69083

Розробка та збирання компонентів типу Windows Forms

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Для компілятора – це збірка (Assembly). Рішення може складатися з одного або кількох проектів. Кожний проект може складатися з кількох форм і інших файлів, рисунків, ресурсів, маніфесту (опису збірки). Відкомпільована збірка є готовим до використання компонентом.

Украинкский

2014-09-29

148.18 KB

9 чел.

44

Лекція 3. розробка ТА ЗБИРАННЯ компонентів типу Windows Forms

План

3.1. Шаблон створення компонентів для Windows Forms

3.2. Структура вікна Visual Studio при створенні Windows застосунків

3.2.1 Вікно проекту

3.2.2. Меню і панель інструментів

3.2.3. Properties Explorer – вікно властивостей об’єктів

3.3.4. Вікно компонентів: Toolbox

3.3.5. Властивості проекту

3.3. Типи форм (модальні і не модальні).

3.3.1. Типи форм

3.3.2. Властивості форми

3.3.3. Методи форми

3.3.4. Події форми

3.4. Розміщення на формі елементів керування (Controls)

3.4.1. Ієрархія класів Control

3.4.2. Заголовки (Label) і текстові поля (TextBox)

3.4.3. Компонент NumericUpDown - регулятор чисел

3.4.4. Контейнери елементів

3.5. Обробка подій в елементах форми

3.1. Шаблони створення компонентів для Windows Forms

Windows-застосунок в термінології .Net це рішення (Solition). Для компілятора – це збірка (Assembly). Рішення може складатися з одного або кількох проектів. Кожний проект може складатися з кількох форм і інших файлів, рисунків, ресурсів, маніфесту (опису збірки).

Відкомпільована збірка є готовим до використання компонентом.

Для створення Windows-застосування у середовищі Visual Studio потрібно вибрати тип шаблону – Windows Application, вказати назву проекту та шлях у файловій системі, де буде зберігатися проект.

Класи для розробки Windows застосувань розміщені в просторі імен Windows.Forms. Для підключення цього простору при створенні проекту згідно шаблону автоматично добавляється директива імпорту:

using System.Windows.Forms;

Графічний інтерфейс користувача у Windows-застосунку – це сукупність форм, на яких розміщені елементи керування (Controls) та готові компоненти. Керування роботою програми виконується за допомогою меню, панелі інструментів та програмних кнопок.

Форма — це клас, який задається властивостями, що визначають його зовнішній вигляд, методами, які визначають його поведінку, і подіями, що визначають взаємодію з користувачем.

При створенні проекту автоматично створюється порожня форма. Це стандартний шаблон нової програми Windows Forms.

На відміну від консольного застосування, код Windows форми в C# розміщений у двох файлах: Form1.cs та Form1.designer.cs. Це так звані неповні (partial) класи. Неповні класи можуть бути розміщені у декількох файлах. При компіляції виконується формування єдиного класу.

У файлі Form1.designer.cs. знаходиться код, який генерується дизайнером форми. Він містить конструктори форми та всіх елементів форми.

Наприклад,

namespace MyPrg

{

 partial class Form1

 {

   #region Windows Form Designer generated code

   private void InitializeComponent()

   {

      this.components = new System.ComponentModel.Container();

      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;

      this.Text = "Form1";

    }

    #endregion

 }

}

У файлі Form1.cs міститься код ініціалізації класу та члени класу (поля, властивості, методи, обробники подій). Саме з цим класом працює програміст.

Крім цих двох файлів автоматично створюється статичний клас Program у файлі (Program.cs), який містить точку входу в програму.

using System;

using System.Windows.Forms;

namespace MyPrg

{

 static class Program

  {

    static void Main()

   {

    Application.Run(new Form1());

   }

  }

}

Метод Main є точкою входу для застосування та викликає метод Application.Run, який створює клас Form1.

