69179

АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І В КОМЕРЦІЙНИХ СТРУКТУРАХ

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Організація фінансово-економічного аналізу його інформаційна база. Суть зміст і необхідність дотримання принципу системності і комплексності фінансовоекономічного аналізу потребують чіткої організації аналітичного процесу на підприємстві яка передбачає певну етапність...

Украинкский

2014-10-01

1.58 MB

1 чел.

Т е м а 11.   АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ НА

ПІДПРИЄМСТВАХ І В КОМЕРЦІЙНИХ СТРУКТУРАХ

В.1. Організація фінансово-економічного аналізу, його інформаційна база.

Суть, зміст і необхідність дотримання принципу системності і комплексності фінансово-економічного аналізу потребують чіткої організації аналітичного процесу на підприємстві, яка передбачає певну етапність і раціональний підбір інформаційних джерел, що залучаються для розв'язання аналітичних задач.

Необхідними етапами проведення аналітичної роботи є:

 •  розробка програми проведення аналізу (визначення об'єктів і послідовності аналізу, постановка цілі, терміни виконання);
 •  визначення кола інформаційних (обліково-статистичних, звітних, оперативно-планових) матеріалів, включаючи (якщо це диктується необхідністю виконання програми аналізу) широке залучення даних спеціальних спостережень, опитувань, контрольних документів, документів позасистемного обліку; при вирішенні питань на цьому етапі аналітичної роботи виходять з того, що вихідна інформація — це основний фактор якісного проведення аналізу;
 •  розв'язання поставлених аналітичних задач, спираючись на використання арсеналу прийомів і методів аналізу та наявну обчислювальну техніку;
 •  підготовка і передача аналітичної інформації, висновків, пропозицій, які випливають з неї, за призначенням.

Фінансовий  аналіз дає можливість оцінити:

 •   майновий стан підприємства;
 •  степінь підприємницького ризику, наприклад, можливість погашення зобов’язань перед третіми особами;
 •  достатність капіталу для поточної діяльності і довгосторокових інвестицій;
 •  потребу в додаткових джерелах фінансування;
 •  здатність до нарощування капіталу;
 •  раціональність залучення займаних коштів;
 •  обгрунтованість політики розподілу і використання прибутку;
 •  обгрунтованість вибору інвестицій та ін.

Питання організації фінансово-економічного аналізу, його інформаційного забезпечення тісно пов'язані з класифікацією аналізу на зовнішній фінансово-економічний аналіз та внутрішній фінансово-економічний аналіз.

Зовнішній фінансово-економічний аналіз призначений для так званих зовнішніх споживачів (контролюючі органи, органи управління, податкові органи, банки, фондові та товарні біржі, інші ділові партнери підприємства, у тому числі, і насамперед, кредитори та потенційні інвестори підприємства). Призначення аналітичних матеріалів зовнішнього аналізу визначається виходячи із специфічних потреб перелічених споживачів: контроль за діяльністю підприємства, визначення податкового потенціалу, міри ліквідності та ризику при інвестуванні коштів, перспектив своєчасного повернення боргів. Зовнішній аналіз з огляду на це має досить загальні об'єкти дослідження, а саме: динаміка прибутку і рентабельності, ліквідність, платоспроможність, динаміка зміни структури капіталу за джерелами його формування тощо.

Певну перешкоду аналізу фінансового стану підприємства дають :

 •  різні форми власності, наприклад, чимало показників, що характеризують фінансовий стан акціонерних підприємств не можуть бути розраховані по причині відсутності або слабкого розвитку у державі ринку цінних паперів, де б оберталися акції цих підприємств і по яким можна б було судити про положення емітентів.
 •  нестабільність законодавчої бази (фінансового і податкового права), це також ускладнює проведення аналізу фінансового стану підприємства.

Зовнішній фінансово-економічний аналіз орієнтований на публічну, зовнішню офіційну бухгалтерську та статистичну звітність. Його основними інформаційними джерелами виступають насамперед бухгалтерський баланс підприємства (річний, квартальні), звіти про фінансові результати (річний, квартальні), звіт про фінансово-майновий стан підприємства, документи податкової звітності. Це відкрита звітна інформація, звідси максимальна відкритість результатів аналізу. Для проведення аналізу на основі публічної звітності існує багато типових методик, оскільки вихідна інформація уніфікована відповідними стандартами бухгалтерського, податкового і статистичного обліку та звітності. Природно, число аналітичних задач, їх складність обмежені даними цієї досить небагатої інформаційної бази.

Внутрішній (управлінський) фінансово-економічний аналіз — глибший і більш комплексний, оскільки він грунтується не тільки на даних публічної звітності, а й на використанні усіх доступних джерел облікової та позаоблікової інформації, включаючи первісні документи, а також матеріали нерегламентованого, так званого управлінського, обліку. Такий аналіз призначений головним чином для використання керівництвом підприємства при прийнятті рішень з управління його фінансовими ресурсами. З метою збереження комерційної таємниці результати внутрішнього аналізу захищаються від проникнення у розпорядження сторонніх, зовнішніх споживачів інформації.

Як аналітичні задачі у внутрішньому (управлінському) аналізі фігурують складніші об'єкти аналізу (наприклад, глибоке обгрунтування бізнес планів, вивчення впливу структури витрат на виробництво на рентабельність підприємства, вплив на рентабельність оборотності оборотних коштів та амортизаційної політики, оптимальність з точки зору максимізації прибутку інвестиційних портфелів, вплив роботи окремих структурних підрозділів підприємства на загальні результати діяльності підприємства та їм подібні. Вимоги до кваліфікації економістів-аналітиків, які займаються таким аналізом, звичайно вищі, бо тут практично немає набору стандартних рекомендацій з техніки аналітичної роботи, а міра придатності результатів аналізу для використання керівництвом підприємства залежить насамперед від того, наскільки розвинене аналітичне мислення економістів, наскільки вони володіють загальними методами і прийомами аналізу.

Як зовнішній, так і внутрішній фінансово-економічний аналіз диференціюються за призначенням результатів на поточний (ретроспективний) аналіз, оперативний аналіз і перспективний аналіз.

Поточний фінансово-економічний аналіз здійснюється після закінчення звітного періоду (місяць, квартал, рік); як основні завдання поточного (або ретроспективного, бо вивчається діяльність підприємства за час, що минув) аналізу виступають: об'єктивна оцінка результатів фінансово-господарської діяльності, виявлення невикористаних резервів, недоліків у роботі, їх винуватців, накреслення шляхів мобілізації виявлених резервів. Такий аналіз є одним із засобів стратегічного управління діяльністю підприємства. Для методики поточного аналізу найхарактернішим прийомом є порівняння досягнутих результатів з плановими параметрами і виявлення факторів, що спричинили відхилення від них. Необхідно підкреслити, що саме поточний аналіз в аналітичній практиці є провідним, найповнішим і що він, з одного боку, використовує, вбирає в себе матеріали оперативного аналізу, а з другого боку, виступає базою перспективного аналізу.

Оперативний аналіз здійснюється повсякденно, він наближений за часом до моменту здійснення певних економічних процесів, що відбуваються в ході фінансово-господарської діяльності підприємства, виступає знаряддям оперативного управління нею. Особливістю проведення оперативного аналізу є використання не звітної, а оперативної інформації — первісних бухгалтерських та інших документів, матеріалів контролю, спостереження, рапортів, нарядів тощо. З цією особливістю пов'язана відносна наближеність результатів аналізу, що, втім, не знижує їх цінності як бази для прийняття оперативних рішень з метою підвищення якості роботи підприємства.

Перспективний аналіз базується на вивченні різноманітних явищ у сфері фінансово-економічної діяльності з метою прогнозування на майбутнє. Використовується як база для прогнозування обсягів реалізації продукції, витрат на її виробництво, рентабельності, вибору варіантів інвестування фінансових ресурсів. Особливість перспективного фінансово-економічного аналізу — використання даних про роботу підприємства за минулий (досить тривалий) час, але під кутом зору майбутньої діяльності цього підприємства [5; 10] .

B2. Класифікація методів і прийомів фінансового аналізу.

Розглянемо класифікацію методів і прийомів фінансового аналізу в контексті розробки інформаційної системи в інвестиційній компанії.

Фінансовий аналіз є системою спеціальних знань, пов’язаних з дослідженням фінансово-економічних процесів, які формуються під впливом об’єктивних економічних законів і факторів суб’єктивного порядку.

Виходячи з сутності характеристик ринкової економіки, а також враховуючі національні особливості реструктуризації економіки України, можна подати сфери дії фінансового аналізу у такому вигляді (рис. 2.1.), що відповідає методологічним та інформаційним аспектам щодо обліково-аналітичної функції.

Рис. 2.1. Фінансовий аналіз ї його місце в економічній системі.

Предмет фінансового аналізу – фінансові ресурси і їх потоки. Зміст і основна мета фінансового аналізу – оцінку фінансового стану і вияв можливостей підвищення ефективності функціонування суб’єкта господарювання з допомогою раціональної фінансової політики. Досягнення цієї мети здійснюється з допомогою методу, притаманного даній науці. Метод фінансового аналізу – це система теоретико-пізнавальних категорій, наукового інструментарію і регулятивних принципів дослідження фінансової діяльності суб’єктів господарювання: система категорій, науковий інструментарій, система регулятивних принципів. Перші два елементи характеризують статистичну компоненту методу, останній – його динаміку.

Категорії фінансового аналізу – це найбільш загальні, ключові поняття. До них належать: фактор, модель, ставка, відсоток, дисконт, опціон, грошовий потік, ризик тощо. Науковий інструментарій (апарат) фінансового аналізу – це сукупність загальнонаукових і конкретно наукових способів дослідження фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Принципи фінансового аналізу регулюють процедурний бік його методології і методики. До них належать: системність, комплексність, регулярність, наступність, об’єктивність тощо.

Основним елементом методу будь-якої науки є науковий апарат. Практично неможливо уособити прийоми і методи будь-якої науки як такі, що належать лише їй, - спостерігається взаємопроникнення інструментаріїв різних наук. У фінансовому аналізі також застосовуються різні методи, розроблені спочатку в межах тієї чи іншої економічної науки.

Існують різні класифікації методів фінансового аналізу. Перший рівень класифікації виділяє неформалізовані і формалізовані методи аналізу. Перші базуються на описі аналітичних процедур на логічному рівні, а не суто аналітичних залежностях. До них належать методи: експертних оцінок, сценаріїв, порівняння, побудови системи показників, побудови систем аналітичних таблиць тощо.  Застосування цих методів характеризується визначеним суб’єктивізмом, оскільки велике значення мають інтуїція, досвід і знання аналітика.

До другої групи належать методи, в основі яких лежать достатньо строгі формалізовані аналітичні залежності. Відомо десятки цих методів; вони складають другий рівень класифікації. Перерахуємо деякі з них.

Класичні методи аналізу господарської діяльності і фінансового аналізу: ланцюгових підстановок, арифметичних різниць, балансовий, виділення ізольованого впливу факторів, відсоткових чисел, диференційний, логарифмічний, інтегральний, простих і складених відсотків, дисконтування.

Традиційні методи економічної статистики: середніх і відносних величин, групування, графічний, індексний, елементарні методи обробки рядів динаміки.

Математико-статистичні методи вивчення зв’язків: кореляційний аналіз, регресійний аналіз, факторний аналіз, метод головних компонентів, коваріаційний аналіз, кластерний аналіз тощо. Економетричні методи: матричні методи, гармонічний аналіз, спектральний аналіз, методи теорії виробничих функцій, методи теорії міжгалузевого балансу.

Методи економічної кібернетики і математичного програмування: методи системного аналізу, методи машинної імітації, лінійне програмування, нелінійне програмування, динамічне програмування, опукле програмування тощо.

Методи дослідження операцій і теорії прийняття рішень: методи теорії графів, методи байєсівського аналізу, теорія ігор, теорія масового обслуговування, методи галузевого планування і управління.

В.3. Інформаційно-аналітична система “Галактика”

Комплексна інформаційна система Галактика забезпечує підтримку в єдиному інформаційному просторі комплексу задач, що виникають на всіх стадіях управлінського циклу: прогнозування і планування, реалізація планів, облік і контроль їх виконання, аналіз отриманих результатів, а також корекція прогнозів і планів на майбутнє.

Функціональний склад системи Галактика дозволяє для будь-якого підприємства визначити набір компонентів, що забезпечує рішення задач управління господарською діяльністю в трьох глобальних розрізах: по масштабах розв'язуваних задач (рівню управління), по видах управлінської діяльності, по видах ресурсів.

Вона дозволяє забезпечити керівництво достовірною інформацією про діяльність підприємства в будь-який момент часу й у найкоротший термін. Забезпечує наявність інформації, і прозорість господарських процесів для топ-менеджменту підприємства. Рішення від корпорації Галактика допомагає підприємствам:

 •  Формувати бюджети збуту, виробничу програму, план постачання й оперативно відслідковувати їх виконання;
 •  Керувати фінансовими і матеріальними ресурсами при наявності віддалених філій;
 •  Планувати собівартість продукції, яка зроблена по складним, багатоетапним техпроцесам; здійснювати моніторинг фактичних витрат (оперативно керувати собівартостю) по різних методиках і проводити аналіз з використанням різних баз розподілу накладних витрат;
 •  Вести інтенсивне цілодобове відвантаження з використанням гнучкіої цінової політики, автоматично контролюючи граничні заборгованості клієнтів;
 •  Керувати технічним обслуговуванням устаткування;
 •  Ефективно керувати людськими ресурсами.

Рішення корпорації Галактика враховує корпоративну і галузеву специфіку клієнта, і ергономічно накладається на бізнес-модель підприємства.

З Галактикою керівник одержує чітку картину поточного стану справ і бачить перспективу. Забезпечується рівномірний багатоплановий облік у декількох стандартах (національний стандарт бухгалтерського обліку, GAAP, IAS, HGB і ін.) для будь-якої кількості філій чи підрозділів підприємства. Визначається чітка схема оподатковування, що дозволяє уникнути податкових переплат і штрафів.

Система Галактика - багатоплатформений модульний продукт, реалізований в архітектурі "клієнт-сервер" ,яка забезпечує підтримку найбільш популярних серверних і клієнтських платформ. Галактика взаємодіє зі спеціалізованим ПО, з програмами, що поставляються в складі інтелектуальних касових апаратів, з програмами "клієнт-банк".

Комплексний підхід корпорації до процесу автоматизації дозволяє Замовнику реалізовувати проекти як поетапно, так і за технологією реалізації "під ключ", забезпечуючи його можливістю вибору оптимальної для нього політики, а також дозволяє керівництву підприємств у найкоротший термін домогтися ефективного управління, планування й аналізу діяльності.

