число робочих місць;

Нобсл – норма обслуговування.

Чисельність прибиральниць:

де Sв.п. – загальна площа виробничих приміщень.

Методика розрахунку чисельності більшості категорій допоміжних робітників аналогічна до методики визначення чисельності основних робітників за умови, що їх обсяги робіт планують і встановлені відповідні норми виробітку й обслуговування.

37


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73079. Типология культур Н.Данилевского 32.5 KB
  В основу концепции исторической типологии им положен принцип многообразия локальных цивилизаций циклического развития культуры. Данилевский первым обосновал такой подход к истории мировой культуры. Данилевский отстаивал идею самобытности русской культуры национального характера русского народа и духовных ценностей.
73080. Позитивистские и эволюционные концепции культуры: Г.Спенсер, Э.Тайлор 33.5 KB
  В 19 веке появилась специальная наука об человеческих общностях социология ставшая основой для формирования культурной антропологии социологии культуры и более частных культурологических дисциплин культурной этнологии и этнографии социологии искусства и т.
73081. Теории развития культуры в эпоху Просвещения. Д.Вико и И.Гердер 36.5 KB
  Просветителей интересовала возможность духовного совершенствования человека, взаимопонимания народов. Эти идеи оказали значительное влияние на развитие общественной мысли. Вместе с тем в 19-20 вв. идеология Просвещения нередко подвергалась критике за идеализацию человеческой природы...
73082. РЕЧЕВЫЕ АКТЫ В СТАНДАРТНОЙ ТЕОРИИ 90 KB
  Речевой акт в понимании Дж. Остина Первой своей задачей при создании теории речевых актов Дж. Остин считал выяснение характера отношений между констативными и перформативными высказываниями и условий удачности перформативов.
73083. Социальная философия и теоретическая социология 272 KB
  В противоположность кайресу следует обозначить состояние которе метафорически можно назвать исторической дремотой сном истории. Сон истории - это период когда как кажется ничего не происходит. Это и есть ритм истории. Факторы исторического процесса и их соотношение...
73084. Вывод (доказательство) в логике 31.5 KB
  Вывод доказательство в логике: вывод и вывод из данных формул в аксиоматическом исчислении высказываний прямое и косвенное доказательство в системах естественного вывода. Доказательство логическая форма мысли обосновывающая истинность того или иного положения посредством других положений...
73085. Политика снижения рождаемости, ее результативность в разных странах 23.47 KB
  Политика одного ребёнка на одну семью (или одна семья — один ребёнок) — демографическая политика Китая. Китай был вынужден законодательно ограничить размер семьи в 1970-х годах, когда стало понятно, что огромное количество людей перегружает земельные, водные и энергетические ресурсы страны.
73086. Демографическая ситуация в экономически развитых странах мира (на примерах Европейских стран, Североамериканских, Тихоокеанских) 23.59 KB
  Население планеты постоянно растет. Самые быстрые темпы роста численности населения по-прежнему сохраняются в группе из 50 наименее развитых стран: 95% всего прироста численности населения мира приходится на данные регионы, и лишь 5% — на более развитые.