Клас Applicationголовний клас застосування. Він запускає цикл обробки повідомлень для застосування. Це прихований (Sealed) клас, його наслідування неможливе. Для керуванням роботою не можна використовувати методи цього класу, у наведеному вище прикладі це метод Run.

Примітка 1.

Якщо змінити назву форми з Form1 на іншу у вікні властивостей, то потрібно змінити цю назву і в методі Application.Run(new Form1());

Крім того, до складу кожного застосування входить файл з інформацією про збірку (Assembly.info).

Клас System.Windows.Forms.Application

Клас Application можна розглядати як "клас низького рівня", що дозволяє керувати поведінкою застосування Windows Forms. Крім того, цей клас визначає набір подій на рівні всього застосування, наприклад, його закриття або простій центрального процесора.

Таблиця 3.1. Найбільш важливі методи класу Application (всі вони є статичними)

Метод класу

Призначення

AddMessageFilter()

Ці методи дозволяють перехоплювати повідомлення RemoveMessageFilter() і виконувати з цими повідомленнями необхідні попередні дії. Для того, щоб додати фільтр повідомлень, необхідно вказати клас, що реалізує інтерфейс IMessageFilter

DoEvents()

Забезпечує здатність застосування обробляти повідомлення з черги повідомлень під час виконання деякої тривалої операції. Можна сказати, що DoEvents() – це "швидкий" замінник нормальної багатопоточності

Exit()

Завершує роботу застосування

ExitThred()

Припиняє обробку повідомлень для поточного потоку та закриває всі вікна, власником яких є цей потік

Клас Application визначає багато статичних властивостей, більшість з яких доступні тільки для читання.

Таблиця 3.2. Основні властивості класу Application

Властивість

Призначення

CommonAppDataRegistry

Повертає параметр системного реєстру, який зберігає загальну для всіх користувачів інформацію про застосування

CompanyName

Повертає ім'я компанії

CurrentCulture

Дозволяє задати або отримати інформацію про поточну мову, для роботи з якою призначений поточний потік

CurrentlnputLanguage

Дозволяє задати або отримати інформацію про мову для введення інформації, одержуваної поточним потоком

ProductName

Для отримання імені програмного продукту, яке асоційоване з даним застосуванням

ProductVersion

Дозволяє отримати номер версії програмного продукту

StartupPath

Дозволяє визначити ім'я виконуваного файла для працюючого застосування та шлях до нього в операційній системі

3.2. Структура вікна Visual Studio при створенні Windows застосувань

3.2.1 Вікно проекту

Вікно Solution Explorer – відображає дерево проекту та дозволяє управляти компонентами проекту. Наприклад, щоб додати в нього нову форму, просто виберіть в контекстному меню, що відкривається клацанням правої кнопки миші, пункт Add/Add Windows Form.

Крім контекстного меню проекту існує ще ряд контекстних меню, що дозволяють управляти окремими елементами проекту. Так, щоб перемкнутися з вікна дизайнера у вікно коду проекту, виберіть в контекстному меню для Forml пункт View Code. Відповідно, щоб перемкнутися назад — View Designer. Контекстне меню є в кожного елемента дерева проекту. Використання контекстного меню — це швидкий інтерактивний спосіб навігації по проекту.

Приховування і відображення вікон – контекстне меню, команда Auto Hide.

3.2.2. Меню та панель інструментів

Головне меню має контекстну залежність від поточного стану середовища, тобто містить різні пункти залежно від того, чим ви зараз займаєтеся і в якому вікні знаходитеся. Основні команди меню відображаються і в панелі інструментів.

3.2.3. Properties Explorer – вікно властивостей об’єктів

Це вікно дозволяє працювати з властивостями форм і їх компонентів. Properties Explorer містить список всіх властивостей активного компоненту.

Другою важливою задачею, яку виконує Properties Explorer, є управління подіями. Для того щоб перемкнутися на закладку подій, натисніть кнопку із зображенням блискавки у верхній частині вікна.