Основні принципи системи:

Інтелектуальність 

Можливість рішення задач управління по плануванню, аналізу і контролю на основі єдиної бази даних підприємства.

Интегрованість і модульність 

Комплексний підхід до автоматизації, "наскрізне" проходження документів через різні служби підприємства. Формування необхідної замовнику конфігурації з набору інтегрованих модулів дає можливість поетапної побудови потрібної функціональності і поетапного впровадження системи, гнучкого маневрування ресурсами при проведенні пусконалагоджувальних робіт.

Масштабуємість 

Використання модульної архітектури побудови системи, дозволяє легко підключати нові функціональні компоненти. У свою чергу підтримка системою Галактика найбільш розповсюджених серверних платформ: Btrieve, MS SQL Server, Oracle забезпечує масштабуємість програмного продукту по кількості робочих місць: від одиниць до сотень.

Універсальність і адаптивність 

Наявність могутнього механізму настроювань, що забезпечує різні схеми експлуатації системи. Для кожного підприємства важливо, щоб інформаційна система відбивала властиві йому бізнес-процеси. Ця специфіка включається в поняття галузевої версії. Особливістю системи Галактика є те, що галузева версія аж ніяк не означає обмеження функціональності. У будь-яке постачання входить базове ядро, що містить повний комплект реалізованих у системі функцій, а в процесі настроювання відбувається лише активізація бізнесів-властивостей, що відбивають специфіку підприємств даної галузі.

Корпоративність 

Модульність і робота в інформаційному просторі єдиної бази даних;

 •  Охоплення всього спектра типових виробничо-економічних функцій;
 •  Забезпечення гнучкого настроювання на специфіку і сферу діяльності конкретного підприємства;
 •  Надання користувачам інструментальних засобів для самостійного розвитку можливостей системи;
 •  Підтримка розподілених баз даних для забезпечення інформаційної взаємодії підрозділів і територіально віддалених філій корпорацій;
 •  Масштабуємість

Усі ці властивості Галактики дозволяють сформувати корпоративну автоматизовану систему управління.

Орієнтація на клієнта 

Цьому принципу неухильно випливають у корпорації Галактика. При проектуванні нових версій найважливішим джерелом інформації є побажання користувачів. Сформулювати пропозиції, створити точний "зліпок" своїх бізнесів-процесів для наступного аналізу фахівцями, клієнтам допомагає система автоматизованого тестування AQA, що входить у постачання системи Галактика.

Відкритість 

Сьогодні важко знайти підприємство, де в тім чи іншому ступені не використовувалися б засоби автоматизації. Природно, виникає проблема інтеграції системи з продуктами різних постачальників. У системі Галактика ця задача зважується засобами утиліт адміністрування (інструментальний комплекс Support). Замовник, при необхідності, може одержати опис словників і структуру бази дані Галактики.

Розв'язувані задачі

Контур управління підприємством дозволяє:

 •  аналізувати заявки на продукцію, товари і послуги з урахуванням резервів і обмежень по виробничих потужностях, матеріальним, трудовим і фінансовим ресурсам, моделювати їх розподіл;
 •  формувати портфель замовлень і координувати плани виробництва, постачання, збуту і фінансових надходжень;
 •  контролювати собівартість продукції і послуг, аналізувати відхилення фактичних показників від планових з використанням сучасних методик.

Дані, що циркулюють у контурі управління підприємством, служать інформаційним фундаментом "кабіни управління" чи "інформаційного місця керівника". Ці сучасні програмно-апаратні системи дозволяють одержувати в зручному і наочному виді, усю необхідну інформацію для контролю стану підприємства і прийняттям управлінських рішень вищим керівництвом компанії.

Фінансовий контур забезпечує:

 •  бізнес-планування, формування сукупності (ієрархії) фінансових планів і складання бюджетів в усіх напрямках діяльності підприємства, контроль фактичного виконання бюджетів і кошторисів;
 •  включає засоби фінансового менеджменту - оперативне планування і управління платежами і надходженнями, цінними паперами, депозитами, кредитами; управління акціонерним капіталом;
 •  прогноз і моделювання фінансових ситуацій.

Контур управління виробництвом забезпечує планування виробництва, формування на основі портфеля замовлень виробничих програм і плани-графіків і контроль їхнього виконання, оперативне управління виробництвом на рівні цехів.

Контур логістики допомагає деталізувати і контролювати виконання планів постачання і збуту, керувати матеріальними потоками всередині підприємства у взаємодії з постачальниками й одержувачами продукції, товарів і послуг, проводити взаєморозрахунки з постачальниками й одержувачами.

Контур управління взаємовідносинами з клієнтами дає можливість реєструвати контакти з клієнтами, збирати і всебічно аналізувати маркетингову інформацію, прогнозувати попит, формувати портфель замовлень, керувати гарантійним обслуговуванням.

Контур управління персоналом призначений для автоматизації обліку кадрів і виконання обчислювальних процедур, зв'язаних з оплатою праці персоналу підприємств.

Контур управління якістю дозволяє забезпечити:

 •  реєстрацію і збереження інформації з якості вхідної сировини, напівфабрикатів і готової продукції;
 •  планування і контроль перевірок, і атестацію устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
 •  облік і аналіз рекламацій і браку, зауважень і пропозицій споживачів.

Контур системного адмінистрування призначений для автоматизації документообігу підприємства, допомагає планувати і контролювати виконання проектів.

Контур галузевих и спеціалізованих рішень включає інструментарій для повноцінного обліку галузевої специфіки технологій управління, що поставляються

Платформи

Комплексна інформаційна система Галактика є багатоплатформенним програмним продуктом і підтримує наступні варіанти СУБД і операційних систем:

Серверна ОС

СУБД

Клієнтська ОС

Novell Netware 3

Btrieve 6.15

Win9X, WinNT 4.0, Win2000

Novell Netware 4

Btrieve 6.15

Win9X, WinNT 4.0, Win2000

Btrieve 7

Win9X, WinNT 4.0, Win2000

Pervasive SQL 2000

Win9X, WinNT 4.0, Win2000

Novell Netware 5

Oracle 8

Win9X, WinNT 4.0, Win2000

Btrieve 7

Win9X, WinNT 4.0, Win2000

Pervasive SQL 2000

Win9X, WinNT 4.0, Win2000

WinNT 4.0, Win2000

Oracle 7.3.2, Oracle 8.

Win9X, WinNT 4.0, Win2000

Btrieve 6.15

Win9X, WinNT 4.0, Win2000

Btrieve 7.0

Win9X, WinNT 4.0, Win2000

Pervasive SQL 2000

Win9X, WinNT 4.0, Win2000

MS SQL 7.0

Win9X, WinNT 4.0, Win2000

Сервер БД UNIX + файл сервер

Oracle 7.3.2, Oracle 8.

Win9X, WinNT 4.0, Win2000

Вибір конфігурації сервера і клієнтських машин для кожного підприємства, як правило, уже зроблений до покупки КИСНУЛА Галактика і тому, ми тільки даємо рекомендації з минимальным требованиям до серверів і робочих станцій, що пред'являє наша система до апаратного забезпечення. У залежності від кількості одночасно працюючих у системі користувачів і бажаної швидкодії системи, вимоги до апаратного забезпечення можуть змінюватися в широких межах. У залежності від того, для якої платформи Ви вибираєте нашу систему, буде змінюватися її вартість.

Галузеві рішення

Напрацьовані корпорацією Галактика технологічні рішення і досвід співробітництва з підприємствами різних галузей промисловості дозволили створити на базі ІС Галактика галузеві рішення, що дають можливість автоматизувати бізнеси-процеси підприємств з урахуванням специфіки їхньої діяльності.

Галактика/Рішення для Енергетики 

Галузеве рішення Галактика/Рішення для Енергетики охоплює повний спектр задач підприємств енергетиків - від виробництва енергії до її реалізації з обліком усілякої галузевої специфіки. Підприємства енергетичного комплексу одержать можливості:

 •  організації оперативного і достовірного кількісного і вартісного контролю всіх матеріальних потоків;
 •  ведення детального обліку витрат по джерелах і місцям їхнього виникнення;
 •  здійснення раціонального планування і використання обсягу оборотних коштів, необхідних для розрахунку з контрагентами;
 •  підвищення оперативності підготовки, обробки і використання інформації, зниження втрат за рахунок оптимізації документообігу.

Галактика/Рішення для нафто-газового комплексу 

Галузеве рішення для підприємств нафто-газового комплексу забезпечує підтримку задач управління розподіленим збутом і відвантаженнями нафти (нафтопродуктів), газу споживачам; поділу споживачів по категоріях і ведення різних тарифів. Підтримується система контролю за виконанням термінів відвантажень і ведення комплексного обліку взаєморозрахунків з контрагентами. Рішення дає можливість ведення обліку операцій з давальницькою сировиною і формування галузевої звітності.

Використовуючи ІС Галактика підприємства нефто-газового комплексу одержують можливість управління виробництвом, матеріальними потоками, фінансами і персоналом.

Галактика/Рішення для хімічної промисловості 

Рішення системи Галактика дозволяє реалізувати управління специфічними процесами хімічного виробництва:

 •  підтримка автоматизованого обліку матеріалів, що розділяються в результаті обробки на кілька продуктів;
 •  контроль проміжних стадій у технології виробництва;
 •  можливість обліку партій хімічної сировини і продукції, які характеризуються обмеженим терміном і умовами збереження і розміщення підтримку безупинних виробничих процесів;
 •  можливість використання нормативного методу розрахунку потреб сировини і матеріалів на одиницю продукції хімічного виробництва підтримку різних одиниць виміру (об'ємних, вагарень), що дозволяє вести рівномірний облік;
 •  планування й облік виконання профілактичних, ремонтних і будівельно-монтажних робіт.

Галактика/Рішення для металургії і гірничорудної промисловості 

Галузеве рішення для металургійних підприємств і підприємств гірничорудної промисловості забезпечує підтримку задач:

 •  управління фінансовими ресурсами підприємства;
 •  управління договірною діяльністю (закупівлі, реалізація, бартерні договори, взаємозаліки);
 •  контроль витрат виробництва і невиробничих витрат;
 •  оперативну вивірку взаєморозрахунків з контрагентами, насамперед із природними монополіями;
 •  оптимізацію витрат, матеріально-технічне забезпечення, контроль матеріальних запасів з метою своєчасного виявлення дефіцитних і неліквідних позицій;
 •  планування й облік виконання технічного обслуговування і ремонту устаткування;
 •  повагонний облік руху ТМЦ;
 •  перерахування цін у залежності від параметрів продукції (кислотність руди, вологість, зольність, і т.д.);
 •  розрахунок амортизації.

Галактика/Рішення для машинобудування і приладобудування 

Машинобудівним і приладобудівним підприємствам корпорація Галактика пропонує рішення, що автоматизує задачі:

 •  разузлування складних виробів, формування дерева входження складальних одиниць;
 •  формування і ведення бази технологічних процесів;
 •  ведення бази повідомлень на конструкторські і технологічні зміни;
 •  ведення бази виробничих замовлень, оцінки потреб і витрат на їхнє виконання, включення замовлень у виробничу програму;
 •  розрахунку виробничої програми по цехах;
 •  розрахунку потреб на виробничу програму в матеріалах, трудозатратах і фахівцях з цехів;
 •  формування документів-основ на відпустку матеріалів у виробництво й облікові господарські документи у виробництві;
 •  обліку залишків незавершеного виробництва, оцінки спожитих матеріалів і трудозатрат у незавершеному виробництві;
 •  формування виробничих звітів;
 •  автоматичного формування бухгалтерських проводок на основі облікових документів;
 •  формування графіка ремонтів;
 •  планування потреб у матеріальних і трудових ресурсах на виконання ремонтних робіт;
 •  фактичного обліку виконання графіка ремонтів. Формування актів виконаних робіт. Обліку фактичних витрат на ремонтні роботи;
 •  зіставлення планових і фактичних показників виконаних ремонтів;
 •  розрахунку фактичної собівартості замовлень і складальних одиниць на всіх стадіях виробництва;
 •  розрахунку вартості поворотних відходів при обробці заготівель.

Галактика/Рішення для харчової промисловості 

Рішення охоплює всю організаційну структуру підприємства харчової промисловості, надаючи кожному учаснику бізнесу зручний інструмент і ефективні важелі управління. Рішення від корпорації Галактика допомагає сьогодні підприємствам харчової промисловості заробляти, підвищувати конкурентноздатність, дозволяючи:

 •  формувати бюджети збуту, виробничу програму, план постачання і відслідковувати їхнє виконання;
 •  враховувати особливості сировини і готової продукції, контролюючи терміни придатності; коректувати рецептури; вести рецептурні журнали; формувати змінні завдання й одержувати виробничі звіти;
 •  планувати собівартість продукції по складним, багатоетапним техпроцессам; здійснювати моніторинг фактичних витрат по різних методиках і проводити аналіз з використанням різних баз розподілу накладних витрат;
 •  вести інтенсивне цілодобове відвантаження по різним прайс-листам, з використанням електронних ваг і систем штрихового кодування, автоматично контролюючи граничні заборгованості клієнтів;
 •  вести облік спецодягу; планувати ремонтні роботи і процедури санітарної обробки.

Галактика/Рішення для будівельної індустрії 

Для будівельних організацій, крім загальних управлінських можливостей у ІС Галактика, пророблені галузеві настроювання, що дозволяють:

 •  групувати дані про рух матеріальних цінностей у будь-яких розрізах (по партіях, по виконробах (МОЛ), по об'єктах і ін);
 •  керувати фінансами, вести бухгалтерський облік у повному обсязі;
 •  відслідковувати собівартість окремих об'єктів (особливо, якщо будівельна фірма веде відразу кілька проектів);
 •  здійснювати управління персоналом і розрахунок заробітної плати (з використанням різних методів її нарахування).

Галактика/Рішення для зв'язку і телекомунікацій 

Галузеве рішення Галактика/Рішення для зв'язку і телекомунікацій забезпечує:

 •  управління фінансовими ресурсами підприємства (планування, бюджетування);
 •  контроль витрат виробництва і невиробничих витрат;
 •  планування й облік виконання технічного обслуговування і ремонту устаткування, телекомунікаційної мережі;
 •  оперативне календарно-мережне планування (управління проектами);
 •  управління договірною діяльністю (закупівлі, бартерні, транзитні договори, цінні папери);
 •  оперативну вивірку взаєморозрахунків з контрагентами, насамперед з корпоративними клієнтами (облік авізо, консолідація);
 •  оптимізацію витрат на матеріально-технічне забезпечення, контроль матеріальних запасів з метою своєчасного виявлення надлишків або дефіцитних позицій;
 •  бухгалтерський облік (у повному обсязі) за різними стандартами;
 •  управління автотранспортом;
 •  управління персоналом;
 •  діловодство, внутріфірмовий документообіг.