Вікно подій дозволяє обробляти реакцію форми або компоненту на різні дії користувача або операційної системи, наприклад створити обробник подій від миші або клавіатури. В лівій частині вікна міститься список всіх доступних подій, а в правій — імен методів, які обробляють події. За промовчанням список методів порожній. Ви можете додати новий обробник, вписавши ім'я методу у відповідну комірку, або створити обробник з іменем за промовчанням.

3.3.4. Вікно компонентівToolbox

Вікно відображає найбільш часто використовувані .NET компоненти для створення застосувань Windows. Toolbox має декілька закладок: Data, Components, Windows Forms, Clipboard Ring і General. Всі, окрім Clipboard Ring і General, містять компоненти, які можна перетягнути мишею на форму. Закладка Windows Forms включає візуальні елементи управління, такі як кнопки, списки, дерева. Закладка Data присвячена базам даних. Закладка Components містить невізуальні компоненти, найбільш представницьким серед яких є Timer.

Clipboard Ring відображає вміст буфера обміну за останні N операцій копіювання або вирізання. Для вставки вмісту, який був скопійований в буфер обміну декілька операцій назад, просто клацніть двічі лівою кнопкою миші по необхідному рядку.

3.3.5. Властивості проекту

Кожний проект має набір властивостей. Середовище Visual Studio .NET дозволяє змінювати ці настройки візуально. Виділіть в дереві Solution Explorer кореневий елемент з назвою проекту. Натисніть пункт меню View/Property Pages.

З'явиться вікно властивостей проекту «Common Properties/ General» (табл. 3.3).

Таблиця 3.3. Основні властивості проекту

Властивість

Призначення

Assembly Name

Ім'я збірки

Output Турe

Тут можна вибрати Windows Application

Console Application або Class Library.

За промовчанням для Windows Forms встановлюється тип Windows Application

Default Namespace

Використовуваний за промовчанням в проекті простір імен.

Startup Object

Ім'я класу, що містить метод Main, який буде викликатися при запуску застосування.

Application Icon

Шлях до файла з піктограмою для застосування

Project File

Ім'я файла, що містить інформацію про проект.

Project Folder

Шлях до папки, що містить файл проекту.

Output File

Ім'я вихідного файла. Файл з таким ім'ям буде формуватися при побудові застосування.

Крім того, доцільно знати властивості на закладці Configuration Properties/Build (табл. 3.4).

Таблиця 3.4. Основні властивості конфігурування збірки (рішення)

Властивість

Призначення

Conditional Compilation Constants

Визначені під час компіляції проекту константи. Вони допомагають розробнику управляти ходом компіляції проекту.

Optimize code

Включення цієї властивості в true допомагає, в деяких випадках, збільшити продуктивність програми.

Check for Arithmetic Overflow/Underflow

Дозволяє контролювати вихід результату за межі допустимих значень.

Allow unsafe code blocks

Дозволяє використовувати в проекті ключове слово unsafe.

Warning Level

Визначає рівень попереджень, що відображаються при компіляції програми.

Treat Warnings As Errors

Дозволяє сприймати всі попередження як помилки.

Output Path

Шлях, де буде сформований вихідний файл.

XML Documentation File

Ім'я файла, в який буде записуватися документація з коментарів програми. Для формування документації необхідно використовувати меню Tools/Build Comment Web Pages.

Generate Debugging Information

Генерувати інформацію відладки. Ця опція повинна бути включена при відладці застосування.

Краще залишити значення за промовчуванням.

Дизайнер форм

Дизайнер призначений для зручного й інтуїтивного створення інтерфейсу програми. До основних елементів дизайнера форм можна віднести:

• Properties Window (пункт меню View /Properties Window);

• Layout Toolbar (пункт меню View/Toolbars/Layout);

• Toolbox (пункт меню View/Toolbox).