Галактика/Рішення для торгівлі 

Інформаційна технологія управління торговим підприємством, реалізована в розробці Галактика/Рішення для торгівлі, враховує неоднорідність підприємств оптово-роздрібної торгівлі, у кожного з який, як правило, мається своя специфіка й унікальні схеми організації бізнесу. Використовуючи ІС Галактика:

 •  корпорації, холдинги і торгово-виробничі компанії одержують можливості здійснення оперативного контролю всієї корпоративної діяльності: планування і проходження контрактів, виробництва і фінансової діяльності, обліку взаєморозрахунків, роботи філій і партнерської мережі;
 •  великі оптовики одержують можливості в автоматизації: обліку і контролю руху товарів, потоків товарних кредитів, здійснення експортно-імпортних операцій, плануровання закупівель і продажів;
 •  середній і дрібній оптовій, оптово-роздрібній організаціям КИСНУЛА Галактика допомагає оптимізувати роботу підрозділів роздрібної торгівлі, оперативно проводити вибір асортименту товарів на основі аналізу результатів реалізації;
 •  підприємствам роздрібної торгівлі рішення дає можливості в оперативному керуванні роздрібною торгівлею на рівні управління відділом, касою і магазином у цілому, в аналізі попиту й оперативному виборі асортименту на базі аналізу результатів реалізації товару.

Нові проектні рішення у версії 5.8

 •  Основною особливістю версії 5.8 є розробка трьох нових модулів Управління бюджетом, Платіжний календар, Фінансовий аналіз. Функціональні можливості даних модулів забезпечують рішення задач фінансового менеджменту.
 •  Нове народження одержав модуль Управління договорами. У його базову версію включені численні доробки, виконані за заявками клієнтів, що пройшли перевірку на практиці і довели своїй універсальності.
 •  Цілком перероблені модулі Основні засоби і Векселі і кредити.
 •  У модулі Фактичні витрати реалізовані нові алгоритми, що істотно розширюють його область застосування.


Управління бюджетом

Бюджет - це кращий спосіб зрозуміти, що ж дійсно відбувається в компанії, тому що в бюджеті наочно представлене з чого складаються доходи підприємства і на що і ким витрачаються основні гроші.

Модуль Управління бюджетом призначений для автоматизованого формування погодженої системи бюджетів підприємства й окремих його підрозділів, а також для контролю їхнього виконання. Модуль адресований керівникам і фахівцям фінансових служб підприємств.

Функціональність модуля забезпечує підтримку всіх етапів бюджетування:

 •  Етап планування - формування ієрархічних довідників: центрів відповідальності, періодів планування, аналітичні розрізи; складання бюджету - у ручному чи в автоматичному режимі на підставі даних календарних планів договорів формованих у модулі Управління договорами.
 •  Моделювання різних варіантів бюджетів - модуль дозволяє формувати й аналізувати кілька варіантів бюджету, що відповідають різним сценаріям кон'юнктури чи ринку етапам узгодження бюджету. Любою варіант бюджету можна записати в базу даних модуля і використовувати в міру необхідності.
 •  Узгодження і ствердження - цей етап звичайно являє собою ітераційну процедуру. Для реалізації цієї й іншої операцій з бюджетами передбачений механізм статусів, наприклад, бюджет може бути формований, погоджений, затверджений і т.д.;
 •  Формування фактичних показників бюджету - ці показники характеризують виконання статей бюджету. Більшість показників можна формувати автоматично на основі оперативних і бухгалтерських дані системи Галактика за допомогою типових фінансових операцій. Надана також можливість їхнього ручного введення.
 •  Аналіз виконання - розроблений зручний механізм порівняння бюджетів різних видів, наприклад, планових і фактичних показників, бюджетів різних періодів і т.д.
 •  Коригування - за результатами аналізу виконання бюджетів проводиться коректування бюджетів на наступні періоди з урахуванням фактичних даних.


Платіжний календар

Засобом для оперативного управління грошовими потоками підприємства є платіжний календар, що являє собою поточний фінансовий план надходження і витрати коштів. Модуль Платіжний календар адресований керівникам і фахівцям фінансових служб вирішує наступні задачі:

 •  забезпечення платоспроможності і стійкості підприємства;
 •  мінімізація ризику неплатоспроможності підприємства;
 •  планування і контроль виконання фінансових зобов'язань.

Функціональні можливості модуля дозволяють здійснювати оперативний фінансовий менеджмент за принципом ковзного планування шляхом циклічного виконання ряду операцій. Ці операції можна розбити на наступні етапи:

 •  Установка лімітів;.
 •  Формування оформлюваних заявок на платежі;
 •  Прийняття заявок до виконання. (На підставі фактичних даних про рух платіжних засобів виконується балансування календаря, що полягає в прийнятті управлінських рішень, узгодженні надходження і витрати платіжних засобів);
 •  Виконання заявок;
 •  Аналіз. Проведення аналізу необхідно для ухвалення оптимального рішення і шляхом оцінки різних моделей платіжних календарів;
 •  Корекція лімітів.


Фінансовий аналіз

Основною задачею модуля Фінансовий аналіз є оцінка фінансового стану підприємства і виявлення перспектив його подальшого розвитку. Модуль призначений для великих корпорацій, що ведуть консолідовану звітність і всі підприємства, що ставлять перед собою ціль аналізу інформації про результати господарської діяльності підприємства.

Використання засобів модуля Фінансовий аналіз забезпечує рішення наступних задач:

 •  Імпорт вхідної фінансової звітності, її класифікація і побудова ієрархії вхідної звітності;
 •  Консолідація фінансової звітності центрів відповідальності (підрозділів) у підсумкову звітність підприємства;
 •  Обробка фінансової звітності: контроль цілісності фінансової звітності, приведення фінансової звітності до відповідного стандартам і генерація фінансових показників;
 •  Одержання, інтерпретація й аналіз підсумкової аналітичної звітності. 

Особливості модуля Фінансовий аналіз:

 •  Використання підприємствами усіх форм власності, з урахуванням вимог пропонованих до звітності, як національним законодавством, так і міжнародними стандартами;
 •  Інструментарієм модуля можна скористатися для аналізу документів не тільки зовнішньої звітності, але і внутрішньої, що характеризують фінансові потоки і ресурси підприємства. У модуль можуть імпортуватися дані звітів Контуру Логістики і бухгалтерських модулів, дані з будь-яких інших систем у різних форматах, наприклад, MS Excel;
 •  Аналіз фінансового стану може вироблятися по декількох методиках (школам), що дозволяють розраховувати значення тих самих показників за допомогою різних формул. Модуль дозволяє робити будь-який обраний вид аналізу: горизонтальний, вертикальний, по обмеженому колу показників (експрес-аналіз) і деталізований із проведенням докладної оцінки майнового і фінансового положення з елементами компонентного аналізу;
 •  Отримані результати вивантажуються в звіти, що спеціально набудовуються, з коментарями, отриманими на підставі легенд у залежності від діапазонів значень вихідних показників.


Векселі і кредити

У версії 5.8 у модулі Векселя і кредити реалізовані наступні функціональні можливості:

 •  Передбачено багаторівневу класифікацію векселів і інших цінних паперів, створювана користувачем на основі правил обліку цінних паперів, прийнятих на даному підприємстві;
 •  Облік звертання векселів і інших цінних паперів може здійснюватися як у режимі підприємства, так і в режимі холдингу;
 •  Оперативний облік заснований на веденні картотек векселів, цінних паперів і кредитів. На кожен об'єкт обліку (вексель, цінний чи папір їхній пакет, кредит) користувачем створюється картка, що містить усю необхідну інформацію з даного об'єкта. Облік виробляється як у національній грошовій одиниці, так і у валюті документу (кредиту);
 •  Всі операції з векселями чи цінними паперами документуються актами прийому-передачі. Система допускає облік операцій гасіння векселів частинами. У цьому випадку кожну частину, що погашається, необхідно активувати окремо;
 •  Облік векселів і цінних паперів у балансі взаєморозрахунків між контрагентами забезпечується прив'язкою до актів, що документують операції з об'єктами обліку, що відповідають документів-основ, що відбивають товарно-грошові відносини між цими контрагентами;
 •  Зважаючи на те, що векселі часто використовуються для розв'язання неплатежів, у модулі передбачена можливість формування вексельних угод. Передбачено облік векселів, що не беруть участь у взаєморозрахунках (переданих у заставу, на збереження і т.п.);
 •  При обліку кредитів реалізоване формування планів-графіків їхнього одержання і погашення;
 •  Одержання звітів, що набудовуються, про наявність і рух векселів і цінних паперів, про вексельні угоди, про видані й отримані кредити.


Основні засоби

Реалізовані в модулі Основні засоби можливості дозволяють більш гнучко набудовувати систему, мінімізувати помилки при введенні інформації, одержувати різноманітні звіти і, в остаточному підсумку, підвищити продуктивність праці бухгалтера:

 •  Облік декількох однотипних об'єктів. Ця задача зважується за допомогою групової інвентарної картки. Її використання дозволяє робити будь-які операції одночасно по всіх об'єктах обліку з групи, з можливістю виділення вхідних у неї об'єктів
 •  Облік складних ієрархічних об'єктів. Складний об'єкт являє собою об'єкт обліку, що складає з декількох об'єктів, які можна враховувати як як єдине ціле, так і незалежно друг від друга. Нарахувати амортизацію по складному об'єкті можна розрахувавши амортизацію в цілому на об'єкт, з наступним розподілом на складові, або на кожен компонент з одержанням суми по всьому об'єкті.
 •  Переоцінка основних фондів. У новій версії з'явилася можливість робити переоцінку по формулах, що задається користувачем.
 •  Рівнобіжний облік основних фондів з урахуванням міжнародних стандартів виробляється за допомогою створення різних методів обліку.
 •  Звіти. У новій версії всі звіти будуються в інтерактивному режимі.


Управління договорами

Функціональні можливості модуля Управління договорами у версії 5.8. поповнені наступними можливостями:

 •  Розширено інтеграцію модуля Управління договорами з іншими модулями системи Галактика. Зв'язок з модулем Управління бюджетом виконана на рівні передачі інформації з модуля Управління договорами для формування бюджетів з використанням типових фінансових операцій. У модулях Постачальники-Одержувачі, ФРО, Каса, Векселі і кредити платіжні і залікові документи можна попередньо рознести по договорах, а в модулі Управління договорами - одержати звіт про платіжні і залікові документи, рознесених по договорах (угодам, пунктам календарного плану), але не рознесеним по ДО;
 •  Реалізовано можливість завдання схеми платежів, що фіксує склад і припустимі обсяги платіжних засобів, що можуть бути використані для розрахунків за товари, що поставляються за даним договором;
 •  Реалізовано ієрархічне представлення класифікатора платіжних засобів;
 •  При формуванні специфікації до договору існує можливість створення переліку припустимих замін по кожній товарній позиції. На його основі виробляється остаточне уточнення специфікації підлеглих документів;
 •  Можливість розрахунку послуги до позиції специфікації договору;
 •  Автоматичне формування пунктів календарного плану;
 •  Схема зв'язків документів, що дозволяє вибрати базовий документ, що буде служити джерелом товарних позицій для переносу їхній зі специфікації базового документа в специфікацію іншого документа. Як базовий документ може служити договір, додаткова угода, пункт календарного плану, ДО, накладна;
 •  Нові звіти, що дозволяють одержати зведення про сумарний обсяг постачань; у тому числі по обраних групах послуг, сумарної вартості постачань; сумі оплат, заборгованості. Розроблено додаткові звіти для галузі Транспортування нафти і газу.


Фактичні витрати

Нові проектні рішення, реалізовані в модулі Фактичні витрати, полягають у розробці процедур, що дозволяють вирішувати задачі розподілу непрямих витрат, розподілу витрат при наданні зустрічних послуг і калькулювання собівартості напівфабрикатів.

Розрахунок і відображення собівартості на рахунках бухгалтерського обліку здійснюється по стадіях, у порядку проходження виробничих операцій при одержанні напівфабрикатів і готової продукції. Потоварне калькулювання витрат на виготовлення напівфабрикатів виробляється шляхом закриття виробничих рахунків.

Механізм закриття рахунків модернізований шляхом класифікації операцій закриття по трьох типах:

 •  Закриття рахунків. Операції такого типу виконуються аналогічно закриттю рахунків у модулі Бухгалтерська звітність;
 •  Закриття стадій виробничого циклу. Операції такого типу описують правила закриття виробничих операцій при калькулюванні собівартості напівфабрикатів;
 •  Закриття зустрічних послуг. Операції такого типу описують правила закриття зустрічних послуг між підрозділами;

Результати розрахунків використовуються при видачі звітів, у тому числі порівняльних звітів по фактичній і плановій собівартості, розрахованої в модулі ТЕП.

Одним з нових проектних рішень модуля Фактичні витрати є більш гнучкий механізм настроювання системи обліку витрат. Крім настроювання на кореспонденції рахунків у довідниках статей калькуляції, елементів витрат і кошторисів витрат додатково використовуються настроювання по КАУ. При виборі проводок з урахуванням настроювання по КАУ надається можливість використовувати як стандартну аналітику по статтях витрат, так і користувальницьку аналітику, обумовлену специфікою роботи даного виробництва.

Додаткова звітність, передбачена в модулі, дозволяє одержати більш повну картину калькулювання фактичної собівартості:

 •  Зведена відомість калькуляцій. Мається можливість видачі калькуляцій по таких об'єктах обліку як МЦ, послуги, групи МЦ і послуг, даний звіт можна сформувати в Excel-форматі.
 •  Розшифровка собівартості об'єкта по статтях витрат. Для даного звіту передбачена можливість розшифровки калькуляційних статей по додатковому рівні аналитики - статті витрат.

ИНЭК-АДП

Результатом роботи з програмою "ИНЕК-АДП" серії "Аналітик" є аналіз фінансово-економічної діяльності підприємств і організацій усіх видів діяльності.

Дана програма, включаючи в себе
всі можливості "ИНЕК-АФСП", вирішує значно більший спектр задач. Як вихідну інформацію використовуються не тільки дані балансів, звітів про прибутки і збитки, надходжень і витрат коштів, але й інформація про структуру виторгу (номенклатура продукції, товарів, послуг, вартість; кількість; ціна), калькуляції собівартості, закупівлях товарів і витрат звертання, використанні прибутку.

Програма дозволяє Користувачу
створювати власні методики аналізу. При створенні власних методик аналізу Користувачу надається надзвичайно доступний механізм вибору формул розрахунку показників з можливістю їхнього перегляду прописом і формування власних коментарів до створених показників.

У порівнянні з програмою "ИН
ЕК-АФСП", програма "ИНЕК-АДП" додатково дозволяє:

 •  аналізувати темпи зміни цін на продукцію підприємства (товари, послуги, інші статті виторгу) і основні види матеріальних ресурсів і інших витрат;
 •  оцінювати ефективність використання матеріально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсів;
 •  аналізувати ефективність виробництва і реалізації кожного виду продукції, послуги, товару;
 •  простежити в динаміку зміна структури собівартості і виторги, динаміку руху продукції, ресурсів і товарів на складі;
 •  оцінювати крапку беззбитковості і запас фінансової міцності підприємства;
 •  проводити факторний аналіз динаміки прибутку;
 •  проаналізувати зміна продуктивності праці;
 •  розрахувати обсяг реалізації на карбованець витрат, виторг і прибуток на один працівника;
 •  оцінити комерційну маржу і частку оплати праці у виторзі;
 •  розподіляти непрямі витрати пропорційно прямим витратам на заробітну плату, прямим матеріальним витратам, усім прямим витратам, виторгу від чи реалізації обсягам зробленої продукції.

В.4. Аналітична система Project Expert™ 

Планування розвитку підприємства вимагає застосування сучасних методик і інструментів, що знижують часові витрати. Ефективним, адекватним розв'язуваним задачам методом є метод імітаційного моделювання, основу якого складає сценарний підхід. Імітаційні моделі дозволяють програвати різні варіанти розвитку підприємства, стану зовнішнього економічного оточення. Вони дають можливість перевірити різні ідеї, гіпотези і припущення щодо розвитку бізнесу, проаналізувати наслідки їх реалізації. Діяльність підприємства в моделі відтворюється за допомогою опису руху грошових потоків (надходжень і виплат, Cash-Flow) як подій, що відбуваються в різні періоди часу.

Названі підходи покладені в основу аналітичної системи Project Expert компанії «ПРО-ИНВЕСТ-ИТ», що базується на методиці оцінки інвестиційних проектів UNIDO. Послідовно моделюючи в системі плановану діяльність нового чи діючого підприємства і зміни в економічному середовищі, можна вести інвестиційне проектування і фінансове планування, створювати бізнес-плани, що задовольняють міжнародним вимогам, а також оцінювати ефективність реалізації проектів. Project Expert дозволяє проаналізувати альтернативні варіанти розвитку проекту і вибрати оптимальний шлях розвитку підприємства, визначити потреби підприємства в коштах, підібрати оптимальну схему фінансування й умови кредитування, оцінити запас міцності бізнесу, ефективність вкладень для всіх учасників проекту, вибрати варіанти виробництва, закупівель і збуту, а також вести контроль за реалізацією проектів.

Система дозволяє моделювати діяльність підприємств різних розмірів – від невеликого приватного підприємства до холдингових структур. З її допомогою можна створювати проекти будь-якої складності – від розрахунку окупності нового обладнання до оцінки ефективності диверсифікованості діяльності підприємства. Project Expert не вимагає ні глибокого знання математики, ні уміння програмувати – необхідно тільки добре знати описуваний бізнес.

Робота із системою на різних стадіях розробки і реалізації інвестиційного проекту може бути описана у виді наступних основних кроків:

побудова моделі компанії і її економічного оточення в рамках проекту її розвитку;

визначення потреби у фінансуванні проекту в часі;

розробка стратегії фінансування;

аналіз прогнозованих фінансових результатів;

планування, бізнес-планування і створення бізнес-плану – документа, що містить текстову частину, необхідні підсумкові таблиці, графіки і діаграми;

аналіз даних про поточне становище проекту в процесі його реалізації.

Модель компанії

Процес побудови моделі діяльності підприємства найбільш трудомісткий і вимагає підготовчої роботи по зборі й аналізу вихідних даних.

Система Project Expert дозволяє протягом невеликого часу розробити фінансову модель компанії. Для опису проекту і компанії вам буде потрібно ввести наступні вхідні дані: дату початку і тривалість проекту, перелік планованих до випуску продуктів і послуг, багаторівневу структуру компанії до кожного підрозділу і товару, а також фінансовий стан на момент початку проекту – детальний опис її активів і пасивів в агрегованому балансі.

Рис. 1. Агрегований баланс компанії на початок проекту

Опис економічного оточення

При моделюванні діяльності підприємства і створенні проекту необхідно врахувати вплив факторів зовнішнього середовища: податкового оточення, інфляції, коливань курсів валют, використовуваних підприємством для грошових розрахунків.

З аналітичною системою Project Expert легко описується фінансово-економічне середовище, в якому планується реалізація проекту, а також прогнозуються зміни економічного оточення.

Часто при створенні проекту постає задача обліку руху коштів не тільки в національній валюті, але й в іноземній, наприклад, при здійсненні імпортно-експортних угод. Для цього в системі передбачена можливість вибору основної і додаткової валют проекту. Ви задаєте курс валют на початок проекту і прогноз його динаміки. Система автоматично перетворить результати розрахунків проекту в гривнях в еквівалент у більш стабільній валюті, що дозволяє врахувати при аналізі фактор нестійкості курсу національної валюти. Наявність другої валюти проекту є необхідною умовою коректного розрахунку показників ефективності інвестицій. У системі можна описати складну схему курсової інфляції, зв'язавши за допомогою формул зміна курсів основної і додаткової валют проекту з різними базами.

Рис. 2. Опис податків у Project Expert

Система надає вам можливість сформувати інфляційну картину проекту. Ви тільки задаєте індивідуальні показники інфляції і тенденції їхньої зміни у виді річних і щомісячних показників, що характеризують визначену групу (статті витрат), а також окремі види продукції і послуг.

Project Expert допомагає відбити особливості податкової системи. Система надає список основних видів податків, установлених російським законодавством, з урахуванням діючих ставок виплат для пропонованих податків, а також дозволяє, і вибирати оподатковувану базу з запропонованого переліку, і самостійно визначати її для будь-якого податку по формулі.

Календарний план проекту

Передінвестиційна і інвестиційна фази будь-якого проекту вимагають ретельного пророблення графіка робіт і переліку ресурсів. Система Project Expert формує календарного графіка первісних капітальних вкладень і підготовчих робіт – діаграму GANTT.

Система досить гнучко підходить до представлення даних про проект, дозволяючи або погоджувати всі етапи інвестиційної і подальшої операційної діяльності, або описувати ці стадії проекту незалежно. Інтерфейс роздягнула добре знаком тим, кому вже приходилося працювати з такими системами управління проектами, як MS Project, Time Line чи Primavera SureTrack. У системі Project Expert опис часових характеристик проекту не уступає перерахованим системам сіткового планування, однак упор зроблений на фінансові аспекти підготовки проекту – вартість підготовчих робіт, використовувані ресурси й особливості обліку інвестицій.

Рис. 3. Календарний план у Project Expert

Система допомагає визначити етапи робіт, указати використовувані ресурси, необхідні для виконання цих етапів, і порядок їхньої оплати, установити взаємозв'язку між етапами і сформувати активи підприємства.

Якщо етапи підготовки виробництва зв'язані з будівлею будинків, придбанням устаткування, чи землі, або інших основних засобів, Project Expert дозволяє вам вибрати способи і терміни їхньої амортизації: по виробництву, лінійно, по залишковій вартості, за схемою. У системі передбачений облік переоцінки активів, їхньої реалізації, а також додаткових інвестицій. Приклад календарного плану показаний на Рис.3.

Дублюючи можливості інших систем управління проектами, Project Expert не обмежує вас у застосуванні тільки своєї убудованої підсистеми календарного планування. Система підтримує обмін даними із системою MS Project, що дозволяє використовувати проекти, підготовлені в цих програмах, при створенні бізнес-плану, і навпаки, переносити дані з бізнес-плану в системи, орієнтовані на контроль виконання проектів.

План збуту

Стратегія продажу компанії, що реалізує проект, повинна бути детально пророблена на стадії планування.

Рис.4. Опис схеми збуту

Щоб змоделювати її в Project Expert, вам буде потрібно ввести список продуктів, указати ціни по кожному продукту і передбачуваний обсяг його продажу. Система дозволяє врахувати додатково інформацію про вплив сезонності на ціну, задати схему, по якій буде формуватися ціна того чи іншого продукту протягом проекту. У процесі розробки стратегії продажів у Project Expert враховуються фактори часу, такі, як: час реалізації продукту (послуги), час затримки платежу після постачання продукції, а також умови оплати продукту чт послуги споживача (по факту,  чи з передплатою в кредит).

При моделюванні збуту ви враховуєте обсяг складських запасів готової продукції і терміни їхнього збереження, відсоток утрат при збуті продукції і т.п. Система дозволяє відбити також витрати на рекламу і просування продукції на ринку.

Ви можете оцінити переваги кожної збутової схеми, проводячи аналіз обраних умов збуту.

Створення математичних залежностей збуту продукції від інших факторів, наприклад від розміру попиту, за допомогою механізму «Формула» дозволяє автоматизувати розрахунок обсягів продажів і описати індивідуальну стратегію реалізації продукції і послуг.

Рис. 5. Моделювання залежності збуту одного продукту від інших
за допомогою «Формули»

Виробнича діяльність

Рис. 6. Опис виробництва в Project Expert

При моделюванні в Project Expert виробничої діяльності підприємства вам досить ввести в систему дані про продукцію, обсяги її виробництва, про кількість і вартість сировини і матеріалів, про витрати на персонал відповідно до існуючого структурою виробництва, про загальні витрати – витратах на виробництво, керування, маркетинг і т.п.

Система дозволяє описати графік виробництва і різні види витрат, зв'язавши складною математичною залежністю обрані параметри фінансової моделі

підприємства, наприклад, при моделюванні обсягу виробництва продукту, виходячи з можливостей підприємства і прогнозної місткості ринку.

Виробничий план може бути сформований системою автоматично в залежності від планованих обсягів збуту. Project Expert дозволяє установити залежність плану виробництва і від інших факторів, наприклад від потужностей використовуваного виробничого устаткування.

Рис. 7. Моделювання збільшення виробництва при обмеженому попиті
за допомогою «Формули»

Фінансування проекту

Проект розвитку підприємства нездійсненний без рішення проблеми фінансування. У системі Project Expert закладена можливість моделювання і вибору схеми фінансування. Які кошти будуть потрібні на різних етапах реалізації проекту? Потреба в капіталі визначається на підставі даних, відображуваних у Звіті про рух коштів (Cash-Flow).

Рис. 8. Формування стратегії фінансування

По суті справи, Cash-Flow є основним документом, призначеним для визначення потреби в капіталі, вироблення стратегії фінансування підприємства, а також для оцінки ефективності використання капіталу.

Значення сальдо рахунка підприємства представлені в останньому рядку таблиці Cash-Flow і демонструють прогнозований стан розрахункового рахунка підприємства, що реалізує проект у різні періоди часу. Негативне значення сальдо розрахункового рахунка означає, що ваше підприємство не має у своєму розпорядженні необхідну суму капіталу.

Важливо сформувати капітал таким чином, щоб ні в один період часу значення сальдо розрахункового рахунка не мало негативного значення. При цьому необхідно дотримувати основного принципу – капітал повинний бути притягнутий тільки в той період часу, коли це дійсно необхідно.

Важливо врахувати і реальні умови залучення капіталу. Аналітична система Project Expert автоматично визначає, який обсяг коштів буде достатній для покриття дефіциту капіталу в кожен розрахунковий відрізок часу. При створенні проекту ви вибираєте обсяги й умови його фінансування: залучення акціонерного капіталу, позикових коштів, державне фінансування, висновок лізингових угод. При описі фінансування проекту система також дозволяє використовувати різні комбінації цих способів. Перевага Project Expert полягає в тому, що потреба в капіталі визначається з урахуванням інфляції, що дозволяє уникнути помилок у плануванні бюджету проекту.

Важливо, що при формуванні стратегії фінансування компанії з використанням акціонерного капіталу система дозволяє виконати для акціонерів підбір розмірів пакетів акцій з обліком як термінів володіння ними, так і необхідної прибутковості на вкладений капітал.

Рис.9. Розподіл пакетів акцій з урахуванням необхідної прибутковості

Забезпечує цю можливість додатково реалізований у системі порівняльний метод оцінки вартості бізнесу. Для визначення майбутніх доходів акціонерів – дивідендів і планованої ціни продажу акцій, прогнозна вартість компанії розраховується з використанням як убудованих, так і самостійно створюваних цінових мультиплікаторів.

Рис.9. Використання цінових мультиплікаторів для визначення прогнозної вартості компанії

Project Expert дозволяє вирішити задачу керування вільними коштами, генеруємими проектом. Досить указати принципи дивідендної політики, і реальні суми будуть розраховані системою. Можна змоделювати і власну схему процесу розміщення засобів на різних умовах на депозити чи в альтернативні проекти.

Представлення фінансових результатів

Як спрогнозувати фінансові результати підприємства в Project Expert? Результати моделювання діяльності підприємства відбиваються у фінансових звітах: Звіт про прибутки і збитки, Баланс, план грошових потоків Cash-Flow (Рис.11).

Рис. 11. Результати проекту (План грошових потоків)

Система зорієнтована на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), що полегшує роботу з іноземними інвесторами й дає більш точний аналіз фінансових результатів.

Фінансові звіти демонструють результати діяльності компанії, і вони одержуються у Project Expert автоматично в результаті виконання розрахунків. Процес генерації бухгалтерських процедур і формування звітних фінансових документів здійснюється відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Project Expert формує також таблиці показників ефективності інвестицій і фінансових показників, що включають наступні групи даних:

Показники ліквідності – поточна ліквідність, швидка ліквідність, чистий робочий капітал і інші показники, що відбивають здатність компанії задовольняти претензії власників короткострокових боргових зобов'язань.

Показники рентабельності – набір коефіцієнтів, що показують, наскільки прибуткова діяльність компанії і наскільки ефективне використання різних типів ресурсів.

Показники ділової активності – дозволяють проаналізувати, наскільки ефективне підприємство використовує свої засоби, включають набір показників оборотності різних типів засобів, зобов'язань і т.п.

Показники стійкості – характеризують фінансову незалежність і платоспроможність компанії, включають різні представлення співвідношень між джерелами фінансування (коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт покриття відсотків і т.п.).

Інвестиційні критерії, що характеризують вартість і прибутковість акцій підприємства (прибуток на акцію, P/E, коефіцієнт покриття дивідендів і т.п.).

Показники ефективності інвестицій (дисконтовані Cash-Flow критерії) - чистий прибуток, період окупності проекту, внутрішня норма рентабельності й інших показників, використовувані для комплексного аналізу проекту.

Рис. 12. Оцінка ефективності інвестицій і фінансові показники

Модуль «Деталізація результатів» надає можливість деталізувати результати розрахунку проекту. Усього можна використовувати до 30 стандартних таблиць, що відображають стан і результати проекту.