3.3. Типи форм (модальні і не модальні)

3.3.1. Типи форм

У Windows є два типи форм: модальні (Modal) і не модальні. Модальність визначає поведінку фокусу вводу форми та тип інтерфейсу: однодокументний (SDI) чи багатодокументний (MDI).

Модальна форма не дозволяє переключати фокус вводу на іншу форму без свого закриття. Вона є реалізацією SDI. Прикладами модальних форм є всі стандартні блоки діалогу Windows (у тому числі повідомлення про помилки). Модальні форми мають фіксований розмір і містять обмежений склад команд системного меню.

Не модальна форма дозволяє переключатися на іншу форму. Вона реалізує MDI (multiple document interface). Ці форми можуть містити інші форми, які в цьому випадку називаються MDI child forms. MDI форма створюється після встановлення в true властивості IsMdiContainer.

Прикладом є вікно Word або Excel. Як правило, головна форма в застосування є не модальною. Не модальні форми мають системне меню і кнопки згортки-відновлення. Вони можуть змінювати свій розмір.  

Кожна форма як екземпляр класу System.Windows.Forms має властивості, методи та події.

3.3.2. Властивості форми

Властивості визначають розмір і поведенку форми, фон, заголовок форми, особливості керування формою.

Статичні властивості можна встановити двома способами:

1) написати відповідні конструктори з ініціалізацією в файлі Form1.designer.cs;

2) встановити значення властивостей у вікні властивостей (Properties) в середовищі Visual Studio.

Динамічні властивості можна задавати під час виконання як реакцію на події.

Основні властивості форми (класу Form) перелічені в табл. 3.5.

Таблиця 3.5. Основні властивості форми (класу Form)

Властивість

Призначення

Значення за замовчуванням

Name

Назва форми в проекті.

Form1, Form2..

AcceptButton

Встановлюється значення кнопки, яка буде спрацьовувати при натисненні клавіші Enter. Для того щоб ця властивість була активною, необхідна наявність принаймні однієї кнопки, розташованої на формі

None

BackColor

Колір форми

Control

BackgroundImage

Фоновий рисунок

None

CancelButton

Встановлюється значення кнопки, яка буде спрацьовувати при натисненні клавіші Esc.

None

ControlBox

Встановлюється наявність або відсутність трьох стандартних кнопок у верхньому правому кутку форми: "Згорнути", "Розгорнути" і "Закрити"

Cursor

Визначається вид курсора при його положенні на формі

Default

DrawGrid

Встановлюється наявність або відсутність сітки з точок, яка допомагає форматувати елементи форми.

True

Font

Формат шрифта

Microsoft Sans Serif; 8,25pt

FormBorderStyle

Визначення виду границь форми.

Sizable

Icon

Зображення іконки, що розташовується в заголовку форми. Підтримуються формати .ico.

MaximizeBox

Визначається активність стандартної кнопки "Розгорнути" у верхньому правому кутку форми.

True

MaximumSize

Максимальний розмір ширини і висоти форми, що задається в пікселях. Форма буде приймати вказаний розмір при натисненні на стандартну кнопку "Розгорнути"

0;0 (У весь екран)

MinimizeBox

Визначається активність стандартної кнопки "Згорнути" у верхньому правому кутку форми

True

MinimumSize

Мінімальний розмір ширини і висоти форми, що задається в пікселях. Форма буде приймати вказаний розмір при зміні її границь користувачем (якщо властивість FormBorderStyle має значення за промовчанням Sizable)

0;0

Size

Ширина и висота форми

300; 300

StartPosition

Визначення розташування форми при запуску застосування.

WindowsDefaultLocation

Text

Заголовок форми.

Form1, Form 2

WindowState

Визначення положення форми при запуску. Можливі значення:

  1.  Normal — форма запускається з розмірами, вказаними у властивості Size;
  2.  Minimized — форма запускається з мінімальними розмірами, вказаними у властивості MinimumSize;

Maximized — форма розгортається на весь екран

Normal

3.3.3. Методи форми

Методи забезпечують керування формою.