Рис. 13. Деталізація результатів

Якщо це виявиться недостатнім чи з'явиться необхідність у звітах іншого формату, вони легко створюються у розділі «Таблиці користувача».

У системі зручно створювати великі таблиці користувача на основі даних усіх підсумкових таблиць. Для цього використовуються прототипи розрахункових формул. Застосування таблиць дозволяє швидко ввести шаблони формул у різні рядки таблиці користувача, а потім перетворити їх у стандартну таблицю з різними розрахунковими формулами для кожного рядка. При формуванні користувальницьких таблиць можна тепер використовувати також дані балансу, що характеризує стан підприємства на момент початку проекту.

Рис.15. Таблиці користувача в Project Expert

Оформлення і перегляд вихідних даних, підготовлених програмою, виконуються в розділі «Результати». Ці матеріали разом з пояснювальним текстом входять у бізнес-план, формування якого забезпечує вам Project Expert.

Аналітичні можливості Project Expert 

Після того як система сформує таблиці, що містять очікувані фінансові результати діяльності підприємства, представлені у виді прогнозних звітів: звіт про прибутки і збитки, Баланс, Звіт про рух коштів, – автоматично виробляється розрахунок планованих фінансових показників і показників ефективності інвестицій. Для оцінки і коректування проекту всі ці фінансові дані піддаються аналізу. Project Expert дозволяє проводити аналіз показників ефективності інвестицій, аналіз чутливості, статистичний аналіз, аналіз беззбитковості. Також можна створити в системі власні аналітичні таблиці і застосовувати до них необхідні методи аналізу.

Крім оцінки ефективності вкладення в проект у цілому в Project Expert успішно зважується так називана «задача інвестора». Визначається, чи задовольняють фінансові результати участі в проекті вимогам усіх зацікавлених у ньому сторін – власників підприємства, інвесторів, кредиторів і держструктур, аналізуючи розраховані системою основні фінансові показники і показники ефективності інвестицій.

Рис. 15. Аналіз прибутковості підрозділів у Project Expert

При описі в Project Expert компанії відбивається її структура. Можливо не тільки спрогнозувати фінансові результати кожного підрозділу, але і проаналізувати їхня діяльність і оцінити, які підрозділи рентабельні, а які ні.

Project Expert – інструмент оцінки запасу міцності бізнесу

Однією з задач аналізу проекту є визначення чутливості моделі підприємства до змін різних параметрів. Чим ширше діапазон параметрів, у якому показники ефективності залишаються в межах прийнятних значень, тим вище запас міцності проекту, тим краще він захищений від коливань різних факторів, що роблять вплив на результати реалізації проекту. Система Project Expert дозволяє вивчити, як будуть змінюватися фінансові показники проекту в залежності від зміни рівня інфляції, ставок податків, витрат на персонал, величини збуту й інших вихідних даних проекту.

Дослідження чутливості показників ефективності до зміни ставки дисконування дозволяє визначити стійкість проекту до коливань кон'юнктури фінансового ринку і можливих змін макроекономічних умов діяльності.

Як оцінити вплив ряду невизначених факторів: інфляції, курсу валют, цін постачальників і інших? Імітаційна модель грошових потоків забезпечує можливість проведення аналізу проекту з урахуванням ризиків і невизначеностей його виконання.

Рис. 16. Аналіз чутливості в Project Expert

У Project Expert оцінюється ступінь впливу випадкових факторів на показники ефективності інвестицій у проект. Користувач визначає, які фактори розглядати як випадкові, вказує припустимий діапазон випадкової зміни значень для кожного з них, задає кількість перерахувань проекту з випадковими значеннями зазначених факторів. Як випадкові фактори можна вибрати, наприклад, ціну чи обсяг продажів окремих продуктів, показники інфляції, ставки податків і інші використовувані в проекті вихідні дані. Далі система дозволяє проаналізувати отриману сукупність результатів статистичними методами, і визначити ступінь ризику, зв'язаний з реалізацією проекту. Програма може вести розрахунки, як по точним, так і по приблизним даним, значення яких відомо з визначеною погрішністю. При використанні неточних даних одержується не тільки оцінка ефективності проекту, але і можливий інтервал її коливань, спеціальні характеристики невизначеності і стійкості проекту.

Могутнє, оптимізоване обчислювальне ядро системи, здатне робити тисячі перерахувань проекту, дозволяє використовувати для такого моделювання більш ефективний, чим спрощені методи аналізу чутливості, методМонте-Карло

Рис. 17. Аналіз змін у системі Project Expert

За допомогою модуля «Аналіз змін» у системі ведеться поточний моніторинг змін у проекті – відслідковується вплив поточних змін вихідних даних проекту на його результати.

Аналіз беззбитковості

Рис. 18. Визначення точки беззбитковості

У системі аналізуються взаємозв'язки між витратами і доходами при різних обсягах виробництва.

У Project Expert вирішується задача визначення точки беззбитковості для кожного виду продукції в будь-якому розрахунковому періоді і розраховується обсяг продажу, що покриває усі витрати на його виробництво і реалізацію.

На підставі даних про структурні підрозділи компанії і види продукції, які випускається, витрати можна розподілити по видах продукції і по підрозділах компанії не тільки відповідно до фіксованої частки в загальних чи витратах пропорційно обороту, але і за складною схемою, пропорційно різним базам розподілу. Цю можливість також забезпечує механізм «Формула».

При проведенні в Project Expert аналізу беззбитковості використовується метод, заснований на внеску на покриття. Крім кількісного і вартісного значень точки беззбитковості, у системі визначається запас фінансової міцності й оцінюється вплив обраної структури витрат на прибуток – розраховується операційний важіль. Це дозволяє визначати межу безпеки і рівень підприємницького ризику, як на кожен період, так і за ряд періодів у числовому й у графічному виді.

Рис. 19. Аналіз беззбитковості для  групи продуктів

Створювані системою зведені таблиці дозволяють проводити на визначену дату аналіз беззбитковості для групи продуктів, визначати середньозважені значення коефіцієнта внеску на покриття, аналізувати значення операційного важеля і запас фінансової стійкості, як по кожному продукту, так і по компанії в цілому. Подібний аналіз буде потрібно і для прогнозу зміни прибутку при зміні обсягу продажів, і для введення коректувань у плани виробництва продукції. Оцінка вартості бізнесу

Рис. 20. Вікно модуля «Оцінка бізнесу»

Якщо ви займаєтеся оцінкою ефективності інвестицій у проект, а також, якщо потрібно розрахувати вартість активів підприємства, наприклад при його ліквідації, Project Expert зручно використовувати для оцінки вартості бізнесу. Користувач системи може використовувати метод дисконтування грошових потоків для оцінки вартості бізнесу на момент початку проекту для прогнозування її на різних етапах реалізації проекту. Для оцінки вартості бізнесу в «післяпрогнозний» період у системі реалізовані п'ять методів: «Модель Гордона», метод чистих активів, ліквідаційної вартості, передбачуваної продажу, експертної оцінки. Користувач може вибрати із широкого спектра методів оцінки той, що найбільше відповідає специфіці підприємства, а також розрахувати ставки дисконтування.

Рис. 21. Розрахунок ставки дисконтування

Вибір оптимального варіанта розвитку

Рис. 22. Вікно модуля «What-if аналіз»

Крім аналізу проекту в пакеті Professional є додатковий модуль (мал. 22), що дозволяє вести різноманітний сценарний аналіз і одержувати відповіді на питання «Що, якщо?», властивим системам підтримки прийняття рішень.

При створенні проекту задачею аналітика є пошук найкращого варіанта розвитку. У Project Expert передбачена можливість швидкого створення декількох варіантів розвитку підприємства для їхнього порівняння і вибору найкращого. Для створення нового варіанта досить задати у відсотках величину відхилень вихідних даних проекту, наприклад обсягів продажів різних продуктів, їхньої ціни, ставок податків і т.п. Ви можете створити будь-яке число варіантів розвитку і провести їх порівняльний аналіз не тільки за фінансовими показниками і показникам ефективності інвестицій, але і по всьому спектру даних фінансових звітів, таблиць користувача, деталізації й аналізу варіантів. Результати аналізу можуть бути представлені у виді графіків.

Робота з групою проектів

У залежності від величини і структури компанії її економічна діяльність може проводитись шляхом реалізації не одного, а декількох напрямків, які фінансуються з загального бюджету. У цьому випадку становить інтерес спільний аналіз усіх реалізованих компанією проектів.

При використанні широких господарсько-економічних зв'язків кооперації може виникнути необхідність спільного аналізу групи проектів різних компаній, зв'язаних за якими-небудь критеріями.

Для роботи з об'єднання проектів у пакеті Project Expert Professional призначений окремий модуль – Project Integrator.

У Project Integrator користувач визначає ефективність інвестицій у групу проектів за інтегральними показниками, розрахованим на основі консолідованих прогнозних фінансових звітів. При роботі з групою проектів система дозволяє не просто підсумовувати їхні дані, але і створювати з використанням математичних залежностей різні форми консолідованої звітності. Таблиці користувача реалізовані в модулі «Integrator». Для їх підготовки можна використовувати дані з підсумкових таблиць і таблиць користувача, а також детальні результати проведених у системі розрахунків будь-якого проекту.

Рис. 23. Аналіз ефективності інвестицій у групу проектів

Під групою проектів у Project Integrator мається на увазі деяка безліч взаємозалежних проектів, розроблених за допомогою Project Expert. Критерії, по яких проекти поєднуються в групу, визначає користувач. Відзначимо, що проекти, що додаються в групу, повинні мати однакові основні валюти і валюти для розрахунків на зовнішньому ринку, а також одиниці їх виміру. Сумарна тривалість проектів не повинна перевищувати 100 років.

Експертні висновки

Часто необхідно підготувати короткий висновок за результатами проведеного аналізу. Це зручно реалізовано в Project Expert. Система автоматично формує ряд експертних висновків, включаючи висновок по аналізу беззбитковості.

 Рис.25. Експертний висновок, сформований системою Project Expert

До того ж реалізований у системі механізм дозволяє не тільки використовувати вбудовані висновки, але і самостійно створювати за результатами аналізу проекту шаблони для власних експертних висновків, використовуючи для цього всі підсумкові і дані, що додатково вводяться.

Формування якісного бізнес-плану

Рис. 25. Формування бізнес-плану в Project Expert

Модуль «Текстовий опис» допомагає створити докладний текст бізнес-плану, підключаючи і створюючи бібліотеки, використовуючи розвинуту систему підказок і коментарів. Динамічне відновлення звітів, переданих у MS Word, виключає рутинну роботу з переформатування звіту заново після зміни параметрів проекту. Створений у MS Word звіт зберігає всі параметри форматування при відновленні результатів. У випадку зміни даних у файлі проекту досить натиснути одну кнопку, щоб нові дані з'явилися в звіті.

При підготовці звітів усі створені в системі графіки і діаграми можна після передачі в Word редагувати як об'єкти MS Graph.

Підсумкові таблиці додатків «What-if аналіз» і «Integrator» також можуть бути передані в MS Word, у тому числі додані до створеного звіту.Моніторинг поточних змін і коректування плану

Рис. 26. Контроль за ходом реалізації проекту в Project Expert

Project Expert дозволяє вам контролювати хід виконання проекту шляхом актуалізації даних. У систему можна ввести актуальні дані про фактичні надходження і виплати і переглянути актуалізований звіт про рух коштів. При роботі із системою контролюється відповідність планованого і фактичного обсягу продажів, планованих і фактичних витрат, сум прибутку, податкових відрахувань і т.д. У результаті порівняння вихідних і реальних даних автоматично формується таблиця неузгодженості руху коштів, і можна вносите необхідні корективи.

Сервісні можливості і зручність освоєння

Зручність уведення даних забезпечується в системі добре структурованим, дружнім інтерфейсом і різними сервісними функціями, особливо корисними починаючим користувачам.

У Project Expert убудований «Майстер проектів» дозволяє вам швидко створювати новий проект, з огляду на особливості підприємства, галузі і розв'язуваної задачі. Випливаючи вибору кристувача, система підключає заготовки списків податків, набори підсумкових таблиць і графіків.

Оперативна зміна параметрів вихідних даних забезпечує вам сервісна функція «Редагування по шаблоні». Вона звільняє вас від рутинних операцій на етапі введення і редагування не тільки переліку продукції, але й інших вихідних даних проекту.

Рис. 28. Редагування вихідних даних проекту в Project Expert

Рис. 28. Схема комбінованих платежів у Project Expert

Сервісна функція «Перерахування валют» крім укрупненого аналізу результатів проекту в залежності від валют виплат і надходжень дозволяє вам швидко перерахувати надходження і виплати з однієї валюти в іншу.

Застосовуючи її, можна описати схеми комбінованих платежів: задати або відсоток перекладу суми однієї валюти в іншу, або розподіл у відсотках платежу між двома валютами.

Контрольні запитання

 1.  Яка інформаційна база фінансово економічного-аналізу?
 2.  Перелічити етапи проведення аналітичної роботи.
 3.  Як класифікується фінансово-економічний аналіз?
 4.  Які існують прийоми та методи фінансового аналізу?
 5.  Розкрити суть методів фінансовго аналізу?
 6.  Які методи фінансовго аналізу підлягають автоматизації?
 7.  Задачі інформаційної системи “Галактика”?
 8.  Який функціональний склад інформаційно-аналітичної системи “Галактика”?
 9.  Визначити перелік функцій, які автоматизуються в системі “Галактика”
 10.   Перелічити та описати основні принципи системи “Галактика”.
 11.   Опистати основні галузеві рішення в системі “Галактика”.
 12.   Основні напрямки роботи системи Project Expert.
 13.   Основні функції та задачі системи Project Expert?
 14.   Які модулі системи Project Expert Ви знаєте?
 15.   Описати основні модулі системи Project Expert та здійснити їх характеристику.
 16.   Якім чином здійснюється аналіз стратегій в системі Project Expert?
 17.   Описати модуль розрахунку фінасування проектів в системі Project Expert.
 18.   Якім чином здійснюється Project Expert підтримка прийняття рішень?

Т е м а 12.  ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

А.1. Обчислювальна техніка на фінансових ринках.

В сучасних умовах  обчислювальна техніка застосовується практично у всіх галузях народного господарства. При переході до ринкової економіки застосування обчислювальної техніки набуває ще більших обсягів в зв`язку з необхідністю своєчасного здобуття інформації, необхідністю зменшення витрат на обробку і використання інформації. Цьому сприяє поява на багатьох підприємствах персональних комп’ютерів, на яких застосовується відповідне вітчизняне та зарубіжне програмне  забезпечення.                

Відомо, що обчислювальну техніку доцільно використовувати також і на невеликих підприємствах з метою зменшення витрат на персонал, який веде розрахунки, а також для підвищення  якості розрахунків. Зараз обчислювальна техніка застосовується і на багатьох невеликих підприємствах.

Оцінка ефективності фінансових інвестицій дуже важлива для організації ефективної роботи організацій, які займаються саме інвестиційною діяльністю на фінансових ринках. До таких організацій можна віднести інвестиційні компанії, довірчі товариства, інвестиційних керуючих, фірми торговці цінними паперами, комерційні банки та ін. Найбільш ризиковими є моменти щодо прийняття рішень по операціях, тобто рішення фронт- офісу компанії. На жаль зараз дуже рідко застосовуються інформаційні системи в роботі фронт- офісу, всі рішення приймаються на основі простого аналізу ринку за допомогою електронних таблиць. Але загальні індекси фондового ринку не дають нам повної інформації про окремих емітентів. Існує потреба в більш детальній оцінці, і це на жаль робиться в більшому числі інтуїтивно, на основі даних балансу при довгострокових інвестиціях та на основі порівняння курсів при спекулятивних операціях.

Фінанси є однією з найважливіших  економічних категорій, що відбиває економічні відношення в процесі створення і використання засобів виробництва. Їхнє виникнення відбулося в умовах переходу від натурального господарства до регулярного товарно-грошового обміну і було тісно пов'язано з розвитком держави і його потреб у ресурсах.

Одним із головних ознак фінансів є їх грошова форма вираження і відбиток фінансових відношень реальним прямуванням засобів виробництва.

Реальне прямування засобів виробництва відбувається на другій і третій стадіях відтвореного процесу - у розподілі й обміні.

На другій стадії прямування вартості в грошовій формі відбувається від  спрямування товарів і характеризується переходом із рук одних власників у руки інших або цільовим відокремленням (у рамках одного власника) кожної частини вартості. На третій стадії розподілена вартість (у грошовій формі) обмінюється на товарну форму.  

Таким чином, на другій стадії відтворення має місце одностороннє прямування грошової форми вартості, а на третій - двостороннє прямування вартостей, одна з який знаходиться в грошовій формі, а інша - у товарної.

На третій стадії відтворювального процесу постійно відбуваються обмінні операції, які не потребують  суспільного інструмента.

Областю виникнення і функціонування фінансів є друга стадія відтворювального процесу, на якій відбувається розподіл вартості суспільного продукту по цільовому призначенню і суб'єктах господарювання. Важливою ознакою фінансів як економічної категорії є розподільчий характер фінансових відношень.

Фінанси істотно  відрізняються від інших економічних категорій, що функціонують на стадії вартісного розподілу: кредиту, заробітної плати і ціни.

Початковою сферою виникнення фінансових відношень є процеси первинного розподілу вартості суспільного продукту, коли ця вартість розпадається на  елементи і відбувається утворення різноманітних форм грошових прибутків і накопичень. Подальший перерозподіл вартості між суб'єктами господарювання і конкретизація цільового її використання також відбувається на основі фінансів.

Розподіл і перерозподіл вартості за допомогою фінансів обов'язково супроводжується прямуванням засобів виробництва, що приймають специфічну форму фінансових ресурсів. Вони формуються у суб'єктів господарювання і держави за рахунок різноманітних видів грошових прибутків, відрахувань і надходжень, а використовуються на розширене відтворення, матеріальне стимулювання працюючих, задоволення соціальних і інших потреб товариства. Фінансові ресурси виступають матеріальними носіями фінансових відношень, що дозволяє виділити фінанси із загальної сукупності категорій, що беруть участь у вартісному розподілі. Це відбувається поза залежністю від суспільно-економічної формації, хоча форми і методи, за допомогою яких утворюються і використовуються фінансові ресурси, змінюються в залежності від зміни соціальної природи суспільства.

Використання фінансових ресурсів здійснюється в основному через грошові фонди спеціального цільового призначення, хоча можлива і нефондова форма використання. До переваг фондової форми відносяться: можливість задоволення будь-якої потреби з економічними можливостями, забезпечення концентрації ресурсів на основних напрямках розвитки суспільного виробництва, можливість повніше розглядати суспільні, колективні й особисті інтереси.

На підставі усього вищевикладеного можна дати таке визначення: фінанси - це грошові відношення, які виникають в процесі розподілу і перерозподілу вартості валового суспільного продукту і частини національного багатства в зв'язку з формуванням грошових прибутків і накопичень у суб'єктів господарювання і держави, а також використанням їх для розширеного відтворення, матеріального стимулювання працюючих, задоволення соціальних і інших потреб суспільства.

Умовою функціонування фінансів є наявність грошей, а причиною появи фінансів служить потреба суб'єктів господарювання і держави в ресурсах, що забезпечують їхню діяльність.

Фінанси незамінні тому, що дозволяють пристосувати пропорції виробництва до потреб споживання. Це відбувається за допомогою формування грошових фондів цільового призначення. Розвиток суспільних потреб призводити до зміни складу і структури грошових (фінансових) фондів, утворюваних у розпорядженні суб'єктів господарювання.

За допомогою державних фінансів відбувається регулювання масштабів суспільного виробництва в галузевому і територіальному аспектах, захист навколишнього середовища і задоволення інших суспільних потреб.

Фінанси об'єктивно необхідні, тому що обумовлені потребами суспільного розвитку. Держава ж може, з огляду на об'єктивну необхідність фінансових відношень, розробляти різноманітні форми їх використання: вводити або відміняти різноманітні види платежів, змінювати форми використання фінансових ресурсів і т.д. Держава не може створювати те, що об'єктивно не підготовлено напрямком суспільного розвитку. Воно встановлює тільки форми об'єктивно назрілих економічних відношень.

Без фінансів неможливо забезпечити індивідуальний і суспільний кругообіг виробничих фондів на розширеній основі, регулювати галузеву і територіальну структуру економіки, стимулювати впровадження науково-технічних досягнень, задовольняти інші суспільні потреби.

Процеси реформування власності супроводжуються структурною перебудовою економіки і зумовлюють створення цівілізованого фондового ринку, як складової частини ринку. Фондовий ринок забезпечує вільний перелив коштів у формі цінних паперів. Він має сприяти обігу та раціональному розміщенню фінансових ресурсів, дає можливість незалежно оцінити ефективність управління підприємством, створює умови для добросовісної конкуренції та обмеження монополізму.

Ринок цінних паперів України враховує загальносвітові принципи та стандарти функціонування фондового ринку.

Для того щоб фондовий ринок України став ефективним механізмом обігу цінних паперів, сприяв економічному розвитку і забезпечував належні умови для інвестицій та надійний захист інтересів, його утворення та подальше функціонування повинно будуватися на таких принципах:

- соціальна справедливість;

- надійність захисту інвесторів;

- регульованість;

- контрольованість;

- ефективність;

- правова упорядкованість;

- прозорість;

- конкурентність.

Цілісність ринку забезпечується функціонуванням єдиної біржової системи, що діє під егідою Національної фондової біржі, системи Національного депозитарію та клірингу по цінних паперах.

З метою упорядкування фондового ринку та поліпшення дисциплінованості його учасників,  підтримання довіри до фондового ринку, та його динамічного розвитку, держава здійснює  регулювання ринку цінних паперів.

Забезпечення обороту фінансових ресурсів на фондовому ринку здійснюється через цінні папери, які поділяються на групи:

- пайові цінні папери, за якими емітент не несе зобов’язання повернути кошти, інвестовані в його діяльність, але які засвідчують участь у статутному фонді, надають їх власникам право на участь в управлінні справами емітента і одержання частини прибутку вигляді дивідендів та частини майна при ліквідації підприємства емітента;

- боргові цінні папери, за якими емітент несе зобов’язання повернути у визначений термін кошти, інвестовані в його діяльність, але які не дають їх власникам право на участь в управлінні справами емітента;

- похідні цінні папери, механізм обігу яких пов’язаний з пайовими, борговими цінними паперами, іншими фінансовими інструментами чи правами щодо них.

Цінні папери можуть бути іменними чи на пред’явника, з вільним чи обмеженим колом обігу у паперовій та іншій матеріалізованій або нематеріалізованій формі. Переважна більшість цінних паперів повинна випускатись у нематеріалізованій формі.

Як і на будь якому ринку, на фондовому ринку існують учасники, для яких і буде розроблятися проектована система.

Учасниками фондового ринку є:

- емітенти цінних паперів - юридичні, а у випадках, передбачених законом, фізичні особи, які від свого імені випускають цінні папери і повинні виконувати зобов’язання, що випливають з умов їх випуску. Вони випускають цінні папери з метою залучення фінансових ресурсів для свого розвитку. Емітентом цінних паперів може бути також держава в особі своїх органів та органи місцевого самоврядування, які можуть випускати цінні папери для задоволення потреб фінансування видатків відповідних бюджетів та окремих проектів.

- інвестори - фізичні та юридичні особи, в тому числі інституціональні інвестори ( інвестиційні фонди, довірчі товариства, пенсійні фонди, страхові компанії тощо) які мають вільні кошти і бажають їх вкласти в цінні папери з метою одержання від вкладених коштів доходу (відсотків) чи приросту ринкової вартості цінних паперів.

- посередники - юридичні особи, діяльність яких тісно пов’язана з наданням професійних послуг щодо опосередкування діяльності на фондовому ринку емітентів та інвесторів. Для підвищення ефективності професійної діяльності саме посередників на фондовому ринку розробляється дана система підтримки прийняття рішень.

- держава, яка шляхом прийняття законодавчих актів та створення відповідних державних органів, визначає умови правового регулювання діяльності фондового ринку з метою підтримання його ефективного функціонування і захисту його учасників.

Надзвичайно важливою для швидкого та динамічного розвитку фондового ринку є посередницька діяльність з цінними паперами з метою отримання прибутку. Прибутковість є необхідною для залучення на фондовий ринок інтелектуальних кадрів та фінансових ресурсів, а також для здійснення консультацій та досліджень підприємств щодо фінансів, покриття ризиків в процесі первинного розміщення та обігу цінних паперів.

Посередницька діяльність з випуску та обігу цінних паперів ліцензується відповідно до чинного законодавства.

Посередниками на фондовому ринку можуть бути:

- підприємства, які спеціалізуються на роботі з цінними паперами та здійснюють посередницьку діяльність по випуску та обігу цінних паперів, виконуючі операції на фондовому ринку за дорученням та за рахунок своїх клієнтів, за власний рахунок своїх клієнтів, за власний рахунок за дорученням емітента в процесі первинного розміщення випуску цінних паперів та надаючи інші послуги щодо цінних паперів, управління портфелями цінних паперів, довірчі операції з цінними паперами, реєстраційні функції тощо. Вони зобов’язані мати власний капітал, адекватний обсягу їх операцій на фондовому ринку.

- банківські установи, які поряд з іншими функціями фінансово-кредитного закладу можуть здійснювати посередницьку діяльність по випуску та обігу цінних паперів, виконуючі операції на фондовому ринку за власний рахунок та за дорученням своїх клієнтів, здійснюючі реєстраційні функції, довірчі операції з цінними паперами та надаючи позики, пов’язані з цінними паперами. Мають бути розширені можливості банків, щодо інвестування в цінні папери з одночасним забезпеченням захисту вкладників банків через економічні нормативи, що встановлені для комерційних банків.

- інвестиційні компанії, які поєднують функції фінансового посередника на ринку цінних паперів і інституційного інвестора, тобто інвестора, для якого інвестування в цінні папери є основним джерелом доходу та невід’ємною частиною діяльності. Взаємні фонди інвестиційної компанії акумулюють кошти інвестора для спільного інвестування в цінні папери, діючі за рахунок і в інтересах осіб, які придбають їх цінні папери. Інвестиційні компанії виступають для інших інституційних інвесторів інвестиційними менеджерами і консультантами, формують їх активи в цінних паперах  організовують нарахування та оплату доходів по цінних паперах.

Для підвищення організованості в своїй діяльності посередники можуть об’єднуватись у добровільні об’єднання, у тому числі фондові біржі.

Посередники фондового ринку здійснюють операції як на біржовому так і на позабіржовому ринку цінних паперів.

Формуванню максимально справедливої ціни на цінні папери повинна сприяти діяльності фондових бірж, на яких через процедуру лістінгу, механізм біржових торгів визначатимуться єдині котировки цінних паперів, які мають підвищувати довіру інвесторів до них.

Виходячи з потреб розвитку фондового ринку України та відповідно до діючого законодавства можуть бути створені нові фондові біржі.

Фондові біржі - це спеціалізовані установи, які створюють умови для постійно діючої централізованої торгівлі цінними паперами шляхом об’єднання попиту та пропозиції на них і надання місця, системи та засобів як первинного розміщення так і вторинного обігу цінних паперів, що мають працювати за єдиними правилами і за єдиною технологією електронного обігу цінних паперів, які провадить Національна фондова біржа.

З метою забезпечення максимального розвитку фондового ринку з інтересами інвесторів та емітентів окремих регіонів, сприяння залученню фінансових ресурсів для підприємств, створення сприятливих умов для розвитку технології та виробництва, диверсифікації напрямів підприємницької діяльності у регіонах, створення фондової інфраструктури, здатної в процесі роздержавлення у короткі терміни реформувати власність у напрямі залучення інвесторів, має поряд з біржовими, розвиватися цивілізований позабіржовий ринок цінних паперів.

На позабіржовому ринку цінних паперів утворюється торгівельно - інформаційні системи установ, створені на певних умовах саморегулівними організаціями чи посередниками для організаційного продажу цінних паперів, які б опорядковували ринок цінних паперів, підвищували його ефективність та прозорість. Ці торгівельно-інформаційні системи для організацій своєї діяльності можуть використовувати потужність інших діючих торговельних систем, в тому числі товарних бірж.

Позабіржовий ринок даватиме змогу розвиватися послугам інвестиційного консультування і управління портфелями цінних паперів, що наближатиме фондовий ринок, у першу чергу, до дрібного інвестора та його інтересів.

Таким чином ми бачимо, що для використання обчислювальної техніки на фондовому ринку існує дуже багато областей.

Але на досвіді розвинутих країн можна було дослідити наступні моменти. З появою персональних комп’ютерів серед трейдерів з’явилось багато бажаючих звести розрізнені правила технічного та фундаментального аналізу в єдині торговельні системи. Метою створення подібних систем було визначення сигналів на покупку та продаж без втручання людини. Це знижує ризик психологічного впливу на дії трейдера і підвищує сталість торгівлі. Єдиним недоліком цих систем є відсутність інтуїції.

А.2. Механічні торгові системи.