Таблиця 3.6. Основні методи класу Form

Ім’я методу

Призначення

Form.ShowDialog()

Забезпечує представлення форми як модального dialog box.

Form.Show()

Показує форму як немодальний dialog box

Form.SetDesktopLocation()

Використовується для позиціонування форми на поверхні desktop

Form.Activate()

Активізує приховану форму

Form.Hide()

Приховує форму

Form.Close().

Закриває форму

3.3.4. Події форми

Події форми повязані із створенням, знищенням, режимами роботи форми.

Таблиця 3.7. Основні події класу Form

Подія

Призначення

Load

Генерується один раз, безпосередньо після першого виклику методу Form.Show() або Form.ShowDialog(). Ця подія може використовуватися для первинної ініціалізації змінних і для підготовки форми до роботи (для кожної форми).

OnLoad

Призначення максимальних і мінімальних розмірів форми

Activated

Подія генерується при активізації форми. В обробнику події вставляють методи Form.Show(), Form.ShowDialog(), Form.Activate()

VisibleChanged

Генерується при зміні властивості Visible форми коли вона стає видимою або невидимою. Події сприяють методи Form.Show(), Form.ShowDialog(), Form.Hide(), Form.Close().

Deactivated

Виникає при втраті фокусу формою в результаті взаємодії з інтерфейсом користувача або в результаті виклику методів Form.Hide() або Form.Cloze() – але тільки для активної форми. Якщо закривати неактивну форму, подія не відбудеться.

Closing

Виникає безпосередньо перед закриттям форми. У цей момент процес закриття форми може бути припинений і взагалі відмінений, чому сприяє розміщуваний в тілі обробника події наступний програмний код: e.Cancel = true; де e - подія типу CancelEventArgs.

Closed

Вже після закриття форми. В обробнику цієї події розміщується будь-який код для “очищення” після закриття форми.

3.4. Розміщення на формі елементів керування (Controls)

3.4.1. Ієрархія класів Control

Форма є контейнером, в якому розміщуються елементи керування (Controls) та компоненти.

Елементи керування — це компоненти, що забезпечують взаємодію між користувачем і програмою. Ці елементи розміщені в вікні Toolbox. Базовим класом є клас Control.

У вікні Toolbox елементи згруповані у групи за їх призначенням. Основні групи елементів:

Група командних об'єктів

Елементи Button, LinkLabel, ToolBar реагують на натискання кнопки миші і негайно запускають яку-небудь дію.

Група текстових об'єктів

Більшість застосунків надають можливість користувачу вводити текст і, у свою чергу, виводять різну інформацію у вигляді текстових записів. Елементи TextBox, RichTextBox приймають текст, а елементи Label, StatusBar виводять його. Для обробки введеного користувачем тексту, як правило, слід натискати на один або декілька елементів з групи командних об'єктів.

Група перемикачів

До цієї групи входять об'єкти класів: ComboBox, ListBox, ListView, TreeView, NumericUpDown і інші.

Група контейнерів

Елементи-контейнери дозволяють групувати елементи. Як правило, елементи цієї групи розташовані на формі, служать підкладкою кнопкам, текстовим полям, спискам — тому вони і називаються контейнерами. Елементи Panel, GroupBox, TabControl, крім всього іншого, розділяють можливості застосунку на логічні групи, забезпечуючи зручність роботи.

Група графічних елементів

Для розміщення і відображення на формі графічних елементів (піктограм, зображень, заставок) використовуються елементи Image List, Picture Box.

PictureBox – обєкт-контейнер для вставки зображень.

Діалогові вікна

Виконуючи різні операції з документом — відкриття, збереження, друк, попередній перегляд, — ми стикаємося з відповідними діалоговими вікнами. Класи OpenFileDialog, SaveFile Dialog, ColorDialog, PrintDialog містять вже готові операції для роботи з цими елементами.