Загальним для всіх механічних торгових систем (МТС) є жорсткість встановлених правил торгівлі і однозначність сигналів, які надаються. На сьогодні існує достатньо багато спеціалізованого програмного забезпечення - від найпростіших програм з технічного аналізу, які за сутністю не є МТС, до нейромережевих пакетів, які використовують в своїй роботі не тільки методи технічного аналізу. Останні вже в повній мірі можливо віднести до МТС. Найскладніші з таких пакетів мають вартість від сотень тисяч доларів і допомагають трейдерам не тільки приймати рішення про купівлю або продаж, але й контролюють фінансові потоки своїх користувачів. Це дозволяє більш ефективно використовувати вільні кошти та перерозподіляти активи з урахуванням надійності і прибутковості вкладень. Деякі програми по технічному аналізу дозволяють кожному трейдеру безпосередньо спроектувати та створити механічну торгову систему.  

Ефективність МТС оцінюється долею позитивних сигналів в загальній кількості наданих, і різницею між прибутком та збитками від її застосування. За загальним признанням, якщо доля позитивних сигналів стабільно перевищує 60%, то таку систему можна застосовувати на практиці. Менша питома вага приведе до негативних явищ. Далі ми розглянемо деякі з існуючих систем.

Торгівельна система  «потрійний екран» одержала свою назву від трьох екранів, які послідовно проводять тести ринку.

Перший екран визначає головну тенденцію. Це він робить на основі тижневого графіку МАСD- гістограми. Якщо гістограма знижується, то розглядаються тільки варіанти на продаж. Сигнал на продаж буде сильніше, якщо MACD знаходиться нижче нуля. Коли гістограма робить підвищувальний рух, у порівнянні з попереднім, треба купувати. Покупка буде більш надійна при значенні MACD вище нуля. По визначенню автора торгової системи «три екрана» Ал. Елдера тенденція, яка визначена на першому екрані, подібна припливу.

Другий екран визначає середньострокову тенденцію за допомогою осциляторів. Осциляторами є стохастик, RSI і інші індикатори, побудовані на денному графіку. Якщо перший екран вказує на «бичий» ринок і осцилятори знаходяться в зоні перепроданості, це сигнал для купівлі. І навпаки, на тижневому «ведмежому» тренді при перекупленості осциляторів ми розглядаємо можливість продажу. Сигнали на другому екрані є ринковими хвилями, які можуть рухатись як проти хвиль припливу, так і по хвилям. Але торговельна система « три екрани» розглядає тільки ті ринкові хвилі, які не суперечать хвилям припливу.

Третій екран визначає короткострокову тенденцію, фіксуючи прориви цін за максимуми та мінімуми попереднього дня. Якщо ціна робить новий максимум у порівнянні з попереднім днем, тижнева тенденція росте, а денні осцилятори опустились в зону перепродажу, то поступає сигнал покупки. Якщо ж ціна робить новий мінімум  у порівнянні з попереднім днем, тижнева тенденція знижується, а денні осцилятори піднялись в зону перекупівлі, то пора віддавати наказ про продаж. Третій екран визначає коливання ринку.

Таким чином система, яка складається з 3-х екранів АРМів  діє таким чином: перший вказує на напрямок припливу, другий визначає хвилю, яка йде за припливом, а третій допомагає вступити в угоду у моменти виходу ціни з напрямку припливу. Цей останній екран оберігає від передчасних угод.

Також необхідними умовами МТС «три екрана» є система управління ризиками. Правило гласить - розміщуйте захисні стоп -накази, які огороджують від втрат і направлені на збереження потенційних прибутків нижче на декілька пунктів самої мінімальної ціни поточного дня.

В цілому система «трьох екранів» є досить непоганою», не потребує високих апаратних ресурсів. Результати використання системи дають більш 60% позитивних рішень. Для функціонування потрібні три АРМи аналітиків, один з яких повинен бути зв’язаний з сервером позабіржової торговельної системи, звідки можливо одержувати інформацію про курси акцій та інших цінних паперів. Система «трьох екранів» робить досить якісний технічний аналіз, але вона отримала розвиток у системі «промінь Елдера» (Elder-ray), про яку буде викладено нижче. До недоліків цієї системи відносяться слідуючи: система коштує досить багато( близько 50000$), мовою системи є англійська, що обмежує її використання на Україні та робить складною для вивчення. Також система не адаптована під український ринок. «Три екрана» можливо використовувати лише для спекулятивних операцій, так як вона робить лише технічний аналіз. Але для всіх українських емітентів систему використовувати неможливо, так як по ним не проходять торги кожен день.

Промінь Елдера є розвитком системи «трьох екранів» і використовує закладені в ній принципи.

Назва цієї торгової системи виникла по аналогії з рентгенівським променем. Така система дозволяє трейдеру наглядати за процесами, які відбуваються під зовнішньою оболонкою ринку.  

Промінь Елдера є системою, яка повинна вимірювати силу биків та ведмедів в кожний проміжок часу. Для цього він об’єднує першоступеневі якості двох основних груп індикаторів - трендових індикаторів та осциляторів.

Розрахунок проміню Елдера базується на чотирьох основних принципах:

- ціна є згодою про вартість між трьома групами трейдерів - продавцем, покупцем та вільними трейдерами;

- ковзаюча середня є усередненою угодою про вартість;

- найвища ціна є максимумом сили биків за період, що аналізується;

- найнижча ціна є максимумом сили ведмедів за період, що аналізується.

Промінь Елдеру складається з трьох горизонтальних панелей, на першій з яких зображені графік ціни. На другому графіку будується індикатор у вигляді гістограми. На третьому графіку визначається сила ведмедів ( також у вигляді гістограми ).

Промінь Елдера об’єднує результати аналізу трьох горизонтальних панелей і видає п’ять типів рішень: період купівлі, період продажу, період короткого продажу, період закриття короткого продажу. Головний результат аналізу променя Елдера - визначення головної тенденції та її сили[68].

Ця система є більш досконалою, ніж система «трьох екранів», але і більш дорогою. Вона має практично ті ж недоліки, що і система «трьох екранів». В Україні вона використовується в основному на валютному ринку, де котировки проходять щодня. На фондовому ринку є зміст використовувати цю систему по акціям тих емітентів, по яким завжди йдуть торги, тобто «блакитним фішкам».

Серед систем, які створені в СНД слід відмітити слідуючи:

Торговельна система «FOREX-94» була створена спеціалістами Уралзовнішторгбанку (Росія). Свої сигнали вона засновує на індикаторі «Райдуга ринку - Market Rainbow». Назва обумовлена тим, що в комп’ютерній системі індикатор реалізований у вигляді кольорової смужки, яка одержує все більш та більш червоний відтінок при підході ринку до стану перепродажу, і все більш та більш жовтий - по мірі наближення стану перекупленості.

В систему  «FOREX-94» вкладені нейромережеві технології, призначені для обробки інформації, яка поступає від методів технічного аналізу та динаміки цін. Термін «нейронної сітки» використовується для позначення сукупності елементів - нейронів, зв’язаних між собою та які обмінюються сигналами. В даному випадку нейрони та сигнали між ними моделюються комп’ютером. Найпростіша з нейромереж - так названий персептрон - одержує в якості вхідної інформації набір тих сигналів «Buy» або «Sell», які виробляють методи технічного аналізу. Порівнюючи набір одержаних сигналів з тими наборами, яка були у минулому, а також враховуючи, як після цього вела себе ціна, персептрон видає деякий сигнал, який, як показало тестування завжди був більш достовірним, чим сигнал найкращого з методів технічного аналізу. Нейромережі приймають рішення про купівлю або продаж та співставлення змін курсу зі змінами курсу, які мають місце за визначений еквівалентний період часу у минулому.

Ця система також має ряд недоліків, пов’язаних з тим, що вона використовує лише методи технічного аналізу, який неможливо використовувати на не досить активному українському ринку. Система «FOREX-94» потребує досить потужного апаратного забезпечення, але не дає високої гарантії правильності рекомендацій. Але її пристосованість до російського ринку, який опереджає український на 2-3 роки, дає змогу використовувати цю систему у нас в майбутньому.

Торгова система О/Т (Oscilator/Trend) була розроблена з метою полегшення праці трейдерів по прийняттю рішень по купівлі/ продажу. Достатня ясність і чіткість надаваємих О/Т сигналів дозволяє позбавитись від постійної психологічної дії ринку на трейдера. Це звільняє емоційну, психологічну та розумову енергію на більш глибокий аналіз фундаментальних факторів і виявленням довгострокових тенденцій.

Ключовими принципами, на яких будується система О/Т є слідуючи:

- на сильному тренді перший сигнал осциляторів буде передчасним;

-сигнали осциляторів і трендів підтверджуються тільки при одночасному їх надходженні;

- призначення О/Т - допомога в коротко строковому аналізі і прийнятті рішень про купівлю-продаж.

Процес аналізу в торговельній системі відбувається таким чином.

По-перше, визначається напрям діючого короткострокового тренду. Тут важливо пам’ятати, що більшість сигналів короткострокових трендів поступають пізно. Тому простої лінійної екстраполяції: якщо зараз було підвищення, значить і пізніше буде ріст, не буде. Для рішення цієї задачі використовується метод ковзаючих середніх та спеціального трендового індикатора:  «канат».

По-друге, проводиться класифікація стану ринку. Ринок може знаходитись в п’яти різноманітних фазах - бичий тренд, ведмежий тренд, перекупівля, перепродаж або невизначеність. Осцилятори (в програмі використовуються три індикатора - RSI, Momentum, Stochastic) достатньо точно визначають стан перекупки та перепродажу на ринку.

Результатом роботи механічної торгової системи є слідуючи сигнали - «buy», «sell», та «0», який означає відсутність прямих сигналів. Тому більш обережний трейдер має можливість самостійно встановити мережу реакції на поступаючи сигнали. Високі значення сили сигналу бувають рідко, але вони більш якісні. Агресивний трейдер може спробувати діяти на основі кожного сигналу, що знизить якість здійснюваних угод, але це представляється не вірогідним.

Для допомоги трейдеру система О/Т показує також ціль руху ціни (ЦЦ). ЦЦ розраховується по нормативним значенням осциляторів, відповідним для RSI та Stochastic 50, а для Momentum – 0.

До недоліків системи О/Т слід віднести те, що вона робить лише короткостроковий технічний аналіз, що дозволяє використовувати систему тільки для спекулятивних операцій. Це обмежує її використання для повноцінно працюючої компанії на ринку цінних паперів.

А.3. Аналіз механічних торгових систем.

Серед розглянутих найбільш популярних торгових систем ми не побачили жодної, яка б робила фундаментальний аналіз ринку цінних паперів та емітентів. Це робить проведення досліджень неповноцінним і звужує спектр використання обчислювальної техніки тільки для технічного аналізу. Також розглянуті найбільш популярні системи досить багато коштують, більшість їх не пристосована до українського фондового ринку. Зручність роботи з розглянутими системами залишає бажати кращого, тому що вони розроблялись під застарілу операційну систему і мають не досить зручний інтерфейс. В цих системах мало використовуються засоби локальної мережі, вони не є частиною загальної системи відділів фірми, яка займається інвестиційною діяльністю на фондовому ринку. Для роботи треба враховувати не тільки конкретно діяльність аналітика, а і узгоджувати результати праці фінансових аналітиків, які користуються системою з керівництвом, бек-офісом, трейдерами та брокерами. Результати аналізу повинні надаватись у формі, зручній для використання всіма працівниками фірми, та особами, які є клієнтами та яки замовляють проведення фінансового аналізу.

На основі зарубіжних джерел по фінансовому менеджменту можна зробити висновок, що фундаментальний аналіз ринку є важливою складовою частиною загального аналізу. Саме він дозволяє робити висновки щодо довгострокових інвестицій в цінні папери промислових емітентів. В теперішній час всі емітенти повинні що півріччя звітувати перед Державною комісією  з цінних паперів та фондового ринку по стандартним звітам. Для представлення звітів в електронній формі вони будуть надсилати їх на спеціальний сервер. Ці данні можна використовувати для фундаментального аналізу по емітентам. Але жодна з систем не може цього робити.

На відміну від вітчизняних, у США створюються інформаційні системи, які дозволяють робити фундаментальний аналіз ринку. У книзі Є.В. Брігхейма «Фінансовий менеджмент» описується подібна система, яка була створена в системі NASDAQ. Вона дозволяє аналізувати звіти компаній по галузям, розраховувати середні показники та порівнювати показники окремих компаній відносно середніх  в галузі та прогнозувати перспективи цих цінних паперів в майбутньому. Цю систему також можуть використовувати фінансові менеджери підприємств для оцінки положення своєї фірми на ринку та приймати рішення щодо подальшого управління фінансами.

Джордж Сорос у своїй книзі «Алхімія фінансів» також підкреслює важливість фундаментального аналізу, як найбільш достовірного та повного. Теорія рефлективності, яку він створив, спирається саме на фундаментальний аналіз. Джордж Сорос досягав успіхів саме роблячи загальний фундаментальний аналіз, який виправдовувався в довгостроковій перспективі.

Для реалізації системи рекомендується створювати окремі робочі місця, які займаються фундаментальним та технічним аналізом. Ці місця входять в систему фронт-офісу. Для фундаментального аналізу слід використовувати досить потужну техніку у зв’язку з великим обсягом розрахунків. Вона повинна дозволяти обробляти звіти всіх емітентів по обраній галузі. Але фундаментальний аналіз робиться не так часто, як технічний у зв’язку з не так частими довгостроковими інвестиціями. Технічний аналіз бажано робити щоденно, так як досить великі прибутки приносять спекулятивні операції з  цінними паперами. Для проведення технічного аналізу повинно мати машину з досить високими графічними можливостями у зв’язку з необхідністю побудови великої кількості графіків та діаграм. Для ефективної роботи в компаніях, які займаються інвестиціями в цінні папери, слід використовувати як фундаментальний аналіз так і технічний. Для покращання роботи слід використовувати інформаційну систему, яка допомагає аналітикам приймати рішення стосовно доцільності інвестицій.

А.4. Системи на базі нейромереж.

А.4.1. Принципи побудови систем на базі нейромереж.

Найбільш перспективним напрямком у галузі створення інформаційних систем фінансового аналізу є системи на базі нейронних мереж.

Нейроні мережі (НМ) знайшли широке застосування в галузях штучного інтелекту, в основному пов'язаних із розпізнаванням образів і з теорією керування. Одним з основних принципів нейромережевого підходу є принцип конективізму. Суть його виражається в тому, що розглядаються дуже прості однотипні об'єкти, сполучені у велику і складну мережу. Таким чином, НМ є в першу чергу графом, із яким можна зв'язати сукупність образів, поданих як чисельні значення, асоційовані з вершинами графа, алгоритм для перетворення цих чисельних значень за допомогою передачі даних між сусідніми вершинами і простими операціями над ними. Сучасний рівень розвитку мікроелектроніки дозволяє створювати нейрочіпи, що складаються з дуже великого числа простих елементів, спроможних виконувати тільки арифметичні операції. Таким чином, нейромережеві методи підтримується апаратно.