Група меню

Містить елементи для створення різних типів меню: звичайного, панелі інструментів, контекстного меню.

На рис. 3.1. зображено ієрархію класів Control.

Рис. 3.1. Ієрархія класів Control

3.4.2. Заголовки (Label) і текстові поля (TextBox)

Клас Label (мітка) дозволяє виводити на форму текстову інформацію.

Клас TextBox походить безпосередньо від класу TextBoxBase, забезпечує загальними можливостями як TextBox, так і RichTextBox. Властивості, визначені в TextBoxBase. Основні властивості:

Таблиця 3.8. Основні властивості класу TextBoxBase

Властивість

Призначення

Name

Назва поля (ідентифікатор)

Text

Текст

AutoSize

Визначає, чи буде елемент керування автоматично змінювати розмір при зміні шрифту на ньому

BackColor, ForeColor

Дозволяють отримати або встановити значення кольору фону та переднього плану

HideSelection

Дозволяє отримати або встановити значення, визначальне, чи буде текст в TextBox залишатися виділеним після того, як цей елемент керування буде виведений з фокусу

MaxLength

Визначає максимальну кількість символів, яка можна буде ввести в TextBox

Modified

Дозволяє отримати або встановити значення, що визначає, чи був текст в TextBox змінений користувачем

Multiline

Указує, чи може TextBox містити декілька рядків тексту

Readonly

Позначає TextBox як доступний тільки для читання"

SelectedText, SelectionLength

Містять виділений текст (або певну кількість символів) в TextBox

SelectionStart

Дозволяє отримати початок виділеного тексту в TextBox

Wordwrap

Визначає, чи буде текст в TextBox автоматично переноситися на новий рядок досягши граничної довжини рядка

В TextBoxBase визначено методи для роботи з буфером обміну (Cut, Copy і Paste), відміною введення (Undo) і іншими можливостями редагування (Clear, AppendText і т. п.).

З усіх подій, визначених в TextBoxBase, найбільший інтерес представляє подія TextChange. Ця подія відбувається при зміні тексту в об'єкті класу, похідному від TextBoxBase. Обробник події можна використовувати для перевірки допустимості символів, що вводяться користувачем (наприклад, припустимо, що користувач повинен вводити в полі лише цифри або, навпаки, лише букви).

Приклад 3.1. Обробник події KeyPress для поля txtDisc, в яке можно вводити лише літери

      private void txtDisc_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)

       {

           if (char.IsDigit(e.KeyChar))

           {

               e.Handled = true;

               MessageBox.Show("Поле не може містити цифри");

           }

 }

Призначення текстовому полю обробника події виконується у вікні Propery (Events)  для події KeyPress.

Приклад 3.2.  

Якщо поле може містити лише цифри, то обробник може бути таким:

    private void txtPIN_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)

    {

 if (!char.IsDigit(e.KeyChar) )

 {

  e.Handled = true;

  lbloutput.Text ="Поле PIN повинно бути числовим";

 }

     }

Примітка

Подія KeyPress блокує частину клавіатури.

Крім властивостей, визначених в TextBoxBase, кожний похідний клас має власні властивості. В табл. 3.9 перелічені основні властивості класу TextBox.

Таблиця 3.9. Основні властивості класу TextBox

Властивість

Призначення

AcceptsReturn

Дозволяє визначити, що буде, коли користувач при введенні тексту натисне на Enter. Варіанту два: або в TextBox починається новий рядок тексту, або активізується кнопка за промовчанням на формі

CharacterCasing

Дозволяє вибрати символ, який використовується для відображення даних, що вводяться користувачем (в полі для введення пароля)

ScrollBars

Дозволяє отримати або встановити значення, яке визначає, чи будуть в TextBox з декількома рядками смуги прокрутки

TextAlign

Дозволяє визначити вирівнювання тексту в TextBox 

3.4.3. NumericUpDown - регулятор чисел

Компонент  NumericUpDown – варіант класу ComboBox, дозволяє без допомоги клавіатури вводити тільки числові значення в поле. Взагалі, цей елемент має три способи для введення даних: клацання мишкою на покажчики вгору-вниз, використання кнопок вгору-вниз на клавіатурі або введення даних в полі введення.