Математично НМ можна розглядати як клас методів статистичного моделювання, що у свою чергу можна розділити на три класи: оцінка щільності ймовірності, класифікація і регресія.

А.4.2. Аналіз нейромережевих систем.

Приведемо стислу характеристику існуючих систем, які створені на базі нейромережевих технологій.

NeuroShell 2 

NeuroShell 2 - програмне середовище з дружнім та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, в якому реалізовані найбільш поширені та ефективні нейромережеві архітектури. Цей програмний продукт задовольнить новачка та професіонала. NeuroShell супроводжує ціла серія доповнень, які можуть значно спростити рішення ряду специфічних задач.

GeneHunter 

GeneHunter - "мисливець за генами" використовує генетичні алгоритми для рішення складних, дуже складних та надскладних комбінаторних та оптимізаційних задач. GeneHunter є надбудовою Microsoft Excel, тобто користувач вирішує задачі безпосередньо з робочого аркуша, який містить данні . Крім того, у склад GeneHunter входить динамічна бібліотека функцій генетичних алгоритмів, сумісна з NeuroWindows, що дозволяє користувачу створювати потужні гібридні системи, які уміщують нейроні мережі та генетичні алгоритми.

NeuroShell Trader 

NeuroShell Trader не схожий ні на жоден з графічних пакетів тому, що потужні нейроні мережі для прогнозування становляться чутливими. Лише з’єднавши разом найбільш важливі принципи графічного відображення, технічний аналіз та нейроні мережі в один простий пакет, постала можливість створити продукт спеціально для трейдерів.

NeuroShell Easy Series 

Easy - в перекладі "легкий, простий" - зовсім не означає, що в дану серію входять примітивні алгоритми. Навпроти, нейромережеві архітектури, що лежать в основі програм даної серії, є останніми досягненнями наукового пошуку, результатом якого з’явилось створення алгоритму "самопобудови" нейронної мережі, яка володіє рекордними швидкостями навчання. Тому термін "легкий" відноситься до простоти, з якою користувач може оброблювати свої данні. Тепер користувач повинен зосередитись тільки на формулюванні задачі, все інші програми даної серії зроблять самі.

В склад серії входять:

NeuroShell Easy Predictor - Прогнозувач

NeuroShell Easy Classifier - Класифікатор

NeuroShell Easy Run-Time Server - Генератор автономних файлів.

NeuroShell Easy Predictor - дає можливість з легкістю створювати системи для рішення задач прогнозування на основі існуючої бази даних. Це можуть бути прогнози  наступних значень параметрів часового ряду, наприклад, прогнозування курсу акцій, або оцінка будь-якої величини, яка визначається набором незалежних факторів, наприклад, оцінка вартості квартир або потриманих автомобілів.

NeuroShell Easy Classifier - призначених для рішення задач розпізнання образів, пов’язаних з визначенням належності  образа  (ситуації), що пред’являється до тої чи іншої категорії. Наприклад, по набору біржових показників виробляти сигнал для покупки або продажу акцій тої або іншої компанії.

NeuroShell Easy Run-Time Server - містить серію програм, які дозволяють використовувати сітки, створені за допомогою NeuroShell Easy Predictor та NeuroShell Easy Classifier, або з робочих листків Microsoft® Excel™, або у власних програмах.

NeuroWindows 

NeuroWindows - представляє собою динамічну бібліотеку нейромережевих функцій, з допомогою яких програміст в стані побудувати нейромережеві структури практично довільної архітектури.

А.4.3.  Використання нейронних мереж та генетичних алгоритмів.

Нейронні мережі є більш досконалим методом побудови ІС фінансового аналізу. Нейронні мережі забезпечують системі більш якісні рекомендації щодо прийняття рішення на фондовому ринку.

Ще одним цікавим методом побудови систем підтримки прийняття рішень є генетичні алгоритми.

Використовуючи методи генетичних алгоритмів в системі підтримки прийняття рішень фінансового аналізу необхідно передбачати в ній природні способи оптимізації. Кожний варіант вкладення в цінні папери розглядається системою як індивідуум, а прибутковість варіанту, як пристосованість даного індивідуума. Тоді, відповідно до методів генетичних алгоритмів, в процесі “еволюції” пристосованість індивідуумів буде зростати, а значить, будуть з’являтись все більш і більш  прибуткові варіанти інвестування. В деякий момент еволюція повинна бути призупинена і вибір найкращого індивідуума і буде достатньо добрим рішенням задачі.

Для генерування еволюційного процесу системою підтримки прийняття  рішень генерується випадкова популяція – декілька індивідуумів з випадковим набором хромосом ( числових векторів). Для цього попередньо в базу знань системи повинна заноситись інформація стосовно цінних паперів, які обертаються на ринку.

Для завантаження бази знань необхідно отримати з торгових систем інформацію стосовно курсів цінних паперів мінімум за останній квартал. Але у цьому випадку акції емітентів, по яких рідко проходять угоди повинні вивчатись більш ретельно. Тобто для таких емітентів повинні вивчатись не тільки курси, а й інша інформація. Це стосується по-перше фінансових показників, а також інформації, яка отримується з балансу підприємств. Спочатку системою генерується випадкова популяція індивідуумів, тобто деякий набір рішень задачі. Далі моделюється розмноження в межах популяції. Для цього система обирає декілька пар “індивідуумів”, проводиться кросинговер між хромосомами в кожній парі, а отримані нові хромосоми розміщується в нову популяцію. В генетичному алгоритмі зберігається основний принцип відбору – чим більше пристосований індивідуум, тим більше ймовірність, що він буде брати участь у наступному кросинговері. Далі система підтримки прийняття рішень моделює мутації, тобто випадково змінює деякі “гени” у вибраних векторах нового покоління. Далі стара популяція векторів знищується і система переходить до розгляду наступного покоління. Популяція наступного покоління містить ту ж кількість векторів, що і початкова, але у зв’язку з відбором  загальна  прибутковість по ній вище, ніж в попередній популяції. Тепер система повторює описані процеси відбору, кросинговеру та мутації для нової популяції. В кожному наступному поколінні ми будемо бачити виникнення зовсім нових рішень задачі. Серед них будуть як добрі, так і погані, але завдяки відбору кількість добрих рішень буде зростати. Імітуючи еволюцію система підтримки прийняття рішень буде завжди зберігати життя найкращому з “індивідуумів” наступного покоління. Така методика називається “стратегією елітизму”.

Таким чином на деякому етапі покращання якостей рішень задачі буде уповільнюватись і далі стане дуже повільним. Тоді з отриманих наборів “індивідуумів” відбирається ті, які надає найбільше значення функції прибутковості.  Отримані відповіді і є рекомендаціями системи для проведення процесу інвестування в цінні папери.

Генетичні алгоритми поряд з методом нейронних мереж також є досить ефективними при створенні систем підтримки прийняття рішень. Система, побудована на основі генетичних алгоритмів, спроможна надавати рекомендації, які максимально наближуються до оптимального рішення задачі формування прибуткового портфелю цінних паперів.

А.5. Фінансово-аналітична система Meta Stock.

Фінансово-аналітична система Meta Stock розроблялася як універсальна інформаційна система для допомоги інвесторам та  аналітикам на різноманітних фінансових ринках. За допомогою системи користувач отримує можливість отримувати інформацію про ціни фінансових активів безпосередньо в режимі on-line, здійснювати аналіз поведінки цих інструментів, а також прогнозувати ціни та реакцію ринку.

Коли необхідно приймати інвестиційні рішення, останнє про що інвестор може бажати - це те, щоб, комп'ютер допоміг на йому прийняти рішення щодо інвестування. Технологія повинна допомагати знаходити потрібні рішення, але ніяк не заважати.

Це є однією з основних причин того, що Meta Stock ґрунтується на концепції “візуального” інвестування. “Візуальне” інвестування пропонує працювати з програмою безпосередньо користувачу в реальному часі, звільняючи його від необхідності прийняття ризикових рішень, що дає змогу підвищити ефективність рішень на фінансових ринках.

“Візуальне” інвестування  стало можливим завдяки объектно-ориєнтованому підходу  і строгому слідуванню принципам закладеним у додатку Windows  “Microsoft Office", а також принципам  “Microsoft” при розробці користувальницького інтерфейсу. У результаті отриманий сучасний сумісний інтерфейс.

Просте вираження “объектно-ориєнтований принцип” має на увазі, що команди для об'єктів містяться  в самих об'єктах. Більш ефективно викликати команду безпосередньо з об'єкта, чим шукати її в лабіринтах меню і панелей інструментів.

Так, щоб почати працювати з Meta Stock для Windows, необхідно знати дві команди:

Клацання правою кнопкою миші по об'єкті, у результаті якого  виводиться  меню з командами для цього об'єкта.

Техніка “захопи і скинь” (Drag and drop). Це дає можливість малювати “дослідницькі” ліній прямо на екрані, легко переміщати індикатори, ціни, уставляти внутрішні вікна і т.д. Усе це допомагає знайти зручний момент для інвестицій.

Володіючи тільки цими двома командами, можна за допомогою  Meta Stock колекції аналітичних інструментів здійснити “кращі” торгові операції. Все це дозволяє користвачу швидко адаптуватись до роботи з системою.

Для того щоб якомога швидше і легше приступити до роботи з Meta Stock необхідно вивчити десять кроків Інтенсивного керівництва. Зрозуміле, ілюстроване, покрокове керівництво швидке ознайомить з визуально-ориентированным інтерфейсом Meta Stock. Це можна зробити усього за 30 - 45 хвилин. 

В системі Meta Stock для допомоги починаючим користувачам доступний Візуальний підручник  (The Visual Tutorial). Це підручник, який можна побачити на екрані комп'ютера, вибравши опцію “Visual Tutorial” з меню  “Help”. Однак, ця опція може бути неактивна, якщо при установці Meta Stock, цей розділ не був інстальований.)

Всякий раз при запуску Meta Stock  на екрані буде з'являтися яка-небудь порада, що допомагає використовувати програму більш ефективно. Крім того, можна подивитися поради  в будь-який час  за допомогою опції “Tip of the Day” з меню “Help”. За допомогою кнопки “Options” можна установити рівень складності порад, у залежності на якому етапі вивчення МетаСтока ви знаходитеся.

У Meta Stock кожен діалог  містить кнопку “Help”.  Після клацання по цій кнопці Метасток виводить екран з детальною допомогою по цьому діалогу. Фактично майже вся інформація, яка міститься в керівництві користувача може бути отримана за допомогою клацання миші. Багато екранів допомоги надають приклади в яких крок за кроком надається рішення тієї чи іншої задачі.

Систему допомоги, також можна викликати простим натисканням  клавіші F1.

Контрольні запитання

 1.  Чим відрізняються інформаційни системи бек-офісу та фронт-офісу?
 2.  Що таке механічні торгові системи?
 3.  Які принципи побудови механічних торгових систем?
 4.  Найбільш відомі торговельні системи?
 5.  Проаналізувати стан ринку інформаційних систем для фінансових ринків на Україні.
 6.  Перелічити засоби технічний аналізу в інформаційних системах.
 7.  Розкрити сутність фундаментального аналізу в інформаційних системах.
 8.  Які принципи побудови систем на базі нейромереж?
 9.  Перелічити класи нейромережевих систем.
 10.   Які основні системи на базі нейромереж Ви знаєте?
 11.   Назвіть принципи побудови систем на базі генетичних алгоритмів?
 12.   Розкрити суть роботи генетичного алгоритму.
 13.   Як використовуються генетичні алгоритми для аналізу ринку цінних паперів?
 14.   Дані з яких джерел використовують при роботі систем на базі генетичних алгоритмів та нейромереж?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38491. Прогресивний технологічний процес механічної обробки деталі Голка 988 KB
  Особлива увага приділяється на прискорений розвиток автоматичного обладнання з ЧПК, ріжучого інструменту із застосуванням природних та синтетичних алмазів та інших надзвичайно міцних металів. Перспективи науково – технічного прогресу впливають на характер та зміст труда робітника, збільшують вимоги до росту його культурно – технічного рівня.
38493. Общая организация работ и проектная мощность шахты 1.31 MB
  = 0809 при блоковой отработке шахтного поля панельной погоризонтной схеме подготовки вертикальном подъеме; = 075085 при индивидуальной не блоковой отработке шахтного поля панельной схеме подготовки вертикальном подъёме; = 0708 при индивидуальной отработке шахтного поля панельной схеме подготовки наклонном подъёме фланговой схеме вентиляции; = 06075 при индивидуальной отработке шахтного поля этажной схеме подготовки вертикальном подъёме. глубина верхней границы шахтного поля м глубина нижней границы...
38494. Технологические решения по отработке крутых угольных пластов с закладкой выработанного пространства 506.5 KB
  Технологические решения по отработке крутых угольных пластов с закладкой выработанного пространства 1. Нижний угленосный горизонт приурочен к среднечепинской подсвите второй ритмопачки J3 ср22 включает до 40 пластов и пропластков от 5 до 18 из которых имеют рабочую мощность 07 и более метров. В восточной части месторождения залегает шесть пластов в1в5 в7 от средней мощности до мощных и сверхмощных.
38496. Роман Набокова «Соглядатай» 48 KB
  Сразу же сформировались две основные точки зрения на повествователя. Судя по всему определяя Пильграма Цинцинната и повествователя в Соглядатае как разнородные символы творца художника поэта[825] критик не причисляет их к людям создающим художественные ценности а имеет в виду следующий смысл: отношение к жизни как к творчеству поэтическое видение мира. В последнее время наметилась тенденция отождествлять повествователя в Соглядатае с убийцей Германом из Отчаяния: И подлец Смуров в Соглядатаеâ и неудачливый убийца ...
38497. ԳՐԱՃԱՆԱՉՈԻԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 483 KB
  Յուրաքանչյուր ժողովրդի մշակույթի ու դպրոցի պատմությունն սկիզբ է առնում ազգային գրերի ստեղծումից և դրանց ուսուցումից։ Այս առումով մանկավարժական գիտություններից ամենից հինը մայրենի լեզվի մեթոդիկան է, իսկ նրանում էլ ամենահինը՝ գրաճանաչության բաժինը։ Սակայն չնայած այդ պատկառելի հնությանը, զարմանալիորեն
38499. Организационная культура предприятия на примере ООО РИА «Веда-Консультант» 575 KB
  Процесс формирования и развития организационной культуры очень интересен так как появляется возможность регулировать поведение персонала на основе тех ценностей которые актуальны для организации. Все больше руководителей и менеджеров по персоналу сегодня задумываются о необходимости целенаправленного формирования организационной культуры. При этом управление не только соответствует культуре организации сильно зависит от нее но и оказывает влияние на формирование и адаптацию культуры к новой стратегии. Формирование организационной культуры...