Вибране значення визначається властивістю UpDownl.Value. Повертає десяткове число, тому потрібно конвертувати його в тип int.

Приклад

int Value = (int)numericUpDownl.Value;

3.4.4. Контейнери елементів

Ціла група елементів-контейнерів в C# призначена для групування елементів. Основні контейнери:

GroupBox – логічне об’єднання елементів (прапорців, перемикачів).

Panel – Підтримує смуги прокрутки. Елементи Panel використовуються для економії простору на формі. Наприклад, якщо елементи, які плануємо розмістити на формі, на ній не уміщаються, то можна помістити їх всередину Panel і встановити для властивості AutoScrol1 об'єкту Panel значення true. В результаті користувач отримає можливість доступу до елементів керування, що не вміщаються,  за допомогою смуг прокрутки.

3.5. Обробка подій в елементах форми

Функції роботи з формою реалізуються у вигляді обробників подій, які викликаються при виборі відповідних елементів керування. При цьому генерується обробник подій, в який вставляється потрібний код.

Наприклад, при виборі кнопки генерується подія Click.

    private void btmClose_Click(object sender, EventArgs e)

       {

          this.Close();

 }

В цьому прикладі при натисканні на кнопку btmClose викликається метод Close(), який закриває форму.

Висновки

Windows-форми є популяним типом програм з інтерфейсом користувача. Вони використовуються для створення як локальних, так і розподілених систем за компонентною ідеологією. В результаті компіляції рішення створюється збірка, яка є готовим до використання компонентом, самодостатнім для розгортання і виконання. До складу збірки входить маніфест та конфігураційна інформація, необхідна і достатня для інтеграції розробленої збірки з іншими. Основним об'єктом є форма, на якій розміщуються елементи керування: текстові поля, списки, кнопки тощо. І форма і її елементи є класами, тому мають властивості, методи і події, за допомогою яких реалізується функціональність програмного компонента. Збірка може мати будь-яку кількість зв'язаних між собою форм.

Контрольні питання і завдання

1. З яких файлів складається клас Form?  Чому цей клас розділений на два файли?

2. В якому файлі знаходиться точка входу в збірку?

3. Чим модальна форма відрізняється від немодальної?

4. Що таке неповний клас?

5. Який метод і якого класу запускає програму на виконання? Як називається головний клас збірки?

6. У якому вікні VS розташовані елементи керування і стандартні компоненти?

7. За допомогою якого вікна можна налаштувати властивості форми і її елементів?

8. Як встановити на формі властивості для програмних кнопок, які будуть спрацьовувати при натисненні клавіш Enter i Esc? Які властивості при цьому слід встановити?

9. Яка різниця в елементах керування Label і TextBox?

10. Який елемент є базовим в ієрархії елементів керування?

11. Чим NumericUpDown відрізніяється від ComboBox?

1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

79232. Преднамеренное банкротство. Отличие от фиктивного банкротства 33.99 KB
  Непосредственный объект преступления включает отношения регулирующие порядок и процедуру банкротства и удовлетворения имущественных обязательств перед гражданами организациями государством. Объективная сторона преступления состоит в: а действиях по созданию условий неплатежеспособности; б действиях по увеличению неплатежеспособности; в бездействии с целью создания условий неплатежеспособности; г бездействии преследующем увеличение неплатежеспособности. Состав преступления материальный в этой связи наряду с деянием необходимо...
79233. Уклонение гражданина от уплаты налогов 33.74 KB
  Непосредственный объект преступления отношения регулирующие налогообложение физических лиц. Предметом преступления являются налоги и или сборы которые обязано уплатить физическое лицо в соответствии с законом. Объективная сторона преступления может выражаться в действии во внесении в декларацию заведомо искаженных сведений о доходах и расходах; в бездействии в непредставлении декларации о доходах когда она в обязательном порядке должна представляться в налоговые органы. Состав преступления материальный преступление считается...
79234. Убийство с отягчающими обстоятельствами 37.57 KB
  Такое убийство совершается либо в процессе осуществления потерпевшим своей служебной деятельности либо как акт мести за такую деятельность.
79235. Убийство в состоянии аффекта 33.09 KB
  Объективная сторона данного преступления образует лишение жизни другого человека совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения аффекта вызванного насилием издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями бездействием потерпевшего а равно длительной психотравмирующей ситуацией возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего. Данное убийство является ответной реакцией виновного на противоправное...
79236. Экономическая система Дж. КЕйнса (1883-1946) и ее значение для развития мировой экономической мысли 318 KB
  Книга озаглавлена так для того чтобы мои аргументы и выводы противопоставить аргументам и выводам классической1 теории на которой я воспитывался и которая как и 100 лет назад господствует над практической и теоретической экономической мыслью правящих и академических кругов нашего поколения. Я приведу доказательства того что постулаты классической теории применимы не к общему а только к особому случаю так как экономическая ситуация которую она рассматривает является лишь предельным случаем возможных состояний равновесия. ГЛАВА 2...
79237. Неолиберализм. Монетаризм как альтернатива кейнсианству 347 KB
  Оптимальное количество денег В теории денег есть нечто напоминающее японский сад. Стало распространенным утверждение что в теории денег нет ничего менее существенного чем их количество выраженное в долларах фунтах или песо. Действительно если бы единицей счета вместо доллара стал вдруг цент то нам пришлось бы просто умножить количество денег на 100 как и все другие номинальные величины цены активы обязательства; но никаких других эффектов в экономике это не вызвало бы. Совсем иначе обстоит дело с количеством денег в реальном...
79238. Институционализм как идейно-теоретическая база либерального реформизма 181 KB
  И эта основа становится менее прочной как раз тогда когда высокий уровень издержек и длительный период созревания изделий обусловленные современной техникой требуют значительно большей надежности рынков. Назначение книги ОСНОВУ книги составляют три статьи Природа фирмы 1937 Спор о предельных издержках 1946 и Проблема социальных издержек 1960. Чтобы объяснить почему фирмы существуют и что именно они делают я счел необходимым ввести понятие которое я в этой статье обозначил как издержки использования механизма цен издержки...
79239. Экономическая мысль периода генезиса капитализма: меркантилизм как первая концепция рыночных отношений. Экономическая система физиократов 177.5 KB
  Нация распадается на три класса граждан: класс производительный класс собственников и класс непроизводительный. Непроизводительный класс состоит из всех граждан которые заняты другими услугами и видами труда кроме земледелия и затраты которых оплачиваются производительным классом и классом собственников в свою очередь получающим свои доходы от производительного класса. Экономическая таблица охватывает три указанных класса и ежегодно получаемое ими богатство и описывает обмен commerce между ними в следующей форме. Класс собственников...
79240. Классическая политическая экономия. Экономические системы А. Смита (1723-1790) и Д. Рикардо (1772 - 1823 гг.) 152 KB
  Годичный труд каждого народа представляет собою первоначальный фонд который доставляет ему все необходимые для существования и удобства жизни продукты потребляемые им в течение года и состоящие всегда или из непосредственных продуктов этого труда или из того что приобретается в обмен на эти продукты у других народов. Напротив у народов цивилизованных и процветающих хотя у них большое число людей совсем не работает причем многие неработающие потребляют в десять а часто и в сто раз большего труда чем...